SF 6 -isolerat, utbyggbart effektfrånskiljarfack. Typ GAE630-1LSF(G)-/6/ för åtkomliga anläggningsutrymmen för nominell spänning upp till 24 kv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SF 6 -isolerat, utbyggbart effektfrånskiljarfack. Typ GAE630-1LSF(G)-/6/ för åtkomliga anläggningsutrymmen för nominell spänning upp till 24 kv"

Transkript

1 SF 6 -isolerat, utbyggbart effektfrånskiljarfack Typ GAE630-1LSF(G)-/6/ för åtkomliga anläggningsutrymmen för nominell spänning upp till 24 kv DRIFTSINSTRUKTIONER

2 2

3 3 Innehållsförteckning 1 Allmänt Ansvar och garanti Serviceinformation Säkerhetsföreskrifter Avsedd Användning Förklaring av symboler och anmärkningar Allmänna säkerhetsanmärkningar Drift Säkerhetsanordningar Hjälpanordningar för drift, underhåll och reparation Lagstadgade olycksförebyggande instruktioner Transport och montering Säkerhetsanmärkningar för transport Transport och avlastning Ankomst och uppackning Förvaring Installation och montering Förberedande av montering Dimensioner för att fästa på golv Mått för avgrenings-effektfrånskiljarfack Mått för överkopplings-effektfrånskiljarfack (överkoppling till mätfack) Mått för överkopplings-effektfrånskiljarfack (överkoppling till förlängningsfack) Möjliga monteringar Montering av matningsledning för hjälpoch styrströmkrets Kopplingsschema för de olika tillbyggnadsgrupperna Anslutning av kablage Jordning Teknisk beskrivning Beskrivning av effektfrånskiljarfacket Utökning av effektfrånskiljarfacket Effektfrånskiljarfackets modeller Trelägesbrytare Drivmekanism Allmänt Utformning och funktion Motordon (tillval) Mekanisk förregling Omkopplarspärr Spärr på främre kabelfacksdörren Spärr mot polaritetsomkastning (tillval) Gasbehållaren Gastrycksindikator Tryckvakt (tillval) Detekteringssystem för kapacitiv spänning Skyddsteknik Transformatorskydd med strömrelä Ledningsskydd med strömrelä Drift Manövreringsutrustning Hänglåsanordning Effektfrånskiljarfackets tillstånd vid leverans Manövrering av effektfrånskiljarfacket Slå på effektfrånskiljarfacket Slå av och jorda effektfrånskiljaren Driftsstart Omkoppling (manuellt med hjälp av manöverspak/tryckknapp) Kontroll av säker isolering från matningen Fasjämförelse Kabelmätning Skötsel Inspektion Underhåll Rengöring Avyttring av kopplingsutrustning Tekniska specifikationer Allmänna specifikationer Tekniska specifikationer för effektfrånskiljarfack Funktionstider-riktvärden för effektfrånskiljare Shuntutlösning T-anslutningsset Åtdragningsmoment Omkopplingskrafter vid manuell drift Material Tillåtna manövrar vid olika laster för effektfrånskiljaren Föreskrifter och standarder Testspecifikationer Honkontakt (bussning) Tillbehör Monteringskomponenter... 51

4 4 Bild 1

5 5 Anläggningsöversikt 1 Transportfästen 2 Namnskylt 3 Främre panel 4 Täcklock 5 Detekteringssystem för kapacitiv spänning 6 Märkplåt 7 Bussningstransformator 8 Låsvred 9 Främre hölje 10 Kabelfacksutrymme 11 Anslutningsskruv systemjordning 12 Förstärkningsplåt för kabelfästjärn (tillval) 13 Kabelfästjärn 14 Sockel 15 nedre fackförskruvning 16 Sprängskydd 17 T-anslutning för VPE-kabel 18 SF 6 -gasbehållare 19 Bussning 20 sidobussning (Samlingsskena) 21 Skyddsrelä (t.ex. SEG typ WIC, för system utan reläbox) 22 övre fackförskruvning 23 Reläbox (tillval) 24 Gastrycksindikator 25 Hänglåsanordning för jordkopplare 26 Lägesindikator jordbrytare 27 Hänglåsanordning effektfrånskiljare 28 Lägesindikator Effektfrånskiljare

6 6 1 L3 L L Bild 2 Monteringskomponenter för fackförskruvning 1 övre fackförskruvning (styrtapp) 2 Bussning med kontaktfjädrar 3 Kontaktbult 4 Dubbeltätning 5 nedre fackförskruvning (styrtapp)

7 7 1 L3 L L Bild 3 Monteringskomponenter för effektfrånskiljarfacket när det är ett ändfack i anläggningen 1 Ändmuff sidobussning 2 Fästvinkel 3 Bussning samlingsskena (innerkona) 4 Kontaktfjädrar 5 Enkeltätning 6 Lock 7 Täckskruv 8 Avdelningsplåt 9 Brandplåt

8 8 1 Allmänt 1.1 Ansvar och garanti All information och anmärkningar vad gäller drift och underhåll av effektfrånskiljarfacket tillhandahålls med hänsyn tagen till vår erfarenhet och informationen är så vitt vi vet korrekt. Denna manual beskriver effektfrånskiljarfacket i standardutförande. All teknisk information och tekniska data som finns i dessa driftsinstruktioner är uppdaterade vid tidpunkten för tryckning. Vi förbehåller oss rätten att göra tekniska förändringar inom ramen för ytterligare utveckling utan att ändra dessa instruktioner. Därför kan inga anspråk göras utifrån informationen och beskrivningarna i dessa instruktioner. Vi tar inte på oss något ansvar för skador eller felaktigheter som uppstår på grund av felaktig drift, att dessa driftsinstruktioner inte beaktas eller oprofessionella reparationer. Originalreservdelar från Ormazabal har utformats speciellt och testats för Ormazabals effektfrånskiljarfack. Vi rekommenderar att du enbart använder reservdelar och tillbehör från Ormazabal. Vi vill göra det helt klart att reservdelar och tillbehör som inte tillhandahålls av oss, måste godkännas av Ormazabal. Montering och användning av andra produkter kan under vissa omständigheter ha en negativ inverkan på designspecifika egenskaper hos effektfrånskiljarfacket och därigenom försämra säkerheten för personer, effektfrånskiljarfacket eller annan egendom. Ormazabal ansvarar inte för skador som uppstår på grund av att reservdelar och andra tillbehör som inte är godkända av Ormazabal har använts. Ej auktoriserade ombyggnationer och förändringar av effektfrånskiljarfacket är förbjudna på grund av säkerhetsskäl och undantar Ormazabal från allt ansvar vad gäller skador som är ett resultat av detta. 1.2 Serviceinformation Ormazabals kundserviceavdelning står till förfogande för teknisk information om Ormazabals effektfrånskiljarfack. Om ni stöter på problem med vår utrustning, kontakta den lokala tillverkaren. Adress till den lokala tillverkaren finns på sista sidan i dessa driftsinstruktioner.

