Mottagare. Kristinestad stad. Dokument. Delgeneralplanebeskrivning. Datum KRISTINESTAD DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Mottagare. Kristinestad stad. Dokument. Delgeneralplanebeskrivning. Datum KRISTINESTAD DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK"

Transkript

1 3 Mottagare Kristinestad stad Dokument Delgeneralplanebeskrivning Datum KRISTINESTAD DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK

2 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-2 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK Författare Jonas Lindholm, Maria Niemi, Ville Yli-Teevahainen Datum , , Granskare Päivi Märjenjärvi Ramboll Teräsgränd 1-3E VASA T

3 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-3 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER Identifikationsuppgifter Delgeneralplaneområdets läge Planens namn och syfte 6 2. SAMMANDRAG Olika skeden i planläggningsprocessen Delgeneralplanen Genomförandet av delgeneralplanen 7 3. UTGÅNGSPUNKTERNA Utredning om förhållandena i området Allmän beskrivning av området Människors levnadsförhållanden och livsmiljön Jord- och berggrunden, vattnet, luften och klimatet Växt- och djurarter, naturens mångfald och naturresurserna Region- och samhällsstrukturen, samhälls- och energiekonomin och trafiken Stadsbilden, landskapet, kulturarvet och den byggda miljön Markägoförhållanden Planeringssituationen Planer, beslut och utredningar som berör planområdet De riksomfattande målen för områdesanvändningen Österbottens landskapsplan Landskapsplanens etapplan Landskapsplanens etapplan Österbottens landskapsplan Generalplan Detaljplan Byggnadsordningen Tomtindelning och tomtregister Grundkarta Skyddsbeslut OLIKA SKEDEN I PLANERINGEN AV DELGENERALPLANEN Planeringsstart och beslut som gäller denna Deltagande och samarbete Intressenter Anhängiggörande Deltagande och växelverkan Myndighetssamarbete MÅL FÖR DELGENERALPLANEN REDOGÖRELSE FÖR DELGENERALPLANEN Planens struktur Dimensionering Elöverföring Service Uppnåendet av målen för miljöns kvalitet Områdesreserveringar PLANENS KONSEKVENSER 22

4 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING Utredning om konsekvenserna i planeringsområdet Allmän beskrivning av konsekvenserna Konsekvenser för människors levnadsförhållanden och livsmiljön Konsekvenser för jord- och berggrunden, vattnet, luften och klimatet Konsekvenser för växt- och djurarter, naturens mångfald och naturresurserna Konsekvenser för region- och samhällsstrukturen, samhälls- och energiekonomin och trafiken Konsekvenser för stadsbilden, landskapet, kulturarvet och den byggda miljön Konsekvenser för försvarsmaktens funktion Sammantagna konsekvenser med närliggande vindkraftsprojekt Störande faktorer i miljön Uppföljning av planens konsekvenser Beteckningar och bestämmelser Namn GENOMFÖRANDE AV DELGENERALPLANEN Genomförande och tidsplanering 58 BILAGOR: Bilaga 1 PDB (Program för deltagande och bedömning) Bilaga 2 Bulleranalys Bilaga 3 Skugganalys Bilaga 4 Synlighetsanalys Bilaga 5 Fotomontage Bilaga 6 Bemötanden till utkastskedets respons Bilaga xx Bemötanden till förslagsskedets respons (tillsätts senare i processen) BAKGRUNDSUTREDNINGAR: Kristiinankaupungin Pohjoisen tuulivoimapuiston merikotkien seuranta 2019 Kristiinankaupungin Pohjoisen tuulivoimapuiston voimalapaikkojen maastotarkistukset 2019 Kristiinankaupungin Pohjoisen tuulivoimapuiston merikotkien kevätseuranta 2015 Kristiinankaupungin Pohjoisen tuulivoimapuiston pesimälinnustoselvitys 2013 Kristiinankaupungin pohjoisen tuulipuistohankkeen lintujen kevätmuutonselvitys 2013 Kristiinankaupungin Pohjoisen tuulipuistohankkeen lepakkoselvitys 2013 Kristinestad Norr Miljökonsekvensbedömningsbeskrivning

5 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1 Identifikationsuppgifter Planeringen förverkligas som ett samarbetsprojekt mellan Kristinestad stad och Ramboll Finland Oy. Information om detta program och planläggningsprojekt fås av stadens kontaktperson. PLANLÄGGARE: Kristinestad stad Lappfjärdsvägen Kristinestad Tel. (06) PLANLÄGGNINGSKONSULT: Ramboll Finland Oy Hovrättsesplanaden 19 E VASA Tel Kontaktperson: Tekniska direktörens ersättare Niklas Brandt Tel e-post: Kontaktperson: Gruppchef Jonas Lindholm, YKS-605 T e-post: AKTÖR: Kristinestad-Tjöck Vindpark Ab c/o Fortum Power and Heat Oy PL 100, FORTUM Kontaktperson: Hans Vadbäck Puh e-post: 1.2 Delgeneralplaneområdets läge Planläggningsområdet är beläget ca 10km nordost om Kristinestads centrum. Området ligger öster om riksväg 8 i gränsområdet där Kristinestads, Närpes och Bötoms kommungränser möts. Omgivningen på och kring planläggningsområdet består av obebyggd skogsmark. Bild 1. Vindkraftparkens riktgivande läge anvisat med rött Lantmäteriverket.

6 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-6 Bild 2. Områdets riktgivande utsträckning Lantmäteriverket. 1.3 Planens namn och syfte Planens namn är DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK. Målsättningen med projektet är att uppgöra en delgeneralplan för vindkraft som ger möjlighet att bevilja direkta bygglov för 20 vindkraftverk med en totalhöjd om högst 250m (MBL 77). 2. SAMMANDRAG 2.1 Olika skeden i planläggningsprocessen Stadsstyrelsen beslutar att en delgeneralplan för området kan uppgöras PDB (Program för deltagande och bedömning) till påseende Stadsstyrelsen besluter om att godkänna Ramboll Finland Oy som ny planläggare för projektet. Samtidigt noteras att aktören ändrar till Tjöck II Norr Vindpark Ab. Uppdaterat PDB behandlades Planutkast till påseende _..202_ Planförslag till påseende. Stadsstyrelsen godkände delgeneralplanen. Stadsfullmäktige godkände delgeneralplanen.

7 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING Delgeneralplanen Den centrala markområdesreserveringen i delgeneralplanen är Jord- och skogsbruksdominerat område (M-1) och Område för vindkraftverk (tv-xx). Övriga områden utgörs av Riktgivande placering av jordkabel, Nuvarande vägförbindelse och Riktgivande ny vägförbindelse eller vägförbindelse som märkbart förbättras. Se delgeneralplanekartan. 2.3 Genomförandet av delgeneralplanen Förverkligandet av delgeneralplanen kan påbörjas när delgeneralplanen blivit godkänd i stadsfullmäktige och vunnit laga kraft. Förverkligandet ankommer på den rådande aktören och/eller på privata markägare. 3. UTGÅNGSPUNKTERNA 3.1 Utredning om förhållandena i området Delgeneralplaneområdet utgörs i huvudsak av skogsfastigheter. För att på området tillgodose miljövärden och naturens mångfald finns det delområden att beakta Allmän beskrivning av området Delgeneralplaneområdet omfattar ett ca 1500 ha stort område. Området är beläget mellan byarna Tjöck och Mörtmark, öster om riksväg 8 i Kristinestad stad. På området finns varken permanent- eller fritidsboende. Området är obebyggt och utgörs av skogsfastigheter Människors levnadsförhållanden och livsmiljön Inom området finns inte bostäder, närmsta bostad finns på ca 1,5 km från närmaste planerade vindkraftverk. De närmast boende bor främst i de närbelägna byarna som omger området. Delgeneralplaneområdet används i rekreationssyfte av de närboende, speciellt området kring Tornberget. I området finns även flertalet jakttorn Jord- och berggrunden, vattnet, luften och klimatet Marken består främst av moränmark, men små och fläckvisa förekomster av sankmark, tunna torvlager, tjocka torvlager, grovsand och grovmo, mjäla och finmo samt sten- och bergsbunden mark förekommer även på delgeneralplaneområdet. Bilden nedan visar var på området de olika jordartsförekomsterna förekommer.

8 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-8 Bild 3. Jordmånskarta för delgeneralplaneområdet. Områdets ungefärliga läge angivet med röd cirkel. Största delen av området består av moränmark (ljusbrun färg). GTK, Lantmäteriverket. Från området leds vattnet i huvudsak via Molnån söderut till Tjöck å, vilken senare leder ut vattnet till Norrfjärden i centrala Kristinestad. Grundvattenområden finns inte i områdets direkta närhet. Se bilden nedan. Luftkvaliteten på området kan anses som god. Bild 4. Delgeneralplaneområdets ungefärliga läge angivet med grön färg. Avrinningsområdena med lila färg. Grundvattenområdena med blå färg.

9 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING Växt- och djurarter, naturens mångfald och naturresurserna Delgeneralplaneområdet är ett lugnt skogsområde. Inom delgeneralplaneområdet finns det inga Natura-2000 områden, närmsta Natura2000-området ligger på ett avstånd av över 1 km. I samband med delgeneralplaneprojektet och MKB-processen har uppgjorts flertalet utredningar beträffande bl.a. naturtyper och växtlighet, flyttfåglar, häckande fåglar samt direktivarter. På basen av dessa har konstaterats att förverkligande av en vindkraftspark kan genomföras utan att det uppstår oskäliga olägenheter, även om konsekvenser uppstår och osäkerheter förekommer. I arbetet kommer utförda utredningar beaktas, samt uppdateras vid eventuella ändringar från den ursprungliga tanken (antal vindkraftverk, positioner etc). Bild 5. Utdrag ur MKB-beskrivningen konstaterade naturvärden inom området. Inom området finns utöver dessa även flygekorre som beaktas i planeringen (visas inte på denna karta). Under terrängsäsongen 2018 gjordes undersökningar i terrängen (fåglar, växtlighet, flygekorre) på alla platser som planerats för vindkraftverk och som togs upp medan arbetet med utkastet till delgeneralplan pågick. Vid utredningarna under terrängsäsongen 2018 upptäcktes inga särskilda naturvärden på kraftverksplatserna eller vid servicevägarna till dessa platser med undantag av ett objekt som tangerar en kraftverksplats. Vid kanten av ett område som planerats för byggande av ett vindkraftverk hittades ett nytt naturobjekt (skogsområde med flygekorre, rikligt med murkna träd och bl.a. vanlig lunglav) som inte har noterats i den tidigare MKB-processen. Det här objektet har nu beaktats med beteckningen luo på plankartan och kraftverkets placering ändrades. Till planförslaget har positionerna delvis ändrats, nya positioner har rapporterats som en del av planförslaget på basen av terränggranskningar Naturvärden förekommer inte inom planerade byggnadsplatser. Till planförslaget har även ytterligare utredningar beträffande havsörnen utförts, resultaten av denna utredning har rapporterats i separat konfidentiell bilaga som endast delges myndigheter.

10 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING Region- och samhällsstrukturen, samhälls- och energiekonomin och trafiken Med en regional utgångspunkt är området utformat för att innefatta, i Finlands mått mätt, storskaliga vindkraftsparker, förutom redan befintliga tätortsområden, byamiljöer och glesbygdsområden. Bild 6. Delgeneralplaneområdets riktgivande utsträckning anvisat med röd färg. Byområde anvisat med grön färg. Blå färg påvisar var landskapsbebyggelse/glesbygdsbebyggels är placerad. Tätort anvisas med rött. YKR, SYKE, Lantmäteriverket. På delgeneralplaneområdet finns arbetsplatser inom jord- och skogsbruk. Enstaka lokala arbetsplatser finns både i och kring byarna runt området, men de boende som inte jobbar inom jord- eller skogsbruket, har i huvudsak sina arbetsplatser på annat håll. Delgeneralplaneområdet nås via riksväg 8. Lokala och mindre vägar från riksvägen leder sedan in till området Stadsbilden, landskapet, kulturarvet och den byggda miljön Inom det direkta närområdet för delgeneralplanen finns inte något område med en definierbar stadseller tätortsbild. På närområdet bör det istället ses utgående från ett byaperspektiv. Tjöck och Mörtmark är typiska österbottniska byar, där en naturnära och lantlig miljö präglar boendet. Den del av delgeneralplaneområdet som är ämnad för vindkraftsproduktion utgörs av skogsmark. I samband med delgeneralplaneprojektet och MKB-processen har uppgjorts arkeologisk utredning över de tilltänkta positionerna för vindkraftverken. Utredningen har beaktats i MKB-processen och skall beaktas vid uppgörande av delgeneralplanen.

11 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING Markägoförhållanden Fastigheterna på området ägs i huvudsak av privatpersoner, största delen har ingått arrendeavtal med aktören. 3.2 Planeringssituationen Planer, beslut och utredningar som berör planområdet De riksomfattande målen för områdesanvändningen De reviderade riksomfattande målen för områdesanvändningen fick laga kraft den Målen för områdesanvändningen är grupperade enligt sakinnehåll i följande helheter: Fungerande samhällen och hållbara färdsätt Ett effektivt trafiksystem En sund och trygg livsmiljö En livskraftig natur- och kulturmiljö samt naturtillgångar En energiförsörjning med förmåga att vara förnybar Österbottens landskapsplan 2030 Landskapsfullmäktige vid Österbottens förbund godkände landskapsplanen Planen fastställdes av miljöministeriet Bild 7. Utdrag ur Österbottens landskapsplan och riktgivande läge för planeringsområdet. (fastställd: ). Inom planeringsområdet, eller i dess närhet, finns följande beteckningar i landskapsplanen: Utveckling av å- och älvdalarna, Riktgivande friluftsled, Område med turistattraktioner / utvecklingsområde för turism och rekreation, Område som är särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald (luo).

12 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING Landskapsplanens etapplan 1 Etapplandskapsplan 1, Lokalisering av kommersiella tjänster i landskapet, berör inte delgeneralplaneområdet Landskapsplanens etapplan 2 Etapplandskapsplan 2 fastställdes av miljöministeriet den Planläggningsområdet är beläget inom tv-2-område (Långmarken), vilket betyder att området lämpar sig för vindkraftsproduktion av regional betydelse (>10 vindkraftverk). Bild 8. Utdrag ur etapplan 2 (fastställd ) Österbottens landskapsplan 2040 Målsättningen är en godkänd plan våren Den nya landskapsplanen kommer att ersätta Österbottens landskapsplan 2030 och dess etapplandskapsplaner. Bild 9. Utdrag ur förslag till landskapsplan 2040.

13 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-13 Största förändringen jämfört med gällande landskapsplan kan ses i ett nytt elförbindelsebehov på kommungränsen mellan Närpes och Kristinestad samt att fornlämningar har märkts ut på kartan. Ett område som skall inrättas som naturskyddsområde SL, har tillkommit Generalplan På planeringsområdet finns inte någon gällande generalplan eller delgeneralplan. Planläggningsområdet angränsar i norr till Pjelax-Böle vindkraftspark med 41 anvisade vindkraftverk (godkänd ). Planen beaktas i planeringen. Bild 10. Utdrag ur delgeneralplanen för Pjelax-Böle vindkraftspark Detaljplan På planeringsområdet finns inga gällande detaljplaner Byggnadsordningen Byggnadsordningen är godkänd av stadsfullmäktige i Kristinestad den

14 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING Tomtindelning och tomtregister Tidsenliga uppgifter från Lantmäteriverket har använts som informationen angående fastighetsindelningen på området Grundkarta Lantmäteriverkets grundkarta i rasterformat har använts som bas i planeringen Skyddsbeslut Inom delgeneralplaneområdet finns inga befintliga skyddsområden eller Natura-2000 områden. Fornminnen finns inom och i närheten av området. Grävning, övertäckning, ändring och motsvarande ingrepp är förbjudet att utföra på området enligt fornminneslagen. Fornlämningarna ingår i uppgjord arkeologisk utredning från MKB-skedet vilken beaktas i planläggningen. Inom planområdet finns det delvis två fastigheter som ägs av Forststyrelsen, av vilka det i framtiden ämnas grunda ett naturskyddsområde i enlighet med naturskyddslagen. Området uppmärksammas i samband med planläggningen. Bild 11. Kända fornminnen (röd) och inrättade skyddsområden (grå) i anslutning till planläggningsområdet.

