6. Ekonomisk månadsrapport och barn- och elevutveckling Mona Ljunggren. 7. Budget för barn- och utbildningsnämnden Mona Ljunggren

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "6. Ekonomisk månadsrapport och barn- och elevutveckling Mona Ljunggren. 7. Budget för barn- och utbildningsnämnden Mona Ljunggren"

Transkript

1 KALLELSE Datum Sida Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 27 augusti 2019 kl. 17:00 Plats: Kommunhuset, vänstra kammaren Justerare: Johanna Bergbom Förhandling enligt MBL 11/AML: Kommunal den 15 augusti kl. 13:30 i rum Brandstorp, kommunhuset, och övriga den 15 augusti kl. 08:00 i rum Fagerhult, kommunhuset. Gruppmöten: majoriteten kl. 16:30 i vänstra kammaren och oppositionen kl. 16:30 i rum Fagerhult Föredragningslista Nr Ärende/Föredragande 1. Godkännande av dagordning Anders Almfors Dnr 2. Val av justerare Anders Almfors 3. Aktuell betygsstatistik åk 6 Katarina Ståhlkrantz 4. Aktuell betygsstatistik Hagabodaskolan 7-9 Patric Hilmersson 5. Motion om hedersrelaterat våld och förtryck Anders Ströberg BU19/78 6. Ekonomisk månadsrapport och barn- och elevutveckling Mona Ljunggren 7. Budget för barn- och utbildningsnämnden Mona Ljunggren 8. Kommunrevisionens granskning av rutiner för barn i behov av särskilt stöd Katarina Ståhlkrantz BU19/86 BU19/50

2 Sida 2 Nr Ärende/Föredragande 9. Ekonomiskt stöd till Ung Företagsamhet Katarina Ståhlkrantz Dnr BU19/ Val av ordinarie ledamot till Folkhälsorådet Anders Almfors 11. Anmälningsärenden Anders Almfors 12. Informationsärenden Anders Almfors Anders Almfors Ordförande Josef Axelsson Sekreterare

3 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida BU19/78 1 Till Barn- och utbildningsnämnden Remiss - Motion till KS om hedersrelaterat våld och förtryck Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom motionens yrkande på följande punkter: - Att kartlägga i vilken grad som problematiken med hedersrelaterat våld och förtryck förekommer i Habo kommun. - Att ta fram en handlingsplan gällande hedersrelaterat våld och förtryck. - Att utbilda och informera personal inom skola och förvaltningar om att anmälningsskyldigheten även gäller misstanke om hedersrelaterat våld och förtryck. Barn- och utbildningsnämnden beslutar att inte ställa sig bakom motionens yrkande att genomföra elevenkät där man fokuserar på hedersrelaterat våld och förtryck. Ärendebeskrivning Länsstyrelsen Östergötland ansvarar för det nationella kompetensteam som ansvarar för frågor som rör hedersrelaterat våld och förtryck. Till kompetensteamets stödtelefon inkom det under 2018 i snitt 80 samtal i månaden och antalet utsatta uppskattas till 1000 personer och merparten av dem är under 18 år (54%). Utsattheten kan handla om tvångs- och barnäktenskap, grovt fysiskt våld, allvarligt psykiskt våld och hot, omfattande kontroll och begränsningar i den utsattes vardag och liv. Jönköpings län ligger på 5:e plats gällande inkommande samtal till kompetensteamets stödtelefon. Barn- och utbildningsförvaltningen välkomnar en kartläggning kring vilken grad hedersrelaterat våld som förekommer i Habo kommun och hur behovet av kunskap ser ut. Det är ett arbete som förslagsvis genomförs tillsammans med socialförvaltningen. Kartläggningen får ligga som grund i hur man fortsatt tar sig an frågan inom de berörda förvaltningarna i Habo kommun. Exempelvis mynna ut i en gemensam handlingsplan innehållande en utbildningsplan. Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 212 Jönköpingsvägen Habo Telefon (vx) Webb

4 Dnr Sida BU19/78 2 Barn- och utbildningsförvaltningen har inlett en samverkan med Skolverket i att genomföra insatser för att stärka nyanlända barn och elevers lärande. Inom den insatsen finns det föreläsningar planerade för all pedagogisk personal samt politiker i barn- och utbildningsnämnden för att öka kompetensen kring värdegrundsfrågor såsom normer och värden, förhållningssätt. En kunskapshöjande insats som man kan koppla till frågorna om hedersrelaterat våld och förtryck. Man kommer också att se över riktlinjer och stödmaterial vid mottagande av nyanlända barn som då också kan innehålla stöd till pedagogisk personal om hedersrelaterat våld och förtryck. Att genomföra en elevenkät där man fokuserar på hedersrelaterat våld och förtryck ser vi inte som genomförbart. Det rör en så liten del av eleverna att man ej kommer kunna utläsa något av resultatet samt att det inte är etiskt försvarbart. Barn- och utbildningsnämnden Anders Ströberg Enhetschef Beslutet skickas till: Kommunstyrelsen

5

6 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN MÅNADSRAPPORT JULI 2019 Riktpunkt juli 58,33% Riktpunkt barnomsorgsavgifter 50% Budget 2019 Utfall 2019 Förbrukat % Avvikelse tkr TOTALT BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNING AVGIFTSINTÄKTER , ÖVRIGA INTÄKTER , TOTAL INTÄKT ,4 380 PERSONALKOSTNADER ,9 900 ÖVRIGA KOSTNADER , TOTAL KOSTNAD , NETTOKOSTNAD , Barn/Utbildningsnämnd PERSONALKOSTNADER ,2 70 ÖVRIGA KOSTNADER ,5 120 TOTAL KOSTNAD ,3 189 NETTOKOSTNAD , Förvaltningskansli ÖVRIGA INTÄKTER ,0 131 TOTAL INTÄKT ,0 131 PERSONALKOSTNADER ,9 222 ÖVRIGA KOSTNADER ,6 64 TOTAL KOSTNAD ,1 286 NETTOKOSTNAD , Förskoleverksamhet AVGIFTSINTÄKTER ,4-402 ÖVRIGA INTÄKTER ,2-11 TOTAL INTÄKT ,1-413 PERSONALKOSTNADER , ÖVRIGA KOSTNADER ,0-403 TOTAL KOSTNAD ,7 823 NETTOKOSTNAD ,0 409 Sida 1

7 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN MÅNADSRAPPORT JULI 2019 Riktpunkt juli 58,33% Riktpunkt barnomsorgsavgifter 50% Budget 2019 Utfall 2019 Förbrukat % Avvikelse tkr 4130 Förskoleklass ÖVRIGA INTÄKTER ,7 44 TOTAL INTÄKT ,7 44 PERSONALKOSTNADER ,9 180 ÖVRIGA KOSTNADER ,3-57 TOTAL KOSTNAD ,1 123 NETTOKOSTNAD , Interkommunal barnomsorg AVGIFTSINTÄKTER -1 1 ÖVRIGA INTÄKTER ,1 179 TOTAL INTÄKT ,2 180 ÖVRIGA KOSTNADER ,7 658 TOTAL KOSTNAD ,7 658 NETTOKOSTNAD , Fritidshem AVGIFTSINTÄKTER ,7-670 ÖVRIGA INTÄKTER ,6-127 TOTAL INTÄKT ,0-797 PERSONALKOSTNADER , ÖVRIGA KOSTNADER ,5 357 TOTAL KOSTNAD , NETTOKOSTNAD , Administration PERSONALKOSTNADER ,2-124 ÖVRIGA KOSTNADER ,0-59 TOTAL KOSTNAD ,7-183 NETTOKOSTNAD ,7-183 Sida 2

8 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN MÅNADSRAPPORT JULI 2019 Riktpunkt juli 58,33% Riktpunkt barnomsorgsavgifter 50% Budget 2019 Utfall 2019 Förbrukat % Avvikelse tkr 4320 Lärarlöner ÖVRIGA INTÄKTER , TOTAL INTÄKT , PERSONALKOSTNADER , ÖVRIGA KOSTNADER ,2 15 TOTAL KOSTNAD , NETTOKOSTNAD , Personalfortbildning PERSONALKOSTNADER -3 3 ÖVRIGA KOSTNADER ,4-98 TOTAL KOSTNAD ,1-95 NETTOKOSTNAD , Läromedel ÖVRIGA INTÄKTER TOTAL INTÄKT PERSONALKOSTNADER ,7-263 ÖVRIGA KOSTNADER ,3 623 TOTAL KOSTNAD ,7 359 NETTOKOSTNAD , Övrig verksamhet ÖVRIGA INTÄKTER TOTAL INTÄKT PERSONALKOSTNADER ÖVRIGA KOSTNADER ,1 646 TOTAL KOSTNAD ,3 583 NETTOKOSTNAD ,9 699 Sida 3

9 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN MÅNADSRAPPORT JULI 2019 Riktpunkt juli 58,33% Riktpunkt barnomsorgsavgifter 50% Budget 2019 Utfall 2019 Förbrukat % Avvikelse tkr 4350 Inventarier, underhåll ÖVRIGA KOSTNADER ,3 240 TOTAL KOSTNAD ,3 240 NETTOKOSTNAD , Särskola PERSONALKOSTNADER ,9 364 ÖVRIGA KOSTNADER ,3-916 TOTAL KOSTNAD ,7-552 NETTOKOSTNAD , Skolmåltider ÖVRIGA KOSTNADER ,7-566 TOTAL KOSTNAD ,7-566 NETTOKOSTNAD , Elevvård ÖVRIGA INTÄKTER TOTAL INTÄKT PERSONALKOSTNADER ,9 841 ÖVRIGA KOSTNADER ,2-670 TOTAL KOSTNAD ,1 171 NETTOKOSTNAD , Skolskjutsar ÖVRIGA INTÄKTER TOTAL INTÄKT ÖVRIGA KOSTNADER ,4-504 TOTAL KOSTNAD ,4-504 NETTOKOSTNAD , Skolbibliotek Sida 4

10 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN MÅNADSRAPPORT JULI 2019 Riktpunkt juli 58,33% Riktpunkt barnomsorgsavgifter 50% Budget 2019 Utfall 2019 Förbrukat % Avvikelse tkr ÖVRIGA INTÄKTER TOTAL INTÄKT PERSONALKOSTNADER ,2 15 ÖVRIGA KOSTNADER ,9 30 TOTAL KOSTNAD ,9 45 NETTOKOSTNAD , Interkommunal grundskola ÖVRIGA INTÄKTER ,9 43 TOTAL INTÄKT ,9 43 ÖVRIGA KOSTNADER ,2-311 TOTAL KOSTNAD ,2-311 NETTOKOSTNAD , Gymnasieskola ÖVRIGA INTÄKTER , TOTAL INTÄKT , PERSONALKOSTNADER ,5 11 ÖVRIGA KOSTNADER , TOTAL KOSTNAD , NETTOKOSTNAD , Vuxenutbildning PERSONALKOSTNADER ,1 1 ÖVRIGA KOSTNADER ,8 256 TOTAL KOSTNAD ,6 257 NETTOKOSTNAD , Kommunal kulturskola AVGIFTSINTÄKTER ,3-72 ÖVRIGA INTÄKTER TOTAL INTÄKT ,1-163 PERSONALKOSTNADER ,4-163 Sida 5

11 BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN MÅNADSRAPPORT JULI 2019 Riktpunkt juli 58,33% Riktpunkt barnomsorgsavgifter 50% Budget 2019 Utfall 2019 Förbrukat % Avvikelse tkr ÖVRIGA KOSTNADER ,5-367 TOTAL KOSTNAD ,2-530 NETTOKOSTNAD ,6-693 Sida 6

12 Barn och elevavstämning 2019 Juli redovisad augusti Snitt Snitt Diff utfall Budget Jan Feb Mars Apr Maj Juni Budget Juli Aug Sep Okt Nov Dec Budget Utfall Helår Förskola Fritidshem Skola Gymnasie Siffran osäker

13 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida BU19/86 1 Till Barn- och utbildningsnämnden Budgetförslag Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att godkänna barn- och utbildningsförvaltningens förslag till budget 2020 med plan Ärendebeskrivning Barn- och utbildningsförvaltningen har tillsammans med barn- och utbildningsnämnden tagit fram ett förslag till budget 2020 och plan Budgetförslaget innehåller även barn- och utbildningsnämndens verksamhetsmål för mandatperioden. Barn- och utbildningsnämnden föreslås godkänna förvaltningens förslag till budget 2020 med plan Katarina Ståhlkrantz Barn- och utbildningschef Beslutet skickas till: Förvaltningsekonom Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 212 Jönköpingsvägen Habo Telefon (vx) Webb

14 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida BU19/50 1 Till Barn- och utbildningsnämnden Svar på granskning av rutiner för barn i behov av särskilt stöd Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att ställa sig bakom barn- och utbildningsförvaltningens svar på Deloitte AB:s granskning av rutiner för barn i behov av särskilt stöd. Ärendebeskrivning Kommunrevisionen i Habo kommun har gett Deloitte AB i uppdrag att granska om barn- och utbildningsnämnden har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd. Deloitte AB gör efter sin granskning den sammanfattande bedömningen att barn- och utbildningsnämnden i huvudsak har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd. Barn- och utbildningsnämnden rekommenderas dock att: - Fastställa mål kopplade till barn i behov av särskilt stöd och förankra målen i verksamheten. - Följa upp statistik avseende enskild undervisning och studiehandledning på modersmålet. - Analysera varför skillnaden mellan andelen elever som uppnår kunskapskraven i samtliga ämnen skiljer sig så mycket mellan årskurs 6 och 9. - Försäkra sig om att alla elever som inte uppnår kunskapskraven får stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd. - Slutföra utredningen av resursfördelningsmodellen och säkerställa att resurserna fördelas efter elevernas olika förutsättningar och behov. Habo kommun har inlett ett arbete med en förändrad styrmodell, som innebär att barn- och utbildningsnämnden inte längre förväntas sätta upp detaljerade mål för verksamheten. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår därför istället att barn i behov av särskilt stöd beaktas som en målgrupp av särskild betydelse i det fortsatta arbetet med den nya styrmodellen. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår också att enskild undervisning och studiehandledning på modersmålet bör vägas in i arbetet med att ta fram kritiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer. Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 212 Jönköpingsvägen Habo Telefon (vx) Webb

