ÄR ASH'ARI OCH MATURIDI AHLU SUNNAH WAL JAMAAH?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄR ASH'ARI OCH MATURIDI AHLU SUNNAH WAL JAMAAH?"

Transkript

1 ÄR ASH'ARI OCH MATURIDI AHLU SUNNAH WAL JAMAAH? Av: Zijad Ljakic Översättning från bosniska: Belma Filipovic Vad är ahlu sunnah wal jamaah? Vilka är ash ari och maturidi? Ahlu sunnah wal jamaah är alla som följer Sändebudet Muhammad SAWS och följeslagarna R.A. i kunskap och aqidah, i ord och i handling, i adab och akhlaq - och det är denna ummahs salaf, dvs. de första generationerna av muslimerna och alla de som följer dem, fram till Domedagen. Ash ari och maturidi är två islamiska sekter som har infört metoden att bekräfta aqidahs trosprinciper med ilmul kalam. Därför är det nödvändigt att kort förklara vad ilmul kalam är och denna ummahs salafs inställning mot den. Ash ari och maturidi avviker från ahlu sunnah wal jamaah i aqidahs grunder: i iman, i tawhid, i sifat och i många andra frågor. Sinsemellan skiljer sig maturidi och ash ari aqidah i några punkter, som är sekundära. Ilmul kalam, eller kalam är - enligt kalamisterna själva - vetenskap som bekräftar aqidahfrågor genom att ange bevis och ta bort oklarheter. I själva verket är det en påhittad riktning, en innovation i sättet att studera aqidahfrågor, som vår ummah inte kände till och inte praktiserade förrän khalifatet av khalifah Ma mun (d. 218 eh). Khalifah brukade beordra att andra kulturers, och speciellt gamla grekers filosofiböcker, översätts till arabiskan; och han gav företräde till dessa översätta filosofiböcker över Koranen och Sunnan. Mu atazzila tog hjälp i sina diskussioner från kristen tradition från Öster (malikani och nasturi) och blandade den med grekisk filosofi, vilket var ett nytt tillvägagångssätt i aqidafrågor ilm ul kalam. Senare tog Al-Ash ari det manhaj och använde det i sina diskussioner med mu atazillah. Ilm ul kalam har infört nya frågor och nya argument i islams aqidah, frågor och argument som aldrig hade funnits, varken i Koranen eller i sunnah. Till exempel, termer jism, jawhar eller ardun, som varken följeslagare eller tabiin hade nämnt eller talat om. Om det var islams aqidah (och inte batil), skulle det inte undgå sahaba och tabiin, som Imam Malik säger. Dessutom slutar den som sysslar med ilm ul kalam i misstankar och tvivel i trons grundprinciper vilket kalams mest berömda imamer själva har sagt efter att de gjort tawbah (ångrat sig) för att ha varit på fel aqidah, varpå de accepterade ahlu sunnahs aqidah. Salafs allmänna ståndpunkt är att det är fördömt (klanderligt) att syssla med ilm ul kalam. Många lärda har uttalat sig i den frågan och många böcker har skrivits om det. Ahlu sunnahs fyra berömda imamer har skarpt förbjudit kalam som bida sättet att närma sig aqidahfrågor, tros grunder. När man frågade Imam Abu Hanifah, rahimahullah, om ilm ul kalam, svarade han: Det är filosofernas tal. Håll fast vid salaf och sunnah och akta dig från varje innovation, för den är bida. 1

2 Abu Hanifah förbannade också Amr b. Ubayd som hade infört kalam-innovationen (Thuyuti, Sawnul mantik ). Imam Malik, rahimahullah, undrade: Skall vi då varje gång det dyker upp någon som diskuterar bättre än vi (en kalamist), lämna allt det som arkängeln Gibril kom med till Sändebudet Muhammad SAWS, på grund av hans förmåga att disputera väl? Imam Shafi i, rahimahullah, gav ut en fatwah och sade: Min inställning gentemot dem som sysslar med ilm ul kalam, är att de bör piskas med palmgrenar. Sedan bör de sättas på kameler och man bör visa upp dem genom bebyggda städer och ropa ut högt: Det här är straffet för alla som lämnar Kitab och sunnah och sysslar med kalam. (Siyaru a'alamin-nubala', 10/29) Imam Ahmad b. Hanbal, rahimahullah, råder oss: Umgås inte med dem som sysslar med kalam, även om de skulle råka försvara sunnah! ( Makanqibu Ahmad av Ibn al-jawzi) En enkel fråga dyker upp, när vi vet allt detta: om ash ari och maturidi företrädare för ahlu sunnah wal jamaah, och vi har precis hört salafs åsikt (salaf är ahlu sunnah wal jamaah) om dem som sysslar med kalam, hur kan då man säga att ash ari och maturidi är ahlu sunnah wa jamaah? Ash aris uppkomst och spridning Ash ari är en islamisk kalamistisk sekt vars grundare är Abul-Hasan Al-Ash ari som föddes i Basra år 270 efter hijrah och dog år 324 efter hijrah i Baghdad. Han gick genom tre faser i sitt liv: Första fas, när han under 40 år var på mu atazillahs madhab. Andra fas, när han lämnade mu atazillahs madhab och vände sig emot dem och sedan tog han en ny madhab i ta wil (tolkningen utan bevis) av Allahs Vackra Namn och Egenskaper som hade kommit till oss i Koranen och sunnah. I den här nya manhaj följde han Abdullah b. Sa id b. Kullab, dvs. han accepterade bara sju av Allahs Egenskaper, genom förstånd inte genom shariahs texter, samtidigt som han gjorde ta wil (tolkningen för vilken inga bevis i Koranen eller sunnah finns) på alla andra av Allahs kända Egenskaper, för att människans förnuft inte har förmågan att förstå, att begripa dem så som de har kommit till oss genom Koranen och sunnah. Dagens ash ari är på den här fasen. Tredje fas, när han gick över till salafs madhab och bekräftade alla Allahs Vackra Namn så som de har nått oss i Koranen och sunnah. I den här fasen skrev han boken Al-Ibanah i vilken han gav företräde till salafs manhaj. Ash ari idag förnekar den fasen. Efter hans död gick hans madhab genom många förändringar. Madhabs imamers manhaj och ijtihad skilde sig från varandra. Anledningen till det är att själva skolan (madhab), från själva början inte grundats på tydliga aqidah grunder och principer. Den mest betydande förändring som den här skolan (madhab) gick igenom efter Al-Ash aris död, är att de hade fallit under andra sekters inflytande och tagit deras aqidah principer och aqidah grunder från dem: från murjiah och jahmiah tog de åsikt om iman, från mu atazzilah och filosofer tog de förnekelse av de flesta av Allahs Vackra Egenskaper från Koranen och autentisk sunnah, samt förvridning av shariahs texter m.m. Från jabriah tog de åsikt om qadar, tasawwuf osv. Till slut blev ash ari aqidah-madhab en blandning av ilm ul kalam, vissa åsikter från mu atazzilah, murjiah, jahmiyah, sufism och filosofi. 2

