Välkommen till seminarier på temat Marginaliserade grupper, våld av närstående och utanförskap ur ett socialt perspektiv

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Välkommen till seminarier på temat Marginaliserade grupper, våld av närstående och utanförskap ur ett socialt perspektiv"

Transkript

1 Välkommen till seminarier på temat Marginaliserade grupper, våld av närstående och utanförskap ur ett socialt perspektiv Kompetensutvecklingsseminarier med möjlighet till examination (7,5 hp på grundnivå). Seminarieserien/kursen vänder sig till yrkesverksamma inom olika sektorer i länet såsom socialtjänst, polis, sjukvård mm, samt till socionomstuderande vid. Anmälan till seminarieserien Anmälan skall göras till Marika Jonsson via mail eller på tel , senast två veckor före seminariet. Anmäl antal personer eller namn. Det går bra att anmäla till flera seminarier samtidigt. Seminarieserien är liksom kursen avgiftsfri. Deltagarna bekostar själva kaffe och lunch. Kurser på universitetet är alltid avgiftsfria och med anledning av kommunernas ekonomiska läge så tas heller ingen avgift ut för deltagande i seminarieserien. Förmiddags- och eftermiddagskaffe kommer att serveras i anslutning till föreläsningssalen, kostnad ca 20 kr. Lunch kan intas på någon av universitetets restauranger/kafeterior, kostnad ca 45 kr. Föreläsningarna kommer att äga rum torsdagar kl med avbrott för förmiddags- och eftermiddagskaffe samt lunch. Anmälan till kursen Du som vill gå seminarieserien som fristående kurs anmäler via webbplatsen studera.nu. Kurskod är SMGAKF och anmälningskod är Du hittar kursplan respektive litteraturlista på Karlstad universitets hemsida, Behörighetskrav för kursen är grundläggande behörighet. Anmälan kan göras fram till och med För Dig gäller även följande: För att få studera vid universitet och högskolor i Sverige ska Du tillhöra en studentkår. Karlstads Studentkår kommer att skicka ut inbetalningskort och information till antagna studenter. Du når studentkårens hemsida via Uppropet vid introduktionen är obligatoriskt och om Du inte kan närvara ber vi Dig kontakta Marika Jonsson, eller,

2 1. Våldsutsatta kvinnor och/i utanförskap Torsdag den 3 september 2009 Våldsutsatta kvinnor och/i utanförskap med inriktning mot missbruk, prostitution och hemlöshet. Patrik Cederlöf, nationell samordnare för arbetet mot prostitution och människohandel vid Länsstyrelsen i Stockholm. Eva Thörn, socionom, Malmö stad. Eva Thörn arbetar med akutskyddat boende för hemlösa våldsutsatta missbrukande kvinnor, FRIBO. Azra Mulabdic, projektsekreterare i Bättre boende för hemlösa missbrukande kvinnor i Malmö FRIBO. Våren 2006 startade Malmö stad ett treårigt projekt "Bättre boende för hemlösa missbrukande kvinnor i Malmö" i samarbete med MKB Fastighets AB och Röda korset. Projektet ingår i regeringens satsning mot hemlöshet i Sverige. Syftet är att genom kompetens- och metodutveckling, samverkan och samarbete förbättra stödet för hemlösa kvinnor i missbruk. Två socionomer arbetar i projektet. Projektet står bland annat bakom Fribo (akutboende och stödinsatser för våldsutsatta kvinnor med missbruksproblematik) och har nyligen gett ut "Respektera mig! Handbok för yrkesverksamma om våldsutsatta kvinnor i missbruk" Inledning och presentation av seminarieserien/kursen Patrik Cederlöf berättar om det nationella arbetet mot prostitution och människohandel Lunch Eva Thörn och Azra Mulabdic föreläser på temat missbruk, prostitution och hemlöshet. 2. Etnicitet och utanförskap Torsdag den 1 oktober 2009 Etnicitet och utanförskap med inriktning mot trafficking, kvinno-import och könsstympning. Gra Lenardt, forskare i psykologi med inriktning på genus och etnicitetsfrågor. Våld mot kvinnor i invandrarkontext samt jämställdhets- och integrationsfrågor har varit ett genomgående tema i hennes forskning och hon har varit involverad i flera olika forsknings- och utvecklingsprojekt inom detta område. Hon disputerade 2008 vid Institutionen för psykologi, Uppsala universitet med avhandlingen "Invandrarkvinnor i vägskäl. Deras handlingar och val i våldspräglade relationer från ett genuspsykologiskt perspektiv". Hon arbetar fn som konsult och med utsatta kvinnor i invandrartäta områden i Stockholm. Sara Johnsdotter, fil dr. i socialantropologi och docent. Hon är biträdande lektor i Hälsa och samhälle med inriktning på medicinsk antropologi på Malmö högskola. Hennes forskningsfokus är kvinnlig omskärelse. Utifrån forskning om denna praktik har olika avgränsade projekt kommit att röra sig om sexualitet, medicinsk antropologi, frågor om somaliers livssituation som invandrare i Sverige men också aspekter av det svenska samhället i förhållande till den somaliska gruppen Invandrarkvinnor i våldspräglade förhållanden. Föreläsningen beaktar strukturella och psykosociala aspekter på våld mot kvinnor med invandrarbakgrund i nära relationer. Utgångspunkten är att sammanhanget för de misshandlade invandrarkvinnornas utsatthet är strukturellt och sociokulturellt bestämt och måste analyseras i relation till deras livsvillkor och makthierarkier som de erfar i exilsammanhang. De problem som skapas

