Datum Dnr Regional kulturplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012"

Transkript

1 Kulturnämnden Ola Jacobson Verksamhetsstrateg och internationell sekreterare BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (5) Regional kulturplan Ordförandens förslag 1. Kulturnämnden antar föreliggande förslag till reviderad regional kulturplan för Sammanfattning av ärendet Enligt förslagen i den statliga kultursamverkansutredningen (SOU 2010:11) Spela samman - En ny modell för kultursamverkan är Skåne en av fem regioner/landsting som från och med 2011 ingår i den så kallade kultursamverkansmodellen. Modellen är utformad så att vissa statliga kulturanslag, efter förhandling mellan stat och region, fördelas av regionen med utgångspunkt från en regional kulturplan som tagits fram i samverkan med kommunerna och i samråd med kulturlivet. Föreliggande ärende innehåller kulturnämndens förslag till reviderad regional kulturplan för Kulturplanens innehåll är framtaget i samverkan med Skånes kommuner och i samråd med kulturlivet. Beskrivning av ärendet och skälen till förslagen I propositionen Regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2009/10:156) som föreslog en permanentning av försöksverksamheten med ändrad regional ansvarsfördelning konstaterades: (att) Vidare har syftet med försöksverksamheten, vilket är att öka den demokratiska förankringen av det regionala utvecklingsarbetet, uppnåtts bättre med ett kommunalt ansvar. Samverkansmodellen ställer helt nya och ökade krav på dialogen mellan Region Skåne och de skånska kommunerna. Under våren 2011 träffade kul- Postadress: Kultur Skåne, Malmö Organisationsnummer: Besöksadress: Dockplatsen 26 Telefon (växel): Internet:

2 Datum Dnr (5) turnämnden kommunernas kulturpolitiker i fyra delregionala möten för att diskutera den lokala, delregionala och regionala kulturutvecklingen. 29 av Skånes 33 kommuner, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län yttrade sig i augusti över den regionala kulturplanen. Ytterligare sju yttranden har inkommit från kulturinstitutioner, det fria kulturlivet, föreningar, organisationer och nätverk i Skåne. De förslag på revideringar som inkom i yttrandena summerades under 13 rubriker för att återkopplas och diskuteras med kommunerna, kulturlivet och civilsamhället under fyra konferenser i september 2011 som engagerade ca 300 politiker, tjänstemän, kulturproducenter, arrangörer, föreningsföreträdare etc. Förslagen och de synpunkter som kom fram i diskussionerna har utgjort underlag för de revideringar som gjorts i kulturplanen. Dialogen kring detta arbete har visat att det finns stora förväntningar på Region Skåne som drivande och samordnande part i den kulturpolitiska dialogen och samverkan. Ur ett regionalt perspektiv är det viktigt att den kulturpolitiska agendan i sin helhet är förankrad och accepterad i kommunerna för att den ska få genomslag. Det är också en styrka om de gemensamma resurserna kan samverka där mål och ambitioner sammanfaller, både mellan region och kommun och kommunerna emellan. Tidplan Den 4 november 2011 ska den regionala kulturplanen vara Kulturrådet tillhanda. Beslut om fördelningen av de statliga medlen till regional kulturverksamhet tas av Kulturrådets styrelse i januari Innehåll Enligt förslagen i kultursamverkansutredningen (SOU 2010:11) ska de regionala kulturplanerna ha följande innehåll: När de regionala kulturplanerna arbetas fram ska landstingen beakta att invånarna i respektive län ska kunna ha tillgång till de typer av verksamhet som anges i 7 i den förordning som vi föreslår. Detta innebär att invånarna i länet ska ha tillgång till: professionell teater-, dans- och musikverksamhet museiverksamhet (inkl. kulturmiljöarbete) konst- och kulturfrämjande verksamhet regional arkivverksamhet filmkulturell verksamhet med särskild inriktning mot barn och unga samt hemslöjdsfrämjande verksamhet Vi gör bedömningen att det inom ramen för dessa listade verksamheter är möjligt att både hitta former för att stödja nya kulturuttryck och stödja verksamhet som är konstområdes- och genreöver- Region Skåne Kultur Skåne

3 Datum Dnr (5) skridande. Invånarnas tillgång till ovan nämnda verksamheter kan antingen tillgodoses genom att verksamheten rent geografiskt bedrivs i det aktuella länet eller där det är möjligt och ändamålsenligt genom länsöverskridande samverkan. Det är en fördel om planerna är kopplade till bredare länsvisa utvecklingsstrategier t.ex. de regionala utvecklingsplanerna. De regionala kulturplanerna bör även innehålla: En nulägesbeskrivning av den regionala kulturverksamheten i länet och hur den finansieras. En analys av utvecklingsmöjligheter för kulturen i länet. En redogörelse för hur man avser att arbeta för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen. En redogörelse för hur olika parter förväntas medverka i genomförandet. Ovanstående är att betrakta som ett minimikrav utifrån en statlig ambition att säkra att de regionalt fördelade statliga medlen används för den kulturella utveckling som är angelägen ur ett nationellt perspektiv. Utifrån ett regionalt utvecklingsperspektiv finns det dock anledning att i kulturplanen omfatta även andra områden och aspekter, inte minst utifrån de utvecklingslinjer som framkommer i samverkan med kommunerna. I Kulturrådets yttrande över samverkansutredningens förslag (Beslut GD 2010: Dnr KUR 2010/1776) görs ytterligare preciseringar som är vägledande för utformningen av den regionala kulturplanen: Enligt Kulturrådets uppfattning bör de regionala kulturplanerna dels ge en övergripande bild av kulturverksamheten i länet, dels ange hur de statliga medlen ska användas inom de områden som finns med i samverkansmodellen. En viktig utgångspunkt är en beskrivning av de samlade offentliga ekonomiska insatserna för kulturverksamheten i länet och hur de samverkar med varandra. Kulturplanerna bör också innehålla en beskrivning av hur länet hanterar de kulturpolitiskt prioriterade områdena barn och unga, jämställdhet, internationellt och interkulturellt arbete samt tillgänglighet. Hit hör också att ge en bild av kulturskaparnas situation och villkor, på samma sätt som att beskriva den civila sektorns betydelse i den kulturella infrastrukturen. Kulturrådet utgår från att kulturplanerna även kommer att innehålla diskussioner om kulturverksamheter som ligger utanför samverkansmodellen. Det innebär att bidrag som även fortsättningsvis kommer att hanteras på nationell nivå kan komma att diskuteras inom ramen för förhandlingen. Kultursamverkansutredningen har Region Skåne Kultur Skåne

4 Datum Dnr (5) pekat på ett antal bidrag som är tänkbara i en sådan diskussion. Även frågeställningar som har identifierats inom ramen för avsiktsförklaringarna mellan Kulturrådet och landsting/regioner kan finnas med i diskussionerna. Förankringen av kulturplanerna i regionerna kommer att ha mycket stor betydelse för vilka framsteg och vilken kulturell utveckling som blir möjlig att åstadkomma. Det är därför av intresse att planerna också beskriver arbetsprocessen och de samråd som genomförts. Kulturplanerna är i den del som avses få statligt stöd att betrakta som en ansökan om statsbidrag och ska beredas i det samverkansråd som bildats av de myndigheter/organisationer som på olika sätt har ett nationellt ansvar för de olika konstområden som ingår i samverkansmodellen. Det är också av stor betydelse att planerna utformas så att det är lätt att följa upp de statliga insatserna och planerna bör därför ha en likartad utformning. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Kulturnämnden kommer under den första planperioden ( ) att behöva sätta av ytterligare utvecklingsmedel för stimulansåtgärder för att kultursamverkansmodellen ska få de avsedda effekterna på det regionala kulturlivet och den regionala utvecklingen i stort. Juridisk bedömning Samråd har skett med avdelningen för juridik. Miljökonsekvenser Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser. Kopplingar till Region Skånes policyer och övergripande beslut I ärendet är hänsyn taget till Region Skånes kulturpolitiska program Öppna landskap konst och kultur i Skåne, Regionalt utvecklingsprogram för Skåne , Regionalt utvecklingsansvar i vissa län (proposition 2009/10:156), Ansvarskommitténs slutbetänkande (SOU 2007:10), Kulturutredningen (SOU 2009:16), Kultursamverkansutredningen Spela samman (SOU 2010:11), Proposition 2009/10:3 Tid för kultur samt Kulturrådets yttrande över kultursamverkansutredningen (Beslut GD 2010: Dnr KUR 2010/1776). Samverkan med berörda fackliga organisationer Samverkan har inte bedömts som nödvändig i detta ärende. Region Skåne Kultur Skåne

5 Datum Dnr (5) Uppföljning Kulturnämnden avser med sin strategi för forskning och utveckling att samarbeta med universitet, högskolor, länsstyrelse och kommuner för att mäta effekterna av kulturens och kulturpolitikens roll i samhället. Avseende utvärdering av dialogprocesserna sker ett omfattande nationellt samarbete mellan landets regioner inom ramen för ett lärprojekt i Reglabs (ett forum för lärande om regional utveckling knutet till SKL) regi. Yngve Petersson Ordförande Chris Marschall Kulturchef Bilagor: Reviderad regional kulturplan för Region Skåne Kultur Skåne