9 9 2 Säkerhetsföreskrifter 2.1 Avsedd Användning Det SF 6 -isolerade effektfrånskiljarfacket av typ GAE630 är ett fabriksfärdigt, typgodkänt, metallinkapslat ställverksfack för inomhusbruk för åtkomliga anläggningsutrymmen. Effektfrånskiljarfacket är som standard utbyggbart på båda sidor med ställverksfack av typ GAE. Effektfrånskiljarfacket med samlingsskena kan användas för växelström upp till 630 A (nominell driftsström) vid nominella driftsspänningar på upp till 24 kv. Effektfrånskiljarfacket är utformat för en nominell ström på upp till 630 A. Effektfrånskiljarfack används t.ex för: Energiförsörjningsnät industriella anläggningar kundinstallationer vindkraftverk etc. Endast auktoriserad personal som blivit adekvat anvisade eller utbildade får manövrera, utföra service på och reparera effektfrånskiljarfacket. Dessa driftsinstruktioner måste läsas före installation och igångsättning av effektfrånskiljarfacket. Alla som är involverade i montering, igångsättning, drift, underhåll och reparationer av enheten måste ha läst och förstått dessa driftsinstruktioner, i synnerhet kapitlet om säkerhetsföreskrifter och andra anmärkningar angående säkerhet. Vi rekommenderar att användaren/ ägaren begär en skriftlig bekräftelse av detta. Det krävs att man känner till dessa driftsinstruktioner helt och hållet för att man ska kunna undvika driftsfel och garantera en problemfri drift. De allmänna säkerhetsinstruktioner och olycksförebyggande instruktioner som utfärdats av lagstiftaren och eventuella föreskrifter från försäkringsgivaren, vilka kan skilja sig åt från land till land, måste följas strikt vid drift och service av effektfrånskiljarfacket. Dessa driftsinstruktioner är en del av effektfrånskiljarfacket. När effektfrånskiljarfacket byter plats (omplacering, försäljning eller liknande) ska driftsinstruktionerna följa med. 2.2 Förklaring av symboler och anmärkningar Observera dessa anmärkningar och var ytterst försiktig i de angivna fallen. Dela även ut alla hälso- och säkerhetsanmärkningar till all personal i vars arbetsuppgifter ingår att använda utrustningen. Utöver anmärkningarna i dessa driftsinstruktioner måste även allmänt gällande säkerhetsinstruktioner och olycksförebyggande instruktioner (t.ex. B. DIN EN 50110, VDE 0105 del 100, BGV A3) efterföljas. Obs! Hälso- och säkerhetssymboler I dessa driftsinstruktioner förekommer dessa symboler med anmärkningar angående hälsa och säkerhet som belyser eventuella faror för personers hälsa och liv. Varning för elektrisk spänning Denna särskilda hälso- och säkerhetssymbol varnar för faror som kan orsakas av elektrisk spänning. Uppmärksamhetsanmärkning I dessa driftsinstruktioner visas den här anmärkningen vid alla tillfällen där man måste vara särskilt noggrann med att följa riktlinjer, instruktioner och korrekt arbetsordning, för att därigenom undvika skada eller förstörelse av effektfrånskiljarfacket.

10 Allmänna säkerhetsanmärkningar Effektfrånskiljarfack från Ormazabal är utformat enligt den senaste tekniska standarden och under vederbörligt hänsynstagande till alla relevanta säkerhetsföreskrifter. Trots detta kan fara för personer och egendom uppstå om dessa effektfrånskiljarfack används på ett felaktigt sätt, av outbildad personal eller i syften som de inte är avsedda för, om de manipuleras eller om säkerhetsföreskrifterna inte följs. Alla som är involverade i montering, igångsättning, drift eller service av effektfrånskiljarfack måste därför ha läst och förstått dessa instruktioner Drift När effektfrånskiljarfacket är i drift måste ansvarsområden och behörighet vara tydligt reglerade och efterlevda, så att det inte uppstår tveksamheter i behörighet eller kompetens vad gäller säkerhet. Innan effektfrånskiljarfacket tas i drift och efter servicearbete eller förändringar måste ställverket kontrolleras av kvalificerad personal för att garantera att det ur olycks- och driftssynpunkt är säkert. Före driftsstart måste alla personer inom farozonen runt effektfrånskiljarfacket varnas och uppmanas att lämna detta område. Inga föremål får blockera åtkomsten till kontrollelementen. Användaren får endast hantera ett effektfrånskiljarfack i felfritt tillstånd. Ändringar som påverkar säkerheten ska genast rapporteras till en överordnad, ansvarig person. Ändringar på effektfrånskiljarfacket får endast utföras efter medgivande från Ormazabal och ska endast utföras under överinsyn av fackkunnig personal. Som fackkunnig personal räknas personer som, på grund av sin yrkesutbildning och erfarenhet, har tillräcklig kunskap inom området elektroteknik och känner till de relevanta olycksförebyggande föreskrifter (BGV A3), riktlinjer och allmänt accepterade tekniska regler och regelverk (t.ex. VDE-regelverk, IECstandarder, DIN-standarder) som finns Säkerhetsanordningar Säkerhetsanordningar får inte ändras, demonteras eller göras ineffektiva. Oskyddade delar i systemet kan orsaka livshotande skador. Alla säkerhetsanordningar, t.ex. skydd, måste alltid fungera korrekt och vara korrekt placerade. Drift av ett effektfrånskiljarfack med skadade säkerhetsanordningar är inte tillåten Hjälpanordningar för drift, underhåll och reparation Om hjälpanordningar krävs för drift, underhåll eller reparation (verktyg eller liknande), måste dessa vara i fullgott skick och de får endast användas på ett säkert sätt. All olämplig och riskfylld användning av alla typer av hjälpanordningar på effektfrånskiljarfacket är förbjuden Lagstadgade olycksförebyggande instruktioner Utöver dessa anmärkningar för att förebygga olyckor och de anmärkningar som finns på effektfrånskiljarfacket måste även gällande lokala olycksförebyggande instruktioner observeras.

11 11 3 Transport och montering 3.1 Säkerhetsanmärkningar för transport 1. Lyftverktyg får endast användas vid de punkter som är avsedda för detta ändamål. 2. Rep, kedjor eller andra lyftverktyg måste vara utrustade med säkerhetshakar. 3. Använd inte söndriga eller slitna rep. 4. Det får inte vara knutar på rep och kedjor. 5. Rep och kedjor får inte ligga mot vassa kanter. 6. Använd endast rep och kedjor med tillräcklig belastningskapacitet. (Beträffande GAE630- effektfrånskiljarfackets vikt, se Tabell 1) 7. Använd endast vinschverk med tillräcklig belastningskapacitet. (Beträffande GAE630- effektfrånskiljarens vikt, se Tabell 1) 8. Lyft aldrig laster över personer. Tabell 1 Vid avlastning ska man observera anmärkningar angående säkerhet (se 3.1) och tillämpliga olycksförebyggande instruktioner. Effektfrånskiljarfackets vikt på baksidan) * Den exakta vikten beror på vilken övrig utrustning som används (reläboxar etc.) Avlastning får endast göras av personer som har erfarenhet av och är väl förtrogna med vinschverket. Observera den tillåtna lyftvikten för lyftverktyget och vinschverket (gaffeltruck, kran). Typ Vikt* Tillbehör GAE630-1LSF(G)-/6/ (vid tryckavlastning i kabelgraven) ca. 255 kg ca. 5 kg GAE630-1LSF(G)-/6/ (vid tryckavlastning i tryckavlastningskanal ca. 345 kg ca. 5 kg Kantskydd (kartong) Spännband (spännbälte) 3.2 Transport och avlastning Facket levereras packat, stående upprätt på en pall. Det sitter fast på pallen med spännband (Bild 4). För transportering och mellanförvaring ska man alltid använda originalförpackningen och sätta fast effektfrånskiljarfacket med band (spännbälten) på samma sätt som vid leveransen. När man fäster spännbanden ska man se till att fästa dem så som visas Bild 4, eftersom kabelanslutningsutrymmet annars kan skadas. Se till att följa varnings- och säkerhetsanvisningarna på effektfrånskiljarfacket och dess förpackning vid transport! Bild 4 Fackfram

12 Ankomst och uppackning Kontrollera effektfrånskiljarfacket direkt vid ankomsten för att se om transportskador uppstått: Yttre synliga skador måste bekräftas på fraktdokumenten av föraren. Av försäkringsskäl måste skadorna rapporteras skriftligt till den som ansvarar för sändning och expediering inom 3 dagar(!). Dolda skador kan endast upptäckas efter att förpackningsmaterialet avlägsnats. Anspråk vad gäller transportskador vid ett senare datum kan vi endast acceptera inom en vecka. Ta bort spännbanden - effektfrånskiljarfacket är nu osäkrat. På grund av effektfrånskiljarfackets konstruktion befinner sig tyngdpunkten i mitten av enheten. Effektfrånskiljarfacket får endast fästas i de transportfästen som medföljer. Transportfästets skruvar (Bild 6) måste kontrolleras så att de är åtdragna innan man lyfter effektfrånskiljarfacket (åtdragningsmoment se kapitel 8, Tabell 11). Vid hantering av effektfrånskiljarfacket i osäkrat tillstånd kan enheten tippa över! Detta är särskilt viktigt att ta hänsyn till när effektfrånskiljarfacket transporteras till sin slutgiltiga monteringsplats. Inga lyftverktyg får användas när effektfrånskiljarfacket ska ställas upp på sin slutgiltiga monteringsplats. Det kan orsaka skador på höljet. För att undvika skador kan effektfrånskiljarfack flyttas med ett lyftblock med två hisståg (Bild 5). Bild 5 Vid användning av lyftblock ska block med 2 hisståg och en tåglängd på minst 500 mm användas. Kortare tåglängder kan medföra skador på effektfrånskiljarfacket! Bild För särskilt små transportutrymmen (t.ex. tornstationer) kan kabelanslutningshöljet tas bort. Kontakta i detta fall Ormazabals kundserviceavdelning. Efter att effektfrånskiljarfacket transporterats till monteringsplatsen, ska transportfästena (Bild 6) tas av och fästets gängor förslutas med sexkantsskruvar. Förvara effektfrånskiljarfackets transportfästen tillgängliga på en lämplig plats, för att kunna transportera utrustningen senare. För att garantera att skruvarna passar ordentligt vid en eventuell montering av transportfästena vid ett senare tillfälle, måste skruvarna dras åt med moment enligt kapitel 8, Tabell 11.

