REGIONARV SMÅLAND. Preliminär ansökan om projektmedel

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "REGIONARV SMÅLAND. Preliminär ansökan om projektmedel"

Transkript

1 REGIONARV SMÅLAND Preliminär ansökan om projektmedel 1

2 Regionarv Småland / cs Preliminär ansökan om projektmedel Regionarv Småland kort beskrivning Föreningen Regionarv Småland är stiftad av Hela Sverige ska leva och Hembygdsförbunden i Småland. Föreningen representerar över 600 lokala utvecklingsgrupper, samhällsföreningar och hembygdsföreningar med tillsammans omkring medlemmar. Föreningens syfte är att främja näringsliv och boende i Småland och på Öland, primärt i de mindre kommunerna, genom ett aktivt lokalt arbete inom natur- och kulturmiljövård. Verksamheten utgår från Europeiska Landskapskonventionen (ELC), vars mål är att främja skydd, förvaltning och planering av landskap med sikte på hållbar utveckling med balans mellan miljö, sociala behov och ekonomisk verksamhet. ELC syftar till att stärka lokalsamhällets roll i detta arbete. Den kommande verksamheten bygger på Hela Sverige ska levas arbete för landsbygdsutveckling och Sveriges Hembygdsförbunds verksamhet inom natur- och kulturmiljövård. Dessa två verksamhetsområden sammanförs nu i det gemensamma syftet att främja tillväxt i regionen. Verksamheten genomförs genom att engagera de 600 medlemsföreningarna i arbetet med den egna lokala kulturmiljön. I Sverige har kommunerna ansvaret för att genomföra ELC. Regionarv Småland kan erbjuda ett kostnadseffektivt verktyg för i första hand de mindre kommunerna genom att erbjuda kompetens och ideellt engagemang. För detta ändamål avser föreningen att etablera en stödorganisation. Med stöd av Länsstyrelserna i Jönköpings och Kronobergs län samt Regionförbundet i Kalmar län med flera, har en arbetsgrupp under namnet Regionarv Småland genomfört en förstudie för att undersöka förutsättningar och lämplig arbetsform. Förstudiens konklusioner och arbete finns dokumenterat på Förväntade effekter Företag inom turistnäringen är starkt berörda och Regionarv Smålands verksamhet kan skapa förutsättningar för en ökad omsättning och nyetableringar. Nya företag inom natur- och kulturmiljövård (landskapsvård, byggnadsvård, miljösanering etc.) startar. En ökad ekonomisk aktivitet inom dessa områden medför ökad sysselsättning i andra lokala företag. De gröna näringarnas attraktionskraft främjas genom tillgången till lokal service. På längre sikt bör landskapets attraktivitet för boende medföra en ökad inflyttning med påföljande ekonomisk tillväxt, framför allt i de mindre kommunerna. 2

3 Ansökan Vi söker projektmedel från Länsstyrelserna och Regionförbunden i Småland, Tillväxtverket med flera, syftande till ett gemensamt projekt. Kort sammanfattande projektbeskrivning En verksamhet startas för att tillvarata och utveckla de samhällsnyttiga tillgångar som Smålands och Ölands natur- och kulturmiljöer utgör. Verksamheten med namnet Regionarv Småland ska utveckla instrument för, ge råd om och medverka vid genomförandet av Europeiska Landskapskonventionen ELC i Jönköpings, Kalmar och Kronobergs län. Regionarv Småland ska arbeta med följande områden; Öka medvetenheten om landskapets betydelse för livskvalitet och företagande Samla regler och förordningar, uppsatser, nyheter med mera och göra dessa tillgängliga i ett nätbaserat bibliotek. Verka för ökad samsyn mellan olika intressegrupper med såväl skilda som gemensamma intressen i natur- och kulturmiljöfrågor Bistå lokala organisationer och företag med stöd och hjälp i samband med bidragsansökningar Tillhandahålla kursmaterial och handledarutbildningar för skolor och studiecirklar Erbjuda kurser och seminarier för ansvariga inom natur- och kulturmiljöfrågor i de tre länens kommuner Främja forskning inom området vid Smålands universitet och högskolor genom att tillhandahålla nätverk och operativ tillämpning av forskningsresultat Verka för ökat företagande baserat på natur- och kulturmiljöer Erbjuda/förmedla konsultkompetens Representera Småland och Öland i nationell och internationell verksamhet i enlighet med Europeiska Landskapskonventionens intentioner. Syfte Verksamhetens syfte är att stödja och uppmuntra ett aktivt lokalt arbete inom natur- och kulturmiljövård i Småland och på Öland och erbjuda berörda kommuner ett kostnadseffektivt verktyg 3

