Detaljplan för Verksamheter m m vid Rävebergsvägen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Detaljplan för Verksamheter m m vid Rävebergsvägen"

Transkript

1 Detaljplan för Verksamheter m m vid Rävebergsvägen Utställningshandling juni 2010

2 Innehållsförteckning Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Plankarta Illustrationsritning Grundkarta Information Handlingarna (ej fastighetsförteckning) finns på Göteborgs Stads hemsida: Välj under Hitta snabbt -> Aktuella planprojekt och klicka på -> Verksamheter m m vid Rävebergsvägen. Fastighetsförteckning, beslutsprotokoll, övriga handlingar samt kartor i skala 1:1000 finns på Stadsbyggnadskontoret. Information om planförslaget lämnas av: Christer Persson, Stadsbyggnadskontoret, tfn Ami Theleskog, Stadsbyggnadskontoret, tfn Pär-Anders Karlsson, Fastighetskontoret, tfn Henriette Rudhag, Trafikkontoret, tfn Utställningstid: 22 september - 19 oktober 2010 Övriga handlingar Program för verksamheter och bostäder vid Rävebergsvägen Samrådsredogörelse för program Skyddsföreskrifter för stadens vattentäkt Göta Älv Bullerutredning Dagvattenutredningar Geoteknisk utredning

3 Planhandling Utställning koncept Datum: Rev: åååå-mm-dd Diarienummer: 324/08 (FIIa 5095) Christer Persson, Telefon: Silvia Orrego Briceño, Telefon: E-post: Koncept Detaljplan för Verksamheter m m vid Rävebergsvägen inom stadsdelarna Angered och Gårdsten i Göteborg Planbeskrivning Planens syfte och huvuddrag Planens syfte är att möjliggöra utbyggnad av ca kvm verksamhetslokaler på båda sidor om Rävebergsvägen samt att skydda ädellövskogen mot Gårdstensberget. Området föreslås innehålla främst verksamheter utan miljöstörningar. Exploatering av det västra verksamhetsområdet förutsätter att Rävebergsvägen smalnas av. Eftersom Rävebergsvägen är hemväg för boende i Lövgärdet och Rannebergen ställs höga krav på gestaltningen, varför den nya avsmalnade vägen utformas som en enkelsidig allé. Öster om Rävebergsvägen föreslås förutom verksamheter också odlingslotter. Ett genomgående öst-västligt grönstråk ingår i den översiktliga grönstrukturen. Här kan det även bli ett altbohotell och en gruppbostad på trädgårdstomter. En ny tomt för bilservice föreslås vid Angeredsvinkeln. Ädellövskogen mot Gårdstensbergen planläggs som naturmark. Förutsättningar Läge Planområdet är beläget vid Rävebergsvägen i norra Angered, ca 1 km norr om Angereds Torg och 13 km nordost om Göteborgs centrum. Areal och markägoförhållanden Planområdet omfattar cirka m² och ägs av Göteborgs Stad. 1(15)

4 Planförhållanden Översiktsplan Översiktsplan för Göteborg (antagen av kommunfullmäktige ) anger område för stadsutveckling samt övrigt grönområde. Området ligger inom vattenskyddsområde för Göta Älv. En större kraftledning med skyddszon går genom området. Detaljplan Största delen av området saknar detaljplan. För mindre delar gäller detaljplanerna F3299 från 1970, F3474 från 1977, F3565 från 1980, F3572 från 1981 och F3613 från Planerna anger för berörda delar huvudsakligen trafikområde och har inte genomförts. Genomförandetiden har gått ut. Program Program för planområdet har godkänts av byggnadsnämnden den 11 mars Programmet redovisar verksamheter utan miljöstörningar på båda sidor om Rävebergsvägen. Ädellövskogen i sluttningen mot Gårdstensbergen behålls som park/naturmark, liksom ett grönt stråk genom området i öst-västlig riktning. Mellan verksamhetsområdet och Tolereds gård föreslås ett öppet område med odlingslotter. Detta område ersätter de två befintliga odlingslottsområdena vid Rävebergsvägen och Trädgårdsgärdet. Öster om Tolereds gård redovisas orörd natur kombinerat med bostäder i form av grupp- och styckebyggda småhus. Förutsättningar för att programmet ska kunna genomföras i nu aktuell del är att kraftledningen flyttas/grävs ned och att Rävebergsvägen smalnas av. För delar av bostäderna förutsätts också att automatstationen vid Volvo kan flyttas. Programillustration Mark och vegetation Området utgörs i stort av öppen ängsmark omgiven av lövskogsklädda höjder. I västra delens branta sluttning upp mot bebyggelsen på Gårdstensberget ligger område med ekskog med inslag av andra träd. Skogen finns med i länsstyrelsens ädellövskogsinventering och har förutom det biologiska värdet också betydelse för landskapsbilden. Vid Tolereds gård finns en generös trädgård som även omfattar en fruktträdgård och en igenlagd damm. Tomten inhägnas av en lövhäck mot Gunnaredsstigen. Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret 2(15)

5 Geotekniska förhållanden Området ligger i ett höglänt kuperat område genombrutet av en större dalgång i nordsydlig riktning. Den västra högre belägna delen av planområdet består huvudsakligen av berg i dagen samt tunnare jordtäcken. I den östra delen dominerar jordlager av lera. Jorddjupet i dalgången varierar mellan cirka 5-20 m. Jordarterna inom undersökningsområdet utgörs av mulljord vilken främst underlagras av lera på ett tunt lager friktionsjord ovan berg. Ställvis förekommer skikt av silt och sand i leran. Fyllnadsmassor hittas lokalt i områdets nordöstra del. Torrskorpelera (med inslag av silt och sand) förekommer i de översta 2-3 metrarna av lagerföljden, och överlagras i vissa punkter av silt, sand, mulljord eller fyllnadsmaterial. Leran utgörs för övrigt av en lösare lera, vilken på vissa nivåer är hård men spröd. Denna lera innehåller silt, skal, sulfidskikt, körtlar och organiskt material som vass. Leran är mycket hård men smulas/faller sönder vid skjuvning. Lerans oreducerade skjuvhållfasthet varierar mellan ca kpa, avtagande mot djupet. Lerans sensitivitet (d.v.s. känslighet mot störningar) varierar i södra delen mellan 19 och 30 och i norra området mellan 17 och 95. Leran är i huvudsak överkonsoliderad och kan därmed tåla en viss last utan konsolideringssättningar. Portrycksfördelningen i fem mätstationer visade i april-maj 2009 en tryckprofil som i stort sett anslöt till hydrostatiskt tryck med en trycknivå (övre grundvattenyta) ca 1,5 m under markytan. Släntstabiliteten i jord har kontrollerats i två sektioner i det större området och funnits tillfredsställande för nuvarande förhållanden. Stabiliteten har också kontrollerats för det mindre området vid den planerade bensinstationen och även där funnits tillfredsställande. Berggrunden utgörs i hela området av i huvudsak blockig till storblockig gnejsig granodiorit-tonalit med mindre inslag av ådergnejsomvandling. Förskiffringsriktningen är I huvudsak NS-N20V och stupar flackt till medelbrant mot öster. De i området förekommande naturliga bergslänterna bedöms vara stabila och ingen risk för ras föreligger förutom i skärningen vid gång/cykelbanan i sydöstra delen där det förekommer några mindre lösa stenar i slänten som kan rasa ner. Dessa är dock små och bedöms inte utgöra någon större risk för skador. Ingen risk för ras från bergslänter förekommer heller i anslutning till föreslagen tomtmark. Markradon De lertäckta delarna av området är klassade som lågriskområde för markradon i Radonriskkarta Göteborg (SGU, Rapport 2002:27). På grund av lerans tjocka torrskorpa och siltinnehåll kan klassningen behöva skärpas till normalriskområde. Övriga delar av planområdet med berg i dagen och tunna jordtäcken är klassade som normalriskområden. Fornlämningar och kulturhistoria Enligt Göteborgs Stadsmuseum visar topografin i de låglänta skogsklädda partierna invid Rävebergsvägen på möjliga boplatslägen. Tolereds gård med omgivningar utgör en sammanhängande kulturhistorisk miljö. Den äldre miljön är lokalt mycket viktig eftersom den påtagligt påvisar förekomsten av tidigare bebyggelseepoker. Dokumentationsvärdet är högt såsom historiebok för området. I dagsläget pågår hästhållning väster om Gunnaredsstigen. Länsstyrelsen har bedömt att sannolikheten för boplatsfynd är liten och meddelat att någon arkeologisk utredning inte behöver göras. Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret 3(15)

