"Pingviner, pingviner, överallt pingviner"

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download ""Pingviner, pingviner, överallt pingviner""

Transkript

1 "Pingviner, pingviner, överallt pingviner" - en studie av lönsamheten i linuxbranschen Figur /i "Tux': den oflciellu logoypenfiir linuxkuniun version 2.0. Kullu: krty Ewing. 2002: Tux. ( ): htrp://www~.isc.tumu.edij-iewing/linud Examensarbete, MBA - ht 2000: Uppsala Universitet Författare: Thomas Rosén Handledare: Martin Johansson

2 INLEDNING... 3 DEFINITIONER AVGRANSNINGAR... 4 TEORI OCH METOD... 4 DISPOSITION... 4 LITTER ATURDISKUSSION... 4 LINUXBRANSCHEN... 6 HOTET FRAN NYA AKTÖRER... 6 RIVALITETEN INOM BRANSCHEN HOTEN FRAN SIJBSTITUT FORHANDLINGSSTYRKAN HOS KOPARNA LEVERANTORERNAS FORHANDLINGSSTYRKA SAMMANFATTNING: LONSAMHETEN I BRANSCHEN DISKUSSION ORSAKER RISK FOR VERTIKAL INTEGRATION FRAMTIDEN SLUTLIGEN REFERENSER BILAGOR BILAGA 2: LINUX KORTFATTAD LINUXHISTORIA LINUX OLIKA SKEPNADER LASTIPS... 33

3 Inledning I och med Red Hats börsintroduktion sommaren 1999 inleddes en ny epok inom affärsvarlden. De var det första företaget vars verksamhet helt byggde på öppen källkod. Deras verksamhet gick ut på att utveckla ett operativsystem baserat på Linux och sedan erbjuda support och andra tjänster kring det. Efter Red Hats börsintroduktion följde VA Linux och slutligen Caldera International efter.' 2001 bestämde sig datorjatten BM att satsa mer an en miljard dollar på ~inux.' Linux syntes överallt, trots detta avbröt flera andra linuxföretag sina börsintroduktioner.%ad beror detta på? Finns det problem med att sälja Linux? Definitioner För att underlätta förståelsen av innehållet vill jag kort definiera ett antal begrepp som kommer att användas under arbetet: En linuxdistribution är ett antal programvaror som tillsammans med linuxkarnan - ett operativsystem - är sammanställda på ett sådant sätt att de enkelt kan installeras på en dator.4 De kan säljas på ett antal CD-ROM-skivor tillsammans med en anvandarmanual i en tryckt kartong. Linux och linuxkarnan är något som kallas fria programvaror, eller öppen kallkod. Den senare benämningen kommer att användas i fortsättningen av arbetet. De levereras med en licens som kallas General Public License. Licensen kräver att kallkoden för programmen skall vara fritt tillgänglig för alla via lnternels Oppen källkod skiljer sig från kommersiella programvaror. Ett exempel är Microsoft Windows, som levereras med CD-ROM-skivor och manualer i papperskartonger, eller också är det förinstallerat på datorn vid leverans. Skillnaden mellan Windows och en linuxdistribution är att Windows distribueras tillsammans med en anvandarlicens. Du betalar för att få ratten att använda operativsystemet och programmen. I och med att Linux är öppen källkod, får alla rätten att fritt kopiera, ändra och vidaredistribuera programmen som du har fått. Kostnaden för en linuxdistribution som säljs i en kartong i en butik ar en ersättning till det aktuella företaget för att de gjort en tjänst genom att sammanstalla distributionen, paketera den och slutligen sälja den som en produkt. Företaget ar daremot skyldigt att ge dig fritt tillträde till kallkoden som finns i distributionen så att den kan andras. Öppen kallkod beskrivs utförligare i bilaga 1. Nar det galler Linux och linuxdistributioner så beskrivs detta mer i detalj i bilaga 2. Syftet med det har arbetet ar att undersöka linuxbranschen med fokus på lönsamheten: Den centrala frågeställningen ar: "Är det verkligen lönsamt att utveckla linuxdistributioner kommersiellt?'frågestallningen är baserad på det faktumet att licensieringen för öppen källkod hindrar företag från att ta ut licensavgifter för själva linuxdistributionen från sina användare. ' CNET Networks. Inc., VA Linux seeks $66 million in IPO. ( ): html CNET Networks, lnc., Caldera files to mise $57.5 million in IPO. ( ): htmI?legacy=cnct 'CNET Networks. Inc., IBM: Linux investment nearly recoupid. ( ): 'CNET Networks, Inc., Last reinaining Linux IPO withdrawn. ( ): html'?legacy=cnet För en fylligare beskrivning. se bilaga 2 nedan. 5 " Oppen killkod beskrivs mer i detalj i bilaga I nedan.

