Verksamhetsberättelse 2009/2010

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Verksamhetsberättelse 2009/2010"

Transkript

1 Verksamhetsberättelse 2009/2010 Svensk Fjärrvärme en del av den framtida energilösningen.

2 Svensk Fjärrvärme en branschorganisation i tiden Svensk Fjärrvärme är en branschorganisation för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme, med 137 medlemsföretag med drygt 400 nät. Medlemsföretagen svarar tillsammans för nära hälften av all uppvärmning av bostäder och lokaler i Sverige. Fjärrvärme och fjärrkyla erbjuder effektiva och miljöförbättrande energilösningar som ger kunden enkel, trygg och bekväm värme och kyla. Fjärrvärmenäten utgör också en förutsättning för fortsatt energieffektivisering i samhället. Visionen för Svensk Fjärrvärmes arbete är att; Fjärrvärmebranschen är en självklar och växande del av en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar energiframtid. Verksamhetsberättelsen pekar ut de viktigaste områdena för branschen och för medlemsföretagen under året 2009/2010. Några av dessa var energieffektivisering, den statliga utredningen av tredjepartstillträde till fjärrvärmenäten, ROT-avdrag för fjärrvärmeinstallationer och certifierade fjärrvärmecentraler. Till och från under året har det också varit stort fokus på prissättning och kundernas förtroende för den. Svensk Fjärrvärmes styrelseordförande, Thore Sahlin, inleder med en sammanfattning av ett händelserikt år. Därefter följer en beskrivning av vad kansliet har gjort under året inom respektive område; Forskning, Omvärld, Teknik, Marknad, Statistik och Kommunikation och kompetensutveckling. Svensk Fjärrvärme firade 60 år som förening 2009/2010. Men branschen utvecklas ständigt och Svensk Fjärrvärme är trots sin långa erfarenhet på många sätt en branschorganisation i tiden. 2

3 Verksamhetsberättelse 2009/2010 Innehåll Ordförandes inledning Svensk Fjärrvärmes verksamhetsområden Forskning Omvärld Teknik Marknad Statistik Kommunikation och kompetensutveckling Svensk Fjärrvärme 60 år Kansli Styrelse Svensk Fjärrvärmes råd, kommittéer och arbetsgrupper Omvärldsrådet Teknikrådet Marknadsrådet Kommunikationsrådet Övriga råd, kommittéer och arbetsgrupper Verksamheten 2009/2010 listor Extern representation Internationellt samarbete Pressmeddelanden och publicerade debattartiklar...41 Forskningsprojekt Fjärrsyn Besvarade remisser Rapporter och publikationer Egna arrangemang Medlemmar Reko-godkända medlemsföretag

4 ordförandes inledning Styrelseordförande Thore Sahlin Fjärrvärmen 2009/2010 en bransch i medvind men inte utan utmaningar Svensk Fjärrvärmes styrelseordförande, Thore Sahlin, sammanfattar i intervjuform ett händelserikt verksamhetsår 2009/2010. Han pekar ut det som varit viktigast för branschen under året. TPA-utredningen, utredningen om tredjepartstillträde i fjärrvärmenäten, fick i november 2009 Peter Nygårds till utredare och kunde komma igång med sitt arbete. Utredningen hanterar marknadsförutsättningarna för produkten fjärrvärme. Förändringar i de förutsättningarna kommer att påverka alla företag i branschen. Därför är det särskilt angeläget att frågan blir väl genomtänkt och professionellt hanterad. Alla beslut som rör energipolitik är svåra. Under året har vi gjort en intern TPA-utredning för att belysa utmaningarna och vi har haft flera medlemsmöten där tredjepartstillträde har diskuterats under såväl detta verksamhetsår som det föregående. Vi har fortsatt att utveckla Reko fjärrvärme och arbetar för att få fram en frivillig prisprövning i branschen. Grundarbetet för en sådan har pågått under året. Om vi lyckas föra arbetet i hamn ger det förutsättningar för fjärrvärmen att fortsätta konkurrera med andra aktörer på marknaden samtidigt som kunderna kan få en möjlighet att ifrågasätta prissättningen. Positivt under året har också varit att Energimarknadsinspektionen inte längre propagerar för prisreglering i samma utsträckning som de gjort tidigare. Jag tycker också att Energimarknadsinspektionens förslag om debitering av faktisk förbrukning, är positiv för branschen. Andra fasen av Fjärrsyn startade under året. Du är ordförande för Fjärrsyns styrelse, vad betyder forskningssatsningen? Det är ett ambitiöst forskningsprogram. En unik styrka är att programmet har bred förankring bland medlemsföretag, myndigheter, kundorganisationer, leverantörer samt universitet och högskolor. Ordföranden från respektive råd sitter med i Fjärrsyns styrelse och Svensk Fjärrvärmes råd består av representanter från våra medlemsföretag. Förhållningssättet har bidragit till att Fjärrsyn inte bara står för teknikutveckling utan tar ett bredare grepp. Ett intressant exempel på detta är det tvärvetenskapliga projektet, Fjärrvärmens affärslogik och framtida affärsmodeller, som vi tog beslut om under året och som ska pågå till juni Hur ser du på branschens roll i det fortsatta energieffektiviseringsarbetet? Att effektivare utnyttja energin är nödvändigt för ett framtida hållbart samhälle, och det som är bra för samhället är också bra för fjärrvärmebranschen. Energieffektiviseringar handlar om så mycket mer än att hushållen, fastigheterna och industrin effektiviserar sin energiförbrukning. Det är viktigt att det arbetet fortsätter, men än viktigare för de energieffektiviseringsbesparingar som hittills gjorts i Sverige, är det arbete fjärrvärmeindustrin lagt ned på att utnyttja spillvärme och att ha ersatt fossilt bränsle med förnyelsebart. I min hemkommun, Göteborg, kommer till exempel 85 procent av all värme som levereras från någon form av spillvärme. Det innebär att Göteborg har gjort en 85-procentig energieffektivisering bara genom att fjärrvärmen tar vara på spillvärme. Svensk Fjärrvärme har en viktig uppgift i att lyfta fram och kommunicera det faktum att produkten fjärrvärme har en enorm positiv miljöpåverkan. Därför är det viktigt att inte titta för snävt på energieffektiviseringsbegreppet. Under året har vi på flera plan arbetat för att få fram en miljövärdering som ser till hela energisystemet vid bedömning av energieffektiviseringsåtgärder. Tillsammans med Svensk Energi och medlemsföretagen har vi ett nätverk som arbetar med den här frågan. Även tillsammans med fastighetsbranschen 4