6 Befintlig bebyggelse Det finns ingen bebyggelse inom planområdet. Tolereds gård gränsar till planområdet och kommer att ingå i kommande detaljplan för bostäder vid Tolereds gård. Tolereds gård Service All kommersiell och social service finns vid Angereds Torg cirka en kilometer söder om området. Här planeras också ett närsjukhus och en bad- och ishall. I omgivningarna finns skolor i södra Lövgärdet och i Trädgårdsgärdet. Vid Angereds Torg finns Angeredsgymnasiet. Vid programsamrådet framkom att det inom programområdet finns behov av en ny förskola samt bostäder för personer med funktionshinder. Detaljplanens innebörd och konsekvenser Planen innebär att två kvarter med plats för ca m² resp m² verksamhetslokaler anläggs väster respektive öster om Rävebergsvägen samt att ädellövskogen mot Gårdstensberget skyddas. Rävebergsvägen smalnas av till två körfält och trädplanteras med en enkelsidig allé. Öster om Rävebergsvägen föreslås förutom verksamheter också odlingslotter. Ett genomgående öst-västligt grönstråk ingår i den översiktliga grönstrukturen. Här kan det även bli ett altbohotell och en gruppbostad på gröna trädgårdstomter. Vid Angeredvinkeln föreslås en ny tomt för bilservice. Ädellövskogen mot Gårdstensbergen planläggs som naturmark. Bebyggelseområden Industri Planerad bebyggelse består främst av de nya verksamhetskvarteren på ömse sidor om Rävebergsvägen. Områdena är avsedda för verksamheter av ej störande karaktär. Samlokalisering av verksamheter och bostäder leder till risk för störningar för de boende, men även till risk för begränsningar av småindustrins möjligheter att utvecklas. Det är viktigt att förebygga risken för att boende i planerad gruppbostad, altbohotell och kommande bostadsexploatering öster om planområdet ska påverkas negativt av buller, utsläpp samt föroreningar från verksamheterna eller från transporter. Planbestämmelsen anger därför att området är avsett för icke störande verksamheter. Som vägledning vid bygglovprövningen bör Riktlinjer för externt industribuller, Boverkets riktvärden i Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret 4(15)

7 Bättre plats för arbete och de riktvärden som för trafikbuller som är antagna av riksdagen (proposition 1996/97:53) användas. Bebyggelsen kan utgöras av industribyggnader i skilda storlekar med högsta byggnadshöjden 9 meter. Höjdbestämmelsen möjliggör exempelvis en verkstadshall med en kontorsvåning ovanpå eller 3 kontorsvåningar. Högst hälften av den byggda bruksarean får vara kontor inom en industrifastighet. Högst hälften (50 %) av varje fastighet får bebyggas. Viss begränsning av bebyggelsens utbredning görs mot öster för att angränsande odlingsområde inte ska skuggas. Särskilda utformningskrav krav ställs på fasader och utemiljö mot Rävebergsvägen (se nedan under Gestaltningsprogram). Totalt kan området innehålla ca m² verksamhetslokaler. I planområdets norra del finns öster om Rävebergsvägen ett område som är trafikområde enligt gällande plan. Området behövs inte längre för vägändamål och föreslås därför att läggas till det angränsande industriområdet vid Kummingatan. Anordnande av industritomt Planens byggrätt är att 50 % av industrifastighet får bebyggas. En del fastigheter har dock bestämmelse om att viss mark ska anordnas som plantering. För att en sådan fastighet ska kunna användas på ett ändamålsenligt sätt är det då inte säkert att byggrätten kan utnyttjas till fullo. När fastigheten markplaneras ska i första hand planenlig plantering redovisas. Därefter ska visas att nödvändigt utrymme för parkering samt lastning och lossning av fordon kan anordnas. Vid kommande markupplåtelser är det därför olämpligt att utgå från att 50 % av en tänkt fastighet blir bebyggd. Då är 30 % bebyggd yta en lämpligare utgångspunkt för vanliga industritomter. Altbohotell och gruppbostad Verksamhetsområdet väster om Rävebergsvägen innehåller också en tomt planlagd för kontors/hotelländamål. Avsikten är att den planstridiga altbo-verksamhet (tillfälligt boende för missbrukare) som idag finns vid panncentralen söder om planområdet ska kunna flytta hit. Enligt Social resursförvaltning är det ett s k akut- & habiliteringsboende, som tar emot akut bostadslösa som kan befinna sig i ett aktivt missbruk. De boende tas emot dygnsvis. Det är således inte fråga om något långvarigt boende för hotellets gäster. Tomten är en del av den övergripande grönstrukturen och ska ha trädgårdskaraktär. I områdets östra del norr om gatan Trädgårdslandet föreslås en tomt för en gruppbostad. Enligt Lokalsekretariatet ska det planerade boendet vara utformade enligt bl a socialtjänstlagen och Socialstyrelsens föreskrifter, och innehålla service och omvårdnad samt viss hälso- och sjukvård. En förskola kan också få byggas på tomten. Även denna tomt ingår i den övergripande grönstrukturen och ska ha trädgårdskaraktär. En förutsättning för att tomten ska få bebyggas är att automatstationen vid Volvo flyttas (100 meter rekommenderat skyddsavstånd). Anläggningen har avvecklats under våren Högst 20 % av tomterna med trädgårdskaraktär får bebyggas (samma som kommunens småhuspolicy rekommenderar för friliggande villor). Bilservice Vid Angeredsvinkeln föreslås ett stycke planlagd park/naturmark för bilserviceändamål mellan industrikvarteret och gatan Hästhagen. Tomten är lämplig för en automatstation för drivmedelsförsäljning. Räddningsverkets handbok Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstationer har använts vid lokaliseringen. Bland annat ska avståndet från mätarskåp (pump) till byggnad vara minst 18 meter och avståndet till busshållplatsen vara minst 12 meter. En annan möjlighet är att en biltvättsanläggning placeras på tomten. Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret 5(15)

8 Gestaltningsprogram I programmet Verksamheter och bostäder vid Rävebergsvägen föreslås ett gestaltningsprogram i vilket viktiga egenskaper och karaktärsdrag i det befintliga landskapet identifieras. Gestaltningsprogrammets syfte är att beskriva och konkretisera detaljplanens gestaltningsprinciper för landskaps- och stadsrum samt för bebyggelsens utformning. Egenskaperna som kännetecknar landskapet ramar å ena sidan in området och bildar tydliga gränser mot verksamhetskvarteren. Å andra sidan lämnas delar av landskapsrummet relativt öppet som ett slags gränssnitt; ett mötesrum som förenar det nya med det gamla, t ex kulturlandskapet runt Tolereds gård. Landskapsrummet bidrar med att skapa en lämplig fördelning och ett samspel mellan verksamheter, bostäder och landskap. Gestaltningsprinciper - helheten Gestaltningsprincipen är att bädda in verksamhetsområdet i det befintliga landskapet - ett verksamhetsområde i ett tvärsnitt av mellanrum i det gröna med Rävebergsvägen och Rannebergsvägen som slingrande trafikrum genom området. Den rikliga grönskan i det västra landskapet och det mer park- och trädgårdslika landskapet i öster ramar in verksamhetsområdet och skapar samtidigt tydliga gränser mot verksamhetskvarteren. Landskapsrummens inramningar blir också en gräns som både delar in och samspelar med verksamhetsområdena och miljön runtom. Övergången mellan verksamhetsområdena och den omgivande naturen bildar därmed entydiga rum. De delarna av landskapsrummet lämnas relativt öppna likt gränssnitt; mötesrum av visuella siktlinjer och gröna kilar som sammanbinder det nya med det gamla. Tre relativt storskaliga och tydliga områden - gränser/gränssnitt som kommer att bidra till en lämplig fördelning och ett samspel mellan bebyggelsen och landskapet. Gränser/gränssnitt som ger ram åt de kommande verksamhetsområdena. Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret 6(15)

9 Det nya omvandlade landskapet blir som helhet ett tvärsnitt av sammankopplade rum - byggnaderna, landskapet och Rävebergsvägen. Den gröna strukturens kvalitet finns sida vid sida med det byggda. Längdsektion - ett verksamhetsområde som ett tvärsnitt av mellanrum i det gröna Naturlandskapet och industrilandskapet/byggnaderna västra delens branta sluttning, skogsbrynet med stora inslag med ekskog och stenmuren. Vägar/gator och industrilandskapet/byggnaderna Rävebergsvägens och Rannebergsvägens trafikrum. Tuktad natur/park och trädgård - industrilandskapet/byggnaderna Tolereds gårds kulturlandskap med omgivande odlingsområde. Rörelsestruktur - trafikmiljö Rörelsestrukturen - vägtrafiken, gångstråken och nya gc-banan genom området accentuerar kopplingarna och tillgängligheten i nord-sydlig riktning och bidrar till att stärka sambanden med bebyggelsen i norr och söder. Rävebergsvägen och Rannebergsvägen, som tar sin början i Angeredsleden i söder, utgör entré till stadsdelarna Lövgärdet och Rannebergen. Tillsammans med ny planerad lokalgata samt ny och befintlig gc-väg bildar de planområdets övergripande rörelsestruktur. Båda vägarna trafikeras av kollektivtrafik. GC-väg byggs ut parallellt med Rävebergsvägen vilket förbättrar kopplingarna och tillgängligheten i nord-sydlig riktning genom planområdet. Därmed förstärks även rörelsestrukturen till och mellan övriga lokala mål för gående och cyklister; Rannebergen, Lövgärdet samt Angereds Torg. Gångstråken som löper genom grönstrukturkorridoren i väst-östligt riktning bidrar också till en öppen framkomlighet och orienterbarhet inom området och österut till stadsdelen Gårdstensbergen samt mot de framtida bostadskvarteren österut. Vägar och gator Rävebergsvägen ska utgöra ett representativt entrérum till verksamhetsområdet och en tydlig huvudgata genom området. Rävebergsvägen minskas till två körfält. Det nya trafikrummet omgestaltas med ny sektion av trädallé, grönska och belysning. Trafikrummet Rävebergsvägen definieras med en trädallé för att framhäva vägens lätta kurvighet och knyta an till landskapets omgivande och varierande skalor. Gång- och cykelbanan löper parallellt på den östra sidan med en planteringsremsa mot verksamheterna. För GC-banan föreslås låg belysning. Viktiga noder och punkter som busshållplatsen och övergångsställena utformas genom bearbetad markbeläggning. Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret 7(15)

