PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING"

Transkript

1 Verksamhetsområde: Nissan PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GÄLLANDE FÖR GULDFISKENS FÖRSKOLA OCH UPPRÄTTAD AV PEDAGOG OCH FÖRSKOLECHEF År Ansvarig förskolechef/rektor: Annette Altemyr

2 PLANENS SYFTE: Förbud mot diskriminering och trakasserier regleras i Diskrimineringslagen (2008:567) och förbud mot kränkande behandling regleras i Skollagen kap. Lagarnas syfte är att förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Lagarna stärker barn- och elevskyddet och innefattar direktiv om handlingsplikt för vuxna som befinner sig i den verksamhet som barn och elever deltar i. Barn och elever, oavsett kön, har rätt till en verksamhet fri från diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. För att aktivt främja flickors och pojkars lika möjligheter och rättigheter, måste varje verksamhet ha ett planlagt arbete för att förhindra diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Förskolechef/rektor ansvarar för att planen upprättas årligen och att den beskriver det främjande, förebyggande och åtgärdande arbete som verksamheten planerar att genomföra under året. All personal som arbetar inom verksamheten har ett ansvar för att planen är ett levande verktyg som är känt av alla berörda.

3 ARBETSGÅNG: Vid upprättandet av den årliga planen mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling ska barn- och elever samt personal, oavsett kön, delta. En framgångsfaktor är samtliga vårdnadshavares deltagande. Genomförandet av föregående års planerade åtgärder ska utvärderas och redovisas i följande års Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Utvärderingen ska även redovisas i verksamhetens kvalitetsredovisning. Vision så här vill vi barn/elever och personal, oavsett kön, ha det! Främjande insatser Kartläggning så här ser det ut just nu! Analys så här tänker vi, barn/elever och personal, oavsett kön, om detta! Förebyggande insatser så här gör vi, barn/elever och personal, oavsett kön! Mål detta vill vi barn/elever och personal, oavsett kön, uppnå med åtgärden Utvärdering och upprättande av ny plan - av barn/elever och personal, oavsett kön! UTVÄRDERING och UPPRÄTTANDE AV NY PLAN VISION FRÄMJANDE INSATSER MÅL KARTLÄGGNING ANALYS FÖREBYGGANDE INSATSER

4 Grunduppgifter: Förskolans/skolans namn: Guldfiskens förskola Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Vår vision: Vi på Guldfiskens förskola har en vision att: Alla har rätt att bli accepterade som de är. Barn och föräldrar skall känna trygghet och glädje att vara på förskolan. Planen gäller från: November 2011 Planen gäller till: November 2012 Ansvariga för planen: Rektorn och arbetslaget Barnens/elevernas delaktighet: Barnen har varit delaktiga kartläggningen genom att bli intervjuade och pedagogerna har även observerat barnens uttryck. Samtliga vårdnadshavares delaktighet: Vårdnadshavarna informeras om planen. Personalens delaktighet: Pedagogerna har gjort utvärderingen samt formulerat främjande och förebyggande insatser. Förankring av planen: Planen ska genomsyra det dagliga arbetet på Guldfisken och pedagogerna reflekterar kring sin verksamhet utifrån den. Vårdnadshavare kommer att informeras om planen på föräldramöte under hösten 2011 och den kommer att finns på Guldfiskens hemsida samt hänga i pappersform i tamburen. Utvärdering: Beskriv hur fjolårets plan har utvärderats: På en APT den 28/ utvärderade samtliga pedagogerna planen, med stöd från jämställdhetsutvecklare. Delaktiga i utvärderingen av fjolårets plan: Samtliga pedagoger. Resultat av utvärderingen av fjolårets plan: Guldfiskens vision formulerades delvis om. I den förra planen hade vi inte koncepten klara för sig vad gäller kartläggning, analys och åtgärder vilket berodde på att pedagogerna inte fått någon introduktion. Nu efter att ha skrivit en plan redan och ha fått utbildning i planarbete, är vi mer klar över hur den skall formuleras. Sammanfattningsvis har vi arbetat med de mål som var uppsatta; att dela in barnen i mindre grupper, låta barnen få välja mer själva om de vill vara inne eller ute och själva deltagit mer i barnens lek. Däremot så hade vi inte haft utomhuspedagogik i den utsträckning som var tänkt. Årets plan ska utvärderas senast: September 2012 Beskriv hur årets plan ska utvärderas: På en APT, genom diskussion utifrån relevanta mallar. Ansvariga för att årets plan utvärderas: Förskolechef Annette Altemyr

5 Främjande insatser: syftar till att förstärka respekten för allas lika värde omfattar alla diskrimineringsgrunderna riktas mot alla och bedrivs utan förekommen anledning är en naturlig del av det dagliga arbetet X X X Miljö och material Områden som berörs av insatsen: Kön Funktionshinder Religion eller annan trosuppfattning Etnicitet Sexuell läggning Könsöverskridande identitet eller uttryck Ålder Kränkningar Mål och uppföljning: Att välja material efter intresse och inte efter kön eller funktionshinder. Samt att utveckla medvetenhet kring olika familjekonstellationer. Insatserna följs upp genom kontinuerliga observationer. Insats (konkretisera på vilket sätt ni ska arbeta för att uppnå målet.) Vi pedagogern blandar material och uppmuntrar till att barnen använder olika saker oavsett kön eller andra olika egenskaper. Materialet skall vara tillgängligt för alla oavsett funktionsnedsättning och därmed vara anpassat efter barnens behov och flexibla utifrån deras lek. Man ska se över bokbeståndet och låna eller köpa böcker där olika familjekonstellationer representeras utifrån sexuell läggning mm. Ansvariga: Samtliga pedagoger. Ingela uppdaterar bokbeståndet. Datum när det ska vara klart: I november 2011 skall bokbeståndet vara uppdaterat och det övergripande målet skall arbetas med fram till nästa års plan Språk Områden som berörs av insatsen: X Kön Funktionshinder Religion eller annan trosuppfattning Etnicitet Sexuell läggning X Könsöverskridande identitet eller uttryck Ålder Kränkningar Mål och uppföljning: Både pojkar och flickor ska bli bemötta på ett likvärdigt sätt och vi som pedagoger ska förebygga stereotypiskt idéer om kön hos barnen. Insatserna följs upp genom kontinuerliga observationer.

