Ansökan enligt miljöbalken

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan enligt miljöbalken"

Transkript

1 Bilaga MKB Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga AH Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna Samrådsredogörelse Metodik för miljökonsekvensbedömning Vattenverksamhet Laxemar-Simpevarp Vattenverksamhet i Forsmark I Bortledande av grundvatten Vattenverksamhet i Forsmark II Verksamheter ovan mark Avstämning mot miljömål Bilaga PV Platsval lokalisering av slutförvaret för använt kärnbränsle Bilaga MV Metodval utvärdering av strategier och system för att ta hand om använt kärnbränsle Bilaga TB Teknisk beskrivning Bilaga KP Förslag till kontrollprogram Ansökan enligt miljöbalken Toppdokument Begrepp och definitioner Bilaga RS Rådighet och sakägarförteckning Bilaga SR Säkerhetsredovisning för slutförvaring av använt kärnbränsle Bilaga SR-Drift Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Förläggningsplats Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar Kapitel 4 Kvalitetssäkring och anläggningens drift Kapitel 5 Anläggnings- och funktionsbeskrivning Kapitel 6 Radioaktiva ämnen i anläggningen Kapitel 7 Strålskydd och strålskärmning Kapitel 8 Säkerhetsanalys Bilaga SR-Site Redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvaret Bilaga F Preliminär säkerhetsredovisning Clink Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Förläggningsplats Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar Kapitel 4 Kvalitetssäkring och anläggningens drift Kapitel 5 Anläggnings- och funktionsbeskrivning Kapitel 6 Radioaktiva ämnen i anläggningen Kapitel 7 Strålskydd och strålskärmning Kapitel 8 Säkerhetsanalys

2 Företagsintern PM DokumentID Författare Ulla Bertsund Granskad av Version 2.0 Tommy Eriksson (KG) Godkänd av Tomas Rosengren Status Godkänt Reg nr Datum Granskad datum Godkänd datum Sida 1 (1) Clink - PSAR Allmän del Kapitel 8 - Säkerhetsanalys Westinghouse (SKBDoc id ) har genomgått kvalitetssäkring i form av primär och fristående säkerhetsgranskning i enlighet med kraven i SKIFS 2004:1 (SSMFS 2008:1) och projekt Clinks projektspecifika instruktioner. Granskning och behandling är dokumenterad i följande dokument. SKBDoc id Sakgranskning Granskningsmeddelande , Granskningsmötesprotokoll Samgranskning Granskningsmeddelande Fristående Granskningsmötesprotokoll säkerhetsgranskning Kvalitetsgranskning Granskningsmeddelande , ver 3 Granskningsinstansernas bedömning är att rapport Westinghouse uppfyller acceptanskriterierna för att utgöra en del av den preliminära säkerhetsredovisningen för Clink. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 925, Oskarshamn Besöksadress Gröndalsgatan 15 Telefon Fax Säte Stockholm

3

4 Sida 2 (68) INNEHÅLL 8 SÄKERHETSANALYS Inledning Störningar Enstaka komponentfel i kyl- och hanteringssystem Nedkylning bränsletransportbehållare, system Felfungerande ventil i skyddsbox under uppfyllnad av bränsletransportbehållare Bortfall av kylning av bränsletransportbehållare eller mekanisk skada på bränsle Kyl- och reningssystem mottagningsbassänger, system Bränslehanteringsmaskiner mottagningsdel, system Bortfall av kylning av bränsle i hisskorg eller mekanisk skada på bränsle Bränslehanteringsmaskiner förvaringsdel, system Kyl- och reningssystem förvaringsbassänger, system Mellankylsystem-Kylvattensystem-Rensverk, system Transportvagnar för bränslekassetter, system Bränslehanteringsmaskin i inkapslingsbyggnad, system Kassettransportör, system Utrustning i hanteringscell, system Ventilationssystem kontrollerade utrymmen i Ink, system Strålskärmsdörrar, system Lastbärare, luftkuddetruck och kapselhanteringsmaskin, system 287, 288 och Huvudtraverser i inkapslingsbyggnad, system Enstaka operatörsfel eller fel vid underhållsarbete Påverkan på kylning av bränsle Påverkan på hanteringsutrustning Förhöjd stråldos till personal Bortfall av yttre kraftmatning (nät) Tryckluftsbortfall Datorbortfall Inre händelser Vattenläckage från kylsystem och komponenter Läckage från bassänger eller dilatationsfogar Inre översvämning Begränsad brand Aktivitetsläckage Missöden Långvarig förlust av kylning och spädmatning av förvaringsbassängerna Stort läckage från bassänger eller dilatationsfogar Hanteringsmissöden Tappad bränsletransportbehållare Tappat bränsleelement i urlastningsbassäng Tappad bränslehisskorg i hisschakt Tappad bränslekassett 41

5 Sida 3 (68) Tappad bränslehisskorg i förbindelsebassäng Vält bränslehisskorg Tappad transportkassett Tappat bränsleelement i hanteringsbassäng eller hanteringscell Tappat insatslock till kopparkapsel Tappad kopparkapsel Tappad transportbehållare för kapslar Tappad hanteringsklocka Tappad skivport över bassänger Operatörsfel som kan skada bränsle Förhöjd stråldos till personal Brand Jordbävning Yttre påverkan Kriticitetssäkerhet Omgivningspåverkan Missöden i Clab Tappad bränsletransportbehållare Tappat bränsleelement i urlastningsbassäng Tappad bränslehisskorg i hisschakt Tappad bränslekassett Missöden i Ink Tappad bränslehisskorg i förbindelsebassäng Tappad transportkassett över anslutningsbassäng Tappad kopparkapsel Säkerhetsvärdering Referenser till kapitel 8 62

6 Sida 4 (68) 8 SÄKERHETSANALYS 8.1 INLEDNING I detta kapitel redovisas hur anläggningen uppfyller de konstruktionsförutsättningar och ställda krav (acceptanskriterier) som ligger till grund för anläggningens konstruktion, vid olika händelseförlopp. Konsekvenser av inledande händelser tänkbara störningar och postulerade missöden analyseras. Omgivningspåverkan (radiologiska konsekvenser) beräknas för de fall som leder till utsläpp av aktivitet. Detta enligt SSMFS 2008:1 4 kap 1 som anger att kapaciteten hos en anläggnings barriärer och djupförsvar att förebygga radiologiska olyckor, och lindra konsekvenserna om olyckor ändå skulle ske, skall analyseras med deterministiska metoder innan anläggningen uppförs och tas i drift. Analyserna skall därefter hållas aktuella. I de allmänna råden till 4 kap 1 anges också att de deterministiskt analyserade kraven utgör grunden för anläggningens drifttillstånd. Stråldos (dosrater) i anläggningen vid störningar och missöden behandlas i Clink ALARA-program, vilken är en referens till kapitel 7 Strålskydd och strålskärmning. I SSMFS 2008:1 4 kap 1 anges också att förutom deterministisk analys enligt första stycket skall anläggningen analyseras med probabilistiska metoder för att ge en så allsidig bild som möjligt av säkerheten. Tillämpningen av probabilistiska metoder/analyser för Clink framgår nedan. Probabilistiska metoder/analyser Probabilistisk säkerhetsanalys (PSA) är ett utomordentligt verktyg för att identifiera svaga länkar i säkerhetsfunktioner med många samverkande aktiva komponenter och många beroenden. Funktionerna i Clink (se bl a kapitel 5 Anläggnings- och funktionsbeskrivning) är inte baserade på denna typ av system, vilket normalt är fallet i en reaktoranläggning (kärnkraftsreaktor). Någon PSA för anläggningen, på samma sätt som för en reaktoranläggning, har därför inte bedömts som nödvändigt. Probabilistiska analyser (tillförlitlighetsanalyser) har däremot genomförts för bränslehanteringssystem och lyftutrustningar som är väsentliga för säkerheten i Clab. Dessa är system 281 Huvudtraverser i mottagningsdelen [8-4], system 231 Bränslehanteringsmaskiner i mottagningsdelen [8-7], system 233 Bränslehiss [8-8] samt system 234-Bränslehanteringsmaskiner i förvaringsdelen [8-10]. Syftet med dessa analyser har varit att bedöma sannolikheten för tappad last (och eventuella mekaniska skador på bränsle) och att denna sannolikhet är acceptabelt låg dvs. faller inom ramen för missöden som beaktas. För Ink avses motsvarande analyser genomföras under detaljkonstruktionsskedet.