10 Principsektion av den nya avsmalnade Rävebergsallén Cirkulationsplatsen vid korsningen Rävebergsvägen - Rannebergsvägen markerar den norra entrén. Idén för rondellen är en upplyst lätt svävande skiva som gestaltas med ljus markbeläggning av stenmaterial t ex i vitt grus. Släp- och nedåtriktat mjukt ljus i dess omkrets skapar känslan av en lätt upphöjd ljus yta. Genom att accentuera cirkulationsplatsen med belysning och framträdande markbeläggning främjas och tillgodoses den visuella vägledningen, framkomligheten blir säkrare för både gående, cyklister och bilförare. Belysningen föreslås kunna skifta i toner sommar och vinter. Rannebergsvägen utformas med öppen sikt mot verksamheterna, odlingslotterna och Tolereds gård. Befintliga utvecklade träd behålls och lyfts fram genom att vägslänten gallras och rensas från sly. Komplettering med låg vegetation görs vid behov. Verksamheterna i det östra området ansluter till Rannebergsvägen via en ny lokalgata. Gatan utformas med väldefinierade förgårdar med parkering och/eller plantering. Byggnader placeras i förgårdslinjen för att skapa ett sammanhållet gaturum. Busshållplats Det nya hållplatsläget i anslutning till korsningen med Trädgårdslandet bildar en viktig småskalig nod och mötesplats för människor i området; verksamma, besökare och framtida boende. Hållplatsen som stadselement har möjlighet att skapa paus och variation längs vägen. Hållplatsen knyter samman båda sidorna genom transparanta material för vänthallar och samordnat markbeläggningsmaterial. För gång- och cykelbanan som passerar bakom busshållplatsen i väster ger det cyklister och gående både ökad upplevelse av vägen och känsla av trygghet. Grönstruktur - naturmiljö Planområdet kommer att bestå av två tydliga landskapsrum; naturmarken mot Gårdstensberget med ädellövskogen samt naturmiljön vid Tolereds gård och kulturlandskapet med nytt odlingsområde. Ett tvärsnitt av mellanrum i det gröna Verksamhetsområdet gestaltas i ett tvärsnitt av gröna mellanrum. Landskapet bildar ram åt verksamheterna genom grönstruktur på ömse sidor av Rävebergsvägen och angränsande natur. Fokus bör ligga på anpassning till landskapet och genom utformning med kvalitativa element; markbeläggning, belysning, stödmurar, stängsel osv. På så vis ges rumslig kvalitet åt de gröna tvärsnitten som bildar övergången mellan olika markanvändningar. Det bidrar till att bevara och stärka kontinuiteten av öppna siktlinjer i området och ge variation åt de gröna rummen. Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret 8(15)

11 Mot skogsbrynet i väster bildas ett tvärsnitt mellan naturlandskapet och industrilandskapet - de branta bergssluttningarna, skogsbrynet med stora inslag av ekskog, stenmuren samt dess skyddsområde. Mötet med skogsbrynet i väster kommer eventuellt att påverkas av markbalansering och stabiliserings-/stödmurar. Skogsbrynet rensas från sly. I öster finns ett annat viktigt tvärsnitt - Tolereds gård, Gunnaredstigen, odlingslotterna samt verksamheterna. Planbestämmelse finns som hindrar skuggning av odlingslotterna från väster. Planområdet är ett storskaligt öppet landskapsrum som omges av lövskogsklädda höjdområden Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret 9(15)

12 Gröna stråk Grönstråket som är en del i stadens övergripande grönstruktur löper igenom området i öst-västlig riktning. Det avser att bevara och stärka tillgängligheten i området och i dess förlängning till de större rekreationsområdena. Det är därför av vikt att förbinda grönstråken med omgivande naturmiljö. På så vis ökas möjligheterna till rörlighet mellan stadsdelarna i öst och väst. Ett gångstråk mellan befintlig gångväg mot Gårdstensbergen och den nya busshållsplatsen vid Rävebergsvägen möjliggörs söder om planerat altbohotell. Stråket och tomten föreslås ingå i ett park- och trädgårdsrum, en tuktad natur/park och trädgård mitt i industrilandskapet. Tomter som är avsedda för gruppboende respektive hotell/kontor finns inom området tillhörande den övergripande grönstrukturen. Placering av byggnader och utformning av tomter ska eftersträva trädgårdskaraktär. Syftet är att inom denna gröna remsa skapa intimare utemiljöer med en växtlighet av varierande mindre skala och luftighet. Odlingslotterna längs Gunnaredstigen blir en förlängning av trädgården som omger Tolereds gård. Ambitionen är att den mindre regelbundna odlings- och trädgårdsplanteringen blir en övergång och kontrast till verksamheterna. Friytor Naturmiljö Närmare halva planområdet utgörs av ädellövskogen i sluttningen upp mot Gårdstensberget. Området planläggs som naturmark. I samband med planens genomförande kommer skogsbrynet att rensas från sly. En gångstig mellan befintlig gångväg till Gårdstensbergen och den nya busshållsplatsen vid Rävebergsvägen kan anläggas söder om planerat altbohotell. Ett öst-västligt grönstråk genom området ingår i stadens övergripande grönstruktur. Detta utgörs av ädellövskogen, ett mindre parkområde väster om Rävebergsvägen samt ett altbohotell och en gruppbostad på tomter med trädgårdskaraktär. Naturmarken norr om panncentralen är trafikområde i gällande plan. Området behövs inte längre för vägändamål och föreslås därför i planen som naturmark. T v stengärdsgård i skogsbrynet nedanför Gårdstensberget T h Gunnaredsstigen med det blivande odlingsområdet Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret 10(15)

13 Odlingsområde Som ersättning för två odlingsområden som enligt programmet exploateras, Trädgårdsgärdet och Trekanten, planeras ett nytt odlingsområde på båda sidor om Gunnaredsstigen. Området har plats för 64 lotter om m². Förutom odlingslotter får området innehålla ett föreningshus. Växthus och/eller bodar med högsta nockhöjd 3 meter och största sammanlagda byggnadsarea 10 m² per lott får byggas inom odlingsområdet. Särskild omsorg ska ägnas åt områdets avgränsning, som ska utgöras av prydligt klippt häck eller spjälstaket. Längs gränsen mot industrikvarteret föreslås ett klimatskyddande plank med höjden 2 meter samt inom industrikvarteret en 1 meter bred planteringsremsa för att möjliggöra infiltration. Trafik Rävebergsvägen minskas till två körfält Idag är Rävebergsvägen fyrfältig med en sex meter bred mittremsa och en trafikering på ca fordon/dygn (andel tung trafik ca 5 %) år Framtida trafikering längs Rävebergsvägen med utökad verksamhet i området beräknas till ca fordon/dygn år 2025 (andel tung trafik ca 5 %). Med en dimensionerande trafiksituation på knappt 6 % utgörs maxtimmen av knappt 900 fordon/timme i en riktning. Den tillgängliga kapaciteten på sträckan är därmed tillräcklig för att kunna hantera den framtida trafikmängden och de befintliga fyra körfälten kan minskas ned till två. En viss omfördelning av trafik inom området kommer sannolikt att förekomma då miljöprioriterande åtgärder genomförs på vägavsnittet förbi Angereds Torg. Det är dock så pass mycket marginal till det teoretiska kapacitetstaket att bedömningen görs att denna omfördelning av trafik kan hanteras även med två körfält på sträckan. Norrgående körbana körs därför dubbelriktad, medan södergående körbana kommer att ingå i det planerade verksamhetskvarteret. Den befintliga mittremsan bör ingå i vägområdet för att kunna hantera vägdagvatten. Anslutning till verksamheter väster om Rävebergsvägen Det planerade verksamhetskvarteret väster om Rävebergsvägen ansluts till vägen via 4 korsningspunkter. I anslutning till den befintliga trevägskorsningen med Rannebergsvägen anläggs en cirkulationsplats. Söder därom skapas 3 nya utfartsmöjligheter från planområdet försedda med separata vänstersvängfält. Vägar inom området anläggs på kvartersmark. Anslutning till verksamheter öster om Rävebergsvägen Det planerade verksamhetskvarteret öster om Rävebergsvägen ansluts i en trevägskorsning på Rannebergsvägen. Korsningen utformas så att erforderlig sikt erhålls. Anslutning till bostäder öster om Rävebergsvägen Ett planerat bostadsområde söder om Tolereds gård kommer att anslutas via Trädgårdslandet. Infarten till de nya bostäderna görs genomgående och den ringa nyttjade norra infarten till Volvo ansluts sekundärt. Hästhagen Detaljplanen anpassas till verkligheten genom att bussgatan Hästhagen görs om till lokalgata. Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret 11(15)

