R E N IO T K U R T S IN S T IF R D

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "R E N IO T K U R T S IN S T IF R D"

Transkript

1 SF 6 -isolerat, metallinkapslat RMU-Ställverk med säkringslastbrytare i det utgående facket Typ GA...A/K/KS/TS (-C) för nominell spänning upp till 24 kv DRIFTSINSTRUKTIONER

2 2

3 3 Innehållsförteckning 1 Allmänt Ansvar och garanti Serviceinformation Säkerhetsföreskrifter Avsedd Användning Förklaring av symboler och anmärkningar Allmänna säkerhetsanmärkningar Drift Säkerhetsanordningar Hjälpanordningar för drift, underhåll och reparation Lagstadgade olycksförebyggande instruktioner Transport och montering Säkerhetsanmärkningar för transport Transport och avlastning Ankomst och uppackning av gods Förvaring Installation och montering Förberedande av montering Dimensioner för att fästa på golvet, kopplingsutrustning med 2 -fack Dimensioner för att fästa på golvet, kopplingsutrustning med 3 -fack Dimensioner för att fästa på golvet, kopplingsutrustning med 4 -fack Dimensioner för att fästa på golvet, kopplingsutrustning med 2 -fack och tryckavlastningskanal Dimensioner för att fästa på golvet, kopplingsutrustning med 3 -fack och tryckavlastningskanal Dimensioner för att fästa på golvet, kopplingsutrustning med 4 -fack och tryckavlastningskanal Mått för kopplingsutrustning med 2 -fack Mått för kopplingsutrustning med 3 -fack Mått för kopplingsutrustning med 4 -fack Möjliga monteringar Montering av matarledningen för strömförsörjning Kopplingsschema för de olika tillbyggnadsgrupperna Anslutning av kablage Jordning Teknisk beskrivning Beskrivning av RMU-ställverket RMU-ställverkets modeller Trelägesbrytare (K/KS/TS-panel) Tvålägesbrytare (1A1/1A2-fack) Drivmekanism Allmänt Kabelfacksmanöver Transformatorfacksmanövrering Motordon (tillval) Mekanisk förregling Gasbehållaren Gastrycksindikator Gasbrytare/tryckvakt (tillval) Kapacitivspänningsdetekteringssystem Kortslutningsindikator (tillval) Säkringsanordning i transformator- och kabelfack Utformning och funktion Utformning av HRC-säkringspatroner Byte av HRC-säkring Drift Manövreringsutrustning Hänglåsanordning RMU-ställverkets tillstånd vid leverans Borttagning av kabelfacksdörren Drifttagning av RMU-ställverket Slå på kabelfack Slå av och jorda kabelfack Slå på transformatorfack Slå av och jorda transformatorfack Slå på transformatorfack (KS-fack) Slå av och jorda transformatorfack (KS-fack) Jordning av kabelanslutningsfack (1A1/1A2-fack) Jordning av kabelanslutningsfack (1A1/1A2-fack) Driftsstart Omkoppling (manuellt med hjälp av manöverspak) Kontroll av säker isolering från matningen Fasjämförelse Kabelmätning Skötsel Inspektion Underhåll Rengöring Avyttring av kopplingsutrustning Tekniska specifikationer Kabelfack och transformatorfack Allmänna specifikationer Shuntutlösning Gasbrytare/tryckvakt Gasbrytare 1) (tillval) Densitetsvakt GMD1 (tillval) Hjälpkontakt T-anslutningsset Åtdragningsmoment Omkopplingskrafter vid manuell drift Material Tillåtna manövrar vid olika laster för lastbrytaren Föreskrifter och standarder Testspecifikationer Honkontakt (bussning)... 66

4 4 Bild 1

5 5 Anläggningsöversikt 1 Manöveraxel för jordkopplare 2 Manöveraxel för lastbrytare 3 Hänglåsanordning för jordkopplare 4 Lägesindikator 5 Fackbeteckning 6 Hänglåsanordning för lastbrytare 7 Kortslutningsindikator 8 Täcklock (indikation) 9 Gastrycksindikator 10 Transportfästen 11 Främre panel 12 Märkplåt 13 Säkringsutlösningsmekanism 14 Spännarm 15 Säkringsmembran 16 Övre säkringshållare 17 Låsvred 18 Kabelfacksutrymme 19 Främre hölje 20 Nedre säkringshållare 21 Sprängskydd 22 Sockel 23 Kabelfästjärn 24 Förstärkningsplåt för kabelfästjärn (tillval) 25 Systemjordning 26 SF 6 -gasbehållare 27 T-anslutning för VPE-kabel 28 Bussning 29 Växeltunga 30 Samlingsskenor

6 6 1 Allmänt 1.1 Ansvar och garanti All information och anmärkningar vad gäller drift och underhåll av RMU-ställverket tillhandahålls med hänsyn tagen till vår erfarenhet och informationen är så vitt vi vet korrekt. Denna manual beskriver RMU-ställverket i standardutförande. All teknisk information och tekniska data som finns i dessa driftsinstruktioner är uppdaterade vid tidpunkten för tryckning. Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska förändringar inom ramen för ytterligare utveckling utan att ändra dessa instruktioner. Därför kan inga anspråk göras utifrån informationen och beskrivningarna i dessa instruktioner. Vi tar inte på oss något ansvar för skador eller felaktigheter som uppstår på grund av felaktig drift, att dessa driftsinstruktioner inte beaktas eller oprofessionella reparationer. Originalreservdelar från Ormazabal har utformats speciellt och testats för Ormazabals RMU-ställverk. Vi rekommenderar att ni enbart använder reservdelar och tillbehör från Ormazabal. Vi vill göra det helt klart att reservdelar och tillbehör som inte tillhandahålls av oss, måste godkännas av Ormazabal. Montering och användning av andra produkter kan under vissa omständigheter ha en negativ inverkan på designspecifika egenskaper hos RMU-ställverket och därigenom försämra säkerheten för personer, själva RMU-ställverket eller annan egendom. Ormazabal ansvarar inte för skador som uppstår på grund av att reservdelar och andra tillbehör som inte är godkända av Ormazabal har använts. Ej auktoriserade ombyggnationer och förändringar av RMU-ställverket är förbjudna på grund av säkerhetsskäl och undantar Ormazabal från allt ansvar vad gäller skador som är ett resultat av detta. 1.2 Serviceinformation Ormazabals kundserviceavdelning står till förfogande för teknisk information om Ormazabals RMU-ställverk. Om ni stöter på problem med vår utrustning, kontakta den lokala tillverkaren. Adress till den lokala tillverkaren finns på sista sidan i dessa driftsinstruktioner.

