R E N IO T K U R T S IN S T IF R D

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "R E N IO T K U R T S IN S T IF R D"

Transkript

1 SF 6 -isolerat, metallinkapslat RMU-Ställverk med säkringslastbrytare i det utgående facket Typ GA...A/K/KS/TS (-C) för nominell spänning upp till 24 kv DRIFTSINSTRUKTIONER

2 2

3 3 Innehållsförteckning 1 Allmänt Ansvar och garanti Serviceinformation Säkerhetsföreskrifter Avsedd Användning Förklaring av symboler och anmärkningar Allmänna säkerhetsanmärkningar Drift Säkerhetsanordningar Hjälpanordningar för drift, underhåll och reparation Lagstadgade olycksförebyggande instruktioner Transport och montering Säkerhetsanmärkningar för transport Transport och avlastning Ankomst och uppackning av gods Förvaring Installation och montering Förberedande av montering Dimensioner för att fästa på golvet, kopplingsutrustning med 2 -fack Dimensioner för att fästa på golvet, kopplingsutrustning med 3 -fack Dimensioner för att fästa på golvet, kopplingsutrustning med 4 -fack Dimensioner för att fästa på golvet, kopplingsutrustning med 2 -fack och tryckavlastningskanal Dimensioner för att fästa på golvet, kopplingsutrustning med 3 -fack och tryckavlastningskanal Dimensioner för att fästa på golvet, kopplingsutrustning med 4 -fack och tryckavlastningskanal Mått för kopplingsutrustning med 2 -fack Mått för kopplingsutrustning med 3 -fack Mått för kopplingsutrustning med 4 -fack Möjliga monteringar Montering av matarledningen för strömförsörjning Kopplingsschema för de olika tillbyggnadsgrupperna Anslutning av kablage Jordning Teknisk beskrivning Beskrivning av RMU-ställverket RMU-ställverkets modeller Trelägesbrytare (K/KS/TS-panel) Tvålägesbrytare (1A1/1A2-fack) Drivmekanism Allmänt Kabelfacksmanöver Transformatorfacksmanövrering Motordon (tillval) Mekanisk förregling Gasbehållaren Gastrycksindikator Gasbrytare/tryckvakt (tillval) Kapacitivspänningsdetekteringssystem Kortslutningsindikator (tillval) Säkringsanordning i transformator- och kabelfack Utformning och funktion Utformning av HRC-säkringspatroner Byte av HRC-säkring Drift Manövreringsutrustning Hänglåsanordning RMU-ställverkets tillstånd vid leverans Borttagning av kabelfacksdörren Drifttagning av RMU-ställverket Slå på kabelfack Slå av och jorda kabelfack Slå på transformatorfack Slå av och jorda transformatorfack Slå på transformatorfack (KS-fack) Slå av och jorda transformatorfack (KS-fack) Jordning av kabelanslutningsfack (1A1/1A2-fack) Jordning av kabelanslutningsfack (1A1/1A2-fack) Driftsstart Omkoppling (manuellt med hjälp av manöverspak) Kontroll av säker isolering från matningen Fasjämförelse Kabelmätning Skötsel Inspektion Underhåll Rengöring Avyttring av kopplingsutrustning Tekniska specifikationer Kabelfack och transformatorfack Allmänna specifikationer Shuntutlösning Gasbrytare/tryckvakt Gasbrytare 1) (tillval) Densitetsvakt GMD1 (tillval) Hjälpkontakt T-anslutningsset Åtdragningsmoment Omkopplingskrafter vid manuell drift Material Tillåtna manövrar vid olika laster för lastbrytaren Föreskrifter och standarder Testspecifikationer Honkontakt (bussning)... 66

4 4 Bild 1

5 5 Anläggningsöversikt 1 Manöveraxel för jordkopplare 2 Manöveraxel för lastbrytare 3 Hänglåsanordning för jordkopplare 4 Lägesindikator 5 Fackbeteckning 6 Hänglåsanordning för lastbrytare 7 Kortslutningsindikator 8 Täcklock (indikation) 9 Gastrycksindikator 10 Transportfästen 11 Främre panel 12 Märkplåt 13 Säkringsutlösningsmekanism 14 Spännarm 15 Säkringsmembran 16 Övre säkringshållare 17 Låsvred 18 Kabelfacksutrymme 19 Främre hölje 20 Nedre säkringshållare 21 Sprängskydd 22 Sockel 23 Kabelfästjärn 24 Förstärkningsplåt för kabelfästjärn (tillval) 25 Systemjordning 26 SF 6 -gasbehållare 27 T-anslutning för VPE-kabel 28 Bussning 29 Växeltunga 30 Samlingsskenor