15 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING OLIKA SKEDEN I PLANERINGEN AV DELGENERALPLANEN Som första steg utarbetas ett Program för deltagande och bedömning (PDB). PDB sätts till officiellt påseende. Under påseendeskedet kan intressenter lämna in påpekanden och av myndigheter begärs utlåtande. PDB är en informativ handling och berättar om vad planläggningsarbetet handlar om, vilka lagparagrafer som styr planläggningen och vem som står som kontaktperson vid eventuella frågor. Om behov finns uppdateras PDB under planläggningsprocessen. Som andra steg utarbetas ett utkast för markanvändning, i vilket inkommen respons från påseendeskedet för PDB beaktas. Uppgjorda och befintliga utredningar som berör projektet beaktas. När en fungerande planlösning erhållits sätts utkastet till officiellt påseende. Under påseendeskedet kan intressenter lämna in påpekanden och av myndigheter begärs utlåtande. Som tredje steg utarbetas ett förslag, i vilket inkommen respons från påseendeskedet för utkastet beaktas. Förslaget uppgörs för att erhålla en optimal lösning. När en fungerande planlösning erhållits sätts förslaget till officiellt påseende. Under påseendeskedet kan intressenter lämna in anmärkningar och av myndigheter begärs utlåtande. Som fjärde steg görs vid behov tekniska justeringar i förslaget. Tekniska justeringar utförs på basen av inkommen respons från påseendeskedet för förslaget, samt genom att korrigera eventuella och observerade justeringsbehov. Stora förändringar i förslaget kan medföra att förslaget åter en gång sätts till officiellt påseende. Små korrigeringar i förslaget kräver dock inte ett nytt påseendeskede. Som femte, och sista, fas skall kommunen/staden godkänna förslaget. Besvär kan göras mot godkännandet. Inkommer inga besvär vinner planen laga kraft. 4.1 Planeringsstart och beslut som gäller denna Stadsstyrelsen har den beslutat att en delgeneralplan kan uppgöras för området och att aktören står för alla kostnader. Staden har godkänt ny planläggare för projektet den Vid samma tillfälle konstaterades även att den projektdrivande aktören numera är Tjöck II Norr vindpark Ab. 4.2 Deltagande och samarbete Intressenter Intressenter är markägarna och de vars boende, arbete eller andra förhållanden kan påverkas betydligt av planen samt de myndigheter och sammanslutningar vars verksamhetsområde behandlas i planeringen. Intressenter har möjlighet att delta i beredningen av planen, bedöma verkningarna av planläggningen och skriftligen eller muntligen uttala sin åsikt om saken. Som intressenter i planeringen har följande definierats (enligt MBF 20 ): Intressenter i planeringen är åtminstone: Staden Kristinestads olika förvaltningar Bötom kommun Kaskö stad Närpes stad Östermark kommun Väskustens tillsynsnämnds miljösektion NTM-centralen i södra Österbotten NTM-centralen i Österbotten Österbottens förbund

16 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-16 Österbottens museum Österbottens räddningsverk Forstsyrelsen Finlands skogscentral Huvudstaben Traficom Vilt- och fiskeriforskningsinstitutet Fingrid oyj Alla de vars boende, arbete eller övriga förhållanden kan påverkas betydligt av planen: Användare, innehavare, markägare och invånare i planeringsområdet och dess influensområde. Företag, föreningar och sammanslutningar, vilkas verksamhetsområde eller intressegrupper planen kan ha konsekvenser för Anhängiggörande Planeringsarbetet anhängiggjordes den Angående projektstarten har det meddelats allmänheten genom kungörelse. Föredragningslistor och protokoll har även kunnat ses på Deltagande och växelverkan PDB (Program för deltagande och bedömning) i sin första version var framlagt under tiden Planutkastet var framlagt under tiden Samtidigt har begäran om utlåtande över utkastet sänts till de myndigheter och sammanslutningar vars område berörs av planeringen. Över planutkastet inkom 8 utlåtanden och 2 åsikter. Bemötanden till inlämnad respons, se bilaga 6. Förslaget var framlagt under tiden _. Begäran om utlåtande har sänts till de myndigheter och sammanslutningar vars område berörs av planeringen. Över förslaget inkom utlåtanden och anmärkningar. (kompletteras senare) Bemötanden till inlämnad respons, se bilaga xx (tillsätts senare i processen) Myndighetssamarbete I beredningsskedet ordnades ett myndighetssamråd (MBL 66 och MBF 18 ) den Kontaktmyndighetens utlåtande gällande MKB-processen är givet Beslut om tillämpande av MKB-förfarande begärs av NTM-centralen under planläggningsprocessen på basen av de ändrade planerna i vindkraftens effekt och höjd eftersom detta kan anses ha väsentliga konsekvenser för omgivningen. Enligt beslut givet den krävs inte nytt MKB-förfarande.

17 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING MÅL FÖR DELGENERALPLANEN Delgeneralplanens målsättning har förändrats sedan miljökonsekvensbedömningsförfarandet avslutades år Utgångsläget enligt alternativen i MKB, var att bygga mellan 19 och 32 vindkraftkraftverk på området, vardera med en effekt på ca 5 MW. Efter att MKB-processen avslutats har etapplan 2 trätt ikraft och projektet bytt ägare. Den nya målsättningen i delgeneralplanens utkastskede var 26 vindkraftverk med en högsta höjd om 250m per vindkraftverk. Effekten per kraftverk är uppskattningsvis 4-4,5MW. Till planens förslagsskede har vindkraftverkens antal ändrats och optimerats till att fungera optimalt med Pjelax-Böle vindkraftspark, vilken i praktiken sitter ihop med Kristinestad norr. Detta för att det numera är samma ägare till bägge vindkraftsparkerna. Optimeringen av Kristinestad norr har resulterat i att vindkraftverkens antal reducerats till 20 st. Totalhöjd samma som i utkastskedet, effekten ca 5-7MW per kraftverk. Gällande elöverföringen och trafikeringen till området kommer denna förverkligas i samråd med Pjelax-Böle vindkraftspark, vilken har alla nödvändiga tillstånd ikraft för att parken ska kunna förverkligas. All intern elöverföring kommer förverkligas med jordkabel, men vidare från Pjelax-Böle ansluts parkerna gemensamt till stamnätet via anslutningsledning till Kristinestad elstation. 6. REDOGÖRELSE FÖR DELGENERALPLANEN Bakgrund till planutkastet: Efter att MKB-processen avslutats har en ny placeringsidé för vindkraftverken utretts. Som grund för detta har uppgjorts nya utredningar gällande såväl buller, skuggning, synlighet samt naturvärden. Konsekvenserna av de nya utredningarna presenteras under kapitel 7. Naturvärdena har granskats under våren/sommaren Granskningen har gjorts mot en placeringsidé som enligt tillgänglig information inte påverkar någon värdefull miljö eller dylikt i negativ bemärkelse, men som innefattar det önskade kraftverksantalet och där buller- och skuggutredningarnas resultat uppfyller gällande riktvärden och rekommendationer utfärdade av miljöministeriet. På basen av de fynd som gjordes i terrängen har vindkraftverkens positioner justerats något till bättre lämpade platser där de inte föranleder olägenheter (vkv 8, 10). Slutliga positioner presenteras i planutkastet, se plankartan.

18 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-18 Bild 12. Utdrag ur planutkastet Bakgrund till planförslag : Efter att planutkastet varit framlagt har projektet bytt ägare igen. Ägaren är nu samma som för Pjelax-Böle vindkraftspark. Till följd av detta har ändringar i vindkraftverkens antal och placeringar utförts och utretts till planens förslagsskede, för att optimera driften. Som grund för förslaget har även ytterligare utredningar gällande havsörn utförts. Varje byggnadsplats som presenteras i planförslaget har även granskats för potentiella naturvärden. I samband med kartläggning av naturvärdena för nya positioner har inte spår av fornlämningar kunna skönjas. På basen av nytt material har planens konsekvensbedömning uppdaterats. Rapporter som inte är sekretessbelagda har bifogats planbeskrivningen, övriga delges endast myndigheter vars område innehållet berör. Elöverföringen kommer förverkligas tillsammans med grannparken, vilken har alla tillstånd i kraft för att parkerna ska kunna förverkligas. Utredningar gällande elöverföringen har således utretts i samband med planeringen av Pjelax-Böle vindkraftspark.

19 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-19 Ett tidigare s-1 område (METSO-område) har ändrats till SL i planförslaget för att stämma överens med den kommande Landskapsplanen Området är förvärvat för att det ska inrättas som naturskyddsområde. För att inte medföra potentiella olägenheter för SL-området kommer inte vägen genom ifrågavarande område användas vid vindkraftsparkens förverkligande, vilket var läget i utkastskedet. Skillnaden mellan positionerna från planutkastet till planförslaget har illustrerats i nedanstående bild. Bild 13. Skillnad mellan utkastets och förslagets positioner. Utkastskedet med rött, förslagsskedet med svart.

20 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-20 Bild 14. Utdrag ur planförslag Planens struktur Delgeneralplanen innefattar två centrala beteckningar, Jord- och skogsbruksdominerat område (anges som M-1 på delgeneralplanekartan) och område för vindkraft (anges med tv-xx och streckad linjering på delgeneralplanekartan). Nämnda beteckningar påvisar var man får bedriva skogsbruk och var man får bygga vindkraftverk. Beteckningarna är centrala eftersom huvudsyftet med uppgörandet av delgeneralplanen är att bygglov skall kunna beviljas på basen av planen, men samtidigt att inte ge markägarna förbud angående idkandet av skogsbruk, jakt, bär- och svampplockning osv. Övriga beteckningar anger bl.a. viktiga områden för naturens mångfald, vägdragningar och fornminnen, d.v.s. infrastruktur och områden som tas i beaktan pga. områdenas karaktär och särdrag, men som i grund och botten är delar av det jord- och skogsbruksområde som dominerar delgeneralplanen. Specifika områden inom jord- och skogsbruksområdena kan således vara skyddade.

21 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING Dimensionering På delgeneralplaneområdet får uppföras 20 st vindkraftverk. Totalhöjden för respektive vindkraftverk är 250 m. Byggplatserna för vindkraftverk kan studeras på delgeneralplanekartan. 6.3 Elöverföring Elöverföringen inom delgeneralplaneområdet är planerad att ske med jordkabel längs befintliga vägar. Således förhindras negativa konsekvenser för dels skogsägare samt närboende. Kristinestad Norr vindkraftspark kommer anslutas till stamnätet via Pjelax-Böle vindkraftspark. Från Pjelax-Böle, vilket har en färdigt utredd lösning/anslutningstillstånd för elöverföringen, kommer bägge parkerna anslutas till Kristinestad elstation i huvudsak via jordkabel. Jordkabel kommer användas till den del av sträckan då man ska gå under Riksväg 8, varefter den övergår tillfälligt till luftledning längs befintlig ledningsgata (EPV-alueverkko-Metsäboard 100kV) söderut. Den sista kilometern av kabelsträckningen sker igen med jordkabel. 6.4 Service För området behövs ett fungerande vägnät, så att eventuella servicearbeten kan utföras och för att markägarna skall ha tillgång till sina fastigheter. Befintligt vägnät kan utnyttjas och förbättras. Nya vägar behövs endast i liten utsträckning. Service kan utföras utan att betydande negativa konsekvenser uppstår. 6.5 Uppnåendet av målen för miljöns kvalitet Känsliga och värdefulla biotoper samt områden som är av betydelse för djur- och fågellivet har undersökts i de för delgeneralplanen utförda naturinventeringarna. På de områden som på något vis behöver beaktas, så placeras varken nya vägar eller vindkraftverk. På de områden där man under byggtiden är tvungen att forma terrängen för vindkraftverkens fundament, nya vägar och förbättring av befintliga vägar samt dragning av jordkabel, förorsakar delgeneralplanen förändringar/ingrepp i jord- och berggrunden. 6.6 Områdesreserveringar M-1 Jord- och skogsbruksdominerat område. Delgeneralplaneområdet utgörs i sin helhet av jord- och skogsbruksdominerat område. Inom jord- och skogsbruksområdet finns andra bestämmelser som anvisar såväl möjligheter som begränsningar på delgeneralplaneområdet. MY Jord- och skogsbruksdominerat område med särskilda miljövärden. På delgeneralplanekartan har anvisats sådana områden som har en säregenskap att beakta. tv-xx Område för vindkraftverk. För detta ändamål har i planen reserverats 20 områden. På respektive plats är det möjligt att bygga ett vindkraftverk med en maximalhöjd om 250 m. luo-1 Område som är särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald.

22 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-22 På delgeneralplanekartan har anvisats sådana områden som har en biotop, eller annan säregenskap, att beakta. SL Naturskyddsområde Med beteckningen anges naturskyddsområden som inrättats eller avses bli inrättade med stöd av NVL. På området får inte vidtas sådana åtgärder som kan äventyra områdets skyddsvärden. SM Fornminnesområde. Kända fornminnen anvisas på kartan med denna, eller med en objektsbeteckning. Huvudsakliga delgeneralplanebeteckningar listade ovan. Övriga beteckningar presenteras på delgeneralplanekartan. 7. PLANENS KONSEKVENSER Markanvändnings- och bygglagen 9 - Utredning av konsekvenserna när planer utarbetas En plan ska grunda sig på planering som omfattar bedömning av de betydande konsekvenserna av planen och på sådana undersökningar och utredningar som planeringen kräver. När planens konsekvenser utreds ska planens uppgift och syfte beaktas. När en plan utarbetas ska miljökonsekvenserna, inklusive de samhällsekonomiska, sociala och kulturella konsekvenserna, samt övriga konsekvenser av planen och av undersökta alternativ utredas i behövlig omfattning. Utredningarna ska omfatta hela det område där planen kan tänkas ha väsentliga konsekvenser. Markanvändnings- och byggförordning 1 - Utredning av konsekvenserna när planer utarbetas Vid utredning av sådana konsekvenser av planer som avses i 9 i markanvändnings- och bygglagen (132/1999) beaktas tidigare gjorda utredningar samt andra omständigheter som inverkar på behovet av utredningar. Utredningarna ska innehålla tillräckliga uppgifter för att det ska vara möjligt att bedöma vilka betydande direkta och indirekta konsekvenser genomförandet av planen har för 1) människors levnadsförhållanden och livsmiljö, 2) jord- och berggrunden, vattnet, luften och klimatet, 3) växt- och djurarter, naturens mångfald och naturresurserna, 4) region- och samhällsstrukturen, samhälls- och energiekonomin och trafiken, 5) stadsbilden, landskapet, kulturarvet och den byggda miljön. 6) utvecklingen av en fungerande konkurrens inom näringslivet. Om sådana väsentliga konsekvenser av en generalplan eller detaljplan som avses i 9 markanvändnings- och bygglagen utsträcker sig till en annan kommuns område, skall kontakt med denna kommun hållas i tillräcklig utsträckning vid utredningen av konsekvenserna av planen. Om de väsentliga konsekvenserna av planen utsträcker sig till området för ett annat förbund på landskapsnivå, skall kontakt på motsvarande sätt upprätthållas med detta förbund.

23 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING Utredning om konsekvenserna i planeringsområdet Som grund för bedömningen har nyttjats redan tidigare utarbetade utredningar, undersökningar och planeringar. Utredningarna gällande buller, skuggning, synlighet samt naturvärden har uppdaterats från MKB-skedet som grund för konsekvensbedömningen. 7.2 Allmän beskrivning av konsekvenserna Konsekvenserna för delgeneralplaneområdet bedöms genom granskning av nuvarande och planlagd områdesanvändning. Vid konsekvensbedömningen beaktas, förutom i punkt 7.1 Utredning om konsekvenserna i delgeneralplaneområdet, även intressenters och olika intressentgruppers synpunkter och åsikter. 7.3 Konsekvenser för människors levnadsförhållanden och livsmiljön För att förhindra att eventuella oskäliga konsekvenser uppstår bör man se till att vindkraftverken är tekniskt justerbara så att kraftverkens driftstid vid behov kan justeras så att gränsvärden/rekommendationer utfärdade av miljöministeriet uppfylls. Buller: Som grund för utvärdering av konsekvenserna för människors levnadsförhållanden och livsmiljö nyttjas den av miljöministeriet utgivna publikationen Planering av vindkraftsutbyggnad Miljöförvaltningens anvisningar I publikationen har gränsvärdena för bullret anvisats enligt följande: Bild 15. Utdrag ur Planering av vindkraftsutbyggnad Miljöförvaltningens anvisningar I den uppgjorda bullersimuleringen har man använt sig av en vindkraftsmodell vars totalhöjd är 250m. Turbinen är av modellen Vestas V MW, rotordiameter 162m. Denna turbinmodell har en ljuddata/-nivå som är samma, eller högre, än den turbinmodell som senare troligtvis förverkligas i byggskedet. På detta sätt utreds alltså en maximikonsekvens redan i planläggningsskedet som är lätt att uppfylla senare i förverkligandeskedet. Senare, i samband med bygglovsförfarandet, säkerställs slutligen att den valda kraftverksmodellen uppfyller bullerkraven. Enligt uppgjord bullersimulering befinner sig inga bostäder inom 40db-gränsen varvid oskäliga konsekvenser för de närboende inte torde uppstå.