7 7 2 Säkerhetsföreskrifter 2.1 Avsedd Användning Det SF 6 -isolerade, metallinkapslade RMU-ställverket GA är en fabriksfärdig, typgodkänd kopplungsutrustning för inomhusbruk. RMU-ställverket finns i en 1400 mm hög utformning (typ GA...) och i en 1050 mm hög utformning (typ GA...-C) för åtkomliga respektive icke åtkomliga anläggningsutrymmen eller kompaktstationer. RMU-ställverket kan användas med växelström upp till 630 A (nominell driftsström) vid nominella driftsspänningar på upp till 24 kv. RMU-ställverket används t. ex för: sekundära stationer industriella anläggningar kundinstallationer vindkraftverk etc. RMU-ställverket används för omkoppling av: transformatorer kontaktledningar och kablar Endast auktoriserad personal som blivit adekvat anvisade eller utbildade får manövrera, utföra service på och reparera RMU-ställverket. Dessa driftsinstruktioner måste läsas före montering och igångsättning av RMU-ställverket. Alla åtgärder och anmärkningar som nämns i driftsinstruktioner måste uppfyllas helt vid montering, igångsättning och under drift. Alla som är involverade i montering, igångsättning, drift, underhåll och reparationer av enheten måste ha läst och förstått dessa driftsinstruktioner, i synnerhet kapitlet om säkerhetsföreskrifter och andra anmärkningar angående säkerhet. Vi rekommenderar att användaren/ ägaren begär en skriftlig bekräftelse av detta. Det krävs att man känner till dessa driftsinstruktioner helt och hållet för att man ska kunna undvika driftsfel och garantera en problemfri drift. De allmänna säkerhetsinstruktioner och olycksförebyggande instruktioner som utfärdats av lagstiftaren och eventuella föreskrifter från försäkringsgivaren, vilka kan skilja sig åt från land till land, måste följas strikt vid drift och service av RMUställverket. Dessa driftsinstruktioner är en del av RMU-ställverket. När RMU-ställverket byter plats (omplacering, försäljning eller liknande) ska driftsinstruktioner följa med. 2.2 Förklaring av symboler och anmärkningar Observera dessa anmärkningar och var ytterst försiktig i de angivna fallen. Dela även ut alla hälso- och säkerhetsanmärkningar till all personal i vars arbetsuppgifter ingår att använda utrustningen. Utöver anmärkningarna i dessa driftsinstruktioner måste även de allmänt gällande föreskrifterna för säkerhet och olycksfallsförebyggande (t.ex. DIN EN 50110, VDE 0105 del 100, BGV A3) följas. Obs! Hälso- och säkerhetssymboler I dessa driftsinstruktioner förekommer dessa symboler med anmärkningar angående hälsa och säkerhet som belyser eventuella faror för personers hälsa och liv. Varning för elektrisk spänning Denna särskilda hälso- och säkerhetssymbol varnar för faror som kan orsakas av elektrisk spänning. Uppmärksamhetsanmärkning I dessa driftsinstruktioner visas den här anmärkningen vid alla tillfällen där man måste vara särskilt noggrann med att följa riktlinjer, instruktioner och korrekt arbetsordning, för att därigenom undvika skada eller förstörelse av RMU-ställverket.

8 8 2.3 Allmänna säkerhetsanmärkningar RMU-ställverket från Ormazabal är utformad enligt den senaste tekniska standarden och under vederbörligt hänsynstagande till alla relevanta säkerhetsföreskrifter. Trots detta kan fara för personer och egendom uppstå om dessa RMU-ställverk används på ett felaktigt sätt, av outbildad personal eller i syften som de inte är avsedda för, om de manipuleras eller om säkerhetsföreskrifterna inte följs. Alla som är involverade i montering, igångsättning, drift eller service av RMU-ställverk måste därför ha läst och förstått dessa instruktioner Drift När RMU-ställverket är i drift måste ansvarsområden och behörighet vara tydligt reglerade och efterlevda, så att det inte uppstår tveksamheter i behörighet eller kompetens vad gäller säkerhet. Innan RMU-ställverket tas i drift och efter servicearbete eller förändringar måste RMU-ställverket kontrolleras av kvalificerad personal för att garantera att det ur olycks- och driftssynpunkt är säkert. Före driftsstart måste alla personer inom farozonen runt RMU-ställverket varnas och uppmanas att lämna detta område. Inga föremål får blockera åtkomsten till kontrollelementen. Användaren får endast hantera ett RMUställverk i felfritt tillstånd. Ändringar som påverkar säkerheten ska genast rapporteras till en överordnad, ansvarig person. Ändringar på RMU-ställverket får endast utföras efter medgivande från Ormazabal och ska endast utföras under överinsyn av fackkunnig personal. Som fackkunnig personal räknas personer som, på grund av sin yrkesutbildning och erfarenhet, har tillräcklig kunskap inom området elektroteknik och känner till de relevanta olycksförebyggande föreskrifter (BGV A3), riktlinjer och allmänt accepterade tekniska regler och regelverk (t. ex. VDE-regelverk, IECstandarder, DIN-standarder) som finns Säkerhetsanordningar Säkerhetsinstallationer får inte ändras, demonteras eller göras ineffektiva. Oskyddade delar i systemet kan orsaka livshotande skador. Alla säkerhetsinstallationer, t.ex. skydd, måste alltid fungera korrekt och vara korrekt placerade. Drift av RMU-ställverket med felaktiga säkerhetsinstallationer är inte tillåten Hjälpanordningar för drift, underhåll och reparation Om hjälpanordningar krävs för drift, underhåll eller reparation (verktyg eller liknande), måste dessa vara i fullgott skick och de får endast användas på ett säkert sätt. All olämplig och riskfylld användning av alla typer av hjälpanordningar på RMUställverket är förbjuden Lagstadgade olycksförebyggande instruktioner Utöver dessa anmärkningar för att förebygga olyckor och de anmärkningar som finns på kopplingsutrustningen måste även gällande lokala olycksförebyggande instruktioner observeras.

