SF 6 -isolerat, utbyggbart effektfrånskiljarfack. Typ GAE630-1LSF(G)-/6/ för åtkomliga anläggningsutrymmen för nominell spänning upp till 24 kv

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SF 6 -isolerat, utbyggbart effektfrånskiljarfack. Typ GAE630-1LSF(G)-/6/ för åtkomliga anläggningsutrymmen för nominell spänning upp till 24 kv"

Transkript

1 SF 6 -isolerat, utbyggbart effektfrånskiljarfack Typ GAE630-1LSF(G)-/6/ för åtkomliga anläggningsutrymmen för nominell spänning upp till 24 kv DRIFTSINSTRUKTIONER

2 2

3 3 Innehållsförteckning 1 Allmänt Ansvar och garanti Serviceinformation Säkerhetsföreskrifter Avsedd Användning Förklaring av symboler och anmärkningar Allmänna säkerhetsanmärkningar Drift Säkerhetsanordningar Hjälpanordningar för drift, underhåll och reparation Lagstadgade olycksförebyggande instruktioner Transport och montering Säkerhetsanmärkningar för transport Transport och avlastning Ankomst och uppackning Förvaring Installation och montering Förberedande av montering Dimensioner för att fästa på golv Mått för avgrenings-effektfrånskiljarfack Mått för överkopplings-effektfrånskiljarfack (överkoppling till mätfack) Mått för överkopplings-effektfrånskiljarfack (överkoppling till förlängningsfack) Möjliga monteringar Montering av matningsledning för hjälpoch styrströmkrets Kopplingsschema för de olika tillbyggnadsgrupperna Anslutning av kablage Jordning Teknisk beskrivning Beskrivning av effektfrånskiljarfacket Utökning av effektfrånskiljarfacket Effektfrånskiljarfackets modeller Trelägesbrytare Drivmekanism Allmänt Utformning och funktion Motordon (tillval) Mekanisk förregling Omkopplarspärr Spärr på främre kabelfacksdörren Spärr mot polaritetsomkastning (tillval) Gasbehållaren Gastrycksindikator Tryckvakt (tillval) Detekteringssystem för kapacitiv spänning Skyddsteknik Transformatorskydd med strömrelä Ledningsskydd med strömrelä Drift Manövreringsutrustning Hänglåsanordning Effektfrånskiljarfackets tillstånd vid leverans Manövrering av effektfrånskiljarfacket Slå på effektfrånskiljarfacket Slå av och jorda effektfrånskiljaren Driftsstart Omkoppling (manuellt med hjälp av manöverspak/tryckknapp) Kontroll av säker isolering från matningen Fasjämförelse Kabelmätning Skötsel Inspektion Underhåll Rengöring Avyttring av kopplingsutrustning Tekniska specifikationer Allmänna specifikationer Tekniska specifikationer för effektfrånskiljarfack Funktionstider-riktvärden för effektfrånskiljare Shuntutlösning T-anslutningsset Åtdragningsmoment Omkopplingskrafter vid manuell drift Material Tillåtna manövrar vid olika laster för effektfrånskiljaren Föreskrifter och standarder Testspecifikationer Honkontakt (bussning) Tillbehör Monteringskomponenter... 51

4 4 Bild 1

5 5 Anläggningsöversikt 1 Transportfästen 2 Namnskylt 3 Främre panel 4 Täcklock 5 Detekteringssystem för kapacitiv spänning 6 Märkplåt 7 Bussningstransformator 8 Låsvred 9 Främre hölje 10 Kabelfacksutrymme 11 Anslutningsskruv systemjordning 12 Förstärkningsplåt för kabelfästjärn (tillval) 13 Kabelfästjärn 14 Sockel 15 nedre fackförskruvning 16 Sprängskydd 17 T-anslutning för VPE-kabel 18 SF 6 -gasbehållare 19 Bussning 20 sidobussning (Samlingsskena) 21 Skyddsrelä (t.ex. SEG typ WIC, för system utan reläbox) 22 övre fackförskruvning 23 Reläbox (tillval) 24 Gastrycksindikator 25 Hänglåsanordning för jordkopplare 26 Lägesindikator jordbrytare 27 Hänglåsanordning effektfrånskiljare 28 Lägesindikator Effektfrånskiljare

6 6 1 L3 L L Bild 2 Monteringskomponenter för fackförskruvning 1 övre fackförskruvning (styrtapp) 2 Bussning med kontaktfjädrar 3 Kontaktbult 4 Dubbeltätning 5 nedre fackförskruvning (styrtapp)

7 7 1 L3 L L Bild 3 Monteringskomponenter för effektfrånskiljarfacket när det är ett ändfack i anläggningen 1 Ändmuff sidobussning 2 Fästvinkel 3 Bussning samlingsskena (innerkona) 4 Kontaktfjädrar 5 Enkeltätning 6 Lock 7 Täckskruv 8 Avdelningsplåt 9 Brandplåt

8 8 1 Allmänt 1.1 Ansvar och garanti All information och anmärkningar vad gäller drift och underhåll av effektfrånskiljarfacket tillhandahålls med hänsyn tagen till vår erfarenhet och informationen är så vitt vi vet korrekt. Denna manual beskriver effektfrånskiljarfacket i standardutförande. All teknisk information och tekniska data som finns i dessa driftsinstruktioner är uppdaterade vid tidpunkten för tryckning. Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska förändringar inom ramen för ytterligare utveckling utan att ändra dessa instruktioner. Därför kan inga anspråk göras utifrån informationen och beskrivningarna i dessa instruktioner. Vi tar inte på oss något ansvar för skador eller felaktigheter som uppstår på grund av felaktig drift, att dessa driftsinstruktioner inte beaktas eller oprofessionella reparationer. Originalreservdelar från Ormazabal har utformats speciellt och testats för Ormazabals effektfrånskiljarfack. Vi rekommenderar att du enbart använder reservdelar och tillbehör från Ormazabal. Vi vill göra det helt klart att reservdelar och tillbehör som inte tillhandahålls av oss, måste godkännas av Ormazabal. Montering och användning av andra produkter kan under vissa omständigheter ha en negativ inverkan på designspecifika egenskaper hos effektfrånskiljarfacket och därigenom försämra säkerheten för personer, effektfrånskiljarfacket eller annan egendom. Ormazabal ansvarar inte för skador som uppstår på grund av att reservdelar och andra tillbehör som inte är godkända av Ormazabal har använts. Ej auktoriserade ombyggnationer och förändringar av effektfrånskiljarfacket är förbjudna på grund av säkerhetsskäl och undantar Ormazabal från allt ansvar vad gäller skador som är ett resultat av detta. 1.2 Serviceinformation Ormazabals kundserviceavdelning står till förfogande för teknisk information om Ormazabals effektfrånskiljarfack. Om ni stöter på problem med vår utrustning, kontakta den lokala tillverkaren. Adress till den lokala tillverkaren finns på sista sidan i dessa driftsinstruktioner.