24 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-24 Bild 16. Bullersimuleringen påvisar att inga bostäder är innanför gränsen 40 db, avståndet till närmsta bostad är ca 1,5km. Ramboll Finland Oy.

25 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-25 Skuggning: När solen skiner bakom vindkraftverket sker det snabba variationer av ljus och skugga, dvs. det förekommer skuggeffekter. Roteringen av rotorbladen ger upphov till en rörlig skugga som bero-ende på vindkraftverkets storlek, läge och solens vinkel kan sträcka sig ända upp till 1 3 kilometer från vindkraftverket. Skuggeffekten beror på väderleken och kan i allmänhet bara ses under soliga dagar och under vissa tider av dygnet. För att minska effekten kan vindkraftverken programmeras så att de stoppas för de tider som är mest kritiska för skuggeffekten. För Finlands del har det inte fastställts gränsvärden eller getts rekommendationer angående blinkeffekten (skuggning), således har man i miljöministeriets anvisning p förespråkat användning av de gränsvärden som gäller för Tyskland, Danmark och Sverige; I flera länder har det fastställts gränsvärden eller getts rekommendationer för i vilken utsträckning blinkeffekter får förekomma. Till exempel i Tyskland är gränsvärdena för de beräknade maximisituationerna, utan att solskenstimmarna beaktas, 30 timmar per år och 30 minuter per dag. I en så kallad verklig situation bör blinktiden begränsas till 8 timmar per år. I Danmark tillämpas i allmänhet högst 10 timmar per år som gränsvärde för verkliga situationer. Motsvarande rekommendation i Sverige är högst 8 timmar per år och 30 minuter per dag. I Finland har det inte fastställts gränsvärden eller getts rekommendationer angående skuggeffekten Skuggsimuleringen har gjorts med WindPro-programmets Shadow-modul. I simuleringen har som vindkraftverkets totalhöjd använts 250 m och rotordiameter 170 m. Information om rotorbladets profil baserar sig på bladdata från Vestas V162 vilket har förstorats till att motsvara en rotordiameter 170. Enligt modelleringen överskrids gränsvärdet på 8 h/år vid två bostadshus, gränsvärdet 10 h/år överskrids inte vid något bostads- eller fritidshus i närheten av planområdet. Resultatet framgår av nedanstående bild.

26 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-26 Bild 17. Skuggningssimuleringens resultat. Gränsvärdet 8h/år överskrids vid 2 punkter, 10 h/år överskrids inte Ramboll Finland Oy.

27 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-27 Ifall trädbeståndet enligt nyaste tillgängliga information beaktas i simuleringen, kan konstateras att påverkan är mycket ringa och ger endast småskalig påverkan i det absoluta närområdet; Bild 18. Skuggningssimuleringens resultat då skogsbeståndet beaktats Ramboll Finland Oy. NOGGRANNARE INFORMATION OM UPPGJORDA SIMULERINGAR, SE BILAGORNA BULLER- OCH SKUGGUTREDNING.

28 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-28 Gällande förändring i landskapsbilden är betraktarens åsikt subjektiv och där av faller tyngden på angivna riktvärden och rekommendationer. Därför kan det också anses att till de delar som riktvärden och rekommendationer uppfylls så påför inte delgeneralplanen några oskäliga olägenheter. I området för vindkraftsparken får/kan skogsbruk fortsättningsvis bedrivas, dock inte på det direkta anläggningsområdet för respektive vindkraftverk. Detsamma gäller t.ex. bär- och svampplockning samt t.ex. idkandet av jakt. Befolkningens struktur påverkas inte av vindkraftsparken, däremot ändras själva boendemiljön. Vindkraftverken blir synliga från ställvisa platser i både närområdet som i de omkringliggande byarna och blir således en del av den alldagliga landskapsbilden. Landskapsbildens utformning upplevs genom subjektiva åsikter och frågan huruvida bilden förbättras, inte förändras eller styrs mot en försämring är svårt att bedöma. En annan bidragande faktor till befolkningens ökning eller minskning är arbetsplatsernas antal i det direkta närområdet. Under vindkraftsparkens uppbyggnadsfas kommer det att vara mera liv och rörelse i trakten, men på lång sikt skapar inte vindkraftsparken några andra jobb än eventuella servicearbeten. Planområdet och de omgivande områdena används främst för skogsbruk och till utövande av rekreation på basen av allemansrätten. Även jakt bedrivs på området. Summering: I delgeneralplanen har man placerat vindkraftverkens anläggningsplatser till sådana delområden att angivna gränsvärden för buller inte överskrids, varvid oskäliga konsekvenser inte torde uppstå. Skuggningen som uppstår av vindkraftverken är beroende av såväl dess positioner som t.ex. väderlek och trädbestånd. Enligt nuvarande positioner överskrids inte gränsvärdet/rekommendationen 8-10 h/år. Genom att se till att vindkraftverken är tekniskt justerbara kan man se till att överskridningar inte sker, vilket gör att oskäliga konsekvenser inte torde uppstå. Detta har även beaktats i allmän bestämmelse i delgeneralplanen. Människors livsmiljö torde inte påverkas på ett betydande sätt. 7.4 Konsekvenser för jord- och berggrunden, vattnet, luften och klimatet Anläggandet av såväl vägar som fundament och kranplatser kräver endast ytliga ingrepp i markytan, och ingreppen kan därför inte påstås medföra några långsiktiga eller geografiskt vidsträckta konsekvenser. När byggnadsskedet är över, produceras miljövänlig energi och varken jordmånen eller berggrunden kommer i det skedet att belastas. Som bränslefri energiproduktionsform är vindkraften också till fördel för såväl luftkvaliteten som klimatet i sig. Planområdet befinner sig inte på grundvattenområde. En vindkraftsetablering kan påverka ytvattnet genom att vattnets naturliga balans tillfälligt förändras under byggnationen. När jordbyggnadsarbetet tar fart finns möjlighet att ytvattnets kvalitet tillfälligt präglas av ämnen som lösgörs ur jordmånen och av eventuella maskinella olje- samt bränsleläckage som kan förekomma på alla arbetsplatser. Såväl risken till nämnda föroreningar som konsekvenserna av dem bör ses som ringa, och man bör lagra miljöfarliga ämnen på ändamålsenligt sätt. Summering: Det kan konstateras att vindkraftverk i drift inte påverkar luftkvaliteten, klimatet eller jord- och berggrunden med några betydande negativa konsekvenser. Konsekvenserna för grundvattnet anses obetydliga. Under driftskedet kommer vindkraftsparken inte att orsaka några negativa konsekvenser för ytvattnet. Under byggnadsfasen finns dock risk till arbetsrelaterade oljeläckage eller olyckor. Det är också under denna fas som det ur ett föroreningsperspektiv ligger den största risken till att marksubstanser i den lokala närmiljön förorenas. Genom att lagringen av bränslen och dyl. sker i ändamålsenliga kärl/cisterner, minimeras också risker för miljöpåverkan. Risken till negativa konsekvenser för den lokala miljön kan därför bedömas som icke betydande och liten.

29 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING Konsekvenser för växt- och djurarter, naturens mångfald och naturresurserna Häckande fåglar Vid undersökningarna i terrängen förekom inga fågelarter med betydande skyddsvärde på de områden som reserverats för vindkraftsbyggande i planen och där finns inga häcknings-, födo- eller rastområden som är viktiga för fågelbeståndet. Vindkraftverken som planeras på planområdet placeras främst i ganska unga gallrings- och plantbestånd samt på områden med kalhyggen (bild 22) där antalet par av arter som trivs i gamla, enhetliga skogsområden redan nu är mycket litet. Beträffande servicevägar utnyttjas främst de befintliga vägarna som förstärks. Vindkraftsbyggnationen leder till att endast en liten del av projektområdets landareal får annan markanvändning till följd av byggandet. Därför kan förändringarna av livsmiljön till följd av att vindkraftverken byggs bedömas bli av liten betydelse, eftersom de drabbar främst fågelarter som är vanliga och ordinära i skogsmiljöer. Viktiga fågelvärden på planområdet förekommer bl.a. på det METSO-skyddsobjekt som innehas av Forststyrelsen och som har skaffats för naturskyddsändamål. Där påträffas bl.a. tretåig hackspett, sparvuggla (hade sitt bo i ett naturligt hål sommaren 2018), trädkrypare, lundsångare och lavskrika. På platsen finns grov och gammal gran-asp-blandskog med många hålträd. I skogen finns också ett revir för flygekorre. Utgående från den respons som kommit efter planutkastet ändrades projektplanen så att en riktgivande serviceväg och en jordkabel inte mera anvisas längs den nuvarande skogsvägen som löper genom det här skogsskiftet, utan en helt ny serviceväg norr om skogsskiftet har planerats till vindkraftverket (nr 6). Genom denna ändring behöver exempelvis inga träd tas bort för att bredda servicevägen på den fastighet som skaffats för naturskyddsändamål, och det kommer inte att bli någon störande trafik där. Samtidigt har avståndet till vindkraftverksplatsen norr om skogsskiftet blivit längre. På så sätt medför planlösningen inte mera några betydande konsekvenser på det aktuella skogsskiftet. Skogsskiftet har beaktats med planbeteckningen SL. Planområdet ingår i FINIBA-området Sydösterbottens skogar (bild 19), som är en helhet bestående av vidsträckta, enhetliga, barrträdsdominerade skogsområden i Sydösterbottens kustområde. Det här FINIBA-områdets totalareal utgör hela 517 km 2 och ligger inom flera olika kommuners område. Kriteriearter på FINIBA-området Sydösterbottens skogar är tjäder, lavskrika och tretåig hackspett. Bild 19. FINIBA-området Sydösterbottens skogar och planavgränsningen (blå streckad linje).

30 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-30 Det är osäkert om lavskrika numera förekommer permanent på projektområdet, för beståndet av lavskrika i Sydösterbotten har minskat kraftigt under de senaste årtiondena och exempelvis i Kristinestad har det under de senaste åren funnits endast ett känt revir, medan de största förekomsterna av lavskrika i Sydösterbotten ligger längre norrut. I samband med MKB-utredningarna för vindkraftsprojektet Kristinestad Norr observerades en lavskrika i juli 2013 nära det skogsområde som är utmärkt som SL-område i planförslaget. Tidigare, hösten 2012, observerades också lavskrika ungefär i samma trakt i samband med att höstflyttningen studerades. Det är dock möjligt att ett tidigare okänt revir för lavskrika fortfarande kan finnas på planområdet. Inga vindkraftverk kommer dock att byggas i de gamla och enhetliga kärrgranskogar som är viktigast som revirmiljö för lavskrikan (bild 23). Vindkraftsbyggnationen ökar i någon mån fragmenteringen av skogslandskapet, vilket ökar de negativa konsekvenserna för lavskrikan liksom andra fågelarter som kräver enhetliga skogsområden (bl.a. tjäder). Ändringen av skogslandskapet till följd av vindkraftsbyggnationen är dock liten i förhållande till de årliga förändringarna av skogslandskapet till följd av det vanliga skogsbruket. I naturutredningarna har det inte gått att få tjäderns eventuella spelplatser på planområdet bekräftade. Det finns endast en observation (spår, fjädrar) som tyder på en spelplats väster om Pikku- Myrkky, där avståndet till närmaste planerade kraftverk är cirka 200 meter. Observationerna av tretåig hackspett på planområdet gällde området med gammal skog som har beaktats med SL-beteckning. Planlösningens konsekvenser för lavskrika, tjäder och tretåig hackspett bedöms bli små, eftersom byggandet sker huvudsakligen utanför de livsmiljöer som de här arterna föredrar, och de betydelsefullaste områdena med grövre skog har beaktats med beteckningarna SL och Område som är särskilt viktigt med tanke på naturens mångfald (se även kapitlet om växtlighet och naturtyper samt bild 22 och 23). I planlösningen har man åstadkommit tillräckliga skyddsavstånd till stora rovfåglars (havsörn 3,0 km och fiskgjuse 2,0 km) närmaste kända boplatser som finns i boregistret (bl.a. Södra Österbottens NTM-central, e-post ). Kraftverkens avstånd till de här boplatserna är tillräckligt stort för att hindra direkta störningar och skyddsavstånden är i enlighet med rekommendationerna (bl.a. Rydell m.fl. 2017, WWF 2015). Planlösningens kraftverk hindrar inte heller ovannämnda rovfågelarter från att röra sig i området och deras flygstråk till de främsta födosöksområdena. Sommaren 2019 studerades också havsörnarnas flygning på projektområdet och bon söktes där, men i utredningarna kom man inte till klarhet om något bo. En noggrannare konsekvensbedömning beträffande havsörnen presenteras i en konfidentiell bilaga som inte är offentlig och som är avsedd endast för myndigheterna på grund av dess känsliga innehåll. Flyttfåglar Som möjliga påverkningsmekanismer för flyttfåglarna undersöktes ett förverkligande av planförslaget om vindkraft på området Kristinestad Norr tillsammans med andra vindkraftsprojekt i närregionen, hur mycket det skulle öka olika arters vuxendödlighet på grund av kollisioner eller om det eventuellt kan ändra fåglarnas invanda flyttstråk och rastområden. Det viktigaste bakgrundsmaterialet för den här bedömningen var de uppföljningsundersökningar av flyttfåglar som har gjorts i Norra Österbotten under flera år för att utreda konsekvenserna av de vindkraftverk som byggts (FCG 2017). Undersökningens huvudresultat i Norra Österbotten var att vindkraftsparkerna inte har skurit av fåglarnas flyttstråk ens på deras huvudflyttstråk i kustområdet vid Bottenviken. Små ändringar i flyttstråken har observerats då fåglarna har tagit en omväg runt vindkraftsparkerna. I övrigt går fåglarnas flyttning på området på samma sätt som innan vindkraftsparkerna byggdes. Enligt utredningarna har antalet fågelkollisioner vid vindkraftverken blivit betydligt färre än vad man har uppskattat i projektens planeringsskeden.