15 Dnr Sida BU19/50 2 Av de elever som läsåret 2013/2014 gick i årskurs 6 uppnådde 71,8 % av dessa något av betygen A-E i alla ämnen. I årskurs 9 (läsåret 2016/2017) nådde 77,1 av dessa elever på Hagabodaskolan kunskapskraven i alla ämnen. (78,8 % av alla kommunens elever i åk 9 nådde kunskapskraven i alla ämnen.) Andelen elever som uppnådde kunskapskraven i alla ämnen var alltså högre i årskurs 9 än i årskurs 6. Av eleverna i årskurs 6, läsåret 2014/2015, uppnådde 82,1 % betyg i samtliga ämnen. Motsvarande andel för dessa elever i årskurs 9 på Hagabodaskolan (läsåret 2017/2018) var 68,1 %. (Motsvarande andel av samtliga folkbokförda elever i årskurs 9 var 70,6 %.) Andelen elever som uppnådde kunskapskraven i alla ämnen var i denna elevgrupp således lägre i årskurs 9 än i årskurs 6. 81,1 % av eleverna i årskurs 6 läsåret 2015/2016 uppnådde något av betygen A-E i alla ämnen. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer så snart den officiella nationella statistiken publiceras följa upp i vilken utsträckning eleverna i årskurs 9 (läsåret 2018/2019) har uppnått kunskapskraven i samtliga ämnen och analysera resultatet. En analys av den negativa differensen i betygsresultat mellan årskurs 6 och 9, för de elever som gick i årskurs 6 läsåret 2014/2015, visade bland annat att den tillfälliga modullösningen (när Hagabodaskolan renoverades) lett till försämrad arbetsmiljö som påverkat elevernas resultat negativt. En högpresterande elevgrupp valde inför årskurs 7 att byta till skolgång i annan kommun. Då ett fåtal elever ger stor statistisk påverkan på en relativt liten elevgrupp, har även detta sannolikt påverkat resultatet. Barn- och utbildningsförvaltningen ställer sig bakom Deloitte AB:s rekommendation att försäkra sig om att alla elever som inte uppnår kunskapskraven får stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd. Utredningen av och framtagandet av en ny resursfördelningsmodell, där resurserna fördelas efter elevernas olika förutsättningar och behov, beräknas vara klar under tidig höst Barn- och utbildningsnämnden Katarina Ståhlkrantz Barn- och utbildningschef Beslutet skickas till: Kommunrevisionen

16 Revisorerna i Habo kommun 13 juni 2019 Till Barn- och utbildningsnämnden Granskning av barn i behov av särskilt stöd Vi har med stöd av Deloitte genomfört en granskning av barn- och utbildningsnämndens arbete med barn i behov av särskilt stöd. I bifogad granskningsrapport framför vi ett antal rekommendationer. Vi önskar få del av barn- och utbildningsnämndens svar på rapportens rekommendationer senast För kommunens revisorer Stellan Carlström Ordförande Jerker Johansson V ordförande

17 Barn i behov av särskilt stöd Innehåll Barn i behov av särskilt stöd Habo kommun Juni 2019 Fredric Gyllensten och Erik Muregård 00

18 Barn i behov av särskilt stöd Innehåll Innehåll Innehåll 1 Sammanfattning 2 1. Inledning 3 2. Granskningsresultat 5 Bilagor 16 1

19 Barn i behov av särskilt stöd Sammanfattning Sammanfattning Deloitte AB har av de förtroendevalda revisorerna i Habo kommun fått uppdraget att genomföra en granskning avseende barn i behov i särskilt stöd. Revisionsfråga Har barn- och utbildningsnämnden en ändamålsenlig styrning och uppföljning av arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd? Svar på revisionsfråga Vår sammanfattande bedömning är att barn- och utbildningsnämnden i huvudsak har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd. Iakttagelser Nämnden har inte fastställt några egna specifika mål avseende barn i behov av särskilt stöd. Nämnden följer upp statistik avseende åtgärdsprogram, särskild undervisningsgrupp och anpassad studiegång men inte enskild undervisning och studiehandledning på modersmålet. Av eleverna i årskurs 9 läsåret 2017/2018 uppnådde 68,1 % kunskapskraven i samtliga ämnen. Samma elever uppnådde kunskapskraven i 82,1 % av ämnena när de gick i årskurs 6, vilket är en differens på 14 procentenheter. Vi noterar att det finns en stor skillnad i skolresultaten mellan årskurserna. Enligt offentlig statistik uppnådde 31,9 % av eleverna i årskurs 9 inte kunskapskraven det senaste läsåret. Enligt skollagen ska stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd ges till de elever som befaras inte komma att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Det finns en risk att samtliga elever inte fått stöd i den omfattning som de behöver. Det finns riktlinjer för stödinsatser med ansvarsbeskrivningar och processbilder. Ansvarsfördelningen avseende barn i behov av särskilt stöd är ändamålsenlig och tillfredsställande. Det finns ändamålsenliga och tillfredsställande rutiner för att identifiera barn i behov av särskilt stöd. Det finns en resursfördelningsmodell som i dagsläget är under utredning av en extern konsult. Barn- och utbildningsnämnden följer upp arbetet med särskilt stöd genom dialog, uppföljning av statistik samt kontaktpersoner. Det finns en rutinmässig samverkan med relevanta aktörer såsom socialtjänsten och fritidsgårdarna. Rekommendationer Barn och utbildningsnämnden rekommenderas att: Fastställa mål kopplade till barn i behov av särskilt stöd och förankra målen i verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden rekommenderas att följa upp statistik avseende enskild undervisning och studiehandledning på modersmålet. Analysera varför skillnaden mellan andelen elever som uppnår kunskapskraven i samtliga ämnen skiljer sig så mycket mellan årskurs 6 och 9. Försäkra sig om att alla elever som inte uppnår kunskapskraven får stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd. Slutföra utredningen av resursfördelningsmodellen och säkerställa att resurserna fördelas efter elevernas olika förutsättningar och behov. Jönköping den 5 juni DELOITTE AB Fredric Gyllensten Projektledare Erik Muregård Verksamhetskonsult 2

20 Barn i behov av särskilt stöd Inledning 1. Inledning Bakgrund Av skollagens 3 kap framgår att behov av särskilt stöd ska utredas i de fall där det befaras att en elev inte kommer att nå uppsatta kunskapskrav. Om utredningen visar att eleven är i behov av särskilt stöd ska sådant stöd erbjudas. Det särskilda stödet får ges istället för den undervisning eleven annars skulle deltagit i eller som komplement till denna. Det är av vikt att barn och elever i behov av särskilt stöd uppmärksammas så tidigt som möjligt så att åtgärder kan vidtas. Samverkan mellan kommunens olika verksamhetsområden är även av vikt för att den enskilde ska få tillfredställande stöd. Revisorerna i Habo kommun har utifrån sin risk- och väsentlighetsanalys sett ett behov av att granska arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd i kommunen. Syfte och avgränsning Granskningens syfte är undersöka ifall barn- och utbildningsnämnden har en ändamålsenlig styrning och uppföljning av arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd. Granskningens tyngdpunkt kommer huvudsakligen att riktas mot grundskolan. Revisionsfråga Har barn- och utbildningsnämnden en ändamålsenlig styrning och uppföljning av arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd? Underliggande frågeställningar Har nämnden fastställt mål avseende barn i behov av särskilt stöd? Hur ser ansvarsfördelningen och rollerna ut avseende särskilt stöd till barn och elever? Vilka rutiner finns för att tidigt upptäcka barn i behov av särskilt stöd? Finns det en fastställd resursfördelningsmodell för det särskilda stödet? Hur följer nämnden upp skolornas arbete med det särskilda stödet? Sker tillfredställande samarbete med övriga berörda nämnder inom kommunen? Metod och granskningsinriktning Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, statiska analyser samt genom intervjuer med följande befattningshavare: Förvaltningschef Specialpedagog Speciallärare Kurator Två rektorer Två lärare. Granskningen har delats in i följande sju faser: Planering av intervjuer. Samla fakta/underlag genom intervjuer och dokumentgranskning. 3

21 Barn i behov av särskilt stöd Inledning Genomgång, sammanställning och analys av insamlat material. Vid behov komplettering med mer material. Framtagning av viktiga iakttagelser och rekommendationer samt svar på revisionsfråga. Rapportskrivning inkl. sakavstämning. Presentation av granskning till revisorer. Godkänd rapport skickas till berörda nämnder & revisorer. Kvalitetssäkring Kvalitetssäkring har skett genom Deloittes interna kvalitetssäkringssystem. Rapporten har även kvalitetssäkrats av de intervjuade personerna. 4

22 Barn i behov av särskilt stöd Granskningsresultat 2. Granskningsresultat Utifrån genomförda intervjuer och granskat material har en övergripande beskrivning av arbetet med barn och elever i behov av särskilt stöd gjorts nedan. De iakttagelser som framkommit till följd av intervjuer och dokumentstudier redogörs under den rubrik som ansetts mest lämplig. Har nämnden fastställt mål avseende barn i behov av särskilt stöd? Barn- och utbildningsförvaltningen utgår ifrån skollagen i sitt arbete med barn i behov av särskilt stöd. Nämnden har inte fastställt några egna specifika mål kopplade till det särskilda stödet. Ur förvaltningens perspektiv är skollagstiftningen tydlig vad gäller särskilt stöd och det finns inget behov av egna interna mål. Enligt skollagen 3 kap. 10 ska det särskilda stödet ges på det sätt och i den omfattning som behövs för att eleven ska ha möjlighet att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Under intervjuerna framkom dock att det finns specifika inriktningsmål inom skolorna med fokus på bland annat trygghet, inkludering och motivation. Inriktningsmålen förändras utifrån vad skolorna bedömer vara mest väsentliga fokusområden. Skolverket samlar in statistik om de olika typerna av stöd som finns specificerade i skollagen (2011:800) och skolförordningen (2011:185): Enskild undervisning. Särskild undervisningsgrupp. Anpassad studiegång. Studiehandledning på modersmålet. Ett åtgärdsprogram ska utarbetas för en elev som är i behov av särskilt stöd, det innebär att elever med de fyra specificerade stödinsatserna ovan även har ett åtgärdsprogram. Barn- och utbildningsförvaltningen i Habo kommun följer upp antalet elever med olika stödbehov i en särskild pedagogisk rapport, vilken även rapporteras till nämnden. Antalet och andelen elever med åtgärdsprogram, särskilt stöd i undervisningsgrupp och anpassad studiegång sammanställs i tabell 1. Det innebär att under läsåret 2017/2018 fick 101 barn, 6 % av alla barn i grundskolan, särskilt stöd. Enligt intervjuade följer Habo kommun inte upp statistik avseende enskild undervisning och studiehandledning på modersmålet. Barn i behov av särskilt stöd i Habo Antal Andel Elever som har åtgärdsprogram % Elever med särskilt stöd i undervisningsgrupp 27 2 % Elever med anpassad studiegång 28 2 % Tabell 1. Volymmått för särskilt stöd i Habo kommun läsåret 2017/2018 (Källa: Barnoch utbildningsförvaltningen). Enligt intervjuade har antalet åtgärdsprogram i Habo minskat de senaste åren på grund av en genomförd ändring i Skollagen under 2014 i syfte att minska lärarnas arbete med åtgärdsprogram och annan dokumentation. Läsåret 2014/2015 hade 13,9 % av Habo kommuns elever åtgärdsprogram. Året därpå sjönk andelen markant, vilket ses i figur 1. Under senaste läsåret 2017/2018 hade 6 % av Habo kommuns elever åtgärdsprogram, vilket var 0,8 procentenheter högre än genomsnittet bland alla kommuner. Källan för statistiken för alla kommuner är Skolverket och avser endast kommunal huvudman. 5

23 Barn i behov av särskilt stöd Granskningsresultat Andelen elever med åtgärdsprogram 13,9 6,9 5,6 5,1 4,7 5,2 6 2,7 2014/ / / /2018 Behörighet 2014/ / / /2018 yrkesprogram Habo 82,0 89,8 85,6 80,7 Habo (exkl.) 82,6 90,7 87,1 85,0 Liknande 89,2 92,3 88,1 86,2 kommuner Liknande kommuner (exkl.) 91,1 93,8 91,5 90,5 Alla kommuner Habo Riket 83,4 85,5 79,4 81,9 Figur 1. Andelen elever med åtgärdsprogram, andel (%) (Källa: Barn- och utbildningsförvaltningen och Skolverket). Enligt Skolverket var den genomsnittliga andelen elever med särskilt stöd i undervisningsgrupp 1,1 % under läsåret 2017/2018. Samma läsår var andelen elever med anpassad studiegång 0,9 %. Erhållen statistik från barn- och utbildningsförvaltningen visar att andelen var 2 % för båda parametrarna i Habo kommun, se även tabell 1. Följaktligen hade Habo högre andel elever med särskilt stöd i undervisningsgrupp och med anpassad studiegång än genomsnittet i alla kommuner. Behörigheten till yrkesprogram varierar mycket mellan olika år. Under läsåret 2017/2018 hade Habo 1,2 procentenheter lägre behörighet än genomsnittet, men året innan hade Habo 6,2 procentenheter högre behörighet. Statistiken visar att skillnaden när nyinvandrade och elever med okänd bakgrund exkluderas blivit allt större i Habo. 2014/2015 var skillnaden 0,6 procentenheter och 2017/2018 var skillnaden 4,3 procentenheter. Skillnaden i riket har gått från 3,3 till 5,1 procentenheter. I tabell 2 visas andelen behöriga till yrkesprogram i Habo, liknande kommuner enligt Kolada och riket. Riket (exkl.) 87,7 88,9 86,9 87,0 Tabell 2. Elever i år 9 som är behöriga till yrkesprogram, kommunala skolor, andel (%) (Källa: Kolada.se). Under läsåret 2017/2018 uppnådde 84,6 % av eleverna i årskurs 6 kunskapskraven i alla ämnen i Habo kommun, vilket ses i tabell 3. Habo ligger betydligt högre än riket som har en andel på 75,9 % som uppnådde kunskapskraven under 2017/2018. Kunskapskrav 2014/ / / /2018 år 6 Habo 82,1 81,1 86,0 84,6 Liknande 83,1 85,4 86,8 82,9 kommuner Riket 78,7 78,3 76,4 75,9 Tabell 3. Elever i år 6 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) (Källa: Kolada.se). 6

