SÖDERTÄLJE. Energiplan 2004 Informationsdel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SÖDERTÄLJE. Energiplan 2004 Informationsdel"

Transkript

1 SÖDERTÄLJE Energiplan 2004 Informationsdel Antagen av Kommunfullmäktige den 25 oktober 2004

2 2(56) INNEHÅLL 1 INLEDNING Vad säger lagen? Kommunens roll och ansvar 4 2 KORT OM SÖDERTÄLJE 5 3 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Styrmedel inom energi- och miljöområdet Lagstiftning Ekonomiska styrmedel Information Regionala och nationella mål och riktlinjer Energiproposition Klimatproposition Nationella miljökvalitetsmål Regionala miljömål - Miljömål för Stockholms län Lokala mål och riktlinjer Översiktsplanering och detaljplanering Agenda 21-arbete Lokala bestämmelser Övrigt 15 4 NULÄGESBESKRIVNING Aktörer inom Energisektorn Energibalans för Södertälje kommun Tillförsel och användning av energi El Fjärrvärme Kyla/Fjärrkyla Enskild uppvärmning Sammanställning över uppvärmningsenergi Industrins energianvändning Energianvändning i kommunens egna verksamheter Energieffektivisering i kommunens verksamheter Energirådgivning Miljöpåverkan från dagens energisystem Utsläpp till luft Miljöpåverkan från kommunens egen verksamhet Annan miljöpåverkan 40 5 DET FRAMTIDA ENERGISYSTEMET - MÖJLIGHETER OCH HINDER Energitillförsel 42

3 3(56) Uppvärmningsenergi Kyla Elenergi Energieffektivisering Ekonomiska och miljömässiga vinster Möjligheter till energieffektivisering Energieffektivisering i kommunens verksamheter Energieffektivisering i övriga sektorer Kommunal energirådgivning Miljömässiga konsekvenser av energieffektivisering 55

4 4(56) 1 INLEDNING Södertälje kommun är sedan många år ansluten till Nätverket Sveriges Ekokommuner vilket innebär ett åtagande att leva upp till de fyra systemvillkoren för ett uthålligt samhälle. Detta innebär bland annat att kommunen ska bidra till att hushållningen med resurser är så effektiv och rättvis att mänskliga behov tillgodoses överallt. I Agenda 21- programmet fastläggs inriktningen för det breda miljöarbetet för att nå det långsiktiga målet - att skapa en ekologiskt hållbar kommun. Energifrågorna är en viktig del i detta arbete och en aktuell och framåtsyftande energiplan blir därmed ett viktigt verktyg för att nå uppsatta mål. Södertälje kommuns tidigare energiplan upprättades Sedan dess har förutsättningarna på energiområdet genomgått stora förändringar och planen har i stora delar blivit inaktuell. Energifrågorna och fjärrvärmeplaneringen har diskuterats i flera planärenden och Telge Energi har också påtalat behovet av en ny energiplan. Kommunstyrelsen har därför uppdragit åt Samhällsbyggnadskontoret att ta fram en ny energiplan. Energiplanen omfattar tillförsel och användning av el, värme och kyla. Energianvändningen inom transportsektorn behandlas endast översiktligt i energiplanen. I kommunens nya Agenda 21-program med klimatstrategi behandlas transportfrågorna och programmet slår fast att en utredning för ett miljöanpassat transportsystem ska utarbetas (MaTs). 1.1 Vad säger lagen? Enligt lagen om kommunal energiplanering ska det i varje kommun finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av energi i kommunen. I planen ska också finnas en analys av vilken inverkan energisystemet har på miljön, hälsan och hushållningen med mark och vatten och andra resurser. 1.2 Kommunens roll och ansvar Förutom det lagstadgade ansvaret, har kommunen en viktig roll på energiområdet ur flera aspekter. Som myndighetsutövare kan kommunen bland annat genom ställningstagande i olika tillståndsärenden styra utvecklingen och som samhällsplanerare kan riktlinjer dras upp som påverkar energisituationen i kommunen. Några viktiga instrument som kan användas i dessa sammanhang är bland annat översiktsplaner, miljö- och hälsoskyddskrav och krav i detaljplaner. Kommunen har genom ägande och engagemang i energiföretag inflytande över tillförsel och distribution av energi i kommunen och därmed möjlighet att påverka utvecklingen av energisystemet inom kommunen. Genom omregleringen av elmarknaden har emellertid kommunens möjligheter att påverka prisnivån för el i princip eliminerats. Som energianvändare har kommunen ytterligare en viktig roll. Fastigheter, antingen direkt ägda av kommunen eller ägda via kommunala fastighetsbolag, står för en betydande del av den sammanlagda uppvärmda ytan. Kommunen kan därmed som fastighetsägare agera för god energihushållning och som exempel för andra fastighetsägare. Genom att formulera kompetenta krav på leverantörer och entreprenörer kan kommunen initiera och stimulera en

