Försäljningsvillkor Böcker, tidningar och digitalt

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäljningsvillkor Böcker, tidningar och digitalt"

Transkript

1 Försäljningsvillkor Böcker, tidningar och digitalt Leverans Beställningar av varor gjorda före kl skickas från oss påföljande arbetsdag (gäller ej tidningar och FAR-kalendern). Varorna skickas med A-post eller Postens Företagspaket. Fraktkostnad Den fraktkostnad som anges i kassan är beräknad för en samlad leverans av hela beställningen. När beställda böcker utkommer vid olika tidpunkter skickas böckerna vid respektive utgivningsdatum. Den totala fraktkostnaden kan då överstiga det belopp som anges i kassan. Om du vill få alla böcker levererade samtidigt, vänligen ange koden SAMLEVERANS i fältet "Meddelande till FAR Akademi" i kassan. Vi använder Postens prislista för fakturakunder och vi reserverar oss för eventuella prishöjningar från Postens sida. Utlandsorder Vi levererar även till adresser utanför Sverige. För leverans utanför Norden tillämpar vi förskottsbetalning. Ångerrätt Ångerrätt gäller i 14 dagar från den dag du mottog varan eller fick tillgång till tjänsten. Kontakta oss innan du returnerar varorna. Endast oskadade returer godkänns. Fraktkostnader krediteras ej. Reklamation Reklamation pga. felaktig eller skadad vara måste göras inom 14 dagar från det att du mottog produkten. Betalningsvillkor 30 dagar från fakturadatum förutom när det gäller Resultat och Balans där det är 20 dagar från fakturadatum. Från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 8 procentenheter över gällande referensränta. Kravavgift 50 kr. Priserbjudanden i webbsida kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för prisändringar, eventuella fel i artikelinformationen samt slutsålda varor. 1

2 Allmänna villkor Utbildningar Nedanstående villkor gäller för samtliga utbildningar inom FAR Akademi. Anmälan Anmälan till kurs ska ske skriftligen via FAR Akademis webbplats, per e-post, brev eller fax. I mån av plats tar vi självklart emot anmälningar även efter anmälningstidens utgång. Anmälningarna antas i den ordning de inkommer. Anmälan är bindande. Avanmälan kurs i Sverige Avanmälan till kurs i Sverige ska ske skriftligen till oss per e-post, brev eller fax. Vid avanmälan senare än fyra veckor före kursstart debiteras 25% av kursavgiften. Senare än två veckor före kursstart debiteras 50%. Vid avanmälan senare än en vecka före kursstart debiteras 100%. Vid sjukdom eller vård av barn styrkt med läkarintyg återbetalas kursavgiften exklusive 500 kr i administrativ kostnad. Vid förhinder att delta på kursen kan platsen överlåtas till en kollega. Vi behöver då en skriftlig avanmälan samt din kollegas namn, befattning, e-postadress och födelseår. I detta fall utgår ingen avanmälningsavgift. Vid internatkurs debiteras inackorderingskostnad enligt gällande avbeställningsregler för respektive hotell/kursgård. Avanmälan kurs utomlands Avanmälan till kurs utomlands ska ske skriftligen till oss per e-post, brev eller fax. Vid avanmälan senare än åtta veckor debiteras 50% av kursavgiften, senare än två veckor före kursstart debiteras 75%. Vid avanmälan senare än en vecka före kursstart debiteras 100%. Vid sjukdom eller vård av barn styrkt med läkarintyg återbetalas kursavgiften exklusive 500 kr i administrativ kostnad. Vid avbokning av resa följer vi resebyråernas avbokningsregler. Deltagarantal På samtliga kurser är deltagarantalet begränsat. Kurser med för lågt deltagarantal genomförs ej. Vid fulltecknad kurs tas deltagarna in från väntelista i den ordning anmälningarna inkommer. FAR Akademi har rätt att ställa in en kurs varvid alla eventuellt inbetalda kursavgifter återbetalas. Ersättningar därutöver utbetalas ej. Kursavgift Kursavgiften inkluderar kursdokumentation, lunch, för- och eftermiddagskaffe. Vid internatkurser i Sverige tillkommer kostnad för övernattning och middag. I kursavgiften för utlandskurs ingår ej lunch om inte annat anges. Moms tillkommer på samtliga kurser. 2