13 13 lkontrollera att leveransen är fullständig. Serienumret på leveranssedeln måste stämma överens med serienumret som finns på märkplåten (Bild 7) på effektfrånskiljarfacket. 3.4 Förvaring Effektfrånskiljarfacket förpackas på fabriken så att det är klart för transport och förvaring. Det får endast förvaras i torra, rena utrymmen och skyddat mot överdriven nedsmutsning. Omgivningsförhållandena måste motsvara IEC / DIN EN resp. VDE 0670 del 1000, Omgivningstemperatur klass "Minus 5 inomhus". 3 / / / / Bild 7 Märkplåt (exempel) 1 Serienummer 2 Tekniska specifikationer 3 Tillämpade normer 4 Dokumentnummer för tillhörande driftsinstruktioner (tyska/engelska) 5 Typ av kopplingsutrustning 6 Tillverkningsdatum: månad/år

14 Installation och montering För installation av effektfrånskiljarfacket ska man följa den motsvarande installationsritningen. För att vara säker på att effektfrånskiljarfacket står säkert ska alla de befintliga fästhålen användas. För att garantera alla typer av utbyggnad med enhets-/fackkombinationer inom GA/GEA-produkttyper, måste sockeln vara minst 200 mm från väggen! För modellen med tryckavlastningskanal krävs ett avstånd på minst 100 mm. För att underlätta montering av det modulära ställverket GAE630-1LSFrekommenderas följande väggavstånd på sidan vid utbyggnad från vänster till höger: väggavstånd vänster sida minst 100 mm väggavstånd höger sida minst 300 mm Vid installation från höger till vänster gäller de angivna väggavstånden omvänt. Området för golvöppningen får inte minskas till storleken, eftersom man då inte kan avleda de varma gaserna om en ljusbåge skulle inträffa. En rak och jämn golvyta är en förutsättning för en belastningsfri montering av effektfrånskiljarfacket. Observera specifikationerna i DIN Se i synnerhet till att hålla jämnhetstoleransen (maximalt 1 mm lutning per meter) och rakhetstoleransen (maximalt 1 mm per meter och maximalt 2 mm skillnad på den sammanlagda fundamentlängden). Obs! För att underlätta monteringen vid utbyggnad med flera GAEfack rekommenderas användning av en grundram i metall. Fästmaterialet ingår inte i leveransen. För att fästa ställverksfacket i ett dubbelbottnat golv rekommenderar vi följande fästmaterial: Sexkantsskruv M10 (minst M8, styrkeklass 5.6) DIN EN ISO 4017 Underlagsskivor DIN EN ISO 7093 (facksida) Underlagsskivor DIN EN ISO 7089/7090 (mellangolvsida) resp. kilskivor vid fastsättning på U-profiler Fjäderring DIN 127 / DIN 128 Sexkantsmutter M10 DIN EN ISO 4032 Vid installation på betong med en styrkeklass på 25 N/mm² rekommenderar vi följande fästmaterial: Fischers plastpluggar av typ S12 Träskruv DIN x80-St Underlagsskiva DIN 125 A10 För att monteringsfästhålen ska vara tillgängliga, ta bort höljena och kabelfästjärnen i kabelanslutningsutrymmet (se kapitel 5). Obs! Vid utbyggnad av GAE630-fack ska monteringsinstruktionerna enligt "Förskruvningar för utbyggbara GAE630-fack" (ordernr ) följas. Som standard förses effektfrånskiljarfackens sidobussningar med polystyrenhylsor som skydd mot nedsmutsning. Monteringen av sidoväggarnas ändmuffar utförs i enlighet med ovannämnda monteringsinstruktioner.

15 Förberedande av montering Dimensioner för att fästa på golv Bild 8 och Tabell 2 visar mått för golvfäste och golvöppning för tryckavlastning i endast i kabelgrav/ dubbelbottnat golv. Systemets djup [mm] Anslutning sutrymme [mm] A [mm] B [mm] (standard) (djup) Tabell 2 Fästhål Ø 12 Golvkontaktyta Golvöppning Bild 9 och Tabell 3 visar mått för golvfäste och golvöppning för tryckavlastning genom en tryckavlastningskanal på baksidan av ställverksutrymmet. Bild 8 (Mått i mm) Fästhål Ø 12 Golvkontaktyta Systemets djup [mm] Tabell 3 Anslutning sutrymme [mm] A [mm] B [mm] (standard) (djup) Golvöppning Kabelutgång Ø 70 vid längre bussning Jordning Samlingsskena Ø 70 Jordning Standard Ø 30 Kabelutgång Ø 70 vid kortare bussning Bild 9 (Mått i mm)

16 Mått för avgrenings-effektfrånskiljarfack 1) Anslutningsutrymme standard 2) Anslutningsutrymme djupt 3) Korta bussningar 4) Långa bussningar Bild 10 Mått för GAE630-1LSF630-/6/ med tryckavlastning i kabelgrav/dubbelbottnat golv 1) Anslutningsutrymme standard 2) Anslutningsutrymme djupt 3) Korta bussningar 4) Långa bussningar Bild 11 Mått för GAE630-1LSF630-/6/ med tryckavlastning i tryckavlastningskanal

17 Mått för överkopplings-effektfrånskiljarfack (överkoppling till mätfack) 4) Långa bussningar Bild 12 Mått för GAE630-1LSFG630-/6/ (överkoppling till -1M1(5)-) med tryckavlastning i kabelgrav/dubbelbottnat golv 4) Långa bussningar Bild 13 Mått för GAE630-1LSFG630-/6/ (överkoppling till -1M1(5)-) med tryckavlastning i tryckavlastningskanal

18 Mått för överkopplings-effektfrånskiljarfack (överkoppling till förlängningsfack) 4) Långa bussningar Bild 14 Mått för GAE630-1LSFG630-/6/ (överkoppling till -1H1-) med tryckavlastning i kabelgrav/dubbelbottnat golv 4) Långa bussningar Bild 15 Mått för GAE630-1LSFG630-/6/ (överkoppling till -1H1-) med tryckavlastning i tryckavlastningskanal

19 Möjliga monteringar Möjliga monteringar för effektfrånskiljarfack i åtkomliga anläggningsutrymmen. Obs! Se under monteringen till att sprängskyddet på gasbehållarens undersida (Bild 16) inte är skadat. Detta membran öppnas om en ljusbåge uppstår. De gaser som då uppstår, som visas i Bild 16, avleds. Kabelgraven måste uppvisa en definierad minsta genomskärning. För den valbara tryckavlastningen via kabelgraven gäller som tumregel: upp till 3 fack: ett sträckmetallgaller (400 x 600 mm) från 4 fack: ett andra sträckmetallgaller i samma storlek. Kundens sträckmetallgaller ska arrangeras så att kabeldiket är jämnt fördelat. För att förbättra stabiliteten kan den bakre väggen på effektfrånskiljarfacket fästas med två vinkeljärn av stål (medföljer inte i leveransen). Använd skruvarna från transportenheten för detta ändamål. Vi hjälper gärna till vid planeringen av stationen och dess montering. Sprängskydd Sträckmetallgaller (tillval) Metallabsorber Byggnadens konstruktion och kopplingsrummet måste stå emot de förutsedda mekaniska belastningarna och det interna trycket som orsakas av en kortslutningsljusbåge. Lämpliga beräkningar för dessa syften rekommenderas. Tryckberäkningar relaterade till kopplingsutrustningen kan efterfrågas som en tjänst på säljavdelningen på Ormazabal GmbH. Kabelgrav/ dubbelbottnat Tryckavlastning i kabelgrav/dubbelbottnat golv Bild 16 Kabelgrav/ dubbelbottnat Tryckavlastning via metallabsorber och tryckavlastningskanal på baksidan av ställverksutrymmet