6 Insats (konkretisera på vilket sätt ni ska arbeta för att uppnå målet): När vi läser böcker ska vi ibland byta kön på karaktärerna för att kompensera stereotypa föreställningar kring kön och om det är överrepresentation av det ena könet i litteraturen. Vi använder oss av talrundor så att alla får tala oavsett kön och som pedagoger ska vi själva agera i syfte att motverka barnens egna traditionella föreställningar kring vad man kan göra/ha på sig som flicka och pojke. Ansvariga: Samtliga pedagoger Datum när det ska vara klart: Målet skall arbetas med fram till nästa års plan X X Etnicitet och religion och annan trosuppfattning Områden som berörs av insatsen: Kön Funktionshinder Religion eller annan trosuppfattning Etnicitet Sexuell läggning Könsöverskridande identitet eller uttryck Ålder Kränkningar Mål och uppföljning: Barnen (och föräldrarna) skall känna stolthet över sitt ursprung och sin etnicitet och religion. Insats (konkretisera på vilket sätt ni ska arbeta för att uppnå målet): Barnen får berätta om sin religion när de vill det. Vi kommer att informera om religionsfrihet då barnen har frågor kring det. Vi kommer att lyfta fram barnens olika språk genom att de får berätta vad olika ord heter på olika språk. Vi sjunger sånger med ord från olika språk. Ansvariga: samtliga pedagoger Datum när det ska vara klart: Målet skall arbetas med fram till nästa års plan X X Träning i empati Områden som berörs av insatsen: Kön Funktionshinder Religion eller annan trosuppfattning Etnicitet Sexuell läggning Könsöverskridande identitet eller uttryck Ålder Kränkningar Mål och uppföljning: Barnen skall respektera varandra oavsett vem man är. Insats (konkretisera på vilket sätt ni ska arbeta för att uppnå målet): Vi kommer att arbeta med empatiträning, uppmuntra barn att hjälpa varandra, äldre barn att hjälpa yngre, men uppmuntrar dem även att göra saker själva utan hjälp. Vi lyfter fram positiva handlingar, när barnen gör bra saker istället för att fokusera på det negativa. I rytmiken till exempel får barnen härma olika känslouttryck genom kroppsrörelser. I det dagliga arbetet får barnen

7 uttrycka sig kring varför de blir arga, ledsna eller glada etc. De får själva komma på lösningar på konflikter. Vi lägger mindre fokus på förlåt-ordet och mer på förståelse för andras känslor. Ansvariga: samtliga pedagoger Datum när det ska vara klart: Målet skall arbetas med fram till nästa års plan X Matro Områden som berörs av insatsen: Kön Funktionshinder Religion eller annan trosuppfattning Etnicitet Sexuell läggning Könsöverskridande identitet eller uttryck Ålder Kränkningar Mål och uppföljning: Barnen skall kunna äta i lugn och ro utan att utsättas för kränkningar, placeringarna av barnen utvärderas kontinuerligt. Insats (konkretisera på vilket sätt ni ska arbeta för att uppnå målet): Genom att ha bestämda placeringar av barnen vid matbordet, som ständigt utvärderas och kan placeras om, förebygger man att barn kränker varandra. Ansvarig: Samtliga pedagoger Datum när det ska vara klart: November Utvärdering på en APT

8 Kartläggning: Kartläggnings- metoder: Videofilmning samt intervjuer med barnen. Områden som berörs i kartläggningen: Samtliga diskrimineringsgrunder. Hur barn/elever och samtliga vårdnadshavare har involverats i kartläggningen: Barnen har varit delaktiga i intervjuer samt blivit filmade under delar av en dag. Hur personalen har involverats i kartläggningen: Vi pedagoger har filmat samt delvis deltagit i filmerna och gjort intervjuer med barnen. Resultat och analys: Utifrån kartläggningsmaterialet förde pedagogerna diskussioner kring klimatet på förskolan och kom fram till barnen utnyttjar samtliga lokaler och flickor och pojkar leker ihop, även över åldrarna. Men att flickorna, som de flesta är lite äldre än pojkarna, leker mer i målarrummet, kanske för att de får vara lite ifred från de yngre där. Ett par specifika barn leker mest tillsammans med varandra och drar sig på så vis lite undan från de andra. Det finns även barn med alltför höga krav på sig själva. Där behöver pedagogerna agera för att få dem att leka med de andra barnen, i syfte att förebygga utanförskap, och även jobba på att uppmuntra de barn som är osäkra att bli mer självsäkra/sänka prestationskraven. För att stärka enstaka äldre barn inför skolgången kommer pedagogerna att introducera dem för barn på andra avdelningar som kommer att bli deras klasskamrater. Man delar redan in barnen mycket i olika gruppkonstellationer och kommer att fortsätta med detta. Det har även förekommit att barn inte har velat hålla varandra i handen vid vissa tillfällen och sagt saker till varandra som kan befästa stereotypa könsroller eller såra andra barn. Därför skall pedagogerna vara mer vaksamma och mer delaktiga i deras lek och nyansera barnens stereotypa värderingar när de kommer upp. Ett sätt att motverka dessa är att läsa böcker om olika familjekonstellationer och att samtala med barnen om dessa. I utklädningslådan finns mycket roliga kläder som barnen tar på sig. Men eftersom det är mycket prinsesskläder och riddarkläder ska pedagogerna utöka lådan med lite mer ickekönsbundna kläder. I utvärderingen kom det fram att man inte hade haft undervisning utomhus i den grad som man hade velat. Detta vill man ha med sig till nästkommande plan och då kanske boka in ute pedagogerna för tips kring aktiviteter utomhus.