14 Trafikbuller Riksdagens riktlinjer för trafikbuller vid bostäder anger ekvivalent ljudnivå 30 db(a) inomhus och 55 db(a) utanför fasad samt max 70 db(a) utomhus och 45 db(a) inomhus nattetid. Två beräkningar av buller från Rävebergsvägen har utförts i samband med framtagandet av detaljplanen dels för altbohotellet väster om Rävebergsvägen, dels för gruppbostaden öster om Rävebergsvägen. Bullerberäkningarna har gjorts för 2 respektive 4.5 m höjd över markytan och redovisas i bullerutredning (Sweco ). Vad gäller hotelltomten varierar den dygnsekvivalenta ljudnivån från 53 till 68 dba och den maximala ljudnivån (bullertoppar) från 63 till 85 dba beroende på höjd över markytan och avstånd till Rävebergsvägen. Eftersom tomten ingår i ett övergripande grönstråk är bullervall eller -skärm inte lämpligt. En planbestämmelse föreslås att fasad ska utformas så att den dygnsekvivalenta ljudtrycksnivån i bostadsrum blir maximalt 30 db(a). Syftet med ändamålsbestämmelsen hotell eller kontor är att det inte ska vara fråga om något långvarigt boende. Utomhusmiljön på hotelltomten behöver därför inte uppfylla kraven för bostäder. Planen ger ändå möjlighet att placera hotellbyggnaden så att tyst uteplats kan anordnas. Den föreslagna tomten för gruppbostad är lokaliserad så att den inte störs av trafikbuller. Den dygnsekvivalenta ljudnivån är mellan 49 och 55 db(a) och den maximala ljudnivån mellan 57 och 65 db(a). Detta innebär att gällande riktvärden inte överskrids. Parkering Den parkering som krävs förutsätts anordnas på kvartersmark. Gällande parkeringsnorm för Göteborgs Stad ska följas. Väster om Tolereds gård föreslås ett mindre parkeringskvarter som ska kunna användas gemensamt av odlingsområdet och Tolereds gård. Cykelparkering förutsätts man ordna på kvartersmark efter respektive fastighets behov. Kollektivtrafik Ett nytt hållplatsläge anläggs i anslutning till korsningen med Trädgårdslandet. Lösningen med en cirkulationsplats i korsningen Rävebergsvägen/Rannebergsvägen främjar också framkomligheten för kollektivtrafiken. Gång- och cykeltrafik Ett separerat gång- och cykelstråk anläggs på den östra sidan av Rävebergsvägen på sträckan Trädgårdslandet Rannebergsvägen för att knyta samman det övergripande gcnätet. Cykelbana vidare norrut till Lövgärdet finns med i trafikkontorets cykelprogram men utbyggnaden finns ännu inte med i kontorets budget. I anslutning till busshållplatsen vid Trädgårdslandet samt vid cirkulationsplatsen vid Rannebergsvägen ges gående och cyklister möjlighet att korsa Rävebergsvägen. Gång- och cykelstråket parallellt med Trädgårdslandet ansluts till det planerade bostadsområdet. Längre in i bostadsområdet förutsätts blandtrafik. Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret 12(15)

15 Teknisk försörjning Vatten och avlopp Ledningar för vatten och avlopp kommer att byggas ut i takt med att området exploateras. Särskild uppmärksamhet ägnas åt omhändertagandet av dagvatten, eftersom området ligger inom skyddsområdet för stadens vattentäkt Göta Älv (Föreskrifter gäller enligt länsstyrelsens beslut ). Dagvatten En översiktlig och en detaljerad dagvattenutredning har gjorts efter plansamrådet (Melica och Markteknik ). Planområdet har halva avrinningen norrut mot Göta Älv och halva avrinningen söderut via en tunnel till Göta Älv. Vattnet från naturmarken leds direkt till denna avrinning via ett avskärande dike med dräneringsledning väster om planerad industrimark. Vatten från verksamhetsytorna fördröjs i magasin med reglerat utflöde inom respektive fastighet och leds därefter till dagvattendammar. Två dammar för fördröjning och rening av dagvatten anläggs; en norr om korsningen Rävebergsvägen - Rannebergsvägen och en i södra delen av det västra verksamhetsområdet. Föreslagna dagvattendammar har kapacitet att ta hand om minst ett två-årsregn, vilket betyder att det även finns kapacitet för att ta hand om släckvatten. Värme Fjärrvärmeledningar finns vid panncentralen omedelbart söder om planområdet. Utbyggnad av ledningar i området sker om/när det finns abonnenter. El och tele Kraftledningen som genomkorsar området kommer att grävas ned. Samråd inför ansökan om ny koncession pågår. Där ledningen placeras inom kvartersmark redovisar planen ledningsområde u som inte får bebyggas och som bör säkerställas med ledningsrätt. Planen säkerställer också att befintligt ledningsområde inte får bebyggas förrän luftledningen är borta. Vid Gunnaredsstigen finns en transformator som man avser att riva. Planen innehåller byggrätter för två nya transformatorer väster respektive öster om Rävebergsvägen. Planen ger också byggrätt för befintlig transformator vid Angeredsvinkeln. Avfall Återvinningsplats finns ca 200 meter norr om planområdet vid Kummingatan 86. Grundläggning Geotekniska undersökningar har utförts (Tellstedt och ). Då byggnadslägena fastställts behöver mer detaljerade geotekniska undersökningar utföras för att få en objektsspecifik grundläggning för respektive byggnad och nödvändig markplanering. Eftersom höjdsättningen i området sannolikt innebär viss avschaktning inom kvartersmarken har stabiliteten för framtida bakslänter (för fastigheterna i västra delen av området) beräknats. Resultaten visar att slänter med en lutning på 1:2, en nivåskillnad på 3 meter samt en utbredd last på 20 kpa, kan utföras med god marginal. För att få en större andel användbar yta inom tomten kan bakslänterna ersättas med stödmurar. Även fyllning kan bli aktuellt i vissa lägen. Förhållandena behöver detaljstuderas vid projekteringen. Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret 13(15)

16 Stabiliteten har också kontrollerats för det mindre delområdet vid den planerade bilserviceanläggningen och även där funnits tillfredsställande med en marklast av 20kPa i byggrättens läge. Vid eventuella större lastfall och marknivåförändringar behöver stabiliteten kontrolleras ytterligare. Markradon På grund av den tjocka torrskorpan och lerans siltinnehåll bör radonklassningen vara normalriskområde trots Radonriskkarta Göteborg (SGU, 2000) klassning som lågriskområde för all föreslagen kvartersmark. På normalradonmark krävs radonskyddande utförande för byggnader där människor stadigvarande vistas. Klassificeringen kan verifieras genom kompletterande undersökning. Konsekvensbeskrivning Hushållning med mark- och vattenområden m m Vid utarbetande av denna detaljplan har stadsbyggnadskontoret gjort en lämplighetsprövning enligt 2 kap plan- och bygglagen samt en avvägning enligt 3 och 4 kap miljöbalken. Vidare har detaljplanen prövats mot kommunens översiktsplan i enlighet med 5 förordningen om hushållning med mark och vattenområden m m. En kraftledning av riksintresse genomkorsar området. Ledningen avser man att gräva ned och planen redovisar därför område för underjordisk ledning inom kvartersmark. Ädellövskogen mot Gårdstensberget har särskilt naturvärde och är naturmark i planen. Kontoret bedömer att redovisad användning kan anses vara den ur allmän synpunkt mest lämpliga utifrån planområdets förutsättningar och föreliggande behov. Detaljplanen bedöms inte medföra att miljökvalitetsnormerna överskrids. Planen överensstämmer med Översiktsplan för Göteborg. Ställningstagande till miljökonsekvenser Stadsbyggnadskontoret bedömer att detaljplanen inte innebär betydande påverkan på miljön enligt plan- och bygglagen 5 kap 18. Länsstyrelsen har i samrådsyttrande över programmet den 20 oktober 2007 förklarat att man delar kommunens bedömning. Trygghet och tillgänglighet Ny bebyggelse, avsmalning av Rävebergsvägen och utbyggnad av gång- och cykelväg liksom ny busshållplats kommer att bidra till ökad trygghet och tillgänglighet till området. Kompensationsåtgärder Värdefulla natur- eller rekreationsvärden som går förlorade vid exploatering enligt planen är odlingslottsområdet Trekanten vid Rävebergsvägen samt hästhållningen vid Tolereds gård. Odlingslottsområdet ersätts inom planområdet genom att ett nytt område anläggs vid Gunnaredsstigen. Hästarna har inte kunnat beredas plats i närområdet. Kommunen har sagt upp arrendeavtalet och arrendatorn uppger att han upphört med verksamheten. Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret 14(15)