9 9 2 Säkerhetsföreskrifter 2.1 Avsedd Användning Det SF 6 -isolerade effektfrånskiljarfacket av typ GAE630 är ett fabriksfärdigt, typgodkänt, metallinkapslat ställverksfack för inomhusbruk för åtkomliga anläggningsutrymmen. Effektfrånskiljarfacket är som standard utbyggbart på båda sidor med ställverksfack av typ GAE. Effektfrånskiljarfacket med samlingsskena kan användas för växelström upp till 630 A (nominell driftsström) vid nominella driftsspänningar på upp till 24 kv. Effektfrånskiljarfacket är utformat för en nominell ström på upp till 630 A. Effektfrånskiljarfack används t.ex för: Energiförsörjningsnät industriella anläggningar kundinstallationer vindkraftverk etc. Endast auktoriserad personal som blivit adekvat anvisade eller utbildade får manövrera, utföra service på och reparera effektfrånskiljarfacket. Dessa driftsinstruktioner måste läsas före installation och igångsättning av effektfrånskiljarfacket. Alla som är involverade i montering, igångsättning, drift, underhåll och reparationer av enheten måste ha läst och förstått dessa driftsinstruktioner, i synnerhet kapitlet om säkerhetsföreskrifter och andra anmärkningar angående säkerhet. Vi rekommenderar att användaren/ ägaren begär en skriftlig bekräftelse av detta. Det krävs att man känner till dessa driftsinstruktioner helt och hållet för att man ska kunna undvika driftsfel och garantera en problemfri drift. De allmänna säkerhetsinstruktioner och olycksförebyggande instruktioner som utfärdats av lagstiftaren och eventuella föreskrifter från försäkringsgivaren, vilka kan skilja sig åt från land till land, måste följas strikt vid drift och service av effektfrånskiljarfacket. Dessa driftsinstruktioner är en del av effektfrånskiljarfacket. När effektfrånskiljarfacket byter plats (omplacering, försäljning eller liknande) ska driftsinstruktionerna följa med. 2.2 Förklaring av symboler och anmärkningar Observera dessa anmärkningar och var ytterst försiktig i de angivna fallen. Dela även ut alla hälso- och säkerhetsanmärkningar till all personal i vars arbetsuppgifter ingår att använda utrustningen. Utöver anmärkningarna i dessa driftsinstruktioner måste även allmänt gällande säkerhetsinstruktioner och olycksförebyggande instruktioner (t.ex. B. DIN EN 50110, VDE 0105 del 100, BGV A3) efterföljas. Obs! Hälso- och säkerhetssymboler I dessa driftsinstruktioner förekommer dessa symboler med anmärkningar angående hälsa och säkerhet som belyser eventuella faror för personers hälsa och liv. Varning för elektrisk spänning Denna särskilda hälso- och säkerhetssymbol varnar för faror som kan orsakas av elektrisk spänning. Uppmärksamhetsanmärkning I dessa driftsinstruktioner visas den här anmärkningen vid alla tillfällen där man måste vara särskilt noggrann med att följa riktlinjer, instruktioner och korrekt arbetsordning, för att därigenom undvika skada eller förstörelse av effektfrånskiljarfacket.

10 Allmänna säkerhetsanmärkningar Effektfrånskiljarfack från Ormazabal är utformat enligt den senaste tekniska standarden och under vederbörligt hänsynstagande till alla relevanta säkerhetsföreskrifter. Trots detta kan fara för personer och egendom uppstå om dessa effektfrånskiljarfack används på ett felaktigt sätt, av outbildad personal eller i syften som de inte är avsedda för, om de manipuleras eller om säkerhetsföreskrifterna inte följs. Alla som är involverade i montering, igångsättning, drift eller service av effektfrånskiljarfack måste därför ha läst och förstått dessa instruktioner Drift När effektfrånskiljarfacket är i drift måste ansvarsområden och behörighet vara tydligt reglerade och efterlevda, så att det inte uppstår tveksamheter i behörighet eller kompetens vad gäller säkerhet. Innan effektfrånskiljarfacket tas i drift och efter servicearbete eller förändringar måste ställverket kontrolleras av kvalificerad personal för att garantera att det ur olycks- och driftssynpunkt är säkert. Före driftsstart måste alla personer inom farozonen runt effektfrånskiljarfacket varnas och uppmanas att lämna detta område. Inga föremål får blockera åtkomsten till kontrollelementen. Användaren får endast hantera ett effektfrånskiljarfack i felfritt tillstånd. Ändringar som påverkar säkerheten ska genast rapporteras till en överordnad, ansvarig person. Ändringar på effektfrånskiljarfacket får endast utföras efter medgivande från Ormazabal och ska endast utföras under överinsyn av fackkunnig personal. Som fackkunnig personal räknas personer som, på grund av sin yrkesutbildning och erfarenhet, har tillräcklig kunskap inom området elektroteknik och känner till de relevanta olycksförebyggande föreskrifter (BGV A3), riktlinjer och allmänt accepterade tekniska regler och regelverk (t.ex. VDE-regelverk, IECstandarder, DIN-standarder) som finns Säkerhetsanordningar Säkerhetsanordningar får inte ändras, demonteras eller göras ineffektiva. Oskyddade delar i systemet kan orsaka livshotande skador. Alla säkerhetsanordningar, t.ex. skydd, måste alltid fungera korrekt och vara korrekt placerade. Drift av ett effektfrånskiljarfack med skadade säkerhetsanordningar är inte tillåten Hjälpanordningar för drift, underhåll och reparation Om hjälpanordningar krävs för drift, underhåll eller reparation (verktyg eller liknande), måste dessa vara i fullgott skick och de får endast användas på ett säkert sätt. All olämplig och riskfylld användning av alla typer av hjälpanordningar på effektfrånskiljarfacket är förbjuden Lagstadgade olycksförebyggande instruktioner Utöver dessa anmärkningar för att förebygga olyckor och de anmärkningar som finns på effektfrånskiljarfacket måste även gällande lokala olycksförebyggande instruktioner observeras.

11 11 3 Transport och montering 3.1 Säkerhetsanmärkningar för transport 1. Lyftverktyg får endast användas vid de punkter som är avsedda för detta ändamål. 2. Rep, kedjor eller andra lyftverktyg måste vara utrustade med säkerhetshakar. 3. Använd inte söndriga eller slitna rep. 4. Det får inte vara knutar på rep och kedjor. 5. Rep och kedjor får inte ligga mot vassa kanter. 6. Använd endast rep och kedjor med tillräcklig belastningskapacitet. (Beträffande GAE630- effektfrånskiljarfackets vikt, se Tabell 1) 7. Använd endast vinschverk med tillräcklig belastningskapacitet. (Beträffande GAE630- effektfrånskiljarens vikt, se Tabell 1) 8. Lyft aldrig laster över personer. Tabell 1 Vid avlastning ska man observera anmärkningar angående säkerhet (se 3.1) och tillämpliga olycksförebyggande instruktioner. Effektfrånskiljarfackets vikt på baksidan) * Den exakta vikten beror på vilken övrig utrustning som används (reläboxar etc.) Avlastning får endast göras av personer som har erfarenhet av och är väl förtrogna med vinschverket. Observera den tillåtna lyftvikten för lyftverktyget och vinschverket (gaffeltruck, kran). Typ Vikt* Tillbehör GAE630-1LSF(G)-/6/ (vid tryckavlastning i kabelgraven) ca. 255 kg ca. 5 kg GAE630-1LSF(G)-/6/ (vid tryckavlastning i tryckavlastningskanal ca. 345 kg ca. 5 kg Kantskydd (kartong) Spännband (spännbälte) 3.2 Transport och avlastning Facket levereras packat, stående upprätt på en pall. Det sitter fast på pallen med spännband (Bild 4). För transportering och mellanförvaring ska man alltid använda originalförpackningen och sätta fast effektfrånskiljarfacket med band (spännbälten) på samma sätt som vid leveransen. När man fäster spännbanden ska man se till att fästa dem så som visas Bild 4, eftersom kabelanslutningsutrymmet annars kan skadas. Se till att följa varnings- och säkerhetsanvisningarna på effektfrånskiljarfacket och dess förpackning vid transport! Bild 4 Fackfram

