ÄR ASH'ARI OCH MATURIDI AHLU SUNNAH WAL JAMAAH?

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ÄR ASH'ARI OCH MATURIDI AHLU SUNNAH WAL JAMAAH?"

Transkript

1 ÄR ASH'ARI OCH MATURIDI AHLU SUNNAH WAL JAMAAH? Av: Zijad Ljakic Översättning från bosniska: Belma Filipovic Vad är ahlu sunnah wal jamaah? Vilka är ash ari och maturidi? Ahlu sunnah wal jamaah är alla som följer Sändebudet Muhammad SAWS och följeslagarna R.A. i kunskap och aqidah, i ord och i handling, i adab och akhlaq - och det är denna ummahs salaf, dvs. de första generationerna av muslimerna och alla de som följer dem, fram till Domedagen. Ash ari och maturidi är två islamiska sekter som har infört metoden att bekräfta aqidahs trosprinciper med ilmul kalam. Därför är det nödvändigt att kort förklara vad ilmul kalam är och denna ummahs salafs inställning mot den. Ash ari och maturidi avviker från ahlu sunnah wal jamaah i aqidahs grunder: i iman, i tawhid, i sifat och i många andra frågor. Sinsemellan skiljer sig maturidi och ash ari aqidah i några punkter, som är sekundära. Ilmul kalam, eller kalam är - enligt kalamisterna själva - vetenskap som bekräftar aqidahfrågor genom att ange bevis och ta bort oklarheter. I själva verket är det en påhittad riktning, en innovation i sättet att studera aqidahfrågor, som vår ummah inte kände till och inte praktiserade förrän khalifatet av khalifah Ma mun (d. 218 eh). Khalifah brukade beordra att andra kulturers, och speciellt gamla grekers filosofiböcker, översätts till arabiskan; och han gav företräde till dessa översätta filosofiböcker över Koranen och Sunnan. Mu atazzila tog hjälp i sina diskussioner från kristen tradition från Öster (malikani och nasturi) och blandade den med grekisk filosofi, vilket var ett nytt tillvägagångssätt i aqidafrågor ilm ul kalam. Senare tog Al-Ash ari det manhaj och använde det i sina diskussioner med mu atazillah. Ilm ul kalam har infört nya frågor och nya argument i islams aqidah, frågor och argument som aldrig hade funnits, varken i Koranen eller i sunnah. Till exempel, termer jism, jawhar eller ardun, som varken följeslagare eller tabiin hade nämnt eller talat om. Om det var islams aqidah (och inte batil), skulle det inte undgå sahaba och tabiin, som Imam Malik säger. Dessutom slutar den som sysslar med ilm ul kalam i misstankar och tvivel i trons grundprinciper vilket kalams mest berömda imamer själva har sagt efter att de gjort tawbah (ångrat sig) för att ha varit på fel aqidah, varpå de accepterade ahlu sunnahs aqidah. Salafs allmänna ståndpunkt är att det är fördömt (klanderligt) att syssla med ilm ul kalam. Många lärda har uttalat sig i den frågan och många böcker har skrivits om det. Ahlu sunnahs fyra berömda imamer har skarpt förbjudit kalam som bida sättet att närma sig aqidahfrågor, tros grunder. När man frågade Imam Abu Hanifah, rahimahullah, om ilm ul kalam, svarade han: Det är filosofernas tal. Håll fast vid salaf och sunnah och akta dig från varje innovation, för den är bida. 1

2 Abu Hanifah förbannade också Amr b. Ubayd som hade infört kalam-innovationen (Thuyuti, Sawnul mantik ). Imam Malik, rahimahullah, undrade: Skall vi då varje gång det dyker upp någon som diskuterar bättre än vi (en kalamist), lämna allt det som arkängeln Gibril kom med till Sändebudet Muhammad SAWS, på grund av hans förmåga att disputera väl? Imam Shafi i, rahimahullah, gav ut en fatwah och sade: Min inställning gentemot dem som sysslar med ilm ul kalam, är att de bör piskas med palmgrenar. Sedan bör de sättas på kameler och man bör visa upp dem genom bebyggda städer och ropa ut högt: Det här är straffet för alla som lämnar Kitab och sunnah och sysslar med kalam. (Siyaru a'alamin-nubala', 10/29) Imam Ahmad b. Hanbal, rahimahullah, råder oss: Umgås inte med dem som sysslar med kalam, även om de skulle råka försvara sunnah! ( Makanqibu Ahmad av Ibn al-jawzi) En enkel fråga dyker upp, när vi vet allt detta: om ash ari och maturidi företrädare för ahlu sunnah wal jamaah, och vi har precis hört salafs åsikt (salaf är ahlu sunnah wal jamaah) om dem som sysslar med kalam, hur kan då man säga att ash ari och maturidi är ahlu sunnah wa jamaah? Ash aris uppkomst och spridning Ash ari är en islamisk kalamistisk sekt vars grundare är Abul-Hasan Al-Ash ari som föddes i Basra år 270 efter hijrah och dog år 324 efter hijrah i Baghdad. Han gick genom tre faser i sitt liv: Första fas, när han under 40 år var på mu atazillahs madhab. Andra fas, när han lämnade mu atazillahs madhab och vände sig emot dem och sedan tog han en ny madhab i ta wil (tolkningen utan bevis) av Allahs Vackra Namn och Egenskaper som hade kommit till oss i Koranen och sunnah. I den här nya manhaj följde han Abdullah b. Sa id b. Kullab, dvs. han accepterade bara sju av Allahs Egenskaper, genom förstånd inte genom shariahs texter, samtidigt som han gjorde ta wil (tolkningen för vilken inga bevis i Koranen eller sunnah finns) på alla andra av Allahs kända Egenskaper, för att människans förnuft inte har förmågan att förstå, att begripa dem så som de har kommit till oss genom Koranen och sunnah. Dagens ash ari är på den här fasen. Tredje fas, när han gick över till salafs madhab och bekräftade alla Allahs Vackra Namn så som de har nått oss i Koranen och sunnah. I den här fasen skrev han boken Al-Ibanah i vilken han gav företräde till salafs manhaj. Ash ari idag förnekar den fasen. Efter hans död gick hans madhab genom många förändringar. Madhabs imamers manhaj och ijtihad skilde sig från varandra. Anledningen till det är att själva skolan (madhab), från själva början inte grundats på tydliga aqidah grunder och principer. Den mest betydande förändring som den här skolan (madhab) gick igenom efter Al-Ash aris död, är att de hade fallit under andra sekters inflytande och tagit deras aqidah principer och aqidah grunder från dem: från murjiah och jahmiah tog de åsikt om iman, från mu atazzilah och filosofer tog de förnekelse av de flesta av Allahs Vackra Egenskaper från Koranen och autentisk sunnah, samt förvridning av shariahs texter m.m. Från jabriah tog de åsikt om qadar, tasawwuf osv. Till slut blev ash ari aqidah-madhab en blandning av ilm ul kalam, vissa åsikter från mu atazzilah, murjiah, jahmiyah, sufism och filosofi. 2

3 De mest framträdande lärda från ash ari-madhab - Abu Bakr Al-Baqilani (d. år 403 efter hijrah) är en av ash ari madhabs största teoretiker. Han kom med nyheten om att bekräfta tawhid med intellektuella bevis som inte finns i Koranen eller sunnah. Till slut gick han över till salafs aqidah med boken Tamhidul-awaili. - Abu Ishaq ash-shirazi (d. år 476 efter hijrah) var känd efter sin förmåga att disputera och argumentera. Wazir Nidhamul-Mulk byggde för honom den kända Nidhami madrasa vid floden Tigris bank. - Abu Hamid Al-Ghazali (d. år 505 efter hijrah) tog inte Al-Baqilanis väg, han höll inte ens i alla åsikter med Ash ari. Han kritiserade ilm ul kalam och förbjöd folk att syssla med den. Han kritiserade också skarpt filosofin. Senare fann han räddning i tasawwuf (sufismen) och ansåg att det var den enda väg som leder till insikt. I slutet av sitt liv gick han över till sunnah genom att studera Sahih Al-Bukhari. - Imam al-juwayni (d. år 478 efter hijrah) försvarade ash ari-madhab i 30 år och föreläste i Nadhami madrasa som Nidhamul-mulk i Naysabur hade låtit bygga för honom. Mot slutet av sitt liv,gick han över till salafs madhab. I boken An-nadhamiyah skriver han: Åsikt som vi är tillfreds med, och med vilken vi dyrkar Allah är salafs aqidah, för det är ett obestridligt argument att ummahs ijmah (konsensus) är bevis. - Al-Fahru Ar-Razi (d. år 606 efter hijrah), känd som Fahrud-din, är företrädare för ash ari madhab i dess sista utvecklingsfas. Han blandade ilm ul kalam med filosofi och kom med en universell regel om att ge företräde till intellektet framför shariahtexter när de strider mot varandra. Mot slutet av sitt liv, gick även han över till salafs madhab. De fyra största lärda från ash ari aqidahs madhab har lämnat det som de hade trott på och kommit över till salafs aqidah mot slutet av sitt liv. Om ash aris är ahlu sunnah wal jamah, varför har dessa fyra största av deras lärda lämnat det som de varit på och gått över till salafs aqidah, om det som de varit på är ahlu sunnahs aqidah? Svaret ger sig självt. Maturidi uppkomst och spridning Maturidi är islamisk kalamistisk sekt som tillskrivs Abu Mansur Maturidi. Sekten var känd under det namnet (precis som ash ari sekten) först efter dess grundares död. I sin utveckling gick den igenom några faser som kan sammanfattas i följande fyra faser: Första fasen (grundande). Den kännetecknas av intensiva argumentationer med mu atazillah. Själva Abu Mansur Maturidi deltog i dem. Han föddes i Maturid nära Samarkand och dog år 332 efter hijrah. Han läste hanafi fiqh och ilm ul kalam. Han har skrivit många böcker, bl.a. Tawilat Ahlu sunnah, där han bland annat tolkade Koranverser om Allahs Sifat (Egenskaper) och använde sig av jahmias ta wil, dvs. han försummade yttre betydelse av verser, betydelsen vilken själva arabiska språket pekar på och tog betydelsen som jahmiyyah hade hittat på. Hans mest kända verk inom ilm ul kalam är Kitab al tawhid där han offentligtgjorde sin kalamistiska tro i aqidahfrågor. Han förkortade förståelsen av tawhid till tawhid al rubbubiyyah och lite av tawhid asmau was-sifat (för han som sagt hade tagit emot jahmiyyahs åsikt, att förneka de flesta sifat). Han skrev andra böcker där han svarade på mu atazilah och rafidi aqidah. 3