6 6 1 Allmänt 1.1 Ansvar och garanti All information och anmärkningar vad gäller drift och underhåll av RMU-ställverket tillhandahålls med hänsyn tagen till vår erfarenhet och informationen är så vitt vi vet korrekt. Denna manual beskriver RMU-ställverket i standardutförande. All teknisk information och tekniska data som finns i dessa driftsinstruktioner är uppdaterade vid tidpunkten för tryckning. Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska förändringar inom ramen för ytterligare utveckling utan att ändra dessa instruktioner. Därför kan inga anspråk göras utifrån informationen och beskrivningarna i dessa instruktioner. Vi tar inte på oss något ansvar för skador eller felaktigheter som uppstår på grund av felaktig drift, att dessa driftsinstruktioner inte beaktas eller oprofessionella reparationer. Originalreservdelar från Ormazabal har utformats speciellt och testats för Ormazabals RMU-ställverk. Vi rekommenderar att ni enbart använder reservdelar och tillbehör från Ormazabal. Vi vill göra det helt klart att reservdelar och tillbehör som inte tillhandahålls av oss, måste godkännas av Ormazabal. Montering och användning av andra produkter kan under vissa omständigheter ha en negativ inverkan på designspecifika egenskaper hos RMU-ställverket och därigenom försämra säkerheten för personer, själva RMU-ställverket eller annan egendom. Ormazabal ansvarar inte för skador som uppstår på grund av att reservdelar och andra tillbehör som inte är godkända av Ormazabal har använts. Ej auktoriserade ombyggnationer och förändringar av RMU-ställverket är förbjudna på grund av säkerhetsskäl och undantar Ormazabal från allt ansvar vad gäller skador som är ett resultat av detta. 1.2 Serviceinformation Ormazabals kundserviceavdelning står till förfogande för teknisk information om Ormazabals RMU-ställverk. Om ni stöter på problem med vår utrustning, kontakta den lokala tillverkaren. Adress till den lokala tillverkaren finns på sista sidan i dessa driftsinstruktioner.

7 7 2 Säkerhetsföreskrifter 2.1 Avsedd Användning Det SF 6 -isolerade, metallinkapslade RMU-ställverket GA är en fabriksfärdig, typgodkänd kopplungsutrustning för inomhusbruk. RMU-ställverket finns i en 1400 mm hög utformning (typ GA...) och i en 1050 mm hög utformning (typ GA...-C) för åtkomliga respektive icke åtkomliga anläggningsutrymmen eller kompaktstationer. RMU-ställverket kan användas med växelström upp till 630 A (nominell driftsström) vid nominella driftsspänningar på upp till 24 kv. RMU-ställverket används t. ex för: sekundära stationer industriella anläggningar kundinstallationer vindkraftverk etc. RMU-ställverket används för omkoppling av: transformatorer kontaktledningar och kablar Endast auktoriserad personal som blivit adekvat anvisade eller utbildade får manövrera, utföra service på och reparera RMU-ställverket. Dessa driftsinstruktioner måste läsas före montering och igångsättning av RMU-ställverket. Alla åtgärder och anmärkningar som nämns i driftsinstruktioner måste uppfyllas helt vid montering, igångsättning och under drift. Alla som är involverade i montering, igångsättning, drift, underhåll och reparationer av enheten måste ha läst och förstått dessa driftsinstruktioner, i synnerhet kapitlet om säkerhetsföreskrifter och andra anmärkningar angående säkerhet. Vi rekommenderar att användaren/ ägaren begär en skriftlig bekräftelse av detta. Det krävs att man känner till dessa driftsinstruktioner helt och hållet för att man ska kunna undvika driftsfel och garantera en problemfri drift. De allmänna säkerhetsinstruktioner och olycksförebyggande instruktioner som utfärdats av lagstiftaren och eventuella föreskrifter från försäkringsgivaren, vilka kan skilja sig åt från land till land, måste följas strikt vid drift och service av RMUställverket. Dessa driftsinstruktioner är en del av RMU-ställverket. När RMU-ställverket byter plats (omplacering, försäljning eller liknande) ska driftsinstruktioner följa med. 2.2 Förklaring av symboler och anmärkningar Observera dessa anmärkningar och var ytterst försiktig i de angivna fallen. Dela även ut alla hälso- och säkerhetsanmärkningar till all personal i vars arbetsuppgifter ingår att använda utrustningen. Utöver anmärkningarna i dessa driftsinstruktioner måste även de allmänt gällande föreskrifterna för säkerhet och olycksfallsförebyggande (t.ex. DIN EN 50110, VDE 0105 del 100, BGV A3) följas. Obs! Hälso- och säkerhetssymboler I dessa driftsinstruktioner förekommer dessa symboler med anmärkningar angående hälsa och säkerhet som belyser eventuella faror för personers hälsa och liv. Varning för elektrisk spänning Denna särskilda hälso- och säkerhetssymbol varnar för faror som kan orsakas av elektrisk spänning. Uppmärksamhetsanmärkning I dessa driftsinstruktioner visas den här anmärkningen vid alla tillfällen där man måste vara särskilt noggrann med att följa riktlinjer, instruktioner och korrekt arbetsordning, för att därigenom undvika skada eller förstörelse av RMU-ställverket.