4 Avgränsningar En sökning på Internet ger vid handen att det finns 255 aktiva lin~xdistributioner.~ Några av dessa utvecklas och administreras och av företag, totalt sett 96 stycken som arbetar med linuxdistributioner. Dessa företag kan ha olika kärnverksamheter, men gemensamt för samtliga är att de erbjuder sina kunder en anpassad linuxdistribution och tjänster ochleller produkter kopplade till den. Storleksmassigt så sträcker sig branschen från små enmansföretag till stora multinationella koncerner. Eftersom syftet ar att undersöka Iönsamheten i branschen bör den definieras som företag som i kommersiellt syfe utvecklar och underhåller en egen linuxdistribution. De övriga aktörerna, privatpersoner och ideella organisationer påverkar naturligtvis villkoren i branschen, trots att de inte utvecklar en linuxdistribution med vinstsyfte. Därför kommer de att betraktas som "leverantörer" i form av fria utvecklare i framställningen. Teori och metod Teorin som genomgående används till analysen ar Michael E. Porters femkraftsmodell.' I ett försök att kvantifiera resultatet från analysen har jag skapat ett enkelt "poängsystern" som i - sammanfattningen av analysen. Disposition Analysen undersöker konkurrensen i linuxbranschen genom femkraftsmodellen och sammanfattas. Efter analysen finns en diskussionsdel som tar upp resultatet och diskuterar linuxbranschens lönsamhet och eventuella framtida scenarior. Efter referenslistan finns två bilagor. Den första behandlar öppen kallkod mer i detalj. Den andra ar helt agnad Linux och dess olika skepnader. I slutet av varje bilaga finns det listor över hemsidor som kan vara intressanta för den nyfikne. Litteraturdiskussion Valet att använda Michael Porters femkraftsmodell berodde på att hans metod var etablerad och används regelbundet för branschanalyser. Hans modell innebär att via fem krafter; leverantörer, köpare, konkurrenter, nya aktörer samt substitut teoretiskt och praktiskt undersöka konkurrenssituationen (och därmed lönsamheten) i en bransch. Porters femkraftsmodell har flera fördelar gentemot en empirisk undersökning om, exempelvis, nätverken mellan företagen. Den kanske viktigaste anledningen är att modellen kan.användas trots att det saknas empiriska data från företagen i branschen. En empirisk analys kräver ju intervjuer eller enkäter till insatta personer som ar villiga att svara på frågorna. Inledningsvis försökte jag få svar på olika relevanta frågor, via , av några av de största företagen i branschen, men blev mer eller mindre vanligt avvisad. Orsakerna till att de inte vill lämna ut information kan vara att ansträngd ekonomi, eller av konkurrensskäl. Det sistnämnda skulle kunna bero på att jag och företaget jag arbetar i ar kända i branschen och att informationen skull kunna användas emot dem. Genom att belysa skillnader mellan företagen utifrån resultatet från femkraftsmodellen ar det ändå teoretiskt möjligt att dra slutsatser kring Iönsamheten i branschen. Linux Weekly News. 1007: The LWN Linux Distribution list. ( ):htrp://Iwn.nct/Distnbutions/index.php. Se mernnglnde detta i bilaga 2. ' Michael E. Porier. 1998: Corrrjwtirii.~ Str<itqc?.. New York: Free Press

5 Under arbetet förändrades dessutom bilden av modellen. Inledningsvis verkade det som om endast vissa delar, exempelvis konkurrensen mellan företagen, vara de mest intressanta. Vartefter arbetet fortskred blev det tydligare att samtliga delar av analysen var viktiga för att belysa sambanden som framkom ur modellen. Alla hypoteser som förekommer i arbetet är baserade på den kunskap som kommer från min tid på Cendio Systems AB, är jag under de tre år arbetat strategiskt med Linux. För att göra undersökningen möjlig har mina påståenden, som kan anses subjektiva, vidimerats genom att finna referenser och exempel via Internet. Datainsamlingen om företagen har uteslutande genomförts på företagens hemsidor och fristående nyhetsmedier. I de flesta fall används informationen från nyhetsmedierna som underlag för referenser. Det finns naturligtvis en risk att informationen från företagen ar subjektiv och genom att jämföra informationen från fristående nyhetsmedier och använt dem som referens för att undvika subjektivitet. Dock har de olika nyhetsmediernas eventuella subjektivitet inte testats på grund av tidsbrist. Företagens egna åsikter och rapporter har dock använts som underlag för analysen. Internet har dessutom används för att finna andra uppgifter som kan vara viktiga för framställningen. exempelvis generella exemplifieringar eller allmänna lästips.

6 m Linuxbranschen I detta avsnitt analyseras linuxbranschen. Analysen är hämtad från Michael E. Porters "femkraftsm~dell".~ Genom att undersöka de krafter som påverkar en bransch kan en bild av lönsamheten i branschen skapas. Bilden nedan illustrerar metoden med de fem krafterna. Markeringarna "+", "+l-'' och "-'' betecknar huruvida en faktor påverkar linuxbranschen eller ej. Markeringen "+" visar att faktom på ett tydligt sätt påverkar kraften, medan "+f-" betyder att faktorn endast delvis påverkar kraften. Följaktligen betyder "-" att faktorn inte påverkar branschen nämnvärt. l Intradesbarriarer för nya aktörer PmdUMSkilkader I orer för intensiteten av rivalltet i branschen r j8mnst0ra rivaler ~ urnyteskosmader ktrkillnadereller awaknad av urnyteskosmader TiligAng till detribulonrkanaler apaciletsokningar i större steg K0smad5nadldelaroberoende av skalekonomi Hotet fr&n nya 1 Leverantörernas Viktiga faktorer för leverantörernas förhandlingsstyrka LeYBranlbremaS bransch ar dominerade av la faretag Leverantbrema iir nle hotade av subslnt ader farknippade medan byta produkt Fi Hotet frhn nya aktörer Hotet från nya aktörer ar hela tiden stort. De olika variablerna som påverkar hotet från nya aktörer är skalekonomi, produktskillnader, kapitalbehov, utbyteskostnader, tillgång till distributionskanaler, kostnadsnackdelar oberoende av skalekonomi samt myndighetsbeslut.9 * Michael E. Ponrr, 1998: Corrrl~eririi~e Srr(rreei.. New York: Free Press. s " Poner, 1998: Corrrl>eririie Srrtrrep. s