12 Ankomst och uppackning Kontrollera effektfrånskiljarfacket direkt vid ankomsten för att se om transportskador uppstått: Yttre synliga skador måste bekräftas på fraktdokumenten av föraren. Av försäkringsskäl måste skadorna rapporteras skriftligt till den som ansvarar för sändning och expediering inom 3 dagar(!). Dolda skador kan endast upptäckas efter att förpackningsmaterialet avlägsnats. Anspråk vad gäller transportskador vid ett senare datum kan vi endast acceptera inom en vecka. Ta bort spännbanden - effektfrånskiljarfacket är nu osäkrat. På grund av effektfrånskiljarfackets konstruktion befinner sig tyngdpunkten i mitten av enheten. Effektfrånskiljarfacket får endast fästas i de transportfästen som medföljer. Transportfästets skruvar (Bild 6) måste kontrolleras så att de är åtdragna innan man lyfter effektfrånskiljarfacket (åtdragningsmoment se kapitel 8, Tabell 11). Vid hantering av effektfrånskiljarfacket i osäkrat tillstånd kan enheten tippa över! Detta är särskilt viktigt att ta hänsyn till när effektfrånskiljarfacket transporteras till sin slutgiltiga monteringsplats. Inga lyftverktyg får användas när effektfrånskiljarfacket ska ställas upp på sin slutgiltiga monteringsplats. Det kan orsaka skador på höljet. För att undvika skador kan effektfrånskiljarfack flyttas med ett lyftblock med två hisståg (Bild 5). Bild 5 Vid användning av lyftblock ska block med 2 hisståg och en tåglängd på minst 500 mm användas. Kortare tåglängder kan medföra skador på effektfrånskiljarfacket! Bild För särskilt små transportutrymmen (t.ex. tornstationer) kan kabelanslutningshöljet tas bort. Kontakta i detta fall Ormazabals kundserviceavdelning. Efter att effektfrånskiljarfacket transporterats till monteringsplatsen, ska transportfästena (Bild 6) tas av och fästets gängor förslutas med sexkantsskruvar. Förvara effektfrånskiljarfackets transportfästen tillgängliga på en lämplig plats, för att kunna transportera utrustningen senare. För att garantera att skruvarna passar ordentligt vid en eventuell montering av transportfästena vid ett senare tillfälle, måste skruvarna dras åt med moment enligt kapitel 8, Tabell 11.

13 13 lkontrollera att leveransen är fullständig. Serienumret på leveranssedeln måste stämma överens med serienumret som finns på märkplåten (Bild 7) på effektfrånskiljarfacket. 3.4 Förvaring Effektfrånskiljarfacket förpackas på fabriken så att det är klart för transport och förvaring. Det får endast förvaras i torra, rena utrymmen och skyddat mot överdriven nedsmutsning. Omgivningsförhållandena måste motsvara IEC / DIN EN resp. VDE 0670 del 1000, Omgivningstemperatur klass "Minus 5 inomhus". 3 / / / / Bild 7 Märkplåt (exempel) 1 Serienummer 2 Tekniska specifikationer 3 Tillämpade normer 4 Dokumentnummer för tillhörande driftsinstruktioner (tyska/engelska) 5 Typ av kopplingsutrustning 6 Tillverkningsdatum: månad/år

14 Installation och montering För installation av effektfrånskiljarfacket ska man följa den motsvarande installationsritningen. För att vara säker på att effektfrånskiljarfacket står säkert ska alla de befintliga fästhålen användas. För att garantera alla typer av utbyggnad med enhets-/fackkombinationer inom GA/GEA-produkttyper, måste sockeln vara minst 200 mm från väggen! För modellen med tryckavlastningskanal krävs ett avstånd på minst 100 mm. För att underlätta montering av det modulära ställverket GAE630-1LSFrekommenderas följande väggavstånd på sidan vid utbyggnad från vänster till höger: väggavstånd vänster sida minst 100 mm väggavstånd höger sida minst 300 mm Vid installation från höger till vänster gäller de angivna väggavstånden omvänt. Området för golvöppningen får inte minskas till storleken, eftersom man då inte kan avleda de varma gaserna om en ljusbåge skulle inträffa. En rak och jämn golvyta är en förutsättning för en belastningsfri montering av effektfrånskiljarfacket. Observera specifikationerna i DIN Se i synnerhet till att hålla jämnhetstoleransen (maximalt 1 mm lutning per meter) och rakhetstoleransen (maximalt 1 mm per meter och maximalt 2 mm skillnad på den sammanlagda fundamentlängden). Obs! För att underlätta monteringen vid utbyggnad med flera GAEfack rekommenderas användning av en grundram i metall. Fästmaterialet ingår inte i leveransen. För att fästa ställverksfacket i ett dubbelbottnat golv rekommenderar vi följande fästmaterial: Sexkantsskruv M10 (minst M8, styrkeklass 5.6) DIN EN ISO 4017 Underlagsskivor DIN EN ISO 7093 (facksida) Underlagsskivor DIN EN ISO 7089/7090 (mellangolvsida) resp. kilskivor vid fastsättning på U-profiler Fjäderring DIN 127 / DIN 128 Sexkantsmutter M10 DIN EN ISO 4032 Vid installation på betong med en styrkeklass på 25 N/mm² rekommenderar vi följande fästmaterial: Fischers plastpluggar av typ S12 Träskruv DIN x80-St Underlagsskiva DIN 125 A10 För att monteringsfästhålen ska vara tillgängliga, ta bort höljena och kabelfästjärnen i kabelanslutningsutrymmet (se kapitel 5). Obs! Vid utbyggnad av GAE630-fack ska monteringsinstruktionerna enligt "Förskruvningar för utbyggbara GAE630-fack" (ordernr ) följas. Som standard förses effektfrånskiljarfackens sidobussningar med polystyrenhylsor som skydd mot nedsmutsning. Monteringen av sidoväggarnas ändmuffar utförs i enlighet med ovannämnda monteringsinstruktioner.

15 Förberedande av montering Dimensioner för att fästa på golv Bild 8 och Tabell 2 visar mått för golvfäste och golvöppning för tryckavlastning i endast i kabelgrav/ dubbelbottnat golv. Systemets djup [mm] Anslutning sutrymme [mm] A [mm] B [mm] (standard) (djup) Tabell 2 Fästhål Ø 12 Golvkontaktyta Golvöppning Bild 9 och Tabell 3 visar mått för golvfäste och golvöppning för tryckavlastning genom en tryckavlastningskanal på baksidan av ställverksutrymmet. Bild 8 (Mått i mm) Fästhål Ø 12 Golvkontaktyta Systemets djup [mm] Tabell 3 Anslutning sutrymme [mm] A [mm] B [mm] (standard) (djup) Golvöppning Kabelutgång Ø 70 vid längre bussning Jordning Samlingsskena Ø 70 Jordning Standard Ø 30 Kabelutgång Ø 70 vid kortare bussning Bild 9 (Mått i mm)

16 Mått för avgrenings-effektfrånskiljarfack 1) Anslutningsutrymme standard 2) Anslutningsutrymme djupt 3) Korta bussningar 4) Långa bussningar Bild 10 Mått för GAE630-1LSF630-/6/ med tryckavlastning i kabelgrav/dubbelbottnat golv 1) Anslutningsutrymme standard 2) Anslutningsutrymme djupt 3) Korta bussningar 4) Långa bussningar Bild 11 Mått för GAE630-1LSF630-/6/ med tryckavlastning i tryckavlastningskanal