7 Sida 5 (68) Deterministisk säkerhetsanalys Redovisningen av den deterministiska säkerhetsanalysen görs enligt följande. I avsnitt 8.2 redovisas analys av händelser i händelseklass H2 (frekvens > 10-2 per år). Händelseklass H2 innefattar störningar som kan förväntas inträffa under anläggningens livstid. I avsnitt 8.3 redovisas analys av händelser i händelseklass H3/H4 (10-2 > f 10-6 per år). Händelseklass H3/H4 innefattar missöden som inte kan förväntas inträffa någon gång under anläggningens livstid. Här ingår även de händelser (som oberoende av händelsefrekvens) utgör konstruktionsstyrande händelser. I avsnitt 8.4 redovisas omgivningspåverkan för fall som leder till utsläpp av aktivitet. I avsnitt 8.5 ges en samlad säkerhetsvärdering för anläggningen baserat på ställda krav och konstruktionsförutsättningar, anläggningens utformning samt resultat av säkerhetsanalysen. Nedan sammanfattas som bakgrund hur inledande händelser för anläggningen identifierats. Vidare redovisas samlat vilka inledande händelser som analyseras. Inledande händelser för Clab redovisas i [8-1]. Utgångspunkten har varit att identifiera händelser som kan skada barriärer i Clab eller på annat sätt ge utsläpp till omgivningen utöver vad som accepteras vid normaldrift. Motsvarande identifiering av inledande händelser för Ink redovisas i [8-2]. Härvid har ett antal huvudgrupper av händelser definierats enligt följande: Bortfall av resteffektkylning. Händelser analyseras utifrån risk för att bränslet upphettas så mycket att bränslekapslingen skadas, exempelvis via förlust av vattentäckning av bränslet eller bortfall av ventilationen som kyler hanteringsutrymmen vid den torra hanteringen av bränsle. Mekanisk skada på bränsle. Händelser analyseras utifrån risk för att bränslekapslingen skadas mekaniskt. Omfattar i huvudsak störningar och missöden vid hantering av bränsletransportbehållare med traverser samt hantering av bränsle med bränslehanteringsmaskiner, bränslehiss och travers i hanteringscell. Vidare hantering av kopparkapseln (fylld med bränsle) i kapselhanteringsmaskinen. Hanteringsmissöde vid hantering av fast avfall i hanteringsklocka ingår också i denna grupp. Inre händelser (påverkan). Händelser som har sitt ursprung inom anläggningen och som inte redovisas i annan grupp av händelser. En inre händelse orsakas av ett fel inom anläggningen. Exempel på händelser är inre översvämning och brand. Här ingår också aktivitetsläckage där händelser analyseras utifrån risk för aktivitetsläckage via vattenläckage eller via annan påverkan.

8 Sida 6 (68) Yttre händelser (påverkan). Händelser som har sitt ursprung utanför anläggningen och som inte redovisas i annan grupp av händelser. Exempel på händelser är vind- och snölaster, extrema havsvattennivåer och jordbävning. Kriticitetssäkerhet. Händelser analyseras utifrån risk för kriticitet. Dels för de mest reaktiva förhållanden som kan råda under normala och onormala förhållanden vid hantering och förvaring av bränsle i anläggningen, dels som följd av förändrade geometriska förhållanden hos utrustning. Förhöjd stråldos till personal. Denna grupp omfattar händelser som ensamma kan tänkas ge upphov till en eventuellt förhöjd stråldos till personal och som inte redovisas i annan grupp av händelser. Som tidigare nämnts behandlas stråldos (dosrater) i anläggningen vid störningar och missöden i Clink ALARA-program, vilken är en referens till kapitel 7 Strålskydd och strålskärmning. Strålningsberäkningar vid missöden finns redovisade i [8-54]. Identifierade händelser i [8-1] och [8-2] har inordnats i ovanstående huvudgrupper samt tilldelats en händelseklass. Inledande händelser som analyseras för anläggningen, sammanfattas i tabell nedan. I tabellerna ges även hänvisning till det avsnitt där händelserna analyseras. Notera att händelser som analyseras utifrån risk för kriticitet vid normal drift (H1) och onormala händelser (H2) samt missöden (H3/H4), redovisas samlade i avsnitt 8.3 Missöden.

9 Sida 7 (68) Tabell Inledande händelser Bortfall av resteffektkylning BORTFALL AV RESTEFFEKTKYLNING H-klass Avsnitt Enstaka komponentfel system 311 Nedkylningssystem för bränsletransportbehållare Felfungerande ventil i skyddsbox under uppfyllnad av bränsletransportbehållare Bortfall av kylning av bränsletransportbehållare: Enstaka komponentfel system 281 Huvudtraverser mottagningsdel 1) Enstaka operatörsfel vid tunga lyft i system 281 stopp av travers 1) Fel på transportvagn i behållarbassäng 2) H H H Enstaka komponentfel system 313 Kyl-, reningssystem mottagningsbassänger H Bortfall av kylning av bränsle i hisskorg: Enstaka komponentfel system 233 Bränslehiss 3) H Enstaka komponentfel system 324 Kyl-, reningssystem förvaringsbassänger H Enstaka komponentfel system 723/713/711 Kylkedja till havet H Enstaka komponentfel transportvagnar för bränslekassetter system 233 H Enstaka komponentfel system 235 Kassettransportör H Enstaka komponentfel system Ventilation för kontrollerade utrymmen H Enstaka operatörsfel som påverkar kyl- och reningssystemen eller ventilation H Bortfall av yttre kraftmatning (nät) H Tryckluftsbortfall H Datorbortfall H Långvarig förlust av kylning och spädmatning av förvaringsbassängerna H3/H Stort läckage från bassänger eller dilatationsfogar H3/H ) Traversen stannar/stoppar och en bränsletransportbehållare blir hängande i luft eller traversen stannar/ stoppar då bränsletransportbehållaren sänkts ned i behållarbassängen. 2) Bränsletransportbehållare blir stående i behållarbassängen. 3) Bränslehissen stannar/stoppar någonstans i hisschaktet.

10 Sida 8 (68) Tabell Inledande händelser Mekanisk skada på bränsle MEKANISK SKADA PÅ BRÄNSLE H-klass Avsnitt Enstaka komponentfel system 281 Huvudtraverser mottagningsdel H Enstaka komponentfel system 231 Bränslehanteringsmaskiner mottagn.delen H Enstaka komponentfel system 233 Bränslehiss H Enstaka komponentfel system 234 Bränslehanteringsmaskiner förvaringsdelen H Enstaka komponentfel system 232 Bränslehanteringsmaskin inkapslingsbyggn. H Enstaka komponentfel system 255 Utrustning i hanteringscell H Enstaka komponentfel system 287/288/294 Lastbärare/Luftkuddetruck/Kapselhanteringsmaskin H Enstaka komponentfel system 284 Huvudtraverser inkapslingsbyggnad H Enstaka operatörsfel vid tunga lyft i system 281 tappad last H Enstaka operatörsfel vid bränslehantering i system 231/234 tappad last H Enstaka operatörsfel vid tunga lyft i system 284 tappad last H Enstaka operatörsfel vid bränslehantering i system 232/255 tappad last H Enstaka operatörsfel vid hantering av kapsel med bränsle i system 287/288/294 H Tappad bränsletransportbehållare H3/H Tappat bränsleelement i urlastningsbassäng Tappat bränsleelement i hanteringsbassäng eller hanteringscell Tappad bränslehisskorg i hisschakt Tappad bränslehisskorg i förbindelsebassäng Vält bränslehisskorg H3/H4 H3/H4 H3/H4 H3/H4 H3/H Tappad bränslekassett H3/H Tappad transportkassett H3/H Tappat insatslock till kopparkapsel H3/H Tappad kopparkapsel H3/H Tappad transportbehållare för kapslar H3/H Tappad hanteringsklocka H3/H Tappad skivport över bassänger H3/H Operatörsfel som kan skada bränsle H3/H