6 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Region Skånes kulturplan är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och civilsamhället. Planen försöker samlat spegla de utvecklingsambitioner Region Skåne vill se framöver och har ett medvetet brett anslag. En dynamisk kulturpolitik säkrar medborgarens kontakt med konst och kultur samtidigt som den stärker det professionella konstnärliga uttrycket och utövandet genom att omfatta även konst- och konstnärspolitiska perspektiv och frågeställningar. Riksdagens beslut 2009 om en ny nationell kulturpolitik - Tid för kultur - innebar nya kulturpolitiska målsättningar men också en ny modell för ett ökat samspel mellan kultursektorns olika politiska nivåer (stat, region och kommun), den så kallade kultursamverkansmodellen. Modellen innebär att ett nytt samlat anslag för statens stöd till regional kulturverksamhet fördelas av regionen, efter dialog mellan stat och region, utifrån de nationella kulturpolitiska målen. Skåne har som en av fem pilotregioner fått möjligheten att från och med 2011 gå in i denna modell. Från och med 2012 ansluter ytterligare elva regioner/landsting. Vad är planens syfte? Utgångspunkten för Region Skånes kulturnämnd har varit att låta planen beskriva hela det kulturpolitiska uppdraget i Skåne för att på så sätt synliggöra de samlade nationella och regionala resurserna. Kulturnämnden vill med denna inriktning förstärka möjligheterna att öka samspelet mellan statliga, regionala och kommunala prioriteringar, men också tydliggöra viktiga insatsområden i hela Skånes kulturpolitiska landskap, oavsett huvudman. Huvudsyftet med kulturplanen är alltså att tjäna som ett regionalt planeringsverktyg men även som underlag i dialogen med staten om de regionalt fördelade statliga kulturbidragen. Det underliggande materialet för planen bygger på regionala kulturpolitiska prioriteringar samt förslag, synpunkter och idéer, fångade i de omfattande samverkansinsatser som genomförts med kommunerna, kulturlivet och civilsamhället i Skåne. Region Skånes roll som utvecklingsaktör innebär ett processinriktat arbete för att tillsammans med kommunerna och kulturlivets intressenter utveckla Skåne som kulturregion. Region Skåne initierar och utvärderar insatser utifrån de kulturpolitiska målen och strategierna. Region Skåne stödjer kommunerna och kulturlivet genom olika former av bidrag. Region Skåne har en bred kompetens inom olika kultur- och konstområden och har välutvecklade nätverk regionalt, nationellt och internationellt. En central del av den kulturpolitiska samverkan är att tillgodose det gemensamma behovet av att utveckla kompetenser, metoder, dialog och analys för prioriteringar. I detta arbete spelar uppföljningen av kulturpolitikens effekter en bärande roll. Varför bredd och få prioriteringar? I sina delar kan planen kanske sägas vara oprecis och utan tydliga svar på frågan hur. I andra delar mer exakt och precis med tydlig profil på beskrivna insatser. Detta är inget förbiseende. Kultur Skåne, Malmö Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö Tel: E-post: Org. nr:

7 Region Skåne vill på detta sätt visa hur vi menar att hållbar utveckling inom kultursektorn bäst stimuleras och utformas, nämligen i nära samspel med dem som ska involveras från de professionella kulturskaparna till de berörda medborgarna inte minst barnen och ungdomarna. Region Skånes hållning är att alla de utvecklingsmöjligheter som anges i planen är viktiga. Hur och i vilken ordning de ska utvecklas måste, i de fall processerna inte redan är igång, bli föremål för den fortsatta samverkans- och samrådsprocessen. Att prioriteringar och metoder utvecklas i samverkan är en av de stora fördelarna med kultursamverkansmodellen. Kulturell infrastruktur och hållbar utveckling Varför nämns inte fler konsthallar, kulturaktörer, fria grupper, kultursällskap och föreningar? Av det enkla skälet att det inte låter sig göras. Dokumentet ska ses som Region Skånes strategiska handlingsplan där vi i huvudsak väljer att beskriva angelägna förhållanden, sektorer och processer snarare än enskilda aktiviteter, grupper och aktörer. Då detta trots allt sker är det för att de ska tjäna som goda exempel eller för att visa på representanter för kulturlivets olika delar. Så trots att arbetet med den regionala kulturplanen inneburit fördjupade samtal med kommunerna i Skåne, breda dialoger med kulturlivet och slutligen ett remissförfarande som engagerat samtliga kommuner, kan inte planen sägas fånga allt. Bredden och kraften i skånskt kulturliv, sett till såväl uttrycksformer som mångfald av föreningar, arrangörer, kulturskapare och fria grupper, är omfattande. I Skånes 33 kommuner finns utgångspunkterna för den så viktiga väv som utgör grunden i ett myllrande skånskt kulturliv. Att tro att detta är något som till fullo låter sig fångas i en plan som denna, vore inte bara att förminska kulturlivet utan också att reducera dess betydelse och kraft. Allt kan, som tidigare sagts, inte beskrivas i planen. Men några centrala förhållanden, som troligen var för sig representerar helt avgörande byggstenar i kulturens infrastruktur, måste trots allt nämnas de kommunala kulturskolorna, biblioteken och föreningslivet. De skånska kommunerna har i samverkansprocessen utan undantag lyft dessa och är med rätta stolta över sina kulturskolor och sitt aktiva föreningsliv. Dessa borgar för att tidigt skapa nyfikenhet, lust och engagemang för kulturens olika uttryck hos barn och unga. Det svenska musikundret och talangutvecklingen bygger på de insatser som de kommunala kulturskolorna gjort och gör varje dag. Kanske kan det ökade samspelet mellan de kulturpolitiska nivåerna i Skåne också utveckla samspelet mellan kulturskolorna i Skåne och därigenom öka deras genomslag och bidrag till barns och ungas rätt till kultur? Att utveckla kulturens infrastruktur är att utveckla dess delar, men också förbindelsen mellan delarna. Att skapa en väl fungerande kulturell infrastruktur med erfarenhetsutbyte, kompetensöverföring och upplevelsespridning är en av kulturnämndens viktigaste uppgifter. Det lokala kulturlivet säkrar att medborgarna ges möjlighet att organisera sig utifrån intresse och därigenom få möjlighet att möta olika kulturella utryck. Människors engagemang och skapande förmåga är förutsättningen för ett rikt kulturliv där yttrandefrihet råder och bidrar till att kulturen blir en positiv kraft i samhället för demokratins utveckling. Det lokala kulturlivets idéburna organisationer engagerar och omfattar kulturskapare, såväl professionella som amatörer. Dessa utgör nödvändiga delar av ett rikt kulturliv tillsammans och var för sig. Att åstadkomma samverkan Kultur Skåne, Malmö Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö Tel: E-post: Org. nr:

8 och ett kulturellt flöde mellan regionens institutioner, föreningar och medborgare ställer krav på öppenhet och förnyelse av institutioner och föreningsliv. Att ingå i en levande kulturell infrastruktur är att låta sig påverkas. Kulturplanen är giltig under , men det vore orealistiskt att förvänta sig att den genomförs under samma period. Det är naturligt att anta ett långsiktigt perspektiv på kulturutvecklingen i Skåne. Kulturplanen kommer att revideras i en återkommande samverkansprocess. Nästa planperiod kommer att löpa Kulturnämnden kommer att ta fram en ny kulturplan för denna period under 2012, för att under 2013 och 2014 följa upp och eventuellt uppdatera den. Samverkansprocessen 2011 Under våren 2011 träffade kulturnämnden kommunernas kulturpolitiker i fyra delregionala möten för att diskutera den lokala, delregionala och regionala kulturutvecklingen. 29 av Skånes 33 kommuner, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län yttrade sig i augusti över den regionala kulturplanen. Ytterligare sju yttranden har inkommit från kulturinstitutioner, det fria kulturlivet, föreningar, organisationer och nätverk i Skåne. De förslag på revideringar som inkom i yttrandena summerades under 13 rubriker för att återkopplas och diskuteras med kommuner, kulturliv och civilsamhälle under fyra konferenser i september 2011 som engagerade ca 300 politiker, tjänstemän, kulturproducenter, arrangörer, föreningsföreträdare etc. Förslagen och de synpunkter som kom fram i diskussionerna har utgjort underlag för de revideringar som gjorts i denna kulturplan. De har också sammanställts och publicerats på Vi vill rikta ett stort tack för det engagemang och den kunskap som på detta sätt har färgat både kulturplanen och förutsättningarna för den fortsatta samverkansprocessen. Yngve Petersson Charlotte Wachtmeister Maria Nyman Stjärnskog Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Chris Marschall Kulturchef Kultur Skåne, Malmö Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö Tel: E-post: Org. nr:

9 INNEHÅLL Kulturpolitiska utgångspunkter... 6 Nationella kulturpolitiska mål... 6 Regional kulturpolitisk vision, inriktning och mål... 6 Gemensamma kulturpolitiska prioriteringar... 7 Kulturpolitisk organisation... 8 Region Skåne... 8 Primärkommunerna... 8 Syftet med samverkan Strategier för samverkan och SAMRÅD Samverkan mellan Region Skåne och kommunerna Samråd mellan Region Skåne och kulturlivet Samverkan mellan Region Skåne och staten Utvecklingsområden Teater, dans och musik Bild och form Museiverksamhet och kulturarv Regional arkivverksamhet Hemslöjdsfrämjande verksamhet Konst- och kulturfrämjande verksamhet Filmkulturell verksamhet Biblioteksverksamhet Litteratur Folkbildning...19 Kultur och hälsa Kultur och näringsliv Barn och unga Mångfald Delaktighet Tillgänglighet Forskning och utveckling Civilsamhället Internationellt, interregionalt och interkulturellt samarbete Villkor för konstnärligt skapande God miljö och hållbar utveckling Uppföljning och utvärdering Skånes kulturliv nulägesbeskrivning Teater-, dans- och musikverksamhet Bild och form Museiverksamhet och kulturarv Konst- och kulturfrämjande verksamhet Hemslöjdsfrämjande verksamhet Kultur Skåne, Malmö Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö Tel: E-post: Org. nr:

