Datum Dnr Regional kulturplan

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Datum 2011-10-14 Dnr 1001255. Regional kulturplan 2011 2012"

Transkript

1 Kulturnämnden Ola Jacobson Verksamhetsstrateg och internationell sekreterare BESLUTSFÖRSLAG Datum Dnr (5) Regional kulturplan Ordförandens förslag 1. Kulturnämnden antar föreliggande förslag till reviderad regional kulturplan för Sammanfattning av ärendet Enligt förslagen i den statliga kultursamverkansutredningen (SOU 2010:11) Spela samman - En ny modell för kultursamverkan är Skåne en av fem regioner/landsting som från och med 2011 ingår i den så kallade kultursamverkansmodellen. Modellen är utformad så att vissa statliga kulturanslag, efter förhandling mellan stat och region, fördelas av regionen med utgångspunkt från en regional kulturplan som tagits fram i samverkan med kommunerna och i samråd med kulturlivet. Föreliggande ärende innehåller kulturnämndens förslag till reviderad regional kulturplan för Kulturplanens innehåll är framtaget i samverkan med Skånes kommuner och i samråd med kulturlivet. Beskrivning av ärendet och skälen till förslagen I propositionen Regionalt utvecklingsansvar i vissa län (2009/10:156) som föreslog en permanentning av försöksverksamheten med ändrad regional ansvarsfördelning konstaterades: (att) Vidare har syftet med försöksverksamheten, vilket är att öka den demokratiska förankringen av det regionala utvecklingsarbetet, uppnåtts bättre med ett kommunalt ansvar. Samverkansmodellen ställer helt nya och ökade krav på dialogen mellan Region Skåne och de skånska kommunerna. Under våren 2011 träffade kul- Postadress: Kultur Skåne, Malmö Organisationsnummer: Besöksadress: Dockplatsen 26 Telefon (växel): Internet:

2 Datum Dnr (5) turnämnden kommunernas kulturpolitiker i fyra delregionala möten för att diskutera den lokala, delregionala och regionala kulturutvecklingen. 29 av Skånes 33 kommuner, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län yttrade sig i augusti över den regionala kulturplanen. Ytterligare sju yttranden har inkommit från kulturinstitutioner, det fria kulturlivet, föreningar, organisationer och nätverk i Skåne. De förslag på revideringar som inkom i yttrandena summerades under 13 rubriker för att återkopplas och diskuteras med kommunerna, kulturlivet och civilsamhället under fyra konferenser i september 2011 som engagerade ca 300 politiker, tjänstemän, kulturproducenter, arrangörer, föreningsföreträdare etc. Förslagen och de synpunkter som kom fram i diskussionerna har utgjort underlag för de revideringar som gjorts i kulturplanen. Dialogen kring detta arbete har visat att det finns stora förväntningar på Region Skåne som drivande och samordnande part i den kulturpolitiska dialogen och samverkan. Ur ett regionalt perspektiv är det viktigt att den kulturpolitiska agendan i sin helhet är förankrad och accepterad i kommunerna för att den ska få genomslag. Det är också en styrka om de gemensamma resurserna kan samverka där mål och ambitioner sammanfaller, både mellan region och kommun och kommunerna emellan. Tidplan Den 4 november 2011 ska den regionala kulturplanen vara Kulturrådet tillhanda. Beslut om fördelningen av de statliga medlen till regional kulturverksamhet tas av Kulturrådets styrelse i januari Innehåll Enligt förslagen i kultursamverkansutredningen (SOU 2010:11) ska de regionala kulturplanerna ha följande innehåll: När de regionala kulturplanerna arbetas fram ska landstingen beakta att invånarna i respektive län ska kunna ha tillgång till de typer av verksamhet som anges i 7 i den förordning som vi föreslår. Detta innebär att invånarna i länet ska ha tillgång till: professionell teater-, dans- och musikverksamhet museiverksamhet (inkl. kulturmiljöarbete) konst- och kulturfrämjande verksamhet regional arkivverksamhet filmkulturell verksamhet med särskild inriktning mot barn och unga samt hemslöjdsfrämjande verksamhet Vi gör bedömningen att det inom ramen för dessa listade verksamheter är möjligt att både hitta former för att stödja nya kulturuttryck och stödja verksamhet som är konstområdes- och genreöver- Region Skåne Kultur Skåne

3 Datum Dnr (5) skridande. Invånarnas tillgång till ovan nämnda verksamheter kan antingen tillgodoses genom att verksamheten rent geografiskt bedrivs i det aktuella länet eller där det är möjligt och ändamålsenligt genom länsöverskridande samverkan. Det är en fördel om planerna är kopplade till bredare länsvisa utvecklingsstrategier t.ex. de regionala utvecklingsplanerna. De regionala kulturplanerna bör även innehålla: En nulägesbeskrivning av den regionala kulturverksamheten i länet och hur den finansieras. En analys av utvecklingsmöjligheter för kulturen i länet. En redogörelse för hur man avser att arbeta för att uppnå de nationella kulturpolitiska målen. En redogörelse för hur olika parter förväntas medverka i genomförandet. Ovanstående är att betrakta som ett minimikrav utifrån en statlig ambition att säkra att de regionalt fördelade statliga medlen används för den kulturella utveckling som är angelägen ur ett nationellt perspektiv. Utifrån ett regionalt utvecklingsperspektiv finns det dock anledning att i kulturplanen omfatta även andra områden och aspekter, inte minst utifrån de utvecklingslinjer som framkommer i samverkan med kommunerna. I Kulturrådets yttrande över samverkansutredningens förslag (Beslut GD 2010: Dnr KUR 2010/1776) görs ytterligare preciseringar som är vägledande för utformningen av den regionala kulturplanen: Enligt Kulturrådets uppfattning bör de regionala kulturplanerna dels ge en övergripande bild av kulturverksamheten i länet, dels ange hur de statliga medlen ska användas inom de områden som finns med i samverkansmodellen. En viktig utgångspunkt är en beskrivning av de samlade offentliga ekonomiska insatserna för kulturverksamheten i länet och hur de samverkar med varandra. Kulturplanerna bör också innehålla en beskrivning av hur länet hanterar de kulturpolitiskt prioriterade områdena barn och unga, jämställdhet, internationellt och interkulturellt arbete samt tillgänglighet. Hit hör också att ge en bild av kulturskaparnas situation och villkor, på samma sätt som att beskriva den civila sektorns betydelse i den kulturella infrastrukturen. Kulturrådet utgår från att kulturplanerna även kommer att innehålla diskussioner om kulturverksamheter som ligger utanför samverkansmodellen. Det innebär att bidrag som även fortsättningsvis kommer att hanteras på nationell nivå kan komma att diskuteras inom ramen för förhandlingen. Kultursamverkansutredningen har Region Skåne Kultur Skåne

