SF 6 -isolerat, utbyggbart effektfrånskiljarfack. Typ GAE630-1LSF(G)-/6/ för åtkomliga anläggningsutrymmen för nominell spänning upp till 24 kv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SF 6 -isolerat, utbyggbart effektfrånskiljarfack. Typ GAE630-1LSF(G)-/6/ för åtkomliga anläggningsutrymmen för nominell spänning upp till 24 kv"

Transkript

1 SF 6 -isolerat, utbyggbart effektfrånskiljarfack Typ GAE630-1LSF(G)-/6/ för åtkomliga anläggningsutrymmen för nominell spänning upp till 24 kv DRIFTSINSTRUKTIONER

2 2

3 3 Innehållsförteckning 1 Allmänt Ansvar och garanti Serviceinformation Säkerhetsföreskrifter Avsedd Användning Förklaring av symboler och anmärkningar Allmänna säkerhetsanmärkningar Drift Säkerhetsanordningar Hjälpanordningar för drift, underhåll och reparation Lagstadgade olycksförebyggande instruktioner Transport och montering Säkerhetsanmärkningar för transport Transport och avlastning Ankomst och uppackning Förvaring Installation och montering Förberedande av montering Dimensioner för att fästa på golv Mått för avgrenings-effektfrånskiljarfack Mått för överkopplings-effektfrånskiljarfack (överkoppling till mätfack) Mått för överkopplings-effektfrånskiljarfack (överkoppling till förlängningsfack) Möjliga monteringar Montering av matningsledning för hjälpoch styrströmkrets Kopplingsschema för de olika tillbyggnadsgrupperna Anslutning av kablage Jordning Teknisk beskrivning Beskrivning av effektfrånskiljarfacket Utökning av effektfrånskiljarfacket Effektfrånskiljarfackets modeller Trelägesbrytare Drivmekanism Allmänt Utformning och funktion Motordon (tillval) Mekanisk förregling Omkopplarspärr Spärr på främre kabelfacksdörren Spärr mot polaritetsomkastning (tillval) Gasbehållaren Gastrycksindikator Tryckvakt (tillval) Detekteringssystem för kapacitiv spänning Skyddsteknik Transformatorskydd med strömrelä Ledningsskydd med strömrelä Drift Manövreringsutrustning Hänglåsanordning Effektfrånskiljarfackets tillstånd vid leverans Manövrering av effektfrånskiljarfacket Slå på effektfrånskiljarfacket Slå av och jorda effektfrånskiljaren Driftsstart Omkoppling (manuellt med hjälp av manöverspak/tryckknapp) Kontroll av säker isolering från matningen Fasjämförelse Kabelmätning Skötsel Inspektion Underhåll Rengöring Avyttring av kopplingsutrustning Tekniska specifikationer Allmänna specifikationer Tekniska specifikationer för effektfrånskiljarfack Funktionstider-riktvärden för effektfrånskiljare Shuntutlösning T-anslutningsset Åtdragningsmoment Omkopplingskrafter vid manuell drift Material Tillåtna manövrar vid olika laster för effektfrånskiljaren Föreskrifter och standarder Testspecifikationer Honkontakt (bussning) Tillbehör Monteringskomponenter... 51

4 4 Bild 1

5 5 Anläggningsöversikt 1 Transportfästen 2 Namnskylt 3 Främre panel 4 Täcklock 5 Detekteringssystem för kapacitiv spänning 6 Märkplåt 7 Bussningstransformator 8 Låsvred 9 Främre hölje 10 Kabelfacksutrymme 11 Anslutningsskruv systemjordning 12 Förstärkningsplåt för kabelfästjärn (tillval) 13 Kabelfästjärn 14 Sockel 15 nedre fackförskruvning 16 Sprängskydd 17 T-anslutning för VPE-kabel 18 SF 6 -gasbehållare 19 Bussning 20 sidobussning (Samlingsskena) 21 Skyddsrelä (t.ex. SEG typ WIC, för system utan reläbox) 22 övre fackförskruvning 23 Reläbox (tillval) 24 Gastrycksindikator 25 Hänglåsanordning för jordkopplare 26 Lägesindikator jordbrytare 27 Hänglåsanordning effektfrånskiljare 28 Lägesindikator Effektfrånskiljare

6 6 1 L3 L L Bild 2 Monteringskomponenter för fackförskruvning 1 övre fackförskruvning (styrtapp) 2 Bussning med kontaktfjädrar 3 Kontaktbult 4 Dubbeltätning 5 nedre fackförskruvning (styrtapp)

7 7 1 L3 L L Bild 3 Monteringskomponenter för effektfrånskiljarfacket när det är ett ändfack i anläggningen 1 Ändmuff sidobussning 2 Fästvinkel 3 Bussning samlingsskena (innerkona) 4 Kontaktfjädrar 5 Enkeltätning 6 Lock 7 Täckskruv 8 Avdelningsplåt 9 Brandplåt