10 Regional arkivverksamhet Filmkulturell verksamhet Biblioteksverksamhet Litterär verksamhet Folkbildning...43 Kultur och hälsa Regional verksamhet för barn och unga Kulturpedagogik Forskning och utveckling Civilsamhället Internationellt, interregionalt och interkulturellt samarbete Villkor för konstnärligt skapande Evenemang...48 Utbildning Bilaga Lista över inkomna yttranden Kultur Skåne, Malmö Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö Tel: E-post: Org. nr:

11 KULTURPOLITISKA UTGÅNGSPUNKTER Den regionala kulturplanen utgår från de kulturpolitiska mål som finns på nationell, regional och lokal nivå. Där dessa sammanfaller blir det naturligt att göra gemensamma satsningar för att skapa den utvecklingskraft som är syftet med samverkansmodellen. Nationella kulturpolitiska mål Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor främja kvalitet och konstnärlig förnyelse främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur Regional kulturpolitisk vision, inriktning och mål KULTURPOLITISK VISION Region Skånes kulturpolitik ska bidra till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat av humanistiska värderingar, bred medborgardialog och intresse för gårdagens, dagens och morgondagens mångfald av uttryck. Den ska ge identitet och hemhörighet samt skapa social gemenskap. Kulturen ska upplevas som en kraft som bidrar till individens och samhällets utveckling och välfärd. STRATEGISK INRIKTNING Konstnärens och det konstnärliga uttryckets frihet ska värnas och stödjas också när det utmanar och provocerar rådande normer. Kulturinstitutionernas professionella integritet är en förutsättning för en dynamisk utveckling av hela kultursektorn. Den skånska kulturella mångfalden ska bejakas och ge avtryck i Öresundsregionen, nationellt och internationellt. Kulturen ska vara livskraftig i alla delar av Skåne och bidra till att ge människor ett gott liv oavsett ålder, genus, etnicitet och intressen. Eget skapande ska uppmuntras. Kulturen som näring ska stimuleras. Kulturen ska genom insikten om dess betydelse vara ett högt prioriterat politikområde i Skånes 33 kommuner och i Region Skåne. MÅLOMRÅDEN Den skånska identiteten - Mångfald, öppenhet och tillgänglighet Skåne har genom sin historia, från forntid till nutid, med sin öppenhet mot omvärlden tagit emot nya impulser och påverkats inom skilda områden som handel, matkultur, kommunikationer med mera. Med öppenhet för intryck och inspiration från omvärlden har vi ett ansvar för det som genom årtusenden präglat Skåne. REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

12 Skåne befinner sig i en snabb och dynamisk utveckling. Demografiska, sociala, tekniska och ekonomiska förhållanden påverkar vår vardag och förändrar samhället. Globaliseringens effekter är påtagliga. Omvandlingstrycket kan upplevas som påfrestande för individer, organisationer, företag och samhällen. En kulturpolitik som bejakar mångfald, tillgänglighet och öppenhet är viktig. Den nya kartan Konsekvenserna av den virtuella världens genomslag är stora inom många samhällsområden och ställer de demokratiska institutionerna inför stora utmaningar. Inom konstarterna och kulturområdet är de dramatiska. Den virtuella världen förändrar sättet att producera och de kanaler som används för distribution av de konstnärliga uttrycken, konsumtionsmönster, institutionernas funktion och roll samt stora delar av mediavärlden. Detta skapar många nya möjligheter för konsten som bör bejakas. En reviderad ansvarsfördelning Ett ökat regionalt kulturpolitiskt ansvar inom ramen för en nationell kulturpolitik ger förutsättningar för regionala och lokala bedömningar och prioriteringar som kan vitalisera kulturlivet och även leda till att resurserna utnyttjas bättre. En viktig uppgift för Region Skåne på kulturområdet är att skapa ett gott samarbetsklimat inom hela regionen och en enighet om färdriktningen. Detta skapar arbetslust och ökar förutsättningarna för att de som verkar inom kulturområdet agerar självständigt och kraftfullt. Lokala kulturpolitiska mål De lokala kulturpolitiska målen ansluter till de nationella och regionala samt betonar även vissa kulturpolitiska aspekter. Bland kommunerna finns en bred uppslutning kring kulturen som en del av den regionala utvecklingen och som en del av bilden av ett attraktivt Skåne. Särskilt påtalas barns och ungdomars delaktighet och möjligheter att påverka. Kommunerna vill verka för ett närmare samarbete såväl mellan kommunerna som mellan kommunerna och Region Skåne. Näringslivet, privata aktörer och föreningar är också viktiga samarbetsparter för utveckling av till exempel kulturturism. Gemensamma kulturpolitiska prioriteringar Utifrån de nationella, regionala och lokala kulturpolitiska målen kan ett antal kulturpolitiskt prioriterade områden i Skåne identifieras: förbättrade villkor för konstnärligt skapande ökat deltagande i kulturlivet ökad tillgänglighet utveckling av kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga ökad samverkan mellan kultur och andra samhällsområden/politikområden stimulans av det interregionala, internationella och interkulturella samarbetet stärkt dialog inom kultursektorn stärkt kunskapsutveckling och forskning REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

13 KULTURPOLITISK ORGANISATION I och med arbetet med det kulturpolitiska programmet och handlingsplanen, inledde Region Skåne en process som skapade ett verktyg för att fånga intryck och tendenser inom kultursektorn och samtidigt skapade delaktighet och fokusering kring gemensamma prioriteringar. Dialogen kring detta arbete har visat att det finns stora förväntningar på att Region Skåne ska vara en drivande och samordnande part i den kulturpolitiska dialogen och samverkan. I den påföljande samverkansprocessen för att ta fram en regional kulturplan, har dialogen fördjupats och inte minst formaliserats som en del av den regionala kulturpolitiska organisationen. En central utgångspunkt i samverkansprocessen är att parterna uppfattar sig själva och varandra som i första hand utvecklingsaktörer. Region Skåne Region Skånes kulturnämnd är facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Kulturnämnden ska arbeta för att det finns ett kulturutbud med stor mångfald, som innehåller bredd och spets samt präglas av kvalitet och nytänkande. Uppdraget ska kännetecknas av en utvecklad, lokalt förankrad, gränsöverskridande extern samverkan med tydligt medborgarfokus. Kulturnämnden stödjer kulturaktörer genom verksamhetsbidrag och utvecklingsbidrag. Kulturförvaltningen initierar och utvärderar insatser utifrån de strategiska kulturpolitiska målen. Förvaltningen handlägger regionala och statliga medel till kommuner, kulturinstitutioner och det fria kulturlivet. Region Skånes kulturförvaltning initierar och driver utvecklingsarbete på uppdrag av kulturnämnden. Förvaltningen arbetar processinriktat tillsammans med kommunerna och kulturlivets intressenter för att utveckla Skåne som kulturregion. Kultur för barn och unga är prioriterad i all verksamhet. Kulturförvaltningen har nyligen fått en ny organisation som är baserad på tre verksamhetsområden Bibliotek, bildning och media, Konstarterna samt Kulturarv och livsmiljö. Den regionala rollen är att fungera som utvecklingsaktör och att arbeta processinriktat med kulturlivets intressenter. Region Skånes kultursyn bygger på tilltron till konsten, kvaliteten, nytänkandet och kreativiteten som viktiga drivkrafter för utvecklingen. Utgångspunkten är ett öppet kulturbegrepp som pekar ut möjligheter snarare än fastställer gränser. Primärkommunerna Skåne har 33 kommuner som organiserar sin kulturpolitik på olika sätt. De flesta kommunerna är relativt små befolkningsmässigt och har därmed också begränsade resurser för att bedriva det kulturpolitiska utvecklingsarbetet. Av dessa 33 kommuner har 24 färre än invånare varav 13 med mindre än invånare. Vid en grov analys kan man säga att de flesta av dessa mindre kommuner har en politisk organisation där kulturpolitiken samsas med flera andra politikområden såsom fritid, turism och barn- och ungdomsfrågor i allmänhet. Även på förvaltningsnivå gäller ofta att flera ansvarsområden hanteras av ett fåtal tjänstemän inom en del av REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

