Detaljplan för Verksamheter m m vid Rävebergsvägen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för Verksamheter m m vid Rävebergsvägen"

Transkript

1 Detaljplan för Verksamheter m m vid Rävebergsvägen Utställningshandling juni 2010

2 Innehållsförteckning Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Plankarta Illustrationsritning Grundkarta Information Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida: Välj under Hitta snabbt -> Aktuella planprojekt och klicka på -> Verksamheter m m vid Rävebergsvägen. Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar samt kartor i skala 1:1000 finns på Stadsbyggnadskontoret. Information om planförslaget lämnas av: Christer Persson, Stadsbyggnadskontoret, tfn Ami Theleskog, Stadsbyggnadskontoret, tfn Pär-Anders Karlsson, Fastighetskontoret, tfn Henriette Rudhag, Trafikkontoret, tfn Utställningstid: 22 september - 19 oktober 2010 Övriga handlingar Program för verksamheter och bostäder vid Rävebergsvägen Samrådsredogörelse för program Skyddsföreskrifter för stadens vattentäkt Göta Älv Bullerutredning Dagvattenutredningar Geoteknisk utredning

3 Planhandling Utställning koncept Datum: Rev: åååå-mm-dd Diarienummer: 324/08 (FIIa 5095) Christer Persson, Telefon: Silvia Orrego Briceño, Telefon: E-post: Koncept Detaljplan för Verksamheter m m vid Rävebergsvägen inom stadsdelarna Angered och Gårdsten i Göteborg Planbeskrivning Planens syfte och huvuddrag Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av ca kvm verksamhetslokaler på båda sidor om Rävebergsvägen samt att skydda ädellövskogen mot Gårdstensberget. Området föreslås innehålla främst verksamheter utan miljöstörningar. Exploatering av det västra verksamhetsområdet förutsätter att Rävebergsvägen smalnas av. Eftersom Rävebergsvägen är hemväg för boende i Lövgärdet och Rannebergen ställs höga krav på gestaltningen, varför den nya avsmalnade vägen utformas som en enkelsidig allé. Öster om Rävebergsvägen föreslås förutom verksamheter också odlingslotter. Ett genomgående öst-västligt grönstråk ingår i den översiktliga grönstrukturen. Här kan det även bli ett altbohotell och en gruppbostad på trädgårdstomter. En ny tomt för bilservice föreslås vid Angeredsvinkeln. Ädellövskogen mot Gårdstensbergen planläggs som naturmark. Förutsättningar Läge Planområdet är beläget vid Rävebergsvägen i norra Angered, ca 1 km norr om Angereds Torg och 13 km nordost om Göteborgs centrum. Areal och markägoförhållanden Planområdet omfattar cirka m² och ägs av Göteborgs Stad. 1(15)

4 Planförhållanden Översiktsplan Översiktsplan för Göteborg (antagen av kommunfullmäktige ) anger område för stadsutveckling samt övrigt grönområde. Området ligger inom vattenskyddsområde för Göta Älv. En större kraftledning med skyddszon går genom området. Detaljplan Största delen av området saknar detaljplan. För mindre delar gäller detaljplanerna F3299 från 1970, F3474 från 1977, F3565 från 1980, F3572 från 1981 och F3613 från Planerna anger för berörda delar huvudsakligen trafikområde och har inte genomförts. Genomförandetiden har gått ut. Program Program för planområdet har godkänts av byggnadsnämnden den 11 mars Programmet redovisar verksamheter utan miljöstörningar på båda sidor om Rävebergsvägen. Ädellövskogen i sluttningen mot Gårdstensbergen behålls som park/naturmark, liksom ett grönt stråk genom området i öst-västlig riktning. Mellan verksamhetsområdet och Tolereds gård föreslås ett öppet område med odlingslotter. Detta område ersätter de två befintliga odlingslottsområdena vid Rävebergsvägen och Trädgårdsgärdet. Öster om Tolereds gård redovisas orörd natur kombinerat med bostäder i form av grupp- och styckebyggda småhus. Förutsättningar för att programmet ska kunna genomföras i nu aktuell del är att kraftledningen flyttas/grävs ned och att Rävebergsvägen smalnas av. För delar av bostäderna förutsätts också att automatstationen vid Volvo kan flyttas. Programillustration Mark och vegetation Området utgörs i stort av öppen ängsmark omgiven av lövskogsklädda höjder. I västra delens branta sluttning upp mot bebyggelsen på Gårdstensberget ligger område med ekskog med inslag av andra träd. Skogen finns med i länsstyrelsens ädellövskogsinventering och har förutom det biologiska värdet också betydelse för landskapsbilden. Vid Tolereds gård finns en generös trädgård som även omfattar en fruktträdgård och en igenlagd damm. Tomten inhägnas av en lövhäck mot Gunnaredsstigen. Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret 2(15)

