239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 241 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 242 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 243 Taxa för prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 244 Plan- och bygglovtaxa 245 Taxa för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning 246 Renhållningstaxa 247 Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 248 Avgifter för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor 249 Hyror och avgifter inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamhetsområde 250 Kommunplan med budget 2013 samt ekonomisk plan Detaljplan för Kronobetet 1:7 i Skottorp - antagande 252 Detaljplaneläggning av havsstranden 253 Detaljplaneläggning av handels- och verksamhetsområde för del av Altona 2:1 vid Såghuset i Laholm 254 Utredning om huvudmannaskap för allmänna platser och gator i kustområdet

2 255 Ramavtal för upprättande av detaljplan för Åmot 2:217, 2:221 och 2:4 i Mellbystrand 256 Firmateckning för kommunens förvaltade stiftelser 257 Svar på frågor från kommunens revisorer med anledning av den ekonomiska utvecklingen 258 Åtgärdsplaner mot befarade budgetunderskott 259 Ansökan om bidrag för lokalt naturvårdsprojekt - Såghuslund 260 Yttrande till Trafikverket över förslag till nya föreskrifter för väg E6, Hallands län 261 Personalkostnadsuppföljning 262 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda 263 Begäran om medel för inrättande av tidsbegränsad tjänst för att leda arbetet med att öka möjligheten till heltid/önskad sysselsättningsgrad för anställda i Laholms kommun 264 Avtal om anläggningsarrende för förskola på fastigheten Åmot 2:34, Hökagården i Mellbystrand 265 Anmälan av delegationsbeslut 266 Anmälningar 267 Informationsärenden

3 Laholms kommun Kommunstyrelsen har haft sammanträde den 13 november 2012 Protokollet som justerats den 15 november 2012, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, Laholm Kommunledningskontoret Jonas Påhlsson Kommunsekreterare Bevis om anslag Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 16 november 2012 till och med den 6 december 2012 intygas. Jonas Påhlsson Kommunledningskontoret

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 1 (42) Plats och tid Stadshuset i Laholm kl Beslutande Thomas Jönsson (M), ordförande, , Erling Cronqvist (C), 238, , ordförande 254 Kjell Henriksson (S) Christer Johnsson (M) Elisabet Babic (M) Roland Gottfridsson (C) Magnus Johansson (S), 238, 244, 245, 250, 256, 260 Lena Angviken (MP) Bertil Johansson (Lap) Kaj Talik (C), 239 Kristina Jönsson (S), , , , , John Löfstedt (M), 254 Övriga deltagande John Löfstedt (M), ersättare, , Emma Gröndahl (FP), ersättare, 238, 244, 245, 250, 256, 260 Kaj Talik (C), ersättare, 238, Margareta Svensson (KD), ersättare Tenny Davidsson (S), ersättare, 238, 244, 245, 250, 256, 260 Kristina Jönsson (S), ersättare, 238, 244, 245, 250, 256, 260 Nils Danred, kommunchef Charlotta Hansson, samhällsbyggnadschef, 244 Mattias Leijon, ställföreträdande VA-chef, 245 Catarina Berg, Laholmsbuktens VA, 245 Ingemar Nilsson, ekonomichef, 250 Kristoffer Dehlin, ekonom, 250 Agneta Wesslén, utredningssekreterare, 250 Mikael Lennung, mark- och exploateringsansvarig, 264 Ove Bengtsson, IT-chef, 267 Jonas Påhlsson, kommunsekreterare Utses att justera Kjell Henriksson (S) Plats och tid för justering Kommunledningskontoret kl Paragrafer Sekreterare Jonas Påhlsson Ordförande , Thomas Jönsson (M) Ordförande 254 Erling Cronqvist (C) Justerande Kjell Henriksson (S)

5 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 KS 238 Dnr Svar på motion om stöd till ridskola I en motion till kommunfullmäktige yrkar Bertil Johansson (Lap) att fullmäktige ska ge kultur- och utvecklingsnämnden i uppdrag att ta upp förnyade kontakter med ridklubben i Antorp om startbidrag och att kommunen ska skjuta till ytterligare kronor i bidrag till ridklubben. s beredning Kultur- och utvecklingsnämnden skriver i sitt beslut att nämnden har till Ridskolan Schoones i Antorp gett ett startbidrag på kronor, samt ett lokalbidrag i förskott på kronor. Därmed föreslår nämnden att motionen avslås. Motion den 14 juni Kultur och utvecklingsnämndens protokoll den 29 oktober Beredningsutskottets protokoll den 5 november Yrkanden Bertil Johansson (Lap): Bifall till motionen. Roland Gottfridsson (C), Elisabet Babic (M): Bifall till beredningsutskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Johanssons yrkande och därefter på beredningsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige avslår motionen. forts

6 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 forts Reservation Bertil Johansson (Lap) reserverar sig mot beslut till förmån för eget yrkande.

7 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 KS 239 Dnr Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk I en motion till kommunfullmäktige yrkar Lars Jeppson och Bertil Johansson (Lap) att miljö- och byggnadsnämnden ges i uppdrag att med hjälp av en från verksamhetsutövaren oberoende konsult mäta ljudnivåerna hos de boende i Oxhult och Kåphult som känner sig störda av vindkraftverk. Kommunfullmäktige har den 29 maj 2012 remitterat motionen till miljö- och byggnadsnämnden. s beredning Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. Miljö- och byggnadsnämnden skriver i sitt beslut att enligt miljöbalken är det den som driver en verksamhet som ska utföra de kontroller och mätningar som krävs. I tillståndet för vindkraftsparkerna i Oxhult och Kåphult anges villkor för högsta ljudnivå vid bostäder och hur ljudnivån ska kontrolleras. Mätningarna ska utföras enligt standardiserade metoder och utföras av företag som är ackrediterat för den typen av mätningar. Det är en vedertagen princip att företag själva väljer och anlitar konsulter i sin egenkontroll. Miljö- och byggnadsnämnden har bedömt att i det aktuella ärendet inte finns skäl att avvika från denna princip. Resultatet av ljudberäkningarna visar att ljudet från vindkraftverken inte ger upphov till ljudnivåer över 40 db(a) utomhus vid någon av de aktuella bostäderna. Beräkningarna av ljudnivån inomhus visar att Socialstyrelsens riktvärde för lågfrekvent ljud underskrids. Motion den 11 maj Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 24 oktober Beredningsutskottets protokoll den 5 november forts

8 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 forts Yrkanden Bertil Johansson (Lap): Bifall till motionen. Elisabet Babic (M), Roland Gottfridsson (C): Bifall till beredningsutskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Johanssons yrkande och därefter på beredningsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige avslår motionen. På grund av jäv deltar inte Erling Cronqvist (C) i handläggningen av ärendet. Reservation Bertil Johansson (Lap) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

9 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 KS 240 Dnr Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Miljö- och byggnadsnämnden har med anledning av ändrade bestämmelser, ändrat kostnadsläge, förändringar i gruppindelningar och tidsåtgång i tillsynen för olika verksamheter gjort en översyn av taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. s beredning Miljö- och byggnadsnämnden har sett över taxan med utgångspunkt att timtaxan anpassas till aktuellt kostnadsläge. Timtaxan beräknas enligt Sveriges Kommuner och Landstings anvisningar. Taxorna anpassas till nya bestämmelser. Gruppindelningar, tidsåtgång, typen av avgift, fast avgift, besöksavgift eller timavgift justeras vid behov. I övrigt föreslås nödvändiga kompletteringar och justeringar så att taxan överensstämmer med tillsynsbehov och den tillsyn som bedrivs. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och att timtaxan justeras till 800 kr/timma. Taxan ska gälla från och med den 1 januari Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 26 september Beredningsutskottets protokoll den 5 november Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från och med den 1 januari 2013.