4 för genomförande av Europeiska Landskapskonventionen. Därigenom ska landskapets attraktivitet bidra till livskvalitet, näringslivsutveckling och arbetstillfällen i regionen. Mål Vid projektets slut ska följande operativa mål ha uppnåtts; 80 genomförda landskapsbeskrivningar/ underlag för kommunala översiktsplaner 150 genomförda landskapsvårdande åtgärder 30 utbildningsdagar för stadsarkitekter, planläggare och kommunalt förtroendevalda 60 genomförda studiecirklar 1000 orienteringstimmar i kommunala skolor och friskolor 600 publiceringar i TV, radio och tryckta media likes i sociala media 5000 besök på nätbiblioteket 3 5 deltagande i forskningsarbeten 20 samarbetsavtal med kommuner 30 nya företag relaterade till natur- och kulturmiljö Målgrupp Projektet riktar sig till den breda allmänheten i samarbete med kommuner, samhällsföreningar, hembygdsföreningar, lokala utvecklingsgrupper, skolor, LRF och liknande organisationer. Geografiskt område där projektet kommer att bedrivas Aktiviteterna begränsas geografiskt till Småland (med Mullsjö och Habo kommuner) och Öland, med undantag av de nationella och internationella samarbeten som Landskapskonventionen föreskriver. Projektkontoret förläggs till Virserum, centralt placerat där de tre Smålandslänen möts. 4

5 Projektorganisation och samarbetspartners Verksamheten ska genomföras i samarbete med kommunerna, de tre länsstyrelserna, länsmuseerna, regionförbunden, högskolorna, kommunala skolor och friskolor, intresseorganisationer som LRF, Södra med flera, samt näringslivet. För att genomföra verksamheten enligt målsättning och syfte krävs en organisation med sju medarbetare, som representerar ett eller flera av nedanstående kompetensområden; * Kompetens kring skog, vatten och våtmarker. Kunskap om natur- kultur- och produktionsvärden inom skogsbruk, samt naturmarkers värden för jakt, fiske, friluftsliv * Kompetens kring odlingslandskap, djurhållning och trädgård, med erfarenhet både från arbete i produktion och bedömning av natur- och kulturvärden. * Kompetens kring teknik och kulturvärden i bebyggelse i vid mening, från bostäder och lantbrukets byggnader till industribebyggelse, hamnanläggningar etcetera samt regional och lokal infrastruktur, vägar, järnvägar, el, tele, bredband. * Kompetens om ekonomi, nationalekonomi, regional utveckling och besöks- och turistnäring *Kompetens motsvarande plan- eller landskapsarkitekt med erfarenhet från både privat och offentlig verksamhet. * Kompetens kring marknadsföring, kommunikation, sociala medier och massmediakontakter * Kompetens om utbildningsfrågor, litteratursökning, produktion av utbildningsmaterial etcetera. Medarbetarna ska utföra arbetsuppgifter enligt nedan, men kommer var för sig att vara huvudansvarig för ett av följande ansvarsområde; Verksamhetsledning, Kartering, Näringsliv, Utbildning, Kommunikation samt Bidrag. Härutöver en ekonom för bokföring och redovisning. Arbetssätt och verksamhetsbeskrivning Verksamheten ska primärt föregå ute i kommunerna, i samarbete med kommun och lokala medlemsföreningar. Regionarv Smålands medarbetare ska fungera som landskapslotsar med hög kompetens inom natur- och kulturmiljö. De ska på eget initiativ besöka kommuner och föreningar med målsättningen att initiera och medverka vid lokala aktiviteter i enlighet med Landskapskonventionens syfte. Regionarv Småland ska; Bistå kommunerna vid utformning av generella principer, strategier och riktlinjer som gör det möjligt att vidta särskilda åtgärder i syfte att skydda, förvalta och planera kommunens landskap Bistå kommunerna vid formulering för ett särskilt landskap i samklang med allmänhetens önskemål avseende landskapskaraktären i deras livsmiljö, syftande till underlag för kommunal översiktsplan 5

