Protokoll Internationella beredningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Protokoll Internationella beredningen"

Transkript

1 Internationella beredningen Sida 1 (22) Protokoll Internationella beredningen Sammanträdesdatum: 3 september 2020 Tid: 10:00-11:10 Plats: Sessionssalen, Regionhuset, Luleå Digital uppkopplingsmöjlighet finns ande Linda Frohm (M), ordf Kenneth Backgård (SJVP) Nils-Olov Lindfors (C) Tomas Vedestig (SJVP)- digitalt Anders Josefsson (M) Glenn Berggård (V) Anders Öberg (S) Marianne Sandström (SD) - digitalt Adjungerade Anita Gustavsson (S) för uppdrag i Interreg Nord Tjänstemän Anna-Stina Nordmark, regiondirektör Anna Lindberg, regional utvecklingsdirektör Jenny Mozgovoy, internationell strateg Carl Rova, internationell strateg Ulrika Nilsson, infrastrukturstrateg Per Erik Andersson, näringslivsstrateg Sekreterare Jenny Mozgovoy Justerat den Justerat den Linda Frohm, ordförande Anders Öberg, justerare

2 Internationella beredningen Sida 2 (22) Innehållsförteckning Val av protokolljusterare... 3 Fastställande av slutgiltig föredragningslista... 4 EU rådsbeslut om trettiotre procentig ökning av gleshetsmedel... 5 Uppdrag om ta fram ett samarbetsprogram för lnterreg Sverige- Finland-Norge, perioden EU Samråd på Strategi för hållbar och Smart mobilitet EUs färdplan för Landsbygdsutveckling Nomineringstid för ledande positioner i internationella nätverk Europaforum norra Sveriges arbetsprogram Europaforum positioner för tillkännagivande Rapport från internationella uppdrag Återkoppling delegationsbeslut av internationell karaktär Ärenden till regionstyrelsen av internationell karaktär Ärenden till regionala utvecklingsnämnden av internationell karaktär Övrigt inför kommande möten Övriga frågor... 22

3 Internationella beredningen Sida 3 (22) 55 Val av protokolljusterare Beredningen beslutar utse ledamoten Anders Öberg att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

4 Internationella beredningen Sida 4 (22) 56 Fastställande av slutgiltig föredragningslista Beredningen beslutar fastställa slutlig föredragningslista för sammanträdet.

5 Internationella beredningen Sida 5 (22) 57 EU rådsbeslut om trettiotre procentig ökning av gleshetsmedel Dnr Beredningen välkomnar EU rådsbeslutet att öka fördelningen av gleshetsallokeringen med trettiotre procent. 2. Beredningen beslutar att driva på regeringen att säkerställa att gleshetallokeringen kvarstår efter nedskärningarna i Sveriges del av EUS långtidsbudget. 3. Beredningen uppmanar samtliga ledamöter att uppmärksamma att gleshetsallokeringen är avgörande för att Norrbottens utvecklingspotential ska kunna gynna hela Sverige och EUs utveckling. En eventuell svensk neddragning av fördelningen kan leda till neddragningar i fördelningen till norra Sverige i därefter kommande långtidsbudgetar. Sammanfattning Efter två års förhandlingar och ett slutgiltigt rådsmöte som varade fyra dagar kunde EU:s ledare den 21 juli enas om en budget för de kommande sju åren med tillagda krispaket för att hantera effekterna av Corona. Den samlade EU-budgeten om miljarder euro för innehåller besked om ökad gleshetsallokering till norra Sverige. Förslagen återspeglar det långsiktiga påverkansarbetet som Norrbotten har drivit genom sina internationella nätverk. De extra medel som under nuvarande programperiod utgjort drygt hälften av regionalfonden har utökas med 33 %. Generellt kan man säga stödet ökar från 30 till 40 Euro per person. Det motsvarar storleksordningen över en halv miljard kronor att läggas till nuvarande regionalstöd. Det återstår dock att se hur mycket som i slutändan kommer i form av grundresurser från regionala utvecklingsfonden och hur de i sin tur fördelas från nationell nivå. Sammantaget hamnar EU-budgeten på motsvarande cirka 1,05 % av EUländernas samlade ekonomier, en ökning mot idag, men en kännbar minskning inräknat förlusten av Storbritanniens tidigare bidrag till EU. För att få till en överenskommelse fick Sverige acceptera en högre avgift till EU men fick istället behålla den rabatt som Sverige tidigare har haft istället för en avgiftshöjning som låg i tidigare förslag. EU-ländernas ledare enades om att förse EU med nya medel för att betala tillbaka de medel som anskaffats inom ramen för Next Generation EU. Man

6 Internationella beredningen Sida 6 (22) enades om att en ny plastavgift som ska införas under Samma år väntas kommissionen lägga fram ett förslag om en åtgärd för koldioxidjustering och en digital skatt, som båda ska införas före 1 januari När nu budgetramverket är satt, återstår en rad detaljer och regleringar att slutförhandla tillsammans med hur de exakta fördelningarna mellan olika länder, regioner och hur underliggande budgetposter blir. Europaparlamentet, som också måste godkänna budgeten och krisfonden, är kritiska. Under hösten ska rådet och Europaparlamentet försöka nå en gemensam överenskommelse Till följd av Corona-krisen kommer även de lättnader som gjorts i regleringarna redan för innevarande fonder att vara kvar för att kunna ge mer direkta stöd till krisande branscher och åtgärder för att hantera effekterna av Corona. Det bör kunna ge fortsatta stödmöjligheter till exempelvis turismnäringen i regionen som drabbats av minskat resande. Det är samtidigt en kvarstående fråga om hur medfinansieringen från nationell nivå ser ut när EU:s andel minskar från idag hälften EU-medel, hälften medfinansiering, till 40 % EU-medel i varje projekt och satsning inom regionalpolitiken. Det är enligt hur förslagen legat och vad Sverige drivit på för om en minskad andel EU-bidrag, här behöver regionerna ha en diskussion/dialog med nationell nivå för att tillförsäkra också tillräcklig nationell medfinansiering för framtida satsningar. Till allt detta kommer den helt nya införda Fonden för rättvis omställning (JTF) med sikte på klimatåtgärder som också för svensk del tillfaller norra Sverige med fokus på stålintensiva regioner, även om den stora utökning som sker i och med förhandlingarna kommer att innebära en breddning av vad pengarna kommer att kunna användas till och även att fler regioner i Sverige kan få del av de medlen. Men den ursprungliga grundpotten om 625 miljoner kronor från EU:s långtidsbudget lär hamna i norra Sverige. Detaljerna kring hur de nu beslutade extra 830 miljonerna ur återhämtningsfonden ska användas återstår dock att se i kommande nationella diskussioner. Bilagor EU rådslutsatser EU budget 21 juli 2020