31 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-31 Av flyttfåglarna är bl.a. gäss, sångsvanar och tranor sådana arter som flyttar i stort antal i närheten av planområdet och rör sig över den vidsträckta kustremsan. Projektens kollisionsdödlighet modellerades. Därefter har man fått uppgifter om hur fåglarna förhåller sig till vindkraft under liknande förhållanden. Det har visat sig att flyttfåglarna anpassar sig till vindkraftsbyggandet bättre än vad man på förhand väntat sig. Den kollisionsdödlighet som projektet Kristinestad Norr och vindkraftsparkerna i närregionen förorsakar för flyttfåglarna modellerades enligt nya rekommendationer och erfarenheter med hjälp av Bands (2007, 2013) planmodell. I undersökningen ingick förutom projektet Kristinestad Norr också Pjelax-Böle, Svalskulla, Västervik, Dagsmark, Lappfjärd, Lakiakangas, Lakiakangas II, Rajamäenkylä, Ömossa, Ömossa II, Mikonkeidas (Storå), Mikonkeidas (Kristinestad), Korpi-Matti och Korvenneva, totalt 345 kraftverk. Uppskattningen av genomflyttande fåglar var densamma som använts i Naturabedömningen för Österbotten. På de områden för vilka det inte fanns uppskattningar av mängden genomflyttande fåglar i materialet för Österbottens landskapsplan användes uppskattningen av mängden genomflyttande fåglar vid närmast belägna område. Andelen fåglar som flyger på riskhöjd (= typisk rotorhöjd, meter) antogs vara i enlighet med erfarenheterna från många olika undersökningar i terrängen (jfr t.ex. fågelutredningen vid Puskakorvenkallio vindkraftspark i Pyhäjoki, Tuohimaa 2018). I beräkningen antogs rotordiametern vara (i medeltal) 133 meter och rotationshastigheten 10 sekunder/varv. Kraftverken antogs snurra 75 % av tiden. Andelen väjande fåglar antogs motsvara de rekommendationer som finns i litteraturen. För svanar rekommenderas att man ska räkna med att 99,7 % väjer (Whitfield & Urquhart 2015), och för gäss rekommenderas 99,8 % (Douse 2013). Den lägsta väjningsfaktorn i beräkningarna rekommenderas för havsörn (95 %) (SNH 2010). För trana hittades ingen rekommendation, men i den här beräkningen användes konservativt en andel på 99 % väjande tranor. Tranor har mycket sällan hittats som kollisionsoffer t.ex. i Tyskland (t.ex. Rydell m.fl. 2012). Den nedre gränsen för kollisionsuppskattningens gaffel har beräknats enligt rekommendationer i litteraturen. Vid beräkning av gaffelns övre gräns antogs andelen icke-väjande vara en dubblering av rekommendationen. Tabell 1. Resultat enligt Bands modell för vissa fågelarters kollisionsrisk på Kristinestad Norrs område och på vindkraftsområdena i närregionen. Det är skäl att jämföra resultaten med erfarenheterna från uppföljningen av fågelpåverkan vid vindkraftsparkerna i Norra Österbotten (FCG 2017). Av de nämnda arterna har där endast havsörnar och skrattmåsar hittats som kollisionsoffer vid vindkraftverk. Art Andel som väjer (rekommendation) Andel som väjer (försiktig) Uppskattning på riskhöjd m Dödlighetsprognos individer/år Sångsvan 0,997 0, % 0,9-1,7 Sädgås 0,998 0, % 2,1-4,2 Grågås 0,998 0, % 0,6-1,2 Trana 0,990 0, % 3,5-7,1 Havsörn 0,950 0, % 1,2-2,4 Fjällvråk 0,980 0, % 0 Skrattmås 0,980 0, % 7,2-14,3 Skarv 0,980 0, % 0,1-0,2 Lomfåglar 0,992 0, % 0,4-0,9

32 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-32 Enligt modelleringen visar en uppskattning av dödligheten vid vindkraftverk i hela regionen jämfört med arternas populationer och deras årliga dödlighet att konsekvensen blir liten. I förhållande till populationens storlek skulle den högsta dödligheten i den här undersökningen gälla havsörnen. Havsörnspopulationens tolerans ökas av dess kraftiga beståndsökning under de senaste årtiondena. Fåglarnas totala dödlighet skulle naturligtvis vara större, då man beaktar alla arter. Utgående från studier i Kalajoki och Pyhäjoki (FCG 2017) uppskattas högst några fåglar/kraftverk/år kollidera med vindkraftverk. Kollisionerna bedöms gälla främst lokala och kringstrykande fåglar, inte flyttande fåglar. Under den tid som konsekvenserna för fåglarna undersöktes upptäcktes vid uppföljningarna inte en enda fågel som skulle ha kolliderat med ett vindkraftverk, fastän beteendet för totalt tiotusentals fåglar studerades på vindkraftsparkernas områden i flera års tid. Det är skäl att notera att utgångsantagandena i hög grad påverkar resultatet av bedömningen. Den viktigaste variabeln är uppskattningen av andelen fåglar som väjer, men osäkerheten beror också på andra tal. Modelleringen ska betraktas som endast riktgivande, men den är tillräcklig för att slutsatser ska kunna dras. Uppskattningen av dödligheten gäller i det här sammanhanget direkt flyttningsflygning. I Kalajoki-Pyhäjoki har man inte heller upptäckt några kollisioner vid tranornas, svanarnas och gässens lokala flygningar, exempelvis mellan övernattnings- och födoområdena. Projektområdet Kristinestad Norr ligger inte mellan fåglarnas viktiga födo- och raståkrar och kustområdet (se bild 20 och 21). Projektområdet ligger på ett skogbevuxet område där det inte finns några särskilt tydliga leder som styr fågelflyttningen och inga vidsträckta åker- och våtmarksområden som flyttfåglarna utnyttjar som födo- och rastområden. Ådalen i nord-sydlig riktning längs Teuvanjoki öster om projektområdet samt Tjöck ådal i riktning nordost-sydväst söder om området koncentrerar däremot tydligt fågelflyttningen i områdets närhet både på höstarna och på vårarna. I synnerhet för sångsvanar och måsar utgör ådalen en formation som tydligt styr flygningen. Även en del av havsörnarna verkar tydligt följa ådalen under sin flyttning. Ett annat område som tydligt styr fåglarnas flyttning är området mellan riksväg 8 och Bottniska vikens kust. Mellan de fem vindkraftverken i Svalskulla och projektet Kristinestad Norr ligger en cirka tre kilometer bred korridor helt fri från vindkraftverk vid riksväg 8. Vid Teuvanjoki ådal blir det en cirka fem kilometer bred kraftverksfri korridor i förhållande till närmaste vindkraftsprojekt som planeras i Bötom och Dagsmark. Om alla vindkraftsprojekt förverkligas kan ådalarna vid Tjöck å och Teuvanjoki koncentrera flyttningen mera än tidigare, då exempelvis en del av gässen flyger mot Kainasto i Kauhajoki där de brukar rasta på åkrarna. Det bedöms att projektet inte ger upphov till någon nämnvärd barriäreffekt för flyttfåglarnas eller de lokala fåglarnas flygningar. Under höstflyttningen möter fåglarna från norr först de lagakraftvunna vindkraftsområdena i Pjelax-Böle, varvid fåglarnas flyttstråk troligen av naturen fördelas längre västerut till Pjelax samt också österut till Teuvanjoki ådal. Då kan flyttsträckans längd, tidsåtgången och fåglarnas energibehov öka. I undersökningar har barriäreffekterna dock inte noterats ha några betydande konsekvenser för flyttfåglarna, eftersom flyttsträckan ändå är så lång att den eventuella förlängningen av flygsträckan på grund av omvägen inte orsakar någon nämnvärd ökning av energiförbrukningen (t.ex. Madsen m.fl. 2009). Vindkraftsprojekten i Kalajoki-Pyhäjoki (FCG 2017) har inte alls påverkat antalet fåglar som flyttar via området, och de små inverkningar som noterats på flyttstråken gäller lokala och mera småskaliga förändringar i fåglarnas flyttstråk, då fåglarna tar en omväg runt vindkraftsparkerna (bild 20 och 21).

33 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-33 Bild 20. Skisserade flyttstråk efter att vindkraftverken har byggts och viktiga rastområden med gult raster.

34 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-34 Bild 21. Skisserade höstflyttstråk och rastområden. Vid bedömning av störande påverkan spelar åkrarna och de stora fåglar som rastar där en viktig roll. Det har observerats att svanar och många gåsarter söker sig bort från vindkraftverkens närhet (eller föredrar åtminstone områden längre bort) ända till 500 meters avstånd (Percival 2003; Fijn m.fl. 2012, Arbets- och näringsministeriet 2017). Kristinestad Norr ligger så långt från flyttfåglarnas viktiga rastområden (figur 20 och 21) att det inte ökar den eventuella störningen från andra vindkraftverk.

35 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-35 Flygekorrar och fladdermöss Projektets byggåtgärder sker inte inom kända revir för flygekorrar, deras födoområden eller andra livsmiljöer som lämpar sig för flygekorrar. Projektets byggåtgärder hindrar inte arten från att röra sig och förflytta sig inom eller genom området. Den öppning som ska röjas i skogen för servicevägarna är normalt cirka meter bred och hindrar därför inte flygekorrar från att röra sig där. Flygekorren är inte heller känd för att vara särskilt känslig för buller. Den förekommer ju också i omedelbar närhet av livligt trafikerade vägar och mänsklig bebyggelse. Vindkraftverkens snurrande rotorblad når som lägst ned till 80 meters höjd och medför ingen kollisionsrisk för flygekorrarna. Konsekvenserna för flygekorrar bedöms bli små. Inga föröknings- och rastplatser för fladdermöss ligger på de områden som är reserverade för vindkraftsbyggande. Projektområdet ligger inte på fladdermössens viktiga flyttstråk. I de fladdermusutredningar som gjordes på vindkraftsområdena norr om projektområdet (bl.a. Pjelax-Böle) blev det endast enstaka observationer av trollpipistrell (tidigare namn trollfladdermus) under flyttningstiden. De viktigaste flygstråken för flyttande fladdermöss går sannolikt väster om projektområdet nära kustlinjen. Rydell m.fl. (2012) har i flera undersökningar konstaterat att fladdermössens flyttaktivitet är som störst vid kusten och i närheten av öar. Även Ijäs (2014) konstaterade i sina undersökningar av fladdermöss i Satakunta att flygaktiviteten under flyttningstiden för exempelvis trollpipistrell minskade betydligt då man rörde sig mot inlandet, medan den var som livligast nära kustlinjen. Projektområdet Kristinestad Norr är ett enhetligt skogsområde och avståndet till kusten är cirka fem kilometer. På projektområdet finns inga vattendrag eller höga åsar som kunde styra flyttningen. Därför bedöms konsekvenserna för flyttande fladdermöss bli liten. Växtlighet och naturtyper I delgeneralplanen har det beaktats att värdefulla naturobjekt och naturens mångfald ska bevaras. Att planen fullföljs bedöms inte orsaka några kännbara konsekvenser för mångfalden i vegetationen, naturtyperna eller de livsmiljöer som naturen erbjuder. På områdena där vindkraftverken och servicevägarna ska byggas finns enligt förhandsuppgifter och de utredningar som gjorts inga sådana naturtyper som avses i naturvårdslagen 29, värdefulla livsmiljöer som avses i skogslagen 10, värdefulla småvatten som avses i vattenlagen 11, hotade naturtyper eller livsmiljöer för hotade organismarter. Skogarna på de områden där vindkraftverk och servicevägar ska byggas utnyttjas intensivt i skogsbruket och innehåller gallringsbestånd av olika åldrar, där undervegetationen består av ordinära arter som är typiska för det växtgeografiska området. Vindkraftverkens byggområden har till största delen planerats i unga skogsbestånd, och fragmentering av skogsfigurer med grövre och gamla granbestånd har undvikits (se bild 22 och 23).

36 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-36 Bild 22. Planförslagets kraftverk och vägar i förhållande till skogens åldersstruktur på området. Bild 23. Planförslagets kraftverk och vägar i förhållande till granbestånden på området.

37 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-37 Planeringsområdets viktigaste naturobjekt är den skogsfastighet som Forststyrelsen har skaffat för naturskyddsändamål samt starrmossen Kätsträsket. På de här områdena har i planen inte anvisats några vindkraftverk eller annan markanvändning som kunde hota deras särdrag. Områdena har beteckningarna SL och MY i planen. Träden och växtligheten på byggområdena försvinner till följd av avverkningar och bearbetning av marken. Konsekvenserna för växtligheten och naturtyperna blir dock små, eftersom arterna på byggområdena är ordinära arter som är vanliga i mineraljordsskogar, och inga hotade arter eller andra beaktansvärda arter eller hotade naturtyper har observerats vid inventeringarna i terrängen. Konsekvenserna av vindkraftsbyggandet för projektområdets naturtyper och växtlighet bedöms bli små och motsvarar närmast sedvanliga skogsbruksåtgärder samt byggande av skogsbilvägar. Då vindkraftsprojektet byggs kommer det att öka fragmenteringen av skogsområdena, fastän områdena som kommer att bebyggas utgör endast några procent av hela planeringsområdets areal. Den fragmenterande inverkan minskas av att servicevägarna byggs på befintliga skogsvägar och körspår, så behovet av att röja helt nya rutter är ganska litet. Under driften påverkar vindkraftsprojektet inte växtligheten och naturtyperna. Under driften orsakar vindkraftsparken under normala förhållanden inga utsläpp som kunde påverka växtligheten i omgivningen kring byggområdena. Vindkraftverkens drift begränsar inte skogsbruksåtgärder. Efter avslutad drift kan inverkan på växtligheten delvis återställas. Kraftverkens bygg- och resningsområden kommer huvudsakligen att beskogas och anpassas till omgivningen. Naturskydd På området eller i dess omedelbara närhet finns inga naturskyddsområden eller Natura 2000-områden. Projektets konsekvenser för naturskydds- och Naturaområden har bedömts i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning (bakgrundsutredning). I miljökonsekvensbedömningen konstaterades att projektet inte orsakar några betydande konsekvenser för naturskydd och skyddsområden. 7.6 Konsekvenser för region- och samhällsstrukturen, samhälls- och energiekonomin och trafiken Region- och samhällsstrukturen Projektområdet ligger avskilt från den övriga planlagda samhällsstrukturen i Kristinestad stad. Då kraftverken byggs samt då de är i drift kommer detta att förändra planläggningsområdets struktur, eftersom vägar, elöverföringsnät, eventuella elstationer och anläggningsområden måste byggas. Området används då inte bara för jord- och skogsbruk utan också för industriell energiproduktion. Region- och samhällsstrukturens konsekvenser under vindkraftverkens driftstid utgörs i huvudsak av visuella förändringar riktade mot landskapet, vilka uppstår av de massiva strukturerna, bullret under vindkraftverkens funktion, blinknings- och skuggningskonsekvenser på närbebyggelsen. Sett till den mer lokala strukturen kommer projektområdets huvudsakliga användningsändamål även i fortsättningen att vara skogsområde och där av kommer vindkraftsparken inte nämnvärt att begränsa eller förändra områdets interna karaktär, förutom till de delar där vindkraftverkens anläggningsplatser och servicevägar placeras. Det bör beaktas att en eventuell framtida nybyggnation, från nuvarande byggnation och i riktning mot vindkraftsparken, begränsas. Att anlägga en vindkraftspark begränsar markanvändningen i närområdet. I och för sig ligger delgeneralplaneområdet utanför den byggda miljön och således rekommenderas inte heller att nybyggnation, främst med avseende på fast boende, uppförs på själva delgeneralplaneområdet. Genom att kända markanvändningsbehov blivit beaktade i planläggningsarbetet har betydande konsekvenser i detta avseende förhindrats.

38 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-38 Samhälls- och energiekonomin Projektet har en indirekt och direkt sysselsättande inverkan. Som bränslefri energiproduktionsform ökar vindkraften egenförsörjningen av förnyelsebar energi och funktionssäkerheten av el. Jord- och skogsbruk som bedrivs på det aktuella delgeneralplaneområdet kan fortsätta. Det kan och bör nämnas att nämnda näringsgrenar delvis påverkas, eftersom delområden tas i användning när infrastruktur, fundament och kranplatser skall anläggas. Förutom nämnda näringsgrenar finns det inga andra arbetsplatser på, eller någon annan näringsverksamhet, som bör beaktas. Avkastningen av inkomstskatterna och bl.a. fastighetsskatterna har positiva konsekvenser för kommunens ekonomi och vindkraftsproduktionen kan inom turismen användas som en positiv attraktionsfaktor. Elöverföring All elöverföring kommer internt i området att förverkligas som jordkabel. Jordkablarna grävs ned i marken till ca en meters djup och de placeras i huvudsak i anslutning till servicevägarna. Att placera jordkablarna in till befintliga (skogs)vägar underlättar servicearbeten och samtidigt undviks specifika ledningsgator i direkta skogsområden, vilket skulle medföra intrång i från tidigare orörda, och där av även enhetliga, skogsbruksmarker och odlingsområden. Konsekvenserna av förverkligande av jordkabeln anses ringa. Bild 24. Typskärning av områdesbehovet för en 110kV jordkabel. Kabeln kräver ca 5m trädfritt område i drift, och ca lika mycket till vid anläggande Österbottens förbund. De planerade vindkraftverken i Kristinestad Norr vindkraftspark kommer anslutas till stamnätet via Pjelax-Böle vindkraftpark. Jordkabel kommer användas inom planläggningsområdet. Luftledningen kommer vara utanför planläggningsområdet, konsekvenserna av ledningen har bedömts i samband med planeringen av själva ledningen och i samband med planeringen av Pjelax- Böle vindkraftspark. Eftersom man nyttjar tidigare ledningsgata för denna torde inte betydande konsekvenser uppstå.