5 ordförandes inledning har vi påbörjat ett arbete för att ta fram förslag för värdering av energieffektivisering i fjärrvärmeuppvärmda fastigheter med värderingsvariabler som ser till den totala miljövinsten. Klimatpåverkansaspekter, andel förnybart bränsle och resurseffektiviseringsaspekter, är lika viktiga parametrar. Energieffektiviseringen kommer på sikt att innebära minskade leveranser för fjärrvärme. Samtidigt pekar utvecklingen på att leveranserna av fjärrkyla kommer att fortsätta öka, liksom utvecklingen av nya affärsområden. Våra medlemsföretag har till exempel goda förutsättningar att utveckla tjänster som hjälper kundföretag och privatpersoner att effektivisera sin energiförbrukning och på så sätt medverka till fortsatt energieffektivisering. Branschen flyttar leveransgränsen från att tillhandahålla värme eller kyla till att leverera en komfortlösning. Parallellt behöver branschen kunna säkerställa att den har tillgång till fast biobränsle eller biogaser. Hur ser du på branschens möjligheter att utvecklas inom EU? Utvecklingen av och kunskapen om fjärrvärme inom EU går långsamt, men det viktiga är ändå att den går framåt. För fem år sedan nämndes fjärrvärme över huvudtaget inte i några energidokument. Nu nämns den och vi ser positiva tendenser; i Storbritannien, specifikt i London, Tyskland, Norge och Österrike. Det är ett arbete som vi tar aktiv del i och som huvudsakligen sker genom vår europeiska samarbetsorganisation Euroheat & Power. Under året var FNs klimatmöte i Köpenhamn och det svenska ordförandeskapet i EU två sammanhang som såväl Euroheat & Power som Svensk Fjärrvärme utnyttjade för att sprida mer kunskap om fjärrvärmens del i den hållbara staden. Svensk Fjärrvärme har haft byte på VD-stolen under året. Hur har det påverkat arbetet? Generellt sett tycker jag att intresse- och branschorganisationer inte bör ha verkställande direktörer som sitter för länge på den positionen. Rollen som VD på Svensk Fjärrvärme handlar mycket om att påverka och att synas och höras i samhällsdebatten. Min erfarenhet är att det ofta blir svårare att göra det efter många år på samma post. Att Lena Sommestad lämnade VD-stolen på Svensk Fjärrvärme var inte helt oväntat. Hon är en engagerad och kunnig person som innan hon kom till Svensk Fjärrvärme satt i regeringen som miljöminister. I samband med att hon blev placerad på valbar plats till riksdagen, valde hon att avgå som VD eftersom uppdragen var svåra att kombinera. Lena Sommestad brinner för fjärrvärmens positiva bidrag till klimat- och miljöutmaningen och för att i samverkan med andra organisationer stärka fjärrvärmens roll i Europa. Hon gjorde under sina år på Svensk Fjärrvärme ett starkt avtryck i samhällsdebatten och var en positiv kraft både i branschen och för kollegorna på kansliet. Peter Dahl, vice VD och marknadsansvarig på Svensk Fjärrvärme, var tillförordnad VD under våren och såg på ett utmärkt sätt till att arbetet på kansliet flöt på tills vår nya VD Ulrika Jardfelt kunde påbörja sitt jobb den 1 juni. Ulrika Jardfelt kommer från en tjänst som enhetschef på SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, där hon bland annat arbetat med energieffektivisering av bostäder, renovering av miljonprogrammen och nyproduktion. Det gör att hon redan från början har den förståelse för kundernas krav som är en nödvändig del i uppdraget som VD. Jag ser mycket fram emot det samarbetet. Hela Europa skulle kunna värmas bara av att ta tillvara spillvärme från de kondenskraftverk som finns där. Är fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme en framtidsbransch? Fjärrvärmebranschen står inför ett vägskäl där marknadsförutsättningarna håller på att förändras, men det finns ingen tvekan om att branschen är viktig för det framtida samhället. Fjärrvärmens omställning från olja till i huvudsak förnybar och återvunnen värme i näten har de senaste 25 åren minskat Sveriges koldioxidutsläpp med 11 miljoner ton. Fjärrvärme görs idag till största delen med förnybar eller återvunnen energi. Överskottsvärmen från kraftvärmeverk och avfallsförbränning används i fjärrvärmenäten så att vi får ut mer av den tillförda energin. Hela Europa skulle kunna värmas bara av att ta tillvara spillvärme från de kondenskraftverk som finns där. Hållbara Städer är en mycket god utvecklingslinje för samhället och där är fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme en viktig förutsättning. Även ur ett annat perspektiv är branschen en framtidsbransch. Den står inför stora pensionsavgångar vilket sätter press på oss att tydliggöra bilden av oss i rekryteringssammanhang, både i mötet med gymnasie- och högskolor och i forsknings- och utvecklingssammanhang. Samtidigt har vi fördelen av att vara en bransch som bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Vi märker ett ökat intresse bland unga för vår bransch. Vi ser det såväl på gymnasie- och högskoleutbildningarna som i jobbansökningar. Svensk Fjärrvärme har också arbetat proaktivt för att få in och behålla unga i branschen genom att tillsammans med medlemsföretagen satsa på mentorprogram och nätverket för unga. 5

6 Svensk Fjärrvärmes verksamhetsområden Svensk Fjärrvärmes arbete är uppdelat på sex verksamhetsområden: Forskning, Omvärld, Teknik, Marknad, Statistik och Kommunikation och kompetensutveckling. Här beskrivs de viktigaste frågorna inom respektive verksamhetsområde under året.

7 forskning Forskningen rustar branschen för framtiden Under året har resultaten från forskningen resulterat i 40 lättlästa resultatblad och lika många nya forskningsrapporter, åtta nyhetsbrev från Fjärrsyn och ett 30-tal artiklar i Fjärrvärmetidningen. Samtidigt har en ny programperiod dragit igång och ett stort tvärvetenskapligt projekt initierats som ska studera fjärrvärmens affärslogik och utveckla framtida affärsmodeller också när efterfrågan stagnerar och konkurrensen ökar. I samband med att Fjärrsyns första programperiod avslutades den 30 juni 2009, gjordes tre synteser som sammanfattar forskningsresultaten inom områdena: Fjärrvärmens marknad och omvärld Energieffektivisering Material och konstruktioner i distributionssystemet Rapporterna är särskilt framtagna för att på ett lättillgängligt sätt beskriva forskningsläget inom varje område. Varje syntes sammanfattar forskningsresultaten och sätter in dem i ett bredare perspektiv. Resultaten visar att det finns stora utmaningar, men också möjligheter, för fjärrvärmen, främst relaterade till de kundnära delarna av verksamheten. Fjärrvärmens affärslogik och framtida affärsmodeller heter det stora tvärvetenskapliga Fjärrsynsprojekt som initierats under året. Projektet genomförs av konsultbolaget Profu och Handelshögskolan i Göteborg och kommer att involvera en rad forskare från såväl samhällsvetenskapliga som tekniska discipliner. Målet är att få bättre kunskap och verktyg för att utveckla nya affärsmodeller för fjärrvärme och fjärrkyla. Projektet har förutom kärnan av forskare en stor organisation med en bred representation från branschen. Under året har kansliet arbetat med att etablera förbättrade administrativa rutiner kring Fjärrsyn. Tydligare rutiner för projektstyrning, fasta ansökningsdatum och en mer transparent hantering av projektansökningar har införts liksom uppföljande analyser av resultat från forskningen. Forskningskommunikation Fjärrsyn har kommunikationsmässigt haft en mycket intensiv verksamhet under året. 40 nya Fjärrsynsrapporter har publicerats. Till varje rapport produceras också ett journalistiskt bearbetat resultatblad där de viktigaste slutsatserna finns i punktform. Resultatbladet har även en kortfattad text om projektet, uppgifter om vem som står bakom studien och en hänvisning till den fullständiga rapporten. Varje blad publiceras på webbplatsen samt trycks för att spridas på möten och temadagar. Under året har Fjärrsyn också publicerat två halvårsrapporter som på ett överskådligt sätt sammanfattar vad som händer i programmet, vilka projekt som pågår, kommentarer från forskare och företrädare från branschen. Halvårsrapporterna har distribuerats som bilaga till Fjärrvärmetidningen och skickats direkt till medlemsföretag och andra intressenter. Halvårsrapporterna finns att ladda ner från Forskningen bidrar till att energisystemen i såväl Sverige som Europa kan bli effektivare. Snabbare spridning av resultaten Medlemsföretagen är genom Svensk Fjärrvärmes råd, men också genom forskningsprojektens alla referensgrupper, engagerade i urval och inriktning av projekten. Mycket kraft har också lagts på att snabbt komma ut med ny kunskap från forskningen till medlemsföretagen och andra som berörs av resultaten. Forskningsrapporter och resultatblad har löpande lagts ut på Fjärrsyns webbplats. Information om nya forskningsresultat har publiceras i Fjärrsyns nyhetsbrev Aktuellt från Fjärrsyn, som ges ut mellan sex och åtta gånger per år, och i Fjärrvärmetidningen. Tidningen har under året haft närmare 30 artiklar baserade på resultat från och intervjuer med forskare och andra som är involverade i Fjärrsyn. Resultaten ligger också delvis till grund för Svensk Fjärrvärmes eget arbete och sprids löpande under året på temadagar, kurser och konferenser. Fjärrsyn får egen webbplats En ny, fristående webbplats har tagits fram under året för att resultat och nyheter från programmet ska vara lättare att hitta och använda. En egen webbplats, med egen 7