3 Betalning Faktura på kursavgift sänds från FAR Akademi AB, betalningstid är 30 dagar eller senast innan kursstart. Vi reserverar oss för prisändringar. Nya kunder FAR Akademi begär kreditupplysning på nya kunder. Vi förbehåller oss rätten att avbryta beställningar av kurser eller produkter om det av kreditupplysningen framgår att betalning inte kan garanteras. Bokning av hotellrum Till alla kurser görs eventuell bokning av hotellrum av kursdeltagaren själv om inte annat anges. Utlandskurser För varje kurs anlitas en teknisk arrangör, som ansvarar för alla arrangemang med avseende på resor, hotell m.m. Vi ansvarar inte för fel, brist eller dröjsmål i annat fall eller i större utsträckning än vi kan göra gällande mot den tekniska arrangören. Inte i något fall ansvarar vi för förlorad vinst eller uteblivna intäkter eller annan indirekt kostnad, skada eller förlust. Kursintyg För att få intyg på genomgången kurs krävs närvaro enligt följande: För alla kurser gäller 100% närvaro för att intyg ska utfärdas. Kursdeltagaren ska varje dag skriva under den närvarolista som finns hos läraren. 3

4 Allmänna villkor FAR Online (maj 2013) 1. Bakgrund FAR Akademi AB, org.nr , (FAR) tillhandahåller tjänsten FAR Online (Tjänsten). Innehållet i Tjänsten uppdateras löpande. 2. Licens FAR upplåter en icke exklusiv rätt till Kunden att under avtalstiden använda Tjänsten via Internet. Licensen upplåts till viss namngiven person eller till ett visst antal användare som är anställda hos Kunden. Vid ett visst antal användare framgår antalet av FARs särskilda bekräftelse eller faktura. Licensen innebär endast en rätt för Kunden att använda Tjänsten i Kundens egen normala verksamhet. Detta gäller Tjänsten i såväl ursprunglig form som eventuella kopior. All rätt i övrigt till Tjänsten tillhör FAR. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas Kunden genom detta avtal förbehålls FAR. Kunden ska informera användarna om detta avtals innebörd. 3. Tillhandahållandet av Tjänsten och support Tjänsten tillhandahålls av FAR genom att Kunden via Internet ansluter sig till FARs server. Kunden ska lämna de uppgifter som erfordras, t.ex. IP-nr, för att FAR ska kunna identifiera Kunden. Tjänsten ska anses vara levererad då användarbehörighet översänts till Kunden. Teknisk support och användarsupport tillhandahålls av FAR på vardagar under kontorstid. 4. Avtalstid Om inte annat avtalats, gäller avtalet, under tolv (12) månader från första faktureringstillfället. Om avtalet inte sagts upp senast två (2) månader före avtalstidens utgång förlängs avtalet automatiskt tolv (12) månader med motsvarande uppsägningstid. Uppsägningen ska vara skriftlig. Vid förlängning av avtalet tillämpas FARs vid var tid gällande allmänna villkor och priser. 5. Licensavgift Kunden ska för den första avtalsperioden på tolv (12) månader betala ett belopp enligt faktura. FAR fakturerar licensavgiften i förskott. Betalning ska ske inom trettio (30) dagar från fakturadatum. FAR har inför nästkommande avtalsperiod rätt att justera licensavgiften. Vid prisjusteringar överstigande KPI har Kunden rätt att säga upp avtalet innan det träder i kraft. Avgiftsförändringar får meddelas i faktura. 6. Upphovsrätt m.m. Innehållet i Tjänsten är skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Det är därför otillåtet att mångfaldiga genom kopiering eller på annat sätt innehållet i Tjänsten och att göra det tillgängligt för allmänheten. Upphovsrätt gäller inte till författningar. Därför är det tillåtet att kopiera enstaka lagbestämmelser ur innehållet i Tjänsten. Det är också tillåtet att göra citat ur innehållet i Tjänsten, förutsatt att det sker i enlighet med god sed och i den omfattning som motiveras av ändamålet. Det är endast 4

