Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret med normalt planförfarande

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Nässjö tätort i Nässjö kommun. Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2013-03-13 med normalt planförfarande"

Transkript

1 Väduren 21 m.fl. Nässjö tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret med normalt planförfarande Dnr Antagen MBN 60 Laga kraft

2 Inledning Planens syfte och huvuddrag ER bil AB har behov av mer mark för sin verksamhet. Området är i dag planlagt för bilservice och park. Detaljplanens syfte är att använda en större del av området idag planlagt som parkmark för bilservice och bilhandel. Planen möjliggör också att området får användas för handel och kontor. Området med befintlig dagvattendamm och dike planläggs som teknisk anläggning. Dessutom planläggs för en gång- och cykelväg norr om järnvägen. Järnvägsområdet kvarstår för järnvägsändamål. Plandata och avgränsning Planområdet är beläget vid järnvägen mot Vetlanda och öster om Handskerydsvägen. Planområdets areal är knappt m 2. Planområdet är beläget på fastigheterna Väduren 21 som ägs av ER bil, Handskeryd 1:1 och Nyhem 1:1 som ägs av Nässjö kommun men sålts till ER bil AB samt Nässjö 13:1 som ägs av Trafikverket. Följande handlingar tillhör denna detaljplan: Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning Behovsbedömning Detaljplanen upprättas enligt reglerna för normalt planförfarande i planoch bygglagen. 2

3 Planområde 3

4 Ställningstaganden Översiktsplan I den fördjupade översiktsplanen antagen av kommunfullmäktige finns det inte några särskilda restriktioner eller riktlinjer för det aktuella området. Fördjupad översiktsplan För området gäller fördjupad översiktsplan för Nässjö kommun antagen av kommunfullmäktige Enligt översiktsplanen är området detaljplanelagt som industrimark och grönområde och några ändringar föreslås inte. Gällande detaljplaner Området omfattas av detaljplan antagen av Länsstyrelsen Enligt detaljplanen ska området användas för garage med bilservice samt park eller plantering och järnvägsändamål. Byggnadshöjden är begränsad till en våning. Omkringliggande områden omfattas av samma detaljplan och är planlagda för bostadsändamål i en och två våningar, friliggande eller kopplade hus samt centrumändamål. Området norr om föreslagen detaljplan omfattas av detaljplan antagen av Miljö- och byggnadsnämnden Området är planlagt för ej störande industri, kontor, handel, vårdcentral och fjärrvärmepanna med en maxhöjd av åtta meter. Beslut om ny detaljplan Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 13 juni 2012 att ge miljö- och byggkontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för att göra en ny detaljplan för området. Planens förenlighet med miljöbalken Vid antagande av en detaljplan ska kommunen redovisa hur beslutet är förenligt med kapitel 3, 4 och 5 i miljöbalken. Miljöbalkens kapitel 3 innehåller grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. Detaljplanen bedöms inte strida mot bestämmelserna i detta kapitel. Planområdet berörs inte av kapitel 4 i miljöbalken Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet. Kapitel 5 behandlar miljökvalitetsnormerna. Syftet med miljökvalitetsnormerna är att skydda människors hälsa. Miljökvalitetsnormer är olika gränsvärden för utomhusluft, omgivningsbuller och vatten som inte får överskridas. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra att någon miljökvalitetsnorm överskrids. 4

5 Behovsbedömning Bakgrund Kommunen ska vid upprättande och ändringar av detaljplaner bedöma och ta ställning till om planens genomförande kan antas leda till så kallad betydande miljöpåverkan enligt plan- och bygglagen 5 kap. 18. Om så är fallet ska en miljöbedömning av planen göras, vilket bland annat innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. För att avgöra om detaljplanen kan antas medföra betydande negativ miljöpåverkan har en behovsbedömning upprättats, daterad 13 augusti Behovsbedömningen sammanfattas nedan. Sammanvägd bedömning och motiverat ställningstagande Den planerade markanvändningen bedöms som lämplig med hänsyn tagen till gällande plan- och miljölagstiftning. Gällande miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas. De miljöfaktorer som uppmärksammats är att planområdet ligger nära järnvägen och att planområdet därför är utsatt för bullerstörningar samt att det finns risker i samband med transport av farligt gods på järnvägen. Bilserviceanläggningen ligger även i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse och kan upplevas som störande för denna. Planförslaget innebär dock inte att riktvärden för buller eller några andra riktvärden överskrids. Detaljplanens genomförande är i linje med miljömålet God bebyggd miljö. Mot bakgrund av redovisningen ovan bedöms genomförandet av detaljplanen inte innebära sådan betydande miljöpåverkan som avses i plan- och bygglagen 4 kap. 34. En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas. 5