5 5(56) positiv utveckling. Kommunen är även en stor användare av främst elenergi i verksamheter som exempelvis drift av VA-anläggningar och gatubelysning. Kommunen kan även i rollen som informatör och rådgivare verka för att öka kunskap och intresse för energifrågor bland allmänhet och företag inom kommunen. Kommunen kan själv verka som föredöme och gott exempel och verka för att goda exempel blir kända inom kommunen. Den kommunala energirådgivningen kan här fylla en viktig funktion. Kommunerna spelar även en viktig roll som genomdrivare av omställningen till ett uthålligt samhälle enligt Agenda 21, där energifrågor utgör en viktig del. 2 KORT OM SÖDERTÄLJE Södertälje kommun ligger vid Mälaren i den sydvästra delen av Stockholms län. Vid utgången av 2002 uppgick befolkningen i kommunen till invånare. Detta är en ökning med 819 personer från år 2001 och trenden visar på en fortsatt befolkningstillväxt för kommunen liksom för länet i sin helhet. Drygt 80% av kommunens invånare, ca , bor i centralorten Södertälje. Ytterligare fyra tätorter finns i kommunen. Dessa är Järna med knappt 6000 invånare samt Hölö, Mölnbo och Ekeby, alla med ca 1000 invånare vardera. Näringslivet är starkt präglat av två stora industrier, AstraZeneca och Scania. Ungefär en tredjedel av kommunens arbetstillfällen finns inom dessa båda industrier. Antalet medelstora företag är däremot relativt få, medan det finns ett stort antal, ca 3000, småföretag. 3 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR Energiområdet genomgår ständiga förändringar. Exempel på detta är politiska inriktningsbeslut, nya mål på miljö- och klimatområdet och ändrade prisrelationer mellan olika bränslen. Avreglering av elmarknaden 1996 har också inneburit nya förutsättningar för aktörerna på marknaden. Energiplanen har som målsättning att utifrån dagens förutsättningar utgöra ett flexibelt verktyg för den framtida utvecklingen av energisystemet i kommunen. För att påverka och styra utvecklingen på energiområdet finns ett antal ekonomiska och administrativa styrmedel. Ekonomiska styrmedel är exempelvis energi- och miljöskatter, avgifter, överlåtbara utsläppsrätter samt subventioner och bidrag. Administrativa styrmedel avser lagstiftning, regleringar, normer och olika typer av restriktioner. Ett ytterligare viktigt styrmedel på energiområdet är information och utbildning.

6 6(56) Nationella och regionala mål och riktlinjer är viktiga förutsättningar för energiplanering. På det lokala planet är bland annat översiktsplanering och detaljplanering, bolagsdirektiv för kommunala bolag och kommunens arbete inom Agenda 21 viktiga utgångspunkter för energiplaneringen. 3.1 Styrmedel inom energi- och miljöområdet Kommunens möjligheter att aktivt påverka energiproduktion och energianvändning är i hög grad beroende av de styrmedel som finns och i vilken mån kommunen tillämpar dessa. Vissa styrmedel kan användas inom t ex detaljplanering och då erhålls en indirekt påverkan på lång sikt. Direkt påverkan uppstår när kommunen beslutar om energieffektivisering inom exempelvis skolor och daghem. Information och utbildning av fastighetsägare, allmänhet och egen driftspersonal ger möjlighet att indirekt påverka energianvändningen Lagstiftning Det nationella miljökvalitetsmålet om en God Bebyggd Miljö har som ett delmål att samhällets energi-, material- och vattenkretslopp är effektiva och långsiktigt hållbara. Härvidlag har kommunen goda möjligheter att med hjälp av miljöbalken och plan- och bygglagstiftning bidra till en sådan utveckling Miljöbalken I miljöbalkens andra kapitel finns allmänna hänsynsregler vilka ska beaktas vid t.ex. tillståndsprövning och av alla som bedriver verksamhet. Det är främst försiktighets-, bästa möjliga teknik och hushållningsprinciperna som direkt bör beaktas inom energiområdet. Försiktighetsprincipen handlar om att alla som bedriver verksamhet ska vidta försiktighetsmått så att planerad eller pågående verksamhet inte medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön. I samma syfte ska bästa möjliga teknik användas. Hushållningsprincipen riktas mot alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska hushålla med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. I första hand skall förnybara energikällor användas. Ett nytt styrmedel finns i miljöbalkens kapitel om miljökvalitetsnormer, MKN. Sedan 1999 finns en miljökvalitetsnorm med krav på högsta tillåtna värden på kväveoxid, svaveldioxid och bly i utomhusluft i tätorter. MKN ska beaktas av kommun och andra myndigheter vid tillståndsgivning Översiktsplan I översiktsplan ska redovisas miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut om användning av mark- och vattenområden. Kommunen kan redovisa områden som anses var olämpliga för småskalig vedeldning på grund av lokalklimatet i kombination med bebyggelsens utbredning. Områden av riksintresse ska redovisas. Det kan till exempel handla om lägen för vindkraft och naturgasledningar.