39 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-39 Trafik Trafiken till delgeneralplaneområdet är planerat via Pjelax-Böle vindkraftspark, vilken har anslutningstillstånd till nödvändiga övergripande landsvägar. Således krävs inte nya anslutningar till någon övergripande väg för att kunna förverkliga området. Det befintliga vägnätet förbättras för att motsvara transporternas krav. Skador som orsakats av transporter på vägnätet repareras under byggnadsskedet och efter byggnadsskedet repareras vägarna för att motsvara ursprungligt skick. I praktiken ändras inte den dagliga trafiken på delgeneralplaneområdet under vindkraftsparkens driftskede. Årligen utförs ca 2-4 servicebesök per kraftverk förknippade med vindkraftverkens förutsägbara underhåll. Utöver detta görs ca 1-5 oförutsägbara servicebesök per kraftverk. Dessa besök görs i huvudsak med paket- och personbil. Inverkan på trafiken och trafiksäkerheten är som störst under vindkraftsparkens byggnadsskede. I vindkraftparkens byggnadsskede uppstår trafikmängder som en följd av byggnadsarbetet, dessa har uppskattats på basen av transportbehov för marksubstanser och komponenter som krävs för anläggandet (bl.a. kraftverkskomponenter, fundament, lyftplatser och vägar). I följande tabell har en grov uppskattning gjorts för byggnadsskedets trafikmängder gällande tung trafik. Utöver dessa transporter kommer det också under byggnadsskedet att uppstå en del personbilstrafik på området. Uppskattade trafikmängder i nedanstående tabell. Transport Trafikmängder Per kraftverk Park 20 st Kraftverkskomponenter Lyftkran Fundament Betong Fundament Stål 2 40 Lyftplatser Upprustning av väg Ny väg Sammanlagt De negativa konsekvenserna kring trafiken och vägnätet bör ses som småskaliga eftersom de är relativt kortvariga i långa loppet. Under tiden för förverkligandet kan dock transporterna anses vara en olägenhet eftersom man använder lokala mindre vägar där det normalt inte är någon betydande trafik. Således kan byggfasen upplevas som en olägenhet för de som dagligen använder de befintliga vägarna. Transporten av vindkraftskomponenter bör styras till den vägsträckning som klarar av såväl långa som tunga transportekipage. Om specialtransporter informeras i förväg och man försöker förverkliga dem under tidpunkter när inverkan på områdets trafik är så liten som möjligt. Olägenheterna som uppstår av trafiken, som föranleds av vindkraftparken, kan minskas genom att styra trafiken till lämpliga tidpunkter. Det eftersträvas att den tunga trafikens transporter utförs mellan kl. 7 och kl. 21. Angående specialtransporterna eftersträvas att dessa utförs vid tidpunkter när den övriga trafikens framfart inte märkbart störs. På bebyggda delar längs närliggande mindre vägar kan väghållaren vid behov sänka hastighetsbegränsningen under byggnadsskedet. På så vis minskas framför allt riskerna som berör till lätt trafik. De mest betydande trafikkonsekvenserna som orsakas av projektet riktas till projektområdets närhet, där till exempel kross- och betongtransporter genomförs. Dessutom inverkar specialtransporterna på hur trafiken flyter på vägar av lägre vägklass.

40 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-40 Summering: Som slutsats kan nämnas att transporterna kommer att ske längs vägar av både högre och lägre ordning och av olika karaktär, där bärigheten bland dem kan variera. Vid behov upprustas vägarna till att motsvara transportkraven och skador orsakade av transporter repareras. Angående trafikens konsekvenser kan temporära störningar närmast förekomma under byggnadsskedet och under ett eventuellt avvecklingsskede. Konsekvenserna för trafiken bedöms sammantaget som ringa, eftersom trafiken bör ses som kortvarig i det långa loppet. Vindkraftverken är placerade så långt från bygdevägar att de under driftstiden inte förorsakar fara för den allmänna trafiken. 7.7 Konsekvenser för stadsbilden, landskapet, kulturarvet och den byggda miljön I det flacka Österbotten påverkas kraftverkens synlighet främst av hur mycket terrängen skymmer sikten samt mängden åkerområden. På de öppna odlingsområdena i älv- och ådalarna syns kraftverken långt, men också där begränsas sikten i hög grad av växtligheten längs vattendragen och kring bosättningen. Inverkan på landskapet kan anses vara störst om de landskapsobjekt som drabbas är klassificerade som värdefulla och speciellt känsliga. Sådana platser är i synnerhet värdefulla landskapsområden av riksintresse, regionalt värdefulla kulturlandskap i landskapsplanen, kulturhistoriskt värdefulla objekt, sönderskurna skärgårdslandskap och andra enhetliga landskap vid vattendrag samt naturlandskap av ödemarkskaraktär såsom skyddade, vidsträckta, öppna myrmarker. Landskapet kan antingen vara ett naturlandskap eller en kulturmiljö skapad av människor. I kulturmiljön kan man särskilja kulturlandskap och byggd kulturmiljö och den omfattar också fasta fornlämningar och vårdbiotoper. Planens landskapspåverkan och det förändrade intrycket från olika delområden har analyserats via fotomontage och synlighetsanalyser. Nedanstående bildmontage förevisar på vilket sätt ett förverkligande av den utarbetade delgeneralplanen samt närliggande vindkraftsparker kan förändra landskapsbilden. Uppgjorda fotomontage kan studeras mer noggrant i Bilaga 5 Fotomontage. I fotomontagen har även beaktats närbelägna vindkraftsparker. Svalskullas vindkraftverk har förverkligats.

41 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-41 Bild 25. Fotopunkter för uppgjorda bildmontage. Fotomontage från numrerade platser nedan, se även skild bilaga för bilder i större format.

42 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-42 FOTOPUNKT 1 TJÖCK Ger en bild av påverkan på Butsbackens bybebyggelse (RKY) i Tjöck by från Tjöckvägen (6651) från ådalens kulturlandskap. Bild 26. Vy till Butsbackens bybebyggelse i Tjöck (Kristinestad Norr och Svalskulla flera vindkraftverk synliga), konsekvenser små. Bild 27. Vy till Butsbackens bybebyggelse i Tjöck (Kristinestad Norr och Svalskulla samt Pjelax-Böle mera vindkraftverk synliga), konsekvenser ringa. Det kan konstateras, att påverkan inte är betydande även om alla parker presenterade ovan förverkligas enligt det maximala antalet vindkraftverk de planerats för. Vindkraftverken är belägna i fjärrlandskapet på ett över sex kilometer långt avstånd, där de ofta smälter in i bakgrundslandskapet. Vindkraftverken är svåra att urskilja då de knappt når över trädgränsen. Konsekvenser i ett öppet landskap är större, men konsekvenser av vindkraftverken lindras genom att de placeras relativt tätt intill varandra. Tätheten kan anses bättre ur landskapsmässig synvinkel, eftersom vyn inte blir så spridd jämfört om vindkraftverken vore placerade över hela horisonten.

43 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-43 FOTOPUNKT 2 STADSBRON Ger en bild av vindkraftverkens inverkan på stadsmiljön i nära anslutning till RKY-miljön Kristinestads rutplaneområde. Bild 28. Vy från stadsbron (Kristinestad Norr och Svalskulla flera vindkraftverk synliga), liten påverkan. Bild 29. Vy från stadsbron (Kristinestad Norr och Svalskulla och Pjelax-Böle fler vindkraftverk synliga), påverkan liten. Det kan konstateras, att påverkan inte är betydande även om alla parker presenterade ovan förverkligas enligt det maximala antalet vindkraftverk de planerats för. Vindkraftverken är svåra att urskilja, eftersom de placeras i fjärrlandskapet och knappt når över trädgränsen.

44 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-44 FOTOPUNKT 3 KRISTINESTADS HAMN Ger en bild av vindkraftverkens inverkan på stadsmiljön i anslutning till RKY-miljön Kristinestads rutplaneområde. Bild 30. Vy från stads hamn (Kristinestad Norr och Svalskulla flertalet vindkraftverk synliga), påverkan liten. Bild 31. Vy från stads hamn (Kristinestad Norr, Svalskulla samt Pjelax-Bjöle något fler vindkraftverk synliga), påverkan liten. Till Kristinestads rutplaneområde riktas inte omfattande eller betydande landskapspåverkan på grund av distansen (7 10 km till närmaste vindkraftverken).

45 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-45 FOTOPUNKT 4 RIKSVÄG 8, TJÖCK Ger en bild av inverkan på miljön över de öppna åkerområdena från Riksväg 8, Tjöck. Bild 32. Vy från Riksväg 8, Tjöck (Kristinestad Norr och Svalskulla största delen av vindkraftverken synliga), påverkan ringa. Bild 33. Vy från Riksväg 8, Tjöck (Kristinestad Norr, Svalskulla samt Pjelax-Böle något fler vindkraftverk synliga), påverkan stor. Påverkan över ett öppet landskap är stor. Intrycket och således även vindkraftparkens påverkan lindras dock genom det att de befinner sig i fjärrlandskapet och vindkraftverken har placerats relativt tätt intill varandra. Tätheten kan anses bättre ur landskapsmässig synpunkt, eftersom vyn blir inte så spridd än om vindkraftverken vore placerade över hela horisonten. När alla projekten förverkligas växer även tätheten av vindkraftverken, då är konsekvenserna är mer betydande när vindkraftverken dominerar landskapet.

46 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-46 FOTOPUNKT 5 RIKSVÄG 8, LAPPFJÄRD Ger en bild av inverkan på miljön över de öppna åkerområdena från Riksväg 8, Lappfjärd. Bild 34. Vy från Riksväg 8, Lappfjärd (Kristinestad Norr och Svalskulla några vindkraftverk synliga), påverkan ringa. Bild 35. Vy från Riksväg 8, Lappfjärd (Kristinestad Norr, Svalskulla och Pelax-Bjöle fler vindkraftverk synliga), påverkan medelstor. Påverkan är inte betydande även om alla parker presenterade ovan förverkligas enligt det maximala antalet vindkraftverk de planerats för. Vindkraftverken finns i fjärrlandskapet närmast på ett över 12 kilometers avstånd, där de ofta placerar sig väl som en del av bakgrundslandskapet. Största delen av vindkraftverken är svåra att urskilja då de förblir bakom skogen eller knappt kan ses över trädgränsen.

47 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-47 FOTOPUNKT 6 LIDEN Ger en bild av inverkan på ådalens kulturlandskap i Tjöck från Ringåsvägen. Bild 36. Vy från Ringåsvägen (Kristinestad Norr och Svalskulla några vindkraftverk synliga), påvekan liten. Bild 37. Vy från Ringåsvägen (Kristinestad Norr, Svalskulla och Pelax-Bjöle många vindkraftverk synliga), påvekan medelstor. Över öppet landskap är inverkan stor. Intrycket och således även konsekvensen av vindkraftsparken lindras dock av att vindkraftverken är placerade relativt tätt intill varandra och på långt avstånd från bosättning. Tätheten kan anses bättre ur landskapets synvinkel då vyn då inte blir lika splittrad som då vindkraftverken är spridda ut över hela horisonten.

48 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-48 FOTOPUNKT 7 MÖRTMARK ÖST Ger en bild av inverkan på bymiljön över de öppna åkerområdena i Ådalens kulturlandskap i Mörtmark i grannkommunen Bötom (Karijoki). Bild 38. Vy från Kirkkotie ~1066 (Kristinestad Norr och Svalskulla alla vindkraftverk synliga), inverkan stor. Bild 39. Vy från Kirkkotie ~1066 (Kristinestad Norr, Svalskulla och Pelax-Bjöle alla vindkraftverk synliga), inverkan stor. Vindkraftverken spridda över hela horisonten, vilket gör intrycket och således även konsekvensen av vindkraftsparken stor. Vindkraftsparkerna förblir ett betydande element i landskapsbilden.

49 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-49 FOTOPUNKT 8 MÖRTMARK Ger en bild av inverkan på Ådalens kulturlandskap i Mörtmark från Mörtmarksvägen. Bild 40. Vy från Mörtmarksvägen (Kristinestad Norr och Svalskulla flertalet vindkraftverk synliga), påverkan liten. Bild 41. Vy från Mörtmarksvägen (Kristinestad Norr, Svalskulla och Pelax-Bjöle flertalet vindkraftverk synliga), påverkan liten. Från Mörtmarksvägen öppnar sig småskaliga öppna landskapsvyer, dock är största delen av vindkraftverken svåra att urskilja när de förblir bakom skogen eller knappt kan ses över trädgränsen. När vindkraftverken befinner sig i närlandskapet förblir vindkraftparken ett betydande element i landskapsbilden.

50 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-50 FOTOPUNKT 9 MÖRTMARK NORR Ger en bild av inverkan på bymiljön över de öppna åkerområdena i ådalens kulturlandskap i Mörtmark i grannkommunen Bötom. Bild 42. Vy från Komulantie (Kristinestad Norr och Svalskulla alla vindkraftverk synliga), inverkan stor. Bild 43. Vy från Komulantie (Kristinestad Norr, Svalskulla och Pelax-Bjöle alla vindkraftverk synliga), inverkan stor. I ett öppet landskap och när vindkraftverken placerar sig i närlandskapet, förblir vindkraftparken ett betydande element i landskapsbilden. När alla projekten förverkligas är vindkraftverken spridda över hela horisonten, varvid intrycket och således även påverkan av vindkraftparken är stor.

51 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-51 Synlighetsanalys I nedanstående bild finns presenterad en för vindkraftsparken utarbetad synlighetsanalys, som påvisar hur många vindkraftverk som är synliga från olika platser i närområdet. Synlighetsanalysen har beaktat terrängens former och skogsfigurer (LUKE 2017). Enligt analysen är områdena runt vindkraftverken till största delen skogiga områden, vart vindkraftverken inte syns. Däremot i öppna landskapsområden och havsområden syns vindkraftverken över det långa öppna utrymmet. Vindkraftverken kan vara synliga på över 10 kilometers avstånd. Bild 44. Synlighetsanalys, Kristinestad Norr.

52 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-52 Summering: På basen av fotomontagen och siktanalysen kan konstateras att synligheten är väldigt beroende av betraktningspunkten. I fjärrlandskapet (>10km) är vindkraftverken mer synliga på basen av den mindre betraktningsvinkeln medan det i närlandskapet (~5-10km) ställvis är svårt att se vindkraftverken eftersom höjdförhållanden och växtlighet då spelar en större roll. En omstrukturerad landskapsbild är ett naturligt faktum om vindkraftsparken förverkligas, men omstruktureringen styrs, och begränsas, av lokala topografiska höjdförhållanden och växtlighet. Konsekvensen bedöms sammantaget inte betydande. Kulturarv, byggd miljö I samband med uppgörande av MKB:n har en arkeologisk utredning utförts, planen beaktar utredningens resultat via beteckningar och bestämmelser vilka tryggar fornlämningarnas existens. På basen av att vindkraftverken flyttats bort från känsliga områden i förhållande till planens utkastskede, säkerställs även fornlämningar som benämnts som osäkra i utredningen och där grävande av provgropar rekommenderats för att fastställa slutlig utbredning. Ifall det planeras åtgärder i närheten av känsliga objekt ska diskussion föras med museimyndigheten. I nya icke tidigare utredda positioner har inte spår av fornlämningar kunna skönjas vid terrängbesök. Med planförslagets markanvändning förorsakas inte fara för anvisade fornlämningar varken via vägförbättringar eller kabeldragningar. Planutkast Planförslag Det kulturhistoriskt värdefulla området Tjöck ådal ligger inom verkningsområdet för vindkraftsparken och synligheten till området är stor. Vindkraftsparken kommer ha direkta konsekvenser för landskapsbilden från det öppna området. Summering: Vindkraftverken har styrts till sådana platser som inte föranleder negativa konsekvenser för, eller som på något annat sätt skulle missgynna, konstaterade fornminnen i projektområdet. Tvärtom är det bra att dessa värden blir belysta i delgeneralplanen så de inte går förlorade. Konsekvenserna för bevarandet av fornlämningar bedöms som goda. Vindkraftverkens synlighet i kulturlandskapet Tjöck ådal är ställvis betydande, men är ett otvivelaktigt faktum vid vindkraftsplanering. Ingen enskild markägare bosatt inom det värdefulla landskapsområdet torde dock drabbas av oskäliga olägenheter till följd av den förändrade landskapsbilden.