24 Barn i behov av särskilt stöd Granskningsresultat Andelen elever som uppnått kunskapskraven i alla ämnen i årskurs 9 har mellan 2014/ /2018 minskat med 4,9 procentenheter från 73,0 % till 68,1 %. Övriga år är andelen som uppnått kunskapskraven markant högre än 2017/2018. Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund ökade andelen under läsåret 2017/2018 med 3,6 procentenheter till 71,7 %, vilket ses i tabell 4. Kunskapskrav 2014/ / / /2018 år 9 Habo 73,0 84,3 77,1 68,1 Habo (exkl.) 73,6 85,0 78,4 71,7 Liknande 81,9 83,4 80,8 78,7 kommuner Liknande 83,8 84,9 85,2 83,1 kommuner (exkl.) Riket 74,6 75,6 70,4 72,5 Riket (exkl.) 78,7 79,2 78,1 77,9 Tabell 4. Elever i år 9 som uppnått kunskapskraven i alla ämnen, kommunala skolor, andel (%) (Källa: Kolada.se). I Habo kommun var det genomsnittliga meritvärdet 214,2 i årskurs 9 under senaste läsåret, vilket ses i tabell 5. I paritet med jämförbara kommuner hade Habo ett lågt meritvärde. Exklusive nyinvandrade och elever med okänd bakgrund har Habo ett meritvärde på 220,9 och riket 226,7 under senaste läsåret, vilket är en differens på 5,8 enheter. Differensen mellan Habo och riket när alla elever inkluderas var 3,5 enheter. Meritvärde år / / / /2018 Habo 212,7 229,0 225,6 214,2 Habo (exkl.) 213,0 230,6 229,1 220,9 Liknande 232,2 236,1 233,3 234,3 kommuner Liknande 234,7 238,4 241,5 240,5 kommuner (exkl.) Riket 215,7 219,3 211,5 217,7 Riket (exkl.) 221,9 224,9 225,0 226,7 Tabell 5. Elever i år 9, meritvärde kommunala skolor, genomsnitt (Källa: Kolada.se). Skolinspektionen är tillsynsmyndighet och tar emot anmälningar i enskilda ärenden från elever och föräldrar. Enligt Skolinspektionens offentliga statistik tog Skolinspektionen under 2016 beslut om 7 anmälningar där grund för utredning var särskilt stöd. För tre av dessa beslutade Skolinspektionen om föreläggande. Under 2017 bedömde Skolinspektionen att Habo kommun vidtagit tillräckliga åtgärder i de tre anmälningar som bedömdes. I Skolinspektionens skolenkäter för höstterminen 2017 fick Habo kommun ett medelvärde på 7,4 i betyg av vårdnadshavare vad gäller att anpassa sig efter elevens behov. Genomsnittet bland alla kommuner var samtidigt 7,3. Bl.a. svarade 48 % helt och hållet och 42 % ganska bra på frågan om vårdnadshavarens barn får den hjälp som hon/han behöver för att nå kunskapskraven. 5 %, 26 vårdnadshavare, svarade att barnet behöver mer hjälp än skolan ger, vilket är under genomsnittet på 8 %. Av personalen svarade 17 % helt och hållet och 62 % ganska bra på frågan om de har förutsättningar att hjälpa elever som är i behov av det. Medelvärdet i Habo blev 7,6, vilket var samma som genomsnittet i Sverige, för hur bra verksamheten är på att anpassa sig efter elevens behov. Av elever i årskurs 9 på 7

25 Barn i behov av särskilt stöd Granskningsresultat Hagabodaskolan svarade 8 % stämmer inte alls på frågan om de kan få extraundervisning om de skulle behöva det. Medelindex på Hagabodaskolan vad gäller elevernas svar på kategorin anpassning efter elevens behov var 6,4, vilket var lägre än genomsnittsindexet på 6,8. I bilaga 1,2 och 3 syns statistik från vårdnadshavares, personals och elevers enkätsvar i Skolinspektionens granskning. Bedömning Nämnden har inte fastställt några egna specifika mål avseende barn i behov av särskilt stöd. Vår bedömning är att nämndspecifika mål med tydliga målindikatorer är av vikt för att förvaltningen ska kunna planera och utföra sitt arbete i den politiska och strategiska riktning som nämnden önskar. Vi noterar att nämnden inte följer upp statistik avseende enskild undervisning och studiehandledning på modersmålet. Eftersom Skolverket samlar in och publicerar denna statistik på nationell nivå bedömer vi att förvaltningen även bör följa upp och rapportera denna statistik till nämnden på kommunnivå. Offentlig statistik visar att Habo kommun under 2014/2015 och 2017/2018 haft ett förhållandevis lågt resultat vad gäller behörighet, kunskapskrav och meritvärde i årskurs 9 gentemot genomsnittet i riket. Under 2015/2016 och 2016/2017 hade Habo kommun emellertid ett förhållandevis högt resultat. I årskurs 6 har en förhållandevis stor andel uppnått kunskapskraven under samtliga undersökta år. förvaltningens statistik hade 6 % av eleverna åtgärdsprogram under 2017/2018. Enligt skollagen ska stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd ges till de elever som befaras inte komma att nå de kunskapskrav som minst ska uppnås. Vi har ingen information som stödjer att samtliga elever som inte uppnått kunskapskraven fått särskilt stöd. Följaktligen bedömer vi att det finns en risk att samtliga elever inte fått stöd i den omfattning som de behöver. Habo uppvisar inga avvikelser från normen i resultatet från Skolinspektionens skolenkäter från Rekommendation Barn- och utbildningsnämnden rekommenderas att fastställa mål kopplade till barn i behov av särskilt stöd och förankra målen i verksamheten. Barn- och utbildningsnämnden rekommenderas att följa upp statistik avseende enskild undervisning och studiehandledning på modersmålet. Barn- och utbildningsnämnden rekommenderas att analysera varför skillnaden mellan andelen elever som uppnår kunskapskraven i samtliga ämnen skiljer sig så mycket mellan årskurs 6 och 9. Barn- och utbildningsnämnden rekommenderas att försäkra sig om att alla elever som inte uppnår kunskapskraven får stöd i form av extra anpassningar eller särskilt stöd. Av eleverna i årskurs 9 under 2017/2018 uppnådde 68,1 % kunskapskraven i samtliga ämnen. När dessa elever tre år tidigare gick i årskurs 6 under 2014/2015 uppnådde 82,1 % kunskapskraven, vilket är en differens på 14 procentenheter. Genomsnittet bland alla kommuner var samtidigt en differens på 6,2 procentenheter. Vi noterar att det finns en stor skillnad mellan skolresultaten i årskurs 6 och 9. Under senaste läsåret var det 31,9 % av eleverna som inte uppnådde kunskapskraven i samtliga ämnen i årskurs 9 i Habo kommun. Enligt 8

26 Barn i behov av särskilt stöd Granskningsresultat Hur ser ansvarsfördelningen och rollerna ut avseende särskilt stöd till barn och elever? Rektor för respektive grundskola har ansvaret för särskilt stöd till skolans elever. Vid föreläggande från Skolinspektionen är det dock huvudmannen (förvaltningschefen) som bär ansvaret. Varje grundskola i Habo kommun har en egen elevhälsa med uppdrag från rektor. De olika elevhälsogrupperna är dock underordnade en enhetschef i den centrala elevhälsan vid förvaltningen. I respektive grundskola finns en trygghetsgrupp som består av bl.a. specialpedagoger. I elevhälsan finns även en skolpsykolog som gör utredningar innan remittering till BUP (Barn- och ungdomspsykiatrin). I bilaga 4 återfinns en illustration av organisationsstrukturen. för lärare i arbetet med extra anpassningar samt skapa rutiner på skolenheten för att tidigt få information om att en elev kan vara i behov av särskilt stöd. Om extra anpassning inte är tillräckligt anmäler undervisande lärare det till rektorn via blankett. Rektorn ansvarar då för att se till att elevens behov av särskilt stöd utreds. Särskilt stöd handlar om insatser av mer omfattande karaktär som normalt inte är möjliga att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Kommunen tog fram övergripande riktlinjer för stödinsatser i skolan Styrdokumentet bygger på Skolverkets riktlinjer där det skiljs mellan två former av stödinsatser extra anpassningar och särskilt stöd. I figur 2 ses arbetsgången för stödinsatser med ansvarsfördelning i fet stil. Figuren är baserad på förvaltningens egen bild av processen. Hagabodaskolan har tagit fram en egen processbeskrivning med tydligare ansvarsfördelning utifrån de övergripande riktlinjerna. Extra anpassningar är en stödinsats av mindre ingripande karaktär som normalt är möjlig att genomföra för lärare och övrig skolpersonal inom ramen för den ordinarie undervisningen. Exempel på extra anpassningar är ett särskilt schema, digital teknik, anpassade läromedel och extra tydliga instruktioner. Det måste inte fattas något formellt beslut om extra anpassningar utan lärare tillämpar anpassningarna efter eget omdöme. De extra anpassningarna dokumenteras i elevens individuella utvecklingsplan och något åtgärdsprogram upprättas inte. Enligt riktlinjerna har respektive rektor ansvar för att ta tillvara på elevhälsans kompetens i ett tidigt skede av elevernas skolgång. Elevhälsan ska utgöra stöd Figur 2. Arbetsgången för stödinsatser (Källa: Deloittes figur baserad på barn- och utbildningsförvaltningens processbild). 9

27 Barn i behov av särskilt stöd Granskningsresultat Riktlinjerna beskriver ytterligare vilket ansvar rektor och den som är ansvarig för att utreda en elevs behov av särskilt stöd har. Rektorn beslutar om vem som är ansvarig utredare. Efter utredning beslutas om behov av särskilt stöd föreligger och i så fall utarbetas ett åtgärdsprogram. Bedömning Vi noterar att det finns riktlinjer för stödinsatser med ansvarsbeskrivningar och processbilder för att förtydliga arbetsgången. Intervjupersonerna uppger att riktlinjerna följs och är nöjda med riktlinjernas utformning och effekter. Hagabodaskolan har även valt att förtydliga arbetsgången genom ett eget dokument med beskrivningar och tydligare ansvarsfördelning, vilket vi bedömer som positivt. Det har under intervjuerna med personal på olika nivåer inom förvaltningen inte framkommit att det skulle finnas några brister eller oklarheter i ansvarsfördelningen vad gäller barn i behov av särskilt stöd. Vi bedömer följaktligen att ansvarsfördelningen avseende barn i behov av särskilt stöd är tydlig och tillfredsställande. 10

28 Barn i behov av särskilt stöd Granskningsresultat Vilka rutiner finns för att tidigt upptäcka barn i behov av särskilt stöd? Habo kommun använder ett antal metoder för att identifiera barn i behov av särskilt stöd. Kontinuerliga screeningtester görs i kärnämnena matematik, svenska och engelska. Resultatet av testerna ger möjlighet att upptäcka de barn som inte förväntas nå kunskapsmålen i dessa ämnen. I verksamhetssystemet InfoMentor bedömer lärarna varje enskild elevs kunskapsutveckling med olika färger (grön, gul och röd) och gör en prognos för att se ifall eleven förväntas nå målen. Nationella prov fungerar också som en identifieringsmetod för att se vilka elever som inte förväntas nå kunskapsmålen. Av intervjuerna framgår att det finns flertalet nätverk för att diskutera barn i behov av särskilt stöd. Elevhälsogruppen har ett öppet möte varje vecka där även övrig personal kan delta och bl.a. få guidning. Enligt förvaltningens riktlinjer ska elevhälsan utgöra stöd för lärare genom rådgivning i att identifiera en elevs behov. Förvaltningschefen har regelbundna möten tillsammans med rektorerna. En trygghetsgrupp på varje skola fångar upp problem och rapporterar till elevhälsan. Eftersom kommunen är så pass liten upplever intervjuade att kommunikationsvägarna mellan olika enheter och nivåer i förvaltningen är korta. Skolverket har initierat en särskild kompetensutvecklingsinsats, Specialpedagogik för lärande, där grundskollärare får möjlighet att tillsammans med kollegor diskutera och pröva specialpedagogiska metoder och arbetssätt. Några av Habo kommuns grundskolor har redan deltagit i kompetensutvecklingen medan vissa grundskolor kommer delta senare under Enligt intervjuade har insatsen Specialpedagogik för lärande bl.a. lett till ökad kunskap om att även elever som inte är utåtagerande kan vara i behov av särskilt stöd. Under intervjuerna framkom att det finns barn som sköter sig i skolan men är mycket utåtagerande i hemmet. Dessa barn är de som är svårast att upptäcka. Identifiering görs i dessa fall genom dialog och samverkan med vårdnadshavare, vilket sker i form av föräldramöten, utvecklingssamtal och inbjudan till extra samtal vid behov. Av intervjuerna framgår att risken är liten att elever faller mellan stolarna. Förvaltningen har inte genomfört någon undersökning avseende hur många av kommunens barn i behov av särskilt stöd som faktiskt får stöd. Enligt intervjuade fungerar rutinerna bra ifall en elev inte kommer till skolan. Om frånvarouppföljningen överstiger 10 % tar lärarna kontakt med föräldrarna. Intervjuade upplever att en stor utmaning är att se till att elever med speciella medicinska behov får dessa behov uppfyllda. T.ex. har det varit en utmaning att hantera elever med diabetesutrustning och somatiska sjukdomar. En intervjuperson upplevde stor sårbarhet när endast en i personal vid berörd skola hade ansvar och kompetens kring diabetes. Sedan 2015 har förvaltningen satsat på att samtliga elever ska ha tillgång till en Ipad. Enligt intervjuade har detta gynnat eleverna i behov av särskilt stöd eftersom det bl.a. finns möjlighet att ändra textstorlek, specialanpassa applikationer, lyssna på talböcker och ger lärarna möjlighet att anpassa lärandet. Vid övergång mellan olika skolstadier signalerar överlämnande skolenhet vilka barn som behöver särskilt stöd i olika former. Det görs genom möten mellan klasslärare och specialpedagoger. Specialpedagoger och lärare från båda skolenheterna är med vid överlämnandeprocessen. Intervjuade anser att de får en klar bild av vilket stöd eleverna behöver innan själva överlämnandet. Skolledning, specialpedagoger och kurator tar fram lämpliga klasslistor, som även klasslärarna går igenom. Vid framtagandet av nya klasser tas hänsyn till behovet av särskilt stöd för att sprida behovet mellan klasserna och överväga vilka lärare som passar vissa elever. Hänsyn tas även till vilka elever som är bedöms kunna fungera tillsammans i grupp. Om det behövs kan nya utredningar av elever göras vid en övergång. I bilaga 5 finns första sidan av Habo kommuns arbetsplan för övergång mellan årskurs 6 och 7. Vi har även tagit del av en blankett inför övergången till Hagabodaskolan (årskurs 7) för 11