9 9 3 Transport och montering 3.1 Säkerhetsanmärkningar för transport 1. Lyftverktyg får endast användas vid de punkter som är avsedda för detta ändamål. 2. Rep, kedjor eller andra lyftverktyg måste vara utrustade med säkerhetshakar. 3. Använd inte söndriga eller slitna rep. 4. Det får inte vara knutar på rep och kedjor. 5. Rep och kedjor får inte ligga mot vassa kanter. 6. Använd endast rep och kedjor med tillräcklig belastningskapacitet. (För information om GA RMU-ställverkets vikt, se Tabell 1) 7. Använd endast vinschverk med tillräcklig belastningskapacitet. (För information om GA RMU-ställverkets vikt, se Tabell 1) 8. Lyft aldrig laster över personer. 3.2 Transport och avlastning Utrustningen levereras packad, stående upprätt på en pall. Den sitter fast på pallen med spännband (Bild 2). Typer Tabell 1 Vid avlastning ska man observera anmärkningar angående säkerhet (se 3.1) och tillämpliga olycksförebyggande instruktioner. Vikt RMUställverk [kg] Vikt RMU-ställverk med tryckavlastningskanal [kg] Avlastning får endast göras av personer som har erfarenhet av och är väl förtrogna med vinschverket. Observera den tillåtna lyftvikten för lyftverktyget och vinschverket (gaffeltruck, kran). Vikt tillbehör [kg] SF 6 -fyllningskapacitet GA 1T(K)S1A ,41 GA 1T(K)S1A1-C ,41 GA 1T(K)S1A ,41 GA 1T(K)S1A2-C ,41 GA 1K1TS-B ,41 GA 1K1TS-B-C ,41 GA 3K ,74 GA 3K-C ,74 GA 2K1T(K)S ,74 GA 2K1T(K)S-C ,74 GA 2K2T(K)S ,46 GA 2K2T(K)S-C ,46 GA 3K1T(K)S ,46 GA 3K1T(K)S-C ,46 GA 4K ,46 GA 4K-C ,46 Vikt för olika typer av RMU-ställverk Kantskydd (kartong) [kg] Spännband (spännbälte) För transportering och mellanförvaring ska man alltid använda originalförpackningen och sätta fast RMU-ställverket med spännremmar (spännbälten) på samma sätt som vid leveransen. När man fäster spännremmarna ska man se till att fästa dem så som visas Bild 2, eftersom kabelanslutningsutrymmet annars kan skadas. Utrustning fram Se till att följa varnings- och säkerhetsanvisningarna på RMUställverket och dess förpackning vid transport! Bild

10 Ankomst och uppackning av gods Kontrollera RMU-ställverket direkt vid ankomsten för att se om transportskador uppstått: Yttre synliga skador måste bekräftas på fraktdokumenten av föraren. Av försäkringsskäl måste skadorna rapporteras skriftligt till den som ansvarar för sändning och expediering inom 3 dagar(!). Dolda skador kan endast upptäckas efter att förpackningsmaterialet avlägsnats. Anspråk vad gäller transportskador vid ett senare datum kan vi endast acceptera inom en vecka. Ta bort spännbanden RMU-ställverket är nu osäkrat. På grund av RMU-ställverkets design befinner sig tyngdpunkten i mitten av enheten. RMU-ställverket får endast fästas i de transportfästen som medföljer. Transportfästets skruvar (Bild 4) måste kontrolleras så att de är åtdragna innan man lyfter RMU-ställverket (åtdragningsmoment se kapitel 8, Tabell 11). Bild När man hanterar RMU-ställverket i osäkrat tillstånd kan enheten tippa över! Detta är särskilt viktigt att ta hänsyn till när RMU-ställverket transporteras till sin slutgiltiga monteringsplats. Inga lyftverktyg får användas när RMU-ställverket ska ställas upp på sin slutgiltiga monteringsplats. Det kan orsaka skador på höljet. För att undvika skador kan RMU-ställverket flyttas med en tvärbalk (vertikalstopp) eller ett lyftblock med två hisståg (Bild 3 och Bild 4). Längden på repen måste tillåta en vinkel på max 60 mellan repen. Om denna vinkel överskrids kan skada på RMUställverket inte uteslutas. max Bild 4

11 11 Efter att RMU-ställverket transporterats till monteringsplatsen, ska transportfästena tas av och fästets fästgängor förslutas med sexkantsskruvar. Förvara RMU-ställverkets transportvinklar tillgängliga på en lämplig plats, för att kunna transportera utrustningen senare. För att garantera att skruvarna passar ordentligt vid en eventuell montering av transportfästena vid ett senare tillfälle, måste skruvarna dras åt med moment enligt kapitel 8, Tabell 11. På grund av fördelningen av kraft är det viktigt att ta hänsyn till transportfästenas monteringsriktning (Bild 4). Kontrollera att leveransen är fullständig. 3 / / / / Serienumret på leveranssedeln måste stämma överens med serienumret som finns på märkplåten (Bild 5) på RMUställverket. Bild 5 Märkplåt (exempel) 3.4 Förvaring RMU-ställverket förpackas på fabriken så att det är klart för transport och förvaring. Förvara endast RMU-ställverket i torra, rena utrymmen och skyddat mot överdriven nedsmutsning. Dessutom måste omgivningsförhållandena motsvara IEC / DIN EN resp. VDE 0670 del 1000, Omgivningstemperatur klass "Minus 5 inomhus". 1 Serienummer 2 Tekniska specifikationer 3 Tillämpade normer 4 Dokumentnummer på tillhörande driftsinstruktioner (tyska/engelska) 5 Typ av kopplingsutrustning 6 Tillverkningsdatum: månad/år