17 Mått för överkopplings-effektfrånskiljarfack (överkoppling till mätfack) 4) Långa bussningar Bild 12 Mått för GAE630-1LSFG630-/6/ (överkoppling till -1M1(5)-) med tryckavlastning i kabelgrav/dubbelbottnat golv 4) Långa bussningar Bild 13 Mått för GAE630-1LSFG630-/6/ (överkoppling till -1M1(5)-) med tryckavlastning i tryckavlastningskanal

18 Mått för överkopplings-effektfrånskiljarfack (överkoppling till förlängningsfack) 4) Långa bussningar Bild 14 Mått för GAE630-1LSFG630-/6/ (överkoppling till -1H1-) med tryckavlastning i kabelgrav/dubbelbottnat golv 4) Långa bussningar Bild 15 Mått för GAE630-1LSFG630-/6/ (överkoppling till -1H1-) med tryckavlastning i tryckavlastningskanal

19 Möjliga monteringar Möjliga monteringar för effektfrånskiljarfack i åtkomliga anläggningsutrymmen. Obs! Se under monteringen till att sprängskyddet på gasbehållarens undersida (Bild 16) inte är skadat. Detta membran öppnas om en ljusbåge uppstår. De gaser som då uppstår, som visas i Bild 16, avleds. Kabelgraven måste uppvisa en definierad minsta genomskärning. För den valbara tryckavlastningen via kabelgraven gäller som tumregel: upp till 3 fack: ett sträckmetallgaller (400 x 600 mm) från 4 fack: ett andra sträckmetallgaller i samma storlek. Kundens sträckmetallgaller ska arrangeras så att kabeldiket är jämnt fördelat. För att förbättra stabiliteten kan den bakre väggen på effektfrånskiljarfacket fästas med två vinkeljärn av stål (medföljer inte i leveransen). Använd skruvarna från transportenheten för detta ändamål. Vi hjälper gärna till vid planeringen av stationen och dess montering. Sprängskydd Sträckmetallgaller (tillval) Metallabsorber Byggnadens konstruktion och kopplingsrummet måste stå emot de förutsedda mekaniska belastningarna och det interna trycket som orsakas av en kortslutningsljusbåge. Lämpliga beräkningar för dessa syften rekommenderas. Tryckberäkningar relaterade till kopplingsutrustningen kan efterfrågas som en tjänst på säljavdelningen på Ormazabal GmbH. Kabelgrav/ dubbelbottnat Tryckavlastning i kabelgrav/dubbelbottnat golv Bild 16 Kabelgrav/ dubbelbottnat Tryckavlastning via metallabsorber och tryckavlastningskanal på baksidan av ställverksutrymmet

20 Montering av matningsledning för hjälp- och styrströmkrets För montering av matarledningen för hjälp- och styrströmkretsen finns det öppningar upptill på reläboxen. Öppningar upptill Dessa öppningar är försedda med flexibla pluggar, vilka säkerställer att kabelbussningen skyddas från damm och fukt. För anpassning av kabeldiametern, använd separationsledningarna på pluggarna. Ledningen från ett intilliggande fack på vänster resp. höger sida dras genom öppningar i motsvarande sidovägg på reläboxen (Bild 17). Öppningar i sidovägg Bild 17 Reläboxmontering jäms med Beroende på reläboxens placering för intilliggande fack kan kabeln alternativt dras genom öppningarna upptill i reläboxen (Bild 18). Öppningar upptill Bild 18 Reläboxmontering förskjutet

21 I Kopplingsschema för de olika tillbyggnadsgrupperna Bild 19 visar uppställningen av hjälpkontakter för effektfrånskiljaren och jordbrytaren på drivningshållaren. Bilderna visar kopplingsscheman för de olika tillbyggnadsgrupperna. Ytterligare relevant information om effektfrånskiljarfackets ledningar och kablage finns i den bifogade dokumentationen. Hjälpkontakter Effektfrånskiljare Hjälpkontakter Jordbrytare Kontrollkurva Jordbrytare Q X Bild 21 Drivningshållare Omkopplaraxel Telekommunikationskontakt Kortslutningsindikator Typ ALPHA M 9 3 Bild Bild 22 SF 6 -effektfrånskiljare S F K K K1 2 F1 7 S12 P X A1 I A2 (+) (-) (DC) Hjälpkontakt Strömtransformatorutlösare Shuntutlösning Hjälpkontakt för utlösningsindikation Brytare Gasbrytare Bild 20

22 Anslutning av kablage Gör på följande sätt för att ansluta strömkablarna: Kabelfästjärn Ta bort kabelfacksdörren (se kapitel 5, "Drift"). Ta bort Z-profilen. Jordningspunkt Kabelklämma Bara för varianter med golvplåtar: Ta bort den främre golvplåten och gummi-kabelstöden. Skjut gummikabelstöden på de anslutande strömkablarna. Strömkabel Dra kablarna genom golvöppningen, klipp till längden, sätt på plats och montera kabelns anslutningsdon eller adapter genom att följa instruktionerna från respektive tillverkare. Bakre golvplåt (tillval) Z-Profil Bara för varianter med golvplåtar: För in strömkablarna med gummikabelstöden i öppningarna i den bakre golvplåten. Bild 23 Främre golvplåt (tillval) Gummi-kabelstöd Anslut strömkablarna till facket. Fäst strömkablarna på kabelfästjärnet med kabelklämmorna utan att de är spända. Montera jordningskabeln på jordningspunkten på kabelfästjärnet. Bara för varianter med golvplåtar: Sätt tillbaka den främre golvplåten. Se till att gummi-kabelstöden sitter riktigt mellan golvplåtarna när du sätter tillbaka dem. Montera tillbaka Z-profilen.

23 Jordning Jordningen av effektfrånskiljarfacket ska utföras enligt DIN VDE 0141/101. Effektfrånskiljarfacket är försett med en jordskena som löper över fackets hela bredd (Bild 24). För att garantera att metallinneslutningen har en elektriskt ledande anslutning är jordningsskenan och inneslutningen bultade med spännbrickor. I händelse av jordavledning eller dubbel jordavledning, garanterar detta att felströmmarna avleds till jordningsanslutningen. I vart och ett av facken är jordskenan utrustad med en skruvanslutning (M12) för anslutning av en jordledare. För att underlätta monteringen av jordledningen är jordningspunkterna på jordskenan liksom kabelfästjärnet försedda med nitmuttrar. Jordningspunkterna (M10) ansluts till kabelfästjärnet med kabelskärmarnas kabelskor. Kabelfästjärnet är försett med ytterligare lediga jordningspunkter. Systemjordning Jordskena Kabelfästjärn Jordningsskruv Bild 24