4 Andra fasen (bildande). I den här fasen föddes en ny kalamistisk sekt från Abu Mansur Maturidis aqidahprinciper. Sekten spreds av hans anhängare och lärlingar, som hade hanafi madhab i fiqh. De mest framträdande företrädare i denna fas var Abul-Qasim al-hakim, 'Abdul-Karim al-bazdawi, Abul- Yusr al-bazdawi han förenklade Maturidis bok Kitab al tawhid och lade till några delar under titeln Usulud-din. Tredje fasen (inrättande). Den karaktäriseras av den mängd argument som man samlade in och man skrev mycket och därför spelar den fasen största rollen i grundandet av maturidi aqidah. Den mest framträdande lärd från den här fasen, och mest känd lärd från maturidi sekten, är Abul-Mu in an- Nasafi som har skrivit maturidisektens viktigaste bok Tabsiretul-adilla. An-Nasafi är för maturidi som Al-Ghazali eller Baqilani för ash ari. En annan maturidi lärd är Najmuddin Omar an-nasafi skrev många böcker, men den mest kända är Al- aqaidun-nasafiyyah, en förkortad version av Tabsiretuladilla, som är grundboken att läsa om maturidi aqida. Fjärde fasen (spridning). Den räknas ha pågått från cca år 700 till år 1300 efter hijrah. Det var då maturidi aqidah spred sig med hjälp av vissa osmanska regenter över hela Osmanska Riket. Fasen kännetecknas av att man skrev böcker och kommentarer till dem, där man bearbetade marturidikalamistisk aqidah. Al-Kamal ibnul Humman var hanafi faqih som skrev boken Musayarah som man studerar till och med idag vid vissa islamiska universitet. Idag finns 3 maturidi skolor på Indiska halvön som kallar till maturidi aqidah och framställer den som ahlu sunnahs aqidah. Dessa är: - Dayubandi och nadawi skola, grundad år 1283 efter hijrah, där man studerar hadith, men är en ren sufi skola. Många av dess lärlingar har fallit i innovationen med gravar. - Barilawi skola, grundad år 1272 efter hijrah. Den kännetecknas av att man öppet kallar till shirk, att dyrka gravar. De uttalar intensiv fientlighet mot dayubandi skolan och anser att dess lärlingar är icketroende. De anser även att ahlu sunnah wal jamaah är icke-troende. - Kawthari skola, grundad år 1296 efter hijrah, som nu heter efter maturidi i sufi shaykh Muhammad Zahid Al-Kawthari, som var hanafi i fiqh. Den skolan kännetecknas av lidelsefulla kränkningar och förbannelser över imamer av denna ummah, som Daraqutni, Ibn Hudhaymah, Osman Darimi, Ibn Abi Hatim och andra, för de anser dem vara antropomorfister, att de beskriver Allah med skapelsens egenskaper. De anser också att salafs aqidah böcker, som Kitab al tawhid av Ibn Hudhaymah, Al- Ibanah av Ibn Batta, Ash-shari ah av Al-Ajuri och många andra är avgudadyrkares böcker. De kallar till sufism, sprider innovationer där shirk är med, ger stor roll till gravar allt detta under tawassuls (att närma sig Allah) täckmantel. Historisk spridning av ash ari och maturidi Muslimer har, i en allmän mening som ett folk och folkets ledare (förutom under perioden av khalifer Mamun, Mu atasim och Wasik) haft salafs aqidah ända fram till uppkomsten, tillväxt och spridning av kalamistiska sekter, ash ari och maturidi. Mot slutet av fjärde sekel efter hijrah (år 380 efter hijra) började ash ari aqidah sprida sig i Iraq. Sedan fortsatte den sprida sig i Sham (dagens Palestina och Yordan). Spridningen av ash ari aqidah 4

5 var långsam och gradvis, och den åtföljdes av kriticism från de lärda som reagerade mot den nya aqidan. Som ett konkret steg att bekämpa spridningen av ash ari innovationer, skrev ahlu sunnahs lärda en aqidah bok, Al-Mu ataqad al-qadiri. Boken godkändes av andra ahlu sunnahs lärda. Abbasi khalifa Al-Qadir Bilahi (regerade efter hijrah) beordrade att den boken skulle användas i skolorna och offentliga platser för att lära ut den korrekta aqidahn. Det var muslimernas svar på spridningen av kalamistiska sekter. Mahmud b. Sabaktakin, som var känd för att sprida sunnah och förhindra sprindning av innovationer, beordrade att imamer från minbar förbannade vilseledda sekter, bland dem, ash ari. Ash ari-sekten madhabs riktiga spridning skedde först under det sjätte seklet efter hijrah, under wazir Nidhamul-Mulk, som själv var på ash ari aqidah, och som hade makt. På grund av hans insatser, blev ash ari aqidah den officiella statliga madhab i aqidah. Staten spred, försvarade och påtvingade folket denna madhab. Dessutom fanns det två nidhami skolor, i Baghdad och i Naysabur, som spelade stor roll i spridningen av ash ari aqidah. Själva waziren lät bygga dessa skolor, där stösta ash ari teoretiker lärde ut, Al-Ghazali och Al-Juwayni. Detta var i öst. I västra delen av islamiska riket (Al-Andalus och nordvästra Afrika) hade den syndfria mahdi Muhammad Ibn Tumart (d. 524 efter hijrah) största roll i spridningen av ash ari aqidah. Han läste ash ari aqidah i Baghdad, hos Ghazali, återvände till Al-Andalus och lärde ut den nya aqidahn till muslimer. Efter Tumarts död, tog Abdu-mu min Al-Kaysi över hans roll i spridningen av ash ari aqidah. Det här var grundaren av Muwahhidin-dynastin, som använde sig av våld för att tvinga ash ari aqidah på muslimer. På den vägen spillde han många muslimers blod. Spridningen av maturidi aqidah inom ummah började i början av åttonde sekel efter hijarh. Huvudrollen i den spridningen hade vissa makthavare från Osmanska Riket och vissa hanafi anhängare. På grund av dessa individer nådde maturidi aqidah ut överallt där det fanns Osmanska Riket och hanafi madhab. Maturidi finns därför idag i områden av India, Kina, Bangladesh, Pakistan, Afghanistan, Iran, Iraq, ryska republiker, Syria, Turkiet, Balkanländer och Norra Afrika. Spridningen av maturidi aqidah var möjlig av många anledningar, men de viktigaste är för att själva makthavarna i de flesta områden hade den aqidahn, att många skolor där man lärde ut maturidi aqidah grundades, att man skrev böcker om ilm ul kalam, att man till vanliga människor presenterade maturidi och även ash ari som ahlu sunnah, samt att man anklagade ahlu sunnahs och hadith lärda att de var antropomorfister, och till slut att man ljög och påstod att Imam Abu Hanifa och Imam Shafi i var på maturidi/ash ari aqidah. Skillnader och likheter mellan ash ari / maturidi aqidah, och ahlu sunnah aqidah Man anser att en grupp har lämnat ahlu sunnah wal-jamaah om den avviker från ahlu sunnahs aqida i någon av aqidahs grunder som tawhid, iman, qadr, sifat och liknande. Det räcker med att avvikelsen är bara en ena aqidagrund, för att gruppen inte anses som en del av ahlu sunnah wal jamaah. Om avvikelsen gäller sekundära aqidah frågor, då kan gruppen anses vara en del av ahlu sunnah. Detta kriterium förtydligade Imam Shatibi i boken Al-I atisam ; samt Ibn Taymiyyah i 5

6 Majmu-fatawa och Ibn Batta i Al-Ibanah. De två sista använde andra ord, men betydelsen är samma. Ash ari och maturidi aqidah skiljer sig från ahlu sunnah wal jamaahs aqidah i grunderna: i iman, tawhid, sifat, samt andra frågor. Sinsemellan skiljer sig maturidi och ash ari aqidah i vissa sekundära punkter. Skillnader Ash ari aqidah och lika så maturidi aqidah avviker i aqidahs grunder från ahlu sunnah wal jamaahs i följande: 1. Källor från vilka man tar aqidah. Första källan som man tar aqidah från är hos dessa sekter, mänskligt intellekt, förnuft; och därefter, shaaria texter (Kitab och sunnah mutawatir), enligt ilmul kalams regler. Om intellektet och shariah texter motsäger varandra (kolliderar), då ger de företräde till mänskligt intellekt/förnuft. Det här uttalandet sades öppet av Juwayni, Razi, Baghdadi, Ghazali, Amidi, Ibn Furak, Al-Iji och andra. De erkänner inte heller att sahih hadith som är ahad (och inte mutawatir, sådana sahih ahad hadither är få, mindre än 100) är källa för aqidah. Razi påstår att Sahih Bukhari och Sahih Muslim innehåller påhittade hadither som lagts dit av hycklare. De påstår också att det är kufr (!) att ta yttre betydelsen av hadither och Koranverser som talar om Allahs Attribut för att det leder till tashbih (att jämföra Allah med skapelsen). Därför anser de att det är wajib att göra ta wil på sådana hadither och Koranverser, dvs. att tolka dem bortom deras yttre betydelse (med andra ord, att förvrida deras mening). En grupp av dem är sufier, t.ex. Ghazali och Al- Jami, och de ger företräde till kashf (uppenbarelse) och zawk (tolkning) framför texter från Kitab och Sunnah, och de uppskattar en hadith enligt zawk. Allt det är tvärtom ahlu sunnah wal jamaahs källor för aqidah, som är Koranen, Sunnah och ijma. 2. Iman. I iman är de murjiah, dvs. att det räcker att man uttalar shahadah med tungan, och att handlingar inte ingår i iman. En del av dem är jahmiya i iman, dvs. att iman är bara att bekräfta med hjärtat, utan bekräftelsen genom uttalandet av shahadah med tungan och genom handlingar. Av samtida ash ari har Hasan Ayyub och Buti valt den sistnämnda syn på iman. 3. Qadr. I den här pelare av iman har ash ari kommit med den nya teorin om kasb. Innebörden av den termen är att människan i sina handlingar inte har valfrihet eller möjlighet att välja, utan att hon är tvungen och det här är faktiskt Jabriyahs åsikt i frågan. De bekräftar även att Allah bara har verkställande vilja (qadr al-qawni, Den kosmiska Viljan som är bortom människan och motsvaras av tawhid al rubbubiyyah), och förnekar qadr al-shar i (shariah vilja, en del av den mänskliga världen, där människor har en fri vilja med vilken vi väljer våra handlingar och är därmed ansvariga för dem; den motsvaras av tawhid ul-uluhiyyah. Allah förmedlar Sin Vilja till människor och vill att vi gör vissa saker och avstår från andra, samt ger oss fri vilja, förstånd och vägledningen för att kunna välja. I vår skapade värld har allah skapat naturlagar, lagar av orsak och verkan: vi handlar och får resultat av vårt handlande. Allt detta förnekar ash ari). Dock har maturidi i den här frågan samma åsikt som ahlu sunnah wal jamaah. 6

7 4. Bevisning av Allahs existens. De har i denna fråga tagit den filosofisk-kalamistiska teorin om att universum är skapat och måste ha sin Skapare Som alltid har existerat, och Skaparens mest karaktäristiska drag är att Han inte har tillstånd och egenskaper som skapelsen. Därför är Skaparen varken jawhar (materia) eller ardan (attribut) eller jisman (kropp). Han finns inte på en speciell plats eller en viss riktning. Baserat på denna teori har de byggt upp massor med felaktiga principer som i sin tur hat lett dem till att förneka Allahs Attribut (Sifat) t.ex. att Allah Är ovan Sin Tron. 5. Tawhid. Hos dem är tawhid att förneka tvåenighet, treenighet, beståndsdelar osv. De påstår att Allah är En i Sin Väsen och har inga delar. En i Sina egenskaper, och inget liknar Honom. En i Sina handlingar, ingen är Hans medaktör. En sådan tolkning ledde dem till att förneka Allahs Ansikte, händer, ögonen och dyl.ikt, för det betyder tarkib (beståndsdelar). Baserat på detta, tolkar de La ilaha illallah med Skaparen eller Den Som har förmågan att skapa. Med andra ord, erkänner de endast bara tawhidur-rubbubiyyah, och missar tawhids kärna: tawhidul-uluhiyyah! De har missat att Allahs Aniskte, händer osv. tillhör bara Honom, att de inte är som skapelsens organ och att de inte skall jämföras med varandra. Anledningen att de har missat det, är att de har förnekat tawhidul-uluhiyyah, och precis därför har de missat att förstå qawm al-shar i. Detta sammanhang är av ytterst vikt för att förstå det hela. Vad gäller tawhidul-uluhiyyah, att dyrka endast Allah, tillbe endast Honom, hoppas endast från Honom, vända sig endast till Honom och tillbe bara Honom; tawhidul-uluhiyyah som profeter och sändebud a.s. är sända med, och varningen mot tawhidul-uluhiyyahs motsats, shirk det finns inte i deras aqidahböcker. Det är just därför som dyrkan av gravar, goda människor och begravningsplatser; uppkomst av heliga platser; samt förbjudna former av tabarruk och tawassul kan frodas där ash ari och maturidi finns: för dem har shirk försvunnit med försvinnandet av Makkahs avgudadyrkare som tillbad statyer. 6. Första wajib. När människan blir myndig, anser de att hennes första wajib är att tänka om Allah och om skapelsen av universum (nazar), eller avsikten att tänka om det, eller hos vissa är det tvivel, eller hos andra att inse att Allah finns och sedan kommer iman. Det flesta ash aris anser att iman utan tänkandet är felaktig, att sådan iman är kufr. Maturidi anser att iman hos en sådan människa är sund, men att människan är syndig. Ahlu sunnah wal-jamaah anser att insikten, kunskapen om Allah existens är medfödd; och första wajib är att uttala shahadah. 7. Sifat (Allahs Attribut). De bekräftar endast 7 av Allahs kända Attribut: Liv, Kunskap, Vilja, Makt, Hörsel, Syn och Tal men de bekräftar inte dessa Attribut så som Ahlu sunnah wal jamaah gör, eftersom för dem är mänskligt intellekt källan för insikten om dessa Attribut, och hos Ahlu sunnah är den källan Koranen och Sunnahn. Maturidi lägger till ännu ett Attribut, Taqwin (Skaparen). Alla andra Attribut som har kommit i Koranen och Sunnah, t.ex. Ansikte, Händer, Ögon, Fot, Fingrar, Kärlek, Hat, Behag, Barmhärtighet, Lyftande, Nedstigning har ash ari och maturidi antingen gjort ta wil eller tawfid på. Ta wil är att förvrida meningen genom att tolka dem med en betydelse för vilken de inte har bevis i Koranen eller Sunnah. Tawfid är att överlåta betydelsen av Attribut till Allah, dvs. de bekräftar att dessa Attribut har kommit i Koranen eller Sunnah, men säger att de inte känner deras betydelse. De tillskriver denna åsikt till salaf, vilket är en avskyvärd lögn och påhitt. 7

8 Här bör vi påpeka att Abu-Hasan al-ash ari, även innan han gick över till salafs aqida mot slutet av sitt liv, brukade bekräfta Allahs Händer, Allahs Ansikte, Allahs Ögon, Allahs Nedstigning och Lyftande över Arsh Det är dock inte fallet med hans senare anhängare som med sin förnekelse av dessa Attribut har valt att följa mu atazzilah. 8. Allahs Tal. Ahlu sunnah wal jamaahs syn är att Koranen är Allahs Tal som inte är skapat. Ahlu sunnah tror att Allah talar med tal som kan höras, änglarna hör Allahs Tal; ärkeänglen Jibril och Musaa a.s. har hört Allahs Tal; och skapelsen skall höra Allahs Tal på Domedagen. Maturidi och ash ari bekräftar inte Allahs Tal i denna verkliga mening. För dem är Allahs Tal - kalamu nafsi, dvs. betydelsen som finns i och för sig själv, den har alltid funnits och skall finnas för alltid, och det är varken ljud eller bokstav. Allahs Tal (kalam nafsi) är för dem en enhet och om det uttrycks genom hebreiska, då är det Tawrat; om det uttrycks med arameiska, då är det Injil; och om uttryckes genom arabiska, är det Koranen. De anser att Uppenbarelseböckerna är skapade, och att de är Allahs Tal bara i en allegori. De själva har gått skilda vägar när det kommer till vem har uttalat Allahs Tal (kalam nafsi) som är i Koranen: vissa påstår att det är Jibril a.s. och andra att det är Muhammad SAWS. 9. Var är Allah och att se Allah i akhirah. Ahlu sunnah wal jamaahs syn är att Allah Är ovan Arsh (Tronen), att Han är med Sitt Väsen skild från skapelsen, men att troende skall se Honom i nästkommande livet. (Åsikten baseras, som alltid hos ahlu sunnah, på klara bevis från Koranen och sunnah). Maturidi och ash ari tror att Allah varken är ovan skapelsen eller under den, varken till höger eller till vänster, varken inom eller utom världen. Utan tvekan är detta bästa sättet att beskriva begreppet inget. Vissa av dem säger att Allah är överallt. De bekräftar att troende skall se Allah i nästkommande livet, men under villkoret att det utesluter att titta åt ett visst håll eller en viss riktning. Detta villkor innebär i själva verket att förneka tittande för mänsklig syn innebär att titta åt ett visst håll. 10. Visdomen i skapandet. Ahlu sunnah wal jamaahs syn är att allt som Allah gör, skapar, beordrar eller bestämmer, gör Han med Visdomen och med ett syfte. En del av Visdomen kan vi inse och begripa, andra delar är bortom vår insiktsförmåga. Ash ari tror att det varken finns ett syfte eller en avsikt med Allahs Handlingar, eftersom allt Han gör är Hans rena Vilja som är större än att vara begränsad av syfte eller visdom. Denna felaktiga regel tog de som grund att bygga på andra, ännu värre principer, t.ex. att det är tillåtet att Allah straffar med evig eld Sin mest uppriktiga awliyah, och att Allah belönar den värsta kafir med evigheten i Jannah! 11. Takfir (förklara muslimer för icketroende/kafir). Ahlu sunnah wal jamaahs gör inte takfir, förutom på den som gör sig förtjänad av det enligt shari a, dvs. om någon utför en handling eller säger ord som leder människan ut ur islam, och efter att alla villkor är uppfyllda. Maturidi och ash ari motsäger sig själva i denna fråga: eftersom de är murijia i iman, blir det svårt att genom ord eller handling bli icketroende, för det finns en regel, att man inte gör takfir på människor på grund av deras synder. 8

9 Å andra sidan, gör de takfir på dem som tror att Allah Är ovan Sin 'Arsh- tron, som är wajib för varje muslim, och det är ahlu sunnah wal jamaahs tro! En av grunder för kufr hos dem är att ta yttre betydelsen av verser om Allahs Attribut - vilket är wajib hos ahlu sunnah wal-jamaah! Några exempel på hur de gjort takfir på ahlu sunnah är den hanafi lärde Muhammad Al- Ajami (f. 779 efter hijrah) som förklarade Ibn Taymiyyah för kafir: Den som kallar Ibn Taymiyyah för Shaykh al islam, är kafir. Kawthari har gjort takfir på Ibn Taymiyyah och på Ibn Qayyim. 12. Uppdelning av aqidah, enligt källor från vilka man tar aqidah. Ash ari delar upp aqidafrågor enligt källor i tre delar: - första delen: aqidahfrågor vars källa är endast utifrån mänskligt intellekt, och det är de flesta aqidahfrågor, bl.a. Allahs Attrribut, - andra delen: aqidahfrågor vars källa är endast Koranen och Sunnah, och det är ghayb frågor (straffet i graven och allt som sker på Domedagen) - tredje delen: aqidahfrågor vars källa är intellektet och shari a texter, t.ex. frågan om att se Allah i akhirah. Maturidi delar upp aqidafrågor enligt källor i två delar: - första delen: ilahiyyat, där intellektet är källan för aqidah frågor. Här ingår t.ex. tawhid och Allahs Attribut. - andra delen: shari a, där Koranen och Sunnah är källan för aqidah frågor. Här ingår t.ex. frågor om straffet i graven och Domedagens händelser. Uppdelningen av aqidahfrågor till intellektbaserade och shari abaserade grundas på den felaktiga teori som de tagit över från filosofer: att shari a texter (Koranen och Sunnah) motsäger intellektet. Därför gjorde de ansträngning att själva komma på en mellanlösning, vilket ledde dem till att avsäga sig, kasta bort, överge eller förvrida många shari a texter. Hos ahlu sunnah wal-jamaah finns det inga motsägelser mellan intellektet och shari a texter. Intellektet har varken störst roll, eller är försummat. Hos ahlu sunnah wal-jamaah finns det inga aqidafrågor där intellektet är källan för aqidah, utan källor för alla aqidahfrågor är uteslutet och bara Koranen, Sunnah och ijma. Likheter Det finns även aqidah frågor i vilka ash ari och maturidi har samma ståndpunkt som ahlu sunnah wal jamaah. Dessa är: 1. Ghayb. Ghaybfrågor som berör straffet i graven, händelser på Domedagen: återuppståndelse, vägande av handlingar, övergång över Sirat-bron, shafa at, Jannah och jahannam. Det här är en del av 9

10 aqidah frågorna som berör ghayb och där ash ari och maturidi bara tar shari a texter som källor till dessa aqidahfrågor. Precis som hos ahlu sunnah wal-jamaah. 2. Hur man behandlar en som begår en stor synd. 3. Hur man betraktar följeslagarna r.a. och de efterföljdande rättfärdiga khaliferna. Även, frågor som berör imamer och khalifer. 4. Qadr där maturidi har samma uppfattning som ahlu sunnah, men ash ari har tagit jabriahs uppfattning. Ash ari och maturidi aqidah skiljer sig från ahlu sunnah wal jamaahs aqidah i grunderna: i iman, tawhid, sifat, samt andra frågor. Sinsemellan skiljer sig maturidi och ash ari aqidah i några sekundära punkter, men inte i aqidah grunder. Ash ari brukar skryta om att de hade en avgörande roll i att bryta ned mu atazzilah sekten, genom att ha använt sig av samma verktyg som dem, dvs. ilm ul kalam. Sanningen är att ash ari istället har fallit under mu atazzilahs inflytande, tagit öcer deras åsikter och kommit med en ny aqidah-blandning som är något mittemellan mu atazillah-jahmiah aqidah och ahlu sunnahs aqidah. De brukar även påstå hur de hade brutit ned muslimska filosofer. Bästa svaret på det påståendet har Ibn Taymiyyah givit i en mening som han upprepar på flera ställen i sina fatawa (Majmul fatawa): Ash ari har varken hjälpt islam eller brutit ned filosofer. Några anledningar till att muslimer kan tro att ash ari och maturidi är ahlu sunnah Ash ari och maturidi påstår själva att de är ahlu sunnah wal jamaah, trots att deras aqidah skiljer sig från ahlu sunnahs aqidah i väsentliga frågor. Salafu salih var inte på den aqidahn. Ändå finner vi idag salafi lärda som ger ut fatawa på satellitkanaler eller genom internet, där de säger att idag består ahlu sunnah wal jamaah salafi, maturidi och ash ari... Å andra sidan undviker ofta daiier (de som inbjuder människor till islam) som idag kallar till ahlu sunnah wal jamaahs aqida att tydligt besvara denna fråga, när de ombeds göra det. Det kan inte bero på något annat än avsaknad av kunskap om grunderna i maturidi och ash ari aqida, eller så känner man inte ens grunderna i ahlu sunnahs aqida. Att tillhöra ahlu sunnah wal jamaahs manhaj, innebär att dela samma trosprinciper (aqida) - annars har man en annan manhaj, och man tillhör därmed inte ahlu sunnah wal jamaah. Många officiella religiösa institutioner är idag på ash ari eller maturidi aqida, vilket kan vara en bidragande faktor till att lärda idag ger ut liknande fatawa. Men om det är så klart, om maturidi och ash ari har en annan aqidah än ahlu sunnahs, hur kommer det sig då att de kan räknas som den?! Denna text skall försöka kasta ljus på det insha Allah. 10

11 Uttalanden från Shaykhul Islam, Ibn Taymiyyah: * Man tar ofta som argument några utplockade uttalanden från Shaykhul islam, Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, för att 'bevisa' att han också ansåg att ash ari och maturidi var ahlu sunnah wal jamaah. Dessa uttalanden är följande: Att ash'ari är gruppen som är närmaste till ahlu sunnah wal jamaah Svaret i själva uttalandet: Ibn Taymiyyah säger att ash ari är den gruppering som är NÄRMAST ahlu sunnah wal jammah - INTE att de ÄR ahlu sunnah wal jamaah. Därmed säger han att de är BÄTTRE än andra SEKTER (för att de är närmare den rätta aqidan). Ytterliggare förklaring finner vi i Ibn Taymiyyahs ord: "Vad gäller den som är på det som finns i boken 'Al-Ibane' som Abul-Hasan al-ash'ari har skrivit kort innan sin död: om man inte uttalar något som motsätter sig det som finns i boken räknas man till ahlu sunnah. MEN, själva tillskrivningen till Al- Ash'ari är innovation (bid'a)..." (Majmu fatawa, 6/359). Mao, den som är på salafs aqida (de första generationernas tro), bör inte säga att han är ash'ari, för det i sig är bida'. Dessutom skall man ha klart för sig att Abdul-Hasan Al-Ash ari hade gått genom flera faser i sin tro (aqidah) och boken som Ibn Taymiyyah här kommenterar är skriven kort innan Al-Ash aris bortgång, när han ändrade sina trosprinciper ännu en, sista, gång. Det som han hade varit på under största del av sitt liv är inte ahlu sunnahs aqidah. För mer info, se slutet av artikelserien. Att terminen "ahlu sunnah" används i två betydelser: allmänna och specifika, där den allmänna betydelsen är att alla sunni muslimer (dvs. alla de som inte är shia rafidia) är ahlu sunnah wal jamaah; och den specifika betydelsen är att ahlu sunnah wal jamaah är bara ahlul-hadith. Här säger han att i en allmän mening är både ash'ari, maturidi, mu'atazilla och andra sekter en del av allmänna betydelsen av ahlu sunnah wal jamaah. Men i den specifika betydelsen består ahlu sunnah wal jamaah bara av ahlul-hadith. Detta uttalande är bara bevis på att Ibn Taymiyyah räknar maturidi och ash'ari lika mycket en del av ahlu sunnah wal jamaah, som muatazzila. Att ash'ari räknas som ahlu sunnah wal jamaah när man jämför med mu'atazilla, rafidi (shia) och andra, så att på ställen där det finns innovatörer mu'atazilla, shia och andra-där är ash'ari, som ahlu sunnah wal jamaah. (Nakdut-ta'sis 2/87) Han säger att ash'aris är ahlu sunnah jämfört med andra sekter, dvs. att de är närmare ahlu sunnah än andra sekter, vilket betyder att de inte är ahlu sunnah annars. Ash'aris är, enligt detta uttalandet, ahlu sunnah där det finns innovatörer som mu'atazilla och shia, dvs. där det inte finns ahlu sunnahs sanna företrädare (ahlul-hadith). Alla ovannämnda uttalanden från Ibn Taymiyyah har samma betydelse: att ash'ari (och detta omfattar även maturidi) är närmast ahlu sunnah wal jamaah av alla andra sekter. Det betyder att de inte är ahlu sunnah. 11

12 Ibn Taymiyyah skrev även 11 (elva!) böcker om denna fråga, speciellt som svar på ash'aris sekt, där han gav den bästa kritiken av ash'ari aqidah och bevisade motsägelser i deras aqidah samt dess avlägsenhet från salafs aqidah. Han fängslades ofta på grund av denna kritik, för makthavarna var på ash ari aqidah. Några av dessa böcker är: "Dar'u ta'arudil-'aqli wan-naqli", "Naqdut-ta'sis", "Attis'iniyyah", "Al-hamawwiyah" Hade han kritiserat dem så hårt och ihärdigt, om han ansåg att ash'aris var ahlu sunnah waljamaah?! Ahlu sunnahs lärda kritiserade ash aris men man påstår att de själva var ash ari Vissa räknar ash'ari i ahlu sunnah wal jamaah, för att de inte kan förstå att Ibn Hajar, Nawawi, Bayhaqi, Thuyuti och många andra imamer och ummahs stora lärda namn, var som de tror ash'aris - och att de är ahlu sunnahs erkända lärda. Det går inte ihop i deras huvud. Måttstocken för att veta om en grupp är ahlu sunnah wal jamaah är inte gruppens lärda, utan är kriterium om grunder i gruppens aqida är samma som grunderna av ahlu sunnah wal jamaahs aqidah. Det är varken fallet med ash ari eller maturidi. Många av samtida salafs lärda är överens om att Ibn Hajar, Nawawi osv. är ahlu sunnahs lärda men att i de frågor där de hade ash'ari inställning, så var det deras ijtihad. De har ursäkt för det, precis som alla andra lärda människor. Ibn Hajar har kritiserat ash'aris och kallade dem då just precis för ash'aris. Han höll inte med dem i många aqidafrågor som är kännetecknande för ash'aris aqidah, som t.ex: iman, första wajib, bekräftelse av Allahs Egenskaper (som ash'aris förnekade), användningen av logiken, att ta habar wahid (dvs. hadith som inte är mutawatir) som argument inom aqidah m.m. Ibn Hajar brukade ge företräde till det som denna ummah var på under tre första generationer. Men i boken "Fathul-Bari" (kommentar av Sahih Al-Bukhari, bästa bok inom det fältet), valde han dock ofta ash'aris ståndpunkt när han tolkade Allahs Namn, dvs. ta'wil eller tawfid, som korrekt grund att närma sig dessa frågor. Det var fallet med andra frågor, också. Detta säger bara att Ibn Hajar var ostabil i sina synpunkter. Ibn Hajar var inte ash'ari, och Allah vet bäst. Ibn Hajar brukade nämligen i sina böcker kritisera ash'ari: både allmänt som den sekt som de är, och individuellt dess teoretiska imamer. Han höll med i vissa frågor med ash'aris, men han höll inte med dem i många andra frågor, och han höll tyst om många av deras grunder, dvs. han gav inte sitt stöd och hjälp till dem. Tvärtom - han stödde Imam Dhahabi i hans attacker mot 'Ilmul-kalams lärda. Någon som räknar sig själv som ash ari gör inte allt detta. Lärda som Nawawi, Bayhaqi, Thuyuti, Ibn Salah, Qurtubi och många andra imamer höll med ash'aris endast i vissa frågor, inte i hela deras aqidah. Anledningar till att de hade fallit under deras inflytande kan vara olika: att de saknade tillräcklig kunskap i ilmul kalam, eller på grund av ijtihad, de kanske ansåg att frågor i vilka de följde ash aris inte går emot shariah-texter Därför tillhör de ash'ari madhab bara så mycket som de har hållit med dem i vissa frågor. Den tillhörigheten kan inte anses 12

13 vara samma som hos dem som var teoretiker inom den här madhhab, som Bakilani, Razi, Juwayni, Amidi och andra. Men även om vi hypotetiskt antog att dessa lärda var ash'ari fullt ut, är det inte bevis att ash'ari är ahlu sunnah wal jamaah, och det är inte en ursäkt att följa dem i frågor där de hade fel och lämna det som salaf var på. Älska en människa för sanningen man är på, och anse inte något vara sanning för att du älskar en människa som tror på den. Är mängden av efterföljare bevis i shariah? Vissa säger att största delen av ummah (vanliga troende, imamer och makthavare) är ash ari, vilket är bevis på att de är ahlu sunnah wal jamaah. Historien motsäger ett sådant påstående. Salafu salih och denna ummah var varken på ash ari eller maturidi aqidah under de 3 första seklerna. Deras aqidah skiljer sig väsentligt från salafs aqidah. Vanliga muslimer tror på salafs aqidah för det är vad fitrah säger dem: att Allah är ovan Arsh (Tronen), att Quran är Allahs Ord, att troende som träder in i Jannah skall se Allahs Ansikte och annat som dessa sekter förnekar. Vi måste säga att de flesta islamiska universitet i världen idag lär ut dessa sekters aqidah. Men mängden av efterföljare är inte ett bevis i shariah. Sändebudet Muhammad, frid och välsignelser vare över honom, sade att en grupp från hans ummah alltid skall hålla fast vid sanningen och ingen som lämnar den eller strider mot den kommer att skada den, och så skall det förbli till Domedagen. (Sahih Al-Bukhari och Sahih Muslim) Kom Abul-Hasan Al-Ash ari med innovationer i aqidah? De påstår att Abul-Hasan Al-Ash ari inte kom med några innovationer inom aqidah, utan han bara utmärkte sig som en som avslöjade svaga punkter i mu atazzilas lära och hjälpte till att bryta ned dem. Vidare påstår de att han därför har blivit ett symbol för ahlu sunnah gentemot mu atazzilah. Det här är förmodligen en av större anledningar till att människor idag säger att de är ash ari Påståendet är inte sannt. Al-Ash ari skrev mot slutet av sitt liv boken Al-Ibana där han förklarade att han lämnar det som han hade trott på, och att han nu accepterar salafs aqidah. Kort och gott om han inte hade kommit med några innovationer till salafs aqidah, vad är det han lämnar i och med den här boken, när han accepterar salafs aqidah? Vad gäller hans kamp mot mu atazzilah, är påståendet överdrivet och stämmer inte historiskt. Mu atazillah sketen dök upp cca 150 år innan Al-Ash ari, och från första början besvarade salafs lärda deras innovationer. En av dem var Hasan Al-Basri, en berömd salaf (rättfärfig föregångare från första generationer muslimer) lärd, som hade läst hos tabiin. Så många av salafs lärda skrev böcker som svar till mu atazilas påhitt, några av dem är: Al-Ibana av Ibn Batta, Usulu i atiqad ahlissunnah wal jamaah av Lalikai, Halqu af alil- ibad av Bukhari, Kitabu-tawhid av Ibn Khuzaymah, As-Sunnah av Imam Ahmad, As-Sunnah av Abu Dawud, As-uinnah av Abdullah b. Ahmad, As-Sunnah av Al- Hallal 13

14 Ibn Abdullah al-mibrad undrar över ett sådant påstående: SubhanAllah, hade inte denna ummah sina lärda imamer innan Al-Ash ari gjorde tawbah för att ha följt mu atazila i 40 år var muslimer tvungna att vänta på att en innovatör skulle göra tawbah och bli deras imam?! Som om alla människor har dött och ingen finns kvar som är lämplig att vara lärd imam, tills en innovatör ångrade sin bida och blev imam, och som om alla muslimer ger företräde till en som sysslar med ilmul kalam, över alla hadithlärda under en tid när de var så enormt många å, vilken lögn! Några av ahlu sunnah lärdas uttalanden Många lärda har sagt att ash ari (här ingår även maturidi, för de skiljer sig inte i aqidahgrunder) är ahlul-bida, dvs. innovatörer. De är alltså inte ahlul sunnah. Några av dessa lärda är: Imam Ahmad, en av ahlul sunnahs imamer, har förklarat att gruppen kullabia är innovatörer och ash ari madhab är byggd på kullabias grunder. Imam Ahmad och Ibn Madini har sagt att de som sysslar med ilm ul kalam inte är ahlu sunnah, medan ash ari och maturidi är kalamistiska grupperingar. ( Manhaj al-mashairah fil-aqidah ) Imam Abu-Nasr as-sijzi al-hanafi kallade ash ari för en innovatörssekt som var av mer skada än mu atazzilah. ( Ar-Raddu ala man ankaral-harf wal-sawt ) Imam Ibn Huwayz Mindad, maliki lärd, kommenterar Imam Maliks ord att det inte är tillåtet att ta vittnesmål från innovatörer, att innovatörer hos Imam Malik och hos madhabs andra lärda - är de som sysslar med ilm ul-kalam, oavsett om de är ash ari eller någon annan gruppering. ( Jami ubayanil-ilmi wa fadlihi ) Shafi i lärde Ibn Surayyij som var Abu-Hasan Al-Ash aris samtida lärde, förnekade ta wil (den förvridna tolkningen av Koranverser om Allahs Attribut/Sifat) hos mu atazzila, ash ari, jahmi och andra. Han satte likhetstecken mellan ash ari och andra sekter. ( Ijtima ul-juyushil-islamiyyah ) Shafi i lärde Abul-Hassan al-karji säger att de lärda från shafi i madhab oavbrutet fortsätter att vägra att tillskriva sig Al-Ash ari och att de avsäger sig hans madhab ( At-Tis iniyyah ) Hanbali lärde Ibn Qudamah skriver att ash ari är innovatörer i boken Al-Munazaratu fil-islam. Shafi i lärde Abu-Hamid al-istifani räknade inte ash ari som Imam Shafi is anhängare i fiqh och han separerade ash ari Usuli fiqh från Imam Shafi is Usuli fiqh. ( Darut-ta arudi ) Subki säger om Al-Harawi i Tabakatush-shafi iyyah att han brukade förbanna Abul-Hasan Al-Ash ari och att han lämnade sin shaykh Al-Qadi för att han var ash ari. (Shaykhul-islam Abu Ismail al-harawi skrev boken Zammul kalam ) Shaykhul-islam Ibn Taymiyyah och och Ibn Qayyim har i många böcker förklarat att ash ari är innovatörer (Majmu il fatawa 2/50: Som några ash ari innovatörer säger ) Shaykh Albani kallade bl.a. ash ari för sunnahs fiender ( As-Silsilatus-Sahiha ), vilket man inte kan vara om man har ahlu sunnahs aqidah. 14

15 Shaykh Muhammad b. Salih al-uthaymin har tydligt och klart sagt i sin kommentar i Al-Aqidatul- Wasitiyyah att ash ari, maturidi och alla som liknar dem, inte är ahlu sunnah. Shaykh Salih al-fawzan blev frågad om ash ari och maturidi var en del av ahlu sunnah, och han svarade nekande. Resumé och slutsats Ash ari och maturidi är kalamistiska sekter som är ahlul-kibla, men de är inte en del av den välsignade gruppen Ahlu sunnah wal jamaah, trots att de ligger närmast ahlu sunnah, jämfört med andra grupper. De är inte ahlu sunnah av följande anledningar: - Första: deras aqidah skiljer sig i sina grunder från ahlu sunnahs aqidah. Det räcker att skillnaden är i en enda av aqidahs grunder, för att inte tillhöra ahlu sunnah. - Andra: Ash ari och maturidi är kalamistiska grupper, och de som hade med kalam att göra kallades för Ahlu-Ahwa, dvs. innovatörer. Innovatörer tillhör inte ahlu sunnah. - Tredje: själva ash ari lärda har bekräftat att de största ash ari lärda (som Juwayni, Razi, Ghazali) gjorde tawbah (ångrade sig) och accepterade salafs madhab. Så om de redan tidigare haft ahlu sunnahs aqidah, vad ångrade de sig då, och vad accepterade de? - Fjärde: Tydliga och klara uttalanden från ahlu sunnahs tidiga och samtida lärda om att ash ari och maturidi inte är ahlu sunnah wal jamaah. 15

Kortfattad sammanfattning kring vem man tar kunskap i Islam från

Kortfattad sammanfattning kring vem man tar kunskap i Islam från Kortfattad sammanfattning kring vem man tar kunskap i Islam från Imran Sheikh www.ahlussunnah.se Imam Malik sade: Denna kunskap är ditt kött och ditt blod och om den ska du frågas om på domedagen, se

Läs mer

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT

ALL LOV PRIS OCH TACKSAMHET TILLKOMMER ALLAH SWT KHOTBA FREDAG 4 / 7 2014 Alhamdulillah al lazi farada aleyna Ramadan, wa ja3alaho rahmatan lill muslim, wa salat wa salam ala rasolihi al karim, wa ala alihi wa sahbihi ajma3in wa ba3d. BISMILAH AL RAHMAN

Läs mer

Ett urval av Profeten Muhammeds (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) uttalanden (Hadither)

Ett urval av Profeten Muhammeds (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) uttalanden (Hadither) www.islamguiden.com 1 Ett urval av Profeten Muhammeds (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) uttalanden (Hadither) www.islamguiden.com www.islamguiden.com 2 "Den bästa muslimen i fråga om tron

Läs mer

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett

Islam. - Gud är en. - Koranen är Guds sanna ord. - Följ de fem pelarna. - Religion och vardagsliv är ett Islam - Gud är en - Koranen är Guds sanna ord - Följ de fem pelarna - Religion och vardagsliv är ett En muslim tror att gud är en, den som inte är säker på det kan inte kalla sig muslim. Gud heter Allah

Läs mer

Svar på sju frågor om islam

Svar på sju frågor om islam www.islamguiden.com 1 Svar på sju frågor om islam Översättning till svenska: Aisha & Aisar Källa: http://www.thetruereligion.org/7questions.htm 1. Vad är Islam? Ordet "islam" är ett arabiskt ord som betyder

Läs mer

Islams trosbekännelse

Islams trosbekännelse Islam Islams trosbekännelse Det finns ingen gud utom Gud (=Allah på arabiska) och Muhammed är hans profet (sändebud) Laa ilaaha illal-lah Muhammadun Rasoolullaah Profeter Adam första människan och profeten

Läs mer

www.islamguiden.com 1 Vad är Islam - en kort orientering

www.islamguiden.com 1 Vad är Islam - en kort orientering www.islamguiden.com 1 Vad är Islam - en kort orientering www.islamguiden.com 2 Alla religioner i världen har fått sitt namn antingen efter deras grundare eller efter det samhälle och nation i vilket respektive

Läs mer

Sharh Nawâqidh-il-Islâm (Förklaring till de faktorer som nollställer Islâm) Författare: Översättning: Ziyâd Mustafâ Layout: Abû Anas al-lechistani Håll fast vid din kunskap att tio faktorer nollställer

Läs mer

[Hadîth-Imâmernas troslära] Författare: (277-371) Översättning [och ev. fotnoter]: Ziyâd Mustafâ al-albânî Layout: Abu Anas Lechistâni www.darulhadith.com y I Allâh s Namn, den Barmhärtige, den Nådige.

Läs mer

Madhhab och taqlid. Argumenten för de fyra rättsskolornas giltighet samt nödvändigheten av taqlid. Författare: Farhad Abdi 1

Madhhab och taqlid. Argumenten för de fyra rättsskolornas giltighet samt nödvändigheten av taqlid. Författare: Farhad Abdi 1 Madhhab och taqlid Argumenten för de fyra rättsskolornas giltighet samt nödvändigheten av taqlid Författare: Farhad Abdi 1 Innehållsförteckning Inledning... 3 Bakgrund... 3 Definitioner... 3 Syfte och

Läs mer

Islams syn på sjukdom, lidande och livets slut Av Mostafa Malaekah (En föreläsning på Östra Sjukhuset, Göteborg 2008)

Islams syn på sjukdom, lidande och livets slut Av Mostafa Malaekah (En föreläsning på Östra Sjukhuset, Göteborg 2008) Islams syn på sjukdom, lidande och livets slut Av Mostafa Malaekah (En föreläsning på Östra Sjukhuset, Göteborg 2008) Copyright 2011 Mostafa Malakeah. All rights reserved. (Omtryckning eller reproducering

Läs mer

Vad är fasta och varför fastar man?

Vad är fasta och varför fastar man? Vad är fasta och varför fastar man? Fastan är den andra av islams fem grundpelare. Det är sådan form av dyrkan som avser stärka själen och öka ens självbehärskning. Fasta på arabiska kallas Saum, vilket

Läs mer

Bönens villkor. Muhammed bin Abdil Wahhâb (rahimahullâh) Studiehäfte Ibn Abbas Centret. Författare: www.islam.nu

Bönens villkor. Muhammed bin Abdil Wahhâb (rahimahullâh) Studiehäfte Ibn Abbas Centret. Författare: www.islam.nu Bönens villkor Författare: Muhammed bin Abdil Wahhâb (rahimahullâh) Studiehäfte Ibn Abbas Centret www.islam.nu Lektion 1: Författarens biografi: 2 Introduktion till boken: 3 I Allahs den Nåderike, den

Läs mer

Islams syn på Magi & Spådom

Islams syn på Magi & Spådom Islams syn på Magi & Spådom بسم االله الرحمن الرحيم All form av prisande tillkommer Allâh, Förlåtaren av synder och Den som Accepterar de uppriktigas omvändelse. Må Han skänka frid och välsignelse över

Läs mer

Fastan - as-siyaam. TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er - kanske skall ni frukta Gud.

Fastan - as-siyaam. TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er - kanske skall ni frukta Gud. Fastan - as-siyaam TROENDE! Det är en plikt för er att fasta, liksom det var en plikt för dem som levde före er - kanske skall ni frukta Gud. (2:183) Fastans definition och dess grunder i den islamiska

Läs mer

Från möss och män - Ostfabriken av Yasir Qadhi

Från möss och män - Ostfabriken av Yasir Qadhi Från möss och män - Ostfabriken av Yasir Qadhi Källa: http://www.ummah.com/forum/showthread.php?146438-of-mice-and-men-the- Cheese-Factor-by-Yasir-Qadhi Jag har nyss kommit tillbaka efter att ha varit

Läs mer

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim.

Muslim. Den som tillhör islam kallas för muslim. ISLAM Historia Muslim Den som tillhör islam kallas för muslim. Koranen Helig bok inom islam. Ordet Koran kommer från det arabiska ordet al-ouran som betyder läsning. Koranens kapitel kallas suror. Det

Läs mer

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar

Göteborg för att hämta sin familj ifrån flygplatsen. Det var så kul att kolla på flygplan från nära håll tyckte Mahdi. Nu var det inte långt kvar Mötet med det okända I en av de små byarna i Ghazni som ligger i östra Afghanistan bodde det fattiga familjer. Byn kallades för ''Nawdeh''. De flesta män i byn var jordbrukare, affärsmän, bönder och vissa

Läs mer

- Vilken egenskap kan vi ändra på idag? Denna föreläsning vänder sig främst till ungdomarna men ändock till hela den muslimska ummah.

- Vilken egenskap kan vi ändra på idag? Denna föreläsning vänder sig främst till ungdomarna men ändock till hela den muslimska ummah. www.islamguiden.com 1 Fastställ ditt mål med livet Källa: Amro Khaled http://www.amrkhaled.net/ Översättning till svenska: Syster Soona Låt oss än en gång läsa Allâhs ord: Gud gör nämligen ingen ändring

Läs mer

Du frågar & Koranen besvarar 1. Du frågar. Koranen besvarar. Av Mohammed Yahya Al Toom

Du frågar & Koranen besvarar 1. Du frågar. Koranen besvarar. Av Mohammed Yahya Al Toom Du frågar & Koranen besvarar 1 Du frågar & Koranen besvarar Av Mohammed Yahya Al Toom Du frågar & Koranen besvarar 2 Innehåll 1. Vem är Skaparen?...4 2. Vem är Allah?...5 3. Trodde du a Allah skapade dig

Läs mer

Vad är en människa? Av Mostafa Malaekah

Vad är en människa? Av Mostafa Malaekah Vad är en människa? Av Mostafa Malaekah Copyright 2014 Mostafa Malakeah. All rights reserved. (Omtryckning eller reproducering av detta häfte är tillåtet för islamiska organisationer på villkor att absolut

Läs mer

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting.

Eller när man har besiktigat bilen. Vad skönt när man kan åka därifrån och dom hittade ingenting. Allting nytt Påskdagen 100403 1 Att hitta ingenting kan det va nå`t Det var ju det man gjorde den första påskdagsmorgonen. Man gick till graven där man lagt Jesus och man hittade ingenting. Ibland är det

Läs mer

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves.

1. Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 1 Tessalonikerbrevet 2 (2:1 16) Apostelns tjänst i Tessalonika 1 Ni vet själva, bröder, att vår insats hos er inte var förgäves. 2 Tidigare hade vi, som ni vet, plågats och misshandlats i Filippi, men

Läs mer

Vad är en människa? Av Mostafa Malaekah. IslamGuiden Box 87, 195 22 Märsta Tel: 08-591 180 99 www.islamguiden.com

Vad är en människa? Av Mostafa Malaekah. IslamGuiden Box 87, 195 22 Märsta Tel: 08-591 180 99 www.islamguiden.com Vad är en människa? Av Mostafa Malaekah IslamGuiden Box 87, 195 22 Märsta Tel: 08-591 180 99 www.islamguiden.com Copyright 2011 Mostafa Malaekah. All rights reserved. (Omtryckning eller reproducering av

Läs mer

Ge sitt liv för sina vänner

Ge sitt liv för sina vänner Ge sitt liv för sina vänner Predikan av pastor Göran Appelgren (Läsningar: Joh 15:12-17; Himmel och helvete, nr 272, 278:2, 282. Se sista sidan!) Detta är mitt bud att ni skall älska varandra så som jag

Läs mer

Islam Religion A Elev 2 TF2. Islam

Islam Religion A Elev 2 TF2. Islam Islam Religion A Elev 2 TF2 Minns du? Sida 176 Islam 1, vad är shirk och vilken viktig grundtanke är shirk kopplat till? Shirk är tron på flera gudar, eller att värdesätta något högre än Allah, den är

Läs mer

Hur får jag uppleva Guds kraft?

Hur får jag uppleva Guds kraft? Hur får jag uppleva Guds kraft? I det här rummet finns massor av olika signaler. Radiovågor, tevesignaler och datasignaler. Men just nu så påverkar de inte oss. Inget ljud, ingen bild. Men skulle vi ställa

Läs mer

Ijtema 2014. Dini Malumaat Test Atfaal Mayare Kabeer

Ijtema 2014. Dini Malumaat Test Atfaal Mayare Kabeer Ijtema 2014 Dini Malumaat Test Atfaal Mayare Kabeer Instruktioner: 1. Det kommer att skriftlig tentamen för både Mayare Sagheer och Mayare Kabeer. 2. Ingen muntlig tentamen. 3. Varje fråga kommer att ha

Läs mer

Talekonstens grundprinciper för muslimer

Talekonstens grundprinciper för muslimer Talekonstens grundprinciper för muslimer - med betoning på retoriska figurer Sabeln Varför bör en muslim som kallar människorna till Herrens väg studera och lära sig talekonstens principer och de retoriska

Läs mer

Vad Gud säger om Sig Själv

Vad Gud säger om Sig Själv Lektion 3 Vad Gud säger om Sig Själv Treenighetens mysterium uppenbaras endast i Bibeln Guds stora plan är att frälsa genom tron allena på vår Frälsare. Denna plan kan förstås och trodd av det minsta barn

Läs mer

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET

DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET DET MÄNSKLIGA LIVETS HEMLIGHET "GENOM EN UPPENBARELSE AVSLÖJADES HEMLIGHETEN FÖR MIG." (Ef. 3:3) Har du någonsin frågat dig varför du lever i denna världen, och vad meningen är med ditt liv? Vem du än

Läs mer

Profeten Mohammed (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) förklarar barns rättigheter

Profeten Mohammed (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) förklarar barns rättigheter www.islamguiden.com 1 Profeten Mohammed (Må Guds frid och välsignelser vara över honom) förklarar barns rättigheter Av: Payman Salehi www.islamguiden.com 2 När man läser om Janusz Korczak (1878-1942),

Läs mer

Prolog: Jag sökte Allah

Prolog: Jag sökte Allah 17 Prolog: Jag sökte Allah Förkrossad inför Gud låg jag knäböjd med ansiktet mot marken i en stor muslimsk bönelokal. Hela min världsuppfattning, allt jag någonsin känt till, hade de senaste åren långsamt

Läs mer

En Muslim ropar på Jesus

En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem - Swedish En Muslim ropar på Jesus Kamal Saleem Av Aron Little The 700 Club Översättning C-S. K Kamal Saleem föddes i Libanon av en helöverlåten Muslimsk familj. Han kommer ihåg att han redan

Läs mer

Ditt livs viktigaste investering

Ditt livs viktigaste investering Ditt livs viktigaste investering En handledning Du investerar i dig själv dagligen: utbildning, relationer, karriär. Men har du någon gång reflekterat över värdet av att investera i den andliga aspekten

Läs mer

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO

RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2009 RÄTTFÄRDIGGÖRELSE GENOM TRO (Lars Mörling 2009) 1. Rättfärdiggörelse är ett rättsligt begrepp Rättfärdiggörelse har inte med känslor att göra utan

Läs mer

40 Hadith av Imam an-nawawi 1. 40 Hadith. av Imam an-nawawi www.islamguiden.com

40 Hadith av Imam an-nawawi 1. 40 Hadith. av Imam an-nawawi www.islamguiden.com 40 Hadith av Imam an-nawawi 1 40 Hadith av Imam an-nawawi www.islamguiden.com 40 Hadith av Imam an-nawawi 2 40 Hadith av Imam an-nawawi Imam an-nawawis förord i sammandrag 'Ali ibn Abi Talib har, liksom

Läs mer

Vad du inte vet om Islam

Vad du inte vet om Islam Vad du inte vet om Islam Av Mostafa Malaekah IslamGuiden Box 87, 195 22 Märsta Tel: 08-591 180 99 www.islamguiden.com Copyright 2011 Mostafa Malaekah. All rights reserved. (Omtryckning eller reproducering

Läs mer

Vad betyder det att vara Kristen?

Vad betyder det att vara Kristen? Vad betyder det att vara Kristen? Tim Conway illbehonest.com/svenska Bruden och brudgummen har en börda. De har en kärlek till folket som kommer till deras bröllop. Och de vet att många av människorna

Läs mer

Shari a och familjerätt. Anuta Sjunghamn, Jur Kand Nadja Hatem, Jur Kand

Shari a och familjerätt. Anuta Sjunghamn, Jur Kand Nadja Hatem, Jur Kand Shari a och familjerätt Anuta Sjunghamn, Jur Kand Nadja Hatem, Jur Kand Vad är shari a? Vägen till vattenkällan Den gudomliga lagen fullständig lag Jfr sekulär rätt Lagsystem Regler som hör till religion

Läs mer

Vad du inte vet om Islam av Mostafa Malaekah

Vad du inte vet om Islam av Mostafa Malaekah Vad du inte vet om Islam av Mostafa Malaekah Copyright 2007 Mostafa Malaekah. All rights reserved. (Omtryckning eller reproducering av detta häfte är tillåtet för Islamiska organisationer på villkor att

Läs mer

Att Förstå Islam 2002-06-04 WWW.ISLAMISKA.ORG 2 / 81

Att Förstå Islam 2002-06-04 WWW.ISLAMISKA.ORG 2 / 81 Att Förstå Förord...1 Förord...5 Bilaga 1...5 Bilaga 2...5 Bakgrund...6 Islam och Muslim...6 "Islam" - vad betyder det?...6 "Muslim" - vem är muslim?...6 Budskapets sammanhang...7 Islams fem pelare...7

Läs mer

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV

1703 0 AV 200 BRITTISKA BIBELSÄLLSKAPET 1870-73 0 AV Ögonöppnaren Moderna översättningar av Nya Testamentet innehåller många skillnader Den senaste tiden har det kommit ut flera versioner av det Nya Testamentet, och ALLA har sagt sig vara Guds fulla Ord.

Läs mer

Livets slut. Begravning

Livets slut. Begravning Livets slut De flesta av oss går inte ständigt omkring och tänker på döden. Vi är fullt upptagna av att leva våra liv. Men ibland händer det något som får oss att börja fundera över att livet ska ta slut

Läs mer

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle

Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle Siddharta var en prins som bodde i Indien för 2500 år sedan. Han bodde på ett slott och levde i lyx och hans pappa kungen ville en dag att han skulle ta över kungariket. Hans pappa försökte skydda honom

Läs mer

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13

Hinduism/Buddism. torsdag 18 april 13 Hinduism/Buddism Geografiskt läge Hinduism Buddism Här finns det två bilder. De visar i vilka länder flest procent av befolkningen är hinduer, respektive buddhister. På bilderna kan man se bilden så bor

Läs mer

ISLAMISKT TESTAMENTE

ISLAMISKT TESTAMENTE I Allahs den Barmhärtige Förbarmarens namn ISLAMISKT TESTAMENTE Födelsedatum Födelseort Folkbokförd i (län, kommun) Bostadsadress Testator Härmed upphäver jag,, vid mina sinnes fulla bruk, alla tidigare

Läs mer

ARBETSMATERIAL DEMOKRATI 6 NÄTHATET OCH DET ÖPPNA SAMHÄLLET ÖVNING 1- SID.1 JAG HAR FÅTT MÄNNISKOR ATT MÅ RIKTIGT ILLA (DN 2011-11-01)

ARBETSMATERIAL DEMOKRATI 6 NÄTHATET OCH DET ÖPPNA SAMHÄLLET ÖVNING 1- SID.1 JAG HAR FÅTT MÄNNISKOR ATT MÅ RIKTIGT ILLA (DN 2011-11-01) SIDA 1/6 ÖVNING 1- SID.1 JAG HAR FÅTT MÄNNISKOR ATT MÅ RIKTIGT ILLA (DN 2011-11-01) Vilka är det som döljer sig bakom allt hat som grasserar på internet? Insidan har träffat näthataren Erik Walfridsson

Läs mer

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012

Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 BIBELLÄSNING Predikan av: Johannes Magnusson Smyrnakyrkan, 7 oktober 2012 1 Heliga vanor för vanliga människor - Bibelläsning Män blir lättare förkylda än kvinnor Den meningen har åtminstone tre olika

Läs mer

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se

Tre saker du behöver. Susanne Jönsson. www.sj-school.se Steg 1 Grunden 0 Tre saker du behöver veta Susanne Jönsson www.sj-school.se 1 Steg 1 Grunden Kärleken till Dig. Vad har kärlek med saken att göra? De flesta har svårt att förstå varför det är viktigt att

Läs mer

Muslim i Sverige. Pernilla Ouis &Anne SofieRoald. Wahlström & Widstrand

Muslim i Sverige. Pernilla Ouis &Anne SofieRoald. Wahlström & Widstrand Muslim i Sverige Pernilla Ouis &Anne SofieRoald Wahlström & Widstrand INNEHÅLI Inledning 11 OCH Bokens uppläggning 13 Vad är islam? 16 Den islamiska korgen 18 Majoritet kontra minoritet 20 Noter-Inledning

Läs mer

Tacksamhet till Allah och frid och välsignelser över profeten Muhammad, hans familj och följesslagare.

Tacksamhet till Allah och frid och välsignelser över profeten Muhammad, hans familj och följesslagare. Tacksamhet till Allah och frid och välsignelser över profeten Muhammad, hans familj och följesslagare. Moskén inom islam tillhör det första muslimska stiftelse som hade flera unika roller under islam civilisationshistoria

Läs mer

Moralfilosofi. Föreläsning 11

Moralfilosofi. Föreläsning 11 Moralfilosofi Föreläsning 11 Kants etik Immanuel Kant (1724-1804) är en av mest betydelsefulla moderna filosoferna Kant utvecklade inte bara en teori om moralen utan också teorier i metafysik, epistemologi,

Läs mer

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen.

Kristna försöker leva som Jesus lärde ut genom att bland annat hjälpa människor som har det svårt, samt sprida tron ut i världen. DE FEM VÄRLDSRELIGIONERNA KRISTENDOMEN Kristendomen är en av de stora världsreligionerna. Kristna tror på en Gud. Men de tror också att Gud kan visa sig så som Fadern, Sonen och den heliga Anden. De tror

Läs mer

Se, jag gör allting nytt.

Se, jag gör allting nytt. Se, jag gör allting nytt. I bibelns sista bok, uppenbarelseboken, kan man i ett av de sista kapitlen läsa hur Gud säger Se jag gör allting nytt (Upp 21:5). Jag har burit med mig de orden under en tid.

Läs mer

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90%

Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Krisen i Syrien Kort fakta om Syrien: Här bor nästan 22 miljoner människor 21 615 919 (2010) Huvudstad: Damaskus 2 600 000 Majoriteten i landet är muslimer ca 90% Sunni 74%, övrig islam 16%, Kristna 10%

Läs mer

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7

En 34 veckors onlinereträtt i det dagliga livet. Vägledning vecka 7 Vägledning vecka 7 Syndens oordning Ett personligt mönster Vägledning: Vi avslöjar vår synds mysterium Förra veckan granskade vi vårt syndaregister i ljuset av Guds kärlek till oss. Den här veckan ger

Läs mer

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se

Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Yoga är för alla. Published on 4 October, 2012, by Malin Berghagen, www.mamitasthlm.se Igår fick jag ett samtal från SVT Debatt för de ska idag ha ett program om Yoga. Skälet är att Östermalmsskolan har

Läs mer

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia

Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Läs och fråga om svåra ord. Jag har markerat de ord jag tror ni tycker är svåra. (fakta hämtad ur Spår av tro ) Lucia Legenden om Lucia berättar om hur en hedning hade blivit förälskad i henne, men att

Läs mer

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en

Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en o m e r f a r e n h e t o c h s p r å k Vi erövr ar verkligheten bit för bit genom att vi får ett språk för våra erfarenheter. Ett barns språkutveckling är ett fascinerande skådespel, en skapelseakt där

Läs mer

Den siste Adam och frågan om arvsynd

Den siste Adam och frågan om arvsynd Den siste Adam och frågan om arvsynd Talar det Nya testamentet om arvsynd när det berättar om den förste och den siste Adam? Nedan följer ett studium av Bibeln utifrån denna frågeställning och möjliga

Läs mer

diskussionsunderlag Hallelujabröllop

diskussionsunderlag Hallelujabröllop diskussionsunderlag Hallelujabröllop Religion Vad är religion? Vad innebär det att vara religiös? Är du religiös? Om ja, vad innebär religionen för dig? Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder,

Läs mer

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider.

Historia. Judendom. Vem är jude? Historia. Kungariket Israel Kung David och kung Salomo Judarnas tempel, gudstjänster, offer, högtider. Historia Abraham - förbund om att tro på den enda guden och judarna visar detta genom omskärelse av pojkar. Abraham är också viktig inom kristendom och islam Gud lovar människorna ett land vid namn Kanaan

Läs mer

Kamal Moubadder Anne Scott Förord

Kamal Moubadder Anne Scott Förord Frågor om islam Kamal Moubadder 40 frågor och svar om bland annat tro, politik, ekonomi, krig, straff, moral, mänskliga rättigheter, äktenskap, lycka, död, påbud och förbud i islam Översättning Anne Scott

Läs mer

www.islamguiden.com 1 Islam och vetande Originaltext: Abdul Aziz Kamel Översättning: Linnea Andersson

www.islamguiden.com 1 Islam och vetande Originaltext: Abdul Aziz Kamel Översättning: Linnea Andersson www.islamguiden.com 1 Islam och vetande Originaltext: Abdul Aziz Kamel Översättning: Linnea Andersson www.islamguiden.com 2 En av de största frågorna i vetandets historia (I'lm) är vetandets relation till

Läs mer

En gång död alltid död. Eller?

En gång död alltid död. Eller? En gång död alltid död. Eller? En predikan kring historiska belägg för Jesus uppståndelse Ola Wingbrant 2014-05-11 Inledning Förra gudstjänsten behandlade vi lite kring frågan "Varför ska jag tro det som

Läs mer

En introduktion till islam och muslimsk kultur

En introduktion till islam och muslimsk kultur En introduktion till islam och muslimsk kultur Aksaa Islamutbildning för arbetslivet 1 En introduktion till islam och muslimsk kultur Ett tack till Daniel Stridsman som gjorde en första anpassning av textinnehållet,

Läs mer

Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa!

Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa! Komplexiologi löser de accelererande problemen med psykisk ohälsa! En psykolog kan inte lösa flertalet av psykets problem eftersom de är komplexa, och då gäller givetvis samma sak för coacher, forskare

Läs mer

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid.

Bo ner fo r fred. Herre, kom med vishet till dem som har att fatta avgörande beslut som rör hela skapelsens framtid. Bo ner fo r fred Herre, tag hand om vår fruktan och ängslan över vad som händer i vår värld, du som kom till oss vapenlös men starkare än all världens makt. Visa oss och världens makthavare på vägar att

Läs mer

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39).

a. Paulus (ca 5 e.kr. ca 67 e.kr.) var en benjaminit (Rom 11:1) från den grekiska staden Tarsus (Apg 21:39). 1 Tessalonikerbrevet 1 (1:1) Hälsning 1 Från Paulus, Silvanus och Timoteus till församlingen i Tessalonika som lever i Gud, Fadern, och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid vare med er. 1. Från Paulus a.

Läs mer

Fråga 2. Det finns alltså två delar i det här arbetet: Svara kort på varje delfråga (se nedan). Skriv en 400 ord om vad du lärt dig av detta.

Fråga 2. Det finns alltså två delar i det här arbetet: Svara kort på varje delfråga (se nedan). Skriv en 400 ord om vad du lärt dig av detta. Fråga 2 Hur ser religioner ut? Det är inte så lätt att förstå vad religion är. Begreppet flyter ut för mig ju mer jag försöker fixera det. Därför vill jag att du hjälper mig förstå vad religion är genom

Läs mer

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var.

Det är ju lite märkligt att glädjen lyser så i det här brevet när vi ser hur hans omständigheter var. NYTT HJÄRTA Fil. 1:3-11 Sammanfattning av predikan 31 januari. När Bibeln talar om hjärtat är det oftast inte det fysiska hjärtat som menas utan det handlar om vårt innersta vår personlighet, våra känslor.

Läs mer

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap.

2. Den andra sanningen är att trovärdighet är grunden för ledarskap. LEDARSKAPETS SANNINGAR (Liber, 2011) James Kouzes är Barry Posner är båda professorer i ledarskap och i boken sammanfattar de det viktigaste de lärt sig efter att ha studerat framgångsrikt ledarskap i

Läs mer

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande

Dopets sakrament. Hur skall dopet utföras? Lektion 12. Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Lektion 12 Dopets sakrament Ett förnyelsens bad i den Helige Ande Ordet sakrament har förståtts på många olika sätt av olika religiösa grupper. Kanske vore det vara bra om vi sade klart, här och nu, vad

Läs mer

Vad är en Mukti Deeksha?

Vad är en Mukti Deeksha? Vad är en Mukti Deeksha? HISTORIA I alla antika traditioner och speciellt inom skolan Guru Sishya Sampradhaya (tradition där kunskap ges från Mästare till lärjunge, direkt uppenbarelse) har Deeksha-cermonin

Läs mer

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion

Swedish. www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 1 Swedish www.ashtarcommandcrew.net www.benarion.com www.benarion.com/sverige copyright Ben-Arion (se sista sidan) BenArion 15 april 2013 Hur känns det att bli upplyst? (What Does Enlightenment Feel Like?)

Läs mer

www.islamguiden.com 1 Salaah Bönen

www.islamguiden.com 1 Salaah Bönen Bönen är en av Islams grundpelare. www.islamguiden.com 1 Salaah Bönen Profeten Muhammed (frid vare med honom) säger: Det fundamentala är Islam, dess pelare är bönen och dess högsta topp är Jihad för Allah

Läs mer

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans

Nära Varandra. Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans Nära Varandra Ett läromedel om relationer, sex och att leva tillsammans 2 Nära Varandra det här vill vi! Relationer är det viktigaste vi har. Vi människor vill hitta sätt att, som det här häftet heter,

Läs mer

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf

Använd av Gud. Av: Johannes Djerf Använd av Gud Av: Johannes Djerf Under den här adventstiden så har vi talat om en sak. Guds angelägenhet att få komma nära ditt liv. Vi har talat om Jesus som sann konung och Gud, som kommer ridandes in

Läs mer

D. Vid läsårets början

D. Vid läsårets början D. Vid läsårets början Andakten kan förrättas av en präst, en församlingsanställd eller någon från skolan. Psalmer Man kan sjunga någon eller några av följande psalmer: 153, 289, 322, 471, 492 eller 496.

Läs mer

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman

Make, far. 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 050 Det hövs en man att viska ett lugnt farväl åt det som var. Bo Bergman 051 Arbetsfyllt och strävsamt har Ditt liv varit Lugn och stilla blev Din död. 052 053 Du bäddas i hembygdens Det suckar av vemod

Läs mer

BILDREPORTAGE. Fredag 14 augusti 2015 SFT. Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet

BILDREPORTAGE. Fredag 14 augusti 2015 SFT. Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet 6 Vi tror att allt levande kommer från vatten, när en mandé kommer ner i vattnet är det som att återvända till livet och att renas från synd, säger Salam Katia. Fredag 14 augusti 2015 SFT 6 Vi tror att

Läs mer

Om Martinus och hans kosmologi

Om Martinus och hans kosmologi Om Martinus och hans kosmologi Först om mig själv Började läsa Martinus-böcker på gymnasiet Tycker att det är intressant Är ingen expert Gillar att det är helt fritt och utan medlemskap Började äta vegetariskt,

Läs mer

En levande församling

En levande församling PINGST VÄSTERÅS En levande församling Och Herren skall alltid leda dig; han skall mätta dig mitt i ödemarken och ge styrka åt benen i din kropp. Du skall vara lik en vattenrik trädgård och likna ett källsprång,

Läs mer

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET

TYCKA VAD MAN VILL HÄLSA RÖSTA JÄMLIKHET HA ETT EGET NAMN RESA ÄTA SIG MÄTT FÖRÄLDRARLEDIGHET SÄGA VAD MAN VILL TAK ÖVER HUVUDET SIDA 1/8 ÖVNING 2 ALLA HAR RÄTT Ni är regering i landet Abalonien, ett land med mycket begränsade resurser. Landet ska nu införa mänskliga rättigheter men av olika politiska och ekonomiska anledningar

Läs mer

Professionella översättningar kommer att finnas i framtiden för denna webbplats, om Gud vill.

Professionella översättningar kommer att finnas i framtiden för denna webbplats, om Gud vill. UPPMÄRKSAMHET: Detta är en automatisk översättning. Hämta den ursprungliga texten på engelska vänligen gå till http://www.islamicinformationcenter.info/understandingislam.pdf Professionella översättningar

Läs mer

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport

Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Webbsystems inverkan på innehåll och användbarhet på webbplatser - oppositionsrapport Respondenter: Emma Henriksson och Ola Ekelund Opponenter: Eva Pettersson och Johan Westerdahl Sammanfattande omdöme

Läs mer

Katten i Ediths trädgård

Katten i Ediths trädgård Katten i Ediths trädgård Detta arbetsmaterial syftar till att ge läraren idéer och förslag på hur man i undervisningen kan jobba med den lättlästa boken Katten i Ediths trädgård. Materialet är utarbetat

Läs mer

7. Om argumentet är induktivt: Är premisserna relevanta/adekvata för slutsatsen?

7. Om argumentet är induktivt: Är premisserna relevanta/adekvata för slutsatsen? FTEA12:2 Föreläsning 4 Att värdera en argumentation II Inledning Förra gången konstaterade vi att argumentationsutvärdering involverar flera olika steg. Den som ska värdera en argumentation behöver åtminstone

Läs mer

Jag tror att varje enskild dimension i denna lilla värld har sin egen fastlåsta stereotyp.

Jag tror att varje enskild dimension i denna lilla värld har sin egen fastlåsta stereotyp. Produkter av verkligheten, människan ver.2.0 Samlaren och Jägaren är död. Filosofen Vetenskaparen Fascisten är född. Min egen analys av oss människor, av idag, år 2010 Den vise Filosofens sten ett problem

Läs mer

En helande Gud! Av: Johannes Djerf

En helande Gud! Av: Johannes Djerf En helande Gud! Av: Johannes Djerf Jag tänkte att vi idag skulle läsa ifrån Mark.7:31 32. Vi läser Det här är en fantastisk berättelse tycker jag om en man, vars öron fick nytt liv. Vi vet inte riktigt,

Läs mer

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han

Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han Någon som redan hade växt, det var Björnkram. Men han hade växt under vintern. Han hade alltid varit större än Springer Med Vinden men nu var han huvudet längre och nästan dubbelt så bred. Springer Med

Läs mer

Religionsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitet

Religionsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitet Religionsvetenskap Institutionen för kulturvetenskaper, Linnéuniversitet Ett litet ämne med bara sex anställda - men ett stort fält att studera! Alla samhällen och kulturer genom historien har nämligen

Läs mer

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11

Tunadalskyrkan 130804. Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 1 Tunadalskyrkan 130804 Nådens gåvor 1 Kor 12:4-11 Den helige Ande skickar överraskande budbärare Ja så löd rubriken på ett blogginlägg som jag råkade hitta på internet. En man med en sjukdom som ibland

Läs mer

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET

FÖRSTA TESSALONIKERBREVET FÖRSTA TESSALONIKERBREVET HUSBYKYRKAN Lars Mörling 2014 Första Tessalonikerbrevet (Lars Mörling 2014) Bakgrund Filippi Berea Tessalonika Korint Aten Författare: Paulus (1Tess 1:1) Vi ser att brevet var

Läs mer

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ

Kapitlet OM DÖDEN BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN. Bô Yin Râ Kapitlet OM DÖDEN i BOKEN OM DEN LEVANDE GUDEN av Bô Yin Râ Mer information om boken finns på: http://www.boyinra-stiftelsen.se Om döden Vi står här framför den dunkla port som människorna måste passera

Läs mer

Att använda sig av sin intuition och tala med Änglarna

Att använda sig av sin intuition och tala med Änglarna Att använda sig av sin intuition och tala med Änglarna En guide hur du kan använda dig av orakelkort för att träna upp din intuition. av Carina Jansson, goacarina@gmail.com Certifierad Oracle Messenger

Läs mer

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri

TÖI ROLLSPEL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri TÖI ROLLSPL G 003 Sidan 1 av 7 Psykiatri Ordlista fundera uppleva åsidosatt övergiven pressad meningsfullt betydelsefullt spänning samtycke vårdnad befrielse överansträngd påverka uttrycka sina känslor

Läs mer

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet?

Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgift 1. Hur såg den svenska staten på judar, romer och samer på 1600-talet? Uppgiftsformulering: Vilka slutsatser kan du, med hjälp av källorna, dra om hur staten såg på dessa grupper på 1600-talet?

Läs mer

i frågan»hur bör vi leva?«

i frågan»hur bör vi leva?« i frågan»hur bör vi leva?« 1 Auktoriteterna Platon och Ari stoteles menar båda att filosofin börjar med förundran. Människor förundrades över olika naturfenomen som de fann förvånande. De förbryllades

Läs mer