12 Installation och montering För installation av RMU-ställverket ska man följa den motsvarande installationsritningen. För att vara säker på att RMUställverket står säkert ska alla de befintliga fästhålen användas. För att garantera alla typer av utbyggnad med enhets-/fackkombinationer inom GA/GEA-produkttyper (LSF-fack undantagna), måste sockeln vara minst 135 mm från väggen! Vid utbyggnad med LSF-fack krävs ett avstånd på minst 200 mm från väggen. För modellen med tryckavlastningskanal krävs ett avstånd på minst 100 mm. Obs! Om det är säkerställt att det inte ska göras någon systemutbyggnad där: - GAE -1LSF-fack - GAE-mätfack med sträckmetall ska installeras, får avståndet till väggen minskas till 100 mm. Områden för golvöppningar får inte minskas till storleken, eftersom man då inte kan avleda de varma gaserna om en ljusbåge skulle inträffa. En rak och jämn golvyta är en förutsättning för en belastningsfri montering av RMU-ställverket. Observera specifikationerna i DIN Se i synnerhet till att hålla jämnhetstoleransen (maximalt 1 mm lutning per meter) och rakhetstoleransen (maximalt 1 mm per meter och maximalt 2 mm skillnad på den sammanlagda fundamentlängden). Fästmaterialet ingår inte i leveransen. För att fästa RMU-ställverket i ett dubbelbottnat golv rekommenderar vi följande byggmaterial: Sexkantsskruv M10 (minst M8, styrkeklass 5.6) DIN EN ISO 4017 Underlagsskivor DIN EN ISO 7093 (kontrollpanelssidan) Underlagsskivor DIN EN ISO 7089/7090 (sidan med dubbelbottnat golv) eller kilskivor vid fastsättande på U-profiler Fjäderring DIN 127 / DIN 128 Sexkantsmutter M10 DIN EN ISO 4032 Vid installation på betong med en styrkeklass på 25 N/mm² rekommenderar vi följande fästmaterial: Fischers plastpluggar av typ S12 Träskruv DIN x80-St Underlagsskiva DIN 125 A10 För att monteringsfästhålen ska vara tillgängliga, ta bort tryckpluggarna och och kabelfästjärnen i kabelanslutningsutrymmet (se Kapitel 5).

13 Förberedande av montering Dimensioner för att fästa på golvet, kopplingsutrustning med 2 -fack Fästhål Ø 12 Golvkontaktyta GA 1T(K)S1A1, GA 1K1TS-B(-C) Bild 6 visar mått för golvfäste och golvöppning för kopplingsutrustning GA 1T(K)S1A1 och GA 1K1TS-B(-C) vid tryckavlastning enligt Variant 1 och Variant 2 (se Kapitel Möjliga monteringar) ** från väggen Bild 6 (Mått i mm) GA1T(K)S1A1-C Bild 7 visar mått för golvfäste och golvöppning för kopplingsutrustning GA1T(K)S1A1-C vid tryckavlastning enligt Variant 1 (se Kapitel Möjliga monteringar). Fästhål Ø 12 Golvkontaktyta ** från väggen Bild 7 (Mått i mm) ** Obs! Om det är säkert att inget GAEfack kommer att monteras, kan kopplingsutrustningen monteras så att dess bas har ett minimiavstånd på 100 mm från väggen.

14 14 GA 1T(K)S1A2 Bild 8 visar mått för golvfäste och golvöppning för kopplingsutrustning GA 1T(K)S1A2 vid tryckavlastning enligt Variant 1 och Variant 2 (se Kapitel Möjliga monteringar). Fästhål Ø 12 Golvkontaktyta 50 ** från väggen 530 Bild 8 (Mått i mm) GA 1T(K)S1A2-C Bild 9 visar mått för golvfäste och golvöppning för kopplingsutrustning GA 1T(K)S1A2-C vid tryckavlastning enligt Variant 1 (se Kapitel Möjliga monteringar). Fästhål Ø 12 Golvkontaktyta ** från väggen ** Obs! Om det är säkert att inget GAEfack kommer att monteras, kan kopplingsutrustningen monteras så att dess bas har ett minimiavstånd på 100 mm från väggen. Bild 9 (Mått i mm)

15 Dimensioner för att fästa på golvet, kopplingsutrustning med 3 -fack Bild 10 och Tabell 2 visar mått för golvfäste och golvöppning för kopplingsutrustning med 3 fack vid tryckavlastning enligt Variant 1, 2 och 3 (se Kapitel Möjliga monteringar). Fästhål Ø 12 Golvkontaktyta Borrhålet bortfaller för anläggningstyp -C ** från väggen 3-facksenhet Tryckavlastning A [mm] B [mm] Variant 1, Variant Variant Tabell 2 Bild 10 (Mått i mm) Dimensioner för att fästa på golvet, kopplingsutrustning med 4 -fack Bild 11 och Tabell 3 visar mått för golvfäste och golvöppning för kopplingsutrustning med 4 fack vid tryckavlastning enligt Variant 1, 2 och 3 (se Kapitel Möjliga monteringar). Fästhål Ø 12 Golvkontaktyta Borrhålet bortfaller för anläggningstyp -C ** från väggen 4-facksenhet Tryckavlastning A [mm] B [mm] Variant 1, Variant Variant Tabell 3 Bild 11 (Mått i mm) ** Obs! Om det är säkert att inget GAEfack kommer att monteras, kan kopplingsutrustningen monteras så att dess bas har ett minimiavstånd på 100 mm från väggen.

16 Dimensioner för att fästa på golvet, kopplingsutrustning med 2 -fack och tryckavlastningskanal Bild 12 visar mått för golvfäste och golvöppning för kopplingsutrustning med 2- fack vid tryckavlastning enligt Variant 4 (se Kapitel Möjliga monteringar). Fästhål Ø 12 Golvkontaktyta Golvöppning Bild 12 (Mått i mm) Dimensioner för att fästa på golvet, kopplingsutrustning med 3 -fack och tryckavlastningskanal Bild 13 visar mått för golvfäste och golvöppning för kopplingsutrustning med 3- fack vid tryckavlastning enligt Variant 4 (se Kapitel Möjliga monteringar). Fästhål Ø 12 Golvkontaktyta Golvöppning Bild 13 (Mått i mm)

17 Dimensioner för att fästa på golvet, kopplingsutrustning med 4 -fack och tryckavlastningskanal Bild 14 visar mått för golvfäste och golvöppning för kopplingsutrustning med 4- fack vid tryckavlastning enligt Variant 4 (se Kapitel Möjliga monteringar). Fästhål Ø 12 Golvkontaktyta Golvöppning Bild 14 (Mått i mm)

18 Mått för kopplingsutrustning med 2 -fack Sträckmetallgaller (tillval) Tryckavlastningskanal (tillval) Obs: Reläboxar (300/600/900 mm) som tillval 1) Djupt främre hölje i A1-fack (K-fack) Bild 15 RMU-ställverk GA 1TS1A1 (alla dimensioner är nominella dimensioner [mm]) (RMU-ställverk GA 1K1TS-B med identiska yttre mått, K-fack till vänster och TS-fack till höger) Obs: Reläboxar (300/600/900 mm) som tillval 1) Djupt främre hölje i A1-fack (K-fack) Bild 16 RMU-ställverk GA 1TS1A1-C (alla dimensioner är nominella dimensioner [mm]) (RMU-ställverk GA 1K1TS-B-C med identiska yttre mått, K-fack till vänster och TS-fack till höger)