7 Internationella beredningen Sida 7 (22) 58 Uppdrag om ta fram ett samarbetsprogram för lnterreg Sverige-Finland-Norge, perioden Dnr Beredningen beslutar att följa uppdraget om ta fram ett samarbetsprogram för lnterreg Sverige-Finland-Norge, perioden Sammanfattning Regeringen fattade beslut den 17juni om att erbjuda Region Norrbotten och Region Västerbotten, Region Västernorrland och Sametinget att tillsammans med övriga berörda länder delta i utarbetandet av ett förslag till samarbetsprogram för Interreg Sverige Finland-Norge inom målet Europeiskt territllellt samarbete för perioden Sen har Regeringen utsett Region Norrbotten som är den samordnade aktören för den svenska sidan i Interreg Sverige Finland-Norge programmet. Interreg är uppbyggd kring tre huvudsakliga typer av samarbeten: gränsregionala samarbetsprogram (Interreg A), transnationella samarbetsprogram (Interreg B) och interregionala samarbetsprogram (Interreg C). I de gränsregionala samarbetsprogrammen sker samarbetet mellan regioner som fysiskt ligger nära varandra, men en viss skillnad om det är vatten eller landgräns. Det är med andra ord samarbetsprogram som berör Sveriges närmaste grannländer. Syftet med dessa program är att arbeta med gemen samma utmaningar i gränsregionerna och utnyttja de möjligheter som finns där för att skapa tillväxt och sysselsättning. Nya programmet Interreg Sverige Finland-Norge ersätter de nuvarande programmen Interreg Nord och Interreg Botnia-Atlantica, som upphör. Programgeografin blir ny, områden som finns idag i Interreg Nord- programmet som är med i det nya programmet. Norge: Troms och Finnmark fylke samt Nordland fylke. Sverige: Norrbottens län och Norsjö, Malå, Skellefteå och Sorsele kommuner i Västerbottens län Finland: Lapplands, Norra Österbottens och Mellersta Österbottens landskap. Nya regioner som tillkommer i jämfört med Interreg Nord programmet är

8 Internationella beredningen Sida 8 (22) Finland Österbotten och (Södra Österbotten). I Sverige ingår hela Västerbotten och Västernorrlands län samt Nordanstigs kommun i Gävleborgs län. Delområde Sápmi omfattar är samma områden som tidigare Norge: Troms och Finnmark fylke, Nordland fylke, Tröndelag fylke samt del av Innlandet fylke (Elgå Reinbetesdistrikt) Sverige: Norrbottens län, Västerbottens län, Jämtlands län, Västernorrlands län samt del av Dalarna län (Idre samebys område), Finland: Lappland, Norra Österbotten samt Mellersta Österbotten. Interreg programmen, enligt förordningsförslaget, välja följande politiska områden som är lika med de valen som man ska göra i Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) och Europeiska socialfonden plus (ESF+). Interreg programmet kan välja samtliga politiska områden. Interreg Sverige Finland-Norge programmet ska välja några av poliska målen, Politiska målen 1 Ett smartare Europa genom innovativ och smart ekonomisk omvandling Politiska målen 2 Ett grönare och koldioxidsnålare Europa Politiska målen 3 Ett mer sammanlänkat, Europa föreslås för de fyra nordligaste länen. Politiska målen 4 Ett mer socialt Europa genom den europeiska pelaren för sociala rättigheter Politiska målen 5 Ett Europa närmare medborgarna genom hållbar och integrerad utveckling av stads-, landsbygds- och kustområden och lokala initiativ. Utöver dessa politiska mål så kan Interreg programmen välja dessa a) Effektivisera arbetsmarknaderna och förbättra tillgången till sysselsättning av god kvalitet över gränserna. b) Förbättra tillgången till och kvaliteten när det gäller allmän utbildning, yrkesinriktad utbildning och livslångt lärande över gränserna i syfte att höja utbildnings- och kompetensnivån för erkännande över gränserna. c) Ge rättvisare och snabbare tillgång till gränsöverskridande hälsooch sjukvård som är hållbar, prisvärd och av god kvalitet. d) Förbättra tillgänglighet, effektivitet och anpassningsförmåga när det gäller hälso- och sjukvårdssystem samt långvarig vård och omsorg över gränserna.

9 Internationella beredningen Sida 9 (22) e) Främja social inkludering och vidta åtgärder mot fattigdom, bland annat genom att främja lika möjligheter och motverka diskriminering över gränserna. Sen kan även interreg programmen vissa fall även stödja det särskilda Interreg målet Bättre Interreg-styrning, särskilt genom följande åtgärder: i) Förbättra den institutionella kapaciteten hos myndigheter, särskilt sådana som har fått i uppdrag att förvalta ett visst territorium, och hos berörda parter. ii) Effektivisera den offentliga förvaltningen genom att främja rätts-ligt och administrativt samarbete och samarbete mellan enskilda och institutioner, särskilt i syfte att undanröja rättsliga hinder och andra hinder i gränsregioner. Process för framtagande Region Norrbotten, Region Västerbotten, Region Västernorrland och Sametinget och förvaltningsmyndigheten för interreg programmet (Länsstyrelsen i Norrbotten) har haft ett antal möten för att förbereda uppstarten av det nya programmet Man har inrättat en Joint Programming Committee (JPC), som består av sex ledamöter från varje land. JPC roll är att övergripande ansvaret för utarbetandet av programmet. JPC första möte är den 8 september. Avstämningar Tillväxtberedningen decembermånad Internationella beredningen - decembermånad Regionala utvecklingsnämnden decembermånad. Liknade avstämningar sker under januarimånad, när det gäller Regionalt Forum och Tillväxtbredningen och Internationella bredningen och Regionala utvecklingsnämnden. Förslag till ERUF programmet, ska lämnas till regeringen (Näringsdepartementet) senast den 31 april Avstämningar kommer att ske med Regeringskansliet (Näringsdepartementet) under arbetets gång samt med EU:s DG Regio (Regional- och stadspolitik Det här generaldirektoratet ansvarar för EU:s strategier för regional- och stadspolitik). Bilagor Erbjudande att ta fram förslag till samarbetsprogram för lnterreg Sverige- Finland-Norge, perioden

10 Internationella beredningen Sida 10 (22) 59 EU Samråd på Strategi för hållbar och Smart mobilitet Dnr Beredningen ställer sig bakom att Europaforum norra Sverige antar ett gemensamt yttrande angående EUs Samråd på Strategi för hållbar och Smart mobilitet. Sammanfattning EU planerar att anta en ny strategi för det europeiska transport systemet. Europaforum norra Sverige (EFNS) planerar att lämna ett gemensamt svar för att lyfta norra Sveriges särskilda förutsättningar och behov av utbyggd infrastruktur. Vitboken om en färdplan för ett gemensamt europeiskt transportområde från 2011 är kommissionens vision om ett konkurrenskraftigt och hållbart europeiskt transportsystem. Den ligger till grund för EU:s nuvarande transportpolitik och behandlar samtliga trafikslag och horisontella prioriteringar som säkerhet och resurseffektivitet samt minskat oljeberoende i transportsektorn. Vitboken planeras nu att ersättas av en ny strategi - Strategin för smart och hållbar mobilitet. Strategin kommer att ta avstamp i EU:s nya tillväxtstrategi, den gröna given, och ha det övergripande målet att minska transportsektorns utsläpp med 90 % till år Åtgärder planeras inom följande områden: Öka andelen rena fordon och alternativa bränslen för väg, sjöfart och luftfart. Öka andelen mer hållbara transportsätt som järnväg och inre vattenvägar och förbättra effektiviteten i hela transportsystemet. Att främja rätt konsumentval och praxis med låga utsläpp. Investera i lösningar med låga och nollutsläpp, inklusive infrastruktur. Huvudsakliga budskapet i EFNS planerade position är att se till att hänsyn tas till norra Sveriges särskilda förutsättningar och behov av utbyggd infrastruktur för att möta strukturella hinder för utveckling såsom gleshet och avstånd till större marknader.