6 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser Mark och vegetation Vegetation Området består av befintliga byggnader för bilservice och bilförsäljning med stor asfaltsplan och körytor. Den del av området som inte är bebyggt består av gräsmark, lövskog med mycket sly samt en dagvattendamm. Genom området går ett fuktstråk och utmed järnvägen ett dike. Området är otillgängligt och har dåliga förutsättningar som rekreationsområde. Området norr om järnvägen består av slybeväxt naturmark. Vegetationen i den obebyggda delen av området. Markbeskaffenhet Planområdet är flackt förutom slänterna mot dagvattendammen och diket. För del av kvarteret Väduren finns en grundundersökning gjord Undersökningen omfattar den västra delen av området och marken består där av torv med en mäktighet som varierar mellan 2,3 till 4,5 meter. Torven underlagras av sandig morän. Vattenytan i provhålen låg ca 0,7-0,8 m under markytan. För den ännu inte bebyggda delen av området saknas grundundersökningar. Markundersökningar kan komma att krävas i samband med bygglov. Genom området går i dag ett fuktstråk/dike, troligtvis kommer en del vatten till detta från tomterna söder om planområdet. När marken tas i anspråk och hårdgörs föreslås diket kulverteras fram till befintlig dagvattendamm. 6

7 Alternativt kan vattnet ledas genom dike eller kulvert i utkanten av planområdet inom det område som är planlagt som skydd mot omgivande bostadsbebyggelse. De är viktigt att dikets funktion när det gäller att ta hand om vatten från intilliggande tomter inte försämras. Nuvarande markanvändning och bebyggelse Området består av befintliga byggnader för bilservice och bilförsäljning. Del av området används även för att ta hand om dagvatten från delar av Handskerydsområdet. Omgivande bebyggelse utgörs av en kyrkolokal, samt bostadsbebyggelse i en och två våningar. Området omfattar även järnvägen mot Vetlanda samt det dike som avvattnar banvallen och ett mindre naturområde norr om järnvägen. Planerad markanvändning och bebyggelse I planen ges utrymme för en utökning av befintliga lokaler för bilservice och bilförsäljning samt för nya körytor och parkeringsplatser. För att anpassa ny bebyggelse till omgivande bebyggelse i ett och två plan begränsas byggnadshöjden till 7 meter och exploateringsgraden till 40% bruttoarea per fastighetsarea. I framtiden om det blir aktuellt ger planen också utrymme för att använda området för handel och/eller kontor. Att bebyggelse inte placeras för nära Koltorpsgatan, järnvägen och intilliggande bostadshus regleras genom prickmark närmast dessa områden. Prickmark innebär att marken inte får bebyggas med bebyggelse. Körytor och parkeringsplatser med mera går dock bra att anordna. Norr om banvallen planeras för en framtida gång- och cykelbana. Cykelbanan ansluter via Nyhemsgatan till befintlig cykelbana in mot centrum. Utmed Queckfeldtsgatan finns en befintlig gång- och cykelpassage under järnvägen. I samband med byggande av gång- och cykelbanan ska staket sättas upp utmed banvallen. Området med dagvattendamm och dike planläggs som teknisk anläggning. Områdets skötsel sker i första hand från Queckfeldtsgatan. Gator, trafik, kollektivtrafik Infart till planområdet finns från Koltorpsgatan. Från Koltorpsgatan når man Handskerydsvägen som går bredvid planområdet. På Handskerydsvägen var trafiksiffrorna bilar/dygn i medel på vardagar år För att begränsa antalet utfarter sätts på del av planområdet utfartsförbud mot Koltorpsvägen/Handskerydsvägen. 7