17 Nollalternativ Om planen inte genomförs blir det svårt för kommunen att anvisa mark för nya verksamheter i Angered. Övrigt Bygglovbefrielse föreslås inom odlingslottsområdet för växthus och bodar som utförs enligt planbestämmelserna. Genomförandetid Genomförandetiden utgår 10 år efter det datum då planen vunnit laga kraft. Gunnel Jonsson Planchef Christer Persson Distriktsarkitekt Göteborgs Stad Stadsbyggnadskontoret 15(15)

18 Planhandling Utställning Datum: FN Diarienummer: 1512/06 Plannummer: (FIIa 5095) Exploateringsavdelningen Pär-Anders Karlsson Telefon: E-post: Detaljplan för Verksamheter mm vid Rävebergsvägen inom stadsdelarna Angered och Gårdsten i Göteborg Genomförandebeskrivning Inledning En genomförandebeskrivning ska redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen. Genomförandebeskrivningen har ingen rättsverkan. Detaljplanens bindande föreskrifter framgår istället av plankartan och planbestämmelserna. Genomförandebeskrivningen förtydligar detaljplanens syfte ur genomförandesynpunkt. Organisatoriska frågor Tidsplan För detaljplanen gäller följande tidsplan: Samråd Utställning Antagande Laga kraft 4 kv kv kv kv Genomförandetid Genomförandetiden är 10 år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med planen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla, men den kan då ändras eller upphävas utan att fastighetsägaren har rätt till ersättning (för exempelvis förlorad byggrätt). Göteborgs Stad Fastighetskontoret 1(8)

19 Markägoförhållanden m.m. Planområdet omfattar cirka kvm och ägs av Göteborgs kommun. Fastighetsägare och rättighetshavare framgår av den till detaljplanen hörande fastighetsförteckningen. Huvudmannaskap, allmän plats Detaljplanen föreskriver kommunalt huvudmannaskap för allmän plats. Det innebär att kommunen ansvarar för utbyggnad och framtida drift och underhåll av allmän plats, lokalgator och natur, inom planområdet. Göteborgs kommun är huvudman för det övergripande va-nätet avseende färsk-, spill-, samt dagvatten. Anläggningar inom kvartersmark På kvartersmark med ändamål industri ansvarar tillkommande fastighetsägare för all utbyggnad samt svara för all framtida drift och underhåll. Fastighetsnämndens ansvar Flytt av två befintliga odlingslottsområden till område som på plankartan är markerat med L med tillhörande väderskydd. Odlingsområdena ska iordningställas så att de är förberedda för odling med tillhörande va-anslutning. Ett plank med en höjd på 2 meter ska sättas upp på i gränsen mellan det västra området och den angränsande kvartersmarken. Områdena ska inramas med en häck alternativt spjälstaket. Mindre område avsett för parkering anordnas norr om västra odlingsområdet. För ansökan om bygglov för plank svarar fastighetsnämnden. Odlingslottsföreningen ansvarar för skötsel av häck alternativt spjälstaket. Sociala resursnämnden beställer utbyggnad av ny lokalisering för Verksamhetslokaler för boende, tidigare benämnt Altbo, inom område som på plankartan är markerat med K. Lokalsekretariatet ansvarar för utbyggnad av område som på plankartan är markerat med BDS. Anläggningar utanför planområdet Detaljplanen medför ingen utbyggnad utanför planområdet. Avtal Avtal gällande kommunintern markupplåtelse ska tecknas mellan fastighetsnämnden och lokalförsörjningsnämnden samt mellan fastighetsnämnden och stadsdelsnämnden gällande område som på plankartan är markerat med BDS samt gällande område avsett för Verksamhetslokaler för boende. Avtalen tecknas i anslutning till utbyggnaden av områdena. Arrendeavtal ska tecknas mellan kommunen och odlarföreningen på den yta som planförslaget anger för odling. För verksamhetsytorna kommer överlåtelseavtal tecknas med tillkommande fastighetsägare. Göteborgs Stad Fastighetskontoret 2(8)

20 Fastighetsrättsliga frågor Mark ingående i allmän plats, inlösen Genomförandet av detaljplanen medför ingen inlösen av allmän plats. Fastighetsbildning All fastighetsbildning samt inrättande av gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätt för respektive berörd fastighet skall vara genomförda innan bygglov beviljas. Ny fastighet för område som på plankartan är markerat med BDS, om cirka kvm, bildas genom avstyckning från Angered 33:1. Ny fastighet för Verksamhetslokaler för boende, om cirka kvm, bildas genom avstyckning från Angered 33:1. Plankartan medger att område avsett för odling, markerat med L på plankartan, bildar egen fastighet genom avstyckning av områden från fastigheterna Gårdsten 49:1 samt Angered 33:1. Ny fastighet, för område som på plankartan är markerat med G, kan bildas genom avstyckning av cirka kvm från fastigheten Angered 33:1. Gemensamhetsanläggningar Inrättande av gemensamhetsanläggningar för tillfartsvägar skall vid behov göras i samband med fastighetsbildning av nya industrifastigheter. Plankartan medger inrättande av gemensamhetsanläggning för parkering norr om det västra odlingsområdet. Servitut och ledningsrätt Allmänna ledningar inom områden markerade med u skall säkras med ledningsrätt. Inom de två områdena som på plankartan är markerade med E skall transformatorstationer placeras, dessa skall säkerställas med ledningsrätt. Markförläggningen av högspänningsledning skall ske inom områden som på plankartan är markerade med u. Befintlig ledningsrätt för högspänningskabel ska omprövas med hänsyn till ny sträckning. Ansökan om lantmäteriförrättning För ansökan om lantmäteriförrättningar förenade med genomförandet av planen ansvarar fastighetsnämnden. Tekniska frågor Trafik Anslutning för trafik till planområdet kommer i huvudsak ske från Angeredsleden via Rävebergsvägen och Rannebergsvägen. Västra verksamhetskvarteret ansluts direkt från Rävebergsvägen via kvartersvägar. Göteborgs Stad Fastighetskontoret 3(8)

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft.

Genomförandetid Genomförandetiden är tio år räknat från det datum då planen vunnit laga kraft. Datum Diarienummer Sida 2013-05-15 1/5 Samrådshandling Detaljplan för Ulvesunds Marina Ulvesund 1:206 m fl i Ljungskile Uddevalla kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901/07 Sida 1/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling DETALJPLAN FÖR RÖRÖ 1:108 M FL RÖRÖ, ÖCKERÖ KOMMUN Datum 2014-02-03 Diarienummer 0901-11 Sida 2/5 BAKGRUND En genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 8:30 m fl Gråbo Centrum i Lerums kommun Genomförandebeskrivning samrådshandling 2012-05-22 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning redovisar de

Läs mer

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson

Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och planarkitekt Åsa Svensson Diarienummer PBN 2008/0008 214 Detaljplan för SKOGSHÖJD, SÄTILA 2:90 M FL, Sätila, Marks kommun, Västra Götalands län Upprättad 2011-05-02 och reviderad 2011-10-03 Lantmätare Eva Engman (Explo AB) och

Läs mer

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 1 2008-09-25 Antagandehandling Dnr: KS 2006.0650 MSB 2006.1136 Detaljplan för delar av Ubbarp 8:16 och Hester 5:3, Hesters Industriområde, Ulricehamns kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten

Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten TENNISTOMTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2010-03-29 ENKELT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Kroksdal 1:170 Tennistomten Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling

Bostäder i Nya Kristinedal. Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl. Stenungsunds kommun, Västra Götalands län. Genomförandebeskrivning, antagandehandling Dnr 0461/05 Detaljplan för Söbacken 3:4 mfl Bostäder i Nya Kristinedal Stenungsunds kommun, Västra Götalands län Genomförandebeskrivning, antagandehandling 2013-09-19 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun

Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun Växthus Skummeslöv M LL L LL Lo Skummeslövs kyrka Detaljplan för del av Skummeslöv 19:1 Skottorp Laholms kommun INNEHÅLLSFÖRTECKNING HANDLINGAR 3 PLANENS SFTE OCH HUVUDDRAG 3 PLANDATA 3 Lägesbestämning