7 7(56) Översikts- och detaljplanering I plan- och bygglagens kapitel om översikts- och detaljplanering ges förutsättningarna för en långsiktig påverkan via planering och planläggning. Detaljplaner kan innehålla krav på bebyggelsens utformning och utbredning. Vilket kan ge förutsättningar för uppvärmning med fjärrvärme. Vidare kan särskilda krav riktas mot hänsynstagande och utnyttjande av de förutsättningar ett områdes lokalklimat ger. Det kan t.ex. handla om att ta tillvara solinstrålning. Krav på växtlighet som hindrar vind att kyla byggnader eller dränering av kalluftssjöar kan också beaktas i detaljplan.. Områden för energilagring och värmeupptagning kan inrättas i detaljplan och områdesbestämmelser. Skyddsområden kring vindkraftverk och solfångarfält kan inrättas Ny- och ombyggnad I syfte att stimulera energieffektivisering kan kommunen finna stöd i plan- och bygglagen. Detta kan främst ske i samband med bygganmälan och upprättande av kontrollplan. Bygganmälan skall lämnas till kommunens stadsbyggnadsnämnd vid uppförande av ny byggnad eller vid vissa ändringar av byggnad eller andra anläggningar. I hanteringen av bygganmälan ingår att avgöra om den sökande kommer att uppfylla krav på bl a energihushållning och värmeisolering. Väsentliga ändringar av en byggnads värme- och ventilationssystem kräver en bygganmälan. Boverkets byggregler, BBR innehåller regler om hur nya och ändrade byggnader skall utföras för att bland annat begränsa värmeförluster och hur en effektiv el- och värmehushållning skall åstadkommas Övrigt Särskilda föreskrifter finns beträffande värmepumpars inrättande och drift. I köldmediekungörelsen finns krav på hur kontroller av värmepumpar och andra kylanläggningar ska utföras. Rapporter om köldmedier ska lämnas till kommunen. Via miljöbalken ges kommunen möjlighet att införa föreskrifter för inrättande av mindre värmepumpanläggningar. En anläggning gemensam för flera fastigheter t.ex. en värmepumpanläggning för värmeförsörjning av ett radhusområde kan inrättas med stöd av anläggningslagen Ekonomiska styrmedel Subventioner och statliga stöd Den svenska energipolitiken har under de senaste decennierna styrts av energipolitiska program med 3 5 års varaktighet. Ett bestående inslag i dessa tidigare program är att statsmakten med olika former av ekonomiska stöd försökt styra utvecklingen i önskad riktning. I det senaste energipolitiska programmet som fastställdes av riksdagen i maj 2002 införs ett delvis nytt synsätt genom att använda marknadsliknande mekanismer för att åstadkomma den önskade utvecklingen. Det främsta exemplet på detta är det system för handel med elcertifikat som infördes i maj 2003.

8 8(56) Systemet innebär att elproducenter tilldelas ett certifikat för varje megawattimme el som produceras med hjälp av förnybara energikällor. Certifikaten säljs till elanvändare, som enligt lag blir skyldiga att köpa in elcertifikat motsvarande en viss andel av sin årliga elanvändning. Denna s k kvotplikten kommer successivt att ökas, för att 2010 motsvara drygt 15 % av elanvändningen, vilket medför en ökande efterfrågan på förnybar el. Certifikaten säljs och köps på en egen marknad, separat från den fysiska handeln med el. Elcertifikatsystemet förväntas innebära förbättrade förutsättningar främst för biobränslebaserade kraftvärmeanläggningar Energipriser och skatter Energiprisutvecklingen i Sverige är beroende av en mängds olika samband, t ex tillgång och efterfrågan på olika energislag, energibeskattning och politiska beslut. Studeras utvecklingen av energipriser och skatter kan noteras att priserna på elenergi för hushållssidan har visat den kraftigaste ökningen och att det till stor del är en följd av ökade skattepålagor. (Eo i figurerna är eldningsolja). Energiprisutveckling i löpande priser (öre/kwh) 80 Eo 1 70 ELVÄRME, 60 VILLA 50 INDUSTRIEL FJÄRRVÄRME Tendensen visar dock att ökningen avstannat i samband med avregleringen av elmarknaden Elpriset för industrin har däremot minskat vilket både beror på avregleringen och befrielsen från energiskatt som infördes Utveckling av energiskatter (öre/kwh) Skatter och miljöavgifter kan användas för att stimulera en utveckling mot bättre resursutnyttjande och mindre miljöpåverkande utsläpp. År 2001 togs första steget i en strategi för en successivt ökad miljörelatering av skattesystemet genom grön skatteväxling, där höjda skatter på energi- och miljöområdet växlas mot sänkta skatter på arbete. Skattehöjningarna har koncentrerats till fossila bränslen för uppvärmning och till elförbrukning genom en kraftig höjning av koldioxidskatten. För att göra kraftvärmeproduktion mer ekonomiskt gynnsam föreslås en ändring av beskattningen av kraftvärmeproduktion i samband med att elcertifikatsystemet införs. Den ändrade beskattningen innebär att kraftvärmeverk i fjärrvärmesystem ges samma förutsättningar som mottrycksproduktion inom industrin. Detta innebär full avdragsrätt för energiskatten och 70 % avdrag för koldioxidskatten vid användning av fossila bränslen i värmeproduktionen. En förutsättning för avdraget är att el- och värmeproduktion sker samtidigt. Syftet är att förbättra lönsamheten för befintlig kraftvärmeproduktion och samtidigt att förbättra förutsättningarna för nyinvesteringar Eo 1 ELVÄRME, VILLA

