GeoStatik ErikssonWallin AB. PM Geoteknik/ Grundläggning Mesta 3:34, Eskilstuna. Rev Datum Uppdragsnummer 2018-GK102

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "GeoStatik ErikssonWallin AB. PM Geoteknik/ Grundläggning Mesta 3:34, Eskilstuna. Rev Datum Uppdragsnummer 2018-GK102"

Transkript

1 PM Geoteknik/ Grundläggning Mesta 3:34, Eskilstuna Rev Datum Uppdragsnummer 2018-GK102 Utgåva/Status Projekteringsunderlag Torbjörn Eriksson Besök: Slottet, södra tornet Bellmansgatan Uppsala Organisationsnummer

2 c:\users\admin\documents\jobb\2018\utredningar\mesta sparring\geo\ \pm geo docx Innehållsförteckning 1. Uppdrag 1 2. Objektsbeskrivning Objektsbeskrivning 1 3. Underlag Underlag för undersökningen 1 4. Fältarbeten Geoteknisk kategori Mät Utförda undersökningar Utsättning, inmätning, avvägning Översiktlig jordlagerföljd Mesta 3: Hydrogeologiska undersökning 2 5. Miljö Miljöprovtagning, analys 2 6. Grundläggning Grundläggning Mesta 3: Schakt för VA, mm Stabilitet 4 Bilagor 1. MUR Borsökna 1:278 & Mesta 3:34 2. Planritning G , sektioner enstaka borrhål G Lab.rapport , jordprov pkt 50GSt18, 53GSt18, 56GSt18 4. Mätresultat grundvattennivå Rutinanalys , pkt 52GSt18, 55GSt18 i PM Geo Mesta 3: rev

3 c:\users\admin\documents\jobb\2018\utredningar\mesta sparring\geo\ \pm geo docx PM geoteknik Mesta 3:34, Eskilstuna 1. Uppdrag På uppdrag av Slottsflygeln II AB, Stockholm har AB genomfört geoteknisk undersökning för bedömning av förutsättningar för grundläggning inom fastigheten Mesta 3:34 Eskilstuna. Sondering i 7 punkter enligt planritning GP02 har genomförts i augusti- september 2018 av GeoNorr AB. Uppritning av sektioner (enstaka borrpunkter) har gjorts av Bjerking AB. 2. Objektsbeskrivning 2.1 Objektsbeskrivning Slottsflygeln II AB, Stockholm avser att uppföra villor i 2 plan inom fastigheten Mesta 3:34. Byggnaderna skall uppföras med lätt stomme. 3. Underlag 3.1 Underlag för undersökningen Underlag för undersökningen framgår av MUR. 4. Fältarbeten 4.1 Geoteknisk kategori Fältarbete har utförts i geoteknisk kategori 2 (GK2). 4.2 Mät Sonderingspunkter inmätta med GPS i koordinatsystem Sweref Utförda undersökningar Jord- bergsondering (Jb), viktsondering (Vim) utförd med borrvagn Geotech 604 i 7 punkter kombinerad med skruvprovtagning. Kolvprovtagning för CRS-försök utförd i 2 punkter på 2 nivåer Resultat av CRSförsök föreligger ännu 1 av 4 ej. PM Geo Mesta 3: rev

4 c:\users\admin\documents\jobb\2018\utredningar\mesta sparring\geo\ \pm geo docx 4.4 Utsättning, inmätning, avvägning Sonderingspunkter har inmätts med GPS. Sonderingspunkters läge redovisas i bifogad planritning. 4.5 Översiktlig jordlagerföljd Mesta 3:34 Inom fastigheten har 7 (51GSt18-57GSt18) sonderingar utförts, därav 2 st jordbergsonderingar och 5 viktsonderingar. In situ-försök har gjorts med vingborr i 5 punkter. Leran är lös till extremt lös. Generellt utgörs jorden av ett tunt mulljordslager överlagrande 2-6 m lös/ extremt lös lera på 1-1,5m friktionsjord på berg. I norra änden av fastigheten (sonderingspunkt 51GSt18) förekommer under mulljorden ett ca 1m mäktigt lager fastare lera överlagrande ca 1m sand/friktionsjord på förmodat berg. Friktionsjorden är sandig/ grusig, och relativt fast lagrad. 4.6 Rev A, : Hydrogeologisk undersökning 5 grundvattenrör har installerats, 2 st i 3:34. Grundvattennivåer har vid lodningar mellan och varierat mellan 2,39 och 0,01 m under markytan. Mätresultat från grundvattenkontroll redovisas i bilaga till denna PM. 5. Miljö 5.1 Miljöprovtagning, analys Ingen miljöprovtagning har utförts i detta uppdrag. 6. Grundläggning 6.1 Grundläggning Mesta 3:34 Rev : Byggnader skall grundläggas på spetsbärande pålar. Uppfyllnader av mark kommer att medföra sättningar För grundläggnings arbeten skall KC-förstärkning av jord inom hela det aktuella området göras. Området är mycket sättningskänsligt (förutom de norra tomterna lgh 14-16). Uppfyllnader med 1m medför sättningar i storleksordningen 0,3-0,4m. Leran är mycket lös/ extremt lös vilket medför att schakt- och pålmaskiner måste gå på förstärkta ytor (arbetsbädd/ stockmattor). 2 av 4 PM Geo Omräkningsfaktor Mesta 3: rev

5 c:\users\admin\documents\jobb\2018\utredningar\mesta sparring\geo\ \pm geo docx Bestämning av omräkningsfaktor, Tabell 3, har utförts i enlighet med kapitel IEG rapport 8:2008 för pålgrundläggning. Tabell 3 Beräkning av omräkningsfaktor för pålgrundläggning. Delfaktor Förklaring Utvärdering η 1,2 η 3 η 4 η 5 Hänsyn till naturlig variation i materialet samt kvalitet och omfattning på undersökning. Antalet sonderingar som undersöker materialets hållfasthetsegenskap=3. Med avseende på bäddmodul. Utvärdering av odränerad skjuvhållfasthet med Vb, Kv. Med avseende på böjknäckning och avståndet till närmsta undersökningspunkt. Med avseende på hur tät utvärdering av jordens hållfasthetsegenskap är utfört 0,95 1 0,9 1 η 6 Med avseende på geokonstruktionens utformning Ansätts av konstruktör η 7 Med avseende på val av påltyp Ansätts av konstruktör η 8 Med avseende på de osäkerheter som finns gällande konstruktion och jordmaterial. 1 η tot= 0,86 η 7 η 8 Partialkoefficienter Spetsburna pålar utförs enligt dimensioneringssätt 3, DA3, i enlighet med Eurokod SS EN 1997 (till skillnad mot pålars geotekniska bärförmåga som dimensioneras i DA2). Tabell 4 Fasta partialkoefficienter. Jordparameter Beteckning Uppsättning M2 Friktionsvinkel, tan( ) 1,3 Tunghet γ δ 1,0 E-modul - - Odränerad skjuvhållfasthet γc 1,5 Vid dimensionering i STR/GEO ska konstruktionslast räknas enligt BFS 2013:10 tabell B- 3 och geotekniska laster enligt tabell B-4 Valda materialegenskaper Valda materialegenskaper har ansatts med avseende på härledda eller valda enligt tabellvärden ur kapitel 5 TKGEO 13. Valda värden har valts med avseende påldimensionering. Tabell 5 Valda materialegenskaper vid dimensionering av spetsburna pålar. Materialegenskaper Valt värde Torrskorpelera (Let) (0,2 1) Tunghet Skjuvhållfasthet 16,0 kn/m3 Cud=20 kpa Lera (extremt lös) (1 3) Tunghet Skjuvhållfasthet 15,0 kn/m 3 Cud=6,7 kpa 3 av 4 PM Geo Mesta 3: rev