8 forskning adress förstärker också forskningsprogrammets opartiska roll med de två finansiärerna Energimyndigheten och fjärrvärmebranschen genom Svensk Fjärrvärme. Forskarmöte i Åre Det årliga mötet för forskare, doktorander och konsulter som har projekt i Fjärrsyn hölls i samband med Fjärrvärmedagarna i Åre i april. Syftet var att stärka kontakterna mellan Fjärrsyns olika projekt, att öka kommunikationen och det tvär- och mångvetenskapliga arbetssättet. Forskarna hade också möjlighet att berätta om sin forskning och att möta branschen på det forskartorg som arrangerades under Fjärrvärmedagarna. Lärobok om Fjärrvärme i ny upplaga Uppdateringen av läroboken Fjärrvärme fortsätter. Boken, som är den enda lärobok som finns om fjärrvärme, är en viktig kunskapskälla som efterfrågas både i branschen och av lärare och studenter vid landets högskolor. Arbetet genomförs av bokens författare, Sven Werner och Svend Fredriksen. Internationellt forskningssamarbete Modern fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme kan på ett signifikant sätt bidra till att de europeiska klimatmålen kan uppfyllas. Svensk Fjärrvärme deltar i flera olika internationella forskningssamarbeten, bland annat projektet Ecoheatcool vars resultat har fått en mycket framgångsrik spridning bland Bryssels beslutsfattare. Under slutfasen av verksamhetsåret kunde EU-projektet, EcoHeat4Cities, sjösättas. Syftet med projektet är att ta fram en fungerande miljövärderingsmodell, gemensam för de europeiska länderna. Europas fjärrvärmeaktörer driver också sedan några år den gemensamma forskningsplattformen, DHC+ Technology Platform. Forskningsplattformen grundades för att identifiera och prioritera gemensamma utvecklingsbehov i fjärrvärme- och fjärrkylabranschen. Genom att ha en samsyn kring vilka frågeställningar som är viktigast att angripa skapas en styrka och tydlighet i branschen. Ställningen för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme stärks och forskningen bidrar till att energisystemen i såväl Sverige som Europa kan bli effektivare. Under året har plattformen arbetat med flera projektförslag samt med att ta fram en strategisk forskningsagenda. Om Fjärrsyn Fjärrsyn är ett tvär- och mångvetenskapligt forskningsprogram som stärker konkurrenskraften för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme. Programmet finansieras gemensamt av Energimyndigheten och fjärrvärmebranschen och drivs av Svensk Fjärrvärme. Fjärrsyn omsätter cirka 19 miljoner kronor om året. Den första programperioden avslutades vid halvårsskiftet En ny fyraårsperiod sträcker sig till och med juni Fjärrsyns styrelse Fjärrsyns styrelse ansvarar för programmets strategiska och operativa beslut. Styrelsen sammanträder fyra gånger per år och består av representanter från fjärrvärmebranschen, Energimyndigheten, tillverkningsindustrin, bostadsorganisationerna samt universitet och högskolor. Följande personer har suttit i Fjärrsyns styrelse under verksamhetsåret: Thore Sahlin, Göteborg Energi AB, ordförande Anders Johansson, Energimyndigheten Anders Sandoff, Handelshögskolan i Göteborg Margaretha Borgström, Högskolan i Halmstad Lena Olofsson, Powerpipe Systems AB Ulrika Jardfelt, SABO, fram till maj 2010 Jan Berglund, Mälarenergi AB, ordförande i Svensk Fjärrvärmes marknadsråd Eva-Katrin Lindman, AB Fortum Värme samägt med Stockholms stad, ordförande i Svensk Fjärrvärmes teknikråd Madeleine Engfeldt-Julin, Söderenergi AB, ordförande i Svensk Fjärrvärmes kommunikationsråd Gunnar Peters, Borås Energi och Miljö, ordförande i Svensk Fjärrvärmes omvärldsråd. Läs mer om projekt och resultat från forskningen under pågående och avslutade projekt på sid och på 8

9 omvärld Energieffektivisering central omvärldsfråga för branschen Svensk Fjärrvärme arbetar såväl internt som branschöverskridande, nationellt och internationellt med flera för branschen väsentliga omvärldsfrågor. Energieffektiviserings- och primärenergifrågor har fortsatt att dominera arbetet, tillsammans med styrmedels-, hållbarhets- och forskningsfrågor. Efterfrågan på information om fjärrvärmens påverkan på klimatet och miljön är stor från såväl myndigheter och massmedia, som från miljöorganisationer, miljömärkningsorganisationer, byggföretag och slutkunder. Ett stort arbete för Svensk Fjärrvärme har varit att ta fram miljöredovisningskriterier och värden för alla fjärrvärmenät. Ett färdigt förslag väntas presenteras i början av nästa verksamhetsår. En gemensam, av styrelserna i Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi tillsatt arbetsgrupp, ledd av Anders Ericsson på Mälarenergi, har under våren reviderat det ursprungliga förslagets skrivelse kring miljövärdering av el och fjärrvärme. Detta har parallellt diskuterats med övriga länder i Norden genom organisationen Nordvärme. Nätverket för energieffektivisering och energitjänster Intresset för energieffektiviseringar ökar i takt med att fler bolag nu arbetar aktivt med energitjänster och energieffektiviseringsmöjligheter. Tillsammans med Svensk Energi driver Svensk Fjärrvärme ett nätverk för energieffektivisering och energitjänster. Nätverket är öppet för alla medlemmar i respektive förening. Det råder stor öppenhet och en positiv inställning bland medlemsföretagen till att dela med sig av sina erfarenheter. Nätverket har arrangerat två diskussionsträffar under året med inbjudna experter som föredragshållare. På initiativ av nätverket har ett underlag för en interaktiv kurs i energieffektivisering riktad till kundtjänstpersonal i respektive föreningars medlemsföretag, tagits fram. Svensk Energi Förlag ska sälja och distribuera kursen. Ny styrelse- och ledningskurs Tillsammans med forskarna Sven Werner, Högskolan i Halmstad, och Anders Sandoff, Handelshögskolan i Göteborg, har Svensk Fjärrvärme påbörjat ett arbete med att ta fram en kurs avsedd för medlemsföretagens styrelser och ledningsgrupper. Kursen har arbetsnamnet Ett samtal om fjärrvärme och planeras vara startklar våren Styrmedelsgruppen På grund av styrmedelsfrågornas ökade betydelse, bildades under året Styrmedelsgruppen som en ny arbetsgrupp inom Svensk Fjärrvärmes omvärldsråd. Erik Dotzauer från Fortum Värme är ordförande. Syftet med styrmedelsgruppen är att utgöra bollplank i frågor som rör styrmedel och regelverk inom energi- och klimatpolitiken. Vita certifikat Styrmedelsgruppen har arbetat proaktivt med frågan om möjligheten att införa ett svenskt system för så kallade vita certifikat, det vill säga certifikathandel med energieffektivisering. Vita certifikat nämns i EU-direktivförslaget om Energy end-use efficiency and energy services som en möjlighet att uppnå direktivets mål att minska energianvändningen i medlemsländerna med en procent årligen. Marknadsbaserade styrmedel är en intressant fråga för energibolagen, då dessa sannolikt skulle bli aktörer i någon form av framtida system. Just nu har Energimyndigheten ett uppdrag att utreda vita certifikat och andra styrmedel för energieffektivisering. Energiklassning av byggnader Ett arbete med att energiklassa byggnader, nya såväl som befintliga och även småhus, pågår inom SIS (Swedish Standards Institute), TK 189. Svensk Fjärrvärme deltar aktivt i arbetet. Energiklassningen sker i fyra delar, varav de två första delarna är framtagna. De gäller effektklassning av byggnader (avseende klimatskalet) samt energianvändning enligt byggregleringen (med en skala liknande den som används för vitvaror). De två återstående delarna som planeras gäller miljöklassning för byggnader (avseende bland annat primärenergi och eventuellt koldioxidutsläpp) samt byggnadernas verksamhets- och hushållsenergi. Inom Fjärrsyn har ett demoprojekt startats under året som gäller utvärdering av ett nytt koncept för ett primärenergiklokt flerbostadshus och fjärrvärmeuppvärmda byggbodar. Demohuset är ett flerbostadshus som ligger i Västertorp utanför Stockholm och som byggs av Veidekke. 9

10 omvärld Omvärlds- och Energitillförseldagarna Omvärlds- och Energitillförseldagarna hölls under två dagar i januari 2010 på Långholmen i Stockholm. De viktigaste omvärldsfrågorna samt aktuella styrmedelsfrågor som påverkar branschen, togs upp under Omvärldsdagen. Ny bränsleförsörjning, framförallt vad gäller biobränslen och ändrade regler för biobränslen, stod i fokus under Energitillförseldagen. VMK Eneff Värmemarknadskommittén, VMK, är en partsgemensam arbetsgrupp med representanter från både fjärrvärmebranschen och kundorganisationer. Våren 2009 tillsatte VMK arbetsgruppen Eneff (Energieffektiviseringsgruppen). Syftet är att ta fram förslag för värdering av energieffektivisering i fjärrvärmeuppvärmda fastigheter. Gruppen arbetar för att hitta värderingsvariabler som ser till den totala 10

