Verksamhetsberättelse 2009/2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2009/2010"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2009/2010 Svensk Fjärrvärme en del av den framtida energilösningen.

2 Svensk Fjärrvärme en branschorganisation i tiden Svensk Fjärrvärme är en branschorganisation för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med 137 medlemsföretag med drygt 400 nät. Medlemsföretagen svarar tillsammans för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla. Fjärrvärmenäten utgör också en förutsättning för fortsatt energieffektivisering i samhället. Visionen för Svensk Fjärrvärmes arbete är att; Fjärrvärmebranschen är en självklar och växande del av en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar energiframtid. Verksamhetsberättelsen pekar ut de viktigaste områdena för branschen och för medlemsföretagen under året 2009/2010. Några av dessa var energieffektivisering, den statliga utredningen av tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten, ROT-avdrag för fjärrvärmeinstallationer och certifierade fjärrvärmecentraler. Till och från under året har det också varit stort fokus på prissättning och kundernas förtroende för den. Svensk Fjärrvärmes styrelseordförande, Thore Sahlin, inleder med en sammanfattning av ett händelserikt år. Därefter följer en beskrivning av vad kansliet har gjort under året inom respektive område; Forskning, Omvärld, Teknik, Marknad, Statistik och Kommunikation och kompetensutveckling. Svensk Fjärrvärme firade 60 år som förening 2009/2010. Men branschen utvecklas ständigt och Svensk Fjärrvärme är trots sin långa erfarenhet på många sätt en branschorganisation i tiden. 2

3 Verksamhetsberättelse 2009/2010 Innehåll Ordförandes inledning Svensk Fjärrvärmes verksamhetsområden Forskning Omvärld Teknik Marknad Statistik Kommunikation och kompetensutveckling Svensk Fjärrvärme 60 år Kansli Styrelse Svensk Fjärrvärmes råd, kommittéer och arbetsgrupper Omvärldsrådet Teknikrådet Marknadsrådet Kommunikationsrådet Övriga råd, kommittéer och arbetsgrupper Verksamheten 2009/2010 listor Extern representation Internationellt samarbete Pressmeddelanden och publicerade debattartiklar...41 Forskningsprojekt Fjärrsyn Besvarade remisser Rapporter och publikationer Egna arrangemang Medlemmar Reko-godkända medlemsföretag

4 ordförandes inledning Styrelseordförande Thore Sahlin Fjärrvärmen 2009/2010 en bransch i medvind men inte utan utmaningar Svensk Fjärrvärmes styrelseordförande, Thore Sahlin, sammanfattar i intervjuform ett händelserikt verksamhetsår 2009/2010. Han pekar ut det som varit viktigast för branschen under året. TPA-utredningen, utredningen om tredjepartstillträde i fjärrvärmenäten, fick i november 2009 Peter Nygårds till utredare och kunde komma igång med sitt arbete. Utredningen hanterar marknadsförutsättningarna för produkten fjärrvärme. Förändringar i de förutsättningarna kommer att påverka alla företag i branschen. Därför är det särskilt angeläget att frågan blir väl genomtänkt och professionellt hanterad. Alla beslut som rör energipolitik är svåra. Under året har vi gjort en intern TPA-utredning för att belysa utmaningarna och vi har haft flera medlemsmöten där tredjepartstillträde har diskuterats under såväl detta verksamhetsår som det föregående. Vi har fortsatt att utveckla Reko fjärrvärme och arbetar för att få fram en frivillig prisprövning i branschen. Grundarbetet för en sådan har pågått under året. Om vi lyckas föra arbetet i hamn ger det förutsättningar för fjärrvärmen att fortsätta konkurrera med andra aktörer på marknaden samtidigt som kunderna kan få en möjlighet att ifrågasätta prissättningen. Positivt under året har också varit att Energimarknadsinspektionen inte längre propagerar för prisreglering i samma utsträckning som de gjort tidigare. Jag tycker också att Energimarknadsinspektionens förslag om debitering av faktisk förbrukning, är positiv för branschen. Andra fasen av Fjärrsyn startade under året. Du är ordförande för Fjärrsyns styrelse, vad betyder forskningssatsningen? Det är ett ambitiöst forskningsprogram. En unik styrka är att programmet har bred förankring bland medlemsföretag, myndigheter, kundorganisationer, leverantörer samt universitet och högskolor. Ordföranden från respektive råd sitter med i Fjärrsyns styrelse och Svensk Fjärrvärmes råd består av representanter från våra medlemsföretag. Förhållningssättet har bidragit till att Fjärrsyn inte bara står för teknikutveckling utan tar ett bredare grepp. Ett intressant exempel på detta är det tvärvetenskapliga projektet, Fjärrvärmens affärslogik och framtida affärsmodeller, som vi tog beslut om under året och som ska pågå till juni Hur ser du på branschens roll i det fortsatta energieffektiviseringsarbetet? Att effektivare utnyttja energin är nödvändigt för ett framtida hållbart samhälle, och det som är bra för samhället är också bra för fjärrvärmebranschen. Energieffektiviseringar handlar om så mycket mer än att hushållen, fastigheterna och industrin effektiviserar sin energiförbrukning. Det är viktigt att det arbetet fortsätter, men än viktigare för de energieffektiviseringsbesparingar som hittills gjorts i Sverige, är det arbete fjärrvärmeindustrin lagt ned på att utnyttja spillvärme och att ha ersatt fossilt bränsle med förnyelsebart. I min hemkommun, Göteborg, kommer till exempel 85 procent av all värme som levereras från någon form av spillvärme. Det innebär att Göteborg har gjort en 85-procentig energieffektivisering bara genom att fjärrvärmen tar vara på spillvärme. Svensk Fjärrvärme har en viktig uppgift i att lyfta fram och kommunicera det faktum att produkten fjärrvärme har en enorm positiv miljöpåverkan. Därför är det viktigt att inte titta för snävt på energieffektiviseringsbegreppet. Under året har vi på flera plan arbetat för att få fram en miljövärdering som ser till hela energisystemet vid bedömning av energieffektiviseringsåtgärder. Tillsammans med Svensk Energi och medlemsföretagen har vi ett nätverk som arbetar med den här frågan. Även tillsammans med fastighetsbranschen 4

5 ordförandes inledning har vi påbörjat ett arbete för att ta fram förslag för värdering av energieffektivisering i fjärrvärmeuppvärmda fastigheter med värderingsvariabler som ser till den totala miljövinsten. Klimatpåverkansaspekter, andel förnybart bränsle och resurseffektiviseringsaspekter, är lika viktiga parametrar. Energieffektiviseringen kommer på sikt att innebära minskade leveranser för fjärrvärme. Samtidigt pekar utvecklingen på att leveranserna av fjärrkyla kommer att fortsätta öka, liksom utvecklingen av nya affärsområden. Våra medlemsföretag har till exempel goda förutsättningar att utveckla tjänster som hjälper kundföretag och privatpersoner att effektivisera sin energiförbrukning och på så sätt medverka till fortsatt energieffektivisering. Branschen flyttar leveransgränsen från att tillhandahålla värme eller kyla till att leverera en komfortlösning. Parallellt behöver branschen kunna säkerställa att den har tillgång till fast biobränsle eller biogaser. Hur ser du på branschens möjligheter att utvecklas inom EU? Utvecklingen av och kunskapen om fjärrvärme inom EU går långsamt, men det viktiga är ändå att den går framåt. För fem år sedan nämndes fjärrvärme över huvudtaget inte i några energidokument. Nu nämns den och vi ser positiva tendenser; i Storbritannien, specifikt i London, Tyskland, Norge och Österrike. Det är ett arbete som vi tar aktiv del i och som huvudsakligen sker genom vår europeiska samarbetsorganisation Euroheat & Power. Under året var FNs klimatmöte i Köpenhamn och det svenska ordförandeskapet i EU två sammanhang som såväl Euroheat & Power som Svensk Fjärrvärme utnyttjade för att sprida mer kunskap om fjärrvärmens del i den hållbara staden. Svensk Fjärrvärme har haft byte på VD-stolen under året. Hur har det påverkat arbetet? Generellt sett tycker jag att intresse- och branschorganisationer inte bör ha verkställande direktörer som sitter för länge på den positionen. Rollen som VD på Svensk Fjärrvärme handlar mycket om att påverka och att synas och höras i samhällsdebatten. Min erfarenhet är att det ofta blir svårare att göra det efter många år på samma post. Att Lena Sommestad lämnade VD-stolen på Svensk Fjärrvärme var inte helt oväntat. Hon är en engagerad och kunnig person som innan hon kom till Svensk Fjärrvärme satt i regeringen som miljöminister. I samband med att hon blev placerad på valbar plats till riksdagen, valde hon att avgå som VD eftersom uppdragen var svåra att kombinera. Lena Sommestad brinner för fjärrvärmens positiva bidrag till klimat- och miljöutmaningen och för att i samverkan med andra organisationer stärka fjärrvärmens roll i Europa. Hon gjorde under sina år på Svensk Fjärrvärme ett starkt avtryck i samhällsdebatten och var en positiv kraft både i branschen och för kollegorna på kansliet. Peter Dahl, vice VD och marknadsansvarig på Svensk Fjärrvärme, var tillförordnad VD under våren och såg på ett utmärkt sätt till att arbetet på kansliet flöt på tills vår nya VD Ulrika Jardfelt kunde påbörja sitt jobb den 1 juni. Ulrika Jardfelt kommer från en tjänst som enhetschef på SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, där hon bland annat arbetat med energieffektivisering av bostäder, renovering av miljonprogrammen och nyproduktion. Det gör att hon redan från början har den förståelse för kundernas krav som är en nödvändig del i uppdraget som VD. Jag ser mycket fram emot det samarbetet. Hela Europa skulle kunna värmas bara av att ta tillvara spillvärme från de kondenskraftverk som finns där. Är fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme en framtidsbransch? Fjärrvärmebranschen står inför ett vägskäl där marknadsförutsättningarna håller på att förändras, men det finns ingen tvekan om att branschen är viktig för det framtida samhället. Fjärrvärmens omställning från olja till i huvudsak förnybar och återvunnen värme i näten har de senaste 25 åren minskat Sveriges koldioxidutsläpp med 11 miljoner ton. Fjärrvärme görs idag till största delen med förnybar eller återvunnen energi. Överskottsvärmen från kraftvärmeverk och avfallsförbränning används i fjärrvärmenäten så att vi får ut mer av den tillförda energin. Hela Europa skulle kunna värmas bara av att ta tillvara spillvärme från de kondenskraftverk som finns där. Hållbara Städer är en mycket god utvecklingslinje för samhället och där är fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme en viktig förutsättning. Även ur ett annat perspektiv är branschen en framtidsbransch. Den står inför stora pensionsavgångar vilket sätter press på oss att tydliggöra bilden av oss i rekryteringssammanhang, både i mötet med gymnasie- och högskolor och i forsknings- och utvecklingssammanhang. Samtidigt har vi fördelen av att vara en bransch som bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Vi märker ett ökat intresse bland unga för vår bransch. Vi ser det såväl på gymnasie- och högskoleutbildningarna som i jobbansökningar. Svensk Fjärrvärme har också arbetat proaktivt för att få in och behålla unga i branschen genom att tillsammans med medlemsföretagen satsa på mentorprogram och nätverket för unga. 5

6 Svensk Fjärrvärmes verksamhetsområden Svensk Fjärrvärmes arbete är uppdelat på sex verksamhetsområden: Forskning, Omvärld, Teknik, Marknad, Statistik och Kommunikation och kompetensutveckling. Här beskrivs de viktigaste frågorna inom respektive verksamhetsområde under året.