53 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING Konsekvenser för försvarsmaktens funktion Försvarsmakten har tidigare under årens lopp gett utlåtande över planerna på en vindkraftspark i det rådande området. Försvarsmakten har meddelat att deras verksamhet på området inte kommer att påverkas negativt fastän vindkraftverk uppförs på området. Efter att utlåtandet erhållits har antalet vindkraftverk ändrats, vilket kommer kräva nytt utlåtandeförfarande innan man kan bevilja bygglov för vindkraftverken. Nya utlåtanden begärs under planläggningsprocessen. Inga betydande konsekvenser är att vänta. 7.9 Sammantagna konsekvenser med närliggande vindkraftsprojekt Buller- och skuggspridning För Kristinestad Norr vindkraftsparks del har de sammantagna konsekvenserna med delgeneralplanen för Pjelax-Böle och Svalskulla vindkraftspark beaktats. Nedan presenteras uppgjorda simuleringar gällande buller- och skuggspridning för alla vindkraftsparker i närområdet. Se även skild bilaga. Bild 45. Bullersimulering - Kristinestad Norr (numrerade vkv), Pjelax-Böle, Svalskulla. Inga bostäder inom 40dB-området, betydande samverkan uppstår inte. Enligt uppgjord simulering uppstår inte betydande samverkande konsekvenser. För att förhindra att oskäliga konsekvenser uppstår bör man se till att vindkraftverken är tekniskt justerbara så att kraftverkens driftstid vid behov kan justeras så att ovan nämnda gränsvärden/rekommendationer uppfylls.

54 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-54 Bild 46. Skuggsimulering - Kristinestad Norr (numrerade vkv), Pjelax-Böle, Svalskulla. Betydande samverkande konsekvenser uppstår inte.

55 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-55 Bild 47. Skuggsimulering med trädbeståndet beaktat - Kristinestad Norr (numrerade vkv), Pjelax- Böle, Svalskulla. Betydande samverkande konsekvenser uppstår inte. Enligt uppgjord simulering uppstår inte samverkande konsekvenser. För att säkerställa att oskäliga konsekvenser inte uppstår senare under driften bör man se till att vindkraftverken är tekniskt justerbara så att kraftverkens driftstid vid behov kan justeras så att ovan nämnda gränsvärden/rekommendationer uppfylls.

56 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK - PLANBESKRIVNING 1-56 Synlighet I bilden nedan ingår de närmast belägna vindkraftsparkerna. Skillnaden mot Kristinestad Norr som enskilt analyserat projekt är ringa. Samma gäller Pjelax-Böle. Båda parkerna kommer bli dominanta i landskapsbilden separat och analyserat som ett gemensamt område. Även om synlighetsanalysen anger att vindkraftverkens rotorer syns från färgade områden, är avståndet till de stora öppna dalgångarna sådant att de inte slutligen kommer att kunna uppfattas som dominerande. Bild 48. Sammantagen synlighetsanalys; Kristinestad Norr (blå), Pjelax-Böle (lila), Svalskulla (röd). Summering: Likt fotomontagen och bulleranalysen påvisar synlighetsanalysen att de kumulativa effekterna inte är betydande. I landskapsbilden sker självfallet en förändring över ett vidare område, men enligt uppgjorda fotomontage och synlighetsanalys är påverkan dock sammantaget ringa, förändringen anses inte oskälig.

Mottagare. Larsmo kommun. Dokument. Program för deltagande och bedömning. Datum LARSMO KOMMUN ÄNDRING AV DEL AV STORSTRÖMMEN DETALJPLAN

Mottagare. Larsmo kommun. Dokument. Program för deltagande och bedömning. Datum LARSMO KOMMUN ÄNDRING AV DEL AV STORSTRÖMMEN DETALJPLAN Mottagare Larsmo kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 2.11.2018 LARSMO KOMMUN ÄNDRING AV DEL AV STORSTRÖMMEN DETALJPLAN 1-2 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Författare Jonas Lindholm

Läs mer

Mottagare. Larsmo kommun. Dokument. Program för deltagande och bedömning. Datum LARSMO KOMMUN ÄNDRING AV DEL AV LILLA-FURUHOLMEN DETALJPLAN

Mottagare. Larsmo kommun. Dokument. Program för deltagande och bedömning. Datum LARSMO KOMMUN ÄNDRING AV DEL AV LILLA-FURUHOLMEN DETALJPLAN Mottagare Larsmo kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 2.11.2018 LARSMO KOMMUN ÄNDRING AV DEL AV LILLA-FURUHOLMEN DETALJPLAN 1-2 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Författare Jonas

Läs mer

Mottagare Kristinestad stad. Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning. Datum KRISTINESTAD STAD ÄNDRING AV DEL AV ÅSÄNDAN DETALJPLAN

Mottagare Kristinestad stad. Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning. Datum KRISTINESTAD STAD ÄNDRING AV DEL AV ÅSÄNDAN DETALJPLAN Mottagare Kristinestad stad Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning Datum 12.4.2017 KRISTINESTAD STAD ÄNDRING AV DEL AV ÅSÄNDAN DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Författare Christoffer

Läs mer

LARSMO KOMMUN BOSUND DETALJPLAN - ÄNDRING OCH UTVIDGNING AV NORRA DELEN. Larsmo kommun. Program för deltagande och bedömning

LARSMO KOMMUN BOSUND DETALJPLAN - ÄNDRING OCH UTVIDGNING AV NORRA DELEN. Larsmo kommun. Program för deltagande och bedömning Mottagare Larsmo kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 15.4.2019 LARSMO KOMMUN BOSUND DETALJPLAN - ÄNDRING OCH UTVIDGNING AV NORRA DELEN 1-2 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Författare

Läs mer

MALAX KOMMUN DETALJPLAN - ÅMINNE KOLONILOTTSOMRÅDE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Malax kommun. Program för deltagande och bedömning 8.10.

MALAX KOMMUN DETALJPLAN - ÅMINNE KOLONILOTTSOMRÅDE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Malax kommun. Program för deltagande och bedömning 8.10. Mottagare Malax kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 8.10.2018 MALAX KOMMUN DETALJPLAN - ÅMINNE KOLONILOTTSOMRÅDE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

Mottagare. Kristinestad stad. Dokument. Delgeneralplanebeskrivning. Datum KRISTINESTAD DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK

Mottagare. Kristinestad stad. Dokument. Delgeneralplanebeskrivning. Datum KRISTINESTAD DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK 3 Mottagare Kristinestad stad Dokument Delgeneralplanebeskrivning Datum 3.9.2018 KRISTINESTAD DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK 1-2 DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK

Läs mer

Ändring av Kållby delgeneralplan (Granlund ) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1

Ändring av Kållby delgeneralplan (Granlund ) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1 Ändring av Kållby delgeneralplan (Granlund 599-407-9-112) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994072018Y1 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR...

Läs mer

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y1 Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994032017Y1 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 4 3.

Läs mer

MALAX KOMMUN DETALJERAD DELGENERALPLAN ÖJNA PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Malax kommun. Program för deltagande och bedömning 15.5.

MALAX KOMMUN DETALJERAD DELGENERALPLAN ÖJNA PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Malax kommun. Program för deltagande och bedömning 15.5. Mottagare Malax kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 15.5.2018 MALAX KOMMUN DETALJERAD DELGENERALPLAN ÖJNA PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

Ändring av Ytteresse delgeneralplan (Rosengård )

Ändring av Ytteresse delgeneralplan (Rosengård ) Ändring av Ytteresse delgeneralplan (Rosengård 599-414-96-0) Planbeskrivning Plankod: 5994142017Y2 Innehållsförteckning: 1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 4 1.1 IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 4 1.2

Läs mer

Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y3

Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y3 Ändring av del av Lepplax strandgeneralplan (Vikman 12:137) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994082015Y3 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR...

Läs mer

Ändring av del av strandgeneralplan för Överlappfors sjöar (Dal 5:50) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y6

Ändring av del av strandgeneralplan för Överlappfors sjöar (Dal 5:50) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y6 Ändring av del av strandgeneralplan för Överlappfors sjöar (Dal 5:50) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994162016Y6 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH

Läs mer

Ändring av Östensö delgeneralplan (Norrgård ) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y2

Ändring av Östensö delgeneralplan (Norrgård ) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y2 Ändring av Östensö delgeneralplan (Norrgård 599-412-6-46) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994122018Y2 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR...

Läs mer

Ändring av Lövö delgeneralplan (Täppo 43:0) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y5

Ändring av Lövö delgeneralplan (Täppo 43:0) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y5 Ändring av Lövö delgeneralplan (Täppo 43:0) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994092016Y5 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 4 3. PLANERINGSSITUATION...

Läs mer

KRISTINESTAD STAD DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK. Mottagare Kristinestad stad. Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning

KRISTINESTAD STAD DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK. Mottagare Kristinestad stad. Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning Mottagare Kristinestad stad Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning Datum 3.9.2018 KRISTINESTAD STAD DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD NORR VINDKRAFTSPARK KRISTINESTAD STAD DELGENERALPLAN FÖR KRISTINESTAD

Läs mer

Beställare. Kristinestad stad. Dokument. Planbeskrivning. Datum KRISTINESTAD STAD ÄNDRING AV DEL AV ÅSÄNDAN DETALJPLAN

Beställare. Kristinestad stad. Dokument. Planbeskrivning. Datum KRISTINESTAD STAD ÄNDRING AV DEL AV ÅSÄNDAN DETALJPLAN Beställare Kristinestad stad Dokument Planbeskrivning Datum 12.4.2017 KRISTINESTAD STAD ÄNDRING AV DEL AV ÅSÄNDAN DETALJPLAN 2 PLANBESKRIVNING Författare Jonas Lindholm Datum 12.4.2017 Granskare Granskad

Läs mer

Beställare. Kristinestad stad. Dokument. Planbeskrivning. Datum KRISTINESTAD STAD ÄNDRING AV DETALJPLAN BADHUSPARKEN

Beställare. Kristinestad stad. Dokument. Planbeskrivning. Datum KRISTINESTAD STAD ÄNDRING AV DETALJPLAN BADHUSPARKEN Beställare Kristinestad stad Dokument Planbeskrivning Datum 22.8.2017 KRISTINESTAD STAD ÄNDRING AV DETALJPLAN BADHUSPARKEN 2 PLANBESKRIVNING Författare Datum 22.8.2017 Granskare Christoffer Rönnlund Jonas

Läs mer

KRONOBY KOMMUN ÄNDRING AV KRONOBY CENTRUM DETALJPLAN - KVARTER 103, 194, 195 OCH 197. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING.

KRONOBY KOMMUN ÄNDRING AV KRONOBY CENTRUM DETALJPLAN - KVARTER 103, 194, 195 OCH 197. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Mottagare Kronoby kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 19.6.2018 KRONOBY KOMMUN ÄNDRING AV KRONOBY CENTRUM DETALJPLAN - KVARTER 103, 194, 195 OCH 197. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

Mottagare. Malax kommun. Dokument. Program för deltagande och bedömning. Datum MALAX KOMMUN DETALJPLAN BRINKEN KVARTER 2, 12 14

Mottagare. Malax kommun. Dokument. Program för deltagande och bedömning. Datum MALAX KOMMUN DETALJPLAN BRINKEN KVARTER 2, 12 14 Mottagare Malax kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 22.5.2019 MALAX KOMMUN DETALJPLAN BRINKEN KVARTER 2, 12 14 DETALJPLAN BRINKEN KVARTER 2, 12 14 1-2 Författare Jonas Lindholm Datum

Läs mer

Mottagare Kristinestad stad. Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning. Datum KRISTINESTAD STAD ÄNDRING AV DETALJPLAN - BADHUSPARKEN

Mottagare Kristinestad stad. Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning. Datum KRISTINESTAD STAD ÄNDRING AV DETALJPLAN - BADHUSPARKEN Mottagare Kristinestad stad Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning Datum 22.8.2017 KRISTINESTAD STAD ÄNDRING AV DETALJPLAN - BADHUSPARKEN Författare Jonas Lindholm Datum 22.8.2017 Granskare Christoffer

Läs mer

NÄRPES STAD STRANDDETALJPLANEÄNDRING FÖR DEL AV STRAND- DETALJPLAN, STORÖN NORDVÄSTRA PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Mottagare Närpes stad

NÄRPES STAD STRANDDETALJPLANEÄNDRING FÖR DEL AV STRAND- DETALJPLAN, STORÖN NORDVÄSTRA PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Mottagare Närpes stad Mottagare Närpes stad Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning Datum 16.9.2016 NÄRPES STAD STRANDDETALJPLANEÄNDRING FÖR DEL AV STRAND- DETALJPLAN, STORÖN NORDVÄSTRA PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

Ändring av Kållby detaljplan, kv och samt grönområde. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod:

Ändring av Kållby detaljplan, kv och samt grönområde. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Ändring av Kållby detaljplan, kv. 210-211 och 221-229 samt grönområde Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 599407201606 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH

Läs mer

Ändring av Edsevö detaljplan Edsevö trafikområde. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod:

Ändring av Edsevö detaljplan Edsevö trafikområde. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Ändring av Edsevö detaljplan Edsevö trafikområde Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 599402201608 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 4 3.

Läs mer

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245)

Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Ändring av Esse strandgeneralplan, flyttning av byggplats (Snellmans 7:249 och Snellman 7:245) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994072016Y2 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET...

Läs mer

Utvidgning av Kållby industriområde detaljplan. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod:

Utvidgning av Kållby industriområde detaljplan. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Utvidgning av Kållby industriområde detaljplan Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 599599404201606 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR... 4 3.

Läs mer

Ändring av Kyrkoby detaljplan, lättrafikled på Sandåkers. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod:

Ändring av Kyrkoby detaljplan, lättrafikled på Sandåkers. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Ändring av Kyrkoby detaljplan, lättrafikled på Sandåkers Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 599406201611 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER OCH MÅLSÄTTNINGAR...

Läs mer

Kommun. Vörå kommun. Dokument. Planbeskrivning. Datum VÖRÅ KOMMUN BRAXREVET STRANDDETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DEL AV KALKSKÄR STRANDDETALJPLAN

Kommun. Vörå kommun. Dokument. Planbeskrivning. Datum VÖRÅ KOMMUN BRAXREVET STRANDDETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DEL AV KALKSKÄR STRANDDETALJPLAN Kommun Vörå kommun Dokument Planbeskrivning Datum 5.10.2016 VÖRÅ KOMMUN BRAXREVET STRANDDETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DEL AV KALKSKÄR STRANDDETALJPLAN 2 PLANBESKRIVNING Braxrevet stranddetaljplan och ändring

Läs mer

Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61)

Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61) Ändring av sydvästra Ytteresse delgeneralplan (Forsbacka 20:64 och Ragnvald 20:61) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994142016Y3 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans ) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y4

Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans ) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Y4 Ändring av Nederpurmo delgeneralplan, flyttning av byggrätt (Sexmans 599-417-4-10) Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 5994172016Y4 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Ändring av Sandsund detaljplan, en del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Planbeskrivning Plankod:

Ändring av Sandsund detaljplan, en del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Planbeskrivning Plankod: Ändring av Sandsund detaljplan, en del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg Planbeskrivning Plankod: 599406201611 2 Innehållsförteckning: 1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 3 1.1 IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER...