19 19 Sträckmetallgaller (tillval) Tryckavlastningskanal (tillval) Obs: Reläboxar (300/600/900 mm) som tillval 1) Djupt främre hölje i A2-fack Bild 17 RMU-ställverk GA 1TS1A2 (alla dimensioner är nominella dimensioner [mm]) Obs: Reläboxar (300/600/900 mm) som tillval 1) Djupt främre hölje i A2-fack Bild 18 RMU-ställverk GA 1TS1A2-C (alla dimensioner är nominella dimensioner [mm])

20 Mått för kopplingsutrustning med 3 -fack Sträckmetallgaller (tillval) Tryckavlastningskanal (tillval) Obs: Reläboxar (300/600/900 mm) som tillval 1) Djupt främre hölje i K-fack Bild 19 RMU-ställverk GA 2K1TS (alla dimensioner är nominella dimensioner [mm]) Obs: Reläboxar (300/600/900 mm) som tillval 1) Djupt främre hölje i K-fack Bild 20 RMU-ställverk GA 2K1TS-C (alla dimensioner är nominella dimensioner [mm])

21 21 Sträckmetallgaller (tillval) Tryckavlastningskanal (tillval) Obs: Reläboxar (300/600/900 mm) som tillval 1) Djupt främre hölje i K-fack Bild 21 RMU-ställverk GA 3K (alla dimensioner är nominella dimensioner [mm]) Obs: Reläboxar (300/600/900 mm) som tillval 1) Djupt främre hölje i K-fack Bild 22 RMU-ställverk GA 3K-C (alla dimensioner är nominella dimensioner [mm])

22 Mått för kopplingsutrustning med 4 -fack Sträckmetallgaller (tillval) Tryckavlastningskanal (tillval) Obs: Reläboxar (300/600/900 mm) som tillval 1) Djupt främre hölje i K-fack Bild 23 RMU-ställverk GA 3K1TS (alla dimensioner är nominella dimensioner [mm]) (RMU-ställverk GA 4K och GA 2K2TS med identiska yttre mått) Obs: Reläboxar (300/600/900 mm) som tillval 1) Djupt främre hölje i K-fack Bild 24 RMU-ställverk GA 3K1TS-C (alla dimensioner är nominella dimensioner [mm]) (RMU-ställverk GA 4K-C och GA 2K2TS-C med identiska yttre mått)

23 Möjliga monteringar Obs! Variant 1 (Typerna GA... och GA...-C; 2-, 3 och 4 fack) Variant 2 (Typerna GA...; 2, 3 och 4 fack) Se under monteringen till att sprängskyddet på gasbehållarens undersida inte är skadat. Detta membran öppnas om en ljusbåge uppstår. De gaser som då uppstår, som visas i Bild 25, avleds. Variant 1 Fackets undersida öppen Tryckavlastning i kabelgraven/det dubbelbottnade golvet Variant 2 Fackets undersida öppen Tryckavlastning via sträckmetallgallret på baksidan, till det bakomliggande utrymmet liksom till kabelkällaren Variant 3 Fackets undersida stängd Tryckavlastning via metallabsorber och sträckmetallgallret på baksidan till ställverksutrymmet Variant 4 Fackets undersida stängd Tryckavlastning via metallabsorber och tryckavlastningskanal på baksidan av ställverksutrymmet Kabelgraven måste uppvisa en definierad minsta genomskärning. För den valbara tryckavlastningen via kabelgraven gäller som tumregel: upp till 3 fack: 1 sträckmetallgaller (400x600 mm) från 4 fack: 1 andra sträckmetallgaller i samma storlek. Kundens sträckmetallgaller ska arrangeras så att kabeldiket är jämnt fördelat. För att förbättra stabiliteten kan den bakre väggen på RMU-ställverket fästas med två vinkeljärn av stål (medföljer inte i leveransen). Använd skruvarna från transportenheten för detta ändamål. Vi hjälper gärna till vid planeringen av stationen och dess montering. Bild 25 Variant 3 (Typerna GA...; 3 och 4 fack) Sträckmetallgaller (tillval) Kabelgrav/ Dubbelbottnat golv Metallabsorber Byggnadens konstruktion och kopplingsrummet måste stå emot de förutsedda mekaniska belastningarna och det interna trycket som orsakas av en kortslutningsljusbåge. Kabelkällare Kabelgrav/ Dubbelbottnat golv Variant 4 (Typerna GA...; 2, 3 och 4 fack) Lämpliga beräkningar för dessa syften rekommenderas. Tryckberäkningar relaterade till kopplingsutrustningen kan efterfrågas som en tjänst på säljavdelningen på Ormazabal GmbH.

24 Montering av matarledningen för strömförsörjning Klämma När man drar matarledningen för strömförsörjning till motordonet, såväl som till hjälp- och styrströmkretsarna, måste följande monteringsarbeten utföras: Täckplåt Obs! På RMU-ställverk med avpassade reläboxar är kabelmatningen planerad antingen på ovansidan eller i sidoväggen på reläboxen. I dessa fall bortfaller följande monteringssteg. Främre panel 2 3 Sexkantsskruv När man arbetar med öppen drift av transformatorfacken, måste brytarens fjäder vara öppen, dvs. ej spänd. Om man av misstag sätter igång manövern kan det leda till allvarliga skador! Plugg för interna inställningar Pluggar för matarledning Pluggskydd klämplåt Skruva ur sexkantsskruvarna (x 2) från täckplåten Skruva ur stjärnskruvarna (x 6) från den övre sektionen av den främre panelen (Bild 26/1). Bild 26 Dra den främre panelen framåt några millimeter (Bild 26/2). Lyft upp täckplåten från baksidan av den främre panelen (Bild 26/3). Dra ut täckplåten från klämmorna (Bild 26/4). Sidoväggen av höljets ram är utrustad med flexibla pluggar, vilka säkerställer att kabelingången skyddas från damm och fukt. För anpassning av kabeldiametern, använd separationsledningarna på pluggarna.