8 8 2.3 Allmänna säkerhetsanmärkningar RMU-ställverket från Ormazabal är utformad enligt den senaste tekniska standarden och under vederbörligt hänsynstagande till alla relevanta säkerhetsföreskrifter. Trots detta kan fara för personer och egendom uppstå om dessa RMU-ställverk används på ett felaktigt sätt, av outbildad personal eller i syften som de inte är avsedda för, om de manipuleras eller om säkerhetsföreskrifterna inte följs. Alla som är involverade i montering, igångsättning, drift eller service av RMU-ställverk måste därför ha läst och förstått dessa instruktioner Drift När RMU-ställverket är i drift måste ansvarsområden och behörighet vara tydligt reglerade och efterlevda, så att det inte uppstår tveksamheter i behörighet eller kompetens vad gäller säkerhet. Innan RMU-ställverket tas i drift och efter servicearbete eller förändringar måste RMU-ställverket kontrolleras av kvalificerad personal för att garantera att det ur olycks- och driftssynpunkt är säkert. Före driftsstart måste alla personer inom farozonen runt RMU-ställverket varnas och uppmanas att lämna detta område. Inga föremål får blockera åtkomsten till kontrollelementen. Användaren får endast hantera ett RMUställverk i felfritt tillstånd. Ändringar som påverkar säkerheten ska genast rapporteras till en överordnad, ansvarig person. Ändringar på RMU-ställverket får endast utföras efter medgivande från Ormazabal och ska endast utföras under överinsyn av fackkunnig personal. Som fackkunnig personal räknas personer som, på grund av sin yrkesutbildning och erfarenhet, har tillräcklig kunskap inom området elektroteknik och känner till de relevanta olycksförebyggande föreskrifter (BGV A3), riktlinjer och allmänt accepterade tekniska regler och regelverk (t. ex. VDE-regelverk, IECstandarder, DIN-standarder) som finns Säkerhetsanordningar Säkerhetsinstallationer får inte ändras, demonteras eller göras ineffektiva. Oskyddade delar i systemet kan orsaka livshotande skador. Alla säkerhetsinstallationer, t.ex. skydd, måste alltid fungera korrekt och vara korrekt placerade. Drift av RMU-ställverket med felaktiga säkerhetsinstallationer är inte tillåten Hjälpanordningar för drift, underhåll och reparation Om hjälpanordningar krävs för drift, underhåll eller reparation (verktyg eller liknande), måste dessa vara i fullgott skick och de får endast användas på ett säkert sätt. All olämplig och riskfylld användning av alla typer av hjälpanordningar på RMUställverket är förbjuden Lagstadgade olycksförebyggande instruktioner Utöver dessa anmärkningar för att förebygga olyckor och de anmärkningar som finns på kopplingsutrustningen måste även gällande lokala olycksförebyggande instruktioner observeras.

9 9 3 Transport och montering 3.1 Säkerhetsanmärkningar för transport 1. Lyftverktyg får endast användas vid de punkter som är avsedda för detta ändamål. 2. Rep, kedjor eller andra lyftverktyg måste vara utrustade med säkerhetshakar. 3. Använd inte söndriga eller slitna rep. 4. Det får inte vara knutar på rep och kedjor. 5. Rep och kedjor får inte ligga mot vassa kanter. 6. Använd endast rep och kedjor med tillräcklig belastningskapacitet. (För information om GA RMU-ställverkets vikt, se Tabell 1) 7. Använd endast vinschverk med tillräcklig belastningskapacitet. (För information om GA RMU-ställverkets vikt, se Tabell 1) 8. Lyft aldrig laster över personer. 3.2 Transport och avlastning Utrustningen levereras packad, stående upprätt på en pall. Den sitter fast på pallen med spännband (Bild 2). Typer Tabell 1 Vid avlastning ska man observera anmärkningar angående säkerhet (se 3.1) och tillämpliga olycksförebyggande instruktioner. Vikt RMUställverk [kg] Vikt RMU-ställverk med tryckavlastningskanal [kg] Avlastning får endast göras av personer som har erfarenhet av och är väl förtrogna med vinschverket. Observera den tillåtna lyftvikten för lyftverktyget och vinschverket (gaffeltruck, kran). Vikt tillbehör [kg] SF 6 -fyllningskapacitet GA 1T(K)S1A ,41 GA 1T(K)S1A1-C ,41 GA 1T(K)S1A ,41 GA 1T(K)S1A2-C ,41 GA 1K1TS-B ,41 GA 1K1TS-B-C ,41 GA 3K ,74 GA 3K-C ,74 GA 2K1T(K)S ,74 GA 2K1T(K)S-C ,74 GA 2K2T(K)S ,46 GA 2K2T(K)S-C ,46 GA 3K1T(K)S ,46 GA 3K1T(K)S-C ,46 GA 4K ,46 GA 4K-C ,46 Vikt för olika typer av RMU-ställverk Kantskydd (kartong) [kg] Spännband (spännbälte) För transportering och mellanförvaring ska man alltid använda originalförpackningen och sätta fast RMU-ställverket med spännremmar (spännbälten) på samma sätt som vid leveransen. När man fäster spännremmarna ska man se till att fästa dem så som visas Bild 2, eftersom kabelanslutningsutrymmet annars kan skadas. Utrustning fram Se till att följa varnings- och säkerhetsanvisningarna på RMUställverket och dess förpackning vid transport! Bild

