239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk. 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område"

Transkript

1 Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Ärendelista 238 Svar på motion om stöd till ridskola 239 Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk 240 Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område 241 Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen 242 Taxa för offentlig kontroll av livsmedel 243 Taxa för prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning 244 Plan- och bygglovtaxa 245 Taxa för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning 246 Renhållningstaxa 247 Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel 248 Avgifter för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor 249 Hyror och avgifter inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamhetsområde 250 Kommunplan med budget 2013 samt ekonomisk plan Detaljplan för Kronobetet 1:7 i Skottorp - antagande 252 Detaljplaneläggning av havsstranden 253 Detaljplaneläggning av handels- och verksamhetsområde för del av Altona 2:1 vid Såghuset i Laholm 254 Utredning om huvudmannaskap för allmänna platser och gator i kustområdet

2 255 Ramavtal för upprättande av detaljplan för Åmot 2:217, 2:221 och 2:4 i Mellbystrand 256 Firmateckning för kommunens förvaltade stiftelser 257 Svar på frågor från kommunens revisorer med anledning av den ekonomiska utvecklingen 258 Åtgärdsplaner mot befarade budgetunderskott 259 Ansökan om bidrag för lokalt naturvårdsprojekt - Såghuslund 260 Yttrande till Trafikverket över förslag till nya föreskrifter för väg E6, Hallands län 261 Personalkostnadsuppföljning 262 Riktlinjer för användande av kommunens datorer och Internet för anställda och förtroendevalda 263 Begäran om medel för inrättande av tidsbegränsad tjänst för att leda arbetet med att öka möjligheten till heltid/önskad sysselsättningsgrad för anställda i Laholms kommun 264 Avtal om anläggningsarrende för förskola på fastigheten Åmot 2:34, Hökagården i Mellbystrand 265 Anmälan av delegationsbeslut 266 Anmälningar 267 Informationsärenden

3 Laholms kommun Kommunstyrelsen har haft sammanträde den 13 november 2012 Protokollet som justerats den 15 november 2012, finns tillgängligt i Stadshuset, Humlegången 6, Laholm Kommunledningskontoret Jonas Påhlsson Kommunsekreterare Bevis om anslag Att ovanstående tillkännages på kommunens anslagstavla från och med den 16 november 2012 till och med den 6 december 2012 intygas. Jonas Påhlsson Kommunledningskontoret

4 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum Sid 1 (42) Plats och tid Stadshuset i Laholm kl Beslutande Thomas Jönsson (M), ordförande, , Erling Cronqvist (C), 238, , ordförande 254 Kjell Henriksson (S) Christer Johnsson (M) Elisabet Babic (M) Roland Gottfridsson (C) Magnus Johansson (S), 238, 244, 245, 250, 256, 260 Lena Angviken (MP) Bertil Johansson (Lap) Kaj Talik (C), 239 Kristina Jönsson (S), , , , , John Löfstedt (M), 254 Övriga deltagande John Löfstedt (M), ersättare, , Emma Gröndahl (FP), ersättare, 238, 244, 245, 250, 256, 260 Kaj Talik (C), ersättare, 238, Margareta Svensson (KD), ersättare Tenny Davidsson (S), ersättare, 238, 244, 245, 250, 256, 260 Kristina Jönsson (S), ersättare, 238, 244, 245, 250, 256, 260 Nils Danred, kommunchef Charlotta Hansson, samhällsbyggnadschef, 244 Mattias Leijon, ställföreträdande VA-chef, 245 Catarina Berg, Laholmsbuktens VA, 245 Ingemar Nilsson, ekonomichef, 250 Kristoffer Dehlin, ekonom, 250 Agneta Wesslén, utredningssekreterare, 250 Mikael Lennung, mark- och exploateringsansvarig, 264 Ove Bengtsson, IT-chef, 267 Jonas Påhlsson, kommunsekreterare Utses att justera Kjell Henriksson (S) Plats och tid för justering Kommunledningskontoret kl Paragrafer Sekreterare Jonas Påhlsson Ordförande , Thomas Jönsson (M) Ordförande 254 Erling Cronqvist (C) Justerande Kjell Henriksson (S)

5 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 2 KS 238 Dnr Svar på motion om stöd till ridskola I en motion till kommunfullmäktige yrkar Bertil Johansson (Lap) att fullmäktige ska ge kultur- och utvecklingsnämnden i uppdrag att ta upp förnyade kontakter med ridklubben i Antorp om startbidrag och att kommunen ska skjuta till ytterligare kronor i bidrag till ridklubben. s beredning Kultur- och utvecklingsnämnden skriver i sitt beslut att nämnden har till Ridskolan Schoones i Antorp gett ett startbidrag på kronor, samt ett lokalbidrag i förskott på kronor. Därmed föreslår nämnden att motionen avslås. Motion den 14 juni Kultur och utvecklingsnämndens protokoll den 29 oktober Beredningsutskottets protokoll den 5 november Yrkanden Bertil Johansson (Lap): Bifall till motionen. Roland Gottfridsson (C), Elisabet Babic (M): Bifall till beredningsutskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Johanssons yrkande och därefter på beredningsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige avslår motionen. forts

6 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 3 forts Reservation Bertil Johansson (Lap) reserverar sig mot beslut till förmån för eget yrkande.

