Barn och utbildningsnämnden

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Barn och utbildningsnämnden"

Transkript

1 Kallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden 1(3) Sammanträde Barn och utbildningsnämnden Plats och tid Förvaltningschefens rum/teams tisdagen den 19 januari 2021 kl. 08:30 Ordförande Sekreterare Roger Ekeroos Pernilla Gustafsson Föredragningslista Föredragande 1. Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Dnr BUN I tur att justera: Camilla Johansson (C) Beräknad tid för justering: måndagen den 25 januari Information till barn och utbildningsnämnd 2021 Dnr BUN 2021/ Aktuellt läge avseende Covid Sammanställning av inkomna klagomål under tertial Workshop om grundskolans struktur 08:30-09:40 Förvaltningschef Verksamhetschefer 10:00-10:30 Administrativ chef Verksamhetschefer 10:30-12:00 Planeringschef Verksamhetschefer Verksamhetsstrateg grundskolan

2 Kallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden 2(3) Föredragningslista Föredragande 3. Information - Förvaltningschef 2021 Dnr BUN 2021/ Förvaltningschefen informerar - Årets skolkommun Lärarförbundet ranking 2. Skolinspektionens beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning av Uddevalla gymnasieskola 3. Information om E-sportshallen 4. Information om medarbetarenkäten Inspektionsärenden 6. Lokalfrågor - Status skola Skäret 13:15-13:40 Förvaltningschef 13:40-14:00 Verksamhetschef gymnasiet 14:00-14:30 Karl Sergel 14:45-15:05 Utredare 15:05-15:20 Administrativ chef 15:20-16:05 Lokalplanerare Enhetschef SBN Planarkitekt 7. Barnomsorgskön presenteras digitalt 4. Information - Ordförande 2021 Dnr BUN 2021/ Ordförande informerar - Delegationsbeslut gällande tillfälliga verksamhetsförändringar på grund av pandemin 16:05-16:15 Beslutsärenden 13:00-13:15 5. Barn och utbildningsnämndens styrkort Dnr BUN 2020/ Regler om återbetalning av föräldraavgift vid förändring av verksamhet vid förskola, pedagogisk omsorg och fritidshem Dnr BUN 2020/ Barn och utbildningsnämndens anmälningsärenden 2021 Dnr BUN 2021/00012 Kvalitetsstrateg Administrativ chef Nämndsekreterare

3 Kallelse Föredragningslista Barn och utbildningsnämnden 3(3) Föredragningslista 8. Anmälan av beslut fattade å nämndens vägnar 2021 Dnr BUN 2021/ Anmälan till huvudman enligt 6 kap 10 Skollagen - barn/elev som känner sig kränkt 2021 Dnr BUN 2021/ Anmälan till huvudman enligt 7 kap 19a Skollagen - utredning om frånvaro i förskoleklass, grundskola och grundsärskola 2021 Dnr BUN 2021/00070 Föredragande Nämndsekreterare Nämndsekreterare Nämndsekreterare 11. Övriga frågor Dnr BUN Ledamot och ersättare som är hindrad att delta i sammanträdet ska anmäla detta till respektive gruppledare. Tänk på att visa hänsyn vid mötet och använd inte parfym, rakvatten eller andra starkt doftande hygienartiklar.

4 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN Upprop och val av justerande samt bestämmande av tid för justering Sammanfattning Upprop förrättas, justerande väljs och tid för justering bestäms. I tur att justera är Camilla Johansson (C). Beräknad tid för justering är måndagen den 25 januari Beslut Barn och utbildningsnämndens beslutar att välja Camilla Johansson (C) till justerande samt att justering äger rum måndagen den 25 januari 2021 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

5 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN 2021/ Information till barn och utbildningsnämnd Aktuellt läge avseende Covid Sammanställning av inkomna klagomål under tertial Workshop om grundskolans struktur Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

6 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(1) Dnr BUN 2021/00013 Handläggare Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson Telefon Information till barn och utbildningsnämnd Aktuellt läge avseende Covid Sammanställning av inkomna klagomål under tertial Workshop om grundskolans struktur

7 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN 2021/ Information - Förvaltningschef Förvaltningschefen informerar - Årets skolkommun Lärarförbundet ranking 2. Skolinspektionens beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning av Uddevalla gymnasieskola 3. Information om E-sportshallen 4. Information om medarbetarenkäten Inspektionsärenden 6. Lokalfrågor - Status skola Skäret 7. Barnomsorgskön presenteras digitalt Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

8 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(1) Dnr BUN 2021/00014 Handläggare Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson Telefon Information - Förvaltningschef Förvaltningschefen informerar - Årets skolkommun Lärarförbundet ranking 2. Skolinspektionens beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning av Uddevalla gymnasieskola 3. Information om E-sportshallen 4. Information om medarbetarenkäten Inspektionsärenden 6. Lokalfrågor - Status skola Skäret 7. Barnomsorgskön presenteras digitalt

9 Beslut (20) Dnr-SI 2020:6110 Beslut efter regelbunden kvalitetsgranskning av gymnasieskolan i Uddevalla kommun

10 Skolinspektionen 2 (20) Inledning Skolinspektionen har med stöd i 26 kap skollagen (2010:800) genomfört en kvalitetsgranskning vid Uddevalla kommun avseende de förutsättningar huvudmannen skapar för att eleverna inom gymnasieskolan får en likvärdig utbildning. En kvalitetsgranskning ska belysa hur väl huvudmannen klarar sitt uppdrag att ge elever förutsättningar att nå de nationella målen. Läsanvisning Skolinspektionen bedömer huvudmannens arbete inom två områden, se bilaga 1. På varje område bedöms om huvudmannen uppfyller framtagna kvalitetskriterier i hög utsträckning, i flera delar eller i låg utsträckning. Om en huvudman bedöms uppfylla kvalitetskriterierna i låg utsträckning eller i flera delar anger Skolinspektionen att utvecklingsarbeten behöver inledas och visar på vilka punkter. En skriftlig redovisning av åtgärder begärs också av huvudmannen. Om en skola bedöms uppfylla kriterierna i hög utsträckning begär inte Skolinspektionen motsvarande redovisning men kan lämna framåtsyftande kommentarer. Beslut: Skolinspektionen bedömer att myndighetens kvalitetskriterier uppfylls i Uddevalla kommun i följande utsträckning: Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet Huvudmannen gör i låg utsträckning relevanta analyser av studieresultat och resultat avseende trygghet, som kan utgöra underlag för förbättringsåtgärder inom dessa områden. Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del: Huvudmannen behöver utveckla sin analys med relevanta förklaringar och belägg avseende skillnader och variationer mellan program/skolenheter gällande studieresultat och trygghetsresultat. Huvudmannens kompensatoriska arbete Huvudmannen har i låg utsträckning vidtagit relevanta kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt som möjligt.

11 Skolinspektionen 3 (20) Ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del: Huvudmannen behöver utveckla sin analys av hur elevers behov och förutsättningar påverkar deras möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen samt visa på vilka behov av kompensatoriska åtgärder som finns. Uppföljning Huvudmannen ska senast den 1 september 2021 redovisa till Skolinspektionen vilka förbättringsåtgärder som vidtagits utifrån de identifierade utvecklingsområden och resultatet av dessa åtgärder. Som stöd för redovisningen bör bifogad mall (bilaga 3) användas. Redogörelsen skickas via e-post, till eller per post till, Skolinspektionen, Box 2320, Göteborg. Hänvisa till Skolinspektionens diarienummer för granskningen (dnr SI 2020:6110) i de handlingar som sänds in. Med anledning av den rådande situationen med risker för smittspridning av Covid- 19 Skolinspektionen är medveten om att många skolor i dagsläget är påverkade med anledning av Covid-19. Följden kan vara stor frånvaro av personal eller att resurser måste tas i anspråk för nya förhållanden. Vi följer kontinuerligt situationen och hur den påverkar skolsystemet i olika delar av landet. Om du som huvudman behöver längre uppföljningstid kontakta Skolinspektionen enligt adress ovan.

12 Skolinspektionen 4 (20) Skolinspektionens bedömningar Nedan redovisas Skolinspektionens bedömningar för respektive område. Huvudmannens analys av studieresultat och trygghet Författningsstöd 1 kap. 9, 4 kap. 3, 5-7, 5 kap. 3 skollagen Skolinspektionen bedömer följande: Huvudmannen gör i låg utsträckning relevanta analyser av studieresultat och resultat avseende trygghet, som kan utgöra underlag för förbättringsåtgärder inom dessa områden. Den sammanfattande motiveringen till Skolinspektionens bedömning är att huvudmannen saknar en analys med relevanta förklaringar och belägg för lägre samt högre studieresultat och en analys gällande skillnader och variationer i studieresultat mellan flickor och pojkar på skolenheterna. Granskningen visar att huvudmannen är medveten om att det finns otrygghet gällande skolmiljön och åtgärder har satts in, men analysen av varför elever upplever otrygghet är vagare. Granskningen visar också att huvudmannen inte har undersökt om det finns skillnader i hur flickor och pojkar upplever tryggheten, och följaktligen saknas en analys av varför det är skillnader mellan könen gällande upplevelse av trygghet. Huvudmannen har viss kunskap om utbildningens genomförande och förutsättningar men kunskapen används inte för att analysera resultaten. Huvudmannen saknar en analys med relevanta förklaringar och belägg till såväl lägre som högre studieresultat Granskningen visar att huvudmannen saknar en analys med relevanta förklaringar och belägg för lägre samt högre studieresultat på skolenheterna. Det framkommer av informationsinhämtningen att huvudmannen endast följer upp avgångselevernas studieresultat vilket gör att huvudmannen inte har någon uppföljning av hur det går för eleverna under tiden för utbildningen och därmed inte kan uppmärksamma om det finns avvikelser som bör åtgärdas. Huvudmannen vet och ser genom statistik att det finns skillnader i avgångselevernas studieresultat, men har inte analyserat resultaten, och kan därför inte, utifrån empiriska belägg, förklara varför skillnader finns.