20 Montering av matningsledning för hjälp- och styrströmkrets För montering av matarledningen för hjälp- och styrströmkretsen finns det öppningar upptill på reläboxen. Öppningar upptill Dessa öppningar är försedda med flexibla pluggar, vilka säkerställer att kabelbussningen skyddas från damm och fukt. För anpassning av kabeldiametern, använd separationsledningarna på pluggarna. Ledningen från ett intilliggande fack på vänster resp. höger sida dras genom öppningar i motsvarande sidovägg på reläboxen (Bild 17). Öppningar i sidovägg Bild 17 Reläboxmontering jäms med Beroende på reläboxens placering för intilliggande fack kan kabeln alternativt dras genom öppningarna upptill i reläboxen (Bild 18). Öppningar upptill Bild 18 Reläboxmontering förskjutet

21 I Kopplingsschema för de olika tillbyggnadsgrupperna Bild 19 visar uppställningen av hjälpkontakter för effektfrånskiljaren och jordbrytaren på drivningshållaren. Bilderna visar kopplingsscheman för de olika tillbyggnadsgrupperna. Ytterligare relevant information om effektfrånskiljarfackets ledningar och kablage finns i den bifogade dokumentationen. Hjälpkontakter Effektfrånskiljare Hjälpkontakter Jordbrytare Kontrollkurva Jordbrytare Q X Bild 21 Drivningshållare Omkopplaraxel Telekommunikationskontakt Kortslutningsindikator Typ ALPHA M 9 3 Bild Bild 22 SF 6 -effektfrånskiljare S F K K K1 2 F1 7 S12 P X A1 I A2 (+) (-) (DC) Hjälpkontakt Strömtransformatorutlösare Shuntutlösning Hjälpkontakt för utlösningsindikation Brytare Gasbrytare Bild 20

22 Anslutning av kablage Gör på följande sätt för att ansluta strömkablarna: Kabelfästjärn Ta bort kabelfacksdörren (se kapitel 5, "Drift"). Ta bort Z-profilen. Jordningspunkt Kabelklämma Bara för varianter med golvplåtar: Ta bort den främre golvplåten och gummi-kabelstöden. Skjut gummikabelstöden på de anslutande strömkablarna. Strömkabel Dra kablarna genom golvöppningen, klipp till längden, sätt på plats och montera kabelns anslutningsdon eller adapter genom att följa instruktionerna från respektive tillverkare. Bakre golvplåt (tillval) Z-Profil Bara för varianter med golvplåtar: För in strömkablarna med gummikabelstöden i öppningarna i den bakre golvplåten. Bild 23 Främre golvplåt (tillval) Gummi-kabelstöd Anslut strömkablarna till facket. Fäst strömkablarna på kabelfästjärnet med kabelklämmorna utan att de är spända. Montera jordningskabeln på jordningspunkten på kabelfästjärnet. Bara för varianter med golvplåtar: Sätt tillbaka den främre golvplåten. Se till att gummi-kabelstöden sitter riktigt mellan golvplåtarna när du sätter tillbaka dem. Montera tillbaka Z-profilen.

23 Jordning Jordningen av effektfrånskiljarfacket ska utföras enligt DIN VDE 0141/101. Effektfrånskiljarfacket är försett med en jordskena som löper över fackets hela bredd (Bild 24). För att garantera att metallinneslutningen har en elektriskt ledande anslutning är jordningsskenan och inneslutningen bultade med spännbrickor. I händelse av jordavledning eller dubbel jordavledning, garanterar detta att felströmmarna avleds till jordningsanslutningen. I vart och ett av facken är jordskenan utrustad med en skruvanslutning (M12) för anslutning av en jordledare. För att underlätta monteringen av jordledningen är jordningspunkterna på jordskenan liksom kabelfästjärnet försedda med nitmuttrar. Jordningspunkterna (M10) ansluts till kabelfästjärnet med kabelskärmarnas kabelskor. Kabelfästjärnet är försett med ytterligare lediga jordningspunkter. Systemjordning Jordskena Kabelfästjärn Jordningsskruv Bild 24

24 24 4 Teknisk beskrivning 4.1 Beskrivning av effektfrånskiljarfacket Det SF 6 -isolerade effektfrånskiljarfacket av typ GAE630 utmärker sig genom följande egenskaper. Primärkopplingsutrustning och bussningsskena är monterade i en gemensam gasbehållare. Svavelhexafluorid (SF 6 ) används som isolerings- och släckningsmedium. Effektfrånskiljarfacket med samlingsskena kan användas för nominell spänning upp till 24 kv med en nominell ström på 630 A. Effektfrånskiljarfacket är: metallinkapslat, nästan helt underhållsfritt, lämpligt för hårda klimatförhållanden, typgodkänt, utbyggbart. Det uppfyller specifikationerna i tillämpbara standarder och föreskrifter såväl som lagstadgade regelverk. Under tillverkningen har kvalitetsriktlinjerna i ISO 9001 åtföljts. Effektfrånskiljare Effektfrånskiljaren kännetecknas av följande huvudkomponenter: Trelägesbrytare Integrerad switch-on-säker jordbrytare Effektfrånskiljare ingen generator för extra isoleringsavstånd krävs Isoleringsavståndet bryggas utan isolerande agent Släckning av ljusbågar genom släckningsspoleprincip SF 6 som släckande och isolerande gas. nästan helt underhållsfri drivning, ej återinkoppling (effektackumulator bara för frånslag) Skyddsteknik Effektfrånskiljaren erfordrar skyddsteknik för övervakning av tillhörande utrustning. Utlösning genom shuntutlösning och/ eller energisnål strömtransformatorutlösning. Som skyddsrelä kan alla vanliga standardreläer användas. Strömtransformator i kabelutgång beroende på relätyp. Möjlighet till bussningsplacerad transformator. Ändmuffen är då i skyddsreläets skyddsområde. Skyddsreläet är monterat i en reläbox på höljet, eller integreras i frontpanelen på enheter utan reläbox (t.ex. skyddsrelä SEG typ WIC). Systemkomponenterna, såsom drivmekanismhöljet med drev, kabelanslutningsutrymmet och sockeln är fästa på gasbehållaren i moduler (se Bild 1). För att skydda personalen bättre kan effektfrånskiljarfacket byggas i en ljusbågssäker design. I detta fall förstärks både de utvändiga väggarna och höljet på kabelanslutningsutrymmet och det främre skyddet. Gasbehållaren förstärks av brandskyddande plattor som ett skydd mot interna fel. Vid ett ett internt fel begränsas trycket inuti gasbehållaren av sprängskyddet (i botten på gasbehållaren). Sprängskyddet, en uppspänd metallfolie med låg massa, öppnar vid gasövertryck på 200 kpa. Öppningen skapas av att den utpressade metallfolien kontrollerar den riktade tryckavlastningen av heta gaser in i utrymmet under SF 6 - gasbehållaren, och därefter till kabelgraven/det dubbelbottnade golvet resp. via en tryckavlastningskanal på baksidan av ställverksutrymmet (se Bild 16). Det främre höljet stänger kabelanslutningsutrymmet så att det blir trycktätt. Det är fastsatt på tvärpanelväggarna med nitar, och sedan inskjutet vertikalt underifrån och därigenom fastlåst på kabelanslutningshöljet. De främre höljena kan dessutom fås med inspektionsöppningar. Av säkerhetsskäl är effektfrånskiljarfacket som standard försett med olika spärrfunktioner. Omkopplarspärr: En spärr mot oauktoriserad omkopplingssekvens mellan manöveraxlarna på ett fack Spärr på främre kabelfacksdörren: En spärr mot oauktoriserad borttagning av den främre dörren under drift Spärr mot polaritetsomkastning (tillval): En spärr mot oauktoriserad aktivering av lastbrytaren efter borttagning av den främre dörren För ytterligare information, se kapitel 4.6. Alla aktiva delar finns i gasbehållaren som är fylld med SF 6 -isolergas. Energi tillförs resp. leds vidare från/till utbyggnadsfacken resp. blockmodulerna för GAE630- produkttyperna med kontaktstift via gjuthartsbussningar på sidorna. För kabelanslutning kan vanliga kopplingar med ytterkona motsvarande DIN användas (se "Tekniska specifikationer"). Effektfrånskiljarfackets kontroll- och indikeringselement är klart och tydligt anordnade på frontpanelen. Positionsindikatorer och manöveraxlar är integrerade på kontrollschemat. Frontpanelen är försedd med hänglåsanordningar och namnskyltar som standard. Systemet för kapacitivspänningsdetektering finns på frontpanelens högra sida. På frontpanelen visas alla symboler för jordkretsen med röd färg, medan symboler för huvudströmvägen har svart färg. Med hjälp av färggestaltningen av frontpanelens bakgrund, hänvisar alla element tydligt till respektive kopplingsfack.