7 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 4 KS 239 Dnr Svar på motion om mätning av bullernivåer från vindkraftverk I en motion till kommunfullmäktige yrkar Lars Jeppson och Bertil Johansson (Lap) att miljö- och byggnadsnämnden ges i uppdrag att med hjälp av en från verksamhetsutövaren oberoende konsult mäta ljudnivåerna hos de boende i Oxhult och Kåphult som känner sig störda av vindkraftverk. Kommunfullmäktige har den 29 maj 2012 remitterat motionen till miljö- och byggnadsnämnden. s beredning Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att kommunfullmäktige avslår motionen. Miljö- och byggnadsnämnden skriver i sitt beslut att enligt miljöbalken är det den som driver en verksamhet som ska utföra de kontroller och mätningar som krävs. I tillståndet för vindkraftsparkerna i Oxhult och Kåphult anges villkor för högsta ljudnivå vid bostäder och hur ljudnivån ska kontrolleras. Mätningarna ska utföras enligt standardiserade metoder och utföras av företag som är ackrediterat för den typen av mätningar. Det är en vedertagen princip att företag själva väljer och anlitar konsulter i sin egenkontroll. Miljö- och byggnadsnämnden har bedömt att i det aktuella ärendet inte finns skäl att avvika från denna princip. Resultatet av ljudberäkningarna visar att ljudet från vindkraftverken inte ger upphov till ljudnivåer över 40 db(a) utomhus vid någon av de aktuella bostäderna. Beräkningarna av ljudnivån inomhus visar att Socialstyrelsens riktvärde för lågfrekvent ljud underskrids. Motion den 11 maj Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 24 oktober Beredningsutskottets protokoll den 5 november forts

8 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 5 forts Yrkanden Bertil Johansson (Lap): Bifall till motionen. Elisabet Babic (M), Roland Gottfridsson (C): Bifall till beredningsutskottets förslag. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på Johanssons yrkande och därefter på beredningsutskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige avslår motionen. På grund av jäv deltar inte Erling Cronqvist (C) i handläggningen av ärendet. Reservation Bertil Johansson (Lap) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.

9 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 6 KS 240 Dnr Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område Miljö- och byggnadsnämnden har med anledning av ändrade bestämmelser, ändrat kostnadsläge, förändringar i gruppindelningar och tidsåtgång i tillsynen för olika verksamheter gjort en översyn av taxan för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. s beredning Miljö- och byggnadsnämnden har sett över taxan med utgångspunkt att timtaxan anpassas till aktuellt kostnadsläge. Timtaxan beräknas enligt Sveriges Kommuner och Landstings anvisningar. Taxorna anpassas till nya bestämmelser. Gruppindelningar, tidsåtgång, typen av avgift, fast avgift, besöksavgift eller timavgift justeras vid behov. I övrigt föreslås nödvändiga kompletteringar och justeringar så att taxan överensstämmer med tillsynsbehov och den tillsyn som bedrivs. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område och att timtaxan justeras till 800 kr/timma. Taxan ska gälla från och med den 1 januari Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 26 september Beredningsutskottets protokoll den 5 november Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område att gälla från och med den 1 januari 2013.

10 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 7 KS 241 Dnr Taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen Miljö- och byggnadsnämnden har med anledning av ändrade bestämmelser, ändrat kostnadsläge, förändringar i gruppindelningar och tidsåtgång i tillsynen för olika verksamheter gjort en översyn av taxan för prövning och tillsyn inom strålskyddslagens område. s beredning Miljö- och byggnadsnämndens har sett över taxan med utgångspunkt att timtaxan anpassas till aktuellt kostnadsläge. Timtaxan beräknas enligt Sveriges Kommuner och Landstings anvisningar. Taxorna anpassas till nya bestämmelser. Gruppindelningar, tidsåtgång, typen av avgift, fast avgift, besöksavgift eller timavgift justeras vid behov. I övrigt föreslås nödvändiga kompletteringar och justeringar så att taxan överensstämmer med tillsynsbehov och den tillsyn som bedrivs. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen och att timtaxan justeras till 800 kr/timma. Taxan ska gälla från och med den 1 januari Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 26 september Beredningsutskottets protokoll den 5 november Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för tillsyn enligt strålskyddslagen att gälla från och med den 1 januari 2013.