25 Kopplingsschema för de olika tillbyggnadsgrupperna Bild 28 visar uppställningen av hjälpkontakter för lastbrytaren och jordkontakten på drivningshållaren. Bild 27 och Bild 29 till Bild 31 visar kopplingsschemat för de olika tillbyggnadsgrupperna Ytterligare relevant information om RMU-ställverkets ledningar och kablage finns i den bifogade dokumentationen. Hjälpkontakter Lastbrytare Hjälpkontakter Jordbrytare Kontrollkurva 9 3 Drivningshållare Omkopplaraxel Bild 27 Bild Lastbrytare L F1 7 S P 2 1) 6 8 2) ) 2) Jordbrytare Hjälpkontakt Shuntutlösning Hjälpkontakt för utlösningsindikation Densitetsvakt* eller tryckomkopplare (tillval) Bild 29 * Densitetsvakten finns även med 2 omkopplingskontakter (2 larmnivåer) Kopplingsschema Transformatorkontakt (TS-fack)

26 26 Lastbrytare Jordbrytare Hjälpkontakt Bild 30 Kopplingsschema kabelkontakt (K-fack) Jordbrytare Hjälpkontakt Bild 31 Kopplingsschema jordbrytare (1A1/1A2-fack)

27 Anslutning av kablage Gör på följande sätt för att ansluta strömkablarna: Borttagning av kabelfacksdörren (se Kapitel 5, "Drift"). Ta bort Z-profilen. Bara för varianter med golvplåtar: Ta bort den främre golvplåten och gummi-kabelstöden. Skjut gummi-kabelstöden på de anslutande strömkablarna. Dra kablarna genom golvöppningen, klipp till längden, sätt på plats och montera kabelns anslutningsdon eller adapter genom att följa instruktionerna från respektive tillverkare. Bara för varianter med golvplåtar: För in strömkablarna med gummi-kabelstöden i öppningarna i den bakre golvplåten. Anslut strömkablarna till facket. Fäst strömkablarna på kabelfästjärnet med kabelklämmorna utan att de är spända. Montera jordningskabeln på jordningspunkten på kabelfästjärnet. Bara för varianter med golvplåtar: Sätt tillbaka den främre golvplåten. Se till att gummi-kabelstöden sitter riktigt mellan golvplåtarna när du sätter tillbaka dem. Montera tillbaka Z-profilen. Jordningspunkt Bakre golvplåt (tillval) Främre golvplåt (tillval) Bild 32 Kabelfästjärn Kabelklämma Strömkabel Z-Profil Gummi-kabelstöd

SF 6 -isolerat, metallinkapslat RMU-Ställverk med effektfrånskiljare i utmatningsfacket Typ GA 2K1LSF (-C) för nominell spänning upp till 24 kv

SF 6 -isolerat, metallinkapslat RMU-Ställverk med effektfrånskiljare i utmatningsfacket Typ GA 2K1LSF (-C) för nominell spänning upp till 24 kv SF 6 -isolerat, metallinkapslat RMU-Ställverk med effektfrånskiljare i utmatningsfacket Typ GA 2K1LSF (-C) för nominell spänning upp till 24 kv DRIFTSINSTRUKTIONER 2 3 Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

SF 6 -isolerat, utbyggbart transformatorfack Typ GAE630-1TS-/4/ för åtkomliga anläggningsutrymmen för nominell spänning upp till 24 kv

SF 6 -isolerat, utbyggbart transformatorfack Typ GAE630-1TS-/4/ för åtkomliga anläggningsutrymmen för nominell spänning upp till 24 kv SF 6 -isolerat, utbyggbart transformatorfack Typ GAE630-1TS-/4/ för åtkomliga anläggningsutrymmen för nominell spänning upp till 24 kv DRIFTSINSTRUKTIONER 2 3 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 8 1.1 Ansvar

Läs mer

SF 6 -isolerat, utbyggbart effektfrånskiljarfack. Typ GAE630-1LSF(G)-/6/ för åtkomliga anläggningsutrymmen för nominell spänning upp till 24 kv

SF 6 -isolerat, utbyggbart effektfrånskiljarfack. Typ GAE630-1LSF(G)-/6/ för åtkomliga anläggningsutrymmen för nominell spänning upp till 24 kv SF 6 -isolerat, utbyggbart effektfrånskiljarfack Typ GAE630-1LSF(G)-/6/ för åtkomliga anläggningsutrymmen för nominell spänning upp till 24 kv DRIFTSINSTRUKTIONER 2 3 Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

SF 6 -isolerat effektbrytarfack. Typ GAE630-1LSV(G)630-/5/ i modulärt utbyggbart utförande, upp till 24 kv DRIFTSINSTRUKTIONER

SF 6 -isolerat effektbrytarfack. Typ GAE630-1LSV(G)630-/5/ i modulärt utbyggbart utförande, upp till 24 kv DRIFTSINSTRUKTIONER SF 6 -isolerat effektbrytarfack Typ GAE630-1LSV(G)630-/5/ i modulärt utbyggbart utförande, upp till 24 kv DRIFTSINSTRUKTIONER 2 3 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 8 1.1 Ansvar och garanti... 8 1.2 Serviceinformation...

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Produktbeskrivning och användarmanual

Produktbeskrivning och användarmanual Produktbeskrivning och användarmanual OM/OMB Luftisolerad lastfrånskiljare Utgåva 201510.8 Innehållsförteckning 1. Allmän information 1.1 Produktbeskrivning 1.2 Ansvar 1.3 Kvalitet 1.4 Underhåll 2. Apparattyper

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Fig. 1 Avanceerade vridspjäll serie 14b 0. Innehåll 1. Introduktion 2 2. Design, drift och dimensioner 2 3. Installation, igångsättning och underhåll 2 4. Montering

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning Solenergisystem Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning sv Monteringsanvisning: MSE 210 Monteringsställning Art.nr. 273 129 Version 04 Printed in Germany, Copyright by Schüco International

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

Mellanspänningsställverk. Monteringsanvisning för tryckavlastningskanaler

Mellanspänningsställverk. Monteringsanvisning för tryckavlastningskanaler Uniswitch Mellanspänningsställverk Monteringsanvisning för tryckavlastningskanaler INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 1 2 Transport och lagring... 2 2.1 Tillstånd vid leverans... 2 2.2 Uppackning

Läs mer

Installationsanvisning. Diskmaskiner

Installationsanvisning. Diskmaskiner Installationsanvisning Diskmaskiner MONTERING AV TRÄLUCKA - FULLINTEGRERAD OBS! Träluckan får ej täcka fläktutblåset 2 FÖLJANDE MEDFÖLJER MASKINEN 4 st distansbrickor plast (C) 4 st skruv 4,2 x 38 mm (F)

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Transformatorhållare för bottenmontering Transformatorhållare för väggmontering Julius Blum GmbH Beslagsfabrik 697 Höchst, Österrike Tel.: +4 5578 705-0 Fax: +4 5578 705-44

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010

Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010 Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010 s 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning........................................ 2 2. Symbol förklaring...........................................