11 Sida 9 (68) Tabell Inledande händelser Inre händelser (påverkan) INRE HÄNDELSER (påverkan från) H-klass Avsnitt Vattenläckage från kylsystem och komponenter H Läckage från bassänger eller dilatationsfogar H Inre översvämning i olika utrymmen H Begränsad brand Påverkan på system 311 H Begränsad brand Påverkan på system 723/713 H Begränsad brand Påverkan på system 313 H Begränsad brand Påverkan på system 324 H Begränsad brand Påverkan på system 233 H Begränsad brand Påverkan på ventilationen H Aktivitetsläckage Vattenläckage från kyl- och reningssystemen H Aktivitetsläckage Vattenläckage eller överfyllning i avfallssystemen H Aktivitetsläckage Läckage system 311 Nedkylning av bränsletransportbehållare H Aktivitetsläckage Komponentfel lucka till filtercell eller konditioneringscell H Aktivitetsläckage Läckage system 351 Torksystem för bränsle H Större brand i kabelutrymmet under CKR och apparatrum i Clab H3/H Större brand ställverksrum (med undantag av 6,3 kv-ställverk) eller batterirum H3/H Större brand i 6,3 kv-ställverk H3/H Större brand i kabelkulvertar i Clab H3/H Brand i kanaltunneln i förvaringsdelen H3/H Större brand i utrymmen där bränsle hanteras torrt H3/H

12 Sida 10 (68) Tabell Inledande händelser Yttre händelser (påverkan) YTTRE HÄNDELSER (påverkan från) H-klass Avsnitt Jordbävning H3/H Vind- och snölaster H3/H Blixturladdningar H3/H Extrema temperaturer H3/H Havsvattennivå H3/H Nederbörd H3/H Fullständig blockering av kylvattenintag H3/H

13 Sida 11 (68) Tabell Inledande händelser Kriticitetssäkerhet KRITICITETSSÄKERHET H-klass Avsnitt Enstaka kassett under normal hantering i Clab H Kassetter under förvaring i Clab H Felplacerat bränsleelement i Clab H Överlappande kassetter i Clab H Kombinationer av enstaka bränsleelement mot kassett i Clab H Onormal temperatur i Clab H Vält kassett på bassänggolvet i Clab H3/H Kassett i bränslehissen vid långvarigt hisshaveri H3/H Deformerade bränsleelement i Clab H3/H Tappad och omkullvält kassett i Inks bassänger H3/H Felplacerad kassett i Inks bassänger H3/H Felplacerat bränsleelement i en kassett i Inks bassänger H3/H Felplacerat bränsleelement eller tappat utanför en kassett i Inks bassänger H3/H Tappad transportkassett tillbaka i anslutningsbassängen H3/H Tappad transportkassett i hanteringscellen eller vid förflyttning, torr hantering H3/H Hantering av bränsleelement med saknade bränslestavar vid torr hantering H3/H Brandbekämpning vid torr hantering H3/H

14 Sida 12 (68) Tabell Inledande händelser Förhöjd stråldos till personal FÖRHÖJD STRÅLDOS TILL PERSONAL H-klass Avsnitt Enstaka komponentfel system 148 Strålskärmsdörrar H Operatörsfel Lyft av bränsle för högt i bassängerna H Operatörsfel Vid hantering av färdig kopparkapsel H Fel vid underhållsarbete Hantering av bränsle nära bassängvägg som ansluter till intilliggande bassäng tömd på vatten H Fel vid underhållsarbete Kollimator för gammascanning avlägsnad H Fel vid underhållsarbete Försök att öppna inspektionsluckor/dörrar till cell som innehåller bränsle eller är kontaminerad Fel vid underhållsarbete Röntgenutrustning startas med person i cellen för oförstörande provning H H3/H

15 Sida 13 (68) 8.2 STÖRNINGAR I detta avsnitt redovisas analys av händelser i händelseklass H2 (frekvens > 10-2 per år). Händelseklass H2 innefattar störningar som kan förväntas inträffa under anläggningens livstid Enstaka komponentfel i kyl- och hanteringssystem Händelseförlopp och konsekvenser vid enstaka komponentfel i anläggningens kylsystem (inklusive ventilationssystem) och hanteringssystem, viktiga för anläggningens djupförsvar, beskrivs nedan. Redovisningen följer det normala hanteringsförloppet av bränsle i anläggningen. Sammanfattning Enstaka komponentfel enligt nedan bedöms inte äventyra bränslets kylning eller leda till att bränslekapslingen skadas mekaniskt. Enstaka komponentfel, som kan resultera i försämrad kylning av bränsletransportbehållare, bassänger i mottagningsdelen, bränslehiss, bassänger i förvaringsdelen, bassänger i inkapslingsbyggnaden eller utrymmen för torr hantering av bränsle medför i huvudsak endast en långsam temperaturökning vilket också ger långa tidsfrister för åtgärder. Mest uttalat är detta för bassänger i förvaringsdelen Nedkylning bränsletransportbehållare, system 311 Enstaka komponentfel i system 311 analyseras utifrån bortfall av resteffektkylning och risk för att bränslet upphettas så mycket att bränslekapslingen skadas. Systemets huvuddel består av två stycken kretsar för intern kylning och rening av bränsletransportbehållare samt tre stycken kylkretsar för extern kylning av bränsletransportbehållare via påmonterad mantel. Kretsarna har anslutningskopplingar i tre nedkylningsceller belägna i mottagningsbyggnaden. Transportbehållaren, med monterad mantel, kyls i början enbart med mantelkylkretsen. Vid enstaka komponentfel i en kylkrets i mantelkylningen kan överkoppling göras till någon av de två övriga kretsarna i systemet. En kylkrets har kapacitet att kyla tre behållare. Den normala kylningen med egenkonvektion kan också alltid återställas genom att behållarmanteln dräneras och sedan tas bort. För detta finns en tidsfrist på minst 12 timmar [8-3]. Efter uppfyllning av transportbehållaren kopplas internkylningen in. Vid enstaka komponentfel i en internkylkrets kan överkoppling göras till den andra kretsen. Sammanfattningsvis bedöms kylningen av bränsle inte äventyras.

16 Sida 14 (68) Felfungerande ventil i skyddsbox under uppfyllnad av bränsletransportbehållare Bränsle som på kärnkraftverken konstateras vara skadat placeras i en skyddsbox före transport till anläggningen. En skyddsbox är försedd med en bottenventil, som normalt är öppen, samt med en toppventil. Toppventilen är en backventil som öppnar vid inre övertryck i skyddsboxen. I normalfallet är bottenventilen öppen vid nedkylning i bränsletransportbehållaren. Skyddsboxen kommer att vattenfyllas samtidigt som behållaren fylls och bränslet blir effektivt nedkylt. I händelse av att bottenventilen inte är öppen under fyllning kommer skyddsboxen inte att vattenfyllas och kylning kommer att ske med det vatten som strömmar mellan skyddsbox och insats. Om det antas att insatsen kyls ned till 40 C kommer maxtemperaturen i bränslet att vara lägre än 250 C för ettårigt bränsle och lägre än 100 C för femårigt bränsle. Acceptanskriteriet är 400 C. Sannolikheten att bränslekapslingen ska skadas pga felfungerande ventil i skyddsboxen under uppfyllnad och nedkylning är således mycket liten Bortfall av kylning av bränsletransportbehållare eller mekanisk skada på bränsle Enstaka komponentfel analyseras dels utifrån risk för mekanisk skada på bränsle bränslekapslingen skadas mekaniskt dels utifrån bortfall av resteffektkylning och risk för att bränslet upphettas så mycket att bränslekapslingen skadas. Enstaka komponentfel (i händelseklass H2) i system 281 Huvudtraverser leder inte till tappad last och eventuella skador på bränsle [8-4]. Väsentliga delar på 130-tons traversen som bromsoch linsystem är dubblerade Se dock vidare avsnitt som redovisar analys av hanteringsmissöden. Om traversen däremot stoppar kan en bränsletransportbehållare antingen bli hängande i luften eller bli stående i en behållarbassäng (se nedan). Blir transportbehållaren hängande i luft finns en tidsfrist på ca 8 timmar innan kokning erhålls i behållaren [8-3]. För att undvika detta kan mantelkylkretsen (311) anslutas via uttag på hallplanet och dessutom finns möjlighet till kylning med vatten från brandvattensystemet (861). Kylningen av bränsle bedöms inte äventyras.

17 Sida 15 (68) Traversen stoppar då en bränsletransportbehållare sänkts ned i en behållarbassäng. Behållaren kyls på ordinarie sätt av bassängens vatten. Behållarbassängen kan även spädmatas från system 735 eller system 733 via förrådstanken i system 313. Vid dimensionerande resteffekt i behållaren (43,5 kw) och ett spädmatningsflöde på 2 kg/s (25 C) blir bassängtemperaturen ca 30 C [8-5]. Sker ingen spädmatning vid dimensionerande resteffekt erhålls kokning i behållaren efter ca 15 timmar [8-3]. Kylningen av bränsle bedöms inte äventyras. Vid fel på vagnen i behållarbassängen kan bränsletransportbehållaren bli stående på vägen fram till urlastningspositionen. Vagn med behållare kan i detta fall dras tillbaka med någon av traverserna varefter behållaren kan lyftas upp för att minska kylbehovet hos behållarbassängen. Kylningen av bränsle bedöms inte äventyras Kyl- och reningssystem mottagningsbassänger, system 313 Enstaka komponentfel analyseras utifrån bortfall av resteffektkylning och risk för att bränslet upphettas så mycket att bränslekapslingen skadas. Mottagningsbassängerna (utom behållarbassängerna) och inkapslingsbassängerna utgör tillsammans med huvuddelen av system 313 en cirkulationskrets. I kretsen finns två parallellkopplade pumpar och en värmeväxlare. Mottagningsbassängerna och inkapslingsbassängerna innehåller endast temporärt uppställt bränsle. Den högsta tillåtna sammanlagda resteffekten hos bränsle i bassängerna är begränsad till 400 kw. Ett enstaka komponentfel, som medför försämrad kylning av bassängerna, medför därför en måttlig temperaturökningstakt på grund av relativt låg värmebelastning och stor vattenvolym. Bassängerna kan även spädmatas från system 735 eller system 733. Kylningen av bränsle i mottagningsbassänger och inkapslingsbassänger bedöms inte äventyras. Som jämförelse uppnås dimensioneringstemperaturen (42 C) först efter 13 timmar vid bortfall av all bassängkylning, räknat enbart på kassettbassängens volym i mottagningsdelen och en resteffekt på 400 kw [8-6]. Vid maximal mängd bränsle (400 kw) placerat enbart i inkapslingsbyggnadens hanteringsbassäng (och räknat enbart på denna bassängvolym) uppnås dimensioneringstemperaturen efter 20 timmar [8-6]. Om omblandning dessutom sker av alla bassängernas vatten uppnås bassängernas dimensioneringstemperatur först efter ca 110 timmar [8-6]. De långsamma temperaturökningsförloppen innebär att det finns goda marginaler att återställa kylningen eller att vidta andra kompensatoriska åtgärder. Vid risk för att kylningen ej kan återställas innan dimensioneringstemperaturen överskrids kan bränsle i såväl mottagningsbassänger som inkapslingsbassänger återföras till förvaringsbassänger i Clab.

18 Sida 16 (68) Bränslehanteringsmaskiner mottagningsdel, system 231 Enstaka komponentfel analyseras utifrån risk för mekanisk skada på bränsle bränslekapslingen skadas mekaniskt. Enstaka komponentfel (i händelseklass H2) i system 231 leder inte till tappad last och eventuella skador på bränsle [8-7]. Se dock vidare avsnitt som redovisar analys av hanteringsmissöden Bortfall av kylning av bränsle i hisskorg eller mekanisk skada på bränsle Enstaka komponentfel analyseras dels utifrån risk för mekanisk skada på bränsle bränslekapslingen skadas mekaniskt dels utifrån bortfall av resteffektkylning och risk för att bränslet upphettas så mycket att bränslekapslingen skadas. Enstaka komponentfel (i händelseklass H2) i system 233 Bränslehiss leder inte till att hisskorgen faller [8-8]. Bränslehissen är bl a utrustad med dubbla bromsar och dubbla linor. Se dock vidare avsnitt som redovisar analys av hanteringsmissöden. Däremot kan ett fel orsaka att hissen stoppar i hisschaktet. Eftersom hisskorgen är vattenfylld kan den lämnas utan åtgärd under relativt lång tid. Vid resteffekten 45 kw hos bränslet i hisskorgen erhålls friläggning av bränsle först efter ca 45 timmar vid utebliven spädmatning av hisskorgen [8-9]. Då vattnet börjar avdunsta på grund av ökad temperatur kan spädmatning ske med rent vatten från system 733 eller 735 för att hindra att nivån sjunker. Resteffekten hos bränslet kommer normalt inte att vara lika hög vid upptransport till inkapslingsanläggningen varför tillgänglig tid för att vidta åtgärder i detta fall kommer att vara ännu längre. Kylningen av bränsle bedöms inte äventyras. Det finns även möjlighet att kontrollerat sänka ned hisskorgen till förbindelsebassängen i mottagningsdelen, till transportkanalen i förvaringsdelen eller till förbindelsebassängen i inkapslingsbyggnaden med hjälp av tyngdkraftspelning. Om hissen stannar under förflyttningen mellan schakten till dessa bassänger kan dock ej denna funktion utnyttjas. I ett sådant fall måste hissens vridskiva först förflyttas till en position ovanför något av schakten Bränslehanteringsmaskiner förvaringsdel, system 234 Enstaka komponentfel analyseras utifrån risk för mekanisk skada på bränsle bränslekapslingen skadas mekaniskt. Enstaka komponentfel (i händelsklass H2) i system 234 leder inte till tappad last och eventuella skador på bränsle [8-10]. Se dock vidare avsnitt som redovisar analys av hanteringsmissöden.

19 Sida 17 (68) Kyl- och reningssystem förvaringsbassänger, system 324 Enstaka komponentfel analyseras utifrån bortfall av resteffektkylning och risk för att bränslet upphettas så mycket att bränslekapslingen skadas. Systemet är uppbyggt av två identiska cirkulationskretsar. Vid enstaka komponentfel i en krets bortfall av en krets vid dimensionerande förhållanden stiger temperaturen i förvaringsbassängerna från 36 C till en jämviktstemperatur på 52 C vid en resteffekt motsvarande 8,5 MW. Temperaturen avser medeltemperaturen för hela bassängvolymen. Efter ca 100 timmar har medeltemperaturen inte överstigit 45 C [8-11]. Kylningen av bränsle i förvaringsbassängerna äventyras inte. Bortfall av båda kretsarna i system 324 behandlas i avsnitt Mellankylsystem-Kylvattensystem-Rensverk, system Enstaka komponentfel analyseras utifrån bortfall av resteffektkylning och risk för att bränslet upphettas så mycket att bränslekapslingen skadas. Systemen utgör kylkedja till havet för bland annat system 311, 313 och 324. System 723 består av två parallellkopplade pumpar och två parallellkopplade värmeväxlare och ett delvis gemensamt rörsystem. System 713 är ett öppet havsvattensystem bestående av två parallellkopplade pumpar och ett rörsystem. För rensverket (711) sker en uppdelning i två stråk efter grovgallret. Pumparna i system 713 suger kylvatten från varsitt rensstråk. Enstaka komponentfel (i händelseklass H2) i dubblerade komponenter i kylkedjan leder till högre framtemperatur och försämrad kylning av anslutande system. Konsekvenserna blir desamma som vid enstaka komponentfel i system 311, 313 och 324. Kylningen av bränsle bedöms inte äventyras Transportvagnar för bränslekassetter, system 233 Fel i drivsystemet till transportvagnar för bränslekassetter (233) i förbindelsebassängen i mottagningsbyggnaden, inkapslingsbyggnaden respektive förvaringsbyggnaden kan medföra att vagnen stannar i ett läge där bränslekassetten inte kan lyftas ur. En till vagnen permanent inkopplad vajer säkerställer att vagnen kan förflyttas med hjälp av travers eller telfer till ett läge där bränslekassetten kan lyftas in till hanteringsbassänger respektive förvaringsbassänger. Kylningen av bränsle kommer inte att äventyras.

20 Sida 18 (68) Bränslehanteringsmaskin i inkapslingsbyggnad, system 232 Enstaka komponentfel analyseras utifrån risk för mekanisk skada på bränsle bränslekapslingen skadas mekaniskt. Enstaka komponentfel (i händelseklass H2) i system 232 bedöms inte leda till tappad last och eventuella skador på bränsle. Detta baserat på genomförd analys för bränslehanteringsmaskiner i mottagningsdelen, system 231 [8-7]. Bränslehanteringsmaskinen i system 232 kan betraktas som identisk med bränslehanteringsmaskin 231ZA3. Se dock vidare avsnitt som redovisar analys av hanteringsmissöden Kassettransportör, system 235 Fel i drivsystemet till kassettransportören (235) i anslutningsbassängen i inkapslingsbyggnaden kan medföra att denna stannar i ett läge där transportkassetten inte kan lyftas ut. En till kassettransportören permanent inkopplad vajer säkerställer att transportören kan förflyttas med hjälp av hanteringshallens travers till ett läge där transportkassetten kan lyftas tillbaka in i hanteringsbassängen. Kylningen av bränsle kommer inte att äventyras Utrustning i hanteringscell, system 255 Enstaka komponentfel analyseras utifrån risk för mekanisk skada på bränsle bränslekapslingen skadas mekaniskt. Enstaka komponentfel kan medföra att hanteringsutrustning stannar/stoppar. I detta fall kan hanterat bränsle föras till säkert läge 1 genom manuell manövrering. Enstaka komponentfel (i händelseklass H2) bedöms dock inte leda till tappad last tappad transportkassett eller tappat bränsleelement och eventuella skador på bränsle. Detta baserat på genomförd analys för huvudtraverser 281 [8-4]. Väsentliga delar på traversen som broms- och linsystem är dubblerade. Gripen för transportkassett är också mekaniskt förreglad när den är belastad. Väsentliga delar på kraftmanipulatorn för lyft av bränsleelement är också dubblerade. Se dock vidare avsnitt som redovisar analys av hanteringsmissöden. 1 Säkert läge definieras som att bränslet ska vara nedställt, ej hängande i bränslehanteringsmaskin eller travers, och att tillräcklig kylning av bränslet upprätthålls.

Ansökan enligt miljöbalken

Ansökan enligt miljöbalken Bilaga MKB Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga AH Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna Samrådsredogörelse Metodik för miljökonsekvensbedömning Vattenverksamhet Laxemar-Simpevarp Vattenverksamhet

Läs mer

Svar till SSM på begäran om komplettering rörande kriticitet

Svar till SSM på begäran om komplettering rörande kriticitet Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1417733 Ärende Handläggare Fredrik Johansson Er referens SSM2011-2426-63 Kvalitetssäkrad av Ulrika Broman Helene Åhsberg Godkänd

Läs mer

Ansökan enligt miljöbalken

Ansökan enligt miljöbalken Bilaga MKB Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga AH Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna Samrådsredogörelse Metodik för miljökonsekvensbedömning Vattenverksamhet Laxemar-Simpevarp Vattenverksamhet

Läs mer

Ansökan enligt miljöbalken

Ansökan enligt miljöbalken Bilaga MKB Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga AH Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna Samrådsredogörelse Metodik för miljökonsekvensbedömning Vattenverksamhet Laxemar-Simpevarp Vattenverksamhet

Läs mer

Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet

Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle Översiktlig struktur av MKB-dokumentet för slutförvarssystemet Svensk Kärnbränslehantering AB December 2007 Svensk Kärnbränslehantering

Läs mer

Ansökan enligt miljöbalken

Ansökan enligt miljöbalken Bilaga MKB Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga AH Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna Samrådsredogörelse Metodik för miljökonsekvensbedömning Vattenverksamhet Laxemar-Simpevarp Vattenverksamhet

Läs mer

Clink PSAR Allmän del Kapitel 3 - Krav och konstruktionsförutsättningar

Clink PSAR Allmän del Kapitel 3 - Krav och konstruktionsförutsättningar Företagsintern PM DokumentID 1205118 Författare Ulla Bertsund Granskad av Version 2.0 Tommy Eriksson (KG) Godkänd av Tomas Rosengren Status Godkänt Reg nr Datum 2009-04-27 Granskad datum 2009-06-30 Godkänd

Läs mer

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008 Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys 24 april 2008 Helhetsbild av slutförvarssystemet Olle Olsson Projektchef Kärnbränsleprojektet Dagens presentationer Anläggningar för slutligt omhändertagande

Läs mer

Ansökan enligt miljöbalken komplettering III mars 2015

Ansökan enligt miljöbalken komplettering III mars 2015 Bilaga K:10 Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Bilaga PV Platsval lokalisering av slutförvaret för använt kärnbränsle Samrådsredogörelse

Läs mer

Ansökan enligt miljöbalken

Ansökan enligt miljöbalken Bilaga MKB Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga AH Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna Samrådsredogörelse Metodik för miljökonsekvensbedömning Vattenverksamhet Laxemar-Simpevarp Vattenverksamhet

Läs mer

anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall M Svar: 14 februari 2017

anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall M Svar: 14 februari 2017 SERO Remissvar slutförvarsprocess avseende tillstånd till anläggningar i ett sammanhängande system för slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall M 1333-11 Svar: 14 februari 2017 Sammanfattning

Läs mer

Mark- och miljödomstolens mål nr: Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. SERO Remissvar slutförvarsprocess 30 mars 2016

Mark- och miljödomstolens mål nr: Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt. SERO Remissvar slutförvarsprocess 30 mars 2016 Mark- och miljödomstolens mål nr: 1333-11 Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt Box 1104 131 26 Nacka Strand NACKA TINGSRÄTT Avdelning 4 INKOM: 2016-03-31 MÅLNR: M 1333-11 AKTBIL: 377 mmd.nacka@dom.se

Läs mer

Svar till SSM på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen

Svar till SSM på begäran om tidplan för kvarstående kompletteringar av Miljökonsekvensbeskrivningen Strålsäkerhetsmyndigheten Att: Ansi Gerhardsson 171 16 Stockholm DokumentID 1431235 Ärende Handläggare Mikael Gontier Er referens SSM2011-2426-163 Kvalitetssäkrad av Godkänd av Kommentar Sida 1(5) Datum

Läs mer

Sammanställning av SKB:s svar på SSM:s begäran om komplettering av ansökan avseende uppförande och drift av inkapslingsanläggningen (Clink)

Sammanställning av SKB:s svar på SSM:s begäran om komplettering av ansökan avseende uppförande och drift av inkapslingsanläggningen (Clink) Öppen Promemoria (PM) DokumentID Version 2.0 1387244 Författare Charlotte Antonsson Ellinor Nygren Kvalitetssäkrad av Martina Sturek (SG) Tommy Eriksson (SG) Helene Åhsberg (SG) Jeanette Carmström (KG)

Läs mer

MKB och samråd. 31 MKB-processen och genomfört samråd. 31 MKB och samråd. Översikt

MKB och samråd. 31 MKB-processen och genomfört samråd. 31 MKB och samråd. Översikt 2017-09-12 1 31 MKB-processen och genomfört samråd MKB och samråd 2017-09-12 2 31 MKB och samråd Erik Setzman, civilingenjör Lantmäteri, miljösamordnare SKB Översikt Varför samråd Samrådsparter Genomförda

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016 Följebrev Bilaga SFR-U K:4 Motiv till förvarsdjup Bilaga SFR-U K:5 Motivering av vald utformning för 2-5BLA Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen komplettering juli 2016 Bilaga SFR-U K:6 Redovisning

Läs mer

Sammanställning av bemötanden på SSM:s begäran om komplettering avseende uppförande och drift av inkapslingsanläggningen (Clink)

Sammanställning av bemötanden på SSM:s begäran om komplettering avseende uppförande och drift av inkapslingsanläggningen (Clink) Öppen Promemoria (PM) DokumentID 1387244 Författare Version 1.0 Tomas Rosengren Kvalitetssäkrad av Helene Åhsberg Saida Engström Godkänd av Olle Olsson Status Godkänt Reg nr Datum 2013-03-27 Kvalitetssäkrad

Läs mer

Underlag avseende utökad mellanlagring i Clab/Clink

Underlag avseende utökad mellanlagring i Clab/Clink Promemoria (PM) DokumentID 1473843 Författare Version 1.0 Tomas Rosengren Kvalitetssäkrad av Olle Olsson Helene Åhsberg Godkänd av Martin Sjölund Status Godkänt Reg nr Datum 2015-03-16 Kvalitetssäkrad

Läs mer

Ansökan enligt miljöbalken komplettering III mars 2015

Ansökan enligt miljöbalken komplettering III mars 2015 Bilaga K:10 Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Bilaga PV Platsval lokalisering av slutförvaret för använt kärnbränsle Samrådsredogörelse

Läs mer

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3 Sida: 1/5 OKG Aktiebolag 572 8 Oskarshamn BESLUT Vårt datum: 2009-09-10 Vår referens: SSM 2009/2089 Er referens: 2009-24916 Ert datum: 2009-08-1 Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar

Läs mer

Handläggare Tina Johansson. Er referens Björn Gustafsson. Kvalitetssäkring Kommentar

Handläggare Tina Johansson. Er referens Björn Gustafsson. Kvalitetssäkring Kommentar Handläggare Tina Johansson Er referens Björn Gustafsson Kvalitetssäkring 2016-10-28 2016-10-28 Kommentar Ert datum 2016-07-01 Sanna Nyström (Kvalitetsgranskning) Peter Larsson (Godkänd) 1(6) Svar till

Läs mer

R-00-49. Jämförelse av alternativa lokaliseringar för inkapslingsanläggningen. Robert Havel. Svensk Kärnbränslehantering AB.

R-00-49. Jämförelse av alternativa lokaliseringar för inkapslingsanläggningen. Robert Havel. Svensk Kärnbränslehantering AB. R-00-49 Jämförelse av alternativa lokaliseringar för inkapslingsanläggningen Robert Havel Svensk Kärnbränslehantering AB December 2000 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management

Läs mer

Ansökningarnas struktur

Ansökningarnas struktur MKB Pia Ottosson 1 Ansökningarnas struktur KÄRNTEKNIKLAGEN (KTL) Toppdokument MILJÖBALKEN (MB) Toppdokument Huvudrapport Långsiktig säkerhet GEMENSAMMA BILAGOR Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) Samrådsredogörelse

Läs mer

R-00-16. FRINK Projektrapport. Inkapslingsanläggning placerad vid djupförvaret. Robert Havel. Svensk Kärnbränslehantering AB.

R-00-16. FRINK Projektrapport. Inkapslingsanläggning placerad vid djupförvaret. Robert Havel. Svensk Kärnbränslehantering AB. R-00-16 FRINK Projektrapport Inkapslingsanläggning placerad vid djupförvaret Robert Havel Svensk Kärnbränslehantering AB Mars 2000 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management

Läs mer

DokumentID. Version Författare Michael Öster Tomas Rosengren Kvalitetssäkrad av Jeanette Carmström (KG)

DokumentID. Version Författare Michael Öster Tomas Rosengren Kvalitetssäkrad av Jeanette Carmström (KG) Öppen Säkerhetsrapport Allmän del DokumentID Version 8.0 1205114 Författare Michael Öster Tomas Rosengren Kvalitetssäkrad av Jeanette Carmström (KG) Status Godkänt Reg nr Datum 2014-12-02 Kvalitetssäkrad

Läs mer

DokumentID. Version 9.0

DokumentID. Version 9.0 Företagsintern med kontrollerad spridning Säkerhetsrapport Allmän del DokumentID Version 9.0 1205118 Författare Anette Nordström Adam Annell Tomas Rosengren Martina Sturek Inge Kastberg Peter Ohlsson Kvalitetssäkrad

Läs mer

Kontroll av kärnämne inom KBS-3 systemet

Kontroll av kärnämne inom KBS-3 systemet Öppen Rapport DokumentID 1172138 Författare Per H Grahn Granskad av Version 2.0 Annika Eliasson (SG) Godkänd av Bo Sundman Status Godkänt Reg nr Datum 2010-12-13 Granskad datum 2010-10-12 Godkänd datum

Läs mer

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.:

Bruksanvisning. Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: Bruksanvisning Hydroforpump 230V 1,200 W Art.: 90 27 885 Annelundsgatan 7A I 749 40 Enköping I Tel 010-209 70 50 I Fax 0171-44 14 10 I www.p-lindberg.se Lycka till med din produkt från P. Lindberg! Innan

Läs mer

Underlag för samråd enligt 6:e kapitlet miljöbalken för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen

Underlag för samråd enligt 6:e kapitlet miljöbalken för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen Samråd november 2014 Tänd ett lager: P, R eller TR. ID 1448927 Underlag för samråd enligt 6:e kapitlet miljöbalken för prövningen enligt miljöbalken och kärntekniklagen Oskarshamn Utökad kapacitet för

Läs mer

SKB:s övergripande tidsplan 2012-11-13. Kärnbränsleprogrammet. Lomaprogrammet 2012-11-13. Kärnbränsleförvaret

SKB:s övergripande tidsplan 2012-11-13. Kärnbränsleprogrammet. Lomaprogrammet 2012-11-13. Kärnbränsleförvaret Tillståndsprövning och tidsplaner SKB:s övergripande tidsplan Kärnbränsleprogrammet Fud Fud Fud Fud Fud Fud Kärnbränsleförvaret Tillståndsprövning i Uppförande och driftssättning i Dift Drift Projektering,

Läs mer

DokumentID 1388095 Författare. Version 1.0. Håkan Rydén Kvalitetssäkrad av Saida Engström Olle Olsson Godkänd av Anders Ström

DokumentID 1388095 Författare. Version 1.0. Håkan Rydén Kvalitetssäkrad av Saida Engström Olle Olsson Godkänd av Anders Ström Öppen Promemoria (PM) DokumentID 1388095 Författare Version 1.0 Håkan Rydén Kvalitetssäkrad av Saida Engström Olle Olsson Godkänd av Anders Ström Status Godkänt Reg nr Datum 2013-03-14 Kvalitetssäkrad

Läs mer

Ansökan enligt miljöbalken

Ansökan enligt miljöbalken Bilaga MKB Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga AH Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna Samrådsredogörelse Metodik för miljökonsekvensbedömning Vattenverksamhet Laxemar-Simpevarp Vattenverksamhet

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om utrustning för radiografering;

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN:

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om undantag från kravet på godkännande

Läs mer

P-08-34. Preliminär avvecklingsplan för Clink. Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB. Tommy Eriksson, Svensk Kärnbränslehantering AB.

P-08-34. Preliminär avvecklingsplan för Clink. Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB. Tommy Eriksson, Svensk Kärnbränslehantering AB. P-08-34 Preliminär avvecklingsplan för Clink Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB Tommy Eriksson, Svensk Kärnbränslehantering AB Oktober 2008 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste

Läs mer

Kärnavfallsrådets möte om platsval för slutförvar: SKI:s föreskrifter m.m. Näringslivets hus 4-5 juni 2008

Kärnavfallsrådets möte om platsval för slutförvar: SKI:s föreskrifter m.m. Näringslivets hus 4-5 juni 2008 Kärnavfallsrådets möte om platsval för slutförvar: SKI:s föreskrifter m.m. Näringslivets hus 4-5 juni 2008 Föreskrifter Drift av anläggning Presentation Långsiktig säkerhet: Barriärer och barriärfunktioner

Läs mer

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip

3. ANVÄNDNING. 3.1 Princip 3. ANVÄNDNING 3.1 Princip LVA enheten är från AZTOgraph AB byggd som en enhet. Inne i enheten finns cirkulationskrets och elskåp. Cirkulationskretsen pumpar vatten ut till respektive användningsområde

Läs mer

INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB. Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN

INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB. Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN INFORMATION till allmänheten från Svensk Kärnbränslehantering AB Inkapsling och slutförvaring I OSKARSHAMN UNDERLAG FÖR SAMRÅDSMÖTE DEN 5 APRIL 2005 UNDERLAG FÖR SAMRÅDSMÖTE DEN 5 APRIL 2005 Det här är

Läs mer

Författningar som styr avveckling och rivning av kärnkraftverk eller annan kärnreaktor

Författningar som styr avveckling och rivning av kärnkraftverk eller annan kärnreaktor Författningar som styr avveckling och rivning av kärnkraftverk eller annan kärnreaktor Miljöbalken (1998:808) - förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd - förordning (1998:905)

Läs mer

Granskningsgruppens arbetsplan 2010

Granskningsgruppens arbetsplan 2010 s arbetsplan 2010 Antagen av 2010-02-09 1 Förord I och med platsvalsbeslutet den 3 juni 2009 har förutsättningarna kring det planerade slutförvarssystemet i Sverige tydliggjorts för LKO-projektet. SKB:s

Läs mer

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen

Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Till Regeringen, Miljö- och samhällsbyggnadsdepartementet (ges in till Statens kärnkraftinspektion) Ansökan om tillstånd enligt kärntekniklagen Inkapslingsanläggning och centralt mellanlager vid Simpevarp,

Läs mer

SFR Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall

SFR Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall SFR Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall Här finns Sveriges radioaktiva driftavfall SFR, Slutförvaret för kortlivat radioaktivt avfall, var den första anläggningen i sitt slag när den togs i drift

Läs mer

Expertmöte om KTL-ansökan för slutförvar för använt bränsle 2008-02-15

Expertmöte om KTL-ansökan för slutförvar för använt bränsle 2008-02-15 Företagsintern Anteckningar DokumentID Version 1.0 1095695 Författare Urban Brodd Anna Malmlund Granskad av Status Godkänt Reg nr Datum 2008-02-19 Granskad datum Sida 1 (10) Godkänd av Olle Olsson Godkänd

Läs mer

P-08-34. Preliminär avvecklingsplan för Clink. Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB. Tommy Eriksson, Svensk Kärnbränslehantering AB.

P-08-34. Preliminär avvecklingsplan för Clink. Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB. Tommy Eriksson, Svensk Kärnbränslehantering AB. P-08-34 Preliminär avvecklingsplan för Clink Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB Tommy Eriksson, Svensk Kärnbränslehantering AB Oktober 2008 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens roll och skyddskrav

Strålsäkerhetsmyndighetens roll och skyddskrav Strålsäkerhetsmyndighetens roll och skyddskrav Kärnavfallsrådets seminarium om strålningsrisker Stockholm den 3 november 2015 Anders Wiebert Disposition UNSCEAR, ICRP, EU och SSM SSM:s slutförvarsföreskrifter

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

DokumentID Författare. Version 1.0

DokumentID Författare. Version 1.0 Öppen Rapport DokumentID 1414200 Författare Version 1.0 Status Godkänt Martina Sturek Kvalitetssäkrad av Tomas Rosengren (SG) Jeanette Carmström (SG) Helene Åhsberg (SG) Jeanette Carmström (KG) Godkänd

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

Uppförande och drift av anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle

Uppförande och drift av anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle Rapport Datum: 2015-06-24 Handläggare: Ernesto Fumero Diarienr: Uppförande och drift av anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle Innehållsförteckning Sammanvägd bedömning... 3 Inledning... 4

Läs mer

relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle

relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle - Sidan 1 av 6 SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle

Läs mer

Ansökan enligt kärntekniklagen

Ansökan enligt kärntekniklagen Bilaga SR-Drift Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Förläggningsplats Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar Kapitel 4 Kvalitetssäkring och

Läs mer

R-10-01. Teknisk beskrivning mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle. Svensk Kärnbränslehantering AB.

R-10-01. Teknisk beskrivning mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle. Svensk Kärnbränslehantering AB. R-10-01 Teknisk beskrivning mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle Svensk Kärnbränslehantering AB Juli 2010 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management

Läs mer

Handbok för nukleära byggnadskonstruktioner HNB

Handbok för nukleära byggnadskonstruktioner HNB Handbok för nukleära byggnadskonstruktioner HNB - 2012 Strålsäkerhetsmyndighetens forskningsdagar 2013 Proj.ledare Ola Jovall Presentatör Björn Thunell URSPRUNGLIGA REGELVERK FÖR BYGGNADER Bakgrund Historik

Läs mer

SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle

SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle SSM:s arbete med korrosionsfrågor relaterat till ansökan om slutförvaring av använt kärnbränsle 2012-11-06 Stegvis prövning av slutförvaret för använt kärnbränsle SSMFS 2008:1 4 kap. 2 Tillstånd att bygga,

Läs mer

Svensk Kärnbränslehantering AB. Saida Laârouchi Engström

Svensk Kärnbränslehantering AB. Saida Laârouchi Engström Svensk Kärnbränslehantering AB Saida Laârouchi Engström 2011-01-25 2 Vårt uppdrag Oavsett frågan om kärnkraftens framtid så finns i dag kärnavfall som måste tas om hand på kort och lång sikt för att skydda

Läs mer

SSM:s tillsyn av SVAFO år Lokala säkerhetsnämnden den 11. december 2015

SSM:s tillsyn av SVAFO år Lokala säkerhetsnämnden den 11. december 2015 SSM:s tillsyn av SVAFO år 2015 Lokala säkerhetsnämnden den 11 december 2015 Innehåll - Samlad strålsäkerhetsvärdering för 2012-2014 - SSM:s tillsyn 2015 - Rapporterade händelser - Några viktiga beslut

Läs mer

Drift- och skötselinstruktion

Drift- och skötselinstruktion DI-BA55D000-0407-S Drift- och skötselinstruktion ERHARD - backventil Med hävarm och motvikt Sida 1 av 11 Innehållsförteckning Denna driftinstruktion gäller tillsammans med DI-BA01D001 1 Produkt- och funktionsbeskrivning

Läs mer

Granskning av anmälan - Forsmark 1/2-Höjning av konstruktionstrycket i system 323

Granskning av anmälan - Forsmark 1/2-Höjning av konstruktionstrycket i system 323 Forsmarks Kraftgrupp AB 742 03 Östhammar Tillsynsrapport Datum: 2014-11-24 Er referens: FQ-2011-0835 Diarienr: SSM2011-2962 Granska i tillsyn Forsmarks Kraftgrupp AB Objekt 1 och /2 Ansvarig handläggare:

Läs mer

Dispens för svetsade komponenter och reservdelar i förråd vid Oskarshamns kärnkraftverk

Dispens för svetsade komponenter och reservdelar i förråd vid Oskarshamns kärnkraftverk Dokumentstatus: Godkänt Sida 1 (7) OKG Aktiebolag 572 83 Oskarshamn Beslut Vårt datum: 2016-02-11 Er referens: 2015-30768 Diarienr: SSM2015-5219 Handläggare: Erik Strindö Telefon: +46 8 799 44 93 Dispens

Läs mer

Ansökan enligt miljöbalken

Ansökan enligt miljöbalken Bilaga MKB Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga AH Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna Samrådsredogörelse Metodik för miljökonsekvensbedömning Vattenverksamhet Laxemar-Simpevarp Vattenverksamhet

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091120-026 D10-0015787 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091120-026 D10-0015787 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (10) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091120-026 D10-0015787 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-06-17

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

2012-10-31 Karlstads Energi AB

2012-10-31 Karlstads Energi AB 1 Karlstads Energi AB Samrådsunderlag för uttag av ytvatten för kylning av överskottsvärme genom befintlig återkylare vid KVV Yttre Hamn samt utsläpp av uppvärmt vatten Innehåll Samrådsunderlag 2 1 ADMINISTRATIVA

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

Granskning av anmälan av tekniska ändringar, chockdämpare i lyftschakt

Granskning av anmälan av tekniska ändringar, chockdämpare i lyftschakt Sida: 1/9 GRANSKNINGSRAPPORT Datum: 2011-06-10 Vår ref: SSM 2011/305, 2011/1122 Tillståndshavare: OKG Aktiebolag Objekt: Oskarshamn 2 Granskningsgrupp: Björn Brickstad Författare: Björn Brickstad Samråd:

Läs mer

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök

Göteborgs universitet Intern miljörevision. Exempel på frågor vid platsbesök Göteborgs universitet 2007-06-26 Intern miljörevision Exempel på frågor vid platsbesök Nedan finns exempel på frågor som kan ställas vid platsbesök inom den interna miljörevisionen. Ytterligare följdfrågor

Läs mer

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1

MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 1 Dränkbara pumpar TALLAS ACI 125 TALLAS ACI 200 Fig. A Fig. B MONTERING, DRIFT OCH SKÖTSEL TALLAS ACI 125, ACI 200 2 1. SÄKERHETSÅTGÄRDER Läs först

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

SKI s och SSI s granskning av säkerhetsanalysen SR-Can. Utfrågning i Oskarshamns kommun 27/11-2008 Björn Dverstorp och Bo Strömberg

SKI s och SSI s granskning av säkerhetsanalysen SR-Can. Utfrågning i Oskarshamns kommun 27/11-2008 Björn Dverstorp och Bo Strömberg SKI s och SSI s granskning av säkerhetsanalysen SR-Can Utfrågning i Oskarshamns kommun 27/11-2008 Björn Dverstorp och Bo Strömberg Strålsäkerhetsmyndigheten Ny myndighet från och med 1/7-2008 SKI SSI SSM

Läs mer

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C

Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Bruksanvisning för mobila filterkretsar FKM20CX04, FKM20CX, FKMF80C Var vänlig och läs bruksanvisningen noggrant innan filterkretsen används. Säkerhetsföreskrifter Följ alltid nedanstående föreskrifter

Läs mer

DokumentID 1492827 Författare. Version 1.0

DokumentID 1492827 Författare. Version 1.0 Öppen Rapport DokumentID 1492827 Författare Version 1.0 Fredrik Bultmark Kvalitetssäkrad av Börje Torstenfelt (SG) Claes Johansson (SG) Roger Ingvarsson (SG) Godkänd av Peter Arkeholt Status Godkänt Reg

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten; SFS 2013:1130 Utkom från trycket den 27 december 2013 utfärdad den 19 december

Läs mer

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 18 december 2014 kl 09:00 12:00 Plats: Hotell Corallen

Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 18 december 2014 kl 09:00 12:00 Plats: Hotell Corallen Granskningsgruppen Minnesanteckningar från Granskningsgruppen den 18 december 2014 kl 09:00 12:00 Plats: Hotell Corallen Närvarande ordinarie gruppdeltagare: Charlotte Liliemark, ordförande Rigmor Eklind,

Läs mer

DIMENSIONERING AV RÄDDNINGSHISSAR. Torkel Danielsson Brandskyddslaget AB

DIMENSIONERING AV RÄDDNINGSHISSAR. Torkel Danielsson Brandskyddslaget AB DIMENSIONERING AV RÄDDNINGSHISSAR Torkel Danielsson Brandskyddslaget AB 1 Kap 5:11 Olika typer av dimensionering Vanliga bostadshus under 16 våningar Begreppet alternativ utformning har utgått. Höga byggnader

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 1 Asksug/Grovsug 1000W rostfri Artikelnummer 3195-1129 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga

Läs mer

SSM:s synpunkter på Fud-program 2007

SSM:s synpunkter på Fud-program 2007 SSM:s synpunkter på Fud-program 2007 Redovisning i Östhammar 17 december 2008 Innehåll Allmänna synpunkter Förslag till komplettering Förslag till samrådsfrågor Övriga bedömningar och synpunkter Regeringsbeslut

Läs mer

Spilltransportör Driftinstruktion

Spilltransportör Driftinstruktion Spilltransportör Titel: (spilltransp.eps) Driftinstruktion Innehåll 1 Innehåll 1 Innehåll 1-1 2 Tekniska data 2-1 2.1 Pos 1 2-1 3 Apparat- och motorlistor 3-1 3.1 Apparatlista 3-1 3.2 Motorlista 3-2 4

Läs mer

Driftinstruktioner Arbrå

Driftinstruktioner Arbrå Driftinstruktioner Arbrå Före start av anläggningen. - Stäng alla dräneringsventiler för vatten och tryckluftledningarna (OBS tryckluften i botten på barnbacken) - Använd dränkpumpen i brunnen så att flödet

Läs mer

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline

Bruksanvisning. trailerline elvinsch. Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007. trailerline Bruksanvisning trailerline elvinsch Bruksanvisning Elvinsch version 3 01.2007 trailerline INLEDNING Tack för att du har valt en elvinsch från vårt företag. Vi ber dig att noga läsa igenom och sätta dig

Läs mer

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2

Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 BESLUT 2012-06-29 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Handläggare: Siv Larsson Telefon: +46 8 799 4191 Vår referens: Objekt: Ringhals 2 Beslut om ytterligare redovisning efter branden på Ringhals 2 Strålsäkerhetsmyndighetens

Läs mer

.$76. Bilagor 1 Exempel på villkor för manövrering av frånskiljare

.$76. Bilagor 1 Exempel på villkor för manövrering av frånskiljare 1(6) &.$76 0$1g9(5%/2&.(5,1*)g5)5c16.,/-$5( Bilagor 1 Exempel på villkor för manövrering av frånskiljare Innehåll 1. Allmänt 2. Funktionskrav. 3. Tekniska krav. 4. Utformning. $//0b17 För att underlätta

Läs mer

Sign: PER Bilaga: Pos Skadehändelse? Tänkbar orsak Konsekvens Vidtagen P S K V Rekommenderad Ansvarig Åtgärdat Åtgärd Åtgärd datum datum

Sign: PER Bilaga: Pos Skadehändelse? Tänkbar orsak Konsekvens Vidtagen P S K V Rekommenderad Ansvarig Åtgärdat Åtgärd Åtgärd datum datum Process: Höganäs Sweden AB, Höganäs - Ytterområden Sida: 1 (9) Ytterområden - Allmänt 1 Trafikolycka Fortkörning m.m. Risk för personer som blir påkörda eller inblandade i krock Allmänna trafikregler gäller

Läs mer

Undersökningsprotokoll

Undersökningsprotokoll Räddningstjänsten Förebyggande enheten Gert Lönnqvist, brandinspektör Telefon: 0370-37 79 06 (direkt) Mobil: 070-300 86 24 E-post: gert.lonnqvist@varnamo.se Datum 2013-02-27 Beteckning Undersökningsprotokoll

Läs mer

Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals 2 4

Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals 2 4 Ringhals AB 432 85 Väröbacka Beslut Vårt datum: 2013-11-28 Er referens: 2229844 Diarienr: SSM2013-4007 Handläggare: Lars Bennemo Telefon: +46 8 799 41 99 Beslut om senareläggning av åtgärder i Ringhals

Läs mer

Installationsanvisning Ecobox Small

Installationsanvisning Ecobox Small Installationsanvisning Ecobox Small 1 Allmänna installationsanvisningar - schakt och föreskrifter OBS Lyft ALDRIG ECOBOX Small med Polonite säcken i monterad. 1. Utför schaktningsarbete för placering av

Läs mer

Underlag för samråd enligt miljöbalken, kapitel 6, för prövningen enligt miljöbalken, kapitel 9 och 11 samt enligt kärntekniklagen

Underlag för samråd enligt miljöbalken, kapitel 6, för prövningen enligt miljöbalken, kapitel 9 och 11 samt enligt kärntekniklagen Underlag för samråd enligt miljöbalken, kapitel 6, för prövningen enligt miljöbalken, kapitel 9 och 11 samt enligt kärntekniklagen Mellanlagring, inkapsling och slutförvaring av använt kärnbränsle Säkerhet

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

Solfångarstyrning SWP140

Solfångarstyrning SWP140 Solfångarstyrning SWP140 Innehåll. Solfångarstyrningen består av ett antal komponenter. 1 st Styrning kapslad i ljusblå/vit låda 1 st Givarkabel för solpanel, längd ca 12 meter. Gul anslutningskontakt.

Läs mer

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION...

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... VATTENRENING INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... 2 INSTALLATION MELLAN PUMP OCH HYDROFOR... 4 INSTALLATION

Läs mer

Underlag för samråd enligt miljöbalken

Underlag för samråd enligt miljöbalken Underlag för samråd enligt miljöbalken Anläggning för produktion av biogas genom förgasning av biobränsle i Malmö samt uttag av kylvatten från Öresund Komplettering av tidigare samråd, tillkommande anläggningsdel

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i förordningen (2008:463) om vissa avgifter till Strålsäkerhetsmyndigheten; SFS 2016:8 Utkom från trycket den 26 januari 2016 utfärdad den 14 januari 2016.

Läs mer

Ansökan enligt miljöbalken

Ansökan enligt miljöbalken Bilaga MKB Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga AH Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna Samrådsredogörelse Metodik för miljökonsekvensbedömning Vattenverksamhet Laxemar-Simpevarp Vattenverksamhet

Läs mer

Granskningsrapport Clink inför yttrande till Markoch miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt

Granskningsrapport Clink inför yttrande till Markoch miljödomstolen vid Nacka Tingsrätt Dokumentstatus: Godkänd Granskningsrapport Datum: 2016-03-15 Er referens: SKBdoc 1060420 och 1474819 Diarienr: SSM2015-279 Dokumentnr: Tillståndspröva - beredande Svensk Kärnbränslehantering AB Clink Ansvarig

Läs mer

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR.

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR. Regler, lättnader och undantag för farligt gods Detta är en sammanställning som är framtagen och upprättad av Räddningsverket, numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Nedan finns en sammanställning

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om kompetens hos driftpersonal

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa.

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa. Kontaktperson Mathias Johansson 2015-06-16 5P03129-02 rev. 1 1 (4) Energi och bioekonomi 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Nordiska Kvalitetspooler AB Box 22 818 03 FORSBACKA Energimätning på utespa

Läs mer