14 organisationen. De något större kommunerna har i större utsträckning specialiserade politiska nämnder och förvaltningar. Skåne är den mest tätbefolkade regionen i Sverige och kännetecknas av en flerkärnig struktur med 250 tätorter. Detta ger goda förutsättningar för ett välutvecklat kulturliv i hela regionen. Begreppen centrum och periferi är därmed inte full ut giltiga i Skåne. Malmös position som kulturmetropol i förhållande till den omliggande regionen är stark. Malmös storlek och befolkningsstruktur skapar i sig förutsättningar, som i kombination med en målmedveten och långsiktig satsning på både de egna kulturinstitutionerna och det fria kulturlivets aktörer, resulterat i ett brett och diversifierat kulturutbud. Kommunernas samarbete är formaliserat, dels genom Kommunförbundet Skåne, dels genom de delregionala samarbetskommittéerna i nordvästra, nordöstra, sydvästra och sydöstra Skåne. Dessa samarbetskommittéers sammansättning utgör grunden för de delregionala samtal som är en del av strukturen i den skånska samverkansmodellen. Detta har bidragit till att stärka och synliggöra kulturpolitikens roll i den lokala, delregionala och regionala utvecklingen. REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

15 SYFTET MED SAMVERKAN Den regionala samverkan kring de kulturpolitiska prioriteringarna syftar till att utveckla kulturen i Skåne genom att stärka medborgarperspektivet i den nationella och regionala kulturpolitiken genom att öka kommunernas inflytande synliggöra helheten i de regionala och kommunala prioriteringarna tydliggöra rollfördelningen tydliggöra resursbehoven underlätta interkommunal samverkan i kulturfrågor ge utrymme för asymmetri och flexibilitet i arbetssätt och prioriteringar Ett ökat regionalt kulturpolitiskt ansvar inom ramen för en nationell kulturpolitik ger förutsättningar för regionala och lokala bedömningar och prioriteringar som kan vitalisera kulturlivet och även leda till ett bättre resursutnyttjande. Kommunerna har de stora basresurserna för den offentligt finansierade kulturen. Regionala kulturinstitutioner finns för närvarande i ett fåtal kommuner. En dynamisk, långsiktig relation mellan Region Skåne/kommunerna och staten har goda förutsättningar att stärka den nationella kulturpolitiken långt utanför Skånes gränser. Kulturplanen kan utöver detta utgöra en plattform för insatsområden som kan vara intressanta att lyfta fram i internationella samarbeten, till exempel inom ramen för EU-finansierade projekt och därmed attrahera annan finansiering. REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

16 STRATEGIER FÖR SAMVERKAN OCH SAMRÅD De övergripande strategierna för samverkan med kommunerna är: Gemensamt fokus på - utveckling ur ett regionalt helhetsperspektiv - att identifiera mål, ambitioner och prioriteringar som sammanfaller - att skapa förutsättningar för en breddad finansiering - att effektivisera beslutsprocesserna Kompetensutbyte och kunskapsuppbyggnad genom - att förbättra beslutsunderlag för prioriteringar - att främja utbytet med universitet och högskolor, till exempel genom att ta initiativ till forskning - kompetensöverföring genom att nätverk och mötesplatser skapas - ökat fokus på uppföljning och utvärdering av samverkan och dess effekter ur ett medborgarperspektiv Stärka kultur som perspektiv i andra politik-/samhällsområden - till exempel kultur som en viktig aspekt i skolan, vård och omsorg och besöksnäringen Stödja de lokala basstrukturerna - genom bidragsgivning och samordning - genom stimulans av kommunal och interkommunal utveckling Samverkan mellan Region Skåne och kommunerna Region Skåne vill stödja nya former för det kulturpolitiska samtalet och härigenom stimulera utvecklingen av en ökad kulturpolitisk kompetens. Genom ökad kulturpolitisk närvaro på den politiska dagordningen i regionen och i kommunerna förstärks det kulturpolitiska uppdragets legitimitet. Samverkansmötena kommer därför, så långt som möjligt, att planeras på tider och med en framförhållning som möjliggör närvaro även för de politiker som har svårt att med kort varsel ta tjänstledigt för politiska uppdrag. De politiska samtalen i den regionala kulturpolitiska samverkan föreslås i första hand ha två forum: - KulturParlamentet. Det årliga KulturParlamentet samlar kommunala kulturpolitiker och chefstjänstemän tillsammans med regionala kulturpolitiker och tjänstemän. KulturParlamentet utgör en gemensam arena för inspiration, kunskap och dialog om kulturpolitik ur ett kommunalt och regionalt perspektiv. Fokus är att spegla och följa upp aktuella kulturpolitiska utmaningar. Ambitionen är att denna mötesplats skall utvidgas till att omfatta även kulturliv och civilsamhälle. Kommunförbundet Skåne bör utgöra en aktiv part i detta sammanhang. - Delregionala KulturParlament. Årliga sammankomster där representanter för kommunernas kulturnämnder eller motsvarande i de fyra regiondelarna var för sig träffar representanter för Region Skånes kulturnämnd. De delregionala kulturparlamenten befäster betydelsen av kulturpolitisk dialog och utveckling i hela Skåne, fångar upp utmaningar samt initierar en gemensam utveckling av interkommunal och regional karaktär. Dessa samverkansmöten ska planeras tillsammans med kommunerna och ge utrymme för tematiska fördjupningar. Kommunförbundet Skåne ska bjudas in. REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

17 Därtill kommer kulturpolitiska samtal mellan Region Skåne och enskilda kommuner eller grupper av kommuner vid behov. Malmö stad utgör, genom sin befolkningsstorlek och stora kulturutbud med flera stora institutioner, en viktig motor i skånsk kulturutveckling. Detta förhållande motiverar regelbundna kulturpolitiska överläggningar mellan kulturnämndspresidierna i Malmö stad och Region Skåne. På tjänstemannanivå föreslås två principer för att diskutera och arbeta med genomförandet av kulturplanen: - delregionala samtal grupperade efter de fyra delregionerna - tematiska samtal grupperade utifrån de utvecklingsmöjligheter i kulturplanen som respektive kommun prioriterar Samråd mellan Region Skåne och kulturlivet Region Skåne för sedan länge en dialog med kulturlivets företrädare, framför allt utifrån den regionala finansieringen, kulturverksamheten och de regionala uppdrag som är kopplade till finansieringen. När det gäller samrådet, som specifikt avser den regionala kulturplanen, ska detta ske enligt följande: - årligt samråd med hela kulturlivet inklusive civilsamhället - samråd med de av Region Skåne inrättade områdeskollegierna - samråd med kulturlivets intresseorganisationer - samråd med det fria professionella kulturlivet - samråd med folkbildningens organisationer Samverkan mellan Region Skåne och staten Utöver de statliga medel som fördelas av Region Skåne, fördelar staten ytterligare medel till kulturutveckling i regionerna. Kulturrådet etablerar tillsammans med Region Skåne en modell för att reglera samverkan kring dessa resurser. Länsstyrelsen i Skåne län och Region Skåne tecknade 2007 ett samarbetsavtal i syfte att förstärka och utveckla samverkan inom en rad områden, däribland kulturarv och kulturmiljö och tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen när det gäller kulturmiljöfrågor. Ett samarbete kring en kulturarvsstrategi i Skåne har inletts men de gemensamma beröringspunkterna, förutom just kulturarv och kulturmiljövård, är flera. Bland dessa märks särskilt kulturturism och landsbygdsutveckling. Med detta som bakgrund utvecklas under planperiodens inledning formerna för samverkan mellan Region Skåne och länsstyrelsen. REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

18 UTVECKLINGSOMRÅDEN Utifrån de kulturpolitiska utgångspunkterna, de gemensamma kulturpolitiska prioriteringarna samt resultatet av samverkansprocessen har ett antal utvecklingsområden identifierats. Dessa har ordnats enligt två principer dels finns en indelning i sektorer inom kulturområdet, dels finns en indelning utifrån olika kulturpolitiska aspekter på kulturutvecklingen. Denna indelning syftar till att underlätta förståelsen av innehållet, men den innebär också att vissa utvecklingsmöjligheter kan återkomma på mer än ett ställe. S EKTORER Teater, dans och musik Region Skåne vill öka tillgängligheten till institutionernas och den fria scenkonstens verksamheter utveckla samverkan mellan institutioner, den fria scenkonsten och kommunerna stimulera konstnärlig utveckling öka internationell samverkan och internationellt utbyte utveckla dialogen med befintliga och nya publikgrupper öka kunskapen om och intresset för de olika konstområdena stärka arrangörsleden utveckla ett regionalt resurscentrum för scenkonstens arrangörer och producenter Malmö Opera och Musikteater och Skånes Dansteater har beviljats utökade regionala och kommunala bidrag från 2011 i syfte att utveckla de egna verksamheterna, öka tillgängligheten samt nå en bredare publik och publikförankring. Detta ska ske genom fler produktioner och en bredare repertoar. Dansteatern har även i uppdrag att öka kunskapen om samtida dans. Möjligheter finns även att göra dansteatern till ett nav för utvecklingsprojekt av nationellt intresse. Malmö Stadsteaters verksamhet ute i stadsdelarna, inklusive pedagogiskt arbete med barn och unga i och utanför skolan, utvecklas. Tillgängligheten till institutionernas och de fria gruppernas verksamhet i de egna husen samt till produktioner på turné förbättras. Här spelar kommunikationerna en viktig roll. Flera institutioner har fått regionala uppdrag. Fria gruppers turnerande verksamhet för vuxna utvecklas. Samverkan och dialog mellan institutioner/producenter, arrangörsled och kommuner kring turnéer/regional verksamhet utvecklas. Flera kommuner med egna teaterhus vill också öppna dessa för nya samarbeten. Konstnärlig utveckling stimuleras genom stöd till nya verk, ny dramatik, nya koreografier, hustonsättare, mentorskap med mera. Gränsöverskridande projekt och produktioner, som blandar olika konstformer i nya uttryck och format, ges ökat stöd. Medverkan i internationella nätverk och internationella utbyten stimuleras. Dialogen med befintliga och nya publikgrupper utvecklas genom aktivt publikarbete samt genom ökad kunskap om de olika konstformerna. REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