29 Barn i behov av särskilt stöd Granskningsresultat elever i behov av extra anpassningar/särskilt stöd. I blanketten finns möjligheten att fylla i vilken form av stöd som har getts på överlämnande skola och på vilket sätt (såsom anpassade läromedel, assistent eller särskilt schema), samt ifall elev och vårdnadshavare önskar ett övergångssamtal med mottagande skola. Under intervjuerna har det framkommit att de intervjuade upplever att antalet barn i behov av riktade insatser blir allt fler. De upplever att det bl.a. antalet elever med ADHD, ADD och diagnoser inom autismspektrumet har ökat. Därtill nämner flera att andelen elever med psykisk ohälsa upplevs som stor i Habo. Bedömning Vår uppfattning är att förutsättningarna för personalen att upptäcka barn i behov av särskilt stöd växer i och med att förvaltningen satsar på kompetensutveckling. Vi bedömer att det finns rutiner för att identifiera barn i behov av särskilt stöd och att dessa är ändamålsenliga och tillfredsställande. Vidare bedömer vi att rutinerna i huvudsak efterlevs på ett tillfredställande sätt. Vi noterar att förvaltningen upplever att de identifierar de barn som är i behov av särskilt stöd. En rad olika insatser görs för elever i behov av särskilt stöd. Vi bedömer följaktligen att det finns förutsättningar för att ge särskilt stöd till de barn som är i behov av det. 12

30 Barn i behov av särskilt stöd Granskningsresultat Finns det en fastställd resursfördelningsmodell för det särskilda stödet? Skolornas arbete med barn i behov av extra anpassning eller särskilt stöd ska täckas av det schablonbidrag som skolenheterna får per registrerad elev, den s.k. elevpengen. Under 2018 fördelades schablonbidraget i Habo kommun utifrån en central pott på tkr. Några ytterligare resurser för särskilt stöd ges inte och grundskolor inom kommunal regi har inte möjlighet att äska för ytterligare resurser för barn i behov av stöd. Skolor inom privat regi kan emellertid ansöka om extra resurser. Resursfördelningsmodellen tar inte socioekonomiska faktorer i beaktande. Enligt en intervjuad har de socioekonomiska skillnaderna tidigare varit så små att de inte varit väsentliga att ta i beaktande. Vid tidpunkten för vår granskning har dock läget förändrats och majoriteten av de intervjuade framhåller önskemål om att resursmodellen ska inkludera socioekonomiska faktorer. Parallellt med vår granskning genomför en extern konsult en utredning av Habos resursfördelningsmodell, där bl.a. just socioekonomiska förutsättningar ses över. Förvaltningen förväntar sig följaktligen att resursfördelningsmodellen kommer modifieras. Bedömning Det finns en resursfördelningsmodell för det särskilda stödet. Vi bedömer att det finns förbättringspotential i att bl.a. inkludera socioekonomiska faktorer. Resursfördelningsmodellen är emellertid redan under utredning, varav vi i dagsläget inte finner behov av att ytterligare fördjupa oss i modellen. Rekommendation Barn och utbildningsnämnden rekommenderas att slutföra utredningen av resursfördelningsmodellen och säkerställa att resurserna fördelas efter elevernas olika förutsättningar och behov. På Hagabodaskolan och Alléskolan finns var sin resursenhet. På Hagabodaskolan finns totalt 4,5 heltidstjänster i resursenheten som stöttar ungefär elever, varav 5-6 elever är på resursenheten majoriteten av sin skoltid och 8-10 elever är där mindre frekvent. Intervjupersonerna är överens om att en resursförstärkning skulle förbättra insatserna för elever i behov av särskilt stöd. Idag används resurser framförallt där behoven är störst. Det innebär att det finns elever där intervjupersonerna skulle vilja göra mer. En skola överskred sin budget medvetet ett år på grund av att budgeten inte räckte för att ge tillräckligt stöd till barn i behov av särskilt stöd. 13

31 Barn i behov av särskilt stöd Granskningsresultat Hur följer nämnden upp skolornas arbete med det särskilda stödet? Under intervjuer har det framkommit att förvaltningen är nöjda med samarbetet med nämnden kring barn med särskilt stöd. Rektorer och specialpedagoger har årliga möten med nämnden där bl.a. statistik tas upp. Förvaltningschefen träffar hela nämnden en gång per månad och presidiet en gång per månad. Varje år framställer förvaltningen en pedagogisk rapport till nämnden där statistik avseende barn i behov av särskilt stöd redogörs. förvaltningen och etablera en mer informell uppföljning. Skolenheternas möjlighet att kommunicera information uppåt i organisationen upplevs som omfattande. Vi ser även positivt på att en uppföljning har gjorts av de elever som gått i särskild undervisningsgrupp vid Magnus Ladulåsskolan. Det är av stor vikt att förvaltningen noggrant utvärderar var en elev kan få bästa möjliga stöd för sitt lärande. Då platserna vid Magnus Ladulåsskolan inte har oväsentliga kostnader ökar vikten av sådan utvärdering ytterligare. Nämnden har bland sina ledamöter utsett två kontaktpersoner för respektive grundskola. Kontaktpersonerna gör bl.a. verksamhetsbesök på skolorna. Nämnden fattar inte beslut om enskilda individer utan fattar exempelvis beslut om organisatoriska förändringar, budget och resursfördelningsmodell. Barn- och utbildningsförvaltningen utförde under 2018 en uppföljning av elever i särskild undervisningsgrupp vid Magnus Ladulåsskolan i Jönköping och en utredning avseende behovet av en förstärkt resursenhet till skolorna i Habo. Totalt 8 elever från Habo har gått på Magnus Ladulåsskolan mellan Uppföljningen visade att av de fyra senaste eleverna så höjde tre elever sitt meritvärde efter att de började Magnus Ladulåsskolan medan en elevs meritvärde sjönk markant. För övriga fyra elever saknas uppgifter om meritvärdets utveckling. En elev vid Magnus Ladulåsskolan kostar årligen kronor (exkl. moms) utöver elevpengen om kronor. Förvaltningen drog slutsatsen att kommunen bör vara restriktiva med att placera elever på Magnus Ladulåsskolan och bör överväga att istället tilldela medel till Habos egna resurslärare och behålla eleverna i Habos skolor. Bedömning Barn- och utbildningsnämnden följer upp skolornas arbete med särskilt stöd genom dialog med förvaltningschef, rektorer och specialpedagoger, statistik från den pedagogiska rapporten och nämndledamöter som kontaktpersoner i varje grundskola. Vi ser positivt på tillvägagångssättet med nämndledamöter som kontaktpersoner, vilket bör främja kontakten mellan nämnden och 14

32 Barn i behov av särskilt stöd Granskningsresultat Sker tillfredställande samarbete med övriga berörda nämnder inom kommunen? Av intervjuerna framgår att förvaltningen är nöjda med samarbetet och den kommunikation som förs med bl.a. socialtjänsten och fritidsgårdarna i Habo. Personal från skolor och fritidsgårdar för samtal om enskilda barn de fall det bedöms nödvändigt. Barn- och utbildningsförvaltningens kontakt med socialtjänsten gällande det särskilda stödet sker främst mellan specialpedagoger och socialsekreterare. Specialpedagogerna deltar i de tjänstemannamöten som föranleds av orosanmälningar som socialsekreterare utreder. Skolorna har även möjlighet att kalla till s.k. SIP-möten (Samordnad individuell plan) där representanter från bl.a. socialtjänst och polis ingår. Det är obligatoriskt för samtliga berörda kommunala förvaltningar och statliga myndigheter att ha representant närvarande vid SIP-mötena. Förvaltningen bedömer att det finns goda och väl fungerande rutiner för samverkan. Vi har tagit del av ett dokument för samverkan barn och unga i Habo kommun. I bilaga 6 finns en bild av den organisationsstruktur för samverkan som ingår i dokumentet. Underordnat styrgruppen folkhälso- och brottsförebyggande rådet finns en strategisk samverkansgrupp som träffas fyra gånger per år. Syftet med mötena är att skapa en samsyn och en god förståelse för varför samverkan är viktigt. I den strategiska samverkansgruppen ingår fritid/kultur, barn- och utbildning, socialförvaltning, sektion folkhälsa RJL, kommunpolis samt barn- och ungdomssamordnare. Enligt dokumentet finns det möjlighet att diskutera ett specifikt barn och dess situation. Barn- och ungdomssamordnaren är ansvarig för att samordna insatser mellan olika aktörer inom kommun och Region Jönköpings län i syfte att barn och unga ska få rätt stöd och hjälp så tidigt som möjligt. Remittering av elev till BUP sker via skolpsykolog. Vid intervjuerna har det framkommit att processen från ansökan till utredning av BUP kan ta ca 1-2 år, vilket enligt förvaltningen huvudsakligen beror på att BUP har en mycket stor mängd ärenden att handlägga. Förvaltningen är oroade över dessa långa ledtider hos BUP. Det har förekommit att barn fått besöka BUP-mottagningar i andra städer än Jönköping på grund av väntetiden. Dessutom kan det ta lång tid innan vårdnadshavare väljer att godkänna skolpsykologens begäran om remittering till BUP (krävs för att BUP ska genomföra utredning), i vissa fall över ett år. Förvaltningens egna åtgärdsprogram är emellertid inte begränsade av BUP:s utredningar. Ofta har Habos skolor redan vidtagit ett antal åtgärder för att stötta berörd elev innan de får svar från BUP. Bedömning Av granskningen framgår att barn- och utbildningsförvaltningen har forum för samverkan med socialtjänsten, fritidsgårdar och andra relevanta aktörer. Det finns även en strategisk samverkansgrupp med kontinuerliga möten och skriftligen dokumenterat vilka som ingår i samverkansarbetet för barn och unga. Vi bedömer följaktligen att det finns en rutinmässig samverkan med relevanta aktörer för arbetet med barn i behov av särskilt stöd. Samverkan med BUP framgår som mest problematiskt på grund av de långa ledtiderna. 15

33 Barn i behov av särskilt stöd Bilagor Bilagor Bilaga 1 Statistik från Skolinspektionens enkätgranskning höstterminen Vårdnadshavare 16

34 Barn i behov av särskilt stöd Bilagor Bilaga 2 Statistik från Skolinspektionens enkätgranskning höstterminen Personal 17

35 Barn i behov av särskilt stöd Bilagor Bilaga 3 Statistik från Skolinspektionens enkätgranskning höstterminen Elever 18

36 Barn i behov av särskilt stöd Bilagor Bilaga 4 Organisation 19

37 Barn i behov av särskilt stöd Bilagor Bilaga 5 Arbetsplan för övergång mellan årskurs 6 och 7 20

38 Barn i behov av särskilt stöd Bilagor Bilaga 6 Samverkansdokument för barn och unga 21

39 Barn i behov av särskilt stöd Bilagor Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee ( DTTL ), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as Deloitte Global ) does not provide services to clients. Please see for a more detailed description of DTTL and its member firms. Deloitte provides audit, consulting, financial advisory, risk management, tax and related services to public and private clients spanning multiple industries. Deloitte serves four out of five Fortune Global 500 companies through a globally connected network of member firms in more than 150 countries bringing world-class capabilities, insights, and high-quality service to address clients most complex business challenges. To learn more about how Deloitte s approximately 225,000 professionals make an impact that matters, please connect with us on LinkedIn or Twitter. This communication contains general information only, and none of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, or their related entities (collectively, the Deloitte network ) is, by means of this communication, rendering professional advice or services. Before making any decision or taking any action that may affect your finances or your business, you should consult a qualified professional adviser. No entity in the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication Deloitte AB 22

40 TJÄNSTESKRIVELSE Datum Dnr Sida BU19/81 1 Till Barn- och utbildningsnämnden Ung Företagsamhet Förslag till beslut Barn- och utbildningsnämnden beslutar att anslå kronor till Ung Företagsamhet för läsåret 2019/2020. Ärendebeskrivning Ung Företagsamhet i Jönköpings län har lämnat en skriftlig sammanfattning av läsåret 18/19. Ung företagsamhet arbetar för att utveckla samarbetet mellan skola och näringsliv samt entreprenörskapsarbetet mellan grundskolan och gymnasieskolan i regionen. För sitt fortsatta utvecklingsarbete behöver Ung Företagsamhet ekonomiskt stöd från kommunerna motsvarande 3 kronor per invånare. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår nämnden att lämna kr i bidrag till Ung Företagsamhet för läsåret 2019/2020. Katarina Ståhlkrantz Barn- och utbildningschef Beslutet skickas till: Förvaltningsekonom Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Box 212 Jönköpingsvägen Habo Telefon (vx) Webb

41 HABO KOMMUN - LÄSÅRET 18/19 50 % 28 elever från Habo kommun driver UF-företag. Andelen UF-elever* 40 % 32 % 30 % 29 % 20 % 10 % På Grundskolan är vi aktiva på 100 % av skolorna i kommunen, där vi når 19 % av alla lärare. LÄNET SVERIGE * Andelen elever som driver UF-företag i årskurs dividerat med två. Ung Företagsamhet är en partipolitiskt obunden, ideell utbildningsorganisation och är en del av den globala organisationen Junior Achievement. Sedan 1980 har vi utbildat över gymnasieelever i entreprenörskap genom utbildningen UF-företagande. Sedan 2010 arbetar vi även i grundskolan. Ung Företagsamhet ger barn och ungdomar möjlighet att träna och utveckla sin kreativitet, företagsamhet och sitt entreprenörskap. Vi driver även nätverket UF-alumni. Verksamheten finansieras av offentliga medel och det privata näringslivet.