11 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 8 KS 242 Dnr Taxa för offentlig kontroll av livsmedel Miljö- och byggnadsnämnden har med anledning av ändrade bestämmelser, ändrat kostnadsläge, förändringar i gruppindelningar och tidsåtgång i tillsynen för olika verksamheter gjort en översyn av taxan för offentlig kontroll av livsmedel. s beredning Miljö- och byggnadsnämndens har sett över taxan med utgångspunkt att timtaxan anpassas till aktuellt kostnadsläge. Timtaxan beräknas enligt Sveriges Kommuner och Landstings (SKL) anvisningar. Enligt livsmedelslagen ska åtminstone två olika taxor tilllämpas, en lägre avgift för registrering och extra offentlig kontroll där restid ingår och en högre avgift för planerade kontroller där restiden inte ingår. Enligt livsmedelslagen krävs full kostnadstäckning för kontrollen. Avgiften får inte subventioneras av skattekollektivet. Taxans lydelse följer SKL:s förslag. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta föreslagen taxa för offentlig kontroll av livsmedel och att timtaxan justeras till 800 kr/timma för extra offentlig kontroll och registrering och 950 kr/timma för planerad kontroll. Timtaxan är beräknad på 2012 års kostnader. Taxan ska gälla från och med den 1 januari Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 26 september Beredningsutskottets protokoll den 5 november Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för offentlig kontroll av livsmedel att gälla från och med den 1 januari 2013.

12 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 9 KS 243 Dnr Taxa för prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning Miljö- och byggnadsnämnden har sett över taxan för prövning enligt lagen (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. s beredning Utgångspunkten för översynen har varit att anpassa timtaxan till aktuellt kostnadsläge. Timtaxan beräknas enligt Sveriges kommuner och landstings anvisningar. Gruppindelningar, tidsåtgång och typ av avgift justeras vid behov. I övrigt görs nödvändiga kompletteringar och justeringar så att taxan överensstämmer med tillsynsbehov och den tillsyn som bedrivs. Timtaxan för prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning justeras från 780 till 800 kronor/timma, i övrigt görs inga förändringar. Timtaxan är beräknad på 2012 års kostnader. Taxan ska gälla från och med den 1 januari Miljö- och byggnadsnämnden protokoll den 26 september Beredningsutskottets protokoll den 5 november Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för prövning enligt lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning att gälla från och med den 1 januari 2013.

13 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 10 KS 244 Dnr Plan- och bygglovtaxa Kommunfullmäktige har den 26 april 2011 antagit miljö- och byggnadsnämndens förslag till ny plan- och bygglovtaxa att tillämpas på de ärenden som kommer in till miljö- och byggnadsnämnden från och med den 2 maj I samband med behandlingen av ny plan- och bygglovtaxa bestämde miljö- och byggnadsnämnden att en utvärdering skulle göras av effekterna utifrån införandet av den nya taxan och om det skulle anses nödvändigt även lämna förslag på revideringar. Miljö- och byggnadsnämnden föreslår att plan- och bygglovtaxan revideras. Revideringen innebär bland annat en minskning av kostnaderna för kommunicering samt att flera intervall för byggnationer under 129 kvadratmeter införs. Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 26 september Beredningsutskottets protokoll den 5 november Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar föreslagen plan- och bygglovtaxa att gälla från och med den 1 januari 2013.

14 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 11 KS 245 Dnr Taxa för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning Laholmsbuktens VA föreslår kommunfullmäktige i Laholms kommun att genomföra förändringar i formuleringar, konstruktion och nivåer i VA-taxan att gälla från och med l januari s beredning VA-verksamhetens intäkter utgörs dels av anläggningsavgifter (engångsavgifter som erläggs i samband med anslutning till den allmänna VA-anläggningen) och dels av löpande brukningsavgifter. Inför 2013 har brukningsavgifterna med tillhörande taxeföreskrifter genomarbetats och reviderats med syfte att taxorna för Laholms och Halmstads kommuner konstruktionsmässigt och innehållsmässigt ska vara så likvärdiga som möjligt. Förslaget innebär konstruktions- och innehållsmässiga justeringar i taxeföreskrifterna. Justering av anläggningsavgifterna föreslås genom höjning av tomtyteavgiften med 3 kr inklusive moms/m² för såväl bostadsfastighet som annan fastighet. Justeringen syftar till att över tre år likställa taxenivån med gällande taxa för Halmstad kommun samt att täcka kostnadsökningar för drift, underhåll och investeringar. Laholmsbuktens VA-nämnds protokoll den 20 september Beredningsutskottets protokoll den 5 november Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning för Laholms kommun att gälla från och med l januari 2013.

15 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 12 KS 246 Dnr Renhållningstaxa Servicenämnden har tagit fram förslag på renhållningstaxa att gälla från och med den 1 januari Förslaget innebär bland annat att de allmänna bestämmelserna har utökats med definitioner och att det införs en möjlighet för fastighetsinnehavare att ansöka om att överlåta abonnemang till nyttjanderättshavare. Avgifterna för verksamheter att lämna avfall på Ahla deponi och återvinningscentral höjs i det flesta fall med 10 %. Avgifterna för hushållsavfall är oförändrade. Servicenämndens protokoll den 26 september Beredningsutskottets protokoll den 5 november Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar föreslagen renhållningstaxa att gälla från och med den 1 januari 2013.

16 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 13 KS 247 Dnr Avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel Socialnämnden föreslår med anledning av ny alkohollagstiftning förändringar i Laholms kommuns avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel att gälla från och med den 1 januari s beredning Socialnämnden föreslår att nya avgifter enligt nedan införs: Kunskapsprov, per tillfälle kr Cateringlokal, registerhållsavgift, engångsavgift, per år 500 kr Gemensam serveringsyta, per tillstånd kr Socialnämndens protokoll den 23 oktober Beredningsutskottets protokoll den 5 november Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar föreslagna avgifter för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen samt tillsyn enligt tobakslagen och lagen om handel med vissa receptfria läkemedel att gälla från och med den 1 januari 2013.

17 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 14 KS 248 Dnr Avgifter för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor Kommunfullmäktige beslutade den 26 augusti 2010 om avgifter för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor. I beslutet gavs kommunstyrelsen rätt att från och med 2012 för varje kalenderår besluta att höja den i 3 angivna timkostnaden med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i Statistiska Centralbyråns lönekostnadsindex räknat fram till den 1 oktober före avgiftsåret. Basmånad för indexuppräkning är oktober månad Räddningstjänsten föreslår att ett tillägg görs till den befintliga taxan vilket innebär att den årliga uppräkningen även gäller den grundläggande avgiften. Ändringen föreslås gälla från och med den 1 januari Räddningstjänstens tjänsteskrivelse den 29 oktober Beredningsutskottets protokoll den 5 november Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar föreliggande förslag till avgifter för tillsyn enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen om brandfarliga och explosiva varor att gälla från och med den 1 januari 2013.

18 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 15 KS 249 Dnr Hyror och avgifter inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamhetsområde Kultur- och utvecklingsnämnden har gjort en översyn av gällande hyror och avgifter inom nämndens verksamhetsområde och föreslår kommunfullmäktige att anta förslag till ändring av hyror och avgifter inom nämndens verksamhetsområde att gälla från och med den 1 januari Ur förslaget till hyror och avgifter har friskvårdskorten lyfts bort för behandling i december månad Kultur- och utvecklingsnämndens protokoll den 29 oktober Beredningsutskottets protokoll den 5 november Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige antar föreslagna hyror och avgifter inom kultur- och utvecklingsnämndens verksamhetsområde att gälla från och med den 1 januari 2013.

19 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 16 KS 250 Dnr Kommunplan med budget 2013 samt ekonomisk plan Kommunstyrelsens beredningsutskott lägger fram förslag till kommunplan med budget 2013 samt ekonomisk plan Kommunstyrelsen har den 15 maj 2012 fastställt riktlinjer och direktiv för nämndernas arbete med budget, kommunplan och nämndsplaner för år 2013 samt ekonomisk plan Nämnderna har lämnat in underlag som därefter beretts av kommunstyrelsens beredningsutskott. Mot bakgrund av det begränsade finansiella utrymmet för resursförstärkningar till nämnderna prioriteras i budgetförslaget att verksamheterna kompenseras för volymökningar och att resurser tillskjuts för sådana verksamheter där nämnderna på kort sikt har små möjligheter att påverka kostnaderna. Dessutom kompenseras nämnderna för tillkommande lokalkostnader till följd av nybyggnationer och ombyggnationer. För att uppnå kravet på en långsiktig god ekonomisk hushållning har kommunen haft som målsättning att det finansiella överskottet ska uppgå till ett belopp som motsvarar minst 2 procent av skatteintäkter, generella statsbidrag och utjämning. I det nu föreliggande förslaget sänks denna ambition temporärt under åren 2013 och 2014 till 1 procent. Budgeterat resultat uppgår till +10,5 mkr under år Investeringsplanen för de tre nästkommande åren inrymmer investeringar om totalt 444 mkr. Behovet av nyupplåning under samma period beräknas till 130 mkr. Nämndernas underlag till kommunplan, budget 2013 samt ekonomisk plan Kommunstyrelsens beredningsutskotts övervägande och ställningstagande kring kommunplan med budget 2013 samt ekonomisk plan forts

20 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 17 forts Kommunledningskontorets ekonomiska sammanställningar. Socialdemokraternas förslag till budget Yrkanden Erling Cronqvist (C), Bertil Johansson (Lap), Elisabet Babic (M): Bifall till beredningsutskottets förslag. Kjell Henriksson (S), Lena Angviken (MP): Kommunens utdebitering för år 2013 fastställs till 21:08 kronor per skattekrona. De ökade intäkterna ska fördelas enligt följande: Barn- och ungdomsnämnden Kultur- och utvecklingsnämnden Socialnämnden Servicenämnden Kommunstyrelsen tkr tkr tkr tkr tkr Beslutsgång Ordförande ställer proposition på beredningsutskottets förslag och därefter på Kjell Henrikssons förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt beredningsutskottets förslag. Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige Kommunfullmäktige beslutar följande: Nämndernas budgetramar Driftbudgetens nettobudgetramar år 2013 uppgår för respektive nämnd till följande: Kommunfullmäktige Kommunstyrelsen Kommunstyrelse VA-verksamhet Kultur- och utvecklingsnämnden Servicenämnden Servicenämnd avfallsverksamhet Miljö- och byggnadsnämnden tkr tkr tkr tkr tkr tkr tkr forts

21 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 18 forts Barn- och ungdomsnämnden Socialnämnden Överförmyndarnämnd tkr tkr tkr Övergripande 1. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till budget och kommunplan för år 2013 med angivna gemensamma och nämndsspecifika inriktningsmål och gemensamma prioriterade resultatmål. 2. Kommunfullmäktige fastställer föreliggande förslag till finansiella mål för verksamheten. 3. Kommunens utdebitering för år 2013 fastställs till 20:58 kronor per skattekrona. 4. Resultat-, finansierings- och balansbudgeten fastställs. 5. Det framlagda förslaget till ekonomisk plan för åren 2014 och 2015 godkänns. Planen förutsätter en ännu icke specificerad resultatförstärkning på tkr under 2014 och ytterligare tkr under Kommunstyrelsen ges i uppdrag att snarast ta initiativ till en strukturerad genomgång och omprövning av samtliga kommunala verksamheter för att skapa utrymme att finansiera ambitionshöjningar eller andra resursbehov inom prioriterade verksamheter men även för att sänka den allmänna kostnadsnivån. Kommunstyrelsen kan besluta om särskilda direktiv till nämnderna. Arbetet ska utmynna i en handlingsplan som kan bilda ett underlag för 2014 års budgetarbete. 7. Anslag till kommunstyrelsens förfogande för oförutsedda behov medges med 800 tkr. forts

22 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 19 forts 8. Kommunstyrelsen bemyndigas att under år 2013 nyupplåna, det vill säga öka kommunens skulder med totalt tkr. Dessutom bemyndigas kommunstyrelsen utöver den i finansieringsbudgeten angivna upplåningsramen under år 2013 utnyttja kredit som tillfällig likviditetsförstärkning upp till ett belopp av tkr. 9. Kommunfullmäktige medger kommunstyrelsen att under år 2013 omsätta lån, det vill säga låna upp belopp motsvarande det lån som förfaller till betalning under år Kommunfullmäktige beslutar, att såsom för egen skuld ingå borgen för Laholmshem AB:s låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om kr, jämte därpå löpande ränta och kostnader. Det totala högsta lånebeloppet skall beräknas på skuldebrevens respektive ursprungliga lånebelopp. Borgensramen är oförändrad i förhållande till 2012 års nivå. 11. Kommunstyrelsen bemyndigas att besluta om omdisponeringen mellan nämnder eller från centralt anslag som är en följd av organisatoriska förändringar, fördelning av lönekostnadskompensation, interndebiteringssystem eller andra förändringar av mindre omfattning som inte är av principiell betydelse. Kommunstyrelsen bemyndigas även att från centralt anslag till socialnämndens budget omdisponera särskilda medel för individoch familjeomsorg och från centralt anslag för volymökningar omdisponera medel till berörda nämnder. 12. Kommunstyrelsen bemyndigas att omdisponera medel från anslag för oförutsedda investeringsutgifter till andra nämnder. 13. Påbörjande medges för investeringar under år 2012 för vilka anslag finns upptagna i budget för år Reservation Kjell Henriksson (S), Magnus Johansson och Lena Angviken (MP) reserverar sig mot beslutet.

23 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 20 KS 251 Dnr Detaljplan för Kronobetet 1:7 i Skottorp - antagande Miljö- och byggnadsnämnden förslår att kommunstyrelsen antar förslag till detaljplan för Kronobetet 1:7. Planförslaget innebär inte någon betydande miljöpåverkan. s beredning Planområdet gränsar i väster mot Strandvägen, i norr mot Rosenlundsvägen och i öster mot Stensåvägen (väg 585). Planöversynen medger att verksamheter även fortsättningsvis kan kopplas till och underordnas boendet. Inom planområdet finns möjlighet till mindre bebyggelsekompletteringar. Vidare medför planförslaget en anpassning till rådande förhållanden då delar av nuvarande markanvändning är planstridig. Planarbetet kan ses som en del i en kommande översyn av Skottorps övriga detaljplaner. Planen handläggs genom enkelt planförfarande. Beredningsutskottet hade inget att erinra mot planförslaget i samband med samrådet. Miljö- och byggnadsnämndens protokoll den 24 oktober Beredningsutskottets protokoll den 5 november Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen antar detaljplan för Kronobetet 1:7 i Skottorp.

24 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 21 KS 252 Dnr Detaljplaneläggning av havsstranden Kommunledningskontoret föreslår att miljö- och byggnadsnämnden får i uppdrag att genomföra en ändring av detaljplanen för området vid havsstranden i kustområdet i syfte att trygga utvecklingen av havsstranden. s beredning Kommunledningskontoret beskriver att havsstranden alltmer har uppmärksammats för sitt unika värde för rekreation och turism och det är av yttersta vikt att detta värde kan utvecklas. Service för de som utnyttjar havsstranden bör tryggas för framtiden liksom parkeringsmöjligheterna för de som nyttjar stranden. Detaljplanen för hela kuststräckan i Mellbystrand och Skummeslövstrand bör ses över för att trygga utvecklingen av havsstranden. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 23 oktober Beredningsutskottets protokoll den 5 november Yrkanden Bertil Johansson (Lap): Den andra och tredje meningen i det andra stycket under rubriken ärendets beredning i beredningsutskottets förslag ska utgå. Thomas Jönsson (M), Erling Cronqvist (C): Orden ska ändras till bör i den andra och tredje meningen i det andra stycket under rubriken ärendets beredning i beredningsutskottets förslag. Kommunstyrelsen ska ges tillfälle till yttrande över förslag till detaljplan före det att planen går ut på samråd. Beslutsgång Ordförande ställer proposition på beredningsutskottets förslag därefter på Johanssons yrkande och slutligen på Jönssons yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Jönssons förslag. forts

25 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 22 forts Kommunstyrelsens beslut 1. Kommunstyrelsen uppdrar åt miljö- och byggnadsnämnden att genomföra en ändring av detaljplanen för området vid havsstranden i kustområdet. 2. Detaljplaneändringen ska ta hänsyn till såväl nuvarande som kommande behov av servicepunkter i strandområdet liksom beakta möjligheter till en brygga/pir i såväl norr som söder. Parkering bör anordnas enligt principutredning av konsultföretaget Tyréns daterad april Parkeringsområdena bör avgränsas såväl i nord - sydlig riktning som i öst - västlig riktning och en del av stranden närmast havet bör vara bilfri. För hela strandområdet ska kommunalt huvudmannaskap gälla. 3. Kommunstyrelsen ska ges tillfälle till yttrande över förslag till detaljplan före det att planen går ut på samråd. Reservation Bertil Johansson (Lap) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande. Beslutsexpediering Miljö- och byggnadsnämnden

26 LAHOLMS KOMMUN Sammanträdesdatum 23 KS 253 Dnr Detaljplaneläggning av handels- och verksamhetsområde för del av Altona 2:1 vid Såghuset i Laholm De handelsindex som finns för kommunen pekar på att det finns en outnyttjad efterfrågan på handel i kommunen. Detta har även lett till att kommunstyrelsen i sina mål pekat ut handel som ett prioriterat område för näringslivsutveckling. Ett detaljhandelsföretag har en tid efterfrågat lägen i den östra delen av staden. Kommunen äger mark öster om Sofieroleden norr om väg 24 mot Såghuset. Idag gäller inte någon detaljplan för detta område. Kommunledningskontoret noterar att aktuellt område ligger väl till mot bostadsområden vid Glänninge och får annonsläge både mot väg 24 och Sofieroleden. Kommunledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen uppdrar åt miljö- och byggnadsnämnden att upprätta detaljplan för handel och icke störande verksamheter för området. Kommunledningskontorets tjänsteskrivelse den 29 oktober Beredningsutskottets protokoll den 5 november Kommunstyrelsens beslut Kommunstyrelsen uppdrar åt miljö- och byggnadsnämnden att upprätta detaljplan för handel och icke störande verksamheter för den mark kommunen äger på den norra sidan av väg 24 mot Såghuset. Beslutsexpediering Miljö- och byggnadsnämnden

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43

Protokoll. Kommunstyrelsen 2014-03-10 22-43 Kommunstyrelsen 22-43 2 22 Årsredovisning 2013 för Alingsås kommun... 6 23 Flerårsstrategi för Alingsås kommun - förändring av årsplan... 7 24 Ansökan om förlängd kommunal borgen - Montessoriskolan Globen...

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (60) Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Sammanträdesdatum s. 1 (60) Plats Stora Sessionsalen, Kommunhuset i Lomma Tid Onsdagen den 22 maj 2013, kl. 19.00-20.15 Beslutande se bifogad närvarolista Övriga deltagande Jan Sohlmér Christine Edenbrandt

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62)

Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Kommunstyrelsen 2009-06-04 1 (62) Plats och tid Tingshuset, torsdagen den 4 juni 2009, kl. 14.05-20.25 (ajournering 16.40-17.05) Beslutande Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Christer Johansson (m)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 18 mars 2015 kl. 08.30-16.15 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 och 14.30-14.45 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) Roland Mattsson

Läs mer

Bengt Larson (S) 111

Bengt Larson (S) 111 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida 2015-05-18 1 (33) Plats Rum 128, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg Tid Måndagen den 18 maj 2015, kl 13.0014.40. Beslutande

Läs mer

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag

Anslag / Bevis Justeringen har tillkännagetts genom anslag Sammanträdesprotokoll Blad Kommunfullmäktige 2014-11-24 220 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur klockan 13.00-16.50 Beslutande Samtliga kommunfullmäktigeledamöter med undantag av: Stina Johansson,

Läs mer

Kommunstyrelsen 2009-11-26

Kommunstyrelsen 2009-11-26 TRELLEBORGS KOMMUN PROTOKOLL INNEHÅLL 290 Dagordningen, val av justerare samt dag och tid för justering av kommunstyrelsens protokoll 291 Redovisning av pågående jämförelseprojekt om gymnasiet 292 Ställningstagande

Läs mer

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen

TRELLEBORGS KOMMUN Kommunstyrelsen Protokoll 1 (75) Innehåll Trelleborg3000, v 1.0, 2010-02-11 227 Val av justerare samt tid och plats för justering 228 Anställning av förvaltningschef för samhällsbyggnadsförvaltningen 229 Justerad organisation

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 504 Kommunstyrelsen 2010-11-29 Sammanträdesdatum 504 Plats och tid Eken, förvaltningshuset, Nybro, klockan 13.00-16.40 Beslutande Inger Rydbrink, ordförande (s) Christina Davidson, vice ordförande (c) Evy Annér (s) Kaj Göransson (s)

Läs mer

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014

215 Kommunstyrelsens ärendelista. 216 Rapportering enligt internkontrollplan. 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 2014-06-02 Paragrafer 215 Kommunstyrelsens ärendelista Beslutsärenden 216 Rapportering enligt internkontrollplan 217 Ajournering 218 Månadsrapport för pensionsportföljen april 2014 219 Skuldförvaltarrapport

Läs mer

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012.

2011-06-07 115-136. 115 Dnr 2011/138-041 KS. Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL sid 2 (32) 115 Dnr 2011/138-041 KS Budgetramar och budgetförutsättningar för år 2012. Ekonomichef Evert Kvarneke och ekonomistrateg Carina Cerafiani redogör för framtagna budgetramar

Läs mer

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01

PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 PROTOKOLL 1 (66) 2013-10-01 Kommunstyrelsen Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl. 13.00-16.45 Beslutande Ersättare Lorents Burman (S), ordförande Maalin Wikström (MP) Harriet Classon (S)

Läs mer

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.

PROTOKOLL. Kommunfullmäktige 21 juni 2004. Plats och tid för sammanträdet. Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20. Kommunfullmäktige 21 juni 2004 Plats och tid för sammanträdet Vallentuna Teater, Vallentuna måndagen den 21 juni 2004 kl 16.00 20.20 Beslutande Ersättare Övriga deltagare Bo Ivgren (m) (ordförande) Elwe

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2013-01-08 1(55) Plats och tid Rinmansalen, klockan 15:00-15:40 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Utses att justera Justeringens plats och tid Jimmy Jansson (S), ordförande Sarita Hotti (S) Marie Svensson (S)

Läs mer

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00 VIMMERBY KOMMUN SAMMANTRÄDEsPROTOKOLL Sidnr 1(1) Plats och sammanträdestid Beslutande ledamöter Tunasalen, stadshuset, Vimmerby. Tisdag 22januari 2013 kl 09:00-09:05, 10:00-12:10 Ajournering kl 09:05-10:00

Läs mer

K U N G Ö R E L S E. 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd

K U N G Ö R E L S E. 169. Revidering av reglemente för ekonomistyrning i Nynäshamns kommun. 171. Delårsrapport 2013 för Södertörns Överförmyndarnämnd K U N G Ö R E L S E Kommunfullmäktige i Nynäshamn kallas att sammanträda i Folkets Hus Nynäshamn, Mysingen, onsdagen den 11 december 2013, kl 19.00, varvid följande ärenden behandlas: 163. Upprop och anmälningar

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 79-103 Plats och tid ande Stadshuset, Säfflesalen kl. 19.00-22.50 ( 96 har justerats omedelbart) Enligt bifogad närvarolista Tjänstgörande - - ersättare Övriga

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279

Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 284 Avtal, barn utan vårdnadshavare som söker asyl i Sverige. (AU 361) KS 2014-279 Kommunstyrelsen beslutar enligt arbetsutskottets förslag. Arbetsutskottets förslag Arbetsutskottet föreslår kommunstyrelsen

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40)

SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) SÄFFLE KOMMUN PROTOKOLL 1(40) Paragrafer 80-108 Plats och tid Stadshuset, Trätäljarummet kl. 14.00-17.30. Ajournering kl 16.30-16.50. ande Daniel Bäckström (C) Kerstin Einevik Bäckstrand (C) Gudrun Svensson

Läs mer

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS

Katrin Siverby, sekreterare Gert Norell, kommundirektör 10. Carl-Uno Olsson och Onni Vehviläinen ANSLAG/BEVIS VARA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2010-11-29 1 Plats och tid Vara konserthus kl. 17.05-20.30 (ajournering kl. 17.30-17.35, 17.50-17.55, 18.00-18.30,* Beslutande Se bifogat

Läs mer

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153

Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling, S 130-146 Carola Nilsson, S 147-153 Sammanträdesprotokoll 1 (35) Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred kl.8.30-14.30 Beslutande Lars Rosander, C Åke Nilsson, KD ej 133 Gunilla Aronsson, C Mattias Wärnsberg, S Tomas Söreling,

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2010-05-17 1 () Plats och tid KS-salen, kommunhuset, klockan 14.30 16.50 Beslutande Catarina Pettersson (S), ordf, ej 68-69, 73 Kjell Iwemyr 68-70 Tommy Persson (S) 56-69 Håkan Johansson

Läs mer

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-10-29

Kultur- och utvecklingsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2012-10-29 Kultur- och utvecklingsnämnden Sammanträdesdatum 2012-10-29 Ärendelista 131 Närvarorätt för utomstående 132 Arbetsmarknadsinsatser - AMI 133 Ekonomisk redovisning 2012 134 Handkassa - Koordinator på Lärcentrum

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum PITEÅ KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 (44) Plats och tid Stadshuset, sessionssalen kl.13.00-20.00 ande Se särskild närvarolista. Övriga deltagande Barbro Holmberg, assistent Inger Ronkainen, sekreterare

Läs mer

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna

Kommundirektör Kjell Johansson Kommunplanerare Shula Gladnikoff Kommunsekreterare Anna Lindholm. Kommunledningskontoret, Vallentuna Kommunstyrelsens arbetsutskott 25 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Bällstarummet, Kommunalhuset, Vallentuna torsdagen den

Läs mer

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017

Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Planeringsförutsättningar och direktiv för budget 2015 och plan 2016-2017 Ärendet I budget för 2014 och plan 2015-2016 är nämndernas kostnader uppräknade utifrån volymförändringar och justerade för löner

Läs mer

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front

Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C) Kjell Front HÖGSBY KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid Kommunhusets tingssal, tisdagen den 18 augusti 2010 kl 09.00-12.00, 13.00-15.40 Beslutande Ingemar Svanström (C), ordförande Lars-Magnus Ek (C)

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013-11-28

Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kommunfullmäktige 2013-11-28 Kf 119 Kommunal skattesats 2014... 2 Kf 120 Förslag till budget 2014 och plan för 2015-2016... 3 Kf 121 Information om arbetet med Barnkonventionen... 11 Kf 122 Nytt medborgarförslag

Läs mer