6 c:\users\admin\documents\jobb\2018\utredningar\mesta sparring\geo\ \pm geo docx Lera (extremt lös) (3-6) Tunghet Skjuvhållfasthet 15,0 kn/m 3 Cud=8,7 kpa Friktionsjord Tunghet Friktionsvinkel 18 kn/m3 36 grader 6.2 Schakt för VA, mm Rev : Schakter för VA mm kommer att medföra svårigheter i den extremt lösa leran. Schakter utförda efter KC-förstärkning bedöms kunna ske med släntlutning 2:1 ned till ca 2m under markytan. 6.3 Stabilitet Rev : Hela det aktuella området inom Mesta 3:34 skall på grund av förekommande lösa jordar förstärkas med KC-pelare. KC-förstärkt jord bedöms inte medföra några stabilitetsproblem. 4 av 4 PM Geo Mesta 3: rev

7 MUR, Markteknisk undersökningsrapport Borsökna 1:304 & Mesta 3:34, Eskilstuna Datum Uppdragsnummer 2018-GK102 Utgåva/Status PRELIMINÄR Torbjörn Eriksson Besök: Slottet, södra tornet Bellmansgatan Uppsala Organisationsnummer

8 Innehållsförteckning 1 Objekt 1 2 Ändamål 1 3 Underlag för undersökningen 1 4 Styrande dokument 2 5 Geoteknisk kategori 2 6 Arkivmaterial - Tidigare undersökningar 2 7 Befintliga förhållanden Topografi Ytbeskaffenhet Befintliga konstruktioner 3 8 Positionering 3 9 Geotekniska fältundersökningar Geoteknisk utrustning Utförda sonderingar Undersökningsperiod Fältingenjör Inrapporterade observationer och iakttagelser 3 10 Värdering av undersökning Generellt Felaktiga, bristfälliga, oriktiga eller kritiska resultat 4 11 Redovisning Bilagor Ritningar 4 c:\users\torbjörn\documents\jobb\2018\utredningar\mesta sparring\geo\ \mur docx MUR Borsökna 1:304&, Mesta 3: i

9 Markteknisk undersökning, geoteknik Borsökna 1:304 & Mesta 3:34 Uppdragsgivare Borsökna fastighets AB, Stefan Sparring 1 Objekt Geonorr har på uppdrag av utfört en geoteknisk undersökning på fastigheten Borsökna 1:304 och Mesta 3:34 som underlag för detaljplanearbete respektive för projektering av bostäder. Det undersökta området ligger i Mesta, Eskilstuna. c:\users\torbjörn\documents\jobb\2018\utredningar\mesta sparring\geo\ \mur docx MUR Borsökna 1:304&, Mesta 3: Figur 1: Ungefärligt undersökt område markerat med streckad gränslinje. Bild från Eniro Ändamål Syftet med uppdraget har varit att ta fram underlag för detaljplan samt för att klarlägga geotekniska förhållanden och förutsättningar inför uppförande av bostäder. 3 Underlag för undersökningen Följande handlingar har utgjort underlag för undersökningen: Illustrationsplan Borsökna 1:304 och Mesta 3:34 Tidigare undersökningar AB Jordartskarta från SGU, 1 av 4

10 Modellfiler o Sitplan Borsökna 1:304 dat o Sitplan Mesta 3:34 dat Platsbesök av handläggande geotekniker Styrande dokument Denna rapport ansluter till SS-EN 1997 med tillhörande nationell bilaga enligt Boverkets föreskrifter och allmänna råd om tillämpning av europeiska konstruktionsstandarder (Eurokoder), BFS 2013:10, EKS 9. Se tabell 1-3. Tabell 1: Standard eller annat styrande dokument för fältundersökningar Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Geoteknisk undersökning och provning - Provtagning genom borrnings- och utgrävningsmetoder och grundvattenmätningar; Del 1: Tekniskt utförande Geoteknisk fälthandbok. Allmänna råd och metodbeskrivningar Övriga, ej Europastandarder SS-EN-ISO SGF Rapport 1:2013 Jord-bergsondering SGF Rapport 4:2012 Tabell 2: Standard eller annat styrande dokument för planering och redovisning Undersökningsmetod Standard eller annat styrande dokument Eurokod 7: Dimensionering av geokonstruktioner; Del 2: Marktekniska undersökningar SS-EN c:\users\torbjörn\documents\jobb\2018\utredningar\mesta sparring\geo\ \mur docx MUR Borsökna 1:304&, Mesta 3: Geoteknisk fälthandbok. Allmänna råd och metodbeskrivningar Beteckningssystem 5 Geoteknisk kategori SGF Rapport 1:2013 Undersökningar är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori 2. 6 Arkivmaterial - Tidigare undersökningar SGF och BGS Beteckningssystem för geotekniska utredningar 2001:2 har tidigare och utfört geotekniska undersökningar i anslutning till det nu aktuella området. Relevant information är inarbetad i denna handling. 2 av 4

11 7 Befintliga förhållanden 7.1 Topografi Marknivån i de sonderade punkterna varierar mellan ca + 33 och + 25 för fastigheten 1:304 och mellan + 28 och + 24 för fastigheten 3:34. De högsta nivåerna har registrerats i västra delen av 1: Ytbeskaffenhet Marken i området utgörs av ängsmark (1:304) och skog (avverkad) 3: Befintliga konstruktioner Befintliga konstruktioner utgörs av vägar och hus utanför fastighetsgränser. På fastigheten 3:34 finns en elcentral i södra delen. 8 Positionering Utsättning av sonderingspunkter och inmätning av området har utförts av Geonorr med GPS instrument. Höjdsystem: RH 2000 Koordinatsystem: SWEREF Geotekniska fältundersökningar 9.1 Geoteknisk utrustning Sondering och provtagning har utförts med borrbandvagn utrustad med fältdator för insamling av undersökningsdata i digitalt format. 9.2 Utförda sonderingar 9 jord/bergsonderingar för kontroll av jordlager samt bergets överyta. 43 viktsonderingar för bestämning av jordlagerföljd och relativ fasthet. c:\users\torbjörn\documents\jobb\2018\utredningar\mesta sparring\geo\ \mur docx MUR Borsökna 1:304&, Mesta 3: Totalt 43 sonderingar. 9.3 Undersökningsperiod Geoteknisk sondering och provtagning har utförts under augusti och september månad Fältingenjör Fältarbetet utfördes av fältgeotekniker Stefan Edström. 9.5 Inrapporterade observationer och iakttagelser Observationer och iakttagelser som gjorts i samband med fältunderökningen. Kan vara observationer såsom: Jorddjupen varierar relativt mycket inom fastigheten Mesta 3:34. (Kort flytt av sonderingspunkter ger relativt stor skillnad i jorddjup). I sonderingspunkterna 52GSt18-55GSt18 är skjuvhållfastheterna mätt med vingborr (Vb) mycket låga. Leran är mycket lös/ extremt lös. Före projektering för byggnader skall ytterligare undersökningar göras för kontroll av sättningsegenskaper och stabilitetsproblem vid schakter mm. 3 av 4