24 24 4 Teknisk beskrivning 4.1 Beskrivning av effektfrånskiljarfacket Det SF 6 -isolerade effektfrånskiljarfacket av typ GAE630 utmärker sig genom följande egenskaper. Primärkopplingsutrustning och bussningsskena är monterade i en gemensam gasbehållare. Svavelhexafluorid (SF 6 ) används som isolerings- och släckningsmedium. Effektfrånskiljarfacket med samlingsskena kan användas för nominell spänning upp till 24 kv med en nominell ström på 630 A. Effektfrånskiljarfacket är: metallinkapslat, nästan helt underhållsfritt, lämpligt för hårda klimatförhållanden, typgodkänt, utbyggbart. Det uppfyller specifikationerna i tillämpbara standarder och föreskrifter såväl som lagstadgade regelverk. Under tillverkningen har kvalitetsriktlinjerna i ISO 9001 åtföljts. Effektfrånskiljare Effektfrånskiljaren kännetecknas av följande huvudkomponenter: Trelägesbrytare Integrerad switch-on-säker jordbrytare Effektfrånskiljare ingen generator för extra isoleringsavstånd krävs Isoleringsavståndet bryggas utan isolerande agent Släckning av ljusbågar genom släckningsspoleprincip SF 6 som släckande och isolerande gas. nästan helt underhållsfri drivning, ej återinkoppling (effektackumulator bara för frånslag) Skyddsteknik Effektfrånskiljaren erfordrar skyddsteknik för övervakning av tillhörande utrustning. Utlösning genom shuntutlösning och/ eller energisnål strömtransformatorutlösning. Som skyddsrelä kan alla vanliga standardreläer användas. Strömtransformator i kabelutgång beroende på relätyp. Möjlighet till bussningsplacerad transformator. Ändmuffen är då i skyddsreläets skyddsområde. Skyddsreläet är monterat i en reläbox på höljet, eller integreras i frontpanelen på enheter utan reläbox (t.ex. skyddsrelä SEG typ WIC). Systemkomponenterna, såsom drivmekanismhöljet med drev, kabelanslutningsutrymmet och sockeln är fästa på gasbehållaren i moduler (se Bild 1). För att skydda personalen bättre kan effektfrånskiljarfacket byggas i en ljusbågssäker design. I detta fall förstärks både de utvändiga väggarna och höljet på kabelanslutningsutrymmet och det främre skyddet. Gasbehållaren förstärks av brandskyddande plattor som ett skydd mot interna fel. Vid ett ett internt fel begränsas trycket inuti gasbehållaren av sprängskyddet (i botten på gasbehållaren). Sprängskyddet, en uppspänd metallfolie med låg massa, öppnar vid gasövertryck på 200 kpa. Öppningen skapas av att den utpressade metallfolien kontrollerar den riktade tryckavlastningen av heta gaser in i utrymmet under SF 6 - gasbehållaren, och därefter till kabelgraven/det dubbelbottnade golvet resp. via en tryckavlastningskanal på baksidan av ställverksutrymmet (se Bild 16). Det främre höljet stänger kabelanslutningsutrymmet så att det blir trycktätt. Det är fastsatt på tvärpanelväggarna med nitar, och sedan inskjutet vertikalt underifrån och därigenom fastlåst på kabelanslutningshöljet. De främre höljena kan dessutom fås med inspektionsöppningar. Av säkerhetsskäl är effektfrånskiljarfacket som standard försett med olika spärrfunktioner. Omkopplarspärr: En spärr mot oauktoriserad omkopplingssekvens mellan manöveraxlarna på ett fack Spärr på främre kabelfacksdörren: En spärr mot oauktoriserad borttagning av den främre dörren under drift Spärr mot polaritetsomkastning (tillval): En spärr mot oauktoriserad aktivering av lastbrytaren efter borttagning av den främre dörren För ytterligare information, se kapitel 4.6. Alla aktiva delar finns i gasbehållaren som är fylld med SF 6 -isolergas. Energi tillförs resp. leds vidare från/till utbyggnadsfacken resp. blockmodulerna för GAE630- produkttyperna med kontaktstift via gjuthartsbussningar på sidorna. För kabelanslutning kan vanliga kopplingar med ytterkona motsvarande DIN användas (se "Tekniska specifikationer"). Effektfrånskiljarfackets kontroll- och indikeringselement är klart och tydligt anordnade på frontpanelen. Positionsindikatorer och manöveraxlar är integrerade på kontrollschemat. Frontpanelen är försedd med hänglåsanordningar och namnskyltar som standard. Systemet för kapacitivspänningsdetektering finns på frontpanelens högra sida. På frontpanelen visas alla symboler för jordkretsen med röd färg, medan symboler för huvudströmvägen har svart färg. Med hjälp av färggestaltningen av frontpanelens bakgrund, hänvisar alla element tydligt till respektive kopplingsfack.

SF 6 -isolerat, metallinkapslat RMU-Ställverk med effektfrånskiljare i utmatningsfacket Typ GA 2K1LSF (-C) för nominell spänning upp till 24 kv

SF 6 -isolerat, metallinkapslat RMU-Ställverk med effektfrånskiljare i utmatningsfacket Typ GA 2K1LSF (-C) för nominell spänning upp till 24 kv SF 6 -isolerat, metallinkapslat RMU-Ställverk med effektfrånskiljare i utmatningsfacket Typ GA 2K1LSF (-C) för nominell spänning upp till 24 kv DRIFTSINSTRUKTIONER 2 3 Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

SF 6 -isolerat, utbyggbart transformatorfack Typ GAE630-1TS-/4/ för åtkomliga anläggningsutrymmen för nominell spänning upp till 24 kv

SF 6 -isolerat, utbyggbart transformatorfack Typ GAE630-1TS-/4/ för åtkomliga anläggningsutrymmen för nominell spänning upp till 24 kv SF 6 -isolerat, utbyggbart transformatorfack Typ GAE630-1TS-/4/ för åtkomliga anläggningsutrymmen för nominell spänning upp till 24 kv DRIFTSINSTRUKTIONER 2 3 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 8 1.1 Ansvar

Läs mer

SF 6 -isolerat effektbrytarfack. Typ GAE630-1LSV(G)630-/5/ i modulärt utbyggbart utförande, upp till 24 kv DRIFTSINSTRUKTIONER

SF 6 -isolerat effektbrytarfack. Typ GAE630-1LSV(G)630-/5/ i modulärt utbyggbart utförande, upp till 24 kv DRIFTSINSTRUKTIONER SF 6 -isolerat effektbrytarfack Typ GAE630-1LSV(G)630-/5/ i modulärt utbyggbart utförande, upp till 24 kv DRIFTSINSTRUKTIONER 2 3 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 8 1.1 Ansvar och garanti... 8 1.2 Serviceinformation...

Läs mer

R E N IO T K U R T S IN S T IF R D

R E N IO T K U R T S IN S T IF R D SF 6 -isolerat, metallinkapslat RMU-Ställverk med säkringslastbrytare i det utgående facket Typ GA...A/K/KS/TS (-C) för nominell spänning upp till 24 kv DRIFTSINSTRUKTIONER 2 3 Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Studsmatta 512x305 cm

Studsmatta 512x305 cm SÄKERHETSANVISNINGAR OCH MONTERINGSANVISNINGAR Art. 9053595 Studsmatta 512x305 cm Studsmatta, fyrkantig - Art. 9053595 Beskrivning: Fyrkantig studsmatta med nät, matta och stege. Innehåll Inledning...

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning Solenergisystem Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning sv Monteringsanvisning: MSE 210 Monteringsställning Art.nr. 273 129 Version 04 Printed in Germany, Copyright by Schüco International

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 4500 laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning För installatör Installationsanvisning VWZ EH SE Innehållsförteckning Innehållsförteckning Information om dokumentationen...3. Förvaring av dokumentation...3.2 Använda symboler...3.3

Läs mer

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING

COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING COZZY FIRE MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING Grattis till ditt köp av den elektriska kaminen Cozzy Fire. Läs noga igenom monterings- och bruksanvisningen samt säkerhetsföreskrifterna innan du använder produkten.