11 omvärld miljövinsten, där klimatpåverkansaspekter, andel förnybart bränsle (inklusive spillvärme) och resurseffektiviseringsaspekter, är lika viktiga parametrar. Värderingsvariablerna kan komma att inkluderas i Reko fjärrvärme och innebära en god vägledning till ett miljömässigt och ekonomiskt bra beslut kring energieffektiviseringsåtgärder. Avsikten är att främja dialogen mellan fastighetsägarna och fjärrvärmebolagen. Från Svensk Fjärrvärme deltar Charlotta Abrahamsson och Mikael Gustafsson. analyserar bland annat nationella och internationella politiska mål, styrmedel och politiska instrument inom energiområdet och hur dessa påverkar de nordiska energimarknaderna. Projektet ger också en framtidsvision utifrån målen. Svensk Fjärrvärme är en av delfinansiärerna och Erik Larsson har företrätt föreningen i projektets styrelse. Slutrapporten Towards a Sustainable Nordic Energy System samt en kortversion av rapporten finns att ladda ner från Energiledargruppen Energiledargruppen är ett branschöverskridande nätverk för information och diskussion kring aktuella energifrågor. Myndigheter, konsulter, byggföretag, vitvarubranschen, miljöklassningsorganisationer, branschorganisationer, med flera ingår i nätverket. Svensk Fjärrvärmes Mikael Gustafsson har varit vice ordförande i gruppens styrelse under året. Svanenmärkning Svensk Fjärrvärme för kontinuerligt diskussioner med Svanmärkningen om energifrågor. Under året har det pågått ett arbete med att ta fram en generell skrivning om hur man ser på energi och energisystem avseende olika märkningar. Arbetet gäller såväl nuvarande som nya märkningar. Regler för elcertifikat De svenska reglerna för elcertifikat förlängdes under året för tredje gången sedan 2003 och gäller nu fram till Det nya regelverket innebär bland annat en höjd kvot. Vilket innebär ytterligare ökat utrymme för biokraftvärme. Byggnadsdirektivet Det reviderade Byggnadsdirektivet (EPBD 2) har fastställts under året. I direktivet finns bland annat krav på att alla nya byggnader ska vara nära nollenergibyggnader år 2020 och att det ska ställas krav på energieffektivitet vid större renoveringar av befintliga byggnader. Högeffektiva alternativa uppvärmningssystem som fjärrvärme och kraftvärme, men även värmepumpar och fjärrkyla ska beaktas vid uppförande av nya byggnader. Boverket med flera har under våren 2010 fått i uppdrag att se över alla sina regler och föreskrifter baserat på det reviderade byggnadsdirektivet. Samtidigt påbörjades en översyn av energikraven också för nyproduktion, vilka väntas skärpas. Internationellt arbete Nordic Energy Perspectives 2, den andra fasen av det tvärvetenskapliga nordiska energiforskningsprojektet Nordic Energy Perspectives (NEP), avslutades under året. Projektet Euroheat & Power Svensk Fjärrvärmes arbete i Europa sker huvudsakligen genom den europeiska branschorganisationen Euroheat & Power. Utöver medverkan i specifika projekt och kommittéarbeten kring frågor som är betydelsefulla för medlemsföretagen deltar representanter från Svensk Fjärrvärme som föreläsare på en rad olika europeiska energikonferenser och möten. En viktig del i arbetet för att stimulera en utbyggnad av fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme i Europa, är att vara ute och berätta om hur det fungerar i Sverige, men också att sätta sig in i hur förutsättningarna för fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme ser ut i Europa. Intresset för energieffektiviseringar ökar i takt med att fler bolag nu arbetar aktivt med energitjänster och energieffektiviseringsmöjligheter. Internationellt standardiseringsarbete EUs förnybarhetsdirektiv antogs i april 2009 som ett medel för att uppnå målen att 20 procent av unionens bruttoenergianvändning ska tillgodoses genom energi från förnybara energikällor senast Dessutom ska andelen energi från förnybara energikällor, när det gäller alla former av transporter, år 2020 uppgå till minst tio procent av den slutliga energianvändningen för transporter i varje medlemsstat. Bland de förnybara energikällorna ingår endast biodrivmedel och flytande biobränslen. Ett internationellt standardiseringsarbete pågår dock där all biomassa ingår, d v s även den fasta. Den rapport som hittills kommit från det arbetet rekommenderar den svenska skogen att likställas med till exempel regnskog. Det är en rekommendation som Sverige motsätter sig och menar att den visar på dålig förståelse för svenskt skogsbruk. Svensk Fjärrvärme har tillsammans med andra svenska organisationer och myndigheter under året arbetat med, och kommer fortsätta arbeta med, att öka förståelsen i Europa för det svenska skogsbruket med målet att påverka innehållet i standarden. 11

12 omvärld Förnybarhetsdirektivet Svensk Fjärrvärme arbetar genom framför allt Bränslegruppen med tillförselfrågor såväl vad gäller hållbarhetsfrågor som styrmedels- och tillförselfrågor. Under året har, på grund av Förnybarhetsdirektivet (2009/28/EG), arbetet med hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen dominerat. För Svensk Fjärrvärme har direktivet inneburit ett intensivt deltagande i implementeringsarbetet i den grupp på Energimyndigheten som är satt att arbeta med frågan. EU-kommissionen utreder också om det ska tas fram liknande direktiv för fasta bränslen. Frågan är stor och viktig och har tagits upp på flera temadagar och på Fjärrvärmedagarna. Svensk Fjärrvärme är också aktiv i arbetet inom European Committee for Standardization och ISO, genom Erik Larsson, i det standardiseringsarbete som startat under året. Kraftvärmedirektivets fyraårsrapport EU-kommissionens kraftvärmedirektiv från 2006 ska främja användningen av kraftvärme för att spara primärenergi, undvika nätförluster och minska utsläppet av växthusgaser inom Europa. Direktivet anger att alla länder, vart fjärde år, ska beskriva sin tekniska och ekonomiska potential för kraftvärme och hur de arbetar för att nå upp till potentialen. En första sådan rapport har tagits fram under året. Svensk Fjärrvärme har genom Erik Larsson deltagit i den kommitté som arbetat med att ta fram rapporten. Ecoheat4EU Svensk Fjärrvärme har under året aktivt deltagit i det av Euroheat & Power koordinerade projektet Ecoheat4EU. Det är ett projekt som ska stödja upprättandet av rättsliga mekanismer för att främja utvecklingen av modern fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme i hela Europa, och mer specifikt i de 14 länder som projektet omfattar. Projektet tar fasta på vad som fungerat bra i de 14 olika medlemsländerna. Det ska vara klart i slutet av nästa verksamhetsår. Handel med utsläppsrätter Arbete pågår inför EU-direktivet om handel med utsläppsrätter, som kommer att gälla år 2013 till Alla detaljregler för direktivet ska vara klara i december Fjärrvärme kommer att få gratis tilldelning av utsläppsrätter. Avskaffad skatt på förbränning av hushållsavfall Regeringen tillsatte 2008 en utredning, Skatt i retur, under ledning av professor Lennart Hjalmarsson vid Handelshögskolan i Göteborg med uppgift att förutsättningslöst analysera den så kallade avfallsförbränningsskatten. Utredningen presenterades i början av 2009 och föreslog att skatten på förbränning av hushållsavfall ska avskaffas utan att ersättas med någon annan skatt eller något annat styrmedel. Motiveringen var att skatten inte styr mot de mål som motiverade dess införande. Svensk Fjärrvärme deltog genom Erik Larsson i expertgruppen och bidrog aktivt till utredningens förslag. Ett riksdagsbeslut om att avskaffa skatten fattades hösten 2009 och gäller från och med 1 oktober Det finns goda förutsättningar att inom en överskådlig framtid göra den svenska fjärrvärmen helt fossilfri. Bränslegruppen Bränslegruppen initierade under året ett konsultuppdrag med Vattenfall Research & Development som utförare, där nivåerna på styrmedel i länder med hög användning av biobränslen kartlagts. Titeln på studien är Mapping of subsidy systems and future consumption of biomass. Den visar att några länder sticker ut när det gäller planerad ökning av användning av biobränsle; Storbritannien, Kina, Tyskland, Nederländerna, Belgien och USA. Studien bedömer att den planerade ökningen, tillsammans med generösa stöd i vissa fall, kan öka priset på biomassa. Rapporten kan laddas ner från Svensk Fjärrvärme är sedan i våras en av finansiärerna av en industridoktorand. Värdföretag är Skellefteå Kraft och Jämtkraft, som också är två av de övriga finansiärerna. Doktoranden undersöker stubbskörd under ekologiska former. Spillvärme Spillvärme har fortsatt varit en viktig fråga under året. En workshop hölls i september, som en uppföljning av den beräkning av tillgänglighetspotentialen för spillvärme som genomfördes inom ramen för den första programperioden av Fjärrsyn. Deltagare på workshopen var förutom projektutförarna; ÅF-Consult AB, Energimyndigheten och representanter från industrin och fjärrvärmebranschen. Spillvärme och dess förutsättningar är en viktig och intressant fråga ur många aspekter; resurseffektivitet, miljövärdering, i diskussionerna om tredjepartstillträde med mera. Svensk Fjärrvärme är genom Charlotta Abrahamsson representerat i Euroheat & Powers arbetsgrupp Resourse Efficiency. Kriterier för hållbart torvbruk Torvbranschen har mot bakgrund av fjolårets regeringsproposition, En sammanhållen klimat och energipolitik (2008/09:162), tagit fram ett förslag på kriterier för ett hållbart torvbruk. Utgångspunkten var EUs direktiv för 12