9 9(56) Enligt ett förslag till EU-direktiv införs 2005 ett nytt styrmedel, handel med utsläppsrätter, för begränsning av koldioxidutsläpp. Systemet innebär att berörda verksamheter ges ett tak (utsläppsrätt) för hur mycket koldioxid som får släppas ut. Eventuella överskott eller underskott justeras genom köp eller försäljning av utsläppsrätter. Bland annat omfattas samtliga förbränningsanläggningar med en tillförd effekt på över 20 MW av direktivet Incitament Som exempel på en modell för hur industrin kan förmås att genomföra energieffektiviseringsåtgärder, kan regeringens programförslag för långsiktiga avtal mellan staten och den energiintensiva industrin nämnas. Programmet innebär att industrin åtar sig att införa ett energiledningssystem och att genomföra energieffektiviseringsåtgärder som går utöver normala företagsekonomiska lönsamhetskrav. Ett ekonomiskt incitament erbjuds företag som ingår avtal, exempelvis lättnader i energiskatten. På kommunal nivå kan man tänka sig att i stället för skattelättnader erbjuda lägre avgifter för prövning och tillsyn. Ett annat exempel är Energimyndighetens Eko-energi program. I detta program erbjöds företag extern hjälp att genomföra miljö- och energiutredningar med syftet att på sikt kunna miljöcertifiera företaget. De flesta större företag har idag någon form av strukturerat miljöledningsarbete medan miljöledningsarbete ännu inte införts på alla mindre industrier. Ett möjligt arbetsfält för kommunen är att initiera och stödja den typen av verksamhet för att härigenom påverka energianvändningen i företag och i den egna verksamheten. 3.2 Information Informativa styrmedel som kommunen kan tillämpa för att stimulera energieffektivisering handlar främst om information och utbildning. Lätt tillgänglig information och upplysning om lagar och förordningar på energiområdet kan vara en god hjälp till fastighetsägare, näringsliv och kommuninvånare i allmänhet. En viktig del i kommunens arbete för att sprida information på energiområdet är att göra energiplanen känd och sedan konsekvent arbeta efter den. Energirådgivning har som syfte att ge en objektiv, lokalt och regionalt anpassad information och rådgivning. Rådgivningen inriktas främst mot hushållen och de mindre företagen, vilka ofta saknar kunskaper och resurser att göra de fördelaktigaste valen. Den kommunala energirådgivningen ska samordna och komplettera den rådgivning som ges av statliga myndigheter och kommersiella aktörer. För att få in frågor om energieffektivitet och energikvalitet på ett tidigt stadium i allmänhetens medvetande är utbildning inom skolan en viktig komponent. Kommunen kan medverka till att utbildning och information i dessa delar införs i den lokala utbildningsplanen. Kommunens Agenda 21-arbete kan utnyttjas för att skapa förutsättningar för informationsutbyte och erfarenhetsåterföring om energieffektivisering. Kommunens näringsliv utgör en viktig kategori med en betydande energianvändning. I samband med kommunens kontakter med näringslivet bör kommunen ta initiativ till samarbete kring effektivisering och energianvändning.

10 10(56) 3.3 Regionala och nationella mål och riktlinjer Energiproposition 2002 Regeringens mål för energipolitiken är att på kort och lång sikt trygga tillgången på el och annan energi på med omvärlden konkurrenskraftiga villkor. Riktlinjerna för energipolitiken ges i regeringens energiproposition från 2002 och några viktiga punkter är: Energipolitiken ska skapa villkoren för en effektiv och hållbar energianvändning med låg negativ inverkan på hälsa, miljö och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt uthålligt samhälle. Energipolitiken ska utformas så att energimarknaderna ger en säker tillgång på energi el, värme, bränslen och drivmedel till rimliga priser. Landets elförsörjning ska tryggas genom ett energisystem som grundas på varaktiga, helst inhemska och förnybara, energikällor och en effektiv energianvändning. Kärnkraften ska ersättas med effektivisering av elanvändningen, konvertering till förnybara energislag och miljömässigt acceptabel elproduktionsteknik. Användningen av fossila bränslen bör hållas på en låg nivå. Naturgasen är det fördelaktigaste fossila bränslet och det befintliga naturgasnätet bör utnyttjas. Mer information finns i proposition 2001/02:143 Samverkan för en trygg, effektiv och miljövänlig energiförsörjning Klimatproposition 2001 Enligt regeringens klimatproposition ska de svenska utsläppen av växthusgaser som ett genomsnitt för åren , vara minst fyra procent lägre än de var De växthusgaser som berörs är koldioxid, metan, kväveoxid, HFC (mjuka freoner), svavelhexafluorid samt fluorkolväten. Målet ska enligt klimatpropositionen uppnås utan kompensation för upptag i kolsänkor eller med flexibla mekanismer, vilket således innebär att utsläppsreduktioner ska ske inom landets gränser. Vid en kontrollstation år 2004 avser regeringen, som komplement, överväga ett mål som innefattar de flexibla mekanismerna. Det långsiktiga klimatmålet som ges i propositionen, är att utsläppen år 2050 av växthusgaser för Sverige sammantaget bör vara lägre än 4,5 ton koldioxidekvivalenter per år och invånare. En begränsad klimatpåverkan ska uppnås genom en aktiv klimatpolitik som integreras i hela samhället. De styrmedel som enligt propositionen ska användas är ekonomiska styrmedel, lagstiftning samt frivilliga överenskommelser och en dialog mellan staten och näringslivet. Kommunerna anges i propositionen ha en viktig roll i arbetet för att uppnå målen. Mer information finns i regeringens proposition 2001/02:55 Sveriges klimatstrategi, miljo.regeringen.se/propositionermm/propositioner/pdf/p200102_55.pdf