Läs mer

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare

Användarsäkerhet. Elektrisk säkerhet. Phaser 5500 Laserskrivare Användarsäkerhet Skrivaren och de rekommenderade förbrukningsartiklarna har utformats och testats för att uppfylla strikta säkerhetskrav. Genom att uppmärksamma följande instruktioner ser du till att skrivaren

Läs mer

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I

MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I MATTRANSPORTVAGN METOS TERMIA 1000, 1500 H, HL, I Installations- och bruksanvisningar 31.05.2013 3755281 3755280 3755279 3755278 3755277 1. Allmänt...3 1.1. I anvisningarna använda symbolers betydelse...3

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006

B R U K S A N V I S N I N G. Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 B R U K S A N V I S N I N G Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 1 Våt-/torrdammsugare Artikelnummer 3140-1006 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs bruksanvisningen noggrant före första användning och spara

Läs mer

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL...

1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 3 UPPSTART... 7 4 ANVÄNDNING... 9 5 FELSÖKNING... 10 6 SERVICE OCH UNDERHÅLL... 1 PRODUKT BESKRIVNING... 2 1.1 ANVÄNDNING...2 1.2 KOMPONENTER...2 1.3 GENERELL BESKRIVNING...3 1.4 TEKNISK DATA FÄRGPUMP...3 1.5 BESKRIVNING AV...4 2 GENERELLA SÄKERHETSINSTRUKTIONER...5 2.1 ANVÄNDARE...5

Läs mer

Produktbeskrivning och användarmanual

Produktbeskrivning och användarmanual Produktbeskrivning och användarmanual OM/OMB Luftisolerad lastfrånskiljare Utgåva 201510.8 Innehållsförteckning 1. Allmän information 1.1 Produktbeskrivning 1.2 Ansvar 1.3 Kvalitet 1.4 Underhåll 2. Apparattyper

Läs mer

DeLaval strömedelspridare MBS Instruktionsbok

DeLaval strömedelspridare MBS Instruktionsbok DeLaval strömedelspridare MBS Instruktionsbok 87245931 2014-01-15, Version 1 Bruksanvisning i original Innehållsförteckning EG-försäkran om överensstämmelse - DeLaval strömedelspridare MBS... 5 Säkerhetsföreskrifter...

Läs mer

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION

LUFTKONDITIONERING PORTABLA AGGREGAT DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION DRIFT OCH SKÖTSEL INSTRUKTION Flipperice 0307 EG 1. FÖRSTA STARTEN Vi gratulerar till Ert val av FRAL luftkonditionering. UPPACKNING. FRAL s portabla luftkonditionering levereras i fabrikspackad kartong,

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

Användarmanual för kyl och frys aggregat

Användarmanual för kyl och frys aggregat 2013-02-27 Användarmanual för kyl och frys aggregat Instruktions manual för kommersiella aggregat För ett korrekt användande av aggregat fyllda med köldmedium måste denna manual läsas igenom ordentligt

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

NOVIPro TELESKOPSTEGE

NOVIPro TELESKOPSTEGE NOVIPro TELESKOPSTEGE TELESKOPSTEGE AV ALUMINIUM, 3,20 M SP typkontrollsnr SC2299-12 Godkänd enligt: SS 2091 Tillverkad enligt: EN 131-1:2007 Tack för att du bestämde dig för att köpa vår produkt! Vi gör

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING

QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING QUIKPOINT FOGSPRUTA BRUKSANSVISNING Fogsprutan med påmonterad borrmaskin 1 INNEHÅLLFÖRTECKNING * Säkerhetsföreskrifter Sida 3 * Tillbehör 4 * Montering av munstycke 4 * Montering av matarskruv 5 * Montering

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA

INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA INSTRUKTIONSMANUAL MA100ROS MASSAGEMATTA FÖR BILSÄTET ELLER HEMMA Struktur Kära kund, Vänligen läs noga igenom hela denna användarmanual innan du

Läs mer

Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010

Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010 Monteringsinstruktion för Rolltor Easy Utgåva: 04/2010 s 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning........................................ 2 2. Symbol förklaring...........................................

Läs mer

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b

Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Underhåll Vridspjäll Serie 14b / 14c / 74b Fig. 1 Avanceerade vridspjäll serie 14b 0. Innehåll 1. Introduktion 2 2. Design, drift och dimensioner 2 3. Installation, igångsättning och underhåll 2 4. Montering

Läs mer

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL

4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL 4 / 10 TONS HYDRAULISK RIKTSATS INSTRUKTIONSMANUAL LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTIONSMANUAL NOGA FÖRE ANVÄNDNING VIKTIGT LÄS IGENOM DENNA INSTRUKTION NOGA. OBSERVERA SÄKERHETSINSTRUKTIONERNA OCH VARNINGARNA.

Läs mer

Installationsanvisning. Diskmaskiner

Installationsanvisning. Diskmaskiner Installationsanvisning Diskmaskiner MONTERING AV TRÄLUCKA - FULLINTEGRERAD OBS! Träluckan får ej täcka fläktutblåset 2 FÖLJANDE MEDFÖLJER MASKINEN 4 st distansbrickor plast (C) 4 st skruv 4,2 x 38 mm (F)

Läs mer

Drift och skötselanvisningar

Drift och skötselanvisningar Drift och skötselanvisningar VoltAir System, Styrutrustning för VSEi, VSEt Regulator: Siemens Climatix Objekt: 2013 01 25 Sida 1 av 8 Dok. Nr. D1034 03 Innehåll 1. Allmänt... 3 Användningsområde... 3 Översikt

Läs mer

SVENSK BRUKSANVISNING

SVENSK BRUKSANVISNING SVENSK BRUKSANVISNING INNEHÅLL Viktiga säkerhetsföreskrifter 2 Anmärkningar 3 Montering 5 Dator 7 Skötsel och underhåll 8 Töjning 9 Service 10 VIKTIGA SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Läs noga igenom alla anvisningar

Läs mer

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E

BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test E BRUKSANVISNING Vägguttagsprovare med RCD-test 42.9060E EAN: 5706445114009 Vägguttagsprovare med RCD-test sid 1 Allmänt Den här bruksanvisningen innehåller både information och varningstext som är nödvändig

Läs mer

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm)

Installationsanvisning och bruksanvisning. Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Installationsanvisning och bruksanvisning JPF AT ¾ " 2 Reningsgrad standard 100 micron (0,1mm) Obs! Läs noga igenom installation och bruksanvisning innan ni monterar och driftsätter detta filter. Viktigt

Läs mer

Mellanspänningsställverk. Monteringsanvisning för tryckavlastningskanaler

Mellanspänningsställverk. Monteringsanvisning för tryckavlastningskanaler Uniswitch Mellanspänningsställverk Monteringsanvisning för tryckavlastningskanaler INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning... 1 2 Transport och lagring... 2 2.1 Tillstånd vid leverans... 2 2.2 Uppackning

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD

MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD MONTERINGSANVISNING OCH SKÖTSELRÅD Glasfasad Skjutdörr S70 Santex System AB, Montörgatan 9, 301 80 Halmstad, Sverige Tel. +46 35 17 23 00 Fax +46 35 12 50 23 e-mail: info@santex.se - 1 - INNEHÅLL Avsnitt

Läs mer

WaterFuse - Offentlig miljö

WaterFuse - Offentlig miljö WaterFuse - Offentlig miljö Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering

BRUKSANVISNING. Mobil luftkonditionering BRUKSANVISNING Mobil luftkonditionering Modell No: 360008/ 360010 Vi rekommenderar att du läser instruktionerna noga innan du använder produkten. Bevara instruktionerna på en trygg plats, eftersom du kan

Läs mer

Användarmanual. Datum:

Användarmanual. Datum: Användarmanual Datum: 2011-03-01 Gratulerar till ditt köp av ShopVac Våt & Torrdammsugare! Din nya ShopVac kommer att hjälpa dig vid städning av material som Du normalt aldrig kan suga med din vanliga

Läs mer

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd

Instruktion för användare av COMFORTABEL. Sängryggstöd Instruktion för användare av COMFORTABEL Sängryggstöd COMFORTABEL Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Sängryggstödet skall placeras på

Läs mer

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning.

Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. Tvåkanalig fjärrkontroll Innehåll Tack för att du valde denna produkt. Vänligen läs noga igenom instruktionerna för korrekt och säker användning. VARNING! DRA UT AC- ELLER DC-STRÖMMEN UNDER INSTALLATION!

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Översikt Handhavande av monteringsanvisningen Säkerhet Förutsättningar Avsett användningsområde Säkerhetsinstruktioner Ingrepp/ändringar och reservdelar Återvinning Standardskåp

Läs mer

Flyttbar Luftkonditionerare

Flyttbar Luftkonditionerare Flyttbar Luftkonditionerare Bruksanvisning * Läs igen den här bruksanvisningen och spara den inför framtida bruk. Teknisk data: Attack 47 Kyleffekt 2637 W Strömkälla 230 V, 1-fas Effektförbrukning 830

Läs mer

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A.

ENDURO BC101-1 Ref: BC101-UM-TKI-0415-Rev.A. ENDURO BC101-1 Förpackningens innehåll 1 2 3 ENDURO BC101-2 Montering och inkoppling Fig.1 Fig.2 ENDURO BC101-3 Användning av appen Fig.3 J H H G G C C D D B B M N O L K I A E F ENDURO BC101-4 Användning

Läs mer

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL 834EPB

BERKEL SKÄRMASKIN MODELL 834EPB BERKEL SKÄRMASKIN MODELL 834EPB Utgåva Juni 08 ett vassare val FÖRSÄLJNING 08-53470150/FAX 08-53470169 SERVICECENTER 08-53470155/FAX 08-53470169 RESERVDELAR 08-53470160/FAX 08-53470169 www.abwe.se eller

Läs mer

Lumination LED-lampor

Lumination LED-lampor GE Lighting Solutions Installationsanvisning Lumination LED-lampor LED-pendelarmatur (EP14-serien) Funktioner Lång livslängd (förväntad livslängd 50 000 timmar) 5 års garanti IP30 Klassad för torra lokaler

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7.

OBSERVERA: Innan du monterar motorn på antennmasten ska du koppla motorn till kontrollenheten med kontrollkabeln och utföra funktionen i paragraf 7. INSTRUKTIONSMANUAL ANTENNROTATIONSMOTOR OBSERVERA: Läs noga igenom alla SÄKERHETSFÖRESKRIFTER i denna manual samt all övrig information rörande säkerhet, installation och användning som medföljer både

Läs mer

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR

ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR ALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR IALMÄNNA ANVISNINGAR FÖR SÄKERHETSANVISNINGAR Tillverkaren rekommenderar en korrekt användning av belysningsapparaterna! Därför

Läs mer

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Transformatorhållare för bottenmontering Transformatorhållare för väggmontering Julius Blum GmbH Beslagsfabrik 697 Höchst, Österrike Tel.: +4 5578 705-0 Fax: +4 5578 705-44

Läs mer

Bruksanvisning. Innehållsförteckning. Utg. 1-2009-11-27. 9.1 Multi-fäste. 2.1 Positionering och tippfunktion. 10.1 Sammanfattning/ Efterkontroll

Bruksanvisning. Innehållsförteckning. Utg. 1-2009-11-27. 9.1 Multi-fäste. 2.1 Positionering och tippfunktion. 10.1 Sammanfattning/ Efterkontroll Bruksanvisning Utg. 1-2009-11-27 TM Innehållsförteckning 2.1 Positionering och tippfunktion 3.1 Liggande 4.1 Fotplattor 5.1 Knästödsjustering 6.1 Sittdjup, sittvinkel och rygghöjd 7.1 Bord- och bröststödsjustering

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt 1-fas (E-nr 1340197) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös takmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340197). Värmevakten monteras i taket

Läs mer

WaterFuse - Styrenhet 2

WaterFuse - Styrenhet 2 WaterFuse - Styrenhet 2 Användarmanual & Monteringsanvisning 1(8) ! Säkerhet Läs igenom denna bruksanvisning noggrant och följ instruktionerna för placering och användning. Inkoppling av produkten får

Läs mer

BeoLab 4. Handledning

BeoLab 4. Handledning BeoLab 4 Handledning Dagligt bruk 3 När du är färdig med installationen av högtalarna enligt beskrivningen på de följande sidorna, ansluter du hela systemet till vägguttaget. Indikatorlamporna lyser rött

Läs mer

STRYKMODUL BRUKSANVISNING

STRYKMODUL BRUKSANVISNING STRYKMODUL BRUKSANVISNING INNEHÅLL DENNA BRUKSANVISNING SID 2 TYPSKYLT SID 2 VIKTIGT OM SÄKERHET SID 3 INSTALLATION SID 4 HANDHAVANDE SID 6 SERVICE SID 7 SKÖTSEL SID 7 FELSÖKNING SID 7 TEKNISKA DATA SID

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare

Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare Monteringsanvisning Sektoriserad värmeväxlare IM_RotaryHE_SE-0 Innehåll Innan installation, läs noggrant igenom anvisningen och förvissa dig om att du förstår innehållet. Vid frågor, var vänlig kontakta

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

Operationsmanual för HYTORC STEALTH

Operationsmanual för HYTORC STEALTH Operationsmanual för HYTORC STEALTH VIKTIGA SÄKERHETSFAKTORER HYTORC momentverktyg får inte användas av personal som inte genomgått en grundlig utbildning i användande och underhåll av verktyget. Endast

Läs mer

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500

KONVEKTORELEMENT. INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 KONVEKTORELEMENT INSTRUKTIONSMANUAL Modell No. PH-ET06AF-1500 VAR VÄNLIG SPARA DESSA INSTRUKTIONER VARNING: LÄS DENNA ANVÄNDARMANUAL NOGGRANT INNAN ANVÄNDNING. VARNING VARNING: ELEMENTET FÅR INTE ANVÄNDAS

Läs mer

Monteringsanvisningar till H-Air

Monteringsanvisningar till H-Air Monteringsanvisningar till H-Air Mekanisk montering av ugn, frontram m.m. beskrivs här... Elektrisk montering av fläktlåda: Fläkten får endast monteras av en behörig elinstallatör. Nätkablar som används

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

MANUAL LADDSTATION LS4. LS4 Laddstation. Installation/servicemanual REV

MANUAL LADDSTATION LS4. LS4 Laddstation. Installation/servicemanual REV MANUAL LADDSTATION LS4 LS4 Laddstation Installation/servicemanual 1 41778 REV 0 2016-06-20 MANUAL LADDSTATION LS4. Måttskiss LS4 Måttskiss 2 41778 REV 0 2016-06-20 MANUAL LADDSTATION LS4. Måttskiss LS4

Läs mer

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok

Väggmontera din HP TouchSmart. Användarhandbok Väggmontera din HP TouchSmart Användarhandbok Allt garantiansvar för Hewlett-Packards produkter och tjänster definieras i de garantibegränsningar som medföljer sådana produkter och tjänster. Ingen information

Läs mer

Horisontella Vindkraftverk 1-200 kw

Horisontella Vindkraftverk 1-200 kw Horisontella Vindkraftverk 1-200 kw VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder vinden som kraftkälla! Eco Productions

Läs mer

Operationsmanual för HYTORC EDGE

Operationsmanual för HYTORC EDGE Operationsmanual för HYTORC EDGE VIKTIGA SÄKERHETSFAKTORER HYTORC momentverktyg får inte användas av personal som inte genomgått en grundlig utbildning i användande och underhåll av verktyget. Endast personal