42 Faktura Ung Företagsamhet Jönköpings län Fakturanummer 626 Kundnummer 405 Fakturadatum Förfallodatum Köpare Habo Kommun Fakturor Box Habo Er referens mars2 (Katarina Ståhlkrantz) Vår referens Karolina Borg Benämning Antal Á-pris Belopp Stöd till Ung Företagsamhet i Jönköpings län , ,00 skolår 2019/2020 Grundskola , ,00 Öresutjämning 0,00 ATT BETALA ,00 Föreningen Ung Företagsamhet är en ideell förening och är inte momspliktigt. Adress Telefon Bankgiro Ung Företagsamhet i Jönköpings län Box 445/Skolgatan Jönköping Organisationsnummer Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. Ung Företagsamhet i Jönköping Box 445, Jönköping

43 Katarina Ståhlkrantz Skolchef Kommunledningsförvaltningen - Habo kommun Postadress: Box 212, Habo ( Telefon: È Mobil: : Överväg miljöpåverkan innan du skriver ut detta e-postmeddelande Från: Borg, Karolina Skickat: den 10 juni :07 Till: Ståhlkrantz Katarina Ämne: Underlag till faktura från Ung Företagsamhet Hej Nu är fakturan för Ung Företagsamhet läsåret 2019/2020 på väg till er. I Bifogad fil kan du se de bilagor som tillhör fakturan, det är dels en kort uppdatering över UF-året i er kommun samt en sammanställning över finansieringen från alla länets kommuner. Själva fakturan ligger också med som bilaga men den har även skickats till er fakturaadress. Har du eller någon annan frågor så är ni hjärtligt välkomna att kontakta oss. Vi på UF-kontoret önskar er en riktigt härlig sommar! Vänliga hälsningar Karolina Borg Regionchef Ung Företagsamhet Jönköpings län Box Jönköping Besöksadress: Skolgatan 4 Mobiltelefon: E-post: Webbplats: "Vi tror på unga människor och vi vill att de ska tro på sin egen företagsamhet" Vi behandlar dina personuppgifter enligt Ung Företagsamhets integritetspolicy som du hittar här file:///c /Users/JOS067/Desktop/Kallelse% /9.4.htm[ :19:52]

44 Ansökningsgrund för stöd från kommunerna till Ung Företagsamhet i Jönköpings län för läsåret 2018/2019, Grundskola Ansökningsbeloppet är avrundat uppåt till närmsta jämna 500 kr. Kommun Folkmängd x1 Totalt antal kronor Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Uppgifter om folkmängd är hämtad från Statistiska centralbyrån Folkmängd i riket, län och kommuner 31 mars, SUMMA: kr Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. Ung Företagsamhet i Jönköping Box 445, Jönköping

45 Ansökningsgrund för stöd från kommunerna till Ung Företagsamhet i Jönköpings län för läsåret 2019/2020, Gymnasiet Ansökningsbeloppet är avrundat uppåt till närmsta jämna 500 kr. Kommun Folkmängd x2 Totalt antal kronor Aneby Eksjö Gislaved Gnosjö Habo Jönköping Mullsjö Nässjö Sävsjö Tranås Vaggeryd Vetlanda Värnamo Uppgifter om folkmängd är hämtad från Statistiska centralbyrån Folkmängd i riket, län och kommuner 31 mars, SUMMA: kr Vi tror på unga människor och vill att de ska tro på sin egen företagsamhet. Ung Företagsamhet i Jönköping Box 445, Jönköping

46 46 Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum Sida Anmälningsärenden a) Delegationslistor från Skolchef Katarina Ståhlkrantz nr 18-20, Bitr. skolchef Per Sandberg nr 50-74, nr 75-86, Handläggare Josef Axelsson nr 45-55, nr 56-57, Handläggare Ulla Gillblom nr 4, nr b) KF 69 Utvärdering av tvåårsbudget samt återgång till ettårsbudget KF 70 Omfördelning av budget från kommunstyrelsen till barn- och utbildningsnämnden KF 71 Avslutande av barn- och utbildningsnämndens resultatfonder KF 72 Näringslivsstrategi KF 74 Utveckling av Habo kommuns modell för målstyrning och verksamhetsuppföljning KF 76 Upphandlingspolicy KF 88 Avsägelse och fyllnadsval till barn- och utbildningsnämnden

47 KS 98 Riktlinjer för upphandling ---

48 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida Utvärdering av två-årsbudget samt återgång till ettårsbudget Dnr KS19/137 Beslut Kommunfullmäktige besluta att återgå till ett-årsbudget, vilket innebär att kommunfullmäktige i november beslutar om budget för det kommande året, samt om ram för de två därpå följande åren. Ärendebeskrivning I kommunallagen behandlas regelverket kring kommunens budget. Enligt 8 kap 4 ska kommuner och landsting varje upprätta en budget för nästa kalenderår (budgetår). Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret samt en plan för ekonomin för en period av tre år. Enligt kommunfullmäktiges beslut den 29 september 2016 ( 88) ska kommunfullmäktige ta beslut i november år 0 om budgetar för år 1 och år 2 samt plan för år 3. År 1 beslutar kommunfullmäktige i november om budget för år 2 och år 3 samt plan för år 4. Om inget, för budgeten, mycket väsentligt har inträffat är budgeten för år 2 oförändrad jämfört med beslutet som togs år 0. Denna modell har tillämpats under två budgetprocesser och har nu utvärderats av ekonomienheten. Utvärderingen visar att det är svårt att tillämpa två-årsbudget när kommunen växer och en relativt osäker befolkningsprognos ligger till grund för budgeten. Det är dock av största vikt att fortsätta att göra en detaljerad planering för mer än ett år framåt, men för att underlätta arbetet föreslås följande beslutsordning: År 0: Kommunfullmäktige beslutar i november om budget för år 1 och plan för år 2 och år 3. År 1: Kommunfullmäktige beslutar i november om budget för år 2 och plan för år 3 och år 4. Det innebär bl.a. att budgeten för år 2 jämfört med plan för år 2 har uppdaterats med aktuell befolkningsprognos. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att återgå till ettårsbudget (KS ). Kommunfullmäktiges behandling Morgan Malmborg (HD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutet skickas till: Samtliga nämnder Justeras Expedierats

49 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida Dnr KS19/ Omfördelning av budget från kommunstyrelsen till barnoch utbildningsnämnden Beslut Kommunfullmäktige beslutar att omfördela två miljoner kronor från kommunstyrelsens (tekniska förvaltningen) budget till barn- och utbildningsnämndens budget. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen föreslår en omfördelning av två miljoner kronor från kommunstyrelsens (tekniska förvaltningen) budget till barn- och utbildningsnämndens budget (KS ). Omfördelningen avser kostnader för barn- och utbildningsnämndens måltidsverksamhet då den genomförda kostnadsberäkningen som gjordes tillsammans med tekniska förvaltningen i samband med budgetarbetet 2019 har visat sig vara två miljoner för låg. I tekniska förvaltningens budget för år 2019 finns 3,48 miljoner kronor avsatt för evakueringskostnader i samband med ombyggnad av centralköket. Enligt en ny beräkning behövs inte mer än ca kronor av de budgeterade medlen år Finansieringen av de, i förhållande till budgeten, ökade måltidskostnaderna föreslås därför ske genom att tekniska förvaltningens budget reduceras med två miljoner kronor. Detta kan göras på grund av att evakueringskostnaderna enligt ovan beräknas bli väsentligt lägre än budget. Kommunfullmäktiges behandling Anders Almfors (L) och Anders Rickman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutet skickas till: Teknisk chef Controller Ekonomichef Barn- och utbildningsnämnden Justeras Expedierats

50 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida Dnr KS19/ Avslutande av barn- och utbildningsnämndens resultatfonder Beslut Kommunfullmäktige beslutar att avsluta barn- och utbildningsnämndens resultatfonder från och med den 1 januari Ärendebeskrivning I januari 2010 beslutade kommunfullmäktige att från år 2010 införa resultat-/utjämningsfonder, som ett treårigt projekt, inom barn- och utbildningsnämndens verksamheter. Den utvärdering som genomfördes efter projektets slut, visade att resultatfonderna hade fungerat mycket bra under projekttiden. I november 2012 beslutade kommunfullmäktige att permanenta resultatfonderna och att det även skulle gälla kulturskolans verksamhet. Enligt Habo kommuns ekonomistyrningsprinciper, som beslutats av kommunfullmäktige den 25 februari 2016 anges att det finns ett antal så kallade resultatfonder inom barn- och utbildningsnämnden. Över- och underskott kan under vissa förutsättningar balanseras mellan åren. För att använda behållningen i resultatfonderna krävs att såväl barn- och utbildningsnämnden som kommunen som helhet beräknas redovisa ett positivt resultat för innevarande år. Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår den 23 april 2019 ( 42) att resultatfonderna avslutas från och med den 1 januari 2019 då det är orimligt för en enhetschef att i början av ett kalenderår bedöma huruvida nämnden och kommunen som helhet kommer att redovisa ett positivt resultat för hela året. Kommunfullmäktiges behandling Anders Almfors (L) yrkar bifall till förslaget. Beslutet skickas till: Ekonomichef Barn- och utbildningsnämnden Justeras Expedierats

51 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida Dnr KS18/58 72 Näringslivsstrategi Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta näringslivsstrategin. Ärendebeskrivning Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde i april 2018 att en näringslivsstrategi skulle tas fram tillsammans med näringslivet för Habo kommun. En genomtänkt agenda med fokus på att skapa förutsättningar för utveckling och arbetstillfällen. Anvisningarna var att strategin ska utgå från och klargöra viktiga utmaningar som service till företag, samverkan mellan kommun och näringsliv, förutsättningar för företagande och entreprenörskap, kreativitet och innovation, kompetensförsörjning samt inflyttning och nyetableringar av företag. Styrgrupp för arbetet har varit Näringspolitiska rådet och projektledare som arbetat fram materialet har varit näringslivsanvarig Monika Raske samt affärscoach Kenneth Hellman. Strategin har tagits fram via samtal och workshop med ett 15-tal företag, företagsföreningar, förvaltningschefer och förtroendevalda. Fokus har varit på att den ska vara handlingsinriktad och på så sätt kunna vara en grund för det fortsatta arbetet att kontinuerligt förbättra näringslivsklimatet i Habo kommun. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta näringslivsstrategin (KS ). Kommunfullmäktiges behandling Susanne Wahlström (M), Hanna Englund (C) och Anders Rickman (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Beslutet skickas till: Samtliga nämnder Justeras Expedierats

52 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida Dnr KS19/ Utveckling av Habo kommuns modell för målstyrning och verksamhetsuppföljning Beslut Kommunfullmäktige beslutar att - anta de tre fokusområdena för samhällsutveckling starkt lokalt näringsliv, bostäder för hela livet samt psykisk hälsa. Kommunstyrelsen uppdras att i samband med budget 2020 utarbeta handlingsplaner för respektive fokusområde. - anta de tre fokusområdena för verksamhetsutveckling, enkel tillgänglig service, mod och innovation för effektiv resurshantering samt en attraktiv arbetsgivare. Kommunens nämnder får i uppdrag att ta hänsyn till och beakta dessa fokusområden i budget Ärendebeskrivning Under våren 2019 har ett utvecklingsarbete pågått med syfte att utveckla målstyrningen och verksamhetsuppföljningen i Habo kommun. Ambitionen är att ge en ökad tydlighet och genomslag för den politiska viljan samt skapa förståelse för helheten för alla förtroendevalda och medarbetare i Habo kommun. För perioden har tio verksamhetsmål beslutats av kommunfullmäktige som alla syftar till att visa vilka områden Habo kommun särskilt vill fokusera på och lyfta fram som extra prioriterade. Det har fungerat relativt väl, men en viktig utgångspunkt bör vara är att ha ett system där fokusområden och målen för verksamheten beslutas på rätt nivå i organisationen. Kommunfullmäktige bör inte fatta beslut som rör en enskild nämnd och ta över nämndens beslutandemandat och ansvar för måluppfyllelsen. För att få en god resultatuppfyllelse där beslutade mål och indikatorer är väl kända och styrande krävs också en väl genomarbetad, utvecklad och förankrad gemensam styrmodell för planerings- och uppföljningsprocessen. Det räcker inte att på kommunfullmäktigenivå fatta beslut om ett antal mål och definitioner. Det är mot bakgrund av detta som behovet av att utveckla processen, metoden och strukturen kring mål- och resultatuppföljningen har identifierats. Ny styrmodell Ovan är bakgrunden till det brett förankrade utvecklingsarbete som startade i januari 2019, för att upprätta en styrmodell som uppmuntrar tillit, integritet och hjälpsamhet. Den bör hjälpa till att skapa organisatoriska, ekonomiska och juridiska förutsättningar för ett fokus mot invånarna och en tillit till medarbetarnas förmågor. Alla i styrkedjan ska uppmuntras att ta ett aktivt ansvar för helheten och samverka väl över organisatoriska gränser. Justeras Expedierats

53 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida För att styrningen ska få genomslag och det viktigaste utvecklingsarbetet prioriteras är det viktigt att antalet fokusområden och verksamhetsmål inte är för många. Förslaget som föreligger har därför begränsats till tre fokusområden för samhällsutveckling och tre fokusområden för verksamhetsutveckling i respektive nämnds verksamhet. De tre fokusområdena för samhällsutveckling är: ett starkt lokalt näringsliv bostäder för hela livet psykisk hälsa De tre fokusområdena för verksamhetsutveckling som prioriteras för kommunens verksamheter är: enkel tillgänglig service mod och innovation för effektiv resurshantering attraktiv arbetsgivare. Under hösten kommer arbetet att fortsätta med att identifiera verksamhetens kritiska framgångsfaktorer i syfte att ta fram indikatorer som säkerställer en god kvalitet i kommunens grunduppdrag/verksamhet. Indikatorerna kommer sedan att följas upp i samband med tertialuppföljningarna för att säkerställa kvalitet och effektivitet i verksamheten. Kommunfullmäktiges behandling Susanne Wahlström (M) och Hans Jarstig (KD) yrkar bifall till förslagen på fokusområden. Beslutet skickas till: Samtliga nämnder Justeras Expedierats

