BOSTADS ESTÄMMELSER EN HANDBOK OM BYGGBESTÄMMELSER FÖR BOSTÄDER OCH BOSTADSMILJÖ NYBYGGNAD OCH OMBYGGNAD

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "BOSTADS ESTÄMMELSER EN HANDBOK OM BYGGBESTÄMMELSER FÖR BOSTÄDER OCH BOSTADSMILJÖ NYBYGGNAD OCH OMBYGGNAD"

Transkript

1 BOSTADS ESTÄMMELSER 2015 EN HANDBOK OM BYGGBESTÄMMELSER FÖR BOSTÄDER OCH BOSTADSMILJÖ NYBYGGNAD OCH OMBYGGNAD

2 Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst Stockholm AB Svensk Byggtjänst och författaren Nionde utgåvan Omslag och grafisk form: Beate Pytz Författare: Hans Örnhall Illustrationer: Hans Örnhall Tryck: Exakta, Malmö 2015 ISBN

3 Innehållsförteckning Inledning 5 1. Utrymme och utrustning i lägenheten och huset Allmänt Entréer och kommunikationsutrymmen Samvaro, vardagsrum, allrum Sömn, sovrum Matlagning Arbete, lek Hygien (toalett, dusch, bad) Bastu Tvätt Förvaring, förråd Balkong, uteplats Garage Skyddsrum Trappor, ramper Hiss Städning, fastighetsskötsel Avfallshantering, källsortering, kompostering Pannrum, eldstäder Vatten och avlopp El, tele Tomt och närmiljö Allmänt Befintliga naturresurser Klimatförhållanden Friytor, lekplatser Fritidslokaler Förskola Skola Butiker m m Trafik 88

4 BOSTADSBESTÄMMELSER Tekniska krav på bostadsbyggnader Allmänt Konstruktioner Hälsokrav Bullerskydd, ljudisolering Energihushållning och värmeisolering Fukt- och vattenisolering Luftkvalitet och ventilation Brandskydd Barnsäkerhet Säkerhet mot olycksfall Tillgänglighet Underhåll Boendes möjligheter att påverka planering och byggande Allmänt Planläggning av mark Bygglov, rivningslov, marklov, ansökan och anmälan Kontroll och tillsyn Rättelser och förbättringar Byggnaders utseende, arkitektur 172 Begreppsförklaringar, förkortningar 177 Litteratur 181 Sökord 185 4

5 Inledning Sedan en ny bygglagstiftning infördes 1987, med framförallt en övergång till funktionskrav, har tillämpningsbestämmelserna till denna i form av byggregler gradvis förändrats. Direktiven till de bestämmelseskrivande myndigheterna syftade, när nya byggregler infördes på 1990-talet, till en avreglering med en begränsning av mängden regler. Vidare skulle detaljregleringen minskas och reglerna skulle inte innehålla uppgifter av handbokskaraktär. Bland annat kan nämnas att de tidigare råden om en tomts utformning utgick. Tidigare fanns även detaljerade lånebestämmelser. Efterhand har byggreglerna, förutom nödvändiga krav på komplettering av tillgänglighets-, säkerhets- och energihushållningsregler, utvidgats också i rena utformningsfrågor och har numera en betydande detaljeringsgrad. Men det är svårt att idag på ett ställe hitta vad som gäller. Funktionskraven som finns i lagar, förordningar och föreskrifter är inte alltid lättolkade. En del tilllämpningsregler finns i byggreglerna medan en stor mängd upplysningar endast kan hämtas från handböcker o d, ofta specialiserade, exempelvis om kök. Mycket av den erfarenhet som är grundad på kunskap om boende och boendefrågor förs idag inte vidare på grund av nedskärningar av resurser för byggforskning, information eller utbildning. I stort har inga betydande sakändringar skett när det gäller användningen eller utrustningsbehoven av bostäder sedan 1970-talet. Mera uttalat är dock kravet på säkerhet mot olyckor i den byggda miljön liksom gradvis ökade krav på energihushållning. En anpassning till de byggproduktdirektiv som överenskommits inom EU för att underlätta handeln mellan medlemsländerna har också skett. Bostaden ska i första hand fungera för dem som bor i området, men även för dem som kommer på besök kanske i rullstol eller för dem som har bostadsområdet som arbetsplats: fastighetsskötare, hemhjälp, sophämtare, färdtjänstpersonal m fl. I denna skrift har strävan varit att på ett någorlunda lättläst sätt samla både statliga bestämmelser och rekommendationer från andra kunskapskällor om planering och byggande. Texten är disponerad som en katalog där man med hjälp av innehållsförteckningen och sakregistret kan slå upp aktuell information om planering och byggande av bostäder. De föreskrifter som medtagits gäller främst nybyggda bostäder för permanent bruk. De nio övergripande funktionskraven om en byggnads tekniska 5