3 till följd av specifika förhållanden i invandringslandet förstärker effekter av misshandeln och gör det svårt för dessa kvinnor att förändra situationen. Kvinnorna kläms mellan olika starka krafter: å ena sidan misshandlarens förtryck, och å andra sidan utstötningsmekanismer mot invandrare (i en del fall) könsmaktsordningar i kvinnans etniska grupp Lunch Kvinnlig könsstympning i Sverige. Föreläsningen kommer att ge en allmän bakgrund till problematiken och även om vad som händer i praktiken i Sverige. Vilken lagstiftning som förekommer kring könsstympning kommer att tas upp under föreläsningen likaså manlig omskärelse och kvinnlig omskärelse och sex. 3. Funktionsnedsättning, våld och utanförskap. Torsdag 29 oktober 2009 Funktionsnedsättning, våld och utanförskap med inriktning mot utvecklingsstörning och relationer, att bli utnyttjad, missbruk och fysiska handikapp. Denise Malmberg, universitetslektor, centrum för genusvetenskap, Uppsala universitet. Vad gör polis och socialtjänst när personer med funktionshinder är, eller misstänks vara, utsatta för brott och övergrepp? Denise Malmberg och Kerstin Färm har undersökt hur sådana ärenden hanteras av myndigheter i tre kommuner av olika storlek. Studien bygger på enkätdata, intervjuer med tjänstemän och genomgång av olika dokument. Undersökningen visar att personer med funktionshinder idag är en dold grupp bland brottsoffer och att deras rättssäkerhet inte självklart kan garanteras. En slutsats som dras är att berörda myndigheter behöver bättre kunskap om vilka faktorer som påverkar funktionshindrades risk att utsättas för brott och övergrepp. En annan är att medvetenheten behöver bli större om vad funktionshinder kan betyda i den rättsliga processen. I boken Dolda Brottsoffer ges förslag på åtgärder för att synliggöra funktionshindrades brottsutsatthet och därigenom förbättra deras rättsliga situation. Denise Malmberg & Kerstin Färm (2008) Dolda brottsoffer. Polismyndighetens och socialtjänstens hantering av brott och övergrepp mot personer med funktionshinder Boken kostar 150 :- och beställes via e-post: Program Vad gör polis och socialtjänst när personer med funktionshinder är, eller misstänks vara, utsatta för brott och övergrepp? Lunch Fortsättning förmiddagen. 4. Våld ur ett HBT-perspektiv. Torsdag den 19 november 2009 Våld ur ett HBT-perspektiv med inriktning mot våld i samkönade relationer och hatbrott. Anneli Svensson, socionom och terapeut utbildad vid KI. Anneli har lång yrkeserfarenhet av arbete med våldsutsatta HBT-personer.