54 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida Dnr KS19/ Upphandlingspolicy Beslut Kommunfullmäktige beslutar att anta policy för upphandling. Ärendebeskrivning Habo kommun har sedan 2008 haft en policy för upphandling, som sedan dess enbart justerats med nya gränsbelopp under Då regelverket till viss del ändrats under senaste tiden finns nu ett behov av att i sin helhet se över den policy som kommunen har beträffande upphandling. Ekonomienheten har tagit fram ett förslag till policy och riktlinjer för upphandling. Policyn och riktlinjerna innehåller de huvudprinciper som ska gälla för Habo kommuns totala inköpsbehov och upphandling av varor, tjänster och entreprenader. Policyn ska visa hur vi i kommunen arbetar med inköp och upphandling för att bidra till kommunens vision och mål. Policyn antas av kommunfullmäktige och riktlinjerna av kommunstyrelsen. Beslutet skickas till: Samtliga nämnder Justeras Expedierats

55 Riktlinjer och anvisningar för Habo kommuns inköps- och upphandlingsverksamhet Detta dokument är antaget av kommunstyrelsen den 28 maj

56 Innehåll 1. Vision för kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet 5 2. Offentlig upphandling 5 3. Övergripande förhållningssätt 5 4. Miljöanpassad upphandling 5 5. Socialt anpassad upphandling 6 6. Organisation och roller 6 7. Inköp, avrop och direktupphandling 7 8. Affärsetiskt förhållningssätt 8 9. Offentlighet och sekretess 8 Bilaga: Riktlinjer direktupphandling 9

57 1. Vision för kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet All inköps- och upphandlingsverksamhet ska bedrivas på ett professionellt sätt i samverkan mellan kommunens verksamheter. Upphandlingsverksamheten ska bidra till Habo kommuns ställning som en socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbar kommun. 2. Offentlig upphandling Offentlig upphandling regleras i gällande upphandlingslagstiftning. För all offentlig upphandling gäller att grundläggande EU-rättsliga principer måste iakttas och upphandlingslagstiftningen ska därför tolkas mot bakgrund av dessa principer. Det gäller särskilt principen om fri rörlighet för varor och tjänster och principen om etableringsfrihet samt de principer som följer av dessa, principerna om icke-diskriminering, likabehandling, proportionalitet, öppenhet och ömsesidigt erkännande. Av principen om icke-diskriminering följer att det är förbjudet att direkt eller indirekt diskriminera leverantörer, främst på grund av nationalitet. Härav följer att den upphandlande enheten t.ex. inte får ge ett lokalt företag företräde med anledning av dess geografiska läge. Av likabehandlingsprincipen följer att alla leverantörer ska behandlas lika, d.v.s. ges lika förutsättningar. Alla leverantörer måste t.ex. få samma information, vid samma tillfälle så att ingen leverantör får ett övertag. Av proportionalitetsprincipen följer att kvalifikationskraven och kraven i kravspecifikationen måste ha ett naturligt samband med och stå i rimlig proportion till det som upphandlas. Dessutom måste kraven vara ägnade att leda till att den upphandlande enhetens syfte med att ställa dem uppnås. Principen om öppenhet, även kallad transparensprincipen, innebär att upphandlingsprocessen ska kännetecknas av förutsebarhet och öppenhet. För att anbudsgivarna ska ges samma förutsättningar för anbudsgivning måste förfrågningsunderlaget vara klart och tydligt och innehålla samtliga krav på det som ska upphandlas. De ställda kraven får inte frångås. Principen om ömsesidigt erkännande innebär bl.a. att intyg och certifikat som utfärdats av behöriga myndigheter i något medlemsland måste godtas i de övriga medlemsländerna. 3. Övergripande förhållningssätt 3.1 Kvalitet och hållbarhet i förhållande till kostnad All upphandling ska baseras på en helhetssyn som är till nytta för hela kommunen. De krav som ställs i upphandlingen ska främja en hållbar utveckling och inköp av varor, tjänster samt entreprenader ska ske med beaktande av kvalitet och hållbarhet i förhållande till kostnad. Upphandling av varor, tjänster samt entreprenader ska därför samordnas så att kommunen drar nytta av sin storlek som köpare och utnyttjar den upphandlingskompetens som finns och ramavtal ska upprättas där så är möjligt. Upphandling ska präglas av ett totalkostnadsperspektiv där hänsyn tas till samtliga transaktionskostnader som uppstår i samband med upphandlingen. 3.2 Affärsmässighet och konkurrens Kommunen ska uppfattas som en attraktiv kund som genom avtalstrohet, korrekta affärsmetoder samt värdeskapande samarbete, uppnår högsta prioritet hos sina leverantörer. Härigenom säkras hög leveransservice och kostnadseffektivitet. Tilldelning av kontrakt ska göras med utnyttjande av de konkurrensmöjligheter som finns och kommunen bör skapa förutsättningar för mindre leverantörer att lämna anbud. 4. Miljöanpassad upphandling Genom att ställa miljökrav i upphandlingar ska Habo kommun bidra till att skydda miljön och främja en hållbar utveckling. Hållbar utveckling handlar om social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Miljökrav formuleras utifrån varje unik upphandling och dess miljöpåverkan.

58 Krav och kriterier ska vara konsekventa, konkurrensfrämjande och affärsmässigt drivande. Strävan ska vara att ta hänsyn till LCA/LCC i upphandling. Kraven ska prioriteras och formuleras utifrån fastställt förvaltningsövergripande styrdokument avseende miljö och hållbar utveckling. I upphandlingen ska även hänsyn tas till kemikalieplanen och strävan är att kontinuerligt minska antalet produkter med miljöfarliga ämnen. I första hand ska ämnen som enligt Chemgroups lista anses innebära betydande risk (nivå 4) uteslutas från upphandling genom att en kontroll mot listan görs i samband med upphandlingen. Ämnen med vissa egenskaper får inte ingår i produkten exempel på dessa är: Cancerframkallande, mutagena och reproduktionstoxiska egenskaper Persistenta, bioackumulerande eller toxiska egenskaper Allergiframkallande egenskaper Antimikrobiella egenskaper I upphandlingen bör krav ställas på att leverantören har rutiner på plats för att hantera omfattande information kring kemikalier i produkter tex som en del av leverantörens kvalitetssäkringssystem. Vår strävan är att inte via upphandling få in produkter som har sämre miljö- och hälsoegenskaper än de befintliga. 5. Socialt anpassad upphandling Habo kommun ska bedriva en socialt ansvarsfull upphandling och ska i samtliga skeden av upphandlingsprocessen iaktta social hänsyn som innebär fokus på bla arbetstagarens rättigheter, rättvis handel och jämställdhet. Upphandling kan genomföras med social hänsyn, vilket till exempel kan innebära att krav ställs i upphandlingen som syftar till ökad sysselsättning eller minskat utanförskap. 5.1 Arbetstagares rättigheter Den personal som arbetar med att utföra offentligt upphandlade kontrakt ska så långt det är möjligt tillförsäkras rättigheter enligt följande: För att främja god arbetsmiljö ska kommunen kunna ställa krav på att leverantören har ett arbetsmiljösystem i enlighet med arbetsmiljölagstiftningen Arbets- och anställningsvillkor i nivå med svenskt kollektivavtal framförallt i riskbranscher. Förutsättning för att dessa krav ska kunna ställas är att de går att fastställa och tillämpa i hela Sverige. Kommunen bör ställa krav på att grundläggande rättigheter i arbetslivet respekteras vid tillverkning av varor och bör utformas utifrån hållbarhetskriterier Ta ansvar för att främja jämställdhet Säkerställa tillgänglighet för alla användare för de varor som upphandlas, särskilt ska användare med funktionsnedsättning beaktas Verka för rättvis handel genom att i möjligaste mån välja Fairtrade-märkta produkter eller liknande Verka för att främja social integration av utsatta grupper 6. Organisation och roller 6.1 Kommunstyrelsen Ekonomienheten är kommunens centrala organ för köp, leasing, hyra eller hyrköp av varor och tjänster för kommunens räkning. Det ankommer i enlighet med ovanstående på ekonomienheten att leda och samordna upphandlingsverksamheten så att kommunens intressen tillvaratas. 6.2 Ekonomienheten Kommunstyrelsens verkställande organ för kommunens inköps- och upphandlingsverksamhet är ekonomienheten som också har en övergripande roll och ska verka för strategisk samordning av upphandlingsverksamheten inom kommunen. Ekonomienheten har ansvar för att: Planera, prioritera och samordna upphandlingar utifrån kommunens externa inköpsbehov. Besluta i upphandlingsärenden enligt delegation. Säkerställa att avtal undertecknas av behörig

59 på respektive förvaltning. Berörd förvaltning ansvarar, med stöd av ekonomienheten, för avtalsuppföljning av kommunens avtal. Ett IT-baserat upphandlingsstöd finns tillgängligt för berörda handläggare. Se till att utbildning, information och anvisningar inom upphandlingsområdet erbjuds. Anvisningar om hur upphandlingar och avrop ska utföras finns tillgängligt på kommunens intranät. Aktuella lagar och annan relevant juridisk information finns samlad och tillgänglig. 6.3 Förvaltningarna Varje nämnd och förvaltning beslutar om upphandling respektive anskaffning inom ramen för sitt verksamhetsområde och med de begränsningar som anges i dessa riktlinjer. Verksamheten har ansvar för att: Samråd sker i upphandlingsärenden med facklig organisation, skyddsombud eller annan berörd part. I samband med upphandling ska det fastslås vem som är besluts- respektive avtalsansvarig. Vid upphandling i samarbete med ekonomienheten ska berörd förvaltning beskriva krav, kriterier, funktion och annan information som är relevant för upphandlingen. Medverka i upphandlingar med sak- och ämneskunniga referenspersoner. Se till att resurser finns tillgängliga för avtalsuppföljning i samarbete med ekonomienheten. Kontrollera att leveranser och fakturering är i enlighet med ingångna avtal. Återkommande och/-eller väsentliga avvikelser som inte kan avhjälpas efter att beställare har kontaktat berörd leverantör, ska förmedlas till ekonomienheten. 7. Inköp, avrop och direktupphandling Inköpsprocessen innefattar planering, upphandling, avrop, leverans, fakturahantering och uppföljning. Anskaffning av varor och tjänster ska i första hand ske genom avrop från upphandlade ramavtal. Om avtal saknas ska ny upphandling göras alternativt om värdet understiger gällande direktupphandlingsgräns, ska förvaltningen genomföra en direktupphandling enligt de rutiner som framgår nedan. 7.1 Direktupphandling Direktupphandling är upphandling utan krav på anbud i viss form och regleras i Lag om offentlig upphandling samt i kommunens riktlinjer för direktupphandling. Enligt lagstiftning om upphandling gäller att direktupphandling får användas: Om kontraktets värde understiger gränsen för direktupphandling (28% de sk tröskelvärdet f.n kr) av varor och tjänster. I tillämplig omfattning i de fall förutsättningar för förhandlat förfarande utan föregående annonsering är uppfyllda. Om det finns synnerliga skäl. 7.2 Habo kommuns riktlinjer för direktupphandling Riktlinjerna syftar till att säkerställa att de konkurrensmöjligheter som finns utnyttjas vid direktupphandlingar Allmänt Behovet av direktupphandlingar gäller främst situationer där ramavtal saknas för en specifik vara eller tjänst. Direktupphandling får användas om avtalets värde understiger gällande lagstadgat gränsvärden för direktupphandling av varor, tjänster och byggentreprenader. Aktuella gränsvärdena redovisas på kommunens hemsida (sök:upphandling). Avtalets värde beräknas inklusive eventuella optionsoch förlängningsklausuler genom att samtliga direktupphandlingar av samma slag som genomförts, eller kommer att genomföras, inom kommunen under räkenskapsåret summeras. En analys av verksamhetens behov är nödvändig för att avgöra om köp av vara eller tjänst är ett engångsköp eller ett återkommande behov. Direktupphandling lämpar sig företrädesvis för engångsköp medan återkommande behov bör tillgodoses genom upphandlade ramavtal. För att uppnå tillfredställande konkurrens ska köparen inhämta prisuppgifter från minst tre leverantörer vid inköp uppgående till belopp motsvarande dokumentationsplikt (f.n kr) alternativt annonseras publikt i Direktupphandlingssystemet eller Upphandlingssystemet. Det är ekonomiskt fördelaktigt att konkurrensutsätta de flesta direktupphandlingar från kr sett till förhållandet mellan besparing och nedlagd tid för konkurrensutsättningen. Direktupphandlingar bör därför konkurrensutsättas om värdet av det enskilda köpet är kr eller mer Dokumentationsplikt Enligt lagen om offentlig upphandling föreligger dokumentationsplikt för direktupphandlingar som