11 Internationella beredningen Sida 11 (22) 60 EUs färdplan för Landsbygdsutveckling Dnr Beredningen ger regionstyrelsens ordförande i uppdrag att lämna synpunkter på EUs färdplan för landsbygdsutveckling. Beredningen ställer sig bakom att Europaforum norra Sverige antar ett gemensamt yttrande angående EUs färdplan för landsbygdsutveckling. EU vill starta en debatt om landsbygdens framtid och dess roll i samhället. Med initiativet vill EU kommissionen ta fram en vision för landsbygden fram till 2040 och få in synpunkter på olika utmaningar, till exempel befolkningsutvecklingen förbindelserna (connectivity) de låga inkomstnivåerna bristen på service. EU kommissionen vill också utforska innovativa, inkluderande och hållbara lösningar när det gäller klimatomställningen, digitaliseringen och coronakrisen. Bilagor EU färdplan för landsbygdsutveckling

12 Internationella beredningen Sida 12 (22) 61 Nomineringstid för ledande positioner i internationella nätverk Dnr Beredningen beslutar att avstå hösten 2020s möjliga ansökningar till Assembly of European Regions. 2. Beredningen beslutar att avstå hösten 2020s möjliga ansökningar till Conference of Maritime and Peripheral Regions. 3. Beredningen beslutar att avstå hösten 2020s möjliga ansökningar till CPMR Östersjökommission. Sammanfattning Under höstens generalförsamlingar kommer det ske val till ledande positioner i Assembly of European regions, Conference of maritime and peripheral regions och CPMR östersjökommissionen. De är internationella nätverk som Region Norrbotten är aktiva i med politiska representanter. Assembly of European regions, AER Assembly of European Regions (AER) är Europas största regionala nätverk och består av mer än 200 medlemsregioner från 35 länder. AER verkar för att stärka regionernas politiska roll och öka det gränsöverskridande samarbetet mellan regionerna. AER kommer vid årsmötet den 19 november välja medlemmar till bureaun. Valet av de svenska byråledamöterna (två ordinarie och två ersättare) görs av samtliga medlemsregioner i Sverige. I byrån ingår även AERs presidium där Region Norrbotten för närvarande har en plats. Norrbotten var ersättare i byrån för de svenska regionerna under åren och Ordinarie ledamot för de svenska regionerna var Norrbotten Conference of maritime and peripheral region, CPMR Conference of Peripheral and Maritime Regions (CPMR) är en lobbyorganisation för Europas perifera och maritima regioner, bestående av 150 regioner från 28 länder. CPMR verkar för att minska skillnaderna i förutsättningar för utveckling mellan olika regioner i Europa. Målsättningen är att EU:s politik ska främja en mer balanserad territoriell utveckling. CPMR:s arbete fokuserar främst på maritima frågor, transport och EU:s regionalpolitik.

13 Internationella beredningen Sida 13 (22) CPMR kommer vid sitt årsmöte oktober 2020 välja en political Bureau (styrelse) väljas för en 2 års mandatperiod. CPMR har under sommaren haft öppet för ansökningar till ordförande för CPMR. Valet av ordförande i CPMR görs bland ordinariemedlemmar i politiska byrån. Sverige har en ordinarie och en ersättarplats i byrån. Valet av de svenska byråledamöterna görs av samtliga medlemsregioner i Sverige. Nomineringar till svensk ledamot eller ersättare ska vara inlämnad 2 september Region Norrbotten har inte innehaft någon av dessa positioner. CPMR östersjökommissionen Östersjökommissionen, eller Baltic Sea Commission (BSC) på engelska, är en av sex geografiska kommissioner i CPMR. Östersjökommissionen har tjugo medlemsregioner från fem länder runt Östersjön och består av en styrelse, en generalförsamling och tre arbetsgrupper. Generalförsamlingen den 21 oktober kommer hantera val av ordförande och två vice ordföranden. Ansökningar kan lämnas in till 14 september Varje medlemsland har en ordinarie och en ersättarpost i Östersjökommissionens styrelse. Region Norrbotten hade ordförandeposten i Östersjökommissionen under åren Därefter en period som vice ordförande för att sedan fortsätta med svenska ersättarposten som Region Norrbotten fortfarande innehar.

14 Internationella beredningen Sida 14 (22) 62 Europaforum norra Sveriges arbetsprogram Dnr Beredningen lägger informationen till handlingarna. Beredningen beslutar att diskutera arbetsprogrammet igen inför att det lyfts för godkännande på det stora Europaforumet. Sammanfattning Den reviderade versionen av Europaforums arbetsprogram är omstrukturerad med ambitionen att tydligare förklara Europaforum gör och hur samarbetet fungerar. Förslaget är lyft för beslut på rapportörsmötet den 28 augusti Europaforum Norra Sveriges arbetsordning och fokusområden finns sammanställt i ett arbetsprogram som har reviderats ungefär vart fjärde år. Rapportörsmötet i september 2019 beslutade att det nuvarande arbetsprogrammet ska ses över inför det stora Europaforumet i april För att öka legitimiteten för Europaforum är det på de stora forumen som revideringar av arbetsprogrammen ska antas. Internationella beredningen diskuterade revideringen av Europaforum norra Sveriges arbetsprogram vid sammanträdet den 26 februari Då forumet den 1 april blev inställt för att minska smittspridningen av Covid-19 beslutade Rapportörsmötet beslutade i maj 2020 att ett reviderat arbetsprogram lyfts för beslut på rapportörsmötet 28 augusti Bilagor Utkast Europaforums reviderade arbetsprogram

15 Internationella beredningen Sida 15 (22) 63 Europaforum positioner för tillkännagivande Dnr Beredningen lägger europaforum positionerna till handlingarna. Sammanfattning I juni 2020 antog Europaforum norra Sverige en position angående alternativa bränslen och en position om EU kommissionens reviderade förslag till långtidsbudget. Europaforum norra Sverige har en position uppe för antagande den 28 augusti 2020 angående revideringen av förordningen för det transeuropeiska transportnätverket, TEN-T. Europaforum norra Sverige tar med jämna mellan rum positioner i aktuella påverkansfrågor. redovisar antagna positioner sedan förra sammanträdet. Europaforum position om alternativa bränslen Europaforum norra Sverige beslutade den 26 juni 2020 att anta ett positionspapper angående infrastruktur för alternativa bränslen. För att EU ska bli en klimatneutral ekonomi till 2050 måste utsläppen från transporter ha minskat med 90 % senast det året. Infrastruktur för alternativa bränslen saknas i delar av EU. En analys av medlemsstaternas nationella politiska ramar enligt direktiv 2014/94/EU visar att den genomsnittliga ambitionsnivån är låg. Europaforum position angående sammanhållningspolitiken inom EU:s budgetförslag samt Next Generation EU Europaforum norra Sverige beslutade den 26 juni 2020 att anta ett positionspapper angående EU kommissionens reviderade förslag till långtidsbudget. Inför slutgiltiga förhandlingar och triloger mellan EU:s medlemsländer, Europaparlamentet och Europeiska kommissionen om det reviderade förslaget till EU:s nästa långtidsbudget , samt införandet av ett nytt återhämtningsinstrument, Next Generation EU, vill EFNS välkomna och stödja den ambition som angavs i förslagen från Europeiska kommissionen den 27 maj Europaforum position: angående revideringen av förordning för det transeuropeiska transportnätverket, TEN-T Förordningen för det transeuropeiska transportnätverket (TEN-T) fastställer EU:s åtagande för att utveckla ett sammanhållet europeiskt transportsystem.