5 tillåtet att göra utskrifter av delar av innehållet i Tjänsten, enligt regeln om privat bruk i upphovsrättslagen. 7. Ansvar för fel Tjänsten kan på grund av service, uppdatering, tekniskt fel, hög belastning eller annan orsak komma att vara ur funktion eller ha nedsatt funktion under kortare eller längre tid. Om Tjänsten är helt ur funktion eller har väsentligt nedsatt funktion under längre tid än vad Kunden skäligen bör acceptera, är Kunden berättigad till återbetalning med ett belopp som motsvarar licensavgiften för den tid som Tjänsten varit ur funktion eller haft väsentligt nedsatt funktion, förutsatt att skriftlig reklamation om felet är FAR tillhanda senast trettio (30) dagar efter att felet uppstått. FAR har i övrigt inget ansvar för Tjänstens funktion eller kvalitet eller för innehållet i Tjänsten. Förutom skyldigheten enligt ovan att medge återbetalning av erlagd licensavgift, har FAR inga andra skyldigheter för fel, och är sålunda inte skyldigt att betala ersättning för skada, direkt eller indirekt, som förorsakas Kunden eller annan, vare sig förlusten består i utebliven intäkt eller uppkommen kostnad, t.ex. förlust av eller påverkan på data, ersättningsskyldighet mot tredje man eller dylikt. 8. Force majeure Ingen av parterna är ansvarig gentemot den andra parten för fullgörande av skyldigheter som förhindras av omständigheter utanför parts eller dennes leverantörers kontroll, innefattande men inte begränsat till t.ex. krig, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brand, skada på utrustning som används, ändrade myndighetsbestämmelser, avbrott i den allmänna samfärdseln, innefattande bland annat energiförsörjning och datavirus i Tjänsten, samt import- och exportförbud och andra förbud utanför parts kontroll. 9. Ändring av allmänna villkor FAR har rätt att ändra de allmänna villkoren för FAR Online utan föregående godkännande från Kunden. Vid ändringar som är till väsentlig nackdel för Kunden kommer Kunden att informeras om detta. Ändringar som är till väsentlig nackdel träder ikraft en (1) månad efter det att Kunden underrättats om ändringen. Kunden har dock vid sådana ändringar rätt att senast två (2) veckor innan ändringens ikraftträdande säga upp avtalet till upphörande från och med dagen för ändringens ikraftträdande. Uppsägningen ska vara skriftlig. 10. Ändringar i Tjänsten FAR förbehåller sig rätten att när som helst ta bort, ändra eller lägga till funktioner i Tjänsten och/eller ta bort delar av innehållet i Tjänsten. 11. Överlåtelse Kunden har inte rätt att utan FARs samtycke upplåta eller överlåta sina rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal. 12. Behandling av personuppgifter Personuppgifter som lämnas av Kunden i samband med beställning och användning av 5