60 överstiger bestämt värde (f.n kr). Härmed gäller att den som använder direktupphandling ska anteckna skälen för sina beslut och annat av betydelse vid upphandlingen. Dokumentationsplikten omfattar följande uppgifter: Den upphandlande myndighetens eller enhetens namn och organisationsnummer, föremålet för direktupphandlingen. Hur konkurrensen togs till vara (annonsering eller tillkännagivande på myndighetens hemsida) vilka leverantörer som tillfrågades och hur många som lämnade anbud. Vilken leverantör som tilldelades kontraktet (och organisationsnummer) och det viktigaste skälet för tilldelningen, avtalets (uppskattade) värde samt tidpunkten för kontraktets genomförande eller kontraktets löptid. Habo kommun tillhandahåller IT-stöd för direktupphandlingar. Systemet uppfyller kraven på dokumentation och ger vägledning i generella villkor mm. Direktupphandlingsmodulen ska användas för direktupphandlingar över kr och finns tillgänglig via kommunens intranät och inloggningsuppgifter tillhandahålls av upphandlingsgruppen på ekonomiförvaltningen. Direktupphandlinsmodulen underlättar samordning och kontroll av den upphandlande myndighetens direktupphandlingar och gör det möjligt för kommunen att kontrollera och styrka att upphandlingsreglerna följs. Denna uppföljning sker årsvis av ekonomienheten. 8. Affärsetiskt förhållningssätt Företrädare ska uppträda affärsetiskt och opartiskt. Kommunen ska samarbeta med leverantörer som likaledes har god affärsetik, följer lagar och förordningar, fullgör sina skyldigheter gentemot samhället, inte diskriminerar någon på grund av kön, etnisk härkomst, funktionsnedsättning eller sexuell läggning. 8.2 Mutor Hänvisning till gällande lagstiftning inom området. 8.3 Ekonomisk brottslighet Kommunen ska vidta erforderliga åtgärder för att så långt som är möjligt säkerställa att kommunen enbart anlitar seriösa företag som sköter sina sociala åtaganden och anlitar arbetskraft enligt gällande branschvillkor. För underentreprenörer i alla led ska samma villkor gälla som för huvudentreprenör. I samband med kvalificering av anbudsgivare ska kontroll ske av F-skattsedel, moms- och arbetsgivarregistrering, skatteskulder. Kontroll kan även ske fortlöpande under avtalsperioden. 9. Offentlighet och sekretess I tryckfrihetsförordningen föreskrivs bl.a. att var och en ska ha rätt att ta del av uppgifter i allmänna handlingar hos myndigheten med de begränsningar som följer av sekretesslagen. Om någon begär att få ta del av handlingar är den upphandlande enheten skyldig att skyndsamt ta ställning till begäran och göra en sekretessprövning av uppgifterna i handlingarna. Beslut att inte lämna ut handling fattas på delegation. Beslutet kan överklagas till Kammarrätten. Anbudsansökningar, anbud och utvärderingsprotokoll omfattas av absolut sekretess fram till dess att den upphandlande enheten beslutat att tilldela kontraktet till en viss leverantör eller anbuden dessförinnan offentliggjorts. D.v.s. information om anbudsansökningar och anbud får före denna tidpunkt inte i något fall lämnas ut till någon annan än den som lämnat ansökan eller anbudet. Huvudprincipen är att samtliga handlingar är offentliga efter beslut om tilldelning av upphandlingskontrakt. Eventuellt önskemål från anbudsgivare att hela eller delar av anbudet ska sekretessbeläggas prövas mot bestämmelser i sekretesslagstiftningen. 8.1 Antidiskriminering I syfte att säkerställa att kommunens leverantörer vid utförandet följer gällande diskrimineringslagstiftning, bör en antidiskrimineringsklausul finnas som ett särskilt kontraktsvillkor i kommunens ramavtal och kontrakt.

61 Bilaga Riktlinjer direktupphandling Finns ramavtal på produkten som ska upphandlas används dessa. Följande beloppsgränser gäller för direktupphandling i Habo kommun. generellt inte ändras. Nedan finns länk för inloggning i Direktupphandlingssystemet, behörighet erhålls utifrån begäran från chef av ekonomienheten. Viktigt att tänka på att det alltid är kommunens sammantagna inköp av varje kategori som räknas samman kr bör ett affärsmässigt övervägande göras om fler än en leverantör bör tillfrågas kr kr begär anbud från minst 2 leverantörer kr kr begär anbud från minst 3 leverantörer, om tre presumtiva leverantörer inte finns ska upphandlingen annonseras kr kr upphandlingen ska göras i direktupphandlingssystemet. Begär anbud från minst 3 leverantörer, annars ska upphandlingen annonseras. Om anskaffningen uppgår till ett belopp överstigande men under direktupphandlingsgränsen 28% av tröskelvärde (f.n kr) ska alltid kommunens Upphandlingsansvariga kontaktas och upphandlingen annonseras. De krav som finns på den produkt det finns behov av ska beskrivas. Tänk på att kraven ska var proportionella och kunna uppfyllas av flera leverantörer. Det är förbjudet att beskriva produkten på ett sådant sätt att konkurrensen minskar eller uteblir. Skriv i underlag vilka bevis eller beskrivningar du vill ha in från leverantören exempelvis Produktblad eller tekniska manualer. Ange krav på leveranstid, eventuell frakt samt garantitider. Använd gärna de mallar som finns. Anges inte vad som är viktigt och vad du kommer att bedöma vid val av leverantör är det lägsta pris som gäller. Avtalsvillkoren är fasta för Habo kommun och ska

62 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida Dnr KS19/ Avsägelse och fyllnadsval till barn- och utbildningsnämnden Beslut Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen från Amela Johansson (S) och beslutar att för återstående tid av mandatperioden fram till den 31 december 2022 till ny ledamot i barn- och utbildningsnämnden utse Eva- Lis Svensson, Lundgatan 189, Habo. Ärendebeskrivning Amela Johansson har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i barn- och utbildningsnämnden, varför en ny ledamot ska väljas. Beslutet skickas till: Amela Johansson Eva-Lis Svensson HR-administratör Barn- och utbildningsnämnden Justeras Expedierats

Sammanträde. Föredragningslista KALLELSE

Sammanträde. Föredragningslista KALLELSE KALLELSE Datum Sida -11-05 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 20 november kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Mats Lindén Föredragningslista Ärende/Föredragande

Läs mer

Gruppmöten: majoriteten kl. 16:30 i vänstra kammaren och oppositionen kl. 16:30 i Thomas Werthéns rum.

Gruppmöten: majoriteten kl. 16:30 i vänstra kammaren och oppositionen kl. 16:30 i Thomas Werthéns rum. KALLELSE Datum Sida 2018-04-11 1 Sammanträde Nämnd: Tid: Tisdagen den 24 april 2018 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Mats Lindén Förhandling enligt MBL 11/AML: Kommunal den

Läs mer

Gruppmöten: majoriteten kl. 16:30 i vänstra kammaren och oppositionen kl. 16:30 i Thomas Werthéns rum.

Gruppmöten: majoriteten kl. 16:30 i vänstra kammaren och oppositionen kl. 16:30 i Thomas Werthéns rum. KALLELSE Datum Sida 2018-06-04 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 19 juni 2018 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Harald Jonsson Förhandling enligt

Läs mer

Gruppmöten: majoriteten kl. 16:30 i vänstra kammaren och oppositionen kl. 16:30 i rum Fagerhult

Gruppmöten: majoriteten kl. 16:30 i vänstra kammaren och oppositionen kl. 16:30 i rum Fagerhult KALLELSE Datum Sida 2019-01-09 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 22 januari 2019 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, kommunhuset Justerare: Fredrik Wärnbring Förhandling

Läs mer

Sammanträde. Föredragningslista KALLELSE

Sammanträde. Föredragningslista KALLELSE KALLELSE Datum Sida 2019-04-15 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 23 april 2019 kl. 17:00 Plats: Kommunhuset, vänstra kammaren Justerare: Mikael Zander Förhandling enligt

Läs mer

Gruppmöten: majoriteten kl. 16:30 i vänstra kammaren och oppositionen kl. 16:30 i Thomas Werthéns rum.

Gruppmöten: majoriteten kl. 16:30 i vänstra kammaren och oppositionen kl. 16:30 i Thomas Werthéns rum. KALLELSE Datum Sida 2018-01-05 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 23 januari 2018 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Helena Persson Förhandling

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Bollnäs kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kilafors skola F 9 i Bollnäs kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (8) Skolinspektionens beslut

Läs mer

Handlingsplan - Elevhälsa

Handlingsplan - Elevhälsa Handlingsplan - Elevhälsa Munktorpsskolan Läsåret 2017-2018 Elevhälsoteam Munktorpsskolan Utdrag skollag: För eleverna i förskoleklassen, grundskolan, grundsärskolan, sameskolan, specialskolan, gymnasieskolan

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2012-10-02 Dnr 43-2011:4845 Lidingö kommun Lidingo.stad@lidingo.se Rektorn vid Bodals skola agneta.wemnell@lidingo.se Beslut för grundskola efter tillsyn av Bodals skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2018-01-23 1 Innehållsförteckning Ärende 1 Svar på motion om förstärkt resursenhet till skolorna i Habo... 3 2 Aktuell betygsstatistik åk 6... 5 3 Aktuell betygsstatistik åk 7-9... 6 4 Uppföljning av skolnärvaro...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola IL j^ Skolinspektionen Dnr 43-2017:5419 Sotenäs kommun registrator.kommun@sotenas.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sotenäs kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2018:7199 Enköpings kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i S:t Iliansskolan i Enköpings kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (7) Skolinspektionens

Läs mer

Gruppmöten: majoriteten och oppositionen kl. 16:30 i lokaler på Solhöjdens förskola. Ärende/Föredragande 1. Godkännande av dagordning Anders Almfors

Gruppmöten: majoriteten och oppositionen kl. 16:30 i lokaler på Solhöjdens förskola. Ärende/Föredragande 1. Godkännande av dagordning Anders Almfors KALLELSE Datum Sida 2019-03-06 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdag19 mars 2019 kl. 17:00 Plats: Solhöjdens förskola Förhandling enligt MBL 11/AML: Kommunal den 14 februari kl.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10515 Ljungby kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Ljungby kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2016:10515 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 43-2016:10446 Norrköpings kommun norrkoping.kommun@norrkoping.se för grundskola efter tillsyn i Djäkneparksskolan 1 i Norrköpings kommun Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2(8) s

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 43-2017:5456 Öckerö kommun kommun@ockero.se för grundskola efter tillsyn i Hedens skola 7-9 i Öckerö kommun Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2 (5) s beslut Föreläggande förelägger

Läs mer

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd

Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Juridisk vägledning Reviderad maj 2015 Mer om Elevers rätt till kunskap, extra anpassningar och särskilt stöd Alla elever ska ges stöd och stimulans för att utvecklas så långt som möjligt. Vissa elever

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:5856 Solna kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Solna kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (4) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola 1 (9) Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn i Rålambshovsskolan belägen i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress Sveavägen 159 2 (9) Tillsyn i Rålambshovsskolan

Läs mer

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd

2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan Särskilt stöd 2014 Systematiskt kvalitetsarbetet Åbyskolan 2 10. Särskilt stöd Särskilt stöd ges i den omfattning och på det sätt eleverna behöver och har rätt till. 3 kap. 8 tredje stycket och 10 (ej gymnasieskolan)

Läs mer

Rutiner för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram på grundskolan i Ljusnarsbergs kommun. Gäller från och med 1 januari 2015

Rutiner för arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram på grundskolan i Ljusnarsbergs kommun. Gäller från och med 1 januari 2015 Rutiner för arbetet med extra ar, särskilt stöd och åtgärdsprogram på grundskolan i Ljusnarsbergs kommun. Gäller från och med 1 januari 2015 Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen 1 (8) Gluntens Montessoriskola Ekonomisk förening Organisationsnummer 716422-5521 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Gluntens Montessoriskola i Uppsala kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Eksjö kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eksjö kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon:

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2015:10009 Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gärdesskolan belägen i Stockholms kommun 2 (9) Tillsyn i Gärdesskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Västerviks kommun vasterviks.kommun@vastervik.se. för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Västerviks kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping 2 (8) Tillsyn i Västerviks

Läs mer

Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti

Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti Promemoria 2017-08-16 Utbildningsdepartementet Läsa, skriva, räkna en åtgärdsgaranti För att alla elever ska få det stöd de behöver för att lära sig läsa, skriva och räkna föreslår regeringen att en åtgärdsgaranti

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10388 Eskilstuna kommun info@eskilstuna.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eskilstuna kommun Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (6) s beslut Föreläggande

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Höörs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Ringsjöskolan belägen i Höörs kommun Skolinspektionen. Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2016-08-23 1 Innehållsförteckning Ärende 63 Val av representant till skyddskommittén... 3 64 Val av ersättare till presidiet... 4 65 Aktuell betygsstatistik... 5 66 Information om öppna förskolan/familjecentralen...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skövde kommun skovdekommun@skovde.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun 2 (12) Tillsyn i förskoleklassen och grundskolan i Skövde kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:7697 Västerås kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Norra Vallbyskolan i Västerås kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (9) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Lidingö stad kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektorerna vid Torsviks skola karin.brodenandersson@lidingo.se (F 3) stefan.anderman@lidingo.se (4 6) sara.dahl@lidingo.se (7 9) för grundskola efter tillsyn

Läs mer

Ärende/Föredragande 1. Information från Hagens förskole- och skolområde Besök av förskolechef Ulrika Ärlig och rektor Tobias Alderhammar

Ärende/Föredragande 1. Information från Hagens förskole- och skolområde Besök av förskolechef Ulrika Ärlig och rektor Tobias Alderhammar KALLELSE Datum Sida 2016-03-14 1 Sammanträde Nämnd: Barn- och utbildningsnämnden Tid: Tisdagen den 22 mars 2016 kl. 17:00 Plats: Vänstra kammaren, Habo kommunhus Justerare: Thomas Werthén Förhandling enligt

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2013-12-17 Aspdammskolan Rektorn vid Aspdammskolan Beslut för grundskola efter tillsyn i Aspdammskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

r'n Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen efter bastillsyn i Assaredsskolan belägen i Göteborgs kommun

r'n Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen efter bastillsyn i Assaredsskolan belägen i Göteborgs kommun r'n Beslut Dnr 44-2015:4209 Assareds skolkooperativ Ek för. Org.nr. 716445-1390 jan.andersson@assaredsskolan.se styrelsen@assaredsskolan.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Assaredsskolan

Läs mer

Stödinsatser i skolan

Stödinsatser i skolan Stödinsatser i skolan Kompetensutveckling inom specialpedagogik Regeringen: Fler lärare än speciallärare och specialpedagoger får ökade kunskaper om specialpedagogiska förhållningssätt, metoder och arbetssätt

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 43-2017:3404 Töreboda kommun kommunen@toreboda.se för grundskola efter tillsyn i Töreboda Centralskola i Töreboda kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2(4)

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola Ab Skolinspektionen Dnr 43-2016:10935 Luleå kommun Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Luleå kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för gymnasieskola

Beslut för gymnasieskola Beslut 2012-11-27 Stockholms idrottsgymnasium AB johan@idrottsgymnasiet.se Rektorn vid Stockholms Idrottsgymnasium klas@idrottsgymnasiet.se Beslut för gymnasieskola efter tillsyn av den fristående gymnasieskolan

Läs mer

Elevhälsan Skolenhet Ask och skolenhet Bok, Alléskolan

Elevhälsan Skolenhet Ask och skolenhet Bok, Alléskolan Elevhälsan Skolenhet Ask och skolenhet Bok, Alléskolan Uppdaterad 2016-04-04 Elevhälsan Sida 1 Innehåll Inledning 3 Elevhälsoarbete 4 Elevhälsoteam (EHT) 5 Elevhälsoteam (EHT) syfte och organisation...

