Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1. Solberga tätort i Nässjö kommun

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1. Solberga tätort i Nässjö kommun"

Transkript

1 Solberga stationshus m.m. Del av Norra Solberga 1:1 Solberga tätort i Nässjö kommun Upprättad av Nässjö kommun, miljö- och byggkontoret med enkelt planförfarande Dnr Antagen

2 Inledning Planens syfte och huvuddrag Trafikverket har tecknat avtal om försäljning av stationshuset med tillhörande markområde till Solberga station AB. Området får enligt gällande detaljplan från 1982 användas endast för järnvägsändamål. Köparna har ansökt om att ny detaljplan upprättas för att möjliggöra avstyckning och att stationshuset kan användas till annan verksamhet. På grund av närheten till järnvägen är det inte lämpligt att använda området till bostäder. Eftersom stationshuset har ett kulturhistoriskt värde anges planbeteckningen Q 1 användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden, dock ej bostäder. Detta innebär att byggnaden kan användas till kontor, möteslokaler, butik eller liknande verksamhet. Plandata och avgränsning Planområdet är beläget vid stationsområdet i Solberga, strax söder om järnvägen. Planområdets areal är ca 3000 m 2. Planområdet är beläget på fastigheten Norra Solberga 1:1, som ägs av Trafikverket. Följande handlingar tillhör denna detaljplan: Plankarta med bestämmelser Fastighetsförteckning Behovsbedömning Detaljplanen upprättas enligt reglerna för enkelt planförfarande i plan- och bygglagen. 2

3 Planområde 3

4 Ställningstaganden Översiktsplan Den kommunomfattande översiktsplanen, antagen av kommunfullmäktige 18 juni 2002, redovisar inte några restriktioner för det aktuella området. Fördjupad översiktsplan Fördjupad översiktsplan för Solberga antagen av kommunfullmäktige 27 april 1996 anger befintligt järnvägsområde samt kulturmiljöobjekt och planerad gång- och cykelväg för det aktuella området. Kulturobjektet ska säkerställas i detaljplanen. Gång- och cykelvägstunneln var tänkt att ersätta de icke planskilda gång- och cykelpassager som över järnvägen som fanns då översiktsplanen gjordes. I slutändan genomfördas endast den gång- och cykelundergång som i den fördjupade översiktsplanen föreslogs söder om Solberga. En gång- och cykelundergång vid Solberga station är i dag inte aktuellt. Gällande detaljplaner För planområdet gäller en detaljplan, fastställd av Länsstyrelsen den 29 juni 1982, i vilken området är planlagt för järnvägsändamål. Beslut om ny detaljplan Miljö- och byggnadsnämnden beslutade den 15 februari 2012 att ge miljöoch byggkontoret i uppdrag att utreda förutsättningarna för att göra en ny detaljplan. Planens förenlighet med miljöbalken Vid antagande av en detaljplan ska kommunen redovisa hur beslutet är förenligt med kapitel 3, 4 och 5 i miljöbalken. Miljöbalkens kapitel 3 innehåller grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och vattenområden. Detaljplanen bedöms inte strida mot bestämmelserna i detta kapitel. Planområdet berörs inte av kapitel 4 i miljöbalken Särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden i landet. Kapitel 5 behandlar miljökvalitetsnormerna. Syftet med miljökvalitetsnormerna är att skydda människors hälsa. Miljökvalitetsnormer är olika gränsvärden för utomhusluft, omgivningsbuller och vatten som inte får överskridas. Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra att någon miljökvalitetsnorm överskrids. 4