10 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 KS 241 Dnr Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen Miljö- och byggnadsnämnden har med anledning av ändrade bestämmelser, ändrat kostnadsläge, förändringar i gruppindelningar och tidsåtgång i tillsynen för olika verksamheter gjort en översyn av taxan för prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område. s beredning Miljö- och byggnadsnämndens har sett över taxan med utgångspunkt att timtaxan anpassas till aktuellt kostnadsläge. Timtaxan beräknas enligt Sveriges Kommuner och Landstings anvisningar. Taxorna anpassas till nya bestämmelser. Gruppindelningar, tidsåtgång, typen av avgift, fast avgift, besöksavgift eller timavgift justeras vid behov. I övrigt föreslås nödvändiga kompletteringar och justeringar så att taxan överensstämmer med tillsynsbehov och den tillsyn som bedrivs. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen och att timtaxan justeras till 800 kr/timma. Taxan ska gälla från och med den 1 januari Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 26 september Beredningsutskottets protokoll den 5 november Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen att gälla från och med den 1 januari 2013.

11 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 KS 242 Dnr Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Miljö- och byggnadsnämnden har med anledning av ändrade bestämmelser, ändrat kostnadsläge, förändringar i gruppindelningar och tidsåtgång i tillsynen för olika verksamheter gjort en översyn av taxan för offentlig kontroll av livsmedel. s beredning Miljö- och byggnadsnämndens har sett över taxan med utgångspunkt att timtaxan anpassas till aktuellt kostnadsläge. Timtaxan beräknas enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) anvisningar. Enligt livsmedelslagen ska åtminstone två olika taxor tilllämpas, en lägre avgift för registrering och extra offentlig kontroll där restid ingår och en högre avgift för planerade kontroller där restiden inte ingår. Enligt livsmedelslagen krävs full kostnadstäckning för kontrollen. Avgiften får inte subventioneras av skattekollektivet. Taxans lydelse följer SKL:s förslag. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa för offentlig kontroll av livsmedel och att timtaxan justeras till 800 kr/timma för extra offentlig kontroll och registrering och 950 kr/timma för planerad kontroll. Timtaxan är beräknad på 2012 års kostnader. Taxan ska gälla från och med den 1 januari Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 26 september Beredningsutskottets protokoll den 5 november Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för offentlig kontroll av livsmedel att gälla från och med den 1 januari 2013.

12 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 KS 243 Dnr Taxa för prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning Miljö- och byggnadsnämnden har sett över taxan för prövning enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. s beredning Utgångspunkten för översynen har varit att anpassa timtaxan till aktuellt kostnadsläge. Timtaxan beräknas enligt Sveriges kommuner och landstings anvisningar. Gruppindelningar, tidsåtgång och typ av avgift justeras vid behov. I övrigt görs nödvändiga kompletteringar och justeringar så att taxan överensstämmer med tillsynsbehov och den tillsyn som bedrivs. Timtaxan för prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning justeras från 780 till 800 kronor/timma, i övrigt görs inga förändringar. Timtaxan är beräknad på 2012 års kostnader. Taxan ska gälla från och med den 1 januari Miljö- och byggnadsnämnden protokoll den 26 september Beredningsutskottets protokoll den 5 november Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning att gälla från och med den 1 januari 2013.

13 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 KS 244 Dnr Plan- och bygglovtaxa Kommunfullmäktige har den 26 april 2011 antagit miljö- och byggnadsnämndens förslag till ny plan- och bygglovtaxa att tillämpas på de ärenden som kommer in till miljö- och byggnadsnämnden från och med den 2 maj I samband med behandlingen av ny plan- och bygglovtaxa bestämde miljö- och byggnadsnämnden att en utvärdering skulle göras av effekterna utifrån införandet av den nya taxan och om det skulle anses nödvändigt även lämna förslag på revideringar. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att plan- och bygglovtaxan revideras. Revideringen innebär bland annat en minskning av kostnaderna för kommunicering samt att flera intervall för byggnationer under 129 kvadratmeter införs. Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 26 september Beredningsutskottets protokoll den 5 november Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar föreslagen plan- och bygglovtaxa att gälla från och med den 1 januari 2013.

14 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 KS 245 Dnr Taxa för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning Laholmsbuktens VA föreslår kommunfullmäktige i Laholms kommun att genomföra förändringar i formuleringar, konstruktion och nivåer i VA-taxan att gälla från och med l januari s beredning VA-verksamhetens intäkter utgörs dels av anläggningsavgifter (engångsavgifter som erläggs i samband med anslutning till den allmänna VA-anläggningen) och dels av löpande brukningsavgifter. Inför 2013 har brukningsavgifterna med tillhörande taxeföreskrifter genomarbetats och reviderats med syfte att taxorna för Laholms och Halmstads kommuner konstruktionsmässigt och innehållsmässigt ska vara så likvärdiga som möjligt. Förslaget innebär konstruktions- och innehållsmässiga justeringar i taxeföreskrifterna. Justering av anläggningsavgifterna föreslås genom höjning av tomtyteavgiften med 3 kr inklusive moms/m² för såväl bostadsfastighet som annan fastighet. Justeringen syftar till att över tre år likställa taxenivån med gällande taxa för Halmstad kommun samt att täcka kostnadsökningar för drift, underhåll och investeringar. Laholmsbuktens VA-nämnds protokoll den 20 september Beredningsutskottets protokoll den 5 november Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning för Laholms kommun att gälla från och med l januari 2013.

15 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 KS 246 Dnr Renhållningstaxa Servicenämnden har tagit fram förslag på renhållningstaxa att gälla från och med den 1 januari Förslaget innebär bland annat att de allmänna bestämmelserna har utökats med definitioner och att det införs en möjlighet för fastighetsinnehavare att ansöka om att överlåta abonnemang till nyttjanderättshavare. Avgifterna för verksamheter att lämna avfall på Ahla deponi och återvinningscentral höjs i det flesta fall med 10 %. Avgifterna för hushållsavfall är oförändrade. Servicenämndens protokoll den 26 september Beredningsutskottets protokoll den 5 november Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar föreslagen renhållningstaxa att gälla från och med den 1 januari 2013.