7 forskning Forskningen rustar branschen för framtiden Under året har resultaten från forskningen resulterat i 40 lättlästa resultatblad och lika många nya forskningsrapporter, åtta nyhetsbrev från Fjärrsyn och ett 30-tal artiklar i Fjärrvärmetidningen. Samtidigt har en ny programperiod dragit igång och ett stort tvärvetenskapligt projekt initierats som ska studera fjärrvärmens affärslogik och utveckla framtida affärsmodeller också när efterfrågan stagnerar och konkurrensen ökar. I samband med att Fjärrsyns första programperiod avslutades den 30 juni 2009, gjordes tre synteser som sammanfattar forskningsresultaten inom områdena: Fjärrvärmens marknad och omvärld Energieffektivisering Material och konstruktioner i distributionssystemet Rapporterna är särskilt framtagna för att på ett lättillgängligt sätt beskriva forskningsläget inom varje område. Varje syntes sammanfattar forskningsresultaten och sätter in dem i ett bredare perspektiv. Resultaten visar att det finns stora utmaningar, men också möjligheter, för fjärrvärmen, främst relaterade till de kundnära delarna av verksamheten. Fjärrvärmens affärslogik och framtida affärsmodeller heter det stora tvärvetenskapliga Fjärrsynsprojekt som initierats under året. Projektet genomförs av konsultbolaget Profu och Handelshögskolan i Göteborg och kommer att involvera en rad forskare från såväl samhällsvetenskapliga som tekniska discipliner. Målet är att få bättre kunskap och verktyg för att utveckla nya affärsmodeller för fjärrvärme och fjärrkyla. Projektet har förutom kärnan av forskare en stor organisation med en bred representation från branschen. Under året har kansliet arbetat med att etablera förbättrade administrativa rutiner kring Fjärrsyn. Tydligare rutiner för projektstyrning, fasta ansökningsdatum och en mer transparent hantering av projektansökningar har införts liksom uppföljande analyser av resultat från forskningen. Forskningskommunikation Fjärrsyn har kommunikationsmässigt haft en mycket intensiv verksamhet under året. 40 nya Fjärrsynsrapporter har publicerats. Till varje rapport produceras också ett journalistiskt bearbetat resultatblad där de viktigaste slutsatserna finns i punktform. Resultatbladet har även en kortfattad text om projektet, uppgifter om vem som står bakom studien och en hänvisning till den fullständiga rapporten. Varje blad publiceras på webbplatsen samt trycks för att spridas på möten och temadagar. Under året har Fjärrsyn också publicerat två halvårsrapporter som på ett överskådligt sätt sammanfattar vad som händer i programmet, vilka projekt som pågår, kommentarer från forskare och företrädare från branschen. Halvårsrapporterna har distribuerats som bilaga till Fjärrvärmetidningen och skickats direkt till medlemsföretag och andra intressenter. Halvårsrapporterna finns att ladda ner från Forskningen bidrar till att energisystemen i såväl Sverige som Europa kan bli effektivare. Snabbare spridning av resultaten Medlemsföretagen är genom Svensk Fjärrvärmes råd, men också genom forskningsprojektens alla referensgrupper, engagerade i urval och inriktning av projekten. Mycket kraft har också lagts på att snabbt komma ut med ny kunskap från forskningen till medlemsföretagen och andra som berörs av resultaten. Forskningsrapporter och resultatblad har löpande lagts ut på Fjärrsyns webbplats. Information om nya forskningsresultat har publiceras i Fjärrsyns nyhetsbrev Aktuellt från Fjärrsyn, som ges ut mellan sex och åtta gånger per år, och i Fjärrvärmetidningen. Tidningen har under året haft närmare 30 artiklar baserade på resultat från och intervjuer med forskare och andra som är involverade i Fjärrsyn. Resultaten ligger också delvis till grund för Svensk Fjärrvärmes eget arbete och sprids löpande under året på temadagar, kurser och konferenser. Fjärrsyn får egen webbplats En ny, fristående webbplats har tagits fram under året för att resultat och nyheter från programmet ska vara lättare att hitta och använda. En egen webbplats, med egen 7

8 forskning adress förstärker också forskningsprogrammets opartiska roll med de två finansiärerna Energimyndigheten och fjärrvärmebranschen genom Svensk Fjärrvärme. Forskarmöte i Åre Det årliga mötet för forskare, doktorander och konsulter som har projekt i Fjärrsyn hölls i samband med Fjärrvärmedagarna i Åre i april. Syftet var att stärka kontakterna mellan Fjärrsyns olika projekt, att öka kommunikationen och det tvär- och mångvetenskapliga arbetssättet. Forskarna hade också möjlighet att berätta om sin forskning och att möta branschen på det forskartorg som arrangerades under Fjärrvärmedagarna. Lärobok om Fjärrvärme i ny upplaga Uppdateringen av läroboken Fjärrvärme fortsätter. Boken, som är den enda lärobok som finns om fjärrvärme, är en viktig kunskapskälla som efterfrågas både i branschen och av lärare och studenter vid landets högskolor. Arbetet genomförs av bokens författare, Sven Werner och Svend Fredriksen. Internationellt forskningssamarbete Modern fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme kan på ett signifikant sätt bidra till att de europeiska klimatmålen kan uppfyllas. Svensk Fjärrvärme deltar i flera olika internationella forskningssamarbeten, bland annat projektet Ecoheatcool vars resultat har fått en mycket framgångsrik spridning bland Bryssels beslutsfattare. Under slutfasen av verksamhetsåret kunde EU-projektet, EcoHeat4Cities, sjösättas. Syftet med projektet är att ta fram en fungerande miljövärderingsmodell, gemensam för de europeiska länderna. Europas fjärrvärmeaktörer driver också sedan några år den gemensamma forskningsplattformen, DHC+ Technology Platform. Forskningsplattformen grundades för att identifiera och prioritera gemensamma utvecklingsbehov i fjärrvärme- och fjärrkylabranschen. Genom att ha en samsyn kring vilka frågeställningar som är viktigast att angripa skapas en styrka och tydlighet i branschen. Ställningen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme stärks och forskningen bidrar till att energisystemen i såväl Sverige som Europa kan bli effektivare. Under året har plattformen arbetat med flera projektförslag samt med att ta fram en strategisk forskningsagenda. Om Fjärrsyn Fjärrsyn är ett tvär- och mångvetenskapligt forskningsprogram som stärker konkurrenskraften för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme. Programmet finansieras gemensamt av Energimyndigheten och fjärrvärmebranschen och drivs av Svensk Fjärrvärme. Fjärrsyn omsätter cirka 19 miljoner kronor om året. Den första programperioden avslutades vid halvårsskiftet En ny fyraårsperiod sträcker sig till och med juni Fjärrsyns styrelse Fjärrsyns styrelse ansvarar för programmets strategiska och operativa beslut. Styrelsen sammanträder fyra gånger per år och består av representanter från fjärrvärmebranschen, Energimyndigheten, tillverkningsindustrin, bostadsorganisationerna samt universitet och högskolor. Följande personer har suttit i Fjärrsyns styrelse under verksamhetsåret: Thore Sahlin, Göteborg Energi AB, ordförande Anders Johansson, Energimyndigheten Anders Sandoff, Handelshögskolan i Göteborg Margaretha Borgström, Högskolan i Halmstad Lena Olofsson, Powerpipe Systems AB Ulrika Jardfelt, SABO, fram till maj 2010 Jan Berglund, Mälarenergi AB, ordförande i Svensk Fjärrvärmes marknadsråd Eva-Katrin Lindman, AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, ordförande i Svensk Fjärrvärmes teknikråd Madeleine Engfeldt-Julin, Söderenergi AB, ordförande i Svensk Fjärrvärmes kommunikationsråd Gunnar Peters, Borås Energi och Miljö, ordförande i Svensk Fjärrvärmes omvärldsråd. Läs mer om projekt och resultat från forskningen under pågående och avslutade projekt på sid och på 8

9 omvärld Energieffektivisering central omvärldsfråga för branschen Svensk Fjärrvärme arbetar såväl internt som branschöverskridande, nationellt och internationellt med flera för branschen väsentliga omvärldsfrågor. Energieffektiviserings- och primärenergifrågor har fortsatt att dominera arbetet, tillsammans med styrmedels-, hållbarhets- och forskningsfrågor. Efterfrågan på information om fjärrvärmens påverkan på klimatet och miljön är stor från såväl myndigheter och massmedia, som från miljöorganisationer, miljömärkningsorganisationer, byggföretag och slutkunder. Ett stort arbete för Svensk Fjärrvärme har varit att ta fram miljöredovisningskriterier och värden för alla fjärrvärmenät. Ett färdigt förslag väntas presenteras i början av nästa verksamhetsår. En gemensam, av styrelserna i Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi tillsatt arbetsgrupp, ledd av Anders Ericsson på Mälarenergi, har under våren reviderat det ursprungliga förslagets skrivelse kring miljövärdering av el och fjärrvärme. Detta har parallellt diskuterats med övriga länder i Norden genom organisationen Nordvärme. Nätverket för energieffektivisering och energitjänster Intresset för energieffektiviseringar ökar i takt med att fler bolag nu arbetar aktivt med energitjänster och energieffektiviseringsmöjligheter. Tillsammans med Svensk Energi driver Svensk Fjärrvärme ett nätverk för energieffektivisering och energitjänster. Nätverket är öppet för alla medlemmar i respektive förening. Det råder stor öppenhet och en positiv inställning bland medlemsföretagen till att dela med sig av sina erfarenheter. Nätverket har arrangerat två diskussionsträffar under året med inbjudna experter som föredragshållare. På initiativ av nätverket har ett underlag för en interaktiv kurs i energieffektivisering riktad till kundtjänstpersonal i respektive föreningars medlemsföretag, tagits fram. Svensk Energi Förlag ska sälja och distribuera kursen. Ny styrelse- och ledningskurs Tillsammans med forskarna Sven Werner, Högskolan i Halmstad, och Anders Sandoff, Handelshögskolan i Göteborg, har Svensk Fjärrvärme påbörjat ett arbete med att ta fram en kurs avsedd för medlemsföretagens styrelser och ledningsgrupper. Kursen har arbetsnamnet Ett samtal om fjärrvärme och planeras vara startklar våren Styrmedelsgruppen På grund av styrmedelsfrågornas ökade betydelse, bildades under året Styrmedelsgruppen som en ny arbetsgrupp inom Svensk Fjärrvärmes omvärldsråd. Erik Dotzauer från Fortum Värme är ordförande. Syftet med styrmedelsgruppen är att utgöra bollplank i frågor som rör styrmedel och regelverk inom energi- och klimatpolitiken. Vita certifikat Styrmedelsgruppen har arbetat proaktivt med frågan om möjligheten att införa ett svenskt system för så kallade vita certifikat, det vill säga certifikathandel med energieffektivisering. Vita certifikat nämns i EU-direktivförslaget om Energy end-use efficiency and energy services som en möjlighet att uppnå direktivets mål att minska energianvändningen i medlemsländerna med en procent årligen. Marknadsbaserade styrmedel är en intressant fråga för energibolagen, då dessa sannolikt skulle bli aktörer i någon form av framtida system. Just nu har Energimyndigheten ett uppdrag att utreda vita certifikat och andra styrmedel för energieffektivisering. Energiklassning av byggnader Ett arbete med att energiklassa byggnader, nya såväl som befintliga och även småhus, pågår inom SIS (Swedish Standards Institute), TK 189. Svensk Fjärrvärme deltar aktivt i arbetet. Energiklassningen sker i fyra delar, varav de två första delarna är framtagna. De gäller effektklassning av byggnader (avseende klimatskalet) samt energianvändning enligt byggregleringen (med en skala liknande den som används för vitvaror). De två återstående delarna som planeras gäller miljöklassning för byggnader (avseende bland annat primärenergi och eventuellt koldioxidutsläpp) samt byggnadernas verksamhets- och hushållsenergi. Inom Fjärrsyn har ett demoprojekt startats under året som gäller utvärdering av ett nytt koncept för ett primärenergiklokt flerbostadshus och fjärrvärmeuppvärmda byggbodar. Demohuset är ett flerbostadshus som ligger i Västertorp utanför Stockholm och som byggs av Veidekke. 9