9 Förebyggande åtgärder: syftar till att avvärja risker för diskriminering, trakasserier eller kränkande behandling och omfattar endast områden som i kartläggningen av verksamheten identifierats som riskfaktorer Namn på åtgärd: Motverka kränkningar och stereotypisering. Områden som berörs av åtgärden: Samtliga diskrimineringsgrunder Mål och uppföljning: Målet är att alla barn skall kunna leka ihop och vara självsäkra och självständiga individer samt att det inte skall förekomma kränkningar. Åtgärd (konkretisera på vilket sätt ni ska arbeta för att uppnå målet): Vi ska vara med mer i barnens lek och samtal och styra så att barn som upplevs vilja vara lite avsides kommer in mer i barngruppen samt att introducera vissa barn för andra. Som pedagoger ska vi också uppmuntra barn att leka med saker som de inte brukar leka med och på så vis blanda barngrupperna ännu mer än vad man redan gör, samt uppmuntra barn med lägre självkänsla och stötta barn med höga krav på sig själva. Under hösten och våren kommer vi att läsa böcker om olika familjekonstellationer och om könsöverskridande uttryck och diskutera dessa med barnen. Motivera åtgärd (beskriv vilken koppling som finns med kartläggningen): Vi har sett och hört att barn på olika sätt kan uttrycka sig stereotypt om andra barn och därmed såra varandra, även genom att inte vilja hålla handen. Om vi är med delaktiga i barnens lek och hjälper barnen att nyansera deras verklighetsbild så kan man motverka kränkningar i form av stereotypisering och exkludering. Vi har även sett att vissa barn drar sig undan, för att leka ensamma och vill uppmuntra dem att ta mer del av gemenskapen och leken. Ansvarig: Samtliga pedagoger Datum när det ska vara klart: november Uppföljning sker på en APT.

10 RUTINER FÖR AKUTA SITUATIONER Policy: Det ska råda nolltolerans mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling på vår förskola/skola. Rutiner för att tidigt upptäcka diskriminering, trakasserier och kränkande behandling: Personalen håller god uppsikt över alla platser där barn leker inom- och utomhus. Personalen befinner sig där barnen är och är lyhörda och uppmärksamma på vad barnen säger och gör. Den årliga kartläggningen av verksamheten är grunden för att tidigt upptäcka diskriminering, trakasserier och kränkningar. All personal känner till härskarteknikerna och ingriper när de ser dessa i verksamheten. Personal som barn och samtliga vårdnadshavare kan vända sig till: Alla pedagoger ansvarar för föräldrakontakten för de barn som är knutna till sin avdelning. Samtliga vårdnadshavare kan också vända sig direkt till förskolechefen/rektorn. Rutiner för att utreda och åtgärda när barn kränks av andra barn: Vid upptäckt av kränkning ingriper personal omedelbart. Upplyser barnet att det är en kränkning och inte okej och meddelar den pedagogiska personal som är kopplad till barnet. Avdelningspersonal samtalar enskilt med berörda barn då de får möjlighet att lägga fram sin syn på saken. Viktigt är att pedagogen visar empati och är lösningsfokuserad i både samtalet med den kränkte och den som kränker. Målet för samtalet är att ingen kränkning ska ske och att den kränkte kan få upprättelse. Att samtalet ägt rum dokumenteras. Pedagogen avgör om samtliga vårdnadshavare och förskolechef/rektor ska kontaktas och av vem. När ett barn anses ha blivit utsatt för kränkning/trakasserier eller diskriminering används BUF:s utredningsblankett vid samtalet med samtliga berörda vårdnadshavare. Vid detta tillfälle kontaktas förskolechef/rektor. Utredningsblankettens innehåll lär omfatta sekretessbelagda uppgifter varpå utredningen måste diarieföras. Originalet ska därför skickas till skolkontoret för diarieföring. Kopia till förskolan/skolan och förskolechef/rektor för det fortsatta arbetet och kopia till samtliga berörda vårdnadshavare. Om problemet kvarstår görs en anmälan till BEO eller sociala myndigheter. Rutiner för att utreda åtgärder när barn kränks av personal: Den som ser att ett barn bli kränkt av personal agerar omedelbart. Tala om för berörd personal att det är ett absolut förbud mot detta enligt diskrimineringslagen och skollagen. Anmälan till förskolechef/rektor direkt som ansvarar för utredning av händelsen. Information/samråd ska alltid ske med HR. Förskolechef/rektor meddelar samtliga vårdnadshavare. Förskolechef/rektor kallar till enskilt samtal med berörd personal och kallar därefter till samtal med samtliga vårdnadshavare.

11 Rutiner för uppföljning: På BUF:s utredningsblankett fylls i hur och när detta ska ske. Uppföljning ska ske av personer som gjort utredningen och åtgärdsförslagen. Rutiner för dokumentation: Dokumentation sker på BUF:s utredningsblankett då barn anses har blivit kränkt. Barnets upplevelse har tolkningsföreträde, detta innebär att vuxna inte kan säga det var väl inte så farligt. Ansvarig pedagog och förskolechef/rektor ansvarar för dokumentationen. Ansvarsförhållande: Personal som får kännedom påtalar kränkningen och meddelar sedan ansvarig pedagog som i sin tur meddelar förskolechef/rektor och därefter hemmet. Förskolechef/rektor meddelar även huvudmannen. Bilagor: Bil:1 Handlingsplan : Främjande insatser Handlingsplan: Förebyggande insatser Bil: 2 Lagar och centrala begrepp Bil: 3 Dokumentationsblankett Litteratur: Förebygga diskriminering och kränkande behandling, främja likabehandling i förskolan Förebygga diskriminering och kränkande behandling, främja likabehandling i skolan Skolverkets Allmänna råd och kommentarer 2009

12 Bil:1 Handlingsplan - Främjande insatser utifrån: kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder och könsöverskridande identitet. Namn: Vi främjar likabehandling oavsett: VAD Mål och uppföljning VARFÖR Insats: Konkret handling HUR Ansvarig VEM/VILKA gör? Datum NÄR ska det vara klart? Reflektion inför utvärdering av planen KÖN ETNICITET RELIGION ELLER ANNAN TROSUPPFATTNING FUNKTIONSNEDSÄTTNING SEXUELL LÄGGNING ÅLDER KÖNSIDENTITET ELLER KÖNSUTTRYCK KRÄNKANDE BEHANDLING

13 Handlingsplan - Förebyggande insatser utifrån kön, etnicitet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, ålder, könsöverskridande identitet och kränkande behandling NAMN Åtgärd likabehandling med avseende på (diskrimineringsgrund el. kränkande behandling) VAD har vi sett? MÅL och UPP- FÖLJ- NING ÅTGÄRD = konkret handling HUR? Motivera åtgärden koppling till VAD VEM/ VILKA genomför åtgärden REFLEK- TION UT- VÄRDERING - hur gick det?