6 BOSTADSBESTÄMMELSER 2015 egenskaper finns i plan- och bygglagen, PBL och mera utförligt i plan- och byggförordningen, PBF. Förutom till dessa och några andra lagar hänvisar skriften till Boverkets byggregler, BBR och till andra myndigheters bestämmelser. För bostadsområdets planering, förutom ur tillgänglighetssynpunkt, saknas nyare tillämpningsbestämmelser. Hänvisning sker vidare till några källor av handbokskaraktär t ex Svensk Byggtjänsts serie Byggvägledning, standarder etc för den som vill gå vidare och få mer utförlig kunskap. Än viktigare än tidigare är att känna till hur markanvändningen och byggandet styrs och vilka som ansvarar för de olika stadierna i byggprocessen. I ett särskilt avsnitt beskrivs när och hur man som brukare har möjlighet att påverka planer och projekt. Utdrag ur den lagstiftning som behandlar hyresgästinflytande har medtagits. Som en avslutning har medtagits några synpunkter om byggnaders utseende och placering dvs en del av det som ingår i begreppet arkitektur. Handboken Bostadsbestämmelser publicerades först 1997 i sin nuvarande omfattning och har med jämna mellanrum utgivits i nya utgåvor där kompletteringar skett med de ändringar som införts i bygglagstiftningen och i Boverkets byggregler, BBR. Bland de viktigaste sak ändringarna för bostäder kan nämnas: krav på brandvarnare samt hänvisning till standard för ljudisolering i stället för regler (presenterade i Bostadsbestämmelser, utgåva 2) ändrade krav på ombyggnad med bl a särskilda varsamhetskrav (utgåva 3) ändrade krav på energihushållning och brandskydd samt förtydliganden om detaljutformningen om dagsljus och sol i bostäder (utgåva 4) mer omfattande ändringar av kraven på energihushållning, bullerskydd, hygien, hälsa och miljö, brandskydd, utformning och allmänna regler om byggandet. Särskilt kan nämnas utvecklade krav på fuktsäkerhet. (utgåva 5) ändrade och ökade krav på tillgänglighet, bostadsutformning, rumshöjd, driftsutrymmen och säkerhet vid användning samt mindre ändringar i andra avsnitt. I utgåvan har även medtagit en kortare sammanfattning om kraven på energideklaration som införts i särskild lagstiftning (utgåva 6). ändrade krav på brandskydd och energihushållning. Reglerna för ändring (ombyggnad) överförda till respektive sakavsnitt och placerade sist i dessa. Hänvisning sker endast till PBL och PBF sedan byggnadsverkslagen och byggnadsverksförordningen inarbetats i dessa lagrum. Hanteringen av bygglov och kontroll har samtidigt förändrats med bl a införande av startbesked och slutbesked och krav på två samråd under byggprocessen (utgåva 7). ändrade krav på energihushållning och överföring av värdena för bullerskydd i svensk standard till byggreglerna (utgåva 8). 6