10 Ankomst och uppackning av gods Kontrollera RMU-ställverket direkt vid ankomsten för att se om transportskador uppstått: Yttre synliga skador måste bekräftas på fraktdokumenten av föraren. Av försäkringsskäl måste skadorna rapporteras skriftligt till den som ansvarar för sändning och expediering inom 3 dagar(!). Dolda skador kan endast upptäckas efter att förpackningsmaterialet avlägsnats. Anspråk vad gäller transportskador vid ett senare datum kan vi endast acceptera inom en vecka. Ta bort spännbanden RMU-ställverket är nu osäkrat. På grund av RMU-ställverkets design befinner sig tyngdpunkten i mitten av enheten. RMU-ställverket får endast fästas i de transportfästen som medföljer. Transportfästets skruvar (Bild 4) måste kontrolleras så att de är åtdragna innan man lyfter RMU-ställverket (åtdragningsmoment se kapitel 8, Tabell 11). Bild När man hanterar RMU-ställverket i osäkrat tillstånd kan enheten tippa över! Detta är särskilt viktigt att ta hänsyn till när RMU-ställverket transporteras till sin slutgiltiga monteringsplats. Inga lyftverktyg får användas när RMU-ställverket ska ställas upp på sin slutgiltiga monteringsplats. Det kan orsaka skador på höljet. För att undvika skador kan RMU-ställverket flyttas med en tvärbalk (vertikalstopp) eller ett lyftblock med två hisståg (Bild 3 och Bild 4). Längden på repen måste tillåta en vinkel på max 60 mellan repen. Om denna vinkel överskrids kan skada på RMUställverket inte uteslutas. max Bild 4

11 11 Efter att RMU-ställverket transporterats till monteringsplatsen, ska transportfästena tas av och fästets fästgängor förslutas med sexkantsskruvar. Förvara RMU-ställverkets transportvinklar tillgängliga på en lämplig plats, för att kunna transportera utrustningen senare. För att garantera att skruvarna passar ordentligt vid en eventuell montering av transportfästena vid ett senare tillfälle, måste skruvarna dras åt med moment enligt kapitel 8, Tabell 11. På grund av fördelningen av kraft är det viktigt att ta hänsyn till transportfästenas monteringsriktning (Bild 4). Kontrollera att leveransen är fullständig. 3 / / / / Serienumret på leveranssedeln måste stämma överens med serienumret som finns på märkplåten (Bild 5) på RMUställverket. Bild 5 Märkplåt (exempel) 3.4 Förvaring RMU-ställverket förpackas på fabriken så att det är klart för transport och förvaring. Förvara endast RMU-ställverket i torra, rena utrymmen och skyddat mot överdriven nedsmutsning. Dessutom måste omgivningsförhållandena motsvara IEC / DIN EN resp. VDE 0670 del 1000, Omgivningstemperatur klass "Minus 5 inomhus". 1 Serienummer 2 Tekniska specifikationer 3 Tillämpade normer 4 Dokumentnummer på tillhörande driftsinstruktioner (tyska/engelska) 5 Typ av kopplingsutrustning 6 Tillverkningsdatum: månad/år

12 Installation och montering För installation av RMU-ställverket ska man följa den motsvarande installationsritningen. För att vara säker på att RMUställverket står säkert ska alla de befintliga fästhålen användas. För att garantera alla typer av utbyggnad med enhets-/fackkombinationer inom GA/GEA-produkttyper (LSF-fack undantagna), måste sockeln vara minst 135 mm från väggen! Vid utbyggnad med LSF-fack krävs ett avstånd på minst 200 mm från väggen. För modellen med tryckavlastningskanal krävs ett avstånd på minst 100 mm. Obs! Om det är säkerställt att det inte ska göras någon systemutbyggnad där: - GAE -1LSF-fack - GAE-mätfack med sträckmetall ska installeras, får avståndet till väggen minskas till 100 mm. Områden för golvöppningar får inte minskas till storleken, eftersom man då inte kan avleda de varma gaserna om en ljusbåge skulle inträffa. En rak och jämn golvyta är en förutsättning för en belastningsfri montering av RMU-ställverket. Observera specifikationerna i DIN Se i synnerhet till att hålla jämnhetstoleransen (maximalt 1 mm lutning per meter) och rakhetstoleransen (maximalt 1 mm per meter och maximalt 2 mm skillnad på den sammanlagda fundamentlängden). Fästmaterialet ingår inte i leveransen. För att fästa RMU-ställverket i ett dubbelbottnat golv rekommenderar vi följande byggmaterial: Sexkantsskruv M10 (minst M8, styrkeklass 5.6) DIN EN ISO 4017 Underlagsskivor DIN EN ISO 7093 (kontrollpanelssidan) Underlagsskivor DIN EN ISO 7089/7090 (sidan med dubbelbottnat golv) eller kilskivor vid fastsättande på U-profiler Fjäderring DIN 127 / DIN 128 Sexkantsmutter M10 DIN EN ISO 4032 Vid installation på betong med en styrkeklass på 25 N/mm² rekommenderar vi följande fästmaterial: Fischers plastpluggar av typ S12 Träskruv DIN x80-St Underlagsskiva DIN 125 A10 För att monteringsfästhålen ska vara tillgängliga, ta bort tryckpluggarna och och kabelfästjärnen i kabelanslutningsutrymmet (se Kapitel 5).