5 Geotekniska förhållanden Området ligger i ett höglänt kuperat område genombrutet av en större dalgång i nordsydlig riktning. Den västra högre belägna delen av planområdet består huvudsakligen av berg i dagen samt tunnare jordtäcken. I den östra delen dominerar jordlager av lera. Jorddjupet i dalgången varierar mellan cirka 5-20 m. Jordarterna inom undersökningsområdet utgörs av mulljord vilken främst underlagras av lera på ett tunt lager friktionsjord ovan berg. Ställvis förekommer skikt av silt och sand i leran. Fyllnadsmassor hittas lokalt i områdets nordöstra del. Torrskorpelera (med inslag av silt och sand) förekommer i de översta 2-3 metrarna av lagerföljden, och överlagras i vissa punkter av silt, sand, mulljord eller fyllnadsmaterial. Leran utgörs för övrigt av en lösare lera, vilken på vissa nivåer är hård men spröd. Denna lera innehåller silt, skal, sulfidskikt, körtlar och organiskt material som vass. Leran är mycket hård men smulas/faller sönder vid skjuvning. Lerans oreducerade skjuvhållfasthet varierar mellan ca kpa, avtagande mot djupet. Lerans sensitivitet (d.v.s. känslighet mot störningar) varierar i södra delen mellan 19 och 30 och i norra området mellan 17 och 95. Leran är i huvudsak överkonsoliderad och kan därmed tåla en viss last utan konsolideringssättningar. Portrycksfördelningen i fem mätstationer visade i april-maj 2009 en tryckprofil som i stort sett anslöt till hydrostatiskt tryck med en trycknivå (övre grundvattenyta) ca 1,5 m under markytan. Släntstabiliteten i jord har kontrollerats i två sektioner i det större området och funnits tillfredsställande för nuvarande förhållanden. Stabiliteten har också kontrollerats för det mindre området vid den planerade bensinstationen och även där funnits tillfredsställande. Berggrunden utgörs i hela området av i huvudsak blockig till storblockig gnejsig granodiorit-tonalit med mindre inslag av ådergnejsomvandling. Förskiffringsriktningen är I huvudsak NS-N20V och stupar flackt till medelbrant mot öster. De i området förekommande naturliga bergslänterna bedöms vara stabila och ingen risk för ras föreligger förutom i skärningen vid gång/cykelbanan i sydöstra delen där det förekommer några mindre lösa stenar i slänten som kan rasa ner. Dessa är dock små och bedöms inte utgöra någon större risk för skador. Ingen risk för ras från bergslänter förekommer heller i anslutning till föreslagen tomtmark. Markradon De lertäckta delarna av området är klassade som lågriskområde för markradon i Radonriskkarta Göteborg (SGU, Rapport 2002:27). På grund av lerans tjocka torrskorpa och siltinnehåll kan klassningen behöva skärpas till normalriskområde. Övriga delar av planområdet med berg i dagen och tunna jordtäcken är klassade som normalriskområden. Fornlämningar och kulturhistoria Enligt Göteborgs Stadsmuseum visar topografin i de låglänta skogsklädda partierna invid Rävebergsvägen på möjliga boplatslägen. Tolereds gård med omgivningar utgör en sammanhängande kulturhistorisk miljö. Den äldre miljön är lokalt mycket viktig eftersom den påtagligt påvisar förekomsten av tidigare bebyggelseepoker. Dokumentationsvärdet är högt såsom historiebok för området. I dagsläget pågår hästhållning väster om Gunnaredsstigen. Länsstyrelsen har bedömt att sannolikheten för boplatsfynd är liten och meddelat att någon arkeologisk utredning inte behöver göras. Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret 3(15)

6 Befintlig bebyggelse Det finns ingen bebyggelse inom planområdet. Tolereds gård gränsar till planområdet och kommer att ingå i kommande detaljplan för bostäder vid Tolereds gård. Tolereds gård Service All kommersiell och social service finns vid Angereds Torg cirka en kilometer söder om området. Här planeras också ett närsjukhus och en bad- och ishall. I omgivningarna finns skolor i södra Lövgärdet och i Trädgårdsgärdet. Vid Angereds Torg finns Angeredsgymnasiet. Vid programsamrådet framkom att det inom programområdet finns behov av en ny förskola samt bostäder för personer med funktionshinder. Detaljplanens innebörd och konsekvenser Planen innebär att två kvarter med plats för ca m² resp m² verksamhetslokaler anläggs väster respektive öster om Rävebergsvägen samt att ädellövskogen mot Gårdstensberget skyddas. Rävebergsvägen smalnas av till två körfält och trädplanteras med en enkelsidig allé. Öster om Rävebergsvägen föreslås förutom verksamheter också odlingslotter. Ett genomgående öst-västligt grönstråk ingår i den översiktliga grönstrukturen. Här kan det även bli ett altbohotell och en gruppbostad på gröna trädgårdstomter. Vid Angeredvinkeln föreslås en ny tomt för bilservice. Ädellövskogen mot Gårdstensbergen planläggs som naturmark. Bebyggelseområden Industri Planerad bebyggelse består främst av de nya verksamhetskvarteren på ömse sidor om Rävebergsvägen. Områdena är avsedda för verksamheter av ej störande karaktär. Samlokalisering av verksamheter och bostäder leder till risk för störningar för de boende, men även till risk för begränsningar av småindustrins möjligheter att utvecklas. Det är viktigt att förebygga risken för att boende i planerad gruppbostad, altbohotell och kommande bostadsexploatering öster om planområdet ska påverkas negativt av buller, utsläpp samt föroreningar från verksamheterna eller från transporter. Planbestämmelsen anger därför att området är avsett för icke störande verksamheter. Som vägledning vid bygglovprövningen bör Riktlinjer för externt industribuller, Boverkets riktvärden i Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret 4(15)

7 Bättre plats för arbete och de riktvärden som för trafikbuller som är antagna av riksdagen (proposition 1996/97:53) användas. Bebyggelsen kan utgöras av industribyggnader i skilda storlekar med högsta byggnadshöjden 9 meter. Höjdbestämmelsen möjliggör exempelvis en verkstadshall med en kontorsvåning ovanpå eller 3 kontorsvåningar. Högst hälften av den byggda bruksarean får vara kontor inom en industrifastighet. Högst hälften (50 %) av varje fastighet får bebyggas. Viss begränsning av bebyggelsens utbredning görs mot öster för att angränsande odlingsområde inte ska skuggas. Särskilda utformningskrav krav ställs på fasader och utemiljö mot Rävebergsvägen (se nedan under Gestaltningsprogram). Totalt kan området innehålla ca m² verksamhetslokaler. I planområdets norra del finns öster om Rävebergsvägen ett område som är trafikområde enligt gällande plan. Området behövs inte längre för vägändamål och föreslås därför att läggas till det angränsande industriområdet vid Kummingatan. Anordnande av industritomt Planens byggrätt är att 50 % av industrifastighet får bebyggas. En del fastigheter har dock bestämmelse om att viss mark ska anordnas som plantering. För att en sådan fastighet ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt är det då inte säkert att byggrätten kan utnyttjas till fullo. När fastigheten markplaneras ska i första hand planenlig plantering redovisas. Därefter ska visas att nödvändigt utrymme för parkering samt lastning och lossning av fordon kan anordnas. Vid kommande markupplåtelser är det därför olämpligt att utgå från att 50 % av en tänkt fastighet blir bebyggd. Då är 30 % bebyggd yta en lämpligare utgångspunkt för vanliga industritomter. Altbohotell och gruppbostad Verksamhetsområdet väster om Rävebergsvägen innehåller också en tomt planlagd för kontors/hotelländamål. Avsikten är att den planstridiga altbo-verksamhet (tillfälligt boende för missbrukare) som idag finns vid panncentralen söder om planområdet ska kunna flytta hit. Enligt Social resursförvaltning är det ett s k akut- & habiliteringsboende, som tar emot akut bostadslösa som kan befinna sig i ett aktivt missbruk. De boende tas emot dygnsvis. Det är således inte fråga om något långvarigt boende för hotellets gäster. Tomten är en del av den övergripande grönstrukturen och ska ha trädgårdskaraktär. I områdets östra del norr om gatan Trädgårdslandet föreslås en tomt för en gruppbostad. Enligt Lokalsekretariatet ska det planerade boendet vara utformade enligt bl a socialtjänstlagen och Socialstyrelsens föreskrifter, och innehålla service och omvårdnad samt viss hälso- och sjukvård. En förskola kan också få byggas på tomten. Även denna tomt ingår i den övergripande grönstrukturen och ska ha trädgårdskaraktär. En förutsättning för att tomten ska få bebyggas är att automatstationen vid Volvo flyttas (100 meter rekommenderat skyddsavstånd). Anläggningen har avvecklats under våren Högst 20 % av tomterna med trädgårdskaraktär får bebyggas (samma som kommunens småhuspolicy rekommenderar för friliggande villor). Bilservice Vid Angeredsvinkeln föreslås ett stycke planlagd park/naturmark för bilserviceändamål mellan industrikvarteret och gatan Hästhagen. Tomten är lämplig för en automatstation för drivmedelsförsäljning. Räddningsverkets handbok Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer har använts vid lokaliseringen. Bland annat ska avståndet från mätarskåp (pump) till byggnad vara minst 18 meter och avståndet till busshållplatsen vara minst 12 meter. En annan möjlighet är att en biltvättsanläggning placeras på tomten. Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret 5(15)