Läs mer

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen

Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen 2007-10-22 Handläggare Kristina Bodin Tel: 031-792 12 62 UTSTÄLLNINGSHANDLING Diarienummer KS/2007:09 Detaljplan för Bostäder vid Kvarnfallsvägen/Kvarnstensvägen Partille kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Samrådshandling oktober 2013

Samrådshandling oktober 2013 Samrådshandling oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Djupedalsäng 1:14 Återvinningsstation vid Råstensvägen Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift

Läs mer

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING

G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1(6) SPN-141/2008 214 G ENOMFÖRANDEBESKRIVNING tillhörande detaljplan för del av fastigheten Borg 11:2 med närområde inom Klockaretorpet i Norrköping, fysisk planering den 12 januari 2009 reviderad den

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Kommunstyrelsen Dnr: LKS 11/253/214 Datum: 2011-11-04 SAMRÅDHANDLING Detaljplan för BANSVIKSBROTTET Del av Kronberget 1:82, GENOMFÖRANDEBESKRIVNING INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska,

Läs mer

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20

Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling. Lysekils kommun, Västra Götalands län 2008-11-20 Antagandehandling Detaljplan för Bansvik villor, Gamlestan 1:3 m fl, Västra Götalands län 2008-11-20 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Norconsult AB Ref: 1415001 2 (7) INLEDNING En genomförandebeskrivning redovisar

Läs mer

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder inom NOL 13:1 m fl Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING ENKELT PLANFÖRFARANDE 2009-04-02 Rev. 2009-10-20 Diarienummer: MBN0063/08 Specifikationsnummer:

Läs mer

IDROTTSANLÄGGNING LASSALYCKAN

IDROTTSANLÄGGNING LASSALYCKAN Antagandehandling Dnr 2007.0163 Detaljplan för IDROTTSANLÄGGNING LASSALYCKAN Ulricehamns kommun, Västra Götalands län 2007-10-19 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GF Konsult AB / Mark och exploatering Ref: 384 072

Läs mer

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng.

Detaljplanen syftar till att genom normalt planförfarande skapa förutsättningar för nybyggnation av bostäder i Rönnäng. 1/6 1/6 2/6 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning har till uppgift att redovisa de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som

Läs mer

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik

Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2009-09-21 NORMALT PLANFÖRFARANDE (SAMRÅDSHANDLING) Detaljplan för Rönnäng 1:267 Bostäder i Kårevik Tjörns Kommun, Västra Götaland 2/5 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING SAMRÅDSHANDLING Upprättad

Läs mer

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde

Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Planområde Detaljplan för Trillan 2 och del av Hubbarp 2:1 i Tranås stad (Hubbarps industriområde) Upprättad i februari 2013 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 288/11 Planområde Antagen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Miljö- och byggnadsnämnden Dnr: MBN 07/060/214 Upprättad: 2009-11-20 Justerad: 2010-02-05 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för DALSKOGEN 3 M.M. Del av Sivik 1:5 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2014.1. tillhörande Dnr Plan.2014.1 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för infart till del av fastigheten Lästen 4 Katrineholms kommun SAMRÅDSSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2014-02-06

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET Bollebygds kommun, Västra Götalands län Samrådshandling 2009-01-20 Detaljplan för Flässjum 3:60 m.fl., ALLAKTIVITETSHUSET

Läs mer

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län 1/5 Planområd G E N O M F Ö R A N D E B E S K R I V N I N G Antagandehandling 2010-08-16, reviderad 2011-03-25 DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER I KÅREVIK Rönnäng 1:267 m fl, Tjörns kommun, Västra Götalands län

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16

ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 Detaljplan för del av Ving 10:48 m fl Skolan Upprättad den 23 april 2003 ANTAGANDEHANDLING 03-06-16 ANTAGANDEHANDLING 2003-04-23 2 Detaljplan för del av VING 10:48 m fl Skolan PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg

Antagen SBN , 97 Laga kraft SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg 1084 Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde Antagen SBN 2010-09-07, 97 Laga kraft 2010-10-06 SAMHÄLLSBYGGNAD Plan-Bygg Detaljplan för kvarteren Järnet och Malmen Tofta industriområde,

Läs mer

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29

Detaljplan för SJÖBY 3:40. Horred, Marks kommun, Västra Götalands län LAGA KRAFT 2010-07-23. Diarienummer PBN 2010/0086 214. Upprättad 2010-03-29 Diarienummer PBN 2010/0086 214 Detaljplan för SJÖBY 3:40 Horred, Marks kommun, Västra Götalands län Karta 1-1. Fastigheten Sjöby 3:40 i Horred omringad med svartlinje Upprättad 2010-03-29 Behnam Sharo

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för del av Flåghult 1:51 m fl 2008-05-29 Strömstads kommun, Västra Götalands län Reviderad 2008-10-06 Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 [7] Plannummer: 10-38x Referens Åsa Hansson LAGA KRAFT den 2015-07-16 Botkyrka kommun Stadsbyggnadsenheten DETALJPLAN FÖR Yrkesskolan 2 och del av 3 m.fl. Tumba, Botkyrka kommun... GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad

Samhällsbyggnadskontoret. PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje Upprättad Samhällsbyggnadskontoret PLANBESKRIVNING Detaljplan för kv Oljan m m Vid Gröndalsvägen i Södertälje 2015-00193-214 Upprättad 2016-08-12 Planen hanteras enligt PBL 2010:900, i dess lydelse efter 1 januari

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning.

Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, grundkarta och fastighetsförteckning. ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för NAJADEN 7 i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta med bestämmelser och illustration, planbeskrivning, genomförandebeskrivning,

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING. Utställningshandling. tillhörande PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för del av kv. LÄSTEN 4 Katrineholms kommun UTSTÄLLNINGSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2012-09-25 2(10) HANDLINGAR Plankarta med

Läs mer

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för LÖBERÖD 1:119 m.fl. Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Åby mässhall och hotell Västra Götalands län Upprättad 2015-06-09 ANTAGANDE GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Inledning Detaljplanen ska redovisas de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR FASTIGHETEN AXET 1 VALDEMARSVIKS KOMMUN Östergötlands län 2015-05-27 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Till planförslaget har följande handlingar upprättats: Planbeskrivning Plankarta

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING JANUARI 2014. DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR DEL AV JUNOSUANDO 7:14 Bostäder och kontor Pajala kommun Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I SAMRÅDSSKEDET Planbeskrivning Plankarta med illustrationsskiss Fastighetsförteckning

Läs mer

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNINGAR ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET I HÖGANÄS, HÖGANÄS KOMMUN SKÅNE LÄN KS/2011/653 ÄNDRING AV DETALJPLANER I VERKSAMHETSOMRÅDET BRÄNNERIET 1. Stadsplan för område vid Brännerigatan (12-HÖS-311, 32/74) 2. Stadsplan för del av Plöninge 1:17 m.fl. (12-HÖS-486, 1/80) 3. Detaljplan

Läs mer

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4

Planprocessen 3 Planbeskrivning... 3 Handlingar... 3. Planens syfte 3. Plandata 3. Förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel 4 KS11.1017 Tillägg 1 (SLD 217) Ändring av detaljplan för del av fastigheten Hjällsnäs 36:1 och del av Lundby Prästgård 1:1, Bostäder vid Lundbyvägen (Ekdungen) i Gråbo tätort, Lerums kommun. Planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län

Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Detaljplan för Del av BOGESUND 1:177 m fl i Ulricehamn Ulricehamns kommun Västra Götalands län Enkelt planförfarande enl 5 kap 28 PBL Upprättad den 17 juli 2006 MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET Dnr:

Läs mer

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun

Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun Lekebergs kommun Kommunstyrelsen Detaljplan Fjugesta 1:2 del av (Ändring av detaljplan 18 FJU-93) Knista församling i Lekebergs kommun 1814-P23 18-FJU-93 18-FJU-123 Planområde 18-FJU-231 P 35 m Samråd:

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad

PLANBESKRIVNING. Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad PLANBESKRIVNING Detaljplan Smeden 13, Östertull, Falköpings stad, juni 2009 BESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning,

Läs mer

Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Lagakrafthandling Antagen , laga kraft

Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Lagakrafthandling Antagen , laga kraft Lagakrafthandling 2011-03-23 Antagen 2011-04-27, laga kraft 2011-05-27 Detaljplan för Myggenäs 1:114 m fl. I Myggenäs, Tjörns kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 1 INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun 1(6) Dnr.PLAN.2010.5 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för fastigheten Kalkonen 8 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-09-26 2(6) HANDLINGAR

Läs mer

Antagandehandling upprättad 2004-12-21

Antagandehandling upprättad 2004-12-21 Detaljplan för Åkarp 19:1 m.fl., Burlövs kommun, Skåne län. 209 PLANBESKRIVNING HANDLINGAR I handlingarna ingår denna beskrivning, genomförandebeskrivning, plankarta med planbestämmelser och illustrationsplan

Läs mer

Detaljplan för del av Dergården 1:58 m. fl. Bagges Torg, Solkatten, Triangeltomten

Detaljplan för del av Dergården 1:58 m. fl. Bagges Torg, Solkatten, Triangeltomten KS 08.596 Detaljplan för del av Dergården 1:58 m. fl. Bagges Torg, Solkatten, Triangeltomten Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03

Läs mer

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län

Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1(9) Samrådshandling PLANBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Indien 1 FASTIGHETEN Indien 1 och del av Sölvesborg 4:5 Sölvesborgs kommun, Blekinge län 1 (9) 2(9) ALLMÄNT Detaljplanens syfte Planens syfte är

Läs mer

Detaljplan för del av KV. HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING. Upprättad i april 2012.