6 Tjänsten behandlas av FAR i enlighet med vid var tid gällande lagstiftning. Personuppgifterna kommer att användas för administration av Tjänsten. 13. Lagval och domsrätt Svensk materiell rätt ska tillämpas på licensavtalet. Tvist med anledning av avtalet ska avgöras av svensk allmän domstol. 14. Tekniska förutsättningar FAR har inga möjligheter att påverka, och kan således inte svara för, begränsningar i överföringshastighet vid användandet av Tjänsten som är hänförliga till Kundens datorutrustning, programvara och/eller internetabonnemang. På FAR Online används s.k. cookies. Cookies används för att ge Kunden tillgång till olika funktioner. Kunden måste tillåta lagring av cookies på datorn för att kunna använda FAR Online på det sätt som FAR har avsett. 15. Förtida upphörande Bryter Kunden mot sina förpliktelser enligt ovan upphör licensen omedelbart att gälla. Kunden är då skyldig att ersätta FAR för all skada kontraktsbrottet vållar. 6

7 Personuppgiftlagen så behandlar vi dina personuppgifter Personuppgiftsansvarig FAR Akademi AB är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter på FARs och FAR Akademi ABs webbplatser. Information om hur du kontaktar oss finns under rubriken Kontakt på respektive webbplats. När sker behandling av personuppgifter? FAR Akademi AB behandlar dina personuppgifter när du Ansöker om medlemskap i FAR Genomgår kvalitetskontroll Anmäler dig till att delta i våra kurser Beställer publikationer eller övriga produkter Anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev m.m. Söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss Söker kontakt med oss i övrigt Registrerade uppgifter När privatpersoner gör beställningar och anmälningar registreras namn, personnummer, adress, telefonnummer och e-postadress. När företrädare för ett företag gör beställningar och anmälningar registreras namn på företagets kontaktpersoner, deras befattning och avdelningstillhörighet samt deras adress, telefonnummer och e-postadress till arbetsplatsen. I övriga situationer registreras de uppgifter som du valt att lämna. FAR Akademi AB har som policy att inte samla in och registrera känsliga personuppgifter. Om du däremot själv lämnar information om ditt hälsotillstånd, till exempel inför ett seminarium att du är allergiker och önskar viss kost, förutsätter vi att du vill att uppgifterna registreras hos oss. Ändamålet med behandlingar av personuppgifter När du ansöker om medlemskap i FAR, anmäler dig till våra kurser, beställer publikationer, övriga produkter eller nyhetsbrev via vår hemsida, per telefon eller brev blir du kund hos oss. De personuppgifter som du lämnar registreras i vårt register och används för administration av beställda tjänster och produkter. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföringsändamål samt för uppföljning och utveckling av FAR Akademi ABs tjänsteutbud. När du söker lediga tjänster, skickar in intresseförfrågningar avseende anställning hos oss, deltar i undersökningar eller vill bli kontaktad av oss använder vi dina personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem. Utlämnande av personuppgifter 7

8 Vid beställningar och anmälningar kan den information som antecknas i registret komma att lämnas ut till utomstående, det vill säga till person eller företag utanför FAR Akademi AB, i den utsträckning det krävs för att administrera deltagandet i en kurs eller för att utföra beställningen. Vad gäller marknadsföringsåtgärder samt uppföljning och utveckling av FAR Akademi ABs tjänsteutbud kan uppgifterna komma att lämnas ut till de personer eller företag som FAR Akademi AB samarbetar med. Vid behandling av personuppgifter i övriga situationer, lämnas personuppgifterna inte ut till utomstående för det fall det inte särskilt angetts i samband med att uppgifterna samlades in. Personuppgifter kan emellertid komma att lämnas ut för det fall det föreskrivs i lag eller förordning. Hur länge finns uppgifterna kvar? Vi behåller dina personuppgifter så länge det behövs för att vi ska kunna fullgöra vårt åtagande dvs. tillhandahålla tjänsten, produkten eller utbildningen, fakturera, hantera klagomål eller reklamationer m.m. Har du samtyckt till att dina kontaktuppgifter ska få ligga kvar en längre tid även efter det att kundförhållandet har upphört, ligger de kvar till dess du önskar att uppgifterna ska tas bort, dock längst i fem år. Kontakt Om du har frågor om behandlingen av personuppgifter inom FAR Akademi AB kan du vända dig till vårt personuppgiftsombud per eller under adressen FAR Akademi AB, Box 6417, Stockholm. Registerutdrag och rättelser Du har rätt att en gång per år kostnadsfritt få information om vilka personuppgifter om dig som behandlas av FAR Akademi AB. Du ska i sådant fall begära detta skriftligen till FAR Akademi AB (för adress, se ovan). Om du anser att en uppgift om dig är felaktig eller missvisande, kan du vända dig till personuppgiftsombudet och skriftligen begära ändring. Länkar På FARs och FAR Akademi ABs webbplatser förekommer länkar till andra webbplatser. Denna policy gäller inte för dessa webbplatser. Du bör ta del av dessa webbplatsers integritetspolicy innan du lämnar ut dina personuppgifter. Säkerhet Det innebär alltid en risk att lämna ut personuppgifter över Internet. Inga tekniksystem är helt skyddade för intrång. FAR Akademi AB har emellertid vidtagit alla rimliga tekniska säkerhetsåtgärder som krävs för att skydda personuppgifterna mot otillbörlig åtkomst, förändring och förstörelse 8