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-06-19 Stiftelsen Uppsala Musikklasser thorsson@edwardlynx.com Rektorn vid Uppsala Musikklasser annie.aberg@uppsalamusikklasser.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Uppsala

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Beslut 2011-12-21 Gävle kommun Rektorn vid Fridhemsskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Fridhemsskolan i Gävle kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2016:11365 Kastellskolan Org.nr. 888000-8365 för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av Kastellskolan i Härnösands kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20

Läs mer

Ärendet Bakgrund TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2018/213. Utbildningsnämnden

Ärendet Bakgrund TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2018/213. Utbildningsnämnden 2018-02-05 1 (6) TJÄNSTESKRIVELSE UBN 2018/213 Utbildningsnämnden Politikerinitiativ - Inventering av en jämlik kunskapsskola för barn med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) Politikerinitiativ

Läs mer

Beslut för fritidshem, grundskola och gymnasieskola

Beslut för fritidshem, grundskola och gymnasieskola Dnr 44-2016:11157 Dnr 44-2016:11158 Dnr 44-2016:11159 Jensen education college AB Org.nr. 556635-8759 anna.wigerjensen@jenseneducation.se mats.rosen@jenseneducation.se för fritidshem, grundskola och gymnasieskola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:5633 Avesta kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Åvestadalskolan i Avesta kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (5) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut Skolinspektionen 2015-01-26 Pysslingen Förskolor och Skolor AB Rektorn vid Alfaskolan Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Alfaskolan i Solna kommun Skolinspektionen, Box 23069,

Läs mer

r'n Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Brage- skola och språkförskola belägen i Sollentuna kommun Beslut

r'n Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen efter tillsyn i Brage- skola och språkförskola belägen i Sollentuna kommun Beslut r'n Dnr 43-2016:4433 Sollentuna kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Brage- skola och språkförskola belägen i Sollentuna kommun 2 (9) Tillsyn i Brage- skola och språkförskola har genomfört

Läs mer

Särskilt stöd i grundskolan läsåret 2018/19 Sammanfattning

Särskilt stöd i grundskolan läsåret 2018/19 Sammanfattning 1 (8) Särskilt stöd i grundskolan läsåret 18/19 Sammanfattning Ibland behöver en elev stöd i skolan utöver det vanliga. Det kan ske i form av extra anpassningar inom ramen för den ordinarie undervisningen

Läs mer

Beslut för Habo kommun

Beslut för Habo kommun Skolinspektionen Habo kommun Beslut för Habo kommun efter tillsyn av utbildningen i Habo kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress: Gasverksgatan 1, 222 29 Lund Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8037 Kungsörs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kungsörs kommun 2(10) Tillsyn i Kungsörs kommun har genomfört tillsyn av Kungsörs kommun under våren 2015.

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:4384 Järfälla kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Järfälla kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (5) Skolinspektionens beslut

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2018-09-25 1 Innehållsförteckning Ärende 66 Redovisning av elev- och föräldraenkät... 3 67 Ekonomisk rapport tertial 2 och delårsbokslut... 4 68 Budget 2019-2021... 5 69 Redovisning av systematiskt kvalitetsarbete...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Beslut 2013-11-12 Estniska Skolan i Stockholm Rektorn vid Estniska Skolan i Stockholm Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Estniska Skolan i Stockholm Stockholms kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola

Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola fink Beslut Stockholm Lära Aktiebolag Org.nr. 556724-0659 Beslut efter uppföljning för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Dialogskolan belägen i Stockholms kommun 2(10) Uppföljning av tillsyn

Läs mer

ELEVHÄLSA PÅ GRANSÄTERSKOLAN. Läsåret

ELEVHÄLSA PÅ GRANSÄTERSKOLAN. Läsåret ELEVHÄLSA PÅ GRANSÄTERSKOLAN Läsåret 2018-2019 Elevhälsa i Håbo Kommun Reglerna för elevhälsoarbetet finns beskriven i Skollagen kapitel 2, 25-27 elevhälsa och kapitel 3, 6-12 där bestämmelser om särskilt

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2018:7148 Kiruna kommun Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Kiruna kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10888 Härnösands kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i grundskolan i Härnösands kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

Barn i behov av stöd

Barn i behov av stöd Revisionsrapport Barn i behov av stöd Borgholms kommun Viktor Prytz Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2. Uppdrag... 2 2.3. Metod och avgränsning... 3 3.

Läs mer

Lokal elevstödagenda Rindö Skola

Lokal elevstödagenda Rindö Skola 2017-08-22 Lokal elevstödagenda Rindö Skola 2017-2018 Vår lokala elevstödsagenda följer Vaxholms Stad Elevstödsagenda och ska ses om ett komplement till denna. Agendan beskriver Rindö Skolas lokala arbete

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:8521 Bollebygds kommun kommunen@bollebygd.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Bollebygdskolan 4-6 i Bollebygds kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola f in Skolinspektionen Dnr 44-2017:5471 Montenova montessoriskola ekonomisk förening Org.nr. 769602-2248 susanne.palmgren@montenova.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Nova Montessoriskola

Läs mer

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram

Beslut för gymnasieskola med yrkesoch introduktionsprogram Dnr 44-2016:11153 Jensen education college AB Org.nr. 556635-8759 anna.wigerjensen@jenseneducation.se mats.rosen@jenseneducation.se Rektorn vid JENSEN gymnasium Jönköping peter.sandin@jenseneducation.se

Läs mer

Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd

Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd Tjänsteskrivelse 1 (3) 2014-11-28 Handläggare: Jan Strid GN 2014.0011 Kommunrevisionen Granskning avseende barn och elever i behov av särskilt stöd Sammanfattning På uppdrag av kommunrevisionen har Deloitte

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen Beslut 2014-04-30 Bilingual Montessori School of Lund Rektorn vid Bilingual Montessori School of Lund Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Bilingual Montessori School of

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola (Nå Beslut Dnr 43-2015:5853 Heby kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Östervåla skola 7-9 belägen i Heby kommun 2(11) =111syn i Östervåla skola 7-9 har genomfört tillsyn

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2014:7777 Forshaga kommun kommun@forshaga.se Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn av skolformerna förskoleklass och grundskola i Forshaga kommun Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Lidingö kommun lidingo.stad@lidingo.se Rektor vid Källängens skola ann.krantz@lidingo.se patrik.nimmerstam@lidingo.se för grundskola efter tillsyn av Källängens skola i Lidingö kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Allmänna råd Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram

Allmänna råd Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Allmänna råd Arbete med extra anpassningar, särskilt stöd och åtgärdsprogram Det är skolans uppgift att ge alla elever den ledning och stimulans som de behöver i sitt lärande och i sin personliga utveckling

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:5817 Pajala kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gårdbyskolan i Pajala kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (11) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Järfälla kommun Rektorn vid Viksjöskolan Beslut för grundskola efter tillsyn av Viksjöskolan i Järfälla kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 Telefon: 08-586

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:5739 Lunds kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Lunds kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 2 (7) Skolinspektionens beslut Skolinspektionens

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Barn- och utbildningsnämnden 2019-04-23 1 Innehållsförteckning Ärende 34 Godkännande av dagordning... 3 35 Val av justerare... 4 36 Presentation av elevhälsan/ungdsomscoach... 5 37 Ekonomisk månadsrapport och barn- och elevutveckling...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Strängnäs kommun kommun@strangnas.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Strängnäs kommun Box 330, 581 03 Linköping 201 7-04-1 0 2(9) Tillsyn i Strängnäs kommun har genomfört tillsyn i Strängnäs

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2018:8760 Flens kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Flens kommun Skolinspektionen Box 330, 581 03 Linköping, Besöksadress Storgatan 33 2 (6) Skolinspektionens beslut Föreläggande

Läs mer

Styrning, uppföljning och kontroll av att eleverna i grundskolan når kunskapskraven. Oxelösunds kommun

Styrning, uppföljning och kontroll av att eleverna i grundskolan når kunskapskraven. Oxelösunds kommun www.pwc.se Revisionsrapport JohanCöster Eleonor Duvander Styrning, uppföljning och kontroll av att eleverna i grundskolan når kunskapskraven Oxelösunds kommun Innehållsförteckning Sammanfattning och bedömning...

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 44-2014:8517 Södertälje Friskola AB Org.nr. 556557-0149 Beslut för förskoleklass och grundskola efter bastillsyn i Södertälje Friskola belägen i Södertälje kommun 2(8) Tillsyn i Södertälje friskola

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:5438 Svenljunga kommun kansliet@svenljunga.se för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Svenljunga kommun Skolinspektionen Box 2320, 403 15 Göteborg, Besöksadress Kungsgatan 20 2(8)

Läs mer

Beslut för fristående grundskola med fritidshem

Beslut för fristående grundskola med fritidshem Floda Friskoleförening Rektorn vid Floda friskola karinb@flodafriskola.se för fristående grundskola med fritidshem efter tillsyn av Floda friskola i Katrineholms kommun Skolinspektionen, Box 330, 581 03

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Skolinspektionen 2014-01-29 Uppsala kommun Rektorn vid Nya Stordammen gabriella.ekstrom@uppsala.se Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Nya Stordammen i Uppsala kommun Skolinspektionen,

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10928 Gällivare kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Sjöparksskolan LMH i Gällivare kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (6) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola

Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola Beslut 2013-02-25 Stockholms kommun registrator.utbildning@stockholm.se Rektorn vid Kungsholmens grundskola ulf.berg@stockholm.se Beslut för fritidshem, grundskola och grundsärskola efter tillsyn av Kungsholmens

Läs mer

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem

Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem Beslut 2013-06-14 Lunaskolan Rektorn vid Lunaskolan Beslut för grundskola, grundsärskola och fritidshem efter tillsyn av Lunaskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress:

Läs mer

Uppföljning av tillsyn i Rosengårdsskolan i Malmö kommun

Uppföljning av tillsyn i Rosengårdsskolan i Malmö kommun Skolinspektionen Beslut Malmö kommun malmostad@malmo.se 2013-10-04 Dnr 43-2009:3755 1 (6) Uppföljning av tillsyn i Rosengårdsskolan i Malmö kommun Bakgrund Skolinspektionen har genomfört tillsyn i Malmö

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola rn Beslut Dnr 43-2014:8427 Skinnskattebergs kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter prioriterad tillsyn i Klockarbergsskolan belägen i Skinnskatteberg kommun 2 (8) Tillsyn i Klockarbergsskolan

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-04-17 Fria Maria Barnskola Rektorn vid Fria Maria Barnskola Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn av Fria Maria Barnskola i Stockholms kommun Skolinspektionen, Box 23069, 104 35

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2018:6516 Sollefteå kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn på Vallaskolan 4-6 i Sollefteå kommun Skolinspektionen Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (7) Skolinspektionens

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Köpings kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Köpings kommun Tillsyn i Köpings kommun Beslut 2 (9) har genomfört tillsyn av Köpings kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett

Läs mer

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14

BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 BREVIKSSKOLAN HANDLINGSPLAN FÖR NYANLÄNDA ELEVER 2013-04-14 1 Handlingsplan för nyanlända elever på Brevikskolan Med nyanlända elever avses elever som inte har svenska som modersmål och inte heller behärskar

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Dnr 43-2015:9129 Svedala kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Naverlönnskolan belägen i Svedala kommun Skolinspektionen, Postadress: Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress:

Läs mer

Beslut för grundskola och fritidshem

Beslut för grundskola och fritidshem Beslut 2013-10-10 Ideella föreningen Kvarsebo skola med firma Kvarsebo skola Rektorn vid Kvarsebo skola anna.kvarsebo@gmail.com Beslut för grundskola och fritidshem efter tillsyn i Kvarsebo skola i Norrköpings

Läs mer

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan

Barn- och utbildningsförvaltningen. Grundsärskolan Barn- och utbildningsförvaltningen Grundsärskolan Vad är grundsärskola? Grundsärskolan är en egen skolform och regleras i Skollagen (2010:800) kapitel 11.Grundsärskolan har egen läroplan, Lgr 11 och egna

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Täby kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Täby kommun 2 (11) Tillsyn i Täby kommun har genomfört tillsyn av Täby kommun under hösten 2015. Tillsynen har avsett det samlade ansvarstagandet

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola n Beslut Stockholms kommun Beslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Eriksdalsskolan belägen i Stockholms kommun 2(6) Tillsyn i Eriksdalsskolan har genomfört tillsyn av Stockholms kommun

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:6287 Älmhults kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Älmhults kommun Skolinspektionen Box 156, 221 00 Lund, Besöksadress Gasverksgatan 1 Dnr 43-2017:6287 2 (5) Skolinspektionens

Läs mer

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola

Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2016:10921 Gällivare kommun Huvudmannabeslut för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Gällivare kommun Box 3177, 903 04 Umeå, Besöksadress Nygatan 18-20 2 (6) s beslut Föreläggande förelägger

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Skolinspektionen Beslut 2014-02-20 Söderhamns kommun bam-utbilcmmgsnarrmden@soder^ Rektorerna vid Norrtullskolan liselotte.rrelin@soderharnn.se gunilla.nauwerckstefansson@soderharnn.se Beslut för förskoleklass

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Skolinspektionen 2017-06-09 Dnr 44-2016:4319 Lonnhyttans skola ekonomisk förening Org Nr: 716453-2033 skolan@lonnhyttan.se för grundskola efter tillsyn av Lonnhyttans skola ekonomisk förening Skolinspektionen

Läs mer

Beslut för grundskola

Beslut för grundskola Dnr 43-2018:361 Trollbodaskolan, Stockholms kommun för grundskola efter tillsyn utifrån signal i Trollbodaskolan i Stockholms kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen

Läs mer

Beslut för förskoleklass och grundskola

Beslut för förskoleklass och grundskola Dnr 43-2017:6169 Västerås kommun för förskoleklass och grundskola efter tillsyn i Rösegårdsskolan i Västerås kommun Skolinspektionen Box 23069, 104 35 Stockholm, Besöksadress: Sveavägen 159 2 (5) Skolinspektionens

Läs mer