11 11(56) Nationella miljökvalitetsmål Miljökvalitetsmål för 15 områden antogs av riksdagen Målen beskriver den kvalitet och det tillstånd för Sveriges miljö, natur- och kulturresurser som är ekologiskt hållbara på lång sikt. De mål som i större eller mindre omfattning främst berör av energisektorn är Begränsad klimatpåverkan genom utsläpp av växthusgaser, främst koldioxid Frisk luft främst genom utsläpp av svaveldioxid, kväveoxider, stoft och kolväten Bara naturlig försurning främst genom utsläpp av svaveldioxid och kväveoxider Ingen övergödning främst genom utsläpp av kväveoxider Säker strålmiljö främst genom hantering av kärnbränsleavfall Levande sjöar och Vattendrag utbyggnad av vattenkraft Storslagen Fjällmiljö utbyggnad av vattenkraft och vindkraft Ett rikt odlingslandskap utnyttjande av biobränslen Levande skogar utnyttjande av biobränslen Skyddande ozonskikt främst genom utnyttjande av kyla God bebyggd miljö berörs indirekt information miljömålen finns i portalen Sveriges miljömål Regionala miljömål - Miljömål för Stockholms län I Miljövårdsprogram 2000 för Stockholms län, har de nationella miljökvalitetsmålen konkretiserats och kompletterats med regionala miljömål, med utgångspunkt i de särskilda förutsättningar som gäller för Stockholms län. Miljövårdsprogrammet reviderades under 2003 och det nya miljövårdsprogrammet som ska benämnas Regionalt Miljöprogram för Stockholms län ska gälla fr o m 1 juli 2004 och fyra år framåt. I det gällande miljövårdsprogrammet är främst följande delmål viktiga för energiplaneringen i kommunen. Utsläppen av koldioxid från fossila bränslen är på sikt kraftigt begränsade, såväl inom transport- som energisektorn. Koldioxidutsläppen sänks med 20 procent från 1990 till år 2005 Kol, olja och fossilgas för el och uppvärmning, som idag svarar för 12 procent av den totala energianvändningen i länet, utgör från år 2010 högst 10 procent. Länets fjärrvärmesystem utnyttjas för utbyggnad av ytterligare kraftvärmeverk baserade på biobränslen. Kraft från dessa verk produceras senast år 2010 om inte prisutvecklingen på elektricitet motiverar tidigare start.

12 12(56) 3.4 Lokala mål och riktlinjer Översiktsplanering och detaljplanering En ny översiktsplan har tagits fram för kommunen. Översiktsplanen utgår ifrån att Södertälje ska kunna växa i samma takt som övriga Stockholmsregionen, dvs att möjlighet till ett för kommunen mycket högt bostadsbyggande redovisas. I korthet föreslås följande beträffande bostadsbyggande: Översiktsplanen förordar förtätning av existerande bebyggelse Översiktsplanen medger inga nya satellitbostadsområden utan kollektivtrafik En Energiplan utarbetas som underlag för en framtida hållbar bostadsbebyggelse Under översiktsplanens kapitel om Försörjningssystem berörs b.la. avfallshantering, energiproduktionsanläggningar/uppvärmning naturgasledning och kraftledningar. Beträffande energiproduktionsanläggningar/uppvärmning föreslås att: En markreservation görs i översiktsplanen för ett eventuellt framtida kraftvärmeverk vid Igelsta. En framtida etablering förutsätter emellertid att miljökraven och de av kommunen tidigare ställda kraven för att minimera störningarna från anläggningen kan klaras. I övrigt bör följande gälla för värmeförsörjningen vid planering av nya bostadsområden: När nya bostäder eller verksamheter planeras bör de byggas energieffektivt och med byggmaterial som har minsta möjliga miljöbelastning. Uppvärmning genom fjärrvärme ska förordas i centralorten och i Järna vid utarbetande av detaljplan, exploateringsavtal och dylikt. Utanför fjärrvärmenätet i övriga kommunen ska kommunen verka för att större, nya bebyggelsegrupper förbereds för en kollektiv anslutning till när- eller fjärrvärme. Kommunens energiplanering ska vara vägledande för energiförsörjningen i nya bostadsområden. Beträffande naturgasledning föreslås följande: Inom ledningsreservaten får endast byggnader och anläggningar som inte kommer i konflikt med den planerade ledningen anordnas. I en miljöbedömning beskrivs de målkonflikter, med avseende på miljöfrågor, som kan finnas i översiktsplanen. Miljöbedömningen försöker också att fördjupa diskussionen kring ett antal övergripande miljöproblem som är av betydelse för en hållbar utveckling i Södertälje kommun. I energiplanen är de avsnitten Klimatpåverkan och Miljökvalitetsnormer som främst är av intresse. Under Klimatpåverkan beskrivs att utsläpp av koldioxid inom Södertälje kommun orsakas framförallt av vägtrafik och uppvärmning. Av planerade bostäder i kommunen är det 37 procent av områdena som ligger inom befintliga "kollektivtrafikförsörjda stråk". I miljöbedömningen sägs inget beträffande uppvärmning och eventuell närhet till fjärrvärmenät.