13 Skolinspektionen 5 (20) De framkommer av granskningen att huvudmannen följer upp avgångselevernas resultat utifrån nyckeltal. Det är studieresultat och statistik från huvudmannens eget system som används vid resultatredovisningar och denna statistik delas upp i statistik för flickor och pojkar samt alla avgångselever sammantaget. Betygsstatistiken bearbetas utifrån tre nyckeltal. Dessa nyckeltal är andel elever med gymnasieexamen, genomsnittlig betygspoäng samt andel elever med lägst E i samtliga kurser. Huvudmannen redovisar vidare i inskickad statistik att andelen elever med F i någon kurs har ökat. Huvudmannen kopplar samman ökningen av betyget F med att gymnasieskolan behöver ett alternativt spår för elever som inte klarar de vanliga programmen och som därför riskerar att hoppa av sin gymnasieutbildning. Granskningen visar vidare att huvudmannen saknar en uppföljning av studieresultat under pågående utbildning. I resultatredovisningen följer huvudmannen upp de nyckeltal som nämnts ovan. I inskickat material står det att det inte finns något framtaget mått på verksamhetsnivå som analyseras under elevers pågående gymnasieutbildning. Vid intervjuer bekräftas detta och rektorerna berättar att man är i början av att hitta och analysera resultat under pågående utbildning. Förvaltningsledningen berättar i intervju att detta är ett nytt uppdrag från huvudmannen och man arbetar för att hitta relevanta värden att mäta under pågående utbildning. Det kan enligt förvaltningsledningen handla om andel satta betyg, andel åtgärdsprogram med mera. Från huvudmannen bekräftas att arbetet inte är så långt gånget. Att huvudmannen endast följer upp avgångselevernas studieresultat gör att huvudmannen saknar en uppföljning som kan visa på eventuella avvikelser som bör åtgärdas under tiden som elevernas utbildning pågår. Av Skolinspektionens granskning framgår att huvudmannen visserligen tar del av resultat och signaler angående undervisningens genomförande men att huvudmannen inte använder denna information för att analysera om och hur detta påverkar elevernas studieresultat. Huvudmannen följer upp hur det går för program med låga studieresultat men huvudmannen kopplar i intervju med Skolinspektionen inte ihop detta med vilka förutsättningar programmen har och hur undervisningen genomförs för att finna orsaker och förklaringar till såväl lägre som högre studieresultat. Huvudmannen kopplar dock i några fall samman resultat med identifierade problem gällande förutsättningar och då handlar det om lokalernas utformning. I detta fall är det avsaknad av inbjudande studiemiljöer/studieplatser för eleverna. Av statistik som Skolinspektionen tagit del av inför granskningen framgår att både studieresultat och resultat avseende trygghet är låga på några program. Representant för förvaltningsledningen uppger att detta kan bero på brister i organisationen av studiestöd men att det finns andra parametrar som inverkar som behöver utredas vidare.

14 Skolinspektionen 6 (20) Granskningen visar vidare att huvudmannen inte har en analys med relevanta förklaringar och belägg för skillnader och variationer i studieresultaten mellan flickor och pojkar på programmen och skolenheterna. Inskickad statistik från huvudmannen visar att flickor har högre genomsnittlig betygspoäng än pojkar. Samma statistik visar också att flickors resultat sjunkit något 2020 och att pojkars istället har höjts. 1 Vid intervjuer och i inskickat material finns inga analyser av orsaker till dessa skillnader mellan könen. Vid intervju med förvaltningsledningen berättar en av representanterna att när rektorerna analyserar resultaten tillsammans med sin personal belyses bland annat skillnaderna i betyg mellan flickor och pojkar. Bara medvetenheten om att skillnaderna finns kan ge effekt utan särskilda insatser, enligt representanten. Representanterna för förvaltningsledningen säger vidare att det inte finns någon generell förklaring till skillnader och variationer mellan flickors och pojkars studieresultat. Att fler pojkar läser yrkesprogram och att de prioriterar examen ges som svar på en fråga från Skolinspektionen angående förklaring till varför det är fler pojkar än flickor som får F i sina examensbetyg. Man har till exempel sett att flickor verkar ha högre ambition. Av granskningen framkommer att den analys av skillnader i resultat som finns mellan pojkar och flickor sker på program- och enhetsnivå. Huvudmannen har till viss del förklaringar och belägg till att tryggheten upplevs som lägre respektive högre på skolenheterna men saknar analys gällande flickors och pojkars upplevelse av trygghet Granskningen visar att huvudmannen är medveten om att det finns otrygghet gällande skolmiljön och åtgärder har satts in. Av resultat från Skolenkäten för årskurs 2 vårterminen 2020 framgår det att vid åtta program vid Uddevalla gymnasieskola är tryggheten högre eller i paritet med riket, men på fjorton program ligger tryggheten under rikets snitt. Representant för huvudmannen berättar i intervju att förra året fick förvaltningen i uppdrag från nämnden att arbeta med tryggheten. Nämnden får analyser och rapporter och man kan se att yrkesprogrammen sticker ut mest negativt. Huvudmannens iakttagelse att yrkesprogram sticker ut, överensstämmer med resultat från Skolenkäten vårterminen 2020 där nio yrkesprogram, fyra högskoleförberedande 1 Enligt huvudmannen har flickor och pojkar följande genomsnittliga betygspoäng: flickor 2018: 14,01, 2019: 14,25, 2020: 14,2. Pojkar: 2018: 12,89, 2019: 12,72, 2020: 12,82.

15 Skolinspektionen 7 (20) program samt introduktionsprogrammen (IM) ligger under rikets snitt. I inskickat material Förvaltningens rapportering SKA-uppdrag delår anges att huvudmannen har sett att det finns upplevd otrygghet i vissa av gymnasieskolans skolbyggnader. Elever på ett program har, enligt intervju med rektorerna, uttryckt att det är otryggt i skolmiljön men inte i undervisningen. Representant för huvudmannen säger vidare att en förklaring till otrygghet också kan vara, förutom gymnasieskolans fysiska miljö, elevernas användning av sociala medier och att det genom dessa startas incidenter. Vid intervju med förvaltningsledningen framkommer att de även har en teori om att otryggheten också kan handla om elevers psykiska mående. Det framkommer av granskningen att huvudmannen följer upp antalet anmälningar om kränkande behandling men inte använder dessa för att analysera upplevd trygghet hos eleverna. I inskickad verksamhetsberättelse för 2019 står det att antalet anmälda kränkningar ökar. Representant för huvudmannen berättar att det handlar om att personalen har blivit duktigare på att skriva anmälningar. Förr kom det få anmälningar från gymnasieskolan och huvudmannen påpekade detta för verksamheten. Den förklaring huvudmannen har fått från programmen är att situationer då löstes på plats. Rektorerna bekräftar i intervju att huvudmannen efterfrågar inrapportering av kränkningar. Detta sker i det systematiska kvalitetsarbetet. Vid rektorernas veckovisa möten med verksamhetschef och enhetschefen för kvalitetsarbete sker även rapportering av läget gällande trygghet på de olika skolenheterna. Granskningen visar vidare att huvudmannen inte har undersökt om det finns skillnader i otrygghet gällande flickor och pojkar, och huvudmannen har följaktligen inte analyserat varför det finns skillnader mellan könen gällande upplevelse av trygghet. Skolenkäten vårterminen 2020, åk 2, visar att vid åtta av femton redovisade program ligger flickors resultat angående trygghet under resultatet för rikets snitt. Även pojkars resultat vid åtta av femton redovisade program ligger under rikets snitt. 2 Skolenkätens resultat visar vidare att flickors resultat gällande trygghet är lägre vid några mansdominerade program samt att pojkar vid kvinnodominerade program tenderar att ha lägre grad av trygghet. Exempel på detta är vid kvinnodominerade program 2 Anledning att inte alla gymnasieskolans program är redovisade i Skolenkäten vt 20, beror på att vid vissa program har färre än fem elever av ettdera könet svarat på Skolenkäten och då finns dessa resultat/program inte redovisade.

16 Skolinspektionen 8 (20) såsom estetiska programmet (ES) samt restaurang- och livsmedelsprogrammet (RL). Där är pojkars skattning av trygghet under rikets snitt, medan flickors skattning av trygghet ligger över rikets snitt. Vid mansdominerade program såsom bygg- och anläggningsprogrammet (BA) är flickors skattning av trygghet under rikets snitt (pojkar ligger strax under snittet). Likaså vid teknikprogrammet (TE) samt fordons- och transportprogrammet (FT) skattar flickor tryggheten under rikets snitt medan pojkar ligger över eller i paritet med riket. Vid intervju uppger förvaltningsledningen att detta inte är något som man har analyserat. När det gäller inrapportering till huvudmannen angående kränkningar uppger rektorer i intervju att huvudmannen inte efterfrågar rapportering utifrån andel flickor och pojkar. Huvudmannen har viss kunskap om utbildningens genomförande och förutsättningar men kunskapen används inte för att analysera resultaten Av granskningen framkommer att huvudmannen har gjort insatser för att skolmiljön och lokalerna ska vara trygga för eleverna. Det är stor rörelse av elever inom och mellan dessa byggnader och att som elev vandra runt kan skapa otrygghet, enligt en av huvudmannens representanter. För att förbättra tryggheten vid en skolbyggnad med flera enheter har man till exempel anställt en skolvärd samt fler assistenter. Enligt huvudmannen skiljer sig dock förutsättningar åt vad gäller lokaler vid de olika skolbyggnaderna eftersom vissa skolbyggnader är svårare att göra trygga på grund av lokalernas beskaffenhet. Granskningen visar vidare att huvudmannen följer upp fördelningen av lokaler och utrustning men använder inte informationen för att analysera resultaten. Huvudmannen följer upp vilka behov av lokaler och utrustning som finns med rektorerna. När det gäller samutnyttjande av lokaler görs en fördelning tillsammans med verksamhetschefen. Ett exempel som lyfts av huvudmannen i intervju är att elever på IM var mer eller mindre ensamma i en skolbyggnad, vilket inte var bra ur integrationssynpunkt. Detta ledde till att elever från IM nu har lektioner i en annan skolbyggnad för att dessa elever ska bli del av en större verksamhet. Av granskningen framgår att huvudmannen tar ansvar för att fördela kompetens och behöriga lärare utifrån de behov som finns. Skolinspektionen kan vid granskningen dock inte se att detta används för att utveckla analysen av studieresultaten. Rekryteringar gås igenom tillsammans i rektorsgruppen och man ser över hur behörighetssituationen ser ut övergripande. För att det ska vara likvärdigt diskuterar rektorsgruppen fördelning av personal mellan skolbyggnaderna och enheterna. Verksamhetschefen är med i dessa diskussioner. Varje skolbyggnad har sitt

17 Skolinspektionen 9 (20) elevhälsoteam och rektorerna formar och ansvarar för elevhälsans arbete på sin enhet utifrån de behov som finns där. Enligt intervju med rektorerna kan omfördelning av elevhälsoresurser ske genom ett samarbete med specialpedagog och enhetschefen för elevhälsan. Huvudmannen anger att ES fick extra tilldelning för elevhälsa utifrån psykisk ohälsa bland eleverna. Identifierat utvecklingsområde I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del: Huvudmannen behöver utveckla sin analys med relevanta förklaringar och belägg avseende skillnader och variationer mellan program/skolenheter gällande studieresultat och trygghetsresultat. Skolinspektionens granskning visar att huvudmannen saknar en analys med relevanta förklaringar och belägg för lägre samt högre studieresultat på programmen och skolenheterna. Granskningen visar vidare att huvudmannen är medveten om att det finns otrygghet gällande skolmiljön och åtgärder har satts in, men analysen av varför elever upplever otrygghet är vagare. Huvudmannen har inte följt upp eventuella skillnader varken vad gäller skillnader mellan flickor och pojkar när det handlar om studieresultat eller upplevelse av trygghet. Även om det på skolenheter sker kartläggning och analys av studie- och trygghetsresultat så saknas det en övergripande analys med orsaker utifrån resultat från hela gymnasieskolans verksamhet. Huvudmannen har dock påbörjat ett arbete för att kunna följa upp och analysera resultat inom utbildningen inom det systematiska kvalitetsarbetet vilket Skolinspektionen rekommenderar att huvudmannen fortsätter med. Enligt skollagen ska varje huvudman inom skolväsendet på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. Av förarbetena till skollagen står det bland annat att syftet med ett systematiskt kvalitetsarbete är att det ska leda till förbättringar och om det finns brister i verksamheten ska huvudmannen vidta nödvändiga åtgärder. Huvudmannen har det yttersta ansvaret för genomförandet av utbildningen vilket ger huvudmannen en central roll när det gäller att bedriva ett kvalitetsarbete som ska garantera kvalitet och likvärdighet. Kvalitetsarbetet ska bygga på de uppgifter som kommer fram i verksamheternas kvalitetsarbete och på andra uppgifter som är väsentliga för uppföljningen och utvecklingen, till exempel betygsstatistik och resultat av nationella prov. Vidare kan nämnas behovet av att analysera variationer mellan