5 Behovsbedömning Bakgrund Kommunen ska vid upprättande och ändringar av detaljplaner bedöma och ta ställning till om planens genomförande kan antas leda till så kallad betydande miljöpåverkan enligt plan- och bygglagen 5 kap. 18. Om så är fallet ska en miljöbedömning av planen göras, vilket bland annat innebär att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. För att avgöra om detaljplanen kan antas medföra betydande negativ miljöpåverkan har en behovsbedömning upprättats, daterad 16 april Behovsbedömningen sammanfattas nedan. Sammanvägd bedömning och motiverat ställningstagande Den planerade markanvändningen bedöms som lämplig med hänsyn tagen till gällande plan- och miljölagstiftning. Gällande miljökvalitetsnormer bedöms inte överskridas. Den miljöfaktor som särskilt uppmärksammats är att planområdet ligger nära Södra Stambanan och att planområdet därför är utsatt för bullerstörningar samt att det finns risker i samband med transport av farligt gods på järnvägen Detaljplanens genomförande är i linje med miljömålet God bebyggd miljö. Mot bakgrund av redovisningen ovan bedöms genomförandet av detaljplanen inte innebära sådan betydande miljöpåverkan som avses i plan- och bygglagen 4 kap. 34. En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas. 5

6 Förutsättningar, förändringar och konsekvenser Mark och vegetation Vegetation Området består av befintliga byggnader med tillhörande trädgård samt en stor asfaltsplan framför stationshuset. Trädgården består av gräsmatta med flera stora lövträd ett antal fruktträd och sly närmast järnvägen. Markbeskaffenhet Planområdet är flackt. Marken består mestadels av morän. Förorenad mark Några kända markföroreningar finns inte i det aktuella området. Stationsoch spårområden har dock i många fall genom tiden blivit belastade med föroreningar av olika slag orsakade av verksamheter kopplade till tågtrafiken. Vid eventuella schakt- och grävarbeten inom planområdet kan jordmassorna därför komma att betraktas som avfall och ska i så fall omhändertas enligt miljölagstiftningen. Tillsynsmyndigheten ska kontaktas innan sådana schaktningsarbeten vidtas inom området. En upplysning om detta skrivs in på plankartan. 6

7 Nuvarande markanvändning och bebyggelse I planområdet ligger Solberga station med tillhörande uthus samt jordkällare. Stationen gränsar till bostadsbebyggelse i nordöst och sydöst. Stationsverksamheten är sedan många år nerlagd men stationen har varit kvar i Trafikverkets ägo. En mindre del av den har hyrts ut för boende. Delar av stationen är fortfarande inredd med väntsal och för stationsändamål trots att den inte använts för detta under senare år. Kulturhistoriskt värdefull bebyggelse Solberga stationshus uppfördes 1874 vid stambanan. Arkitekt var AW Edelsvärd vid SJ. Huset är i 1 ½ våning med fasad i rött tegel och frontespis samt tak i falsad plåt. Huset är om- och tillbyggt bland annat med en andra våning. Fram till 1969 var järnvägsstationen bemannad. Stationsområdet i Solberga till vilket ett flertal byggnader bland annat stationen räknas, är i Värdefulla byggnader och miljöer klassat som regionalt intressant (klass II). Bild på Solbergastation innan en andra våning byggdes. 7

8 Planerad markanvändning och bebyggelse Eftersom stationshuset och godsmagasinet har ett högt kulturhistoriskt värde anges planbeteckningen Q 1 användning anpassad till bebyggelsens kulturvärden, dock ej bostäder på grund av närheten till järnvägen. Detta innebär att byggnaden kan användas till kontor, möteslokaler, butik eller liknande verksamhet. Byggnadernas exteriöra karaktär ska bevaras och underhållas. Några tillbyggnader får inte göras på stationshuset. Till stationshuset hör även ett uthus vars karaktär också ska bevaras. Planen tillåter i vissa delar att komplementbyggnader uppförs efter bygglovprövning, t.ex. förråd och garage, men de får inte dominera över befintliga byggnader och ska anpassas väl till den befintliga bebyggelsens kulturvärden. Med anledning av det har komplementbyggnaderna begränsats avseende exploateringsgrad och höjd. Marken framför stationen är inte heller tillåten att bebygga med hänsyn till upplevelsen av stationshuset från vägen. Det ska finnas ett säkerhetsavstånd på 15 meter mellan järnväg och parkerade bilar, därför anges planbestämmelsen ej parkering utmed stationshustomtens gräns mot järnvägen. Gator, trafik, kollektivtrafik Södra stambanan som går genom Solberga är utpekad som riksintresse. Södra stambanan är av internationell betydelse och ingår i det utpekade TEN- T nätet. Banan sträcker sig från Stockholm till Malmö och är mycket viktig för person- och godstrafik. Banan ingår även i det utpekade strategiska godsnätet. På Södra stambanan går godståg 65 st, snabbtåg 28 st, pendeltåg 10 st, övriga resandetåg 10 st och övriga tåg 2 st. per dygn om vardagarna. Inga tåg stannar längre vid Solberga station. Kollektivtrafik till Solberga finns i form av bussar. Bussar går både från Nässjö till Aneby via Solberga med 5 dubbelturer på vardagar och från Nässjö till Eksjö via Solberga med 13 dubbelturer på vardagar. För biltrafik finns infart till Solberga station från Nässjövägen. 8