SF 6 -isolerat, utbyggbart transformatorfack Typ GAE630-1TS-/4/ för åtkomliga anläggningsutrymmen för nominell spänning upp till 24 kv

SF 6 -isolerat, utbyggbart transformatorfack Typ GAE630-1TS-/4/ för åtkomliga anläggningsutrymmen för nominell spänning upp till 24 kv SF 6 -isolerat, utbyggbart transformatorfack Typ GAE630-1TS-/4/ för åtkomliga anläggningsutrymmen för nominell spänning upp till 24 kv DRIFTSINSTRUKTIONER 2 3 Innehållsförteckning 1 Allmänt... 8 1.1 Ansvar

Läs mer

R E N IO T K U R T S IN S T IF R D

R E N IO T K U R T S IN S T IF R D SF 6 -isolerat, metallinkapslat RMU-Ställverk med säkringslastbrytare i det utgående facket Typ GA...A/K/KS/TS (-C) för nominell spänning upp till 24 kv DRIFTSINSTRUKTIONER 2 3 Innehållsförteckning 1 Allmänt...

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning

Solenergisystem. Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning Solenergisystem Schüco monteringssystem MSE 210 Monteringsställning sv Monteringsanvisning: MSE 210 Monteringsställning Art.nr. 273 129 Version 04 Printed in Germany, Copyright by Schüco International

Läs mer

Vattenfelsbrytare esystop

Vattenfelsbrytare esystop 150317 sida 1 av 2 Installationen bör utföras av en fackman. Vattenfelsbrytaren esystop är anpassad till branschregler Säker Vatteninstallation. För installation av magnetventil i systemet se separat blad

Läs mer

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE. Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Översikt Handhavande av monteringsanvisningen Säkerhet Förutsättningar Avsett användningsområde Säkerhetsinstruktioner Ingrepp/ändringar och reservdelar Återvinning Standardskåp

Läs mer

Bruksanvisning för mentometer DM-230

Bruksanvisning för mentometer DM-230 Bruksanvisning för mentometer DM-230 Vad är DM-230? DM-230 är en mikroprocessorstyrd mentometer som kan användas för att mäta hur många procent av en grupp människor som röstar ja i en viss fråga. Till

Läs mer

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011

Monteringsanvisning Audi A6 Limousine (4G) 2011 Service Monteringsanvisning Audi A Limousine (4G) 2011 Audi Original Tillbehör Lasthållare 4G5.071. Utgåva 01.2011 Kundtjänst. Teknisk information Service Innehållsförteckning 1 Allmänna instruktioner.............................................................................

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 SV IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 6 720 616 401 Utgåva 2009/11 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Värmepumpar, 2009-10-05 Artikelnummer: 6720616401 Utgåva 2009/10 Copyright 2010.

Läs mer

KDIX 8810. Monteringsanvisningar

KDIX 8810. Monteringsanvisningar KDIX 8810 Monteringsanvisningar Säkerhet 4 Installationskrav 5 Installationsanvisningar 7 Säkerhet Det är mycket viktigt att du värnar om din egen och andras säkerhet. Detta häfte innehåller en mängd

Läs mer

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar

Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Dokumentrevision 1.0, januari 2011 Gobius 1- överfyllnadsskydd för septiktankar Installationsanvisning Börja här 1. Kontrollera att alla delar finns med i förpackningen. (1 sensor, 1 panel, 1 kontrollenhet

Läs mer

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1

Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46 8 555 36108 Internet: www.labkotec.se GA-1 Labkotec Oy Myllyhaantie 6 FI-33960 PIRKKALA FINLAND Tel: +358 29 006 260 Fax: +358 29 006 1260 Internet: www.labkotec.fi Labkotec AB Ekbacksvägen 28 SE-168 69 BROMMA SVERIGE Tel. +46 8 130060 Fax +46

Läs mer

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW

Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW Horisontella vindkraftverk 1,25-3,6 MW INSTALLATION OCH BRUKSANVISNING MW VÄLKOMMEN! Tack för att du köpt ett horisontellt vindkraftverk från Eco Production, en förnybar energikälla, en generator som använder

Läs mer

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200

Elteknik Svenska AB. Kabelprovare 41200 Elteknik Svenska AB Kabelprovare 41200 Kontakta oss på telefon: 060-16 60 00 Innehållsförteckning 1 Allmänt 1.1 Vad skall utrustningen användas till? sid. 3 2 Installation IR-sändare FG2150 2.1 Transport

Läs mer

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet

ComfortSystem. Instruktioner för användare av Sängryggstöd. ComfortSystem vår erfarenhet din trygghet. - vår erfarenhet din trygghet Instruktioner för användare av Sängryggstöd Comfortabel Sängryggstöd är ett enkelt och lättmonterat hjälpmedel för privatsängar i hemsjukvård eller liknande. Ryggstödet skall placeras på en resår- eller

Läs mer

Potentialutjämning SNABBGUIDE. med ett urval av de vanligaste produkterna

Potentialutjämning SNABBGUIDE. med ett urval av de vanligaste produkterna Potentialutjämning SNABBGUIDE med ett urval av de vanligaste produkterna 205 Potentialutjämning i byggnad H D G E 3 2 C E El Data Tele K-TV Avlopp Vatten järrkyla järrvärme Gas A B A. Inkommande elkablar

Läs mer

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning

SERVO-DRIVE Monteringsanvisning SERVO-DRIVE Monteringsanvisning Transformatorhållare för bottenmontering Transformatorhållare för väggmontering Julius Blum GmbH Beslagsfabrik 697 Höchst, Österrike Tel.: +4 5578 705-0 Fax: +4 5578 705-44

Läs mer

Så här används Cylinda spisar

Så här används Cylinda spisar Så här används Cylinda spisar Modellerna med emaljhäll SE 512 SE 514 Viktigt! Läs hela bruksanvisningen innan Du börjar använda spisen. Då lär Du Dig använda och sköta den rätt från början Läs hela bruksanvisningen

Läs mer

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97

Jordfräs RTT 3. Nima Maskinteknik AB nima@nimaab.se Tel 019-30 43 00. Box 1505, 701 15 ÖREBRO www.nimaab.se Fax 019-36 16 97 Jordfräs RTT 3 Tekniska data 3 växlar Arbetsbredd 60cm Vikt 78 kg Däckdimension 1.00-6 Fräsknivarnas dimension 320 mm Rotationshastighet kniv 27 rpm Hastighet växel 1 1,1 km/h Hastighet växel 2 2,1 km/h

Läs mer

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual

DOMEKT REGO RECU P. Aggregatmanual DOMEKT REGO RECU P Aggregatmanual SE Innehåll Säkerhetsföreskrifter...3 Transport...4 Kort beskrivning av aggregatet...5 Installation...7 Underhåll...8 Teknisk information...9 Ordernyckel...10 2 Säkerhetsföreskrifter

Läs mer

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR

Casall Inspire PT1. Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR Casall Inspire PT1 Power Trainer MONTERINGS- OCH BRUKSANVISNING SKRIV NED SERIENUMMER HÄR www.inspirefitness.net Dec. 2010 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Avsnitt..... Sida Anvisningar..... 1 Nödvändiga verktyg...