18 Skolinspektionen 10 (20) programmens/skolenheternas resultat och måluppfyllelse liksom likvärdigheten mellan programmens/skolenheternas bedömning och betygssättning. 3 En analys av god kvalitet utmärks av, när det gäller studieresultat och trygghetsresultat, att den identifierar både faktorer som främjar det som fungerar (framgångsfaktorer) samt det som fungerar mindre bra. Skolinspektionens erfarenheter från tillsyner och granskningar är dock att vissa huvudmän tenderar att enbart använda sig av generella resultat av till exempel elevers upplevelse av trygghet och beskriva det i positiva termer för alla skolenheter totalt. Samtidigt visar Skolinspektionens mätningar att skillnaderna mellan program/skolenheter är stora när det gäller elevers skattning av till exempel trygghet. Detta illustrerar att det ofta blir missvisande att utgå från genomsnittsresultat. Det är således viktigt att huvudmannen uppmärksammar tydliga och systematiska skillnader mellan flickor och pojkar när det gäller studie- och trygghetsresultat, och inte endast ser till studie- och trygghetsresultaten som helhet. Huvudmannen behöver istället jämföra och bryta ner resultat på elevgruppen flickor-pojkar på skolenhetsnivå, årskursnivå, programnivå etcetera. Där sådana skillnader finns mellan flickor och pojkar behöver huvudmannen också söka förklaringar till varför sådana skillnader uppstår samt åtgärda dessa. Myndighetens erfarenhet är att de huvudmän som har en genomtänkt styrning av skolan, också tydligt kan redovisa skolors/enheters/programs resultat så att det tydligt framgår var måluppfyllelse har nåtts och var förbättringsområden finns. Huvudmän som styr utifrån dessa kriterier har också god kännedom om såväl styrkor som svagheter i skolorna/enheterna/programmen de kan därför rikta resurser utifrån metodiska analyser av det aktuella läget. 4 Skolinspektionen rekommenderar huvudmannen för Uddevalla gymnasieskola att utveckla sitt analysarbete av både framgångsfaktorer och utvecklingsområden när det gäller studie- och trygghetsresultat. Detta gäller låga såväl som höga resultat samt skillnader mellan flickors och pojkars resultat. Detta för att kunna fatta välgrundade beslut om åtgärder och insatser utifrån behov vid skolenheter och program. 3 4 kap. 3 skollagen; Regeringens proposition 2009/10: Skolinspektionen (2015), Huvudmannens styrning av grundskolan ett uppdrag med eleven i fokus, kvalitetsgranskning.

19 Skolinspektionen 11 (20) Huvudmannens kompensatoriska arbete Författningsstöd 1 kap. 9, 2 kap. 8, 4 kap. 7 skollagen Skolinspektionen bedömer följande: Huvudmannen har i låg utsträckning vidtagit relevanta kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt som möjligt. Den sammanfattande motiveringen till Skolinspektionens bedömning är att huvudmannen har viss kännedom om elevers behov och förutsättningar men saknar analys hur detta påverkar elevers möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen. Av granskningen framkommer att tilldelning av resurser är generell. Huvudmannen genomför i dagsläget inga kompensatoriska åtgärder men planerar för en. Huvudmannen har kännedom om en grupp av elever med specifika behov och planerar insats för denna elevgrupp i form av en alternativ studieväg. Huvudmannen kan inte visa vilka resultat tilldelning av resurser, såsom extra elevpeng och assistenter, får och hur detta påverkar elever med sämre förutsättningar att nå utbildningens mål så långt som möjligt. Huvudmannen har viss kännedom om elevers behov och förutsättningar men saknar analys hur detta påverkar elevers möjlighet att tillgodogöra sig utbildningen Granskningen visar att huvudmannen till viss del har kännedom om vilka behov och förutsättningar eleverna med sämre förutsättningar har för att nå utbildningens mål. Som framkommit i föregående område, i detta beslut, saknar dock huvudmannen en övergripande analys som förklarar lägre som högre studie- och trygghetsresultat. Detta gör det svårt för huvudmannen att veta vilka behov och förutsättningar eleverna har på de olika programmen och skolenheterna, för att utifrån det skaffa sig kännedom om vilka behov elever med sämre förutsättningar har för att kunna tillgodogöra sig utbildningen. Utifrån information genom överlämningar från grundskolan har dock huvudmannen sett behov av ett parallellt spår vid sidan av gymnasieskolans program, som tidigare omtalats i samband med studieresultat. Detta spår ska vara för elever som inte kan vara i stora sammanhang till exempel på grund av neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) så att de ändå kan nå en examen. Detta är även en insats för att motverka avhopp, enligt huvudmannen. Granskningen visar att huvudmannen även har identifierat gruppen nyanlända som en grupp av elever som har svårt att nå målen. Enligt intervju med rektorerna och

20 Skolinspektionen 12 (20) förvaltningsledningen har också den gruppen följts upp. När det gäller nyanlända elever på introduktionsprogram yrkesintroduktion (IMYRK) och introduktionsprogram språkintroduktion (IMSPR) har man har sett att övergången mellan IMSPR till nationella program fungerat bra. Däremot har övergången från IMYRK till nationella program gått sämre. Skolinspektionen har vid granskningen inte sett att huvudmannen har analyserat detta och planerat insatser för dessa elever utifrån en sådan analys. Resurstilldelning till skolenheterna är generell Av granskningen framkommer att tilldelning av resurser i huvudsak är generell. Skolenheterna får kompensation, en extra tilldelning av elevpeng, för elever med högst 160 meritpoäng från grundskolan. I intervju med förvaltningsledningen framkommer att elevpengen är satt utifrån ett tänkt behov därför får IM en högre tilldelning än de nationella programmen. I intervju framkommer vidare att det från huvudmannen även finns en generell tilldelning till skolenheterna för behov av assistenter. Alla enheter får samma tilldelning. Rektorerna tittar sedan tillsammans på fördelning av resurser och det är rektorerna själva som gör analys och lägger resurser där det behövs. Huvudmannen genomför i dagsläget inga kompensatoriska åtgärder Huvudmannen genomför i dagsläget inga kompensatoriska åtgärder men planerar för en. Huvudmannen har sett att det finns en elevgrupp med behöriga elever som, enligt huvudmannen, har inlärningsproblematik eller social problematik, vilket gör att dessa elever inte kan tillgodogöra sig undervisningen inom de nationella programmen. En alternativ studieväg som utgår från individbehov kan möta en del av dessa elevers behov, skriver huvudmannen i inskickat material, och en sådan studieväg är under planering, vilket påtalats enligt ovan. Enligt inskickat material planeras start hösten Granskningen visar vidare att huvudmannen ser att det finns behov av generell kompetensutveckling för lärare inom området NPF eftersom personalen inte är utbildad att hantera problematik kring detta, enligt representant för huvudmannen i intervju. I övrigt är det arbetslagen som önskar och formar sin fortbildning utifrån behov och detta kommer sällan till huvudmannens kännedom. Av granskningen framkommer vidare att lärarna har tagit del av fortbildning gällande integration. Denna fortbildning har varit generell med motiveringen, berättar representant för

21 Skolinspektionen 13 (20) förvaltningsledningen, att elever från IMSPR går till alla nationella program, och alla lärare möter den elevgruppen. Av granskningen framkommer att huvudmannen har kännedom om att rektorerna genomför kompensatoriska åtgärder, såsom till exempel bemannade studiehallar för att öka studieresultaten, och huvudmannen får information om att elever får hjälp där. Målet är att varje rektor/skolbyggnad ska ha en organisation för studiestöd, säger representant för förvaltningsledningen i intervju. Målet med att eleverna går till en studiehall är att de ska komma ikapp och klara sina studier och elever går till studiehallen efter beslut från rektor. Därutöver finns också öppna stugor som stöd för alla elever på eftermiddagar. Huvudmannen kan i låg utsträckning visa vilka resultat insatser får Huvudmannen kan inte specifikt visa vilka studieresultat den ekonomiska resursfördelningen gällande extra elevpeng får. Av granskningen framkommer också att huvudmannen inte heller har analyserat om lärarassistenter får någon effekt på till exempel måluppfyllelsen. Nämnden kan istället få information vid sidan av som ger en känsla av hur det fungerar. Nämnden har en tillitsbaserad styrmodell, men kan även be förvaltningen om underlag om så önskas, enligt intervju med huvudmannen. Representant för förvaltningsledningen säger att när det gäller lärarassistenter behöver det komma en utvärdering. Representanten hör dock från rektorerna är att det är en bra resurs. I budgeten för 2020/2021 har huvudmannen satt upp en vidaresatsning på assistenter. Uppföljning av insatser och åtgärder sker i rektorernas resultatdialog med verksamhetschefen, enligt intervju med förvaltningsledningen. Vidare ska förvaltningen genom rektorernas rapportering i det systematiska kvalitetsarbetet se om enhetsspecifika åtgärder, såsom studiehall, ger resultat, enligt rektorerna i intervju. Vid intervju ger representanterna för huvudmannen ett konkret exempel på uppföljning och det gäller uppföljning av ES som hade avvikande studieresultat. Detta hände för två år sedan och nämnden ser, enligt intervju, att utvecklingen på programmet nu har vänt. En representant för huvudmannen berättar att de låga resultaten på ES gjorde att nämnden fick detaljerad information om hur man arbetade på programmet för att komma tillrätta med problem. Nämnden bokade studiebesök och rektorn beskrev de utmaningar som verksamheten hade. En förklaring som angavs av rektorn var att det fanns psykosocial problematik bland eleverna. I inskickat material återges några av åtgärderna med syfte att förbättra studieresultaten på ES, såsom extra studiepass, fokus i studiehallen på studiestöd, läsa i liten grupp, få mer tid

22 Skolinspektionen 14 (20) i kurs etcetera. En rektor bekräftar i intervju att fler elever gick ut med examen samt att genomsnittlig betygspoäng var högre detta läsår än tidigare läsår. Detta är dock det enda exemplet på en sådan situation där huvudmannen har fördjupat sig i uppföljning, enligt representanten för huvudmannen. Skolinspektionens rekommenderar att huvudmannen försäkrar sig om att påbörjade insatser och åtgärder följs upp systematiskt och aktivt så att huvudmannen säkerställer att dessa leder till faktiska förbättringar av elevernas möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen. Identifierat utvecklingsområde I syfte att ytterligare höja verksamhetens kvalitet inom området bedömer Skolinspektionen att ett utvecklingsarbete behöver inledas inom följande del: Huvudmannen behöver utveckla sin analys av hur elevers behov och förutsättningar påverkar deras möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen samt visa på vilka behov av kompensatoriska åtgärder som finns. Huvudmannen för Uddevalla gymnasieskola saknar en analys som visar vilka behov och förutsättningar elever med sämre förutsättningar har för att nå utbildningens mål. Detta för att kunna fördela resurser och genomföra kompensatoriska åtgärder utifrån de behov som finns inom de olika enheterna och programmen. I skollagen står det att varje huvudman inom skolväsendet ska på huvudmannanivå systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp och utveckla utbildningen. I huvudmannens styrning ligger också ansvaret att besluta om insatser för att uppväga skillnader som kan ge de elever med sämre förutsättningar det stöd som är nödvändigt för att de ska klara av utbildningen. Det måste framgå hur förhållandena på enheter och program påverkar resursfördelningen och hur huvudmannen väger in elevernas förutsättningar och behov kap. 3 skollagen; Regeringens proposition 2013/14:148.