7 INLEDNING Denna utgåva 9 följer de ändringar som skett av byggreglerna och publicerats i BBR 22 (BFS 2015:3). BBR 22 gäller från den 1 mars Från den 1 juni 2014 krävs ingen byggfelsförsäkring. För småhus ska det däremot finnas ett s k färdigställandeskydd. BBR 22 innehåller skärpningar av kraven på energihushållning med införande av en ny klimatzon och uppdelning i skilda krav för flerbostadshus och småhus. Ändringarna innebär en ökning av kraven med cirka 10 procent för flerbostadshus och cirka 10 procent i den nya zonen. Ingen skärpning sker av kraven för småhus (förutom höjningen i den nya zonen). Vissa lagändringar trädde vidare i kraft den 1 januari 2015 för att bl a möjliggöra en enklare byggprocess och ökat bostadsbyggande (SFS 2014:900) exempelvis: ett interimistiskt slutbesked får avse etapper i ett byggprojekt skapa förutsättningar för ett ökat bostadsbyggande i bullerutsatta områden utan att riskera påverkan av människors hälsa med samordning av kraven i miljöbalken, MB. De senare ändringarna innebär dock inga justeringar av avsnitt 4. Speciellt för byggandet anges att kommunen inte får ställa andra egenskapskrav på byggnadsverk än de som gäller enligt 8 kap. 4 PBL. Om sådana ändå ställs är de utan verkan. Kraven på tillgänglighet ändras så att möjlighet finns att på vindar inreda bostäder på högst 35 m² med lägre krav på tillgänglighet. Byggreglerna för småbostäder är ändrade och möjligheten att bygga s k Attefallshus har tillkommit. Berörda avsnitt är därför ändrade medan övriga avsnitt i denna utgåva endast är detaljjusterade. Särskilt kan nämnas att figuren i det allmänna rådet om markering av trappor justerats eftersom det tidigare rådet innebar en stor olycksrisk då trappolyckor orsakar cirka 300 dödsfall varje år i Sverige. Tillägg och ändringar sedan förra utgåvan är markerade med ett vertikalt streck i marginalen. 7

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR

Boverket. Regelsamling för byggande, BBR Boverket Regelsamling för byggande, BBR 2008 Regelsamling för byggande, BBR 2008 Boverket 2008 1 Titel: Regelsamling för byggande, BBR 2008 Utgivare: Boverket juni 2008 Upplaga: 1 Antal ex: 15 000 Tryck:

Läs mer

Regelsamling för byggande Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12

Regelsamling för byggande Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med 2006:12 Regelsamling för Boverkets byggregler, BBR, BFS 1993:57 med ändringar till och med :12 Boverket Titel: Regelsamling för byggregler Boverkets byggregler, BBR Utgivare: Boverket, juni Upplaga: 1 Antal: 12

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Lagstiftning Plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordningen (1987:383), PBF Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,

Läs mer

Konsekvensutredning BBR 2014. Ändring av Boverkets byggregler (BBR)

Konsekvensutredning BBR 2014. Ändring av Boverkets byggregler (BBR) Konsekvensutredning BBR 2014 av Boverkets byggregler (BBR) Boverket juni 2014 Titel: Konsekvensutredning BBR 2014 av Boverkets byggregler (BBR) Utgivare: Boverket juni 2014 Dnr: 1201-2770/2013 Publikationen

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Lagstiftning Plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordningen (1987:383), PBF Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,

Läs mer

Konsekvensutredning BBR 2014. Revidering av Boverkets byggregler (BBR)

Konsekvensutredning BBR 2014. Revidering av Boverkets byggregler (BBR) Konsekvensutredning BBR 204 av Boverkets byggregler (BBR) Boverket oktober 203 Titel: Konsekvensutredning BBR 204 av Boverkets byggregler (BBR) Utgivare: Boverket oktober 203 Dnr: 20-2770/203 Publikationen

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Broschyren kan beställas från: Boverket, Publikationsservice Box 534 371 23 Karlskrona Telefon: 0455-35 30 50 Fax: 0455-819 27 E-post: publikationsservice@boverket.se

Läs mer

Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter

Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG. Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Rapport 2013:20 REGERINGSUPPDRAG Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Förslag på regeländringar för fler bostäder åt unga och studenter Boverket juni 2013 Titel: Förslag på

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02

Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Plan- och bygglagen Med förändringarna 2011-05-02 Detta informationsmaterial är upphovsrättsligt skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Varje eftertryck och/eller

Läs mer

BYGG IKAPP. För ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Elisabet Svensson

BYGG IKAPP. För ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning. Elisabet Svensson BYGG IKAPP För ökad tillgänglighet och användbarhet för personer med funktionsnedsättning Elisabet Svensson Förlag och distribution AB Svensk Byggtjänst 113 87 Stockholm Tel: 08-457 10 00 www.byggtjanst.se

Läs mer

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning

Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Boverket Regeringsuppdrag Uppföljning av nya byggnaders specifika energianvändning Uppdrag nr 11 Energikrav i nya byggnader enligt regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Boverket. M2008/4791/A Uppföljning

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Yvonne Svensson BFS 2011:26 Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) föreskrifter och allmänna råd; Utkom från trycket den 10 oktober 2011