7 Skalekonomi I linuxbranschen återfinns skalfördelen i den delen av verksamheten som inte handlar om utveckling av produkten, utan ett av distributionssätten, distribution av tryckta CD-ROMskivor. Vid tillverkningen av CD-ROM-skivorna, kartongerna och manualerna kan det finnas fördelar vid stordrift. Eftersom det handlar om en "enkel" produkt kan marginalerna förbättras vid större volymer. I många fall kan tjänsten att trycka skivorna och kartongerna lejas ut så att den initiala kostnaden för att börja tillverka dem blir relativt låg.i0 För de företag som säljer annan mjukvara eller liknande produkter kan det kan finnas skalfördelar att göra en egen linuxdistribution genom en "vertikal integration". Genom att redan ha resurserna på plats för att distribuera andra produkter på samma sätt, kan storskaligheten ge ytterligare marginaler. På grund av det ovanstående torde skalekonomi endast delvis påverkar branschen. Produktskillnader Den stora mängden linuxdistributioner kan bero på att mjukvaran kan anpassas till olika behov. Det finns exempelvis linuxdistributioner som lämpar sig till äldre hemdatorer eller stordatorer." Med det finns även "generella distributioner" som riktar sig till konsumenter, exempelvis Red Hat, SuSE, Caldera och ~andrake~oft.'~ Skillnaderna mellan de generella produkterna och de övriga kan vara relativt stor med tanke på inriktningen. Med det finns det även viktiga skillnader mellan hur trogna kunderna är till ett företag och distribution. De stora företagen med mer resurser och som kan marknadsföra sina produkter kan få fördelar gentemot de mindre, mer okända, företagen. De företag som dessutom genomför någon form av integration kan ytterligare ha en positiv "varumärkeseffekt". De generella distributionerna har fördel av sitt varumärke, vilket kan förklara att deras rodukter står för en stor del av marknadsandelarna för försäljningen av linuxdistributioner." På grund av det breda utbudet och styrkan hos varumärkena gör att den har faktorn påverkar hotet från nya aktörer. Kapitalbehov För en linuxdistributör ar huvuddelen av "råvarorna", operativsystemet och de övriga mjukvarorna, öppen kä~lkod.'~ Den öppna kallkoden och programvarorna för att skapa en linuxdistribution finns fritt tillgängliga via Internet, liksom själva distributionerna.'"^^ visade dessutom ovan att kostnaden för tillverkningen av CD-ROM-skivor är relativt låg. Allt detta gör att det inte finns några större kapitalbehov för att etablera sig i branschen och därför påverkas inte branschen av den här faktorn. Utbyteskostnader Eftersom distributionerna bygger på samma "råvaror" finns det, i de flesta fall, små skillnader mellan produkterna, i synnerhet för de mer generella linuxdi~tributionerna.~~ För de mer specifika distributionerna som ar knutna till en specifik tjänst, mjuk- eller hårdvara, kan det vara förenat med kostnader vid byten. '" En kon "marknadsundersökning" visar p3 liga priser vid kopiering, etc. Se exempelvis: Bildstudion, 2002: Valkommen till Bildstudion. ( ): " Se Linux Weekly News, 2002: The LWN Linux Distribution list. ( ):http://lwn.net/Dirtnbutions/index.php3 " ibid. "Se mer under "Rivaliteten i branschen'' nedan. eller: LinuxPlanet, 2002: Opinions: Editor's Nore: Do the Retail Linux Numbers Mean Anylhing? ( ): 173/11 l4 Se bilaga I. l' Detta beror p& de speciella licensvillkoren för Linux och öppen ksllkod. Se bilaga I. '"e exempelvis. LinuxQuestions.org, 2002: LinuxQuestions.org Fonim: what version of Linux should i usey( ): Ie5fcI4841d~54be6cd97bcc3alf4&threadid=6496