10 omvärld Omvärlds- och Energitillförseldagarna Omvärlds- och Energitillförseldagarna hölls under två dagar i januari 2010 på Långholmen i Stockholm. De viktigaste omvärldsfrågorna samt aktuella styrmedelsfrågor som påverkar branschen, togs upp under Omvärldsdagen. Ny bränsleförsörjning, framförallt vad gäller biobränslen och ändrade regler för biobränslen, stod i fokus under Energitillförseldagen. VMK Eneff Värmemarknadskommittén, VMK, är en partsgemensam arbetsgrupp med representanter från både fjärrvärmebranschen och kundorganisationer. Våren 2009 tillsatte VMK arbetsgruppen Eneff (Energieffektiviseringsgruppen). Syftet är att ta fram förslag för värdering av energieffektivisering i fjärrvärmeuppvärmda fastigheter. Gruppen arbetar för att hitta värderingsvariabler som ser till den totala 10

11 omvärld miljövinsten, där klimatpåverkansaspekter, andel förnybart bränsle (inklusive spillvärme) och resurseffektiviseringsaspekter, är lika viktiga parametrar. Värderingsvariablerna kan komma att inkluderas i Reko fjärrvärme och innebära en god vägledning till ett miljömässigt och ekonomiskt bra beslut kring energieffektiviseringsåtgärder. Avsikten är att främja dialogen mellan fastighetsägarna och fjärrvärmebolagen. Från Svensk Fjärrvärme deltar Charlotta Abrahamsson och Mikael Gustafsson. analyserar bland annat nationella och internationella politiska mål, styrmedel och politiska instrument inom energiområdet och hur dessa påverkar de nordiska energimarknaderna. Projektet ger också en framtidsvision utifrån målen. Svensk Fjärrvärme är en av delfinansiärerna och Erik Larsson har företrätt föreningen i projektets styrelse. Slutrapporten Towards a Sustainable Nordic Energy System samt en kortversion av rapporten finns att ladda ner från Energiledargruppen Energiledargruppen är ett branschöverskridande nätverk för information och diskussion kring aktuella energifrågor. Myndigheter, konsulter, byggföretag, vitvarubranschen, miljöklassningsorganisationer, branschorganisationer, med flera ingår i nätverket. Svensk Fjärrvärmes Mikael Gustafsson har varit vice ordförande i gruppens styrelse under året. Svanenmärkning Svensk Fjärrvärme för kontinuerligt diskussioner med Svanmärkningen om energifrågor. Under året har det pågått ett arbete med att ta fram en generell skrivning om hur man ser på energi och energisystem avseende olika märkningar. Arbetet gäller såväl nuvarande som nya märkningar. Regler för elcertifikat De svenska reglerna för elcertifikat förlängdes under året för tredje gången sedan 2003 och gäller nu fram till Det nya regelverket innebär bland annat en höjd kvot. Vilket innebär ytterligare ökat utrymme för biokraftvärme. Byggnadsdirektivet Det reviderade Byggnadsdirektivet (EPBD 2) har fastställts under året. I direktivet finns bland annat krav på att alla nya byggnader ska vara nära nollenergibyggnader år 2020 och att det ska ställas krav på energieffektivitet vid större renoveringar av befintliga byggnader. Högeffektiva alternativa uppvärmningssystem som fjärrvärme och kraftvärme, men även värmepumpar och fjärrkyla ska beaktas vid uppförande av nya byggnader. Boverket med flera har under våren 2010 fått i uppdrag att se över alla sina regler och föreskrifter baserat på det reviderade byggnadsdirektivet. Samtidigt påbörjades en översyn av energikraven också för nyproduktion, vilka väntas skärpas. Internationellt arbete Nordic Energy Perspectives 2, den andra fasen av det tvärvetenskapliga nordiska energiforskningsprojektet Nordic Energy Perspectives (NEP), avslutades under året. Projektet Euroheat & Power Svensk Fjärrvärmes arbete i Europa sker huvudsakligen genom den europeiska branschorganisationen Euroheat & Power. Utöver medverkan i specifika projekt och kommittéarbeten kring frågor som är betydelsefulla för medlemsföretagen deltar representanter från Svensk Fjärrvärme som föreläsare på en rad olika europeiska energikonferenser och möten. En viktig del i arbetet för att stimulera en utbyggnad av fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme i Europa, är att vara ute och berätta om hur det fungerar i Sverige, men också att sätta sig in i hur förutsättningarna för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme ser ut i Europa. Intresset för energieffektiviseringar ökar i takt med att fler bolag nu arbetar aktivt med energitjänster och energieffektiviseringsmöjligheter. Internationellt standardiseringsarbete EUs förnybarhetsdirektiv antogs i april 2009 som ett medel för att uppnå målen att 20 procent av unionens bruttoenergianvändning ska tillgodoses genom energi från förnybara energikällor senast Dessutom ska andelen energi från förnybara energikällor, när det gäller alla former av transporter, år 2020 uppgå till minst tio procent av den slutliga energianvändningen för transporter i varje medlemsstat. Bland de förnybara energikällorna ingår endast biodrivmedel och flytande biobränslen. Ett internationellt standardiseringsarbete pågår dock där all biomassa ingår, d v s även den fasta. Den rapport som hittills kommit från det arbetet rekommenderar den svenska skogen att likställas med till exempel regnskog. Det är en rekommendation som Sverige motsätter sig och menar att den visar på dålig förståelse för svenskt skogsbruk. Svensk Fjärrvärme har tillsammans med andra svenska organisationer och myndigheter under året arbetat med, och kommer fortsätta arbeta med, att öka förståelsen i Europa för det svenska skogsbruket med målet att påverka innehållet i standarden. 11

12 omvärld Förnybarhetsdirektivet Svensk Fjärrvärme arbetar genom framför allt Bränslegruppen med tillförselfrågor såväl vad gäller hållbarhetsfrågor som styrmedels- och tillförselfrågor. Under året har, på grund av Förnybarhetsdirektivet (2009/28/EG), arbetet med hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen dominerat. För Svensk Fjärrvärme har direktivet inneburit ett intensivt deltagande i implementeringsarbetet i den grupp på Energimyndigheten som är satt att arbeta med frågan. EU-kommissionen utreder också om det ska tas fram liknande direktiv för fasta bränslen. Frågan är stor och viktig och har tagits upp på flera temadagar och på Fjärrvärmedagarna. Svensk Fjärrvärme är också aktiv i arbetet inom European Committee for Standardization och ISO, genom Erik Larsson, i det standardiseringsarbete som startat under året. Kraftvärmedirektivets fyraårsrapport EU-kommissionens kraftvärmedirektiv från 2006 ska främja användningen av kraftvärme för att spara primärenergi, undvika nätförluster och minska utsläppet av växthusgaser inom Europa. Direktivet anger att alla länder, vart fjärde år, ska beskriva sin tekniska och ekonomiska potential för kraftvärme och hur de arbetar för att nå upp till potentialen. En första sådan rapport har tagits fram under året. Svensk Fjärrvärme har genom Erik Larsson deltagit i den kommitté som arbetat med att ta fram rapporten. Ecoheat4EU Svensk Fjärrvärme har under året aktivt deltagit i det av Euroheat & Power koordinerade projektet Ecoheat4EU. Det är ett projekt som ska stödja upprättandet av rättsliga mekanismer för att främja utvecklingen av modern fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme i hela Europa, och mer specifikt i de 14 länder som projektet omfattar. Projektet tar fasta på vad som fungerat bra i de 14 olika medlemsländerna. Det ska vara klart i slutet av nästa verksamhetsår. Handel med utsläppsrätter Arbete pågår inför EU-direktivet om handel med utsläppsrätter, som kommer att gälla år 2013 till Alla detaljregler för direktivet ska vara klara i december Fjärrvärme kommer att få gratis tilldelning av utsläppsrätter. Avskaffad skatt på förbränning av hushållsavfall Regeringen tillsatte 2008 en utredning, Skatt i retur, under ledning av professor Lennart Hjalmarsson vid Handelshögskolan i Göteborg med uppgift att förutsättningslöst analysera den så kallade avfallsförbränningsskatten. Utredningen presenterades i början av 2009 och föreslog att skatten på förbränning av hushållsavfall ska avskaffas utan att ersättas med någon annan skatt eller något annat styrmedel. Motiveringen var att skatten inte styr mot de mål som motiverade dess införande. Svensk Fjärrvärme deltog genom Erik Larsson i expertgruppen och bidrog aktivt till utredningens förslag. Ett riksdagsbeslut om att avskaffa skatten fattades hösten 2009 och gäller från och med 1 oktober Det finns goda förutsättningar att inom en överskådlig framtid göra den svenska fjärrvärmen helt fossilfri. Bränslegruppen Bränslegruppen initierade under året ett konsultuppdrag med Vattenfall Research & Development som utförare, där nivåerna på styrmedel i länder med hög användning av biobränslen kartlagts. Titeln på studien är Mapping of subsidy systems and future consumption of biomass. Den visar att några länder sticker ut när det gäller planerad ökning av användning av biobränsle; Storbritannien, Kina, Tyskland, Nederländerna, Belgien och USA. Studien bedömer att den planerade ökningen, tillsammans med generösa stöd i vissa fall, kan öka priset på biomassa. Rapporten kan laddas ner från Svensk Fjärrvärme är sedan i våras en av finansiärerna av en industridoktorand. Värdföretag är Skellefteå Kraft och Jämtkraft, som också är två av de övriga finansiärerna. Doktoranden undersöker stubbskörd under ekologiska former. Spillvärme Spillvärme har fortsatt varit en viktig fråga under året. En workshop hölls i september, som en uppföljning av den beräkning av tillgänglighetspotentialen för spillvärme som genomfördes inom ramen för den första programperioden av Fjärrsyn. Deltagare på workshopen var förutom projektutförarna; ÅF-Consult AB, Energimyndigheten och representanter från industrin och fjärrvärmebranschen. Spillvärme och dess förutsättningar är en viktig och intressant fråga ur många aspekter; resurseffektivitet, miljövärdering, i diskussionerna om tredjepartstillträde med mera. Svensk Fjärrvärme är genom Charlotta Abrahamsson representerat i Euroheat & Powers arbetsgrupp Resourse Efficiency. Kriterier för hållbart torvbruk Torvbranschen har mot bakgrund av fjolårets regeringsproposition, En sammanhållen klimat och energipolitik (2008/09:162), tagit fram ett förslag på kriterier för ett hållbart torvbruk. Utgångspunkten var EUs direktiv för 12