4 Våld ur ett HBT-perspektiv, HBT-personer och utsatthet. Hatbrott, heder, samkönat partnervåld - likt och ändå olikt Lunch Fortsättning förmiddagen 5. Våldets olika former. Torsdag den 10 december 2009 Räcker det inte med att vara professionell när vi träffar våldsutsatta kvinnor? Var går gränsen för att vara professionell? Är det när vi bekräftar de utsatta? Som professionell är det viktigt att vara medveten om att maktförhållandet är ojämnt mellan de som söker hjälp och den som har möjlighet att bistå den hjälpsökande. Om vi brister i respekt är det nära till hands att den våldsutsatta känner sig avvisad. Att kritiskt granska det egna arbetet och värdera det vi gör är också ett exempel på professionellt förhållningssätt. Hur våldets olika former påverkat hjälpares förhållningssätt sätts i relation till metoder för intervention. Under en halvdag kommer vi att få tillfälle att reflektera tillsammans med andra hur vårt möte med våldsutsatt ser ut. Carin Holmberg är fil dr i sociologi och har under många år arbetat som forskare vid Ersta Sköndals högskola samt vid Stockholms universitet. Hon har skrivit böckerna Det kallas kärlek, Varför går hon? och Med husbondens röst Om våld mot djur i misshandelsrelationer. Hon arbetar idag på RFSL som brottsoffersamordnare. Suzanne Larsdotter är teolog, socionom och arbetar på RFSL. Program Detta seminarium genomförs i form av två halvdagar för två grupper om högst 30 deltagare per halvdag. Föranmälan krävs. Studerande på kursen har företräde till detta seminarium. Grupp 1: Föreläsning och reflektion Grupp 2: Föreläsning och reflektion 6. Examinerande seminarium. Torsdag den 14 januari 2010 Examinationstillfälle för dem som går seminarieserien som kurs. Examinationsuppgiften består i att författa en mindre uppsats i form av en case -beskrivning. Uppsatsen kan utmynna i förslag till handlingsplan, handläggningsplan eller egna reflektioner runt handläggning, mötet med våldsutsatta klienter/patienter/brukare etc.

5 För godkänd kurs krävs aktivt deltagande i 80 procent av seminarietillfällena samt i obligatoriska kursmoment. För ytterligare information kontakta, tel , mail eller Marika Jonsson, , mail Med vänliga hälsningar Isabel Persson Kvinnofridssamordnare Sociala enheten Länsstyrelsen i Värmland Britt Ovlien-Säll Utbildningssamordnare Lektor i sociologi/kursansvarig Lillemor Brantefors Socialkonsulent Sociala enheten Länsstyrelsen i Värmland Birgit Häger t.f. Föreståndare FoU Välfärd Värmland Marika Jonsson Fakultetsadministratör

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR

FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Malmö högskolas utvärderingsrapporter No 2, 2007. FÖRSTUDIE INFÖR UTBILDNINGSSATSNINGAR Kompetensutveckling rörande våld mot kvinnor i närstående relationer för socialtjänst och jourverksamheter i Skåne

Läs mer

Skylla sig själv? Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem

Skylla sig själv? Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Utbildningsmaterial om våld mot kvinnor med missbrukseller beroendeproblem Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Våld i nära relationer. Erfarenheter av arbetet vid Centrum mot våld och Kvinnojouren i Jämtlands län Helena Hopstadius

Våld i nära relationer. Erfarenheter av arbetet vid Centrum mot våld och Kvinnojouren i Jämtlands län Helena Hopstadius Våld i nära relationer Erfarenheter av arbetet vid Centrum mot våld och Kvinnojouren i Jämtlands län Helena Hopstadius FOU JÄMT, ÖSTERSUND 2014 ISSN:1651-7253 FÖRFATTARE: HELENA HOPSTADIUS 2 Sammanfattning

Läs mer

Gift mot sin vilja. Slutrapport

Gift mot sin vilja. Slutrapport Gift mot sin vilja Slutrapport LÄNSSTYRELSEN ÖSTERGÖTLAND Förord Den första juli 2014 trädde en ny lag i kraft - stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap. Den stärker barns och ungas förutsättningar

Läs mer

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck

Vänd dem inte ryggen. Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Vänd dem inte ryggen Utbildningsmaterial om hedersrelaterat våld och förtryck Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial till självkostnadspris, men