8 Det kan aven finnas andra aspekter som kan spela större roll för ett byte av linuxdistribution, ett exempel galler garantier för mjuk- och hårdvaror. Dessa garantier förutsätter testning eller certifiering från garanten. Detta kan innebära att garantierna ar begränsade till ett fåtal linuxdistributioner. Ett exempel: IBM erbjuder endast garantier för distributioner från Caldera, Red Hat, SuSE och ~urbo~inux." För de etablerade företagen finns det mindre produktskillnader, men för nya företag i branschen kan gällande garantier etc. påverka kostnaderna med att byta produkt för kunderna och därmed kan den utbyteskostnaderna delvis påverka branschen. Tillgång till distributionskanaler För företag i linuxbranschen är Internet den viktigaste distributionskanalen, exempelvis för att nå komponenterna till distributionen.18 Licensreglerna gör aven att distributionen måste kunna laddas ner via Internet, så det blir också ett satt att nå sina kunder. I många fall distribueras produkten endast via 1nternet.19 För att nå en massmarknad via konsumenterna tycks CD-ROM-skivan spela en större roll, i varje fall om man ser till försäljningsstatistiken. Skivorna saljs i datorbutiker, bokaffarer eller i andra typer av kedjor och de kunder som företagen i första hand riktar sig mot verkar vara mer oerfarna konsumenter. Tillsammans med skivorna levereras exempelvis utförliga installationsmanualer för att underlätta installationen av systemet. För att nå konsumenter kravs det i allmänhet viss marknadsföring, men aven tillgång till distributionskanaler för att därigenom öka försäljningen. Ett exempel på en lyckosam kampanj och tillgång till distributionskanaler är Mandrakesoft. De lyckades i USA med att knyta till sig fler distributionskanaler an konkurrenterna, vilket resulterade i att deras produkter såldes i över 4000 butiker år Det medförde att deras produkt fick ett större genomslag an tidigare.20 Alla linuxdistributioner kan distribueras via Internet, medan vissa saljs på annat sätt och därför kan tillgången till distributionskanaler delvis påverka branschen. Kostnadsnackdelar oberoende av skalekonomi Porter pekar på en rad faktorer som kan ge kostnadsnackdelar oavsett skalekonomi; proprietär teknologi, battre tillgång till råvaror, battre f lacerade lokaler, statlig subventionering och fördelar beroende på erfarenhet eller kunskap.2 Rent generellt så verkar få av dessa faktorer i linuxbranschen. Som redan nämnts är mjukvarorna som linuxdistributionen bygger på licensierad som öppen kallkod och därmed får de inte göras proprietara (~lutna).~' Tillgången på råvarorna kan därmed sagas vara i stort sett samma för alla företag.23 Möjligtvis kan det finnas viss fördel med lokal närvaro för vissa typer av tjänster, exempelvis konsulttjänster, och det finns exempel på hur företag f& minska sin lokala närvaro när marknaden tryter.24 Dock får vi inte glömma bort att de flesta företag anvander Internet som kanal för sina linuxdistributioner. Många av företagen ar dessutom lokala och är inte intresserade av en internationell marknad, varför lokal närvaro ibland inte anses intressant. " Se ISM. 2002: IRM - Linux for xsenes. ( ): IX Se bilaga 2. "'Se Linux Weekly News. 2002: The LWN Linux Distribution list. ( ):http://Iwn.net/Distnbutions/index.php3 "' MandrakeSoft, 2002: Initial Public Offenng- FAQ.( ): " Porter. 1998: Coni,>eririir Srmrep, s. I 1. " "Proprietiir" Ir ert engelskt 15neord och anviinds for att beskriva sluten (stangd) kiillkod. Exempel pi propnetiir programvara %I Micro,voft Wii~dows. Memain-Wehster Online ger fö!jende mening: "something that is used, produced. or marketed under exclusive legal nght of the inventor or mnker". Memam-Wehster Online, 2002: Memam-Webster Online. ( ): '' Se bilaga I. '' CNET Networks Inc : Linux seller SuSE slashes U.S. stnff. ( ): hnp://news.com.com/2i html'?tag=rnninstry

9 När det galler statlig subventionering så förekommer den naturligtvis. Två exempel är NA- SA och NSA i USA." Men det påverkar knappast branschen, eftersom övriga företag får tillgång till det som utvecklats via den öppna kallkoden. Ett företag i branschen kan naturligtvis hålla sig i framkant genom sin erfarenhet och kunskap och därigenom skapa välutvecklade metoder för framställning av distributioner. Risken ar dock stor att andra företag i så fall kopierar detta, om det ar möjligt, eller utvecklar andra metoder som kan överträffa den förra.26 Möjligtvis kan kända eller allmänt erkänt dukti a medarbetare som arbetar i företaget ge vissa fördelar, inte minst marknadsföringsmassigt.- A I allmänhet finns det alltså få kostnadsnackdelar oberoende av skalfördelar som påverkar 1inuxbranschen. Myndighetsbeslut Eventuella ingripande från regeringar ar i dagsläget inte aktuella, men den här typen av risk kan komma att öka i framtiden beroende på sakerhetslaget i världen, etc. Men eftersom programvarorna finns fritt tillgängliga på Internet, och så aven distributionerna, så är det tveksamt att myndighetsbeslut kan påverka branschen i förlängningen. Det finns dock vissa saker som myndigheter kan besluta om som kan påverka företag som ar verksamma i branschen. Ett exempel på regeringsingripanden gällde olika typer av krypteringsmetoder. Ett exempel på sådana beslut, som i förlängningen kan påverka branschen, var det svenska exportförbudet för stark kryptering i den fria svenska webbservern oxen".^^ Detta påverkar dock inte hela branschen, utan endast vissa delar och företaget kan fortfarande vara verksamt. I praktiken innebar detta att myndighetsbeslut i någon större utsträckning påverkar branschen. Sammanfattning Kapitalbehov Det finns vissa förutsättningar för att skalekonomi förekommer. Verksamheten i enskilda företag inom branschen är dock inte beroende av detta. Det förekommer vissa produktskillnader inom branschen, mest beroende på vilken strategi företaget har valt. Det saknas större kapitalbehov för att starta inom branschen. 1 I I vissa fall kan det förekomma utbyteskostnader I i Utbyteskostnader för att byta produkter. Det kan aven saknas kostnader att byta mellan några av de mer generella linuxdistributionerna. Tillgang till distributionskanaler Exklusiv tillgång till distributionskanaler kan ge " Se listan över företag i bilaga 2. '"Ett exempel 2ir Red Hats pakethanterare. rpm, som anv8nds för att Iittare konfigurera systemet vid installation och uppdateringar. Dettri var nigot som Red Hat skulle kunna varensamt om. men idag anvsnder sig de flesta av rpm för sina installationer. Se Linux Adininistration Made Easy. 2002: Using the Red Hat Package Manager (RPM). ( ) "Se exempelvis: Red Hat, Form IO-K. ( ): I I12.pdf '' Sveriges Riksdag. 2002: iiied anledning av skr :l 16 Om kryptografi. ( ): l6.asp