8 Gestaltningsprogram I programmet Verksamheter och bostäder vid Rävebergsvägen föreslås ett gestaltningsprogram i vilket viktiga egenskaper och karaktärsdrag i det befintliga landskapet identifieras. Gestaltningsprogrammets syfte är att beskriva och konkretisera detaljplanens gestaltningsprinciper för landskaps- och stadsrum samt för bebyggelsens utformning. Egenskaperna som kännetecknar landskapet ramar å ena sidan in området och bildar tydliga gränser mot verksamhetskvarteren. Å andra sidan lämnas delar av landskapsrummet relativt öppet som ett slags gränssnitt; ett mötesrum som förenar det nya med det gamla, t ex kulturlandskapet runt Tolereds gård. Landskapsrummet bidrar med att skapa en lämplig fördelning och ett samspel mellan verksamheter, bostäder och landskap. Gestaltningsprinciper - helheten Gestaltningsprincipen är att bädda in verksamhetsområdet i det befintliga landskapet - ett verksamhetsområde i ett tvärsnitt av mellanrum i det gröna med Rävebergsvägen och Rannebergsvägen som slingrande trafikrum genom området. Den rikliga grönskan i det västra landskapet och det mer park- och trädgårdslika landskapet i öster ramar in verksamhetsområdet och skapar samtidigt tydliga gränser mot verksamhetskvarteren. Landskapsrummens inramningar blir också en gräns som både delar in och samspelar med verksamhetsområdena och miljön runtom. Övergången mellan verksamhetsområdena och den omgivande naturen bildar därmed entydiga rum. De delarna av landskapsrummet lämnas relativt öppna likt gränssnitt; mötesrum av visuella siktlinjer och gröna kilar som sammanbinder det nya med det gamla. Tre relativt storskaliga och tydliga områden - gränser/gränssnitt som kommer att bidra till en lämplig fördelning och ett samspel mellan bebyggelsen och landskapet. Gränser/gränssnitt som ger ram åt de kommande verksamhetsområdena. Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret 6(15)

9 Det nya omvandlade landskapet blir som helhet ett tvärsnitt av sammankopplade rum - byggnaderna, landskapet och Rävebergsvägen. Den gröna strukturens kvalitet finns sida vid sida med det byggda. Längdsektion - ett verksamhetsområde som ett tvärsnitt av mellanrum i det gröna Naturlandskapet och industrilandskapet/byggnaderna västra delens branta sluttning, skogsbrynet med stora inslag med ekskog och stenmuren. Vägar/gator och industrilandskapet/byggnaderna Rävebergsvägens och Rannebergsvägens trafikrum. Tuktad natur/park och trädgård - industrilandskapet/byggnaderna Tolereds gårds kulturlandskap med omgivande odlingsområde. Rörelsestruktur - trafikmiljö Rörelsestrukturen - vägtrafiken, gångstråken och nya gc-banan genom området accentuerar kopplingarna och tillgängligheten i nord-sydlig riktning och bidrar till att stärka sambanden med bebyggelsen i norr och söder. Rävebergsvägen och Rannebergsvägen, som tar sin början i Angeredsleden i söder, utgör entré till stadsdelarna Lövgärdet och Rannebergen. Tillsammans med ny planerad lokalgata samt ny och befintlig gc-väg bildar de planområdets övergripande rörelsestruktur. Båda vägarna trafikeras av kollektivtrafik. GC-väg byggs ut parallellt med Rävebergsvägen vilket förbättrar kopplingarna och tillgängligheten i nord-sydlig riktning genom planområdet. Därmed förstärks även rörelsestrukturen till och mellan övriga lokala mål för gående och cyklister; Rannebergen, Lövgärdet samt Angereds Torg. Gångstråken som löper genom grönstrukturkorridoren i väst-östligt riktning bidrar också till en öppen framkomlighet och orienterbarhet inom området och österut till stadsdelen Gårdstensbergen samt mot de framtida bostadskvarteren österut. Vägar och gator Rävebergsvägen ska utgöra ett representativt entrérum till verksamhetsområdet och en tydlig huvudgata genom området. Rävebergsvägen minskas till två körfält. Det nya trafikrummet omgestaltas med ny sektion av trädallé, grönska och belysning. Trafikrummet Rävebergsvägen definieras med en trädallé för att framhäva vägens lätta kurvighet och knyta an till landskapets omgivande och varierande skalor. Gång- och cykelbanan löper parallellt på den östra sidan med en planteringsremsa mot verksamheterna. För GC-banan föreslås låg belysning. Viktiga noder och punkter som busshållplatsen och övergångsställena utformas genom bearbetad markbeläggning. Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret 7(15)