13 omvärld förnybara bränslen som uppdaterade bedömningen av torvens klimateffekter. Svensk Fjärrvärme har tillsammans med energiföretagen och Lantbrukarnas Riksförbund bistått torvbranschen i utarbetandet av rapporten, Ett hållbart torvbruk. Förslag till kriterier för ett hållbart torvbruk, (2010). Rapporten går att ladda ner i sin helhet från Svenska Torvproducentföreningens webbplats Efter införandet av EUs system för handel med utsläppsrätter där torv likställs med fossila bränslen, har konkurrenssituationen för torv i det svenska energisystemet påverkats negativt. Frågan kring ett hållbart torvbruk har dock börjat få gehör under året. Ett arbete med att ta fram en märkning för hållbart bränsle pågår. Inspirationsfolder Fasa ut sista oljan Svensk Fjärrvärme tog under året fram en inspirationsfolder riktad till medlemsföretagen med titeln Fasa ut sista oljan. I foldern visas goda exempel och erfarenheter när eldningsolja i spetslastpannor ersatts med olika former av biobränsle, som tallbeckolja, vegetabilisk bioolja, animalisk bioolja och träpulver. 93 procent av Sveriges fjärrvärmenät använder idag någon form av fossil eldningsolja i sin bränslemix, även om denna utgör en mycket liten andel av den totala bränslemixen, endast 3,5 procent. Foldern visar att det finns goda förutsättningar att inom en överskådlig framtid göra den svenska fjärrvärmen helt fossilfri. Den kan laddas ner från Rapport om klimat- och väderhotade anläggningar Energimyndighetens rapport Extrema väderhändelser och klimatförändringens effekter på energisystemet, där Svensk Fjärrvärme ingick i expertgruppen, blev klar under året och går att ladda ned utan kostnad på Rapporten visar framförallt att ökade nederbördsmängder kan utgöra ett hot mot fjärrvärmebranschens ledningsburna distributionssystem samt utgöra ökad risk för rostangrepp. Dessutom kan ökade regnmängder och kortare säsonger med tjäle i marken, leda till problem att få ut biobränslet ur skogarna. Ytterligare en liten risk vid extremt väder är att skorstenarna vid fjärrvärmeverken kan gå sönder till följd av starka vindar eller kraftig isbeläggning. Viktiga Fjärrsynsprojekt omvärld Forskningsprogrammet Fjärrsyns andra omgång har inneburit många nya ansökningar att bedöma. Omvärldsrådet har lagt mycket tid på att prioritera viktiga forskningsområden för de kommande fyra åren. Dessa är; energisystem, styrmedel med systemsyn samt bränsletillförsel. Några intressanta projekt är: Fjärrvärmen i energisystemet Projektet består av två huvudområden; en proffesur i Fjärrvärmen i energisystemet samt en doktorand i Framtida värmebehov. (Högskolan i Halmstad). Miljövärden för fjärrvärme och fjärrkyla Projektet ska definiera nyckelfel och indikatorer för fjärrvärme och fjärrkyla. Dessutom ska företagskundens arbete med miljöstrategier och fjärrvärmens del i den studeras. Resultaten ska vara praktiskt användbara för fjärrvärmeföretagen. (IVL). Fjärrvärmens roll i energi- och klimatpolitiken Fjärrvärmeföretagen påverkas i stor utsträckning av de energi- och klimatpolitiska styrmedel som finns. I projektet har man studerat hur väl dialogen fungerar mellan fjärrvärmebranschen och de som utformar styrmedlen från myndigheter och departement. I projektet ingår också en fallstudie som berör processerna vid klassificeringen av en ny anläggning i elcertifikatsystemet. (Odenum AB). Fullständig lista med påbörjade forskningsprojekt under verksamhetsåret finns på sid och på 13

14 teknik Nya produkter, tjänster och kompetens inom teknikområdet ökar medlemsföretagens konkurrenskraft Svensk Fjärrvärme har en viktig uppgift i att initiera utveckling, underhåll och drift av fjärrvärmens och fjärrkylans tekniska system genom hela distributionskedjan, samt att ta fram branschgemensamma standarder och regelverk. Energieffektivisering och certifiering av fjärrvärmecentraler liksom riktlinjer för riskbedömning har varit viktiga områden under verksamhetsåret. Avluftning av rörsystem för fjärrvärme är ett rutinuppdrag som mer eller mindre görs dagligen i Sverige. Därför har det varit viktigt för branschen att finna orsaken till att kolmonoxid bildas och hur arbetsmomentet kan riskminimeras. Upprinnelsen var tre arbetsplatsolyckor där en av dem tragiskt slutade med dödlig utgång i Tranås. En grupp bestående av representanter från Arbetsmiljöverket, Svetskommissionen, Svenska Miljöinstitutet, Föreningen Fjärrvärmeentreprenörerna, Källby Rör, Jönköping Energi och Svensk Fjärrvärme bildades och fann orsaken till det tidigare okända problemet. Vid gassvetsning blandas en brännbar gas, vanligen acetylen och syrgas i ett munstycke som förbränns vid hög temperatur. Vid fullständig förbränning av acetylen bildas koldioxid och vatten. Merparten av syret (cirka 60 procent) tas från den omgivande luften. Vid avsaknad av syre i omgivande luft kan stora mängder kolmonoxid bildas. I normala fall finns det alltid luft runt svetsskarven, men i stålrör kan det finnas en begränsad mängd syre för att erhålla fullständig förbränning, särskilt om ventilationen i röret samtidigt är låg. Följden blir att kolmonoxid och vätgas stannar kvar i röret och ventileras ut först vid avluftning. Svensk Fjärrvärme, genom Jan Eriksson, har under våren och sommaren arbetat med att utreda problematiken med kolmonoxidutveckling för att kunna ta fram riktlinjer för riskbedömning och förebyggande åtgärder vid gassvetsning av distributionsledningar. Riktlinjerna väntas bli klara hösten Certifiering av flerfamiljscentraler En av årets viktigaste tekniska händelser för Svensk Fjärrvärme på kundanläggningssidan var att ytterligare en leverantör blivit godkänd för certifiering av fjärrvärmecentralen för flerbostadshus enligt Certifiering av fjärrvärmecentraler F:103. Därmed är två leverantörer godkända. Den första godkändes förra verksamhetsåret. Certifieringsprogrammet påbörjades redan för sex år sedan i samband med att det togs fram standardiseringsnormer i det så kallade Matildaprojektet. Efter en trög start har certifieringen av fjärrvärmecentraler för flerfamiljshus nu börjat få fäste. Motsvarande certifiering finns sedan flera år för små villacentraler. Efter en trög start har certifieringen av fjärrvärmecentraler för flerbostadshus nu börjat få fäste. Tekniska bestämmelser Förra verksamhetsåret etablerade Svensk Fjärrvärme en arbetsgrupp tillsammans med Svensk Byggtjänst vid framtagningen av Anläggnings AMA 10. Syftet med samarbetet var dels att få föreskrifterna att bättre stödja varandra, dels att ge fjärrvärme, fjärrkyla och kraftvärme ett större utrymme i AMA. Det samarbetet har fortsatt under det här verksamhetsåret. Hela AMA skickades ut på remiss under sommaren 2010, vilket arbetsgruppen tagit del av och besvarat. Målet är att hela materialet ska vara tillgängligt under december Certifierings- och auktorisationsnämnden Auktorisationsnämnden har fortsatt sitt kontrollarbete av slumpvis utvalda skarvmontageplatser runt om i landet. Trots den skärpning av reglerna som genomfördes vid årsskiftet 2008/2009 kvarstår en del brister. Informationen behöver förbättras och förtydligas gentemot i första hand skarventreprenörer. Man fann bland annat brister på beställarsidan vad gäller kontroll av larmsystem, krav på licensiering av leverantörer, avsaknad av larmritningar och kvalificerade efterkontroller. Certifieringsnämnden för avstängningsventiler och fjärrvärmerör har under verksamhetsåret arbetat med revidering av ventilbestämmelser, ventilstandarder och certifieringsregler för fjärrvärmerör och komponenter. 14