8 8 1 Allmänt 1.1 Ansvar och garanti All information och anmärkningar vad gäller drift och underhåll av effektfrånskiljarfacket tillhandahålls med hänsyn tagen till vår erfarenhet och informationen är så vitt vi vet korrekt. Denna manual beskriver effektfrånskiljarfacket i standardutförande. All teknisk information och tekniska data som finns i dessa driftsinstruktioner är uppdaterade vid tidpunkten för tryckning. Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska förändringar inom ramen för ytterligare utveckling utan att ändra dessa instruktioner. Därför kan inga anspråk göras utifrån informationen och beskrivningarna i dessa instruktioner. Vi tar inte på oss något ansvar för skador eller felaktigheter som uppstår på grund av felaktig drift, att dessa driftsinstruktioner inte beaktas eller oprofessionella reparationer. Originalreservdelar från Ormazabal har utformats speciellt och testats för Ormazabals effektfrånskiljarfack. Vi rekommenderar att du enbart använder reservdelar och tillbehör från Ormazabal. Vi vill göra det helt klart att reservdelar och tillbehör som inte tillhandahålls av oss, måste godkännas av Ormazabal. Montering och användning av andra produkter kan under vissa omständigheter ha en negativ inverkan på designspecifika egenskaper hos effektfrånskiljarfacket och därigenom försämra säkerheten för personer, effektfrånskiljarfacket eller annan egendom. Ormazabal ansvarar inte för skador som uppstår på grund av att reservdelar och andra tillbehör som inte är godkända av Ormazabal har använts. Ej auktoriserade ombyggnationer och förändringar av effektfrånskiljarfacket är förbjudna på grund av säkerhetsskäl och undantar Ormazabal från allt ansvar vad gäller skador som är ett resultat av detta. 1.2 Serviceinformation Ormazabals kundserviceavdelning står till förfogande för teknisk information om Ormazabals effektfrånskiljarfack. Om ni stöter på problem med vår utrustning, kontakta den lokala tillverkaren. Adress till den lokala tillverkaren finns på sista sidan i dessa driftsinstruktioner.

9 9 2 Säkerhetsföreskrifter 2.1 Avsedd Användning Det SF 6 -isolerade effektfrånskiljarfacket av typ GAE630 är ett fabriksfärdigt, typgodkänt, metallinkapslat ställverksfack för inomhusbruk för åtkomliga anläggningsutrymmen. Effektfrånskiljarfacket är som standard utbyggbart på båda sidor med ställverksfack av typ GAE. Effektfrånskiljarfacket med samlingsskena kan användas för växelström upp till 630 A (nominell driftsström) vid nominella driftsspänningar på upp till 24 kv. Effektfrånskiljarfacket är utformat för en nominell ström på upp till 630 A. Effektfrånskiljarfack används t.ex för: Energiförsörjningsnät industriella anläggningar kundinstallationer vindkraftverk etc. Endast auktoriserad personal som blivit adekvat anvisade eller utbildade får manövrera, utföra service på och reparera effektfrånskiljarfacket. Dessa driftsinstruktioner måste läsas före installation och igångsättning av effektfrånskiljarfacket. Alla som är involverade i montering, igångsättning, drift, underhåll och reparationer av enheten måste ha läst och förstått dessa driftsinstruktioner, i synnerhet kapitlet om säkerhetsföreskrifter och andra anmärkningar angående säkerhet. Vi rekommenderar att användaren/ ägaren begär en skriftlig bekräftelse av detta. Det krävs att man känner till dessa driftsinstruktioner helt och hållet för att man ska kunna undvika driftsfel och garantera en problemfri drift. De allmänna säkerhetsinstruktioner och olycksförebyggande instruktioner som utfärdats av lagstiftaren och eventuella föreskrifter från försäkringsgivaren, vilka kan skilja sig åt från land till land, måste följas strikt vid drift och service av effektfrånskiljarfacket. Dessa driftsinstruktioner är en del av effektfrånskiljarfacket. När effektfrånskiljarfacket byter plats (omplacering, försäljning eller liknande) ska driftsinstruktionerna följa med. 2.2 Förklaring av symboler och anmärkningar Observera dessa anmärkningar och var ytterst försiktig i de angivna fallen. Dela även ut alla hälso- och säkerhetsanmärkningar till all personal i vars arbetsuppgifter ingår att använda utrustningen. Utöver anmärkningarna i dessa driftsinstruktioner måste även allmänt gällande säkerhetsinstruktioner och olycksförebyggande instruktioner (t.ex. B. DIN EN 50110, VDE 0105 del 100, BGV A3) efterföljas. Obs! Hälso- och säkerhetssymboler I dessa driftsinstruktioner förekommer dessa symboler med anmärkningar angående hälsa och säkerhet som belyser eventuella faror för personers hälsa och liv. Varning för elektrisk spänning Denna särskilda hälso- och säkerhetssymbol varnar för faror som kan orsakas av elektrisk spänning. Uppmärksamhetsanmärkning I dessa driftsinstruktioner visas den här anmärkningen vid alla tillfällen där man måste vara särskilt noggrann med att följa riktlinjer, instruktioner och korrekt arbetsordning, för att därigenom undvika skada eller förstörelse av effektfrånskiljarfacket.