Läs mer

Kommun. Malax kommun. Dokument. Planbeskrivning. Datum Godkänd i kommunfullmäktige: MALAX KOMMUN STRANDDETALJPLAN ÖJNA

Kommun. Malax kommun. Dokument. Planbeskrivning. Datum Godkänd i kommunfullmäktige: MALAX KOMMUN STRANDDETALJPLAN ÖJNA Kommun Malax kommun Dokument Planbeskrivning Datum 8.10.2018 Godkänd i kommunfullmäktige: MALAX KOMMUN STRANDDETALJPLAN ÖJNA 2 STRANDDETALJPLAN ÖJNA PLANBESKRIVNING Författare Christoffer Rönnlund, Jonas

Läs mer

Mottagare Larsmo kommun. Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning. Datum LARSMO KOMMUN BOSUND DELGENERALPLAN REVIDERING

Mottagare Larsmo kommun. Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning. Datum LARSMO KOMMUN BOSUND DELGENERALPLAN REVIDERING Mottagare Larsmo kommun Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning Datum 12.12.2017 LARSMO KOMMUN BOSUND DELGENERALPLAN REVIDERING LARSMO KOMMUN BOSUND DELGENERALPLAN REVIDERING Författare Jonas

Läs mer

KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT

KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 1 KORSNÄS KOMMUN PLANLÄGGNINGSÖVERSIKT 2016 2 Innehållsförteckning: INLEDNING 3 PLANLÄGGNINGSNIVÅER.... 3 LANDSKAPSPLANEN.... 3 GENERALPLANERNA... 4 STRANDGENERALPLANEN... 4 DETALJPLANERNA 4 KORSNÄS KOMMUNS

Läs mer

NYKARLEBY STAD DETALJPLAN FÖR SOKLOT SMÅHUSOMRÅDE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Mottagare Nykarleby Stad

NYKARLEBY STAD DETALJPLAN FÖR SOKLOT SMÅHUSOMRÅDE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Mottagare Nykarleby Stad Mottagare Nykarleby Stad Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning Datum 6.3.2017 NYKARLEBY STAD DETALJPLAN FÖR SOKLOT SMÅHUSOMRÅDE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH

Läs mer

Kommun. Vörå kommun. Dokument. Detaljplanebeskrivning. Datum VÖRÅ KOMMUN STRANDDETALJPLAN FÖR DEL AV STORTRÄSK

Kommun. Vörå kommun. Dokument. Detaljplanebeskrivning. Datum VÖRÅ KOMMUN STRANDDETALJPLAN FÖR DEL AV STORTRÄSK Kommun Vörå kommun Dokument Detaljplanebeskrivning Datum 22.8.2018 VÖRÅ KOMMUN STRANDDETALJPLAN FÖR DEL AV STORTRÄSK STRANDDETALJPLAN FÖR DEL AV STORTRÄSK 2 STRANDDETALJPLAN FÖR DEL AV STORTRÄSK DETALJPLANEBESKRIVNING

Läs mer

Kommun. Vörå kommun. Dokument. Planbeskrivning. Datum VÖRÅ KOMMUN BRAXREVET STRANDDETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DEL AV KALKSKÄR STRANDDETALJPLAN

Kommun. Vörå kommun. Dokument. Planbeskrivning. Datum VÖRÅ KOMMUN BRAXREVET STRANDDETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DEL AV KALKSKÄR STRANDDETALJPLAN Kommun Vörå kommun Dokument Planbeskrivning Datum 8.3.2017 VÖRÅ KOMMUN BRAXREVET STRANDDETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DEL AV KALKSKÄR STRANDDETALJPLAN 2 PLANBESKRIVNING Braxrevet stranddetaljplan och ändring

Läs mer

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod:

Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg. Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: Ändring av Kyrkoby detaljplan, del av kvarter 21 ändras till cykel- och gångväg Program för deltagande och bedömning (PDB) Plankod: 599406201611 2 Innehållsförteckning: 1. PLANOMRÅDET... 3 2. UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

KRISTINESTAD DELGENERALPLAN FÖR VÄSTERVIKS VINDKRAFTSPARK DELGENERALPLANEBESKRIVNING. Kristinestad stad. Delgeneralplanebeskrivning 24.9.2015.

KRISTINESTAD DELGENERALPLAN FÖR VÄSTERVIKS VINDKRAFTSPARK DELGENERALPLANEBESKRIVNING. Kristinestad stad. Delgeneralplanebeskrivning 24.9.2015. 3 Mottagare Kristinestad stad Dokument Delgeneralplanebeskrivning Datum 24.9.2015 KRISTINESTAD DELGENERALPLAN FÖR VÄSTERVIKS VINDKRAFTSPARK DELGENERALPLANEBESKRIVNING bnbvbn 1-2 DELGENERALPLAN FÖR VÄSTERVIKS

Läs mer

KRONOBY KOMMUN DETALJPLAN FÖR NEDERVETIL SKOLOMRÅDE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Kronoby kommun. Program för deltagande och bedömning

KRONOBY KOMMUN DETALJPLAN FÖR NEDERVETIL SKOLOMRÅDE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Kronoby kommun. Program för deltagande och bedömning Mottagare Kronoby kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 16.3.2018 KRONOBY KOMMUN DETALJPLAN FÖR NEDERVETIL SKOLOMRÅDE PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1-2 PROGRAM FÖR DELTAGANDE

Läs mer

Ändring av strandgeneralplanen för Överlappfors sjöar (Dal ) Planbeskrivning Plankod: Y6

Ändring av strandgeneralplanen för Överlappfors sjöar (Dal ) Planbeskrivning Plankod: Y6 Ändring av strandgeneralplanen för Överlappfors sjöar (Dal 599-416-5-50) Planbeskrivning Plankod: 5994162016Y6 2 Innehållsförteckning: 1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 4 1.1 IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER...

Läs mer

Ändring av Kållby delgeneralplan (Granlund ) Planbeskrivning Plankod: Y1

Ändring av Kållby delgeneralplan (Granlund ) Planbeskrivning Plankod: Y1 Ändring av Kållby delgeneralplan (Granlund 599-407-9-112) Planbeskrivning Plankod: 5994072018Y1 2 Innehållsförteckning: 1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 4 1.1 IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 4 1.2 PLANOMRÅDETS

Läs mer

VÖRÅ KOMMUN STRANDDETALJPLAN FÖR DEL AV STORTRÄSK PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vörå kommun. Program för deltagande och bedömning

VÖRÅ KOMMUN STRANDDETALJPLAN FÖR DEL AV STORTRÄSK PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vörå kommun. Program för deltagande och bedömning Mottagare Vörå kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 19.10.2017 VÖRÅ KOMMUN STRANDDETALJPLAN FÖR DEL AV STORTRÄSK PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

Ändring av Bennäs detaljplan, kvarter 13. Planbeskrivning Plankod:

Ändring av Bennäs detaljplan, kvarter 13. Planbeskrivning Plankod: Ändring av Bennäs detaljplan, kvarter 13 Planbeskrivning Plankod: 599401201609 Innehållsförteckning: 2 1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 3 1.1 IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 3 1.2 PLANOMRÅDETS LÄGE...

Läs mer

22.3.2016 VÖRÅ KOMMUN ÄNDRING AV KASTMINNE STRANDDETALJPLAN NORRÅKER SEMESTERBY

22.3.2016 VÖRÅ KOMMUN ÄNDRING AV KASTMINNE STRANDDETALJPLAN NORRÅKER SEMESTERBY Mottagare Vörå kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 22.3.2016 VÖRÅ KOMMUN ÄNDRING AV KASTMINNE STRANDDETALJPLAN NORRÅKER SEMESTERBY 1-2 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Författare

Läs mer

MALAX KOMMUN DETALJERAD DELGENERALPLAN ÖJNA PLANBESKRIVNING. Malax kommun. Planbeskrivning Godkänd i kommunfullmäktige: Kommun.

MALAX KOMMUN DETALJERAD DELGENERALPLAN ÖJNA PLANBESKRIVNING. Malax kommun. Planbeskrivning Godkänd i kommunfullmäktige: Kommun. Kommun Malax kommun Dokument Planbeskrivning Datum 15.5.2018 Godkänd i kommunfullmäktige: MALAX KOMMUN DETALJERAD DELGENERALPLAN ÖJNA PLANBESKRIVNING 2 DETALJERAD DELGENERALPLAN ÖJNA PLANBESKRIVNING Författare

Läs mer

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Planbeskrivning Plankod: Y2

Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Planbeskrivning Plankod: Y2 Ändring av Forsby delgeneralplan (Dalkärr 12:25) Planbeskrivning Plankod: 5994032015Y2 2 Innehållsförteckning: 1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 4 1.1 IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 4 1.2 PLANOMRÅDETS

Läs mer

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning?

DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Vad är ett program för deltagande och bedömning? GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten DETALJPLANEÄNDRING del av 7:e stadsdelens kvarter 1052 29.4.2011, uppdaterat 26.3.2012 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är ett program för deltagande och bedömning?

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 )

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) INGÅ KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR BARÖSUND PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 och 64 ) Planområde Planområdet omfattar Barösunds bycentrum med omnejd på Orslandet. Planområdet är avgränsat med rött.

Läs mer

Delgeneralplaneändring för Pjelax-Böle vindkraftpark

Delgeneralplaneändring för Pjelax-Böle vindkraftpark FORTUM Delgeneralplaneändring för Pjelax-Böle vindkraftpark Stadsstyrelsen 7.11.2017 rev. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Program för deltagande och bedömning I (I) Salomaa Kristina Innehållsförteckning

Läs mer

KORSHOLMS KOMMUN STRANDDETALJPLANÄNDRING FÖR DEL AV BA- STUHOLMENS STRANDPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Mottagare Korsholms kommun

KORSHOLMS KOMMUN STRANDDETALJPLANÄNDRING FÖR DEL AV BA- STUHOLMENS STRANDPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Mottagare Korsholms kommun Mottagare Korsholms kommun Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning Datum 27.5.2016 KORSHOLMS KOMMUN STRANDDETALJPLANÄNDRING FÖR DEL AV BA- STUHOLMENS STRANDPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

Kommun. Kristinestad stad. Dokument. Planbeskrivning. Datum KRISTINESTAD STAD ÄNDRING AV DEL AV KRISTINESTAD STRANDGENERALPLAN, VÄSTRA ÄNDAN

Kommun. Kristinestad stad. Dokument. Planbeskrivning. Datum KRISTINESTAD STAD ÄNDRING AV DEL AV KRISTINESTAD STRANDGENERALPLAN, VÄSTRA ÄNDAN Kommun Kristinestad stad Dokument Planbeskrivning Datum 26.2.2016 KRISTINESTAD STAD ÄNDRING AV DEL AV KRISTINESTAD STRANDGENERALPLAN, VÄSTRA ÄNDAN ÄNDRING AV DEL AV KRISTINESTAD STRANDGENERALPLAN, VÄSTRA

Läs mer

KRONOBY KOMMUN ÄNDRING AV KRONOBY CENTRUM DETALJPLAN - KVARTER 103, 194, 195 OCH 197. Kronoby kommun. Detaljplanebeskrivning

KRONOBY KOMMUN ÄNDRING AV KRONOBY CENTRUM DETALJPLAN - KVARTER 103, 194, 195 OCH 197. Kronoby kommun. Detaljplanebeskrivning Kommun Kronoby kommun Dokument Detaljplanebeskrivning Datum 19.6.2018 KRONOBY KOMMUN ÄNDRING AV KRONOBY CENTRUM DETALJPLAN - KVARTER 103, 194, 195 OCH 197. 2 DETALJPLANEBESKRIVNING Ändring av Kronoby centrum

Läs mer

Mottagare. Vörå kommun. Dokument. Program för deltagande och bedömning. Datum VÖRÅ KOMMUN ÄNDRING AV GRANHOLMENS DETALJPLAN, VARPPI

Mottagare. Vörå kommun. Dokument. Program för deltagande och bedömning. Datum VÖRÅ KOMMUN ÄNDRING AV GRANHOLMENS DETALJPLAN, VARPPI Mottagare Vörå kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 14.3.2018 VÖRÅ KOMMUN ÄNDRING AV GRANHOLMENS DETALJPLAN, VARPPI PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING ÄNDRING AV GRANHOLMENS DETALJPLAN,

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan. KIMITOÖNS KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR KIMITO CENTRUM PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1 Planläggningsområde och planens syfte För Kimito centrum i Kimitoöns kommun uppgörs en rättsverkande delgeneralplan.

Läs mer

KORSHOLMS KOMMUN ÄNDRING AV STRANDDETALJPLAN PÅ HEMLANDSSKATAN FÖR KVARTER 6. Program för deltagande och bedömning

KORSHOLMS KOMMUN ÄNDRING AV STRANDDETALJPLAN PÅ HEMLANDSSKATAN FÖR KVARTER 6. Program för deltagande och bedömning KORSHOLMS KOMMUN ÄNDRING AV STRANDDETALJPLAN PÅ HEMLANDSSKATAN FÖR KVARTER 6 23.5.2017 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 AVSIKTEN MED ETT DELTAGANDE OCH BEDÖMNINGSPROGRAM... 1 2 PLANEOMRÅDET... 1 3 INITIATIV OCH

Läs mer

VÖRÅ KOMMUN BRAXREVET STRANDDETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DEL AV KALKSKÄR STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING.

VÖRÅ KOMMUN BRAXREVET STRANDDETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DEL AV KALKSKÄR STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Mottagare Vörå kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 8.3.2017 VÖRÅ KOMMUN BRAXREVET STRANDDETALJPLAN OCH ÄNDRING AV DEL AV KALKSKÄR STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING KRISTINESTADS STAD DETALJPLANEÄNDRING FÖR DEL AV STADSDEL 7 ARBETSNUMMER: 20600349 DATUM: 20.1.2017 Sweco Ympäristö Oy 1 (7) 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

MISSKÄRRIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VINDPARK DELGENERALPLAN FÖR MISSSKÄR

MISSKÄRRIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VINDPARK DELGENERALPLAN FÖR MISSSKÄR MISSKÄRRIN TUULIPUISTON OSAYLEISKAAVA VINDPARK DELGENERALPLAN FÖR MISSSKÄR OSALLISTUMIS- JA ARVIOINTISUUNNITELMA PROGRAMMET FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Kemiö/Kimito, 5.8.2011 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. LÄGE

Läs mer

Kommun. Larsmo kommun. Dokument. Planbeskrivning. Datum LARSMO KOMMUN BOSUND S DETALJPLAN ÄNDRING KVARTER 103

Kommun. Larsmo kommun. Dokument. Planbeskrivning. Datum LARSMO KOMMUN BOSUND S DETALJPLAN ÄNDRING KVARTER 103 Kommun Larsmo kommun Dokument Planbeskrivning Datum 23.5.2017 LARSMO KOMMUN BOSUND S DETALJPLAN ÄNDRING KVARTER 103 2 PLANBESKRIVNING Författare Jonas Lindholm Datum 12.4.2017, 23.5.2017 Granskare Granskat

Läs mer

Delgeneralplaneändring för Kalax vindkraftpark

Delgeneralplaneändring för Kalax vindkraftpark FORTUM Delgeneralplaneändring för Kalax vindkraftpark Stadsstyrelsen 7.11.2017 Rev. FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY Program för deltagande och bedömning I (I) Salomaa Kristina Innehållsförteckning 1 KONTAKTUPPGIFTER...

Läs mer

Malax kommun DETALJPLANEÄNDRING FÖR S MARKETS HANDELSENHET KVARTER 151. Program för deltagande och bedömning 16.5.