15 teknik Internationellt samarbete Som ett led i kvalitetssäkringen av komponenter i distributionssystem inom Europa har Euroheat & Power arbetat fram egna certifieringsbestämmelser, Certification Guidelines for District Heating Pipes vilka i stort sett bygger på de svenska certifieringsreglerna. Certification Guidelines för flexibla rör har blivit klara under året. Även Certification Guidelines för skarvar gavs ut där även flera moment kring mantelrörsskarvning i fält beskrivs, trots att viss oenighet kring kvalitetssystemen kvarstod. I Sverige har mantelskarvutförandet länge kunnat certifieras, här är kvalitetskontrollen löst genom auktorisation av företag och licensiering av montörer. Certifieringsmöjlighet för fjärrkyleanläggningar Efterfrågan på och leveranserna av fjärrkyla ökar. Av den anledningen har Svensk Fjärrvärme under året, tillsammans med medlemsföretag och leverantörer, börjat titta på möjligheten att certifiera fjärrkyleanläggningar. Processen innehåller såväl prestanda som funktionalitet. Målsättningen är att kunna presentera ett färdigt förslag till certifieringsprocess under nästa verksamhetsår. Distributions- och Fjärrvärmecentraldagarna Årets Distributionsdagar hölls den januari i Stockholm och samlade 190 deltagare och sex utställande företag. Dagarna gav som vanligt en god möjlighet att sprida information inom aktuella områden till medlemsföretag och andra intressenter. Bland annat höll föreläsare föredrag om certifiering och provning av flexibla rör, nya rön om åldring av fjärrvärmerör samt en presentation av arbetsmiljöplan och byggsamordning enligt nya krav i ASF 2008:16, BAS P och BAS U. Det informerades också om arbetsplatsolyckan i Tranås och auktorisationsnämndens stickprovskontroller av skarvmontage. Fjärrvärmecentraldagarna arrangerades den 29 september till 1 oktober 2009 i Göteborg. Dagarna hade 122 deltagare. Fjärrvärmecentraldagarnas tema kretsade kring energieffektivisering och de förändringsarbeten som ständigt pågår och direkt eller indirekt påverkar kundcentralerna. Idag värderas energianvändandet på ett helt annats sätt än för bara tio år sedan och det kräver att branschen tänker i nya banor inom alla områden. Licensiering av mätarmontörer Förberedande arbete har gjorts under året för att lansera en licensiering av mätarmontörer hösten Licensieringen ska omfatta alla montörer som sätter upp och reviderar mätare. Den kommer att säkerställa att montörerna uppfyller viss kvalitetsnivå avseende utbildning och erfarenhet. Liknande licensiering finns sedan tidigare för skarvmontörer. Insamling av skadestatistik och felstatistik Svensk Fjärrvärme har under året initierat ett arbete för att återinföra inrapporteringen av skadestatistik från distributionsleden. Arbetet pågår och möjligheten att rapportera in avvikelser planeras redan under nästa verksamhetsår. När det gäller felstatistik för mätare har det varit möjligt att lämna statistik de två senaste åren för att få en gemensam branschsyn på eventuella fel. Arbetet kommer kompletteras med en möjlighet att sortera ut de akuta felen. Viktiga Fjärrsynsprojekt Teknik Utgångspunkten för teknikutveckling och driftoptimering av system för fjärrvärme och fjärrkyla är kundernas behov, marknadens krav och det långsiktiga målet att utveckla ett mer uthålligt energisystem. Utvecklingen av nya produkter och tjänster samt ökad kompetens och kvalitet inom teknikområdet, ska bidra till branschens konkurrenskraft och förtroende, minskad klimatpåverkan och att främja ett resurssnålt och hållbart samhällsbyggande. Några intressanta projekt är: Förenklad isolering av äldre kulvertar Förstudien undersöker möjligheten att tilläggsisolera gamla fjärrvärmerör utan att de behöver grävas upp. Det gäller fjärrvärmerör i både primär- och sekundärsystem. Tanken är att tilläggsisoleringen ska ske med skumplast alternativt med isolerade kulor. (ÅF Consult AB) Fjärrvärmeanpassad absorptionskyla Projektet syftar till att ta fram ny kunskap om absorptionskylmaskiners funktion i kraftvärmesammanhang. Trots att många studier visar på potentialen att anpassa absorptionsteknik för fjärrvärmeändamål är de flesta installationer designade för drift vid högre temperaturer än vad som är önskvärt i kraftvärmesammanhang. (KTH) Fjärrvärmedrivna vitvaror Projektets mål är att utveckla kunskaper och kommersialiseringsmöjligheter kring fjärrvärmedrivna vitvaror och att få fram provserier. Nya, icke konventionella installationer som minimerar rördragningar, kostnader och värmeförluster i hus och kulvertnät ska utvärderas. (Högskolan Dalarna) Fullständig lista med påbörjade forskningsprojekt under verksamhetsåret finns på sid och på 15

16 marknad Affärsutveckling het fråga för fjärrvärmebranschen Svensk Fjärrvärmes kansli arbetar med frågor som rör värmemarknaden, kundrelationer, lagar och avtal, Reko fjärrvärme samt ekonomistyrning och affärsutveckling. Konkurrenskraft och affärsutveckling samt tredjepartstillträde i fjärrvärmenäten (TPA) har varit de viktigaste frågorna för branschen under verksamhetsåret. I november 2009 utsågs Peter Nygårds till utredare för TPA-utredningen, vilket branschen välkomnade. Peter Dahl på Svensk Fjärrvärme ingår i den expertgrupp som har utsetts. Utredningen kommer att få stor betydelse för branschens marknadsförutsättningar. Det är därför väsentligt att utredningen blir grundligt genomförd och väl genomtänkt. Branschen har parallellt fortsatt sitt arbete med TPAfrågan genom den interna grupp som under ledning av Anders Jonsson på Sundsvall Energi, påbörjade sitt arbete redan förra verksamhetsåret. En övergripande mål- och handlingsplan för affärsutveckling togs fram i slutet av förra verksamhetsåret, och den har legat till grund för flera föreläsningar och diskussioner under temadagar det gångna året. Affärsutveckling har också varit ett huvudtema vid de sex regionala möten som Svensk Fjärrvärme arrangerade för medlemsföretagen under året. Avtalsfrågor Fjärrvärmelagen Verksamhetsåret inleddes med att den nya fjärrvärmelagen för första gången skulle prövas ordentligt. Lagen, som trädde i kraft den 1 juli 2008, blev också fullständig under verksamhetsåret genom att Energimarknadsinspektionen publicerade de sista föreskrifterna som ska komplettera lagen. Under införandet av fjärrvärmelagen har Svensk Fjärrvärme fortlöpande informerat och utbildat medlemsföretagen om vad lagen innebär och vilka konsekvenser den får för fjärrvärmeverksamheten. Svensk Fjärrvärme har också deltagit i de seminarier som Energimarknadsinspektionen har hållit runt om i landet för att informera fjärrvärmeföretagen om vad inspektionens föreskrifter betyder för företagens verksamhet. Svensk Fjärrvärme har tillsammans med kundorganisationerna i Värmemarknadskommittén, VMK, kommit överens om nya allmänna avtalsvillkor för näringsidkare, som blev klara under förra verksamhetsåret. Branschorganisationen har också tillsammans med Konsumentverket tagit fram nya allmänna avtalsvillkor för konsumenter. Villkoren har reviderats två gånger under året. Villkoren kan laddas ner från Affärsutveckling är ett viktigt område som det finns stort intresse för i branschen. Mätning av faktisk förbrukning Energimarknadsinspektionen föreslog under året en mätarreform för fjärrvärmen där mätning och fakturering av faktisk förbrukning ska bli norm på samma sätt som för elen. Enligt förslaget ska reformen vara fullt genomförd till Förslaget behandlas av regeringen under sommaren och hösten Parallellt med detta arbete studeras frågan också på EU-nivå av en arbetsgrupp inom Euroheat & Power. Arbetsgruppen leds av Peter Dahl på Svensk Fjärrvärme. Energimarknadsinspektionen har också genomfört en uppföljning av fjärrvärmelagens särredovisningsvillkor genom att ställa frågan: Kan särredovisning förhindra korssubventionering och prisdiskriminering? Slutsatsen av uppföljningen, som kommer att presenteras hösten 2010, är att särredovisning inte kommer att få de effekterna. Energimarknadsinspektionen föreslog initialt istället prisreglering, men backade sedan från det förslaget tills vidare. Branschens förhoppning är att det istället ska gå att nå en överenskommelse om en frivillig prövning av prisförändringar. En arbetsgrupp, där Svensk Fjärrvärme ingår tillsammans med HSB, Riksbyggen, Fastighetsägarna och SABO (Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag), utreder frågan. Anders Sandoff, vid Handelshögskolan i Göteborg, har lämnat en rapport till arbetsgruppen där idén om en prövning av prisförändringar presenterades. 16

17 marknad Revidering av Reko fjärrvärme Mindre uppdateringar har gjorts under året av Reko fjärrvärme, branschens eget system för kvalitetsmärkning. Systemet uppdateras till 1 juli varje år. I den senaste revideringen som gäller från den 1 juli 2010 har bland annat ett krav på obligatorisk utbildning införts. Kravet innebär att alla Rekomärkta fjärrvärmeföretag ska ha minst en person som har genomgått en grundutbildning i Reko fjärrvärme. Dessa utbildningar arrangeras av Svensk Fjärrvärme. Under våren genomfördes två provutbildningar. Reguljära utbildningar kommer att genomföras under hösten 2010 och våren Det planeras också för en fortsättningskurs, vilken tidigast kan komma att starta hösten