12 10 Värdering av undersökning 10.1 Generellt Den geotekniska undersökningen utfördes utan att några avvikelser rapporterades. Planerad sondering i pkt 50GSt18 utgick I övrigt har inga avvikelser rapporterats. Ett flertal In situ -försök med vingborr (Vb) inom fastigheten 1:304 utgick p.g.a.torrskorpelera/ friktionsjord Felaktiga, bristfälliga, oriktiga eller kritiska resultat - 11 Redovisning Utförda undersökningar redovisas på bilagor och ritningar enligt SGF/BGS beteckningssystem version 2001:2 (se och SGF Beteckningsblad (dat ) enligt SS-EN ISO Bilagor Bilaga 1 PM Geo Borsökna 1:304 Bilaga 2 PM Geo Mesta 3:34 Bilaga 3 Fältdagbok (14 sidor) Bilaga 4 Vingborrprotokoll (7 sidor) c:\users\torbjörn\documents\jobb\2018\utredningar\mesta sparring\geo\ \mur docx 11.2 Ritningar Ritning Innehåll Skala Datum G Sonderingsplan 1: G Enstaka borrhål 1: G Enstaka borrhål 1: G Enstaka borrhål 1: G Sonderingsplan 1: G Enstaka borrhål 1: MUR Borsökna 1:304&, Mesta 3: av 4

13

14

15 ds Jordprovsanalys Projekt Mesta/Borsökna Uppdragsnummer Uppdragsgivare Eriksson Wallin AB, Uppsala Provtagningsdatum Provtagningsredskap / Analysmetod Skr Gransk./Tabell Löp-nr Datum/Sign Undersökningsdatum Borrhål/ Sektion Djup [m] Benämning/ (okulär jordartsklassning SS-EN ISO ) Jordartsförkortning (enl. IEG ) Vatten kvot w [%] Konflytgräns w L [%] Mtrl typ/ tjälf. klass 1) 50GSt Brungrå rostfläckig TORRSKORPELERA med sandskikt, Cldc sa 4B/3 53GSt Brun HÖGFÖRMULTNAD TORV, Pta Grå LERA med enstaka sandskikt torrskorpekaraktär, Cl(dc) (sa) Brungrå något rostfläckig något finsandig LERA med enstaka gruskorn, (fsa)cl 6B/ B/ B/3 56GSt Brun HÖGFÖRMULTNAD TORV, Pta Grå något rostfläckig LERA, Cl Grå något rostfläckig något finsandig LERA med sandskikt, (fsa)cl sa Grå något rostfläckig LERA med sandkorn, Cl Brungrå något rostfläckig sandig varvig LERA med sandskikt, savcl sa Brungrå något rostfläckig något sandig varvig LERA, (sa)vcl B/1 4B/3 4B/3 4B/3 4B/3 4B/3 1) Klassning enl. AMA Anläggning 17 P:\2172\Uppdrag 2018\33194\[Skr xlsx] SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044, STOCKHOLM, Tel: , Fax: , Ingår i SWECO Civil AB 1(1)

16 Mesta & Borsökna, Eskilstuna. Grundvattenrör monterad av GeoNorr I Norrland AB den 4 & 5 september Nummer GW-rör Total rörlängd Rör meter över mark +Höjd Rök +Höjd Lodad vattenivå 7 /10-18 Lodad vattenivå 5/11-18 Lodad vattenivå 27/11-18 Lodad vattenivå 19/2-19 Lodad vattenivå 10/4-19 Lodad vattenivå 21/ Gst18 3,50 m 0,7 25,146 25,846 2,50 m Rök 2,98 m Rök Tomt 0,71 m Rök 1,02 m Rök 1,44 m Rök 56Gst18 8,50 m 0,5 25,191 25,691 2,28 m Rök 2,70 m Rök 2,89 m Rök 1,82 m Rök 1,75 m Rök 1,88 m Rök 67Gst18 5,50 m 0,5 32,478 32,978 3,93 m Rök 3,80 m Rök 4,01 m Rök 3,22 m Rök 2,68 m Rök 2,86 m Rök 72Gst18 6,50 m 0,5 26,956 27,456 5,41 m Rök 5,60 m Rök 5,72 m Rök 5,68 m Rök 5,35 m Rök 4,95 m Rök 96Gst18 5,50 m 0,9 27,062 27,962 4,33 m Rök 4,37 m Rök 4,40 m Rök 4,29 m Rök 4,11 m Rök 4,0 m Rök Rök= Rör över kant Filer och scannade protokoll mm lagras på extärn hårddisk och på Dropbox under internt projekt.nr:

17 Rutinundersökning ostört prov Projekt Mesta/Borsökna Uppdragsnummer Uppdragsgivare Eriksson Wallin AB, Uppsala Referensnivå Löp-nr Provtagningsdatum Provtagningsredskap Kv St II ø 50mm Vattennivå / Datum / ds Granskad Utskriftsdatum Datum för analys Sektion Borrhål Skrymdensitet Konprov Skjuvhållfasthet Sensi- Kon- 52Gst18 Diameter Vikt/ Ostört Omrört Ostört Omrört tivitet flyt- Djup Okulär jordartsklassificering 1) Längd r 2) Medel t fu gräns [m] [cm] [g/cm] [t/m 3 ] [mm] [mm/g] [mm/g] [kpa] 3) [kpa] S t w L [%] / 12.7 / Brungrå något sulfidfläckig varvig LERA 5, / / Brungrå varvig LERA med sandskikt 5, / / 11.2 / samt enstaka gruskorn (konintrycken 10.5 / varierar med skikten) 60 w-våt w-torr [g] Vatten Foto Jordartsförkortning kvot nr (enl. SGF/BGS Beteckningssystem w n [%] 2001:1) (su)vcl vcl sa 433 1) Okulär jordartsklassificering enl. SS-EN ISO ) Densiteten beräknad på medelvärde av fylld över-, mellan- och underhylsa P:\2172\Uppdrag 2019\33194\[Kon 52Gst xlsx] 3) Okorrigerat värde. Korrigeringen rekommenderas enl. SGF-INFO nr 3. Avvikelse från SS027125: Om konintrycket är mindre än 7,0 mm med 100g konen, används 400g konen, enligt rekommendation från SGF:s laboratoriekommitté. SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044, STOCKHOLM, Tel: , Fax: , Ingår i SWECO Civil AB 1(1)

18 Rutinundersökning ostört prov Projekt Mesta/Borsökna Uppdragsnummer Uppdragsgivare Eriksson Wallin AB, Uppsala Referensnivå Löp-nr Provtagningsdatum Provtagningsredskap Kv St II ø 50mm Vattennivå / Datum / ds Granskad Utskriftsdatum Datum för analys Sektion Borrhål Skrymdensitet Konprov Skjuvhållfasthet Sensi- Kon- 55Gst18 Diameter Vikt/ Ostört Omrört Ostört Omrört tivitet flyt- Djup Okulär jordartsklassificering 1) Längd r 2) Medel t fu gräns [m] [cm] [g/cm] [t/m 3 ] [mm] [mm/g] [mm/g] [kpa] 3) [kpa] S t w L [%] / 19.8 / Grå LERA 5, / / Brungrå varvig LERA med enstaka 5, / / 10.1 / 1.68 sandskikt samt enstaka gruskorn / 60 w-våt w-torr [g] Vatten Foto Jordartsförkortning kvot nr (enl. SGF/BGS Beteckningssystem w n [%] 2001:1) Cl vcl (sa) 574 1) Okulär jordartsklassificering enl. SS-EN ISO ) Densiteten beräknad på medelvärde av fylld över-, mellan- och underhylsa P:\2172\Uppdrag 2019\33194\[Kon 55Gst xlsx] 3) Okorrigerat värde. Korrigeringen rekommenderas enl. SGF-INFO nr 3. Avvikelse från SS027125: Om konintrycket är mindre än 7,0 mm med 100g konen, används 400g konen, enligt rekommendation från SGF:s laboratoriekommitté. SWECO GEOLAB, Gjörwellsgatan 22, Box 34044, STOCKHOLM, Tel: , Fax: , Ingår i SWECO Civil AB 1(1)