4 Datum Dnr (5) pekat på ett antal bidrag som är tänkbara i en sådan diskussion. Även frågeställningar som har identifierats inom ramen för avsiktsförklaringarna mellan Kulturrådet och landsting/regioner kan finnas med i diskussionerna. Förankringen av kulturplanerna i regionerna kommer att ha mycket stor betydelse för vilka framsteg och vilken kulturell utveckling som blir möjlig att åstadkomma. Det är därför av intresse att planerna också beskriver arbetsprocessen och de samråd som genomförts. Kulturplanerna är i den del som avses få statligt stöd att betrakta som en ansökan om statsbidrag och ska beredas i det samverkansråd som bildats av de myndigheter/organisationer som på olika sätt har ett nationellt ansvar för de olika konstområden som ingår i samverkansmodellen. Det är också av stor betydelse att planerna utformas så att det är lätt att följa upp de statliga insatserna och planerna bör därför ha en likartad utformning. Ekonomiska konsekvenser och finansiering Kulturnämnden kommer under den första planperioden ( ) att behöva sätta av ytterligare utvecklingsmedel för stimulansåtgärder för att kultursamverkansmodellen ska få de avsedda effekterna på det regionala kulturlivet och den regionala utvecklingen i stort. Juridisk bedömning Samråd har skett med avdelningen för juridik. Miljökonsekvenser Ärendet bedöms inte medföra miljökonsekvenser. Kopplingar till Region Skånes policyer och övergripande beslut I ärendet är hänsyn taget till Region Skånes kulturpolitiska program Öppna landskap konst och kultur i Skåne, Regionalt utvecklingsprogram för Skåne , Regionalt utvecklingsansvar i vissa län (proposition 2009/10:156), Ansvarskommitténs slutbetänkande (SOU 2007:10), Kulturutredningen (SOU 2009:16), Kultursamverkansutredningen Spela samman (SOU 2010:11), Proposition 2009/10:3 Tid för kultur samt Kulturrådets yttrande över kultursamverkansutredningen (Beslut GD 2010: Dnr KUR 2010/1776). Samverkan med berörda fackliga organisationer Samverkan har inte bedömts som nödvändig i detta ärende. Region Skåne Kultur Skåne

5 Datum Dnr (5) Uppföljning Kulturnämnden avser med sin strategi för forskning och utveckling att samarbeta med universitet, högskolor, länsstyrelse och kommuner för att mäta effekterna av kulturens och kulturpolitikens roll i samhället. Avseende utvärdering av dialogprocesserna sker ett omfattande nationellt samarbete mellan landets regioner inom ramen för ett lärprojekt i Reglabs (ett forum för lärande om regional utveckling knutet till SKL) regi. Yngve Petersson Ordförande Chris Marschall Kulturchef Bilagor: Reviderad regional kulturplan för Region Skåne Kultur Skåne

6 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Region Skånes kulturplan är formad i samtal med Skånes kommuner, dess kulturliv och civilsamhället. Planen försöker samlat spegla de utvecklingsambitioner Region Skåne vill se framöver och har ett medvetet brett anslag. En dynamisk kulturpolitik säkrar medborgarens kontakt med konst och kultur samtidigt som den stärker det professionella konstnärliga uttrycket och utövandet genom att omfatta även konst- och konstnärspolitiska perspektiv och frågeställningar. Riksdagens beslut 2009 om en ny nationell kulturpolitik - Tid för kultur - innebar nya kulturpolitiska målsättningar men också en ny modell för ett ökat samspel mellan kultursektorns olika politiska nivåer (stat, region och kommun), den så kallade kultursamverkansmodellen. Modellen innebär att ett nytt samlat anslag för statens stöd till regional kulturverksamhet fördelas av regionen, efter dialog mellan stat och region, utifrån de nationella kulturpolitiska målen. Skåne har som en av fem pilotregioner fått möjligheten att från och med 2011 gå in i denna modell. Från och med 2012 ansluter ytterligare elva regioner/landsting. Vad är planens syfte? Utgångspunkten för Region Skånes kulturnämnd har varit att låta planen beskriva hela det kulturpolitiska uppdraget i Skåne för att på så sätt synliggöra de samlade nationella och regionala resurserna. Kulturnämnden vill med denna inriktning förstärka möjligheterna att öka samspelet mellan statliga, regionala och kommunala prioriteringar, men också tydliggöra viktiga insatsområden i hela Skånes kulturpolitiska landskap, oavsett huvudman. Huvudsyftet med kulturplanen är alltså att tjäna som ett regionalt planeringsverktyg men även som underlag i dialogen med staten om de regionalt fördelade statliga kulturbidragen. Det underliggande materialet för planen bygger på regionala kulturpolitiska prioriteringar samt förslag, synpunkter och idéer, fångade i de omfattande samverkansinsatser som genomförts med kommunerna, kulturlivet och civilsamhället i Skåne. Region Skånes roll som utvecklingsaktör innebär ett processinriktat arbete för att tillsammans med kommunerna och kulturlivets intressenter utveckla Skåne som kulturregion. Region Skåne initierar och utvärderar insatser utifrån de kulturpolitiska målen och strategierna. Region Skåne stödjer kommunerna och kulturlivet genom olika former av bidrag. Region Skåne har en bred kompetens inom olika kultur- och konstområden och har välutvecklade nätverk regionalt, nationellt och internationellt. En central del av den kulturpolitiska samverkan är att tillgodose det gemensamma behovet av att utveckla kompetenser, metoder, dialog och analys för prioriteringar. I detta arbete spelar uppföljningen av kulturpolitikens effekter en bärande roll. Varför bredd och få prioriteringar? I sina delar kan planen kanske sägas vara oprecis och utan tydliga svar på frågan hur. I andra delar mer exakt och precis med tydlig profil på beskrivna insatser. Detta är inget förbiseende. Kultur Skåne, Malmö Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö Tel: E-post: Org. nr:

7 Region Skåne vill på detta sätt visa hur vi menar att hållbar utveckling inom kultursektorn bäst stimuleras och utformas, nämligen i nära samspel med dem som ska involveras från de professionella kulturskaparna till de berörda medborgarna inte minst barnen och ungdomarna. Region Skånes hållning är att alla de utvecklingsmöjligheter som anges i planen är viktiga. Hur och i vilken ordning de ska utvecklas måste, i de fall processerna inte redan är igång, bli föremål för den fortsatta samverkans- och samrådsprocessen. Att prioriteringar och metoder utvecklas i samverkan är en av de stora fördelarna med kultursamverkansmodellen. Kulturell infrastruktur och hållbar utveckling Varför nämns inte fler konsthallar, kulturaktörer, fria grupper, kultursällskap och föreningar? Av det enkla skälet att det inte låter sig göras. Dokumentet ska ses som Region Skånes strategiska handlingsplan där vi i huvudsak väljer att beskriva angelägna förhållanden, sektorer och processer snarare än enskilda aktiviteter, grupper och aktörer. Då detta trots allt sker är det för att de ska tjäna som goda exempel eller för att visa på representanter för kulturlivets olika delar. Så trots att arbetet med den regionala kulturplanen inneburit fördjupade samtal med kommunerna i Skåne, breda dialoger med kulturlivet och slutligen ett remissförfarande som engagerat samtliga kommuner, kan inte planen sägas fånga allt. Bredden och kraften i skånskt kulturliv, sett till såväl uttrycksformer som mångfald av föreningar, arrangörer, kulturskapare och fria grupper, är omfattande. I Skånes 33 kommuner finns utgångspunkterna för den så viktiga väv som utgör grunden i ett myllrande skånskt kulturliv. Att tro att detta är något som till fullo låter sig fångas i en plan som denna, vore inte bara att förminska kulturlivet utan också att reducera dess betydelse och kraft. Allt kan, som tidigare sagts, inte beskrivas i planen. Men några centrala förhållanden, som troligen var för sig representerar helt avgörande byggstenar i kulturens infrastruktur, måste trots allt nämnas de kommunala kulturskolorna, biblioteken och föreningslivet. De skånska kommunerna har i samverkansprocessen utan undantag lyft dessa och är med rätta stolta över sina kulturskolor och sitt aktiva föreningsliv. Dessa borgar för att tidigt skapa nyfikenhet, lust och engagemang för kulturens olika uttryck hos barn och unga. Det svenska musikundret och talangutvecklingen bygger på de insatser som de kommunala kulturskolorna gjort och gör varje dag. Kanske kan det ökade samspelet mellan de kulturpolitiska nivåerna i Skåne också utveckla samspelet mellan kulturskolorna i Skåne och därigenom öka deras genomslag och bidrag till barns och ungas rätt till kultur? Att utveckla kulturens infrastruktur är att utveckla dess delar, men också förbindelsen mellan delarna. Att skapa en väl fungerande kulturell infrastruktur med erfarenhetsutbyte, kompetensöverföring och upplevelsespridning är en av kulturnämndens viktigaste uppgifter. Det lokala kulturlivet säkrar att medborgarna ges möjlighet att organisera sig utifrån intresse och därigenom få möjlighet att möta olika kulturella utryck. Människors engagemang och skapande förmåga är förutsättningen för ett rikt kulturliv där yttrandefrihet råder och bidrar till att kulturen blir en positiv kraft i samhället för demokratins utveckling. Det lokala kulturlivets idéburna organisationer engagerar och omfattar kulturskapare, såväl professionella som amatörer. Dessa utgör nödvändiga delar av ett rikt kulturliv tillsammans och var för sig. Att åstadkomma samverkan Kultur Skåne, Malmö Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö Tel: E-post: Org. nr:

8 och ett kulturellt flöde mellan regionens institutioner, föreningar och medborgare ställer krav på öppenhet och förnyelse av institutioner och föreningsliv. Att ingå i en levande kulturell infrastruktur är att låta sig påverkas. Kulturplanen är giltig under , men det vore orealistiskt att förvänta sig att den genomförs under samma period. Det är naturligt att anta ett långsiktigt perspektiv på kulturutvecklingen i Skåne. Kulturplanen kommer att revideras i en återkommande samverkansprocess. Nästa planperiod kommer att löpa Kulturnämnden kommer att ta fram en ny kulturplan för denna period under 2012, för att under 2013 och 2014 följa upp och eventuellt uppdatera den. Samverkansprocessen 2011 Under våren 2011 träffade kulturnämnden kommunernas kulturpolitiker i fyra delregionala möten för att diskutera den lokala, delregionala och regionala kulturutvecklingen. 29 av Skånes 33 kommuner, Kommunförbundet Skåne och Länsstyrelsen i Skåne län yttrade sig i augusti över den regionala kulturplanen. Ytterligare sju yttranden har inkommit från kulturinstitutioner, det fria kulturlivet, föreningar, organisationer och nätverk i Skåne. De förslag på revideringar som inkom i yttrandena summerades under 13 rubriker för att återkopplas och diskuteras med kommuner, kulturliv och civilsamhälle under fyra konferenser i september 2011 som engagerade ca 300 politiker, tjänstemän, kulturproducenter, arrangörer, föreningsföreträdare etc. Förslagen och de synpunkter som kom fram i diskussionerna har utgjort underlag för de revideringar som gjorts i denna kulturplan. De har också sammanställts och publicerats på Vi vill rikta ett stort tack för det engagemang och den kunskap som på detta sätt har färgat både kulturplanen och förutsättningarna för den fortsatta samverkansprocessen. Yngve Petersson Charlotte Wachtmeister Maria Nyman Stjärnskog Ordförande 1:e vice ordförande 2:e vice ordförande Chris Marschall Kulturchef Kultur Skåne, Malmö Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö Tel: E-post: Org. nr:

9 INNEHÅLL Kulturpolitiska utgångspunkter... 6 Nationella kulturpolitiska mål... 6 Regional kulturpolitisk vision, inriktning och mål... 6 Gemensamma kulturpolitiska prioriteringar... 7 Kulturpolitisk organisation... 8 Region Skåne... 8 Primärkommunerna... 8 Syftet med samverkan Strategier för samverkan och SAMRÅD Samverkan mellan Region Skåne och kommunerna Samråd mellan Region Skåne och kulturlivet Samverkan mellan Region Skåne och staten Utvecklingsområden Teater, dans och musik Bild och form Museiverksamhet och kulturarv Regional arkivverksamhet Hemslöjdsfrämjande verksamhet Konst- och kulturfrämjande verksamhet Filmkulturell verksamhet Biblioteksverksamhet Litteratur Folkbildning...19 Kultur och hälsa Kultur och näringsliv Barn och unga Mångfald Delaktighet Tillgänglighet Forskning och utveckling Civilsamhället Internationellt, interregionalt och interkulturellt samarbete Villkor för konstnärligt skapande God miljö och hållbar utveckling Uppföljning och utvärdering Skånes kulturliv nulägesbeskrivning Teater-, dans- och musikverksamhet Bild och form Museiverksamhet och kulturarv Konst- och kulturfrämjande verksamhet Hemslöjdsfrämjande verksamhet Kultur Skåne, Malmö Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö Tel: E-post: Org. nr:

10 Regional arkivverksamhet Filmkulturell verksamhet Biblioteksverksamhet Litterär verksamhet Folkbildning...43 Kultur och hälsa Regional verksamhet för barn och unga Kulturpedagogik Forskning och utveckling Civilsamhället Internationellt, interregionalt och interkulturellt samarbete Villkor för konstnärligt skapande Evenemang...48 Utbildning Bilaga Lista över inkomna yttranden Kultur Skåne, Malmö Besöksadress: Dockplatsen 26, Malmö Tel: E-post: Org. nr:

11 KULTURPOLITISKA UTGÅNGSPUNKTER Den regionala kulturplanen utgår från de kulturpolitiska mål som finns på nationell, regional och lokal nivå. Där dessa sammanfaller blir det naturligt att göra gemensamma satsningar för att skapa den utvecklingskraft som är syftet med samverkansmodellen. Nationella kulturpolitiska mål Kulturen ska vara en dynamisk, utmanande och obunden kraft med yttrandefriheten som grund. Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet. Kreativitet, mångfald och konstnärlig kvalitet ska prägla samhällets utveckling. För att uppnå målen ska kulturpolitiken främja allas möjlighet till kulturupplevelser, bildning och till att utveckla sina skapande förmågor främja kvalitet och konstnärlig förnyelse främja ett levande kulturarv som bevaras, används och utvecklas främja internationellt och interkulturellt utbyte och samverkan särskilt uppmärksamma barns och ungas rätt till kultur Regional kulturpolitisk vision, inriktning och mål KULTURPOLITISK VISION Region Skånes kulturpolitik ska bidra till ett dynamiskt, öppet och demokratiskt samhälle präglat av humanistiska värderingar, bred medborgardialog och intresse för gårdagens, dagens och morgondagens mångfald av uttryck. Den ska ge identitet och hemhörighet samt skapa social gemenskap. Kulturen ska upplevas som en kraft som bidrar till individens och samhällets utveckling och välfärd. STRATEGISK INRIKTNING Konstnärens och det konstnärliga uttryckets frihet ska värnas och stödjas också när det utmanar och provocerar rådande normer. Kulturinstitutionernas professionella integritet är en förutsättning för en dynamisk utveckling av hela kultursektorn. Den skånska kulturella mångfalden ska bejakas och ge avtryck i Öresundsregionen, nationellt och internationellt. Kulturen ska vara livskraftig i alla delar av Skåne och bidra till att ge människor ett gott liv oavsett ålder, genus, etnicitet och intressen. Eget skapande ska uppmuntras. Kulturen som näring ska stimuleras. Kulturen ska genom insikten om dess betydelse vara ett högt prioriterat politikområde i Skånes 33 kommuner och i Region Skåne. MÅLOMRÅDEN Den skånska identiteten - Mångfald, öppenhet och tillgänglighet Skåne har genom sin historia, från forntid till nutid, med sin öppenhet mot omvärlden tagit emot nya impulser och påverkats inom skilda områden som handel, matkultur, kommunikationer med mera. Med öppenhet för intryck och inspiration från omvärlden har vi ett ansvar för det som genom årtusenden präglat Skåne. REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

12 Skåne befinner sig i en snabb och dynamisk utveckling. Demografiska, sociala, tekniska och ekonomiska förhållanden påverkar vår vardag och förändrar samhället. Globaliseringens effekter är påtagliga. Omvandlingstrycket kan upplevas som påfrestande för individer, organisationer, företag och samhällen. En kulturpolitik som bejakar mångfald, tillgänglighet och öppenhet är viktig. Den nya kartan Konsekvenserna av den virtuella världens genomslag är stora inom många samhällsområden och ställer de demokratiska institutionerna inför stora utmaningar. Inom konstarterna och kulturområdet är de dramatiska. Den virtuella världen förändrar sättet att producera och de kanaler som används för distribution av de konstnärliga uttrycken, konsumtionsmönster, institutionernas funktion och roll samt stora delar av mediavärlden. Detta skapar många nya möjligheter för konsten som bör bejakas. En reviderad ansvarsfördelning Ett ökat regionalt kulturpolitiskt ansvar inom ramen för en nationell kulturpolitik ger förutsättningar för regionala och lokala bedömningar och prioriteringar som kan vitalisera kulturlivet och även leda till att resurserna utnyttjas bättre. En viktig uppgift för Region Skåne på kulturområdet är att skapa ett gott samarbetsklimat inom hela regionen och en enighet om färdriktningen. Detta skapar arbetslust och ökar förutsättningarna för att de som verkar inom kulturområdet agerar självständigt och kraftfullt. Lokala kulturpolitiska mål De lokala kulturpolitiska målen ansluter till de nationella och regionala samt betonar även vissa kulturpolitiska aspekter. Bland kommunerna finns en bred uppslutning kring kulturen som en del av den regionala utvecklingen och som en del av bilden av ett attraktivt Skåne. Särskilt påtalas barns och ungdomars delaktighet och möjligheter att påverka. Kommunerna vill verka för ett närmare samarbete såväl mellan kommunerna som mellan kommunerna och Region Skåne. Näringslivet, privata aktörer och föreningar är också viktiga samarbetsparter för utveckling av till exempel kulturturism. Gemensamma kulturpolitiska prioriteringar Utifrån de nationella, regionala och lokala kulturpolitiska målen kan ett antal kulturpolitiskt prioriterade områden i Skåne identifieras: förbättrade villkor för konstnärligt skapande ökat deltagande i kulturlivet ökad tillgänglighet utveckling av kulturlivet med särskilt fokus på barn och unga ökad samverkan mellan kultur och andra samhällsområden/politikområden stimulans av det interregionala, internationella och interkulturella samarbetet stärkt dialog inom kultursektorn stärkt kunskapsutveckling och forskning REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

13 KULTURPOLITISK ORGANISATION I och med arbetet med det kulturpolitiska programmet och handlingsplanen, inledde Region Skåne en process som skapade ett verktyg för att fånga intryck och tendenser inom kultursektorn och samtidigt skapade delaktighet och fokusering kring gemensamma prioriteringar. Dialogen kring detta arbete har visat att det finns stora förväntningar på att Region Skåne ska vara en drivande och samordnande part i den kulturpolitiska dialogen och samverkan. I den påföljande samverkansprocessen för att ta fram en regional kulturplan, har dialogen fördjupats och inte minst formaliserats som en del av den regionala kulturpolitiska organisationen. En central utgångspunkt i samverkansprocessen är att parterna uppfattar sig själva och varandra som i första hand utvecklingsaktörer. Region Skåne Region Skånes kulturnämnd är facknämnd i kulturpolitiska frågor och verkar på uppdrag av regionfullmäktige. Kulturnämnden ska arbeta för att det finns ett kulturutbud med stor mångfald, som innehåller bredd och spets samt präglas av kvalitet och nytänkande. Uppdraget ska kännetecknas av en utvecklad, lokalt förankrad, gränsöverskridande extern samverkan med tydligt medborgarfokus. Kulturnämnden stödjer kulturaktörer genom verksamhetsbidrag och utvecklingsbidrag. Kulturförvaltningen initierar och utvärderar insatser utifrån de strategiska kulturpolitiska målen. Förvaltningen handlägger regionala och statliga medel till kommuner, kulturinstitutioner och det fria kulturlivet. Region Skånes kulturförvaltning initierar och driver utvecklingsarbete på uppdrag av kulturnämnden. Förvaltningen arbetar processinriktat tillsammans med kommunerna och kulturlivets intressenter för att utveckla Skåne som kulturregion. Kultur för barn och unga är prioriterad i all verksamhet. Kulturförvaltningen har nyligen fått en ny organisation som är baserad på tre verksamhetsområden Bibliotek, bildning och media, Konstarterna samt Kulturarv och livsmiljö. Den regionala rollen är att fungera som utvecklingsaktör och att arbeta processinriktat med kulturlivets intressenter. Region Skånes kultursyn bygger på tilltron till konsten, kvaliteten, nytänkandet och kreativiteten som viktiga drivkrafter för utvecklingen. Utgångspunkten är ett öppet kulturbegrepp som pekar ut möjligheter snarare än fastställer gränser. Primärkommunerna Skåne har 33 kommuner som organiserar sin kulturpolitik på olika sätt. De flesta kommunerna är relativt små befolkningsmässigt och har därmed också begränsade resurser för att bedriva det kulturpolitiska utvecklingsarbetet. Av dessa 33 kommuner har 24 färre än invånare varav 13 med mindre än invånare. Vid en grov analys kan man säga att de flesta av dessa mindre kommuner har en politisk organisation där kulturpolitiken samsas med flera andra politikområden såsom fritid, turism och barn- och ungdomsfrågor i allmänhet. Även på förvaltningsnivå gäller ofta att flera ansvarsområden hanteras av ett fåtal tjänstemän inom en del av REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

14 organisationen. De något större kommunerna har i större utsträckning specialiserade politiska nämnder och förvaltningar. Skåne är den mest tätbefolkade regionen i Sverige och kännetecknas av en flerkärnig struktur med 250 tätorter. Detta ger goda förutsättningar för ett välutvecklat kulturliv i hela regionen. Begreppen centrum och periferi är därmed inte full ut giltiga i Skåne. Malmös position som kulturmetropol i förhållande till den omliggande regionen är stark. Malmös storlek och befolkningsstruktur skapar i sig förutsättningar, som i kombination med en målmedveten och långsiktig satsning på både de egna kulturinstitutionerna och det fria kulturlivets aktörer, resulterat i ett brett och diversifierat kulturutbud. Kommunernas samarbete är formaliserat, dels genom Kommunförbundet Skåne, dels genom de delregionala samarbetskommittéerna i nordvästra, nordöstra, sydvästra och sydöstra Skåne. Dessa samarbetskommittéers sammansättning utgör grunden för de delregionala samtal som är en del av strukturen i den skånska samverkansmodellen. Detta har bidragit till att stärka och synliggöra kulturpolitikens roll i den lokala, delregionala och regionala utvecklingen. REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

15 SYFTET MED SAMVERKAN Den regionala samverkan kring de kulturpolitiska prioriteringarna syftar till att utveckla kulturen i Skåne genom att stärka medborgarperspektivet i den nationella och regionala kulturpolitiken genom att öka kommunernas inflytande synliggöra helheten i de regionala och kommunala prioriteringarna tydliggöra rollfördelningen tydliggöra resursbehoven underlätta interkommunal samverkan i kulturfrågor ge utrymme för asymmetri och flexibilitet i arbetssätt och prioriteringar Ett ökat regionalt kulturpolitiskt ansvar inom ramen för en nationell kulturpolitik ger förutsättningar för regionala och lokala bedömningar och prioriteringar som kan vitalisera kulturlivet och även leda till ett bättre resursutnyttjande. Kommunerna har de stora basresurserna för den offentligt finansierade kulturen. Regionala kulturinstitutioner finns för närvarande i ett fåtal kommuner. En dynamisk, långsiktig relation mellan Region Skåne/kommunerna och staten har goda förutsättningar att stärka den nationella kulturpolitiken långt utanför Skånes gränser. Kulturplanen kan utöver detta utgöra en plattform för insatsområden som kan vara intressanta att lyfta fram i internationella samarbeten, till exempel inom ramen för EU-finansierade projekt och därmed attrahera annan finansiering. REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

16 STRATEGIER FÖR SAMVERKAN OCH SAMRÅD De övergripande strategierna för samverkan med kommunerna är: Gemensamt fokus på - utveckling ur ett regionalt helhetsperspektiv - att identifiera mål, ambitioner och prioriteringar som sammanfaller - att skapa förutsättningar för en breddad finansiering - att effektivisera beslutsprocesserna Kompetensutbyte och kunskapsuppbyggnad genom - att förbättra beslutsunderlag för prioriteringar - att främja utbytet med universitet och högskolor, till exempel genom att ta initiativ till forskning - kompetensöverföring genom att nätverk och mötesplatser skapas - ökat fokus på uppföljning och utvärdering av samverkan och dess effekter ur ett medborgarperspektiv Stärka kultur som perspektiv i andra politik-/samhällsområden - till exempel kultur som en viktig aspekt i skolan, vård och omsorg och besöksnäringen Stödja de lokala basstrukturerna - genom bidragsgivning och samordning - genom stimulans av kommunal och interkommunal utveckling Samverkan mellan Region Skåne och kommunerna Region Skåne vill stödja nya former för det kulturpolitiska samtalet och härigenom stimulera utvecklingen av en ökad kulturpolitisk kompetens. Genom ökad kulturpolitisk närvaro på den politiska dagordningen i regionen och i kommunerna förstärks det kulturpolitiska uppdragets legitimitet. Samverkansmötena kommer därför, så långt som möjligt, att planeras på tider och med en framförhållning som möjliggör närvaro även för de politiker som har svårt att med kort varsel ta tjänstledigt för politiska uppdrag. De politiska samtalen i den regionala kulturpolitiska samverkan föreslås i första hand ha två forum: - KulturParlamentet. Det årliga KulturParlamentet samlar kommunala kulturpolitiker och chefstjänstemän tillsammans med regionala kulturpolitiker och tjänstemän. KulturParlamentet utgör en gemensam arena för inspiration, kunskap och dialog om kulturpolitik ur ett kommunalt och regionalt perspektiv. Fokus är att spegla och följa upp aktuella kulturpolitiska utmaningar. Ambitionen är att denna mötesplats skall utvidgas till att omfatta även kulturliv och civilsamhälle. Kommunförbundet Skåne bör utgöra en aktiv part i detta sammanhang. - Delregionala KulturParlament. Årliga sammankomster där representanter för kommunernas kulturnämnder eller motsvarande i de fyra regiondelarna var för sig träffar representanter för Region Skånes kulturnämnd. De delregionala kulturparlamenten befäster betydelsen av kulturpolitisk dialog och utveckling i hela Skåne, fångar upp utmaningar samt initierar en gemensam utveckling av interkommunal och regional karaktär. Dessa samverkansmöten ska planeras tillsammans med kommunerna och ge utrymme för tematiska fördjupningar. Kommunförbundet Skåne ska bjudas in. REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

17 Därtill kommer kulturpolitiska samtal mellan Region Skåne och enskilda kommuner eller grupper av kommuner vid behov. Malmö stad utgör, genom sin befolkningsstorlek och stora kulturutbud med flera stora institutioner, en viktig motor i skånsk kulturutveckling. Detta förhållande motiverar regelbundna kulturpolitiska överläggningar mellan kulturnämndspresidierna i Malmö stad och Region Skåne. På tjänstemannanivå föreslås två principer för att diskutera och arbeta med genomförandet av kulturplanen: - delregionala samtal grupperade efter de fyra delregionerna - tematiska samtal grupperade utifrån de utvecklingsmöjligheter i kulturplanen som respektive kommun prioriterar Samråd mellan Region Skåne och kulturlivet Region Skåne för sedan länge en dialog med kulturlivets företrädare, framför allt utifrån den regionala finansieringen, kulturverksamheten och de regionala uppdrag som är kopplade till finansieringen. När det gäller samrådet, som specifikt avser den regionala kulturplanen, ska detta ske enligt följande: - årligt samråd med hela kulturlivet inklusive civilsamhället - samråd med de av Region Skåne inrättade områdeskollegierna - samråd med kulturlivets intresseorganisationer - samråd med det fria professionella kulturlivet - samråd med folkbildningens organisationer Samverkan mellan Region Skåne och staten Utöver de statliga medel som fördelas av Region Skåne, fördelar staten ytterligare medel till kulturutveckling i regionerna. Kulturrådet etablerar tillsammans med Region Skåne en modell för att reglera samverkan kring dessa resurser. Länsstyrelsen i Skåne län och Region Skåne tecknade 2007 ett samarbetsavtal i syfte att förstärka och utveckla samverkan inom en rad områden, däribland kulturarv och kulturmiljö och tydliggöra roll- och ansvarsfördelningen när det gäller kulturmiljöfrågor. Ett samarbete kring en kulturarvsstrategi i Skåne har inletts men de gemensamma beröringspunkterna, förutom just kulturarv och kulturmiljövård, är flera. Bland dessa märks särskilt kulturturism och landsbygdsutveckling. Med detta som bakgrund utvecklas under planperiodens inledning formerna för samverkan mellan Region Skåne och länsstyrelsen. REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

18 UTVECKLINGSOMRÅDEN Utifrån de kulturpolitiska utgångspunkterna, de gemensamma kulturpolitiska prioriteringarna samt resultatet av samverkansprocessen har ett antal utvecklingsområden identifierats. Dessa har ordnats enligt två principer dels finns en indelning i sektorer inom kulturområdet, dels finns en indelning utifrån olika kulturpolitiska aspekter på kulturutvecklingen. Denna indelning syftar till att underlätta förståelsen av innehållet, men den innebär också att vissa utvecklingsmöjligheter kan återkomma på mer än ett ställe. S EKTORER Teater, dans och musik Region Skåne vill öka tillgängligheten till institutionernas och den fria scenkonstens verksamheter utveckla samverkan mellan institutioner, den fria scenkonsten och kommunerna stimulera konstnärlig utveckling öka internationell samverkan och internationellt utbyte utveckla dialogen med befintliga och nya publikgrupper öka kunskapen om och intresset för de olika konstområdena stärka arrangörsleden utveckla ett regionalt resurscentrum för scenkonstens arrangörer och producenter Malmö Opera och Musikteater och Skånes Dansteater har beviljats utökade regionala och kommunala bidrag från 2011 i syfte att utveckla de egna verksamheterna, öka tillgängligheten samt nå en bredare publik och publikförankring. Detta ska ske genom fler produktioner och en bredare repertoar. Dansteatern har även i uppdrag att öka kunskapen om samtida dans. Möjligheter finns även att göra dansteatern till ett nav för utvecklingsprojekt av nationellt intresse. Malmö Stadsteaters verksamhet ute i stadsdelarna, inklusive pedagogiskt arbete med barn och unga i och utanför skolan, utvecklas. Tillgängligheten till institutionernas och de fria gruppernas verksamhet i de egna husen samt till produktioner på turné förbättras. Här spelar kommunikationerna en viktig roll. Flera institutioner har fått regionala uppdrag. Fria gruppers turnerande verksamhet för vuxna utvecklas. Samverkan och dialog mellan institutioner/producenter, arrangörsled och kommuner kring turnéer/regional verksamhet utvecklas. Flera kommuner med egna teaterhus vill också öppna dessa för nya samarbeten. Konstnärlig utveckling stimuleras genom stöd till nya verk, ny dramatik, nya koreografier, hustonsättare, mentorskap med mera. Gränsöverskridande projekt och produktioner, som blandar olika konstformer i nya uttryck och format, ges ökat stöd. Medverkan i internationella nätverk och internationella utbyten stimuleras. Dialogen med befintliga och nya publikgrupper utvecklas genom aktivt publikarbete samt genom ökad kunskap om de olika konstformerna. REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

19 Region Skåne har i ett samarbetsavtal med Riksteatern och Riksteatern Skåne kommit överens om uppbyggnaden av ett arrangörscentrum. Detta centrum utgör en del i ett framtida Resurscentrum. Resurscentrum är ett centrum där arrangörs- och producentledet samverkar i syfte att vara ett stöd för såväl producenter som arrangörer samt öka spridningen av det befintliga scenkonstutbudet. Huvudaktörerna inom resurscentrum är Riksteatern Skåne, Teatercentrum Södra regionen och Danscentrum Syd. De tre organisationerna samlokaliseras under 2012 i Mazettihuset i Malmö. Inför samlokaliseringen har två förstudier genomförts som bland annat beskriver producent- och arrangörsledets behov och förutsättningar. Malmö Opera, Musik i Syd och Skånes Dansteater har statliga utvecklingsbidrag i syfte att stärka arrangörsledet. Här ingår även samverkan med kommunerna. Bild och form Region Skåne vill utveckla samverkan mellan institutioner, den fria bildkonsten och kommunerna verka för att MU-avtalet tillämpas verka för att 1%-rekommendationen vid nybyggnation gällande konstnärlig gestaltning tillämpas förstärka forskningsförankringen i institutionerna öka tillgängligheten till institutionernas och den fria bildkonstens verksamheter utveckla dialogen med befintliga och nya publikgrupper genom strategiskt publikarbete stimulera konstnärlig utveckling öka internationell samverkan och internationellt utbyte förbättra förutsättningarna för kollektivverkstäderna fokusera på vad design kan göra i relation till det omgivande samhället Bildkonsten är stark i Skåne. Det saknas dock en sammanhållen infrastruktur på området. För att stärka denna behövs nyckelaktörer som genom tydligare relation till kulturnämnd och förvaltning kan utföra operativa insatser och vara samtalspart. Nyckelaktörer är en förutsättning för fortsatt utvecklingsarbete inom området. Bland de nyckelaktörer som bör förstärkas märks kollektivverkstäder, institutioner, fria grupper, främjandeorganisationer, centrumbildningar samt olika nätverk. För att stärka bildkonstens infrastruktur genomförs under 2011 och 2012 ett antal förstudier, kartläggningar, konceptutvecklingsprocesser, nätverksbyggen och seminarier som utgör underlag för ett kommande utvecklingsarbete inom området. MU är samlingsnamn för det nya statliga ramavtalet för konstnärers medverkan och ersättning vid utställning, som började gälla 1 januari Implementering av MU-avtalet ska ske genom informations- och utbildningsinsatser. Betydelsen av konst i offentliga rum och miljöer ska lyftas genom fortsatt information om principen att avsätta en procent av budgeten till konstnärlig gestaltning vid all nybyggnation. Kunskapsbasen om aktuell forskning inom exempelvis kommunikation, konstpedagogik och marknadsföring förstärks inom publika verksamheter. Kulturnämndens relationer med universitet och högskola och mötet mellan konst- och kulturpolitik genom kompetens- och kunskapsutbyten utvecklas. REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

20 Tillgängligheten till institutionernas och den fria bildkonstens verksamheter ökar genom samverkan med konstfrämjande verksamheter som Konstfrämjandet och Sveriges Konstföreningar. Samverkan mellan institutioner, den fria bildkonsten och kommunerna utvecklas och samverkan mellan konst, konstförmedling och civilsamhället förstärks. Dialogen med befintliga och nya publikgrupper utvecklas genom strategiskt publikarbete genom KOP (nationellt nätverk för konst- och publikfrågor) samt genom ökad kunskap om och intresse för samtidskonst, konsthantverk och form och design. Inom ramen för KOP inryms övergripande publikstrategiska frågor såsom mångfald, delaktighet och tillgänglighet. Konstnärlig utveckling stimuleras genom att det fria konstlivet i Skåne inventeras och förstärks. Nya samverkans- och samarbetsformer mellan till exempel konstorganisationer, kollektivverkstäder och centrumbildningar samt mellan institutioner, fria grupper och kommuner, stärks och utvecklas. Gränsöverskridande projekt, som blandar olika konstformer i nya uttryck och format, stimuleras. Stödet till medverkan i internationella närverk samt till internationella utbyten förstärks. Kompetensutveckling är en förutsättning för konstnärlig utveckling och förnyelse och mentorskap är ett redskap för detta. Även konferenser och samrådsträffar ger möjligheter till kunskapsutbyte. Samverkan och möten mellan konst, kreativa näringar och näringsliv förstärks genom att strategier och redskap utvecklas. Det finns behov av ökad tillgång till och säkrad finansiering av kollektivverkstäderna som konstnärliga resurscentra. Relationer med bild- och formkonstens organisationer och kollektivverkstäderna utvecklas. Museiverksamhet och kulturarv Region Skåne vill att kulturarvet bevaras, används och utvecklas öka tillgängligheten till kulturarvet stödja kommunerna i deras arbete med kulturarvet bredda arbetet med aktuella samhällsfrågor och bedriva omvärldsbevakning aktivt utveckla metoder för vidgat deltagande utveckla utställnings- och programverksamheten för att nå ny publik med särskilt fokus på barn och unga öka samverkan med andra samhällssektorer Kulturarvsfrågorna i Skåne är komplexa och har stor tyngd. Region Skåne har inlett arbetet med en regional kulturarvsstrategi som kommer att ingå som en del i den regionala kulturplanen Museerna är viktiga kunskapscentra och deras roll i en aktuell samhällskontext blir allt tydligare. Såväl i utställningar som i museernas strategiska arbete ska detta fokus märkas allt mer. Region Skåne samarbetar med de regionala museerna, folkbildningen i länet och Riksutställningar kring en gemensam samverkansplattform för att öka samhällsförankringen. Skåne av idag rymmer genom sina invånare många olika kulturarv. Att med respekt och i dialog förvalta dessa är en ny och stor utmaning för institutionerna. REGIONAL KULTURPLAN FÖR SKÅNE

Västra Götalands kulturplan 2013 2015

Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Västra Götalands kulturplan 2013 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning 4 2. Kulturplanens form 4 3. Dialoger och nätverk 5 3.1 Arbetet med Kulturplanen 6 4. Kulturpolitiska utgångspunkter 6 4.1 EU 2020,

Läs mer

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08.

På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen. Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl. 08. 2014-06-02 Regionstyrelsens ledamöter Ersättare för kännedom Kallelse På uppdrag av ordföranden kallas till sammanträde med regionstyrelsen Tid Onsdagen den 11 juni 2014, kl 09.00 Kaffe serveras från kl.

Läs mer

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting

Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting Kulturplan för Norrbotten 2014 2016 Norrbottens Läns Landsting För mer information Division Kultur och Utbildning Landstingshuset Robertviksgatan 7 tfn: 0920-28 40 00 www.nll.se/kultur Kulturplan för Norrbotten

Läs mer

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE

Lokal kulturplan KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KOMMUNFULLMAÄ KTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 KOMMUNFULLMÄKTIGE KULTURPLAN FÖR SALA KOMMUN 2014 2016 FÖRORD Bakgrund och utgångspunkter Sala kommuns kulturplan är formad i samtal med det lokala

Läs mer

Nämnden för tillväxt, kultur och bildning BILAGA 4 Nämnden för tillväxt, kultur och bildning Delårsrapport januari-augusti 2012 12OLLxx Nämnden för tillväxt, kultur och bildning avlämnar här sin delårsrapport

Läs mer

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015

Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Kulturplan för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund 2013-2015 Innehåll Inledning 2 Sjuhärads Profil 3 Strategi 4 Plan för kulturutveckling 6 Generella perspektiv 6 Långsiktiga mål 8 Kortsiktiga mål

Läs mer

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014

Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 Regional kulturplan för Uppsala län 2013 2014 antogs av landstingets kulturnämnd den 25 april och av landstingsfullmäktige

Läs mer

Regeringens proposition 2009/10:3

Regeringens proposition 2009/10:3 Regeringens proposition 2009/10:3 Tid för kultur Prop. 2009/10:3 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 10 september 2009 Maud Olofsson Lena Adelsohn Liljeroth (Kulturdepartementet)

Läs mer

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor

KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVILSAMHÄLLETS PERSPEKTIV Samråd på vems villkor 1 KULTURSAMVERKANSMODELLEN UR CIVIL SAMHÄLLETS PERSPEKTIV Seriösa samtal eller enbart för syns skull Foto: Folkets Hus och

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1

BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1 BUDGETUNDERLAG 2015 2017 KULTURRÅDETS SKRIFTSERIE 2014:1 Tryck: Taberg Media Group Bild omslag: Backa Teaters föreställning 5boys.com. Fotograf: Ola Kjelbye Statens kulturråd 2014 ISSN 1654-210x ISBN 978-91-87583-02-5

Läs mer

Analysplan. För bättre kunskap om kulturlivet och politikens effekter

Analysplan. För bättre kunskap om kulturlivet och politikens effekter Analysplan För bättre kunskap om kulturlivet och politikens effekter Postadress: Box 120 30, 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats:

Läs mer

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008

KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 KULTURRÅDETS ÅRSREDOVISNING 2008 1(197) inkl bil INNEHÅLL FÖRORD... 7 INTRODUKTION TILL KULTURRÅDETS VERKSAMHET... 10 RESULTATREDOVISNING... 13 Kulturrådets verksamhet i sammanfattning 2008... 13 Verksamhetsgren

Läs mer

Mellan kulturpolitik och regionutveckling

Mellan kulturpolitik och regionutveckling Mellan kulturpolitik och regionutveckling en studie av kulturdialogen mellan Regionförbundet Östsam och tretton östgötska kommuner 2013 Mats Brusman Centrum för kommunstrategiska studier Linköpings universitet

Läs mer

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011

myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 myndigheten för Kulturanalys Årsredovisning 2011 Postadress: Box 120 30 102 21 Stockholm Besöksadress: Fleminggatan 20, 6 tr Telefon: 08-528 020 00 E-post: info@kulturanalys.se Webbplats: www.kulturanalys.se

Läs mer

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13

Strategi för film och rörlig bild 2015-2020. Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Strategi för film och rörlig bild 2015-2020 Kulturnämnden 2015-03-12 Regionala utvecklingsnämnden 2015-03-13 Inledning... 3 Vision för film och rörlig bild... 6 Strategiska insatsområden... 6 Konstnärlig

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27

Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 Kulturnämndens handlingar 2013-02-27 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2013-02-15 1(3) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Stadsbiblioteket, Klarasalen

Läs mer

Förslag till program för natur- och kulturturism

Förslag till program för natur- och kulturturism 1(47) Förslag till program för natur- och kulturturism Länsstyrelsen i Västra Götalands län har i samarbete med Västra Götalandsregionen utarbetat detta förslag till program som ska lägga grunden för fortsatt

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Sammanträde med Kulturnämnden torsdagen den 20 mars 2014

Sammanträde med Kulturnämnden torsdagen den 20 mars 2014 1(2) KALLELSE Kultursekretariatet Referens Datum Staffan Rydén/Charlotte Gerd 2014-03-10 Sammanträde med Kulturnämnden torsdagen den 20 mars 2014 Tid: 17.30 ca 21.30 19:30-20:30 Medborgardialog/frågestund

Läs mer

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015.

Strategiskt kulturarvsprogram. Västernorrland. 2012 2015. Strategiskt kulturarvsprogram för Västernorrland. 2012 2015. 1 2 Vik upp fliken och läs innehållsförteckningen. 3 Välkommen. 7 Vi är alla en del av kulturarvet. 12 1. En kulturarvsvision för Västernorrland.

Läs mer

Kulturen i Värmland 2011

Kulturen i Värmland 2011 Kulturen i Värmland 2011 Rapport nr 6, Region Värmland 2011 1 Utgiven av Region Värmland, 2011 Text och faktasammanställning: Ulf Nordström, Region Värmland Foto framsida av Mats Bäcker från Wermland Operas

Läs mer

Sammanställning av riksdagsmotioner avseende bild- och formområdet hösten 2013 samt regeringens budgetproposition

Sammanställning av riksdagsmotioner avseende bild- och formområdet hösten 2013 samt regeringens budgetproposition Stockholm, 2013-11- 18 Sammanställning av riksdagsmotioner avseende bild- och formområdet hösten 2013 samt regeringens budgetproposition KRO/KIF sammanfattar här de förslag som lades av riksdagspartierna

Läs mer

Statens kulturråd 2014

Statens kulturråd 2014 HANDLINGSPROGRAM FÖR LÄSFRÄMJANDE DELRAPPORT MAJ 2014 Statens kulturråd 2014 Kulturrådet, Box 27215, 102 53 Stockholm Besök: Borgvägen 1 5 Tel: 08 519 264 00 Fax: 08 519 264 99 E-post: kulturradet@kulturradet.se

Läs mer

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd

MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd MUSEER PÅ NÄTET En strategi för styrning och stöd 2004.09.23 Leif Jonsson (sic!) Bergsgatan 14 B 151 42 SÖDERTÄLJE leifjons@spray.se 08/550 402 00 070/2955134 Leif Jonsson och Statens historiska museum

Läs mer

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!!

KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR !!! R13-17 !!!!!! R13-17 KREATIVA EUROPA EN ANALYS AV DE MÖJLIGHETER OCH UTMANINGAR EU:S KULTURPROGRAM 2014-2020 RYMMER FÖR SVENSK UTSTÄLLNINGSSEKTOR Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Sammanfattning och förslag

Läs mer

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen

TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen TID FÖR MÅNGFALD Utgångspunkter och resultat Enkätundersökningen Kartläggning av årsredovisningar Intervjuundersökningen En studie av de statligt finansierade kulturinstutitionernas arbete med etnisk och

Läs mer

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet

Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet 1[13] Referens Ahmad Azizi Mottagare Demokratiberedningen Förslag till en reviderad strategi för demokrati och delaktighet Strategi för demokrati och delaktighet i Botkyrka Alla vi som arbetar i Botkyrka

Läs mer

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund

Bilaga 1. Inledning. Bakgrund Datum 2011-02-28 Dnr 301-3954-2010 Samverkansmyndigheter och organisationer Svar från: Energimyndigheten Boverket Skogsstyrelsen Länsstyrelserna Naturvårdsverket Jordbruksverket Västra Götalandsregionen

Läs mer

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström

Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström Kultur och fritidsnämnden Föredragningslista Tid Fredagen den 6 mars 2015 klockan 9-11:45, kaffe från 8:30 Plats Kultur- och fritidsförvaltningens sammanträdesrum, på biblioteket i Olofström I anslutning

Läs mer

Har du sett på mångkulturkonsulenten!

Har du sett på mångkulturkonsulenten! Har du sett på mångkulturkonsulenten! Utvärdering av verksamheten med regionala konsulenter för mångkultur Nina Edström Har du sett på mångkulturkonsulenten! Utvärdering av verksamheten med regionala konsulenter

Läs mer