23 Skolinspektionen 15 (20) En framgångsfaktor avseende styrning mot skolans kompensatoriska uppdrag kan vara att huvudmannen identifierar vilka förutsättningar eleverna kommer till utbildningen med, vilket huvudmannen till viss del gör idag, och analyserar variationer i studieresultat och undersöker hur eleverna mår och hur de upplever sin utbildning. Huvudmannen bör också ta reda på om det finns systematiska skillnader i den socioekonomiska elevsammansättningen på programmen. Genom att utvärdera vilka orsaker som kan finnas till skillnader i förutsättningar och resultat får huvudmannen underlag för beslut om riktade insatser till de elevgrupper som har störst behov. Huvudmannen behöver därför ta reda på fakta om elevsammansättningen för att kunna identifiera de elever som har sämre förutsättningar att klara sin utbildning. Huvudmannen behöver därefter följa upp och analysera hur eleverna presterar, under pågående utbildning, och vilka möjligheter de har att tillgodogöra sig utbildningen. Skolinspektionen rekommenderar att huvudmannen skaffar sig kunskap om elevsammansättningen för att kunna ta reda på hur de elever som har sämre förutsättningar presterar i skolan. Huvudmannen behöver dessutom använda sina analyser av studieresultat och trygghet och koppla dessa till hur elevernas behov och förutsättningar påverkar deras möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen. Detta för att kunna genomföra åtgärder som syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt som möjligt. På Skolinspektionens vägnar X Maria Larsson Beslutsfattare Signerat av: Maria Larsson X Ann-Kristin Hammersberg Föredragande / Utredare Signerat av: Ann-Kristin Hammersberg I handläggningen av ärendet har även utredare Christina Sjögren medverkat.

24 Skolinspektionen 16 (20) Bilaga 1: Underlag för bedömning regelbunden kvalitetsgranskning Vid granskningsbesöket inhämtas information om såväl styrkor som utvecklingsområden inom verksamheten. Värderingarna i detta beslut grundar sig på: Två gruppintervjuer med rektorer. En gruppintervju med förvaltningspersonal. Två intervjuer med ansvariga politiker. Dokumentstudier. Dels de dokument som begärts in från huvudmannen och skolan, dels den officiella statistik som finns att tillgå om den aktuella huvudmannen. Innan beslut har fattats har huvudmannen fått ta del av Skolinspektionens protokoll från besöket för faktakontroll. Som underlag för bedömningarna har Skolinspektionens utredare använt sig av bedömningsunderlag, vilka är utformade i enlighet med forskning och beprövad erfarenhet. Bedömningsunderlagen beskriver de områden som utredarna ska värdera vid besök på skolenheter. Bedömningsunderlagen är uppdelade i bedömningsområden. Respektive bedömningsområde är sedan nedbrutet till ett antal punkter Dessa punkter beskriver mer i detalj vad som ska utredas, för att identifiera var huvudmannens styrkor respektive förbättringsområden finns. Bedömningsområden För huvudmannen granskas följande delar: Bedömningsområde 1: I vilken utsträckning det finns en förklarande ansats i huvudmannens analys av studieresultat och resultat avseende trygghet, som kan utgöra underlag för förbättringsåtgärder inom dessa områden. Bedömningsområde 2: I vilken utsträckning huvudmannen har vidtagit relevanta kompensatoriska åtgärder, som syftar till att elever med sämre förutsättningar ska nå utbildningens mål så långt som möjligt. Skolinspektionen har i den regelbundna kvalitetsgranskningen valt ut två väl definierade och begränsade granskningsområden i syfte att få ett djup förståelse av hur huvudmannen arbetar inom dessa områden inom en specifikt utvald skolform. De två ovanstående områdena representerar inte hela huvudmannens arbete. Inom huvudmannens ansvar för skolan finns många viktiga områden som tillsammans bildar huvudmannens samlade ansvar för sin verksamhet och det finns därmed andra

25 Skolinspektionen 17 (20) områden som är betydelsefulla för ett framgångsrikt arbete. Granskningen ger dock en god inblick i med vilken kvalitet huvudmannens arbete sker inom ovanstående områden för den valda skolformen. Resultaten av denna granskning kan även ge information till hur huvudmannen kan utveckla sitt arbete inom andra områden och i andra skolformer. Mer information om kvalitetsgranskningen finns på Skolinspektionens hemsida:

26 Skolinspektionen 18 (20) Bilaga 2: Bakgrundsuppgifter om verksamheten Skolinspektionen intervjuade huvudmannen mellan den 13 oktober 2020 och den 21 oktober Intervjuerna genomfördes av Ann-Kristin Hammersberg och Christina Sjögren. Barn- och utbildningsnämnden ansvarar bland annat för förskola, grundskola, särskola, gymnasium och vuxenutbildning i Uddevalla kommun. Barn- och utbildningsförvaltningen leds av en förvaltningschef tillika skolchef. Uddevalla gymnasieskolas verksamhet är organiserad utifrån en verksamhetsorganisation där verksamhetschefen (gymnasiechefen), närmast förvaltningschefen, ansvarar övergripande för verksamhetsområdet. Samtliga rektorsenheter inom Uddevalla gymnasieskola samt gymnasiesärskola är underställda verksamhetschefen. Gymnasieskolans rektorsenheter fördelas över fem skolbyggnader där både högskoleförberedande program och yrkesprogram finns samt introduktionsprogrammen och gymnasiesärskolan. Över 3200 elever studerar vid den kommunala gymnasieutbildningen. Uddevalla gymnasieskola består av skolhusen Agneberg, Sinclair, Margretegärde, Östrabo 1 och Östrabo Y.

27 Skolinspektionen 19 (20) Bilaga 3: Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder Redovisningsformulär för vidtagna åtgärder med anledning av utvecklingsområden i regelbunden kvalitetsgranskning av huvudmannen för Uddevalla gymnasieskola i Uddevalla kommun Detta formulär kan användas som stöd för er när ni redovisar hur ni har arbetat med de utvecklingsområden som Skolinspektionen har identifierat i samband med den regelbundna kvalitetsgranskningen. Redovisningen av vidtagna åtgärder ska fastställas av huvudmannen. En viktig del i Skolinspektionens arbete är att ta del av elevernas synpunkter om sin skolsituation i våra utredningar. Vi skulle därför vilja veta om ni återkopplat vårt beslut till eleverna och i så fall på vilket sätt? Formulär för huvudmannens redovisning Utvecklingsområde 1: Huvudmannen behöver utveckla sin analys med relevanta förklaringar och belägg avseende skillnader och variationer mellan program/skolenheter gällande studieresultat och trygghetsresultat. Redovisa vilka åtgärder som genomförts: Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet sedan åtgärderna vidtagits:

28 Skolinspektionen 20 (20) Vilka utvärderingsmetoder har ni använt i er uppföljning? Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras: Utvecklingsområde 2: Huvudmannen behöver utveckla sin analys av hur elevers behov och förutsättningar påverkar deras möjligheter att tillgodogöra sig utbildningen samt visa på vilka behov av kompensatoriska åtgärder som finns. Redovisa vilka åtgärder som genomförts: Beskriv hur verksamhetens kvalitet utvecklats avseende utvecklingsområdet sedan åtgärderna vidtagits: Vilka utvärderingsmetoder har ni använt i er uppföljning? Beskriv eventuella ytterligare åtgärder som planeras:

29 Barn och utbildning 1(5) Dnr: BUN 2021/00028 Pågående ärenden myndigheter 2021 Skolinspektionen enskilda elever Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Barn och elevombudet enskilda elever Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Övriga myndigheter Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Pågående ärenden myndigheter 2020 Skolinspektionen enskilda elever Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Begäran om Rektors yttrande yttrande inkommen skickat Skolinspektionen 2019:10114 Begäran om yttrande med anledning av ärende om förutsättningar för anmälan till Lärarnas ansvarsnämnd (BUN 2020/00159) Barn och utbildning Postadress Uddevalla Besöksadress Stadshuset Varvsvägen 1 Telefon Fax E-post

30 2(5) Dnr BUN 2021/00028 Skolinspektionen 2020:453 Beslut att överlämna anmälan mot Västerskolan 8-9 till Uddevalla kommun (BUN 2020/00201) Beslut från Skolinspektionen att överlämna anmälan till Uddevalla kommun Svar på klagomålet skickas Skolinspektionen 2020: Begäran om yttrande med anledning av anmälan avseende Forshällaskolan i Uddevalla kommun (BUN 2020/00315) Skolinspektionen 2020:1185 Begäran om yttrande med anledning av anmälan mot Agnebergsgymnasiet i Uddevalla kommun (BUN 2020/00329) Begäran om yttrande inkommen yttrande inskickat Begäran om komplettering svar senast 14 maj Komplettering inskickad Begäran om komplettering Beslut om föreläggande svar senast den 19 februari Begäran om yttrande inkommen Komplettering inskickad Yttrande inskickat Skolinspektionen 2020:3173 Begäran om yttrande med anledning av anmälan avseende Uddevalla kommun gällande utbetalning av bidragsbelopp (BUN 2020/00617) Begäran om yttrande inkommen Svar senast 25 maj Yttrande inskickad

31 3(5) Dnr BUN 2021/00028 Skolinspektionen 2020:5786 Beslut att överlämna anmälan gällande Norgårdenskolan 7-9 till Uddevalla kommun (BUN 2020/01018) Skolinspektionen 2020:4549 Begäran om yttrande med anledning av anmälan avseende Västerskolan 8-9 (Källan) i Uddevalla kommun (BUN 2020/01123) Beslut att lämna över anmälan till Uddevalla kommun Yttrande från vårdnadshavare över barn och utbildnings svar Beslut att avsluta ärendet Begäran om yttrande senast 13 november Svar skickat Yttrande skickas Skolinspektionen 2020:7383 Begäran om yttrande med anledning av anmälan avseende Källdalsskolan i Uddevalla kommun (BUN 2020/01124) Begäran om yttrande senast 16 november Beslut att avsluta ärendet Yttrande skickas Barn och elevombudet enskilda elever Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Barn- och elevombudet 2020: Begäran om yttrande till anmälan om kränkande behandling vid Västerskolan (BUN 2020/00458) Begäran om yttrande svar senast 30 april svar skickas Begäran om komplettering Beslut att avsluta ärendet Kompletterande svar skickas