13 omvärld förnybara bränslen som uppdaterade bedömningen av torvens klimateffekter. Svensk Fjärrvärme har tillsammans med energiföretagen och Lantbrukarnas Riksförbund bistått torvbranschen i utarbetandet av rapporten, Ett hållbart torvbruk. Förslag till kriterier för ett hållbart torvbruk, (2010). Rapporten går att ladda ner i sin helhet från Svenska Torvproducentföreningens webbplats Efter införandet av EUs system för handel med utsläppsrätter där torv likställs med fossila bränslen, har konkurrenssituationen för torv i det svenska energisystemet påverkats negativt. Frågan kring ett hållbart torvbruk har dock börjat få gehör under året. Ett arbete med att ta fram en märkning för hållbart bränsle pågår. Inspirationsfolder Fasa ut sista oljan Svensk Fjärrvärme tog under året fram en inspirationsfolder riktad till medlemsföretagen med titeln Fasa ut sista oljan. I foldern visas goda exempel och erfarenheter när eldningsolja i spetslastpannor ersatts med olika former av biobränsle, som tallbeckolja, vegetabilisk bioolja, animalisk bioolja och träpulver. 93 procent av Sveriges fjärrvärmenät använder idag någon form av fossil eldningsolja i sin bränslemix, även om denna utgör en mycket liten andel av den totala bränslemixen, endast 3,5 procent. Foldern visar att det finns goda förutsättningar att inom en överskådlig framtid göra den svenska fjärrvärmen helt fossilfri. Den kan laddas ner från Rapport om klimat- och väderhotade anläggningar Energimyndighetens rapport Extrema väderhändelser och klimatförändringens effekter på energisystemet, där Svensk Fjärrvärme ingick i expertgruppen, blev klar under året och går att ladda ned utan kostnad på Rapporten visar framförallt att ökade nederbördsmängder kan utgöra ett hot mot fjärrvärmebranschens ledningsburna distributionssystem samt utgöra ökad risk för rostangrepp. Dessutom kan ökade regnmängder och kortare säsonger med tjäle i marken, leda till problem att få ut biobränslet ur skogarna. Ytterligare en liten risk vid extremt väder är att skorstenarna vid fjärrvärmeverken kan gå sönder till följd av starka vindar eller kraftig isbeläggning. Viktiga Fjärrsynsprojekt omvärld Forskningsprogrammet Fjärrsyns andra omgång har inneburit många nya ansökningar att bedöma. Omvärldsrådet har lagt mycket tid på att prioritera viktiga forskningsområden för de kommande fyra åren. Dessa är; energisystem, styrmedel med systemsyn samt bränsletillförsel. Några intressanta projekt är: Fjärrvärmen i energisystemet Projektet består av två huvudområden; en proffesur i Fjärrvärmen i energisystemet samt en doktorand i Framtida värmebehov. (Högskolan i Halmstad). Miljövärden för fjärrvärme och fjärrkyla Projektet ska definiera nyckelfel och indikatorer för fjärrvärme och fjärrkyla. Dessutom ska företagskundens arbete med miljöstrategier och fjärrvärmens del i den studeras. Resultaten ska vara praktiskt användbara för fjärrvärmeföretagen. (IVL). Fjärrvärmens roll i energi- och klimatpolitiken Fjärrvärmeföretagen påverkas i stor utsträckning av de energi- och klimatpolitiska styrmedel som finns. I projektet har man studerat hur väl dialogen fungerar mellan fjärrvärmebranschen och de som utformar styrmedlen från myndigheter och departement. I projektet ingår också en fallstudie som berör processerna vid klassificeringen av en ny anläggning i elcertifikatsystemet. (Odenum AB). Fullständig lista med påbörjade forskningsprojekt under verksamhetsåret finns på sid och på 13

14 teknik Nya produkter, tjänster och kompetens inom teknikområdet ökar medlemsföretagens konkurrenskraft Svensk Fjärrvärme har en viktig uppgift i att initiera utveckling, underhåll och drift av fjärrvärmens och fjärrkylans tekniska system genom hela distributionskedjan, samt att ta fram branschgemensamma standarder och regelverk. Energieffektivisering och certifiering av fjärrvärmecentraler liksom riktlinjer för riskbedömning har varit viktiga områden under verksamhetsåret. Avluftning av rörsystem för fjärrvärme är ett rutinuppdrag som mer eller mindre görs dagligen i Sverige. Därför har det varit viktigt för branschen att finna orsaken till att kolmonoxid bildas och hur arbetsmomentet kan riskminimeras. Upprinnelsen var tre arbetsplatsolyckor där en av dem tragiskt slutade med dödlig utgång i Tranås. En grupp bestående av representanter från Arbetsmiljöverket, Svetskommissionen, Svenska Miljöinstitutet, Föreningen Fjärrvärmeentreprenörerna, Källby Rör, Jönköping Energi och Svensk Fjärrvärme bildades och fann orsaken till det tidigare okända problemet. Vid gassvetsning blandas en brännbar gas, vanligen acetylen och syrgas i ett munstycke som förbränns vid hög temperatur. Vid fullständig förbränning av acetylen bildas koldioxid och vatten. Merparten av syret (cirka 60 procent) tas från den omgivande luften. Vid avsaknad av syre i omgivande luft kan stora mängder kolmonoxid bildas. I normala fall finns det alltid luft runt svetsskarven, men i stålrör kan det finnas en begränsad mängd syre för att erhålla fullständig förbränning, särskilt om ventilationen i röret samtidigt är låg. Följden blir att kolmonoxid och vätgas stannar kvar i röret och ventileras ut först vid avluftning. Svensk Fjärrvärme, genom Jan Eriksson, har under våren och sommaren arbetat med att utreda problematiken med kolmonoxidutveckling för att kunna ta fram riktlinjer för riskbedömning och förebyggande åtgärder vid gassvetsning av distributionsledningar. Riktlinjerna väntas bli klara hösten Certifiering av flerfamiljscentraler En av årets viktigaste tekniska händelser för Svensk Fjärrvärme på kundanläggningssidan var att ytterligare en leverantör blivit godkänd för certifiering av fjärrvärmecentralen för flerbostadshus enligt Certifiering av fjärrvärmecentraler F:103. Därmed är två leverantörer godkända. Den första godkändes förra verksamhetsåret. Certifieringsprogrammet påbörjades redan för sex år sedan i samband med att det togs fram standardiseringsnormer i det så kallade Matildaprojektet. Efter en trög start har certifieringen av fjärrvärmecentraler för flerfamiljshus nu börjat få fäste. Motsvarande certifiering finns sedan flera år för små villacentraler. Efter en trög start har certifieringen av fjärrvärmecentraler för flerbostadshus nu börjat få fäste. Tekniska bestämmelser Förra verksamhetsåret etablerade Svensk Fjärrvärme en arbetsgrupp tillsammans med Svensk Byggtjänst vid framtagningen av Anläggnings AMA 10. Syftet med samarbetet var dels att få föreskrifterna att bättre stödja varandra, dels att ge fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme ett större utrymme i AMA. Det samarbetet har fortsatt under det här verksamhetsåret. Hela AMA skickades ut på remiss under sommaren 2010, vilket arbetsgruppen tagit del av och besvarat. Målet är att hela materialet ska vara tillgängligt under december Certifierings- och auktorisationsnämnden Auktorisationsnämnden har fortsatt sitt kontrollarbete av slumpvis utvalda skarvmontageplatser runt om i landet. Trots den skärpning av reglerna som genomfördes vid årsskiftet 2008/2009 kvarstår en del brister. Informationen behöver förbättras och förtydligas gentemot i första hand skarventreprenörer. Man fann bland annat brister på beställarsidan vad gäller kontroll av larmsystem, krav på licensiering av leverantörer, avsaknad av larmritningar och kvalificerade efterkontroller. Certifieringsnämnden för avstängningsventiler och fjärrvärmerör har under verksamhetsåret arbetat med revidering av ventilbestämmelser, ventilstandarder och certifieringsregler för fjärrvärmerör och komponenter. 14

15 teknik Internationellt samarbete Som ett led i kvalitetssäkringen av komponenter i distributionssystem inom Europa har Euroheat & Power arbetat fram egna certifieringsbestämmelser, Certification Guidelines for District Heating Pipes vilka i stort sett bygger på de svenska certifieringsreglerna. Certification Guidelines för flexibla rör har blivit klara under året. Även Certification Guidelines för skarvar gavs ut där även flera moment kring mantelrörsskarvning i fält beskrivs, trots att viss oenighet kring kvalitetssystemen kvarstod. I Sverige har mantelskarvutförandet länge kunnat certifieras, här är kvalitetskontrollen löst genom auktorisation av företag och licensiering av montörer. Certifieringsmöjlighet för fjärrkyleanläggningar Efterfrågan på och leveranserna av fjärrkyla ökar. Av den anledningen har Svensk Fjärrvärme under året, tillsammans med medlemsföretag och leverantörer, börjat titta på möjligheten att certifiera fjärrkyleanläggningar. Processen innehåller såväl prestanda som funktionalitet. Målsättningen är att kunna presentera ett färdigt förslag till certifieringsprocess under nästa verksamhetsår. Distributions- och Fjärrvärmecentraldagarna Årets Distributionsdagar hölls den januari i Stockholm och samlade 190 deltagare och sex utställande företag. Dagarna gav som vanligt en god möjlighet att sprida information inom aktuella områden till medlemsföretag och andra intressenter. Bland annat höll föreläsare föredrag om certifiering och provning av flexibla rör, nya rön om åldring av fjärrvärmerör samt en presentation av arbetsmiljöplan och byggsamordning enligt nya krav i ASF 2008:16, BAS P och BAS U. Det informerades också om arbetsplatsolyckan i Tranås och auktorisationsnämndens stickprovskontroller av skarvmontage. Fjärrvärmecentraldagarna arrangerades den 29 september till 1 oktober 2009 i Göteborg. Dagarna hade 122 deltagare. Fjärrvärmecentraldagarnas tema kretsade kring energieffektivisering och de förändringsarbeten som ständigt pågår och direkt eller indirekt påverkar kundcentralerna. Idag värderas energianvändandet på ett helt annats sätt än för bara tio år sedan och det kräver att branschen tänker i nya banor inom alla områden. Licensiering av mätarmontörer Förberedande arbete har gjorts under året för att lansera en licensiering av mätarmontörer hösten Licensieringen ska omfatta alla montörer som sätter upp och reviderar mätare. Den kommer att säkerställa att montörerna uppfyller viss kvalitetsnivå avseende utbildning och erfarenhet. Liknande licensiering finns sedan tidigare för skarvmontörer. Insamling av skadestatistik och felstatistik Svensk Fjärrvärme har under året initierat ett arbete för att återinföra inrapporteringen av skadestatistik från distributionsleden. Arbetet pågår och möjligheten att rapportera in avvikelser planeras redan under nästa verksamhetsår. När det gäller felstatistik för mätare har det varit möjligt att lämna statistik de två senaste åren för att få en gemensam branschsyn på eventuella fel. Arbetet kommer kompletteras med en möjlighet att sortera ut de akuta felen. Viktiga Fjärrsynsprojekt Teknik Utgångspunkten för teknikutveckling och driftoptimering av system för fjärrvärme och fjärrkyla är kundernas behov, marknadens krav och det långsiktiga målet att utveckla ett mer uthålligt energisystem. Utvecklingen av nya produkter och tjänster samt ökad kompetens och kvalitet inom teknikområdet, ska bidra till branschens konkurrenskraft och förtroende, minskad klimatpåverkan och att främja ett resurssnålt och hållbart samhällsbyggande. Några intressanta projekt är: Förenklad isolering av äldre kulvertar Förstudien undersöker möjligheten att tilläggsisolera gamla fjärrvärmerör utan att de behöver grävas upp. Det gäller fjärrvärmerör i både primär- och sekundärsystem. Tanken är att tilläggsisoleringen ska ske med skumplast alternativt med isolerade kulor. (ÅF Consult AB) Fjärrvärmeanpassad absorptionskyla Projektet syftar till att ta fram ny kunskap om absorptionskylmaskiners funktion i kraftvärmesammanhang. Trots att många studier visar på potentialen att anpassa absorptionsteknik för fjärrvärmeändamål är de flesta installationer designade för drift vid högre temperaturer än vad som är önskvärt i kraftvärmesammanhang. (KTH) Fjärrvärmedrivna vitvaror Projektets mål är att utveckla kunskaper och kommersialiseringsmöjligheter kring fjärrvärmedrivna vitvaror och att få fram provserier. Nya, icke konventionella installationer som minimerar rördragningar, kostnader och värmeförluster i hus och kulvertnät ska utvärderas. (Högskolan Dalarna) Fullständig lista med påbörjade forskningsprojekt under verksamhetsåret finns på sid och på 15