13 13(56) Ovanstående redovisning är hämtad ur översiktsplanen. Risken för att de befintliga miljökvalitetsnormerna inom Södertälje kommun ska överträdas, relaterat till en ökande fordonstrafik är, på längre sikt relativt liten. Beträffande uppvärmning och miljökvalitetsnormer redovisas inga uppgifter Agenda 21-arbete Södertälje har under året tagit fram ett nytt Agenda 21-program. Nya Agenda21-mål och aktiviteter formuleras utifrån miljötillståndet och de nationella miljökvalitetsmålen. Programmet följer samma struktur som de 15 nationella miljökvalitetsmålen och med det övergripande målet (satt av riksdagen)..att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta Klimatstrategi I det nya Agenda 21-programmet ges klimatfrågorna högsta prioritet. Anledningen är att ingen annan miljöfråga påverkar på ett sådant genomgripande sätt alla delar av samhället. En Klimatstrategi ingår som en del i Agenda 21-programmet för Södertälje kommun. En utvärdering och uppföljning har gjorts av klimatmål och åtgärder i samband med revideringen av det nuvarande Agenda 21-programmet. Uppföljningen visar bland annat att utsläppen av koldioxid inom Södertälje kommun har minskat med 40 procent mellan åren 1990 och 2000 och att Södertäljes gamla Agenda 21-mål var väldigt högt satta jämfört med de nya nationella miljömålen. Baserat på uppföljningen har även följande slutsatser dragits vad gäller vilka kriterier som ska gälla för strategins åtgärdsförslag: Södertälje kommun måste ha rådighet över åtgärderna. I de fall mål och aktiviteter rör andra aktörer än Södertälje kommun, måste detta vara väl förankrat. I vissa fall kanske någon typ av avtal eller avsiktsförklaring formuleras. Åtgärderna måste vara kostnadseffektiva. Åtgärderna måste också vara realistiska att genomföra utifrån tillgång på tid, kunskap, teknik mm. Åtgärderna måste kunna leda till en utsläppsminskning av betydelse. Klimatstrategin innehåller ett flertal åtgärder fördelade på områdena transporter, uppvärmning, upphandling och övriga åtgärder.

14 14(56) Mål enligt klimatstrategin Nationellt Miljökvalitetsmål Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN: s ramkonvention för klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på klimatsystemet inte ger negativa effekter av betydelse. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte äventyras. Långsiktiga lokala mål för Södertälje kommun Södertälje kommun arbetar, inom ramen för all samhällsplanering, för en effektivare energianvändning inom bebyggelse och transportsektorn. Utsläppen av växthusgaser inom Södertälje kommun minskar med 60% mellan 1990 och 2020 eller till 4,0 ton per kommuninvånare år Lokala delmål Södertälje kommun arbetar för att minimera sin förbrukning av fossila bränslen. År 2007 värms inga fastigheter med kommunala verksamheter med fossila bränslen från enskilda pannor. Södertälje kommun arbetar för att minimera sin förbrukning av fossila bränslen. År 2007 drivs 75% av kommunens fordon med icke-fossila bränslen. År 2010 baseras Söderenergis fjärrvärmeproduktion till minst 80% på förnyelsebara bränslen (enligt IPCC definition av förnyelsebara bränslen). År 2010 har utsläppen av koldioxid från vägtrafiken inom Södertälje kommun stabiliserats på 1990 års nivå. (I dagsläget innebär det en minskning av vägtrafikens utsläpp med 8%) Lokala bestämmelser Kommunen har med stöd av miljöbalken möjlighet att införa vissa lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. I Södertälje kommunala författningssamling, utgåva mars 2001, finns föreskrifter beträffande vedeldning och värmepumpar Småskalig vedeldning Småskalig eldning av fastbränsle, inom område med detaljplan, för uppvärmning och varmvattenproduktion i en panna som inte är miljögodkänd eller försedd med separat ackumulatortank, är inte tillåten under tiden april-september. Eldning övriga tider i sådan anläggning får endast ske under högst 2 dagar per vecka. Under tider och förhållanden med långvarig ogynnsam väderlek som inversion, vindstilla m m kan särskilt förbud utfärdas som meddelas i annons i media och på kommunens anslagstavla. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden Värmepumpar Det krävs tillstånd av miljönämnden för att inrätta en värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. Anläggningen eller anordning som avses i första stycket får ej komma till stånd om det finns risk för att ytvattentäkt eller enskild grundvattentäkt kan förorenas eller att annan olägenhet kan uppstå.