16 Internationella beredningen Sida 16 (22) En revidering av förordningen pågår och ett offentligt samråd ägde rum sommaren 2019 där EFNS inkom med en position. Kopplat till EU:s starka klimatfokus i den nya tillväxtstrategin, den gröna given, samt konsekvenserna av covid-19-krisen har en uppdaterad position tagits fram för tydligare lyfta de utmaningar en bristande infrastruktur i norra Sverige innebär samt vikten av en utbyggd infrastruktur för en effektiv grön omställning. Positionen är bifogad. Eventuellt revideras positionen på rapportörsmötet den 28 augusti med tillägg utifrån budgetförslaget som kom i somras presenteras på mötet. Bilagor EFNS position- utbyggnad av infrastrukturen för alternativa drivmedel EFNS position - sammanhållningspolitiken inom EU:s budgetförslag samt Next Generation EU Utkast EFNS position - revideringen av förordning för det transeuropeiska transportnätverket, TEN-T

17 Internationella beredningen Sida 17 (22) 64 Rapport från internationella uppdrag Dnr Beredningen godkänner rapporten från Kolarctic övervakningskommitté En av beredningens uppdrag är att vara återföringspunkt för förtroendevalda och tjänstemän med internationella uppdrag. Styrelseledamotrapporterna från internationella uppdrag hanteras numera av beredningen. Sedan förra mötet har det kommit in en rapport från Kolarctic övervakningskommitté. Bilagor: Rapport från Kolarctic övervakningskommitté

18 Internationella beredningen Sida 18 (22) 65 Återkoppling delegationsbeslut av internationell karaktär Dnr Beredningen lägger informationen till handlingarna Enligt reglementet för internationella beredningen ska beslut med internationell koppling som fattas av styrelsens ordförande, regionala utvecklingsnämndens ordförande eller regiondirektören återkopplas till beredningen. Inga beslut att rapportera

19 Internationella beredningen Sida 19 (22) 66 Ärenden till regionstyrelsen av internationell karaktär Dnr Beredningen lägger informationen till handlingarna. Beredningen noterar att Internationella beredningen ofta infaller innan ärenden till regionstyrelsen är redo att behandlas. Beredningen begär att sammanträdesdatumen för Internationella beredningen 2021 har det i åtanke. Enligt reglementet för internationella beredningen bör de ärenden som ska avgöras av regionstyrelsen eller regionala utvecklingsnämnden i dess helhet beredas av beredningen om beredning behövs. Vid sammanträdet var inte föredragningslistan för regionstyrelsen den 15 september 2020 klar.

20 Internationella beredningen Sida 20 (22) 67 Ärenden till regionala utvecklingsnämnden av internationell karaktär Dnr Beredningen lägger informationen till handlingarna Enligt reglementet för internationella beredningen bör de ärenden som ska avgöras av regionstyrelsen eller regionala utvecklingsnämnden i dess helhet beredas av beredningen om beredning behövs. På föredragningslistan för nämnden för regional utveckling den 9 september 2020 finns följande ärenden av internationell karaktär: - Kartläggning RUS - Uppföljning av kulturplanen

21 Internationella beredningen Sida 21 (22) 68 Övrigt inför kommande möten Dnr Beredningen lägger informationen till handlingarna Dagordningarna inför olika internationella möten kan komma med kort framförhållning och finns således inte med i kallelsen. Under denna punkt samlas alla frågor av politisk karaktär som måste diskuteras inför kommande internationella möten som inte ryms i andra punkter. - EU:s politik för Arktis antogs 2016, men klimatförändringarna, de minskande havsisarna och regionens ökade geopolitiska betydelse innebär nya utmaningar och möjligheter och politiken behöver därför uppdateras. Samrådsperioden är till 10 november - Delegationsbesök från tyska ambassaden till Norrbotten. - NSPA ordförandeskapet övergår till Norge vid årsskiftet 2020/ Nordkalottrådsmöte den november Diskussion om gemensamt politiskt uttalande för att påverka nationella nivå i de nordiska länderna att oavsett kris hålla gränserna på Nordkalotten öppna.

22 Internationella beredningen Sida 22 (22) 69 Övriga frågor Inga övriga ärenden

Protokoll Internationella beredningen

Protokoll Internationella beredningen Internationella beredningen Sida 1 (20) Protokoll Internationella beredningen Sammanträdesdatum: 18 februari 2019 Tid: 14:00-16:00 Plats: Styrelserummet, Regionhuset, Luleå 1-17 ande Linda Frohm (M), ordf

Läs mer

Sammanhållningspolitiken idag och i morgon

Sammanhållningspolitiken idag och i morgon Sammanhållningspolitiken idag och i morgon Sverker Berglund Västra Götalandsregionen Göteborgregionens Kommunalförbund 2012-01-31 EU:s sammanhållningspolitik och genomförandet i Sverige Förberedelser inför

Läs mer

Finansiering av miljöprojekt?

Finansiering av miljöprojekt? Finansiering av miljöprojekt? Regional utvecklingsstrategi (RUS) Finansiering Regionala projektmedel Interreg IV A Nord Landsbygdsprogrammet Regionala fonden RUS 2020 Norrbotten Strategier Regionala tillväxtprogrammet

Läs mer

EUROPEISKT TERRITORIELLT SAMARBETE

EUROPEISKT TERRITORIELLT SAMARBETE EUROPEISKT TERRITORIELLT SAMARBETE Europeiskt territoriellt samarbete är det instrument inom sammanhållningspolitiken som används för att på ett gränsöverskridande sätt lösa problem och gemensamt utveckla

Läs mer

Hur påverkar EU:s transportpolitik oss på hemmaplan?

Hur påverkar EU:s transportpolitik oss på hemmaplan? Hur påverkar EU:s transportpolitik oss på hemmaplan? Ebba Bjerkander Ebba.bjerkander@centralsweden.be 2016.03.18 Kontoret Eva Björk Director - Påverkansarbete inom sammanhållningspolitik Ebba Bjerkander

Läs mer

FÖRSLAG TILL YTTRANDE

FÖRSLAG TILL YTTRANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för transport och turism 2015/...(BUD) 23.6.2015 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för transport och turism till budgetutskottet över Europeiska unionens allmänna

Läs mer

En ny strukturfondsperiod. Ellinor Ivarsson Avd för tillväxt och samhällsbyggnad

En ny strukturfondsperiod. Ellinor Ivarsson Avd för tillväxt och samhällsbyggnad En ny strukturfondsperiod Ellinor Ivarsson Avd för tillväxt och samhällsbyggnad EU:s långtidsbudget 2014-2020 Skydd och förvaltning av naturresurser 33,90% 38,90% Frihet, säkerhet och rättvisa EU som global

Läs mer

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23

SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken. Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 SKL och EU hur arbetar vi och varför samt aktuella frågor inom sammanhållningspolitiken Helena Gidlöf avd Tillväxt och Samhällsbyggnad 2014-10-23 Sveriges Kommuner och Landsting Är en intresse- och arbetsgivarorganisation

Läs mer

Sammanhållningspolitiken

Sammanhållningspolitiken SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014 2020 Sammanhållningspolitiken - Utgångspunkter framtida ETS Generella utgångspunkter Lokalt och regionalt inflytande Förstärkt strategisk inriktning Fokusering på ett fåtal

Läs mer

Strukturfondspartnerskap och regionalfonden

Strukturfondspartnerskap och regionalfonden Strukturfondspartnerskap och regionalfonden Växjö 27 april 2015 Satsningar på jobb och tillväxt i regionalfonden 16 miljarder 2020 Forskning och innovation IT Entreprenörskap Koldioxidsnål ekonomi Hållbara

Läs mer

Arbetsplan Regionala samverkansrådet Västernorrland

Arbetsplan Regionala samverkansrådet Västernorrland Arbetsplan Regionala samverkansrådet Västernorrland Fokus för arbetet 2017 Arbetsplan 1.0 2017-04-12 Handläggare Susanne Sahlin Regional Utveckling 1. Regionala samverkansrådet uppdrag och uppgifter Regionala

Läs mer

Interreg Nord

Interreg Nord Interreg Nord 2014-2020 Dagens agenda Programområde Insatsområden resultat/mål/aktiviteter Vägledande principer för projekturval Övriga principer för projekturval Urvalskriterier vid prioritering Programorganisationen

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

Lagstiftningsöverläggningar

Lagstiftningsöverläggningar Kommenterad dagordning Rådet 2016-03-07 Statsrådsberedningen EU-kansliet Allmänna rådets möte den 15 mars 2016 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen Lagstiftningsöverläggningar 2. (Ev.)