16 marknad Affärsutveckling het fråga för fjärrvärmebranschen Svensk Fjärrvärmes kansli arbetar med frågor som rör värmemarknaden, kundrelationer, lagar och avtal, Reko fjärrvärme samt ekonomistyrning och affärsutveckling. Konkurrenskraft och affärsutveckling samt tredjepartstillträde i fjärrvärmenäten (TPA) har varit de viktigaste frågorna för branschen under verksamhetsåret. I november 2009 utsågs Peter Nygårds till utredare för TPA-utredningen, vilket branschen välkomnade. Peter Dahl på Svensk Fjärrvärme ingår i den expertgrupp som har utsetts. Utredningen kommer att få stor betydelse för branschens marknadsförutsättningar. Det är därför väsentligt att utredningen blir grundligt genomförd och väl genomtänkt. Branschen har parallellt fortsatt sitt arbete med TPAfrågan genom den interna grupp som under ledning av Anders Jonsson på Sundsvall Energi, påbörjade sitt arbete redan förra verksamhetsåret. En övergripande mål- och handlingsplan för affärsutveckling togs fram i slutet av förra verksamhetsåret, och den har legat till grund för flera föreläsningar och diskussioner under temadagar det gångna året. Affärsutveckling har också varit ett huvudtema vid de sex regionala möten som Svensk Fjärrvärme arrangerade för medlemsföretagen under året. Avtalsfrågor Fjärrvärmelagen Verksamhetsåret inleddes med att den nya fjärrvärmelagen för första gången skulle prövas ordentligt. Lagen, som trädde i kraft den 1 juli 2008, blev också fullständig under verksamhetsåret genom att Energimarknadsinspektionen publicerade de sista föreskrifterna som ska komplettera lagen. Under införandet av fjärrvärmelagen har Svensk Fjärrvärme fortlöpande informerat och utbildat medlemsföretagen om vad lagen innebär och vilka konsekvenser den får för fjärrvärmeverksamheten. Svensk Fjärrvärme har också deltagit i de seminarier som Energimarknadsinspektionen har hållit runt om i landet för att informera fjärrvärmeföretagen om vad inspektionens föreskrifter betyder för företagens verksamhet. Svensk Fjärrvärme har tillsammans med kundorganisationerna i Värmemarknadskommittén, VMK, kommit överens om nya allmänna avtalsvillkor för näringsidkare, som blev klara under förra verksamhetsåret. Branschorganisationen har också tillsammans med Konsumentverket tagit fram nya allmänna avtalsvillkor för konsumenter. Villkoren har reviderats två gånger under året. Villkoren kan laddas ner från Affärsutveckling är ett viktigt område som det finns stort intresse för i branschen. Mätning av faktisk förbrukning Energimarknadsinspektionen föreslog under året en mätarreform för fjärrvärmen där mätning och fakturering av faktisk förbrukning ska bli norm på samma sätt som för elen. Enligt förslaget ska reformen vara fullt genomförd till Förslaget behandlas av regeringen under sommaren och hösten Parallellt med detta arbete studeras frågan också på EU-nivå av en arbetsgrupp inom Euroheat & Power. Arbetsgruppen leds av Peter Dahl på Svensk Fjärrvärme. Energimarknadsinspektionen har också genomfört en uppföljning av fjärrvärmelagens särredovisningsvillkor genom att ställa frågan: Kan särredovisning förhindra korssubventionering och prisdiskriminering? Slutsatsen av uppföljningen, som kommer att presenteras hösten 2010, är att särredovisning inte kommer att få de effekterna. Energimarknadsinspektionen föreslog initialt istället prisreglering, men backade sedan från det förslaget tills vidare. Branschens förhoppning är att det istället ska gå att nå en överenskommelse om en frivillig prövning av prisförändringar. En arbetsgrupp, där Svensk Fjärrvärme ingår tillsammans med HSB, Riksbyggen, Fastighetsägarna och SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), utreder frågan. Anders Sandoff, vid Handelshögskolan i Göteborg, har lämnat en rapport till arbetsgruppen där idén om en prövning av prisförändringar presenterades. 16

17 marknad Revidering av Reko fjärrvärme Mindre uppdateringar har gjorts under året av Reko fjärrvärme, branschens eget system för kvalitetsmärkning. Systemet uppdateras till 1 juli varje år. I den senaste revideringen som gäller från den 1 juli 2010 har bland annat ett krav på obligatorisk utbildning införts. Kravet innebär att alla Rekomärkta fjärrvärmeföretag ska ha minst en person som har genomgått en grundutbildning i Reko fjärrvärme. Dessa utbildningar arrangeras av Svensk Fjärrvärme. Under våren genomfördes två provutbildningar. Reguljära utbildningar kommer att genomföras under hösten 2010 och våren Det planeras också för en fortsättningskurs, vilken tidigast kan komma att starta hösten

18 marknad Värmemarknadsdagen I mitten av februari 2010 arrangerades årets Värmemarknadsdag med konkurrensen på värmemarknaden som huvudtema. Dagen hölls i Stockholm och lockade ett 50- tal deltagare. Utbildningsfrågor Svensk Fjärrvärme deltar i energibranschens rekryteringsråd som är ett samarbetsorgan för skol- och rekryteringsfrågor mellan Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi. I rådet ingår Ann-Marie Hansson från Öresundskraft, Magnus Tärnvik från Härnösands Energi och Miljö, och Patrik Holmström från Svensk Fjärrvärme. Det har under året märkts ett ökat intresse av att söka olika eftergymnasiala yrkesutbildningar inom energiområdet. Syftet med engagemanget från kansliets sida, är att arbeta för att det ska finnas lämplig utbildning i den utsträckning som medlemsföretagen efterfrågar. Det gäller såväl gymnasial utbildning, till exempel el- och energitekniska programmet, som högskoleutbildning. En ny energiingenjörsutbildning på Mittuniversitetet i Härnösand har startat. Där har några av Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag varit involverade. Juridiska frågeställningar De juridiska frågorna har ökat markant under året för såväl branschen som för Svensk Fjärrvärmes kansli. Den nya fjärrvärmelagen ställer stora krav på medlemsföretagen vad gäller att skriva avtal och utforma underlag. Trenden håller i sig vad gäller fokus på hur branschen gör affärer. Regelbördan Svensk Fjärrvärme har under året blivit medlem i Näringslivets Regelnämnd, NNR. Medlemskapet förväntas ge ytterligare kraft åt branschens krav på enklare regelverk och mindre rapporteringsinsatser. Branschen har börjat få gehör för sina synpunkter, bland annat hos Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen. Förhoppningen är att arbetet redan under kommande verksamhetsår ska märkas ute hos medlemsföretagen. Många Fjärrsynsprojekt Den nya programperioden av forskningsprogrammet Fjärrsyn har inneburit ett mycket stort intresse bland forskare och resulterat i en stor mängd ansökningar till forskningsområdet Marknad i programmet. Marknadsrådet ansvarar för att granska alla inkomna ansökningar inom marknadsområdet och rekommenderar till styrelsen för forskningsrådet vilka projekt som bör godkännas och vilka som kan avslås. Marknadsrådet har haft ett intensivt arbete med detta under året och av marknadssidans andel av Fjärrsyns budget, 12 miljoner kronor för programdelens totalt fyra år, har hälften knutits till åtta godkända projekt redan under detta första år. Marknadsrådet har också haft mycket förberedande arbete med det stora tvärvetenskapliga projektet, Fjärrvärmens affärslogik och framtida affärsmodeller, som genomförs för att få bättre kunskap och verktyg för att utveckla nya affärsmodeller för fjärrvärme och fjärrkyla. Projektet har höga förväntningar på sig att bidra till värdefulla resultat för Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag. Här nämns några marknadsinriktade Fjärrsynsprojekt som startats under den andra programdelen: Energitjänster med kunden i centrum I detta projekt undersöks energitjänster utifrån kundernas perspektiv. Vad är det för problem och vilka behov har kunderna i sina anläggningar och verksamheter, som skulle kunna lösas med hjälp av energitjänster? (Grontmij AB) Juridiken kring de nya fjärrvärmeavtalen Den regleringsteknik som används i fjärrvärmelagen är komplex. Projektet syftar till att medvetandegöra fjärrvärmebranschen om dess juridiska förutsättningar, såväl nationellt som internationellt. (Handelshögskolan, Jönköping) Minskad efterfrågan på fjärrvärme en utmaning framöver Studien ska belysa hur medvetna svenska fjärrvärmeföretag är om den nya marknadssituationen samt kartlägga om, och i så fall hur, företagen förbereder sig för en minskad värmeförsäljning. Studien kommer att fokusera på om erbjudande till kund kan/bör revideras samt om den egna organisationsstrukturen kan/bör anpassas till förändrade marknadsförutsättningar. (Handelshögskolan i Göteborg) Fullständig lista med påbörjade forskningsprojekt under verksamhetsåret finns på sid och på 18

19

20 statistik Utvecklad statistik skapar förutsättningar för bättre strategiska beslut Aldrig tidigare har så mycket fjärrvärme och fjärrkyla levererats av Svensk Fjärrvärmes medlemmar som under Samtidigt väntas såväl fjärrvärme och kraftvärme som fjärrkyla att fortsätta öka fram till åtminstone Det visar en branschprognos som Svensk Fjärrvärme tagit fram under året. Svensk Fjärrvärme samlar varje år in statistik om fjärrvärme, fjärrvärmepriser, kraftvärme, och fjärrkyla från samtliga medlemsföretag. De svarar tillsammans för cirka 98 procent av fjärrvärmeleveranserna i Sverige. Fjärrvärmen i sin tur har idag en nära 60-procentig marknadsandel i bostäder och lokaler. Statistiken utgör därför en viktig kunskapsbank för medlemsföretagen, bland annat som underlag för viktiga strategiska beslut. Statistiken används också för att öka kunskapen i samhället om fjärrvärmens fördelar när det gäller klimatpåverkan och energieffektivisering. Det nya insamlingssystemet för statistik som togs i drift under 2008 har tillsammans med Svensk Fjärrvärmes nya webbplats inneburit nya möjligheter att samla in och visa mer detaljerad statistik. Det gäller till exempel investeringar för branschen, intäktsstatistik för fjärrkyla samt olika prisdiagram. Insamlingssystemet kommer kontinuerligt att vidareutvecklas. Under året levererade branschen 833 GWh fjärrkyla, vilket innebär en ökning med åtta procent. Prisvärd fjärrvärme? Svensk Fjärrvärme har utifrån den statistik som nu finns tillgänglig, även tagit fram en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser. Rapporten, Prisvärd fjärrvärme? förklarar vilka faktorer som påverkar hur priset på fjärrvärme sätts, varför priserna skiljer sig åt mellan olika kommuner och vad företag och politiker gör för att stärka kundens ställning. Grafen nedan är hämtad från rapporten och visar prisutveckling för fjärrvärme i förhållande till konsumentprisindex och index för övriga energipriser, Prisutveckling för fjärrvärmepris i jämförelse med konsumentprisindex och index för övriga energiråvaror, Under året har även ett arbete med att kvalitetssäkra statistiken avslutats, vilket innebär att det nu kan göras tidsserier inom flera områden Branschprognos Fjärrvärmen 2015 Svensk Fjärrvärme har under året tagit fram branschprognosen Fjärrvärmen fortsätter att växa, som sträcker sig fram till Prognosen bygger på en enkät till medlemsföretagen, kompletterad med djupintervjuer. Resultatet visar att fjärrvärmeleveranserna väntas fortsätta att öka under prognosperioden, liksom fjärrkyla och kraftvärme. Det är små och medelstora medlemsföretag som räknar med att öka sina levaranser medan större, som redan nått sin marknadspotential, räknar med minskade leveranser till följd av energieffektiviseringarna och varmare klimat KPI Fjärrvärmepris Energiråvaror Källa: SCB och Svensk Fjärrvärme 20

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel

EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel EU:s påverkan på svensk energipolitik och dess styrmedel Värme- och Kraftkonferensen 2012, Morgondagens energisystem Daniel Friberg 12 november 2012, Energimyndigheten Waterfront Congress Centre Stockholm

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik. Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet Inom energiområdet Energiförsörjning för ett hållbart samhälle Satsningar på: Försörjningstrygghet

Läs mer

Erik Thornström. Styrmedel för bioenergi, energieffektivisering och kraftvärme 2013-02-27

Erik Thornström. Styrmedel för bioenergi, energieffektivisering och kraftvärme 2013-02-27 Styrmedel för bioenergi, energieffektivisering och kraftvärme Erik Thornström 1 Innehåll Kraftvärmen idag Nationella styrmedel EU:s styrmedel Svensk Fjärrvärmes syn på aktuella styrmedelsfrågor gällande

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Energieffektivisering Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2013 sid 56-57, 94-105 En sv-no elcertifikatmarknad Naturvårdverket - NOx Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

WSP Environmental Sverige. WSP Environmental Sverige WSP ENVIRONMENTAL FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE. Corporate Services. Soil and Water.