Detaljplan för del av KV. HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING. Upprättad i april 2012. 1 (6) Detaljplan för del av KV. HYACINTEN Karlstorp 10E ANTAGANDEHANDLING Upprättad i april 2012 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder

Läs mer

Planens syfte och huvuddrag

Planens syfte och huvuddrag PLANBESKRIVNING Samrådshandling 1(5) Avdelning/Handläggare Datum Ärendebeteckning Plan-, bygg- och trafikavdelningen 2012-04-11 2012-0128 Sara Norlin Detaljplan för del av Djurängen 2:4 m.fl. (cirkulationsplats

Läs mer

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43

Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Detaljplan för MALÖN 1:28 OCH 1:43 Orust kommun Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING (UTSTÄLLNINGSHANDLING) Upprättad 2012-08-25 BO-HUS-PLAN AB Arkitekt Boo Widén ORUST KOMMUN Verksamheten för

Läs mer

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan.

Tillägget till planbeskrivningen tar inte upp frågor som utretts i gällande detaljplan. Samrådshandling Oktober 2013 Sektorn för samhällsbyggnad Ändring av detaljplan för del av Hindås 1:539 Återvinningsstation vid Hindås station Härryda kommun Planbeskrivning Planbeskrivningens uppgift är

Läs mer

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen

Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen KS10.431 Detaljplan för fastigheten Hjällsnäs 9:10 m fl, Gråbo Centrum i Lerums kommun Etapp 1, östra delen Genomförandebeskrivning Antagandehandling 2014-05-27 Genomförandebeskrivning En genomförandebeskrivning

Läs mer

DNR Sida 1 av 5

DNR Sida 1 av 5 DNR 2012-1346 Sida 1 av 5 ANTAGANDEHANDLING NORMALT PLANFÖRFARANDE Detaljplan för Mogaskolan, omfattande fastigheten Moga 5:1 och del av Moga 1:4 med flera, i Svenljunga tätort, Svenljunga kommun, Västra

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING PLANHANDLINGAR Plankarta med planbestämmelser Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Samrådsredogörelse Utlåtande Detaljplan för Klippan 3:128 och 3:129 m fl i Klippans tätort och kommun, Skåne län Upprättad

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

Detaljplan. ning (Antagandehandling)

Detaljplan. ning (Antagandehandling) Planbeskrivn Detaljplan för Kv. Mäklaren m..fl Falköpings kommun ning (Antagandehandling) HANDLINGAR Planförslaget består av plankarta i skala a 1:1000 med bestämmelser. Till förslaget hör planbeskrivning

Läs mer

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.)

Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för Kalix veterinärstation (Kalix 9:47 m.fl.) Kalix kommun, Norrbottens län PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planförslaget redovisas på följande handlingar: Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl.

Bostäder och förskola på Kvarnhöjden, Kyrkeby 4:1 m.fl. Samrådshandling 2013-04-19 Rev: Dnr: 0072/06 Plannummer: Mark och Exploateringsenheten Andreas Wingfors Telefon: 0303-73 26 65 Mail: andreas.wingfors@stenungsund.se DETALJPLAN för Bostäder och förskola

Läs mer

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren

Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2014-03-05 NORMALT PLANFÖRFARANDE (Utställningshandling) Detaljplan för del av Nötsäter 1:311 Dunkavlemyren Tjörns Kommun, Västra Götaland 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. Bocken 2008-02-20 Tanums kommun, Västra Götalands län Till detaljplanen hör följande handlingar: Planbeskrivning Genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft

PLANBESKRIVNING. Upprättad Reviderad Godkänd Antagen Lagakraft Dnr 2011SBN0268 1 (6) Samhällsbyggnadsförvaltningen Christian Blomberg PLANBESKRIVNING Utökad handel i ALUNDA Fastigheterna Marma 1:44, del av 1:67 och del av samfälligheten Marma S:1 Östhammars kommun,

Läs mer

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (6) Detaljplan för Del av LÖBERÖD 1:123 Eslövs kommun, Skåne län ANTAGANDEHANDLING PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (6) PLANBESKRIVNING

Läs mer

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Kv. RATTEN, m.fl i Bromölla, Bromölla kommun PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ALLMÄNT Handlingar Plankarta med förslag till planbestämmelser Plan- och genomförandebeskrivning Fastighetsförteckning

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för Kinnared 3:12 m fl, Hylte kommun Industriändamål Upprättad 2012-09-06

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för Kinnared 3:12 m fl, Hylte kommun Industriändamål Upprättad 2012-09-06 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Antagandehandling Detaljplan för Kinnared 3:12 m fl, Hylte kommun Industriändamål Upprättad 2012-09-06 1. INLEDNING Genomförandebeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska,

Läs mer

Detaljplan för Hallsta 4:123 m fl i Häverö församling. Dnr Ks

Detaljplan för Hallsta 4:123 m fl i Häverö församling. Dnr Ks SAMRÅDSFÖRSLAG 2007-05-10 UTSTÄLLNINGSFÖRSLAG 2007-12-04 ANTAGANDEHANDLINGAR 2008-06-25 Detaljplan för Hallsta 4:123 m fl i Häverö församling. Dnr 07-10061.214 Ks 07-610 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA

Läs mer

Detaljplan för Handelsplats Älvängen inom fastigheten Starkärr 1:42 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Detaljplan för Handelsplats Älvängen inom fastigheten Starkärr 1:42 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Handelsplats Älvängen inom fastigheten Starkärr 1:42 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Enkelt planförfarande 2012-02-07 Handlingar Plankarta med bestämmelser

Läs mer

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län

Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län Detaljplan för bostäder och verksamheter inom Nol 3:72 m fl. Ale kommun, Västra Götalands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Beslut Godkänd av Samhällsbyggnadsnämnden 2013-03-21 Antagen av Kommunfullmäktige 2013-05-27

Läs mer

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G

P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G DP 453 Dnr MSN 2007/30 214 (tidigare ONS 2003/88 214) P L A N B E S K R I V N I N G G E N O M F ÖR A N D E B E S K R I V N I N G Detaljplan för del av Sicklaön 118:2, vid Nysätravägen på Sicklaön, Nacka

Läs mer

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede

Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING. Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Samrådshandling Enkelt planförfarande 2014-12-01 PLANBESKRIVNING Förslag till detaljplan för fastigheten FISKETORP 1:28 Fisketorp Hede Munkedals kommun Västra Götalands län Infarten till Fisketorp med

Läs mer

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633

DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO. Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 DETALJPLAN FÖR RAVINEN 7, ROTEBRO Laga kraft 2013-10-04 Dnr 2011/535 KS.203 Nr 633 INNEHÅLL: PLANBESKRIVNING: Handlingar 3 Syfte 3 Planområdet 3 Bakgrund 4 GÄLLANDE PLANER OCH BESLUT 4 Översiktsplaner

Läs mer

Roger Söderström Dorotea kommun Tfn

Roger Söderström Dorotea kommun Tfn DOROTEA KOMMUN 1 Dorotea kommun 2016-03-18 Tfn 0942-14160 Barbro Sundström Tfn 031-141366 GRANSKNINGSHANDLING Detaljplan för BOSTÄDER PÅ DEL AV AVASJÖ 1:18 i Borgafjäll, Dorotea kommun P L A N B E S K

Läs mer

Planområde. Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. Sidan 1 av 7

Planområde. Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. Sidan 1 av 7 Detaljplan för kv. Murgrönan m.fl. i Tranås stad, Tranås kommun Upprättad i september 2008 av Plan- och byggavdelningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen Dnr 68/08 Planområde Byggnadsnämndens beslut om samråd

Läs mer

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län

Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län 1(7) Datum: Diarienummer: 2013-08-13 2013/124 Ändring av detaljplan för del av Perstorp 23:4 m.fl., ICAs parkering, Perstorps kommun, Skåne län SAMRÅDSHANDLING Detaljplanen har Upprättas: 2013-08-13 Antagits

Läs mer

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER

KONSEKVENSER FÖR FASTIGHETER Handläggare Direkttelefon Vår beteckning Er beteckning Anna Steinwandt 0455-06 PLAN 09/ 05-0-6 Datum Detaljplan för GÄNGLETORP 5:0 M FL., KARLSKRONA KOMMUN, BLEKINGE LÄN Granskningshandling 05-0-6 KONSEKVENSER