Malax kommun DETALJPLANEÄNDRING FÖR S MARKETS HANDELSENHET KVARTER 151. Program för deltagande och bedömning 16.5. Malax kommun DETALJPLANEÄNDRING FÖR S MARKETS HANDELSENHET KVARTER 151 Program för deltagande och bedömning 16.5.2015 MALAX KOMMUN 1 I programmet för deltagande och bedömning (PDB), som utarbetas som en

Läs mer

KORSHOLMS KOMMUN STRANDDETALJPLANÄNDRING FÖR DEL AV BASTUHOL- MENS STRANDPLAN PLANBESKRIVNING. Korsholms kommun. Planbeskrivning

KORSHOLMS KOMMUN STRANDDETALJPLANÄNDRING FÖR DEL AV BASTUHOL- MENS STRANDPLAN PLANBESKRIVNING. Korsholms kommun. Planbeskrivning Kommun Korsholms kommun Dokument Planbeskrivning Datum 27.5.2016 KORSHOLMS KOMMUN STRANDDETALJPLANÄNDRING FÖR DEL AV BASTUHOL- MENS STRANDPLAN PLANBESKRIVNING PLANBESKRIVNING 2 STRANDDETALJPLANÄNDRING

Läs mer

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan P r o g r a m f ö r d e l t a g a n d e o c h b e d ö m n i n g, G ä d d a o m r å d e t i S m e d s b y S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 11.12.2015 SMEDSBY,

Läs mer

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan, kvarter

SMEDSBY, Gäddaområdet Utvidgning av detaljplan, kvarter P r o g r a m f ö r d e l t a g a n d e o c h b e d ö m n i n g, k v a r t e r 6 6 1-665 S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 11.12.2015 Uppdaterat 3.5.2016

Läs mer

KRISTINESTAD STAD ÄNDRING AV DETALJPLAN KVARTER 238, TOMT Mottagare Kristinestad stad. Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning

KRISTINESTAD STAD ÄNDRING AV DETALJPLAN KVARTER 238, TOMT Mottagare Kristinestad stad. Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning Mottagare Kristinestad stad Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning Datum 31.5.2019 KRISTINESTAD STAD ÄNDRING AV DETALJPLAN KVARTER 238, TOMT 12-14 Författare Christoffer Rönnlund, Jonas Lindholm

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Fågelbergets företagscenter. Ändring av detaljplan för kvarter 20 med angränsande rekreationsområde

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Fågelbergets företagscenter. Ändring av detaljplan för kvarter 20 med angränsande rekreationsområde PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Fågelbergets företagscenter Ändring av detaljplan för kvarter 20 med angränsande rekreationsområde Planläggningsavdelningen 1.10.2018 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

REVIDERING OCH UTVIDGNING AV FINNÄS DELGENERALPLAN

REVIDERING OCH UTVIDGNING AV FINNÄS DELGENERALPLAN LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV FINNÄS DELGENERALPLAN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31716_002 INKOMMEN RESPONS ÖVER PLANUTKAST I (I) Salomaa Kristina INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Social- och hälsovårdsverket

Läs mer

Ingåstrand detaljplan

Ingåstrand detaljplan Ingåstrand detaljplan Program för deltagande och bedömning 25.9.2018 Planprocess och behandlingsskeden Planarbetet anhängigt och PDB Kungörelse Planens beredere Ingå kommun Aija Aunio tf. planläggningschef

Läs mer

INGÅ, ÄNGÖ STRANDDETALJPLAN

INGÅ, ÄNGÖ STRANDDETALJPLAN 1 LANTMÄTARE ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 22.9.2016 INGÅ, ÄNGÖ STRANDDETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde och -situation Området

Läs mer

Revidering och utvidgning av Finnäs delgeneralplan

Revidering och utvidgning av Finnäs delgeneralplan LARSMO KOMMUN Revidering och utvidgning av Finnäs delgeneralplan FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31716_002 Program för deltagande och bedömning I (I) Salomaa Kristina Innehållsförteckning 1 KONTAKTUPPGIFTER...

Läs mer

O2 Finland Oy. Vindkraftspark i Rajamäenkylä, program för miljökonsekvensbedömning

O2 Finland Oy. Vindkraftspark i Rajamäenkylä, program för miljökonsekvensbedömning O2 Finland Oy Vindkraftspark i Rajamäenkylä, program för miljökonsekvensbedömning O2 Finland Oy 1 / 4 SAMMANDRAG Bakgrund och beskrivning Elförbrukningen i Finland har ökat från år till år och den antas

Läs mer

KRISTINESTAD ÄNDRING AV DELGENERALPLAN FÖR LAKIAKANGAS II VINDKRAFTSPARK

KRISTINESTAD ÄNDRING AV DELGENERALPLAN FÖR LAKIAKANGAS II VINDKRAFTSPARK KRISTINESTAD ÄNDRING AV DELGENERALPLAN FÖR LAKIAKANGAS II VINDKRAFTSPARK Program för deltagande och bedömning FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P32719 PDB Paananen Susanna Innehållsförteckning 1 SYFTET MED

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING HANGÖ STAD 1 PDB PLANENS NAMN UTGÅNGSPUNKTER PLANOMRÅDE Programmet för deltagande och bedömning (PDB) är en plan över förfarandet vid deltagande och växelverkan samt för hur planens konsekvenser skall

Läs mer

Kommun. Kronoby kommun. Dokument. Detaljplanebeskrivning. Datum KRONOBY KOMMUN DETALJPLAN FÖR NEDERVETIL SKOLOMRÅDE

Kommun. Kronoby kommun. Dokument. Detaljplanebeskrivning. Datum KRONOBY KOMMUN DETALJPLAN FÖR NEDERVETIL SKOLOMRÅDE Kommun Kronoby kommun Dokument Detaljplanebeskrivning Datum 18.4.2018 KRONOBY KOMMUN DETALJPLAN FÖR NEDERVETIL SKOLOMRÅDE DETALJPLAN FÖR NEDERVETIL SKOLOMRÅDE 2 DETALJPLAN FÖR NEDERVETIL SKOLOMRÅDE DETALJPLANEBESKRIVNING

Läs mer

Mottagare. Larsmo kommun. Dokument. Program för deltagande och bedömning. Datum LARSMO KOMMUN BOSUND S DETALJPLAN ÄNDRING KVARTER 103

Mottagare. Larsmo kommun. Dokument. Program för deltagande och bedömning. Datum LARSMO KOMMUN BOSUND S DETALJPLAN ÄNDRING KVARTER 103 Mottagare Larsmo kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 28.2.2017 LARSMO KOMMUN BOSUND S DETALJPLAN ÄNDRING KVARTER 103 1-2 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Författare Jonas Lindholm

Läs mer

Kommun. Pedersöre kommun. Dokument. Detaljplanebeskrivning. Datum PEDERSÖRE KOMMUN ÄNDRING AV KÅLLBY DETALJPLAN

Kommun. Pedersöre kommun. Dokument. Detaljplanebeskrivning. Datum PEDERSÖRE KOMMUN ÄNDRING AV KÅLLBY DETALJPLAN Kommun Pedersöre kommun Dokument Detaljplanebeskrivning Datum 1.6.2017 PEDERSÖRE KOMMUN ÄNDRING AV KÅLLBY DETALJPLAN ÄNDRING AV KÅLLBY DETALJPLAN 2 ÄNDRING AV KÅLLBY DETALJPLAN DETALJPLANEBESKRIVNING Författare

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten 16.8.2016 HELSINGFORSVÄGEN 10 Ak 220 ÄNDRING AV DETALJPLANEN Stadsdel 3, kvarter 400, tomt 5 samt gatu- och parkområden PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Vad är

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING GRANKULLA STAD Markanvändningsenheten 7.6.2016 EN DEL AV KVARTER 92 samt gatu- och rekreationsområden Ak 218 ÄNDRING AV DETALJPLANEN 7:e stadsdelen, en del av kvarter 92 samt gatu- och rekreationsområden

Läs mer

Planeringstyp: Detaljplan, ändring av detaljplan och tomtindelning Planens namn: Daghemmet vid Nyskogsvägen Planens nummer: 1090

Planeringstyp: Detaljplan, ändring av detaljplan och tomtindelning Planens namn: Daghemmet vid Nyskogsvägen Planens nummer: 1090 1 BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER 1.1. Idenfikationsuppgifter Kommun: 905 Vasa Stadsdel: 31. Fastighet: 905-402-17-2 Planeringstyp: Detaljplan, ändring av detaljplan och tomtindelning Planens namn: Daghemmet

Läs mer

KRISTINESTAD STAD DELGENERALPLAN FÖR VÄSTERVIK VINDKRAFTSPARK PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Mottagare Kristinestad stad

KRISTINESTAD STAD DELGENERALPLAN FÖR VÄSTERVIK VINDKRAFTSPARK PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Mottagare Kristinestad stad Mottagare Kristinestad stad Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning Datum 18.5.2018 KRISTINESTAD STAD DELGENERALPLAN FÖR VÄSTERVIK VINDKRAFTSPARK PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING PROGRAM FÖR

Läs mer

180 Smedsby Kvarter 281

180 Smedsby Kvarter 281 180 Smedsby Kvarter 281 Ändring av detaljplan i kvarter 281 samt till kvarteret angränsande vägoch rekreationsområde. Planläggningsavdelningen 16.5.2013 Planen godkänd av samhällsbyggnadsnämnden _..201_

Läs mer

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ)

DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING DETALJPLANEARBETE TARARANTVÄGEN 18 26 (LÄGENHET 404-8-348 OCH DESS NÄRMILJÖ) Karleby stad Tekniska servicecentret Ansvarsområde för stadsmiljön Planläggningstjänster

Läs mer

S i d a 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen Karperö Holmhagen-Svedjeback

S i d a 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen Karperö Holmhagen-Svedjeback S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 26.5.2017 Karperö Holmhagen-Svedjeback S i d a 1 Avsikten med ett program för deltagande och bedömning Enligt 63 i markanvändnings-

Läs mer

REVIDERING OCH UTVIDGNING AV FINNÄS DELGENERALPLAN

REVIDERING OCH UTVIDGNING AV FINNÄS DELGENERALPLAN LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV FINNÄS DELGENERALPLAN FCG SUUNNITTELU JA TEKNIIKKA OY P31716_002 INKOMMEN RESPONS ÖVER PLANFÖRSLAG I (I) Salomaa Kristina INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Social- och hälsovårdsverket

Läs mer

KRISTINESTAD STAD DELGENERALPLAN FÖR VÄSTERVIK VINDKRAFTSPARK PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Mottagare Kristinestad stad

KRISTINESTAD STAD DELGENERALPLAN FÖR VÄSTERVIK VINDKRAFTSPARK PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Mottagare Kristinestad stad Mottagare Kristinestad stad Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning Datum 24.9.2015 KRISTINESTAD STAD DELGENERALPLAN FÖR VÄSTERVIK VINDKRAFTSPARK PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING PROGRAM FÖR

Läs mer

MALAX KOMMUN REVIDERING AV DELGENERALPLANEN FÖR LÅNG- MOSSA VINDKRAFTSPARK

MALAX KOMMUN REVIDERING AV DELGENERALPLANEN FÖR LÅNG- MOSSA VINDKRAFTSPARK Mottagare Malax kommun Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning Datum 15.6.2017 MALAX KOMMUN REVIDERING AV DELGENERALPLANEN FÖR LÅNG- MOSSA VINDKRAFTSPARK MALAX KOMMUN REVIDERING AV DELGENERALPLAN

Läs mer

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226

Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 Detaljplanändring SMEDSBY KVARTER 226 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) 24.1.2012 2/11 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (PDB) Syftet med program för deltagande och bedömning (PDB) beskrivs

Läs mer

Ändring av Lövö delgeneralplan, (Täppo 43:0) Planbeskrivning Plankod: Y5

Ändring av Lövö delgeneralplan, (Täppo 43:0) Planbeskrivning Plankod: Y5 Ändring av Lövö delgeneralplan, (Täppo 43:0) Planbeskrivning Plankod: 5994092016Y5 2 Innehållsförteckning: 1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 4 1.1 IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 4 1.2 PLANOMRÅDETS LÄGE...

Läs mer

KORSNÄS KOMMUN KORSNÄS KYRKOBY DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Korsnäs kommun. Program för deltagande och bedömning 3.5.

KORSNÄS KOMMUN KORSNÄS KYRKOBY DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING. Korsnäs kommun. Program för deltagande och bedömning 3.5. Mottagare Korsnäs kommun Dokument Program för deltagande och bedömning Datum 3.5.2018 KORSNÄS KOMMUN KORSNÄS KYRKOBY DETALJPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1-2 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Läs mer

Kommun. Pedersöre kommun. Dokument. Planbeskrivning. Datum PEDERSÖRE KOMMUN ÖVERESSE INDUSTRIOMRÅDE DETALJPLAN

Kommun. Pedersöre kommun. Dokument. Planbeskrivning. Datum PEDERSÖRE KOMMUN ÖVERESSE INDUSTRIOMRÅDE DETALJPLAN Kommun Pedersöre kommun Dokument Planbeskrivning Datum 1.6.2017 PEDERSÖRE KOMMUN ÖVERESSE INDUSTRIOMRÅDE DETALJPLAN / 2 PLANBESKRIVNING Författare Datum 19.6.2017 Granskare Christoffer Rönnlund Jonas Lindholm

Läs mer

LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV VÄSTERBY DELGE- NERALPLAN. Mottagare Larsmo kommun. Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning

LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV VÄSTERBY DELGE- NERALPLAN. Mottagare Larsmo kommun. Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning Mottagare Larsmo kommun Dokumenttyp Program för deltagande och bedömning Datum 30.1.2013 LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV VÄSTERBY DELGE- NERALPLAN LARSMO KOMMUN REVIDERING OCH UTVIDGNING AV

Läs mer

KORSHOLMS KOMMUN STRANDDETALJPLAN ÖVER SKALLOTÖREN, KVARTER 1 OCH 2. Program för deltagande och bedömning

KORSHOLMS KOMMUN STRANDDETALJPLAN ÖVER SKALLOTÖREN, KVARTER 1 OCH 2. Program för deltagande och bedömning KORSHOLMS KOMMUN STRANDDETALJPLAN ÖVER SKALLOTÖREN, KVARTER 1 OCH 2 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 AVSIKTEN MED ETT DELTAGANDE OCH BEDÖMNINGSPROGRAM... 1 2 PLANEOMRÅDET... 1 3 INITIATIV OCH PLANERINGSBESLUT...

Läs mer

MALAX KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR LÅNGMOSSA VINDKRAFTSPARK PLANEBESKRIVNING. Långmossa Wind Park Ab. Planebeskrivning 5.2.2015. Mottagare.

MALAX KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR LÅNGMOSSA VINDKRAFTSPARK PLANEBESKRIVNING. Långmossa Wind Park Ab. Planebeskrivning 5.2.2015. Mottagare. Mottagare Långmossa Wind Park Ab Dokumenttyp Planebeskrivning Datum 5.2.2015 MALAX KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR LÅNGMOSSA VINDKRAFTSPARK PLANEBESKRIVNING DELGENERALPLAN FÖR LÅNGMOSSA VINDKRAFTSPARK PLANEBESKRIVNING

Läs mer

DETALJPLANÄNDRING OCH -UTVIDGNING FÖR KVARTER 12 I KVEVLAX.

DETALJPLANÄNDRING OCH -UTVIDGNING FÖR KVARTER 12 I KVEVLAX. 1/9 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ). KVEVLAX LÄRCENTER DETALJPLANÄNDRING OCH -UTVIDGNING FÖR KVARTER 12 I KVEVLAX. Avsikten med ett deltagande och bedömningsprogram. Enligt markanvändnings-

Läs mer

Rövass stranddetaljplan PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

Rövass stranddetaljplan PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING Rövass stranddetaljplan PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 28.9.2018 1(9) RÖVASS STRANDDETALJPLAN Program för deltagande och bedömning 1. Inledning Programmet för deltagande och bedömning (PDB) har gjords

Läs mer

S i d a 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu

S i d a 1. PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 12.9.2016 TOBY Ändring av detaljplan Tuovilan koulu S i d a 1 Avsikten med ett program för deltagande och bedömning Enligt

Läs mer

Mottagare. Malax kommun. Dokumenttyp Planbeskrivning. Datum MALAX KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR RIBÄCKENS VINDKRAFTSPARK

Mottagare. Malax kommun. Dokumenttyp Planbeskrivning. Datum MALAX KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR RIBÄCKENS VINDKRAFTSPARK Mottagare Malax kommun Dokumenttyp Planbeskrivning Datum 2.2.2018 MALAX KOMMUN DELGENERALPLAN FÖR RIBÄCKENS VINDKRAFTSPARK DELGENERALPLAN FÖR RIBÄCKENS VINDKRAFTSPARK Författare Jonas Lindholm Datum 2.2.2018

Läs mer

Ändring av detaljplan i kvarter 24 Kvevlax

Ändring av detaljplan i kvarter 24 Kvevlax P r o g r a m f ö r d e l t a g a n d e o c h b e d ö m n i n g, k v a r t e r 2 4 i K v e v l a x S i d a 1 PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING (MBL 63 ) Planläggningsavdelningen 3.4.2018 Ändring av

Läs mer

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING

PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING LANTMÄTARE AB ÖHMAN Sten Öhman Sunnanvägen 7 10900 Hangö 044-2530464 sten.ohman@netsten.fi 24.1.2016 PARGAS INIÖ SÖDERBY, HEMGÅRDEN ÄNDRING AV GENERALPLAN PROGRAM FÖR DELTAGANDE OCH BEDÖMNING 1. Planeringsområde

Läs mer

Ändring av Sandsund detaljplan, kv. 47 och 50. Planbeskrivning Plankod:

Ändring av Sandsund detaljplan, kv. 47 och 50. Planbeskrivning Plankod: Ändring av Sandsund detaljplan, kv. 47 och 50 Planbeskrivning Plankod: 599406201501 2 Innehållsförteckning: 1. BAS- OCH IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 4 1.1 IDENTIFIKATIONSUPPGIFTER... 4 1.2 PLANOMRÅDETS

Läs mer