WSP Environmental Sverige. WSP Environmental Sverige WSP ENVIRONMENTAL FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE. Corporate Services. Soil and Water. WSP Environmental Sverige Corporate Services Acoustics Digital solutions Soil and Water Building Physics Asset Management WSP ENVIRONMENTAL FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Verksamhetsområden: Miljömanagement

Läs mer

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden

miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden miljövärdering 2012 guide för beräkning av fjärrvärmens miljövärden 1 Inledning Det här är en vägledning för hur fjärrvärmebranschen ska beräkna lokala miljövärden för resursanvändning, klimatpåverkan

Läs mer

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm Strategidagarna 2014 5-6 februari 2014 Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 5 februari 09.00 Buss avgår från centralstationen 09.30-10.00 Registrering och kaffe Nu regnar det regler

Läs mer

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden?

Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Vägval Energi vilka egentliga vägval rymmer framtiden? Staffan Eriksson, IVA Huvudprojektledare Vägval energi 15 oktober 2009 IVAs uppdrag IVA ska till nytta för samhället främja tekniska och ekonomiska

Läs mer

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm

Strategidagarna 2014. 5-6 februari 2014. Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm Strategidagarna 2014 5-6 februari 2014 Sånga-Säby Hotell & Konferens, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 5 februari 09.00 Buss avgår från centralstationen 09.30-10.00 Registrering och kaffe Nu regnar det regler

Läs mer

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta

Strategidagarna. 8-9 februari 2012. Aronsborg Konferenshotell, Bålsta Strategidagarna 8-9 februari 2012 Aronsborg Konferenshotell, Bålsta PROGRAM Onsdagen den 8 februari 09.30 Buss från centralstationen 10.00 Registrering 10.30 Välkomna till Strategidagarna! Christian Schwartz,

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby

Fjärrvärmedagarna. 13-14 april 2011. Ronneby Brunn, Ronneby Fjärrvärmedagarna 13-14 april 2011 Ronneby Brunn, Ronneby PROGRAM Tisdagen den 12 april Drop in 19.00-20.00 Mingelkväll med mat, dryck och aktivitet. PROGRAM Onsdagen den 13 april 09.05 Buss från tågstation

Läs mer

ett nytt steg i energiforskningen

ett nytt steg i energiforskningen ett nytt steg i energiforskningen MAGNUS OLOFSSON, VD Ett samlat forsknings och kunskapsföretag Vår nya verksamhet spänner över hela energisystemet. Att kunna möta efterfrågan på ny kunskap från forskningen

Läs mer

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler Strategidagarna 6-7 februari 2013 Yasuragi Hasseludden, Stockholm PROGRAM Onsdagen den 6 februari Fjärrvärme 2016 Konkurrenskraft under nya spelregler

Läs mer

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta

Vi kan hjälpas åt att göra något åt detta Jordens klimat påverkas av vår användning av fossila bränslen. Den pågående klimatförändringen är ett av de allvarligaste hoten mot globalt hållbar utveckling, både socialt, miljömässigt och ekonomiskt.

Läs mer

Nytt från politiken på energiområdet - energieffektiviseringsdirektivet, byggregler och budgetpropositionen

Nytt från politiken på energiområdet - energieffektiviseringsdirektivet, byggregler och budgetpropositionen Nytt från politiken på energiområdet - energieffektiviseringsdirektivet, byggregler och Erik Thornström 1 Innehåll Genomförandet av EU:s energieffektiviseringsdirektiv Översyn av Boverkets byggregler Budgetpropositionen

Läs mer

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid

Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöredovisning 2016 tillsammans för en hållbar framtid Miljöfrågorna är viktiga för oss. För Sundsvall Energi står miljöfrågorna i fokus. Det är en del av vår vardag och vi jobbar aktivt för att ständigt

Läs mer

Lokala energistrategier

Lokala energistrategier Lokala energistrategier Kommunens roll att stimulera och främja en hållbar energianvändning och tillförsel på lokal nivå Presentationen Varför energi är en strategisk fråga för en kommun? Hur kan den omsättas

Läs mer

Fjärrvärmedagarna. 17-18 april 2013. Quality Hotel Galaxen, Borlänge

Fjärrvärmedagarna. 17-18 april 2013. Quality Hotel Galaxen, Borlänge Fjärrvärmedagarna 17-18 april 2013 Quality Hotel Galaxen, Borlänge PROGRAM Tisdagen den 16 april Från kl. 19.00 Mingelkväll med mat och dryck PROGRAM Onsdagen den 17 april 08.00-09.00 Yoga Morgonaktivitet

Läs mer

Miljöredovisning 2014

Miljöredovisning 2014 Miljöredovisning 2014 Vi är stolta över vår fjärrvärmeproduktion som nu består av nära 100 % återvunnen energi. Hans-Erik Olsson Kvalitetsstrateg vid Sundsvall Energi Miljöfrågorna är viktiga för oss.

Läs mer

Biooljors framtid. Charlotta Abrahamsson Svensk Fjärrvärme

Biooljors framtid. Charlotta Abrahamsson Svensk Fjärrvärme Biooljors framtid Charlotta Abrahamsson Svensk Fjärrvärme Biooljors framtid 1. Biooljor och fjärrvärme 2. Användning och driftserfarenheter 3. Förnybarhetsdirektivet och Hållbarhetskriterier 2 Fjärrvärmen

Läs mer

Virker virkemidlene? Styr styrmedel rätt?

Virker virkemidlene? Styr styrmedel rätt? Virker virkemidlene? Styr styrmedel rätt? Ola Larsson WSP Environmental 3 december 2009 Disposition Information om WSP Bakgrunden till projektet Beskrivning av Fjärrsyn Beskrivning av projektet Analyser

Läs mer

Hållbara städer i ett backcastingperspektiv

Hållbara städer i ett backcastingperspektiv Hållbara städer i ett backcastingperspektiv Göran Broman Maskinteknik Blekinge Tekniska Högskola Louise Trygg Energisystem Linköpings universitet Energisystemstudier om fjärrvärme + Backcasting från hållbarhetsprinciper

Läs mer

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten

2020 så ser det ut i Sverige. Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 så ser det ut i Sverige Julia Hansson, Energimyndigheten EU:s 20/20/20-mål till 2020 EU:s utsläpp av växthusgaser ska minska med 20% jämfört med 1990 års nivå. Minst 20% av

Läs mer

Hållbar uppvärmning med värmepumpar

Hållbar uppvärmning med värmepumpar Hållbar uppvärmning med värmepumpar EFFSYS+ FoU - program för Resurseffektiva Kyl- och Värmepumpssystem Den 26 oktober 2010 Emina Pasic, Energimyndigheten Mål för energipolitiken EU och den svenska riksdagen

Läs mer

Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader

Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader Svensk Fjärrvärme AB 2015-01-08 Kunder behöver en relevant miljöklassning av fjärrvärme i byggnader Målsättning om hållbar energiproduktion och energianvändning Svensk Fjärrvärmes målsättning är att driva

Läs mer

IMD-rekommendationen och nya direktiv från EU. Anders Johansson, SABO

IMD-rekommendationen och nya direktiv från EU. Anders Johansson, SABO IMD-rekommendationen och nya direktiv från EU Anders Johansson, SABO IMD-rekommendationen Generell rekommendation för hela IMD-området 4 styrande principer Finansiering Grundeffektivisering Mätning Debitering

Läs mer

Energi- och klimatfrågor till 2020

Energi- och klimatfrågor till 2020 Energi- och klimatfrågor till 2020 Daniel Johansson Statssekreterare Klimatförändringar och andra miljöhot Mänskligheten står inför en global miljöutmaning Jorden utsätts globalt för ett förändringstryck

Läs mer

Hur ska vi klara klimatmålen i tid? Svaret är KLOT! Ett program för energiomställning av bostäder.

Hur ska vi klara klimatmålen i tid? Svaret är KLOT! Ett program för energiomställning av bostäder. Hur ska vi klara klimatmålen i tid? Svaret är KLOT! Ett program för energiomställning av bostäder. För klimatet! Det behövs ett miljardprogram till boendet för klimatets skull Bostäderna i Sverige behöver

Läs mer

En sammanhållen klimat- och energipolitik

En sammanhållen klimat- och energipolitik En sammanhållen klimat- och energipolitik Europas mest ambitiösa klimat och energipolitik En strategi ut ur beroendet av fossil energi Resultatet av en bred process Sverige får en ledande roll i den globala

Läs mer

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå

Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel. Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Ett hållbart energisystem Målsättningar och styrmedel Klimatutbildning, 18 mars 2014, Luleå Energipolitiska mål för Sverige fram till 2020 Energimyndighetens vision: Ett hållbart energisystem Svensk och

Läs mer

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1

Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 Kommunikationspolicy KOMMUNIKATIONSPOLICY 1 AVFALL SVERIGES KOMMUNIKATION SYFTAR TILL ATT öka kännedomen om svensk avfallshantering bland Avfall Sveriges målgrupper visa att branschen är framåtriktad och

Läs mer

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar

Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030. Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Strategiska vägval för ett fossiloberoende Västra Götaland 2030 Faktaunderlag med statistik och klimatutmaningar Faktamaterialet presenterar 1. Statistik gällande klimatutsläpp i Västra Götaland 2. Det

Läs mer

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål

Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Position paper FN:s globala hållbarhetsmål Stockholm juni 2017 Swedisols vision, prioriteringar och åtgärdsprogram för de hållbara utvecklingsmålen, agenda 2030. Swedisol driver frågor av branschgemensam

Läs mer

Förnybar värme/el mängder idag och framöver

Förnybar värme/el mängder idag och framöver Förnybar värme/el mängder idag och framöver KSLA-seminarium 131029 om Marginalmarkernas roll vid genomförandet av Färdplan 2050 anna.lundborg@energimyndigheten.se Jag skulle vilja veta Hur mycket biobränslen

Läs mer

Hur främjar Energimyndigheten energitjänster?