32 4(5) Dnr BUN 2021/ kompletterande svar skickas Skrivelse från vårdnadshavare Beslut om föreläggande svar senast 30 oktober Svar skickas Begäran om komplettering senast 18 november Övriga myndigheter Ärende Historik Senast inkommen handling Senast utgående handling Skolinspektionen 2020: Begäran om yttrande avseende undantag från skolplikten m.m. i Uddevalla kommun (BUN 2020/00336) Beslut om att avsluta tillsynen Yttrande skickas Diskrimineringsombudsmannen TIL 2020/39 Begäran om yttrande gällande anmälan Norgårdenskolan 7-9 (BUN 2020/00746) Begäran inkommen handlingar skickade Beslut om föreläggande svar senast 30 oktober anstånd till 16 november Begäran om yttrande inkommen Svar senast 12 juni Svar till DO

33 5(5) Dnr BUN 2021/00028 Diskrimineringsombudsmannen TIL 2020/59 Begäran om yttrande gällande Anmälan mot Norgårdenskolan 7-9 (BUN 2020/01182) Begäran om yttrande inkommen Svar senast 8 december Svar till DO

34 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN 2021/ Information - Ordförande Ordföranden informerar - Delegationsbeslut gällande tillfälliga verksamhetsförändringar på grund av pandemin Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

35 Tjänsteskrivelse Barn och utbildning 1(1) Dnr BUN 2021/00015 Handläggare Förvaltningssekreterare Pernilla Gustafsson Telefon Information - Ordförande Ordföranden informerar - Delegationsbeslut gällande tillfälliga verksamhetsförändringar på grund av pandemin

36 Delegationsbeslut Barn och utbildning 1(1) Dnr: BUN 2020/01114 Beslut enligt barn och utbildningsnämndens beslut Delegation till ordförande att fatta beslut om tillfälliga verksamhetsförändringar med anledning av pandemin. Tillfälligt stängning av verksamheten vid Norrskolan åk 4-6 samt begränsat öppethållande för Norrskolans fritidshem Bakgrund Riksdag och regering har fattat beslut om tillfälliga bestämmelser med anledning av pandemin som huvudmannen kan tillämpa vid olika situationer. Barn och utbildningsnämnden beslutade den 22 oktober 2020 att ge ordförande delegation att fatta beslut om tillfälliga verksamhetsförändringar med anledning av pandemin. Vid Norrskolan F-6 har den situationen inträffat att en så stor andel av personalen är frånvarande med anledning av coronaviruset att omedelbara åtgärder behöver vidtas utifrån rådande förhållanden samt för att minska smittspridning. Beslut På grund av personalsituationen och för att minska smittspridning vid Norrskolan samt vid Norrskolans fritidshem beslutas följande: Från och med tisdagen den 15 december 2020 till och med fredagen den 18 december 2020 bedrivs undervisningen i årskurs 4-6 på distans. Under samma period har Norrskolans fritidshem begränsat öppethållande vilket innebär att fritidshemmet är öppet från skoldagens slut till kl. 16:30. Matsalen hålls öppen för de eleverna i årskurs 4-6 som vill äta lunch på skolan. Alternativ omsorgsverksamhet kommer att erbjudas i enlighet med föreskrifter och allmänna råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Roger Ekeroos (M) Ordförande barn och utbildningsnämnden Uddevalla kommun Expedieras till Verksamhetschef grundskola Grundskolekontoret Rektor Norrskolan Barn och utbildning Postadress Uddevalla Besöksadress Stadshuset Varvsvägen 1 Telefon Fax E-post

37 Delegationsbeslut Barn och utbildning 1(2) Dnr: BUN 2020/01114 Förlängning av beslut daterat om tillfällig stängning av verksamheten vid Hovhultskolan åk 4-6 samt begränsat öppethållande för Hovhultskolans fritidshem enligt barn och utbildningsnämndens beslut Delegation till ordförande att fatta beslut om tillfälliga verksamhetsförändringar med anledning av pandemin Bakgrund Riksdag och regering har fattat beslut om tillfälliga bestämmelser med anledning av pandemin som huvudmannen kan tillämpa vid olika situationer. Barn och utbildningsnämnden beslutade den 22 oktober 2020 att ge ordförande delegation att fatta beslut om tillfälliga verksamhetsförändringar med anledning av pandemin. På grund av att en stor andel av personalen på Hovhultskolan och på skolans fritidshem var frånvarande med anledning av Coronaviruset och för att minska smittspridningen fattade Barn och utbildningsnämndens ordförande beslutet att elever i Hovhultskolans årskurser 4-6 inte erbjuds verksamhet i skolans lokaler och att eleverna skulle stanna hemma samt om begränsat öppethållande för Hovhultskolans fritidshem från och med tisdagen den 8 december 2020 till och med tisdagen den 15 december Då situationen fortsatt är svår på skolan och på fritidshemmet behöver beslutet förlängas till fredagen den 18 december Beslut På grund av personalsituationen och för att minska smittspridning vid Hovhultskolan samt vid Hovhultskolans fritidshem beslutas följande: Från och med onsdagen den 16 december 2020 till och med fredagen den 18 december 2020 bedrivs undervisningen i årskurs 4-6 på distans. Under samma period har Hovhultskolans fritidshem begränsat öppethållande vilket innebär att morgonfritids hålls stängt och att fritidshemmet är öppet från skoldagens slut till kl. 16:30. Matsalen hålls öppen för de eleverna i årskurs 4-6 som vill äta lunch på skolan. Alternativ omsorgsverksamhet kommer att erbjudas i enlighet med föreskrifter och allmänna råd från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Barn och utbildning Postadress Uddevalla Besöksadress Stadshuset Varvsvägen 1 Telefon Fax E-post

38 Delegationsbeslut Barn och utbildning 2(2) Dnr BUN 2020/01114 Roger Ekeroos (M) Ordförande barn och utbildningsnämnden Uddevalla kommun Expedieras till Verksamhetschef grundskola Grundskolekontoret Rektor Hovhultskolan

39 Delegationsbeslut Barn och utbildning 1(1) Dnr: BUN 2020/01114 Förlängning av beslut daterat om tillfällig distansundervisning för Uddevalla Vuxenutbildning enligt barn och utbildningsnämndens beslut Delegation till ordförande att fatta beslut om tillfälliga verksamhetsförändringar med anledningen av pandemin Bakgrund Riksdag och regering har fattat beslut om tillfälliga bestämmelser med anledning av pandemin som huvudmannen kan tillämpa vid olika situationer. Barn och utbildningsnämnden beslutade den 22 oktober 2020 att ge ordförande delegation att fatta beslut om tillfälliga verksamhetsförändringar med anledning av pandemin. Den 3 november 2020 beslutade barn och utbildningsnämndens ordförande om införande av distansundervisning inom vissa utbildningar vid Uddevalla vuxenutbildning. Beslutet förlängdes den 20 november 2020 till att gälla till och med den 18 december Smittspridningen fortsätter att öka i samhället och det finns därför anledning att ytterligare förlänga de tillfälliga verksamhetsförändringarna vid verksamheten. Bilagan till beslutet Vuxenutbildningens handlingsplan med anledning av Corona-viruset justeras genom att även SFI-utbildningen bedrivs på distans för att ytterligare minska trängsel i lokalerna och förhindra spridningen av Covid-19. Dialog kring situationen och åtgärderna har förts med smittskyddsläkare. Beslut Vuxenutbildningens handlingsplan med anledning av Corona-viruset som biläggs detta och tidigare beslut gällande Vuxenutbildningens distansundervisning justeras från och med torsdagen den 17 december Beslut om att undervisningen inom vissa utbildningar hos Uddevalla vuxenutbildning förlängs från och med lördagen den 19 december 2020 till och med onsdagen den 6 januari Av justerad bilaga framgår vilka utbildningar som genomförs via distans och vilka moment som är skolförlagda samt hur de ska organiseras. Roger Ekeroos (M) Ordförande barn och utbildningsnämnden Uddevalla kommun Expedieras till Verksamhetschef Uddevalla vuxenutbildning Uddevalla vuxenutbildning Berörda rektorer Barn och utbildning Postadress Uddevalla Besöksadress Stadshuset Varvsvägen 1 Telefon Fax E-post

40 Delegationsbeslut Barn och utbildning 1(1) Dnr: BUN 2020/01114 Förlängning av beslut daterat enligt barn och utbildningsnämndens beslut Delegation till ordförande att fatta beslut om tillfälliga verksamhetsförändringar med anledning av pandemin Tillfällig distansundervisning för Uddevalla gymnasieskola Bakgrund Den 3 december 2020 lämnade Folkhälsomyndigheten rekommendationen att gymnasieskolan från och med måndagen den 7 december 2020 till och med onsdagen den 6 januari 2021 övergår till fjärr- eller distansundervisning. Anledningen var att Folkhälsomyndigheten bedömde att detta skulle bidra till en minskad smittspridning av covid-19 i samhället. Regeringen uttalade vid pressträff att rekommendationen bör följas av huvudmännen för gymnasieskolor. Barn och utbildningsnämndens ordförande fattade med rubricerad delegation beslut om distansundervisning för Uddevalla gymnasieskola fram till och med onsdagen den 6 januari Vid kontakt med smittskyddet framgår att smittspridningen av Covid-19 fortsatt är allvarlig varför beslut om distansundervisning för Uddevalla gymnasieskola behöver förlängas ytterligare två veckor in på vårterminen Beslut Beslutet om distansundervisning för elever i Uddevalla gymnasieskola (nationella program) förlängs från och med måndagen den 11 januari 2021 till och med fredagen den 22 januari Elever i gymnasiesärskola och vid IM-programmet, inklusive språkintroduktion, berörs inte av beslutet. Rektor ges möjlighet att fatta beslut om undantag från detta beslut då det finns särskilda skäl för elever i Uddevalla gymnasieskola att delta i skolförlagd undervisning. Roger Ekeroos (M) Ordförande barn och utbildningsnämnden Uddevalla kommun Expedieras till Verksamhetschef Uddevalla gymnasieskola Gymnasiekontoret Berörda rektorer Barn och utbildning Postadress Uddevalla Besöksadress Stadshuset Varvsvägen 1 Telefon Fax E-post