13 Förberedande av montering Dimensioner för att fästa på golvet, kopplingsutrustning med 2 -fack Fästhål Ø 12 Golvkontaktyta GA 1T(K)S1A1, GA 1K1TS-B(-C) Bild 6 visar mått för golvfäste och golvöppning för kopplingsutrustning GA 1T(K)S1A1 och GA 1K1TS-B(-C) vid tryckavlastning enligt Variant 1 och Variant 2 (se Kapitel Möjliga monteringar) ** från väggen Bild 6 (Mått i mm) GA1T(K)S1A1-C Bild 7 visar mått för golvfäste och golvöppning för kopplingsutrustning GA1T(K)S1A1-C vid tryckavlastning enligt Variant 1 (se Kapitel Möjliga monteringar). Fästhål Ø 12 Golvkontaktyta ** från väggen Bild 7 (Mått i mm) ** Obs! Om det är säkert att inget GAEfack kommer att monteras, kan kopplingsutrustningen monteras så att dess bas har ett minimiavstånd på 100 mm från väggen.

14 14 GA 1T(K)S1A2 Bild 8 visar mått för golvfäste och golvöppning för kopplingsutrustning GA 1T(K)S1A2 vid tryckavlastning enligt Variant 1 och Variant 2 (se Kapitel Möjliga monteringar). Fästhål Ø 12 Golvkontaktyta 50 ** från väggen 530 Bild 8 (Mått i mm) GA 1T(K)S1A2-C Bild 9 visar mått för golvfäste och golvöppning för kopplingsutrustning GA 1T(K)S1A2-C vid tryckavlastning enligt Variant 1 (se Kapitel Möjliga monteringar). Fästhål Ø 12 Golvkontaktyta ** från väggen ** Obs! Om det är säkert att inget GAEfack kommer att monteras, kan kopplingsutrustningen monteras så att dess bas har ett minimiavstånd på 100 mm från väggen. Bild 9 (Mått i mm)

15 Dimensioner för att fästa på golvet, kopplingsutrustning med 3 -fack Bild 10 och Tabell 2 visar mått för golvfäste och golvöppning för kopplingsutrustning med 3 fack vid tryckavlastning enligt Variant 1, 2 och 3 (se Kapitel Möjliga monteringar). Fästhål Ø 12 Golvkontaktyta Borrhålet bortfaller för anläggningstyp -C ** från väggen 3-facksenhet Tryckavlastning A [mm] B [mm] Variant 1, Variant Variant Tabell 2 Bild 10 (Mått i mm) Dimensioner för att fästa på golvet, kopplingsutrustning med 4 -fack Bild 11 och Tabell 3 visar mått för golvfäste och golvöppning för kopplingsutrustning med 4 fack vid tryckavlastning enligt Variant 1, 2 och 3 (se Kapitel Möjliga monteringar). Fästhål Ø 12 Golvkontaktyta Borrhålet bortfaller för anläggningstyp -C ** från väggen 4-facksenhet Tryckavlastning A [mm] B [mm] Variant 1, Variant Variant Tabell 3 Bild 11 (Mått i mm) ** Obs! Om det är säkert att inget GAEfack kommer att monteras, kan kopplingsutrustningen monteras så att dess bas har ett minimiavstånd på 100 mm från väggen.

16 Dimensioner för att fästa på golvet, kopplingsutrustning med 2 -fack och tryckavlastningskanal Bild 12 visar mått för golvfäste och golvöppning för kopplingsutrustning med 2- fack vid tryckavlastning enligt Variant 4 (se Kapitel Möjliga monteringar). Fästhål Ø 12 Golvkontaktyta Golvöppning Bild 12 (Mått i mm) Dimensioner för att fästa på golvet, kopplingsutrustning med 3 -fack och tryckavlastningskanal Bild 13 visar mått för golvfäste och golvöppning för kopplingsutrustning med 3- fack vid tryckavlastning enligt Variant 4 (se Kapitel Möjliga monteringar). Fästhål Ø 12 Golvkontaktyta Golvöppning Bild 13 (Mått i mm)