Hur främjar Energimyndigheten energitjänster? Hur främjar Energimyndigheten energitjänster? Nätverksträff energieffektivisering och energitjänster, Svensk Energi och Svensk Fjärrvärme 15 maj 2013, Göteborg Glenn Widerström, Energimyndigheten Bakgrund

Läs mer

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare

Fjärrvärme enklare, säkrare, renare Fjärrvärme enklare, säkrare, renare 1 Innehåll Så fungerar fjärrvärme Här finns Fortums fjärrvärme Kundnytta Ett långsiktigt klimatarbete Tjänstestrategi Energitjänster Vad vi gör nu och framåt Fjärrvärmen

Läs mer

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi.

Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Pub nr 2008:44 Vision År 2030 är Örebroregionen klimatklok. Då är vi oberoende av olja och andra fossila bränslen och använder istället förnybar energi. Vi hushållar med energin och använder den effektivt.

Läs mer

Trelleborgs Fjärrvärme AB

Trelleborgs Fjärrvärme AB Trelleborgs Fjärrvärme AB Rapport till lekmannarevisorerna Granskning av ändamålsenlighet December 2010 Bengt-Åke Hägg Godkänd revisor Sammanfattning och kommentarer Efter genomförd granskning och gjord

Läs mer

Sista anmälningsdag är 19 maj. Se anmälan och program i bifogat dokument.

Sista anmälningsdag är 19 maj. Se anmälan och program i bifogat dokument. Nr 15/2010 6 maj 101 53 Stockholm Besöksadress: Olof Palmes gata 31 www.svenskfjarrvarme.se Tel 08-677 25 50 Fax 08-677 25 55 Välkommen till Svensk Fjärrvärmes Vårfest 26 maj! Liksom tidigare år hålls

Läs mer

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium

Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel. Energiförsörjning för ett hållbart samhälle. Förnybartdirektivet. Hållbarhetskriterium Ledord för Sveriges energipolitik Styrmedel Inom energiområdet Energiläget 2012 kap 1-4 Energiläget 2011 kap 1-2 Elcertifikatsystemet 2012 Naturvårdverket Ekologisk hållbarhet Konkurrenskraft Försörjningstrygghet

Läs mer

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur bygger man energieffektiva hus? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Miljöpåverkan berör oss alla Att minska energianvändning och utsläpp av växthusgaser är ett övergripande samhällsmål

Läs mer

Ren energi för framtida generationer

Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Ren energi för framtida generationer Fortums mål är att skapa energi som gör livet bättre för nuvarande och framtida generationer. För att uppnå detta investerar vi

Läs mer

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015

7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 7 konkreta effektmål i Västerås stads energiplan 2007-2015 Energiplanen beskriver vad vi ska göra och den ska verka för ett hållbart samhälle. Viktiga områden är tillförsel och användning av energi i bostäder

Läs mer

Remissyttrande över förslag till förändring av föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande bränslen:

Remissyttrande över förslag till förändring av föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande bränslen: Svenska Bioenergiföreningen /Lena Dahlman REMISSYTTRANDE 2011-10-21 Dnr 30-2011-4788 Till Energimyndigheten Remissyttrande över förslag till förändring av föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel

Läs mer

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se

2013-05-03. Storgatan 19 Box 5501 114 85 Stockholm telefon 08-783 84 21 info@byggmaterialindustrierna.se Remissvar avseende Energimyndighetens rapport Implementering av artikel 7 i energieffektiviseringsdirektivet, Energimyndighetens beräkningar och förslag med kompletteringar och Finansdepartementets promemoria

Läs mer

Fjärrvärme, styrmedel och elmarknaden

Fjärrvärme, styrmedel och elmarknaden November 2015 Fjärrvärme, styrmedel och elmarknaden Erik Dotzauer Effekt på elmarknaden Fjärrvärmen har en roll att spela Effekt 27 GW Minska effekten (fjärrvärme istället för elbaserad uppvärmning) Import

Läs mer

8 sidor om. Värmemarknaden i Sverige. Värmemarknad Sverige. Juni 2014

8 sidor om. Värmemarknaden i Sverige. Värmemarknad Sverige. Juni 2014 8 sidor om Värmemarknaden i Sverige Juni 2014 Värmemarknad Sverige Värmemarknaden är den största energimarknaden i Sverige, jämte elmarknaden. Behovet av uppvärmning och tappvarmvatten i bostäder, lokaler

Läs mer

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING

BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING BILAGA VERKSAMHETSGENOMLYSNING Publicerad: Syftet med verksamhetsgenomlysningen är att den ska utgöra ett verktyg för att öka kundernas möjlighet till insyn i fjärrvärmeverksamheten och därigenom möjliggöra

Läs mer

hur kan energiresursbehov och klimatpåverkan i befintlig bebyggelse minskas? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan

hur kan energiresursbehov och klimatpåverkan i befintlig bebyggelse minskas? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan hur kan energiresursbehov och klimatpåverkan i befintlig bebyggelse minskas? en studie av bygg- och energibranschen i samverkan Vi måste bli mer energieffektiva På sikt är både vi i Sverige och resten

Läs mer

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen

Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB. Verksamhetsår 2013. Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Verksamhetsplan för Energikontoret i Mälardalen AB Verksamhetsår 2013 Energikontoret verkar för en hållbar energiutveckling i Mälardalen Energikontoret i Mälardalen AB Syfte Energikontoret i Mälardalen

Läs mer

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt?

Energiintelligenta kommuner. Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Energiintelligenta kommuner Hur energieffektiviseras fastigheterna på ett smart sätt? Klimatintelligenta kommuner Alla måste vara med och bygg det hållbara samhället! Byggnader är en viktigt del i att

Läs mer

Energiutmaningen bygger på sju specifika mål och forskningsområden:

Energiutmaningen bygger på sju specifika mål och forskningsområden: Säker, ren och effektiv energi Den samhälleliga utmaningen Säker, ren och effektiv energi för åren 2014-2015 är uppdelat i fem områden: 1. Energieffektivitet (Energy Efficiency EE) där 21 utlysningar ingår.

Läs mer

Strategi för Hållbar Bioenergi. Delområde: Bränslebaserad el och värme

Strategi för Hållbar Bioenergi. Delområde: Bränslebaserad el och värme Strategi för Hållbar Bioenergi Delområde: Bränslebaserad el och värme Energiforskningens utmaningar Nio temaområden Transportsystemet Industri Bioenergi Hållbart samhälle Byggnader i energisystemet Elproduktion

Läs mer

Minskade utsläpp genom moderna braskaminer och kassetter med ny teknik

Minskade utsläpp genom moderna braskaminer och kassetter med ny teknik Minskade utsläpp genom moderna braskaminer och kassetter med ny teknik 1 Om Svensk Brasvärmeförening Brasvärmeföreningen består av branschledande företag som producerar eller importerar eldstäder och skorstenar

Läs mer

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB

Reko fjärrvärme. Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2012 Tidaholms Energi AB Reko fjärrvärme Vår verksamhet 2011 2 (10) INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning Låt oss berätta om vår verksamhet... 3 Vår verksamhet i korthet... 4 Vår

Läs mer

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag

Anders Pousette Johan Lundberg Lagen om Energikartläggning i stora företag Anders Pousette Johan Lundberg 2016-03-21 Lagen om Energikartläggning i stora företag EKL Bakgrund Vem berörs av lagen om energikartläggning i stora företag? Så ska energikartläggning genomföras Rapportering

Läs mer

Förslag till energiplan

Förslag till energiplan Förslag till energiplan Bilaga 2: Miljöbedömning 2014-05-20 Remissversion BI L A G A 2 : M I L J Ö BE D Ö M N I N G Förslag till energiplan Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850

Läs mer

Klimatbokslut Uddevalla Energi. Uddevalla Energi bidrog till att minska klimatpåverkan ton koldioxid (CO2e) under 2015.

Klimatbokslut Uddevalla Energi. Uddevalla Energi bidrog till att minska klimatpåverkan ton koldioxid (CO2e) under 2015. Klimatbokslut 2015 Uddevalla Energi Uddevalla Energi bidrog till att minska klimatpåverkan med totalt 120 400 ton koldioxid (CO2e) under 2015. Klimatbokslut för energiföretag Energiföretag med klimatbokslut

Läs mer

profu vad vill olika aktörer? John Johnsson Profu är ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom energi, avfall och transporter

profu vad vill olika aktörer? John Johnsson Profu är ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom energi, avfall och transporter Vart är värmemarknaden på väg och vad vill olika aktörer? John Johnsson Profu är ett oberoende forsknings- och utredningsföretag inom energi, avfall och transporter profu Företaget etablerades 1987 och

Läs mer

Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova. Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk.

Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova. Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk. Integrerat system för energi ur avfall i Göteborg Energisession 2008 Christer Lundgren, Renova Utbyggnad av Renovas avfallskraftvärmeverk i Sävenäs Klimatpåverkan från Renovas avfallssystem En grov jämförelse

Läs mer

Förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050.

Förslag till Färdplan för ett fossilbränslefritt Stockholm 2050. MILJÖFÖRVALTNINGEN PLAN OCH MILJÖ TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2012-12-19 Handläggare: Örjan Lönngren Telefon: 08-508 28 173 Till Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2013-02-05 p. 17 Förslag till Färdplan för

Läs mer

Fjärrvärmen är en integrerad del av det hållbara energisystemet. Fjärrvärmens ambition är att bidra till de samhälleliga målen:

Fjärrvärmen är en integrerad del av det hållbara energisystemet. Fjärrvärmens ambition är att bidra till de samhälleliga målen: Fjärrvärmen Fjärrvärmen är en integrerad del av det hållbara energisystemet. Fjärrvärmens ambition är att bidra till de samhälleliga målen: låga utsläpp från uppvärmning, minskad användning av primärenergi

Läs mer

Enklare vardag Hållbar framtid

Enklare vardag Hållbar framtid Välkommen! Enklare vardag Hållbar framtid Agenda Utveckling i Umeå tillsammans med våra kunder Jan Ridfeldt, Energilösningar Hjälp att beräkna årskostnad för fjärrvärme Mattias Lindberg, marknad Elnätet

Läs mer

Styrmedel för ökad samverkan mellan el- och fjärrvärmemarknaderna komplex helhet!

Styrmedel för ökad samverkan mellan el- och fjärrvärmemarknaderna komplex helhet! Styrmedel för ökad samverkan mellan el- och fjärrvärmemarknaderna komplex helhet! Erik Thornström Områdesansvarig styrmedel, kraftvärme och EU-samordning (fjärrvärme) Styrmedelspolicy i branschen Styrmedel

Läs mer

Sammanfattning. Uppdraget och hur det genomförts

Sammanfattning. Uppdraget och hur det genomförts Sammanfattning Uppdraget och hur det genomförts Regeringen beslutade den 18 december 2014 att ge Miljömålsberedningen i uppdrag att föreslå ett klimatpolitiskt ramverk och en strategi för en samlad och

Läs mer

- nulägesrapport. Erik Thornström. Svensk Fjärrvärme. TPA-utredningens förslag - nulägesrapport 2011-11-16

- nulägesrapport. Erik Thornström. Svensk Fjärrvärme. TPA-utredningens förslag - nulägesrapport 2011-11-16 TPA-utredningens förslag - nulägesrapport Erik Thornström Svensk Fjärrvärme 1 Presentationen Bakgrund om TPA-utredningens förslag Konsekvenser av TPA-utredningens förslag Remissynpunkter och fortsatt hantering

Läs mer

Industrigruppen Återvunnen Energi

Industrigruppen Återvunnen Energi Industrigruppen Återvunnen Energi Pilkington Floatglas AB Industri Park of Sweden/Kemira SSAB Södra Skogsägarna Holmen AB Cementa AB Preem Boliden www.atervunnenenergi.se Potential industriell restvärme

Läs mer

09:15 Policy options för a clean energy future - the international experience Dr Ute Collier Senior Program Leader, International Energy Agency

09:15 Policy options för a clean energy future - the international experience Dr Ute Collier Senior Program Leader, International Energy Agency 27 november kl. 9.00-15.30, Folkets hus, Stockholm Fördjupningsseminarium 1 Styrmedel för framtidens energisystem Ett heldagsseminarium som syftar till att fördjupa problemställningar som framkommit under

Läs mer

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen 2013

Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen 2013 Hållbara biodrivmedel och flytande biobränslen 2013 Hållbara biodrivmedel Hållbarhetskriterier för biodrivmedel syftar till att minska utsläppen av växthusgaser och säkerställa att produktionen av förnybara

Läs mer

Innehåll. Varför ett nytt direktiv? 2013-12-04. Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster)

Innehåll. Varför ett nytt direktiv? 2013-12-04. Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster) Vad innebär nya Energieffektiviseringsdirektivet för Sverige? (Uppdatering avseende energitjänster) Nätverksträff 26-27 november 2013 Henrik Wingfors Svensk Energi Innehåll Varför ett nytt energieffektiviseringsdirektiv?