10 Kostnadsnackdelar oberoende av skaleko- 1 nomi Dock ar Internet den viktigaste kanalen, som dessutom ar obligatorisk på grund av licensvillkoren för öppen kallkod. I Genom licensvillkoren är det svårt att skapa sig proprietära fördelar. Visserligen kan det förekomma fördelar i form av och lokal närvaro. men aenom distributionen via Internet I I spelar dessa mindre roll. I Myndighetsbeslut För närvarande finns det liten risk för myndighetsbeslut som kan påverka branschen. I I I Tabell I: Sammat$atrning av horet från nya aktörer. Tabellen visar att det finns ett visst underlag för intradesbarriärer i branschen. Men öppenheten kring "råvarorna", mjukvaror med öppen kallkod, skapar möjligheter för att kunna slå hål pi dessa barriärer. Det medför att det teoretiskt satt ar enkelt att etablera sig i branschen. Fakta från verkligheten tyder aven på detta. Det finns alltså över 255 kända linuxdistributioner och utöver dessa finns det förmodligen fler skräddarsydda varianter. Medan merparten av distributionerna görs av enskilda projektgrupper eller privatpersoner finns det ändå en stor mangd företag i branschen (cirka 96 stycken). Bland dem finns det företag som genomfört vertikal integration. Bristen på intradesbarriarer, eller snarare möjligheterna att undgå barriärerna, bör innebära att linuxbranschen är utsatt för nya aktörer. Alla nuvarande företag bör därför rakna med hotet från nya aktörer, inte minst via vertikala integrationer. Rivaliteten inom branschen Branschen består av en stor mangd aktörer. Det är med andra ord upplagt för en intensiv rivalitet mellan bolagen. Porter identifierar följande villkor som kritiska för att bestämma intensiteten av rivaliteten mellan aktörerna i branschen; många eller jämnstora rivaler, långsam branschtillväxt, höga fasta kostnader eller höga lagringskostnader, små produktskillnader eller avsaknad av utbyteskostnader, krav på kapacitetsökningar i större steg, olika typer av aktörer, höga strategiska insatser, höga ~tträdesbarriärer.~~ Många eller jämnstora rivaler Jag har redan nämnt att det finns ett stort antal aktörer i branschen. Tyvärr ar det svårt att mäta hur många linuxdistributioner som laddas ner från Internet. Det gör att det finns olika siffror om hur stor marknadsandelen för respektive bolag ar. Ett försök att visa ungefar hur marknaden fördelar sig ar att mata försäljningen av Linux på CD-ROM. Tabell 2 visar försäljning av Linux på CD-ROM i USA under 2000: 48,3% 1 Red Hat 28.9% 1 1 Mandrakesoft (Macmillan) 20.8% 1 1 Caldera 0.5% 1

11 1 övriga O,<% 1 Tabell 2:F~rsii~ning nv Linux i USA 2000.'' Tabellen visar försäljningen av CD-ROM-skivor med Linux i USA. Artikelförfattaren berättar också om svårigheten med att mata marknadsandelar nar det galler Linux. Försaljningsiffrorna gäller alltså försäljning över disk. Hur många linuxdistributioner som ar förinstallerade på hårdvaror eller levereras tillsammans med en mjukvara framgår inte, vilket gör det svårt att se hur aktörerna som gjort en vertikal integration förhåller sig. Med detta i åtanke kan man sedan studera tabellen. I dessa fall visar det sig att branschen domineras av tre större aktörer, som tillsammans svarar för över 95% av marknaden i USA. Ett intressant faktum ar att två av de mest säljande bolagen ar från Europa, SuSE i Tyskland och MandrakeSoft i Frankrike. Både SuSE och MandrakeSoft har dock satsat på att etablera kontor i USA." En tolkning av tabellen visar alltså att linuxbranschen består av få jämnstora rivaler och en mängd mindre aktörer. Långsam branschtillväxt Linuxbranschen vaxer inte långsamt, snarare tvärtom. Sedan flera år tillbaka har Linux vuxit snabbt i datormarknaden. Det finns också ett ökat intresse för övriga program med öppen kallkod. Analysföretag talar om tillväxt för Linux med över 20% per år, vilket naturligtvis innebar att branschen inte vaxer särskilt Höga fasta kostnader eller höga lagringskostnader Beroende på om företagen satsar på en global, regional eller rent av lokal marknad ger det olika premisser för kostnadsläget. Den stora kostnaden för företagen som satsar globalt tycks mest handla om marknadsföring och personalkostnader på loka~kontoren.~"å det har är en faktor som delvis kan påverka branschen. Små produktskillnader eller avsaknad av utbyteskostnader Vissa av produkterna ar, som redan nämnts, likvärdiga och medför små eller inga kostnader för byten av produkterna. Trots det kan det finnas kostnadsdrivande skillnader i form av garantier eller andra tjänster. Jag har redan pekat på att vissa skillnader kan gälla för olika vammarken. För de större företagen, de verkliga rivalerna, finns det få produktskillnader som kan ge upphov till utbyteskostnader. De etablerade företagen med Linux som enda verksamhet kan har möta ett stort hot från större och mer kända aktörer som tillämpar någon form av vertikal integration." Tyvärr finns det inga data tillgängliga för att ta reda på hur detta påverkar branschen idag, med detta påverkar trots allt branschen delvis. " LinuxPlanet. 2002: Opinions: Editor's Note: Do the Retail Linux Numbers Mean Anything? ( ): l73/1/ " Se respektive företags hemsida. Webbadresserna finns i bilaga 2. " För mer information om marknadstillv3xt, etc.. se: David Wheeler, 2002: Why Open Source SoftwareJFree Software (OSSIFS)? Look at the Numbers! ( ): " Se företagens hemsidor, exempelvis SuSE och MandrakeSoft. Webbadresserna tinns i bilaga 2. " Exempelvis Hewlett-Pockard, se företagslislan nedan.