14 Bil:2 Lagar och förordningar Skolan ska förebygga och förhindra diskriminering och trakasserier utifrån följande fem diskrimineringsgrunder: Kön - omfattar könsdiskriminering (Kvinna - Man), och sexuella trakasserier. Etnisk tillhörighet - Alla människor, oavsett kön, har en eller flera etniska tillhörigheter. Var och en har rätt att definiera sin egen tillhörighet. Religion eller annan trosuppfattning Flickor och pojkar ska inte inom förskolan/skolan bli ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen. Alla barn, oavsett kön, har rätt till kunskap och lärande, tankefrihet och religionsfrihet. Samtliga vårdnadshavare har rätt att uppfostra sina barn i enlighet med sin tro. Funktionshinder (funktionsnedsättning) Funktionshinder (funktionsnedsättning) är varaktiga fysiska, psykiska eller begåvningsmässiga begränsningar av en persons, oavsett kön, funktionsförmåga. Graden av funktionshinder (funktionsnedsättning) har ingen betydelse. Sexuell läggning - Omfattar Homosexualitet, Bisexualitet och Heterosexualitet. Sedan 1 januari 2009 har skyddet mot diskriminering utvidgats till att omfatta två nya diskrimineringsgrunder, men skolorna är inte skyldiga att arbeta förebyggande utifrån dessa eller inkludera dem i sin plan mot diskriminering och kränkande behandling. DO (Diskrimineringsombudsmannen) rekommenderar dock att skolorna arbetar förebyggande utifrån de nya diskrimineringsgrunderna och inkluderar dem i Planen mot diskriminering och kränkande behandling. Könsöverskridande identitet eller uttryck (Könsidentitet) omfattar de flesta transpersoner. Transpersoner kan till exempel vara transvestiter, intersexuella (personer som fötts med oklar könstillhörighet) eller inter- och transgender personer (personer som definierar sig bortom kön eller utanför de könsidentiteter som tillhör den nu rådande normen). För att omfattas av detta skydd måste detta uttryck uppfattas av andra, men det krävs inte att den som diskriminerar känner till begreppen. Ålder skyddet mot åldersdiskriminering omfattar alla, unga som gamla, oavsett kön. Åldersnormen drabbar generellt yngre och äldre, oavsett kön. Det är tillåtet att särbehandla på grund av ålder: vid tillämpning av bestämmelse i förskola, förskoleklass, skolbarnomsorg, grundskola, särskola eller specialskolan. En sådan bestämmelse kan vara skollagen eller grundskoleförordningen, till exempel indelning i grupper utifrån pojkars och flickors ålder. om det finns berättigat syfte och de medel som används är lämpliga och nödvändiga. Det gäller till exempel åldersgränserna för tillträde till gymnasium, vuxenutbildning och SFI.

15 BEGREPPSDEFINITIONER: Annan trosuppfattning Innefattar uppfattningar som har sin grund i eller samband med en religiös åskådning. Till exempel buddhism, ateism m.fl.. Bisexualitet Förmåga att bli kär, förälskad och attraherad av en person oavsett kön. Diskriminering När pojkar och flickor, behandlas sämre än andra pga. någon av de fem diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringen kan vara direkt eller indirekt. Etnicitet Identifikation med och känsla av tillhörighet till en etnisk grupp. En person, oavsett kön, kan ha fler etniska tillhörigheter, exempelvis kan man som född i Sverige vara rom, same, svensk, kurd m.m. Funktionshinder (funktionsnedsättning) Funktionshinder (funktionsnedsättning) innefattar allt från allergi, dyslexi, hörsel- och synskada samt neuropsykiatriska funktionshinder (funktionsnedsättningar) som exempelvis ADHD och Aspergers syndrom. Heterosexualitet Förmåga att bli kär, förälskad och attraherad av en person av motsatt kön. Homofobi En värdering, uppfattning eller ideologi som ger uttryck för en negativ syn på homo- eller bisexualitet. En homofobisk hållning strider mot principen om lika värde och rättigheter för alla människor, oavsett kön. Homosexualitet Förmåga att bli kär, förälskad och attraherad av en person av samma kön. Kränkande behandling Uppträdande som kränker flickor och/eller pojkar, men som inte har samband med någon diskrimineringsgrund. Sexuella trakasserier Sexuella trakasserier är till exempel oönskade beröringar eller sexuella anspelningar och skämt. Transpersoner Samlingsnamn för personer med en könsöverskridande identitet eller könsöverskridande uttryck (könsidentitet som inte inbegrips av den rådande normen), exempelvis transvestiter eller transsexuella. Trakasserier Uppträdande som kränker flickors och/eller pojkars värdighet, och som har samband med någon diskrimineringsgrund. Det är trakasseri även när ett barn, oavsett kön, kränks pga. en förälders sexuella läggning, funktionshinder (funktionsnedsättning) m.m.