Läs mer

YTTRANDE. Dnr N RTS

YTTRANDE. Dnr N RTS Strömstad, 2018-09-18 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm YTTRANDE Dnr N2018-03829-RTS Svinesundskommittén Svinesundskommittén är en av tolv nordiska gränskommittéer och vi jobbar för att utveckla regional

Läs mer

Remiss av EU-kommissionens förslag COM (2018) , 382, 390 och (Diarienummer: N RTS)

Remiss av EU-kommissionens förslag COM (2018) , 382, 390 och (Diarienummer: N RTS) 2018-09-06 KS/298/2018 1 (6 ) Tjänsteställe, handläggare, telefon Kommunstyrelseförvaltningen Kommunstyrelsen 162, 2018-09-12 Anna-Sofia Kulluvaara Remiss av EU-kommissionens förslag COM (2018) 372-375,

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet

EUROPAPARLAMENTET. Budgetutskottet EUROPAPARLAMENTET 1999 Budgetutskottet 2004 8 november 2001 PE 306.835/1-18 ÄNDRINGSFÖRSLAG 1-18 FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE av Francesco Turchi (PE 306.835) Transeuropeiska nät - årsrapport 1999 enligt artikel

Läs mer

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011

EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 EU och regionerna: varför är de viktiga och för vem? Chrissie Faniadis 27 januari 2011 Vad vi ska gå igenom: EU:s policy struktur: varför regioner? EU:s regionalpolitik i stora drag Regionalpolitikens

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 maj 2018 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare

Europeiska unionens råd Bryssel den 30 maj 2018 (OR. en) Jordi AYET PUIGARNAU, direktör, för Europeiska kommissionens generalsekreterare Europeiska unionens råd Bryssel den 30 maj 2018 (OR. en) Interinstitutionellt ärende: 2018/0197 (COD) 9522/18 ADD 2 FÖRSLAG från: inkom den: 30 maj 2018 till: FSTR 23 REGIO 31 FC 24 CADREFIN 50 IA 151

Läs mer

Internationella beredningens protokoll

Internationella beredningens protokoll Internationella beredningens protokoll Sammanträdet den 16 september 2015 Glenn Berggård, ordf. Maria Stenberg Anders Öberg Jens Sundström 1-13 Närvarande Agneta Lipkin (adjungerad) Anders Josefsson (adjungerad)

Läs mer

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige

För ytterligare information. Europaforum Norra Sverige  Europaforum Norra Sverige Europaforum Norra Sverige www.europaforum.nu North Sweden European Office www.northsweden.org Mid Sweden European Office www.midsweden.se Tryck: Luleå Grafiska, 2013 För ytterligare information Europaforum

Läs mer

Socialfondsprogrammet

Socialfondsprogrammet Socialfondsbroschyr 2015.indd 1 Europeiska socialfonden 2014 2020 2015-03-26 11:21 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för

Läs mer

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020

Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Malmömodellen Malmö stads strategi och arbetsordning för projekt inom den Europeiska sammanhållningspolitiken 2014-2020 Preliminärt förslag Strukturfonderna 2014-2020 Socialfonden (ESF) och regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Förslag regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning i Västsverige samt förslag nationellt Socialfondprogram

Förslag regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning i Västsverige samt förslag nationellt Socialfondprogram Förslag regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning i Västsverige samt förslag nationellt Socialfondprogram SER 2013-11-08 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt

Läs mer

Arbetsordning för strukturfondspartnerskapet i Västsverige

Arbetsordning för strukturfondspartnerskapet i Västsverige 1(6) Arbetsordning för strukturfondspartnerskapet i Inledning Denna arbetsordning reglerar strukturfondspartnerskapets organisation och verksamhet. Strukturfondspartnerskapet fastställer sin egen arbetsordning.

Läs mer

Årsrapport Internationella beredningen

Årsrapport Internationella beredningen Årsrapport Internationella beredningen 2015-2016 Internationella beredningen beslutade vid sitt första sammanträde 16 september 2015 4 att årligen återkoppla till målen i styrelsens strategi för landstingets

Läs mer

Från europeisk strategi till västsvensk tillväxt

Från europeisk strategi till västsvensk tillväxt Från europeisk strategi till västsvensk tillväxt Gränsöverskridande möjligheter för verksamheter i Västra Götaland 2017-04-05 Maria Eriksson Enheten för regional tillväxt och EU:s sammanhållningspolitik

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1. Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 2015/16:FPM 1 Ändring av gemensamma förordningen för ESI-fonderna till förmån för Grekland Näringsdepartementet 2015-09-22 Dokumentbeteckning KOM(2015) 365 Förslag till

Läs mer

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013

2007-01-18. Promemoria. Näringsdepartementet. Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Promemoria 2007-01-18 Näringsdepartementet Enheten för regional utveckling och turism Faktablad Regionala strukturfondsprogram för regional konkurrenskraft och sysselsättning 2007-2013 Bakgrund Den europeiska

Läs mer

Interreg Nord 2014-2020

Interreg Nord 2014-2020 Interreg Nord 2014-2020 Det övergripande målet för Interreg Nord 2014-2020 är att förstärka programområdets konkurrenskraft och attraktivitet. Nordprogrammet är uppdelat i två geografiska delområden, delområde

Läs mer

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra

Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra Europaforum Norra Sverige är ett politiskt samarbete en mötesplats för politiker på lokal, regional, nationell och europeisk nivå i de fyra nordligaste länen. Syftet är att öka kunskapen och medvetenheten

Läs mer

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B

14127/16 SA/ab,gw 1 DGG 2B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 november 2016 (OR. en) 14127/16 LÄGESRAPPORT från: Rådets generalsekretariat av den: 8 november 2016 till: Delegationerna Föreg. dok. nr: 13265/16 Ärende: FIN 774

Läs mer

Ny programperiod 2014-2020

Ny programperiod 2014-2020 Ny programperiod 2014-2020 Nord blickar framåt, Levi 17-18.9.2013 Dorota Witoldson, Europeiska kommissionen 1 Gränsöverskridande Samarbete / Interreg 2007-2013 2 Interreg vem gör vad? PARTNERSKAP KOM:

Läs mer

Europeiska socialfonden

Europeiska socialfonden Europeiska socialfonden 2014-2020 Men först vad kan vi lära av socialfonden 2007-2013! Resultat Erfarenheter Bokslut i siffror 2007-2013 25 % av deltagarna i arbete 65 000 arbets platser Hälften av kommunerna

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM89. En europeisk pelare för sociala rättigheter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen

Regeringskansliet Faktapromemoria 2016/17:FPM89. En europeisk pelare för sociala rättigheter. Dokumentbeteckning. Sammanfattning. Statsrådsberedningen Regeringskansliet Faktapromemoria En europeisk pelare för sociala rättigheter Statsrådsberedningen 2017-05-31 Dokumentbeteckning KOM (2017) 250 Meddelande om etablerandet av en europeisk pelare för sociala

Läs mer

Regionala utvecklingsnämnden

Regionala utvecklingsnämnden Regionala utvecklingsnämnden Carin Peters Utvecklare 040-675 34 98 Carin.Peters@skane.se YTTRANDE Datum 2018-09-11 Dnr 1802066 1 (9) Näringsdepartementet n.remissvar@regeringskansliet.se pia.diring@regeringskansliet.se

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014 2020

Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden 2014 2020 Europeiska socialfonden har finansierat projekt i Sverige sedan 1995 och myndigheten Svenska ESFrådet har ansvarat för Socialfondens svenska program sedan år 2000. Hittills

Läs mer

Remissyttrande Datum Diarienummer RS Regeringskansliet Diarienummer N RTS Stockholm

Remissyttrande Datum Diarienummer RS Regeringskansliet Diarienummer N RTS Stockholm 1 (6) Remissyttrande Datum 2018-09-18 Diarienummer RS 2018-03906 Regeringskansliet Diarienummer N2018-03829-RTS 103 33 Stockholm EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om

Läs mer

Remissyttrande EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för:

Remissyttrande EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för: 1 (10) Regeringskansliet, Näringsdepartementet Remissyttrande EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets och rådets förordning om gemensamma bestämmelser för: Europeiska regionala utvecklingsfonden

Läs mer

Sammanhållningspolitiken. Att investera i regioner: Lena Andersson Pench, Direktör Europeiska kommissionen DG Regional-o stadspolitik

Sammanhållningspolitiken. Att investera i regioner: Lena Andersson Pench, Direktör Europeiska kommissionen DG Regional-o stadspolitik Sammanhållningspolitiken Att investera i regioner: Sammanhållningspolitiken Lena Andersson Pench, Direktör Europeiska kommissionen DG Regional-o stadspolitik En allt mer turbulent omvärld - några Megatrender:

Läs mer

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Regionledningsförvaltningen Ann Christin Hamrén

Tjänsteställe, handläggare Datum Dnr Sida Regionledningsförvaltningen Ann Christin Hamrén FÖRSLAGS 1-21 Tjänsteställe, handläggare Regionledningsförvaltningen Ann Christin Hamrén 2019-01-15 19RS1 1(22) Tid: 2019-01-15 Plats: Regionens hus Härnösand NÄRVARANDE Ledamöter Glenn Nordlund (S) ordförande

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 PROTOKOLL Nummer 26 27.10.2015 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N30 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Roger Nordlund Byråchef Jenny

Läs mer

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020

Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 Promemoria 2013-03-11 Näringsdepartementet Regional tillväxt Förslag till tematisk inriktning i Sammanhållningspolitiken 2014-2020 I förslaget till nytt regelverk på EU-nivå för sammanhållningspolitiken

Läs mer

Remiss av EU-kommissionens förslag COM (2018) , 382, 390 och

Remiss av EU-kommissionens förslag COM (2018) , 382, 390 och Tjänsteställe, handläggare Regional utveckling 2018-09-10 18RS4449 1(7) Frida Bergman de Flores Distribution N2018-03829-RTS n.remissvar@regeringskansliet.se pia.diring@regeringskansliet.se Remiss av EU-kommissionens

Läs mer

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regional utveckling FÖRSLAG TILL YTTRANDE

EUROPAPARLAMENTET. Utskottet för regional utveckling FÖRSLAG TILL YTTRANDE EUROPAPARLAMENTET 2004 ««««««««««««Utskottet för regional utveckling 2009 PRELIMINÄR VERSION 2004/... 23.8.2005 FÖRSLAG TILL YTTRANDE från utskottet för regional utveckling till utskottet för framställningar

Läs mer

Kommunstyrelsen 1999-1

Kommunstyrelsen 1999-1 Arbetsutskottet 1(6 1(6 Datum: 23 23 november, 2012 2009 Plats och tid Stadshuset i Strömstads kommun, 23 november, 2012 kl. 09.00 12.00 ande m tum Ronnie Brorsson, Strömstads kommun Clas-Åke Sörkvist,

Läs mer

EU-program

EU-program Januari 2010 EU-program 2007-2013 Utgivningsår: 2010 För mer information kontakta Länsstyrelsen i Stockholms län, avdelningen för tillväxt Tfn 08-785 40 00 Rapporten finns endast som pdf. Du hittar den

Läs mer

Innovativ omställning eller business as usual?

Innovativ omställning eller business as usual? Dialogpass: Innovativ omställning eller business as usual? Regional tillväxtpolitik i förändring 21 mars 2019 Näringsdepartementet 1 Regionalfonden Förhandlingar, regelverk och budget Dialog och förankring

Läs mer

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål

Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Norrstyrelsens styrgrupp för internationellt samarbete 1 Vision Verksamhetsidé Inriktningsmål Gustav Malmqvist Huvudsekreterare 2 Internationell context Trender och tendenser i omvärlden EU som policyskapare

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet

Regeringskansliet Faktapromemoria 2017/18:FPM7. Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik. Sammanfattning. Näringsdepartementet Regeringskansliet Faktapromemoria Meddelande om förnyad strategi för EU:s industripolitik Näringsdepartementet 2017-10-17 KOM (2017) 479 Communication from the Commission to the European Parliament, the

Läs mer

Inriktningsdokument för Regionförbundet Sörmlands internationella engagemang

Inriktningsdokument för Regionförbundet Sörmlands internationella engagemang Datum Dnr 2016-11-02 16-075 Inriktningsdokument för Regionförbundet Sörmlands internationella engagemang Bakgrund Sörmland påverkas alltmer av sin omvärld. Den ökade globaliseringen av arbetsmarknad, näringsliv

Läs mer

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm,

-Länsstyrelsen i Västernorrlands län för området Mellersta Norrland, -Länsstyrelsen i Stockholms län för området Stockholm, ,!?T~ REGERINGEN Näringsdepartementet Regeringsbeslut 14 2013-01-31 Länsstyrelsen i Västernorrlands län 871 86 Härnösand N2013/571/RT N2012/ 5447/ RT Uppdrag respektive erbjudande i fråga om målet för

Läs mer

Uppdrag att göra en omvärldsanalys och att lämna ett förslag till nationellt socialfondsprogram för perioden

Uppdrag att göra en omvärldsanalys och att lämna ett förslag till nationellt socialfondsprogram för perioden Regeringsbeslut I 1 2019-04-04 A2019/00683/A Arbetsmarknadsdepartementet Svenska ESF-rådet Box 397 801 05 Gävle Uppdrag att göra en omvärldsanalys och att lämna ett förslag till nationellt socialfondsprogram

Läs mer

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006

Från EU:s budget till lokaltregionalt. Säffle 16 oktober 2006 Från EU:s budget till lokaltregionalt utvecklingsarbete Säffle 16 oktober 2006 Huvudrubriker i EU:s budget Hållbar tillväxt - konkurrenskraft för tillväxt och sysselsättning ( sektorspolitik) - ökad sammanhållning