Läs mer

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar

DL VÄRMELAMPA. Installations- och användningsanvisningar DL VÄRMELAMPA Installations- och användningsanvisningar INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. Allmänt... 3 2. Säkerhetsföreskrifter... 3 3. Konstruktion och modeller... 4 4. Installation... 4 4.1 Placering av lampan...4

Läs mer

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0

IVT Nordic Inverter IVT-IR. Handledning. Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 IVT Nordic Inverter IVT-IR Handledning Art. nr: 12894 Utgåva 1.0 Handledning IVT Nordic Inverter, IVT-IR IVT Industrier AB, 2007-04-15 Artikelnummer: 12894 Utgåva 1.0 Copyright 2007. IVT Industrier AB.

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Elektrisk kabelvinsch

Elektrisk kabelvinsch Bruksanvisning Elektrisk kabelvinsch VANOS250 / VANOS450 / VANOS450A Bruksanvisningen är en kopia VANOS250 / VANOS450 230V/50Hz Elektrisk kabelvinsch med fjärrkontroll Den elektriska kabelvinschen är avsedd

Läs mer

Bruksanvisning / monteringsanvisning

Bruksanvisning / monteringsanvisning art.nr.bruk-freewheel Rev.2014-01 Bruksanvisning / monteringsanvisning 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING SID. Avsett ändamål 2 Säkerhetsföreskrifter 2 Garanti 2 Panthera instruktioner 3 Montera FreeWheel i fyra enkla

Läs mer

HP:s dockningsstation Referenshandbok

HP:s dockningsstation Referenshandbok HP:s dockningsstation Referenshandbok Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft är ett registrerat varumärke tillhörande Microsoft Corporation. Informationen i detta dokument kan

Läs mer

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad!

VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! VIKTIGT!!!! Man får under inga omständigheter starta fästet utan att en TV är monterad! Vikten behövs för att hålla vajern mellan motorn och fästets arm spänd. Detta krävs för att elektroniken skall kunna

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA20 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar

Installations- och bruksanvisning ASM fläktar 1 Installations- och bruksanvisning AS fläktar 1 2 2.1 3.1 3.2 4 5 Timer röd 6 H ysdiod 2 7 8 PIR ASUTIG ED TIER BEYSIG EER AA AÖVERAPPARAT ASUTIGSPIT OKOPPARE ATIGSÄT OBS Denna bruksanvisning gäller även

Läs mer

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26

INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING. Fönstermarkis. Nordic Light DA22 - DA32 - DA42 - DA46 - VS24 - VS34 - VS44 - BC26 INSTALLATION - MONTERING - RENGÖRING Fönstermarkis Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH

Monteringsanvisning VAZ H600/1. Monteringsanvisning. För installatörer. Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Monteringsanvisning För installatörer Monteringsanvisning VAZ H600/1 SE Utgivare/tillverkare Vaillant GmbH Berghauser Str. 40 D-42859 Remscheid Telefon 021 91 18 0 Telefax 021 91 18 28 10 info@vaillant.de

Läs mer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer

Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Inverter från 24V DC till 220/230V AC Softstart funktion Hög verkningsgrad Låg störningsnivå Jämn, reglerad och filtrerad utspänning av hög kvalitet Effektiv kylning LED indikatorer Spänningsomvandlare

Läs mer

WaterFuse - Utrustning

WaterFuse - Utrustning WaterFuse - Utrustning Användarmanual & Monteringsanvisning 1(12) Tack för att du har valt att köpa en automatisk vattenavstängare, WaterFuse. Vi hoppas att WaterFuse kommer uppfylla dina förväntningar

Läs mer

StandUp. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska. REF 60800001 StandUp med strömkabel

StandUp. Kontroll av funktion. Läs alltid manualen. SystemRoMedic TM. Manual - Svenska. REF 60800001 StandUp med strömkabel StandUp SystemRoMedic TM Manual - Svenska REF 60800001 StandUp med strömkabel REF 60800002 StandUp, med batteri SWL: 160 kg StandUp är en lyftstol utvecklad för att hjälpa personer upp från golv till sittande

Läs mer

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING

Terrassmarkis. Nordic Light FA40 INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING INSTALLATION - MANÖVRERING - RENGÖRING Se till att markisen fästes i ett tillräckligt säkert underlag. Varning för murket trä, söndervittrad puts eller tegel och tunna panelmaterial. Kontrollera att fönster

Läs mer

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING

SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING BRUKSANVISNING 1/6 1 INSTALLATION SLM - Flödesmätare för tätningsvatten BRUKSANVISNING 1.1 Montering SLM är försedd med en monteringsplatta för enklare installation. SLM kan monteras genom att lossa en

Läs mer

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och

Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och Innehåll Viktiga säkerhetsföreskrifter... 2 Inledning... 3 Installation... 4 Användning... 5 Rengöringsmönster... 5 Automatisk avstängning och borttagning... 6 Underhåll... 6 Poolens säkerhetsområden..8

Läs mer

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar

Konica Minolta industriella instrument. Säkerhetsanvisningar Konica Minolta industriella instrument Säkerhetsanvisningar Säkerhetssymboler Följande symboler i denna manual är till för att undvika olyckor, som kan inträffa som resultat av felaktig hantering av instrumentet.

Läs mer

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin.

ATA-hårddisk. Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. PåSvenska Anvisningar för byte ATA-hårddisk AppleCare Följ dessa anvisningar noggrant. Om du inte gör det kan det skada utrustningen och påverka garantin. Anm: Anvisningar finns på adressen http://www.apple.com/support/doityourself/.

Läs mer

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System

Teknisk manual NASA CLIPPER Wind System Sid 1 0 Teknisk manual NASA CLIPPER Sid 2 Innehållsförteckning Läs detta först... 3 Sammanfattning... 3 Teknisk data... 3 Installation... 4 Varning-viktigt... 4 Display-enhet... 4 Installation av vindgivaren...

Läs mer

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01

Allmänt. Innehåll. Line Ins 3 jan -01 GSM-LINE 2 INSTALATION Hellmertz Elektronik AB Sjötorpsvägen 8 Box 5 S-230 42 Tygelsjö E-Post Info@Hellmertz.se Tel: 040-466355 Fax: 040-466353 Preliminär! Version: 3.00 Datum: 2 okt 2000 Utskriven: 3

Läs mer

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15

Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Aktive DVB-T Utomhus- Antenn SRT ANT 15 Användarmanual 1.0 Introduktion Tack för att du väljer Strong SRT ANT 15 DVB-T antenn. Denna antenn har speciellt designats till användning för att mottaga jordiska

Läs mer

BRUKSANVISNING EE6253/6254

BRUKSANVISNING EE6253/6254 BRUKSANVISNING EE6253/6254 Pelarlyften är avsedd för fast installation och framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Säkerhetsföreskrifter Läs manualen noga och förvara den i närheten

Läs mer

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision

Bruksanvisning. PBK9-serie. Vägningsplattformar med hög precision Bruksanvisning PBK9-serie Vägningsplattformar med hög precision Gratulerar till valet av kvaliteten och precisionen hos METTLER TOLEDO. Korrekt användning av din nya utrustning enligt denna Bruksanvisning

Läs mer

BRUKSANVISNING MR-30

BRUKSANVISNING MR-30 BRUKSANVISNING MR-30 Saxlyften är framtagen för att lyfta personbilar och mindre transportbilar. Denna manual innehåller viktig information om saxlyftens installation, dess användning och dess säkerhetsrisker.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033

Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Bruks- och monteringsanvisning till Abilica Trex 3 Art. nr. 555 033 Modell T-1600 EA VARNING: För att undvika brand, elektriska stötar eller andra skador, läs följande säkerhetsföreskrifter innan du använder

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning

Ackumulatortank. IVT 120 4 Ansl. Installations- och underhållsanvisning Ackumulatortank IVT 120 4 Ansl Installations- och underhållsanvisning Art.nr: 6 720 614 922 (05/2008) SV Innehållsförteckning Innehållsförteckning 1 Säkerhetsföreskrift och symbolförklaring 3 1.1 Säkerhetsanvisningar

Läs mer

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46

GESTRA. GESTRA Steam Systems BK 46. Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 GESTRA GESTRA Steam Systems BK 46 Bruksanvisning 818437-00 Kondensatavledare BK 46 1 Innehåll Viktig information Sidan Avsedd användning... 7 Säkerhetsanvisningar... 7 Information om risker... 7 Kommentarer

Läs mer

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English

Innehållsförteckning. Instruktioner för matberedaren. English Instruktioner för matberedaren Innehållsförteckning Säker användning av matberedaren Viktiga säkerhetsföreskrifter 6 Krav på elektrisk utrustning 8 Avfallshantering av elektrisk utrustning 8 DELAR OCH

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A.