17 Dimensioner för att fästa på golvet, kopplingsutrustning med 4 -fack och tryckavlastningskanal Bild 14 visar mått för golvfäste och golvöppning för kopplingsutrustning med 4- fack vid tryckavlastning enligt Variant 4 (se Kapitel Möjliga monteringar). Fästhål Ø 12 Golvkontaktyta Golvöppning Bild 14 (Mått i mm)

18 Mått för kopplingsutrustning med 2 -fack Sträckmetallgaller (tillval) Tryckavlastningskanal (tillval) Obs: Reläboxar (300/600/900 mm) som tillval 1) Djupt främre hölje i A1-fack (K-fack) Bild 15 RMU-ställverk GA 1TS1A1 (alla dimensioner är nominella dimensioner [mm]) (RMU-ställverk GA 1K1TS-B med identiska yttre mått, K-fack till vänster och TS-fack till höger) Obs: Reläboxar (300/600/900 mm) som tillval 1) Djupt främre hölje i A1-fack (K-fack) Bild 16 RMU-ställverk GA 1TS1A1-C (alla dimensioner är nominella dimensioner [mm]) (RMU-ställverk GA 1K1TS-B-C med identiska yttre mått, K-fack till vänster och TS-fack till höger)

19 19 Sträckmetallgaller (tillval) Tryckavlastningskanal (tillval) Obs: Reläboxar (300/600/900 mm) som tillval 1) Djupt främre hölje i A2-fack Bild 17 RMU-ställverk GA 1TS1A2 (alla dimensioner är nominella dimensioner [mm]) Obs: Reläboxar (300/600/900 mm) som tillval 1) Djupt främre hölje i A2-fack Bild 18 RMU-ställverk GA 1TS1A2-C (alla dimensioner är nominella dimensioner [mm])

20 Mått för kopplingsutrustning med 3 -fack Sträckmetallgaller (tillval) Tryckavlastningskanal (tillval) Obs: Reläboxar (300/600/900 mm) som tillval 1) Djupt främre hölje i K-fack Bild 19 RMU-ställverk GA 2K1TS (alla dimensioner är nominella dimensioner [mm]) Obs: Reläboxar (300/600/900 mm) som tillval 1) Djupt främre hölje i K-fack Bild 20 RMU-ställverk GA 2K1TS-C (alla dimensioner är nominella dimensioner [mm])

21 21 Sträckmetallgaller (tillval) Tryckavlastningskanal (tillval) Obs: Reläboxar (300/600/900 mm) som tillval 1) Djupt främre hölje i K-fack Bild 21 RMU-ställverk GA 3K (alla dimensioner är nominella dimensioner [mm]) Obs: Reläboxar (300/600/900 mm) som tillval 1) Djupt främre hölje i K-fack Bild 22 RMU-ställverk GA 3K-C (alla dimensioner är nominella dimensioner [mm])

22 Mått för kopplingsutrustning med 4 -fack Sträckmetallgaller (tillval) Tryckavlastningskanal (tillval) Obs: Reläboxar (300/600/900 mm) som tillval 1) Djupt främre hölje i K-fack Bild 23 RMU-ställverk GA 3K1TS (alla dimensioner är nominella dimensioner [mm]) (RMU-ställverk GA 4K och GA 2K2TS med identiska yttre mått) Obs: Reläboxar (300/600/900 mm) som tillval 1) Djupt främre hölje i K-fack Bild 24 RMU-ställverk GA 3K1TS-C (alla dimensioner är nominella dimensioner [mm]) (RMU-ställverk GA 4K-C och GA 2K2TS-C med identiska yttre mått)

23 Möjliga monteringar Obs! Variant 1 (Typerna GA... och GA...-C; 2-, 3 och 4 fack) Variant 2 (Typerna GA...; 2, 3 och 4 fack) Se under monteringen till att sprängskyddet på gasbehållarens undersida inte är skadat. Detta membran öppnas om en ljusbåge uppstår. De gaser som då uppstår, som visas i Bild 25, avleds. Variant 1 Fackets undersida öppen Tryckavlastning i kabelgraven/det dubbelbottnade golvet Variant 2 Fackets undersida öppen Tryckavlastning via sträckmetallgallret på baksidan, till det bakomliggande utrymmet liksom till kabelkällaren Variant 3 Fackets undersida stängd Tryckavlastning via metallabsorber och sträckmetallgallret på baksidan till ställverksutrymmet Variant 4 Fackets undersida stängd Tryckavlastning via metallabsorber och tryckavlastningskanal på baksidan av ställverksutrymmet Kabelgraven måste uppvisa en definierad minsta genomskärning. För den valbara tryckavlastningen via kabelgraven gäller som tumregel: upp till 3 fack: 1 sträckmetallgaller (400x600 mm) från 4 fack: 1 andra sträckmetallgaller i samma storlek. Kundens sträckmetallgaller ska arrangeras så att kabeldiket är jämnt fördelat. För att förbättra stabiliteten kan den bakre väggen på RMU-ställverket fästas med två vinkeljärn av stål (medföljer inte i leveransen). Använd skruvarna från transportenheten för detta ändamål. Vi hjälper gärna till vid planeringen av stationen och dess montering. Bild 25 Variant 3 (Typerna GA...; 3 och 4 fack) Sträckmetallgaller (tillval) Kabelgrav/ Dubbelbottnat golv Metallabsorber Byggnadens konstruktion och kopplingsrummet måste stå emot de förutsedda mekaniska belastningarna och det interna trycket som orsakas av en kortslutningsljusbåge. Kabelkällare Kabelgrav/ Dubbelbottnat golv Variant 4 (Typerna GA...; 2, 3 och 4 fack) Lämpliga beräkningar för dessa syften rekommenderas. Tryckberäkningar relaterade till kopplingsutrustningen kan efterfrågas som en tjänst på säljavdelningen på Ormazabal GmbH.