19 Region Skåne har i ett samarbetsavtal med Riksteatern och Riksteatern Skåne kommit överens om uppbyggnaden av ett arrangörscentrum. Detta centrum utgör en del i ett framtida Resurscentrum. Resurscentrum är ett centrum där arrangörs- och producentledet samverkar i syfte att vara ett stöd för såväl producenter som arrangörer samt öka spridningen av det befintliga scenkonstutbudet. Huvudaktörerna inom resurscentrum är Riksteatern Skåne, Teatercentrum Södra regionen och Danscentrum Syd. De tre organisationerna samlokaliseras under 2012 i Mazettihuset i Malmö. Inför samlokaliseringen har två förstudier genomförts som bland annat beskriver producent- och arrangörsledets behov och förutsättningar. Malmö Opera, Musik i Syd och Skånes Dansteater har statliga utvecklingsbidrag i syfte att stärka arrangörsledet. Här ingår även samverkan med kommunerna. Bild och form Region Skåne vill utveckla samverkan mellan institutioner, den fria bildkonsten och kommunerna verka för att MU-avtalet tillämpas verka för att 1%-rekommendationen vid nybyggnation gällande konstnärlig gestaltning tillämpas förstärka forskningsförankringen i institutionerna öka tillgängligheten till institutionernas och den fria bildkonstens verksamheter utveckla dialogen med befintliga och nya publikgrupper genom strategiskt publikarbete stimulera konstnärlig utveckling öka internationell samverkan och internationellt utbyte förbättra förutsättningarna för kollektivverkstäderna fokusera på vad design kan göra i relation till det omgivande samhället Bildkonsten är stark i Skåne. Det saknas dock en sammanhållen infrastruktur på området. För att stärka denna behövs nyckelaktörer som genom tydligare relation till kulturnämnd och förvaltning kan utföra operativa insatser och vara samtalspart. Nyckelaktörer är en förutsättning för fortsatt utvecklingsarbete inom området. Bland de nyckelaktörer som bör förstärkas märks kollektivverkstäder, institutioner, fria grupper, främjandeorganisationer, centrumbildningar samt olika nätverk. För att stärka bildkonstens infrastruktur genomförs under 2011 och 2012 ett antal förstudier, kartläggningar, konceptutvecklingsprocesser, nätverksbyggen och seminarier som utgör underlag för ett kommande utvecklingsarbete inom området. MU är samlingsnamn för det nya statliga ramavtalet för konstnärers medverkan och ersättning vid utställning, som började gälla 1 januari Implementering av MU-avtalet ska ske genom informations- och utbildningsinsatser. Betydelsen av konst i offentliga rum och miljöer ska lyftas genom fortsatt information om principen att avsätta en procent av budgeten till konstnärlig gestaltning vid all nybyggnation. Kunskapsbasen om aktuell forskning inom exempelvis kommunikation, konstpedagogik och marknadsföring förstärks inom publika verksamheter. Kulturnämndens relationer med universitet och högskola och mötet mellan konst- och kulturpolitik genom kompetens- och kunskapsutbyten utvecklas. REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

20 Tillgängligheten till institutionernas och den fria bildkonstens verksamheter ökar genom samverkan med konstfrämjande verksamheter som Konstfrämjandet och Sveriges Konstföreningar. Samverkan mellan institutioner, den fria bildkonsten och kommunerna utvecklas och samverkan mellan konst, konstförmedling och civilsamhället förstärks. Dialogen med befintliga och nya publikgrupper utvecklas genom strategiskt publikarbete genom KOP (nationellt nätverk för konst- och publikfrågor) samt genom ökad kunskap om och intresse för samtidskonst, konsthantverk och form och design. Inom ramen för KOP inryms övergripande publikstrategiska frågor såsom mångfald, delaktighet och tillgänglighet. Konstnärlig utveckling stimuleras genom att det fria konstlivet i Skåne inventeras och förstärks. Nya samverkans- och samarbetsformer mellan till exempel konstorganisationer, kollektivverkstäder och centrumbildningar samt mellan institutioner, fria grupper och kommuner, stärks och utvecklas. Gränsöverskridande projekt, som blandar olika konstformer i nya uttryck och format, stimuleras. Stödet till medverkan i internationella närverk samt till internationella utbyten förstärks. Kompetensutveckling är en förutsättning för konstnärlig utveckling och förnyelse och mentorskap är ett redskap för detta. Även konferenser och samrådsträffar ger möjligheter till kunskapsutbyte. Samverkan och möten mellan konst, kreativa näringar och näringsliv förstärks genom att strategier och redskap utvecklas. Det finns behov av ökad tillgång till och säkrad finansiering av kollektivverkstäderna som konstnärliga resurscentra. Relationer med bild- och formkonstens organisationer och kollektivverkstäderna utvecklas. Museiverksamhet och kulturarv Region Skåne vill att kulturarvet bevaras, används och utvecklas öka tillgängligheten till kulturarvet stödja kommunerna i deras arbete med kulturarvet bredda arbetet med aktuella samhällsfrågor och bedriva omvärldsbevakning aktivt utveckla metoder för vidgat deltagande utveckla utställnings- och programverksamheten för att nå ny publik med särskilt fokus på barn och unga öka samverkan med andra samhällssektorer Kulturarvsfrågorna i Skåne är komplexa och har stor tyngd. Region Skåne har inlett arbetet med en regional kulturarvsstrategi som kommer att ingå som en del i den regionala kulturplanen Museerna är viktiga kunskapscentra och deras roll i en aktuell samhällskontext blir allt tydligare. Såväl i utställningar som i museernas strategiska arbete ska detta fokus märkas allt mer. Region Skåne samarbetar med de regionala museerna, folkbildningen i länet och Riksutställningar kring en gemensam samverkansplattform för att öka samhällsförankringen. Skåne av idag rymmer genom sina invånare många olika kulturarv. Att med respekt och i dialog förvalta dessa är en ny och stor utmaning för institutionerna. REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Kultursamverkansmodellen så funkar den!

Kultursamverkansmodellen så funkar den! Kultursamverkansmodellen så funkar den! www.regionostergotland.se Sedan 2012 ingår Östergötland i den nationella kultursamverkansmodellen. Från och med 2013 är samtliga län, utom Stockholm, med i modellen.

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Gotlands kommun avseende kulturverksamhet 2009 2010 Syfte Statens kulturråd (Kulturrådet) och Gotlands kommun vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

DIVISION Kultur och utbildning

DIVISION Kultur och utbildning Kultursamverkansmodellen i Norrbotten Nyheter i kulturpolitiken efter beslut 16.12 2009 om kulturpropositionen Tid för Kultur 2009/10:3 Nya nationella kulturpolitiska mål Ny analysmyndighet för uppföljning

Läs mer

Kultursamverkansmodellen i Skåne

Kultursamverkansmodellen i Skåne Kultursamverkansmodellen i Skåne Tillsammans utvecklar vi Skåne! Ett ökat deltagande i kulturlivet bidrar till medborgarnas välbefinnande och regionens utveckling. Kulturen ska vara livskraftig i alla

Läs mer

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN

MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN MÅL FÖR DEN NATIONELLA KULTURPOLITIKEN Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och

Läs mer

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE Scenkonst och musik UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft.

Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Möjliggör utveckling. Skapar attraktionskraft. Länskulturen en del av Regionförbundet Jämtlands län Egna verksamheter Estrad Norr Scenkonstinstitution för musik, teater, musikteater, dans Filmpool Jämtland

Läs mer

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag

Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014. Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Strategikarta 2015 Kulturpolitiska mål Indikatorer Måltal Utfall 2014 Medborgarperspektivet Antal besök/år till kulturverksamheter med regionala bidrag Antalet besök/år till kulturverksamheter med regionala

Läs mer

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs

Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Kultur- och fritidspolitisk plan för Höganäs Vision, mål, inriktning, prioriteringar och handlingsplan för att Spela samman! Visionen Spela samman! Vår vision för vår verksamhet är att den ska bidra till

Läs mer

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107

Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Biblioteket som kulturhus - en utvecklingsväg för folkbiblioteken? Kristina Elding 141107 Detta tänkte jag prata om: Om Kultur Skåne och våra kulturpolitiska mål Varför biblioteket som kulturhus - bakgrund

Läs mer

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter

Samverkan för ett starkare kulturliv. Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter Samverkan för ett starkare kulturliv Västmanlands regionala kulturplan på fem minuter 2 SAMVERKAN FÖR ETT STARKARE KULTURLIV Landstinget och kommunerna ska gemensamt skapa förutsättningar för att medborgarna

Läs mer

Film och rörlig bild

Film och rörlig bild Film och rörlig bild UTDRAG UR REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE 2016 2019 Detta är ett utdrag ur Regional kulturplan för Skåne 2016-2019, som är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och den

Läs mer

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur

Ansvarig: Annelie Krell. Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-03-15 Ansvarig: Annelie Krell Kulturnämndens handlingsplan för digital kultur 2013-2015 Bakgrund och utgångspunkter... 3 Inriktning... 4 1. Öka möjligheterna för medborgarna att ta del av konst och