3 De mest framträdande lärda från ash ari-madhab - Abu Bakr Al-Baqilani (d. år 403 efter hijrah) är en av ash ari madhabs största teoretiker. Han kom med nyheten om att bekräfta tawhid med intellektuella bevis som inte finns i Koranen eller sunnah. Till slut gick han över till salafs aqidah med boken Tamhidul-awaili. - Abu Ishaq ash-shirazi (d. år 476 efter hijrah) var känd efter sin förmåga att disputera och argumentera. Wazir Nidhamul-Mulk byggde för honom den kända Nidhami madrasa vid floden Tigris bank. - Abu Hamid Al-Ghazali (d. år 505 efter hijrah) tog inte Al-Baqilanis väg, han höll inte ens i alla åsikter med Ash ari. Han kritiserade ilm ul kalam och förbjöd folk att syssla med den. Han kritiserade också skarpt filosofin. Senare fann han räddning i tasawwuf (sufismen) och ansåg att det var den enda väg som leder till insikt. I slutet av sitt liv gick han över till sunnah genom att studera Sahih Al-Bukhari. - Imam al-juwayni (d. år 478 efter hijrah) försvarade ash ari-madhab i 30 år och föreläste i Nadhami madrasa som Nidhamul-mulk i Naysabur hade låtit bygga för honom. Mot slutet av sitt liv,gick han över till salafs madhab. I boken An-nadhamiyah skriver han: Åsikt som vi är tillfreds med, och med vilken vi dyrkar Allah är salafs aqidah, för det är ett obestridligt argument att ummahs ijmah (konsensus) är bevis. - Al-Fahru Ar-Razi (d. år 606 efter hijrah), känd som Fahrud-din, är företrädare för ash ari madhab i dess sista utvecklingsfas. Han blandade ilm ul kalam med filosofi och kom med en universell regel om att ge företräde till intellektet framför shariahtexter när de strider mot varandra. Mot slutet av sitt liv, gick även han över till salafs madhab. De fyra största lärda från ash ari aqidahs madhab har lämnat det som de hade trott på och kommit över till salafs aqidah mot slutet av sitt liv. Om ash aris är ahlu sunnah wal jamah, varför har dessa fyra största av deras lärda lämnat det som de varit på och gått över till salafs aqidah, om det som de varit på är ahlu sunnahs aqidah? Svaret ger sig självt. Maturidi uppkomst och spridning Maturidi är islamisk kalamistisk sekt som tillskrivs Abu Mansur Maturidi. Sekten var känd under det namnet (precis som ash ari sekten) först efter dess grundares död. I sin utveckling gick den igenom några faser som kan sammanfattas i följande fyra faser: Första fasen (grundande). Den kännetecknas av intensiva argumentationer med mu atazillah. Själva Abu Mansur Maturidi deltog i dem. Han föddes i Maturid nära Samarkand och dog år 332 efter hijrah. Han läste hanafi fiqh och ilm ul kalam. Han har skrivit många böcker, bl.a. Tawilat Ahlu sunnah, där han bland annat tolkade Koranverser om Allahs Sifat (Egenskaper) och använde sig av jahmias ta wil, dvs. han försummade yttre betydelse av verser, betydelsen vilken själva arabiska språket pekar på och tog betydelsen som jahmiyyah hade hittat på. Hans mest kända verk inom ilm ul kalam är Kitab al tawhid där han offentligtgjorde sin kalamistiska tro i aqidahfrågor. Han förkortade förståelsen av tawhid till tawhid al rubbubiyyah och lite av tawhid asmau was-sifat (för han som sagt hade tagit emot jahmiyyahs åsikt, att förneka de flesta sifat). Han skrev andra böcker där han svarade på mu atazilah och rafidi aqidah. 3

4 Andra fasen (bildande). I den här fasen föddes en ny kalamistisk sekt från Abu Mansur Maturidis aqidahprinciper. Sekten spreds av hans anhängare och lärlingar, som hade hanafi madhab i fiqh. De mest framträdande företrädare i denna fas var Abul-Qasim al-hakim, 'Abdul-Karim al-bazdawi, Abul- Yusr al-bazdawi han förenklade Maturidis bok Kitab al tawhid och lade till några delar under titeln Usulud-din. Tredje fasen (inrättande). Den karaktäriseras av den mängd argument som man samlade in och man skrev mycket och därför spelar den fasen största rollen i grundandet av maturidi aqidah. Den mest framträdande lärd från den här fasen, och mest känd lärd från maturidi sekten, är Abul-Mu in an- Nasafi som har skrivit maturidisektens viktigaste bok Tabsiretul-adilla. An-Nasafi är för maturidi som Al-Ghazali eller Baqilani för ash ari. En annan maturidi lärd är Najmuddin Omar an-nasafi skrev många böcker, men den mest kända är Al- aqaidun-nasafiyyah, en förkortad version av Tabsiretuladilla, som är grundboken att läsa om maturidi aqida. Fjärde fasen (spridning). Den räknas ha pågått från cca år 700 till år 1300 efter hijrah. Det var då maturidi aqidah spred sig med hjälp av vissa osmanska regenter över hela Osmanska Riket. Fasen kännetecknas av att man skrev böcker och kommentarer till dem, där man bearbetade marturidikalamistisk aqidah. Al-Kamal ibnul Humman var hanafi faqih som skrev boken Musayarah som man studerar till och med idag vid vissa islamiska universitet. Idag finns 3 maturidi skolor på Indiska halvön som kallar till maturidi aqidah och framställer den som ahlu sunnahs aqidah. Dessa är: - Dayubandi och nadawi skola, grundad år 1283 efter hijrah, där man studerar hadith, men är en ren sufi skola. Många av dess lärlingar har fallit i innovationen med gravar. - Barilawi skola, grundad år 1272 efter hijrah. Den kännetecknas av att man öppet kallar till shirk, att dyrka gravar. De uttalar intensiv fientlighet mot dayubandi skolan och anser att dess lärlingar är icketroende. De anser även att ahlu sunnah wal jamaah är icke-troende. - Kawthari skola, grundad år 1296 efter hijrah, som nu heter efter maturidi i sufi shaykh Muhammad Zahid Al-Kawthari, som var hanafi i fiqh. Den skolan kännetecknas av lidelsefulla kränkningar och förbannelser över imamer av denna ummah, som Daraqutni, Ibn Hudhaymah, Osman Darimi, Ibn Abi Hatim och andra, för de anser dem vara antropomorfister, att de beskriver Allah med skapelsens egenskaper. De anser också att salafs aqidah böcker, som Kitab al tawhid av Ibn Hudhaymah, Al- Ibanah av Ibn Batta, Ash-shari ah av Al-Ajuri och många andra är avgudadyrkares böcker. De kallar till sufism, sprider innovationer där shirk är med, ger stor roll till gravar allt detta under tawassuls (att närma sig Allah) täckmantel. Historisk spridning av ash ari och maturidi Muslimer har, i en allmän mening som ett folk och folkets ledare (förutom under perioden av khalifer Mamun, Mu atasim och Wasik) haft salafs aqidah ända fram till uppkomsten, tillväxt och spridning av kalamistiska sekter, ash ari och maturidi. Mot slutet av fjärde sekel efter hijrah (år 380 efter hijra) började ash ari aqidah sprida sig i Iraq. Sedan fortsatte den sprida sig i Sham (dagens Palestina och Yordan). Spridningen av ash ari aqidah 4

5 var långsam och gradvis, och den åtföljdes av kriticism från de lärda som reagerade mot den nya aqidan. Som ett konkret steg att bekämpa spridningen av ash ari innovationer, skrev ahlu sunnahs lärda en aqidah bok, Al-Mu ataqad al-qadiri. Boken godkändes av andra ahlu sunnahs lärda. Abbasi khalifa Al-Qadir Bilahi (regerade efter hijrah) beordrade att den boken skulle användas i skolorna och offentliga platser för att lära ut den korrekta aqidahn. Det var muslimernas svar på spridningen av kalamistiska sekter. Mahmud b. Sabaktakin, som var känd för att sprida sunnah och förhindra sprindning av innovationer, beordrade att imamer från minbar förbannade vilseledda sekter, bland dem, ash ari. Ash ari-sekten madhabs riktiga spridning skedde först under det sjätte seklet efter hijrah, under wazir Nidhamul-Mulk, som själv var på ash ari aqidah, och som hade makt. På grund av hans insatser, blev ash ari aqidah den officiella statliga madhab i aqidah. Staten spred, försvarade och påtvingade folket denna madhab. Dessutom fanns det två nidhami skolor, i Baghdad och i Naysabur, som spelade stor roll i spridningen av ash ari aqidah. Själva waziren lät bygga dessa skolor, där stösta ash ari teoretiker lärde ut, Al-Ghazali och Al-Juwayni. Detta var i öst. I västra delen av islamiska riket (Al-Andalus och nordvästra Afrika) hade den syndfria mahdi Muhammad Ibn Tumart (d. 524 efter hijrah) största roll i spridningen av ash ari aqidah. Han läste ash ari aqidah i Baghdad, hos Ghazali, återvände till Al-Andalus och lärde ut den nya aqidahn till muslimer. Efter Tumarts död, tog Abdu-mu min Al-Kaysi över hans roll i spridningen av ash ari aqidah. Det här var grundaren av Muwahhidin-dynastin, som använde sig av våld för att tvinga ash ari aqidah på muslimer. På den vägen spillde han många muslimers blod. Spridningen av maturidi aqidah inom ummah började i början av åttonde sekel efter hijarh. Huvudrollen i den spridningen hade vissa makthavare från Osmanska Riket och vissa hanafi anhängare. På grund av dessa individer nådde maturidi aqidah ut överallt där det fanns Osmanska Riket och hanafi madhab. Maturidi finns därför idag i områden av India, Kina, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Iran, Iraq, ryska republiker, Syria, Turkiet, Balkanländer och Norra Afrika. Spridningen av maturidi aqidah var möjlig av många anledningar, men de viktigaste är för att själva makthavarna i de flesta områden hade den aqidahn, att många skolor där man lärde ut maturidi aqidah grundades, att man skrev böcker om ilm ul kalam, att man till vanliga människor presenterade maturidi och även ash ari som ahlu sunnah, samt att man anklagade ahlu sunnahs och hadith lärda att de var antropomorfister, och till slut att man ljög och påstod att Imam Abu Hanifa och Imam Shafi i var på maturidi/ash ari aqidah. Skillnader och likheter mellan ash ari / maturidi aqidah, och ahlu sunnah aqidah Man anser att en grupp har lämnat ahlu sunnah wal-jamaah om den avviker från ahlu sunnahs aqida i någon av aqidahs grunder som tawhid, iman, qadr, sifat och liknande. Det räcker med att avvikelsen är bara en ena aqidagrund, för att gruppen inte anses som en del av ahlu sunnah wal jamaah. Om avvikelsen gäller sekundära aqidah frågor, då kan gruppen anses vara en del av ahlu sunnah. Detta kriterium förtydligade Imam Shatibi i boken Al-I atisam ; samt Ibn Taymiyyah i 5

6 Majmu-fatawa och Ibn Batta i Al-Ibanah. De två sista använde andra ord, men betydelsen är samma. Ash ari och maturidi aqidah skiljer sig från ahlu sunnah wal jamaahs aqidah i grunderna: i iman, tawhid, sifat, samt andra frågor. Sinsemellan skiljer sig maturidi och ash ari aqidah i vissa sekundära punkter. Skillnader Ash ari aqidah och lika så maturidi aqidah avviker i aqidahs grunder från ahlu sunnah wal jamaahs i följande: 1. Källor från vilka man tar aqidah. Första källan som man tar aqidah från är hos dessa sekter, mänskligt intellekt, förnuft; och därefter, shaaria texter (Kitab och sunnah mutawatir), enligt ilmul kalams regler. Om intellektet och shariah texter motsäger varandra (kolliderar), då ger de företräde till mänskligt intellekt/förnuft. Det här uttalandet sades öppet av Juwayni, Razi, Baghdadi, Ghazali, Amidi, Ibn Furak, Al-Iji och andra. De erkänner inte heller att sahih hadith som är ahad (och inte mutawatir, sådana sahih ahad hadither är få, mindre än 100) är källa för aqidah. Razi påstår att Sahih Bukhari och Sahih Muslim innehåller påhittade hadither som lagts dit av hycklare. De påstår också att det är kufr (!) att ta yttre betydelsen av hadither och Koranverser som talar om Allahs Attribut för att det leder till tashbih (att jämföra Allah med skapelsen). Därför anser de att det är wajib att göra ta wil på sådana hadither och Koranverser, dvs. att tolka dem bortom deras yttre betydelse (med andra ord, att förvrida deras mening). En grupp av dem är sufier, t.ex. Ghazali och Al- Jami, och de ger företräde till kashf (uppenbarelse) och zawk (tolkning) framför texter från Kitab och Sunnah, och de uppskattar en hadith enligt zawk. Allt det är tvärtom ahlu sunnah wal jamaahs källor för aqidah, som är Koranen, Sunnah och ijma. 2. Iman. I iman är de murjiah, dvs. att det räcker att man uttalar shahadah med tungan, och att handlingar inte ingår i iman. En del av dem är jahmiya i iman, dvs. att iman är bara att bekräfta med hjärtat, utan bekräftelsen genom uttalandet av shahadah med tungan och genom handlingar. Av samtida ash ari har Hasan Ayyub och Buti valt den sistnämnda syn på iman. 3. Qadr. I den här pelare av iman har ash ari kommit med den nya teorin om kasb. Innebörden av den termen är att människan i sina handlingar inte har valfrihet eller möjlighet att välja, utan att hon är tvungen och det här är faktiskt Jabriyahs åsikt i frågan. De bekräftar även att Allah bara har verkställande vilja (qadr al-qawni, Den kosmiska Viljan som är bortom människan och motsvaras av tawhid al rubbubiyyah), och förnekar qadr al-shar i (shariah vilja, en del av den mänskliga världen, där människor har en fri vilja med vilken vi väljer våra handlingar och är därmed ansvariga för dem; den motsvaras av tawhid ul-uluhiyyah. Allah förmedlar Sin Vilja till människor och vill att vi gör vissa saker och avstår från andra, samt ger oss fri vilja, förstånd och vägledningen för att kunna välja. I vår skapade värld har allah skapat naturlagar, lagar av orsak och verkan: vi handlar och får resultat av vårt handlande. Allt detta förnekar ash ari). Dock har maturidi i den här frågan samma åsikt som ahlu sunnah wal jamaah. 6

7 4. Bevisning av Allahs existens. De har i denna fråga tagit den filosofisk-kalamistiska teorin om att universum är skapat och måste ha sin Skapare Som alltid har existerat, och Skaparens mest karaktäristiska drag är att Han inte har tillstånd och egenskaper som skapelsen. Därför är Skaparen varken jawhar (materia) eller ardan (attribut) eller jisman (kropp). Han finns inte på en speciell plats eller en viss riktning. Baserat på denna teori har de byggt upp massor med felaktiga principer som i sin tur hat lett dem till att förneka Allahs Attribut (Sifat) t.ex. att Allah Är ovan Sin Tron. 5. Tawhid. Hos dem är tawhid att förneka tvåenighet, treenighet, beståndsdelar osv. De påstår att Allah är En i Sin Väsen och har inga delar. En i Sina egenskaper, och inget liknar Honom. En i Sina handlingar, ingen är Hans medaktör. En sådan tolkning ledde dem till att förneka Allahs Ansikte, händer, ögonen och dyl.ikt, för det betyder tarkib (beståndsdelar). Baserat på detta, tolkar de La ilaha illallah med Skaparen eller Den Som har förmågan att skapa. Med andra ord, erkänner de endast bara tawhidur-rubbubiyyah, och missar tawhids kärna: tawhidul-uluhiyyah! De har missat att Allahs Aniskte, händer osv. tillhör bara Honom, att de inte är som skapelsens organ och att de inte skall jämföras med varandra. Anledningen att de har missat det, är att de har förnekat tawhidul-uluhiyyah, och precis därför har de missat att förstå qawm al-shar i. Detta sammanhang är av ytterst vikt för att förstå det hela. Vad gäller tawhidul-uluhiyyah, att dyrka endast Allah, tillbe endast Honom, hoppas endast från Honom, vända sig endast till Honom och tillbe bara Honom; tawhidul-uluhiyyah som profeter och sändebud a.s. är sända med, och varningen mot tawhidul-uluhiyyahs motsats, shirk det finns inte i deras aqidahböcker. Det är just därför som dyrkan av gravar, goda människor och begravningsplatser; uppkomst av heliga platser; samt förbjudna former av tabarruk och tawassul kan frodas där ash ari och maturidi finns: för dem har shirk försvunnit med försvinnandet av Makkahs avgudadyrkare som tillbad statyer. 6. Första wajib. När människan blir myndig, anser de att hennes första wajib är att tänka om Allah och om skapelsen av universum (nazar), eller avsikten att tänka om det, eller hos vissa är det tvivel, eller hos andra att inse att Allah finns och sedan kommer iman. Det flesta ash aris anser att iman utan tänkandet är felaktig, att sådan iman är kufr. Maturidi anser att iman hos en sådan människa är sund, men att människan är syndig. Ahlu sunnah wal-jamaah anser att insikten, kunskapen om Allah existens är medfödd; och första wajib är att uttala shahadah. 7. Sifat (Allahs Attribut). De bekräftar endast 7 av Allahs kända Attribut: Liv, Kunskap, Vilja, Makt, Hörsel, Syn och Tal men de bekräftar inte dessa Attribut så som Ahlu sunnah wal jamaah gör, eftersom för dem är mänskligt intellekt källan för insikten om dessa Attribut, och hos Ahlu sunnah är den källan Koranen och Sunnahn. Maturidi lägger till ännu ett Attribut, Taqwin (Skaparen). Alla andra Attribut som har kommit i Koranen och Sunnah, t.ex. Ansikte, Händer, Ögon, Fot, Fingrar, Kärlek, Hat, Behag, Barmhärtighet, Lyftande, Nedstigning har ash ari och maturidi antingen gjort ta wil eller tawfid på. Ta wil är att förvrida meningen genom att tolka dem med en betydelse för vilken de inte har bevis i Koranen eller Sunnah. Tawfid är att överlåta betydelsen av Attribut till Allah, dvs. de bekräftar att dessa Attribut har kommit i Koranen eller Sunnah, men säger att de inte känner deras betydelse. De tillskriver denna åsikt till salaf, vilket är en avskyvärd lögn och påhitt. 7

8 Här bör vi påpeka att Abu-Hasan al-ash ari, även innan han gick över till salafs aqida mot slutet av sitt liv, brukade bekräfta Allahs Händer, Allahs Ansikte, Allahs Ögon, Allahs Nedstigning och Lyftande över Arsh Det är dock inte fallet med hans senare anhängare som med sin förnekelse av dessa Attribut har valt att följa mu atazzilah. 8. Allahs Tal. Ahlu sunnah wal jamaahs syn är att Koranen är Allahs Tal som inte är skapat. Ahlu sunnah tror att Allah talar med tal som kan höras, änglarna hör Allahs Tal; ärkeänglen Jibril och Musaa a.s. har hört Allahs Tal; och skapelsen skall höra Allahs Tal på Domedagen. Maturidi och ash ari bekräftar inte Allahs Tal i denna verkliga mening. För dem är Allahs Tal - kalamu nafsi, dvs. betydelsen som finns i och för sig själv, den har alltid funnits och skall finnas för alltid, och det är varken ljud eller bokstav. Allahs Tal (kalam nafsi) är för dem en enhet och om det uttrycks genom hebreiska, då är det Tawrat; om det uttrycks med arameiska, då är det Injil; och om uttryckes genom arabiska, är det Koranen. De anser att Uppenbarelseböckerna är skapade, och att de är Allahs Tal bara i en allegori. De själva har gått skilda vägar när det kommer till vem har uttalat Allahs Tal (kalam nafsi) som är i Koranen: vissa påstår att det är Jibril a.s. och andra att det är Muhammad SAWS. 9. Var är Allah och att se Allah i akhirah. Ahlu sunnah wal jamaahs syn är att Allah Är ovan Arsh (Tronen), att Han är med Sitt Väsen skild från skapelsen, men att troende skall se Honom i nästkommande livet. (Åsikten baseras, som alltid hos ahlu sunnah, på klara bevis från Koranen och sunnah). Maturidi och ash ari tror att Allah varken är ovan skapelsen eller under den, varken till höger eller till vänster, varken inom eller utom världen. Utan tvekan är detta bästa sättet att beskriva begreppet inget. Vissa av dem säger att Allah är överallt. De bekräftar att troende skall se Allah i nästkommande livet, men under villkoret att det utesluter att titta åt ett visst håll eller en viss riktning. Detta villkor innebär i själva verket att förneka tittande för mänsklig syn innebär att titta åt ett visst håll. 10. Visdomen i skapandet. Ahlu sunnah wal jamaahs syn är att allt som Allah gör, skapar, beordrar eller bestämmer, gör Han med Visdomen och med ett syfte. En del av Visdomen kan vi inse och begripa, andra delar är bortom vår insiktsförmåga. Ash ari tror att det varken finns ett syfte eller en avsikt med Allahs Handlingar, eftersom allt Han gör är Hans rena Vilja som är större än att vara begränsad av syfte eller visdom. Denna felaktiga regel tog de som grund att bygga på andra, ännu värre principer, t.ex. att det är tillåtet att Allah straffar med evig eld Sin mest uppriktiga awliyah, och att Allah belönar den värsta kafir med evigheten i Jannah! 11. Takfir (förklara muslimer för icketroende/kafir). Ahlu sunnah wal jamaahs gör inte takfir, förutom på den som gör sig förtjänad av det enligt shari a, dvs. om någon utför en handling eller säger ord som leder människan ut ur islam, och efter att alla villkor är uppfyllda. Maturidi och ash ari motsäger sig själva i denna fråga: eftersom de är murijia i iman, blir det svårt att genom ord eller handling bli icketroende, för det finns en regel, att man inte gör takfir på människor på grund av deras synder. 8

9 Å andra sidan, gör de takfir på dem som tror att Allah Är ovan Sin 'Arsh- tron, som är wajib för varje muslim, och det är ahlu sunnah wal jamaahs tro! En av grunder för kufr hos dem är att ta yttre betydelsen av verser om Allahs Attribut - vilket är wajib hos ahlu sunnah wal-jamaah! Några exempel på hur de gjort takfir på ahlu sunnah är den hanafi lärde Muhammad Al- Ajami (f. 779 efter hijrah) som förklarade Ibn Taymiyyah för kafir: Den som kallar Ibn Taymiyyah för Shaykh al islam, är kafir. Kawthari har gjort takfir på Ibn Taymiyyah och på Ibn Qayyim. 12. Uppdelning av aqidah, enligt källor från vilka man tar aqidah. Ash ari delar upp aqidafrågor enligt källor i tre delar: - första delen: aqidahfrågor vars källa är endast utifrån mänskligt intellekt, och det är de flesta aqidahfrågor, bl.a. Allahs Attrribut, - andra delen: aqidahfrågor vars källa är endast Koranen och Sunnah, och det är ghayb frågor (straffet i graven och allt som sker på Domedagen) - tredje delen: aqidahfrågor vars källa är intellektet och shari a texter, t.ex. frågan om att se Allah i akhirah. Maturidi delar upp aqidafrågor enligt källor i två delar: - första delen: ilahiyyat, där intellektet är källan för aqidah frågor. Här ingår t.ex. tawhid och Allahs Attribut. - andra delen: shari a, där Koranen och Sunnah är källan för aqidah frågor. Här ingår t.ex. frågor om straffet i graven och Domedagens händelser. Uppdelningen av aqidahfrågor till intellektbaserade och shari abaserade grundas på den felaktiga teori som de tagit över från filosofer: att shari a texter (Koranen och Sunnah) motsäger intellektet. Därför gjorde de ansträngning att själva komma på en mellanlösning, vilket ledde dem till att avsäga sig, kasta bort, överge eller förvrida många shari a texter. Hos ahlu sunnah wal-jamaah finns det inga motsägelser mellan intellektet och shari a texter. Intellektet har varken störst roll, eller är försummat. Hos ahlu sunnah wal-jamaah finns det inga aqidafrågor där intellektet är källan för aqidah, utan källor för alla aqidahfrågor är uteslutet och bara Koranen, Sunnah och ijma. Likheter Det finns även aqidah frågor i vilka ash ari och maturidi har samma ståndpunkt som ahlu sunnah wal jamaah. Dessa är: 1. Ghayb. Ghaybfrågor som berör straffet i graven, händelser på Domedagen: återuppståndelse, vägande av handlingar, övergång över Sirat-bron, shafa at, Jannah och jahannam. Det här är en del av 9

10 aqidah frågorna som berör ghayb och där ash ari och maturidi bara tar shari a texter som källor till dessa aqidahfrågor. Precis som hos ahlu sunnah wal-jamaah. 2. Hur man behandlar en som begår en stor synd. 3. Hur man betraktar följeslagarna r.a. och de efterföljdande rättfärdiga khaliferna. Även, frågor som berör imamer och khalifer. 4. Qadr där maturidi har samma uppfattning som ahlu sunnah, men ash ari har tagit jabriahs uppfattning. Ash ari och maturidi aqidah skiljer sig från ahlu sunnah wal jamaahs aqidah i grunderna: i iman, tawhid, sifat, samt andra frågor. Sinsemellan skiljer sig maturidi och ash ari aqidah i några sekundära punkter, men inte i aqidah grunder. Ash ari brukar skryta om att de hade en avgörande roll i att bryta ned mu atazzilah sekten, genom att ha använt sig av samma verktyg som dem, dvs. ilm ul kalam. Sanningen är att ash ari istället har fallit under mu atazzilahs inflytande, tagit öcer deras åsikter och kommit med en ny aqidah-blandning som är något mittemellan mu atazillah-jahmiah aqidah och ahlu sunnahs aqidah. De brukar även påstå hur de hade brutit ned muslimska filosofer. Bästa svaret på det påståendet har Ibn Taymiyyah givit i en mening som han upprepar på flera ställen i sina fatawa (Majmul fatawa): Ash ari har varken hjälpt islam eller brutit ned filosofer. Några anledningar till att muslimer kan tro att ash ari och maturidi är ahlu sunnah Ash ari och maturidi påstår själva att de är ahlu sunnah wal jamaah, trots att deras aqidah skiljer sig från ahlu sunnahs aqidah i väsentliga frågor. Salafu salih var inte på den aqidahn. Ändå finner vi idag salafi lärda som ger ut fatawa på satellitkanaler eller genom internet, där de säger att idag består ahlu sunnah wal jamaah salafi, maturidi och ash ari... Å andra sidan undviker ofta daiier (de som inbjuder människor till islam) som idag kallar till ahlu sunnah wal jamaahs aqida att tydligt besvara denna fråga, när de ombeds göra det. Det kan inte bero på något annat än avsaknad av kunskap om grunderna i maturidi och ash ari aqida, eller så känner man inte ens grunderna i ahlu sunnahs aqida. Att tillhöra ahlu sunnah wal jamaahs manhaj, innebär att dela samma trosprinciper (aqida) - annars har man en annan manhaj, och man tillhör därmed inte ahlu sunnah wal jamaah. Många officiella religiösa institutioner är idag på ash ari eller maturidi aqida, vilket kan vara en bidragande faktor till att lärda idag ger ut liknande fatawa. Men om det är så klart, om maturidi och ash ari har en annan aqidah än ahlu sunnahs, hur kommer det sig då att de kan räknas som den?! Denna text skall försöka kasta ljus på det insha Allah. 10

40 Hadith av Imam an-nawawi 1. 40 Hadith. av Imam an-nawawi www.islamguiden.com

40 Hadith av Imam an-nawawi 1. 40 Hadith. av Imam an-nawawi www.islamguiden.com 40 Hadith av Imam an-nawawi 1 40 Hadith av Imam an-nawawi www.islamguiden.com 40 Hadith av Imam an-nawawi 2 40 Hadith av Imam an-nawawi Imam an-nawawis förord i sammandrag 'Ali ibn Abi Talib har, liksom

Läs mer

Islams syn på sjukdom, lidande och livets slut Av Mostafa Malaekah (En föreläsning på Östra Sjukhuset, Göteborg 2008)

Islams syn på sjukdom, lidande och livets slut Av Mostafa Malaekah (En föreläsning på Östra Sjukhuset, Göteborg 2008) Islams syn på sjukdom, lidande och livets slut Av Mostafa Malaekah (En föreläsning på Östra Sjukhuset, Göteborg 2008) Copyright 2011 Mostafa Malakeah. All rights reserved. (Omtryckning eller reproducering

Läs mer

Svar på sju frågor om islam

Svar på sju frågor om islam www.islamguiden.com 1 Svar på sju frågor om islam Översättning till svenska: Aisha & Aisar Källa: http://www.thetruereligion.org/7questions.htm 1. Vad är Islam? Ordet "islam" är ett arabiskt ord som betyder

Läs mer

CC BY-ND ISBN: 978-91-637-6138-6

CC BY-ND ISBN: 978-91-637-6138-6 Islam under slöjan CREATIVE COMMONS: ERKÄNNANDE, INGA BEARBETNINGAR CC BY-ND Licensen Creative Commons erkännande, inga bearbetningar, innebär att upphovsmannen tillåter kopiering och spridning, kommersiell

Läs mer

Råd och Tips till svenska skolan vid mötet med muslimska elever

Råd och Tips till svenska skolan vid mötet med muslimska elever Råd och Tips till svenska skolan vid mötet med muslimska elever Utgivare: IslamGuiden.com Råd och Tips till svenska skolan vid mötet med muslimska elever 1 Muslimska barn och den svenska skolan Under årens

Läs mer

Hur bli en bra kommunist

Hur bli en bra kommunist Liu Shao-chi Hur bli en bra kommunist Föredrag hållna i juli 1939 i Marxist-leninistiska Institutet i Yenan Arbetarkultur 1952 Från den kinesiska texten, publicerad i december 1949, har en engelsk översättning

Läs mer

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4)

En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) Om medlemskap i Frälsningsarmén En god soldat åt Kristus Jesus (2 Tim 2:3-4) I varje armé finns två sorters människor: Den ena sorten är de som övertalats att ställa upp. De kämpar bara därför att de måste.

Läs mer

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se)

Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Hur du kan uppleva Guds kärlek och förlåtelse Häfte 1 av Bill Bright (Detta häfte finns att köpa hos www.agapesverige.se) Innehållsförteckning Inledning I. Det största äventyret Andliga kristnas inflytande

Läs mer

Var profeten Muhammed trovärdig?

Var profeten Muhammed trovärdig? Var profeten Muhammed trovärdig? Olika åsikter Ibland hör man människor som säger att regimerna i Iran och Saudiarabien inte har något med islam att göra. I länder som t.ex. Saudiarabien finns det lagar

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2. Mottagen 23/8 2001-6/9 2001. Åsa Kleveland

TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2. Mottagen 23/8 2001-6/9 2001. Åsa Kleveland TEXTEN FRÅN DE HÖGA MÄSTARNA Version 2 Mottagen 23/8 2001-6/9 2001 Åsa Kleveland På eget förlag har även utgivits: Texten från de Höga Mästarna (2003) Galleriet (2003) Förklaringsboken (2003) Templet (2003)

Läs mer

www.islamguiden.com 33 sätt att få Khushoo i bönen skriven av Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid Introduktion

www.islamguiden.com 33 sätt att få Khushoo i bönen skriven av Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid Introduktion 33 sätt att få Khushoo i bönen skriven av Sheikh Muhammed Salih Al-Munajjid Innehåll Introduktion Att dölja Khushoo Regler för Khushoo Ett: Att stäva efter att göra det som ger och stärker khushoo Två:

Läs mer

Islam är en fredlig religion

Islam är en fredlig religion Islam är en fredlig religion Ett föredrag av Hazrat Mirza Masroor Ahmad, Khalifatul Masih V, överhuvud av den globala Ahmadiyya-rörelsen inom Islam, framfört vid ett tillfälle på Universite D abomey-calavi

Läs mer

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING

PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING PÅ VÄG MOT ÅTERHÄMTNING Ett studiematerial om att hantera svåra psykiska besvär Tommy Engman Studiematerialet är framtaget av Återhämtningsprojektet, som är ett samarbete mellan Riksförbundet för Social

Läs mer

SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA. Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan

SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA. Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA Samtal om religionsteologi i Svenska kyrkan SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA SANN MOT SIG SJÄLV ÖPPEN MOT ANDRA samtal om religionsteologi i svenska kyrkan Svenska

Läs mer

Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet?

Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Vet vi hur vi vet om vi vet att vi vet det vi vet? Reflektioner kring kunskapens yttersta grundvalar vad är Sanning, och hur vet vi det? av Sverker Johansson 2003 Text att läsa inför min föreläsning 9

Läs mer

SCIENTOLOGI. Gör världen till en bättre plats

SCIENTOLOGI. Gör världen till en bättre plats SCIENTOLOGI Gör världen till en bättre plats Scientologi, grundad och utvecklad av L. Ron Hubbard, är en tillämpad religiös filosofi som erbjuder en exakt väg genom vilken var och en kan återvinna sanningen

Läs mer

Bok T vå. Sanna Föräldrar

Bok T vå. Sanna Föräldrar Bok T vå Sanna Föräldrar Innehåll Kapitel 1 Vad är en sann förälder? Sektion 1 Betydelsen av Sanna Föräldrar 177 Sektion 2 Sannhetens ursprung 177 2.1 Vad betyder sannhet? 177 2.2 Källan till sannhet

Läs mer

Kanava 8, 3.10.2012 Patrik Hagman Vi måste säga något föredrag vid prästdagarna 2012

Kanava 8, 3.10.2012 Patrik Hagman Vi måste säga något föredrag vid prästdagarna 2012 Kanava 8, 3.10.2012 Patrik Hagman Vi måste säga något föredrag vid prästdagarna 2012 Jag har tagit rubriken till detta föredrag från ett uttalande av evangelisten Frank Mangs, som Peter Haldorf har nedtecknat

Läs mer

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack!

Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149. Begreppet person. Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Proseminarium 8.10.96 för Nikolai Enckell Camilla Kronqvist, 22149 Begreppet person Camilla Kronqvist Citera inte utan tillstånd, tack! Inledning Innan jag närmare börjar diskutera begreppet person vill

Läs mer

Vad är själavård? 1. Inledning

Vad är själavård? 1. Inledning Vad är själavård? Referat av kapitel 1 i En mäktig katedral vägledning i själavård och vardagspsykologi av Gunnar Elstad med tillägg från Själavård vid köksbordet av Esbjörn Hagberg 1. Inledning Själavård

Läs mer

Nattväktaren En ensamt fladdrande ljuslåga i oförnuftets natt tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson

Nattväktaren En ensamt fladdrande ljuslåga i oförnuftets natt tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson Nattväktaren En ensamt fladdrande ljuslåga i oförnuftets natt tänd och underhållen av Per-Olof Samuelsson Årgång 7 Nummer 2 Sommaren 2005 Innehåll: Fortsatt käbbel om den fria viljan... 2 Elementär sannolikhetskalkyl...

Läs mer

25 frågor och svar om. katolsk tro

25 frågor och svar om. katolsk tro 25 frågor och svar om katolsk tro Innehållsförteckning 1. Vem är Gud? 2. Vem är Jesus? 3. Vad är Kyrkan? 4. Tillber katoliker Maria? 5. Är allt som står i Bibeln bokstavligen sant? 6. Varför behövs påven?

Läs mer

Shamati. Yehuda Ashlag. Översättning från engelska av Martin Olsen och Mikael Folkesson

Shamati. Yehuda Ashlag. Översättning från engelska av Martin Olsen och Mikael Folkesson Shamati Yehuda Ashlag Översättning från engelska av Martin Olsen och Mikael Folkesson 2012 Föreningen för kabbala i Sverige. Omslag: M. Olsen Redigering och grafisk form: M. Folkesson Nedteckning: B. Ashlag

Läs mer

Relationer Ursprungligen skriven artikelserie av Victor (Sanji), redigerad och omskriven till artikel av Victor (Sanji)

Relationer Ursprungligen skriven artikelserie av Victor (Sanji), redigerad och omskriven till artikel av Victor (Sanji) Relationer Ursprungligen skriven artikelserie av Victor (Sanji), redigerad och omskriven till artikel av Victor (Sanji) I den här artikeln ska vi på djupet beröra ett ämne som ofta glöms bort i de sammanhang

Läs mer

Hugo Odeberg. Kristus och Skriften

Hugo Odeberg. Kristus och Skriften Hugo Odeberg Kristus och Skriften 1 2 KRISTUS OCH SKRIFTEN 3 4 HUGO ODEBERG KRISTUS OCH SKRIFTEN Redigerad av Tryggve Kronholm Originaltryck: PROKLAMA - STOCKHOLM 5 7:e reviderade och utökade upplagan

Läs mer

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com

Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com Att klara av en livsomställning 1 ATT BLI PENSIONÄR Kompendium av Bengt Elmén socionom Sothönsgränd 5, 123 49 Farsta, Tel 08-949871, Fax 070-6155185, E-post: mail@bengtelmen.com 2 ATT BLI PENSIONÄR INLEDNING

Läs mer

BPG. Vara en egen guide. Innan du väljer att gå in I en strid, var säker på att du tror på dess syfte.

BPG. Vara en egen guide. Innan du väljer att gå in I en strid, var säker på att du tror på dess syfte. BPG... 3 Bakgrund... 8 Insidan... 11 Utsidan... 16 Omgivningen... 20 Resultatet... 22 Tack till alla jättar... 24 BPG från början... 30 Verkligheten i huset... 35 Familjen... 41 Arbete... 45 Hjärna och

Läs mer

Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Teologins mångsidighet... 7 3. Synen på människan... 10 4. Synen på synden... 19

Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 2. Teologins mångsidighet... 7 3. Synen på människan... 10 4. Synen på synden... 19 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3 1.1. Syfte och frågeställningar... 4 1.2. Metod och avgränsningar... 4 1.3. Material... 5 1.4 Frågans relevans... 5 1.5 Upplägget... 7 2. Teologins mångsidighet...

Läs mer

Om rätten till idéer

Om rätten till idéer Innehåll Överföringsprinciper 2 Överföring i andra hand 10 En not om upphovsrätten 16 Avtal på internet 20 Fallstudier 37 Framtidsutsikter 45 Gåvor är goda men stöld är ett ont som ger döden i gengäld.

Läs mer