9 Störningar och risker I samråd med räddningstjänsten har bedömningen gjorts att det inte är nödvändigt att ta fram en särskild riskanalys. Det finns risk för gnistbildning och att isblock lossnar från passerande tåg. Detaljplanen har utformats med hänsyn till dessa risker genom att parkering inte tillåts och att nybyggnad av uthus och garage inte får ske närmare spåren än 15 meter. Buller Eftersom den planerade markanvändningen inte är bostad får bullerstörningarna från järnvägstrafiken anses vara acceptabla. Banverket har tillsammans med Naturvårdsverket utarbetat riktlinjer för buller från järnvägstrafik. För arbetslokaler för tyst verksamhet är riktvärdet 60 dba maximal ljudnivå. Stationshuset är redan i dagsläget delvis inrett med extra fönster invändigt för att minska bullernivån inomhus. Denna åtgärd har inneburit att även de befintliga fönstren kunnat bevaras. Farligt gods Transporter med farligt gods sker på Södra stambanan. Det är en extremt liten sannolikhet att en olycka med farligt gods inträffar och inga dödsfall har orsakats till följd av olyckor med farligt gods i Sverige. Av de få olyckor som inträffat har de flesta skett vid lastning/lossning på bangård. Olika säkerhetshöjande åtgärder som Trafikverket vidtagit har bidragit till att minska antalet olyckssituationer och fortsatt säkerhetshöjande arbete pågår kontinuerligt. Några av de få olyckor som inträffat har orsakats av brister i spårstandard och några av den mänskliga faktorn. Detaljplanen har utformats med hänsyn till järnvägens närhet. Nya byggnader får inte uppföras inom en zon av 15 meter från järnvägen. Utanför den zonen får endast förråd, garage och liknande byggnader uppföras. 15 meter är också det ungefärliga avståndet mellan rälsen och stationshuset. Fördelen med att det kulturhistoriskt värdefulla stationshuset bevaras överväger nackdelen med närheten till järnvägen och risken för en farligt gods olycka. Teknisk försörjning Teknisk försörjning i form av vatten, avlopp och el finns framdraget i gatan. Konsekvenser av planens genomförande De kulturhistoriskt värdefulla byggnaderna uppmärksammas och skyddas med planbestämmelse. Det blir möjligt att avstycka stationshuset med tillhörande tomt och använda det till ny verksamhet. Detta medför att byggnaderna och trädgården kan vårdas och underhållas på ett bättre sätt och risken för förfall minskar. Det blir mera liv och rörelse i området vilket är positivt ur trivsel- och trygghetssynpunkt. 9

10 Trafikverkets möjligheter att sköta tillsyn, drift och underhåll av järnväg och perrong påverkas inte av detaljplanen eftersom dessa markområden även fortsättningsvis kommer att ligga på Trafikverkets fastighet Norra Solberga 1:1 planlagd för järnvägsändamål. Genomförande Genomförandetid Genomförandetiden är fem år från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Fastighetsrättsliga frågor Det område som redovisas som Q 1 på plankartan (orange) avstyckas från Norra Solberga 1:1 och bildar en ny fastighet. Ansvars- och kostnadsfördelning Planbeställaren bekostar upprättandet av detaljplanen enligt avtal om detaljplanläggning daterat 24 oktober Den lantmäteriförrättning som behövs för att genomföra detaljplanen bekostas av planbeställaren. Kommunen genom Nässjö Affärsverk AB är ansvarig för vatten- och avloppsförsörjningen och E.on Elnät är ansvarig för elförsörjningen inom planområdet. På fastigheten finns ett antal lyktstolpar som inte längre är i bruk. Vad som ska hända med lyktstolparna är en fråga som får lösas i samförstånd mellan Nässjö affärsverk och fastighetsägaren. Fastighetsplaner Det finns inte några gällande fastighetsplaner som kommer att strida mot detaljplanen. Tidplan Detaljplanen är på samråd i april/maj 2012 och granskning i augusti. Planen bör kunna antas i september och vinna laga kraft i oktober Därefter kan fastighetsbildning ske och åtgärder vidtas för att genomföra planen. I tjänsten Åsa Lindblom Planarkitekt 10