9 Kakor på webbplatsen En kaka (cookie) är en liten textfil som webbplatser du besöker begär att spara på din dator. Kakor används för att ge dig som besökare tillgång till olika funktioner. Informationen i kakan går att använda för att följa ditt surfande, till exempel av tredje part. Enligt lagen om elektronisk kommunikation ska alla besökare till en webbplats informeras om vilka kakor som används och vad kakorna de används till. Besökaren ska också ge sitt samtycke till sådan användning av kakor. Webbplatsen farakademi.seanvänder följande kakor: Kakans namn ASP.NET_SessionId Value: XXX _utma _utmb _utmc _utmz Syfte Denna sessionskaka är nödvändig för att för webbplatsen ska fungera och sätts när du besöker den. Denna kaka tas bort när du stänger webbläsaren Google Analytics. Dessa tredjepartskakor används till att samla information om hur besökarna använder webbplatsen Analysverktyg för webbplatsen På denna webbplats används webbanalysverktyget Google Analytics för att få den totala bilden av hur besökare använder webbplatsen. Google Analytics använder kakor som samlar in information på aggregerad nivå om hur besökarna använder webbplatsen, till exempel antal sidvisningar, vart besökare kommer från och antal besök. Syftet är att förbättra webbplatsen och ge den bästa användarupplevelsen. Informationen som genereras genom din användning av webbplatsen vidarebefordras till och lagras av Google Inc. IP-adresser lagras men går inte att särskilja. Vi använder också cookies för att visa anpassade annonser för webbläsare som tidigare har besökt webbplatsen när de surfar på andra sajter i Googles annonsnätverk, så kallad ommarknadsföring (remarketing). De cookies vi lägger i din dator innehåller inte någon information som gör dig personligen identifierbar! Google kan överföra den insamlade informationen till tredje part om det krävs enligt lag eller i de fall en tredje part behandlar informationen för Googles räkning. Google kan inte koppla samman IP-adresser med annan data som Google innehar. Vill du inte godkänna cookies, kan du ställa in din webbläsare så att du automatiskt nekar till lagring av kakor. 9

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse.

Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

Köpvillkor. Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse.

Köpvillkor. Dina beställningar betalar du via faktura. Det tillkommer en fraktavgift på 20-49 kr beroende på typ av försändelse. 1. Allmänt Du kan känna dig trygg med ditt val! Vi följer de lagar och regler som gäller vid tillverkning och kontroll av våra produkter och följer dem noggrant till färdig produkt för att kunna säkerställa

Läs mer

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26

VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 VILLKOR FÖR FAKTURAPORTALEN 2013-08-26 1. Definitioner 1.1. Administratörsanvändare. Användare med särskilda behörigheter, t.ex. att ändra Medlems organisationsuppgifter, ge nya Användare tillgång till

Läs mer

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni.