18 marknad Värmemarknadsdagen I mitten av februari 2010 arrangerades årets Värmemarknadsdag med konkurrensen på värmemarknaden som huvudtema. Dagen hölls i Stockholm och lockade ett 50- tal deltagare. Utbildningsfrågor Svensk Fjärrvärme deltar i energibranschens rekryteringsråd som är ett samarbetsorgan för skol- och rekryteringsfrågor mellan Svensk Fjärrvärme och Svensk Energi. I rådet ingår Ann-Marie Hansson från Öresundskraft, Magnus Tärnvik från Härnösands Energi och Miljö, och Patrik Holmström från Svensk Fjärrvärme. Det har under året märkts ett ökat intresse av att söka olika eftergymnasiala yrkesutbildningar inom energiområdet. Syftet med engagemanget från kansliets sida, är att arbeta för att det ska finnas lämplig utbildning i den utsträckning som medlemsföretagen efterfrågar. Det gäller såväl gymnasial utbildning, till exempel el- och energitekniska programmet, som högskoleutbildning. En ny energiingenjörsutbildning på Mittuniversitetet i Härnösand har startat. Där har några av Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag varit involverade. Juridiska frågeställningar De juridiska frågorna har ökat markant under året för såväl branschen som för Svensk Fjärrvärmes kansli. Den nya fjärrvärmelagen ställer stora krav på medlemsföretagen vad gäller att skriva avtal och utforma underlag. Trenden håller i sig vad gäller fokus på hur branschen gör affärer. Regelbördan Svensk Fjärrvärme har under året blivit medlem i Näringslivets Regelnämnd, NNR. Medlemskapet förväntas ge ytterligare kraft åt branschens krav på enklare regelverk och mindre rapporteringsinsatser. Branschen har börjat få gehör för sina synpunkter, bland annat hos Energimyndigheten och Energimarknadsinspektionen. Förhoppningen är att arbetet redan under kommande verksamhetsår ska märkas ute hos medlemsföretagen. Många Fjärrsynsprojekt Den nya programperioden av forskningsprogrammet Fjärrsyn har inneburit ett mycket stort intresse bland forskare och resulterat i en stor mängd ansökningar till forskningsområdet Marknad i programmet. Marknadsrådet ansvarar för att granska alla inkomna ansökningar inom marknadsområdet och rekommenderar till styrelsen för forskningsrådet vilka projekt som bör godkännas och vilka som kan avslås. Marknadsrådet har haft ett intensivt arbete med detta under året och av marknadssidans andel av Fjärrsyns budget, 12 miljoner kronor för programdelens totalt fyra år, har hälften knutits till åtta godkända projekt redan under detta första år. Marknadsrådet har också haft mycket förberedande arbete med det stora tvärvetenskapliga projektet, Fjärrvärmens affärslogik och framtida affärsmodeller, som genomförs för att få bättre kunskap och verktyg för att utveckla nya affärsmodeller för fjärrvärme och fjärrkyla. Projektet har höga förväntningar på sig att bidra till värdefulla resultat för Svensk Fjärrvärmes medlemsföretag. Här nämns några marknadsinriktade Fjärrsynsprojekt som startats under den andra programdelen: Energitjänster med kunden i centrum I detta projekt undersöks energitjänster utifrån kundernas perspektiv. Vad är det för problem och vilka behov har kunderna i sina anläggningar och verksamheter, som skulle kunna lösas med hjälp av energitjänster? (Grontmij AB) Juridiken kring de nya fjärrvärmeavtalen Den regleringsteknik som används i fjärrvärmelagen är komplex. Projektet syftar till att medvetandegöra fjärrvärmebranschen om dess juridiska förutsättningar, såväl nationellt som internationellt. (Handelshögskolan, Jönköping) Minskad efterfrågan på fjärrvärme en utmaning framöver Studien ska belysa hur medvetna svenska fjärrvärmeföretag är om den nya marknadssituationen samt kartlägga om, och i så fall hur, företagen förbereder sig för en minskad värmeförsäljning. Studien kommer att fokusera på om erbjudande till kund kan/bör revideras samt om den egna organisationsstrukturen kan/bör anpassas till förändrade marknadsförutsättningar. (Handelshögskolan i Göteborg) Fullständig lista med påbörjade forskningsprojekt under verksamhetsåret finns på sid och på 18

19

20 statistik Utvecklad statistik skapar förutsättningar för bättre strategiska beslut Aldrig tidigare har så mycket fjärrvärme och fjärrkyla levererats av Svensk Fjärrvärmes medlemmar som under Samtidigt väntas såväl fjärrvärme och kraftvärme som fjärrkyla att fortsätta öka fram till åtminstone Det visar en branschprognos som Svensk Fjärrvärme tagit fram under året. Svensk Fjärrvärme samlar varje år in statistik om fjärrvärme, fjärrvärmepriser, kraftvärme, och fjärrkyla från samtliga medlemsföretag. De svarar tillsammans för cirka 98 procent av fjärrvärmeleveranserna i Sverige. Fjärrvärmen i sin tur har idag en nära 60-procentig marknadsandel i bostäder och lokaler. Statistiken utgör därför en viktig kunskapsbank för medlemsföretagen, bland annat som underlag för viktiga strategiska beslut. Statistiken används också för att öka kunskapen i samhället om fjärrvärmens fördelar när det gäller klimatpåverkan och energieffektivisering. Det nya insamlingssystemet för statistik som togs i drift under 2008 har tillsammans med Svensk Fjärrvärmes nya webbplats inneburit nya möjligheter att samla in och visa mer detaljerad statistik. Det gäller till exempel investeringar för branschen, intäktsstatistik för fjärrkyla samt olika prisdiagram. Insamlingssystemet kommer kontinuerligt att vidareutvecklas. Under året levererade branschen 833 GWh fjärrkyla, vilket innebär en ökning med åtta procent. Prisvärd fjärrvärme? Svensk Fjärrvärme har utifrån den statistik som nu finns tillgänglig, även tagit fram en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser. Rapporten, Prisvärd fjärrvärme? förklarar vilka faktorer som påverkar hur priset på fjärrvärme sätts, varför priserna skiljer sig åt mellan olika kommuner och vad företag och politiker gör för att stärka kundens ställning. Grafen nedan är hämtad från rapporten och visar prisutveckling för fjärrvärme i förhållande till konsumentprisindex och index för övriga energipriser, Prisutveckling för fjärrvärmepris i jämförelse med konsumentprisindex och index för övriga energiråvaror, Under året har även ett arbete med att kvalitetssäkra statistiken avslutats, vilket innebär att det nu kan göras tidsserier inom flera områden Branschprognos Fjärrvärmen 2015 Svensk Fjärrvärme har under året tagit fram branschprognosen Fjärrvärmen fortsätter att växa, som sträcker sig fram till Prognosen bygger på en enkät till medlemsföretagen, kompletterad med djupintervjuer. Resultatet visar att fjärrvärmeleveranserna väntas fortsätta att öka under prognosperioden, liksom fjärrkyla och kraftvärme. Det är små och medelstora medlemsföretag som räknar med att öka sina levaranser medan större, som redan nått sin marknadspotential, räknar med minskade leveranser till följd av energieffektiviseringarna och varmare klimat KPI Fjärrvärmepris Energiråvaror Källa: SCB och Svensk Fjärrvärme 20

verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006

verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006 verksamhetsberättelse juli 2005 juni 2006 41 innehåll Intervju med Ola Alterå, Svensk Fjärrvärmes VD...4 1. Slå vakt om hög leveranskvalitet och god krisberedskap... 6 2. Öka fjärrvärmens andel av värmemarknaden

Läs mer

verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007

verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007 verksamhetsberättelse juli 2006 juni 2007 37 innehåll Intervju med Thore Sahlin, styrelseordförande i Svensk Fjärrvärme...4 Förtroende Stärka förtroendet för branschen hos allmänhet, kunder och politiker...6

Läs mer

HALVTIDSRAPPORT FÖR FJÄRRSYN-PROJEKTET FJÄRRVÄRMENS AFFÄRSMODELLER

HALVTIDSRAPPORT FÖR FJÄRRSYN-PROJEKTET FJÄRRVÄRMENS AFFÄRSMODELLER HALVTIDSRAPPORT FÖR FJÄRRSYN-PROJEKTET FJÄRRVÄRMENS AFFÄRSMODELLER Halvtidsrapport för Fjärrsyn-projektet FJÄRRVÄRMENS AFFÄRSMODELLER Halvtidsrapport för Fjärrsyn-projektet Fjärrvärmens Affärsmodeller