10 Allmänna säkerhetsanmärkningar Effektfrånskiljarfack från Ormazabal är utformat enligt den senaste tekniska standarden och under vederbörligt hänsynstagande till alla relevanta säkerhetsföreskrifter. Trots detta kan fara för personer och egendom uppstå om dessa effektfrånskiljarfack används på ett felaktigt sätt, av outbildad personal eller i syften som de inte är avsedda för, om de manipuleras eller om säkerhetsföreskrifterna inte följs. Alla som är involverade i montering, igångsättning, drift eller service av effektfrånskiljarfack måste därför ha läst och förstått dessa instruktioner Drift När effektfrånskiljarfacket är i drift måste ansvarsområden och behörighet vara tydligt reglerade och efterlevda, så att det inte uppstår tveksamheter i behörighet eller kompetens vad gäller säkerhet. Innan effektfrånskiljarfacket tas i drift och efter servicearbete eller förändringar måste ställverket kontrolleras av kvalificerad personal för att garantera att det ur olycks- och driftssynpunkt är säkert. Före driftsstart måste alla personer inom farozonen runt effektfrånskiljarfacket varnas och uppmanas att lämna detta område. Inga föremål får blockera åtkomsten till kontrollelementen. Användaren får endast hantera ett effektfrånskiljarfack i felfritt tillstånd. Ändringar som påverkar säkerheten ska genast rapporteras till en överordnad, ansvarig person. Ändringar på effektfrånskiljarfacket får endast utföras efter medgivande från Ormazabal och ska endast utföras under överinsyn av fackkunnig personal. Som fackkunnig personal räknas personer som, på grund av sin yrkesutbildning och erfarenhet, har tillräcklig kunskap inom området elektroteknik och känner till de relevanta olycksförebyggande föreskrifter (BGV A3), riktlinjer och allmänt accepterade tekniska regler och regelverk (t.ex. VDE-regelverk, IECstandarder, DIN-standarder) som finns Säkerhetsanordningar Säkerhetsanordningar får inte ändras, demonteras eller göras ineffektiva. Oskyddade delar i systemet kan orsaka livshotande skador. Alla säkerhetsanordningar, t.ex. skydd, måste alltid fungera korrekt och vara korrekt placerade. Drift av ett effektfrånskiljarfack med skadade säkerhetsanordningar är inte tillåten Hjälpanordningar för drift, underhåll och reparation Om hjälpanordningar krävs för drift, underhåll eller reparation (verktyg eller liknande), måste dessa vara i fullgott skick och de får endast användas på ett säkert sätt. All olämplig och riskfylld användning av alla typer av hjälpanordningar på effektfrånskiljarfacket är förbjuden Lagstadgade olycksförebyggande instruktioner Utöver dessa anmärkningar för att förebygga olyckor och de anmärkningar som finns på effektfrånskiljarfacket måste även gällande lokala olycksförebyggande instruktioner observeras.

11 11 3 Transport och montering 3.1 Säkerhetsanmärkningar för transport 1. Lyftverktyg får endast användas vid de punkter som är avsedda för detta ändamål. 2. Rep, kedjor eller andra lyftverktyg måste vara utrustade med säkerhetshakar. 3. Använd inte söndriga eller slitna rep. 4. Det får inte vara knutar på rep och kedjor. 5. Rep och kedjor får inte ligga mot vassa kanter. 6. Använd endast rep och kedjor med tillräcklig belastningskapacitet. (Beträffande GAE630- effektfrånskiljarfackets vikt, se Tabell 1) 7. Använd endast vinschverk med tillräcklig belastningskapacitet. (Beträffande GAE630- effektfrånskiljarens vikt, se Tabell 1) 8. Lyft aldrig laster över personer. Tabell 1 Vid avlastning ska man observera anmärkningar angående säkerhet (se 3.1) och tillämpliga olycksförebyggande instruktioner. Effektfrånskiljarfackets vikt på baksidan) * Den exakta vikten beror på vilken övrig utrustning som används (reläboxar etc.) Avlastning får endast göras av personer som har erfarenhet av och är väl förtrogna med vinschverket. Observera den tillåtna lyftvikten för lyftverktyget och vinschverket (gaffeltruck, kran). Typ Vikt* Tillbehör GAE630-1LSF(G)-/6/ (vid tryckavlastning i kabelgraven) ca. 255 kg ca. 5 kg GAE630-1LSF(G)-/6/ (vid tryckavlastning i tryckavlastningskanal ca. 345 kg ca. 5 kg Kantskydd (kartong) Spännband (spännbälte) 3.2 Transport och avlastning Facket levereras packat, stående upprätt på en pall. Det sitter fast på pallen med spännband (Bild 4). För transportering och mellanförvaring ska man alltid använda originalförpackningen och sätta fast effektfrånskiljarfacket med band (spännbälten) på samma sätt som vid leveransen. När man fäster spännbanden ska man se till att fästa dem så som visas Bild 4, eftersom kabelanslutningsutrymmet annars kan skadas. Se till att följa varnings- och säkerhetsanvisningarna på effektfrånskiljarfacket och dess förpackning vid transport! Bild 4 Fackfram