41 Delegationsbeslut Barn och utbildning 1(1) Dnr: BUN 2020/01114 Förlängning av beslut daterat enligt barn och utbildningsnämndens beslut Delegation till ordförande att fatta beslut om tillfälliga verksamhetsförändringar med anledningen av pandemin Tillfällig distansundervisning för Uddevalla vuxenutbildning Bakgrund Riksdag och regering har fattat beslut om tillfälliga bestämmelser med anledning av pandemin som huvudmannen kan tillämpa vid olika situationer. Barn och utbildningsnämnden beslutade den 22 oktober 2020 att ge ordförande delegation att fatta beslut om tillfälliga verksamhetsförändringar med anledning av pandemin. Den 3 november 2020 beslutade barn och utbildningsnämndens ordförande om införande av distansundervisning inom vissa utbildningar vid Uddevalla vuxenutbildning. Beslutet förlängdes den 20 november 2020 och den 15 december till att gälla till och med onsdagen den 6 januari Vid kontakt med smittskyddet framgår att smittspridningen av Covid-19 fortsatt är allvarlig varför beslut om distansundervisning för Uddevalla vuxenutbildning behöver förlängas ytterligare två veckor in på Beslut Beslutet om att undervisningen inom vissa utbildningar hos Uddevalla vuxenutbildning bedrivs på distans förlängs från och med torsdagen den 7 januari 2021 till och med fredagen den 22 januari Av bilaga Vuxenutbildningens handlingsplan med anledning av Corona-viruset daterad framgår vilka utbildningar som genomförs via distans och vilka moment som är skolförlagda samt hur de ska organiseras. Roger Ekeroos (M) Ordförande barn och utbildningsnämnden Uddevalla kommun Expedieras till Verksamhetschef Uddevalla vuxenutbildning Uddevalla vuxenutbildning Berörda rektorer Barn och utbildning Postadress Uddevalla Besöksadress Stadshuset Varvsvägen 1 Telefon Fax E-post

42 Delegationsbeslut Barn och utbildning 1(3) Dnr: BUN 2020/01114 Beslut enligt barn och utbildningsnämndens beslut Delegation till ordförande att fatta beslut om tillfälliga verksamhetsförändringar med anledning av pandemin Tillfällig distansundervisning för årskurs 7 och 8 inom Uddevalla kommuns högstadieskolor Riksdag och regering har sedan tidigare fattat beslut om tillfälliga bestämmelser med anledning av pandemin som huvudmannen kan tillämpa vid olika situationer. Utbildningsminister Anna Ekström har den 7 januari 2021 lämnat förslag på nya bestämmelser i förordningen om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av smitta. Enligt Anna Ekström ska regeringen fatta beslut i ärendet den 8 januari Av informationen framgår följande: Nya bestämmelser införs i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta. Bestämmelserna, som gäller grundskolans högstadieskolor, träder i kraft den 11 januari Förordningen ger huvudmän möjlighet att under vissa förutsättningar göra undantag från skollagens bestämmelser om utbildningens utformning, omfattning och förläggning. Syftet är att ge huvudmän förutsättningar att säkra elevers rätt till utbildning trots pandemin. Som skäl till undantagen anges i förordningen att huvudmannen kan hänvisa till att antalet elever som är samtidigt närvarande i skolenhetens lokaler behöver begränsas för att huvudmannen ska kunna följa föreskrifter, allmänna råd eller rekommendationer från Folkhälsomyndigheten som avser sjukdomen covid-19. Ytterligare ett skäl är att minska trängseln i kollektivtrafiken. Bestämmelserna gör det möjligt att kombinera närundervisning med fjärr- eller distansundervisning. Från regeringens sida påtalas följande: Huvudmannen måste först ha konstaterat att åtgärder inom ramen för det ordinarie regelverket är otillräckliga innan undantag får göras. Det är huvudmannens och rektorns ansvar att organisera verksamheten så att arbetssituationen blir rimlig för både lärare och elever. Huvudmannen bör överväga om det är lämpligt att bedriva fjärr- eller distansundervisning med hänsyn till elevernas olika förutsättningar och behov. Barn och utbildning Postadress Uddevalla Besöksadress Stadshuset Varvsvägen 1 Telefon Fax E-post

43 Delegationsbeslut Barn och utbildning 2(3) Dnr BUN 2020/01114 En ökad smittspridning sker i samhället just nu och Folkhälsomyndigheten har utfärdat nya rekommendationer. Smittspridningen ökar även inom kommunen och regionen. För att först och främst minska trängseln i lokalerna vid Uddevalla högstadieskolor finns det anledning att införa tillfälliga verksamhetsförändringar vid högstadieskolorna. Förändringarna kommer även att bidra till att trängseln i kollektivtrafiken minskar. Rektor ska ges möjlighet att fatta beslut om undantag då det finns särskilda skäl för elever på individnivå att få sin utbildning skolförlagd. Beslutet ska inte omfatta elever vid grundsärskolan, den särskilda undervisningsgruppen Källan eller vid grundskolans flexgrupper på Norgårdenskolan 7-9 och på Sommarhemsskolan 7-9. Beslut Under förutsättning att beslut fattas av regeringen, såsom utbildningsminister Anna Ekström meddelat den 7 januari 2021, vad gäller ändrade bestämmelser i förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta fattas följande beslut: att elever i årskurs 8 vid Uddevalla kommuns högstadieskolor; Linneaskolan, Sommarhemsskolan 7-9, Västerskolan 8-9, Ramnerödsskolan 7-9 och Norgårdenskolan 7-9 övergår från skolförlagd undervisning till distansundervisning från och med tisdagen den 12 januari 2021 till och med måndagen den 18 januari att elever i årskurs 7 vid Uddevalla kommuns högstadieskolor; Linneaskolan, Sommarhemsskolan 7-9, Västerskolan 6-7, Ramnerödsskolan 7-9 och Norgårdenskolan 7-9 övergår från skolförlagd undervisning till distansundervisning från och med tisdagen den 19 januari 2021 till och med fredagen den 22 januari att eleverna erbjuds att äta skollunch på skolan. att elever vid grundsärskolan, den särskilda undervisningsgruppen Källan och vid grundskolans flexgrupper på Norgårdenskolan 7-9 och på Sommarhemskolan 7-9 inte omfattas av beslutet. att rektor ges möjlighet att fatta beslut om undantag från detta beslut då det finns särskilda skäl för elever i årskurs 7 eller i årskurs 8 att delta i skolförlagd undervisning. Beslutet har tagits efter dialog med smittskyddsläkare. Roger Ekeroos (M) Ordförande barn och utbildningsnämnden Uddevalla kommun

44 Delegationsbeslut Barn och utbildning 3(3) Dnr BUN 2020/01114 Expedieras till Verksamhetschef grundskola Sektionschefer grundskola Grundskolekontoret Berörda rektorer

45 Protokollsförslag Barn och utbildningsnämnden Dnr BUN 2020/ Barn och utbildningsnämndens styrkort Sammanfattning Kommunfullmäktige har i november 2020 antagit en ny strategisk plan för och förändringar av kommunfullmäktiges styrkort för Den nya strategiska planen är framarbetad av Uddevalla kommuns politiska majoritet. Den har tagit sin utgångspunkt i mandatperiodens tidigare strategiska plan, med visionen för Uddevalla kommun som grund. Riktningarna kvarstår, medan antalet övergripande strategier har minskat i antal från 17 till 11. Flera övergripande strategier har också formulerats om. Detta påverkar även Barn- och utbildningsnämndens styrkort, eftersom nämndens strategier, politiska uppdrag och mått är kopplade till de övergripande strategierna. Därtill har kommunfullmäktige gett Barn- och utbildningsnämnden flera nya politiska uppdrag för perioden Beslutsunderlag Protokollsutdrag Revidering av strategisk plan och kommunfullmäktiges styrkort, Dnr KS 2020/00590 Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Styrkort Barn- och utbildningsnämnden 2021 Beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna det reviderade styrkortet för Barn- och utbildningsnämnden 2021 Justerandes signatur Utdragsbestyrkande

46 Tjänsteskrivelse 1(1) Dnr BUN 2020/00025 Handläggare Kvalitetsstrateg Linnea Lindgren Telefon Barn och utbildningsnämndens styrkort Sammanfattning Kommunfullmäktige har i november 2020 antagit en ny strategisk plan för och förändringar av kommunfullmäktiges styrkort för Den nya strategiska planen är framarbetad av Uddevalla kommuns politiska majoritet. Den har tagit sin utgångspunkt i mandatperiodens tidigare strategiska plan, med visionen för Uddevalla kommun som grund. Riktningarna kvarstår, medan antalet övergripande strategier har minskat i antal från 17 till 11. Flera övergripande strategier har också formulerats om. Detta påverkar även Barn- och utbildningsnämndens styrkort, eftersom nämndens strategier, politiska uppdrag och mått är kopplade till de övergripande strategierna. Därtill har kommunfullmäktige gett Barn- och utbildningsnämnden flera nya politiska uppdrag för perioden Beslutsunderlag Protokollsutdrag Revidering av strategisk plan och kommunfullmäktiges styrkort, Dnr KS 2020/00590 Barn och utbildningsförvaltningens tjänsteskrivelse Styrkort Barn- och utbildningsnämnden 2021 Förslag till beslut Barn och utbildningsnämnden beslutar att godkänna det reviderade styrkortet för Barn- och utbildningsnämnden 2021 Staffan Lindroos Förvaltningschef Linnea Lindgren Kvalitetsstrateg

47 Styrkort 2021, Barn- och utbildningsnämnden, Uddevalla kommun Uddevalla - Hjärtat i Bohuslän. Liv, lust och läge ger livskvalitet Riktningar Övergripande strategier Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått Uddevalla kommun är en självklar tillväxtmotor för en mer utvecklad region 1. Verka för ett bra företagsoch arbetsmarknadsklimat 2. Utveckla lokal och regional infrastruktur inklusive Bohusbanan Gott bemötande vid kontakt med kommun, ska öka I Uddevalla kommun utvecklar vi ett tryggt samhälle tillsammans. 3. Verka för tillämpning av FNs 17 globala hållbarhetsmål och Agenda 2030 Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att arbeta för ökad samverkan med den civilsamhället och att träffa fler IOPavtal (idéburet offentligt partnerskap) 4. Verka för trygghet i de offentliga miljöerna Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att tillsammans arbeta med trygghetsskapande aktiviteter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete 5. Verka för ökad livskvalitet genom god, värdig vård och omsorg samt gemensamt förebyggande arbete Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att tillsammans förbättra den drogförebyggande samordningen. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att tillsammans arbeta för barn och unga på Tureborg. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete

48 Riktningar Övergripande strategier Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått 6. Säkra kompetensförsörjningen genom att pröva nya arbetsmetoder bland annat genom en utökad digitalisering Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att göra en omstart med heltidsresan Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att vidareutveckla mobila team för att motverka psykosocial ohälsa och drogförebyggande åtgärder Minskad sjukfrånvaro I Uddevalla kommun bedrivs en god och trygg utbildning inför framtiden. 7. Verka för en trygg och jämlik skola som skapar studiero och förbättrade studieresultat Åtgärder för förändring och förbättring vidtas på alla nivåer i organisationer när problem synliggörs genom det systematiska kvalitetsarbetet. Rätt beslut om åtgärd fattas på rätt nivå. Rapportera en sammanfattning av nulägesanalysen av kunskapsresultat/ måluppfyllelse, trygghet och studiero. Identifierade problem, orsaker till problem samt vilka åtgärder och insatser som formulerats ska framgå. Uppföljning och utvärdering av insatser ska rapporteras. Om behov finns av stöd från huvudmannen för att åtgärda ett problem som identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet ska detta framgå Elevers genomsnittliga meritvärde/betygspoäng, ska öka Elever i åk. 9 som är behöriga till yrkesprogram, ska öka Gymnasieelever med examen inom 4 år, kommunala skolor, ska öka Elevers trygghet och studiero ska öka Kultur- och fritidsnämnden har utifrån flerårsplan och fått i uppdrag att tillsammans med socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden skapa förutsättningar för att förbättra ungdomars välbefinnande Beskriv vilket stöd och vilka samarbetsformer utbildningen bidrar med för att bedriva undervisning som främjar en hållbar utveckling utifrån skolans styrdokument, FN:s globala hållbarhetsmål som är relaterade till utbildning, samt kommunens miljömål 1 och 2. Vilka är de viktigaste lärdomarna och vad behöver utvecklas?