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2011 Rexair LLC R14388g-0 Printed in U.S.A. kundvårdsnummer Som en del av Rexairs kundvårdsprogram får varje Rainbow AquaMate ett serienummer för kundvård,

Läs mer

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk!

Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Katherm NK. Golvkanalvärme med naturlig konvektion Monterings- och bruksanvisning Spara denna bruksanvisning för kommande bruk! Kampmann.de/installation_manuals I77/0// SE I SAP-Nummer 7779 . Katherm NK

Läs mer

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate

Swing-Gate. ECO B/S Installation av Swing Gate Swing-Gate ECO B/S Installation av Swing Gate Generellt Nedanstående manual berör installation av motorer som omfattas av SKANDIMATIK`S produktprogram. Kontrollpanelen innehåller följande EU standarder:

Läs mer

TTUSB. Komma-igång-manual. Innehåll i lådan: *USB-kabel *CD-skiva med programvara (fri programvara från Audacity,

TTUSB. Komma-igång-manual. Innehåll i lådan: *USB-kabel *CD-skiva med programvara (fri programvara från Audacity, TTUSB Komma-igång-manual Innehåll i lådan: Uppifrån och mot vänster: *Slipmat (att placera ovanpå skivtallrik) *Skivpuck för 45-varvs skivor *Tonarmsvikt *Skivtallrik *USB-kabel *CD-skiva med programvara

Läs mer

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor

Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Instruktions manual FWT Akterspegel Monterad Motor Watersnake elektriska motorer Gratulerar och välkommen till en värld av tysta motorer. Du kommer inte att ångra ditt köp av en lättviktsmotor från Jarvis

Läs mer

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls!

Skjutdrivning 2SB5. Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5. Ändringar förbehålls! Skjutdrivning 2SB5 Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Utgåva 03.13 Ändringar förbehålls! Innehåll Komplettering av bruksanvisningen SIPOS 5 Innehåll Innehåll 1 Grunder... 3 1.1 Anvisningar beträffande

Läs mer

Centronic SunWindControl SWC510

Centronic SunWindControl SWC510 Centronic SunWindControl SWC510 sv Montage- och bruksanvisning sol- och vindstyrenhet med radiomottagare Viktig information för: montörer/ elektriker/ användare Denna anvisning ska finnas tillgänglig tillsammans

Läs mer

Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01. Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE

Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01. Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE Handbokens artikelnr: 75-0010 Rev 01 Otterbine Barebo Inc. Fractional-serien Installationshandbok CE SÄKERHET ELEKTRISKT ARBETE FÅR ENDAST UTFÖRAS AV EN BEHÖRIG ELEKTRIKER OCH I ENLIGHET MED ALLA TILLÄMPLIGA

Läs mer

Beskrivning - Installation

Beskrivning - Installation Singelgatan 2 212 28 Malmö tel 040-922050 fax 040-193358 Beskrivning - Installation Olje- bensin- fettvarnare Typ ema signal OSA Nivåövervakare OSA Kapacitiv givare ES4 Termistorgivare R6 Läs anvisningen

Läs mer

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie

Bruksanvisning Kaffekvarn. Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Bruksanvisning Kaffekvarn Kaffeemühle / Coffee grinder CM 70 Serie Innehållsförteckning Säkerhetsinformation... 3 Uppackning... 4 Krav på installationsplatsen... 4 Före första användningen... 5 Justering

Läs mer

EMOTEC L 09 Relay IPX4 D. Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY. DruckNr.: 29344292sw / -28.12

EMOTEC L 09 Relay IPX4 D. Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY. DruckNr.: 29344292sw / -28.12 EMOTEC L 09 Relay S Monterings- och bruksanvisning MADE IN GERMANY IPX4 D DruckNr.: 29344292sw / -28.12 1 Monteringsanvisning för effektbrytare EMOTEC L09 Relay Som standard levereras effektbrytaren för

Läs mer

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER

EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER EL-EPM01 Elmätare SVENSKA INSTRUKTIONER Inledning: Elmätaren EL-PM01 har utformats för att övervaka och mäta elektriska belastningar. Den är en effektiv lösning för att hjälpa till att beräkna kostnader.

Läs mer

PRODUKTBESKRIVNING N3S

PRODUKTBESKRIVNING N3S PRODUKTBESKRIVNING N3S Nexans N3S ODF system NEXANS N3S ODF SYSTEM Innehållsförteckning Innehållsförteckning Beskrivning av system KK-stativ Skarvstativ KK-box (KB 104/109) Skarvmodul Tillbehör Sidan 2

Läs mer

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING

Carrie. ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING Carrie ST-P-100H Headset-telefon BRUKSANVISNING INLEDNING Tack för att du valt Carrie telefonen. Vi hoppas att du skall ha mycket glädje av den. Läs igenom instruktionerna och skötselråd för att utnyttja

Läs mer

activpilot Concept Användnings-, justerings- och underhållsanvisning för fönstermontörer

activpilot Concept Användnings-, justerings- och underhållsanvisning för fönstermontörer activpilot oncept Användnings-, justerings- och underhållsanvisning för fönstermontörer Allmänna och säkerhetsrelevanta anmärkningar för denna monteringsanvisning enna bruksanvisning är avsedd för fönstermontörer

Läs mer

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL

ENTREPRENAD ANLÄGGNING. Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT HUS/DEL TTM 2003-07-04 OBJEKT ENTREPRENAD Installation ANLÄGGNING Drift & HUS/DEL Drift & underhåll underhåll Helautomatisk pumpanläggning AQUALIFT PRODUKTBESKRIVNING TTM AQUALIFT är en helautomatisk pumpanläggning

Läs mer

Tovenco Bruksanvisning

Tovenco Bruksanvisning Tovenco Bruksanvisning För system TDS + Tovenco Damper System + Tovenco AB Vinnersjövägen 9-11 810 40 Hedesunda Tele 0291-10750 Fax 0291-10940 info@tovenco.se www.tovenco.se Inledning Bäste kund, gratulerar!

Läs mer

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor.

Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Hydraulisk Press för noshjul och kedjor. Renovering av noshjul, svärdtoppar samt kedjebrytning. Instruktions Manual Skall läsas igenom innan hantering av pressen sker! Försäljning och marknadsföring: Skogsmateriel

Läs mer

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201

DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 DIGITAL MULTIMETER BRUKSANVISNING MODELL DT9201 1. INLEDNING Den digitala serie 92-multimetern är ett kompakt, batteridrivet instrument med 3½ LCD-skärm. Fördelar: Stor noggrannhet Stor vridbar LCD (flytande

Läs mer

LCD Display, Instruktion

LCD Display, Instruktion LCD Display, Instruktion Voltmeter, Amperemeter Specifikation: Matningsspänning: 6-18 Volt, kan tas från det system man mäter. Stömförbrukning: C:a 1,5 milliampere Visningsområden: 0-19.99 Volt (spänningsmodell)

Läs mer

I2151-S-09.06. Instruktionsbok / serviceguide. Enpunktssmörjare 250

I2151-S-09.06. Instruktionsbok / serviceguide. Enpunktssmörjare 250 I2151-S-09.06 Instruktionsbok / serviceguide Enpunktssmörjare 250 Tekniska specifikationer Specifikation Fettbehållare Strömkälla Arbetstemperatur Pulsarlube 250 M 250 cm 3 Batteri DC 4,5 V Standard: Alkaline