12 Ankomst och uppackning Kontrollera effektfrånskiljarfacket direkt vid ankomsten för att se om transportskador uppstått: Yttre synliga skador måste bekräftas på fraktdokumenten av föraren. Av försäkringsskäl måste skadorna rapporteras skriftligt till den som ansvarar för sändning och expediering inom 3 dagar(!). Dolda skador kan endast upptäckas efter att förpackningsmaterialet avlägsnats. Anspråk vad gäller transportskador vid ett senare datum kan vi endast acceptera inom en vecka. Ta bort spännbanden - effektfrånskiljarfacket är nu osäkrat. På grund av effektfrånskiljarfackets konstruktion befinner sig tyngdpunkten i mitten av enheten. Effektfrånskiljarfacket får endast fästas i de transportfästen som medföljer. Transportfästets skruvar (Bild 6) måste kontrolleras så att de är åtdragna innan man lyfter effektfrånskiljarfacket (åtdragningsmoment se kapitel 8, Tabell 11). Vid hantering av effektfrånskiljarfacket i osäkrat tillstånd kan enheten tippa över! Detta är särskilt viktigt att ta hänsyn till när effektfrånskiljarfacket transporteras till sin slutgiltiga monteringsplats. Inga lyftverktyg får användas när effektfrånskiljarfacket ska ställas upp på sin slutgiltiga monteringsplats. Det kan orsaka skador på höljet. För att undvika skador kan effektfrånskiljarfack flyttas med ett lyftblock med två hisståg (Bild 5). Bild 5 Vid användning av lyftblock ska block med 2 hisståg och en tåglängd på minst 500 mm användas. Kortare tåglängder kan medföra skador på effektfrånskiljarfacket! Bild För särskilt små transportutrymmen (t.ex. tornstationer) kan kabelanslutningshöljet tas bort. Kontakta i detta fall Ormazabals kundserviceavdelning. Efter att effektfrånskiljarfacket transporterats till monteringsplatsen, ska transportfästena (Bild 6) tas av och fästets gängor förslutas med sexkantsskruvar. Förvara effektfrånskiljarfackets transportfästen tillgängliga på en lämplig plats, för att kunna transportera utrustningen senare. För att garantera att skruvarna passar ordentligt vid en eventuell montering av transportfästena vid ett senare tillfälle, måste skruvarna dras åt med moment enligt kapitel 8, Tabell 11.

13 13 lkontrollera att leveransen är fullständig. Serienumret på leveranssedeln måste stämma överens med serienumret som finns på märkplåten (Bild 7) på effektfrånskiljarfacket. 3.4 Förvaring Effektfrånskiljarfacket förpackas på fabriken så att det är klart för transport och förvaring. Det får endast förvaras i torra, rena utrymmen och skyddat mot överdriven nedsmutsning. Omgivningsförhållandena måste motsvara IEC / DIN EN resp. VDE 0670 del 1000, Omgivningstemperatur klass "Minus 5 inomhus". 3 / / / / Bild 7 Märkplåt (exempel) 1 Serienummer 2 Tekniska specifikationer 3 Tillämpade normer 4 Dokumentnummer för tillhörande driftsinstruktioner (tyska/engelska) 5 Typ av kopplingsutrustning 6 Tillverkningsdatum: månad/år

14 Installation och montering För installation av effektfrånskiljarfacket ska man följa den motsvarande installationsritningen. För att vara säker på att effektfrånskiljarfacket står säkert ska alla de befintliga fästhålen användas. För att garantera alla typer av utbyggnad med enhets-/fackkombinationer inom GA/GEA-produkttyper, måste sockeln vara minst 200 mm från väggen! För modellen med tryckavlastningskanal krävs ett avstånd på minst 100 mm. För att underlätta montering av det modulära ställverket GAE630-1LSFrekommenderas följande väggavstånd på sidan vid utbyggnad från vänster till höger: väggavstånd vänster sida minst 100 mm väggavstånd höger sida minst 300 mm Vid installation från höger till vänster gäller de angivna väggavstånden omvänt. Området för golvöppningen får inte minskas till storleken, eftersom man då inte kan avleda de varma gaserna om en ljusbåge skulle inträffa. En rak och jämn golvyta är en förutsättning för en belastningsfri montering av effektfrånskiljarfacket. Observera specifikationerna i DIN Se i synnerhet till att hålla jämnhetstoleransen (maximalt 1 mm lutning per meter) och rakhetstoleransen (maximalt 1 mm per meter och maximalt 2 mm skillnad på den sammanlagda fundamentlängden). Obs! För att underlätta monteringen vid utbyggnad med flera GAEfack rekommenderas användning av en grundram i metall. Fästmaterialet ingår inte i leveransen. För att fästa ställverksfacket i ett dubbelbottnat golv rekommenderar vi följande fästmaterial: Sexkantsskruv M10 (minst M8, styrkeklass 5.6) DIN EN ISO 4017 Underlagsskivor DIN EN ISO 7093 (facksida) Underlagsskivor DIN EN ISO 7089/7090 (mellangolvsida) resp. kilskivor vid fastsättning på U-profiler Fjäderring DIN 127 / DIN 128 Sexkantsmutter M10 DIN EN ISO 4032 Vid installation på betong med en styrkeklass på 25 N/mm² rekommenderar vi följande fästmaterial: Fischers plastpluggar av typ S12 Träskruv DIN x80-St Underlagsskiva DIN 125 A10 För att monteringsfästhålen ska vara tillgängliga, ta bort höljena och kabelfästjärnen i kabelanslutningsutrymmet (se kapitel 5). Obs! Vid utbyggnad av GAE630-fack ska monteringsinstruktionerna enligt "Förskruvningar för utbyggbara GAE630-fack" (ordernr ) följas. Som standard förses effektfrånskiljarfackens sidobussningar med polystyrenhylsor som skydd mot nedsmutsning. Monteringen av sidoväggarnas ändmuffar utförs i enlighet med ovannämnda monteringsinstruktioner.