1.2 I punkterna 19-24 finns särskilda villkor för Tjänsten Telefoni. 1. Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Rätt Internetkapacitet i Sverige AB (Riksnet)och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster som parternaträffar avtal om (Tjänsten). 1.2 I punkterna

Läs mer

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009)

OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) OWNITS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FASTIGHETSANSLUTNING (gäller från och med den 1 augusti 2009) 1 Inledning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då Ownit Broadband AB Org 556608-9933 ( Ownit ) till en Fastighetsägare

Läs mer

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB

ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR för Internet Gäller från 2010-10-01 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan varumärket ZedNet som ägs av Barret AB (Barret) och kund (Kunden) för den tjänst eller de tjänster

Läs mer

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft.

2.2 Eventuella ändringar i Avtal aviseras (i) via Hemsidan och (ii) per E-post eller brevledes per post minst 30 dagar innan de träder i kraft. ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel)

Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Samsungs allmänna köpvillkor för konsumenter (e-handel) Dessa villkor ( Köpvillkor ) gäller för samtliga köpavtal som du som konsument sluter med Samsung Electronics Nordic AB ( Samsung ), organisationsnummer

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2015-03-16) ALLMÄNNA VILLKOR Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes tolkning mellan Abonnemangsvillkor,

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01)

ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) ALLMÄNNA VILLKOR (gäller från och med 2014-05-01) Dessa Allmänna villkor gäller mellan Kund och Netett Sverige AB, verksam under varumärket Net 1, avseende varje Tjänst som tillhandahålls. Vid inbördes

Läs mer

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag

Telias Allmänna Villkor för elektroniska kommunikationstjänster till företag 1 (5) Rev 2008-01-01 1 Omfattning 1.1 Dessa allmänna villkor gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller en elektronisk kommunikationstjänst ( Tjänsten ) till en företagskund ( Kunden ).

Läs mer

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen "Köp" på startsidan.

2.1. Välj det erbjudande som Du vill köpa och bekräfta sedan genom att klicka på knappen Köp på startsidan. Användarvillkor 1. Välkommen till vår webbsida www.groupon.se 1.1. Groupon drivs av Groupon AB, Box 6358, 10235 Stockholm. Här kan Du som kund (nedan benämnd "Du") köpa vouchers på varor och tjänster från

Läs mer

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid.

Allmänna villkor! 4. Avtalstid 4.1. Avtalet gäller tills vidare och kan skriftligen sägas upp av respektive Part med en (1) månads uppsägningstid. 1. Parter 1.1. Dessa allmänna villkor gäller som Avtal i förhållandet mellan Frobbit AB (nedan Frobbit ) och Kund (nedan gemensamt Parterna ). 2. Definitioner 2.1. Nedanstående definitioner skall, oavsett

Läs mer

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5)

Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) Allmänna villkor för WyWallet 1 (5) (gäller från och med den 31 januari 2013) Dessa allmänna villkor utgör del av det avtal ("Avtalet") som gäller mellan 4T Sverige AB ("4T"), org. nr: 556857-8495, Box

Läs mer

Allmänna villkor: Visma eekonomi

Allmänna villkor: Visma eekonomi Allmänna villkor: Visma eekonomi Land: Sverige Version: 2015:10 Senast ändrad: 2015-04-15 1. Inledning Dessa Allmänna villkor (AV) reglerar din användning av Visma eekonomi med tillhörande Moduler och

Läs mer

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem

Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem Sidan 1 av 7 Allmänna villkor hos Bokningshotellet för bokningssystem DETTA AVTAL ERSÄTTER TIDIGARE AVTAL MELLAN PARTERNA. Gäller fr om 2007-03-26. DEFINITIONER SBS avser företaget Scandinavia Booking