Markteknisk undersökningsrapport

Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag nr. 15U27727 Markteknisk undersökningsrapport Uppland Väsby KommunVilunda 18:1 Granskningshandling 2016-03-16 www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27727 Sida 2 (5) Markteknisk undersökningsrapport Uppdragsnamn

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport

Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag nr. 15U27727 Markteknisk undersökningsrapport Upplands Väsby Vilunda 18:1 www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U27727 Sida 2 (6) Markteknisk undersökningsrapport Uppdragsnamn Vilunda 18:1 Upplands Väsby

Läs mer

GeoStatik ErikssonWallin AB. MUR Östhamra 1:56-1:57, Norrtälje. Markteknisk undersökningsrapport

GeoStatik ErikssonWallin AB. MUR Östhamra 1:56-1:57, Norrtälje. Markteknisk undersökningsrapport MUR Östhamra 1:56-1:57, Norrtälje Markteknisk undersökningsrapport Datum Uppdragsnummer 2016-GK036 Utgåva/Status PROJEKTERINGSUNDERLAG Torbjörn Eriksson 070-526 00 45 GeoStatik Besök: Slottet, södra tornet

Läs mer

GeoStatik ErikssonWallin AB. MUR Färingsö Trä Troxhammar 7:2 mfl, Ekerö. Markteknisk undersökningsrapport

GeoStatik ErikssonWallin AB. MUR Färingsö Trä Troxhammar 7:2 mfl, Ekerö. Markteknisk undersökningsrapport MUR Färingsö Trä Troxhammar 7:2 mfl, Ekerö Markteknisk undersökningsrapport 2016-08-10 Datum 2016-08-16 rev A Uppdragsnummer 2016-G100 Utgåva/Status FÖRPROJEKTERING Torbjörn Eriksson 070-526 00 45 GeoStatik

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, MUR - Geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport, MUR - Geoteknik Markteknisk undersökningsrapport, MUR - Geoteknik Uppdragsnummer 1865 Beställare Wallenstam AB, Erik Klang Upprättad av Patric Friberg Granskad av Sölve Hov Datum 2017-12-05 GEOMIND Hesselmans Torg 5,

Läs mer

Nacka kommun. Bågvägen och Åbroddsvägen

Nacka kommun. Bågvägen och Åbroddsvägen Nacka kommun Bågvägen och Åbroddsvägen Markteknisk undersökningsrapport (MUR) PRELININÄR BYGGHANDLING 2014-02-21 Beställare Nacka kommun Uppdragsnummer: 1402 GeoMind Hesselmanstorg 5, 131 54 Nacka www.geomind.se

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, MUR

Markteknisk undersökningsrapport, MUR Grap 18165 Markteknisk undersökningsrapport, MUR Geoteknisk utredning Karljohansvampen 1 och del av fastigheten Tälje 3:1, Norrtälje Geosigma AB Stockholm 2018-05-24 Grapnummer Uppdragsnummer 18165 Geoteknisk

Läs mer

RAPPORT. Lillsjöhögen 2:10 ÖSTERSUNDS KOMMUN. Väg 87 SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

RAPPORT. Lillsjöhögen 2:10 ÖSTERSUNDS KOMMUN. Väg 87 SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK repo001.docx 2012-03-2914 ÖSTERSUNDS KOMMUN Lillsjöhögen 2:10 UPPDRAGSNUMMER: 2454611000 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS (MUR) GEOTEKNIK Väg 87 DEL I DETALJPLAN ÖSTERSUND SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK repo001.docx

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport - Geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport - Geoteknik Markteknisk undersökningsrapport - Geoteknik Danderyds kommun, Stocksund Ståthållaren 4 Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se Sida 1 (5) Markteknisk undersökningsrapport - Geoteknik

Läs mer

RAPPORT. Brunnsäng 1:1 SÖDERTÄLJE KOMMUN STOCKHOLM/GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) UPPDRAGSNUMMER PROJEKTERINGUNDERLAG

RAPPORT. Brunnsäng 1:1 SÖDERTÄLJE KOMMUN STOCKHOLM/GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) UPPDRAGSNUMMER PROJEKTERINGUNDERLAG SÖDERTÄLJE KOMMUN Brunnsäng 1:1 UPPDRAGSNUMMER 2177001000 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGS (MUR) STOCKHOLM/GEOTEKNIK VICTOR STENBERG Innehållsförteckning 1 OBJEKT 3 2 ÄNDAMÅL 3 3 UNDERLAG FÖR UNDERSÖKNINGEN 3

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) KNIVSTA KOMMUN Alsike UPPDRAGSNUMMER 217593 PROJEKTERINGSUNDERLAG UPPSALA 216-6-3 SWECO CIVIL AB STOKHOLM GEOTEKNIK PÄIVI THORÉN 1 (9) Sweco Gjörwellsgatan 22 Box

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) NORA BO AB Nora Torg, Danderyds kommun UPPDRAGSNUMMER 241795900 SWECO CIVIL AB GEO FALUN/BORLÄNGE/GÄVLE repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Ändamål och syfte 1 3 Underlag för undersökningen

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport

Markteknisk undersökningsrapport Markteknisk undersökningsrapport Gamla Skärgårdsvägen, Värmdö kommun www.bjerking.se Sida 2 (8) Markteknisk undersökningsrapport Uppdragsnamn Värmdö Kommun Skogsbovägen 9 11 134 81 Gustavsberg Värmdövägen

Läs mer

DP 1054-UNIONEN, GEO- OCH MILJÖUTREDNING. Markteknisk undersökningsrapport (MUR)

DP 1054-UNIONEN, GEO- OCH MILJÖUTREDNING. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) DP 1054-UNIONEN, GEO- OCH MILJÖUTREDNING Markteknisk undersökningsrapport (MUR) 2016-09-02 DP 1054-UNIONEN, GEO- OCH MILJÖUTREDNING Markteknisk undersökningsrapport (MUR) KUND Tierps Kommun, Samhällsbyggnad

Läs mer

MUR Markteknisk undersökningsrapport

MUR Markteknisk undersökningsrapport MUR Markteknisk undersökningsrapport 2016-09-05 Upprättad av: Jessica Malmberg Granskad av: Mikaela Blumfalk Rev: GEOMIND Hesselmans Torg 5, SE-131 54 Nacka +46 8 556 929 90 www.geomind.se Org. no 969739-0996

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) NORRTÄLJE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 3412237-002 MELLINGEHOLM, NORRTÄLJE VÄSTERÅS 1(7) Sweco Ingenjör Bååths Gata 17 Box 8 SE-721 03 Västerås, Sverige Telefon +46 (0)21 4954100 Fax +46 (0)21 4954183 www.sweco.se

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) NORRKÖPINGS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 218735 ÖSTRA SALTÄNGEN, NORRKÖPING VÄSTERÅS 213-4-17 REV 213-9-25 1(8) repo1.docx 212-3-29 Sweco Ingenjör Bååths Gata 17 Box

Läs mer

Kv. Grinstolpen, Tyresö kommun. Byggnation av flerbostadsbebyggelse. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Projekteringsunderlag.