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012

Planbeskrivning GRANSKNINGSHANDLING. upprättad i september 2012 Vår beteckning Dnr 2012/124 GRANSKNINGSHANDLING (Enkelt planförfarande) Detaljplan för del av kvarteret Sims inom centrumområdet i Borlänge kommun, Dalarnas län upprättad i september 2012 HANDLINGAR Planhandlingarna

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun

Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun Detaljplan för TORVALLA 6:18 m fl Torvollsvägen 4-60, Norra delen Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1792/2009 Dnr planmodul: P 09/0022 ANTAGANDEHANDLING Planhandlingarna består av: - Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl

ENKELT PLANFÖRFARANDE. LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl 1(8) LAGA KRAFT 2010-01-05 Detaljplan för Bålsta 3:18 m fl Håbo kommun, Uppsala län ENKELT PLANFÖRFARANDE ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH

Läs mer

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal.

Kommunen är huvudman för allmän plats. Detaljplanen finansieras av NCC AB genom planavtal. 1(2) ENKELT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2010-10-20 Detaljplan för Skokloster 14:1 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Planförfarande Tidplan Genomförandetid

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Gäddan 14 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2015-04-24 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2013-174 Detaljplan för kv Gäddan 14 Planbeskrivning 2 Planprocessen

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

GRANSKNINGSHANDLING 2014-01-15

GRANSKNINGSHANDLING 2014-01-15 PL 389 Detaljplan för fastigheten Hushagen 2:3 m.m. (Köpings station) Köpings tätort, Köpings kommun Köpings järnvägsstation Stadsarkitektkontoret juli 2013 GRANSKNINGSHANDLING 2014-01-15 Innehåll 1 PLANBESKRIVNING

Läs mer

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län

Detaljplan. Nöbbele industriområde, etapp I i Reftele. för del av fastigheten Nöbbele 2:3. Gislaveds kommun, Jönköpings län Planens beteckning R 35 Antagen av Kf 2013-01-31 Vunnit Laga kraft 2013-02-27 Genomförandetiden slut 2018-02-27 PLANOMRÅDET Väg 153 mot Smålandsstenar Detaljplan för del av fastigheten Nöbbele 2:3 Nöbbele

Läs mer

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun

Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun Detaljplan för 650 Agneshög 3:39 och del av Agneshög 3:38, Varamon, Motala kommun 2 Skala 1:500 3 Denna handling har utarbetats genom kommunledningsförvaltningens stadsbyggnadsenhet, Alisa Basic, detaljplanechef

Läs mer

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214

Lagakraftbevis. Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Lagakraftbevis Datum 2015-05-27 Dnr 2011BN0741 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2015-04-21 80 detaljplan för INGELSTAD 16:8, Ingelstad i Växjö kommun

Läs mer

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING

OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING OMRÅDE FÖR PLANÄNDRING PLANBESKRIVNING ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR DEL AV FAGERSTA 3:2 I RÖNNINGEN Fagersta kommun Västmanlands län Upprättad av Västmanland-Dalarna miljö- och byggförvaltning 2012-11-07.