Läs mer

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN

SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN INTEGRERAD TERRITORIELL INVESTERING SAMMANHÅLLNINGSPOLITIKEN 2014-2020 I december 2013 godkände Europeiska unionens råd formellt de nya reglerna och lagstiftningen som styr nästa runda av EU:s sammanhållningspolitiska

Läs mer

Remissvar beträffande EU-kommissionens förslag COM (2018) ,382,390 och

Remissvar beträffande EU-kommissionens förslag COM (2018) ,382,390 och 1(8) Datum Diarienummer 2018-09-12 RS180659 Näringsdepartementet Dnr N2018-03829-RTS 103 33 Stockholm Remissvar beträffande EU-kommissionens förslag COM (2018) 372-375,382,390 och 471-473 EU-kommissionens

Läs mer

Regionalt inflytande i förberedelseprocessen inför den nuvarande strukturfondsperioden. Slutsatser och reflektioner

Regionalt inflytande i förberedelseprocessen inför den nuvarande strukturfondsperioden. Slutsatser och reflektioner Regionalt inflytande i förberedelseprocessen inför den nuvarande strukturfondsperioden Slutsatser och reflektioner Arbetet inför nuvarande programperioden Utgångspunkter Enligt förordningen ska varje medlemsstat

Läs mer

Välkomna till seminarium om På gång inom EU 7 oktober 2016

Välkomna till seminarium om På gång inom EU 7 oktober 2016 Välkomna till seminarium om På gång inom EU 7 oktober 2016 Prioriterade EU-frågor 2016 (dnr: 15/06297) A. Målet är ett hållbart asyl- och flyktingmottagande i hela EU B. Arbetet med utsatta EU-medborgare

Läs mer

ARBETSORDNING UPPRÄTTANDE OCH SAMMANSÄTTNING

ARBETSORDNING UPPRÄTTANDE OCH SAMMANSÄTTNING 1 ARBETSORDNING för övervakningskommittén för Landsbygdsutvecklingsprogram för landskapet Åland och Ålands strukturfondsprogram, Entreprenörskap och kompetens, programperioden 2014-2020. UPPRÄTTANDE OCH

Läs mer

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden

Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden Lokalt ledd utveckling genom leadermetoden ÖK havs- och fiskeriprogrammet 5 oktober 2015 Leadermetoden Ta fram gemensam färdplan lokal utvecklingsstrategi Trepartnerskap i praktiken Nytänkande Delaktighet,

Läs mer

EU-finansiering hur går det till och vad finns?

EU-finansiering hur går det till och vad finns? EU-finansiering hur går det till och vad finns? Göteborgsregionens kommunalförbund Linda Bell Projektkoordinator, GR Planering Rykten om EU-finansiering. Mycket Administration Svår ekonomi.. Krångligt!

Läs mer

Årsplan för Regionförbundet Sörmlands internationella engagemang för år 2018

Årsplan för Regionförbundet Sörmlands internationella engagemang för år 2018 Datum Dnr 2017-12-20 16 075 Årsplan för Regionförbundet Sörmlands internationella engagemang för år 2018 Syfte I enlighet med Inriktningsdokument för Regionförbundet Sörmlands internationella engagemang

Läs mer

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR REGION GOTLAND

INTERNATIONELL STRATEGI FÖR REGION GOTLAND Fastställd av regionfullmäktige 2014-06-16, 98. Syftet med Region Gotlands internationella strategi är att vara ett verktyg för förtroendevalda och anställda inom regionen samt att fungera som stöd och

Läs mer

Internationell strategi

Internationell strategi LANDSTINGET I VÄRMLAND PM Ulla Höglund 2011-11-0306-14 LK/110273 Internationell strategi 2011 2014 Landstinget i Värmland påverkas alltmer av sin omvärld. EU-direktiv och förordningar, rörligheten för

Läs mer

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE Europaparlamentet 2014-2019 Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män 15.12.2016 2017/0000(INI) FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation

Läs mer

EU:s Sammanhållningspolitik

EU:s Sammanhållningspolitik EU:s Sammanhållningspolitik 2014-2020 Programläge 2013-01-29 En stärkt strategisk inriktning Europa 2020 Samordnad politik mellan Sammanhållningspolitiken, landsbygdspolitiken och Havs- och fiskeripolitiken

Läs mer

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1

23.4.2015 ÅLR 2015/896. Enligt sändlista Bilaga 1 Dokumentnamn Nr Sidnr BESLUT 27 N10 1 (5) Europeiska Gemenskapen Datum Dnr 23.4.2015 ÅLR 2015/896 Enligt sändlista Bilaga 1 Hänvisning Initiativ Kontaktperson Christel Lindholm Ärende TILLSÄTTANDE AV ÖVERVAKNINGSKOM-

Läs mer

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET

FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET Europaparlamentet 2014-2019 Plenarhandling B8-1365/2016 9.12.2016 FÖRSLAG TILL REKOMMENDATION TILL RÅDET i enlighet med artikel 134.1 i arbetsordningen om EU:s prioriteringar inför det 61:a mötet i FN:s

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Tillväxtverket; SFS 2009:145 Utkom från trycket den 24 mars 2009 utfärdad den 12 mars 2009. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter 1 Tillväxtverket

Läs mer

Strukturfondspartnerskapet för Övre Norrland DAGORDNING 2014-10-28 1 (2) Fredag 7 november 2014 Tid TELEFONMÖTE Anslut dig till mötet genom att ringa 08-99 92 12 Möteskod/inloggning: 504 895, ordfkod:

Läs mer

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt

Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Samverkan och mervärde av EU:s sammanhållningspolitik för regional tillväxt Kjell Unevik, Europaforum XII Norra Sverige, Örnsköldsvik 7-8 maj 2008 Lissabonstrategin Nationella strategin för regional konkurrenskraft,

Läs mer

Svenska ESF-rådet Presentation Ö-vik

Svenska ESF-rådet Presentation Ö-vik Svenska ESF-rådet Presentation Ö-vik VI FÖRÄNDRAR ARBETSMARKNADEN Myndigheten Svenska ESF-rådet, har funnits som myndighet sedan år 2000. Vi arbetar på uppdrag av Arbetsmarknadsdepartementet och Socialdepartementet.

Läs mer

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden

Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden 2014 2020 EU nivå Europa 2020 Gemensamt strategiskt ramverk för regionalfond, socialfond, fonden för landsbygdsutveckling och havs och fiskerifonden Nationell nivå Partnerskapsöverenskommelse för regionalfond,

Läs mer

Europeiska socialfonden 2014-2020

Europeiska socialfonden 2014-2020 Europeiska socialfonden 2014-2020 -avstamp i Europa 2020-strategin Maria Johansson-Berg, Svenska ESF-rådet Utgångspunkter för det nya Socialfondsprogrammet Bygga vidare på struktur, erfarenhet och resultat

Läs mer

20 Bilagor kort om programmen

20 Bilagor kort om programmen BILAGOR KORT OM PROGRAMMEN KAPITEL 20 20 Bilagor kort om programmen 241 KAPITEL 20 BILAGOR KORT OM PROGRAMMEN Innehåll Bilaga 1 Kort om landsbygdsprogrammet 2014 2020... 243 Bilaga 2 Kort om havs- och

Läs mer

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N3

Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N3 PROTOKOLL Nummer 1 9.1.2018 Sammanträdesdatum Protokoll fört vid enskild föredragning Näringsavdelningen Fiskeribyrån, N3 Beslutande Föredragande Justerat Vicelantråd Camilla Gunell Byråchef Jenny Eklund-Melander