Läs mer

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013

Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Beslutsbilaga 2011-02-16 S 2011:17 KUR 2011/888 Kulturrådets strategi för internationell verksamhet 2011 2013 Inledning Internationaliseringen av svenskt kulturliv är viktig av en rad olika skäl. Den konstnärliga

Läs mer

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK

STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK STRATEGI FÖR KULTURRÅDETS MEDVERKAN I DET REGIONALA TILLVÄXTARBETET OCH EU:S SAMMANHÅLLNINGSPOLITIK 2014 2020 INNEHÅLL Inledning... 4 Uppdrag... 4 Bakgrund... 4 Kulturrådets uppdrag inom det regionala

Läs mer

Foto: Mattias Johansson

Foto: Mattias Johansson Foto: Mattias Johansson Kulturpolitiskt program 2013-2015 Förord Kultur frodas och finns där människor möts i studiecirkeln eller kören, på teatern eller biblioteket. Kultur påverkar oss. Det är i möten

Läs mer

MED KULTUR GENOM HELA LIVET

MED KULTUR GENOM HELA LIVET MED KULTUR GENOM HELA LIVET KULTURPLAN för Vänersborgs kommun 2014-2016 Kulturens Vänersborg Vänersborg ska vara känt för sitt kulturliv långt utanför kommungränsen. Kultur ska vara en drivkraft för utveckling

Läs mer

Datum Dnr Regionalt mediesamarbete för biblioteken i Skåne 2014

Datum Dnr Regionalt mediesamarbete för biblioteken i Skåne 2014 Kulturnämnden Kristina Elding Utvecklare media och bibliotek 040-675 37 39 Kristina.Elding@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2014-05-14 Dnr 1400765 1 (5) Kulturnämnden Regionalt mediesamarbete för biblioteken

Läs mer

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte

BILAGA. Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Kulturnämnden BILAGA 1 (3) Kulturarvskollegium och regionalt kulturarvsmöte Region Skånes inträde i samverkansmodellen innebar ett större ansvar för övergripande kulturarvsfrågor. Samråd med de regionala

Läs mer

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet.

4. Utgångspunkter för statens framtida stöd till regional kulturverksamhet. 1 Riksorganisationen Folkets Hus och Parkers remissyttrande över betänkandet Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11). Folkets Hus och Parker (FHP) är positiva

Läs mer

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad

Strategi. Program. Plan. Policy. Riktlinjer. Regler. Kultur- och Biblioteksprogram. för Borås Stad Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Kultur- och Biblioteksprogram för Borås Stad Borås Stads styrdokument Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås program verksamheter

Läs mer

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE

16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE 16 september 2011 Ansvarig: Ola Jacobson INTERNATIONELL STRATEGI FÖR KULTURNÄMNDENS VERKSAMHETSOMRÅDE Bakgrund och utgångspunkter Kulturnämndens internationella strategi utgår ifrån Policy för Region Skånes

Läs mer

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland

Yttrande - Handlingsplan 2017 regional kulturverksamhet - Kulturplan Sörmland Kultur- och fritidsnämnden 2016-07-13 1 (5) Kultur- och fritidsförvaltningen Förvaltningskontoret KFN/2016:116 Lena Klintberg 016-710 13 71 Kultur- och fritidsnämnden Yttrande - Handlingsplan 2017 regional

Läs mer

~ Gävleborg Ankom

~ Gävleborg Ankom Ankom 2016-11- 1 7 1(7) För åtgärd w,~ För kännedom Uppdragsöverenskommelse 2017 REGION GÄVLEBORG Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande

Läs mer

Innehållsförteckning. 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål

Innehållsförteckning. 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål Innehållsförteckning 1 Direktiv 1.1 Bakgrund: Kultursamverkansmodellen 1.2 Innehåll i de regionala kulturplanerna 1.3 Kulturpolitiska mål 2 Organisation 2.1 Arbetet med regional kulturplan i Uppsala län

Läs mer

Policy. Kulturpolitiskt program

Policy. Kulturpolitiskt program Sida 1/8 Kulturpolitiskt program Varför kultur? Kungsbacka är en av Sveriges främsta tillväxtkommuner vilket ställer höga krav inom flera områden, inte minst kulturen. Kungsbackas intention är att tänka

Läs mer

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8

Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Halmstad 2017-06-o7 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop. Framtida inriktning och utvecklingsmöjligheter för kultursamverkansmodellen Ds 2017:8 Riksteatern

Läs mer

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009

Kulturpolitiskt program för 2008 2020. Kommunfullmäktige 14 april 2009 Kulturpolitiskt program för 2008 2020 Kommunfullmäktige 14 april 2009 1 2 Förord Tänk er ett torg en fredagseftermiddag i maj som myllrar av liv. Människor möts och skiljs, hittar nya vägar eller stannar

Läs mer

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under

Samtal pågår även med Malmö stad och Scherazade (en EU-finansierad verksamhet) i syfte att ge ut en antologi med texter av fristadsförfattare under Datum 2011-09-12 Dnr 1100297 2 (3) Vid s inträde påbörjades arbetet med att etablera fler kommuner som fristadskommun bl.a. Landskrona, Helsingborg, Eslöv, Hörby, Sjöbo, Ystad, Kristianstad och Lund. Ett

Läs mer

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier

Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Riktlinjer för Region Östergötlands kulturstipendier Sökbara stipendier Handläggare: Bo Olls Verksamhet: Enheten för kultur och kreativitet, ledningsstaben Datum: 2016-02-17 Diarienummer: RUN 2015-429

Läs mer

Kultur Skåne Datum 2015-03-03 Dnr 1500352 1 (4) Direktiv utredning och förslag på Region Skånes kulturnämnds långsiktiga satsningar med inriktning på musikområdet Sammanfattning Utredaren ska göra en översyn

Läs mer

Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016.

Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Uppdragsöverenskommelse 2016 Kulturutveckling Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Grund för överenskommelsen är kultursamverkansmodellen

Läs mer

Kulturstrategi för Finspångs kommun

Kulturstrategi för Finspångs kommun Kulturstrategi för Finspångs kommun Antaget av kommunfullmäktige 2014-01-29 11 Kulturstrategi Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85 000 Fax 0122-850 33 E-post: kommun@finspang.se Webbplats:

Läs mer

Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum för konstutveckling

Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum för konstutveckling TJÄNSTESKRIVELSE Kultur i Halland Ingemar Andréasson Utvecklingsledare Datum Diarienummer 20150410 DNKS150152 Driftnämnden Kultur och skola Överenskommelse om samverkan för Konst i Halland ett resurscentrum

Läs mer

Vad är kulturpolitik? Kulturpolitikens villkor. Karlstad 25 augusti 2015

Vad är kulturpolitik? Kulturpolitikens villkor. Karlstad 25 augusti 2015 Vad är kulturpolitik? Kulturpolitikens villkor Karlstad 25 augusti 2015 Vad är kultur? Vad är politik? Vad är politik? Politik handlar om att styra samhället om auktoritativ värdefördelning genom offentlig

Läs mer

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun

Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Förslag 2012-03-13 Det goda livet, Kulturplan Mönsterås kommun Kulturplanen bygger på insikten att vi, för att må bra, ha framtidstro och kunna utvecklas, behöver en god miljö att leva i, möjligheter till

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Region Skåne avseende kulturverksamhet 2009 2010 Statens kulturråd (Kulturrådet) och Region Skåne vill gemensamt utveckla och fördjupa

Läs mer

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015

Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Storumans kommun Kultur- och biblioteksplan 2012-2015 Fastställt av Kommunfullmäktige 2012-04-24 49 Vision Storumans kommuns kulturpolitik bidrar till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat

Läs mer

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88

Remissyttrande Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 1/5 Regeringskansliet Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Ku.remissvar@regeringskansliet.se Gestaltad Livsmiljö SOU 2015:88 Remiss till betänkandet av Gestaltad livsmiljö- Ny politik för arkitektur, form

Läs mer

Gävle Symfoniorkester

Gävle Symfoniorkester Uppdragsöverenskommelse 2016 Gävle Symfoniorkester Gävle kommun och Region Gävle borg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2016. Grund för överenskommelsen

Läs mer

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti.