6 Med Regionarv Smålands lokala medlemsföreningar genomföra aktiviteter/åtgärder för att bevara och upprätthålla viktiga eller utmärkande karaktärsdrag i det lokala landskapet Med de lokala medlemsföreningarnas ideella insatser säkerställa en regelbunden skötsel av särskilda områden eller byggnader Öka medvetenheten om landskapets betydelse för livskvalitet och företagande genom utbildningar, information till skolor och samspel med media Bistå föreningar och företag med bidragsansökningar och projektredovisningar Tids- och aktivitetsplan Projektet söker finansiering från flera bidragsgivare och kan starta när beslut om bidrag föreligger. Projekttiden är 36 månader från startdatum. Fas 1; Förberedelse för start; beräknad tidsåtgång 6 månader Rekrytering, lokaler, inköp av utrustning, leverantörsavtal och liknande åtgärder för start Fas 2; Förberedelse för kontinuerlig verksamhet; tidsåtgång 3 månader Framtagning av arbetsmaterial, planering för kontinuerlig verksamhet, inledande marknadskommunikation, skapa kontakter, upprätta nätbibliotek. Fas 3; Kontinuerlig verksamhet; tidsåtgång 27 månader Verksamhet enligt sammanfattande projektbeskrivning, syfte och mål. Projektets koppling till RUP/RUS RUP / RF Jönköping; - Vi har unika kulturmiljöer och unika kulturarv som måste vårdas och utvecklas. För en hållbar utveckling blir allmänhetens delaktighet, förståelse och engagemang för kulturarvet i närmiljön avgörande. Kulturarvet spelar dessutom en större roll än någonsin i konkurrensen om besökare och ekonomisk utveckling mellan länder, städer och regioner. Kulturturismen svarar för närmare 40 % av världsturismen och växer med ca 15 procent per år. För att skapa en hållbar utveckling av kulturturismen är det viktigt att stärka samband mellan besöksnäringen, miljövård och kulturmiljövård. RUS / RF Kalmar; - Skapa en hållbar utveckling genom att stärka sambandet mellan jord- och skogsbruk, besöksnäring, miljövård och kulturmiljövård. Detsamma gäller för allmänhetens delaktighet, förståelse och engagemang för natur- och kulturarvet i närmiljön. 6

7 - Utveckla och tillgängliggöra länets kulturarv och kulturarvsmiljöer i samverkan mellan lokalbefolkning, besöksnäring och entreprenörer RUP / RF Södra Småland; - I en ökad konkurrens får det lokala och regionala allt större betydelse. Det ökar vikten av att vårda och utveckla verksamhet med lokal förankring. Grunden för utvecklingssatsningar i länet är därför att skapa attraktivitet; * affärsarena för företagen * livsarena för invånarna * besöksarena för turister och besökare - Tillvaratagande av natur- och kulturarvet och kulturmiljövärdena i samhällsplaneringen ger möjlighet att berika vardagsmiljöerna så att de blir attraktiva att bo och arbeta i. Indikatorer Antal deltagare, deltagande företag, nya företag, nya arbetstillfällen; Projektet riktar sig till den breda allmänheten och omfattningen av engagerade personer, organisationer och företag indikeras av projektets Mål, sidan 2. Hållbar utveckling - jämställdhet, miljö, integration, mångfald Projektet är ett miljöprojekt. Det stöder hållbar utveckling genom att bidra till regional företagsutveckling, skapa sociala nätverk samt ge stöd åt biologisk mångfald. De nationella miljömålen, Levande sjöar och vattendrag, Hav i balans samt Levande kust och skärgård, Myllrande våtmarker, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv är starkt berörda av projektet. Särskild uppmärksamhet ska ägnas åt att engagera ungdom och nysvenskar. Vid rekrytering av medarbetare ska en jämställd fördelning mellan män och kvinnor eftersträvas. Kopplingar till andra projekt/insatser Projektet kan samordnas med två projekt som sedan en tid drivs i ett samarbete mellan de tre länen. Dels Partnerskap Småland som arbetar med att samordna besöksnäringen, dels Träregion Småland som arbetar för att utveckla och marknadsföra skogens produkter. 7