15 Förberedande av montering Dimensioner för att fästa på golv Bild 8 och Tabell 2 visar mått för golvfäste och golvöppning för tryckavlastning i endast i kabelgrav/ dubbelbottnat golv. Systemets djup [mm] Anslutning sutrymme [mm] A [mm] B [mm] (standard) (djup) Tabell 2 Fästhål Ø 12 Golvkontaktyta Golvöppning Bild 9 och Tabell 3 visar mått för golvfäste och golvöppning för tryckavlastning genom en tryckavlastningskanal på baksidan av ställverksutrymmet. Bild 8 (Mått i mm) Fästhål Ø 12 Golvkontaktyta Systemets djup [mm] Tabell 3 Anslutning sutrymme [mm] A [mm] B [mm] (standard) (djup) Golvöppning Kabelutgång Ø 70 vid längre bussning Jordning Samlingsskena Ø 70 Jordning Standard Ø 30 Kabelutgång Ø 70 vid kortare bussning Bild 9 (Mått i mm)

16 Mått för avgrenings-effektfrånskiljarfack 1) Anslutningsutrymme standard 2) Anslutningsutrymme djupt 3) Korta bussningar 4) Långa bussningar Bild 10 Mått för GAE630-1LSF630-/6/ med tryckavlastning i kabelgrav/dubbelbottnat golv 1) Anslutningsutrymme standard 2) Anslutningsutrymme djupt 3) Korta bussningar 4) Långa bussningar Bild 11 Mått för GAE630-1LSF630-/6/ med tryckavlastning i tryckavlastningskanal

17 Mått för överkopplings-effektfrånskiljarfack (överkoppling till mätfack) 4) Långa bussningar Bild 12 Mått för GAE630-1LSFG630-/6/ (överkoppling till -1M1(5)-) med tryckavlastning i kabelgrav/dubbelbottnat golv 4) Långa bussningar Bild 13 Mått för GAE630-1LSFG630-/6/ (överkoppling till -1M1(5)-) med tryckavlastning i tryckavlastningskanal

18 Mått för överkopplings-effektfrånskiljarfack (överkoppling till förlängningsfack) 4) Långa bussningar Bild 14 Mått för GAE630-1LSFG630-/6/ (överkoppling till -1H1-) med tryckavlastning i kabelgrav/dubbelbottnat golv 4) Långa bussningar Bild 15 Mått för GAE630-1LSFG630-/6/ (överkoppling till -1H1-) med tryckavlastning i tryckavlastningskanal

19 Möjliga monteringar Möjliga monteringar för effektfrånskiljarfack i åtkomliga anläggningsutrymmen. Obs! Se under monteringen till att sprängskyddet på gasbehållarens undersida (Bild 16) inte är skadat. Detta membran öppnas om en ljusbåge uppstår. De gaser som då uppstår, som visas i Bild 16, avleds. Kabelgraven måste uppvisa en definierad minsta genomskärning. För den valbara tryckavlastningen via kabelgraven gäller som tumregel: upp till 3 fack: ett sträckmetallgaller (400 x 600 mm) från 4 fack: ett andra sträckmetallgaller i samma storlek. Kundens sträckmetallgaller ska arrangeras så att kabeldiket är jämnt fördelat. För att förbättra stabiliteten kan den bakre väggen på effektfrånskiljarfacket fästas med två vinkeljärn av stål (medföljer inte i leveransen). Använd skruvarna från transportenheten för detta ändamål. Vi hjälper gärna till vid planeringen av stationen och dess montering. Sprängskydd Sträckmetallgaller (tillval) Metallabsorber Byggnadens konstruktion och kopplingsrummet måste stå emot de förutsedda mekaniska belastningarna och det interna trycket som orsakas av en kortslutningsljusbåge. Lämpliga beräkningar för dessa syften rekommenderas. Tryckberäkningar relaterade till kopplingsutrustningen kan efterfrågas som en tjänst på säljavdelningen på Ormazabal GmbH. Kabelgrav/ dubbelbottnat Tryckavlastning i kabelgrav/dubbelbottnat golv Bild 16 Kabelgrav/ dubbelbottnat Tryckavlastning via metallabsorber och tryckavlastningskanal på baksidan av ställverksutrymmet

20 Montering av matningsledning för hjälp- och styrströmkrets För montering av matarledningen för hjälp- och styrströmkretsen finns det öppningar upptill på reläboxen. Öppningar upptill Dessa öppningar är försedda med flexibla pluggar, vilka säkerställer att kabelbussningen skyddas från damm och fukt. För anpassning av kabeldiametern, använd separationsledningarna på pluggarna. Ledningen från ett intilliggande fack på vänster resp. höger sida dras genom öppningar i motsvarande sidovägg på reläboxen (Bild 17). Öppningar i sidovägg Bild 17 Reläboxmontering jäms med Beroende på reläboxens placering för intilliggande fack kan kabeln alternativt dras genom öppningarna upptill i reläboxen (Bild 18). Öppningar upptill Bild 18 Reläboxmontering förskjutet

21 I Kopplingsschema för de olika tillbyggnadsgrupperna Bild 19 visar uppställningen av hjälpkontakter för effektfrånskiljaren och jordbrytaren på drivningshållaren. Bilderna visar kopplingsscheman för de olika tillbyggnadsgrupperna. Ytterligare relevant information om effektfrånskiljarfackets ledningar och kablage finns i den bifogade dokumentationen. Hjälpkontakter Effektfrånskiljare Hjälpkontakter Jordbrytare Kontrollkurva Jordbrytare Q X Bild 21 Drivningshållare Omkopplaraxel Telekommunikationskontakt Kortslutningsindikator Typ ALPHA M 9 3 Bild Bild 22 SF 6 -effektfrånskiljare S F K K K1 2 F1 7 S12 P X A1 I A2 (+) (-) (DC) Hjälpkontakt Strömtransformatorutlösare Shuntutlösning Hjälpkontakt för utlösningsindikation Brytare Gasbrytare Bild 20