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

DeLaval strömedelspridare MBS Instruktionsbok

DeLaval strömedelspridare MBS Instruktionsbok DeLaval strömedelspridare MBS Instruktionsbok 87245931 2014-01-15, Version 1 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval strömedelspridare MBS... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter.

BRUKSANVISNING. Bästa kund, Du har köpt ett kraftfullt och kompakt djupurladdningsskydd. Tack för att du visat förtroende för våra produkter. BRUKSANVISNING Djupurladdningsskydd 6 A med laddningstillståndsindikering b/n 11113 och ytterligare användbara funktioner så som: Överskottshantering Prioriterad frånkoppling Bästa kund, Du har köpt ett

Läs mer

STRYKMODUL BRUKSANVISNING

STRYKMODUL BRUKSANVISNING STRYKMODUL BRUKSANVISNING INNEHÅLL DENNA BRUKSANVISNING SID 2 TYPSKYLT SID 2 VIKTIGT OM SÄKERHET SID 3 INSTALLATION SID 4 HANDHAVANDE SID 6 SERVICE SID 7 SKÖTSEL SID 7 FELSÖKNING SID 7 TEKNISKA DATA SID

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Underhållsföreskrift. Underhåll av strömskenor Program i serien 0800. Innehåll. 1 Allmänt. 2 Säkerhetsbestämmelser. Sidan

Underhållsföreskrift. Underhåll av strömskenor Program i serien 0800. Innehåll. 1 Allmänt. 2 Säkerhetsbestämmelser. Sidan nneåll Sidan 1 Allmänt... 1 2 Säkeretsbestämmelser... 1 2.1 Varningar... 2 3 Verktyg oc jälpmedel... 2 4 Underållsscema... 3 4.1 Strömavtagare... 3 4.2 Strömskena... 6 4.3 Skarvstycken... 6 4.4 åsklämmor...

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

SVENSK BRUKSANVISNING

SVENSK BRUKSANVISNING SVENSK BRUKSANVISNING INNEHÅLL Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Anmärkningar 3 Montering 5 Dator 7 Skötsel och underhåll 8 Töjning 9 Service 10 VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom alla anvisningar

Läs mer

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual

Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter. Installationsmanual Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Installationsmanual - 2 - Ljusmottagare inomhus RTS-komponenter Innehåll Sida KOMPONENTER 4 SÄKERHET 5 INSTALLATION 5 Erforderliga verktyg 5 Rekommenderat minimiavstånd

Läs mer

Monteringsanvisningar till H-Air

Monteringsanvisningar till H-Air Monteringsanvisningar till H-Air Mekanisk montering av ugn, frontram m.m. beskrivs här... Elektrisk montering av fläktlåda: Fläkten får endast monteras av en behörig elinstallatör. Nätkablar som används

Läs mer

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Översikt Handhavande av monteringsanvisningen Säkerhet Förutsättningar Avsett användningsområde Säkerhetsinstruktioner Ingrepp/ändringar och reservdelar Återvinning Standardskåp

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

IPX5. Innehållsförteckning

IPX5. Innehållsförteckning 1311 Pure 2900 5200 Installations- och bruksanvisning Läs anvisningen tillsammans med instruktionerna för bastuaggregat resp ånggenerator. Inkoppling skall utföras av behörig el-installatör. SPARA ANVISNINGEN!

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn.

n-abler är lämplig för alla åldersgrupper med motoriska svårigheter och för dem som arbetar långa perioder vid datorn. n-abler Trackball Produktbeskrivning n-abler Trackball är särskilt utformad för datoranvändare med begränsad handkontroll, motoriska svårigheter, dålig hand-öga-koordination, begränsad fingerfärdighet,

Läs mer

Trädgårdsuttag med markspett

Trädgårdsuttag med markspett SE Bruksanvisning GS 2 DE GS 4 DE VIKTIGT: Läs och spara denna bruksanvisning. Beakta och åtfölj säkerhetshänvisningarna. Innehållsförteckning Sida 1 Inledning... 53 2 Leveransomfång... 53 3 Ändamålsenlig

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 KONFIGURERBAR 947422-000 -A0 Innehållsförteckning 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7.

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7. INSTRUKTIONSMANUAL ANTENNROTATIONSMOTOR OBSERVERA: Läs noga igenom alla SÄKERHETSFÖRESKRIFTER i denna manual samt all övrig information rörande säkerhet, installation och användning som medföljer både

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-2 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG

INSTALLATIONSHANDBOK. Gateway-tillbehörsbox EKLONPG EKBNPG INSTALLATISHANDBOK INNEHÅLL Sida FUNKTI Tillbehör... Funktion... Komponenternas benämning och funktioner... Välja plats för installationen... Mekanisk installation... Elektriska kopplingar... Försiktighetsåtgärder...