Läs mer

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315

DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 GRANSKNINGSHANDLING 2015-04-02 DETALJPLAN FÖR SKÄGGEBERG 15:167, 15:168 OCH DEL AV 1:315 Sunne kommun, Värmlands län Beställare: Sunne kommun Konsult: WSP Samhällsbyggnad, Karlstad tel: 010-722 50 00 Uppdragsansvarig:

Läs mer

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun

Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun Detaljplan för Knäred 9:1 m.fl. Knäreds centrum Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR...3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG...3 PLANDATA...3 Lägesbestämning 3 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE

Läs mer

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län

Tegelugnslyckan 11 och 17 i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Detaljplan för Samrådshandling i Båstad, Båstads kommun, Skåne län Planbeskrivning Samrådshandling 2015-04-17 1 HANDLINGAR Planens diarienummer är B 2015/40 Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser

Läs mer

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad

PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad PLANPROGRAM FÖR KLOTET 25, Halmstad 11 november 2009 Byggnadsnämnden Allmän information Enligt 5 kap 18 Plan- och bygglagen (PBL) skall en detaljplan grundas på ett program som anger utgångspunkter och

Läs mer

Detaljplan för SARVEN 25, fd MÄSTERBAGARNA på Söder Handel, kontor och småindustri Östersunds kommun

Detaljplan för SARVEN 25, fd MÄSTERBAGARNA på Söder Handel, kontor och småindustri Östersunds kommun 1(8) Detaljplan för SARVEN 25, fd MÄSTERBAGARNA på Söder Handel, kontor och småindustri Östersunds kommun Dnr Ädh 1659/2008 Dnr planmodul: P 08/0018 ANTAGANDEHANDLING Upprättad av samhällsbyggnad 2012-01-20

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande

Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun. Planbeskrivning. Samrådshandling Enkelt planförfarande 2013-01-24 Dnr PLAN.2011.33 Detaljplan för fastigheten Söderby 6:67 Inom stadsdelen Vendelsömalm Haninge kommun Planbeskrivning Samrådshandling Enkelt planförfarande Planbeskrivning 1 INLEDNING Detaljplanens

Läs mer

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING

Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44. Stenungsunds kommun. Antagandehandling. Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Detaljplan för bostadshus STRANDNORUM 1:44 Stenungsunds kommun Antagandehandling Upprättad 2009-10-05 Reviderad 2010-03-29 PLANBESKRIVNING Illustrationen visar ett av flera sätt att bebygga planområdet

Läs mer

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning

Plankarta med bestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Behovsbedömning Grundkarta Fastighetsförteckning 1(9) NORMALT PLANFÖRFARANDE LAGA KRAFT 2011-05-03 Detaljplan för Blåboda, del av Skokloster 2:80 & 2:149 Håbo kommun, Uppsala län ANTAGANDEHANDLING PLANBESKRIVNING HANDLINGAR PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG

Läs mer

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling

Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planbeskrivning - Detaljplan för Tofsvipan 2, Ändring genom tillägg, Vaggeryds tätort, Vaggeryds kommun Samrådshandling Planen är ute på samråd under tiden 2014-08-08 t.o.m. 2014-09-29. Synpunkter på detaljplanen

Läs mer

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11 Kommunledningsförvaltningen Johan Stenson,0550-88550 johan.stenson@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Datum 2015-05-27 Ks/2015:123 011 Planfrågor Sida 1(2) Granskning av detaljplan för del av Presterud 1:11

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan

Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Detaljplaneprogram i Vidingsjö för del av VIDINGSJÖ 1:1, omsorgsbostad och förskola vid Tunngatan Programområde S Samrådshandling 2009-06-01 Tsn 06.0318 Sammanfattning av detaljplaneprogrammet Detaljplaneprogrammet

Läs mer

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING

INNEHÅLL PLANBESKRIVNING INNEHÅLL PLANBESKRIVNING HANDLINGAR 3 PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 4 Lägesbestämning 4 Areal 4 Markägoförhållanden 4 TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 4 Översiktliga planer 4 Detaljplaner och förordnanden

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02

Dnr: SBK 2011/341. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Centrum. Kajan 18 GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 Dnr: SBK 2011/341 Planbeskrivning Detaljplan för del av Centrum Kajan 18 Luleå kommun Norrbottens län GRANSKNINGSHANDLING 2013-02 1 Innehåll Handlingar 3 Planens syfte och huvuddrag 3 Behovsbedömning 3

Läs mer