16 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 KS 247 Dnr Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Socialnämnden föreslår med anledning av ny alkohollagstiftning förändringar i Laholms kommuns avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel att gälla från och med den 1 januari s beredning Socialnämnden föreslår att nya avgifter enligt nedan införs: Kunskapsprov, per tillfälle kr Cateringlokal, registerhållsavgift, engångsavgift, per år 500 kr Gemensam serveringsyta, per tillstånd kr Socialnämndens protokoll den 23 oktober Beredningsutskottets protokoll den 5 november Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar föreslagna avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel att gälla från och med den 1 januari 2013.

17 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 KS 248 Dnr Avgifter för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor Kommunfullmäktige beslutade den 26 augusti 2010 om avgifter för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor. I beslutet gavs kommunstyrelsen rätt att från och med 2012 för varje kalenderår besluta att höja den i 3 angivna timkostnaden med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i Statistiska Centralbyråns lönekostnadsindex räknat fram till den 1 oktober före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Räddningstjänsten föreslår att ett tillägg görs till den befintliga taxan vilket innebär att den årliga uppräkningen även gäller den grundläggande avgiften. Ändringen föreslås gälla från och med den 1 januari Räddningstjänstens tjänsteskrivelse den 29 oktober Beredningsutskottets protokoll den 5 november Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till avgifter för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor att gälla från och med den 1 januari 2013.

18 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 KS 249 Dnr Hyror och avgifter inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamhetsområde Kultur- och utvecklingsnämnden har gjort en översyn av gällande hyror och avgifter inom nämndens verksamhetsområde och föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ändring av hyror och avgifter inom nämndens verksamhetsområde att gälla från och med den 1 januari Ur förslaget till hyror och avgifter har friskvårdskorten lyfts bort för behandling i december månad Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 29 oktober Beredningsutskottets protokoll den 5 november Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar föreslagna hyror och avgifter inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamhetsområde att gälla från och med den 1 januari 2013.

19 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 KS 250 Dnr Kommunplan med budget 2013 samt ekonomisk plan Kommunstyrelsens beredningsutskott lägger fram förslag till kommunplan med budget 2013 samt ekonomisk plan Kommunstyrelsen har den 15 maj 2012 fastställt riktlinjer och direktiv för nämndernas arbete med budget, kommunplan och nämndsplaner för år 2013 samt ekonomisk plan Nämnderna har lämnat in underlag som därefter beretts av kommunstyrelsens beredningsutskott. Mot bakgrund av det begränsade finansiella utrymmet för resursförstärkningar till nämnderna prioriteras i budgetförslaget att verksamheterna kompenseras för volymökningar och att resurser tillskjuts för sådana verksamheter där nämnderna på kort sikt har små möjligheter att påverka kostnaderna. Dessutom kompenseras nämnderna för tillkommande lokalkostnader till följd av nybyggnationer och ombyggnationer. För att uppnå kravet på en långsiktig god ekonomisk hushållning har kommunen haft som målsättning att det finansiella överskottet ska uppgå till ett belopp som motsvarar minst 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. I det nu föreliggande förslaget sänks denna ambition temporärt under åren 2013 och 2014 till 1 procent. Budgeterat resultat uppgår till +10,5 mkr under år Investeringsplanen för de tre nästkommande åren inrymmer investeringar om totalt 444 mkr. Behovet av nyupplåning under samma period beräknas till 130 mkr. Nämndernas underlag till kommunplan, budget 2013 samt ekonomisk plan Kommunstyrelsens beredningsutskotts övervägande och ställningstagande kring kommunplan med budget 2013 samt ekonomisk plan forts

20 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 forts Kommunledningskontorets ekonomiska sammanställningar. Socialdemokraternas förslag till budget Yrkanden Erling Cronqvist (C), Bertil Johansson (Lap), Elisabet Babic (M): Bifall till beredningsutskottets förslag. Kjell Henriksson (S), Lena Angviken (MP): Kommunens utdebitering för år 2013 fastställs till 21:08 kronor per skattekrona. De ökade intäkterna ska fördelas enligt följande: Barn- och ungdomsnämnden Kultur- och utvecklingsnämnden Socialnämnden Servicenämnden Kommunstyrelsen tkr tkr tkr tkr tkr Beslutsgång Ordförande ställer proposition på beredningsutskottets förslag och därefter på Kjell Henrikssons förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar följande: Nämndernas budgetramar Driftbudgetens nettobudgetramar år 2013 uppgår för respektive nämnd till följande: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelse VA-verksamhet Kultur- och utvecklingsnämnden Servicenämnden Servicenämnd avfallsverksamhet Miljö- och byggnadsnämnden tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr forts

21 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 18 forts Barn- och ungdomsnämnden Socialnämnden Överförmyndarnämnd tkr tkr tkr Övergripande 1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till budget och kommunplan för år 2013 med angivna gemensamma och nämndsspecifika inriktningsmål och gemensamma prioriterade resultatmål. 2. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till finansiella mål för verksamheten. 3. Kommunens utdebitering för år 2013 fastställs till 20:58 kronor per skattekrona. 4. Resultat-, finansierings- och balansbudgeten fastställs. 5. Det framlagda förslaget till ekonomisk plan för åren 2014 och 2015 godkänns. Planen förutsätter en ännu icke specificerad resultatförstärkning på tkr under 2014 och ytterligare tkr under Kommunstyrelsen ges i uppdrag att snarast ta initiativ till en strukturerad genomgång och omprövning av samtliga kommunala verksamheter för att skapa utrymme att finansiera ambitionshöjningar eller andra resursbehov inom prioriterade verksamheter men även för att sänka den allmänna kostnadsnivån. Kommunstyrelsen kan besluta om särskilda direktiv till nämnderna. Arbetet ska utmynna i en handlingsplan som kan bilda ett underlag för 2014 års budgetarbete. 7. Anslag till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov medges med 800 tkr. forts

22 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 19 forts 8. Kommunstyrelsen bemyndigas att under år 2013 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder med totalt tkr. Dessutom bemyndigas kommunstyrelsen utöver den i finansieringsbudgeten angivna upplåningsramen under år 2013 utnyttja kredit som tillfällig likviditetsförstärkning upp till ett belopp av tkr. 9. Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen att under år 2013 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande det lån som förfaller till betalning under år Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Laholmshem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Borgensramen är oförändrad i förhållande till 2012 års nivå. 11. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om omdisponeringen mellan nämnder eller från centralt anslag som är en följd av organisatoriska förändringar, fördelning av lönekostnadskompensation, interndebiteringssystem eller andra förändringar av mindre omfattning som inte är av principiell betydelse. Kommunstyrelsen bemyndigas även att från centralt anslag till socialnämndens budget omdisponera särskilda medel för individoch familjeomsorg och från centralt anslag för volymökningar omdisponera medel till berörda nämnder. 12. Kommunstyrelsen bemyndigas att omdisponera medel från anslag för oförutsedda investeringsutgifter till andra nämnder. 13. Påbörjande medges för investeringar under år 2012 för vilka anslag finns upptagna i budget för år Reservation Kjell Henriksson (S), Magnus Johansson och Lena Angviken (MP) reserverar sig mot beslutet.

23 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 20 KS 251 Dnr Detaljplan för Kronobetet 1:7 i Skottorp - antagande Miljö- och byggnadsnämnden förslår att kommunstyrelsen antar förslag till detaljplan för Kronobetet 1:7. Planförslaget innebär inte någon betydande miljöpåverkan. s beredning Planområdet gränsar i väster mot Strandvägen, i norr mot Rosenlundsvägen och i öster mot Stensåvägen (väg 585). Planöversynen medger att verksamheter även fortsättningsvis kan kopplas till och underordnas boendet. Inom planområdet finns möjlighet till mindre bebyggelsekompletteringar. Vidare medför planförslaget en anpassning till rådande förhållanden då delar av nuvarande markanvändning är planstridig. Planarbetet kan ses som en del i en kommande översyn av Skottorps övriga detaljplaner. Planen handläggs genom enkelt planförfarande. Beredningsutskottet hade inget att erinra mot planförslaget i samband med samrådet. Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 24 oktober Beredningsutskottets protokoll den 5 november Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar detaljplan för Kronobetet 1:7 i Skottorp.

24 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 21 KS 252 Dnr Detaljplaneläggning av havsstranden Kommunledningskontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra en ändring av detaljplanen för området vid havsstranden i kustområdet i syfte att trygga utvecklingen av havsstranden. s beredning Kommunledningskontoret beskriver att havsstranden alltmer har uppmärksammats för sitt unika värde för rekreation och turism och det är av yttersta vikt att detta värde kan utvecklas. Service för de som utnyttjar havsstranden bör tryggas för framtiden liksom parkeringsmöjligheterna för de som nyttjar stranden. Detaljplanen för hela kuststräckan i Mellbystrand och Skummeslövstrand bör ses över för att trygga utvecklingen av havsstranden. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober Beredningsutskottets protokoll den 5 november Yrkanden Bertil Johansson (Lap): Den andra och tredje meningen i det andra stycket under rubriken ärendets beredning i beredningsutskottets förslag ska utgå. Thomas Jönsson (M), Erling Cronqvist (C): Orden ska ändras till bör i den andra och tredje meningen i det andra stycket under rubriken ärendets beredning i beredningsutskottets förslag. Kommunstyrelsen ska ges tillfälle till yttrande över förslag till detaljplan före det att planen går ut på samråd. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på beredningsutskottets förslag därefter på Johanssons yrkande och slutligen på Jönssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jönssons förslag. forts

25 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 22 forts Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen uppdrar åt miljö- och byggnadsnämnden att genomföra en ändring av detaljplanen för området vid havsstranden i kustområdet. 2. Detaljplaneändringen ska ta hänsyn till såväl nuvarande som kommande behov av servicepunkter i strandområdet liksom beakta möjligheter till en brygga/pir i såväl norr som söder. Parkering bör anordnas enligt principutredning av konsultföretaget Tyréns daterad april Parkeringsområdena bör avgränsas såväl i nord - sydlig riktning som i öst - västlig riktning och en del av stranden närmast havet bör vara bilfri. För hela strandområdet ska kommunalt huvudmannaskap gälla. 3. Kommunstyrelsen ska ges tillfälle till yttrande över förslag till detaljplan före det att planen går ut på samråd. Reservation Bertil Johansson (Lap) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Beslutsexpediering Miljö- och byggnadsnämnden

26 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 23 KS 253 Dnr Detaljplaneläggning av handels- och verksamhetsområde för del av Altona 2:1 vid Såghuset i Laholm De handelsindex som finns för kommunen pekar på att det finns en outnyttjad efterfrågan på handel i kommunen. Detta har även lett till att kommunstyrelsen i sina mål pekat ut handel som ett prioriterat område för näringslivsutveckling. Ett detaljhandelsföretag har en tid efterfrågat lägen i den östra delen av staden. Kommunen äger mark öster om Sofieroleden norr om väg 24 mot Såghuset. Idag gäller inte någon detaljplan för detta område. Kommunledningskontoret noterar att aktuellt område ligger väl till mot bostadsområden vid Glänninge och får annonsläge både mot väg 24 och Sofieroleden. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt miljö- och byggnadsnämnden att upprätta detaljplan för handel och icke störande verksamheter för området. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 oktober Beredningsutskottets protokoll den 5 november Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar åt miljö- och byggnadsnämnden att upprätta detaljplan för handel och icke störande verksamheter för den mark kommunen äger på den norra sidan av väg 24 mot Såghuset. Beslutsexpediering Miljö- och byggnadsnämnden

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2012-08-30 64 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2012 65 Kommunplan och budget för år 2013 samt ekonomisk plan 2014-2015 66 Budget

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-10-22 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-10-22 Ärendelista 100 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 101 Dnr 2015-000170 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-08-28 69 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2014 70 Budget skolskjuts 2015 71 Återremiss motion om förskola i Vallberga

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 22 maj 2012 kl. 8:30-9:20 Plats Stadshuset, KS-salen Omfattning 64-66 Beslutande Johan Persson (S) Malin Petersson (M) Anette Lingmerth (S) Anna Thore (MP)

Läs mer

77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand

77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand Servicenämnden Sammanträdesdatum 2014-08-27 Ärendelista 75 Ekonomisk månadsuppföljning 76 Svar på motion om ekologisk mat 77 Slutredovisning av om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Omgående justering

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Omgående justering Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2012-05-31 Omgående justering 40 Budgetuppföljning 1 2012 46 Revidering av Laholms kommuns författningssamling 2.5 Taxor och avgifter förskole-

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-12-03

Kommunstyrelsen. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2013-12-03 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2013-12-03 Ärendelista 245 Överenskommelse om fastighetsreglering för del av Mellby 17:1, Nyby industriområde 246 Bolagsordning och ägardirektiv för Laholms Kommunfastigheter

Läs mer

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärendelista. 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Ärendelista. 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2011-06-28 Ärendelista 84 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid Kommunfullmäktige 2011-06-28 1 (3) Plats

Läs mer

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef

Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Se bifogad närvarolista. Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline Depui, kommunchef Kommunfullmäktige 2015-02-16 1(11 ) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset, Skoghall, kl 18.30-18:55 Beslutande Se bifogad närvarolista Övriga närvarande Margareta Persson, kommunsekreterare Caroline

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2012-06-28 54 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2012 55 Handkassor och växelkassor inom barn- och ungdomsnämndens verksamhet

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden Budgetuppföljning 1 med prognos för år 2013

Sammanträdesdatum Servicenämnden Budgetuppföljning 1 med prognos för år 2013 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Ärendelista 42 Ekonomisk uppföljning 43 Budgetuppföljning 1 med prognos för år 2013 44 Överenskommelse beträffande hyra och blockhyresavtal avseende LSS-boende på fastigheten

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 19 maj 2015 kl. 8:30-9:10 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 37-38 Beslutande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Bertil Dahl (V) Inger Hilmansson

Läs mer

104 Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter i norra Mellbystrand (Tallhagsvägen, Poppelvägen och Granvägen)

104 Medborgarförslag om parkeringsmöjligheter i norra Mellbystrand (Tallhagsvägen, Poppelvägen och Granvägen) ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 100 Budgetuppföljning 2012 101 Nämndsplan för år 2013 102 Underlag till kommungemensam omvärldsanalys 103 Utbyte och förnyelse av gatubelysning 104 Medborgarförslag

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-08-27 Ärendelista 78 Dnr 2015-000115 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 79 Dnr 2015-000218 Budget skolskjuts 2016 80 Dnr 2015-000201 Plansamråd

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2014-01-30 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2014-01-30 1 Barn- och ungdomsnämndens internbudget för 2014 2 Uppföljning av internkontrollplan år 2013 3 Verksamhetschef skolhälsovården

Läs mer

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kommunfullmäktige. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum 2014-10-21 Ärendelista 164 Val av ordförande samt förste och andre vice ordförande i kommunfullmäktige 165 Val av kommunfullmäktiges valberedning 166 Kommunfullmäktiges

Läs mer

Servicenämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-06-20. 59 Ekonomisk uppföljning. 60 Upphandling av fastighetsunderhåll. 61 Reviderad kostutredning

Servicenämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-06-20. 59 Ekonomisk uppföljning. 60 Upphandling av fastighetsunderhåll. 61 Reviderad kostutredning Servicenämnden Sammanträdesdatum 2012-06-20 Ärendelista 59 Ekonomisk uppföljning 60 Upphandling av fastighetsunderhåll 61 Reviderad kostutredning 62 Upphandling städtjänster 63 Hastighetsplan enligt Rätt

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-05-22

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-05-22 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-05-22 Ärendelista 46 Budgetuppföljning 2012 47 Redovisning av stimulansmedel för äldre år 2011 48 Delredovisning av projekt familjefridsamordnare 49 Omvärldsbevakning

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-27 Ärendelista 11 Internbudget 2015 12 Bruttobudgetförändring 2015 13 Lokalansvarig tjänsteman för socialnämnden 14 Kommunala handikapprådet 15 Återrapportering

Läs mer

Kultur- och utvecklingsnämnden

Kultur- och utvecklingsnämnden Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2012-02-27 Ärendelista 19 Information om kommunens arbetslöshet samt utbetalningen av ekonomiskt bistånd 20 Slutredovisning av genomförandet och byggnationen

Läs mer

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen

1. Information om systematisk uppföljning av upphandlade ramavtal Föredragande: Björn Hedbäck, serviceförvaltningen 1(7) Kommunstyrelsen Tid Tisdagen den 25 november 2014 kl. 8:00 Plats Sammanträdesrum Magistern Enligt uppdrag Jonas Sverkén Föredragningslista Val av protokollsjusterare 1. Information om systematisk

Läs mer

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag

KALLELSE/UNDERRÄTTELSE. Kommunfullmäktige. Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset. Ärende Beteckning Förslag KALLELSE/UNDERRÄTTELSE Upprättad 2014-11-03 Kommunfullmäktige Sammanträde 11 november klockan 18 i fullmäktigesalen, stadshuset Ärende Beteckning Förslag 1. Val av justerare och tid för justering Lars

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunstyrelsen 2008-11-10 250 476 Arbets- och personalutskottet 2008-10-27 238 592 Dnr 08.444-04 novkf14 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2009-2011 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-10-23

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-10-23 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-10-23 Ärendelista 84 Nämndsplan 2013 85 Åtgärdsplan med anledning av befarat budgetunderskott 86 Kommungemensam omvärldsanalys 87 Översyn av avgifterna på serveringstillstånd

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-05-21 Ärendelista 50 Budgetuppföljning 1 år 2015 51 Årsredovisning avseende fristående förskolor och fritidshem år 2014 52 Uppföljning av politiskt program

Läs mer

Valnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Valdistriktsindelning inför 2014 års val. 2 Valnämndens budget 2014

Valnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Valdistriktsindelning inför 2014 års val. 2 Valnämndens budget 2014 Valnämnden Sammanträdesdatum 2013-06-25 Ärendelista 1 Valdistriktsindelning inför 2014 års val 2 Valnämndens budget 2014 3 Information om valnämndens erfarenheter från tidigare val 4 Valets utmaningar

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2012-05-31 41 Differentierat resursfördelningssystem 42 Årsredovisning avseende fristående förskoleverksamhet och skolbarnsomsorg 2011 43

Läs mer

96 Svar på motion om alkolås på kommunens fordon. 97 Svar på motion om belysning på cykelbanan mellan Laholm och Hemmeslöv

96 Svar på motion om alkolås på kommunens fordon. 97 Svar på motion om belysning på cykelbanan mellan Laholm och Hemmeslöv Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-05-13 Ärendelista 94 Tomtpriser för del av Ysby 21:4 95 Svar på motion om elbilar 96 Svar på motion om alkolås på kommunens fordon 97 Svar på motion om belysning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 17 maj 2016 kl. 8:30-8:55 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 49-51 ande Anders Andersson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita Abaza (S)

Läs mer

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV)

Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister Mattsson (S) Bengt Mård (M) Tommy Edenholm (KV) 7HYLTE KOMMUN Kommunstyrelsens arbetsutskott 2010-04-13 1 (7) Plats och tid Räddningsstationen, Hyltebruk kl 08.30 12.00 Beslutande Lennart Ohlsson (C ) ordförande Micael Arnström (S) vice ordförande Krister

Läs mer

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson

Susanne Karlsson (C) (ersättare Pär-Ove Lindqvist (M)) Kanslienheten, onsdag 14 december. Helena Randefelt. Ordförande Irja Gustavsson Plats och tid Näset, kommunhuset, kl. 9.00-9.30 Beslutande Tjänstgörande ersättare Övriga deltagande Utses att justera Irja Gustavsson (S), ordförande Jonas Kleber (C), vice ordförande Linda Svahn (S)

Läs mer

Protokoll. Byggnadsnämnden

Protokoll. Byggnadsnämnden Byggnadsnämnden 133-134 Byggnadsnämnden Sida 2 Byggnadsnämndens sammanträde 133 Delårsrapport per 2010-06-30 134 Remiss Ändring av reglementen, nya regler för strandskydd och prövning av vindkraft Byggnadsnämnden

Läs mer

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69

2015-02-26. Ann-Katrin Karlsson, kommunsekreterare Göran Sandström, ekonomichef 69 Henrik Jakobsson, ekonom 69 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 158 (168) Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 1 Torsdag 26 februari 2015, kl. 10.00-12.05 Beslutande Jeanette Wäppling (v), ordförande Lars Alriksson (m) vice

Läs mer

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50

Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, 2013-02-27 kl 08.00-8.50 1(10) Plats och tid Schaktet, kommunhuset, Bjuv, kl 08.00-8.50 Beslutande Ledamöter Stefan Svalö (S), ordf Anders Månsson (S) Christer Landin (S) Ninnie Lindell (M) Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande

Läs mer

Servicenämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-10-22. 98 Ekonomisk månadsuppföljning. 99 Yttrande över Klimatanpassningsplan för Laholms kommun

Servicenämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-10-22. 98 Ekonomisk månadsuppföljning. 99 Yttrande över Klimatanpassningsplan för Laholms kommun Servicenämnden Sammanträdesdatum 2014-10-22 Ärendelista 98 Ekonomisk månadsuppföljning 99 Yttrande över Klimatanpassningsplan för Laholms kommun 100 Yttrande över Laholms kommuns strategi för att stödja

Läs mer

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen

Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen PROTOKOLLSUTDRAG Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2015-01-07 1/2 SBN 7 Dnr SBN/2015:39-206 Taxa för prövning och offentlig kontroll enligt livsmedelslagen Beslut Samhällsbyggnadsnämnden föreslår

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL ARVIKA KOMMUN. Kommunstyrelsen Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson Plats och tid Arvika Näringslivscentrum, klockan 15.00-16.45 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Claes Pettersson, ordförande (s) Aina Wåhlund (s) Jan Wettmark (m) Sten Fransson (s) Inger Hjerpe

Läs mer

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS

Kommunstyrelsen. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-09-10. Underskrifter ANSLAG/BEVIS Plats och tid Sammanträdesrummet Mästaren, kl 14.00-16.45 ande Claes Jägevall (FP) ordf Laila Gröhn (FP) ersätter Alda Daniel (FP) Claes-Gunnar Almestål (FP) Ann-Britt Danielsson (M) Peo Andersson (M)

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering

Sammanträdesdatum 2013-01-24. 1 Upprop. 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av tid och plats för justering KOMMUNFULLMÄKTIGE KALLELSE Sammanträdesdatum 2013-01-24 PLATS OCH TID KilArena, torsdag 24 januari 2013, kl. 19.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR 1 Upprop 2 Val av två justerare samt tillkännagivande av

Läs mer

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare

Kommunstyrelsen. Utses att justera: BrittMarie Hansson Liss Böcker Paragrafer: 344-346. Sekreterare. Ordförande. Justerare 1 Plats och tid: Stadsbiblioteket, 2011-10-24 kl 17:30-18:15 Beslutande: Åsa Herbst (M) Ola Carlsson (M) Robin Holmberg (M) Jasna L Martinsson (M) tjg ersättare för Göran Larsson Liss Böcker (C) Eva Kullenberg

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.00-13.25 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-03-28 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Lars Olsson

Läs mer

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2011-09-22 Ärendelista 136 Ekonomisk redovisning 137 Medborgarförslag om kulturanslagstavla 138 Remiss av departementspromemorian Vissa frågor angående

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden Sammanträdesdatum 2013-12-17 Ärendelista 128 Internkontrollplan 2014 129 Handkassa Emmaus 130 Remiss - Delrapport angående översyn av kommunens politiska organisation mm inför mandatperioden

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2016-11-24 Ärendelista 96 Dnr 2016-000076 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2016 97 Dnr 2016-000107 Redovisning av huvudmannens systematiska kvalitetsarbete

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-02-28

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-02-28 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2012-02-28 Ärendelista 15 Årsredovisning 2011 16 Reviderad investeringsbudget 2012 17 Detaljplan för Kv Hästen 2, 3, 4, 6, 7 i Laholms stad och kommun 18 Uppföljning av

Läs mer

29 Påbörjandet av arbetet med miljö- och byggnadsnämndens budget, kommunplan och nämndsplan för år 2014 samt ekonomisk plan

29 Påbörjandet av arbetet med miljö- och byggnadsnämndens budget, kommunplan och nämndsplan för år 2014 samt ekonomisk plan Miljö- och byggnadsnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-20 Ärendelista 29 Påbörjandet av arbetet med miljö- och byggnadsnämndens budget, kommunplan och nämndsplan för år 2014 samt ekonomisk plan 2015-2016

Läs mer

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande

Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande 1 (14) Kommunkontoret, sammanträdesrummet Eken kl. 09.00-11.10 Beslutande Arnold Andréasson (C), ordförande Bo Dahlqvist (PF), 1:e vice ordförande Lars Svensson (S), 2:e vice ordförande Övriga deltagande

Läs mer

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda Kommunfullmäktige 2012-09-24 174 416 2012-09-10 179 454 2012-08-27 177 381 Dnr 12.389-02 septkf16 Förslag till komplettering av Luleå kommuns regler kring Pension och avgångsersättningar för förtroendevalda

Läs mer

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-04-22

Socialnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-04-22 Socialnämnden Sammanträdesdatum 2014-04-22 Ärendelista 44 Överlåta uppgifter ur journaler och annan datainsamling inom socialnämndens ansvarsområde till tredje part i samband med teknikutveckling 45 Handlingsplan

Läs mer

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V

Sammanträdesdatum. Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi, V PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(10) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2016-02-03, kl 0900-1200 ande Harry Rantakyrö, S Jan Larsson, S Maria Törmä Lindmark, S, 1-2 Laila Mäki, S Britta Tervaniemi,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 15.00-15.15 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2006-11-22 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Tommy Nilsson (s) ordf Lars Olsson (c)

Läs mer

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m)

Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan. Eva Olsson (fp) ers f Kenneth Carlsson (fp) Rune Månsson (s) Magnus Malm (m) 1(1) Plats och tid: 13.00 16.30 Kommunkontoret, sessionssalen onsdag 6 oktober 2004, klockan Beslutande: Närvarande ej tjänstgörande ersättare Olle Hagström Bo Johansson Zaid Långström (s) ordf Ann Marie

Läs mer

103 Granskning - detaljplan för del av Ysby 21:4. 105 Upphävande av lokal trafikföreskrift gällande hastighet

103 Granskning - detaljplan för del av Ysby 21:4. 105 Upphävande av lokal trafikföreskrift gällande hastighet Servicenämnden Sammanträdesdatum 2013-11-20 Ärendelista 102 Ekonomisk månadsuppföljning 2013 103 Granskning - detaljplan för del av Ysby 21:4 104 Servicenämndens sammanträdesplan år 2014 105 Upphävande

Läs mer

203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel

203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel PROTOKOLLSUTDRAG Sammanträdesdatum Sida 2015-09-14 1 (2) KOMMUNSTYRELSEN Dnr KSF 2015/297 203 Taxa för tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

61 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen till 2014 års allmänna. 62 Uppföljning av budget efter 2014 års val till Europaparlamentet

61 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen till 2014 års allmänna. 62 Uppföljning av budget efter 2014 års val till Europaparlamentet Valnämnden Sammanträdesdatum 2014-08-20 Ärendelista 60 Förordnande av röstmottagare i röstningslokaler för förtidsröstningen inför 2014 års allmänna val 61 Förordnande av röstmottagare i vallokal på valdagen

Läs mer

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg

Marianne Kjellquist. Kommunledningskontoret. Ola Blomberg Sammanträdesdatum Sida 0 Beslutande organ Plats och tid Stadshuset, Vänersalen klockan 13.00-15.00 Beslutande Johan Abrahamsson (M) Ordförande, deltog ej 99 Christer Dalvik (MAP) 1: e vice ordförande Marianne

Läs mer

Sammanträdesdatum Servicenämnden

Sammanträdesdatum Servicenämnden ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 104 Ekonomiskt utfall augusti månad 2009 105 Förslag till prioriteringslista angående kostservice organisation avseeende lokaler, utrustning och inredning

Läs mer

PROTOKOLL 1 (5)

PROTOKOLL 1 (5) PROTOKOLL 1 (5) 2016-09-13 Kommunstyrelsen Plats och tid Forumsalen, Campus Skellefteå, kl. 09.45 09.55 Beslutande Lorents Burman (S), ordförande Agneta Hansson (V) Andreas Löwenhöök (M), ej 404 Andreas

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-06-28

Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-06-28 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 151 Försäljning av aktier i Laholms Biogas AB 152 Kostnadsram för om- och tillbyggnad av Mellbystrandsskolan och nybyggnation av idrottshall i Mellbystrand

Läs mer

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl ,

Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl , Kungörelse/underrättelse Kommunfullmäktige Kommunfullmäktige sammanträder torsdagen den 10 november 2016, kl. 15.00, i Lindberghallen, Djurås. Sammanträdet öppnas: Upprop Val av justerare, plats och tid

Läs mer

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G

U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G 2009-05-28 Genomförandebeskrivning: Drivbänken FABO (Utställningshandling) 1(5) U T S T Ä L L N I N G S H A N D L I N G Detaljplan för del av Kv Drivbänken (f.d. Möllevägsskolan) Falkenbergs kommun Hallands

Läs mer

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista. Kommunstyrelsen 2011-05-10 95 Plats och tid Hjernet, 2011-05-10 kl 13.00-14.55 Beslutande 10 ordinarie ledamöter jämte 5 tjänstgörande ersättare samt 3 icke tjänstgörande ersättare enligt bifogad närvarolista.

Läs mer

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30

Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Sammanträdesdatum s. 1 (12) Plats Sammanträdesrum UKF, kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 18 juni 2014, 15.00-17.30 Beslutande Robert Wenglén (M) Yvonne Andreasson (FP) Richard Jerneborg (M) Mozghan

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-28

Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2013-03-28 Barn- och ungdomsnämnden Paragraf Ärendelista Sammanträdesdatum 2013-03-28 23 Direktiv för genomlysning och omprövning av kommunala verksamhetersärskild uppföljning 24 Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning

Läs mer

89 Samråd beträffande förslag till detaljplan för del av Mellby 8:111 - Småstugeområde, Mellbystrand, Laholms kommun

89 Samråd beträffande förslag till detaljplan för del av Mellby 8:111 - Småstugeområde, Mellbystrand, Laholms kommun Servicenämnden Sammanträdesdatum 2013-10-30 Ärendelista 84 Ekonomisk månadsuppföljning 2013 85 Servicenämndens nämndsplan 2014 86 Projektavstämning Hishultsskolans nybyggnad 87 Om- och tillbyggnad av Osbecksgymnasiet

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef.

Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Eva Engström Sekreterare Thord Wannberg Kommunchef. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (11) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Tisdag 14 november 2006 kl. 13:00-15:50. Beslutande Stig Eng (c) Ordförande Monica Olsson

Läs mer

Övriga närvarande Stadsdirektör Annika Wennerblom, ekonomichef Dan Jonasson, personalchef Per Johansson, sekr Ulla Andersson

Övriga närvarande Stadsdirektör Annika Wennerblom, ekonomichef Dan Jonasson, personalchef Per Johansson, sekr Ulla Andersson Tid och plats Sjuntorpsrummet, Stadshuset kl 13.00-13.30 Beslutande Paul Åkerlund (S) ordförande Monica Hansson (S) 1:e vice ordf Peter Eriksson (M) 2:e vice ordf Sture Nilsson (S) Anita Frisk-Kjell (S)

Läs mer

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis

Protokoll 1 (12) Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör. Pierre Esbjörnsson (S) Jörgen Sjöslätt (C) Anslag/bevis Protokoll 1 (12) Plats och tid Nils/Holger, kommunhuset i Skurup, 2016-11-16, kl. 18.00 18.15 Beslutande Övriga närvarande Se nästa sida. Annika Nilsson, sekreterare Marcus Willman, kommundirektör Justerade

Läs mer

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet.

Sammanträdesdatum 2010-11-01. Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. m '""-"< z - -..., KOMMUNFULLMÄKTIGE 2010-11-01.,~ TRANAs KOMMUN 200 Dnr 418/10 Budget 2012, ksau 173, ks 158 Ekonomichef Rosie-Marie Fors och ekonom Pär Thudeen redogör för ärendet. För finansiering av

Läs mer

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens

Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens 1(7) Kommunfullmäktige Tid Måndagen den 25 november 2013 kl. 10:00 Plats Stora konferenssalen, Brofästet Hotell & Konferens Förhinder att närvara meddelas i första hand till respektive parti, i andra hand

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21

Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Kommunstyrelsens arbetsutskott 19 december 2011 1 (9) Plats och tid: Kommunstyrelsens sammanträdesrum kl 13.30-14.21 Beslutande: Per Gruvberger, ordf Torbjörn Parling Britt-Marie Wall Ulf Söhrman Peter

Läs mer

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S)

Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan Olsson (S) Bo Augustsson (S) PROTOKOLL 1(20) Paragrafer 239-254 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet, kl. 08.30 11.25 ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C), tj ers Kurt Andersson (KD) Ulrika Simonsson (M) Stefan

Läs mer

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl

Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl Kommunstyrelsen 3 november 2003 Plats och tid för sammanträdet Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna måndagen den 3 november 2003 kl 17.00 17.15 Beslutande Sten-Åke Adlivankin (m), ordförande Ove Hahn

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-11-10

Kommunstyrelsen. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-11-10 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2015-11-10 Ärendelista 215 Dnr 2015-000450 Bidrag till Våxtorps Godtemplargård för byte av yttertak 216 Dnr 2015-000396 Taxa för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott Kommunstyrelsens arbetsutskott Tid Tisdagen den 24 oktober 2017 kl. 8:00-8:50 Plats KS-salen, stadshuset Omfattning 122-124 Beslutande Ingemar Einarsson (C) Christina Fosnes (M) Johan Persson (S) Dzenita

Läs mer

Kommunstyrelsen. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-03-11

Kommunstyrelsen. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2014-03-11 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum 2014-03-11 Ärendelista 41 Detaljplan för del av Hishult 1:98 med flera, Hishults trygghetsboende - antagandebeslut 42 Bidrag till Skoskumsgården för utbyte av värmesystem

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (5) Plats och tid Hässleholm Kulturhus, Röda salongen, kl. 08.13-08.25 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Urban Widmark (M) ordförande

Läs mer

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49

Ekonomi- och personalutskottet SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Fredrik Löfqvist, kommunchef Karolina Larsson, nämndsekreterare, ej 49 Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, lokal Strået, kl 15.00 16.10. Beslutande Torbjörn Ekelund (FP), ordförande Anette Hallberg (S), tjänstgörande ersättare för Birgitta Jönsson (S) Christer Laurell (C) Ej

Läs mer

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner

Revidering av Strategisk Plan och Budget och komplettering med de kommunala bolagens verksamhetsplaner Kommunfullmäktige 2010 11 29 180 427 Kommunstyrelsen 2010 11 15 210 510 2010 10 18 31 4 Dnr 10.361 04 novkf15 Revidering av Strategisk Plan och Budget 2011 2013 och komplettering med de kommunala bolagens

Läs mer

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Utvecklings- och näringslivsnämnden

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Utvecklings- och näringslivsnämnden ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Utvecklings- och näringslivsnämnden 2010-08-26 Paragraf Ärendelista 67 Budgetuppföljning 2/2010 68 Beslutsattestanter för utvecklings- och näringslivsnämnden 2010 69 Detaljplan

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45

Sammanträdesdatum. Kommunstyrelsen 1995-09-07. Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 1 KUMLA KOMMUN Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 1995-09-07 Plats och tid Stadshuset, Storrummet torsdagen den 7 september 1995, kl 17.00-17.45 Beslutande Sven-Ove Cederstrand, ordf

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Stadshuset, rum 1, kl 13.30-14.00 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2007-09-19 1 Beslutande Ersättare Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats/tid Bo-Anders Thornberg (m) ordf Jan Nilsson

Läs mer

A N T A G A N D E H A N D L I N G

A N T A G A N D E H A N D L I N G 1(5) A N T A G A N D E H A N D L I N G Detaljplan för Kv. Hjulet m.fl. Falkenbergs kommun GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Upprättad 2012-12-21 Reviderad 2013-05-21 1. INLEDNING Detaljplanens syfte är att möjliggöra

Läs mer

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering.

Fullmäktigesalen Harmånger. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och plats för protokollets justering. NORDANSTIGS KOMMUN Kommunfullmäktige KALLELSE Ledamöter Ersättare och övriga för kännedom Plats: Fullmäktigesalen Harmånger. Tid: Tisdag 7 juni 2005 kl. 19:00. 1. Upprop, Val av justerare jämte tid och

Läs mer

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00

Kommunstyrelsen 2015-04-14. Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Kallelse Kommunstyrelsen 2015-04-14 Plats: Lilla Sessionsalen, Medborgarhuset, Arlöv Tid: 2015-04-20 kl. 17:00 Denna kallelse utgår även till ersättarna för kännedom. Vid eventuellt förhinder för ledamot

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV)

Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand (FP) Henrik Erlingson (C) Johan Edenholm (KV) MRP-beredning 2015-04-28 1 (13) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset. Kl. 11:00-11:15 Beslutande Övriga deltagare Ronny Löfquist (S) ordförande Marie-Louice Lindström (S) Stefan Yngstrand

Läs mer

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35.

Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 (7) Sida Plats och tid Kommunkontoret i Bergsjö. Onsdag 21 november 2012 kl. 13:00-14:35. Beslutande Stig Eng (C) Ordförande Monica Olsson (S)

Läs mer

MÖLLE OCH NYHAMNSLÄGE

MÖLLE OCH NYHAMNSLÄGE Dnr KS/2015/26 PLANUTREDNING FÖR ÄNDRAT HUVUDMANNASKAP FÖR ALLMÄNNA PLATSER I MÖLLE OCH HÖGANÄS KOMMUN, SKÅNE LÄN 2015-11-05 FÖRSLAG TILL BESLUT Planavdelningen får i uppdrag att genomföra planändring

Läs mer

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 1 (6) REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN Miljö- och byggnadsnämndens behörighet mm 1 Nämndens behörighet och uppgifter Miljö- och byggnadsnämnden skall enligt miljöbalken och lagen med särskilda

Läs mer

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet

Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Miljönämndens arbetsutskott 2011 09 08 34 1 Dnr 2011 1791 Taxa inom miljöbalkens område för miljönämndens verksamhet Bilaga: Taxa inom miljöbalkens (SFS 1998:808) område gällande miljönämndens verksamhet

Läs mer

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-01-26

ÄRENDELISTA. Paragraf Ärendelista. Sammanträdesdatum Socialnämnden 2011-01-26 ÄRENDELISTA Sammanträdesdatum Paragraf Ärendelista 10 Anmälningsärenden till socialnämnden år 2011 11 Anmälan av delegationsbeslut år 2011 12 Information/Beredning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN

Läs mer

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP)

Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Tillsynsnämnden 2015-03-12 1 (8) Plats och tid Blå rummet, Storgatan 8C i Hyltebruk. Kl. 08.00-09.00 Beslutande Övriga deltagare Gunilla Magnusson (KV) ordförande Jane Skytt (MP) Nils Ahlgren (FP) Stefan

Läs mer

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget.

Taxebilaga 1 och 2 är oförändrad i förslaget. 4 TIERPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Utskottet samhällsbyg 2013-10-09 01 (345) 121 Dnr Ks 2013.714 1.6.2 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Beslut Utskottet samhällsbyggnad föreslår

Läs mer

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28.

ANSLAG/BEVIS. Håkan Andersson Torbjörn Dybeck, 72-73 Birgitta Harsbo Inger Karlsson. Ingrid Grahn Socialförvaltningen 2011-09-28. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1 (13) 2011-09-21 Plats och tid Kommunhuset, Hallsberg, kl 13.30-15.50 Beslutande Magnus Andersson (s) Inga-Lill Thim (s) Roland Johansson (s) Inger Larsson (s) Conny Larsson

Läs mer

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24

Tekniska nämnden 2012-03-06 22-24 PROTOKOLL Tekniska nämnden 22-24 Tekniska nämnden Sida 2 Tekniska nämnden sammanträde den 6 mars 2012 22 Granskning, detaljplan för idrott m m vid Mjörngatan 23 Remiss plansamråd, bostäder vid Simmenäsvägen

Läs mer

Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313)

Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313) 60 Villkor och avgifter för Vatten-Avlopp utanför verksamhetsområde 2015 (KS 2014/313) Beslut Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med motiveringen att ärendet behöver ytterligare beredas

Läs mer

att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass

att utöka socialnämndens budget för år 2015 med 2 miljoner kronor för ökade volymer inom verksamheten LSS och Lass Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL OJUSTERAT 2015-04-27 92 Begäran från socialnämnden om utökat kommunbidrag KS-2015/256 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta att utöka socialnämndens

Läs mer