16 Bil: 3 DOKUMENTATIONSBLANKETT VID KRÄNKANDE BEHANDLING: BUF

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsområde: Furulund PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GÄLLANDE FÖR OCH UPPRÄTTAD AV: Laxöns förskola År 2014-11-10 2015-11-10 Ansvarig förskolechef/rektor: Yvonne Bergh Bengtsson

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(11) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockarskogsgårdens förskola 20160201-20170131 2(11) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(11) Reviderad 2014-05-05 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Klockarskogsgårdens förskola 2(11) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hasselgårdens förskola 20160201-20170131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...3 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(12) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Solgårdens förskola & pedagogisk omsorg Antagen av utbildningsnämnden 26 mars 2013 under 36 2(12) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...3

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsområde: Furulund PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GÄLLANDE FÖR OCH UPPRÄTTAD AV: Laxöns förskola År 2015-11-10 2016-11-10 Ansvarig förskolechef/rektor: Yvonne Bergh Bengtsson

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Verksamhetsområde: Norr PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GÄLLANDE FÖR OCH UPPRÄTTAD AV: Hovgårdsskolan År 2011 2012 Ansvarig rektor: Annika Rylander PLANENS SYFTE: Förbud mot diskriminering

Läs mer

Innehållsförteckning. Inledning 3 Policy 3 Vision 3. Definition av diskrimineringsgrunderna 4

Innehållsförteckning. Inledning 3 Policy 3 Vision 3. Definition av diskrimineringsgrunderna 4 2016 1 Innehållsförteckning sid Inledning 3 Policy 3 Vision 3 Definition av diskrimineringsgrunderna 4 Främjande insatser 7 Förebyggande insatser 7 Åtgärdande arbete 8 Dokumentation angående kränkande

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Nattugglan, Solbackens förskoleenhet*

Likabehandlingsplan Förskolan Nattugglan, Solbackens förskoleenhet* Likabehandlingsplan Förskolan Nattugglan, Solbackens förskoleenhet* (*Bestående av förskolorna Kråkbacken, Marieberg, Nattugglan, Solbacken, Solrosen, Tuna och Ärlan.) Barn- och utbildningsnämnden 2009-06-04

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KLOCKARGÅRDS FÖRSKOLA

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KLOCKARGÅRDS FÖRSKOLA PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING KLOCKARGÅRDS FÖRSKOLA Upprättad av pedagoger och barn på Klockargårds förskola tillsammans med jämställdhetsutvecklare och rektor. Gäller från 2011-01-01

Läs mer

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30

Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015. Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Likabehandlingsplan/Plan mot kränkande behandling Mellansels förskola 2014/2015 Denna plan gäller till och med 2015-07-30 Innehållsförteckning A Mål och vision: Artikel 19 Barnkonventionen Mål och vision

Läs mer

Förskolan Tranängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Tranängens plan mot diskriminering och kränkande behandling södra området Förskolan Tranängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Reviderad 2013-11-11 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet : Barn, vårdnadshavare

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för. Lärkans Förskola. År 2009-2010

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för. Lärkans Förskola. År 2009-2010 Getinge verksamhetsområde Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gällande för Lärkans Förskola År 2009-2010 På vår förskola ska alla barn känna sig trygga. Alla barn ska bli sedda, trivas och

Läs mer

Kärlekens villaförskola

Kärlekens villaförskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kärlekens villaförskola Fastställd av: personal, barn och vårdnadshavare. Upprättad: december 2010 Gäller till: november 2011 Kärlekens villaförskola Agneta

Läs mer

Likabehandlingsplan förskolan Ärlan, Solbackens enhet*

Likabehandlingsplan förskolan Ärlan, Solbackens enhet* Likabehandlingsplan förskolan Ärlan, Solbackens enhet* (*Bestående av förskolorna Kråkbacken, Marieberg, Nattugglan, Solbacken, Solrosen, Tuna och Ärlan. 2009-04-06 Innehåll 1 Policy Solbackens förskoleenhet

Läs mer

Förskolan Gula Huset. Tvärålund. Vår vision. Upprättad HT- 2015

Förskolan Gula Huset. Tvärålund. Vår vision. Upprättad HT- 2015 Upprättad HT- 2015 Förskolan Gula Huset Tvärålund Vår vision Förskolan ska vara rolig, trygg och lärorik. Barnen ska mötas av vuxna som ser varje barns möjligheter. Inget barn ska bli diskriminerat, trakasserat

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(10) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hemgårdens förskola 20150101-20160131 2(10) Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Björkbergs förskola Upprättad 201601 Ett systematiskt likabehandlingsarbete är ett målinriktat arbete för att främja lika rättigheter och möjligheter

Läs mer

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Rödluvans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015-2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan. Plan mot diskriminering och kränkande behandling Älvdansens och Pärlans förskolor/enheten Ugglan Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Sammanfattning Vi har använt oss av webbverktyget Planforskolan som hjälpmedel när vi har skrivit fram

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN BRÄNDE UDDE FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016

LIKABEHANDLINGSPLAN BRÄNDE UDDE FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 LIKABEHANDLINGSPLAN BRÄNDE UDDE FÖRSKOLA PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 Varför en plan för likabehandling och mot kränkande behandling? Syftet med planen är att främja barns lika rättigheter oavsett

Läs mer

090109 rev. 100524 1

090109 rev. 100524 1 090109 rev. 100524 1 Vision Våra Förskolor skall främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse. Ingen skall i våra verksamheter utsättas för mobbing. Tendenser till trakasserier skall

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Klockarängen Likabehandlingsplan Förskolan Klockarängens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar:

Läs mer

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Gullvivans förskola 151015-161014

PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Gullvivans förskola 151015-161014 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Gullvivans förskola 151015-161014 Vår vision: På vår förskola skall alla känna sig välkomna, trygga och ha lika rättigheter. Förskolan ska vara fri från

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(11) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Gamlebygårdens förskola 20150201-20160131 2(11 Innehåll 1 Vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4 5 Kartläggning...5

Läs mer

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling 1 Förskolan Bergshöjden Likabehandlingsplan Förskolan Bergshöjdens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsåret 2015/2016 Förskolans Likabehandlingsplan stödjer sig på två lagar: Diskrimineringslagen(2008:576)

Läs mer

Likabehandlingsplan för Berga förskola

Likabehandlingsplan för Berga förskola Likabehandlingsplan för Berga förskola 2015/2016 Berga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskola 1-5 år a för planen Förskolechefen