Läs mer

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme?

en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? en fördjupad rapport om fjärrvärmepriser Prisvärd fjärrvärme? Förord Priserna på energi har ökat kraftigt i Sverige under 2000-talet. De mest dramatiska exemplen är el- och oljeprisen, som flerdubblats

Läs mer

värmerapporten 2012 1

värmerapporten 2012 1 värmerapporten 2012 1 Innehållsförteckning 3 Inledning 4 Värme i vår vardag 11 Attityder i Sverige och omvärlden 20 Hållbara städer och goda exempel 26 Framtid 34 Branschfakta inledning ulrika jardfelt,

Läs mer

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och

Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen Box 155, 631 03 Eskilstuna Årsredovisning 2011 Energimarknadsinspektionen EI R2012:02 Projektledare: Anette Hällnäs och Charlotta Westerberg Copyright: Energimarknadsinspektionen

Läs mer

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK

UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK UTVECKLA FJÄRRVÄRMEAFFÄREN EN INSPIRATIONSBOK 1 Denna bok kan beställas från: www.fjarrvarmensaffarsmodeller.se Där finner du också information om projektet

Läs mer

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen

BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen BIOENERGINYTT med Bioenergi i Pressen Nr 2 / 2012 NYHETER, KOMMENTARER OCH PRESSKLIPP Riksrevisionen: Klimatskatterna orättvist fördelade Klimatskatter tas ut mycket olika av olika kategorier. Hushållen

Läs mer

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé.

17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. HSB hållbarhetsredovisning 2010 17 000 besökare under 22 dagar, Klimattåget blev en succé. 2 Hållbarhetsredovisning 2010 Innehåll Ordförande tycker till 4 HSB en hållbar kooperation 6 Marknaden framöver

Läs mer

energieffektiv bebyggelse och fjärrvärme i framtiden Rapport I 2009:1

energieffektiv bebyggelse och fjärrvärme i framtiden Rapport I 2009:1 energieffektiv bebyggelse och fjärrvärme i framtiden Rapport I 2009:1 energieffektiv bebyggelse och fjärrvärme i framtiden ingrid nyström martin erlandsson torbjörn lindholm morgan fröling jan-olof dalenbäck

Läs mer

Handlingsplan för svensk miljöteknik

Handlingsplan för svensk miljöteknik Handlingsplan för svensk miljöteknik 1 innehåll Förord... 5 Sammanfattning...7 1 Ett framtidsområde... 10 1.1 Ett nytt näringsliv behöver ta plats... 11 1.2 Miljöteknikområdet...12 1.3 Swentecs uppdrag...15

Läs mer

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004

Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Miljö- och hållbarhetsredovisning 2004 Inledning Sydkraft levererar samhällsnyttiga tjänster och är därmed en del av den grundläggande strukturen i dagens samhälle. Med verksamheten följer ett ansvar att

Läs mer

UTMANINGAR, HOT OCH MÖJLIGHETER FÖR FJÄRRVÄRMEFÖRETAGEN

UTMANINGAR, HOT OCH MÖJLIGHETER FÖR FJÄRRVÄRMEFÖRETAGEN Underlagsrapport UTMANINGAR, HOT OCH MÖJLIGHETER FÖR FJÄRRVÄRMEFÖRETAGEN - en genomgång inför analysen av hur fjärrvärmens affärsmodeller kan komma att påverkas April 2011, uppdaterad december 2011 Innehåll

Läs mer

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige

17 perspektiv på 17 perspektiv på värmemarknaden värmemarknaden Version 2013-10-03 Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige 17 perspektiv på värmemarknaden Version 2013-10-03 Värmemarknad Sverige Denna rapport 17 perspektiv på värmemarknaden är en delrapport från projektet Värmemarknad Sverige som är ett tvåårigt forskningsprojekt

Läs mer

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna

REMISSVERSION. Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna REMISSVERSION Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Underlagsrapport till Energi- och klimatstrategi för Dalarna Utgiven av Länsstyrelsen i Dalarnas län 791 84 Falun Tel: 023-810

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet

Enklare vardag för företag. Verktyg i regelförenklingsarbetet Enklare vardag för företag Verktyg i regelförenklingsarbetet Tillväxtverket bildades 1 april 2009. Myndigheten ska arbeta för fler och växande företag samt ett hållbart och konkurrenskraftigt näringsliv

Läs mer

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23

Sex år efter avregleringen. SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken 2003 01 23 Sex år efter avregleringen SEKOs syn på energipolitiken I Inledning - 90-talets program och policybeslut........................... 4

Läs mer

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål

miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål miljömålen nu är det bråttom! Miljömålsrådets utvärdering av Sveriges miljömål 2008 miljömålen nu är det bråttom! Det var en bra bäck. Klar och brun dansade den över tussar av fjolårslöv och genom kvarglömda

Läs mer

ELFORSK. Elforsk initierar och driver gemensam forskning och utveckling

ELFORSK. Elforsk initierar och driver gemensam forskning och utveckling ELFORSK 2013 Elforsk initierar och driver gemensam forskning och utveckling vd har ordet 4 Forskning med behoven i fokus vattenkraft 8 Flexibel kraft EL- OCH VÄRMEPRODUKTION 10 Robusta och uthålliga produktionslösningar

Läs mer

MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013

MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 MILJÖMÄRKNING SVERIGE AB ÅRS- OCH HÅLLBARHETSREDOVISNING 2013 Innehåll 04 Vd har ordet 30 Förvaltningsberättelse 06 Vår verksamhet 32 Resultat- & balansräkning 11 Miljömärkning över gränserna 41 Revisionsberättelse

Läs mer

ELFORSK. Elforsk initierar och driver gemensam forskning och utveckling

ELFORSK. Elforsk initierar och driver gemensam forskning och utveckling ELFORSK 2012 Elforsk initierar och driver gemensam forskning och utveckling vd har ordet 4 Utveckling genom samarbete vattenkraft 6 Flexibel kraft EL- OCH VÄRMEPRODUKTION, kärnkraft 8 Robusta och uthålliga

Läs mer

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013

Årsredovisning 2013 MB OMVÄRLD OCH MARKNAD GÖTEBORG ENERGI 2013 Årsredovisning 2013 innehåll 20 ELhandel DinEl är nu Sveriges fjärde största elhandelsföretag sett till antalet kunder. 36 FORSKNING OCH UTVECKLING Göteborg Energi bedriver forskning som ska möta framtidens

Läs mer

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014

Innehåll. Års- och hållbarhetsredovisning 2014. Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Års- och hållbarhetsredovisning 2014 Innehåll Introduktion 2014 i sammandrag...4 Marknad och försäljning...6 VD har ordet...8 Strategisk inriktning...10 Omvärld och marknad... 12 Verksamhet... 16 Ansvar...

Läs mer

Energistrategi 2035. Vision

Energistrategi 2035. Vision Energistrategi 2035 Energistrategi 2035 Energistrategi 2035 Vision Den energi som används i Helsingborg kommer från uthålliga förnybara energikällor. Staden är energineutral i den meningen att tillförseln

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2006 Årsredovisning Jämtkraft AB 2006 Innehåll VD har ordet... 4-5 Året i korthet... 6 Kort om Jämtkraft... 7 Omvärld... 8-9 Elkraft... 10-11 Elnät... 12-13 Fjärrvärme... 14-15 Telecom... 16-17 Elcertifikat...

Läs mer

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39

Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Uppdrag 13: Nationell strategi för lågenergibyggnader ER 2010:39 Böcker och rapporter utgivna av Statens energimyndighet kan beställas via www.energimyndigheten.se Orderfax: 08-505 933 99 e-post: energimyndigheten@cm.se

Läs mer

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014

Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Års & Hållbarhets redovisning JÄMTKRAFT AB 2014 Soliditet, % Räntabilitet på eget kapital före skatt, % Resultat, Mkr Självfinansieringsgrad, % 40 15 400 200 35 350 30 12 300 150 25 9 250 20 200 100 15

Läs mer

Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild

Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild Sammanfattning Värmemarknad Sverige Denna skrift kan beställas via Värmemarknad Sveriges hemsida: www.varmemarknad.se Värmemarknaden i Sverige - en samlad bild

Läs mer

Hela denna bilaga är en annons från Klimatkommunerna

Hela denna bilaga är en annons från Klimatkommunerna Hela denna bilaga är en annons från Klimatkommunerna KKLIMATKOMMUNERNA Vi vill dela 2 med oss Trähusbyggare i 4 världsklass Kommunernas 6 klimatpåverkan Byggkrav 8 eller dialog Vi valde Klimatkommunerna

Läs mer