8 Resultatspridning Regionarv Småland kommer genom sin kommunikatör att ha ett löpande samarbete med media och förse TV, radio och tryckta media med information av publiceringsvärde. Stor vikt kommer att läggas vid arbetet med sociala media. Uppföljning/utvärdering Verksamheten och de lokala insatserna ska dokumenteras. Såväl kvantitativa som kvalitativa värden ska kontinuerligt samlas in och sammanställas för utvärdering. Syftet med denna dokumentation är att kunna anpassa och vidareutveckla verksamheten i riktning mot vad som dokumenterat ger en positiv effekt enligt syftet. Uppnådda resultat ska även ge ett beslutsunderlag för framtida offentlig och privat finansiering. Plan för verksamheten efter projekttidens slut samt finansiering av denna verksamhet Regionarv Småland söker projektmedel för tre års verksamhet. De resultat som verksamheten uppnått under projektperioden är avgörande för finansieringsmöjligheterna i fortsättningen. Verksamheten bör i sammanhanget ses som efterfrågestyrd. Vissa arbetsuppgifter kan komma att fasas ut, andra tillkomma. Eftersom fokus ligger på samhällsnytta genom aktivt lokalt natur- och kulturmiljövårdsarbete, är det främst Smålands och Ölands kommuner som kan komma att bli Regionarv Smålands framtida finansiärer. Enligt Landskapskonventionen ligger ansvaret för konventionens genomförande primärt hos kommunerna. Den service som Regionarv Småland ger, är då ett kostnadseffektivt alternativ för mindre kommuner att kunna uppfylla konventionen. Efter projektperioden ska organisationen ha en utvecklad kompetens kring arbete med landskapskonventionen. Information och konsulttjänster till kommunerna, med syftet att bidra till attraktivitet och näringslivsutveckling, bedöms kunna säkra verksamheten långsiktigt. Den service som Regionarv Småland erbjuder, ska även vara attraktiv för privata fastighetsägare. Vid möte med Smålands riksdagsledamöter framkom, att RS kunde betraktas som ett pilotprojekt och att erfarenheterna kunde få nationell relevans. 8

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten

Lokal utvecklingsstrategi för Leader Sörmlandskusten Dnr 3.2.18-12965/14 Sammanfattning: Inför den nya programperioden kommer vi att bilda ett nytt Leaderområde bestående av nuvarande Leader Kustlinjen och Leader Södertälje landsbygd. Dessutom kommer Salems

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden

Projektbeskrivning. Projektets namn. Sammanfattande projektbeskrivning. Bakgrundsbeskrivning. Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Projektbeskrivning Projektets namn Lokala servicepunkter på skånska landsbygden Sammanfattande projektbeskrivning Syftet med projektet är att genom innovativa metoder och samverkansformer mellan ideell,

Läs mer

Lokal utvecklingsstrategi

Lokal utvecklingsstrategi 1(34) Förslag: Lokal utvecklingsstrategi Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Leader Höga Kusten 2014-2020 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s och Sveriges

Läs mer

Nordvästra Skåne med Öresund

Nordvästra Skåne med Öresund Nordvästra Skåne med Öresund Lokal utvecklingsstrategi för lokalt ledd utveckling genom leadermetoden 2014-2020 Innehåll 1. Syftet med den lokala utvecklingsstrategin... 3 2. Strategins bidrag till EU:s

Läs mer

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag

Internationellt program för Karlskrona kommun. Karlskrona kommun och dess bolag Internationellt program för Karlskrona kommun Fastställt av: Fastställt: Diarienummer: Ansvar för revidering: Gäller för: Omprövas: Ersätter: Kommunfullmäktige 2014-02-13 40 KS.2013.297.105 Kommunstyrelsen

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01 Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013 www.interreg-sverige-norge.com INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 Programmanual Version 5 2011-02-01 Programmanual 2011-02-01 Version 5 Innehållsförteckning

Läs mer

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring

Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring 1 ARBETSMATERIAL FÖR SYNPUNKTER Biosfärcentra i Östra Vätterbranterna förankring och marknadsföring Utkast till rapport från Leaderprojekt inom Östra Vätterbranterna, Håkan Strotz, Claes Hellsten 2012

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:238

Regeringens proposition 2009/10:238 Regeringens proposition 2009/10:238 Framtidens friluftsliv Prop. 2009/10:238 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Visby den 8 juli 2010 Fredrik Reinfeldt Andreas Carlgren (Miljödepartementet)

Läs mer

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020

Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Strategi för en hållbar besöks näring i Uppsala län till år 2020 Illustrationer: Helena Holmquist, Häppi Design Formgivning: Cecilia Eriksson, Cerif Tryck: KPH Trycksaksbolaget Antogs av Regionförbundet

Läs mer

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse

Kreativa näringar. Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Kreativa näringar Delrapport inom myndighetsgruppen Innovation och förnyelse Riksantikvarieämbetet Statens arkiv Statens kulturråd Tillväxtanalys Tillväxtverket VINNOVA 1 2 Riksantikvarieämbetet, Statens

Läs mer

Leader Ystad-Österlenregionen

Leader Ystad-Österlenregionen Leader Ystad-Österlenregionen Utvecklingsstrategi för åren 2008-2013 Remiss 2008-04-10-2008-04-29 Här ska bilder läggas in! 1 Till dig som läser remissen Materialet som du håller i din hand är remissversionen

Läs mer

Efter foto av Matz Arnström NYA FÖRUTSÄTTNINGAR KARLSKRONA & OMVÄRLDEN 20 LAGSTIFTNING 22 PLANSTRATEGI 24