Kultur av barn och unga är uttryck som ingen vuxen styr över. T.ex. spontana lekar, ramsor, gåtor, rollspel, communities och graffiti. Att växa med kultur Kultur har ett egenvärde och ger livet innehåll och mening. Den stimulerar fantasi, kreativitet, uttrycksförmåga, tolerans och gemenskap. Kultur skapar förutsättningar för både eftertanke

Läs mer

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i

Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i TJÄNSTESKRIVELSE 1 (1) Bildnings- och kulturförvaltningen 2017-11-28 Diarienummer KN170076 Kulturnämnden Kulturplan Kalmar län 2022, Kultur att växa i Förslag till beslut 1. Kulturnämnden fastställer disposition

Läs mer

Innehåll. Mångfaldens Västra Götaland 2 Kulturens dimensioner 3 Samspel mellan olika aktörer 5 Vision för kulturen 6

Innehåll. Mångfaldens Västra Götaland 2 Kulturens dimensioner 3 Samspel mellan olika aktörer 5 Vision för kulturen 6 Kulturpolitik för Västra Götaland Antagen av regionfullmäktige 13 september 2005 1 Innehåll Mångfaldens Västra Götaland 2 Kulturens dimensioner 3 Samspel mellan olika aktörer 5 Vision för kulturen 6 Mångfald

Läs mer

Kulturpolitik för hela landet

Kulturpolitik för hela landet Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:2950 av Per Lodenius m.fl. (C) Kulturpolitik för hela landet Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om vikten

Läs mer

Datum Dnr Regionalt mediesamarbete på biblioteksområdet 2016

Datum Dnr Regionalt mediesamarbete på biblioteksområdet 2016 Kulturnämnden Annelien van der Tang Eliasson Utvecklare media och bibliotek 040-675 37 40 Annelien.vanderTang-Eliasson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-10-14 Dnr 1502892 1 (5) Kulturnämnden Regionalt

Läs mer

Kulturrådets internationella strategi

Kulturrådets internationella strategi Kulturrådets internationella strategi 2016 2018 Kulturrådet har antagit denna strategi för att bidra till att stärka den konstnärliga utvecklingen samt skapa en mångfald och kvalitet i kulturutbudet genom

Läs mer

regional biblioteksplan förkortad version

regional biblioteksplan förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 förkortad version regional biblioteksplan 2011 2014 Vision Västra Götaland Det goda livet Det goda livet är den övergripande idé och vision som förenar kommuner, organisationer,

Läs mer

Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Ideell kulturallians yttrande över betänkandet Spela samman - en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) Inledning Ideell kulturallians är inte utpekad som remissinstans

Läs mer

Skellefteås kulturplan. Kultur i centrum

Skellefteås kulturplan. Kultur i centrum Skellefteås kulturplan Kultur i centrum Dialog Nu är vi alltså i fasen där vi talar med medborgare, föreningar och förbund om vad de tror om kulturen i Skellefteå och om vad de vill se hända! Därför vill

Läs mer

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012

Regional kulturpolitik - Värmland. Karlstad 5 mars 2012 Regional kulturpolitik - Värmland Karlstad 5 mars 2012 Region Värmland Ett regionalt kommunförbund för regional utveckling, tillväxtfrågor samt kultur och folkbildning i Värmland. Huvudmän är Värmlands

Läs mer

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö

Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad livsmiljö Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2016-03-15 Sida 1 (5) Dnr LD15/04485 Falun 2016-03-15 Dnr: Ku2015/02481/KL Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Remissyttrande av betänkandet (SOU 2015:88) Gestaltad

Läs mer

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet.

I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN JÖNKÖPINGS LÄN 2015 2017 I bibliotekslagens (SFS 2013:801) paragraf 17 står det att kommuner och landsting ska anta biblioteksplaner för sin verksamhet på biblioteksområdet. Vår

Läs mer

föwwi'yw^ 2012-06-14

föwwi'yw^ 2012-06-14 BÅSTADS KOMMUN Kommunstyrelsen 2012-06- U föwwi'yw^ 2012-06-14 * «/* "Z 1200278 SKÅNE 10). Kulturnämnd eller motsvarande i Skånes kommuner Länsstyrelsen i Skåne län Kommunförbundet Skåne Förfrågan om synpunkter

Läs mer

Världens bästa Västerbotten Regional kulturstrategi för Västerbottens län

Världens bästa Västerbotten Regional kulturstrategi för Västerbottens län PROTOKOLL 1 (6) BILAGOR Världens bästa Västerbotten Regional kulturstrategi för Västerbottens län 2011-2013 Västerbottens kulturliv regional infrastruktur och särdrag Västerbottens län har idag flera starka

Läs mer

Sammanfattning. 1. Inledning

Sammanfattning. 1. Inledning Nationell strategi för arbetet med att digitalisera, digitalt bevara och digitalt tillgängliggöra kulturarvsmaterial och kulturarvsinformation 2012 2015 Sammanfattning Den nationella strategin för arbetet

Läs mer

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik

Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Strategisk plan för kulturen i Örnsköldsvik Inledning Med det här dokumentet vill vi visa på kulturens 1 - kulturarvens 2 och konstarternas 3 - betydelse för ett samhälle som blickar framåt och vill växa.

Läs mer

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18

Information om det statliga bidraget Skapande skola för läsåret 17/18 PM Sida 1 (5) 2017-11-16 Skapande skola för läsåret 17/18 Den här informationen riktar sig endast till pedagoger inom Stockholms stads kommunala grundskolor samt kulturaktörer som samverkar med dessa.

Läs mer

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014

Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 2010-06-09 Beslutsbilaga S 2010:21 Kulturrådets strategi för att stärka den professionella dansen 2010 2014 Inledning Kulturrådet överlämnade Handlingsprogrammet för den professionella dansen (KUR 2005/2366)

Läs mer

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015

KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 KULTURSKOLAN OCH DE REGIONALA KULTURPLANERNA EN GENOMGÅNG AV DE REGIONALA KULTURPLANERNA 2015 21 april 2015 INNEHÅLL SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR... 5 BARN OCH UNGAS RÄTT

Läs mer

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Landstinget Dalarna avseende kulturverksamhet 2010

Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Landstinget Dalarna avseende kulturverksamhet 2010 1(3) Avsiktsförklaring för samverkan mellan Statens kulturråd och Landstinget Dalarna avseende kulturverksamhet 2010 Statens kulturråd (Kulturrådet) och Landstinget Dalarna vill gemensamt utveckla samverkan

Läs mer

Värmlands kulturplan 2013 2015

Värmlands kulturplan 2013 2015 Sida 1(64) Datum 2012-10-25 Dnr RV2012-519 Värmlands kulturplan 2013 2015 Program för utveckling av kulturen i Värmland Region Värmland - kommunalförbund Postadress Box 1022 651 15 KARLSTAD Besöksadress

Läs mer

2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram. Lust att lära. kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet

2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram. Lust att lära. kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet 2008-05-13 /Förslag till handlingsprogram Lust att lära kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet Inledning Kulturen som kraftkälla i det livslånga lärandet Kraftkälla för medborgare och lärande

Läs mer

Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år

Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 1(9) Uppdragsöverenskommelse 2017 Kulturutveckling REGION GÄVLEBORG Ank. 2016-12- 1 9 D:nr '.:!l Kultur- och kompetensdirektören har undertecknat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 201

Läs mer

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun

KULTURPOLITISKT PROGRAM. för Haninge kommun KULTURPOLITISKT PROGRAM för Haninge kommun 2015 2025 Dokumenttyp Dokumentnamn Fastställd/Datum Gäller från datum Program Kulturpolitiskt program för Haninge kommun 2015-2025 2014-09-08 2015-01-01 Beslutat

Läs mer

Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet 2010-06-22 KUR 2010/3140 Redovisning av regeringsuppdrag (KU2010/961/KV) om förberedande insatser med anledning av en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Innehåll 1. Samverkansrådet

Läs mer

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf

qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf qwertyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwe rtyuiopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyu iopåasdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopå asdfghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdf Programområde Kultur och bibliotek ghjklöäzxcvbnmqwertyuiopåasdfghjk

Läs mer

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER

RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER RÅD FRÅN EN ENAD SCENKONSTBRANSCH TILL EN KOMMANDE KULTURMINISTER TA VARA PÅ SCENKONSTENS MÖJLIGHETER! Kulturen var inte valets viktigaste fråga, men nu är det dags att lyfta fram den. Den kommande regeringen

Läs mer

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län

Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram. Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Tillväxtplanering Regionala utvecklingsprogram Pernilla Nordström Länsstyrelsen i Stockholms län Länsstyrelsen Länsstyrelsens tillväxtuppdrag Kulturen i tillväxtuppdraget Kultur och fysisk planering Länsstyrelsens

Läs mer

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg

Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Överenskommelse om samverkan mellan Göteborgs Stad och organisationer inom den sociala ekonomin i Göteborg Värdegrund för samverkan Den sociala ekonomins organisationer bidrar till samhörighet mellan människor,

Läs mer

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona

Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 23 oktober 9-11, kaffe från 8:30 Plats Läsesällskapets bibliotek, Borgmästaregatan 2, Karlskrona Dagordning Mötets öppnande Justerare Föregående

Läs mer

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015

Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Tjänsteskrivelse 2011-10-21 KFN 2010.0079 Handläggare: Hans Lundell Kultur- och föreningsnämnden Handlingsplaner Kultur för Kultur- och föreningsnämnden 2012-2015 Sammanfattning Kultur- och föreningsnämnden

Läs mer

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015.

Konstnärsnämndens styrelse. Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. Konstnärsnämndens styrelse Stockholm 2013-05-27 Dnr KN 2012/9298 STRATEGI FÖR KONSTNÄRSNÄMNDENS INTERNATIONELLA ARBETE 2013-2015. 1. Bakgrund Internationalisering och globalisering är några av de viktigaste

Läs mer

Remissvar: Regional indelning - tre nya län

Remissvar: Regional indelning - tre nya län 1 (5) Finansdepartementet 103 33 Stockholm Remissvar: Regional indelning - tre nya län Ax Amatörkulturens samrådsgrupp översänder härmed sina synpunkter och kommentarer till ovan angivna betänkande (SOU

Läs mer

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017

B H Ä R N Ö S A N D S B I B L I O T E K S P L A N 2015 2017 B H Ä R N Ö S A N D S BIBLIOTEKSPLAN 2015 2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Inledning 2 Vision 1.1 Biblioteken i Härnösand 3 Folkbiblioteket 3.1 Utvecklingsområden 3.2 Bibliotek för alla 3.3 Bibliotek av högsta

Läs mer

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne

Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Idéburen sektor i Skåne ÖVERENSKOMMELSEN SKÅNE Innehåll Förslag till Reviderad överenskommelse om samverkan mellan Region Skåne

Läs mer

Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet

Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet Spela samman - En ny modell for statens stöd till regional kulturverksamhet Sida 1 av 2 dh 1'1 ---::R-=E~G~E R~I-:-:N GS KA:--:-":N"=-S~LI"'::':ET=- 0204 Spela samman - En ny modell för statens stöd till

Läs mer

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN

REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN REGIONAL BIBLIOTEKSPLAN 2016-2019 olkbiblioteken bidrar till det öppna, demokratiska samhället genom kunskapsförmedling och fri åsiktsbildning där bibliotekens särskilda uppgift är att främja litteraturens

Läs mer

Datum Dnr Framställan om utökning av den statliga medfinansieringen för 2016 inom ramen för kultursamverkansmodellen

Datum Dnr Framställan om utökning av den statliga medfinansieringen för 2016 inom ramen för kultursamverkansmodellen Mats Hallberg Biträdande kulturchef Kultur Skåne 0768871973 Datum 2015-10-21 1502962 1 (5) Till Statens Kulturråd Framställan om utökning av den statliga medfinansieringen för 2016 inom ramen för kultursamverkansmodellen

Läs mer

Vad är kulturpolitik? Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016

Vad är kulturpolitik? Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016 Vad är kulturpolitik? Introduktionskurs i kulturpolitik Karlstad 29 augusti 2016 Vad är kultur? Vad är politik? Vad är politik? Politik handlar om att styra samhället om auktoritativ värdefördelning genom

Läs mer

Hälsinglands museum och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2017.

Hälsinglands museum och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för år 2017. REGION GÄVLEBORG 1(9) Uppdragsöverenskommelse 2017 Hälsinglands museum Hälsinglands museum och Region Gävleborg, kultur- och kompetensnämnden har träffat följande överenskommelse om regionalt uppdrag för

Läs mer

DEFINITIONER AV KULTURBEGREPP INOM HANDLINGSPLANEN FÖR KULTURSTRATEGI 2016... 19 STAD... 18

DEFINITIONER AV KULTURBEGREPP INOM HANDLINGSPLANEN FÖR KULTURSTRATEGI 2016... 19 STAD... 18 INLEDNING... 3 HANDLINGSPLANENS UTFORMNING... 4 ÅTAGANDE... 4 HANDLINGSPLANENS ÅTAGANDEN OCH MALMÖ STADS STYRMODELL... 5 ANSVARSFÖRDELNING... 5 UPPFÖLJNING... 5 REVIDERING OCH NY HANDLINGSPLAN... 5 TILLGÄNGLIGHET

Läs mer

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 -

- kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Timrå kommuns kulturpolitiska handlingsprogram - 1 - - 2 - - kulturpolitiska handlingsprogrammet- Innehållsförteckning Inledning...5 Kommunens kulturstrategi...6

Läs mer

Synpunkter på remissutgåva till Regional kulturplan för Region Gotland 2014-2016

Synpunkter på remissutgåva till Regional kulturplan för Region Gotland 2014-2016 Sveriges Författarförbu - Sveriges Dramatikerförbu - Svenska Journalistförbuet - Sveriges Läromedelsförfattares Förbu - Konstnärernas Riksorganisation - Föreningen Svenska Tecknare - Föreningen Sveriges

Läs mer

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman

2009Idéprogram. Fastställt av förbundsstämman 2009Idéprogram Fastställt av förbundsstämman Många små steg till ett hållbart samhälle 2 i n n e h å l l Idéprogrammet i korthet 3 Människosyn 4 Bildningssyn 5 Demokratisyn 7 Kultursyn 7 Hållbar utveckling

Läs mer

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar

Kultur i ögonhöjd - för, med och av barn och unga. Strategisk plan för barn- och ungdomskultur i Stockholm remissvar ENSKEDE-ÅRSTA-VANTÖRS STADSDELSFÖRVALTNING FÖRSKOLA OCH FRITID TJÄNSTEUTLÅTANDE SID 1 (5) 2008-11-19 Handläggare: Agneta Stenborg Telefon: 076-12 90 199 Till Enskede-Årsta-Vantörs stadsdelsnämnd Kultur

Läs mer

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012

Kultur och regional utveckling. Karlstad 12 mars 2012 Kultur och regional utveckling Karlstad 12 mars 2012 Med 1995 års kulturutredning etablerades synen på kultur som utvecklingsfaktor i kulturpolitiken Utredningen framhöll kulturens betydelse som kreativitetsutlösande

Läs mer

Yttrande avseende Departementsskrivelsen (Ds 2017:8) Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop

Yttrande avseende Departementsskrivelsen (Ds 2017:8) Kultursamverkan för ett Sverige som håller ihop Kultur- och bildningsförvaltningen Datum 2017-06-07 Sida 1 (7) Dnr Dnr: LD 17/01174 Falun 2017-05-16 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm avseende Departementsskrivelsen (Ds 2017:8) Kultursamverkan för

Läs mer

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum

Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER. en del av satsningen Äga rum Guide för sökande av bidraget KREATIVA PLATSER en del av satsningen Äga rum 1 SAMMANFATTNING Vad är Kreativa platser? Vad är syftet med stödet? Vem kan söka? För vad kan man söka? Vilka områden kan söka?

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Tjänsteskrivelse. Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869 SIGNERAD Malmö stad Kulturförvaltningen 1 (3) Datum 2013-12-09 Vår referens Anna Lyrevik kulturstrateg anna.lyrevik@malmo.se Tjänsteskrivelse Förslag till Kulturpolitiskt program för Malmö Live KN-KFÖ-2013-03869

Läs mer

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun

Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturpoli skt program för Gävle Kommun Kulturell Allemansrä Kultur är, och ska vara, en allmän rättighet, en naturlig del i vardagen för alla. Kultur skapas där människor möts kultur skapar möten mellan

Läs mer

På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34)

På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Stockholm 2010-10-01 Dnr 14-13/2010 Ku2010/882/KV YTTRANDE På väg mot en ny roll överväganden och förslag om Riksutställningar (SOU 2010:34) Konstnärsnämnden har till

Läs mer

- KLYS Manifest KLYS

- KLYS Manifest KLYS KLYS Manifest KLYS Förverkliga kultursamhället! Vi vill att så många som möjligt ska ta del av så mycket kultur som möjligt. Vi vill ha ett brett, mångfacetterat, nyskapande och kvalitativt kulturutbud.

Läs mer

FÖRSLAG TILL KULTURSTRATEGI för Stockholmsregionen REMISSHANDLING 2 OKTOBER 15 DECEMBER 2017

FÖRSLAG TILL KULTURSTRATEGI för Stockholmsregionen REMISSHANDLING 2 OKTOBER 15 DECEMBER 2017 FÖRSLAG TILL KULTURSTRATEGI för Stockholmsregionen REMISSHANDLING 2 OKTOBER 15 DECEMBER 2017 Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting Box 38204 100 64 Stockholm registrator@kultur.sll.se www.kultur.sll.se

Läs mer

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun

Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun 1 (8) Program för barn och ungdomskultur i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Program Beslutad av: Kultur och fritidsnämnden (2013 09 24 66 ) och barn och utbildningsnämnden (2013 12 11 108) Gäller för: Alla

Läs mer

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn

Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn 2 Överenskommelse mellan Stockholms stad och den idéburna sektorn Bakgrund På hösten 2007 beslutade regeringen att föra en dialog om relationen

Läs mer

Dagordning , kl

Dagordning , kl Dagordning 160115, kl 09.00-12.00 09.00-10.00 Dagens ämne förankrat i dialog och kultur- och bildningsplanen Information kulturpris kulturstipendier projektstöd föreningsstöd Paus 15 min 10.00-11.00 Diskussion

Läs mer

Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11)

Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet (SOU 2010:11) 1 (6) Landstingsstyrelsens förvaltning Landstingsdirektören Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över Kultursamverkansutredningens delbetänkande Spela samman en ny modell för statens stöd till

Läs mer

KLYS synpunkter på SOU 20010:11 Spela samman en ny modell för stöd till regional kulturverksamhet

KLYS synpunkter på SOU 20010:11 Spela samman en ny modell för stöd till regional kulturverksamhet Stockholm den 4 juni 2010 Till Kulturdepartementet 103 33 Stockholm KLYS synpunkter på SOU 20010:11 Spela samman en ny modell för stöd till regional kulturverksamhet Presentation KLYS Konstnärliga och

Läs mer

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland

Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020. utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland Biblioteksstrategi för Halland 2010-2020 utvecklings- och samverkansområden för biblioteken i halland 1 Innehåll Förord... 3 Biblioteksstrategi för Halland...4 Huvudmän och uppdrag... 5 Samarbetsparter...8

Läs mer

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen

Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen KULTURRÅDET BESLUT 2012-01-24 S 2012:17 Ärende Fördelning av vissa statsbidrag till regional kulturverksamhet 2012 inom ramen för kultursamverkansmodellen Part Örebro läns landsting, org.nr. 232100-0164,

Läs mer