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01

SIMRISHAMNS KOMMUN. Energiplan för Simrishamns kommun. Rev. 2006-11-01 SIMRISHAMNS KOMMUN Energiplan för Rev. 2006-11-01 Energiplan, 2 (2) Energiplan för För att göra planen ändamålsenlig och tydlig har valt att dela upp energiplanen i en besluts- och en informationsdel Helsingborg

Läs mer

Energiplan för Eda kommun

Energiplan för Eda kommun Energiplan för Eda kommun 2005-2010 INLEDNING...3 A. NULÄGE...4 A.1. ENERGI SOM BEGREPP...4 A.2. DE OLIKA ENERGISLAGEN...4 A.2.1. Fossil energi... 4 A.2.2. Elernergi... 5 A.2.3. Bioenergi... 7 A.2.4 Fjärrvärme...

Läs mer

ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014

ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014 ENERGIPLAN MED KLIMATSTRATEGI 2011-2014 DEL B FAKTA OCH UNDERLAG REMISSVERSION MARS 2011 REMISSVERSION Underlag till reviderad energiplan Orsa kommun 2011-03-01 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 1 ENERGIPLANERING

Läs mer

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge

Fakta och underlagsmaterial till. Klimatsmart Borlänge Fakta och underlagsmaterial till Klimatsmart Borlänge 1 Innehåll INLEDNING 3 Om detta fakta och underlagsmaterial 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 4 Energi och klimatstrategisk planering

Läs mer

INLEDNING 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 3 Energiplanering i Avesta kommun 4

INLEDNING 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 3 Energiplanering i Avesta kommun 4 Underlagsdel till Energi- och klimatstrategi för Avesta kommun 2009 Innehåll INLEDNING 3 Energiplanering en process 3 Samverkan i Dalarna 3 Energiplanering i Avesta kommun 4 1. MÅL, STYRMEDEL OCH MARKNAD

Läs mer

Energiplan. Enköpings kommun

Energiplan. Enköpings kommun Energiplan Enköpings kommun Innehåll SAMMANFATTNING 5 INLEDNING 7 MÅL, STYRMEDEL OCH POLITIK, NATIONELLT OCH REGIONALT 9 Nationella mål och styrmedel 9 Sveriges energi och klimatpolitik Nya institutioner

Läs mer

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun Samrådshandling Energiplan Uddevalla kommun 2005 04 28 INFORMATIONS DEL... 4 1 BAKGRUND... 4 1.1 VAD ÄR ENERGI?... 4 1.2 ENERGIKÄLLOR... 5 1.3 FÖRNYBAR ENERGI... 5 1.3.1 Solenergi... 6 1.3.2 Vindkraft...

Läs mer

nergiplan för Motala kommun - Uppvärmning Antagen av kommunfullmäktige 2002-11-25

nergiplan för Motala kommun - Uppvärmning Antagen av kommunfullmäktige 2002-11-25 e nergiplan för Motala kommun - Uppvärmning Antagen av kommunfullmäktige 2002-11-25 2 Sammanfattning Denna plan behandlar energi för uppvärmning, vilket innebär att energi för industriprocesser, transporter

Läs mer

Energi- och klimatplan 2012-2020

Energi- och klimatplan 2012-2020 Energi- och klimatplan 2012-2020 Arbetsgrupp: Annika Varghans, Lars Nilsson, Nils Berglund, Anders Hanspers, Elisabet Nises-Look, Inger Hjort och Kjell Andersson Styrgrupp: Åke Sjöberg och Göran Wigert

Läs mer

Energi- och klimat. strategi 2011-2020

Energi- och klimat. strategi 2011-2020 Energi- och klimat strategi 2011-2020 SAMMANFATTNING Energisektorn inklusive transporter står för huvuddelen av utsläppen av växthusgaser. Växthusgaserna bidrar i sin tur till miljöproblem, främst genom

Läs mer

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund.

Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag och kommunalförbund. Lagstadgad plan 2009-03-30 Energiplan för Norrköpings kommun 2009-2030 KS 2006/0090 Antagen av kommunfullmäktige den 30 mars 2009. Energiplanen gäller för hela den kommunala förvaltningen, kommunala bolag

Läs mer

Energi- och Klimatstrategi

Energi- och Klimatstrategi Energi- och Klimatstrategi Perstorps kommun 2010-2015 Vår vision: Perstorps kommun skall sträva efter en långsiktigt hållbar utveckling. I Perstorps kommun används inga fossila bränslen. Transporter och

Läs mer

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun

Energi och klimatplan 2009-2012. Hagfors kommun Energi och klimatplan 2009-2012 Hagfors kommun Med stöd från HAGFORS KOMMUN Den här planen har tagits fram med stöd från Intelligent Energy Europe. Författarna till planen bär det fulla ansvaret för innehållet.