49 Riktningar Övergripande strategier Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått Hitta och genomföra nya, mer flexibla och effektiva arbetssätt och arbetsformer, nya och innovativa sätt att samverka och organisera verksamheten i syfte att effektivisera och nå högre måluppfyllelse. Arbeta för att upplevas som en attraktiv arbetsgivare, både för framtida och nuvarande medarbetare. Rätt förutsättningar ska skapas för behöriga pedagoger att kunna ägna sig åt sitt kärnuppdrag. Arbeta för en lokalförsörjning i balans och bättre användning och samutnyttjande av lokaler, samt utforma framtida lokaler till moderna, flexibla lärmiljöer utifrån ett hållbarhetsperspektiv. Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att utveckla digitala och automatiserade processer Barn- och utbildningsnämnden har utifrån flerårsplan fått i uppdrag att rekrytera fler lärarassistenter Samtliga nämnder har utifrån flerårsplan och fått i uppdrag att i samverkan med övriga nämnder uppnå maximalt samutnyttjande av lokaler för alla kommunens verksamheter. Kommunstyrelsen har fått uppdraget att leda detta arbete Behöriga pedagoger ska inte minska Realiseringsgraden utifrån investeringsplan ska öka 8.Nyanlända och ungdomar ska snabbare lotsas in i arbete, företagande eller utbildning Ekologiska livsmedel i kommunens verksamhet, ska öka Uddevalla kommun erbjuder attraktiva och hållbara boendemiljöer där gamla och nya miljöer möts och samspelar. 9. Uddevallas unika boendemiljöer och infrastrukturinvesteringar ska tas tillvara

50 Riktningar Övergripande strategier Nämndsstrategier Politiska uppdrag Mått Uddevalla är en kustkommun som tar vara på vattnets potential 10. Ta vara på Uddevalla kommuns 27 mil kust och unika fjäll för naturupplevelse, boende och turism 11. Utveckla och stärk Uddevalla kommuns kulturarv och platsvarumärke Symbolförklaring: = politiskt uppdrag från Kommunfullmäktige = mått från Kommunfullmäktige = nämndstrategi, politiskt uppdrag eller mått från Barn- och utbildningsnämnden = koppling till kommunens miljömål (löv med siffra) = miljötagg = Agenda 2030 = information från Kolada (databas för kommuner och regioner) = information från KKIK (Kommunens Kvalitet i Korthet)

Huvudmannabeslut för gymnasieskola

Huvudmannabeslut för gymnasieskola Dnr 43-2017:5678 Kramfors kommun Huvudmannabeslut för gymnasieskola efter tillsyn i verksamheten för gymnasieskola i Kramfors kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2017:4468 Falkenbergs kommun barn.utbildning@falkenber för gymnasieskola efter tillsyn i Falkenbergs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2 (7) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola IL j^ Skolinspektionen Dnr 43-2017:5419 Sotenäs kommun registrator.kommun@sotenas.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sotenäs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem %AoF Dnr 43-2017:5417 Sotenäs kommun registrator.kommun@sotenas.se för fritidshem efter tillsyn i Sotenäs kommun Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2(5) s beslut Föreläggande förelägger

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola n Beslut Linköpings kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Linköpings kommun Tillsyn i Linköpings kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Linköpings kommun under hösten 2016. Tillsynen har

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:7992 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för fritidshem efter tillsyn av skolformen fritidshem i Kils kommun 2(11) Tillsyn av skolformen fritidshem i Kils kommun har genomfört tillsyn av Kils

Läs mer

Beslut för gymnasieutbildning

Beslut för gymnasieutbildning Dnr 43-2014:8497 Storfors kommun storfors.kommun@storfors.se Beslut för gymnasieutbildning efter tillsyn i Storfors kommun 2(12) Tillsyn i Storfors kommun har genomfört tillsyn av Storfors kommun under

Läs mer

Huvudmannabeslut för gymnasieskola

Huvudmannabeslut för gymnasieskola Dnr 43-2016:10988 Uppsala kommun Huvudmannabeslut för gymnasieskola efter tillsyn i Uppsala kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43-2016:10988 2(6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för. efter tillsyn i Filipstads kommun

Beslut för. efter tillsyn i Filipstads kommun Skolinspektionen Filipstads kommun kommun@filipstad.se för NI1 xenutbilohnirg efter tillsyn i Filipstads kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola f in Skolinspektionen Dnr 44-2017:5471 Montenova montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 769602-2248 susanne.palmgren@montenova.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nova Montessoriskola

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Strängnäs kommun kommun@strangnas.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Strängnäs kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping 2(8) Tillsyn i Strängnäs kommun Skolinspektionen har

Läs mer

Beslut för förskola. fin. Skolinspektionen. efter tillsyn i Säffle kommun. Besk. Skolinspektionen Box 2320, Göteborg

Beslut för förskola. fin. Skolinspektionen. efter tillsyn i Säffle kommun. Besk. Skolinspektionen Box 2320, Göteborg fin Besk Säffle kommun kommun@saffle.se Beslut för förskola efter tillsyn i Säffle kommun Beshh 2 (9) Tillsyn i Säffle kommun har genomfört tillsyn av Säffle kommun under våren 2017. Detta beslut avser

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8682 Åmåls kommun bam.utbildning@amal.se Beslut för fritidshem efter tillsyn i Åmåls kommun Box 2320, 403 15 Göteborg 2(10) Tillsyn av fritidshemsverksamheten i Åmåls kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10388 Eskilstuna kommun info@eskilstuna.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eskilstuna kommun Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (6) s beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2014:8149 Melleruds kommun kommun@mellerud.se Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Melleruds kommun 2(12) Ti syn av skolformerna inom vuxenutbildningen i Melleruds kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Ån %.10 Skolinspektionen Dnr 43-2017:5420 Sotenäs kommun registrator.kommun@sotenas.se för gymnasieskola efter tillsyn i Sotenäs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beshit Medborgarskolan Stockholmsregionen Org.nr. 802006-0524 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Tillsyn av Medborgarskolan Stockholmsregionen Beslut 2 (8) har

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Karlskrona kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Karlskrona kommun j Skolinspektionen Karlskrona kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Karlskrona kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Skolinspektionen Stiftelsen Waldorfpedagogik i Vreta Kloster per.g.jonsson@saabgroup.com för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i Björkö Fria Gymnasium i Linköpings kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Skolinspektionen Växjö kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Växjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Älvdalens kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Vibyskolan ekonomisk förening Org.nr. 769603-4201 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Vibyskolan ekonomisk förening 2 (9) Tillsyn av Vibyskolan ekonomisk förening har genomfört tillsyn av Vibyskolan

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Köpings kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Köpings kommun 2(6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Dnr 43-2018:6865 Sjöbo kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sjöbo kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Skolinspektionen Beslut Dnr

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skoli- s ektionen Orsa kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Orsa kommun 2(10) Tillsyn i Orsa kommun har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Köpings kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Köpings kommun 2 (6) Tillsyn i Köpings kommun har genomfört tillsyn av Köpings kommun under höstterminen 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Kalmar kommun kommun@kalmar.se för fritidshem efter tillsyn i Kalmar kommun, Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 Telefon: 08-586 080 00, www.skolinspektionen.se 2 (8) Tillsyn i Kalmar

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Beslut Sverigefinska skolan i Göteborg- Göteborgin Ruotsinsuomalainen Koulu ekonomisk förening Org.nr. 716444-9725 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Sverigefinska skolan i Göteborg- Göteborgin Ruotsinsuomalainen

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10921 Gällivare kommun Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gällivare kommun Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (6) s beslut Föreläggande förelägger

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun. Beslut. Kils kommun Dnr 43-2014:7993 Kils kommun kommun@kil.se Beslut för förskola efter tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun 2(10) Dnr 43-2014:7993 Tillsyn av skolformen förskola i Kils kommun har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola ein, Skolinspektionen Beslut Dnr 44-2016:9439 Bryggeriets bildnings byrå (bbb) Org.nr. 846501-7070 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Bryggeriets Gymnasium belägen i Malmö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Älvdalens kommun. Beslut. Älvdalens kommun Dnr :8694

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Älvdalens kommun. Beslut. Älvdalens kommun Dnr :8694 Älvdalens kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Älvdalens kommun 2 (7) Tillsyn i Älvdalens kommun har genomfört tillsyn av Älvdalens kommun under 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:5988 Östersunds kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Östersunds kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2(7) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Flens Kristna Skola AB info@flenskristna.se daniel.steeen@flenskristnaskola.se Flens Kristna Skola AB Org. nr 818501-0470 Beslut för förskoleklass och grundskola efter riktad tillsyn av Flens Kristna

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem AcadeMedia fria grundskolor AB Org.nr. 556932-0699 Beslut för fritidshem efter tillsyn av AcadeMedia fria grundskolor AB 2 (9) Tillsyn av AcadeMedia fria grundskolor AB har genomfört tillsyn av AcadeMedia

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2018:7148 Kiruna kommun Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kiruna kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Dnr 43-2016:10648 Uddevalla kommun barnutbildning@uddevalla.se för gymnasieskola efter tillsyn i Uddevalla kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 Dnr 43-2016:10648

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Industritekniska Gymnasiet Bergslagen AB Org.nr. 556608-1740 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Industritekniska Gymnasiet Bergslagen AB Tillsyn av Industritekniska Gymnasiet Bergslagen AB Beslut

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Skolinspektionen Alvesta kommun Beslut för gymnasiesärskola efter tillsyn i Alvesta kommun 2 (8) Tillsyn i Alvesta kommun Skolinspektionen har genomfört tillsyn av Alvesta kommun under våren 2015. Detta

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem en Beslut Pysslingen förskolor och skolor AB Org.nr. 556035-4309 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Pysslingen förskolor och skolor AB , Beslut 2 (9) Tillsyn av Pysslingen förskolor och skolor AB har

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram rin Beslut Dnr 44-2015:9719 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Helsingborg belägen i Helsingborgs kommun Beslut 2 (8) Dnr

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skoli.nspektionen Gotlands kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Gotlands kommun 2 (7) Tillsyn i Gotlands kommun har genomfört tillsyn av Gotlands kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

r'n Beslut för gym nasiesärskola Skolinspektionen efter tillsyn i Norra Västmanlands utbildningsförbund, NVU Beslut

r'n Beslut för gym nasiesärskola Skolinspektionen efter tillsyn i Norra Västmanlands utbildningsförbund, NVU Beslut r'n Beslut Dnr 43-2014:8230 Norra VäsImanlands utbildningsförbund, NVU Beslut för gym nasiesärskola efter tillsyn i Norra Västmanlands utbildningsförbund, NVU 2 (8) Tillsyn i Norra Västmanlands utbildningsförbund,

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem ^ Beslut Föreningen Maria Magdalena Org.nr. 815600-8255 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Föreningen Maria Magdalena 2 (6) Tillsyn av Föreningen Maria Magdalena har genomfört tillsyn av Föreningen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola n Beslut Botkyrka kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Botkyrka kommun Beslut 2(10) Tillsyn i Botkyrka kommun har genomfört tillsyn av Botkyrka kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Mora kommun Beslut för grundsärskola efter tillsyn i Mora kommun Tillsyn i Mora kommun Beslut 2(10) har genomfört tillsyn av Mora kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram Dnr 43-2017:7915 Kungsbacka kommun info@kungsbacka.se för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram efter tillsyn i Elof Lindälvs gymnasium Enhet 1 i Kungsbacka kommun Skolinspektionen Box 2320,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn j %10 Skolinspektionen Ängelholms kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ängelholms kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:11365 Kastellskolan Org.nr. 888000-8365 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Kastellskolan i Härnösands kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram Skolinspektionen Magelungen utveckling AB för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i Magelungens gymnasium Södermalm i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2018:8760 Flens kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Flens kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (6) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Skolinspektionen Dnr 44-2015:4396 Kuloelidens Montessoriförskola, Grundskola och Fritidshem Org.nr. 769600-8684 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kubelidens Montessoriskola

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Motala kommun. Beslut Dnr :5784. Motala kommun.