24 Montering av matarledningen för strömförsörjning Klämma När man drar matarledningen för strömförsörjning till motordonet, såväl som till hjälp- och styrströmkretsarna, måste följande monteringsarbeten utföras: Täckplåt Obs! På RMU-ställverk med avpassade reläboxar är kabelmatningen planerad antingen på ovansidan eller i sidoväggen på reläboxen. I dessa fall bortfaller följande monteringssteg. Främre panel 2 3 Sexkantsskruv När man arbetar med öppen drift av transformatorfacken, måste brytarens fjäder vara öppen, dvs. ej spänd. Om man av misstag sätter igång manövern kan det leda till allvarliga skador! Plugg för interna inställningar Pluggar för matarledning Pluggskydd klämplåt Skruva ur sexkantsskruvarna (x 2) från täckplåten Skruva ur stjärnskruvarna (x 6) från den övre sektionen av den främre panelen (Bild 26/1). Bild 26 Dra den främre panelen framåt några millimeter (Bild 26/2). Lyft upp täckplåten från baksidan av den främre panelen (Bild 26/3). Dra ut täckplåten från klämmorna (Bild 26/4). Sidoväggen av höljets ram är utrustad med flexibla pluggar, vilka säkerställer att kabelingången skyddas från damm och fukt. För anpassning av kabeldiametern, använd separationsledningarna på pluggarna.

25 Kopplingsschema för de olika tillbyggnadsgrupperna Bild 28 visar uppställningen av hjälpkontakter för lastbrytaren och jordkontakten på drivningshållaren. Bild 27 och Bild 29 till Bild 31 visar kopplingsschemat för de olika tillbyggnadsgrupperna Ytterligare relevant information om RMU-ställverkets ledningar och kablage finns i den bifogade dokumentationen. Hjälpkontakter Lastbrytare Hjälpkontakter Jordbrytare Kontrollkurva 9 3 Drivningshållare Omkopplaraxel Bild 27 Bild Lastbrytare L F1 7 S P 2 1) 6 8 2) ) 2) Jordbrytare Hjälpkontakt Shuntutlösning Hjälpkontakt för utlösningsindikation Densitetsvakt* eller tryckomkopplare (tillval) Bild 29 * Densitetsvakten finns även med 2 omkopplingskontakter (2 larmnivåer) Kopplingsschema Transformatorkontakt (TS-fack)

26 26 Lastbrytare Jordbrytare Hjälpkontakt Bild 30 Kopplingsschema kabelkontakt (K-fack) Jordbrytare Hjälpkontakt Bild 31 Kopplingsschema jordbrytare (1A1/1A2-fack)

27 Anslutning av kablage Gör på följande sätt för att ansluta strömkablarna: Borttagning av kabelfacksdörren (se Kapitel 5, "Drift"). Ta bort Z-profilen. Bara för varianter med golvplåtar: Ta bort den främre golvplåten och gummi-kabelstöden. Skjut gummi-kabelstöden på de anslutande strömkablarna. Dra kablarna genom golvöppningen, klipp till längden, sätt på plats och montera kabelns anslutningsdon eller adapter genom att följa instruktionerna från respektive tillverkare. Bara för varianter med golvplåtar: För in strömkablarna med gummi-kabelstöden i öppningarna i den bakre golvplåten. Anslut strömkablarna till facket. Fäst strömkablarna på kabelfästjärnet med kabelklämmorna utan att de är spända. Montera jordningskabeln på jordningspunkten på kabelfästjärnet. Bara för varianter med golvplåtar: Sätt tillbaka den främre golvplåten. Se till att gummi-kabelstöden sitter riktigt mellan golvplåtarna när du sätter tillbaka dem. Montera tillbaka Z-profilen. Jordningspunkt Bakre golvplåt (tillval) Främre golvplåt (tillval) Bild 32 Kabelfästjärn Kabelklämma Strömkabel Z-Profil Gummi-kabelstöd

SF 6 -isolerat, utbyggbart effektfrånskiljarfack. Typ GAE630-1LSF(G)-/6/ för åtkomliga anläggningsutrymmen för nominell spänning upp till 24 kv