Läs mer

Energi- och klimatplan

Energi- och klimatplan Energi- och klimatplan 1 2 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Bakgrund 5 1.1 Introduktion 5 1.2 Syfte 5 1.3 Organisation av klimatarbetet 5 1.4 Energi 6 1.5 Växthuseffekten och klimatförändringarna

Läs mer

Klimatstrategi och energiplan 2008-2012

Klimatstrategi och energiplan 2008-2012 Klimatstrategi och energiplan 2008-2012 Antagen av Kommunfullmäktige 2008-02-25 Kf 9/2008 Omslagsfoto av Karin Carlsson. Bilden är tagen i juli 2007 och visar Bruksfallet i Svartån. Efter en sommar med

Läs mer

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen

Plan för klimatarbetet i Köpings kommun. Faktadelen Plan för klimatarbetet i Köpings kommun Faktadelen Köpings kommun Beslutshandling 2013-02-08 Förord Klimatfrågan är en av vår tids största globala och nationella miljöfrågor. En effektiv användning av

Läs mer

ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13. www.mjolby.se

ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI. Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13. www.mjolby.se ENERGIPLAN OCH KLIMATSTRATEGI Antagen av kommunfullmäktige 2011-12-13 www.mjolby.se Förord Energi är viktigt för vår livskvalitet och för att samhället ska fungera. Samtidigt påverkar vår energianvändning

Läs mer

Energistrategi 2011-2020

Energistrategi 2011-2020 www.gislaved.se Samrådsupplaga Energistrategi 2011-2020 Sammanfattning En energistrategi har tagits fram för Gislaveds kommun. Strategin avser åren 2011-2020 och redovisar nuvarande energiflöden i kommunen

Läs mer

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson

KALLELSE. Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30. Jan Erici / Marie-Louise Johansson Kommunfullmäktige KALLELSE Plats och tid för sammanträdet Tingssalen i Stadshuset 2012-03-26 klockan 18:30-22:30 Jan Erici / Marie-Louise Johansson Ordförande Sekreterare Utses att justera:. Plats och

Läs mer

Energiplan för Stockholm

Energiplan för Stockholm Energiplan för Stockholm Godkänd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2013 Omslagsbild: Solpanel som fasadelement på byggnad i Hammarby Sjöstrad 2 Förslag till energiplan för Stockholm Inledning Stockholm

Läs mer

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Stockholmsregionens energiframtid 2010-2050 Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Vi hoppas och tror att rapporten kommer att användas som underlag för beslut

Läs mer

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi

Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Energiplan 2009-2014 med energi- och klimatstrategi Antagen av KF 090617 FÖRORD Sedan Lilla Edets kommun förra gången gjorde en energiplan 2001 har mycket hänt på energiområdet. Nya möjligheter har öppnats

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Hjo kommun. Energiplan för Hjo 2007-2015. Plan. 1. Dokumenttyp. Plan. 2. Fastställande/upprättad. 2007-04-16 av Kommunfullmäktige. 3.

Hjo kommun. Energiplan för Hjo 2007-2015. Plan. 1. Dokumenttyp. Plan. 2. Fastställande/upprättad. 2007-04-16 av Kommunfullmäktige. 3. Hjo kommun Plan Energiplan för Hjo 2007-2015 1. Dokumenttyp Plan 2. Fastställande/upprättad 2007-04-16 av Kommunfullmäktige 3. Senast reviderad - 4. Detta dokument gäller för Kommunövergripande 5. Giltighetstid

Läs mer

Kommunfullmäktige (2006-11-15 98) Senast reviderad 2005-06-15

Kommunfullmäktige (2006-11-15 98) Senast reviderad 2005-06-15 Dokumenttyp Policy Beslutad av (datum och ) Kommunfullmäktige (2006-11-15 98) Giltig fr.o.m. 2006-11-15 Dokumentansvarig Miljö- och byggchef, miljö- och byggförvaltningen Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018

Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Energiplan för Finspångs kommun Energi- och klimatstrategi för 2015-2018 Antagen av kommunfullmäktige 2015-03-25 ( 59) E N E R G I - O C H K L I M A T S T R A T E G I 2 015-2 0 1 8 Energiplan för Finspångs

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Västervik Miljö & Energi AB Kontaktuppgifter Sofia Ahl, tfn 0490-25 70 60, e-post sofia.ahl@vastervik.se

Läs mer

1. INLEDNING. 6 1.1 6 1.2 6 1.3 7 1.4 7 2 BAKGRUND. 8 2.1 8 2.2 9 3. STADENS ENERGIPOLITISKA VISION. 10 4. ENERGIPLAN FÖR EN GOD LIVSMILJÖ I GÖTEBORG

1. INLEDNING. 6 1.1 6 1.2 6 1.3 7 1.4 7 2 BAKGRUND. 8 2.1 8 2.2 9 3. STADENS ENERGIPOLITISKA VISION. 10 4. ENERGIPLAN FÖR EN GOD LIVSMILJÖ I GÖTEBORG 1. INLEDNING... 6 1.1 Uppdraget och arbetet...6 1.2 Budget, planer, styrning och uppföljning... 6 1.3 Avgränsning... 7 1.4 Samverkan och dialog...7 2 BAKGRUND... 8 2.1 Ändrade förutsättningar de senaste

Läs mer

Minskad klimatpåverkan

Minskad klimatpåverkan Meddelande nr 2014:30 Minskad klimatpåverkan Åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län 1 2 Minskad klimatpåverkan Åtgärdsprogram 2015-2019 Jönköpings län MEDDELANDE NR 2014:30 3 Meddelande nr 2014 :30 Referens

Läs mer