Beslut för förskola. efter tillsyn i Motala kommun. Beslut Dnr :5784. Motala kommun. Dnr 43-2017:5784 Motala kommun Motala.kommun@motala.se för förskola efter tillsyn i Motala kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (8) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Huvudmannabeslut för grundsärskola

Huvudmannabeslut för grundsärskola Dnr 43-2018:7129 Örnsköldsviks kommun bildning@ornskoldsvik.se Huvudmannabeslut för grundsärskola efter tillsyn i Örnsköldsviks kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2017:5835 Sandvikens kommun för fritidshem efter tillsyn i Sandvikens kommun Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) s beslut Föreläggande förelägger med stöd av 26 kap. 10

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning r a j Ne. Skolinspektionen Dnr 43-2016:4439 Lidingö kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (5) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem n Beslut Dnr 43-2014:8428 Skinnskattebergs konunun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Skinnskattebergs kommun 2(12) Tillsyn i Skinnskattebergs kommun har genomfört tillsyn av Skimiskattebergs kommun

Läs mer

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Vaxholms kommun. Beslut. Vaxholms kommun Dnr :5008

Beslut för förskola. Skolinspektionen. efter tillsyn i Vaxholms kommun. Beslut. Vaxholms kommun Dnr :5008 Vaxholms kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Vaxholms kommun 2(10) Tillsyn i Vaxholms kommun har genomfört tillsyn av Vaxholms kommun under hösten 2016. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun

Beslut för förskola. efter tillsyn i Enköpings kommun. Beslut Dnr :3841. Enköpings kommun Enköpings kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Enköpings kommun 2 (6) Tillsyn i Enköpings kommun har genomfört tillsyn av Enköpings kommun under hösten 2015 och våren 2016. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut Orsa kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Orsa kommun Tillsyn i Orsa kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola %e/ Skolinspektionen Dnr 43-2016:4736 Skara kommun skara.kommun@skara.se för gymnasieskola efter tillsyn i gymnasieskolan i Skara kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:6287 Älmhults kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Älmhults kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2017:6287 2 (5) Skolinspektionens

Läs mer

Dals-Eds kommun Dnr :6994. Beslut. Efter kvalitetsgranskning av huvudmannens klagomålshantering

Dals-Eds kommun Dnr :6994. Beslut. Efter kvalitetsgranskning av huvudmannens klagomålshantering Beslut Dals-Eds kommun kommun@dalsed.se Beslut Efter kvalitetsgranskning av huvudmannens klagomålshantering vid Dals-Eds kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 2320, 403 15 Göteborg Telefon: 08-586 080

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen Praktiska i Sverige AB Beslut för gymnasieskola efter bastillsyn i Praktiska gymnasiet Linköping i Linköpings kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola f in Beslut Stockholms Estetiska Gyrnnasium ekonomisk förening Org.m.. 769602-9995 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Stockholms Estetiska Gymnasium beläget i Stockholms kommun 2 (10) Tillsyn i Stockholms

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10987 Uppsala kommun Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Uppsala kommun Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43 2016:10987 2(5) s beslut Föreläggande

Läs mer

Huvudmannabeslut för grundsärskola

Huvudmannabeslut för grundsärskola en jp Dnr 43-2016:10937 Luleå kommun Huvudmannabeslut för grundsärskola efter tillsyn i Luleå kommun Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Dnr 43-2016:10937 2 (5) s beslut Föreläggande förelägger

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med introduktionsprogram 1 (1) Nyköpings kommun kommun@nykoping.se för gymnasieskola med introduktionsprogram efter tillsyn i Nyköpings gymnasium, Introduktionsprogram i Nyköpings kommun 1 (6) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2018:7485 Forshaga kommun kommunkvforshaga.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Dejeskolan F-3 i Forshaga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan

Läs mer

Beslut Dnr :4832. Orsa kommun. Beslut för förskola. efter tillsyn i Orsa kommun. Skolinspektionen Box 23069, Stockholm

Beslut Dnr :4832. Orsa kommun. Beslut för förskola. efter tillsyn i Orsa kommun. Skolinspektionen Box 23069, Stockholm Orsa kommun Beslut för förskola efter tillsyn i Orsa kommun Tillsyn i Orsa kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Orsa kommun under januari 2017. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 43-2014:8004 Knivsta kommun Beslut för fritidshem efter tillsyn i Knivsta kommun 2(11) Tillsyn i Knivsta kommun har genomfört tillsyn av Knivsta kommun under våren 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Huvudmannabeslut för gymnasieskola

Huvudmannabeslut för gymnasieskola , nhe. Skolinspektionen Beslut Umeå kommun Huvudmannabeslut för gymnasieskola efter tillsyn av Umeå kommun Skolinspektionen, Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Telefon: 08-586 080 00, E-post:

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Upplands-Bro kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Upplands-Bro kommun Tillsyn i Upplands-Bro kommun har genomfört tillsyn av Upplands-Bro kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram en B %11. Skolinspektionen Dnr 44-2016:11236 Träutbildningar i Hälsingland AB Org.nr. 556779-6718 för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram efter tillsyn i Träutbildningar i Hälsingland i Ljusdals

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Skolinspektionen Vikens Montessori Aktiebolag Org.nr. 556497-7121 Beslut för fritidshem efter tillsyn av Vikens Montessori Aktiebolag Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan

Läs mer

Beslut efter uppföljning för fritidshem

Beslut efter uppföljning för fritidshem Pajala kommun efter uppföljning för fritidshem efter tillsyn i Pajala kommun 2 (6) Uppföljning av tillsyn i Pajala kommun genomförde tillsyn i Pajala kommun under våren 2018. fattade den 26 april 2018

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5103 Öringe montessoriförening ekonomisk förening Org.nr. 716442-2300 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Öringe Skola belägen i Laholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola Dnr 43-2017:6133 Bollnäs kommun för grundsärskola efter tillsyn i Alirskolan i Bollnäs kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (11) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för vuxenutbildning efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586 08 00,

Läs mer

Beslut för gymnasiesärskola

Beslut för gymnasiesärskola Dnr 43-2017:4469 Falkenbergs kommun barn.utbildning@falkenberg.se för gymnasiesärskola efter tillsyn i Falkenbergs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2(7) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram Dnr 44-2015:9718 IT Gymnasiet Sverige AB Org.nr. 556597-0471 Beslut för gymnasieskola med yrkesprogram efter tillsyn i IT gymnasiet Uppsala belägen i Uppsala kommun 2 (7) Dnr 44-2015:9718 Tillsyn i IT

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rn Nee. Skolinspektionen j Strängnäs kommun kommun@strangnas.se för grundsärskola efter tillsyn i Strängnäs kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping 2 (8) Tillsyn i Strängnäs kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 44-2016:5175 Kristna skolföreningen i Malmö Org.nr. 846002-6654 Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Mariaskolan belägen i Malmö kommun Skolinspektionen, Postadress:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10888 Härnösands kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i grundskolan i Härnösands kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för fritidshem

Beslut för fritidshem Dnr 44-2016:11111 Uppsala Montessoriskola AB Organisationsnummer 556552-7354 för fritidshem efter tillsyn av Uppsala Montessoriskola AB Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Falu kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Falu kommun 2 (9) Tillsyn i Falu kommun har genomfört tillsyn av Falu kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet för

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola ein B Skolinspektionen Dnr 44-2016:11369 Stiftelsen Umeå Waldorfskola R Karlsson M.fl. Org.nr. 894001-2076 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Umeå Waldorfskola, grundskola i Umeå kommun Skolinspektionen

Läs mer

Huvudmannabeslut för grundsärskola

Huvudmannabeslut för grundsärskola Dnr 43-2018:7150 Kiruna kommun Huvudmannabeslut för grundsärskola efter tillsyn i Kiruna kommun Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (5) s beslut Föreläggande förelägger med stöd av 26 kap.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8037 Kungsörs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kungsörs kommun 2(10) Tillsyn i Kungsörs kommun har genomfört tillsyn av Kungsörs kommun under våren 2015.

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Upplands Väsby kommun Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i Upplands Väsby kommun Tillsyn i Upplands Väsby kommun Beslut 2(6) har genomfört tillsyn av Upplands Väsby kommun under våren 2015. Tillsynen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Hermods gymnasium ab Org.nr. 556528-6696 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av Hermods gymnasium ab 2 (9) Tillsyn av Hermods gymnasium ab har genomfört tillsyn av Hermods gymnasium ab (556528-6696)

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2016:10373 Tierps kommun för vuxenutbildning efter tillsyn i Tierps kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (6) Skolinspektionens beslut Föreläggande Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för grundsärskola

Beslut för grundsärskola rin Skolinspektionen Dnr 43-2016:4444 Lidingö kommun för grundsärskola efter tillsyn i Lidingö kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Skolinspektionen ProCivitas Privata Gymnasium AB Org.nr. 556615-7102 Beslut för gymnasieskola efter tillsyn i ProCivitas Privata Gymnasium, Lund belägen i Lunds kommun Skolinspektionen, Postadress: Box

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2017:5475 Montessoriskolan i Onsala ekonomisk förening Org.nr. 769601-3361 ordforande@onsalamontessoriskola.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Onsala Montessoriskola i Kungsbacka

Läs mer

Beslut för vuxenutbildning

Beslut för vuxenutbildning Dnr 43-2016:10421 Ödeshögs kommun kommun@odeshog.se för vuxenutbildning efter tillsyn i Ödeshögs kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 Dnr 43-2016:10421 2 (9) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Västerviks kommun vasterviks.kommun@vastervik.se. för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Västerviks kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping 2 (8) Tillsyn i Västerviks

Läs mer

Huvudmannabeslut för fritidshem

Huvudmannabeslut för fritidshem Dnr 43-2016:10985 Uppsala kommun Huvudmannabeslut för fritidshem efter tillsyn i Uppsala kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (6) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer