239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 241 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 242 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 243 Taxa för prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 244 Plan- och bygglovtaxa 245 Taxa för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning 246 Renhållningstaxa 247 Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 248 Avgifter för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor 249 Hyror och avgifter inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamhetsområde 250 Kommunplan med budget 2013 samt ekonomisk plan Detaljplan för Kronobetet 1:7 i Skottorp - antagande 252 Detaljplaneläggning av havsstranden 253 Detaljplaneläggning av handels- och verksamhetsområde för del av Altona 2:1 vid Såghuset i Laholm 254 Utredning om huvudmannaskap för allmänna platser och gator i kustområdet

2 255 Ramavtal för upprättande av detaljplan för Åmot 2:217, 2:221 och 2:4 i Mellbystrand 256 Firmateckning för kommunens förvaltade stiftelser 257 Svar på frågor från kommunens revisorer med anledning av den ekonomiska utvecklingen 258 Åtgärdsplaner mot befarade budgetunderskott 259 Ansökan om bidrag för lokalt naturvårdsprojekt - Såghuslund 260 Yttrande till Trafikverket över förslag till nya föreskrifter för väg E6, Hallands län 261 Personalkostnadsuppföljning 262 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda 263 Begäran om medel för inrättande av tidsbegränsad tjänst för att leda arbetet med att öka möjligheten till heltid/önskad sysselsättningsgrad för anställda i Laholms kommun 264 Avtal om anläggningsarrende för förskola på fastigheten Åmot 2:34, Hökagården i Mellbystrand 265 Anmälan av delegationsbeslut 266 Anmälningar 267 Informationsärenden

3 Laholms kommun Kommunstyrelsen har haft sammanträde den 13 november 2012 Protokollet som justerats den 15 november 2012, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, Laholm Kommunledningskontoret Jonas Påhlsson Kommunsekreterare Bevis om anslag Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 16 november 2012 till och med den 6 december 2012 intygas. Jonas Påhlsson Kommunledningskontoret

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 1 (42) Plats och tid Stadshuset i Laholm kl Beslutande Thomas Jönsson (M), ordförande, , Erling Cronqvist (C), 238, , ordförande 254 Kjell Henriksson (S) Christer Johnsson (M) Elisabet Babic (M) Roland Gottfridsson (C) Magnus Johansson (S), 238, 244, 245, 250, 256, 260 Lena Angviken (MP) Bertil Johansson (Lap) Kaj Talik (C), 239 Kristina Jönsson (S), , , , , John Löfstedt (M), 254 Övriga deltagande John Löfstedt (M), ersättare, , Emma Gröndahl (FP), ersättare, 238, 244, 245, 250, 256, 260 Kaj Talik (C), ersättare, 238, Margareta Svensson (KD), ersättare Tenny Davidsson (S), ersättare, 238, 244, 245, 250, 256, 260 Kristina Jönsson (S), ersättare, 238, 244, 245, 250, 256, 260 Nils Danred, kommunchef Charlotta Hansson, samhällsbyggnadschef, 244 Mattias Leijon, ställföreträdande VA-chef, 245 Catarina Berg, Laholmsbuktens VA, 245 Ingemar Nilsson, ekonomichef, 250 Kristoffer Dehlin, ekonom, 250 Agneta Wesslén, utredningssekreterare, 250 Mikael Lennung, mark- och exploateringsansvarig, 264 Ove Bengtsson, IT-chef, 267 Jonas Påhlsson, kommunsekreterare Utses att justera Kjell Henriksson (S) Plats och tid för justering Kommunledningskontoret kl Paragrafer Sekreterare Jonas Påhlsson Ordförande , Thomas Jönsson (M) Ordförande 254 Erling Cronqvist (C) Justerande Kjell Henriksson (S)

5 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 KS 238 Dnr Svar på motion om stöd till ridskola I en motion till kommunfullmäktige yrkar Bertil Johansson (Lap) att fullmäktige ska ge kultur- och utvecklingsnämnden i uppdrag att ta upp förnyade kontakter med ridklubben i Antorp om startbidrag och att kommunen ska skjuta till ytterligare kronor i bidrag till ridklubben. s beredning Kultur- och utvecklingsnämnden skriver i sitt beslut att nämnden har till Ridskolan Schoones i Antorp gett ett startbidrag på kronor, samt ett lokalbidrag i förskott på kronor. Därmed föreslår nämnden att motionen avslås. Motion den 14 juni Kultur och utvecklingsnämndens protokoll den 29 oktober Beredningsutskottets protokoll den 5 november Yrkanden Bertil Johansson (Lap): Bifall till motionen. Roland Gottfridsson (C), Elisabet Babic (M): Bifall till beredningsutskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Johanssons yrkande och därefter på beredningsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige avslår motionen. forts

6 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 forts Reservation Bertil Johansson (Lap) reserverar sig mot beslut till förmån för eget yrkande.

7 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 KS 239 Dnr Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk I en motion till kommunfullmäktige yrkar Lars Jeppson och Bertil Johansson (Lap) att miljö- och byggnadsnämnden ges i uppdrag att med hjälp av en från verksamhetsutövaren oberoende konsult mäta ljudnivåerna hos de boende i Oxhult och Kåphult som känner sig störda av vindkraftverk. Kommunfullmäktige har den 29 maj 2012 remitterat motionen till miljö- och byggnadsnämnden. s beredning Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. Miljö- och byggnadsnämnden skriver i sitt beslut att enligt miljöbalken är det den som driver en verksamhet som ska utföra de kontroller och mätningar som krävs. I tillståndet för vindkraftsparkerna i Oxhult och Kåphult anges villkor för högsta ljudnivå vid bostäder och hur ljudnivån ska kontrolleras. Mätningarna ska utföras enligt standardiserade metoder och utföras av företag som är ackrediterat för den typen av mätningar. Det är en vedertagen princip att företag själva väljer och anlitar konsulter i sin egenkontroll. Miljö- och byggnadsnämnden har bedömt att i det aktuella ärendet inte finns skäl att avvika från denna princip. Resultatet av ljudberäkningarna visar att ljudet från vindkraftverken inte ger upphov till ljudnivåer över 40 db(a) utomhus vid någon av de aktuella bostäderna. Beräkningarna av ljudnivån inomhus visar att Socialstyrelsens riktvärde för lågfrekvent ljud underskrids. Motion den 11 maj Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 24 oktober Beredningsutskottets protokoll den 5 november forts

8 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 forts Yrkanden Bertil Johansson (Lap): Bifall till motionen. Elisabet Babic (M), Roland Gottfridsson (C): Bifall till beredningsutskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Johanssons yrkande och därefter på beredningsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige avslår motionen. På grund av jäv deltar inte Erling Cronqvist (C) i handläggningen av ärendet. Reservation Bertil Johansson (Lap) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

9 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 KS 240 Dnr Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Miljö- och byggnadsnämnden har med anledning av ändrade bestämmelser, ändrat kostnadsläge, förändringar i gruppindelningar och tidsåtgång i tillsynen för olika verksamheter gjort en översyn av taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. s beredning Miljö- och byggnadsnämnden har sett över taxan med utgångspunkt att timtaxan anpassas till aktuellt kostnadsläge. Timtaxan beräknas enligt Sveriges Kommuner och Landstings anvisningar. Taxorna anpassas till nya bestämmelser. Gruppindelningar, tidsåtgång, typen av avgift, fast avgift, besöksavgift eller timavgift justeras vid behov. I övrigt föreslås nödvändiga kompletteringar och justeringar så att taxan överensstämmer med tillsynsbehov och den tillsyn som bedrivs. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och att timtaxan justeras till 800 kr/timma. Taxan ska gälla från och med den 1 januari Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 26 september Beredningsutskottets protokoll den 5 november Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från och med den 1 januari 2013.

10 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 KS 241 Dnr Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen Miljö- och byggnadsnämnden har med anledning av ändrade bestämmelser, ändrat kostnadsläge, förändringar i gruppindelningar och tidsåtgång i tillsynen för olika verksamheter gjort en översyn av taxan för prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område. s beredning Miljö- och byggnadsnämndens har sett över taxan med utgångspunkt att timtaxan anpassas till aktuellt kostnadsläge. Timtaxan beräknas enligt Sveriges Kommuner och Landstings anvisningar. Taxorna anpassas till nya bestämmelser. Gruppindelningar, tidsåtgång, typen av avgift, fast avgift, besöksavgift eller timavgift justeras vid behov. I övrigt föreslås nödvändiga kompletteringar och justeringar så att taxan överensstämmer med tillsynsbehov och den tillsyn som bedrivs. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen och att timtaxan justeras till 800 kr/timma. Taxan ska gälla från och med den 1 januari Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 26 september Beredningsutskottets protokoll den 5 november Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen att gälla från och med den 1 januari 2013.

11 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 KS 242 Dnr Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Miljö- och byggnadsnämnden har med anledning av ändrade bestämmelser, ändrat kostnadsläge, förändringar i gruppindelningar och tidsåtgång i tillsynen för olika verksamheter gjort en översyn av taxan för offentlig kontroll av livsmedel. s beredning Miljö- och byggnadsnämndens har sett över taxan med utgångspunkt att timtaxan anpassas till aktuellt kostnadsläge. Timtaxan beräknas enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) anvisningar. Enligt livsmedelslagen ska åtminstone två olika taxor tilllämpas, en lägre avgift för registrering och extra offentlig kontroll där restid ingår och en högre avgift för planerade kontroller där restiden inte ingår. Enligt livsmedelslagen krävs full kostnadstäckning för kontrollen. Avgiften får inte subventioneras av skattekollektivet. Taxans lydelse följer SKL:s förslag. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa för offentlig kontroll av livsmedel och att timtaxan justeras till 800 kr/timma för extra offentlig kontroll och registrering och 950 kr/timma för planerad kontroll. Timtaxan är beräknad på 2012 års kostnader. Taxan ska gälla från och med den 1 januari Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 26 september Beredningsutskottets protokoll den 5 november Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för offentlig kontroll av livsmedel att gälla från och med den 1 januari 2013.

12 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 KS 243 Dnr Taxa för prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning Miljö- och byggnadsnämnden har sett över taxan för prövning enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. s beredning Utgångspunkten för översynen har varit att anpassa timtaxan till aktuellt kostnadsläge. Timtaxan beräknas enligt Sveriges kommuner och landstings anvisningar. Gruppindelningar, tidsåtgång och typ av avgift justeras vid behov. I övrigt görs nödvändiga kompletteringar och justeringar så att taxan överensstämmer med tillsynsbehov och den tillsyn som bedrivs. Timtaxan för prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning justeras från 780 till 800 kronor/timma, i övrigt görs inga förändringar. Timtaxan är beräknad på 2012 års kostnader. Taxan ska gälla från och med den 1 januari Miljö- och byggnadsnämnden protokoll den 26 september Beredningsutskottets protokoll den 5 november Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning att gälla från och med den 1 januari 2013.

13 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 KS 244 Dnr Plan- och bygglovtaxa Kommunfullmäktige har den 26 april 2011 antagit miljö- och byggnadsnämndens förslag till ny plan- och bygglovtaxa att tillämpas på de ärenden som kommer in till miljö- och byggnadsnämnden från och med den 2 maj I samband med behandlingen av ny plan- och bygglovtaxa bestämde miljö- och byggnadsnämnden att en utvärdering skulle göras av effekterna utifrån införandet av den nya taxan och om det skulle anses nödvändigt även lämna förslag på revideringar. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att plan- och bygglovtaxan revideras. Revideringen innebär bland annat en minskning av kostnaderna för kommunicering samt att flera intervall för byggnationer under 129 kvadratmeter införs. Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 26 september Beredningsutskottets protokoll den 5 november Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar föreslagen plan- och bygglovtaxa att gälla från och med den 1 januari 2013.

14 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 KS 245 Dnr Taxa för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning Laholmsbuktens VA föreslår kommunfullmäktige i Laholms kommun att genomföra förändringar i formuleringar, konstruktion och nivåer i VA-taxan att gälla från och med l januari s beredning VA-verksamhetens intäkter utgörs dels av anläggningsavgifter (engångsavgifter som erläggs i samband med anslutning till den allmänna VA-anläggningen) och dels av löpande brukningsavgifter. Inför 2013 har brukningsavgifterna med tillhörande taxeföreskrifter genomarbetats och reviderats med syfte att taxorna för Laholms och Halmstads kommuner konstruktionsmässigt och innehållsmässigt ska vara så likvärdiga som möjligt. Förslaget innebär konstruktions- och innehållsmässiga justeringar i taxeföreskrifterna. Justering av anläggningsavgifterna föreslås genom höjning av tomtyteavgiften med 3 kr inklusive moms/m² för såväl bostadsfastighet som annan fastighet. Justeringen syftar till att över tre år likställa taxenivån med gällande taxa för Halmstad kommun samt att täcka kostnadsökningar för drift, underhåll och investeringar. Laholmsbuktens VA-nämnds protokoll den 20 september Beredningsutskottets protokoll den 5 november Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning för Laholms kommun att gälla från och med l januari 2013.

15 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 KS 246 Dnr Renhållningstaxa Servicenämnden har tagit fram förslag på renhållningstaxa att gälla från och med den 1 januari Förslaget innebär bland annat att de allmänna bestämmelserna har utökats med definitioner och att det införs en möjlighet för fastighetsinnehavare att ansöka om att överlåta abonnemang till nyttjanderättshavare. Avgifterna för verksamheter att lämna avfall på Ahla deponi och återvinningscentral höjs i det flesta fall med 10 %. Avgifterna för hushållsavfall är oförändrade. Servicenämndens protokoll den 26 september Beredningsutskottets protokoll den 5 november Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar föreslagen renhållningstaxa att gälla från och med den 1 januari 2013.

16 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 KS 247 Dnr Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Socialnämnden föreslår med anledning av ny alkohollagstiftning förändringar i Laholms kommuns avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel att gälla från och med den 1 januari s beredning Socialnämnden föreslår att nya avgifter enligt nedan införs: Kunskapsprov, per tillfälle kr Cateringlokal, registerhållsavgift, engångsavgift, per år 500 kr Gemensam serveringsyta, per tillstånd kr Socialnämndens protokoll den 23 oktober Beredningsutskottets protokoll den 5 november Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar föreslagna avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel att gälla från och med den 1 januari 2013.

17 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 KS 248 Dnr Avgifter för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor Kommunfullmäktige beslutade den 26 augusti 2010 om avgifter för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor. I beslutet gavs kommunstyrelsen rätt att från och med 2012 för varje kalenderår besluta att höja den i 3 angivna timkostnaden med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i Statistiska Centralbyråns lönekostnadsindex räknat fram till den 1 oktober före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Räddningstjänsten föreslår att ett tillägg görs till den befintliga taxan vilket innebär att den årliga uppräkningen även gäller den grundläggande avgiften. Ändringen föreslås gälla från och med den 1 januari Räddningstjänstens tjänsteskrivelse den 29 oktober Beredningsutskottets protokoll den 5 november Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till avgifter för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor att gälla från och med den 1 januari 2013.

18 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 KS 249 Dnr Hyror och avgifter inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamhetsområde Kultur- och utvecklingsnämnden har gjort en översyn av gällande hyror och avgifter inom nämndens verksamhetsområde och föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ändring av hyror och avgifter inom nämndens verksamhetsområde att gälla från och med den 1 januari Ur förslaget till hyror och avgifter har friskvårdskorten lyfts bort för behandling i december månad Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 29 oktober Beredningsutskottets protokoll den 5 november Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar föreslagna hyror och avgifter inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamhetsområde att gälla från och med den 1 januari 2013.

19 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 KS 250 Dnr Kommunplan med budget 2013 samt ekonomisk plan Kommunstyrelsens beredningsutskott lägger fram förslag till kommunplan med budget 2013 samt ekonomisk plan Kommunstyrelsen har den 15 maj 2012 fastställt riktlinjer och direktiv för nämndernas arbete med budget, kommunplan och nämndsplaner för år 2013 samt ekonomisk plan Nämnderna har lämnat in underlag som därefter beretts av kommunstyrelsens beredningsutskott. Mot bakgrund av det begränsade finansiella utrymmet för resursförstärkningar till nämnderna prioriteras i budgetförslaget att verksamheterna kompenseras för volymökningar och att resurser tillskjuts för sådana verksamheter där nämnderna på kort sikt har små möjligheter att påverka kostnaderna. Dessutom kompenseras nämnderna för tillkommande lokalkostnader till följd av nybyggnationer och ombyggnationer. För att uppnå kravet på en långsiktig god ekonomisk hushållning har kommunen haft som målsättning att det finansiella överskottet ska uppgå till ett belopp som motsvarar minst 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. I det nu föreliggande förslaget sänks denna ambition temporärt under åren 2013 och 2014 till 1 procent. Budgeterat resultat uppgår till +10,5 mkr under år Investeringsplanen för de tre nästkommande åren inrymmer investeringar om totalt 444 mkr. Behovet av nyupplåning under samma period beräknas till 130 mkr. Nämndernas underlag till kommunplan, budget 2013 samt ekonomisk plan Kommunstyrelsens beredningsutskotts övervägande och ställningstagande kring kommunplan med budget 2013 samt ekonomisk plan forts

20 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 forts Kommunledningskontorets ekonomiska sammanställningar. Socialdemokraternas förslag till budget Yrkanden Erling Cronqvist (C), Bertil Johansson (Lap), Elisabet Babic (M): Bifall till beredningsutskottets förslag. Kjell Henriksson (S), Lena Angviken (MP): Kommunens utdebitering för år 2013 fastställs till 21:08 kronor per skattekrona. De ökade intäkterna ska fördelas enligt följande: Barn- och ungdomsnämnden Kultur- och utvecklingsnämnden Socialnämnden Servicenämnden Kommunstyrelsen tkr tkr tkr tkr tkr Beslutsgång Ordförande ställer proposition på beredningsutskottets förslag och därefter på Kjell Henrikssons förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar följande: Nämndernas budgetramar Driftbudgetens nettobudgetramar år 2013 uppgår för respektive nämnd till följande: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelse VA-verksamhet Kultur- och utvecklingsnämnden Servicenämnden Servicenämnd avfallsverksamhet Miljö- och byggnadsnämnden tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr forts

21 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 18 forts Barn- och ungdomsnämnden Socialnämnden Överförmyndarnämnd tkr tkr tkr Övergripande 1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till budget och kommunplan för år 2013 med angivna gemensamma och nämndsspecifika inriktningsmål och gemensamma prioriterade resultatmål. 2. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till finansiella mål för verksamheten. 3. Kommunens utdebitering för år 2013 fastställs till 20:58 kronor per skattekrona. 4. Resultat-, finansierings- och balansbudgeten fastställs. 5. Det framlagda förslaget till ekonomisk plan för åren 2014 och 2015 godkänns. Planen förutsätter en ännu icke specificerad resultatförstärkning på tkr under 2014 och ytterligare tkr under Kommunstyrelsen ges i uppdrag att snarast ta initiativ till en strukturerad genomgång och omprövning av samtliga kommunala verksamheter för att skapa utrymme att finansiera ambitionshöjningar eller andra resursbehov inom prioriterade verksamheter men även för att sänka den allmänna kostnadsnivån. Kommunstyrelsen kan besluta om särskilda direktiv till nämnderna. Arbetet ska utmynna i en handlingsplan som kan bilda ett underlag för 2014 års budgetarbete. 7. Anslag till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov medges med 800 tkr. forts

22 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 19 forts 8. Kommunstyrelsen bemyndigas att under år 2013 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder med totalt tkr. Dessutom bemyndigas kommunstyrelsen utöver den i finansieringsbudgeten angivna upplåningsramen under år 2013 utnyttja kredit som tillfällig likviditetsförstärkning upp till ett belopp av tkr. 9. Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen att under år 2013 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande det lån som förfaller till betalning under år Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Laholmshem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Borgensramen är oförändrad i förhållande till 2012 års nivå. 11. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om omdisponeringen mellan nämnder eller från centralt anslag som är en följd av organisatoriska förändringar, fördelning av lönekostnadskompensation, interndebiteringssystem eller andra förändringar av mindre omfattning som inte är av principiell betydelse. Kommunstyrelsen bemyndigas även att från centralt anslag till socialnämndens budget omdisponera särskilda medel för individoch familjeomsorg och från centralt anslag för volymökningar omdisponera medel till berörda nämnder. 12. Kommunstyrelsen bemyndigas att omdisponera medel från anslag för oförutsedda investeringsutgifter till andra nämnder. 13. Påbörjande medges för investeringar under år 2012 för vilka anslag finns upptagna i budget för år Reservation Kjell Henriksson (S), Magnus Johansson och Lena Angviken (MP) reserverar sig mot beslutet.

23 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 20 KS 251 Dnr Detaljplan för Kronobetet 1:7 i Skottorp - antagande Miljö- och byggnadsnämnden förslår att kommunstyrelsen antar förslag till detaljplan för Kronobetet 1:7. Planförslaget innebär inte någon betydande miljöpåverkan. s beredning Planområdet gränsar i väster mot Strandvägen, i norr mot Rosenlundsvägen och i öster mot Stensåvägen (väg 585). Planöversynen medger att verksamheter även fortsättningsvis kan kopplas till och underordnas boendet. Inom planområdet finns möjlighet till mindre bebyggelsekompletteringar. Vidare medför planförslaget en anpassning till rådande förhållanden då delar av nuvarande markanvändning är planstridig. Planarbetet kan ses som en del i en kommande översyn av Skottorps övriga detaljplaner. Planen handläggs genom enkelt planförfarande. Beredningsutskottet hade inget att erinra mot planförslaget i samband med samrådet. Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 24 oktober Beredningsutskottets protokoll den 5 november Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar detaljplan för Kronobetet 1:7 i Skottorp.

24 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 21 KS 252 Dnr Detaljplaneläggning av havsstranden Kommunledningskontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra en ändring av detaljplanen för området vid havsstranden i kustområdet i syfte att trygga utvecklingen av havsstranden. s beredning Kommunledningskontoret beskriver att havsstranden alltmer har uppmärksammats för sitt unika värde för rekreation och turism och det är av yttersta vikt att detta värde kan utvecklas. Service för de som utnyttjar havsstranden bör tryggas för framtiden liksom parkeringsmöjligheterna för de som nyttjar stranden. Detaljplanen för hela kuststräckan i Mellbystrand och Skummeslövstrand bör ses över för att trygga utvecklingen av havsstranden. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober Beredningsutskottets protokoll den 5 november Yrkanden Bertil Johansson (Lap): Den andra och tredje meningen i det andra stycket under rubriken ärendets beredning i beredningsutskottets förslag ska utgå. Thomas Jönsson (M), Erling Cronqvist (C): Orden ska ändras till bör i den andra och tredje meningen i det andra stycket under rubriken ärendets beredning i beredningsutskottets förslag. Kommunstyrelsen ska ges tillfälle till yttrande över förslag till detaljplan före det att planen går ut på samråd. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på beredningsutskottets förslag därefter på Johanssons yrkande och slutligen på Jönssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jönssons förslag. forts

25 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 22 forts Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen uppdrar åt miljö- och byggnadsnämnden att genomföra en ändring av detaljplanen för området vid havsstranden i kustområdet. 2. Detaljplaneändringen ska ta hänsyn till såväl nuvarande som kommande behov av servicepunkter i strandområdet liksom beakta möjligheter till en brygga/pir i såväl norr som söder. Parkering bör anordnas enligt principutredning av konsultföretaget Tyréns daterad april Parkeringsområdena bör avgränsas såväl i nord - sydlig riktning som i öst - västlig riktning och en del av stranden närmast havet bör vara bilfri. För hela strandområdet ska kommunalt huvudmannaskap gälla. 3. Kommunstyrelsen ska ges tillfälle till yttrande över förslag till detaljplan före det att planen går ut på samråd. Reservation Bertil Johansson (Lap) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Beslutsexpediering Miljö- och byggnadsnämnden

26 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 23 KS 253 Dnr Detaljplaneläggning av handels- och verksamhetsområde för del av Altona 2:1 vid Såghuset i Laholm De handelsindex som finns för kommunen pekar på att det finns en outnyttjad efterfrågan på handel i kommunen. Detta har även lett till att kommunstyrelsen i sina mål pekat ut handel som ett prioriterat område för näringslivsutveckling. Ett detaljhandelsföretag har en tid efterfrågat lägen i den östra delen av staden. Kommunen äger mark öster om Sofieroleden norr om väg 24 mot Såghuset. Idag gäller inte någon detaljplan för detta område. Kommunledningskontoret noterar att aktuellt område ligger väl till mot bostadsområden vid Glänninge och får annonsläge både mot väg 24 och Sofieroleden. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt miljö- och byggnadsnämnden att upprätta detaljplan för handel och icke störande verksamheter för området. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 oktober Beredningsutskottets protokoll den 5 november Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar åt miljö- och byggnadsnämnden att upprätta detaljplan för handel och icke störande verksamheter för den mark kommunen äger på den norra sidan av väg 24 mot Såghuset. Beslutsexpediering Miljö- och byggnadsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-05-22

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-05-22 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-22 Ärendelista 46 Budgetuppföljning 2012 47 Redovisning av stimulansmedel för äldre år 2011 48 Delredovisning av projekt familjefridsamordnare 49 Omvärldsbevakning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-02-28

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-02-28 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-02-28 Ärendelista 15 Årsredovisning 2011 16 Reviderad investeringsbudget 2012 17 Detaljplan för Kv Hästen 2, 3, 4, 6, 7 i Laholms stad och kommun 18 Uppföljning av

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-11-03 Kommunfullmäktige Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Lars

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-04-22

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-04-22 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-22 Ärendelista 44 Överlåta uppgifter ur journaler och annan datainsamling inom socialnämndens ansvarsområde till tredje part i samband med teknikutveckling 45 Handlingsplan

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-06-28

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-06-28 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 151 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB 152 Kostnadsram för om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1 Paragrafer 79-95 Plats och tid Stadshuset Säffle, Trätäljarummet, kl. 9.00-12.30 Ölserudsrummet kl. 13.30-16.40 ande Övriga deltagare Protokolljusterare Daniel Bäckström (c) Kerstin

Läs mer

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05

Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Kommunstyrelsen 1 (7) Plats och tid Beslutande Kommunhuset, Fabriksgatan 21, Västervik 14 juni 2012 kl. 8.00 9.15 ajournering kl. 8.15-9.05 Harald Hjalmarsson (M), ordf. Christin Rampeltin Molin (M) Katarina

Läs mer

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-01-26

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-01-26 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 10 Anmälningsärenden till socialnämnden år 2011 11 Anmälan av delegationsbeslut år 2011 12 Information/Beredning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7)

ANSLAG/BEVIS. Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Kommunstyrelsen 2014-03-24 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl 08.30-09.00 Beslutande Leif Sandberg (M), ordförande, jäv 41 Per Helsing (KD) ersättare för Charlie Weimers (KD) Thomas Otto (M)

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19

PROTOKOLL. Kommunstyrelsen 2000-06-19 Kommunstyrelsen 2000-06-19 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 19 juni, kl 11.00-11.25

Läs mer

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp)

Beslutande Göran Häggfors (m) ordförande. Bertil Dahl. Anders Andersson (c) Inger Hilmansson (fp) KALMAR KOMMUN PROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS Sammanträdesdag ARBETSUTSKOTT 2007-09-18 179 Tid 8.30-9.45 Plats Stadshuset Omfattning 178-185 ande Göran Häggfors (m) ordförande Bertil Dahl (v) Anders Andersson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11)

Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun (KS/2014:11) Kommunfullmäktige 2014-12-15 1(5) 148 Flerårsplan med budget 2015-2017 för Upplands Väsby kommun () Kommunfullmäktiges beslut Kommunfullmäktige beslutar enligt följande: 1. fastställa nämnders/styrelsers/utskotts

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(11) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 08.00-08.45 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry Sandahl S Lisa Dahlberg V Eivor Hellman

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen

TOMELILLA KOMMUN Kommunstyrelsen : Plats och tid Kommunhuset, Tomelilla, den, kl. 14.00-14-15 Beslutande Se sidan 2 Övriga närvarande Kommunchef Göran Clausson, kanslichef Christian Björkqvist, ekonomichef Eva Lundberg Utses att justera

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 )

Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Kommunstyrelsen 2015-01-07 1(19 ) Plats och tid Nämndrummet, Kommunhuset, Skoghall, kl 13:30-15.30 Beslutande Siw Gidlöf (S), ordförande Sara Asp (S), v ordförande Per Aspengren (S) Lillemor Larsson (V)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2007-03-06 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2007-03-06 kl. 14.00-15.20. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-05-27 Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-05-27 Ärendelista 88 Tomtpriser för bostadstomter inom del av Ysby 21:4 89 Svar på motion om elbilar 90 Svar på motion om alkolås på kommunens fordon 91 Svar på

Läs mer

148 Svar på motion om förutsättningar för bistånd i form av särskilt boende. 149 Svar på motion om gruppbostäder för äldre och funktionshindrade

148 Svar på motion om förutsättningar för bistånd i form av särskilt boende. 149 Svar på motion om gruppbostäder för äldre och funktionshindrade Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2012-09-25 Ärendelista 148 Svar på motion om förutsättningar för bistånd i form av särskilt boende 149 Svar på motion om gruppbostäder för äldre och funktionshindrade

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS

... Helena Andrén.... Leif-Åke Johansson.... Staffan Korsgren BEVIS SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Tekniska nämnden 2010-05-18 1 (12) Plats och tid Konferensrummet, tekniska kontoret, Rådhuset, Askersund 2010-05-18, kl.15.00-17.30. Beslutande Leif-Åke Johansson (s), ordförande

Läs mer

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan

Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan HALMSTADS KOMMUN Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott Utdrag ur PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2012-06-05 KSU 126 KS 2012/0264 Kv. Gasen - AF Bygg Syd AB försäljning - ändring av detaljplan Beslut 1.

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-06-17. KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-06-17 PLATS OCH TID KilArena, tisdag 17 juni 2014, 18.00 OBS! FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus

Sammanträdesdatum 2015-02-03. 3 Svar på motion om att lägga skyddsmaterial på parkeringen vid Fryksta stationshus KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-02-03 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Nedre Fryken, tisdag 3 februari 2015, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista

Protokoll 1. Se bifogad uppropslista Protokoll 1 Plats och tid Timrå kommunhus 17:00-17.50 ande Övriga närvarande Se bifogad uppropslista Annica Sjödin, kommunsekreterare Sten Ekström, revisionens ordförande, 22 Utses att justera Benny Eriksson

Läs mer

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista

Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30. Se bilagd närvarolista Kommunstyrelsen 2008-11-24 212 (212-218) Kommunhuset, sammanträdesrum Stollen, kl 08.15-11.30 Se bilagd närvarolista Ulla Sjöberg, sekreterare Eira Källgren, kommunchef Christer Ekendahl, ekonomichef,

Läs mer

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676

Borgen och lån 2013. Ärendebeskrivning. Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648. Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 Kommunfullmäktige 2012-12-17 269 648 Kommunstyrelsen 2012-12-03 274 676 2012-12-03 270 560 Dnr 12.720-04 deckf21 Borgen och lån 2013 Ärendebeskrivning För att tillmötesgå kommunens kreditgivare behöver

Läs mer

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119

Protokoll. Socialnämnden 2012-12-11 113-119 Socialnämnden 113-119 Socialnämnden Sida 2 Socialnämndens sammanträde Information om kvalitetsledningssystem 5 Ansökan om utökat serveringstillstånd First Hotel Grand 6 Handlingsprogram Våld i nära relationer

Läs mer

Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) 2011-03-29. 22 Information om framtida ledning och styrning av kollektiv-trafiken i Halland

Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) 2011-03-29. 22 Information om framtida ledning och styrning av kollektiv-trafiken i Halland ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum (Kommunfullmäktige) 2011-03-29 Paragraf Ärendelista 22 Information om framtida ledning och styrning av kollektiv-trafiken i Halland 23 Interpellation om internt e-postmeddelande

Läs mer

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige

M U L L S J Ö K O M M U N Kommunfullmäktige 2013-02-26 7 Plats och tid s sessionssal kl. 18.30-20.45 ande Enligt till protokollet bilagd uppropslista Övriga närvarande Ulf Fransson, sekreterare i regionbildningskommittén, 19.00-20.10 David Svenn

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Kommunstyrelsens budgetutskott 2014-10-21 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-12.00. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Christer

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (10) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 26 mars 2013 kl. 08:15-11:50. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2009-06-16 1 (13) Plats och tid Kommunhuset, Vårgårda, tisdagen den 16 juni 2009, kl. 09.00-16.30 Beslutande Jörgen Edelgård (kd), ordförande Sirpa Bergenstoff (s) Margaretha Johansson (s)

Läs mer

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009

Brukningsavgifter för vatten och avlopp 2009 Kommunfullmäktige 2008-12-15 296 703 Kommunstyrelsen 2008-12-01 265 518 2008-12-15 270 538 Arbets- och personalutskottet 2008-11-24 257 635 2008-12-15 273 680 Dnr 08.718-34 deckf10 Brukningsavgifter för

Läs mer

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6)

Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Kommunstyrelsen 2007-12-19 1 (6) Plats och tid: Kommunkontoret, Astrakanen, klockan 17.30-17.35 Beslutande: Anette Åkesson (m) ordförande Bertil Mattsson (bp) Rune Andersson (c), tjg.ers. för Kurt Nilsson

Läs mer

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista.

Daniel Bäckström (c) Kerstin Einevik Bäckstrand (c) Ulrika Simonsson (m) Jan Norlin (s) fr o m 09.50 Bo Augustsson (s) Se bifogad lista. SÄFFLE KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PROTOKOLL 1(11) Datum 2009-03-16 Paragrafer 68-74 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 09.00-14.00 ande Övriga deltagare Prottokolljusterare Underskrifter: Sekreterare

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-08-18 1 (9) Plats och tid Sammanträdesrum Häverö, kl 09.00-09.55 ande Övriga deltagande Kjell Jansson (M), ordförande Berit Jansson (C) Hans Andersson (FP) Olle Jansson

Läs mer

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista

Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 12 oktober 1998 kl 19 00-19 30. Se bifogad närvarolista AB VALLENTUNA KOMMUN Kommunfullmäktige 1998-10-12 1(12) Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den

Läs mer

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15

Tekniska nämnden. Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Plats och tid: Beslutande: Stadshuset Ängelholm, Sammanträdesrum Grå, 2014-01-23, kl. 17:00-18:15 Jan Magnusson (FP), tjänstgörande ordförande Christer Hansson (S) Lars Lindström (M) Bertil Påhlsson (M)

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet Klockan 8.30-12, paus 9.25-10 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2014-04-24. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-04-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 april 2014, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid

Läs mer

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00

Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott. Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Ärendelista Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid för sammanträdet Ånge kommunkontor, rum Flataklocken, onsdagen den 29 september 2004, kl. 15.00 Föredragande Ärenden Upprop och justering Stig-Åke

Läs mer

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014

Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Tjänsteskrivelse Sida 1(2) Kommunledningsförvaltningen Morgan Persson,0550-88024 morgan.persson@kristinehamn.se Datum 2013-12-04 Ks/2013:187 041 Budget Investeringsbudget Tekniska nämnden 2014 Sammanfattning

Läs mer

Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande av tillsyns-

Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande av tillsyns- SIGNERAD 2014-08-21 Malmö stad Stadskontoret 1 (3) Datum 2014-08-21 Vår referens Lovisa Hansson Stadsjurist Lovisa.Hansson@malmo.se Tjänsteskrivelse Framställan från Räddningstjänsten Syd avseende fastställande

Läs mer

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunfullmäktige 2011-06-29 104 Plats och tid Nora Stadshotell, 2011-06-29 kl 18.00-19.30 Beslutande 26 ordinarie ledamöter jämte 8 tjänstgörande ersättare samt 2 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad

Läs mer

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29

Magnus Lander (mp) Håkan Andersson Inger Karlsson Ulla Johansson, 40 Yvonne Högrud, 41. Solveig Eriksson Socialförvaltningen 2011-04-29 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (12) 2011-04-26 Plats och tid Kullängen, Hallsberg, kl 08.30-09.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Gunnel Hedström (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Inga-Lill Thim

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-04-14 STENUNGSUNDS KOMMUN Tid 17:00 - KOMMUNSTYRELSEN Plats Ledamöter Kommunhuset, Skeppet Se närvarolista Övriga Kicki Nordberg kommunchef Anette Oscarsson sektorschef Erica Bjärsved ekonomichef Hans Gillenius

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Kommunstyrelsens budgetutskott 2013-03-26 1 Plats och tid Kommunkontoret, Malung, kl. 08.30-10.30. Beslutande Kurt Podgorski (S) ordförande Christin Löfstrand (V) Pär Kindlund (C) Tom Martinsson (M) Martina

Läs mer

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22

PROTOKOLL. Fritidsnämnden 2007-11-22 Fritidsnämnden 2007-11-22 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Markim-Orkesta IF:s klubbstuga, Orkestaplanen, Vallentuna, torsdagen den 22 november 2007, kl. 19.00-21.00 Marge Aab Svensson (m), ordförande

Läs mer

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S)

Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson (C), vice ordförande Lisa Andersson (M) Ulrika Landergren (FP) Eva Borg (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Kungsbackarummet, stadshuset Klockan 08:30-12:05 ajournering 10-10:15 Beslutande Ledamöter Hans Forsberg (M), ordförande Fredrik Hansson

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05

Kommunstyrelsens arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 arbetsutskott 2011-04-13 1 (13) Plats och tid Osby, onsdagen den 13 april 2011 kl 08.30-12.05 ande Anders Pettersson, ordförande (c) Karl-Gösta Bengtsson (tjänstgör för Erland Nilsson (s) Dag Ivarsson

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2006-12-05 1 2006-12-05 1 Organ Kommunstyrelsens arbetsutskott Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 08.00-15.35 Beslutande Övriga närvarande Christer Gustafsson (kd), ordförande Bertil Nilsson (m) Inga-Lill Andersson

Läs mer

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006.

1/5 ANTAGANDEHANDLING. Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län. Dnr 2006. 1/5 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för Frölunda 8:6 m fl fastigheter i Gällstad Ulricehamns kommun Västra Götalands län Dnr 2006.0534 GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2007-11-22 1. INLEDNING En genomförandebeskrivning

Läs mer

Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun

Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun Kommunstyrelsen 2012-11-12 244 592 2012-10-29 238 494 Dnr 12.593-91 novkf18 Avveckling av vissa stiftelser som förvaltas av Luleå kommun Bilaga: Förslag på ansökan Ärendebeskrivning Luleå kommun förvaltar

Läs mer

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande

2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande 2011-11-10 2014-12-15 1 (7) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 15 december, 2014, kl. 15.00 15.30 Beslutande Ledamöter Yoomi Renström (S) Ordförande Håkan Englund (S), 1:e vice ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9

KOMMUNFULLMÄKTIGE Sammanträdesdatum Sida 2010-01-27 1-9 2010-01-27 1-9 Plats och Tid Stadshuset 18.30-19.35 Beslutande Enl bilagd förteckning, sid 2 Övriga deltagande Kommunchef Svante Melander Kommunsekreterare Irene Larsson Kommunutredare Ida Rådman Utses

Läs mer

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16

PROTOKOLL. Sammanträdesdatum 2014-06-16 STENUNGSUNDS KOMMUN KOMMUNSTYRELSENS PERSONAL- OCH EKONOMIUTSKOTT Tid 8:30: - 12:50 Plats Kommunhuset, Skeppet Ledamöter Sofia Westergren (M) ordförande Bo Pettersson (S) vice ordförande Lisbeth Svensson

Läs mer

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26

~:~~k... ... :... :?:~~:'J4~~.. >~.) H. HJO KOMMUN Kommunstyrelsens allmänna utskott. SAMMANTRÄDES PROTOKOLL Sammanträdesdatum 2008-03-26 SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Stadshuset, kl 13.00 15.15 Beslutande Catrin Hulmarker (m), ordförande Tore Nolberger (m) Petter Jönsson (fp) Eva-Lott Gram (kd) Pierre R yden ( s) Tina

Läs mer

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta

KS 6 19 JUNI 2013. Översyn av borgensprinciper. Kommunstyrelsen. Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta KS 6 19 JUNI 2013 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Malmberg Jan Datum 2013-06-13 Diarienummer KSN-2013-0868 Kommunstyrelsen Översyn av borgensprinciper Förslag till beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige

Läs mer

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30

Notariet, kommunhuset i Högsby 2012-05-08 kl. 8.30 Sammanträdesprotokoll 1 (10) Plats och tid Notariet, kommunhuset i Högsby kl. 8.30 ande Roland Waern, M Åke Nilsson, KD Gunilla Schollin Borg, MP Per-Inge Pettersson, C Ewa Engdahl, C Gunilla Abrahamsson,

Läs mer

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen

ANSLAG/BEVIS KOMMUNSTYRELSEN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-06-18 1(7) Kommunstyrelsen 2013-06-18 1(7) Plats och tid: Centrumhuset i Alvesta den 18 juni 2013, kl 11.00 11.55. Beslutande Mats Johnsson (m), ordf. Per-Anders Nordahl (s) Thomas Johnsson (m) Thomas Haraldsson (c) Anne Johansson

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.35. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Annette Hallberg (S) tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Datum Sid 2004-02-04 1. Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) 2004-02-04 1 Plats och tid Stadshuset, rum 2, kl 09.45-11.20 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Lars Olsson (c) ordf Lena Wallentheim (s) Bo-Anders Thornberg (m) Kanslichef Per Hildingson Utvecklingschef

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen 2003-12-02 1 (22) Plats och tid Rådsalen, Rådhuset, Askersund, 2003-12-02 kl. 14.00-15.30. Beslutande Bo Trygg (s), ordförande Per Eriksson (s) Siv Ahlstrand

Läs mer

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30

Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 DALS-EDS KOMMUN Socialnämnden 2009-08-25 Plats och tid Kommunkontoret, Stora Lee, tisdag 25 augusti 2009 kl 8.30-11.30 Beslutande Yvonne Simonsson (s) ordf Görsev Kaymaz (c) vice ordf Kerstin Sandqvist

Läs mer

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot

Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan Svensson-Sixbo (V) ledamot Sammanträdesprotokoll Sida 1 (9) Plats och tid Stadshuset, 14.00-15.15 ande Johan Andersson (S) ordförande Janet Andersson (S) ledamot Henrik Wöhlecke (M) vice ordförande Annette Linander (C) ledamot Håkan

Läs mer

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen

Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare Datum Ärendebeteckning Jonas Sverkén 2015-01-30 KS 2013/0228 50044 Kommunfullmäktige Motion från Inger Hilmansson (FP) om att investera i barnen Förslag till beslut Kommunfullmäktige

Läs mer

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00

PROTOKOLL. Datum Kommunstyrelsen 2015-04-09. Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Plats och tid Ljusdalssalen, Förvaltningshuset, Ljusdal kl 08:30-12:00 Beslutande: Lars Molin (M) ordförande jäv 124 Allan Cederborg (M) tjg ers istf Mia Troedsson (M) Kennet Hedman (M) Ulf Nyman (C) Harald

Läs mer

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv

Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering med de kommunala bolagens ägardirektiv Kommunfullmäktige 2012-11-26 236 551 Kommunstyrelsen 2012-11-12 239 571 Budgetutskottet 2012-10-23 30 4 Dnr 12.649-04 novkf21 Reviderat förslag till Strategisk plan och budget 2013-2015 och komplettering

Läs mer

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare

2004-10-20. Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag 2004-10-20, kl. 19.00-20.30. Marianne Martinsson, kommunsekreterare SAMMATRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid Färgelanda Allhem, onsdag, kl. 19.00-20.30 Beslutande Övriga deltagare 29 ordinarie ledamöter och 6 tjänstgörande ersättare, totalt 35 beslutande Se bifogade närvaro-

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2006-10-03 1 Organ Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunhuset, Gnosjö, kl 18.00-18.50 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Christer Gustafsson (kd) Lars-Åke Magnusson (kd) Dorota Westlund (kd)

Läs mer

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande

2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande 2011-11-10 2015-04-27 1 (11) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, måndag 27 april, 2015, kl. 13.00 15.15. Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Yoomi Renström (S) Ordförande Mikael Jonsson

Läs mer

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare

Lennart Hermansson, teknik- och fritidschef, 56-60 och 62 Björn Thorsson, enhetschef, 62 1 Christian Bagan, kommunsekreterare 1(10) Plats och tid Kommunhuset, lokal: Kulltorp, kl 15.00-17.20 Beslutande Nicklas Huuva (KD), ordförande Bengt-Göran Johansson (S), 1:e vice ordförande LarsÅke Magnusson (KD) ersätter Karolina Sköld

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Kommunstyrelsens arbetsutskott 2015-06-16 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(13) Plats och tid Örestensrummet, kommunhuset, Kinna, klockan 13.00 17.30 Varav budgetberedning, klockan 13.00 16.40 Beslutande M Margareta Lövgren C Leif Sternfeldt MBP Henry

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372

Sammanträdesdatum 2014-01-07. 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6. 2 Riktlinjer för investeringar KS 13/372 KOMMUNSTYRELSEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-01-07 PLATS OCH TID Nedre Fryken, tisdag 7 januari 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Information till kommunstyrelsen KS 13/6 2 Riktlinjer

Läs mer