8 Intill planområdet går järnvägen till Vetlanda med, enligt Trafikverkets siffror från 2011, 16 persontåg och 4 godståg om dagen. Prognostiserad trafik till 2021 är 16 persontåg och 5 godståg. Kollektivtrafik finns i form av tåg och busstrafik från Nässjö station knappt en kilometer från planområdet. Närmaste busstation, Björklidsgatan ligger cirka 100 meter ifrån planområdet. Störningar och risker En stor del av lokalerna används i dagsläget främst för bilförsäljning. Bilförsäljningen alstrar något ökad biltrafik till området men ger i övrigt inte några störningar. I lokalerna sker även bilservice. På denna del av verksamheten har klagomål förekommit avseende en störande fläkt. Enligt ER bil AB ska denna fläkt vara åtgärdad. Som visuellt skydd mellan befintliga bostäder och bilservice/bilhandelsanläggningen föreslås ett område med vegetation antingen i form av den naturliga vegetation som finns på platsen eller planterad vegetation. Vegetationen regleras i det köpeavtal som finns upprättat mellan kommunen och köparen. Närhet till järnvägen Med hänsyn till de risker som finns i anslutning till järnvägen tillåts inte någon ny bebyggelse inom 30 meter från järnvägen. Det ger ett skyddsavstånd för farligt gods vid urspårning samt utrymme för eventuella räddningsinsatser. Ett sådant avstånd medger även en komplettering av riskreducerande åtgärder om risksituationen skulle förändras samt möjliggör en viss utveckling av järnvägsanläggningen. Det finns risk för gnistbildning och att isblock lossnar från passerande tåg. Med hänsyn till det tillåts inte heller parkering inom 15 meter från järnvägen. Teknisk försörjning Teknisk försörjning i form av vatten, avlopp (spillvatten och dagvatten) och el finns framdraget i gatan. Fastigheten är redan i dag ansluten till vatten och avlopp. Dagvatten I området finns i dagsläget en dagvattendamm. Dammen sköts av Nässjö affärsverk. Dammen är viktig främst som utjämningsmagasin för dagvatten från Handskerydsområdet. Dagvattendammen bör därför inte bli mindre till sin storlek utan möjlighet bör finnas att utvidga den åt väster. Från dagvattendammen går vattnet sedan vidare under banvallen. Om dagvattenhanteringen förändras i området måste säkerställas att vattnet inte påverkar järnvägsbankens stabilitet. Nässjö affärsverk ansvarar för omhändertagande av dagvatten från planområdet. Dagvattnet leds till anslutningspunkt el- 8

9 ler till Nässjö affärsverks dagvattendamm. För den del av tomten som redan är bebyggd föreslås inte några ändringar av dagvattenhanteringen. Illustration. Förutsättningar och planerade förändringar i kvarteret Väduren 21 m.fl. 9

10 Konsekvenser av planens genomförande Möjligheter tillskapas för nuvarande verksamhet att utvecklas och utvidgas på den plats där de bedriver verksamheten i dag. Möjligheter till att bygga en cykelbana utmed järnvägen tillskapas. Cykelbanan är viktig för att skapa ett bra gång- och cykelnät i Nässjö tätort. Ett grönområde som i dag är relativt otillgängligt omvandlas till område för bilservice/bilhandel. Grönyta hårdgörs, vilket bland annat innebär att mer dagvatten måste omhändertas. Genomförande Genomförandetid Genomförandetiden är fem år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Fastighetsrättsliga frågor Fastighetsreglering genomförs så att det område som planläggs för bilservice/bilhandel och hör till Handskeryd 1:1 förs till fastigheten Väduren 21. Den del som föreslås som teknisk anläggning för dagvatten kvarstår på Handskeryd 1:1. Den del av området som föreslås för cykelbana kvarstår på fastigheten Nyhem 1:1. Ansvars- och kostnadsfördelning Planbeställaren bekostar upprättandet av detaljplanen enligt avtal om detaljplanläggning daterat 1 maj Den lantmäteriförrättning som behövs för att genomföra detaljplanen bekostas av planbeställaren. Kommunen är huvudman för allmän plats. Kommunen genom Nässjö Affärsverk AB är ansvarig för vatten- och avloppsförsörjningen och för elförsörjningen inom planområdet. Nässjö affärsverk ansvarar även för den dagvattendamm som finns inom området, samt skötsel och eventuell ombyggnad av densamma. NAV ansvarar också för de eventuella åtgärder som behövs för åtkomst till anläggningen i samband med skötsel. Mark för att tillsäkra åtkomst finns med anslutning ut till Queckfeldtsgatan. Planbeställaren ansvarar för de åtgärder som krävs för iordningställande av marken för bilserviceändamål samt för skyddszonen mot befintlig bebyggelse och de diken, kulvertar eller andra anordningar som behövs inom fastigheten för att ta hand om befintligt vatten på fastigheten. 10

11 Fastighetsplaner Det finns inte några gällande fastighetsplaner som kommer att strida mot detaljplanen. Tidplan Detaljplanen är på samråd i oktober/november 2012 och på granskning i december/januari 2012/2013. Planen bör kunna antas i mars och vinna laga kraft i april Därefter kan fastighetsbildning ske och åtgärder vidtas för att genomföra planen. I tjänsten Åsa Lindblom Planarkitekt 11

Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1. Solberga tätort i Nässjö kommun

Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1. Solberga tätort i Nässjö kommun Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1 Solberga tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret 2012-09-19 med enkelt planförfarande Dnr 2011-678 Antagen 2012-09-19