Läs mer

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skolförvaltningen Toltorps förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Ansvariga för planen: Ann-Christin Risfelt

Läs mer

Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling

Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling Likabehandlingsplan och handlingsplan mot kränkande behandling Förskolan Lodet Upprättad november 2014 Innehållsförteckning Vision sid. 3 Syfte sid. 4 Vad står de olika begreppen för sid. 5 Förklaring

Läs mer

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Ängslyckans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: ht 2015- vt2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN

LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN LIKABEHANDLINGSPLAN & PLAN MOT KRÄNKANDE BEHANDLING 2015-2016 FÖRSKOLAN SÅGVÄGEN Adress: Sågvägen 8, 589 65 Bestorp Hemsida: www.linkoping.se Tel: 013-401 83 1 Innehåll Inledning... 3 Vår vision... 3 Giltighetstid.3

Läs mer

Förskolan Bråstorps plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Bråstorps plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Bråstorps plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet Läsår 2015 1/8 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen förskoleverksamhet

Läs mer

Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fröets förskola. Verksamhetsåret 2010/2011

Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling. Fröets förskola. Verksamhetsåret 2010/2011 Trygghetsplan Likabehandlingsplan och plan mot kränkande behandling Fröets förskola Verksamhetsåret 2010/2011 Sso 278/2010 Innehållsförteckning Inledning 1 Visioner för barn i Örebro kommun 1 Örebro kommuns

Läs mer

Östra förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Östra förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Bildningsförvaltningen Tingdalsskolan Rektorsområde 6 2015-07-06 (10) Östra förskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår:

Läs mer

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Granbergs Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola 1-5 år Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hästhovens förskola

LIKABEHANDLINGSPLAN. Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Hästhovens förskola LIKABEHANDLINGSPLAN Inledning Plan mot diskriminering och kränkande behandling Hästhovens förskola Förskolan/skolan har länge haft i uppdrag att förebygga och motverka kränkande behandling. I april 2006

Läs mer

Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Bergs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet

Läs mer

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016

Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 Likabehandlingsplan/ Plan mot kränkande behandling 2015/2016 En plan för att främja likabehandling och förebygga diskriminering, trakasserier och kränkande behandling 2015-08-01 Förskolans namn: Förskolan

Läs mer

Likabehandlingsplan. Förskolan Ugglan. Ph-12

Likabehandlingsplan. Förskolan Ugglan. Ph-12 Likabehandlingsplan Förskolan Ugglan Ph-12 2012/2013 Innehåll sida Inledning 3 Vår vision, målsättning 4 Delaktighet 5 Utvärdera 6 Främja 7 Kartläggning 8 Kontinuerliga mål: Kön 9 Etnisk tillhörighet 10

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2013-2014 Fasanens förskola Barn- och utbildningsförvaltningen Mia Vainionpää Förskolechef 2013-2014 INNEHÅLL 1 INLEDNING 5 2 FRÄMJANDE, FÖREBYGGANDE OCH

Läs mer

Likabehandlingsplan SÄTRABRUNNS FÖRSKOLA

Likabehandlingsplan SÄTRABRUNNS FÖRSKOLA SÄTRABRUNNS FÖRSKOLA 2013 12 15 INNEHÅLL 3 (28) RÖR EJ!!! BÖRJA SKRIVA PÅ SIDAN 9... FEL! BOKMÄRKET ÄR INTE DEFINIERAT. 4 (28) INLEDNING Sedan 1 januari 2009 regleras likabehandlingsarbetet i två regelverk:

Läs mer

Svanberga förskolas. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Svanberga förskolas. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling s Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 Innehållsförteckning Sid Inledning 3 Grunduppgifter 4 Utvärdering 5 Förebyggande/främjande insatser 6 Kartläggning 7 Mål

Läs mer

Likabehandlingsplan för. Laxens förskola

Likabehandlingsplan för. Laxens förskola Likabehandlingsplan för Laxens förskola Likabehandlingsplan för Laxens förskola Bakgrund Likabehandlingsplanen utgår ifrån Lagen om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och

Läs mer

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Västra Husby förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/7 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av

Läs mer

Skolområde Västra. Slättängens förskola

Skolområde Västra. Slättängens förskola RR Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Slättängens förskola Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan

Läs mer

Rådmansö förskola. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett

Rådmansö förskola. Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling. syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett Rådmansö förskola Likabehandlingsplan och Plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014 syftar till att främja elevers lika rättigheter oavsett Innehållsförteckning Inledning --------------------------------------------------------------------------------

Läs mer

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD 3 (24) FÖRORD Vårt ansvar är att vara lyhörd, se varje barn, ta till vara varje barns förmåga, att barnen upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker och att vistas på förskolan,

Läs mer

Fruns Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fruns Hages förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Extra information Bilaga 1 Visa begrepp Bilaga 2 Visa diskrimineringsgrunder Visa logotyp Observera att bilagorna kommer att placeras längst ner på den här sidan, det vill säga efter er plan. Visa Skriv

Läs mer

Trimsarvets förskola

Trimsarvets förskola Trimsarvets förskola Likabehandlingsplan & Plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2014/2015 Planen gäller från 2014-09-01 till 2015-08-31 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas

Läs mer

Kyrkskolans förskola Likabehandlingsplan

Kyrkskolans förskola Likabehandlingsplan Kyrkskolans förskola 3 (18) INNEHÅLL INLEDNING... 5 DEFINITIONER... 6 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 7 LEDNINGSDEKLARATION... 9 Vision... 9 UPPFÖLJNING AV FJOLÅRETS ÅTGÄRDER.... 10 SAMVERKAN MED BARN/ELEVER...