Läs mer

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version

Framtidskontraktet. Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag. Version: Beslutad version Framtidskontraktet Avsnitt: Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag Version: Beslutad version Ansvar för morgondagen med en bättre miljö i dag 5 Klimatfrågan är vår tids ödesfråga. Om temperaturen

Läs mer

Värme och kyla i Energimyndighetens strategi och kommande FoI satsning. Fjärrsyn konferens 14 juni 2017 Sofia Andersson

Värme och kyla i Energimyndighetens strategi och kommande FoI satsning. Fjärrsyn konferens 14 juni 2017 Sofia Andersson Värme och kyla i Energimyndighetens strategi och kommande FoI satsning Fjärrsyn konferens 14 juni 2017 Sofia Andersson Energimyndighetens mål: ett hållbart energisystem Helhetssyn är nyckeln Från forskning

Läs mer

GÖTEBORG 2050 GÖTEBORG 2050. Energiremisseminarium 30/8 2004. www.goteborg2050.nu

GÖTEBORG 2050 GÖTEBORG 2050. Energiremisseminarium 30/8 2004. www.goteborg2050.nu www.goteborg2050.n u Solstad Göteborg 2050 Johan Swahn och Elin Löwendahl, Chalmers Hans Eek, Göteborg Energi Projektet (I) Utvecklar hållbara långsiktiga framtidsbilder (scenarier, visioner) som bidrag

Läs mer

fjärrvärmen och miljön

fjärrvärmen och miljön fjärrvärmen och miljön 1 Fjärrvärme, fjärrkyla och kombinerad produktion av el- och värme i kraftvärmeverk är nyckelteknik med omedelbar potential att producera grön energi, minska miljö- och klimatpåverkan

Läs mer

Kommittédirektiv. Översyn av energipolitiken. Dir. 2015:25. Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015

Kommittédirektiv. Översyn av energipolitiken. Dir. 2015:25. Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 Kommittédirektiv Översyn av energipolitiken Dir. 2015:25 Beslut vid regeringssammanträde den 5 mars 2015 Sammanfattning En kommitté i form av en parlamentariskt sammansatt kommission ska lämna underlag

Läs mer

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle!

VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! t VB Energi i samarbete för ett hållbart samhälle! VB Energi stödjer Ludvika/Fagersta i omställningen till en hållbar energianvändning Miljoner kronor VB Energigruppen - Investeringar 180,0 160,0 140,0

Läs mer

på väg mot ett hållbart energisystem

på väg mot ett hållbart energisystem på väg mot ett hållbart energisystem 2015 Kort historik Bildas 1999 som ett EU-projekt Energikontoren: en viktig del i EU:s energipolitik. Det finns >400 energikontor i EU, varav 14 i Sverige. Energikontor

Läs mer

VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE VÅRT BIDRAG TILL ETT HÅLLBART SAMHÄLLE Fastighetsägares miljöarbete ska kännetecknas av långsiktighet, trygghet och samverkan inom ekonomiskt rimliga villkor. AKTIVT ARBETE FÖR ETT HÅLLBART SAMHÄLLE En

Läs mer

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt.

Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. Klimatstrategi för Västra Götaland. hur vi tillsammans skapar hållbar tillväxt. VILKEN OMVÄLVANDE TID OCH VILKEN FANTASTISK VÄRLD! Filmer, böcker och rapporter om klimatförändringarna är våra ständiga

Läs mer

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden

Väsentlighetsanalys för E.ON. Norden Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 Väsentlighetsanalys för E.ON Norden 2014 I arbetet med att bidra till ett mer hållbart samhälle har vi tagit hjälp av drygt 250 personer som är viktiga för oss

Läs mer

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till

ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN. Följedokument till EUROPEISKA KOMMISSIONEN Bryssel den 30.11.2016 SWD(2016) 406 final ARBETSDOKUMENT FRÅN KOMMISSIONENS AVDELNINGAR SAMMANFATTNING AV KONSEKVENSBEDÖMNINGEN Följedokument till Förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Energimyndigheten. Främjande insatser visar vägen

Energimyndigheten. Främjande insatser visar vägen Energimyndigheten Ett hållbart energisystem Tomas Berggren Energimyndigheten Avdelningen för främjande 2011-09-21 Främjande insatser visar vägen Energimyndigheten Direktiv och mål NNE-strategin. främjande

Läs mer

REKO FJÄRRVÄRME MED KUNDEN I FOKUS. Branschgemensamma riktlinjer för relationen med fjärrvärmekunden

REKO FJÄRRVÄRME MED KUNDEN I FOKUS. Branschgemensamma riktlinjer för relationen med fjärrvärmekunden REKO FJÄRRVÄRME MED KUNDEN I FOKUS Branschgemensamma riktlinjer för relationen med fjärrvärmekunden VARFÖR REKO FJÄRRVÄRME? Fjärrvärme är en modern energilösning, som möter en energimarknad i förändring

Läs mer

Regeringens klimat- och energisatsningar

Regeringens klimat- och energisatsningar Bioenergiseminarium Örebro 11 november 2008 Regeringens klimat- och energisatsningar Magnus Blümer Energienheten Innehåll Energiläget Allians för Sverige - energiöverenskommelse EU Aktuella nationella

Läs mer

Rådets möte (energiministrarna) den 27 februari 2017

Rådets möte (energiministrarna) den 27 februari 2017 Kommenterad dagordning rådet 2017-02-20 Miljö- och energidepartementet Rådets möte (energiministrarna) den 27 februari 2017 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen 2. Godkännande av A-punkter

Läs mer

Fjärrvärme och fjärrkyla

Fjärrvärme och fjärrkyla Fjärrvärme och fjärrkyla Hej jag heter Simon Fjellström och jag går i årskurs 1 på el och energi i klassen EE1b på kaplanskolan i Skellefteå. I den här boken så kommer ni att hitta fakta om fjärrvärme

Läs mer

Information om Vattenfall Värme i Uppsala

Information om Vattenfall Värme i Uppsala Information om Vattenfall Värme i Uppsala Reko-information i samband Allt ljus på Uppsala 2012-11-02 I det här material presenterar vi information om vår fjärrvärmeverksamhet i Uppsala som även inkluderar

Läs mer

Information om nätverksaktiviteter

Information om nätverksaktiviteter Information om nätverksaktiviteter Genom nätverksaktiviteterna sprider Landsbygdsnätverket information om landsbygdsprogrammet. Nätverksaktiviteterna syftar även till att underlätta metodutbyte och erfarenhetsutbyte

Läs mer

Basprogram 2008-2011 Systemteknik

Basprogram 2008-2011 Systemteknik Basprogram 2008-2011 Systemteknik Allmän inriktning Basprogrammet systemteknik har under programperioden 2008-2011 sin tyngdpunkt i en mer långsiktig utveckling av energisystemlösningar, som skall möta

Läs mer

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder

ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder ENERGI- OCH KLIMATPLAN GAGNEFS KOMMUN 2013 2020 mål och åtgärder Innehåll 1. SAMMANFATTNING AV PLANENS MÅL OCH ÅTGÄRDER...3 2. LÅNGSIKTIGA OCH ÖVERGRIPANDE MÅL...3 3. DELMÅL OCH ÅTGÄRDER FÖR ENERGI TILL

Läs mer

Samordningsrådet för smarta elnät. vårt uppdrag och smarta elnäts bidrag till en hållbar utveckling

Samordningsrådet för smarta elnät. vårt uppdrag och smarta elnäts bidrag till en hållbar utveckling vårt uppdrag och smarta elnäts bidrag till en hållbar utveckling Maria Khorsand, Ordförande Hållbarhetsdagarna, 5-6 februari 2013, Stockholm Utmaningar Omställningen till ett hållbart energisystem kräver

Läs mer

Bräcke kommun 2008-2012

Bräcke kommun 2008-2012 Målsättningar for Energi- och klimatstrategi Bräcke kommun 2008-2012 Antagen av Bräcke kommunfullmäktige 118/2007 Energi- och klimatstrategi for Bräcke kommun 2008 2012 2 1. I n l e d n i n g Föreliggande

Läs mer

Rådets möte i TTE energi den 26 juni 2017

Rådets möte i TTE energi den 26 juni 2017 Kommenterad dagordning rådet 2017-06-15 Miljö- och energidepartementet Rådets möte i TTE energi den 26 juni 2017 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Icke lagstiftande verksamhet 2. A-punkter

Läs mer

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014

Välkomna till Falkenberg Energis. Reko fjärrvärmeträff 2014 Välkomna till Falkenberg Energis Reko fjärrvärmeträff 2014 Kvällens agenda: 18.00 Välkommen Bo Anders Antonsson, Administrativ Chef 18.20 Presentation av fjärrvärme och prisändring Eva Hammar Orava, Driftingenjör

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM43. Energieffektiviseringsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM43. Energieffektiviseringsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria Energieffektiviseringsdirektivet och direktivet om byggnaders energiprestanda Miljö- och energidepartementet 2016-12-22 Dokumentbeteckning KOM (2016) 761 Europaparlamentets

Läs mer

verksamhetsberättelse 2012/2013

verksamhetsberättelse 2012/2013 verksamhetsberättelse 2012/2013 1 svensk fjärrvärme branschorganisationen för en hållbar framtid Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med 140 medlemsföretag

Läs mer

Fortum Värmes miljövärden 2016

Fortum Värmes miljövärden 2016 Fortum Värmes miljövärden 2016 Tillsammans för ett grönare Stockholm I maj 2016 tog vi ett stort steg mot att bli världens renaste huvudstad när vi tillsammans med våra ägare Fortum och Stockholms stad

Läs mer

Hållbar utveckling Handlingsplan 2015. Fastställd på kommittémöte 2015-02-04

Hållbar utveckling Handlingsplan 2015. Fastställd på kommittémöte 2015-02-04 Hållbar utveckling Handlingsplan 2015 Fastställd på kommittémöte 2015-02-04 Inledning Arbetet med hållbar utveckling vid Linnéuniversitetet är brett och innefattar allt ifrån internt hållbarhetsarbete,

Läs mer

Jenny Hedström. Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel

Jenny Hedström. Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel Elcertifikatsystemet - Nya möjligheter för elproducenterna Jenny Hedström Energimyndigheten Enheten för operativa styrmedel ÅF värme och kraftkonferensen 11 november 2009 Agenda Ny tilldelningsperiod för

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2008/2009

Verksamhetsberättelse 2008/2009 Verksamhetsberättelse 2008/2009 Svensk Fjärrvärme med sikte på framtiden. Svensk Fjärrvärme en branschorganisation i tiden Svensk Fjärrvärme är branschorganisationen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme

Läs mer