22 Anslutning av kablage Gör på följande sätt för att ansluta strömkablarna: Kabelfästjärn Ta bort kabelfacksdörren (se kapitel 5, "Drift"). Ta bort Z-profilen. Jordningspunkt Kabelklämma Bara för varianter med golvplåtar: Ta bort den främre golvplåten och gummi-kabelstöden. Skjut gummikabelstöden på de anslutande strömkablarna. Strömkabel Dra kablarna genom golvöppningen, klipp till längden, sätt på plats och montera kabelns anslutningsdon eller adapter genom att följa instruktionerna från respektive tillverkare. Bakre golvplåt (tillval) Z-Profil Bara för varianter med golvplåtar: För in strömkablarna med gummikabelstöden i öppningarna i den bakre golvplåten. Bild 23 Främre golvplåt (tillval) Gummi-kabelstöd Anslut strömkablarna till facket. Fäst strömkablarna på kabelfästjärnet med kabelklämmorna utan att de är spända. Montera jordningskabeln på jordningspunkten på kabelfästjärnet. Bara för varianter med golvplåtar: Sätt tillbaka den främre golvplåten. Se till att gummi-kabelstöden sitter riktigt mellan golvplåtarna när du sätter tillbaka dem. Montera tillbaka Z-profilen.

23 Jordning Jordningen av effektfrånskiljarfacket ska utföras enligt DIN VDE 0141/101. Effektfrånskiljarfacket är försett med en jordskena som löper över fackets hela bredd (Bild 24). För att garantera att metallinneslutningen har en elektriskt ledande anslutning är jordningsskenan och inneslutningen bultade med spännbrickor. I händelse av jordavledning eller dubbel jordavledning, garanterar detta att felströmmarna avleds till jordningsanslutningen. I vart och ett av facken är jordskenan utrustad med en skruvanslutning (M12) för anslutning av en jordledare. För att underlätta monteringen av jordledningen är jordningspunkterna på jordskenan liksom kabelfästjärnet försedda med nitmuttrar. Jordningspunkterna (M10) ansluts till kabelfästjärnet med kabelskärmarnas kabelskor. Kabelfästjärnet är försett med ytterligare lediga jordningspunkter. Systemjordning Jordskena Kabelfästjärn Jordningsskruv Bild 24

24 24 4 Teknisk beskrivning 4.1 Beskrivning av effektfrånskiljarfacket Det SF 6 -isolerade effektfrånskiljarfacket av typ GAE630 utmärker sig genom följande egenskaper. Primärkopplingsutrustning och bussningsskena är monterade i en gemensam gasbehållare. Svavelhexafluorid (SF 6 ) används som isolerings- och släckningsmedium. Effektfrånskiljarfacket med samlingsskena kan användas för nominell spänning upp till 24 kv med en nominell ström på 630 A. Effektfrånskiljarfacket är: metallinkapslat, nästan helt underhållsfritt, lämpligt för hårda klimatförhållanden, typgodkänt, utbyggbart. Det uppfyller specifikationerna i tillämpbara standarder och föreskrifter såväl som lagstadgade regelverk. Under tillverkningen har kvalitetsriktlinjerna i ISO 9001 åtföljts. Effektfrånskiljare Effektfrånskiljaren kännetecknas av följande huvudkomponenter: Trelägesbrytare Integrerad switch-on-säker jordbrytare Effektfrånskiljare ingen generator för extra isoleringsavstånd krävs Isoleringsavståndet bryggas utan isolerande agent Släckning av ljusbågar genom släckningsspoleprincip SF 6 som släckande och isolerande gas. nästan helt underhållsfri drivning, ej återinkoppling (effektackumulator bara för frånslag) Skyddsteknik Effektfrånskiljaren erfordrar skyddsteknik för övervakning av tillhörande utrustning. Utlösning genom shuntutlösning och/ eller energisnål strömtransformatorutlösning. Som skyddsrelä kan alla vanliga standardreläer användas. Strömtransformator i kabelutgång beroende på relätyp. Möjlighet till bussningsplacerad transformator. Ändmuffen är då i skyddsreläets skyddsområde. Skyddsreläet är monterat i en reläbox på höljet, eller integreras i frontpanelen på enheter utan reläbox (t.ex. skyddsrelä SEG typ WIC). Systemkomponenterna, såsom drivmekanismhöljet med drev, kabelanslutningsutrymmet och sockeln är fästa på gasbehållaren i moduler (se Bild 1). För att skydda personalen bättre kan effektfrånskiljarfacket byggas i en ljusbågssäker design. I detta fall förstärks både de utvändiga väggarna och höljet på kabelanslutningsutrymmet och det främre skyddet. Gasbehållaren förstärks av brandskyddande plattor som ett skydd mot interna fel. Vid ett ett internt fel begränsas trycket inuti gasbehållaren av sprängskyddet (i botten på gasbehållaren). Sprängskyddet, en uppspänd metallfolie med låg massa, öppnar vid gasövertryck på 200 kpa. Öppningen skapas av att den utpressade metallfolien kontrollerar den riktade tryckavlastningen av heta gaser in i utrymmet under SF 6 - gasbehållaren, och därefter till kabelgraven/det dubbelbottnade golvet resp. via en tryckavlastningskanal på baksidan av ställverksutrymmet (se Bild 16). Det främre höljet stänger kabelanslutningsutrymmet så att det blir trycktätt. Det är fastsatt på tvärpanelväggarna med nitar, och sedan inskjutet vertikalt underifrån och därigenom fastlåst på kabelanslutningshöljet. De främre höljena kan dessutom fås med inspektionsöppningar. Av säkerhetsskäl är effektfrånskiljarfacket som standard försett med olika spärrfunktioner. Omkopplarspärr: En spärr mot oauktoriserad omkopplingssekvens mellan manöveraxlarna på ett fack Spärr på främre kabelfacksdörren: En spärr mot oauktoriserad borttagning av den främre dörren under drift Spärr mot polaritetsomkastning (tillval): En spärr mot oauktoriserad aktivering av lastbrytaren efter borttagning av den främre dörren För ytterligare information, se kapitel 4.6. Alla aktiva delar finns i gasbehållaren som är fylld med SF 6 -isolergas. Energi tillförs resp. leds vidare från/till utbyggnadsfacken resp. blockmodulerna för GAE630- produkttyperna med kontaktstift via gjuthartsbussningar på sidorna. För kabelanslutning kan vanliga kopplingar med ytterkona motsvarande DIN användas (se "Tekniska specifikationer"). Effektfrånskiljarfackets kontroll- och indikeringselement är klart och tydligt anordnade på frontpanelen. Positionsindikatorer och manöveraxlar är integrerade på kontrollschemat. Frontpanelen är försedd med hänglåsanordningar och namnskyltar som standard. Systemet för kapacitivspänningsdetektering finns på frontpanelens högra sida. På frontpanelen visas alla symboler för jordkretsen med röd färg, medan symboler för huvudströmvägen har svart färg. Med hjälp av färggestaltningen av frontpanelens bakgrund, hänvisar alla element tydligt till respektive kopplingsfack.