Läs mer

Förskolan Pärlans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015

Förskolan Pärlans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Förskolan Pärlans plan mot diskriminering och kränkande behandling 2014/2015 Grunduppgifter Ansvariga för planen är förskolechef Planen gäller från 2014-05-31 till 2015-05-31 Vår vision på förskolan Pärlan

Läs mer

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Taurus förskola

Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Taurus förskola Likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling för Taurus förskola VISION På Taurus förskola ska ingen bli diskriminerad, trakasserad eller utsatt för annan kränkande behandling. Alla ska ha samma rättigheter,

Läs mer

Skolområde Västra. Önnegårdens förskola

Skolområde Västra. Önnegårdens förskola Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Skolområde Västra Önnegårdens förskola Förskolan måste agera så snart någon ur personalen får kännedom om att ett barn känner sig kränkt. Förskolan

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan

Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Plan mot diskriminering och kränkande behandling i förskolan Solbackens förskola (I enlighet med 6 kap. 8 i skollagen och 3 kap. 16 i diskrimineringslagen) 1 Mål Alla barn på förskolan Solbacken skall

Läs mer

Fastställd av: Förskolechef, pedagoger och barn. Upprättad i december 2012 Gäller till december 2013

Fastställd av: Förskolechef, pedagoger och barn. Upprättad i december 2012 Gäller till december 2013 PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING Kärlekens förskola Fastställd av: Förskolechef, pedagoger och barn Upprättad i december 2012 Gäller till december 2013 Kärlekens förskola Agneta Ödmark

Läs mer

Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds förskola i Lycksele kommun.

Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds förskola i Lycksele kommun. Lycksele kommun Kultur- och utbildningsförvaltningen Villaryds förskola 2015-09-17 Övergripande struktur för upprättande av gemensam plan mot diskriminering och kränkande behandling avseende Villaryds

Läs mer

NORRTÄLJE KOMMUN. Skarsjö förskola. Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16

NORRTÄLJE KOMMUN. Skarsjö förskola. Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16 NORRTÄLJE KOMMUN Skarsjö förskola Plan mot kränkande behandling och diskriminering 2015/16 Innehåll Skarsjö förskolas Likabehandlingsplan... 3 För förebyggande av diskriminering och kränkande behandling...

Läs mer

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkhagens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Malmberga förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015-2016 1/10 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Fågelvägens förskola. Avd. Myggan

Likabehandlingsplan. Fågelvägens förskola. Avd. Myggan Likabehandlingsplan Fågelvägens förskola Avd. Myggan 1 Innehållsförteckning Innehåll Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 5 Kartläggning 6 Förebyggande åtgärder 7 Områden som berörs av åtgärden

Läs mer

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyviksängs förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola Ansvariga för planen Förskolechef tillsammans med pedagoger från förskolan.

Läs mer

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Laxå januari 2012 Saltängens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola a för planen Förskolechef Greta Särefors Eva Skagerkvist

Läs mer

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling

Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Tranängskolan F-3 plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola Ansvariga för planen Rektor ansvarar för planen och ser till att all

Läs mer

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Lillåsens plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. för

Likabehandlingsplan. Plan mot kränkande behandling. för Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling för Smörblommans förskola 2014 Denna likabehandlingsplan/plan mot kränkande behandling, omfattas av all personal och barn vid Smörblommans förskola,

Läs mer

Markhedens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Markhedens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Markhedens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD. [Klicka och skriv förord]

3 (24) Likabehandlingsplan FÖRORD. [Klicka och skriv förord] 3 (24) FÖRORD [Klicka och skriv förord] 5 (24) INNEHÅLL INLEDNING... 7 DEFINITIONER... 8 DISKRIMINERINGSGRUNDER... 9 LEDNINGSDEKLARATION... 11 Vision... 11 UPPFÖLJNING AV FJOLÅRETS ÅTGÄRDER.... 12 SAMVERKAN

Läs mer

Skörpagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Skörpagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Skörpagårdens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskola Läsår: 2014/2015 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskola

Läs mer

Sömntutans förskola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsområde: Nissans vo GÄLLANDE FÖR OCH UPPRÄTTAD AV:

Sömntutans förskola PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING. Verksamhetsområde: Nissans vo GÄLLANDE FÖR OCH UPPRÄTTAD AV: Verksamhetsområde: Nissans vo PLAN MOT DISKRIMINERING OCH KRÄNKANDE BEHANDLING GÄLLANDE FÖR OCH UPPRÄTTAD AV: Sömntutans förskola Upprättad av: Pedagoger och förskolechef vid förskolan År 2015-16 Ansvarig

Läs mer

Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling Sida 1 av 7 Förskolan Tvärflöjtens plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef Bitte Asu-Wirdheim

Läs mer

Sjötorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola samt fritidshem

Sjötorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola samt fritidshem Sjötorpsskolans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleklass, grundskola samt fritidshem Läsår: 2015/2016 1 Grunduppgifter Verksamhetsformer

Läs mer

Bullerbyns. Likabehandlingsplan

Bullerbyns. Likabehandlingsplan Bullerbyns Likabehandlingsplan Ht15vt16 På Bullerbyns förskola har varje Barn rätt att vara sitt allra bästa JAG, varje Förälder rätt att vara sitt allra bästa JAG, varje Medarbetare rätt att vara sitt

Läs mer

Årlig plan för lika behandling

Årlig plan för lika behandling Årlig plan för lika behandling Ålberga förskola Nyköpings kommun 2012-2013 Postadress Ålberga förskola Mossvägen 2-4 61190 Ålberga Telefon 0155-72265 sida Innehållsförteckning 1 1. Inledning och syfte

Läs mer

Plan mot kränkande behandling på Kvistens förskola Anderstorp

Plan mot kränkande behandling på Kvistens förskola Anderstorp Plan mot kränkande behandling på Kvistens förskola Anderstorp 1. VISION, Gemensam för Anderstorps förskolor Anderstorp är en plats att vara stolt över där alla behandlas med respekt och känner sig trygga.