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB ALLMÄNNA VILLKOR FÖR PRIVATKUNDER TELECOM 3 SVERIGE AB 1 ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor (de "Allmänna Villkoren") gäller för avtal mellan Telecom3 Sverige AB ("T3") och den fysiska person ("Kunden")

Läs mer

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid

Allmänna villkor 1 Allmänt 2 Tjänstebeskrivning 3 Avtal och Avtalstid Allmänna villkor.se och AB, AB, Olserödsgatan 90, 442 42 Kungälv. Org Nr 556711-5844. Tfn: 0303-71 91 00, Fax: 0303-71 91 09 Nedanstående avtalsvillkor och allmänna villkor ("villkor") avser din beställning

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör;

1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET. (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT. a) byter mobilabonnemang eller kontantkort hos sin mobiloperatör; 1 (7) VILLKOR FÖR WYWALLET (gäller från och med den 1 december 2014) 1. ALLMÄNT 4T Sverige AB, org.nr. 556857-8495, Box 6343, 102 35 Stockholm, ( 4T ), tillhandahåller en tjänst som gör det möjligt för

Läs mer

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband.

Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Nedanstående villkor gäller för tidigare kunder till Perspektiv Bredband. Allmänna villkor - Konsument Gällande fr.o.m. 2015-03-09 1. ALLMÄNT 1.1 Dessa allmänna villkor gäller för ett abonnemang eller

Läs mer

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01

LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 LICENSAVTAL SITOO WEB Gäller från 2013-10-01 DE FÖRELIGGANDE LICENSAVTALET UTGÖR EN INTEGRERAD DEL AV DET AVTAL SOM MED REFERENS HÄRTILL TRÄFFATS MELLAN SITOO OCH KUNDEN GÄLLANDE SITOO WEB ÄVEN INNEFATTANDE

Läs mer

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni

Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni Överlåtelse av Bredband och Hemtelefoni m Bredband via Datauttaget, Stadsnät, Bredband Kabel m Hemtelefoni via Bredbandet Överlåtelsen avser följande kund- och telefonnummer Kundnummer Telefonnummer Överlåtelsen

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät

ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät ALLMÄNNA VILLKOR för anslutning till Älvsbyns IT-nät 1. Allmänt 1.1 Dessa allmänna villkor reglerar de tjänster som finns beskrivna i Avtalet och som tillhandahålls av Älvsbyns kommun, 942 85 ÄLVSBYN (

Läs mer

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare.

Kunden är gentemot Telia ansvarig för all användning av marknadsplatsen och Program som sker från de användarkonto(n) som tillhör Kundens användare. Telias villkor för marknadsplatsen för molntjänster 2014-10-03 Dessa villkor ( Användarvillkoren ) gäller då TeliaSonera Sverige AB ( Telia ) tillhandahåller molnbaserade program ( Program ) till företag

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER ALLMÄNNA VILLKOR FÖR ANVÄNDNING AV TV4 AB:S WEBB-TV TJÄNSTER 1. Allmänt Dessa allmänna villkor utgör ett avtal (nedan benämnt Avtalet) mellan dig, som användare (nedan benämnd som Användaren) och TV4 AB

Läs mer

Allmänna villkor, Sofie

Allmänna villkor, Sofie Allmänna villkor, Sofie 1. 1 Allmänt 1.1. Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Abonnent och Västerbottens museum AB, org. nr 556534-0527 (nedan kallat VBM), med avseende på Sofie-abonnemang (nedan

Läs mer

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst

Allmänna villkor. Gällande fr.o.m. 2015-09-20 En del av Avtre AB. 1 Allmänt. 2 Särskilda förutsättningar för tillhandahållande av Tjänst Allmänna villkor Gällande fr.o.m. 2015-09-20 Allmänna villkor En del av Avtre AB 1 Allmänt 1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Avtre AB org nr 556598-1023, ( Avtre ) och juridisk person eller fysisk

Läs mer