Instruktioner för installation och underhåll av oljeisolerade distributionstransformatorer

Instruktioner för installation och underhåll av oljeisolerade distributionstransformatorer Instruktioner för installation och underhåll av oljeisolerade distributionstransformatorer UNITRAFO Electric AB Askims Industriväg 1A 436 34 Askim Tel 031-68 56 20 Sidan 1 av 21 INNEHÅLL Viktig information!

Läs mer

Handbok för montering, drift och underhåll

Handbok för montering, drift och underhåll Water & Wastewater Handbok för montering, drift och underhåll Flygt 3033 Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Inspektera leveransen...3 Produktgaranti...3

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8122.211 Mini Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet...3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi och -symboler...3

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA

Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Bruksanvisning Komfort-luftridå Modell CA Version: 3.1 a Upphovsrätt och varumärken All information och samtliga ritningar i denna bruksanvisning tillhör Biddle och får ej användas (förutom för det faktiska

Läs mer

Installations-, drift- och underhållsmanual

Installations-, drift- och underhållsmanual Revision 2.0 www.grindex.com Installations-, drift- och underhållsmanual 8104.082/.181 Major Innehållsförteckning Innehållsförteckning Introduktion och säkerhet... 3 Inledning...3 Säkerhetsterminologi

Läs mer

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn

PR 35. Bedienungsanleitung Operating instructions Bruksanvisning. Käyttöohje ja ko cn PR 35 Bedienungsanleitung Operating instructions Brugsanvisning Bruksanvisning Bruksanvisning Käyttöohje de en da sv no fi ja ko cn 1 2 3 4 5 6 8 9 7 11 10 BRUKSANVISNING I ORIGINAL PR 35 Lutningslaser

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 3160 DA 3190 DA 3160 EXT DA 3190 EXT Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor och

Läs mer

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel

30RQ. Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul. Aggregatdel 30RQ Luft-till-vatten värmepump med eller utan inbyggd pumpmodul Aggregatdel November 2006 Den här drift- och skötselinstruktionen omfattar 30RQ, aggregatdel. För styrning hänvisas till Pro-Dialog Plus

Läs mer

Värmepumpstorktumlare

Värmepumpstorktumlare DV90F5E6HGW-03297D-02_SV_130826.indd 1 2013-08-26 5:17:32 DV9-serien DV8-serien DV7-serien Värmepumpstorktumlare bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100% återvinningsbart papper. imagine

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Manual Lågspänningsställverk Typ SEV 32 och SV 18

Manual Lågspänningsställverk Typ SEV 32 och SV 18 Manual Lågspänningsställverk Typ SEV 32 och SV 18 INNEHÅLL SID TEKNISKA DATA 4 ALLMÄN BESKRIVNING Skåpet 5 Utdragbara funktionsenheter 6 Grundutrustning för NE 1 9 Grundutrustning för NE 0 10 Grundutrustning

Läs mer

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung.