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare

WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare WT Serien IUOU Multi intelligent batteriladdare SW Exergon art: 27-6600 15A (WT-1215-TB) 27-6700 25A (WT-1225-TB) 27-6800 45A (WT-1245-TB) Användarmanual Läs noggrannt denna manual innan installation och

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop flow

Vattenfelsbrytare esystop flow 151217 sida 1 av 3 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop flow är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av och sensor i systemet se separat

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare

Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Honeywell Rondostat Elektronisk radiatorreglerare Klar att använda efter tre steg: 1. Sätt i batterierna 2. Ställ in datum och tid 3. Montera enheten Klar! Kontrollera vid uppackningen att: Förpackningen

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

PROTECTION 2 TILLBEHÖR & HJÄLPMEDEL GLOBAL SPECIALIST INOM BYGGNATION AV ELEKTRISK OCH DIGITAL INFRASTRUKTUR

PROTECTION 2 TILLBEHÖR & HJÄLPMEDEL GLOBAL SPECIALIST INOM BYGGNATION AV ELEKTRISK OCH DIGITAL INFRASTRUKTUR PROTECTION 2 TILLBEHÖR & HJÄLPMEDEL GLOBAL SPECIALIST INOM BYGGNATION AV ELEKTRISK OCH DIGITAL INFRASTRUKTUR Hjälpfunktioner, fjärrstyrning och tillbehör DX 3 4 062 58 4 062 60 4 062 62 4 062 66 4 062

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

Horisontella Vindkraftverk 1-200 kw

Horisontella Vindkraftverk 1-200 kw Horisontella Vindkraftverk 1-200 kw VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder vinden som kraftkälla! Eco Productions

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm

Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm Montering av VDO Viewline instrument Ø52mm VDO Viewline Temp, nivå, tryck TU00-0752-5507102SW 2012-05 1-6 1 Säkerhets information Produkten är utvecklad, tillverkad och kontrollerad enligt de grundläggande

Läs mer

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test 42.9060E EAN: 5706445114009 Vägguttagsprovare med RCD-test sid 1 Allmänt Den här bruksanvisningen innehåller både information och varningstext som är nödvändig

Läs mer

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser.

Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS. Ett bra val! Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Bruksanvisning smutsfilter VM 6323 Typ CL-603FS Smutsfilter i segjärn och i flänsat utförande för vätskor, ånga och gaser. Ett bra val! Innehållsförteckning Introduktion...3 Allmänna kommentarer...3 Försiktighetsåtgärder

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING

BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION MONTERINGSANVISNING FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION BRUKSANVISNING EASYSTART REMOTE SV BRUKSANVISNING MONTERINGSANVISNING MANÖVERDON FÖR EBERSPÄCHER VÄRMARE A WORLD OF COMFORT 2 FORDONSVÄRMARE TEKNISK DOKUMENTATION INNEHÅLL

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R

R Gate -system. R-Gate Systems AB. Bruksanvisning i original. Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R R Gate -system Modeller Från RG2100 L/R till RG4600 L/R Bruksanvisning i original R-Gate Systems AB 1 Av säkerhetsskäl måste denna bruksanvisning med varningar läsas och noga efterlevas. Montering och

Läs mer

WaterFuse - Styrenhet 2

WaterFuse - Styrenhet 2 WaterFuse - Styrenhet 2 Användarmanual & Monteringsanvisning 1(8) ! Säkerhet Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning. Inkoppling av produkten får

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

MANUAL LADDSTATION LS4. LS4 Laddstation. Installation/servicemanual REV

MANUAL LADDSTATION LS4. LS4 Laddstation. Installation/servicemanual REV MANUAL LADDSTATION LS4 LS4 Laddstation Installation/servicemanual 1 41778 REV 0 2016-06-20 MANUAL LADDSTATION LS4. Måttskiss LS4 Måttskiss 2 41778 REV 0 2016-06-20 MANUAL LADDSTATION LS4. Måttskiss LS4

Läs mer

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning Grattis till ditt SurgeX-köp och tack för att du handlat av oss. Vår Defender Series flerstegsskyddsteknologi kommer att öka användningstiden för din server genom att skydda din utrustning från farliga

Läs mer

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av Sängryggstöd Comfortabel Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Ryggstödet skall placeras på en resår- eller

Läs mer

Operationsmanual för HYTORC STEALTH

Operationsmanual för HYTORC STEALTH Operationsmanual för HYTORC STEALTH VIKTIGA SÄKERHETSFAKTORER HYTORC momentverktyg får inte användas av personal som inte genomgått en grundlig utbildning i användande och underhåll av verktyget. Endast

Läs mer

FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler

FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler FDI Brand/Brandgasspjäll för cirkulära kanaler Version: 31.01.2012 Typgodkänd och uppfyller kraven i normerna EN 1366-2 och EN 13501-3. Brandklass EI 60 (ve,ho,io) S, och i betongbjälklag även E 90

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

WaterFuse - Offentlig miljö

WaterFuse - Offentlig miljö WaterFuse - Offentlig miljö Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare IM_RotaryHE_SE-0 Innehåll Innan installation, läs noggrant igenom anvisningen och förvissa dig om att du förstår innehållet. Vid frågor, var vänlig kontakta

Läs mer

BeoLab 4. Handledning

BeoLab 4. Handledning BeoLab 4 Handledning Dagligt bruk 3 När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till vägguttaget. Indikatorlamporna lyser rött

Läs mer

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Sängryggstödet skall placeras på

Läs mer

Aquatec IP44. Utanpåliggande system

Aquatec IP44. Utanpåliggande system Utanpåliggande system Den utanpåliggande serien Berker AQUATEC IP44 med sin funktionella design är den idealiska lösningen i utrymmen där, av säkerhetsskäl, installationer av skyddsklass IP44 krävs. Rymliga

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning. Utanpåliggande gong 1200..

Monterings- och bruksanvisning. Utanpåliggande gong 1200.. Monterings- och bruksanvisning Utanpåliggande gong 1200.. Beskrivning Utanpåliggande gong är en förmonterad enhet och ingår i Gira porttelefonsystem. Den används för extra signal vid port- och internanrop

Läs mer

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55

AJ-serien. Ren sinus. omformare. Instruktionsmanual. Awimex International AB Tel: 0414-160 50. Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 AJ-serien Ren sinus omformare Instruktionsmanual Awimex International AB Tel: 0414-160 50 Testgatan 1, Box 11 Fax: 0414-165 55 272 21 Simrishamn www.awimex.se Innehåll Sid 3 Sid 6 Sid 7 Sid 8 Sid 9 Sid

Läs mer

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING

LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING LÖPBAND TM900 BRUKSANVISNING 1 Översikt 2 Säkerhetsanvisningar När du använder elektrisk utrustning bör du alltid tänka på följande: Läs alla anvisningar innan du börjar använda löpbandet. FARA! Undvik

Läs mer

Installations och skötselanvisning för takpaneler modell WP

Installations och skötselanvisning för takpaneler modell WP 200-06-30 200 06 30 Installations och skötselanvisning för takpaneler modell WP Installations och skötselanvisning för takpaneler modell WP Anläggning: Datum:... EVECO AB * Traneredsvägen 112 * 426 53

Läs mer