10 Principsektion av den nya avsmalnade Rävebergsallén Cirkulationsplatsen vid korsningen Rävebergsvägen - Rannebergsvägen markerar den norra entrén. Idén för rondellen är en upplyst lätt svävande skiva som gestaltas med ljus markbeläggning av stenmaterial t ex i vitt grus. Släp- och nedåtriktat mjukt ljus i dess omkrets skapar känslan av en lätt upphöjd ljus yta. Genom att accentuera cirkulationsplatsen med belysning och framträdande markbeläggning främjas och tillgodoses den visuella vägledningen, framkomligheten blir säkrare för både gående, cyklister och bilförare. Belysningen föreslås kunna skifta i toner sommar och vinter. Rannebergsvägen utformas med öppen sikt mot verksamheterna, odlingslotterna och Tolereds gård. Befintliga utvecklade träd behålls och lyfts fram genom att vägslänten gallras och rensas från sly. Komplettering med låg vegetation görs vid behov. Verksamheterna i det östra området ansluter till Rannebergsvägen via en ny lokalgata. Gatan utformas med väldefinierade förgårdar med parkering och/eller plantering. Byggnader placeras i förgårdslinjen för att skapa ett sammanhållet gaturum. Busshållplats Det nya hållplatsläget i anslutning till korsningen med Trädgårdslandet bildar en viktig småskalig nod och mötesplats för människor i området; verksamma, besökare och framtida boende. Hållplatsen som stadselement har möjlighet att skapa paus och variation längs vägen. Hållplatsen knyter samman båda sidorna genom transparanta material för vänthallar och samordnat markbeläggningsmaterial. För gång- och cykelbanan som passerar bakom busshållplatsen i väster ger det cyklister och gående både ökad upplevelse av vägen och känsla av trygghet. Grönstruktur - naturmiljö Planområdet kommer att bestå av två tydliga landskapsrum; naturmarken mot Gårdstensberget med ädellövskogen samt naturmiljön vid Tolereds gård och kulturlandskapet med nytt odlingsområde. Ett tvärsnitt av mellanrum i det gröna Verksamhetsområdet gestaltas i ett tvärsnitt av gröna mellanrum. Landskapet bildar ram åt verksamheterna genom grönstruktur på ömse sidor av Rävebergsvägen och angränsande natur. Fokus bör ligga på anpassning till landskapet och genom utformning med kvalitativa element; markbeläggning, belysning, stödmurar, stängsel osv. På så vis ges rumslig kvalitet åt de gröna tvärsnitten som bildar övergången mellan olika markanvändningar. Det bidrar till att bevara och stärka kontinuiteten av öppna siktlinjer i området och ge variation åt de gröna rummen. Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret 8(15)

11 Mot skogsbrynet i väster bildas ett tvärsnitt mellan naturlandskapet och industrilandskapet - de branta bergssluttningarna, skogsbrynet med stora inslag av ekskog, stenmuren samt dess skyddsområde. Mötet med skogsbrynet i väster kommer eventuellt att påverkas av markbalansering och stabiliserings-/stödmurar. Skogsbrynet rensas från sly. I öster finns ett annat viktigt tvärsnitt - Tolereds gård, Gunnaredstigen, odlingslotterna samt verksamheterna. Planbestämmelse finns som hindrar skuggning av odlingslotterna från väster. Planområdet är ett storskaligt öppet landskapsrum som omges av lövskogsklädda höjdområden Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret 9(15)

12 Gröna stråk Grönstråket som är en del i stadens övergripande grönstruktur löper igenom området i öst-västlig riktning. Det avser att bevara och stärka tillgängligheten i området och i dess förlängning till de större rekreationsområdena. Det är därför av vikt att förbinda grönstråken med omgivande naturmiljö. På så vis ökas möjligheterna till rörlighet mellan stadsdelarna i öst och väst. Ett gångstråk mellan befintlig gångväg mot Gårdstensbergen och den nya busshållsplatsen vid Rävebergsvägen möjliggörs söder om planerat altbohotell. Stråket och tomten föreslås ingå i ett park- och trädgårdsrum, en tuktad natur/park och trädgård mitt i industrilandskapet. Tomter som är avsedda för gruppboende respektive hotell/kontor finns inom området tillhörande den övergripande grönstrukturen. Placering av byggnader och utformning av tomter ska eftersträva trädgårdskaraktär. Syftet är att inom denna gröna remsa skapa intimare utemiljöer med en växtlighet av varierande mindre skala och luftighet. Odlingslotterna längs Gunnaredstigen blir en förlängning av trädgården som omger Tolereds gård. Ambitionen är att den mindre regelbundna odlings- och trädgårdsplanteringen blir en övergång och kontrast till verksamheterna. Friytor Naturmiljö Närmare halva planområdet utgörs av ädellövskogen i sluttningen upp mot Gårdstensberget. Området planläggs som naturmark. I samband med planens genomförande kommer skogsbrynet att rensas från sly. En gångstig mellan befintlig gångväg till Gårdstensbergen och den nya busshållsplatsen vid Rävebergsvägen kan anläggas söder om planerat altbohotell. Ett öst-västligt grönstråk genom området ingår i stadens övergripande grönstruktur. Detta utgörs av ädellövskogen, ett mindre parkområde väster om Rävebergsvägen samt ett altbohotell och en gruppbostad på tomter med trädgårdskaraktär. Naturmarken norr om panncentralen är trafikområde i gällande plan. Området behövs inte längre för vägändamål och föreslås därför i planen som naturmark. T v stengärdsgård i skogsbrynet nedanför Gårdstensberget T h Gunnaredsstigen med det blivande odlingsområdet Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret 10(15)