Luftkonditionering. imagine the possibilities. Tack för att du köpt en produkt från Samsung. AR09FSFKBWT/EE AR12FSFKBWT/EE www.energipojkarna.se 031 760 06 40 Luftkonditionering Manual för installation och användning Bruksanvisningen är tillverkad av återvunnet papper till 100%. imagine the possibilities

Läs mer

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6

Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Thermo Scientific Excelsior AS Användarhandbok A82310100 Issue 6 Företagsinformation Copyright 2013. Thermo Fisher Scientific. Med ensamrätt. Thermo Fisher Scientific Inc. (Thermo Fisher Scientific)

Läs mer

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell

Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Motorer Automation Energi Omvandling & överföring Ytbehandling Trefas asynkronmotorer för lågoch högspänning M-serien - Släpringsrotor - Horisontell Handbok för installation, drift och underhåll 12619013

Läs mer

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter

Kylskåp. bruksanvisning. Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Kylskåp bruksanvisning Den här bruksanvisningen är tillverkad av 100 % återvinningsbart papper. vilka möjligheter Tack för att du köpte denna produkt från Samsung. Om du vill få en mer komplett tjänst

Läs mer

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG

H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG H U SQVARNA AUTOMOWE R 320/330X BRU KSANVI S N I NG 1 Introduktion och säkerhet 3 1.1 Introduktion 3 1.2 Symboler på produkten 4 1.3 Symboler i bruksanvisning 5 1.4 Säkerhetsinstruktioner 6 2 Presentation

Läs mer

Installations- & Skötselanvisning

Installations- & Skötselanvisning INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTIONER Sidan 1 av 86 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INSTALLATIONSANVISNINGAR SAMT... 1 1 IDENTIFIERING AV ENHETEN... 5 1.1 Etikett med serienummer... 5 1.2 Serienummer...

Läs mer

Bruksanvisning. Diskmaskin

Bruksanvisning. Diskmaskin Bruksanvisning Diskmaskin Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan diskmaskinen installeras och tas i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på diskmaskinen. M.-Nr. 06 996

Läs mer

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska

HKTS 20/HKTS 30. hemmabiosystem. Designed to Entertain. Bruksanvisning Svenska HKTS 20/HKTS 30 hemmabiosystem Bruksanvisning Svenska Designed to Entertain. Viktiga säkerhets Instruktioner 1. Läs igenom instruktionerna. 2. Behåll instruktionerna. 3. Uppmärksamma alla varningar. 4.

Läs mer

Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014

Bruksanvisning. Maestro 16 / 24 SW. Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014 Bruksanvisning Maestro 16 / 24 SW Art.: 80430711 sv Utgåva: 02/2014 Läs den noga innan idrifttagningen! Bevara bruksanvisningen! EG-försäkran om överensstämmelse utbytbar utrustning (Direktiv 2006/42/EG)

Läs mer

Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter. GE Digital Energy

Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter. GE Digital Energy GE Digital Energy Produktsäkerhet och bestämmelser Specifik information för GE Digital Energy Smart Substation-produkter GE-publikationsstandard: GET-20016 Copyright 2014 GE Multilin Inc. GE Digital Energy

Läs mer

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual

30RB 039-160. Luftkylda vätskekylare. Nominell kyleffekt: 40-160 kw. 50 Hz. Aggregatmanual 30RB 039-160 Luftkylda vätskekylare Nominell kyleffekt: 40-160 kw 50 Hz Aggregatmanual Maj 2010 Denna drift- och skötselinstruktion omfattar Carrier 30RB 039-160 För styrningen Pro-Dialog Plus hänvisas

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning

Bruks- och monteringsanvisning Bruks- och monteringsanvisning Spisfläkt DA 420 V, DA 420 V EXT DA 424 V, DA 424 V EXT sv-se Bruksanvisningen ska ovillkorligen läsas innan fläkten installeras och tas i bruk. Därmed undviker man olyckor

Läs mer

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP

Bruksanvisning. Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisning Värmepumpstumlare T 8967 WP Bruksanvisningen ska ovillkorligen sv-se läsas innan värmepumpstumlaren installeras och tas i bruk. På så vis undviker du personskador och skador på värmepumpstumlaren.

Läs mer

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML

Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Svensk bruksanvisning Masimo 901-ML Bitmos GmbH, 36-6201.EN_SE_090206, Rev. 1 Återförsäljare: Infiniti Medical AB, www.infiniti.se 1 Allmänt... 5 1.1 Information om användarhandboken... 5 1.2 Symboler...

Läs mer

Högeffektivt vätskekylaggregat / värmepump För installation inomhus

Högeffektivt vätskekylaggregat / värmepump För installation inomhus Högeffektivt vätskekylaggregat / värmepump För installation inomhus M03U40B12-00 INSTALLATIONS- & SKÖTSELANVISNING Sidan 1 av 66 Bäste Kund, Vi gratulerar till ert val av den här produkten. Clivet har

Läs mer

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning

Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 410, 420. Betjeningsvejledning Bruksanvisning { Skötselanvisning Käyttöohje STIHL TS 40, 40 Betjeningsvejledning Bruksanvisning S Skötselanvisning - 4 f Käyttöohje 4-83 d Betjeningsvejledning 84-4 Bruksanvisning 5-65 Innehållsförteckning Originalbruksanvisning

Läs mer

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253

Bruksanvisning. Tvättmaskin W 3253 Bruksanvisning Tvättmaskin W 3253 sv - NDS Läs ovillkorligen bruksanvisningen innan du installerar och tar tvättmaskinen i bruk. Det är viktigt för att undvika olyckor och skador på tvättmaskinen. M.-Nr.

Läs mer

Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E

Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E GE Oil & Gas Produkter från Masoneilan * 4700P/4700E och 4800P/4800E Underhållshandbok Korrosionsbeständig lägesställare Precisionskam för återkoppling Noggrann positionering Anpassade egenskaper GE Data

Läs mer