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING UTSTÄLLNINGSHANDLING 1 [6] 2011-10-24 Plannummer: 53-31 Referens Kristofer Uddén DETALJPLAN FÖR Tornet 4 m.m. (f.d. Tornbergsskolans tomt) Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING BOTKYRKA KOMMUN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Stadsbyggnadsenheten 1 [6] 8 november 2009, Justerad 2011-11-01 26-9 Referens Sigvard Andersson DETALJPLAN FÖR LOVISEBERG 2, Botkyrka kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING LAGA KRAFT 2012-01-19 Botkyrka kommun

Läs mer

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun

Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun KS 10.80 Detaljplan för del av fastigheten Torp 2:80 Bostäder vid Torpskolan Lerums kommun Genomförandebeskrivning - Samrådshandling SEKTOR SAMHÄLLSBYGGNAD Mark- och projektenheten 2010-09-03 Innehåll

Läs mer

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING DP 437 Dnr MSN 2007/92 214 (Tidigare Dnr ONÄ 2005/23 214) PLAN- och GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Ändring genom tillägg av detaljplan DP 167- NO Hedvigslund, Älta 35:63 m. fl., Jaktstigen 5/Björkvägen 26, Nacka

Läs mer

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö

som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö 2011 03 04 Dp 5156 BESKRIVNING som tillhör detaljplan för fastigheten MILANO 7 i Innerstaden i Malmö HANDLINGAR Planhandlingarna omfattar plankarta med bestämmelser, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning

Läs mer

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

395 Antagandehandling. Detaljplan för Granen 5 Ronneby kommun, Blekinge län PLANBESKRIVNING. HANDLINGAR Planen består av följande handlingar: Ronneby kommun, Blekinge län Idrottsplats Gymnasieskola/ sporthall Blekan Fotbollsplan/ Brunnsparken Översiktskarta, planområdet markerat med rött PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Planen består av följande handlingar:

Läs mer

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör

Exploatör/Fastighetsägare Strömstads kommun dagvattenledningar Elnät El-distributör El-distributör Telenät Teleoperatör Teleoperatör !"#$ %"&!"#$%&'#()( '%(') En genomförandebeskrivning skall redovisa de organisatoriska, fastighetsrättsliga, tekniska och ekonomiska åtgärder som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt

Läs mer

Genomförandebeskrivning

Genomförandebeskrivning 1(7) Genomförandebeskrivning SPN-00/0000 tillhörande detaljplan för del av fastigheten Klockaretorpet 1:13 inom Klockaretorpet i Norrköping den 27 augusti 2015 UTSTÄLLNINGSHANDLING 2(7) Innehållsförteckning

Läs mer

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt.

Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR. Karlstorp SAMRÅDSHANDLING. Allmänt. 1(6) Detaljplan för del av KVARTERET HYACINTEN Karlstorp SAMRÅDSHANDLING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ORGANISATORISKA FRÅGOR Allmänt Planförslaget redovisar en utbyggnad av bostäder i flerbostadshus alternativt

Läs mer

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5)

DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) ANTAGANDEHANDLING 218 DETALJPLAN FÖR ARLÖV 21:226, BURLÖVS KOMMUN, SKÅNE LÄN 1 (ENKELT PLANFÖRFARANDE) (5) PLANBESKRIVNING HANDLING PLANENS SYFTE, HUVUDDRAG Till planen hör förutom denna beskrivning följande

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING

ANTAGANDEHANDLING Dnr: PLANBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING Dnr: 2007-0743-214 PLANBESKRIVNING Detaljplan för del av NARVA 1 (blivande NEJLIKAN) i Tingsryds samhälle, Tingsryds kommun, Kronobergs län. HANDLINGAR SYFTE OCH HUVUDDRAG Plankarta med

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Utställningshandling Kommunstyrelseförvaltningen Mark och exploatering Detaljplan Vendelsö Östra Strandvägen Upprättad 2005-05-09 Ulla Christiansson exploateringsingenjör GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Denna

Läs mer

Detaljplan för Lugnet 26, m.fl. Hallunda

Detaljplan för Lugnet 26, m.fl. Hallunda 2015-08-24 53-34 Granskningshandling Detaljplan för Lugnet 26, m.fl. Hallunda PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Flygfoto SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN DIARIENUMMER: SBF/2013:430 BOTKYRKA KOMMUN 2 [7] Illustration

Läs mer

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G

Boberg 3:122 A N T A G A N D E H A N D L I N G. Detaljplan för bostäder. Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för bostäder Boberg 3:122 Falkenbergs kommun P L A N B E S K R I V N I N G Upprättad 2014-05-14 B74 Laga kraft 2014-12-27 Till detaljplanen hör följande handlingar:

Läs mer

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län

HENÅN 1:67 m.fl. GENOMFÖRANDEBESKRIVNING. Antagen av KF Laga kraft Henån, Orust kommun Västra Götalands län Antagen av KF 2012-02-23. Laga kraft 2012-03-21 Detaljplan för seniorboende inom HENÅN 1:67 m.fl. Henån, Orust kommun Västra Götalands län Upprättad 2011-06-15, rev 2011-12-22 Till detaljplanen hör följande

Läs mer

Detaljplan för Billsta 5:11

Detaljplan för Billsta 5:11 Samhällsbyggnadskontoret GenomförandeBESKRIVNING P 2009-00068-214 Detaljplan för Billsta 5:11 inom Järna kommundel i Söder tälje Upprättad 2013-05-31 SAMRÅDSHANDLING(UTKAST) Handlingar Detaljplanen utgörs

Läs mer

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G

G R A N S K N I N G S H A N D L I N G 2011-10-04 Granskning: Stafsinge 5:2 mfl 1(5) G R A N S K N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för Stafsinge 5:2 mfl Falkenbergs kommun Hallands län GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2010-06-07 Reviderad

Läs mer

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län

Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län Detaljplan för Borrby 43:35, Borrby 43:40 samt del av Borrby 299:1 i Kyhl, Simrishamns kommun, Skåne län PLANBESKRIVNING Handlingar Plankarta daterad 2013-03-11 Planbeskrivning daterad 2013-03-11 Genomförandebeskrivning

Läs mer

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser.

Dnr P 414 PLANBESKRIVNING. Antagandehandling Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser. Dnr P 414 PLANBESKRIVNING Antagandehandling 2007-03-09 Detaljplan för KV DANMARK 2 M.FL. Tillskapande av parkeringsplatser Uddevalla kommun ILLUSTRATION 12 nya parkeringsplatser varav 1 är handikappanpassad

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING

SAMRÅDSHANDLING. Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING 1 (5) SAMRÅDSHANDLING Detaljplan för del av Kv LÖVÅKERN i Orsa kommun, Dalarnas län. (ersättning av del av Dp 54 och 95) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Utöver planbeskrivningen finns följande planhandlingar:

Läs mer

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län

Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 1 (5) Detaljplan för KÖPMANNEN 11 Eslövs kommun, Skåne län PLAN- OCH GENOMFÖRANDEBESKRIVNING ANTAGANDEHANDLING 2 (5) PLANBESKRIVNING HANDLINGAR Plankarta

Läs mer

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m

SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/0425 Ludvig Lundgren SBN/2006:186. Detaljplan för del av kv Farao m m SOLNA STAD 1 (5) Stadsbyggnadsförvaltningen P07/025 Ludvig Lundgren 2007-0-18 SBN/2006:186 Laga kraft 2007-05-2 Planbeskrivning Detaljplan för del av kv Farao m m inom stadsdelen Råsunda, upprättad i april

Läs mer

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292

DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och exploatering, Ref: 219 292 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 2007-10-03 NORMALT PLANFÖRFARANDE (ANTAGANDEHANDLING) DETALJPLAN FÖR KOHOLMEN 1:200 OCH DEL AV KOHOLMEN 1:1 SALT & BOENDE Tjörns Kommun, Västra Götaland GF Konsult AB, Mark och

Läs mer

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län

DNR: 13BMN32 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON. Planbeskrivning. Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län SAMHÄLLSBYGGNAD GÄVLE SAMRÅDS- /UNDERRÄTTELSEHANDLING 2013-11-06 HANDLÄGGARE: EMMA OLOFSSON Planbeskrivning Mackmyra 20:18 mfl, Nya köpis Detaljplan för handel Gävle kommun, Gävleborgs län Samråds- /underrättelsetid:

Läs mer

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp

Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm, S-Dp STADSBYGGNADSKONTORET SAMRÅDSHANDLING PLANAVDELNINGEN Nils Sylwan 2014-06-30 Tfn 08-508 27 253 1(5) Genomförandebeskrivning Detaljplan för fastigheten Tobaksmonopolet 3 i stadsdelen Södermalm i Stockholm,

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl BOSTÄDER VID HEMBYGDSVÄGEN Bollebygds Kommun, Västra Götalands län Antagandehandling 2006-09-07 Detaljplan för Flässjum 3:140 m fl. BOSTÄDER

Läs mer