13 Odlingsområde Som ersättning för två odlingsområden som enligt programmet exploateras, Trädgårdsgärdet och Trekanten, planeras ett nytt odlingsområde på båda sidor om Gunnaredsstigen. Området har plats för 64 lotter om m². Förutom odlingslotter får området innehålla ett föreningshus. Växthus och/eller bodar med högsta nockhöjd 3 meter och största sammanlagda byggnadsarea 10 m² per lott får byggas inom odlingsområdet. Särskild omsorg ska ägnas åt områdets avgränsning, som ska utgöras av prydligt klippt häck eller spjälstaket. Längs gränsen mot industrikvarteret föreslås ett klimatskyddande plank med höjden 2 meter samt inom industrikvarteret en 1 meter bred planteringsremsa för att möjliggöra infiltration. Trafik Rävebergsvägen minskas till två körfält Idag är Rävebergsvägen fyrfältig med en sex meter bred mittremsa och en trafikering på ca fordon/dygn (andel tung trafik ca 5 %) år Framtida trafikering längs Rävebergsvägen med utökad verksamhet i området beräknas till ca fordon/dygn år 2025 (andel tung trafik ca 5 %). Med en dimensionerande trafiksituation på knappt 6 % utgörs maxtimmen av knappt 900 fordon/timme i en riktning. Den tillgängliga kapaciteten på sträckan är därmed tillräcklig för att kunna hantera den framtida trafikmängden och de befintliga fyra körfälten kan minskas ned till två. En viss omfördelning av trafik inom området kommer sannolikt att förekomma då miljöprioriterande åtgärder genomförs på vägavsnittet förbi Angereds Torg. Det är dock så pass mycket marginal till det teoretiska kapacitetstaket att bedömningen görs att denna omfördelning av trafik kan hanteras även med två körfält på sträckan. Norrgående körbana körs därför dubbelriktad, medan södergående körbana kommer att ingå i det planerade verksamhetskvarteret. Den befintliga mittremsan bör ingå i vägområdet för att kunna hantera vägdagvatten. Anslutning till verksamheter väster om Rävebergsvägen Det planerade verksamhetskvarteret väster om Rävebergsvägen ansluts till vägen via 4 korsningspunkter. I anslutning till den befintliga trevägskorsningen med Rannebergsvägen anläggs en cirkulationsplats. Söder därom skapas 3 nya utfartsmöjligheter från planområdet försedda med separata vänstersvängfält. Vägar inom området anläggs på kvartersmark. Anslutning till verksamheter öster om Rävebergsvägen Det planerade verksamhetskvarteret öster om Rävebergsvägen ansluts i en trevägskorsning på Rannebergsvägen. Korsningen utformas så att erforderlig sikt erhålls. Anslutning till bostäder öster om Rävebergsvägen Ett planerat bostadsområde söder om Tolereds gård kommer att anslutas via Trädgårdslandet. Infarten till de nya bostäderna görs genomgående och den ringa nyttjade norra infarten till Volvo ansluts sekundärt. Hästhagen Detaljplanen anpassas till verkligheten genom att bussgatan Hästhagen görs om till lokalgata. Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret 11(15)

14 Trafikbuller Riksdagens riktlinjer för trafikbuller vid bostäder anger ekvivalent ljudnivå 30 db(a) inomhus och 55 db(a) utanför fasad samt max 70 db(a) utomhus och 45 db(a) inomhus nattetid. Två beräkningar av buller från Rävebergsvägen har utförts i samband med framtagandet av detaljplanen dels för altbohotellet väster om Rävebergsvägen, dels för gruppbostaden öster om Rävebergsvägen. Bullerberäkningarna har gjorts för 2 respektive 4.5 m höjd över markytan och redovisas i bullerutredning (Sweco ). Vad gäller hotelltomten varierar den dygnsekvivalenta ljudnivån från 53 till 68 dba och den maximala ljudnivån (bullertoppar) från 63 till 85 dba beroende på höjd över markytan och avstånd till Rävebergsvägen. Eftersom tomten ingår i ett övergripande grönstråk är bullervall eller -skärm inte lämpligt. En planbestämmelse föreslås att fasad ska utformas så att den dygnsekvivalenta ljudtrycksnivån i bostadsrum blir maximalt 30 db(a). Syftet med ändamålsbestämmelsen hotell eller kontor är att det inte ska vara fråga om något långvarigt boende. Utomhusmiljön på hotelltomten behöver därför inte uppfylla kraven för bostäder. Planen ger ändå möjlighet att placera hotellbyggnaden så att tyst uteplats kan anordnas. Den föreslagna tomten för gruppbostad är lokaliserad så att den inte störs av trafikbuller. Den dygnsekvivalenta ljudnivån är mellan 49 och 55 db(a) och den maximala ljudnivån mellan 57 och 65 db(a). Detta innebär att gällande riktvärden inte överskrids. Parkering Den parkering som krävs förutsätts anordnas på kvartersmark. Gällande parkeringsnorm för Göteborgs Stad ska följas. Väster om Tolereds gård föreslås ett mindre parkeringskvarter som ska kunna användas gemensamt av odlingsområdet och Tolereds gård. Cykelparkering förutsätts man ordna på kvartersmark efter respektive fastighets behov. Kollektivtrafik Ett nytt hållplatsläge anläggs i anslutning till korsningen med Trädgårdslandet. Lösningen med en cirkulationsplats i korsningen Rävebergsvägen/Rannebergsvägen främjar också framkomligheten för kollektivtrafiken. Gång- och cykeltrafik Ett separerat gång- och cykelstråk anläggs på den östra sidan av Rävebergsvägen på sträckan Trädgårdslandet Rannebergsvägen för att knyta samman det övergripande gcnätet. Cykelbana vidare norrut till Lövgärdet finns med i trafikkontorets cykelprogram men utbyggnaden finns ännu inte med i kontorets budget. I anslutning till busshållplatsen vid Trädgårdslandet samt vid cirkulationsplatsen vid Rannebergsvägen ges gående och cyklister möjlighet att korsa Rävebergsvägen. Gång- och cykelstråket parallellt med Trädgårdslandet ansluts till det planerade bostadsområdet. Längre in i bostadsområdet förutsätts blandtrafik. Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret 12(15)