Läs mer

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan

Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan Likabehandlingsplan 2015-2016 Vuxenutbildning Pihlskolan November 2015 Rektor Annika Eriksson Innehållsförteckning 1 Bakgrund 3 1.1 Vision 1.2 Vad säger styrdokumenten 3 1.2.1 Vad säger skollagen 3 1.2.2

Läs mer

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Änglagårdens förskola

Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling. Änglagårdens förskola Likabehandlingsplan och Plan mot kränkande behandling Änglagårdens förskola Vi på Änglagårdens förskola accepterar inte någon form av diskriminering, trakasserier eller annan kränkande behandling. Datum

Läs mer

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor

Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Team Kullingsberg, Stadsskogen och Västra Bodarnas förskolor Plan för arbetet att motverka alla former av diskriminering, kränkande behandling och trakasserier 2015/2016 Förskolan Kastanjen Detta är vårt

Läs mer

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Byggklossens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Fyrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Fyrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Fyrens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet Läsår 2015/2016 1/9 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Solskenets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Solskenets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Solskenets förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2015/2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Plan mot diskriminering och kränkande behandling Förskolan Östansjö Planen grundar sig på bestämmelser i 14a kap. skollagen (1985:1100), diskrimineringslagen (2008:567) och och förordningen (2006:1083)

Läs mer

Götgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling

Götgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Götgatans plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet 1/12 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a

Läs mer

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor

Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor Område Allé 2014-01-10 (ersätter 2012-10-08) Likabehandlingsplan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling för Område Allés förskolor Alla barn och elever ska kunna känna sig trygga och

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Plan mot diskriminering och kränkande behandling 1(12) Plan mot diskriminering och kränkande behandling Lönnegårdens förskola och Pedagogisk omsorg 20150201-20160131 2(12 Innehåll 1 Vår vision...3 2 Delaktighet...3 3 Utvärdering...4 4 Främjande insatser...4

Läs mer

Likabehandlingsplan. Plan för likabehandling och mot kränkande behandling. Björken

Likabehandlingsplan. Plan för likabehandling och mot kränkande behandling. Björken Likabehandlingsplan Plan för likabehandling och mot kränkande behandling Björken 1 Innehållsförteckning Innehåll Grunduppgifter 3 Utvärdering 4 Främjande insatser 5 Kartläggning 6 Förebyggande åtgärder

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Herrängs förskola 2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Herrängs förskola 2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling Herrängs förskola 2016 Inledning Som inledning till vår plan vill vi citera ur läroplanens avsnitt som behandlar de grundläggande värdena i Förskolans värdegrund

Läs mer

LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA

LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA LIKABEHANDLINGSPLAN 2012-13 SKOGSBACKENS FÖRSKOLA Innehållsförteckning Skolledningens ställningstagande... 2 Vimarområdets vision... 2 Mål och syfte med planen... 2 Om planen... 2 Främjande arbete... 3

Läs mer

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Hillared skolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Grundskola och fritidshem a för planen och övriga pedagoger på skolan. Vår vision

Läs mer

Förskolan Vallmon. Plan mot diskriminering och kränkande behandling

Förskolan Vallmon. Plan mot diskriminering och kränkande behandling BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN Förskolan Vallmon Plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2014/2015 KIL1000, v1.1, 2014-01-31

Läs mer

Likabehandlingsplan. Rockadens förskola. Förskolechef: Camilla Norrhede. Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11

Likabehandlingsplan. Rockadens förskola. Förskolechef: Camilla Norrhede. Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11 Utbildningsförvaltningen 1(14) Datum 2012-03-11 Likabehandlingsplan 2012 Rockadens förskola Förskolechef: Camilla Norrhede Landskrona stad Stadshuset 261 80 Landskrona Besöksadress Drottninggatan 7 Tfn

Läs mer

Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015

Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015 Likabehandlingsplan Katthults förskola 2015 Innehållsförteckning 1. Bakgrund...2 2. Inledning...4 3. Grunduppgifter...4 4. Likabehandlingsplanens syfte...4 5. Vår Vision 4 6. Mål...5 7. Främjande arbete...6

Läs mer

Metallens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Metallens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Extra information Bilaga 1 Visa begrepp Bilaga 2 Visa diskrimineringsgrunder Observera att bilagorna kommer att placeras längst ner på den här sidan, det vill säga efter er plan. Visa Skriv ut Stäng fönstret

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016

Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Plan mot diskriminering och kränkande behandling. Vitsippans förskola 2015/2016 Innehållsförteckning 2 Vision Förskolechefen har ordet 3 Lagtext och styrdokument Definitioner och begrepp 4 Diskrimineringsgrunderna

Läs mer

Trygghetsrådets handlingsplan för trygghets- och likabehandlingsarbete på Storvretskolan/Skogsback:

Trygghetsrådets handlingsplan för trygghets- och likabehandlingsarbete på Storvretskolan/Skogsback: 2014-02-28 Trygghetsrådets handlingsplan för trygghets- och likabehandlingsarbete på Storvretskolan/Skogsback: Vår gemensamma grundsyn En grundläggande mänsklig rättighet är rätten till likabehandling.

Läs mer

Snäckans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Snäckans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Snäckans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamhet Läsår: 2016/2017 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor Plan mot diskriminering och kränkande behandling Kanehalls och Tingshusets förskolor Innehållsförteckning -Inledning -Definitioner av verksamhet och likabehandlingsplan -Måldokument för förskolor i Sölvesborgs

Läs mer

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Kyrkenorums Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen Förskoleverksamhet a för planen Förskolechef och ansvariga för Likabehandlingsplanen

Läs mer

Öjestugans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten

Öjestugans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling. Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Öjestugans Förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Verksamhetsformer som omfattas av planen: Förskoleverksamheten Läsår: 2016 Grunduppgifter Verksamhetsformer som omfattas av planen

Läs mer

Björkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling

Björkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Björkens förskolas plan mot diskriminering och kränkande behandling Läsåret 2011-12 Vi vill genom denna plan förebygga och motverka alla former av kränkande behandling. Planen innehåller en översikt över

Läs mer

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Berghems förskola

Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling. Berghems förskola Plan mot diskriminering, trakasserier och kränkande behandling Berghems förskola Läsåret 2014/2015 2 (15) Innehåll INLEDNING... 3 Lagarnas innehåll och begrepp... 3 FN:s konvention om barnets rättigheter...

Läs mer