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431

PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 LAGA KRAFT 2013-05 - 24 PLANBESKRIVNING Diarienummer 2013 S030 Plan nr 431 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för del av Brodalen 22:1 (Biltvätten) i Lindesberg, Lindesbergs kommun, Örebro län Detaljplan för

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster

Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2012-03-12 Utställningshandling Dnr: 11BMN36 Handläggare: Henry Grew Järvsta 16:20, Mårtsbovägen öster Detaljplan för bostäder Gävle kommun, Gävleborgs län Utställningstid:

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52

Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 PLAN- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Handläggare: Datum: Diarienummer: Jenny Andreasson 2015-02-09 PBN 2013-20004 018-727 47 52 Del av Vårdsätra 11:1 m.fl. Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2015-03-26 Detaljplanen

Läs mer

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län.

Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för Ed 2:17 i Dals-Eds kommun, Västra Götalands län. DALS-EDS KOMMUN Plan- och byggkontoret Diarienr. 2010/D0036.214 LAGAKRAFTBEVIS Plan- och byggnadsnämnden i Dals-Eds kommun har den 4 oktober 2011, 119, antagit detaljplan för i Dals-Eds kommun, Västra

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11. Dnr PLAN 2010.41

Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING. Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11. Dnr PLAN 2010.41 Detaljplan för del av Vendelsö 3:68 Vendelsö PLANBESKRIVNING Enkelt planförfarande Laga Kraft: 2014-07-11 Dnr PLAN 2010.41 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 3 FÖRUTSÄTTNINGAR... 5 FÖRÄNDRINGAR PLANFÖRSLAG...

Läs mer

DNR: SAM12-418-214 Upprättad 2015-04-27. Detaljplan för Fastlandet 2:66, del av. Kronholmskajen. Härnösands kommun, Västernorrlands län

DNR: SAM12-418-214 Upprättad 2015-04-27. Detaljplan för Fastlandet 2:66, del av. Kronholmskajen. Härnösands kommun, Västernorrlands län PLANBESKRIVNING SAMRÅD DNR: SAM12-418-214 Upprättad 2015-04-27 Detaljplan för Fastlandet 2:66, del av Kronholmskajen Härnösands kommun, Västernorrlands län ALLMÄNT Planbeskrivningens uppgift är att underlätta

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad 11 november 2009 Byggnadsnämnden Allmän information Enligt 5 kap 18 Plan- och bygglagen (PBL) skall en detaljplan grundas på ett program som anger utgångspunkter och

Läs mer

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program

1 (7) Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning Program 1 (7) NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Krägga 1:11, del av Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP MB PLANDATA

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA

DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA DETALJPLAN FÖR KLOSTERÄNGEN 5 SAMT DEL AV BIRGITTA 5 OCH KLOSTERÄNGEN 7 I VADSTENA Planområde Upprättad 2015-06-15 Godkänd för samråd och underrättelse, BMN 2015-06-16 Reviderad inför antagande 2015- Antagen,

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl

Lonnen - Vibäck 1:16 m fl UTSTÄLLNINGS- HANDLING Detaljplan för Lonnen - Vibäck 1:16 m fl - samt upphävande av del av detaljplan för Lonnen 6 - Vibäck Utställning 27 mars - 17 april 2013 3 (13) Detaljplan för LONNEN - VIBÄCK 1:16

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING Maj 2015 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Tärnan 1 m fl. TIBRO, Tibro kommun

GRANSKNINGSHANDLING Maj 2015 PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Detaljplan för Tärnan 1 m fl. TIBRO, Tibro kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Tärnan 1 m fl TIBRO, Tibro kommun Samhällsbyggnad - maj 2015 1 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Plankarta med bestämmelser,

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANBESKRIVNING MED GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING DETALJPLAN FÖR ÅMOT 1:97 OCH 2:256 (Villatomter, Mellbystrand centrum) MELLBYSTRAND LAHOLMS KOMMUN Samhällsbyggnadskontoret Detaljplan, normalt

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06

Utredningsunderlag: Principförslag för lösande av områdets avloppshantering, PEHRSCO 2011-02-10 Bullerberäkning, Vectura 2011-07-06 1 Detaljplan för Sjöatorp 5:8 m fl fastigheter Hjortsberga Alvesta kommun PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning, med bilaga Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Upphävande av Avstyckningsplan 3

Upphävande av Avstyckningsplan 3 Dnr 0450/08 Antagandehandling 2014-10-16 PLANBESKRIVNING Upphävande av Avstyckningsplan 3 i Stenungsund Stenungsunds kommun Västra Götalands län Upphävande av avstyckningsplan 3 2(9) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer