Ansökan enligt miljöbalken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan enligt miljöbalken"

Transkript

1 Bilaga MKB Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga AH Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna Samrådsredogörelse Metodik för miljökonsekvensbedömning Vattenverksamhet Laxemar-Simpevarp Vattenverksamhet i Forsmark I Bortledande av grundvatten Vattenverksamhet i Forsmark II Verksamheter ovan mark Avstämning mot miljömål Bilaga PV Platsval lokalisering av slutförvaret för använt kärnbränsle Bilaga MV Metodval utvärdering av strategier och system för att ta hand om använt kärnbränsle Bilaga TB Teknisk beskrivning Bilaga KP Förslag till kontrollprogram Ansökan enligt miljöbalken Toppdokument Begrepp och definitioner Bilaga RS Rådighet och sakägarförteckning Bilaga SR Säkerhetsredovisning för slutförvaring av använt kärnbränsle Bilaga SR-Drift Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Förläggningsplats Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar Kapitel 4 Kvalitetssäkring och anläggningens drift Kapitel 5 Anläggnings- och funktionsbeskrivning Kapitel 6 Radioaktiva ämnen i anläggningen Kapitel 7 Strålskydd och strålskärmning Kapitel 8 Säkerhetsanalys Bilaga SR-Site Redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvaret Bilaga F Preliminär säkerhetsredovisning Clink Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Förläggningsplats Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar Kapitel 4 Kvalitetssäkring och anläggningens drift Kapitel 5 Anläggnings- och funktionsbeskrivning Kapitel 6 Radioaktiva ämnen i anläggningen Kapitel 7 Strålskydd och strålskärmning Kapitel 8 Säkerhetsanalys

2 Företagsintern PM DokumentID Författare Ulla Bertsund Granskad av Version 2.0 Tommy Eriksson (KG) Godkänd av Tomas Rosengren Status Godkänt Reg nr Datum Granskad datum Godkänd datum Sida 1 (1) Clink PSAR Allmän del Kapitel 3 - Krav och konstruktionsförutsättningar Westinghouse (SKBDoc id ) har genomgått kvalitetssäkring i form av primär och fristående säkerhetsgranskning i enlighet med kraven i SKIFS 2004:1 (SSMFS 2008:1) och projekt Clinks projektspecifika instruktioner. Granskning och behandling är dokumenterad i följande dokument. SKBDoc id Sakgranskning Granskningsmeddelande Granskningsmötesprotokoll Samgranskning Granskningsmeddelande Fristående Granskningsmötesprotokoll säkerhetsgranskning Kvalitetsgranskning Granskningsmeddelande , ver 3 Granskningsinstansernas bedömning är att rapport Westinghouse uppfyller acceptanskriterierna för att utgöra en del av den preliminära säkerhetsredovisningen för Clink. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 925, Oskarshamn Besöksadress Gröndalsgatan 15 Telefon Fax Säte Stockholm

3

4 Sida 2 (67) INNEHÅLL 3 KRAV OCH KONSTRUKTIONSFÖRUTSÄTTNINGAR Inledning Konstruktionsförutsättningar Övergripande beställarkrav Dimensionerande bränsle Krav på kopparkapsel Säkerhetsprinciper Kärntekniska krav Lagstiftning SSMFS 2008: SSMFS 2008: SSMFS 2008: SSMFS 2008:7 och SSMFS 2008: SSMFS 2008: Internationella krav och normer Strålskyddskrav Lagstiftning Dosbegränsning Områdesklassificering Krav på anläggningsnivå Klassning av byggnader, system och komponenter Säkerhetsklass Mekanisk kvalitetsklass Elektrisk funktionsklass Täthetsklass Seismisk klass Explosionsfarliga områden Konstruktionsstyrande händelseförlopp och acceptanskriterier Bakgrund Inledande händelser och händelseklassning Generella förutsättningar vid analys av inledande händelse Acceptanskriterier Yttre händelser Kärnämneskontroll Fysiskt skydd Krav på aktivt avfall Krav på säkerhetsfunktioner Kriticitet Seismisk konstruktion Övriga krav Krav på skyddsfunktioner Inre händelser 59

5 Sida 3 (67) Vattenkemiska krav Miljötålighetskrav för komponenter Periodisk provning Övriga krav Referenser till kapitel 3 64

6 Sida 4 (67) 3 KRAV OCH KONSTRUKTIONSFÖRUTSÄTTNINGAR 3.1 INLEDNING I detta kapitel redovisas de konstruktionsförutsättningar och krav som ligger till grund för anläggningens konstruktion och dess drift. Anläggningen består av anläggningsdelarna Centralt mellanlager för använt kärnbränsle (Clab) och Inkapslingsanläggningen (Ink). I de fall skilda krav och konstruktionsförutsättningar föreligger mellan dessa anläggningsdelar anges dessa separat för respektive anläggningsdel. Redovisningen av konstruktionsförutsättningar och krav görs enligt följande. Avsnitt 3.2 redovisar Konstruktionsförutsättningar som fastställts av SKB som projektstyrande konstruktionsförutsättningar för anläggningen. Avsnitt 3.3 redovisar Säkerhetsprinciper. Detta avser tillämpningen av krav på barriärer och djupförsvar enligt SSMFS 2008:1. Barriärer och säkerhetsfunktioner respektive skyddsfunktioner i anläggningen defineras och beskrivs. För mer detaljerade beskrivningar hänvisas till kapitel 5 Anläggnings- och funktionsbeskrivning. Avsnitt 3.4 redovisar Kärntekniska krav inklusive den hierarki (rangordning) av krav som tillämpas för anläggningen. Svensk lagstiftning och krav som SSM utfärdat beskrivs tillsammans med tillämpningen av dessa krav. För tillämpningen av krav hänvisas också till kapitel 4 Kvalitetssäkring och anläggningens drift samt kapitel 5. Internationella krav och normer (som utgör egenpåtagna krav) och deras tillämpning redovisas också i detta avsnitt. Avsnitt 3.5 redovisar Strålskyddskrav. Svensk lagstiftning och krav som SSM utfärdat beskrivs tillsammans med tillämpningen av dessa krav för anläggningen. För tillämpningen av krav hänvisas också till kapitel 4 samt kapitel 7 som beskriver strålskyddet inom anläggningen. Avsnitt 3.6 redovisar Krav på anläggningsnivå. Detta avser krav som gäller för såväl säkerhets- och skyddsfunktioner som övriga funktioner i anläggningen. Krav och tillämpningar avseende klassning av byggnader, system och komponenter, konstruktionsstyrande händelseförlopp och acceptanskriterier, yttre händelser (yttre påverkan), kärnämneskontroll, fysiskt skydd samt aktivt avfall redovisas i detta avsnitt. Avsnitt 3.7 redovisar Krav på säkerhetsfunktioner omfattande krav på kriticitetssäkerhet, seismisk konstruktion samt övriga krav såsom krav på periodisk provning och krav på byggnadskonstruktioner.

7 Sida 5 (67) Avsnitt 3.8 redovisar Krav på skyddsfunktioner omfattande krav avseende inre händelser (inre påverkan) och periodisk provning. Här beskrivs även de konventionella normer som tillämpas; normer för lyftanordningar, byggnadskonstruktioner, rör- och tryckkärlsnormer samt miljötålighetskrav för komponenter. För tillämpningen av dessa normer hänvisas till systembeskrivningar i säkerhetsredovisningens referensdel. Hur anläggningen uppfyller ställda krav (acceptanskriterier) i avsnitt redovisas i kapitel 8 Säkerhetsanalys.

8 Sida 6 (67) 3.2 KONSTRUKTIONSFÖRUTSÄTTNINGAR Konstruktionsförutsättningar som fastställts av SKB som projektstyrande konstruktionsförutsättningar för anläggningen redovisas nedan i detta avsnitt. Dessa anges som övergripande beställarkrav, krav på bränsle samt krav på kopparkapsel. Kraven i detta avsnitt är således inte sådana krav som ställts direkt av svenska myndigheter. Undantag är dock kravet på rivning av inkapslingsanläggningen (SSMFS 2008:1, 9 kap. Avveckling av anläggningen) Övergripande beställarkrav Övergripande beställarkrav gällande anläggningen omfattar i historisk ordning: - Krav vid ursprunglig konstruktion av Clab - Tillkommande krav vid införande av kompaktkassetter i Clab - Tillkommande krav vid utbyggnaden av etapp 2 av Clab - Tillkommande krav för Ink - Krav på verksamheten i Clab under uppförandet av Ink Dokumentet INKA Övergripande konstruktionsförutsättningar [3-1] ger en bakgrund till de övergripande beställarkraven för Ink och spårbarhet till beslut och rapporter som ligger till grund för dessa. Krav vid ursprunglig konstruktion av Clab - Clab ska kunna lagra använt bränsle från såväl BWR- som PWR-reaktorer. - Det använda bränslet ska lagras i vatten (förvaringsbassänger). - Förvaringsbassänger ska placeras i berg. För resterande delar av Clab mottagningsdel och hjälpsystemdel föreligger inget säkerhetsmässigt behov av bergförläggning. - Som skydd mot yttre påverkan ska följande anläggningsdelar dimensioneras för jordbävning: - bränslehiss - bergrum för förvaringsbassänger - förvaringsbassänger för bränsle - bränslekassetter inklusive uppställningsanordningar i förvaringsdelen - reservspädmatningssystem för förvaringsbassängerna inkl. berörda byggnadsdelar - bränslehanteringsmaskin i förvaringsdel

9 Sida 7 (67) - Som skydd mot yttre påverkan från översvämning ska markförlagda anläggningsdelar, nedfarter till bergrummen och andra öppningar förläggas ovanför extrem högvattennivå. - Bränsle som anländer till Clab ska ha klingat av under minst ett år (PWR bränsle) respektive 9 månader (BWR bränsle och MOX bränsle). - Clabs mottagningsdel ska dimensioneras för en mottagningskapacitet på 120 bränsletransportbehållare per år. Typ av bränsletransportbehållare ska vara behållare konstruerade av Transnucleaire Paris med beteckningen TN 17/2. - Resteffekten hos temporärt uppställt bränsle i mottagningsdelen bassänger ska begränsas till 400 kw. - Ur kriticitetssäkerhetssynpunkt ska Clab dimensioneras för färskt bränsle. - Förvaringsbassänger i bergrum 1 ska dimensioneras för lagring av totalt 3000 ton bränsle i form av uran. Härdkomponenter, såsom exempelvis bränsleboxar, styrstavar och neutronmätsonder ska också kunna lagras i Clab. - För att kunna tömma en förvaringsbassäng för underhåll och inspektioner ska det finnas reservutrymme, med plats för berörd bassängs innehåll av kassetter med bränsleelement, i övriga bassänger och andra utrymmen där kassetter kan placeras. Tillkommande krav vid införande av kompaktkassetter i Clab - För att kunna utöka lagringskapaciteten från 3000 tonu till 5000 tonu ska nya kassetter konstrueras som rymmer fler bränsleelement inom i stort sett samma ytterdimensioner som befintliga kassetter. - För de system, som direkt berörs av skillnaderna i kassettutformning ska, där så erfordras, omkonstruktioner och kompletteringar göras för att uppfylla samma säkerhetskriterier som gäller för den ursprungliga konstruktionen. Tillkommande krav vid utbyggnaden av etapp 2 av Clab - Förvaringsbassänger i bergrum 2 ska dimensioneras för en ökad lagring av bränsle till totalt 8000 tonu i båda förvaringsdelarna motsvararande en total resteffekt på 8,5 MW. - Förvaringsbassänger i bergrum 1 och bergrum 2 ska stå i förbindelse med varandra. Detta medför en kanaltunnel innehållande en transportkanal som förbinder bassängerna i de båda bergrummen.

10 Sida 8 (67) Tillkommande krav för Ink - Ink ska med hög tillförlitlighet inkapsla bränslet, dvs fylla och försluta kapslar enligt krav från slutförvaret. - Ink ska dimensioneras för en produktionskapacitet om en kapsel per arbetsdag, 200 kapslar per år. Totalt planeras ca 6000 kapslar att produceras. Ink dimensioneras för att hantering av bränsle och kapslar ska ske på dagtid. - Inks byggnader och processutrustning ska konstrueras för en livslängd om minst 60 år. - Ink ska lokaliseras i anslutning till Clab. - Ink ska projekteras för att kapsla in samtliga förekommande typer av använt bränsle som förvaras i Clab. Bassängerna i Ink ska dimensioneras för samma strålskärmning som på Clab. - Befintliga system och funktioner vid Clab ska samutnyttjas där så är lämpligt. - Den sammanlagda resteffekten hos temporärt uppställt bränsle i mottagningsdelens bassänger i Clab och bassänger i Ink ska begränsas till 400 kw. - Ink ska anpassas till och använda den befintliga infrastrukturen i Simpevarp så långt som möjligt. - Ink ska konstrueras, projekteras och byggas med bibehållen säkerhet och fysiskt skydd för Clab. När anläggningen tas i drift ska det fysiska skyddet vara gemensamt med Clab. - Ink ska projekteras och konstrueras med förutsättningen att drift- och underhållsverksamhet ska vara gemensam med Clab. Ink ska integreras med Clab beträffande t ex kontrollrumsverksamhet, operatörsarbetsplatser, verkstäder, omklädningsrum m m. När inkapsling pågår ska processen styras lokalt i Ink. Ink ska även kunna styras och övervakas från Clab. - Ink ska projekteras och konstrueras så att den anpassas mot SKB:s transportsystem (transportbehållare, lastbärare och transportfordon). - Ink ska konstrueras med beaktande av framtida rivning.

11 Sida 9 (67) - Kärnämneskontroll ska beaktas både vid anläggningsutformning och vid utformning av hanteringssystem. Rutiner för kärnämneskontroll ska baseras på Continuity of Knowledge (CoK) så att inventariet av kärnämne i berörda delar i Ink alltid kan följas och redovisas. Möjlighet till mätningar på bränslet ska finnas i Inks bassänger. Clab och Ink ska kunna utgöra ett gemensamt MBA. - Ink ska utvärderas mot internationella krav och normer enligt följande omfattning: -- NUREG 1567, Standard review plan for spent fuel dry storage facilities -- NUREG 0700, Human-system interface design review guidelines -- NUREG 0711, Human factors engineering program review model -- NUREG 0554, Single-failure-proof cranes for nuclear power plants - Ink ska utformas för besöksverksamhet med besökare per år. Visning och demonstration ska ske från icke kontrollerat område. Krav på verksamheten i Clab under uppförandet av Ink - Förändringar och anpassningar av system inom Clab ska hanteras av Clab enligt ordinarie ändringsrutiner. - Clab ska vara i drift under hela anläggningsskedet med de villkor och begränsningar som anges i de säkerhetstekniska driftförutsättningarna, STF, för Clab. Ombyggnader i Clab ska planeras och genomföras så att driftpåverkan minimeras Dimensionerande bränsle Clab är dimensionerat och licensierat för de bränsletyper som anges i tabell 3-1 nedan.

12 Sida 10 (67) Tabell 3-1 Bränslekonstruktioner för Clab Reaktortyp Bränslekonstruktion Anrikning BWR AA 8*8 Exxon 8*8 KWU 8*8-2 ANF 9*9-5 KWU 9*9-5 KWU 9*9-Q Atrium 9A, 9B Atrium 10B GE11S GE12S Svea 64 Svea 100 Svea 96 Svea 96 Optima GE14 Svea 96 Optima 2 1 Svea 96 Optima 3 1 PWR W 15*15 KWU 15*15 W 17*17 F 17*17 AA 17*17 BWR KRB-A 6*6 VAK 6*6 Se avsnitt Kriticitet Se avsnitt Kriticitet MOX AA 8*8 (O1, tre stycken element) MOX O1 PWR KWO 14*14 MOX PHWR MZFR Ågesta MOX maximalt 1,35 viktsprocent U-235 Följande utbränning och kortaste tillåtna avklingningstid gäller som dimensionerande för Clab: - BWR-bränsle 50 MWd/kg U och 9 månader - PWR-bränsle 55 MWd/kg U och 12 månader - MOX-bränsle 50 MWd/kg U och 9 månader Clab relicensieras för högre anrikningar och utbränningar efterhand som detta krävs. 1 Bränslekonstruktionen måste placeras i kassetter med blockerad central position.

13 Sida 11 (67) Ink ska dimensioneras för bränsle med anrikningen 5 % och följande utbränning: - BWR 60 MWd/kg U - PWR 60 MWd/kg U - BWR MOX 50 MWd/kg U Krav på kopparkapsel Krav på kopparkapsel från slutförvaret anges i [3-2] och innefattar: - Maximalt antal gånger som kapseln får lyftas i locket under hanteringen ända fram till den slutliga deponeringen. - Maximal sammanlagd resteffekt hos bränslet i kapseln. - Maximal mängd vatten som får finnas i kapseln. - Atmosfärens sammansättning i kapseln. - Minsta tjocklek på kapselns kopparhölje. - Tillåtna skador på kapselns yta. - Maximal ytdosrat på kapseln.

14 Sida 12 (67) 3.3 SÄKERHETSPRINCIPER Enligt krav i SSMFS 2008:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om säkerhet i kärntekniska anläggningar ska radiologiska olyckor förebyggas med en till varje anläggning anpassad grundkonstruktion i vilken flera barriärer ska ingå. I samma syfte ska varje anläggning ha ett individuellt anpassat djupförsvar. - Barriärernas syfte är att innesluta anläggningens innehåll av radioaktiva ämnen. Om en barriär bryts ska nästa barriär ta vid. Barriärerna ska vara passiva och deras integritet ska skyddas av barriärskyddande funktioner. - Djupförsvaret är en tillämpning av flera överlappande nivåer av teknisk utrustning, operationella åtgärder och administrativa rutiner för att skydda anläggningens barriärer och vidmakthålla deras effektivitet samt för att skydda omgivningen om barriärerna inte skulle fungera som avsett. Clink ska härvid uppfylla följande grundläggande krav: - Bränslet ska skyddas mot degradering och skador. - Vid förvaring av bränsle under vatten ska tillräcklig vattentäckning kunna upprätthållas även vid felfunktioner i anslutande system. - Ventilationssystem ska finnas där så krävs för att ta om hand frigjord luftburen aktivitet under normal drift, störningar och missöden. - Borttransport av restvärme från bränslet ska ordnas så att temperaturen i bränsle och bränslekapsling inte överstiger tillåtna gränser. - Bränsle ska hållas i ett underkritiskt tillstånd under normal drift, störningar och missöden. - Utrustning för hantering och transport av bränsle och bränslebehållare ska vara utformad så att bränslet inte riskerar att skadas. - Reservkraftmatning ska finnas till system av betydelse för den kärntekniska säkerheten för att kunna kopplas in vid bortfall av ordinarie elkraftmatning. - Kontrollutrustning ska finnas för övervakning av system av betydelse för den kärntekniska säkerheten. - Strålskydd ska finnas där personal riskerar exponeras för strålning och luftburen aktivitet.

15 Sida 13 (67) Tillämpning av krav För att signifikanta mängder radioaktivitet ska frigöras till omgivningen från anläggningen, krävs att bränslekapslingen skadas hos ett relativt stort antal bränslestavar inom en kort tidsrymd. Skada på bränslekapslingen medför att den gasformiga aktiviteten som finns i gapet mellan kutspelaren och kapslingen avges. De händelser som skulle kunna medföra ett stort antal skadade bränslestavar är antingen en massiv mekanisk påverkan på bränslet eller att en stor del av det lagrade bränslet i Clabs förvaringsbassänger upphettas så mycket att bränslekapslingen skadas dvs förlust av vattentäckning. Vid underkritisk konfiguration samt konstant vattentäckning kan ingen sådan upphettning ske. En för anläggningen anpassad tillämpning av djupförsvar och barriärer utgående från detta sammanfattas i det följande. Djupförsvaret tillämpas enligt följande: Nivå Syfte Huvudsaklig tillämpning 1 Förebyggande av driftstörningar och fel Se kapitel 4 Kvalitetssäkring och anläggningens drift. 2 Kontroll över driftstörningar och detektering av fel Skyddsfunktioner, se nedan. 3 Kontroll över förhållanden som kan uppkomma vid konstruktionsstyrande haverier 4 Kontroll över och begränsning av förhållanden som kan uppkomma vid svåra haverier 5 Lindrande av konsekvenser vid utsläpp av radioaktiva ämnen från anläggningen Passiva säkerhetsfunktioner och passiva säkerhetssystem, se nedan. Se även kapitel 4 för störnings- och haveriinstruktioner. Inte relevant för anläggningen. Långsamma tidsförlopp vid störningar eller missöden medför att långa tidsfrister för åtgärder föreligger. Se kapitel 4 Kvalitetssäkring och anläggningens drift.

16 Sida 14 (67) Barriärer, passiva säkerhetsfunktioner och passiva säkerhetssystem i anläggningen defineras enligt följande: Barriärer - Bränslekuts - Bränslekapsling Passiva säkerhetsfunktioner - Bränslekassetter inklusive transportkassetter och kassettställ - Kopparkapsel - Förvaringsbassänger för bränsle - Bergrum/förvaringsbyggnad Passiva säkerhetssystem - Reservspädmatningssystemet Den första barriären utgörs av bränslekutsarnas kristallstruktur och den andra barriären av bränslekapslingen. Då bränslet är placerat i anläggningen är det främst bränslekapslingens integritet som ska skyddas. Bränslekutsarnas temperatur uppnår inte sådana nivåer att dess integritet äventyras. Den passiva säkerhetsfunktionen hos bränslekassetter inklusive transportkassetter och kassettställ är att deras geometri/mekaniska integritet kan säkerställas. Detta som skydd mot kriticitet och för kylbarhet hos bränslet samt mekaniskt skydd för bränslet. Kopparkapseln har på motsvarande sätt en passiv säkerhetsfunktion i Ink. Den passiva säkerhetsfunktionen är att dess geometri/mekaniska integritet kan säkerställas som skydd mot kriticitet samt mekaniskt skydd för bränslet. I slutförvaret utgör kopparkapseln en barriär. Den passiva säkerhetsfunktionen hos Clabs förvaringsbassänger för bränsle är att deras integritet (täthet) kan säkerställas. Detta avser bassängplåt, betongen och rörgenomföringar. Den passiva säkerhetsfunktionen hos Clabs bergrum/förvaringsbyggnad är att bergrum och byggnadsdelar inte får skada bränslet eller äventyra bassängernas integritet (täthet) vid extrema laster. För reservspädmatningssystemet (system 736) gäller att detta enbart ska kunna spädmata Clabs förvaringsbassänger för bränsle vid totalt bortfall av den normala kylningen och spädmatningen av bassängerna. Systemet har inga aktiva komponenter. Bakgrunden till detta är de långsamma tidsförloppen vad gäller temperaturökning i mottagnings- och förvaringsbassänger samt hanteringsbassäng i Ink vid störningar eller missöden i anläggningen. Detta medför långa tidsfrister för åtgärder. En möjlighet är då att bränsle i anläggningens mottagningsbassänger och hanteringsbassäng kan transporteras ner till förvaringsbassänger.