Kv. Grinstolpen, Tyresö kommun. Byggnation av flerbostadsbebyggelse. Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Projekteringsunderlag. Uppdragsnr 1484 Kv. Grinstolpen, Tyresö kommun Byggnation av flerbostadsbebyggelse Markteknisk undersökningsrapport (MUR) Projekteringsunderlag 2014 03 20 Beställare Svanberg & Sjögren Bygg AB Kenta Sjögren

Läs mer

PM Geoteknik Össeby IP. Vallentuna kommun Uppdragsnummer: Datum: Rev:

PM Geoteknik Össeby IP. Vallentuna kommun Uppdragsnummer: Datum: Rev: Iterio AB Östgötagatan 12 116 25 Stockholm 08 410 363 00 info@iterio.se www.iterio.se PM Geoteknik 4472 Össeby IP Vallentuna kommun Uppdragsnummer: 4472 Datum: 2016-01-21 Rev: Upprättad av: Orod Aagah

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO Uppdragsnr. 10214847 KUMLA KOMMUN VERKMÄSTAREN 2 NYBYGGNATION KONTOR GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/GEO Rev 2015-07-10 Örebro 2015-06-26 WSP Samhällsbyggnad Box

Läs mer

Östra sala backe, etapp 2, Uppsala

Östra sala backe, etapp 2, Uppsala Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Uppdragsnummer: Stockholm, Grontmij AB, Geoteknik Upprättat av: Caesar Kardan 010 480 10 18 Granskat av: Axel Lehmann 010 480 15 65 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Objekt...

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) KFAB UPPDRAGSNUMMER 2181023 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING NORRKÖPING 2017-06-02 SWECO CIVIL AB NORRKÖPING HANDLÄGGARE VIKTOR KARLSSON GRANSKARE LARS MALMROS

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport

Markteknisk undersökningsrapport Uppdrag nr. 15U2783 Markteknisk undersökningsrapport Almarevägen, Järfälla kommun www.bjerking.se Uppdrag nr. 15U2783 Sida 2 (6) Markteknisk undersökningsrapport Uppdragsnamn Almarevägen Järfälla kommun

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) SYDNÄRKES BYGGFÖRVALTNING UPPDRAGSNUMMER 12704766 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING NORRKÖPING 2018-09-07 SWECO CIVIL AB NORRKÖPING GEOTEKNIK HANDLÄGGARE HAMSA

Läs mer

Uppdragsnummer

Uppdragsnummer Vårt datum 2015-01-19 Vår referens Geoteknik, Fadi Halabi Uppdragsnummer 10016258 RAPPORT GEOTEKNISK UNDERSÖKNING RGeo Beställare: Huge fastigheter Objekt: Trångsund stabilitetsutredning Uppdragsnummer:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT, GEOTEKNIK (MUR, GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT, GEOTEKNIK (MUR, GEO) HANDLING 6.8 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT, GEOTEKNIK (MUR, GEO) ALVESTA KOMMUN Vislandabadet Fastigheten Vislanda 30:1, Vislanda UPPDRAGSNUMMER 2293160000 SWECO CIVIL AB VÄXJÖ ANDERS PETERSSON Sweco

Läs mer

STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS

STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 PARKERINGSHUS 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, MUR

Markteknisk undersökningsrapport, MUR Grap 1867 Markteknisk undersökningsrapport, MUR Översiktlig geoteknisk utredning, Kv Ångloket, Knivsta Kommun 218-2-23 Geosigma AB Stockholm 218-2-23 Frank Willer Uppdragsnr: 6473 Grapnummer Uppdragsnummer

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/GEO) Däldvägen 17

Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/GEO) Däldvägen 17 Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/GEO) Däldvägen 17 16063 Däldvägen 17, Tumba, Botkyrka kommun Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik (MUR/GEO) Däldvägen 17 16063 Däldvägen 17, Tumba,

Läs mer

Rapport Geoteknisk undersökning Cirkusängen 6, Sundbybergs kommun 2011-02-22. Cirkusängen 6 Uppdragsnummer: 228089. Uppdragsansvarig: Karin Wenander

Rapport Geoteknisk undersökning Cirkusängen 6, Sundbybergs kommun 2011-02-22. Cirkusängen 6 Uppdragsnummer: 228089. Uppdragsansvarig: Karin Wenander 1(4) Rapport Geoteknisk undersökning Cirkusängen 6, Sundbybergs kommun 2011-02-22 Cirkusängen 6 Uppdragsnummer: 228089 Uppdragsansvarig: Karin Wenander Handläggare Granskare Karin Wenander 010-452 3046

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) SKANSKA SVERIGE AB Kv. Sollentunamässan m.fl. UPPDRAGSNUMMER: 2112131 GEOTEKNIK SWECO CIVIL AB STOCKHOLM GEOTEKNIK HANDLÄGGARE: HENRIK ÖRN GRANSKARE: HÅKAN BOHM repo002.docx 2013-06-14 Sweco [Adress till

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN MUR (Markteknisk undersökningsrapport) GEOTEKNISK UNDERSÖKNING BJÖRKFORS 1:450 & 1:598, HEMAVAN 2013-03-28 Uppdrag: 247006 Titel på rapport: Geoteknisk undersökning Björkfors 1:450 & 1:598, Hemavan Status:

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik Projekteringsunderlag Objekt: Sundsta Torg, Karlstad Uppdragsnummer: Beställare: Karlstads kommun Stockholm, 2014-11-05 Grontmij AB Geoteknik Fadi Halabi Handläggare

Läs mer

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SAMT RADONMÄTNING AVSEENDE NY DETALJPLAN

ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SAMT RADONMÄTNING AVSEENDE NY DETALJPLAN PM GEOTEKNIK KARLSTADS KOMMUN Västra Dingelsundet, Karlstad UPPDRAGSNUMMER 2337188 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING SAMT RADONMÄTNING AVSEENDE NY DETALJPLAN UTREDNINGSUNDERLAG 217-3-14 REV 217-8-28

Läs mer

Miljöteknisk markundersökning

Miljöteknisk markundersökning Kista Äng Miljöteknisk markundersökning Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 215-12-7, Dnr 213-9481 Ramböll 215-4-13 stockholm.se/kistaang Inkom till Stockholms stadsbyggnadskontor - 215-12-7, Dnr

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) repo1.docx 215-1-5 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) KARLSTADS KOMMUN Karlstad. Färjestadsskolan UPPDRAGSNUMMER 127583 DETALJPLANEÄNDRING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT, GEOTEKNIK (MUR) 218-1-25

Läs mer

FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro

FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17. WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro FILIPSTAD KOMMUN KALHYTTAN 1:96 NYBYGGNATION AV FRITIDSHUS MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MUR 2011-10-17 WSP Samhällsbyggnad Box 8094 700 08 Örebro Anna Grönholm tfn; 019/17 89 50 2 Innehållsförteckning

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK 2016-12-21 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) - GEOTEKNIK Säby 3:69 Planerat flerbostadshus KUND Stocksundshem AB/Gerson Real Estate AB KONSULT WSP

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) UPPDRAG HANINGE KRIGSBRANDDAMM UPPDRAGSNUMMER 2112156000 STATUS FÖRSTUDIE UPPDRAGSLEDARE GUNNAR WESTBERG UPPRÄTTAD AV Ante Ledje / Gunnar Westberg TEKNIKOMRÅDE Geoteknik DATUM 2017-01-04 REVDATUM - SWECO

Läs mer

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik KVARTERET BOLLEN

MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik KVARTERET BOLLEN MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik KVARTERET BOLLEN 215-9-29 Uppdrag: 258874, Kv Bollen, Solna Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport geoteknik (MUR) Status: Projekteringsunderlag

Läs mer

Norrtälje Hamn Huvuddel B del 2

Norrtälje Hamn Huvuddel B del 2 Hamn Huvuddel B del 2 Markteknisk undersökningsrapport Rev nt. Ändring avser Godkänd Datum Ett styck omstämpling till BH xl.docx NORRTÄLJE HMN HD-B 2 1(9) Innehåll 1 Objekt... 2 2 Ändamål... 2 3 Underlag...