15 Teknisk försörjning Vatten och avlopp Ledningar för vatten och avlopp kommer att byggas ut i takt med att området exploateras. Särskild uppmärksamhet ägnas åt omhändertagandet av dagvatten, eftersom området ligger inom skyddsområdet för stadens vattentäkt Göta Älv (Föreskrifter gäller enligt länsstyrelsens beslut ). Dagvatten En översiktlig och en detaljerad dagvattenutredning har gjorts efter plansamrådet (Melica och Markteknik ). Planområdet har halva avrinningen norrut mot Göta Älv och halva avrinningen söderut via en tunnel till Göta Älv. Vattnet från naturmarken leds direkt till denna avrinning via ett avskärande dike med dräneringsledning väster om planerad industrimark. Vatten från verksamhetsytorna fördröjs i magasin med reglerat utflöde inom respektive fastighet och leds därefter till dagvattendammar. Två dammar för fördröjning och rening av dagvatten anläggs; en norr om korsningen Rävebergsvägen - Rannebergsvägen och en i södra delen av det västra verksamhetsområdet. Föreslagna dagvattendammar har kapacitet att ta hand om minst ett två-årsregn, vilket betyder att det även finns kapacitet för att ta hand om släckvatten. Värme Fjärrvärmeledningar finns vid panncentralen omedelbart söder om planområdet. Utbyggnad av ledningar i området sker om/när det finns abonnenter. El och tele Kraftledningen som genomkorsar området kommer att grävas ned. Samråd inför ansökan om ny koncession pågår. Där ledningen placeras inom kvartersmark redovisar planen ledningsområde u som inte får bebyggas och som bör säkerställas med ledningsrätt. Planen säkerställer också att befintligt ledningsområde inte får bebyggas förrän luftledningen är borta. Vid Gunnaredsstigen finns en transformator som man avser att riva. Planen innehåller byggrätter för två nya transformatorer väster respektive öster om Rävebergsvägen. Planen ger också byggrätt för befintlig transformator vid Angeredsvinkeln. Avfall Återvinningsplats finns ca 200 meter norr om planområdet vid Kummingatan 86. Grundläggning Geotekniska undersökningar har utförts (Tellstedt och ). Då byggnadslägena fastställts behöver mer detaljerade geotekniska undersökningar utföras för att få en objektsspecifik grundläggning för respektive byggnad och nödvändig markplanering. Eftersom höjdsättningen i området sannolikt innebär viss avschaktning inom kvartersmarken har stabiliteten för framtida bakslänter (för fastigheterna i västra delen av området) beräknats. Resultaten visar att slänter med en lutning på 1:2, en nivåskillnad på 3 meter samt en utbredd last på 20 kpa, kan utföras med god marginal. För att få en större andel användbar yta inom tomten kan bakslänterna ersättas med stödmurar. Även fyllning kan bli aktuellt i vissa lägen. Förhållandena behöver detaljstuderas vid projekteringen. Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret 13(15)

16 Stabiliteten har också kontrollerats för det mindre delområdet vid den planerade bilserviceanläggningen och även där funnits tillfredsställande med en marklast av 20kPa i byggrättens läge. Vid eventuella större lastfall och marknivåförändringar behöver stabiliteten kontrolleras ytterligare. Markradon På grund av den tjocka torrskorpan och lerans siltinnehåll bör radonklassningen vara normalriskområde trots Radonriskkarta Göteborg (SGU, 2000) klassning som lågriskområde för all föreslagen kvartersmark. På normalradonmark krävs radonskyddande utförande för byggnader där människor stadigvarande vistas. Klassificeringen kan verifieras genom kompletterande undersökning. Konsekvensbeskrivning Hushållning med mark- och vattenområden m m Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplighetsprövning enligt 2 kap plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet med 5 förordningen om hushållning med mark och vattenområden m m. En kraftledning av riksintresse genomkorsar området. Ledningen avser man att gräva ned och planen redovisar därför område för underjordisk ledning inom kvartersmark. Ädellövskogen mot Gårdstensberget har särskilt naturvärde och är naturmark i planen. Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den ur allmän synpunkt mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Detaljplanen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Planen överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg. Ställningstagande till miljökonsekvenser Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanen inte innebär betydande påverkan på miljön enligt plan- och bygglagen 5 kap 18. Länsstyrelsen har i samrådsyttrande över programmet den 20 oktober 2007 förklarat att man delar kommunens bedömning. Trygghet och tillgänglighet Ny bebyggelse, avsmalning av Rävebergsvägen och utbyggnad av gång- och cykelväg liksom ny busshållplats kommer att bidra till ökad trygghet och tillgänglighet till området. Kompensationsåtgärder Värdefulla natur- eller rekreationsvärden som går förlorade vid exploatering enligt planen är odlingslottsområdet Trekanten vid Rävebergsvägen samt hästhållningen vid Tolereds gård. Odlingslottsområdet ersätts inom planområdet genom att ett nytt område anläggs vid Gunnaredsstigen. Hästarna har inte kunnat beredas plats i närområdet. Kommunen har sagt upp arrendeavtalet och arrendatorn uppger att han upphört med verksamheten. Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret 14(15)

17 Nollalternativ Om planen inte genomförs blir det svårt för kommunen att anvisa mark för nya verksamheter i Angered. Övrigt Bygglovbefrielse föreslås inom odlingslottsområdet för växthus och bodar som utförs enligt planbestämmelserna. Genomförandetid Genomförandetiden utgår 10 år efter det datum då planen vunnit laga kraft. Gunnel Jonsson Planchef Christer Persson Distriktsarkitekt Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret 15(15)

18 Planhandling Utställning Datum: FN Diarienummer: 1512/06 Plannummer: (FIIa 5095) Exploateringsavdelningen Pär-Anders Karlsson Telefon: E-post: Detaljplan för Verksamheter mm vid Rävebergsvägen inom stadsdelarna Angered och Gårdsten i Göteborg Genomförandebeskrivning Inledning En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. Organisatoriska frågor Tidsplan För detaljplanen gäller följande tidsplan: Samråd Utställning Antagande Laga kraft 4 kv kv kv kv Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). Göteborgs Stad Fastighetskontoret 1(8)

19 Markägoförhållanden m.m. Planområdet omfattar cirka kvm och ägs av Göteborgs kommun. Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen. Huvudmannaskap, allmän plats Detaljplanen föreskriver kommunalt huvudmannaskap för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats, lokalgator och natur, inom planområdet. Göteborgs kommun är huvudman för det övergripande va-nätet avseende färsk-, spill-, samt dagvatten. Anläggningar inom kvartersmark På kvartersmark med ändamål industri ansvarar tillkommande fastighetsägare för all utbyggnad samt svara för all framtida drift och underhåll. Fastighetsnämndens ansvar Flytt av två befintliga odlingslottsområden till område som på plankartan är markerat med L med tillhörande väderskydd. Odlingsområdena ska iordningställas så att de är förberedda för odling med tillhörande va-anslutning. Ett plank med en höjd på 2 meter ska sättas upp på i gränsen mellan det västra området och den angränsande kvartersmarken. Områdena ska inramas med en häck alternativt spjälstaket. Mindre område avsett för parkering anordnas norr om västra odlingsområdet. För ansökan om bygglov för plank svarar fastighetsnämnden. Odlingslottsföreningen ansvarar för skötsel av häck alternativt spjälstaket. Sociala resursnämnden beställer utbyggnad av ny lokalisering för Verksamhetslokaler för boende, tidigare benämnt Altbo, inom område som på plankartan är markerat med K. Lokalsekretariatet ansvarar för utbyggnad av område som på plankartan är markerat med BDS. Anläggningar utanför planområdet Detaljplanen medför ingen utbyggnad utanför planområdet. Avtal Avtal gällande kommunintern markupplåtelse ska tecknas mellan fastighetsnämnden och lokalförsörjningsnämnden samt mellan fastighetsnämnden och stadsdelsnämnden gällande område som på plankartan är markerat med BDS samt gällande område avsett för Verksamhetslokaler för boende. Avtalen tecknas i anslutning till utbyggnaden av områdena. Arrendeavtal ska tecknas mellan kommunen och odlarföreningen på den yta som planförslaget anger för odling. För verksamhetsytorna kommer överlåtelseavtal tecknas med tillkommande fastighetsägare. Göteborgs Stad Fastighetskontoret 2(8)