12

13 Höga uttradesbarriärer De flesta bolagen ar inte verksamma i andra branscher och deras kopplingar till stora företag kan göra det svårt att kliva ur branschen. Tabell 3: Sammanfartning av rivalireten inom bransclzen. Utifrån resultatet kan vi konstatera att rivaliteten mellan företagen i branschen i teorin ar relativt stark. Många faktorer som kan påverka branschen om tillväxtstakten krymper, finns redan. Det har kan leda till priskrig eller andra typer av kostsamma åtgärder mellan företagen, vilket kan innebära att företagen i dag söker möjligheter till att etablera en position som det ar enklare att försvara. Utifrån resultatet ar det teoretiskt möjligt att anta att rivalitet finns i branschen. Hoten fran substitut Det finns väsentliga skillnader mellan Linux och andra operativsystem. De flesta operativsystemen, som Microsoft Windows och alla kommersiella UNIX-dialekter ar naturligtvis substitut på satt och viss, eftersom de till viss del kan ersatta funktionerna hos en linuxdistribution. Tekniskt sett innehåller en linuxdistribution mer an ett operativsystem, eftersom applikationer och andra program, som säljs separat i de flesta andra fall, ar inkluderade i distribu- 38 tionen: De proprietara operativsystemen konkurrerar inte med Iinuxdistributionerna prismässigt (eftersom de kostar pengar), utan marknadsföring inriktas mot trygghet för slutkunden i form av garantier och support för produkterna. Ironiskt nog så friskriver sig dock leverantörerna av operativsystem i de flesta fall från skador som kan drabba slutkunden." Samtliga större linuxdistributörer erbjuder support till sina kunder. För tillfallet hotar linuxdistributionerna de etablerade operativsystemen i form av marknadsandelar just på grund av prislprestanda, support och tillgänglighet. Vissa kommersiella aktörer försöker att marginalisera effekterna, men samtliga siffror tyder på att Linux vinner mark.40 På gmnd av det ovanstående kommer jag att diskutera andra fria alternativ. Porter har identifierat tre viktiga parametrar; ett substitut bör ha samma funktionalitet, det ar ett hot om det har bättre pris/prestanda och om det producerats av en annan vinstgivande bransch. Liknande funktionalitet Det finns aven andra fria operativsystem, exempelvis ett antal distributioner med det gemensamma namnet Berkeley Software Distribution (BSD). Det ar ett operativsystem som ar äldre an Linux men vars utveckling har gått mycket långsammare trots att det ofta går att köra applikationer från de flesta UNIX-dialekter under BSD. BSD baseras också på öppen kallkod dock med en något friare licens an den som används av ~inux.~' BSD-världen också liknar linuxvarlden på många satt, dels genom funktioner och hårdvanistöd och ar därmed ett tydligt substitut till Linux. "Se beskrivningen hos flen av företagens hemsidor. Webhadressen finn i bilaga 2. '" Roa dig genom att läsa igenom licensavtalet för din egen dator. Annars se. exempelvis: Microsoft, Microsoft Windows NT bad Ralancing Service (WLBS)License Agreement for DEC Alpha.( ): " Se exempelvis: ZDNet News, 2001: Banle hrews over Linux server share. ( ): s html '' PS följande hemsidor finns mer infonnation: Windriver, 2002: Windnver: Operating Systems: BSDIOS. ( ): hnp://www.windnver.com/products/ht~nlhdoshtml, The FreeBSD Project, The FreeBSD Project. ( ): The NetBSD Project, Velcome to the NetBSD Project. ( ): hitp://www.netbsd.org/, OpenBSD, OpenBSD - Free, Functional & Secure v.3.0. ( ):