Läs mer

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING

STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 LEDNINGSOMLÄGGNING 2013-10-21 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KV. JÄRPEN, STRÄNGNÄS

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KV. JÄRPEN, STRÄNGNÄS MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK KV. JÄRPEN, STRÄNGNÄS 2017-02-27 UPPDRAG 275646, Geoteknisk utredning Kv. Järpen, Strängnäs Titel på rapport: MUR, Markteknisk undersökningsrapport Status:

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK CARLSLUND, MJÖLBY

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK CARLSLUND, MJÖLBY MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK CARLSLUND, MJÖLBY 2017-08-28 UPPDRAG 278603, Geoteknisk utredning Carlslund, Mjölby Titel på rapport: MUR, Markteknisk undersökningsrapport Status: Datum:

Läs mer

Rapport Geoteknik- RGeo. Stockholm REV C. Sweco Infrastructure AB. Geoteknik Stockholm. Sweco Infrastructure AB

Rapport Geoteknik- RGeo. Stockholm REV C. Sweco Infrastructure AB. Geoteknik Stockholm. Sweco Infrastructure AB RAPPORT GEOTEKNIK UPPDRAG Järva Begravningsplats UPPDRAGSNUMMER 2111677000 UPPDRAGSLEDARE Jonas Thorelius UPPRÄTTAD AV Magnus Nilsson DATUM 2012-12-05 Rev C Rapport Geoteknik- RGeo Stockholm 2013-06-17

Läs mer

604813; B E RG H OL M SB ACKE N G E OSI G M A AB FÖRSÖKSRAP P ORT L AB. Sweco Geolab löpnr Stockholm Ansvarig lab.

604813; B E RG H OL M SB ACKE N G E OSI G M A AB FÖRSÖKSRAP P ORT L AB. Sweco Geolab löpnr Stockholm Ansvarig lab. 604813; B E RG H OL M SB ACKE N G E OSI G M A AB FÖRSÖKSRAP P ORT L AB Sweco Geolab löpnr 32513 Stockholm 2018-01-29 Ansvarig lab.tekniker Aleftin Barliaev Granskare Bruno Alvarez Sweco Sweco Civil AB

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Uppdragsnr. 10214338 NORA FASTIGHETER AB HAGBY ÄNGAR NYBYGGNATION FÖRSKOLA GEOTEKNISK UNDERSÖKNING MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK MUR/Geo Rev 2015-09-08 Rev 2015-07-29 Örebro 2015-06-16 WSP

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR/GEO) KILENKRYSSET BYGG AB UPPDRAGSNUMMER 337936 3 OPPEBY GÅRD 1:5, NYKÖPING 215-11-9 SWECO Civil AB Max Årbrink repo1.docx 215-1-5 Sweco Innehållsförteckning 1 Objekt

Läs mer

ÖVERSIKTLIG MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK, (MUR, GEO)

ÖVERSIKTLIG MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK, (MUR, GEO) RAPPORT KALMAR KOMMUN 52510 Södra staden etapp 2 UPPDRAGSNUMMER 2293229000 ÖVERSIKTLIG MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK, (MUR, GEO) 2017-03-08 SWECO CIVIL AB VÄXJÖ HENRIK MALMBERG ANDERS PETERSSON

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT HANINGE KOMMUN. Stadsdel Vega Detaljplan 4. Granskningshandling Systemhandling. Stockholm

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT HANINGE KOMMUN. Stadsdel Vega Detaljplan 4. Granskningshandling Systemhandling. Stockholm MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT HANINGE KOMMUN Stadsdel Vega Detaljplan 4 Granskningshandling 213-6-24 Systemhandling Stockholm 213-7-5 Stadsdel Vega Detaljplan 4 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK repo002.docx 2013-06-14 BESTÄLLARE: TYRESÖ KOMMUN UPPDRAGSNUMMER: 12703456 PROJEKTERINGSUNDERLAG SWECO CIVIL AB STOCKHOLM GEOTEKNIK HANDLÄGGARE: ANMAR KHUDHAIR GRANSKARE: LASSE ENGVALL S w e co Gjörwellsgatan

Läs mer

Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22

Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22 Bäcklösa, Ultuna 2:23 Uppsala kommun Översiktlig Rapport geoteknik 2010-11-22 Datum Uppdragsnummer 2010-G106 Utgåva/Status Utg 2 Torbjörn Eriksson 070-526 00 45 GeoStatik Besök: Slottet, södra tornet Bellmansgatan

Läs mer

Norrtälje hamn MARKUNDERSÖKNINGSRAPPORT. Utökad exploatering; Kvarter 8, 15-16, Park. Geoteknisk undersökning. ÅF-Infrastructure AB

Norrtälje hamn MARKUNDERSÖKNINGSRAPPORT. Utökad exploatering; Kvarter 8, 15-16, Park. Geoteknisk undersökning. ÅF-Infrastructure AB MARKUNDERSÖKNINGSRAPPORT Handläggare Adam Tvinghagen Tel +46 0 505 0 84 Mobil 07-539 3 07 E-post adam.tvinghagen@afconsult.com Datum 06-03-3 Projekt-ID 7556 Rapport-ID Markundersökningsrapport Kund Norrtälje

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Uppdrag nr A038657 Sidan 1 av 9 BOTKYRKA KOMMUN RÅGÅNGEN UTREDNING AV LOKALT OMHÄNDERTAGANDE AV DAGVATTEN GEOTEKNISK UNDERSÖKNING PROJEKTERINGSUNDERLAG Markteknisk Undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/Geo)

Läs mer

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET

STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 TOBLERONEHUSET 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT. Tierps kommun SÖDERFORS. Utredning. Stockholm

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT. Tierps kommun SÖDERFORS. Utredning. Stockholm MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Tierps kommun SÖDERFORS Utredning Stockholm 2017-12-11 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 2017-12-11 Uppdragsnummer 1320030734 Utgåva/Status Utredning Uppdragsledare

Läs mer

GEOTEKNISK OCH BERGTEKNISK UTREDNING FÖR DETALJPLAN VID ONSALA-LUNDEN 1:35 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

GEOTEKNISK OCH BERGTEKNISK UTREDNING FÖR DETALJPLAN VID ONSALA-LUNDEN 1:35 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) KUNGSBACKA KOMMUN GEOTEKNISK OCH BERGTEKNISK UTREDNING FÖR DETALJPLAN VID ONSALA-LUNDEN 1:35 MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) 2017-05-30 ÅF-Infrastructure AB, Grafiska vägen 2A, Box

Läs mer

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM

Datum: 2015-03-27 10208783. Söderholma AB Kv Broccolin. Geoteknisk undersökning. PM Datum: 2015-03-27 10208783 Söderholma AB Kv Broccolin Geoteknisk undersökning. PM Upprättad av: Henrik Kristoffersson Granskare: David Harrysson WSP Samhällsbyggnad Norra Skeppargatan 11 803 20 Gävle Tel:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) NORRKÖPINGS KOMMUN SANDTORP ETAPP 2 UPPDRAGSNUMMER 1181128 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING NORRKÖPING 2017-01-10 SWECO CIVIL AB NORRKÖPING HANDLÄGGARE VIKTOR

Läs mer

JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK

JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK JULI 2015 MÖLNDAL ENERGI FJÄRRKYLA I BERGET MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) GEOTEKNIK ADRESS COWI AB Skärgårdsgatan 1 Box 12076 402 41 Göteborg Sverige TEL 010 850 10 00 FAX 010 850 10 10 WWW cowi.se