17 Sida 15 (67) Skyddsfunktioner Skyddsfunktioner ingår som en väsentlig del i djupförsvaret. Skyddsfunktionerna indelas i följande typfunktioner: Anläggningsskyddsfunktion, skyddsfunktion för att minimera risk för utsläpp över normalnivå inom anläggningen. Spridning av luftburen eller vattenburen aktivitet inom anläggningen ska förhindras. Här ingår bland annat kyl- och reningssystem för mottagningsbassänger, förvaringsbassänger och hanteringsbassäng samt ventilationssystem. Se vidare kapitel 5 Anläggnings- och funktionsbeskrivning, avsnitt Hjälp- och servicesystem. Vidare gäller att inga genomföringar till bassänger i anläggningen får placeras på en nivå under den lägsta bassängvattennivå, som kan tillåtas med hänsyn till bränslets kylning och erforderlig strålskärmning, se vidare kapitel 5 avsnitt Bassänger. Strålskärmsfunktion, funktion som har till uppgift att skydda personal i anläggningen mot exponering av stråldoser utöver vad som är tillåtet under normaldrift. Se vidare kapitel 5 Anläggnings- och funktionsbeskrivning, avsnitt Bassänger samt Lastbärare med strålskydd. Säker lyftfunktion, skyddsfunktion för att minimera risk för att tappa last som innehåller kärnbränsle eller last som vid fall kan utgöra missil som kan hota barriär eller system med säkerhetsuppgift. Se vidare kapitel 5 Anläggnings- och funktionsbeskrivning, avsnitt Tunga lyft och bränslehanteringsmaskiner. I skyddsfunktionen ingår även att minimera risk för att tappa eller på annat sätt deformera last som innehåller kärnbränsle vid horisontell förflyttning. Skyddsfunktion vid inre översvämning, funktion för att motverka skador orsakade av översvämmande vatten. Exempel är byggnader och avlastningsluckor (dörrar) samt golvdränagesystem. Se vidare kapitel 5 Anläggnings- och funktionsbeskrivning, avsnitt System för skydd mot översvämning. Fysisk skyddsfunktion, funktioner som bl a har till uppgift att förhindra obehörigt intrång i anläggningen. Se vidare kapitel 5 Anläggnings- och funktionsbeskrivning, avsnitt Fysiskt skydd. Brandskydd, funktion för att förhindra, upptäcka och begränsa en eventuell brand, se vidare kapitel 5 Anläggnings- och funktionsbeskrivning, avsnitt Brandskyddssystem.

18 Sida 16 (67) Tvärfunktion. Tvärfunktioner utgörs av nödvändiga understödjande funktioner (system) som erfordras för att utrustning ska kunna fullgöra sina uppgifter. Tvärfunktioner kan vara övervakande eller försörjande. -- Övervakningsfunktion, funktioner som erfordras för att mäta, styra och presentera väsentliga systemfunktioner och eventuella utsläpp. Se vidare kapitel 5 Anläggnings- och funktionsbeskrivning, avsnitt Kontrollutrustning och Övervakningsutrustning. -- Försörjningsfunktion, funktioner som är väsentliga för att övriga skyddsfunktioner ska fungera samt för att kunna föra anläggningen i säkert läge. Se vidare kapitel 5 Anläggnings- och funktionsbeskrivning, avsnitt Elektriska kraftsystem. I försörjningsfunktioner ingår även system som tillhandahåller tryckluft (system 753), se vidare kapitel 5 Anläggnings- och funktionsbeskrivning. Kontrollrumsfunktion. Kontrollrummen utgör den plats där nödvändig information om status för funktioner (system) i anläggningen kan inhämtas som underlag för beslut om åtgärder. Detta oavsett om anläggningen befinner sig i normal drift eller är utsatt för störningar. Kontrollrummen utgör sambandscentral mot omgivningen ur drift- och säkerhetssynpunkt. Kontrollrummens utformning framgår av byggnadslayout samt systembeskrivningar för 500-systemen. Se även kapitel 5 Anläggnings- och funktionsbeskrivning, avsnitt Kontrollutrustning.

19 Sida 17 (67) 3.4 KÄRNTEKNISKA KRAV Vid tiden för ursprunglig konstruktion av Clab fanns inte några specifika svenska föreskrifter eller säkerhetsnormer för konstruktion av en förvaringsanläggning för använt kärnbränsle. Ursprunglig konstruktion av Clab har härvid grundats på de allmänna säkerhetsprinciper som tillämpades vid konstruktionen av de svenska kärnkraftverken. De säkerhetsmässiga krav som gällde för Clab redovisades i den preliminära säkerhetsrapporten som låg till grund för SKIs rekommendationer till regeringen att ge tillstånd enligt atomenergilagen. Detta tillstånd erhölls Principer som varit vägledande vid konstruktionen av Clab ska vara det även för Ink. Clabs ursprungliga konstruktion utvärderades även mot internationella krav i form av den amerikanska lagstiftningen angående förvaringsanläggningar för använt kärnbränsle 10 CFR part 72, subpart F Allmänna konstruktionskrav (General Design Criteria, GDC). Dessa krav hade inte stöd i svensk lagstiftning utan betraktades som egenpåtagna krav. Nu gällande krav lagar, föreskrifter, normer, guider och standarder som ska tillämpas för Clink samt hierarkin (rangordningen) för dessa framgår nedan. Kravhierarki Svensk lagstiftning Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet Förordning (1984:14) om kärnteknisk verksamhet Strålskyddslagen (1988:220) Strålskyddsförordningen (1988:293) Se avsnitt Svenska föreskrifter samt villkor eller tillstånd 2 utgivna av SSM Se avsnitt 3.5 Strålskyddskrav SSMs föreskrifter (SSMFS) avseende kärntekniska krav Se avsnitt SSMs föreskrifter (SSMFS) avseende strålskyddskrav Se avsnitt 3.5 Strålskyddskrav Internationella krav och normer (egenpåtagna krav) Se avsnitt Övriga normer, guider och standarder Normer, guider och standarder som utgör konstruktionsförutsättningar. Beskrivs vidare i systembeskrivningar. Se systembeskrivningar avsnitt Förordningar, kriterier, guider, standarder 2 Sammanfattade i kapitel 1 i PSAR Allmän del.

20 Sida 18 (67) Lagstiftning I detta avsnitt redovisas de kärntekniska krav som SSM utfärdat. SSMs strålskyddskrav redovisas i avsnitt 3.5 Strålskyddskrav. Den svenska lagstiftningen på kärnteknikområdet utgörs av övergripande ramlagar. Med stöd av lagens bestämmelser utfärdar SSM föreskrifter med mer detaljerade krav. Lagen ger också SSM bemyndigande att utföra tillsyn. Grundläggande bestämmelser ges i Lagen (1984:3) om Kärnteknisk Verksamhet. I lagens 3 och 4 står att Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela närmare föreskrifter om åtgärder som avses i dessa paragrafer. I kraft av lagen (1984:3) har regeringen vidare utfärdat Förordning (1984:14) om kärnteknisk verksamhet. Paragraf 21 i denna förordning anger krav på provning, kontroll och besiktning och ger dessutom SSM bemyndigande att meddela föreskrifter för detta. Vidare anger 22 i förordningen att SSM är bemyndigade att kontrollera att lagen (1984:3) efterlevs. Följande författningssamlingar (föreskrifter) utgivna av SSM ska tillämpas för Clink: - SSMFS 2008:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om säkerhet i kärntekniska anläggningar - SSMFS 2008:12 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar - SSMFS 2008:13 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om mekaniska anordningar i vissa kärntekniska anläggningar - SSMFS 2008:7 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om undantag från kravet på godkännande av uppdragstagare - SSMFS 2008:6 Strålsäkerhetsmyndighetens allmänna råd till 5 lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet - SSMFS 2008:3 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kontroll av kärnämne mm

21 Sida 19 (67) SSMFS 2008:1 SSMFS 2008:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om säkerhet i kärntekniska anläggningar. Föreskriften anger övergripande de krav som myndigheten ställer på säkerheten och säkerhetsarbetet i kärntekniska anläggningar. Föreskriften omfattar krav avseende - grundläggande säkerhetsbestämmelser, - anläggningens konstruktion, - värdering och redovisning av anläggningens säkerhet, - drift av anläggningen, - kärnämne och kärnavfall, - rapportering om händelser och förhållanden till Strålsäkerhetsmyndigheten, - dokumentation och förvaring av denna samt - avveckling av anläggningen. Föreskriften trädde i kraft den 1 februari Tillämpning av krav En tolkning och tillämpning av föreskriftens krav (dåvarande SKIFS 2004:1) för Clab finns redovisad i [3-3]. Genomgången visar att Clab uppfyller tillämpliga krav i föreskriften. Hanteringen av föreskriftens krav för Ink framgår i [3-4]. Föreskriftens huvudområden och krav samt tillämpningen av dessa för anläggningen som helhet sammanfattas nedan. Barriärer och djupförsvar Tillämpning av krav I tidigare avsnitt 3.3 Säkerhetsprinciper, beskrivs specifikt anläggningens barriärer och djupförsvar samt den indelning som görs av byggnader, system eller systemdelar avseende säkerhetsfunktion respektive skyddsfunktion. Anläggningens funktion samt ingående byggnader, system och utrustning beskrivs vidare i kapitel 5 Anläggnings- och funktionsbeskrivning. Hantering av brister i barriärer eller djupförsvar och rapportering Tillämpning av krav Hanteringen av inträffade händelser och uppdagade förhållanden av betydelse för säkerheten inklusive rapportering (enligt kraven) framgår av säkerhetstekniska driftförutsättningar (STF) för anläggningen. Se vidare kapitel 4 Kvalitetssäkring och anläggningens drift. Anläggningens drift och kvalitetssäkring samt säkerhetsgranskning Tillämpning av krav Se vidare kapitel 4 Kvalitetssäkring och anläggningens drift.

DokumentID. Version 9.0

DokumentID. Version 9.0 Företagsintern med kontrollerad spridning Säkerhetsrapport Allmän del DokumentID Version 9.0 1205118 Författare Anette Nordström Adam Annell Tomas Rosengren Martina Sturek Inge Kastberg Peter Ohlsson Kvalitetssäkrad

Läs mer

Ansökan enligt miljöbalken

Ansökan enligt miljöbalken Bilaga MKB Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga AH Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna Samrådsredogörelse Metodik för miljökonsekvensbedömning Vattenverksamhet Laxemar-Simpevarp Vattenverksamhet

Läs mer

Uppförande och drift av anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle

Uppförande och drift av anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle Rapport Datum: 2015-06-24 Handläggare: Ernesto Fumero Diarienr: Uppförande och drift av anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle Innehållsförteckning Sammanvägd bedömning... 3 Inledning... 4

Läs mer

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008 Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys 24 april 2008 Helhetsbild av slutförvarssystemet Olle Olsson Projektchef Kärnbränsleprojektet Dagens presentationer Anläggningar för slutligt omhändertagande

Läs mer

Sammanställning av SKB:s svar på SSM:s begäran om komplettering av ansökan avseende uppförande och drift av inkapslingsanläggningen (Clink)

Sammanställning av SKB:s svar på SSM:s begäran om komplettering av ansökan avseende uppförande och drift av inkapslingsanläggningen (Clink) Öppen Promemoria (PM) DokumentID Version 2.0 1387244 Författare Charlotte Antonsson Ellinor Nygren Kvalitetssäkrad av Martina Sturek (SG) Tommy Eriksson (SG) Helene Åhsberg (SG) Jeanette Carmström (KG)

Läs mer

Sammanställning av bemötanden på SSM:s begäran om komplettering avseende uppförande och drift av inkapslingsanläggningen (Clink)

Sammanställning av bemötanden på SSM:s begäran om komplettering avseende uppförande och drift av inkapslingsanläggningen (Clink) Öppen Promemoria (PM) DokumentID 1387244 Författare Version 1.0 Tomas Rosengren Kvalitetssäkrad av Helene Åhsberg Saida Engström Godkänd av Olle Olsson Status Godkänt Reg nr Datum 2013-03-27 Kvalitetssäkrad

Läs mer

Fud-program 2013 2013-10-17

Fud-program 2013 2013-10-17 Fud-program 2013 1 Fud-program 2013 Kraven enligt kärntekniklagen (12 ) Den som har tillstånd [för] en kärnkraftsreaktor ska låta upprätta ett program för den allsidiga forsknings- och utvecklingsverksamhet

Läs mer

Kärnämnesrapportering i samband med inkapsling av använt kärnbränsle och dess transport till slutförvar

Kärnämnesrapportering i samband med inkapsling av använt kärnbränsle och dess transport till slutförvar Öppen Rapport DokumentID 1182956 Författare Clifford Järnry Granskad av Version 3.0 Status Godkänt Reg nr Datum 2008-10-14 Granskad datum Sida 1 (16) Godkänd av Per H Grahn Godkänd datum 2008-10-17 Kärnämnesrapportering

Läs mer

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning

Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning Införande av strålskyddsdirektivet (2013/59/EURATOM) i svensk lagstiftning Det nya direktivet Den 5 december 2013 beslutade Rådet att fastställa ett nytt direktiv för strålskyddet som upphäver de tidigare

Läs mer

Kontroll av kärnämne inom KBS-3 systemet

Kontroll av kärnämne inom KBS-3 systemet Öppen Rapport DokumentID 1172138 Författare Per H Grahn Granskad av Version 2.0 Annika Eliasson (SG) Godkänd av Bo Sundman Status Godkänt Reg nr Datum 2010-12-13 Granskad datum 2010-10-12 Godkänd datum

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning; SSI FS 1998:3 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning; beslutade den 29 oktober 1998. Statens strålskyddsinstitut

Läs mer

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3 Sida: 1/5 OKG Aktiebolag 572 8 Oskarshamn BESLUT Vårt datum: 2009-09-10 Vår referens: SSM 2009/2089 Er referens: 2009-24916 Ert datum: 2009-08-1 Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar

Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Strålsäkerhetsmyndighetens kravbild gällande organisation och slutförvar Organisation, ledning och styrning, säkerhetskultur Krav kring organisation Lagen (1984:3) om kärnteknisk verksamhet 13 Den som

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Strålsäkerhetsmyndigheten; SFS 2008:452 Utkom från trycket den 16 juni 2008 utfärdad den 5 juni 2008. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 SSMFS 2008:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i kärntekniska anläggningar Konsoliderad version med ändringar

Läs mer

Statens kärnkraftinspektions författningssamling

Statens kärnkraftinspektions författningssamling Statens kärnkraftinspektions författningssamling ISSN 1400-1187 SKIFS 1998:1 Statens kärnkraftinspektions föreskrifter om säkerhet i vissa kärntekniska anläggningar Allmänna råd om tillämpningen av Statens

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Medicinsk Röntgen AB Sveavägen 64, plan 2 111 34 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-06-13 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om

Läs mer

Föreskriftsarbete strålsäkerhetsregler för verksamheter med joniserande strålning

Föreskriftsarbete strålsäkerhetsregler för verksamheter med joniserande strålning Föreskriftsarbete strålsäkerhetsregler för verksamheter med joniserande strålning Catarina Danestig Sjögren och Ann-Louis Söderman Strålsäkerhet vad är det? (1) Strålskydd Skydd mot skadlig verkan av strålning

Läs mer

Expertmöte om KTL-ansökan för slutförvar för använt bränsle 2008-02-15

Expertmöte om KTL-ansökan för slutförvar för använt bränsle 2008-02-15 Företagsintern Anteckningar DokumentID Version 1.0 1095695 Författare Urban Brodd Anna Malmlund Granskad av Status Godkänt Reg nr Datum 2008-02-19 Granskad datum Sida 1 (10) Godkänd av Olle Olsson Godkänd

Läs mer

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet

Gábor Szendrö Ämnesråd Miljödepartementet. Gábor Szendrö Miljödepartementet Direktiv 2011/70/EURATOM om ansvarsfull och säker hantering av använt kärn- bränsle och radioaktivt avfall Ämnesråd Kärnavfallsdirektivet Bakgrund och historik Förhandlingarna Resultatet Hur påverkar detta

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Dokumentnr: Version Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

Vilka strålskyddsregler måste vi följa?

Vilka strålskyddsregler måste vi följa? Vilka strålskyddsregler måste vi följa? Henrik Karlsson Sjukhusfysiker Onkologiska kliniken och Strålningsfysik, Kalmar SK-kurs Medicinsk strålningsfysik, Linköping 2013-10-09 Onkologiska kliniken och

Läs mer

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2014-04-06 Diarienr: SSM2013-5903 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om genomförande av åtgärder

Läs mer

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Rivning av kärnkraftverk Nov 2005 Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Reparationer ger erfarenhet De svenska erfarenheterna av att helt montera ned kärntekniska

Läs mer

Riksarkivet Yttrande 1 (5)

Riksarkivet Yttrande 1 (5) Riksarkivet Yttrande 1 (5) Datum Dnr RA 04-2011/2831 2012-05-28 Era Dnr SSM 2011-1137 och SSM 2011-3833 2012-05- 2 9 Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm SSM Nationell remiss av SKB:s slutförvarsansökan

Läs mer

SSM:s roll och uppdrag. Röntgenveckan Uppsala 2013

SSM:s roll och uppdrag. Röntgenveckan Uppsala 2013 SSM:s roll och uppdrag Röntgenveckan Uppsala 2013 Om Strålsäkerhetsmyndigheten! Bildades juli 2008! Har ett samlat ansvar för strålskydd och kärnsäkerhet! Sorterar under Miljödepartementet! Generaldirektör:

Läs mer

Flera olika föreskrifter reglerar olika moment inom nuklearmedicinen

Flera olika föreskrifter reglerar olika moment inom nuklearmedicinen Lokaler och avfall Flera olika föreskrifter reglerar olika moment inom nuklearmedicinen Laboratoriearbete (beredning och dispensering) SSMFS 2008:28, 2008:51 Administration och undersökning/behandling

Läs mer

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall

Delyttrande över underlaget i ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall Nacka tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka strand Beslut Datum: 2015-06-24 Handläggare: Michael Egan Telefonnr: 08 799 43 14 Diarienr: SSM2015-2076 Er referens: M 1333-11 Aktbilaga

Läs mer

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan

Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Datum: 2014-04-28 Diarienr: SSM2014-1683 Remiss: Strålsäkerhetsmyndighetens granskning av SKB:s slutförvarsansökan Ni bereds härmed möjlighet att yttra er över Svensk Kärnbränslehantering AB:s (SKB) slutförvarsansökan

Läs mer

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste

KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste KÄRNAVFALLSRÅDET Swedish National Council for Nuclear Waste VERKSAMHETSPLAN 2011 1 (5) 2010-10-27 Dnr 15/2010 Kärnavfallsrådets Verksamhetsplan 2011 I mars 2011 planerar Svensk Kärnbränslehantering AB:s

Läs mer

Sida 2 (83) Dokumentnr: 13-3285. Innehållsförteckning

Sida 2 (83) Dokumentnr: 13-3285. Innehållsförteckning Bilaga 1 Datum: 2014-06-26 Arbetsgrupp: Ulf Andersson, Pål Andersson, Johan Berg, Erica Brewitz, Simon Carroll, Marika Enmark, Pia Eriksson, Peter Frisk, Parviz Ghasemi, Christian Karlsson, Daniel Kjellin,

Läs mer

Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin

Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin Sida: 1/20 GRANSKNINGSRAPPORT Datum: 2011-06-23 Vår referens: SSM 2010-4615 Tillståndshavare: Forsmarks Kraftgrupp AB Objekt: Forsmark 1, 2 och 3 Granskningsgrupp: Björn Brickstad, Bo Liwång, Lovisa Wallin

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om externa personer i verksamhet

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS 2008:17 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om konstruktion och utförande av kärnkraftsreaktorer Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor

Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Bilaga till ansökan om tillstånd till verksamhet med öppna strålkällor Tillståndsansökan riktar sig mot användare av öppna strålkällor, men för medicinsk användning av öppna strålkällor finns separat blankett.

Läs mer

DokumentID 1404607 Författare. Version 1.0

DokumentID 1404607 Författare. Version 1.0 Företagsintern med kontrollerad spridning Rapport DokumentID 1404607 Författare Version 1.0 Markus Calderon Kvalitetssäkrad av Per Franzen (SG) Anders Nyström (SG) Jeanette Carmström (KG) Godkänd av Tomas

Läs mer

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28

Säkerhetsledning. Ringhals AB 2006-08-28 Säkerhetsledning 1 Säkerhetsledning Vad är det? 2 Syftet med denna presentation Informera chefer och medarbetare om hur säkerhetsledning inom Ringhals tillämpas Kan även användas för att: visa för omgivning

Läs mer

Kvalitet, säkerhet och kompetens

Kvalitet, säkerhet och kompetens Kvalitet, säkerhet och kompetens Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och miljö från oönskade effekter av strålning, nu och i framtiden. Sammanfattning

Läs mer

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik

Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid avvecklingen av isotopcentralen i Studsvik AB SVAFO 611 82 Nyköping Beslut Vårt datum: 2014-12-11 Er referens: S-10-786 Diarienr: SSM 2010/2001 Handläggare: Simon Carroll Telefon: +46 8 799 41 24 Tillstånd för hantering av radioaktiva ämnen vid

Läs mer

Expertmöte om KTL-ansökan för slutförvar för använt bränsle 2007-11-21

Expertmöte om KTL-ansökan för slutförvar för använt bränsle 2007-11-21 Öppen Anteckningar DokumentID 1092299 Författare Urban Brodd Granskad av Version 1.0 Status Godkänt Reg nr Datum 2007-12-20 Granskad datum Sida 1 (8) Godkänd av Olle Olsson Godkänd datum 2008-02-07 Expertmöte

Läs mer

Avveckling och rivning av kärnkraftblock

Avveckling och rivning av kärnkraftblock Öppen Rapport DokumentID 1359832 Författare Version 1.0 Status Godkänt Sven-Erik Rosén Kvalitetssäkrad av Fredrik De la Gardie (SG) Markus Calderon (SG) Godkänd av Börje Torstenfelt Reg nr Datum 2012-10-04

Läs mer

Ansökan enligt kärntekniklagen

Ansökan enligt kärntekniklagen Bilaga SR-Drift Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Förläggningsplats Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar Kapitel 4 Kvalitetssäkring och

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om radiografering; 1 SSMFS 2008:25

Läs mer

1 Problemet och vad SSM vill uppnå

1 Problemet och vad SSM vill uppnå Sida: 1/6 Vårt datum: 2011-03-10 Vår referens: SSM 2011/1133 Konsekvensutredning över förslag till föreskrifter om hantering av torv- och trädbränsleaska som är kontaminerad med cesium- 137 eller naturligt

Läs mer

Ansökan enligt kärntekniklagen

Ansökan enligt kärntekniklagen Bilaga SR-Drift Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Förläggningsplats Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar Kapitel 4 Kvalitetssäkring och

Läs mer

Bilaga D - Organisation, ledning och styrning under planering och förprojektering

Bilaga D - Organisation, ledning och styrning under planering och förprojektering Öppen Rapport Distribution Enligt distributionslista DokumentID 1055601 Författare Version 6.0 Tomas Rosengren Granskad av Jeanette Carmström Godkänd av Per Olsson Status Godkänt Reg nr Datum 2014-12-07

Läs mer

R-05-84. Preliminär avvecklingsplan för Clab. Patrik Gatter, Nina Wikström, SWECO. Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB.

R-05-84. Preliminär avvecklingsplan för Clab. Patrik Gatter, Nina Wikström, SWECO. Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB. R-05-84 Preliminär avvecklingsplan för Clab Patrik Gatter, Nina Wikström, SWECO Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB December 2005 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor; SFS 1999:381 Utkom från trycket den 14 juni 1999 utfärdad den 27 maj 1999. Enligt riksdagens

Läs mer

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1

Föreläggande om ny helhetsbedömning av Oskarshamn 1 Dokumentstatus: Godkänt OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2015-07-07 Er referens: 2011-23518, 2014-10416 Diarienr: SSM2012-1889 Handläggare: Charlotte Lager Telefon: + 46 8 799 4491 Föreläggande

Läs mer

Presentation på KASAM-seminariet KÄRNAVFALL vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?, torsdagen den 23/2, 2006

Presentation på KASAM-seminariet KÄRNAVFALL vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?, torsdagen den 23/2, 2006 Presentation på vilka alternativ för metod och plats bör redovisas?, torsdagen den 23/2, 2006 0 Box 7005, vilka 402 alternativ 31 Göteborg, för metod Tel: och 031-711 plats bör redovisas?, 00 92, Fax:

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om strålskärmning av lokaler för

Läs mer

P-08-34. Preliminär avvecklingsplan för Clink. Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB. Tommy Eriksson, Svensk Kärnbränslehantering AB.

P-08-34. Preliminär avvecklingsplan för Clink. Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB. Tommy Eriksson, Svensk Kärnbränslehantering AB. P-08-34 Preliminär avvecklingsplan för Clink Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB Tommy Eriksson, Svensk Kärnbränslehantering AB Oktober 2008 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om skydd av människors hälsa och

Läs mer

Finansiering av kärnkraftens restprodukter

Finansiering av kärnkraftens restprodukter Finansiering av kärnkraftens restprodukter Diskussionerna om hur omhändertagandet av kärnkraftens restprodukter skall finansieras är lika gammal som den kommersiella kärnkraften i Sverige. Aka-utredningen

Läs mer

Säkerhetsanalys för projektering, konstruktion och deponering

Säkerhetsanalys för projektering, konstruktion och deponering Seminarium om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012 långsiktig säkerhet, haverier och global utblick Stockholm, 6 mars 2012 Säkerhetsanalys för projektering, konstruktion

Läs mer

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM

BESLUT 1 (9) 2003-01-10 551-6359-01. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM BESLUT 1 (9) Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 STOCKHOLM Tidigt samråd och fråga om betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 4 miljöbalken (1998:808) inför tillståndsprövning enligt miljöbalken

Läs mer

Årsrapport strålskydd 2012

Årsrapport strålskydd 2012 Medicinskt servicecentrum 2013-01-14 Medicinsk fysik och teknik Årsrapport strålskydd 2012 1 Inledning Tillståndshavaren (Landstingsdirektören) ansvarar för att verksamheten med strålning bedrivs i enlighet

Läs mer

Joniserande strålning

Joniserande strålning Joniserande strålning Dan Aronsson, radiofysiker Ringhals Våren 2015 Om strålning Joniserande strålning Radioaktiva ämnen Röntgenapparater m.m. Acceleratorer, cyklotroner.. Icke-joniserande strålning UV-ljus

Läs mer

FORSMARK. En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB

FORSMARK. En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB FORSMARK En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB OM FORSMARK Forsmark är Sveriges yngsta kärnkraftverk som har drivits sedan 1980. Varje år producerar tre reaktorer en sjättedel av

Läs mer

- Det finns inte något land som förordar deponering i djupa borrhål som förstahandsalternativ för att ta hand om använt kärnbränsle.

- Det finns inte något land som förordar deponering i djupa borrhål som förstahandsalternativ för att ta hand om använt kärnbränsle. Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1409455 Ärende Handläggare Lars Birgersson Er referens SSM2011-2426/SSM2011-3656 Kvalitetssäkrad av Olle Olsson Godkänd av Helene

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

Plan för implementering av kvalitetsstyrning och kontroll av KBS-3-förvaret

Plan för implementering av kvalitetsstyrning och kontroll av KBS-3-förvaret Öppen Promemoria (PM) DokumentID 1365182 Författare Esther Jonsson Lena Morén Kvalitetssäkrad av Olle Olsson Saida Engström Version 1.0 Status Godkänt Reg nr Datum 2012-09-05 Kvalitetssäkrad datum 2013-03-21

Läs mer

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare

Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare Nytt kurstillfälle för Gasolföreståndare Flogas Sverige AB erbjuder tillfälle att delta i vår Gasolföreståndarkurs, som pågår under tre dagar mellan den 5-7 maj 2015. Kursen vänder sig till den som vill

Läs mer

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m.

Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och allmänna råd för ackrediterade kontrollorgan för kontroll av tryckbärande anordningar m.m. 2014-11-04 2014/2883 Avdelningen för juridik och inre marknad Åsa Wiklund Fredström Direktnr: 08-406 83 06 E-post: asa.wiklkundfredstrom@swedac.se Konsekvensutredning av upphävande av föreskrifter och

Läs mer

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm.

Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Version 1.0 Ansökan skickas till Strålsäkerhetsmyndigheten, 171 16 Stockholm. Ansökan om tillstånd Slutna radioaktiva strålkällor med hög aktivitet enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter (SSMFS

Läs mer

Plan 2010. Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014

Plan 2010. Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter. Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014 Plan 2010 Kostnader från och med år 2012 för kärnkraftens radioaktiva restprodukter Underlag för avgifter och säkerheter åren 2012 2014 Svensk Kärnbränslehantering AB December 2010 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om mätning och rapportering av persondoser;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om mätning och rapportering av persondoser; SSI FS 1998:5 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om mätning och rapportering av persondoser; beslutade den 29 oktober 1998. Statens strålskyddsinstitut föreskriver med stöd av 7 strålskyddsförordningen

Läs mer

Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk. informerar

Lokala säkerhetsnämnden vid Oskarshamns kärnkraftverk. informerar Lokala säkerhetsnämnden vid s kärnkraftverk informerar Lokala säkerhetsnämnden På Simpevarpshalvön norr om ligger sverket, som drivs av OKG Aktiebolag. Verkets tre kärnkraftsaggregat producerar en tiondel

Läs mer

Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås

Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås Sida: 1/7 Åklagarkammaren i Västerås Box 21 721 03 Västerås BESLUT Vårt datum: 2011-02-09 Vår referens: SSM 2010/1120 Anmälan om brott mot kärntekniklagen och lagen om transport av farligt gods Strålsäkerhetsmyndigheten

Läs mer

ESS Riskanalys - En komplettering

ESS Riskanalys - En komplettering Revision 1 (2) State Released ESS Riskanalys - En komplettering European Spallation Source ESS AB Visiting address: ESS, Tunavägen 24 P.O. Box 176 SE-221 00 Lund SWEDEN www.esss.se DOCUMENT REVISION HISTORY

Läs mer

rivningen av Barsebäcksverket?

rivningen av Barsebäcksverket? Hur förbereder f sig Barsebäck Kraft AB inför rivningen av Barsebäcksverket? I Barsebäck jobbar vi med utveckling KASAM - Rivning av nedlagda kärntekniska k anläggningar i Sverige 11 december 2007, VD

Läs mer

Delredovisning av uppdrag

Delredovisning av uppdrag BESLUT 2011-01-27 Handläggare: Stig Isaksson Telefon: 08-799 4186 Miljödepartementet 103 33 Stockholm Vår referens: SSM 2010/2632 Er referens: M2010/3091/Mk Ert datum: 2010-07-01 Delredovisning av uppdrag

Läs mer

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl.

Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. Vägledning för certifieringsorgan vid ackreditering Produktcertifiering för korrosionsskyddssystem i form av beläggning enl. MSBFS 2011:8 Grundförutsättningar Ackreditering av certifieringsorgan för certifiering

Läs mer

Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet

Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet Datum:, klockan 15.00-17.30 Plats: Biografen Storbrunn, Klockstapelsgatan 2, Östhammar Målgrupp: Allmänheten, organisationer, statliga myndigheter

Läs mer

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport

Inspektion av bemanning av nyckelfunktioner på. Studsvik Nuclear AB. Tillsynsrapport Tillsynsrapport Datum: 2013-10-30 Er referens: Diarienr: SSM2013-3590 Förrättningsdatum: 2013-09-17 Inspektera Studsvik Nuclear AB Ansvarig handläggare: Anna Bärjegård Arbetsgrupp: Anna Bärjegård, Emil

Läs mer

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet

Samarbetsavtal angående utvecklingsinsatser i Oskarshamns och Östhammars kommuner i anslutning till genomförandet av det svenska kärnavfallsprogrammet 1 Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB), Vattenfall AB, E.ON Kärnkraft Sverige AB, Forsmark Kraftgrupp AB, OKG Aktiebolag och Oskarshamns och Östhammars kommuner har idag träffat följande Samarbetsavtal

Läs mer

Oss inlaga till samrådet om nytt SFR 1 februari 2014.

Oss inlaga till samrådet om nytt SFR 1 februari 2014. Oss inlaga till samrådet om nytt SFR 1 februari 2014. Oss deltar i samrådet kring utbyggnaden av SFR i Forsmark utifrån det regelverk som gäller för bidrag till miljöorganisationer ur Kärnavfallsfonden.

Läs mer

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2013. Slutförvarsansökan under prövning: kompletteringskrav och framtidsalternativ SOU 2013:11

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2013. Slutförvarsansökan under prövning: kompletteringskrav och framtidsalternativ SOU 2013:11 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2013 Slutförvarsansökan under prövning: kompletteringskrav och framtidsalternativ SOU 2013:11 Kunskapsläget på Kärnavfallsområdet 2013 Slutförvarsansökan under prövning:

Läs mer

PRD Konsult har sitt huvudkontor i Oskarshamn med lokalkontor belägna i Östhammar och Varberg. Huvudkontor: Lokalkontor: Lokalkontor:

PRD Konsult har sitt huvudkontor i Oskarshamn med lokalkontor belägna i Östhammar och Varberg. Huvudkontor: Lokalkontor: Lokalkontor: Vår profil Företagspresentation PRD Konsult verkar idag inom energibranschen och levererar ingenjörstjänster där kunskap, kvalitet och kundnöjdhet genomsyrar vårt arbete. Vi arbetar främst inom affärsområdena

Läs mer

KÄRNKRAFT - DEN TUNGA INDUSTRINS FORMEL 1. www.karnkraftteknik.se

KÄRNKRAFT - DEN TUNGA INDUSTRINS FORMEL 1. www.karnkraftteknik.se KÄRNKRAFT - DEN TUNGA INDUSTRINS FORMEL 1 Rikta in dig på en karriär som högskoleingenjör i kärnkraftteknik www.karnkraftteknik.se RIKTA IN DIG PÅ EN KARRIÄR SOM HÖGSKOLEINGENJÖR I KÄRNKRAFTTEKNIK Vill

Läs mer

Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015

Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015 Sida: 1/5 TILLSYNSPLAN Tillståndshavare: Studsvik Nuclear AB Datum: Senast uppdaterad: 2015-02-04 Revision: 3 Författare: Emil Jorpes Tillsynsplan för Studsvik Nuclear AB år 2015 Syfte Dokumentet sammanfattar

Läs mer

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd

Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med dubbla användningsområden och av tekniskt bistånd Förordning (2000:1217) om kontroll av produkter med och av tekniskt bistånd Förordningens innehåll 1 [2451] I denna förordning finns föreskrifter om sådan kontroll av produkter med och kontroll av tekniskt

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om beredskap vid vissa kärntekniska

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN: 2000-0987 SSMFS 2014:4 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om laser, starka laserpekare och intensivt pulserat ljus Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

Inspektion av slutna radioaktiva strålkällors hantering inom Ringhalsanläggningen

Inspektion av slutna radioaktiva strålkällors hantering inom Ringhalsanläggningen TILLSYNSRAPPORT 2011-08-30 Process: Inspektera Vår referens: SSM2011-1144-4 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhalsanläggningen Förrättningsdatum: 2011-05-18 Arbetsgrupp: Nils Addo KD, Charlotte

Läs mer

2015:14. Praktiskt strålskydd vid röntgenundersökningar. Camilla Larsson. Författare:

2015:14. Praktiskt strålskydd vid röntgenundersökningar. Camilla Larsson. Författare: Författare: Camilla Larsson 2015:14 Praktiskt strålskydd vid röntgenundersökningar Rapportnummer: 2015:14 ISSN: 2000-0456 Tillgänglig på www.stralsakerhetsmyndigheten.se Förord Att systematiskt följa

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Olof Hallström Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om lasrar; 1 beslutade den 1 december

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om laboratorieverksamhet med radioaktiva

Läs mer

Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring av utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle

Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring av utländskt kärnavfall och använt kärnbränsle BESLUT 2011-12-21 Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm Handläggare: Anders Wiebert Telefon: +46 8 799 4182 Vår referens: SSM2010-4643-8 Yttrande över Studsvik Nuclear AB:s ansökan om slutförvaring

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter m.m. om icke kärnenergianknutet

Läs mer

Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet

Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet Samlad redovisning av metod, platsval och program inför platsundersökningsskedet Svensk Kärnbränslehantering AB December 2000 Svensk Kärnbränslehantering AB Box 5864 102 40 Stockholm Tel 08-459 84 00 Fax

Läs mer

Införande av en sluten bränslecykel i Sverige

Införande av en sluten bränslecykel i Sverige Införande av en sluten bränslecykel i Sverige LWR U+TRU+FP U+Pu FP Janne Wallenius & Jitka Zakova U+TRU U+TRU+FP KTH Gen-IV Bakgrund Med fjärde generationens kärnkraftssystem blir det möjligt att 1) Genom

Läs mer

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp

4.2. 470 Gyproc Handbok 8 Gyproc Teknik. Brandskydd. Brandtekniska klasser för byggnader BR 2 BR 3 BR 1. 4.2.1 Begrepp Brandskydd .1 Begrepp Följande avsnitt redovisar bl.a vanliga begrepp enligt Boverkets Byggregler, nya Euroklasser samt gipsskivans brandskyddande egenskaper. I övrigt se resp konstruktioners egenskaper

Läs mer

(Mark- och miljödomstolens mål M 1333-11, Strålsäkerhetsmyndighetens referens SSM 2011-1137)

(Mark- och miljödomstolens mål M 1333-11, Strålsäkerhetsmyndighetens referens SSM 2011-1137) Marie Berggren Datum Sid 2012-05-15 Dnr 2011KS111 1 (3) 2011KS112 Nacka Tingsrätt Mark- och miljödomstolen Box 1104 131 26 Nacka Strand Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm Yttrande avseende kompletteringsbehov

Läs mer

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen

Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen Ansvar för vissa andra skyddsansvariga under planeringen och projekteringen 10 Även de som medverkar vid planeringen och projekteringen ska, inom ramen för sina uppdrag, i tillämpliga delar följa det som

Läs mer

Syftet med detta dokument är att redovisa Södertörns brandförsvarsförbunds syn på behov av brandposter i olika bebyggelsemiljöer.

Syftet med detta dokument är att redovisa Södertörns brandförsvarsförbunds syn på behov av brandposter i olika bebyggelsemiljöer. Södertörns brandförsvarsförbund PM Brandvattenförsörjning Nr: 608 Datum: 2006-11-29 Bakgrund Vatten är den helt dominerande släckmetoden vid brand i byggnad. Därför har samhället sedan mycket lång tid

Läs mer