Läs mer

Star timmerspel Typ 45

Star timmerspel Typ 45 Star timmerspel Typ 45 Instruktionsbok och Reservdelsförteckning Industrigatan 467 40 Grästorp Tel: 0514-10505 Fax: 0514-51878 www.sonnys.se jorgen@sonnys.se Rätt till ändring av specifikation förbehålls

Läs mer

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning

MYSON STANDARD. SE Monterings- och bruksanvisning SE Monterings- och bruksanvisning Myson Standard är en modern, robust elradiator fylld med miljövänlig olja. Klass I - 230V / 400V - 50 Hz www.myson.se MYSON STANDARD SÄKERHETSINFORMATION Följande informationstexter

Läs mer

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013

L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 L 200/2 Europeiska unionens officiella tidning 25.7.2013 1. En elektronisk styrenhet för en driftsspänning av högst 1 000 V (så kallad ABS-styrenhet) som en del av det elektroniska kontrollsystemet i ett

Läs mer

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande,

INSTRUKTIONSMANUAL. För modell: A002K-17C. Portabel luftkonditionering. Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, INSTRUKTIONSMANUAL För modell: A002K-17C Portabel luftkonditionering Vänligen läs denna manual noggrant för korrekt användande, underhåll och installation. FÖRORD Portabla luftkonditioneringar har högt

Läs mer

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv GOLVVÄRMESYSTEM Installationsmanual Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv Thermopads Pvt Ltd. #28, Nagarjuna Hills

Läs mer

K-400 K-3800 K-750 K-7500

K-400 K-3800 K-750 K-7500 K-400 K-3800 K-750 K-7500 GB p. 1 DE p. 3 FR p. 5 NL p. 7 IT p. 9 ES p. 11 PT p. 13 SV p. 15 DA p. 17 NO p. 19 FI p. 21 HR p. 23 PL p. 25 RO p. 27 CZ p. 29 HU p. 31 GR p. 33 RU p. 35 Figures p. 37 RIDGE

Läs mer

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00

Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 Operationsbord RiEye 100-00101-0n Användarhandledning Droppställning Ronda 160-00100-00 2009-0057 utgåva 2 Tel +46- Innehållsförteckning 1. Introduktion droppställning Ronda... 3 2. Registrering... 3 3.

Läs mer

Light Control LC 2. Handbok

Light Control LC 2. Handbok Light Control LC 2 Handbok L I G H T C O N T R O L L C 2 Light Control LC 2 är enkel att installera och kräver endast en beröring av handen eller en signal från en fjärrkontroll för att styra din belysning.

Läs mer

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA

rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA rainbowsystem.com Rexair LLC Troy, Michigan 2013 Rexair LLC R15815G-0 Tryckt i USA kundtjänstnummer Som en del av Rexairs kundtjänstprogram får varje MiniJet ett kundtjänstserienummer först efter att

Läs mer

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK

SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK T-ARMSENHETER MED DYNRAM LÄS ALLA ANVISNINGAR OCH VARNINGAR INNAN DENNA PRODUKT TAS I BRUK SPARA FÖR FRAMTIDA BRUK P.O. Box 368 908 West Main Laurel, MT USA 59044 telefon +1 800 548 7341 telefon +1 406 628 8231 fax +1 406 628 8354 BRUKSANVISNING Internationell version MODELLNUMMER: CF13CEO T-ARMSENHETER

Läs mer

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande

PLE PLE EGENSKAPER. Dimensioner. Åkrörelse. Hastighet. Acceleration. Driftstemperatur ANVÄNDNINGSOMRÅDEN. PLE max. 6 m fribärande PLE 24 20 16 12 8 4 0 0 PLE användningsområden 67 PLE mått 68 PLE modeller 69 PLE dimensioner 71 PLE delar 72 PLE montering 73 PLE artikelnummer 76 last/(kg/m) invändig höjd/(mm) 118 115 80 50 30 16 7

Läs mer

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE

Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T OZONLUFTRENARE TACK FÖR ATT NI HANDLAR AV OSS! 1 ANVÄNDARMANUAL KOMMERSIELL OZONLUFTRENARE Ozonpro-3500T SPECIFIKATIONER Modell: Ozonpro-3500T Ozonutsläpp: 3500mg/tim Tidur: 1,3,5,10,20,30,40,50min

Läs mer

ELDRIVNA MOMENTDRAGARE

ELDRIVNA MOMENTDRAGARE SIDAN 55 ELDRIVNA MOMENTDRAGARE ANVÄNDARHANDBOK (ARTIKELNUMMER 34131) Detta verktyg har testats enligt nedanstående EEC-direktiv och standarder. EMC direktiv Lågspänningsdirektiv 89/336/EEC och tillägg

Läs mer

PORTEO. Monteringsanvisning

PORTEO. Monteringsanvisning PORTEO Monteringsanvisning Innehåll i förpackningen 5 7 1 790 50 1 2 6 A 4 8 12 10 9 11 1 14 a) 1x 2x 2x 1x 1x b) 1x 2x 2x 2x a) 15 17 b) Använd medföljande verktyg för att justera vridpotentiometrar 1

Läs mer

Installationsmanual Parkmaster 294F

Installationsmanual Parkmaster 294F Installationsmanual Parkmaster 294F Installation och konfiguration Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB Råsundavägen 79 169 57 SOLNA Tel: 08-51 49 49 30 Epost info@m-sjoberg-ab.se Innehåll 1. Installationsverktyg...

Läs mer

EC Vent Installationsinstruktion

EC Vent Installationsinstruktion -SE 15-03-2011V.A-002 Innehåll 1 Försäkran om överensstämmelse... 1 2 Varning... 2 3 Produktbeskrivning... 3 3.1 Allmänt... 3 3.1.1 Beskrivning av rumsenhet... 3 3.1.2 Beskrivning av huvudenhet... 3 3.2

Läs mer

Bruksanvisning GSM ON / OFF

Bruksanvisning GSM ON / OFF Fjärrströmbrytaren GSM ON/OFF har på fabriken konfigurerats för manövrering via SMS. Om apparaten används för manövrering via uppringning måste den ovillkorligen personaliseras (punkt D och E). Bruksanvisning

Läs mer

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S

BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S BRUKSANVISNING SÄKERHETSLARM HA51S Malmbergs Elektriska AB Box 144, 692 23 Kumla Telefon: 019-58 77 00 Fax: 019-57 11 77 info@malmbergs.com www. malmbergs.com SÄKERHETSLARM HA51S Detta trådlösa larmsystem

Läs mer

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL

INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL INSTALLATIONS- OCH ANVÄNDARMANUAL 1 och 2 ZONER s VINKYLARE Fristående och inbyggda 2009-09-01 Sid. 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1- ÖVERSIKT...3 2- VIKTIGA SÄKERHETSANVISNINGAR...4 3- FÖRBEREDELSE & INSTALLATIONSANVISNINGAR...5

Läs mer

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING HYLLSTÄLL METRO

MONTERINGS- & BRUKSANVISNING HYLLSTÄLL METRO MONTERINGS- & BRUKSANVISNING HYLLSTÄLL METRO INNEHÅLL Om ANVISNINGARNA TILLSYN & UNDERHÅLL INNAN DU BÖRJAR MONTERA MONTERINGSANVISNING STARTSEKTION MONTERINGSANVISNING PÅBYGGNAD MONTERINGSANVISNING DRAGLÅDA

Läs mer

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner

Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Art nr. 125018 Kombiapparat MF 3.3 Behandlingsapparat med tre funktioner Detta är en multifunktionsapparat som kombinerar funktionerna; Galvan (GV), Brusher (BR) och D arsonval (Högfrekvens (HF)). Apparaten

Läs mer

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45

GESTRA Steam Systems AK 45. Svenska. Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil AK 45 GESTRA Steam Systems SV Svenska Bruksanvisning 810544-01 Uppstarts-/dräneringsventil Innehåll Viktiga anvisningar Sidan Ändamålsenlig användning...4 Säkerhetsanvisning...4 Fara...4 Observera...4 DGRL (tryckkärlsdirektiv)...5

Läs mer

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna

Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna - 1 - Montering av CityBoxen Läs igenom instruktionen innan du startar uppmontering av boxarna CityBoxens Monteringsanvisning Innan du börjar montera boxarna Innan du startar uppmonterar av City-Boxen

Läs mer