1 INLEDNING...4 2 METOD...8 3 TEORI...15

1 INLEDNING...4 2 METOD...8 3 TEORI...15 Sammanfattning Problem: En konsoliderad marknad kännetecknas av en hård konkurrens med många sammanslagningar och uppköp. Ska företaget kunna överleva på egen hand måste det växa snabbare organiskt än

Läs mer

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG

AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Företagsekonomiska institutionen Kandidatuppsats EKONOMIHÖGSKOLAN VID Januari 2004 LUNDS UNIVERSITET AFFÄRSSYSTEM I SVENSKA SMÅFÖRETAG Handledare Per Magnus Andersson Hans Månsson Författare Carl-Johan

Läs mer

Strategier för fast telefoni i Sverige

Strategier för fast telefoni i Sverige Kurs FEK 581 VT 2003 Strategier för fast telefoni i Sverige Grupp 8 Sofie Andersson Erik Björk Fredrik Söderlund Handledare Gösta Wijk 1 Inledning...4 1.1 Bakgrund...4 1.2 Problemformulering...4 1.3 Syfte...4

Läs mer

FOSS Aspekter på fri programvara och öppen källkod i en fri marknadsekonomi

FOSS Aspekter på fri programvara och öppen källkod i en fri marknadsekonomi FOSS Aspekter på fri programvara och öppen källkod i en fri marknadsekonomi Magisteruppsats, 10 poäng, i informatik Framlagd: Januari, 2005 Författare: Claes Jönsson Per Böckman Handledare: Hans Lundin

Läs mer

Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen

Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen Master project in the Horticultural Science Programme 2008:4 2008-06, 20 p (30 ECTS) Modeller för omvärldsanalys inom trädgårdsnäringen Av Carl Tallving och Kristina Rosdahl Fakulteten för landskapsplanering,

Läs mer

Fjärrinstallation och IT-administration på distans

Fjärrinstallation och IT-administration på distans Beteckning: Institutionen för matematik, natur- och datavetenskap Fjärrinstallation och IT-administration på distans Jukka Kovalainen Mikael Jansson Juni 2009 Examensarbete, 15 högskolepoäng, C Datavetenskap

Läs mer

Om Internet och marknader i förändring. Konkurrensverkets A4-serie

Om Internet och marknader i förändring. Konkurrensverkets A4-serie Om Internet och marknader i förändring Konkurrensverkets A4-serie Konkurrensverket mars 2002 ISSN 1650-8181 Innehållsförteckning 1 Förändring är tidens väsen 7 Referenser 17 2 Att beskriva och analysera

Läs mer

1 Definitioner och avgränsningar

1 Definitioner och avgränsningar PM 1 (23) Öppen programvara Enligt kommittédirektiven ska utredaren överväga för- och nackdelar för olika verksamheter i offentlig förvaltning med att använda öppen programvara samt lämna förslag om användningen

Läs mer

Strategi för e-handel

Strategi för e-handel En studie av fem svenska företag inom den modeinriktade detaljhandeln som infört e-handel som komplement till sin traditionella handel Handelshögskolan vid Göteborgs Universitet Företagsekonomiska institutionen

Läs mer

V I N N O VA R A P P O R T FRAMTIDEN ÄR ÖPPEN! Om problem och möjligheter med öppen källkod och öppet innehåll

V I N N O VA R A P P O R T FRAMTIDEN ÄR ÖPPEN! Om problem och möjligheter med öppen källkod och öppet innehåll V I N N O VA R A P P O R T VR 2008:03 FRAMTIDEN ÄR ÖPPEN! "Kopiering förbjuden" av René Magritte Om problem och möjligheter med öppen källkod och öppet innehåll LARS-ERIK ERIKSSON - IT PARTNER AB OLLE

Läs mer

Små företag stora möjligheter? En studie av små företags möjligheter inom e-handel

Små företag stora möjligheter? En studie av små företags möjligheter inom e-handel FEK 591 Magisteruppsats Januari 2007 Företagsekonomiska institutionen Små företag stora möjligheter? En studie av små företags möjligheter inom e-handel Författare: Sine Harmant Maria Sjöstedt Handledare:

Läs mer

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information?

CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? CRM-system, konsten att skapa lönsamma relationer eller en teknisk lösning för lagring av information? En studie av implementeringsprocessens kritiska aspekter samt påverkande faktorer CRM-system, the

Läs mer

Digitala tjänster - finns de?

Digitala tjänster - finns de? Digitala tjänster - finns de? Rapport från ITPS avseende regeringsuppdrag att genomföra en kartläggning av hinder för digital tjänsteinnovation, dnr N2007/9354/ITP (delvis) ITPS dnr 1-012-2007/0311 Innehåll

Läs mer

Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl

Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl Magisteruppsats Vårterminen 2006 Företagsekonomiska Institutionen Konsten att slå sig in på en överorganiserad marknad - En fallstudie av uppstickaren GodEl Författare: Johan Lundin, 810108-4732 Filip

Läs mer

D-UPPSATS. Omvärldsbevakning

D-UPPSATS. Omvärldsbevakning D-UPPSATS 2008:029 Omvärldsbevakning Hur branschers omgivningar påverkar användandet av omvärldsbevakning Christian Welin Sofia Widell Luleå tekniska universitet D-uppsats Företagsekonomi Institutionen

Läs mer

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar

Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Företagsekonomiska institutionen Förväntningar kring affärssystem En förändringsprocess som drivs av aktörers förväntningar Kandidatuppsats i företagsekonomi Inriktning ekonomistyrning Höstterminen 2003