Läs mer

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation

Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Riktlinjer för Individ och Familjeomsorgens arbete med Våld i nära relation Utbildnings- och omsorgsnämnden 2011-04-18 62 Reviderad 2013-06-11 540 Inom Älvkarleby kommuns skall våldsutsatta kvinnor och

Läs mer

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20

LÄNSSTYRELSEN DALARNA. Medel mot våld. Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012. Laszlo Birgitta 2013-05-20 LÄNSSTYRELSEN DALARNA Medel mot våld Så gjorde vi i Dalarna 2007-2012 Laszlo Birgitta 2013-05-20 Sammanfattande projektbeskrivningar och slutrapporteringar av insatser för att motverka mäns våld mot kvinnor

Läs mer

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK

Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Handlingsplan för den lokala samverkansgruppen kvinnofrid KAK Bakgrund Mäns våld mot kvinnor är ett folkhälsoproblem och en av vår tids största samhällsproblem. De flesta fall av kvinnomisshandel begås

Läs mer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer

Datum KVINNOFRIDSPLAN. För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer 1(7) Datum Omsorgs- och socialförvaltningen KVINNOFRIDSPLAN För kvinnor som utsätts för hot och våld i nära relationer och för de barn som lever i relationer där hot och våld förekommer http://www.mjolby.se/download/18.54ac24de1298495895b80003654/kvinnofridsplan-2010-03-15.doc

Läs mer

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld

socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld 2011-03-09 Dnr 51/2011-79 Marie Björkman för socialnämndens arbete med våld i nära relationer samt barn som bevittnat våld Antagen av socialnämnden 2011-03-23 Dnr SON 51/2011-79 2(15) INLEDNING Relationsvåld

Läs mer

Lokal samverkan för kvinnofrid

Lokal samverkan för kvinnofrid Lokal samverkan för kvinnofrid Handlingsprogram 2011-2014 Socialtjänsten, Polisen, Lasarettet Trelleborg och Brottofferjouren/Kvinnojouren Söderslätt i samverkan med stöd av Länsstyrelsen i Skåne. Lillemor

Läs mer

KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor

KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor 2006-03 2 KVINNOFRID - ett kommunalt handlingsprogram för att bekämpa våld mot kvinnor Mål för kvinnofrid i Vänersborgs kommun

Läs mer

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID

HANDLINGSPLAN KVINNOFRID 1 HANDLINGSPLAN KVINNOFRID Kommunfullmäktige 2010-11-29 98 2 Förord Ett liv fritt från våld och förtryck det är en rättighetsfråga. Regeringen har under de senaste fyra åren gjort en stor satsning på att

Läs mer

Mäns våld mot kvinnor

Mäns våld mot kvinnor f Mäns våld mot kvinnor Strategi 2012-2014 VÄSTMANLAND bilaga Dnr: 801-2961-12 1. Inledning... 4 2. Strategins utgångspunkter... 5 2.1 Syfte... 5 2.2 Mål... 5 2.3 Länsstrategins tre målgrupper... 6 3

Läs mer

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD...

ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD. PROFESSIONELLT FÖRHÅLLNINGSSÄTT VID MÖTET MED KVINNOR SOM UTSATTS FÖR VÅLD... Innehåll INLEDNING... 4 Yrkesgemensam handbok... 4 Uppdatering... 4 Handbokens syfte och upplägg... 5 Handlingsprogrammet... 5 Genomförandeorganisation för Kvinnofrid i Malmö... 7 ATT BLI UTSATT FÖR VÅLD.

Läs mer

Offer för hatbrott - vad har gjorts och vad kan förbättras?

Offer för hatbrott - vad har gjorts och vad kan förbättras? Offer för hatbrott - vad har gjorts och vad kan förbättras? BROTTSOFFERMYNDIGHETEN Offer för hatbrott - vad har gjorts och vad kan förbättras? Chrystal Kunosson BROTTSOFFERMYNDIGHETEN Publikation: Författare:

Läs mer

Våldsutsatta kvinnor berättar En utvärdering av projekt Karin

Våldsutsatta kvinnor berättar En utvärdering av projekt Karin Våldsutsatta kvinnor berättar En utvärdering av projekt Karin man blir lite omhållen här och det behöver man när man är trasig Annika Rejmer, Anna Sonander, Charlotte Agevall Rapport 2010:2 Rikspolisstyrelsen