20 Fastighetsrättsliga frågor Mark ingående i allmän plats, inlösen Genomförandet av detaljplanen medför ingen inlösen av allmän plats. Fastighetsbildning All fastighetsbildning samt inrättande av gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätt för respektive berörd fastighet skall vara genomförda innan bygglov beviljas. Ny fastighet för område som på plankartan är markerat med BDS, om cirka kvm, bildas genom avstyckning från Angered 33:1. Ny fastighet för Verksamhetslokaler för boende, om cirka kvm, bildas genom avstyckning från Angered 33:1. Plankartan medger att område avsett för odling, markerat med L på plankartan, bildar egen fastighet genom avstyckning av områden från fastigheterna Gårdsten 49:1 samt Angered 33:1. Ny fastighet, för område som på plankartan är markerat med G, kan bildas genom avstyckning av cirka kvm från fastigheten Angered 33:1. Gemensamhetsanläggningar Inrättande av gemensamhetsanläggningar för tillfartsvägar skall vid behov göras i samband med fastighetsbildning av nya industrifastigheter. Plankartan medger inrättande av gemensamhetsanläggning för parkering norr om det västra odlingsområdet. Servitut och ledningsrätt Allmänna ledningar inom områden markerade med u skall säkras med ledningsrätt. Inom de två områdena som på plankartan är markerade med E skall transformatorstationer placeras, dessa skall säkerställas med ledningsrätt. Markförläggningen av högspänningsledning skall ske inom områden som på plankartan är markerade med u. Befintlig ledningsrätt för högspänningskabel ska omprövas med hänsyn till ny sträckning. Ansökan om lantmäteriförrättning För ansökan om lantmäteriförrättningar förenade med genomförandet av planen ansvarar fastighetsnämnden. Tekniska frågor Trafik Anslutning för trafik till planområdet kommer i huvudsak ske från Angeredsleden via Rävebergsvägen och Rannebergsvägen. Västra verksamhetskvarteret ansluts direkt från Rävebergsvägen via kvartersvägar. Göteborgs Stad Fastighetskontoret 3(8)

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan

Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan Samrådshandling Sandlyckans väg Gamla Särövägen Kullaviksvägen Detaljplan för bostäder och äldreboende i Kullavik - Sandlyckan inom fastigheterna Kyvik 26:4 m fl Upprättad i mars 2014 2004/P037 D234 INFORMATION

Läs mer

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad

P07/10. Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad P07/10 Detaljplan för del av Druvefors NEJLIKAN 3 m.fl. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder inom ett område intill Viskan

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID:

DP 1773 K. rås. 18 mars SAMRÅDSTID: DP 1773 K Detaljplan för Gasklockan 10, Munkängen, Väste rås SAMRÅDSTID: 18 mars 19 april 2013 Samrådshandling, 2013 03 12, dnr: : 2010/155 BN 213 Stadsbyggnadskontoret, Västerås stad PLANPROCESSEN I detaljplanen

Läs mer

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun

Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Växjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga, Växjö kommun Handläggare Patrik Karlsson Planarkitekt 0470-436 21 Laga kraftbevis Datum 2014-05-14 Dnr 2011BN1056 Dpl 214 Kommunfullmäktige antog 2014-04-15 84 detaljplan för Väjö 7:89 mfl (Hovshaga Centrum), Hovshaga,

Läs mer

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1)

Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) TEKNISKA FÖRVALTNINGEN Planavdelningen Upprättad 2013-02-18 ArkivNr: DNR TN 51/2012-214 Detaljplan för Åbrinken, Etapp 1 (del av fastigheten Strömsnäs 1:1) ARBOGA KOMMUN VÄSTMANLANDS LÄN Planområde PLANBESKRIVNING

Läs mer

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27

imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 imark SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 10(27) Kommunstyrelsen 2015-05-27 79/2015 Dnr 2009-574 214 Detaljplan för del av Öxabäcks Stom 1:42, Öxabäck Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Detaljplan

Läs mer

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut

Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut TJÄNSTESKRIVELSE 1 (3) 2015-05-26 47T47TTeknik- och samhällsbyggnadskontoret Dnr SBN 2013-385 Jonas Sjöholm Samhällsbyggnadsnämnden Detaljplan i Skäggetorp för del av Skäggetorp 1:1, antagandebeslut 47T47TTEKNIK-

Läs mer

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret

PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214. Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1. Samhällsbyggnadskontoret Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING P 2013-00149-214 Detaljplan för BLÅKLINTEN 16 SAMT DEL AV MARIEKÄLLA 1:1 i Södertälje stad Upprättad: 2014-04-30 GRANSKNINGSHANDLING Vad är kommunal planering Kommunen

Läs mer

Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22. FOJAB Arkitekter 1

Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER. Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22. FOJAB Arkitekter 1 Planprogram för del av Värby 61:406 mfl BARA SÖDER Dnr 10.700 BYGG OCH MILJÖ SVEDALA 2012-03-22 FOJAB Arkitekter 1 PLANPROGRAM FÖR BARA SÖDER DNR.10.700 Planprogrammet har utarbetats av: Bygg och miljö,

Läs mer

Samrådsredogörelse för program

Samrådsredogörelse för program Samrådsredogörelse Datum: 2010-01-11 Diarienummer: 0830/07 Rune Elofsson Telefon: 031-368 17 26 E-post: rune.elofsson@sbk.goteborg.se Program för detaljplan del av Södra Gårda inom stadsdelen Gårda i Göteborg

Läs mer

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN

KLARA arkitektbyrå ab ANTAGANDEHANDLING DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN DETALJPLAN FÖR TORNSTIGEN ANTAGANDEHANDLING DEL AV DOTTEVIK 2:77 ARVIKA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning utlåtande övriga handlingar: plankarta med bestämmelser KLARA