Läs mer

Oberoende skivbolag i förändringstider Om den förändrade affärslogiken i skivbolagsbranschen

Oberoende skivbolag i förändringstider Om den förändrade affärslogiken i skivbolagsbranschen Oberoende skivbolag i förändringstider Om den förändrade affärslogiken i skivbolagsbranschen Författare: Daniel Abrahamsson Jens Eriksson Martin Larsson Handledare: MaxMikael Björling Program: Musikindustriprogrammet

Läs mer

Olika syn på saken. - en studie om hur optikbranschen påverkar trenden kring e-handeln av glasögon. Anna Green Liljedahl Philip Hagne

Olika syn på saken. - en studie om hur optikbranschen påverkar trenden kring e-handeln av glasögon. Anna Green Liljedahl Philip Hagne Olika syn på saken - en studie om hur optikbranschen påverkar trenden kring e-handeln av glasögon Kandidatuppsats 15 hp Företagsekonomiska institutionen Uppsala universitet HT 2014 Datum för inlämning:

Läs mer

En komparativ studie av marknadsstrategier på Karlstad- Örebro- och Linköpings Universitet

En komparativ studie av marknadsstrategier på Karlstad- Örebro- och Linköpings Universitet Karlstad Universitet Kurs: Examensarbete marknadsförning 61-80p En komparativ studie av marknadsstrategier på Karlstad- Örebro- och Linköpings Universitet Författare: Daniel Bjurbäck, 790209 Sebastian

Läs mer

Marknadsföring av e-bokningssystem

Marknadsföring av e-bokningssystem Marknadsföring av e-bokningssystem En kvalitativ undersökning av e-lösningar Carl Drott Jens Modig Examensarbete Institutionen för Stockholm Industriell Ekonomi och Organisation 2005 Kungliga Tekniska

Läs mer

Jakten på e-handel inom livsmedelsbranschen

Jakten på e-handel inom livsmedelsbranschen Företagsekonomiska institutionen Magisteruppsats, 15 hp FEKP01 VT 2010 Jakten på e-handel inom livsmedelsbranschen En jämförande studie mellan etablerade och nya aktörer - Författare Fanny Jörwall 861105-3904

Läs mer

Trappan till Trappan

Trappan till Trappan UPTEC STS11 048 Examensarbete 30 hp November 2011 Trappan till Trappan Jens Algerstam Abstract Trappan till Trappan Taking the steps to the Steps Teknisk- naturvetenskaplig fakultet UTH-enheten Besöksadress:

Läs mer

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet

Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet School of Mathematics and Systems Engineering Reports from MSI - Rapporter från MSI Affärsmodeller inom e-commerce Hur lyckas man som småföretagare på Internet Simon Andreasson Thomas Glimfelt Jun 2008

Läs mer

Produktkvalitet som drivkraft för kundnöjdhet

Produktkvalitet som drivkraft för kundnöjdhet UPTEC STS 09045 Examensarbete 30 hp Januari 2009 Produktkvalitet som drivkraft för kundnöjdhet Kund- och partnererfarenheter gällande Microsofts CRM-system - Microsoft Dynamics CRM Zandra Cedén Abstract

Läs mer

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman

#Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman #Sociala medier - en studie om hur textila modeföretag bör kommunicera med kunder i sociala medier Anny Chu och Yvonne Nyman Butikschefsprogrammet med inriktning mot textil och mode 120 hp Examensarbete

Läs mer

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det!

Rapport 2001:2. DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! Rapport 2001:2 DET ÅLÄNDSKA INFORMATIONSSAMHÄLLET -så utbrett är det! 1. SAMMANFATTNING... 4 2. INLEDNING... 6 2.1. Bakgrund och syfte... 6 2.2. IT - vad är det?... 6 2.3. Rapportens uppläggning... 7 3.

Läs mer

Fria och öppna programvaror inom kommunal verksamhet

Fria och öppna programvaror inom kommunal verksamhet Fria och öppna programvaror inom kommunal verksamhet Vägen mot öppna standarder? Free- and open source software in municipalities The way towards open standards? Datum: 2009-12-10 Version: Slutversion

Läs mer

Swish. En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish

Swish. En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish Linköpings universitet Vt 2015 IEI- Marknadsföring, 722G93 Handledare: Mikael Ottosson Swish En studie om det elektroniska transaktionsmedlet Swish Alexander Karlsson 940213-0679 Gustaf L. Södergren 930324-4991

Läs mer

Musik på Internet framtiden för bibliotekens musikavdelningar?

Musik på Internet framtiden för bibliotekens musikavdelningar? MAGISTERUPPSATS I BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP VID BIBLIOTEKSHÖGSKOLAN/BIBLIOTEKS- OCH INFORMATIONSVETENSKAP 2004:120 Musik på Internet framtiden för bibliotekens musikavdelningar? ULRIKA MILD

Läs mer

Säker fillagring i hemmiljö

Säker fillagring i hemmiljö Examensarbete Säker fillagring i hemmiljö Hur säkrar man upp fillagring i en hemmiljö? Författare: Johan CLARENFJORD och Christian GÖRANSSON Handledare: Jonas LINDBERG Examinator: Jacob LINDEHOFF Termin:

Läs mer