SF 6 -isolerat, utbyggbart effektfrånskiljarfack. Typ GAE630-1LSF(G)-/6/ för åtkomliga anläggningsutrymmen för nominell spänning upp till 24 kv SF 6 -isolerat, utbyggbart effektfrånskiljarfack Typ GAE630-1LSF(G)-/6/ för åtkomliga anläggningsutrymmen för nominell spänning upp till 24 kv DRIFTSINSTRUKTIONER 2 3 Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Instruktioner för installation och underhåll av oljeisolerade distributionstransformatorer

Instruktioner för installation och underhåll av oljeisolerade distributionstransformatorer Instruktioner för installation och underhåll av oljeisolerade distributionstransformatorer UNITRAFO Electric AB Askims Industriväg 1A 436 34 Askim Tel 031-68 56 20 Sidan 1 av 21 INNEHÅLL Viktig information!

Läs mer

Handbok för montering, drift och underhåll

Handbok för montering, drift och underhåll Water & Wastewater Handbok för montering, drift och underhåll Flygt 3033 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Inspektera leveransen...3 Produktgaranti...3

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8122.211 Mini Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58

Instruktionsbok. Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER... 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER... 21 3 BRUKSANVISNING... 58 K2 FeedRobot K2 FeedRobot SV Utgåva 2, 2010-12 1 988791 Innehåll 1 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER................................ 6 2 MONTERINGSINSTRUKTIONER.........................................

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8104.082/.181 Major Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet... 3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual

NEXUS AQUA. Installations och användarmanual NEXUS AQUA Installations och användarmanual MANUAL Käre kund, Vi är glada att ni bestämde er för att köpa en Nexus Aqua. Vid mottagandet av varorna skall godset kontrolleras så att inga skador uppkommit

Läs mer

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel 30RQ Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul Aggregatdel November 2006 Den här drift- och skötselinstruktionen omfattar 30RQ, aggregatdel. För styrning hänvisas till Pro-Dialog Plus

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 4.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8153.020/.190 Bravo 900 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhet...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING

SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING SCT71900S0 SV KYL-FRYS BRUKSANVISNING 2 FÖR PERFEKT RESULTAT Tack för att du valt denna produkt från AEG. Vi har skapat den så att du ska kunna få felfritt resultat i många år, med innovativa tekniker

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual 30RB 039-160 Luftkylda vätskekylare Nominell kyleffekt: 40-160 kw 50 Hz Aggregatmanual Maj 2010 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 30RB 039-160 För styrningen Pro-Dialog Plus hänvisas

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS

Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare. Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS Tillägg för Driftsinstruktion NORDAC SK 700E Frekvensomriktare Med Positioneringskort (Option Expantionsmodul) SK XU1-POS SK 700E med option parameter box T. Nr. 0603 7162 BU 0710 SE Last Update: Januari

Läs mer

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer

Bruksanvisning Värmepumpstumlare

Bruksanvisning Värmepumpstumlare Bruksanvisning Värmepumpstumlare Läs ovillkorligen bruksanvisningen före installation och idrifttagning. På så vis undviker du skador och olyckor. sv-se M.-Nr. 09 751 270 Bidra till att skona miljön Transportförpackning

Läs mer

Självgående saxliftar Optimum 6 och 8

Självgående saxliftar Optimum 6 och 8 HANDBOK FÖR ANVÄNDNING OCH UNDERHÅLL Självgående saxliftar Optimum 6 och 8 2420317080 - E 12.01 La Péronnière - BP 9-42152 L HORME - FRANCE! +33 (0) 4 77 29 24 24 - Fax +33 (0) 4 77 31 28 11 EMail : Haulotte

Läs mer

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143

Innehåll 10. FELSÖKNINGSSCHEMA... 143 Innehåll 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER... 131 2. AVSEDD ANVÄNDNING AV KYLEN... 131 3. INSTALLATION OCH ANSLUTNING... 132 3.1 VAL AV PLATS... 132 3.2 PLACERING OCH NIVÅJUSTERING AV SKÅPET... 132 3.3 ELANSLUTNING...

Läs mer

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45

Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Junfrau EE_AR09FSFK@_IB&IM_DB68-03371A_SV.indd 1 2013-6-20 9:31:45 Funktioner hos din nya luftkonditionering "Cool Summer"-erbjudandet På dessa varma dagar tryckande sommardagar och långa rastlösa nätter,

Läs mer

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning

LUFTAVFUKTARE INSTRUKTIONSBOK. Svenska. Innan du börjar använda enheten. Användning. Felsökning MODELL MJ-E14CG-S1-SWE. Innehållsförteckning LUFTAVFUKTARE MODELL MJ-E14CG-S1-SWE INSTRUKTIONSBOK Svenska SV Funktioner Invändig torkning Luftfilter och sterilisering med silverjoner samt deodoriserande filter Enkel avfuktning Intelligent tvätt-torkning

Läs mer