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling

PLANBESKRIVNING. Ställverk vid HOG 4:1. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Antagandehandling Tillhör Kommunstyrelsen i Stenungsunds kommun beslut 2013-04-29 137 Detaljplan för Ställverk vid HOG 4:1 Stenungsunds kommun, Västra Götalands län... Ingela Sollid Kommunsekreterare Antagandehandling Upprättad

Läs mer

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç=

aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= Diarienummer PLAN15/1 aéí~äàéä~å=ñ êi=kóü~ãå=n=ã=ñäi= g åë~éä~åi=i~åçëâêçå~=ëí~ç= m=i=^=k=ó==l=`=e===d=b=k=l=j=c= =o=^=k=a=b=_=b=p=h=o=f=s=k=f=k=d= OMNRJMSJNM= = p^joüape^kaifkd= Stadsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län. GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23

Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län. GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23 Detaljplan för bostäder inom fastighet Utby 1:103 Ale kommun, Västra Götalands län PLANBESKRIVNING GRANSKNINGSHANDLING Normalt planförfarande 2014-05-23 Handlingar Plankarta med bestämmelser samt illustrationskarta

Läs mer

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp

Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp Detaljplan för Del av kvarteret HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 2 (30) Utredningar som utgör underlag för detaljplan Kontroll av schakter vid avetablering av Norsk Hydros

Läs mer

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl.

Kjula-Blacksta 1:5 m.fl. Stadsbyggnadsnämnden Datum Diarienummer Aktnummer 1 (56) Stadsbyggnadsförvaltningen 2012-08-30 SBN/2010:334 1.25 Planavdelningen Chuanhong Pei, 016-710 83 61 Utställningshandling Detaljplan för Kjula-Blacksta

Läs mer

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun

Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun 1 Dnr Ädh 1994/2012 Dnr planmodul: P 12/0013 Detaljplan för Frösö-Berge 21:21m fl SMÅHUSBEBYGGELSE vid Mosebacken Östersunds kommun GRANSKNINGSHANDLING Granskning pågår mellan 30 september och 28 oktober

Läs mer

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun

Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Diarienummer: 2009/20047 Detaljplan för del av Rosendalsfältet Uppsala kommun Enkelt planförfarande LAGA KRAFT 2010-07-02 Handläggare: Daniel Bergvin Telefon: 018-727 45 26 daniel.bergvin@uppsala.se UPPSALA

Läs mer

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun

Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun PÄ 29/2009 Detaljplan för del av Norra Fäladen 4:1 m m och del av kvarteret Bullerbyn i Lund, Lunds kommun Upprättad 2013-06-07 Innehåll: Planbeskrivning Plankarta med planbestämmelser och illustration

Läs mer

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun

Detaljplan för del av Led 4:2, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun Dnr: SBN 00/059 Detaljplan för del av Led 4:, Sjölunda Äng och Sjölunda Strand, Lidköpings kommun ANTAGANDHANDLING SAMHÄLLSBYGGNAD PLAN-BYGG Detaljplan för Led 4:, Sjölunda äng och Sjölunda strand, Lidköpings

Läs mer

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun

DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun Samrådshandling 2013-09-29 Dnr: 2010:162 DETALJPLAN för Sjöåkra 1:23, samt del av 1:3 Jönköpings kommun SAMRÅDSHANDLING 1 INNEHÅLL PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANKARTA 3 PLANBESTÄMMELSER 4 HANDLINGAR

Läs mer

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN

detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN detaljplan för delar av kvarteren SVANEN och MYREN ANTAGANDEHANDLING GROSSBOL S:13, MYREN 7 samt delar av GROSSBOL 1:85, KLARÄLVSBANAN 1:2 och SVANEN 8 FORSHAGA KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning

Läs mer

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491.

Planbeskrivning. Planbeskrivning Detaljplan för Väktaren 15, 35, 36 och 37 m.fl. i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491. Stadsbyggnadskontoret Planavdelningen Planbeskrivning Sida 1 (38) 2014-07-04 Planbeskrivning i stadsdelen Kungsholmen, Dp 2011-0849108491 Godkänt dokument - Nina Åman, Stadsbyggnadskontoret Stockholm,

Läs mer

detaljplan för VIKSTA

detaljplan för VIKSTA detaljplan för VIKSTA ANTAGANDEHANDLING VIKSTAD 3:8 samt delar av RUNNEVÅL 1:4, SANNERUD 1:112, SANNERUD 2:1 och VIKSTAD 3:1 KILS KOMMUN VÄRMLANDS LÄN innehåll: planbeskrivning genomförandebeskrivning

Läs mer

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling

Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17. Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling Handläggare: Job van Eldijk, tfn 010 615 33 17 Dnr 2011. 060. 211 Antagandehandling 1 1. Inledning Syfte Syftet med planen är att medge nya bostäder i Röhult vid Lilla Färgen. Planhandlingar Läge och areal

Läs mer

Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005

Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005 Program för Värmdövik & Herrviksnäs Strömma Fördjupning av översiktsplanen November 2005 Åkerblads Arkitektkontor AB Planeringens syfte 2 Läge och avgränsning 2 Kommunala beslut 2 Organisation och tidplan

Läs mer

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24

GRAVARNE 59:1 M FL PLANBESKRIVNING. Samrådshandling. Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län. Detaljplan för Hotell Kungshamn 2013-10-24 Detaljplan för Hotell Kungshamn GRAVARNE 59:1 M FL Kungshamn, Sotenäs kommun, Västra Götalands län Dnr: KA2010/0484 Samrådshandling 2013-10-24 PLANBESKRIVNING Detaljplanen består av: Plankarta med planbestämmelser,

Läs mer

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLANBESKRIVNING MED BEHOVSBEDÖMNING OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2011-01-20 Diarienr Reviderad 2011-09-12 p 2010-0280 GRANSKNINGSHANDLING Förslag till detaljplan för Södra Svalöv 34:80 och 34:89 (flerbostadshus) Svalövs samhälle, Svalövs kommun, Skåne län

Läs mer

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad

P16/09. Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad P16/09 Detaljplan för Centrum PALLAS 1 M.FL. Borås Stad ANTAGANDEHANDLING GRANSKNING Sammanfattning Detaljplanens syfte är att ge Borås ett landmärke vid västra infarten till Borås i en höjd av 20-33 våningar.

Läs mer