Läs mer

Länsstyrelsen Östergötlands yttrande avseende EUkommissionens förslag (COM (2018) , 382, 390 och )

Länsstyrelsen Östergötlands yttrande avseende EUkommissionens förslag (COM (2018) , 382, 390 och ) Yttrande sid 1 (6) Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsen Östergötlands yttrande avseende EUkommissionens förslag (COM (2018) 372 375, 382, 390 och 471 473) EU-kommissionens förslag till Europaparlamentets

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 21 november 2018 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 21 november 2018 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 21 november 2018 (OR. en) 14221/18 COMPET 765 IND 339 MI 826 NOT från: Ständiga representanternas kommitté (Coreper I) till: Rådet Föreg. dok. nr: 13837/18 COMPET 731

Läs mer

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt

AER Sverige 15 april 2011. Fredrik Åstedt AER Sverige 15 april 2011 Linnéa Lundström Fredrik Åstedt Prioriterade EU-frågor för SKL 2011 - Reformen av EU:s budget och sammanhållningspolitik - Europa 2020-strategins genomförande - Nylanseringen

Läs mer

Verksamhetsdirektiv 2016

Verksamhetsdirektiv 2016 Verksamhetsdirektiv 2016 Fastställt vid Ägarråd 20160122 Mid Sweden European Office är Jämtland Härjedalens och Västernorrlands gemensamma representation i Bryssel. Kontoret drivs som ett samarbete mellan

Läs mer

Gemensamma synpunkter från SKL och regionerna inför Sammanhållningsforum

Gemensamma synpunkter från SKL och regionerna inför Sammanhållningsforum SKRIVELSE 2017-06-09 Dnr:17/02946 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Ellinor Ivarsson Europeiska Kommissionen DG Regional and Urban Policy B-1049 Bryssel, Belgien Gemensamma synpunkter från SKL

Läs mer

Allmänna rådets möte den 18 september 2018

Allmänna rådets möte den 18 september 2018 Kommenterad dagordning rådet 20180910 Statsrådsberedningen Kansliet för samordning av EUfrågor Allmänna rådets möte den 18 september 2018 Kommenterad dagordning 1. Godkännande av dagordningen 2. (Ev.)

Läs mer

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande "Mot ett järnvägsnät för godstransporter".

För delegationerna bifogas ett utkast till rådets slutsatser om kommissionens meddelande Mot ett järnvägsnät för godstransporter. EUROPEISKA UNIONENS RÅD Bryssel den 13 februari 2008 (18.2) (OR. en) 6426/08 TRANS 43 NOT från: Rådets generalsekretariat till: Delegationerna Komm. förslag nr: 14165/07 TRANS 313 Ärende: Meddelande från

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Att bygga regional kapacitet Den Europeiska regionala utvecklingsfonden Märtha Puranen, programchef Madelen Nilsson, handläggare 2 Förvaltande myndigheter - Tillväxtverket (8+1 Regionalfondsprogram,

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 24 november 2016 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 24 november 2016 (OR. en) Europeiska unionens råd Bryssel den 24 november 2016 (OR. en) 14635/16 FIN 804 A-PUNKTSNOT från: Rådets generalsekretariat till: Rådet Ärende: Europeiska unionens allmänna budget för budgetåret 2017 -

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Barnens Rättigheter Manifest

Barnens Rättigheter Manifest Barnens Rättigheter Manifest Barn utgör hälften av befolkningen i utvecklingsländerna. Omkring 100 miljoner barn lever i Europeiska Unionen. Livet för barn världen över påverkas dagligen av EU-politik,

Läs mer

Lagstiftningsöverläggningar (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen)

Lagstiftningsöverläggningar (Offentlig överläggning i enlighet med artikel 16.8 i fördraget om Europeiska unionen) U2014/6874/IS Kommenterad dagordning Rådet (utbildning, ungdom, kultur och idrott) 2014-12-01 Utbildningsdepartementet Rådets möte (utbildning, ungdom, kultur och idrott) den 12 december 2014 Kommenterad

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020. Sara Persson, Region Skåne Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning för Skåne-Blekinge 2014-2020 Sara Persson, Region Skåne 1 Vad är strukturfonderna? EU-perspektiv - Ekonomiska styrmedel för

Läs mer

Politisk samverkansberedning

Politisk samverkansberedning Protokoll Politisk samverkansberedning Tid och plats 9 maj 2019 klockan 10.00 13.50 Regionhuset, Styrelserummet Närvarande Region Norrbotten: Kenneth Backgård (SJVP), ordf. Erika Sjöö (SJVP) Linda Frohm

Läs mer

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132. Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering. Dokumentbeteckning

Regeringskansliet Faktapromemoria 2012/13:FPM132. Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering. Dokumentbeteckning Regeringskansliet Faktapromemoria 01/13:FPM13 Meddelande och rekommendation om nationella strategier för romsk integrering Arbetsmarknadsdepartementet 01/13:FPM13 013-07-15 Dokumentbeteckning KOM (013)

Läs mer

Europeiska unionens råd Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en)

Europeiska unionens råd Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) Conseil UE Europeiska unionens råd Bryssel den 26 juni 2015 (OR. en) 9903/15 UTKAST TILL PROTOKOLL Ärende: LIMITE PUBLIC PV/CONS 31 TRANS 209 TELECOM 147 ENER 250 3394:e mötet i Europeiska unionens råd

Läs mer

8808/19 abr/mhe 1 TREE.1.B

8808/19 abr/mhe 1 TREE.1.B Europeiska unionens råd Bryssel den 8 maj 2019 (OR. en) 8808/19 AUDIO 71 DIGIT 88 NOT från: till: Föreg. dok. nr: 8769/19 Ärende: Rådets generalsekretariat Ständiga representanternas kommitté (Coreper)/rådet

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:175

Regeringens proposition 2013/14:175 Regeringens proposition 2013/14:175 Vissa lagändringar inför en ny programperiod Prop. 2013/14:175 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 13 mars 2014 Fredrik Reinfeldt Annie

Läs mer

Dialogpass: Innovation, klimat eller gränshinder?

Dialogpass: Innovation, klimat eller gränshinder? Dialogpass: Innovation, klimat eller gränshinder? Regional tillväxtpolitik i förändring 21 mars 2019 Näringsdepartementet 1 Svenskt deltagande Interreg Interreg 2014-2020 Christina Imander Tematiska mål

Läs mer

Regional utveckling på distans

Regional utveckling på distans Regional utveckling på distans Så stärker landstingets internationella arbete regionens konkurrenskraft LANDSTINGSDIREKTÖRENS STAB Regionala enheten Landstinget verkar internationellt för att stärka regionen

Läs mer

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA"

106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014. RESOLUTION från Regionkommittén STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA 106:e plenarsessionen den 2 3 april 2014 RESOL-V-012 RESOLUTION från Regionkommittén "STADGAN OM FLERNIVÅSTYRE I EUROPA" Rue Belliard/Belliardstraat 101 1040 Bruxelles/Brussel BELGIQUE/BELGIË Tfn +32 22822211

Läs mer

Remissyttrande över Agenda 2030 och Sverige (SOU 2019:13): Världens utmaning världens möjlighet

Remissyttrande över Agenda 2030 och Sverige (SOU 2019:13): Världens utmaning världens möjlighet REGIONSTYRELSEN YTTRANDE Sida 1 (5) Dnr 01724-2019 Finansdepartementet M2019/00661 Remissyttrande över Agenda 2030 och Sverige (SOU 2019:13): Världens utmaning världens möjlighet Sammanfattning Sveriges

Läs mer