Läs mer

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet

Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Kvinnojouren - medmänniska, inte myndighet Rapport 2004:34 www.o.lst.se Kartläggning av kvinnojourerna och deras verksamhet i Västra Götalands län 2004 Förord Länets kvinnojourer gör en viktig samhällinsats,

Läs mer

Våld i nära relation. Handlingsplan

Våld i nära relation. Handlingsplan Våld i nära relation Handlingsplan Förord I Sverige drabbas dagligen mellan 200 och 300 kvinnor av våld utfört av en man de har eller har haft en nära relation med, i flera fall finns det barn som bevittnar

Läs mer

Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle. Plan för genomförande av samverkan

Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle. Plan för genomförande av samverkan Samverkansplan i arbetet med våldsutsatta familjer i Gävle Plan för genomförande av samverkan Syfte: Syftet med denna samverkan är att strukturera och samordna samverkan i arbetet med våldsutsatta familjer

Läs mer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer

Handlingsprogram mot våld i nära relationer Handlingsprogram mot våld i nära relationer Antagen av kommunfullmäktige 2008-11-26, 79 Innehållsförteckning INNEHÅLLSFÖRTECKNING... 1 BAKGRUND... 3 SYFTE... 3 HANDLINGSPROGRAM... 3 ÖVERGRIPANDE MÅL: VÅLD

Läs mer

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv

Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv ERSTA SKÖNDAL HÖGSKOLA ARBETSRAPPORTSERIE INSTITUTIONEN FÖR SOCIALVETENSKAP 77 Relationsvåldscentrum ur ett brottsutredande perspektiv Om betydelsen av stöd till våldsutsatta kvinnor i samband med polisens

Läs mer

Attityderna lever kvar

Attityderna lever kvar brottsoffer tidningen brottsofferjourernas riksförbund nr 1/2009 Polisen lägger ner för många utredningar sidan 6 Barnen i Kambodja offer för sexturism sidan 19 Attityderna lever kvar Samhällets bemötande

Läs mer

RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN

RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN RELATIONSVÅLD GEMENSAM HANDLINGSPLAN 1 BAKGRUND...3 SOCIALTJÄNSTEN...3 UTVÄG SKARABORG...4 POLISEN...4 SJUKVÅRDEN...4 KVINNOJOUREN...4 BROTTSOFFERJOUREN...5 MÅL...5 ÖVERGRIPANDE MÅL...5 KVINNOPERSPEKTIVET...5

Läs mer

Handlingsprogram mot Våld i nära relationer

Handlingsprogram mot Våld i nära relationer Handlingsprogram mot Våld i nära relationer Socialnämnden i Karlskrona kommun November 2008 Innehållsförteckning Inledning 3 Definition av våld i nära relationer 4 Övergripande mål mot våld i nära relationer

Läs mer

VÅLD I NÄRA RELATIONER

VÅLD I NÄRA RELATIONER VÅLD I NÄRA RELATIONER - gemensam handlingsplan för Kungälvs kommun 2012 FOLKHÄLSORÅDET KULTUR OCH SAMHÄLLSSERVICE Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter Del av FN:s allmänna förklaring

Läs mer

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet

Att vilja se, vilja veta och att våga fråga. Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Att vilja se, vilja veta och att våga fråga Vägledning för att öka förutsättningarna att upptäcka våldsutsatthet Du får gärna citera Socialstyrelsens texter om du uppger källan, exempelvis i utbildningsmaterial

Läs mer

Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan

Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan Dokumentation från konferensen Våld i nära relationer En konferens med betoning på fördjupad kunskap och samverkan Länsstyrelsen anordnade den 9 oktober 2009 en konferens i Göteborg för att presentera

Läs mer

Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län

Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län FOU-RAPPORT 2009:4 Kvalitetsutveckling kring stödet för våldsutsatta kvinnor och barn som bevittnar våld i Kronobergs län Susann Swärd FoU Välfärd i Södra Småland och författaren Bearbetning av omslagsbilden:

Läs mer

Information och praktisk hjälp till anhöriga

Information och praktisk hjälp till anhöriga Kunskapsöversikter om Anhöriga till personer med funktionshinder MANUS till Information och praktisk hjälp till anhöriga Författare: Ritva Gough Kunskapsöversikt 2013:6 Anhöriga till personer med funktionshinder

Läs mer