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT FALKÖPINGS KOMMUN TÅSTORP 7:7 M.FL, FALKÖPING UPPDRAGSNUMMER 2204112000 ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING 2014-04-25 JÖNKÖPING GEOTEKNIK UPPRÄTTAD AV: GRANSKAD AV: SWECO

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Uppdrags nr: /GEOTEKNIK Datum:

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Uppdrags nr: /GEOTEKNIK Datum: MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Uppdrags nr: 114-126 /GEOTEKNIK Datum: 2014-06-23 NYBYGGNAD ÖNNERED 54:1 GÖTEBORGS STAD Rev: Datum: TELLSTEDT I GÖTEBORG AB Avd geoteknik och mätteknik Handläggare: Jörgen

Läs mer

Del av Munkeröd 1:12 mfl Stenungsund Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Underlag för detaljplan

Del av Munkeröd 1:12 mfl Stenungsund Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Underlag för detaljplan Del av Munkeröd 1:12 mfl Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Underlag för detaljplan 2013-02-04 Rev. 2016-05-06 Del av Munkeröd 1:12 mfl Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Underlag

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/ GEOTEKNIK KATRINEHOLMS KOMMUN KERSTINBODA, KATRINEHOLM ÖVERSIKTLIG GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR PLANERADE LOKALGATOR Handläggare Martin Jansson E-post martin.jansson@afconsult.com

Läs mer

GEOTEKNISKT UTLÅTANDE

GEOTEKNISKT UTLÅTANDE memo01.docx 2012-03-28-14 GEOTEKNISKT UTLÅTANDE UPPDRAG Kalmar, Snurrom UPPDRAGSNUMMER 2293236000 UPPDRAGSLEDARE Henrik Malmberg UPPRÄTTAD AV Henrik Malmberg DATUM 2017-07-12 Översiktlig geoteknisk utredning

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) NYNÄSHAMNS KOMMUN UPPDRAGSNUMMER 12703869 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING NORRKÖPING 2018-04-27 SWECO CIVIL AB NORRKÖPING MICHAEL DANIELSSON HANDLÄGGARE LARS

Läs mer

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B

STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik STENHÖGA 1 HUS 1A OCH 1B 2013-10-04 Uppdrag: 246422, Processledning kv Stenhöga, Ny detaljplan Titel på rapport: MUR (Markteknisk undersökningsrapport)/geoteknik

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) SEVAB, STRÄNGNÄS ENERGI OCH ESKILSTUNA ENERGI & MILJÖ KJULA, STÄLLVERK UPPDRAGSNUMMER: 5471243 2015-10-29 STOCKHOLM SWECO CIVIL AB STOCKHOLM GEOTEKNIK HENRIK BLOMQUIST 1 (8) Sweco Gjörwellsgatan 22 Box

Läs mer

Tekniskt PM Geoteknik

Tekniskt PM Geoteknik 17U32497 Tekniskt PM Geoteknik Danderyds kommun, Stocksund Ståthållaren 4 Strandbodgatan 1, Uppsala. Hornsgatan 174, Stockholm. Växel 010-211 80 00. bjerking.se Sida 1 (4) Tekniskt -PM Geoteknik Uppdragsnamn

Läs mer

Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO)

Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR/GEO) X:\Göteborg\Geoteknik -13955-\produkter\Geobankar\GEOARKIV\14030 Lindome Sagbrovägen\Dokument\14030 Lindome Annestorp Sagbrovägen MUR.docx Mölndals Stad Annestorp 1:153 och 1:185 i Lindome MARKTEKNISK

Läs mer

Munkedal / PM Villastad AB Del av Saltkällan 1:3, Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Munkedal / PM Villastad AB Del av Saltkällan 1:3, Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Munkedal / PM Villastad AB Del av Saltkällan 1:3, Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2015-06-10 Munkedal / PM Villastad AB Del av Saltkällan 1:3, Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport,

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK SÖDRA BJÖRKUDDEN, MJÖLBY

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK SÖDRA BJÖRKUDDEN, MJÖLBY MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT)/GEOTEKNIK SÖDRA BJÖRKUDDEN, MJÖLBY 2018-02-13 UPPDRAG 283239, Översiktlig geoteknisk och miljöteknisk utredning Södra Björkudden, Mjölby Titel på rapport: MUR, Markteknisk

Läs mer

Tallbacken, Gällivare kommun

Tallbacken, Gällivare kommun ÅF GEOTEKNIK NORD MUR 1 (8) Handläggare Frida Granström Tel +46 10 505 10 44 Mobil +46 72 45 300 62 frida.granstrom@afconsult.com Datum Uppdragsnr 752 158 Tallbacken, Gällivare kommun Geoteknisk utredning

Läs mer

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING

GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Uppdrag nr A052458 Sidan 1 av 8 MECON BYGG AB FÖRSTUDIE HÖKARÄNGEN STOCKHOLM Planerade byggnader m m GEOTEKNISK UNDERSÖKNING Markteknisk Undersökningsrapport/Geoteknik (MUR/Geo) Uppdrag nr A052458 Solna

Läs mer

Björnbäckens Fastigheter AB Nybyggnad inom Sågaren m fl

Björnbäckens Fastigheter AB Nybyggnad inom Sågaren m fl Björnbäckens Fastigheter AB Nybyggnad inom Sågaren m fl Markteknisk undersökningsrapport Planeringsunderlag Göteborg 2016-12-23 Structor Mark Göteborg AB Projektbenämning: Sågaren m fl Uppdragsansvarig:

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT\GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT\GEOTEKNIK NYKÖPINGS KOMMUN Örstig 4 UPPDRAGSNUMMER: 2181043 MUR\GEO SWECO CIVIL AB LINKÖPING GEOTEKNIK HANDLÄGGARE: MAGNUS STRÖMHAG GRANSKARE: LARS MALMROS repo002.docx 2013-06-14 S w e co Civil AB Sankt Larsgatan

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK (MUR) BESTÄLLARE: BYGGTEKNIKK PROSJEKT AS UPPDRAGSNUMMER: 12704367 RAPPORT PROJEKTERINGSUNDERLAG SWECO CIVIL AB ÖSTERSUND GEOTEKNIK HANDLÄGGARE: FILIP GRANSTRÖM

Läs mer

Grimsta 1:5 i Blackeberg, Bromma kommun. Nya flerbostadshus PROGRAMHANDLING

Grimsta 1:5 i Blackeberg, Bromma kommun. Nya flerbostadshus PROGRAMHANDLING Grimsta 1:5 i Blackeberg, Bromma kommun Nya flerbostadshus PROGRAMHANDLING 2015-03-06 Markteknisk undersökningsrapport Geoteknik sid. 1(5) Uppdragsnummer: 3475 Grimsta 1:5 i Blackeberg, Bromma kommun Nya

Läs mer

Samlokalisering Göteborg Vatten, Alelyckan Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik

Samlokalisering Göteborg Vatten, Alelyckan Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik Samlokalisering Göteborg Vatten, Alelyckan Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik 2012-10-15 Samlokalisering Göteborg Vatten, Alelyckan Markteknisk undersökningsrapport, MUR geoteknik 2012-10-15

Läs mer

Kv. Radiomasten Luleå

Kv. Radiomasten Luleå Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik Galären i Luleå AB Kv. Radiomasten Luleå Luleå 2014-02-14 Kv. Radiomasten Luleå Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik Datum 2014-02-14 Uppdragsnummer 1320005691

Läs mer

Kungsbacka kommun, Frillesås-Rya 1:216 & 1:132, Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo

Kungsbacka kommun, Frillesås-Rya 1:216 & 1:132, Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo Kungsbacka kommun, Frillesås-Rya 1:216 & 1:132, Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik MUR/Geo 2018-08-31 Kungsbacka kommun, Frillesås-Rya 1:216 & 1:132, Detaljplan Markteknisk undersökningsrapport,

Läs mer

ULLERÅKER. Översiktlig geotekniskundersökning UPPSALA KOMMUN STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SWECO CIVIL UPPDRAGSNUMMER

ULLERÅKER. Översiktlig geotekniskundersökning UPPSALA KOMMUN STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SWECO CIVIL UPPDRAGSNUMMER ULLERÅKER UPPSALA KOMMUN STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Översiktlig geotekniskundersökning UPPDRAGSNUMMER 6295073080 2015-05-28 SWECO CIVIL CHARLOTTA CARLSSON Innehållsförteckning 1 Uppdrag 3 2 Ändamål 3 3

Läs mer

Projekterings PM Geoteknik

Projekterings PM Geoteknik Uppdrag nr: 56908 Projekterings PM Geoteknik Ölsta, Sundveda Sigtuna kommun Steningehöjden, Etapp 4 Flerfamiljsbostad Box 35 75 43 Uppsala Telefon 08-65 00 Fax 08-65 0 www.bjerking.se Org.nr 556375-5478

Läs mer

Projekterings PM Geoteknik

Projekterings PM Geoteknik Uppdrag nr: Projekterings PM Geoteknik Librobäck 1:46, Husbyborg 1:9, Uppsala kommun www.bjerking.se Uppdrag nr Sida 1 (4) Projekterings-PM Geoteknik Uppdragsnamn Husbyborg 1:9 Librobäck 1:46 Uppsala kommun

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT/GEOTEKNIK BORLÄNGE KOMMUN UVBERGSVIKEN DELPLAN 2 UPPDRAGSNUMMER 2417975000 SWECO CIVIL AB GEOTEKNIK FALUN repo002.docx 2013-06-14 S w e co Södra Mariegatan 18E Falun Telefon

Läs mer

Långsjöskolan. Huddinge Kommun. Huge Fastigheter. Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR) Rev Revidering avser Datum Signatur Granskad av

Långsjöskolan. Huddinge Kommun. Huge Fastigheter. Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR) Rev Revidering avser Datum Signatur Granskad av Långsjöskolan Huddinge Kommun Huge Fastigheter Huge Fastigheter Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik (MUR) PLANERINGSUNDERLAG Denna handling skall inte ingå i ett förfrågningsunderlag Geoteknik

Läs mer

PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05

PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05 PM GEOTEKNIK GÖRLA 9:2 2013-07-05 Uppdrag: 249451, GÖRLA 9:2, NORRTÄLJE Titel på rapport: PM Geoteknik Status: Datum: 2013-07-05 Medverkande Beställare: Kontaktperson: Norrtälje kommun Björn Engardt Konsult:

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, MUR

Markteknisk undersökningsrapport, MUR Grap 19124 Geosigma AB Stockholm 2019-04-25 Grapnummer 19124 Uppdragsnummer 2019-04-25 Version 1.0 SYSTEM FÖR KVALTETSLEDNNG Uppdragsledare Uppdragsnr Grap nr Version Antal sidor Josefine Johansson 19124

Läs mer

Projekterings PM geoteknik

Projekterings PM geoteknik Uppdrag nr: Projekterings PM geoteknik Björnö, Båtuppställning Norrtälje kommun Bjerking AB Box 1351 751 43 Uppsala Telefon 1-211 8 Fax 1-211 8 1 www.bjerking.se Org.nr 556375-5478 F-skattebevis Uppdrag

Läs mer

Danderyds sjukhusområde

Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT WHITE ARKITEKTER Danderyds sjukhusområde Stockholm 214-6-2 Danderyds sjukhusområde MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT Datum 214-6-2 Uppdragsnummer 1327665 Utgåva/Status Underlag

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) SÄTERS KOMMUN Vattenreservoar, Mora By, Säters kommun UPPDRAGSNUMMER 241798000 SWECO CIVIL AB GEO FALUN/BORLÄNGE/GÄVLE repo002.docx 2013-06-14 Innehållsförteckning 1 Uppdrag 1 2 Ändamål och syfte 1 3 Underlag

Läs mer

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede. Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04

Knaxeröd 1:60, Rabbalshede. Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04 Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat 2011-07-04 Knaxeröd 1:60, Rabbalshede Rapport geoteknisk undersökning, Rgeo Fält- och laboratorieresultat

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik och Bergteknik

Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik och Bergteknik Uppdrag nr. 14U25193 Markteknisk undersökningsrapport, Geoteknik och Bergteknik Norrsätra verksamhetsområde, Sollentuna kommun BYGGHANDLING 2017-08-25 HANDLING 13.13 www.bjerking.se Uppdrag nr. 14U25193

Läs mer

GEOTEKNISKT UTLÅTANDE

GEOTEKNISKT UTLÅTANDE -14 UPPDRAG Alvesta 14:1, del av UPPDRAGSNUMMER 12703392 UPPDRAGSLEDARE Anders Petersson UPPRÄTTAD AV Henrik Malmberg DATUM Översiktlig Geoteknisk undersökning 1 (6) S w e co Lineborgsplan 3 SE-352 33

Läs mer

Utredningar Gredelby 7:85, Knivsta

Utredningar Gredelby 7:85, Knivsta Utredningar Gredelby 7:85, Knivsta 2015-06-18 Upprättad av: Henrik Kristoffersson Granskad av: David Stenman Utredningar Gredelby 7:85, Rosendal Fastigheter i Uppsala AB Kund Villavägen 7 752 36 Uppsala

Läs mer

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO)

MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT GEOTEKNIK (MUR GEO) KUMA KOMMUN SÖRBY, KUMA UPPDRAGSNUMMER 2180902 GEOTEKNISK UNDERSÖKNING NORRKÖPING 2015-11-06 SWECO CIVI AB NORRKÖPING VIKTOR KARSSON HANDÄGGARE GRANSKARE

Läs mer

Geoteknisk utredning Norrbyskolan

Geoteknisk utredning Norrbyskolan W:\7476 - Norrbyskolan -44535-\18_Geoteknik\G.1_Teknisk beskrivning\pm Geoteknik.docx Unr: Uppdragsnamn: Version: Skapat datum: Dokument id: Sparat datum: 215-3-5 ÅF INFRASTRUCTURE PM Geoteknik 1 (5) Handläggare

Läs mer

Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO)

Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO) Mur/Geo Granskningshandling 2014-10-31 Detaljplan för Nyborgsvägen Stenungsunds kommun Markteknisk undersökningsrapport/ Geoteknik (MUR/GEO) GRANSKNINGSHANDLING 2014-10-31 Datum: 2014-10-31 Uppdrag EQC:

Läs mer

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT) /GEOTEKNIK KUNGSFISKAREN, STRÄNGNÄS

MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT) /GEOTEKNIK KUNGSFISKAREN, STRÄNGNÄS MUR (MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT) /GEOTEKNIK KUNGSFISKAREN, STRÄNGNÄS 2017-06-05 UPPDRAG 277535, Kungsfiskaren-Geoteknisk utredning Titel på rapport: Kungsfiskaren, Strängnäs Datum: 2017-06-05 MEDVERKANDE

Läs mer

Översiktligt geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR)

Översiktligt geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) Översiktligt geoteknisk undersökning Skuthamn, Ludvika kommun MARKTEKNISK UNDERSÖKNINGSRAPPORT (MUR) 2013-04-12 Uppdrag: 248148, Detaljplan - Skuthamnen i Ludvika Titel på rapport: Markteknisk undersökningsrapport/geoteknik

Läs mer