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

Installations- och bruksanvisning

Installations- och bruksanvisning EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt 3-fas (E-nr 1340188 / 1340190) Installations- och bruksanvisning Allmänt EFP Trådlös väggmonterad värmevakt med spisvakt (E-nr 1340188 / 1340190). Värmevakten

Läs mer

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33

Automatic Systems. Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL. Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 A5-B5 Automatic Systems Mekanisk enhet vändkors Standardarm TR4XX FÄLTMANUAL Intergate AB Kilegatan 1 452 97 Strömstad Tel: 0526-605 26 Fax: 0526-605 33 Intergate AB reserverar sig för produktförändringar

Läs mer

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning

Defender Series Surge + PDU bruksanvisning Grattis till ditt SurgeX-köp och tack för att du handlat av oss. Vår Defender Series flerstegsskyddsteknologi kommer att öka användningstiden för din server genom att skydda din utrustning från farliga

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010

Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Originalbruksanvisning AS-i Safety-kretskort E7015S 7390842/00 07/2010 Innehåll Säkerhetsanvisningar 3 Installation/idriftsättning 4 Montering/elektrisk anslutning 5 Reaktionstider 8 Anmärkning angående

Läs mer

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard.

Manual. Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen. Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Manual Viktigt! Läs igenom Manualen innan ni använder utrustningen Denna Manual beskriver den automatiska korkavtagaren Pluggo Standard. Innehåll 1. 2. 3. 3.1 3.2 4. 5. 5.1 5.2 6. 7. Allmän Information

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Läs följande instruktioner noga innan du installerar enheten. Tack för att du valt en Embraco Sliding Unit, som är ett luftkylt utomhusaggregat. Denna enhet är speciellt designad

Läs mer

Tillverkardeklaration

Tillverkardeklaration Tillverkardeklaration ENT 7 Kapacitiv Nivåvakt Härmed försäkras att ovanstående produkt helt överenstämmer med kraven i följande harmoniserade Europeiska standarder. EN50081-1 : Elektromagnetisk kompabilitet

Läs mer

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500

Instruktionsbok med reservdelslista. Lunningsvinsch V6500 Instruktionsbok med reservdelslista Lunningsvinsch V6500 Tillverkare: Generalagent: Fransgård Maskinfabrik A/S Närlant Import AB Fredbjergvej 132 Filarevägen 8 DK-9640 Farsø 703 75 Örebro Tele: +45 98

Läs mer

MANÖVERLEDNINGAR, SPÄNNVERK

MANÖVERLEDNINGAR, SPÄNNVERK MANÖVERLEDNINGAR, SPÄNNVERK I mekaniska säkerhetsanläggningar överförs manöverrörelserna från ställverket medelst dubbla ståltrådsledningar, som drages ca1/2 meter åt ena eller andra hållet vid omläggning

Läs mer

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT

OLJEFYLLT MINI-ELEMENT OLJEFYLLT MINI-ELEMENT HN NR. 3552 INSTRUKTIONER VIKTIGT! Läs noga igenom instruktionerna före användning och spara dem för framtida referens. Fig. 1 Förberedelse för användning Fig. 2 Sätt i kontakten

Läs mer

NINE EAGLES Sky Climber NINE EAGLES04.NE776B vol. 1

NINE EAGLES Sky Climber NINE EAGLES04.NE776B vol. 1 NINE EAGLES Sky Climber NINE EAGLES04.NE776B vol. 1 Tack för att du valt en Nine Eagles produkt. Vi hoppas att du har roligt med produkten. Läs instruktionerna noggrant, de ger goda råd. Kom alltid ihåg

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma

NaviTrack-sändare SÄNDARENS DELAR (BILD 1-4) KOMMA IGÅNG. Spiralkablar (4 m i utdraget läge) Knappsats. Handtag. Klämma NaviTrack-sändare Viktigt! För din egen säkerhet: Läs denna handbok och det medföljande säkerhetshäftet noggrant innan du använder denna utrustning. Behåll denna handbok. kan förstöras och kan utgöra en

Läs mer

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0

ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 ANVÄNDARMANUAL SESAM 800 MOBIL BAKGAVELLYFT 942913-000 -C0 2 (16) Innehåll 1 Introduktion 3 2 Omfattning 3 3 Teknisk specifikation 4 4 Kort beskrivning av systemet 5 4.1 Mottagare 5 4.2 Sändare 5 5 Beskrivning

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning

AVFUKTARE DH10M. Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning AVFUKTARE DH10M Läs vänligen denna bruksanvisning och spara den för senare användning Innehåll Lägg vänligen tid på läsa denna manual noggrant och spara den för senare användning. Sida Specifikationer

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Säker mellanspänningsdistribution

Säker mellanspänningsdistribution Säker mellanspänningsdistribution med AX1 Det intelligenta ställverket AX1 är ett modernt luftisolerat ställverk som verkligen ligger i frontlinjen när det gäller säkerhet. Såväl driftsäkerhet som personsäkerhet.

Läs mer

Användarhandledning Stege Lars , och

Användarhandledning Stege Lars , och Användarhandledning Stege Lars 160-00102-00, 160-00102-01 och 160-00102-02 2009-0068 utgåva 1 Tel +46-8-594 Innehållsförteckning 1. Rini Stege 160-00102-00/-01/-02... 3 2. Registrering... 3 3. Viktigt

Läs mer

Magnum strålkastare sensor

Magnum strålkastare sensor Magnum strålkastare sensor Installations- och skötselanvisning Magnum strålkastare sensor Produktnamn: ONE FLOOD sensor strålkastare Modeller: sensor 30W, sensor 50W, Spänning: 85-265V/50-60Hz Sockel:

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR Casall Inspire PT1 Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR www.inspirefitness.net Dec. 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt..... Sida Anvisningar..... 1 Nödvändiga verktyg...

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033

B R U K S A N V I S N I N G. Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 B R U K S A N V I S N I N G Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 1 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Massagedyna Artikelnummer 7580-1033 Följ allltid nedanstående säkerhetsföreskrifter vid användning av massagedynan,

Läs mer

Potentialutjämning SNABBGUIDE. med ett urval av de vanligaste produkterna

Potentialutjämning SNABBGUIDE. med ett urval av de vanligaste produkterna Potentialutjämning SNABBGUIDE med ett urval av de vanligaste produkterna 205 Potentialutjämning i byggnad H D G E 3 2 C E El Data Tele K-TV Avlopp Vatten järrkyla järrvärme Gas A B A. Inkommande elkablar

Läs mer

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ...

Användarmanual KVARN ORIGINAL. U / SE Rev. 090111. Din lokala återförsäljare ... ... Användarmanual KVARN ORIGINAL Din lokala återförsäljare... U / SE Rev. 090111... 1. innehållsförteckning. Kvarn Original 1 Innehållsförteckning 2. 2 Inledning 3. 3. Varningar och föreskrifter 3-4 4. Grundregler

Läs mer

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN

BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN BRUKSANVISNING CEAPRO FRAMKALLNINGSMASKIN På kommande sidor följer en kortfattad bruksanvisning som beskriver handhavandet av framkallningsmaskinen CEAPRO. Bruksanvisningen är till största delen en ren

Läs mer

CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare

CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare El-maskin Mekanik Gångjärn Säkerhetsgångjärn CFSQ - Gångjärn med inbyggd säkerhetsbrytare Bryter strömmen automatiskt Självslocknande material IP67 www.oemautomatic.se, info@aut.oem.se, Tel: 075-242 41

Läs mer