Läs mer

Regeringens proposition 2013/14:128

Regeringens proposition 2013/14:128 Regeringens proposition 2013/14:128 Samordnad prövning av buller enligt miljöbalken och plan- och bygglagen Prop. 2013/14:128 Regeringen överlämnar denna proposition till riksdagen. Stockholm den 20 mars

Läs mer

Boverkets byggregler BBR BBR 18, BFS 2011:6

Boverkets byggregler BBR BBR 18, BFS 2011:6 Boverkets byggregler BBR BBR 18, BFS 2011:6 Läsanvisning BBR 18 träder i kraft den 2 maj. Det är en ny grundförfattning med BFS-nummer 2011:6. Samma datum träder en ny plan- och bygglag (2010:900) och

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? 2 Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till behöver

Läs mer

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson

BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BOVERKETS FÖRFATTNINGSSAMLING Utgivare: Catarina Olsson BFS 2011:6 Boverkets byggregler (föreskrifter och allmänna råd); Utkom från trycket den 27 april 2011 beslutade den 19 april 2011. Boverket förskriver

Läs mer

Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov

Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov Boverket juli 2015 Titel: Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov Utgivare: Boverket juli 2015 Upplaga: 1:2 (upplaga ett, andra tryckningen, fylls

Läs mer

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6)

Konsekvensutredning. Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) Konsekvensutredning Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) Boverket oktober 2011 Titel: Konsekvensutredning - Revidering av avsnitt 9 Energihushållning i Boverkets

Läs mer

RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER

RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER Bild Annelundsmotet RIKTLINJER FÖR TRAFIKBULLER Utgångspunkt vid planering och byggande av bostäder i Borås Stad Antagen av Kommunfullmäktige 2009-12-17 Innehållsförteckning 1 Inledning 4 2 Buller och

Läs mer

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran.

Rapporten finns som pdf på Boverkets webbplats. Rapporten kan också tas fram i alternativt format på begäran. Konsekvensutredning - för revidering (BFS 2011:26) av avsnitt 5 Brandskydd i Boverkets byggregler, BBR (BFS 2011:6) - för allmänt råd om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd (BFS 2011:27)

Läs mer

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012

Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport 2013:16 Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Boverket april 2013 Titel: Plan- och bygglagen i praktiken 2012 Rapport: 2013:16 Utgivare: Boverket april 2013 Upplaga: 1 Antal ex: 80 Tryck: Boverket

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Vad varje fastighetsägare behöver veta om

Vad varje fastighetsägare behöver veta om BygglovFriggebodar och attefallshus Vad varje fastighetsägare behöver veta om 1 Juli 2014 Inledning Innehåll Utformning 3 Bygglovsprocessen 4 Ordlista 6 Bygglov 8 Friggebodar och attefallshus 9 Förhandsbesked

Läs mer

Behöver jag en kontrollansvarig

Behöver jag en kontrollansvarig Behöver jag en kontrollansvarig för att bygga eller riva? Den här broschyren vänder sig i första hand till dig som har ett en- eller tvåbostadshus. När du ska bygga en ny byggnad eller bygga till kan du

Läs mer

Boverkets författningssamling

Boverkets författningssamling Boverkets författningssamling Boverkets föreskrifter om ändring i verkets byggregler (2011:6) - föreskrifter och allmänna råd; beslutade den 17 juni 2014. BFS 2014:3 Utkom från trycket den 17 juni 2014

Läs mer

Åtgärder som inte kräver bygglov

Åtgärder som inte kräver bygglov STADSBYGGNADS- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN 1 (5) Åtgärder som inte kräver bygglov Följande åtgärder kräver inte bygglov eller anmälan till kommunen (gäller endast för en- och tvåbostadshus) Friggebod Du får

Läs mer

Planera Bygga Bo. b o v e r k e t s m a g a s i n. Enklare regler för ökat byggande Sant och falskt om reglerna

Planera Bygga Bo. b o v e r k e t s m a g a s i n. Enklare regler för ökat byggande Sant och falskt om reglerna G nr 2 2013 b o v e r k e t s m a g a s i n Planera Bygga Bo Hållbar energianvändning Deklaration+kylskåp=sant Anders har kollen på kostnaden Fler bostäder åt unga Enklare regler för ökat byggande Sant

Läs mer