Efter foto av Matz Arnström NYA FÖRUTSÄTTNINGAR KARLSKRONA & OMVÄRLDEN 20 LAGSTIFTNING 22 PLANSTRATEGI 24 18 Efter foto av Matz Arnström NYA FÖRUTSÄTTNINGAR KARLSKRONA & OMVÄRLDEN 20 LAGSTIFTNING 22 PLANSTRATEGI 24 19 KARLSKRONA & OMVÄRLDEN Karlskrona mitt i Östersjön Karlskronas omvärld har de senaste åren

Läs mer

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Bergdahl Kajsa (KLK) Skarelius Lille Mimmi (SBF) Datum 2015-05-21 Diarienummer KSN-2013-1447 Kommunstyrelsen Medfinansiering av Upplandsbygd Lokalt Ledd Utveckling 2015-2021

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE

HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE HÅLLBAR UTVECKLING - sett ur ett miljö- och folkhälsoperspektiv FÖRSTUDIE Folkhälsocentrum Landstinget Sörmland Hösten 2006/Våren 2007 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 4 SYFTE... 5 Övergripande målsättning...

Läs mer

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län

2013-04-29 Dnr 602-14381-2013. Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013. Genomförandestrategi för Västra Götalands län 2013-04-29 Dnr 602-14381-2013 Landsbygdsprogram för Sverige år 2007-2013 Genomförandestrategi för Västra Götalands län Reviderad i april 2013 2 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 1. Nulägesbeskrivning

Läs mer

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring

Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Strategi och utvecklingsplan för exportmognad i Skaraborgs besöksnäring Fastställd av Turismutskottet 120516 Bakgrund Besöksnäringen i Skaraborg har under de senaste åren präglats av höga ambitioner. Redan

Läs mer

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE

INFORMATION INFÖR BESLUT VID DAGENS SAMMANTRÄDE Landstingsstyrelsen peder.bjorn@lio.se Föredragningslista för landstingsstyrelsen onsdagen den 14 maj 2014 Plats: Sessionssalen, Landstingshuset i Linköping. Gruppmöten: (M), (VL), (C), (KD), (FP): Sessionssalen

Läs mer

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige

Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län. Förslag till. Åtgärdsdokument. Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Länsstyrelsen 2006-11-24 Dnr 300-7114-06 Jämtlands län Förslag till Åtgärdsdokument Utvecklingskraft för ett hållbart Mittsverige Åtgärdsdokument avseende förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun

Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Landsbygdsprogram för Sigtuna kommun Del 1 - Bakgrund, beskrivning, vision, mål och strategier Förslag till demokratinämnden den 30 mars 2009 Antagen av: [Klicka här och skriv nämnd] den [Klicka här och

Läs mer

Strandskydd en vägledning för planering och prövning

Strandskydd en vägledning för planering och prövning Strandskydd en vägledning för planering och prövning handbok 2009:4 utgåva 2 februari 2012 Strandskydd en vägledning för planering och prövning Handbok 2009:4 Utgåva 2 Februari 2012 Framtagen av Naturvårdsverket

Läs mer

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN

REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Kallelse Datum: 2015-01-22 REGIONALA UTVECKLINGSNÄMNDEN Tid onsdag 28 januari 2015 10:00 Plats Kallade Möbelriket, Videum Science Park Ordinarie ledamöter Olof Björkmarker (S), ordförande Carina Bengtsson

Läs mer

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30

Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 Fokus InnoWent Högskolan Dalarna en infrastuktur för näringslivets kompetensbehov, förnyelse och hållbar tillväxt Projektbeskrivning 2010-08-30 2 Innehåll Sammanfattning... 4 Bakgrundsbeskrivning, skäl

Läs mer

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION

2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION 2 HÅLLBAR UTVECKLING OCH FRAMTIDSVISION I detta kapitel lyfts de visioner och kommunala styrdokument som Skellefteås politiker antagit. De utgör en mycket stor del

Läs mer

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL

ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Diarienummer StödId 1. ALLMÄNNA UPPGIFTER Ansökningsdatum: 2015-03-17 Projektnamn: Somali Information and Business Centre Sökt belopp (inkl andra aktörer (SEK): 7 520 000 kr 2. UPPGIFTER OM SÖKANDE PART

Läs mer

Beskrivning av strategi

Beskrivning av strategi Beskrivning av strategi 5.1 Rättfärdigande av utvalda behov att jobba med i landsbygdsprogrammet, samt val av mål, prioriteringar och fokusområden baserat på SWOT- och behovsanalys. Bakgrund Med lantbruk

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer