Ansökan enligt miljöbalken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ansökan enligt miljöbalken"

Transkript

1 Bilaga MKB Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga AH Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna Samrådsredogörelse Metodik för miljökonsekvensbedömning Vattenverksamhet Laxemar-Simpevarp Vattenverksamhet i Forsmark I Bortledande av grundvatten Vattenverksamhet i Forsmark II Verksamheter ovan mark Avstämning mot miljömål Bilaga PV Platsval lokalisering av slutförvaret för använt kärnbränsle Bilaga MV Metodval utvärdering av strategier och system för att ta hand om använt kärnbränsle Bilaga TB Teknisk beskrivning Bilaga KP Förslag till kontrollprogram Ansökan enligt miljöbalken Toppdokument Begrepp och definitioner Bilaga RS Rådighet och sakägarförteckning Bilaga SR Säkerhetsredovisning för slutförvaring av använt kärnbränsle Bilaga SR-Drift Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Förläggningsplats Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar Kapitel 4 Kvalitetssäkring och anläggningens drift Kapitel 5 Anläggnings- och funktionsbeskrivning Kapitel 6 Radioaktiva ämnen i anläggningen Kapitel 7 Strålskydd och strålskärmning Kapitel 8 Säkerhetsanalys Bilaga SR-Site Redovisning av säkerhet efter förslutning av slutförvaret Bilaga F Preliminär säkerhetsredovisning Clink Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Förläggningsplats Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar Kapitel 4 Kvalitetssäkring och anläggningens drift Kapitel 5 Anläggnings- och funktionsbeskrivning Kapitel 6 Radioaktiva ämnen i anläggningen Kapitel 7 Strålskydd och strålskärmning Kapitel 8 Säkerhetsanalys

2 Företagsintern PM DokumentID Författare Ulla Bertsund Granskad av Version 2.0 Tommy Eriksson (KG) Godkänd av Tomas Rosengren Status Godkänt Reg nr Datum Granskad datum Godkänd datum Sida 1 (1) Clink - PSAR Allmän del Kapitel 8 - Säkerhetsanalys Westinghouse (SKBDoc id ) har genomgått kvalitetssäkring i form av primär och fristående säkerhetsgranskning i enlighet med kraven i SKIFS 2004:1 (SSMFS 2008:1) och projekt Clinks projektspecifika instruktioner. Granskning och behandling är dokumenterad i följande dokument. SKBDoc id Sakgranskning Granskningsmeddelande , Granskningsmötesprotokoll Samgranskning Granskningsmeddelande Fristående Granskningsmötesprotokoll säkerhetsgranskning Kvalitetsgranskning Granskningsmeddelande , ver 3 Granskningsinstansernas bedömning är att rapport Westinghouse uppfyller acceptanskriterierna för att utgöra en del av den preliminära säkerhetsredovisningen för Clink. Svensk Kärnbränslehantering AB Box 925, Oskarshamn Besöksadress Gröndalsgatan 15 Telefon Fax Säte Stockholm

3

4 Sida 2 (68) INNEHÅLL 8 SÄKERHETSANALYS Inledning Störningar Enstaka komponentfel i kyl- och hanteringssystem Nedkylning bränsletransportbehållare, system Felfungerande ventil i skyddsbox under uppfyllnad av bränsletransportbehållare Bortfall av kylning av bränsletransportbehållare eller mekanisk skada på bränsle Kyl- och reningssystem mottagningsbassänger, system Bränslehanteringsmaskiner mottagningsdel, system Bortfall av kylning av bränsle i hisskorg eller mekanisk skada på bränsle Bränslehanteringsmaskiner förvaringsdel, system Kyl- och reningssystem förvaringsbassänger, system Mellankylsystem-Kylvattensystem-Rensverk, system Transportvagnar för bränslekassetter, system Bränslehanteringsmaskin i inkapslingsbyggnad, system Kassettransportör, system Utrustning i hanteringscell, system Ventilationssystem kontrollerade utrymmen i Ink, system Strålskärmsdörrar, system Lastbärare, luftkuddetruck och kapselhanteringsmaskin, system 287, 288 och Huvudtraverser i inkapslingsbyggnad, system Enstaka operatörsfel eller fel vid underhållsarbete Påverkan på kylning av bränsle Påverkan på hanteringsutrustning Förhöjd stråldos till personal Bortfall av yttre kraftmatning (nät) Tryckluftsbortfall Datorbortfall Inre händelser Vattenläckage från kylsystem och komponenter Läckage från bassänger eller dilatationsfogar Inre översvämning Begränsad brand Aktivitetsläckage Missöden Långvarig förlust av kylning och spädmatning av förvaringsbassängerna Stort läckage från bassänger eller dilatationsfogar Hanteringsmissöden Tappad bränsletransportbehållare Tappat bränsleelement i urlastningsbassäng Tappad bränslehisskorg i hisschakt Tappad bränslekassett 41

5 Sida 3 (68) Tappad bränslehisskorg i förbindelsebassäng Vält bränslehisskorg Tappad transportkassett Tappat bränsleelement i hanteringsbassäng eller hanteringscell Tappat insatslock till kopparkapsel Tappad kopparkapsel Tappad transportbehållare för kapslar Tappad hanteringsklocka Tappad skivport över bassänger Operatörsfel som kan skada bränsle Förhöjd stråldos till personal Brand Jordbävning Yttre påverkan Kriticitetssäkerhet Omgivningspåverkan Missöden i Clab Tappad bränsletransportbehållare Tappat bränsleelement i urlastningsbassäng Tappad bränslehisskorg i hisschakt Tappad bränslekassett Missöden i Ink Tappad bränslehisskorg i förbindelsebassäng Tappad transportkassett över anslutningsbassäng Tappad kopparkapsel Säkerhetsvärdering Referenser till kapitel 8 62

6 Sida 4 (68) 8 SÄKERHETSANALYS 8.1 INLEDNING I detta kapitel redovisas hur anläggningen uppfyller de konstruktionsförutsättningar och ställda krav (acceptanskriterier) som ligger till grund för anläggningens konstruktion, vid olika händelseförlopp. Konsekvenser av inledande händelser tänkbara störningar och postulerade missöden analyseras. Omgivningspåverkan (radiologiska konsekvenser) beräknas för de fall som leder till utsläpp av aktivitet. Detta enligt SSMFS 2008:1 4 kap 1 som anger att kapaciteten hos en anläggnings barriärer och djupförsvar att förebygga radiologiska olyckor, och lindra konsekvenserna om olyckor ändå skulle ske, skall analyseras med deterministiska metoder innan anläggningen uppförs och tas i drift. Analyserna skall därefter hållas aktuella. I de allmänna råden till 4 kap 1 anges också att de deterministiskt analyserade kraven utgör grunden för anläggningens drifttillstånd. Stråldos (dosrater) i anläggningen vid störningar och missöden behandlas i Clink ALARA-program, vilken är en referens till kapitel 7 Strålskydd och strålskärmning. I SSMFS 2008:1 4 kap 1 anges också att förutom deterministisk analys enligt första stycket skall anläggningen analyseras med probabilistiska metoder för att ge en så allsidig bild som möjligt av säkerheten. Tillämpningen av probabilistiska metoder/analyser för Clink framgår nedan. Probabilistiska metoder/analyser Probabilistisk säkerhetsanalys (PSA) är ett utomordentligt verktyg för att identifiera svaga länkar i säkerhetsfunktioner med många samverkande aktiva komponenter och många beroenden. Funktionerna i Clink (se bl a kapitel 5 Anläggnings- och funktionsbeskrivning) är inte baserade på denna typ av system, vilket normalt är fallet i en reaktoranläggning (kärnkraftsreaktor). Någon PSA för anläggningen, på samma sätt som för en reaktoranläggning, har därför inte bedömts som nödvändigt. Probabilistiska analyser (tillförlitlighetsanalyser) har däremot genomförts för bränslehanteringssystem och lyftutrustningar som är väsentliga för säkerheten i Clab. Dessa är system 281 Huvudtraverser i mottagningsdelen [8-4], system 231 Bränslehanteringsmaskiner i mottagningsdelen [8-7], system 233 Bränslehiss [8-8] samt system 234-Bränslehanteringsmaskiner i förvaringsdelen [8-10]. Syftet med dessa analyser har varit att bedöma sannolikheten för tappad last (och eventuella mekaniska skador på bränsle) och att denna sannolikhet är acceptabelt låg dvs. faller inom ramen för missöden som beaktas. För Ink avses motsvarande analyser genomföras under detaljkonstruktionsskedet.

7 Sida 5 (68) Deterministisk säkerhetsanalys Redovisningen av den deterministiska säkerhetsanalysen görs enligt följande. I avsnitt 8.2 redovisas analys av händelser i händelseklass H2 (frekvens > 10-2 per år). Händelseklass H2 innefattar störningar som kan förväntas inträffa under anläggningens livstid. I avsnitt 8.3 redovisas analys av händelser i händelseklass H3/H4 (10-2 > f 10-6 per år). Händelseklass H3/H4 innefattar missöden som inte kan förväntas inträffa någon gång under anläggningens livstid. Här ingår även de händelser (som oberoende av händelsefrekvens) utgör konstruktionsstyrande händelser. I avsnitt 8.4 redovisas omgivningspåverkan för fall som leder till utsläpp av aktivitet. I avsnitt 8.5 ges en samlad säkerhetsvärdering för anläggningen baserat på ställda krav och konstruktionsförutsättningar, anläggningens utformning samt resultat av säkerhetsanalysen. Nedan sammanfattas som bakgrund hur inledande händelser för anläggningen identifierats. Vidare redovisas samlat vilka inledande händelser som analyseras. Inledande händelser för Clab redovisas i [8-1]. Utgångspunkten har varit att identifiera händelser som kan skada barriärer i Clab eller på annat sätt ge utsläpp till omgivningen utöver vad som accepteras vid normaldrift. Motsvarande identifiering av inledande händelser för Ink redovisas i [8-2]. Härvid har ett antal huvudgrupper av händelser definierats enligt följande: Bortfall av resteffektkylning. Händelser analyseras utifrån risk för att bränslet upphettas så mycket att bränslekapslingen skadas, exempelvis via förlust av vattentäckning av bränslet eller bortfall av ventilationen som kyler hanteringsutrymmen vid den torra hanteringen av bränsle. Mekanisk skada på bränsle. Händelser analyseras utifrån risk för att bränslekapslingen skadas mekaniskt. Omfattar i huvudsak störningar och missöden vid hantering av bränsletransportbehållare med traverser samt hantering av bränsle med bränslehanteringsmaskiner, bränslehiss och travers i hanteringscell. Vidare hantering av kopparkapseln (fylld med bränsle) i kapselhanteringsmaskinen. Hanteringsmissöde vid hantering av fast avfall i hanteringsklocka ingår också i denna grupp. Inre händelser (påverkan). Händelser som har sitt ursprung inom anläggningen och som inte redovisas i annan grupp av händelser. En inre händelse orsakas av ett fel inom anläggningen. Exempel på händelser är inre översvämning och brand. Här ingår också aktivitetsläckage där händelser analyseras utifrån risk för aktivitetsläckage via vattenläckage eller via annan påverkan.

8 Sida 6 (68) Yttre händelser (påverkan). Händelser som har sitt ursprung utanför anläggningen och som inte redovisas i annan grupp av händelser. Exempel på händelser är vind- och snölaster, extrema havsvattennivåer och jordbävning. Kriticitetssäkerhet. Händelser analyseras utifrån risk för kriticitet. Dels för de mest reaktiva förhållanden som kan råda under normala och onormala förhållanden vid hantering och förvaring av bränsle i anläggningen, dels som följd av förändrade geometriska förhållanden hos utrustning. Förhöjd stråldos till personal. Denna grupp omfattar händelser som ensamma kan tänkas ge upphov till en eventuellt förhöjd stråldos till personal och som inte redovisas i annan grupp av händelser. Som tidigare nämnts behandlas stråldos (dosrater) i anläggningen vid störningar och missöden i Clink ALARA-program, vilken är en referens till kapitel 7 Strålskydd och strålskärmning. Strålningsberäkningar vid missöden finns redovisade i [8-54]. Identifierade händelser i [8-1] och [8-2] har inordnats i ovanstående huvudgrupper samt tilldelats en händelseklass. Inledande händelser som analyseras för anläggningen, sammanfattas i tabell nedan. I tabellerna ges även hänvisning till det avsnitt där händelserna analyseras. Notera att händelser som analyseras utifrån risk för kriticitet vid normal drift (H1) och onormala händelser (H2) samt missöden (H3/H4), redovisas samlade i avsnitt 8.3 Missöden.

9 Sida 7 (68) Tabell Inledande händelser Bortfall av resteffektkylning BORTFALL AV RESTEFFEKTKYLNING H-klass Avsnitt Enstaka komponentfel system 311 Nedkylningssystem för bränsletransportbehållare Felfungerande ventil i skyddsbox under uppfyllnad av bränsletransportbehållare Bortfall av kylning av bränsletransportbehållare: Enstaka komponentfel system 281 Huvudtraverser mottagningsdel 1) Enstaka operatörsfel vid tunga lyft i system 281 stopp av travers 1) Fel på transportvagn i behållarbassäng 2) H H H Enstaka komponentfel system 313 Kyl-, reningssystem mottagningsbassänger H Bortfall av kylning av bränsle i hisskorg: Enstaka komponentfel system 233 Bränslehiss 3) H Enstaka komponentfel system 324 Kyl-, reningssystem förvaringsbassänger H Enstaka komponentfel system 723/713/711 Kylkedja till havet H Enstaka komponentfel transportvagnar för bränslekassetter system 233 H Enstaka komponentfel system 235 Kassettransportör H Enstaka komponentfel system Ventilation för kontrollerade utrymmen H Enstaka operatörsfel som påverkar kyl- och reningssystemen eller ventilation H Bortfall av yttre kraftmatning (nät) H Tryckluftsbortfall H Datorbortfall H Långvarig förlust av kylning och spädmatning av förvaringsbassängerna H3/H Stort läckage från bassänger eller dilatationsfogar H3/H ) Traversen stannar/stoppar och en bränsletransportbehållare blir hängande i luft eller traversen stannar/ stoppar då bränsletransportbehållaren sänkts ned i behållarbassängen. 2) Bränsletransportbehållare blir stående i behållarbassängen. 3) Bränslehissen stannar/stoppar någonstans i hisschaktet.

10 Sida 8 (68) Tabell Inledande händelser Mekanisk skada på bränsle MEKANISK SKADA PÅ BRÄNSLE H-klass Avsnitt Enstaka komponentfel system 281 Huvudtraverser mottagningsdel H Enstaka komponentfel system 231 Bränslehanteringsmaskiner mottagn.delen H Enstaka komponentfel system 233 Bränslehiss H Enstaka komponentfel system 234 Bränslehanteringsmaskiner förvaringsdelen H Enstaka komponentfel system 232 Bränslehanteringsmaskin inkapslingsbyggn. H Enstaka komponentfel system 255 Utrustning i hanteringscell H Enstaka komponentfel system 287/288/294 Lastbärare/Luftkuddetruck/Kapselhanteringsmaskin H Enstaka komponentfel system 284 Huvudtraverser inkapslingsbyggnad H Enstaka operatörsfel vid tunga lyft i system 281 tappad last H Enstaka operatörsfel vid bränslehantering i system 231/234 tappad last H Enstaka operatörsfel vid tunga lyft i system 284 tappad last H Enstaka operatörsfel vid bränslehantering i system 232/255 tappad last H Enstaka operatörsfel vid hantering av kapsel med bränsle i system 287/288/294 H Tappad bränsletransportbehållare H3/H Tappat bränsleelement i urlastningsbassäng Tappat bränsleelement i hanteringsbassäng eller hanteringscell Tappad bränslehisskorg i hisschakt Tappad bränslehisskorg i förbindelsebassäng Vält bränslehisskorg H3/H4 H3/H4 H3/H4 H3/H4 H3/H Tappad bränslekassett H3/H Tappad transportkassett H3/H Tappat insatslock till kopparkapsel H3/H Tappad kopparkapsel H3/H Tappad transportbehållare för kapslar H3/H Tappad hanteringsklocka H3/H Tappad skivport över bassänger H3/H Operatörsfel som kan skada bränsle H3/H

11 Sida 9 (68) Tabell Inledande händelser Inre händelser (påverkan) INRE HÄNDELSER (påverkan från) H-klass Avsnitt Vattenläckage från kylsystem och komponenter H Läckage från bassänger eller dilatationsfogar H Inre översvämning i olika utrymmen H Begränsad brand Påverkan på system 311 H Begränsad brand Påverkan på system 723/713 H Begränsad brand Påverkan på system 313 H Begränsad brand Påverkan på system 324 H Begränsad brand Påverkan på system 233 H Begränsad brand Påverkan på ventilationen H Aktivitetsläckage Vattenläckage från kyl- och reningssystemen H Aktivitetsläckage Vattenläckage eller överfyllning i avfallssystemen H Aktivitetsläckage Läckage system 311 Nedkylning av bränsletransportbehållare H Aktivitetsläckage Komponentfel lucka till filtercell eller konditioneringscell H Aktivitetsläckage Läckage system 351 Torksystem för bränsle H Större brand i kabelutrymmet under CKR och apparatrum i Clab H3/H Större brand ställverksrum (med undantag av 6,3 kv-ställverk) eller batterirum H3/H Större brand i 6,3 kv-ställverk H3/H Större brand i kabelkulvertar i Clab H3/H Brand i kanaltunneln i förvaringsdelen H3/H Större brand i utrymmen där bränsle hanteras torrt H3/H

12 Sida 10 (68) Tabell Inledande händelser Yttre händelser (påverkan) YTTRE HÄNDELSER (påverkan från) H-klass Avsnitt Jordbävning H3/H Vind- och snölaster H3/H Blixturladdningar H3/H Extrema temperaturer H3/H Havsvattennivå H3/H Nederbörd H3/H Fullständig blockering av kylvattenintag H3/H

13 Sida 11 (68) Tabell Inledande händelser Kriticitetssäkerhet KRITICITETSSÄKERHET H-klass Avsnitt Enstaka kassett under normal hantering i Clab H Kassetter under förvaring i Clab H Felplacerat bränsleelement i Clab H Överlappande kassetter i Clab H Kombinationer av enstaka bränsleelement mot kassett i Clab H Onormal temperatur i Clab H Vält kassett på bassänggolvet i Clab H3/H Kassett i bränslehissen vid långvarigt hisshaveri H3/H Deformerade bränsleelement i Clab H3/H Tappad och omkullvält kassett i Inks bassänger H3/H Felplacerad kassett i Inks bassänger H3/H Felplacerat bränsleelement i en kassett i Inks bassänger H3/H Felplacerat bränsleelement eller tappat utanför en kassett i Inks bassänger H3/H Tappad transportkassett tillbaka i anslutningsbassängen H3/H Tappad transportkassett i hanteringscellen eller vid förflyttning, torr hantering H3/H Hantering av bränsleelement med saknade bränslestavar vid torr hantering H3/H Brandbekämpning vid torr hantering H3/H

14 Sida 12 (68) Tabell Inledande händelser Förhöjd stråldos till personal FÖRHÖJD STRÅLDOS TILL PERSONAL H-klass Avsnitt Enstaka komponentfel system 148 Strålskärmsdörrar H Operatörsfel Lyft av bränsle för högt i bassängerna H Operatörsfel Vid hantering av färdig kopparkapsel H Fel vid underhållsarbete Hantering av bränsle nära bassängvägg som ansluter till intilliggande bassäng tömd på vatten H Fel vid underhållsarbete Kollimator för gammascanning avlägsnad H Fel vid underhållsarbete Försök att öppna inspektionsluckor/dörrar till cell som innehåller bränsle eller är kontaminerad Fel vid underhållsarbete Röntgenutrustning startas med person i cellen för oförstörande provning H H3/H

15 Sida 13 (68) 8.2 STÖRNINGAR I detta avsnitt redovisas analys av händelser i händelseklass H2 (frekvens > 10-2 per år). Händelseklass H2 innefattar störningar som kan förväntas inträffa under anläggningens livstid Enstaka komponentfel i kyl- och hanteringssystem Händelseförlopp och konsekvenser vid enstaka komponentfel i anläggningens kylsystem (inklusive ventilationssystem) och hanteringssystem, viktiga för anläggningens djupförsvar, beskrivs nedan. Redovisningen följer det normala hanteringsförloppet av bränsle i anläggningen. Sammanfattning Enstaka komponentfel enligt nedan bedöms inte äventyra bränslets kylning eller leda till att bränslekapslingen skadas mekaniskt. Enstaka komponentfel, som kan resultera i försämrad kylning av bränsletransportbehållare, bassänger i mottagningsdelen, bränslehiss, bassänger i förvaringsdelen, bassänger i inkapslingsbyggnaden eller utrymmen för torr hantering av bränsle medför i huvudsak endast en långsam temperaturökning vilket också ger långa tidsfrister för åtgärder. Mest uttalat är detta för bassänger i förvaringsdelen Nedkylning bränsletransportbehållare, system 311 Enstaka komponentfel i system 311 analyseras utifrån bortfall av resteffektkylning och risk för att bränslet upphettas så mycket att bränslekapslingen skadas. Systemets huvuddel består av två stycken kretsar för intern kylning och rening av bränsletransportbehållare samt tre stycken kylkretsar för extern kylning av bränsletransportbehållare via påmonterad mantel. Kretsarna har anslutningskopplingar i tre nedkylningsceller belägna i mottagningsbyggnaden. Transportbehållaren, med monterad mantel, kyls i början enbart med mantelkylkretsen. Vid enstaka komponentfel i en kylkrets i mantelkylningen kan överkoppling göras till någon av de två övriga kretsarna i systemet. En kylkrets har kapacitet att kyla tre behållare. Den normala kylningen med egenkonvektion kan också alltid återställas genom att behållarmanteln dräneras och sedan tas bort. För detta finns en tidsfrist på minst 12 timmar [8-3]. Efter uppfyllning av transportbehållaren kopplas internkylningen in. Vid enstaka komponentfel i en internkylkrets kan överkoppling göras till den andra kretsen. Sammanfattningsvis bedöms kylningen av bränsle inte äventyras.

16 Sida 14 (68) Felfungerande ventil i skyddsbox under uppfyllnad av bränsletransportbehållare Bränsle som på kärnkraftverken konstateras vara skadat placeras i en skyddsbox före transport till anläggningen. En skyddsbox är försedd med en bottenventil, som normalt är öppen, samt med en toppventil. Toppventilen är en backventil som öppnar vid inre övertryck i skyddsboxen. I normalfallet är bottenventilen öppen vid nedkylning i bränsletransportbehållaren. Skyddsboxen kommer att vattenfyllas samtidigt som behållaren fylls och bränslet blir effektivt nedkylt. I händelse av att bottenventilen inte är öppen under fyllning kommer skyddsboxen inte att vattenfyllas och kylning kommer att ske med det vatten som strömmar mellan skyddsbox och insats. Om det antas att insatsen kyls ned till 40 C kommer maxtemperaturen i bränslet att vara lägre än 250 C för ettårigt bränsle och lägre än 100 C för femårigt bränsle. Acceptanskriteriet är 400 C. Sannolikheten att bränslekapslingen ska skadas pga felfungerande ventil i skyddsboxen under uppfyllnad och nedkylning är således mycket liten Bortfall av kylning av bränsletransportbehållare eller mekanisk skada på bränsle Enstaka komponentfel analyseras dels utifrån risk för mekanisk skada på bränsle bränslekapslingen skadas mekaniskt dels utifrån bortfall av resteffektkylning och risk för att bränslet upphettas så mycket att bränslekapslingen skadas. Enstaka komponentfel (i händelseklass H2) i system 281 Huvudtraverser leder inte till tappad last och eventuella skador på bränsle [8-4]. Väsentliga delar på 130-tons traversen som bromsoch linsystem är dubblerade Se dock vidare avsnitt som redovisar analys av hanteringsmissöden. Om traversen däremot stoppar kan en bränsletransportbehållare antingen bli hängande i luften eller bli stående i en behållarbassäng (se nedan). Blir transportbehållaren hängande i luft finns en tidsfrist på ca 8 timmar innan kokning erhålls i behållaren [8-3]. För att undvika detta kan mantelkylkretsen (311) anslutas via uttag på hallplanet och dessutom finns möjlighet till kylning med vatten från brandvattensystemet (861). Kylningen av bränsle bedöms inte äventyras.

17 Sida 15 (68) Traversen stoppar då en bränsletransportbehållare sänkts ned i en behållarbassäng. Behållaren kyls på ordinarie sätt av bassängens vatten. Behållarbassängen kan även spädmatas från system 735 eller system 733 via förrådstanken i system 313. Vid dimensionerande resteffekt i behållaren (43,5 kw) och ett spädmatningsflöde på 2 kg/s (25 C) blir bassängtemperaturen ca 30 C [8-5]. Sker ingen spädmatning vid dimensionerande resteffekt erhålls kokning i behållaren efter ca 15 timmar [8-3]. Kylningen av bränsle bedöms inte äventyras. Vid fel på vagnen i behållarbassängen kan bränsletransportbehållaren bli stående på vägen fram till urlastningspositionen. Vagn med behållare kan i detta fall dras tillbaka med någon av traverserna varefter behållaren kan lyftas upp för att minska kylbehovet hos behållarbassängen. Kylningen av bränsle bedöms inte äventyras Kyl- och reningssystem mottagningsbassänger, system 313 Enstaka komponentfel analyseras utifrån bortfall av resteffektkylning och risk för att bränslet upphettas så mycket att bränslekapslingen skadas. Mottagningsbassängerna (utom behållarbassängerna) och inkapslingsbassängerna utgör tillsammans med huvuddelen av system 313 en cirkulationskrets. I kretsen finns två parallellkopplade pumpar och en värmeväxlare. Mottagningsbassängerna och inkapslingsbassängerna innehåller endast temporärt uppställt bränsle. Den högsta tillåtna sammanlagda resteffekten hos bränsle i bassängerna är begränsad till 400 kw. Ett enstaka komponentfel, som medför försämrad kylning av bassängerna, medför därför en måttlig temperaturökningstakt på grund av relativt låg värmebelastning och stor vattenvolym. Bassängerna kan även spädmatas från system 735 eller system 733. Kylningen av bränsle i mottagningsbassänger och inkapslingsbassänger bedöms inte äventyras. Som jämförelse uppnås dimensioneringstemperaturen (42 C) först efter 13 timmar vid bortfall av all bassängkylning, räknat enbart på kassettbassängens volym i mottagningsdelen och en resteffekt på 400 kw [8-6]. Vid maximal mängd bränsle (400 kw) placerat enbart i inkapslingsbyggnadens hanteringsbassäng (och räknat enbart på denna bassängvolym) uppnås dimensioneringstemperaturen efter 20 timmar [8-6]. Om omblandning dessutom sker av alla bassängernas vatten uppnås bassängernas dimensioneringstemperatur först efter ca 110 timmar [8-6]. De långsamma temperaturökningsförloppen innebär att det finns goda marginaler att återställa kylningen eller att vidta andra kompensatoriska åtgärder. Vid risk för att kylningen ej kan återställas innan dimensioneringstemperaturen överskrids kan bränsle i såväl mottagningsbassänger som inkapslingsbassänger återföras till förvaringsbassänger i Clab.

18 Sida 16 (68) Bränslehanteringsmaskiner mottagningsdel, system 231 Enstaka komponentfel analyseras utifrån risk för mekanisk skada på bränsle bränslekapslingen skadas mekaniskt. Enstaka komponentfel (i händelseklass H2) i system 231 leder inte till tappad last och eventuella skador på bränsle [8-7]. Se dock vidare avsnitt som redovisar analys av hanteringsmissöden Bortfall av kylning av bränsle i hisskorg eller mekanisk skada på bränsle Enstaka komponentfel analyseras dels utifrån risk för mekanisk skada på bränsle bränslekapslingen skadas mekaniskt dels utifrån bortfall av resteffektkylning och risk för att bränslet upphettas så mycket att bränslekapslingen skadas. Enstaka komponentfel (i händelseklass H2) i system 233 Bränslehiss leder inte till att hisskorgen faller [8-8]. Bränslehissen är bl a utrustad med dubbla bromsar och dubbla linor. Se dock vidare avsnitt som redovisar analys av hanteringsmissöden. Däremot kan ett fel orsaka att hissen stoppar i hisschaktet. Eftersom hisskorgen är vattenfylld kan den lämnas utan åtgärd under relativt lång tid. Vid resteffekten 45 kw hos bränslet i hisskorgen erhålls friläggning av bränsle först efter ca 45 timmar vid utebliven spädmatning av hisskorgen [8-9]. Då vattnet börjar avdunsta på grund av ökad temperatur kan spädmatning ske med rent vatten från system 733 eller 735 för att hindra att nivån sjunker. Resteffekten hos bränslet kommer normalt inte att vara lika hög vid upptransport till inkapslingsanläggningen varför tillgänglig tid för att vidta åtgärder i detta fall kommer att vara ännu längre. Kylningen av bränsle bedöms inte äventyras. Det finns även möjlighet att kontrollerat sänka ned hisskorgen till förbindelsebassängen i mottagningsdelen, till transportkanalen i förvaringsdelen eller till förbindelsebassängen i inkapslingsbyggnaden med hjälp av tyngdkraftspelning. Om hissen stannar under förflyttningen mellan schakten till dessa bassänger kan dock ej denna funktion utnyttjas. I ett sådant fall måste hissens vridskiva först förflyttas till en position ovanför något av schakten Bränslehanteringsmaskiner förvaringsdel, system 234 Enstaka komponentfel analyseras utifrån risk för mekanisk skada på bränsle bränslekapslingen skadas mekaniskt. Enstaka komponentfel (i händelsklass H2) i system 234 leder inte till tappad last och eventuella skador på bränsle [8-10]. Se dock vidare avsnitt som redovisar analys av hanteringsmissöden.

19 Sida 17 (68) Kyl- och reningssystem förvaringsbassänger, system 324 Enstaka komponentfel analyseras utifrån bortfall av resteffektkylning och risk för att bränslet upphettas så mycket att bränslekapslingen skadas. Systemet är uppbyggt av två identiska cirkulationskretsar. Vid enstaka komponentfel i en krets bortfall av en krets vid dimensionerande förhållanden stiger temperaturen i förvaringsbassängerna från 36 C till en jämviktstemperatur på 52 C vid en resteffekt motsvarande 8,5 MW. Temperaturen avser medeltemperaturen för hela bassängvolymen. Efter ca 100 timmar har medeltemperaturen inte överstigit 45 C [8-11]. Kylningen av bränsle i förvaringsbassängerna äventyras inte. Bortfall av båda kretsarna i system 324 behandlas i avsnitt Mellankylsystem-Kylvattensystem-Rensverk, system Enstaka komponentfel analyseras utifrån bortfall av resteffektkylning och risk för att bränslet upphettas så mycket att bränslekapslingen skadas. Systemen utgör kylkedja till havet för bland annat system 311, 313 och 324. System 723 består av två parallellkopplade pumpar och två parallellkopplade värmeväxlare och ett delvis gemensamt rörsystem. System 713 är ett öppet havsvattensystem bestående av två parallellkopplade pumpar och ett rörsystem. För rensverket (711) sker en uppdelning i två stråk efter grovgallret. Pumparna i system 713 suger kylvatten från varsitt rensstråk. Enstaka komponentfel (i händelseklass H2) i dubblerade komponenter i kylkedjan leder till högre framtemperatur och försämrad kylning av anslutande system. Konsekvenserna blir desamma som vid enstaka komponentfel i system 311, 313 och 324. Kylningen av bränsle bedöms inte äventyras Transportvagnar för bränslekassetter, system 233 Fel i drivsystemet till transportvagnar för bränslekassetter (233) i förbindelsebassängen i mottagningsbyggnaden, inkapslingsbyggnaden respektive förvaringsbyggnaden kan medföra att vagnen stannar i ett läge där bränslekassetten inte kan lyftas ur. En till vagnen permanent inkopplad vajer säkerställer att vagnen kan förflyttas med hjälp av travers eller telfer till ett läge där bränslekassetten kan lyftas in till hanteringsbassänger respektive förvaringsbassänger. Kylningen av bränsle kommer inte att äventyras.

20 Sida 18 (68) Bränslehanteringsmaskin i inkapslingsbyggnad, system 232 Enstaka komponentfel analyseras utifrån risk för mekanisk skada på bränsle bränslekapslingen skadas mekaniskt. Enstaka komponentfel (i händelseklass H2) i system 232 bedöms inte leda till tappad last och eventuella skador på bränsle. Detta baserat på genomförd analys för bränslehanteringsmaskiner i mottagningsdelen, system 231 [8-7]. Bränslehanteringsmaskinen i system 232 kan betraktas som identisk med bränslehanteringsmaskin 231ZA3. Se dock vidare avsnitt som redovisar analys av hanteringsmissöden Kassettransportör, system 235 Fel i drivsystemet till kassettransportören (235) i anslutningsbassängen i inkapslingsbyggnaden kan medföra att denna stannar i ett läge där transportkassetten inte kan lyftas ut. En till kassettransportören permanent inkopplad vajer säkerställer att transportören kan förflyttas med hjälp av hanteringshallens travers till ett läge där transportkassetten kan lyftas tillbaka in i hanteringsbassängen. Kylningen av bränsle kommer inte att äventyras Utrustning i hanteringscell, system 255 Enstaka komponentfel analyseras utifrån risk för mekanisk skada på bränsle bränslekapslingen skadas mekaniskt. Enstaka komponentfel kan medföra att hanteringsutrustning stannar/stoppar. I detta fall kan hanterat bränsle föras till säkert läge 1 genom manuell manövrering. Enstaka komponentfel (i händelseklass H2) bedöms dock inte leda till tappad last tappad transportkassett eller tappat bränsleelement och eventuella skador på bränsle. Detta baserat på genomförd analys för huvudtraverser 281 [8-4]. Väsentliga delar på traversen som broms- och linsystem är dubblerade. Gripen för transportkassett är också mekaniskt förreglad när den är belastad. Väsentliga delar på kraftmanipulatorn för lyft av bränsleelement är också dubblerade. Se dock vidare avsnitt som redovisar analys av hanteringsmissöden. 1 Säkert läge definieras som att bränslet ska vara nedställt, ej hängande i bränslehanteringsmaskin eller travers, och att tillräcklig kylning av bränslet upprätthålls.

Ansökan enligt miljöbalken

Ansökan enligt miljöbalken Bilaga MKB Miljökonsekvensbeskrivning Bilaga AH Verksamheten och de allmänna hänsynsreglerna Samrådsredogörelse Metodik för miljökonsekvensbedömning Vattenverksamhet Laxemar-Simpevarp Vattenverksamhet

Läs mer

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008

Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys. 24 april 2008 Kärnavfallsrådets utfrågning om systemanalys 24 april 2008 Helhetsbild av slutförvarssystemet Olle Olsson Projektchef Kärnbränsleprojektet Dagens presentationer Anläggningar för slutligt omhändertagande

Läs mer

Sammanställning av SKB:s svar på SSM:s begäran om komplettering av ansökan avseende uppförande och drift av inkapslingsanläggningen (Clink)

Sammanställning av SKB:s svar på SSM:s begäran om komplettering av ansökan avseende uppförande och drift av inkapslingsanläggningen (Clink) Öppen Promemoria (PM) DokumentID Version 2.0 1387244 Författare Charlotte Antonsson Ellinor Nygren Kvalitetssäkrad av Martina Sturek (SG) Tommy Eriksson (SG) Helene Åhsberg (SG) Jeanette Carmström (KG)

Läs mer

Sammanställning av bemötanden på SSM:s begäran om komplettering avseende uppförande och drift av inkapslingsanläggningen (Clink)

Sammanställning av bemötanden på SSM:s begäran om komplettering avseende uppförande och drift av inkapslingsanläggningen (Clink) Öppen Promemoria (PM) DokumentID 1387244 Författare Version 1.0 Tomas Rosengren Kvalitetssäkrad av Helene Åhsberg Saida Engström Godkänd av Olle Olsson Status Godkänt Reg nr Datum 2013-03-27 Kvalitetssäkrad

Läs mer

DokumentID. Version 9.0

DokumentID. Version 9.0 Företagsintern med kontrollerad spridning Säkerhetsrapport Allmän del DokumentID Version 9.0 1205118 Författare Anette Nordström Adam Annell Tomas Rosengren Martina Sturek Inge Kastberg Peter Ohlsson Kvalitetssäkrad

Läs mer

Kontroll av kärnämne inom KBS-3 systemet

Kontroll av kärnämne inom KBS-3 systemet Öppen Rapport DokumentID 1172138 Författare Per H Grahn Granskad av Version 2.0 Annika Eliasson (SG) Godkänd av Bo Sundman Status Godkänt Reg nr Datum 2010-12-13 Granskad datum 2010-10-12 Godkänd datum

Läs mer

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3

Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar och analyser samt att komplettera säkerhetsredovisningen för reaktorn Oskarshamn 3 Sida: 1/5 OKG Aktiebolag 572 8 Oskarshamn BESLUT Vårt datum: 2009-09-10 Vår referens: SSM 2009/2089 Er referens: 2009-24916 Ert datum: 2009-08-1 Beslut om att förelägga OKG Aktiebolag att genomföra utredningar

Läs mer

P-08-34. Preliminär avvecklingsplan för Clink. Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB. Tommy Eriksson, Svensk Kärnbränslehantering AB.

P-08-34. Preliminär avvecklingsplan för Clink. Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB. Tommy Eriksson, Svensk Kärnbränslehantering AB. P-08-34 Preliminär avvecklingsplan för Clink Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB Tommy Eriksson, Svensk Kärnbränslehantering AB Oktober 2008 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste

Läs mer

Uppförande och drift av anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle

Uppförande och drift av anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle Rapport Datum: 2015-06-24 Handläggare: Ernesto Fumero Diarienr: Uppförande och drift av anläggning för slutförvaring av använt kärnbränsle Innehållsförteckning Sammanvägd bedömning... 3 Inledning... 4

Läs mer

Expertmöte om KTL-ansökan för slutförvar för använt bränsle 2008-02-15

Expertmöte om KTL-ansökan för slutförvar för använt bränsle 2008-02-15 Företagsintern Anteckningar DokumentID Version 1.0 1095695 Författare Urban Brodd Anna Malmlund Granskad av Status Godkänt Reg nr Datum 2008-02-19 Granskad datum Sida 1 (10) Godkänd av Olle Olsson Godkänd

Läs mer

Ansökan enligt kärntekniklagen

Ansökan enligt kärntekniklagen Bilaga SR-Drift Säkerhetsredovisning för drift av slutförvarsanläggningen Kapitel 1 Introduktion Kapitel 2 Förläggningsplats Kapitel 3 Krav och konstruktionsförutsättningar Kapitel 4 Kvalitetssäkring och

Läs mer

DokumentID 1404607 Författare. Version 1.0

DokumentID 1404607 Författare. Version 1.0 Företagsintern med kontrollerad spridning Rapport DokumentID 1404607 Författare Version 1.0 Markus Calderon Kvalitetssäkrad av Per Franzen (SG) Anders Nyström (SG) Jeanette Carmström (KG) Godkänd av Tomas

Läs mer

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0

Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Dokumentslag Verksamhetsstyrande 1 (5) Företag Ersätter tidigare dokument Dokumentid Utgåva E.ON Elnät Sverige AB NUT-091123-006 D14-0007569 3.0 Organisation Giltig fr o m Giltig t o m Anläggning 2015-08-12

Läs mer

Spilltransportör Driftinstruktion

Spilltransportör Driftinstruktion Spilltransportör Titel: (spilltransp.eps) Driftinstruktion Innehåll 1 Innehåll 1 Innehåll 1-1 2 Tekniska data 2-1 2.1 Pos 1 2-1 3 Apparat- och motorlistor 3-1 3.1 Apparatlista 3-1 3.2 Motorlista 3-2 4

Läs mer

2008-11-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Box 5864 102 40 Stockholm. Sofie Tunbrant@skb.se

2008-11-07. Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Box 5864 102 40 Stockholm. Sofie Tunbrant@skb.se 2008-11-07 Till: Svensk kärnbränslehantering AB, SKB Box 5864 102 40 Stockholm Sofie Tunbrant@skb.se Kommentarer och frågor från Miljöorganisationernas kärnavfallsgranskning, MKG, med anledning av kärnkraftsindustrins

Läs mer

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL

KCC-520DB AVFUKTARE DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL KCC-520DB AVFUKTARE INNEHÅLL BESKRIVNING AV KOMPONENTER FUNKTIONSBESKRIVNING 1 DRIFTINSTRUKTIONER 2 PERMANENT KONDENSA VLOPP 3 VARNING 4 UNDERHÅLL/NÖDF ALL 5 TEKNISK A DATA 6 DRIFT OCH SKÖTSELMANUAL SPÄNNING

Läs mer

Ringhals 1-4: Redovisning av åtgärdsplan enligt SSM beslut SSM2011-2065-15

Ringhals 1-4: Redovisning av åtgärdsplan enligt SSM beslut SSM2011-2065-15 Vår referens 2204434 Vår handläggare Jegebäck Matts PRR34L Reinsjö Magnus PRRC Er referens SSM2011 2065 15 Vårt datum 2012 09 11 Ert datum 2012 04 26 Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 STOCKHOLM STRÅLSÄKERHETS

Läs mer

Flera olika föreskrifter reglerar olika moment inom nuklearmedicinen

Flera olika föreskrifter reglerar olika moment inom nuklearmedicinen Lokaler och avfall Flera olika föreskrifter reglerar olika moment inom nuklearmedicinen Laboratoriearbete (beredning och dispensering) SSMFS 2008:28, 2008:51 Administration och undersökning/behandling

Läs mer

Expertmöte om KTL-ansökan för slutförvar för använt bränsle 2007-11-21

Expertmöte om KTL-ansökan för slutförvar för använt bränsle 2007-11-21 Öppen Anteckningar DokumentID 1092299 Författare Urban Brodd Granskad av Version 1.0 Status Godkänt Reg nr Datum 2007-12-20 Granskad datum Sida 1 (8) Godkänd av Olle Olsson Godkänd datum 2008-02-07 Expertmöte

Läs mer

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning;

Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning; SSI FS 1998:3 Statens strålskyddsinstituts föreskrifter om kategoriindelning av arbetstagare och arbetsställen vid verksamhet med joniserande strålning; beslutade den 29 oktober 1998. Statens strålskyddsinstitut

Läs mer

Fud-program 2013 2013-10-17

Fud-program 2013 2013-10-17 Fud-program 2013 1 Fud-program 2013 Kraven enligt kärntekniklagen (12 ) Den som har tillstånd [för] en kärnkraftsreaktor ska låta upprätta ett program för den allsidiga forsknings- och utvecklingsverksamhet

Läs mer

I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle.

I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. ÄSPÖ LABORATORIET I Äspölaboratoriet, djupt nere i det svenska urberget, pågår generalrepetitionen inför byggandet av ett slutförvar för använt kärnbränsle. På nästan 500 meters djup jobbar forskare och

Läs mer

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret

Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Samråd med temat: Avgränsning, innehåll och utformning av MKB för inkapslingsanläggningen och slutförvaret Datum: Januari mars 2004 Plats: Målgrupp: Inbjudan: Syfte: Underlag: Skriftligt samråd Regionala

Läs mer

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83

Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt. Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 Produkt Zinc Air-batteri Modellnamn IEC Nominell Nominell Diameter Höjd Vikt Spänning Kapacitet (mm) (mm) (g) (V) (mah) PR10-D6A PR70 1,4 75 5,8 3,6 0,3 PR13-D6A PR48 1,4 265 7,9 5,4 0,83 PR312-D6A PR41

Läs mer

Avveckling och rivning av kärnkraftblock

Avveckling och rivning av kärnkraftblock Öppen Rapport DokumentID 1359832 Författare Version 1.0 Status Godkänt Sven-Erik Rosén Kvalitetssäkrad av Fredrik De la Gardie (SG) Markus Calderon (SG) Godkänd av Börje Torstenfelt Reg nr Datum 2012-10-04

Läs mer

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5)

Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Förklarande text till revisionsrapport Sid 1 (5) Kravelementen enligt standarden ISO 14001:2004 Kap 4 Krav på miljöledningssystem 4.1 Generella krav Organisationen skall upprätta, dokumentera, införa,

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild

Rivning. av kärnkraftverk Nov 2005. Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Rivning av kärnkraftverk Nov 2005 Byte av ånggenerator på Ringhals kärnkraftverk. Foto: Börje Försäter/Hallands Bild Reparationer ger erfarenhet De svenska erfarenheterna av att helt montera ned kärntekniska

Läs mer

Föreläggande om åtgärder

Föreläggande om åtgärder Medicinsk Röntgen AB Sveavägen 64, plan 2 111 34 Stockholm Beslut Vårt datum: 2013-06-13 Er referens: - - Diarienr: SSM2013-306 Handläggare: Carl Bladh-Johansson Telefon: +46 8 799 4484 Föreläggande om

Läs mer

Inspektion av arkivlokaler hos Kungl Konsthögskolan

Inspektion av arkivlokaler hos Kungl Konsthögskolan Inspektionsprotokoll 1(4) Bevarandeavdelningen Sebastian Grette Inspektion av arkivlokaler hos Kungl Konsthögskolan Datum: 2005-06-22 Tid: Kl 13.30-14.30 Plats: Skeppsholmen, Stockholm Närvarande: NN,

Läs mer

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka

Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka 2011 Information om strålskydd vid kärnkraftsolycka Vad kan hända vid en olycka? Kärnkraftverken är byggda med system som ska skydda mot både tekniska och mänskliga fel. Men om en olycka ändå skulle inträffa

Läs mer

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R

Flexit. Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat. (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R Flexit Automatik & styr. till luftbehandlingsaggregat (50-195 l/s) Flexit S3X, S4X, S7X Flexit L4X, L7X Flexit S4R, S6R, S7R F Ö R E N S U N D I N N E M I L J Ö Våra produkter utvecklas kontinuerligt och

Läs mer

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera

Svart i menyfönstret. Exempel på ett larm: Observera Om något blir fel i värmeanläggningen Reglercentralen har en avancerad övervakningsfunktion som larmar om något oförutsett har hänt. De flesta larm åtgärdar du själv. Det är aldrig någon risk att du förstör

Läs mer

R-05-84. Preliminär avvecklingsplan för Clab. Patrik Gatter, Nina Wikström, SWECO. Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB.

R-05-84. Preliminär avvecklingsplan för Clab. Patrik Gatter, Nina Wikström, SWECO. Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB. R-05-84 Preliminär avvecklingsplan för Clab Patrik Gatter, Nina Wikström, SWECO Bengt Hallberg, Studsvik Nuclear AB December 2005 Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear Fuel and Waste Management

Läs mer

NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING

NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING 4030150 VHC NY PLACERING AV NÄTSTATION 1,2 FÖR KRAFTFÖRSÖRJNING ALLMÄNN SYSTEMBESKRIVNING Elkonsult Stockholm 2010-07-16 Företag: Rejlers Ingenjörer AB Adress: Box 49061 Postnr och ort: 100 28 STOCKHOLM

Läs mer

Helt stänga av all värme fram till ett par timmar innan respektive buss är planerad att lämna depån.

Helt stänga av all värme fram till ett par timmar innan respektive buss är planerad att lämna depån. Om du vill ha bilen uppvärmd på morgonen låter du då motorvärmaren gå hela natten? För att spara energi använder de flesta någon form av timerstyrning. Bussar däremot använder motorvärmaren all tid de

Läs mer

Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör

Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör UNDVIK OLYCKOR! Arbeta säkert vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör Arbeta säkert vid avluftning Risker vid avluftning av fjärrkyle-/fjärrvärmerör Se till att u Inandning av gaser som ansamlas i fjärrkyle-/fjärrvärmerör

Läs mer

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1

Växelriktare SVENSKA KRAFTNÄT. TEKNISK RIKTLINJE 2014-08-14 TR02-09-6-1 utg 4 VAR BETECKNING TR02-09-6-1 SVENSKA KRAFTNÄT ENHET, VERKSAM HETSOMRÅDE NK, JCpntrollanläggning VAR BETECKNING TR02-09-6-1 DATUM SAMRAD 2014-08-14 APS,NS, DP TEKNISK RIKTLINJE tyira (pr* UTGÅVA 4 TD FASTSTÄLLD Växelriktare Uppdateringar

Läs mer

Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet

Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet Samråd med temat: Preliminär MKB för slutförvarssystemet Datum:, klockan 15.00-17.30 Plats: Biografen Storbrunn, Klockstapelsgatan 2, Östhammar Målgrupp: Allmänheten, organisationer, statliga myndigheter

Läs mer

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd)

Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) BROMÖLLA KOMMUN Miljökontoret 1 (12) Anmälan enligt miljöbalken (21 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) ver. 040122 Administrativa uppgifter Anläggningens namn Besöksadress Utdelningsadress

Läs mer

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin

OHSAS 18001.2007. Av Benny Halldin OHSAS 18001.2007 Av Benny Halldin Revision av OHSAS 18001 Ny standard klar juni/juli 2007! Mer lika ISO 14 001.2004 Mer tonvikt på Hälsa även psykisk sådan. Anläggningssäkerhet borttaget. Nytt avsnitt

Läs mer

Wexnet Green Data Center

Wexnet Green Data Center Wexnet Green Data Center Spara pengar på sista raden samtidigt som du bidrar till en grönare framtid. Våra datahallars energieffektivitet uppnås genom bland annat ett miljövänligt och modernt kylsystem

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling

Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 SSMFS 2008:1 Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter och allmänna råd om säkerhet i kärntekniska anläggningar Konsoliderad version med ändringar

Läs mer

Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning

Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning Induktionsutrustning för värmebehandling och lödning - 1 - Induktionsutrustning för medelfrekvens SEIT TSSS 25 kw, 40 kw, 50 kw Induktions generator med induktorhuvud på 2m slangpaket Ett eller två induktionshuvud.

Läs mer

Upptäck Mono EZstrip Family

Upptäck Mono EZstrip Family Upptäck Mono EZstrip Family Unik (MIP) Maintenance In Place teknik! Titta på demonstrationer på smartphone: Fördelar med produktfamiljen EZstrip Maintenance In Place Snabbt och enkelt byte av förbrukningsdelar,

Läs mer

Problemlösare RDS5000

Problemlösare RDS5000 Introduktion I RDS5000 kan det förekomma ett antal larm. Dessa larm är inte alltid enkla att förstå vad de betyder eller varför de uppstår. Därför har vi försökt sammanfatta alla larm i den här felsökningsguiden.

Läs mer

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987

Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens ISSN: 2000-0987 Strålsäkerhetsmyndighetens författningssamling ISSN 2000-0987 Utgivare: Johan Strandman Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om beredskap vid vissa kärntekniska

Läs mer

Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer

Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer Tima modellbaserad vattenbegjutning av timmer Ventiler och ventilgrupper TIMA har stöd för upp till 16 ventiler som är placerade i två ventilgrupper. När vattning genomförs så vattnar alla ventiler i gruppen

Läs mer

Kv Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell PM NR1 - EL Rev A

Kv Räven 20 ombyggnad av Savoy Hotell PM NR1 - EL Rev A Sidantal 6 PM NR1 - EL Upprättad av, Galären Galären i Luleå B FÖRFRÅGNINGSUNDERG 2(6).dat FÖLJNDE TILLÄGG/FÖRÄNDRING GÄLLER FÖR EL- ENTREPRENDEN 1) Kök och diskrum Rumsindelning kök och diskrum med biutrymmen

Läs mer

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning.

Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Dokumentet sparas i er HSB pärm. november 2011 Om ni saknar en sådan pärm vänligen kontakta vice värden (VV). Drift och skötsel av fläktsystem inklusive återvinning. Bakgrund Fläktsystemet ovanför spisen

Läs mer

Södertörns brandförsvarsförbund

Södertörns brandförsvarsförbund Instruktion till Bilaga B, hantering av brandfarlig gas Den här bilagan använder du till ansökan för brandfarlig gas. Bilagan fungerar också som ett information och kunskapsmaterial till föreståndarna

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

Detektionens roll i det totala brandskyddskonceptet Miljön i tunnlarna Schakt Längd(-er) på tunnlar

Detektionens roll i det totala brandskyddskonceptet Miljön i tunnlarna Schakt Längd(-er) på tunnlar Detektion i kabel- och energidistributionstunnlar Lämplig lösning beror på Detektionens roll i det totala brandskyddskonceptet Miljön i tunnlarna Schakt Längd(-er) på tunnlar Sid 1 Detektionens roll i

Läs mer

.$76. Bilagor 1 Exempel på villkor för manövrering av frånskiljare

.$76. Bilagor 1 Exempel på villkor för manövrering av frånskiljare 1(6) &.$76 0$1g9(5%/2&.(5,1*)g5)5c16.,/-$5( Bilagor 1 Exempel på villkor för manövrering av frånskiljare Innehåll 1. Allmänt 2. Funktionskrav. 3. Tekniska krav. 4. Utformning. $//0b17 För att underlätta

Läs mer

Vissa saker måste alltid fungera! Vi ordnar vatten i kranarna medan ledningarna repareras

Vissa saker måste alltid fungera! Vi ordnar vatten i kranarna medan ledningarna repareras FOTO: PETER CEDERLING Vissa saker måste alltid fungera! Vi ordnar vatten i kranarna medan ledningarna repareras Detta är Proco Services unika tjänster som är smarta och ekonomiska samt utför rörarbeten

Läs mer

Statens kärnkraftinspektions författningssamling

Statens kärnkraftinspektions författningssamling Statens kärnkraftinspektions författningssamling ISSN 1400-1187 SKIFS 1998:1 Statens kärnkraftinspektions föreskrifter om säkerhet i vissa kärntekniska anläggningar Allmänna råd om tillämpningen av Statens

Läs mer

Driftsinstruktioner Top Gun

Driftsinstruktioner Top Gun Driftsinstruktioner Top Gun 1. GENERELLT Vid all snötillverkning gäller att personalen skall vara väl förtrogen med de uppgifter de skall utföra. Personalen skall ha nödvändig kännedom om vad som kan ske

Läs mer

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR.

Nedan finns en sammanställning över de möjligheter som finns till undantag från reglerna i ADR. Regler, lättnader och undantag för farligt gods Detta är en sammanställning som är framtagen och upprättad av Räddningsverket, numera Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Nedan finns en sammanställning

Läs mer

Riksarkivet Yttrande 1 (5)

Riksarkivet Yttrande 1 (5) Riksarkivet Yttrande 1 (5) Datum Dnr RA 04-2011/2831 2012-05-28 Era Dnr SSM 2011-1137 och SSM 2011-3833 2012-05- 2 9 Strålsäkerhetsmyndigheten 171 16 Stockholm SSM Nationell remiss av SKB:s slutförvarsansökan

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Cargolog Impact Recorder System

Cargolog Impact Recorder System Cargolog Impact Recorder System MOBITRON Mobitron AB Box 241 561 23 Huskvarna, Sweden Tel +46 (0)36 512 25 Fax +46 (0)36 511 25 Att mäta är att veta Vi hjälper dig och dina kunder minska skador och underhållskostnader

Läs mer

Mobil Pelletsvärme Janfire System JET

Mobil Pelletsvärme Janfire System JET (1/7) Mobil Pelletsvärme Janfire System JET (2/8) Mobil Pelletsvärme Janfire System JET Janfire System Jet har sedan företagets start 1983 varit den dominerande grenen av företaget. Under den tid då pellets

Läs mer

Tryckluft Varför tryckluft?

Tryckluft Varför tryckluft? Varför tryckluft? Enkelt att distrubiera och ansluta Små verktyg med mycket kraft Ger ej upphov till gnistor (explosiva miljöer) Användning Maskinstyrningar sproduktion 100 % 5 % 20 40 % 1 Kolvkompressor

Läs mer

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION...

INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... VATTENRENING INSTRUKTION ARSENIKFILTER - TYP NS MANUELL BACKSPOLNING ENKELT FILTER MED 4 ANSLUTNINGAR FIGURFÖRTECKNING... 2 TEKNISK SPECIFIKATION... 2 INSTALLATION MELLAN PUMP OCH HYDROFOR... 4 INSTALLATION

Läs mer

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor

Serverrack med kyla. Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop. Kapsling av kall korridor Serverrack med kyla Kyld korridor, EHDC Open Loop, EHDC Closed Loop Racktech har ett heltäckande utbud för bästa möjliga kylning av serverrack med hjälp av kall korridor, EHDC Open Loop samt EHDC Closed

Läs mer

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2

BASIC 4. Backströmningsskydd BACKSTRÖMNINGSSKYDD BASIC BASIC 1 OCH BASIC 4 HAGAB INSTALLATION, DRIFT OCH SKÖTSEL BASIC BASIC 2 1 2 4 4 (med Irisspjäll) Plan förhindrar brandgasspridning via tilluftssystemet i FT(X)-system med fläktar i drift. Lämplig för bostäder, hotell och äldreboende. Typgodkänd, P-märkt. BACKSTRÖMNINGSSKYDD

Läs mer

Bevara din mjölkkvalitet

Bevara din mjölkkvalitet Bevara din mjölkkvalitet Mjölkkylning för DeLaval VMS Din lösning varje dag Mjölkkylning för DeLaval VMS Mjölkkylning för DeLaval VMS Automatisk mjölkning ställer nya krav på kylningen av mjölken. DeLaval

Läs mer

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se

Gilla läget i 100 000 år... www.slutforvaret.se Gilla läget i 100 000 år... 10 år 2003-2013 1 I den här broschyren funderar vi på ett mer filosofiskt plan på hur man kan tänka kring ett slutförvar av använt kärnbränsle. Det finns korta frågeställningar

Läs mer

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett.

Kontakt, översikt, index. Takvärme/Kyltakshandledning. Plexus. Professor. Pilot. Architect. Polaris I & S. Plafond. Podium. Celo. Cabinett. Kontakt, översikt, index Takvärme/Kyltakshandledning Plexus Professor Pilot Architect Polaris I & S Plafond Podium Celo Cabinett Capella Carat Fasadium Atrium H & C /Loggia Regula Belysning TEKNOsim.0

Läs mer

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se

Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se APEX Transmitter Drift och Skötsel Afriso Ema AB 040-92 20 50 info@afriso.se 1. INNEHÅLL 2 2. SÄKERHET 3 SIDA 3. INSTALLATION 4 3.1. DIMENSIONER 4 4. ANSLUTNINGAR 7 5. KONFIGURERING 8 5.1. INSTÄLLNINGAR

Läs mer

Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning?

Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning? 1(8) Ny trycksättningsmetod för trapphus för utrymning Tomas Fagergren, Brandskyddslaget, Stockholm Lars Jensen, installationsteknik, LTH Vilka bestämmelser gäller för trapphus för utrymning? Trapphus

Läs mer

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat

Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat 2012-04-28 Värmepump/kylmaskin vs. ventilationsaggregat VX VX VX Rickard Berg 2 Innehåll Inledning 3 Värmepump 3 Värmepumps exempel 4 Ventilationsaggregat 4 Ventilations exempel 4 Fastighet exempel 5 Total

Läs mer

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING

SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS FÖRE ANVÄNDNING Anvisningar och säkerhetsinstruktioner för brukare av Mini Crosser med brukarvikt över 150 kg Tillägg till bruksanvisning för Mini Crosser 130T vid brukarvikt över 150 kg SÄKERHETSINSTRUKTIONER SKALL LÄSAS

Läs mer

KÄRNKRAFT - DEN TUNGA INDUSTRINS FORMEL 1. www.karnkraftteknik.se

KÄRNKRAFT - DEN TUNGA INDUSTRINS FORMEL 1. www.karnkraftteknik.se KÄRNKRAFT - DEN TUNGA INDUSTRINS FORMEL 1 Rikta in dig på en karriär som högskoleingenjör i kärnkraftteknik www.karnkraftteknik.se RIKTA IN DIG PÅ EN KARRIÄR SOM HÖGSKOLEINGENJÖR I KÄRNKRAFTTEKNIK Vill

Läs mer

Kärnämnesrapportering i samband med inkapsling av använt kärnbränsle och dess transport till slutförvar

Kärnämnesrapportering i samband med inkapsling av använt kärnbränsle och dess transport till slutförvar Öppen Rapport DokumentID 1182956 Författare Clifford Järnry Granskad av Version 3.0 Status Godkänt Reg nr Datum 2008-10-14 Granskad datum Sida 1 (16) Godkänd av Per H Grahn Godkänd datum 2008-10-17 Kärnämnesrapportering

Läs mer

Entreprenörshandbok Revision O3 2015

Entreprenörshandbok Revision O3 2015 Entreprenörshandbok Revision O3 2015 1 Kontrollrum O3 0491-78 60 03 0491-78 60 33 0491-78 63 33 ABH O3 0491-78 65 77 0491-78 65 74 OKGs växel 0491-78 60 00 Centralvakt, reception 0491-78 62 39 2 Innehållsförteckning

Läs mer

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24

Bruksanvisning. Siemens Building Technologies AG 431926360c 1/24 Bruksanvisning för Reglercentral Landis & Staefa RVL470 Apparatöversikt vad finns var?... 2, 3 Vad betyder symbolerna i teckenrutan... 4 När du vill ha information... 5 Hur fungerar de olika driftprogram...

Läs mer

Säkerhetsanalys för projektering, konstruktion och deponering

Säkerhetsanalys för projektering, konstruktion och deponering Seminarium om Kärnavfallsrådets kunskapslägesrapport Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012 långsiktig säkerhet, haverier och global utblick Stockholm, 6 mars 2012 Säkerhetsanalys för projektering, konstruktion

Läs mer

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT

Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT Installationanvisning, apparatlåda för rökfunktion med spjällmotionering TBLZ-2-48-2 GOLD/COMPACT 1. Allmänt Apparatlådan för rökfunktion med spjällmotionering består av en kontrollenhet för rök,en logikenhet

Läs mer

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128

B R U K S A N V I S N I N G. Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 B R U K S A N V I S N I N G Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 1 Asksug/grovsug 800W Artikelnummer 3195-1128 SÄKERHETSFÖRESKRIFTER Asksugen/grovsugen ska inte användas nära lättantändliga eller

Läs mer

Kort introduktion till AkzoNobels Life-Saving Rules (Bohus)

Kort introduktion till AkzoNobels Life-Saving Rules (Bohus) Life-Saving Rules Kort introduktion till AkzoNobels Life-Saving Rules (Bohus) Peter Kemi 2012-12-05 1 Introduktion Våra Life-Saving Rules är åtta grundläggande säkerhetsregler som kommer att vara obligatoriska

Läs mer

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN

FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN FLÖDESMÄTNING I TULLBODEN MÄTRAPPORT Figur 1: Mätpunkten i brunnen till höger i bild. Rapport Göteborg 2013-01-09 Uppdragsnummer 1351719000 SWECO Gullbergs strandgata 3 Box 2203, 403 14 Göteborg Telefon

Läs mer

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa.

Mätning av effekt och beräkning av energiförbrukning hos ett ute spa. Kontaktperson Mathias Johansson 2015-06-16 5P03129-02 rev. 1 1 (4) Energi och bioekonomi 010-516 56 61 mathias.johansson.et@sp.se Nordiska Kvalitetspooler AB Box 22 818 03 FORSBACKA Energimätning på utespa

Läs mer

Ansökan enligt miljöbalken komplettering IV september 2015

Ansökan enligt miljöbalken komplettering IV september 2015 Bilaga K:10 Summering av inlämnade dokument, rättelser och kompletterande information i ansökan om tillstånd enligt miljöbalken Bilaga PV Platsval lokalisering av slutförvaret för använt kärnbränsle Samrådsredogörelse

Läs mer

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR

Föreläggande om genomförande av åtgärder avseende driften av SKB:s kärntekniska anläggningar Clab och SFR Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) Box 250 101 24 Stockholm Beslut Vårt datum: 2014-04-06 Diarienr: SSM2013-5903 Handläggare: Elisabet Höge Telefon: +46 8 799 4430 Föreläggande om genomförande av åtgärder

Läs mer

FORSMARK. En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB

FORSMARK. En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB FORSMARK En kort faktasamling om kärnkraft och Forsmarks Kraftgrupp AB OM FORSMARK Forsmark är Sveriges yngsta kärnkraftverk som har drivits sedan 1980. Varje år producerar tre reaktorer en sjättedel av

Läs mer

Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2

Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2 Sida: 1/13 Granskningsrapport Datum: 2011-05-27 Vår referens: SSM 2011/1821 Tillståndshavare: Ringhals AB Objekt: Ringhals 2 Granskningsgrupp: Tomas Almberger, Tage Eriksson Författare: Tomas Almberger,

Läs mer

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN

RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN Värt att veta om ENERGIMÄTNING av fjärrvärme RADIATORTERMOSTATER RUMSTEMPERATUR TILLOPPSTEMPERATUR TRYCKFÖRHÅLLANDEN i fjärrvärmenätet TRYCK OCH FLÖDE 1 VÄRT ATT VETA För att informera om och underlätta

Läs mer

Fud-program 2004 Svensk Kärnbränslehantering AB

Fud-program 2004 Svensk Kärnbränslehantering AB Fud-program 2004 Program för forskning, utveckling och demonstration av metoder för hantering och slutförvaring av kärnavfall, inklusive samhällsforskning Svensk Kärnbränslehantering AB Swedish Nuclear

Läs mer

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara.

Syfte Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Utrymningsväg Via utrymningsväg skall snabb och säker utrymning kunna ske vid brand eller annan fara. Det ej finns lösa belamrande föremål som blockerar utrymningsvägen t ex möbler, skåp eller annan utrustning.

Läs mer

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2013. Slutförvarsansökan under prövning: kompletteringskrav och framtidsalternativ SOU 2013:11

Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2013. Slutförvarsansökan under prövning: kompletteringskrav och framtidsalternativ SOU 2013:11 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2013 Slutförvarsansökan under prövning: kompletteringskrav och framtidsalternativ SOU 2013:11 Kunskapsläget på Kärnavfallsområdet 2013 Slutförvarsansökan under prövning:

Läs mer

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta

SweTherm. Villaprefab, fjärrvärme och varmvattenberedning. SweTherm AB 2002-05-27. Värt att veta Värt att veta Om man tidigare har haft en oljepanna, varmvattenberedare, elpanna, eller den gamla typen av fjärrvärmecentral så får man nu en ny och modern varmvattenreglering. Och för att detta ska fungera

Läs mer

Varför ventilerar vi?

Varför ventilerar vi? Varför ventilerar vi? Tillsätta syre och ren luft Tillsätta eller bortföra fukt Värma eller kyla Föra bort föroreningar (emissioner) gaser,rök, partiklar mm Föra bort överskottsvärme produktion, solinstrålning

Läs mer

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004

Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 Checklista för utvärdering av miljöledningssystem enligt ISO 14001:2004 I checklistan gäller det att instämma med de påståenden som anges i listan för att vara säker på att verksamhetens miljöledningssystem

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

Statens räddningsverks författningssamling

Statens räddningsverks författningssamling Statens räddningsverks författningssamling Utgivare: Key Hedström, Statens räddningsverk ISSN 0283-6165 Statens räddningsverks föreskrifter om utförande, utrustning och användning av skyddsrum; Utkom frän

Läs mer

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp

Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp 1 (12) Ventilation- och uppvärmningssystem, 7,5 hp Provmoment: Tentamen Ladokkod: TB0121 Tentamen ges för: En1 Tentamensdatum: 2012-05-31 Hjälpmedel: Miniräknare Tentamen består av två delar, den ena med

Läs mer

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat).

BILAGA. En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). En handmanövrerad mekanisk apparat för dosering av vätska till en behållare för titreranalys (så kallad digital titreringsapparat). Apparaten består av en justerbar mekanisk fördelare med plats för en

Läs mer