Attraktiva offentliga rum

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Attraktiva offentliga rum"

Transkript

1 Attraktiva offentliga rum gestaltning för ökad trygghet, tillgänglighet och levande ytor Konferens augusti 2009 Temadag 26 augusti Bygget konferens, Stockholm Ur innehållet: Levande stadskärna så skapar du förutsättningar för sociala mötesplatser och handelsverksamhet Öka tryggheten i staden för att skapa en offentlig miljö där alla invånare vågar vistas Kostnadseffektiv gestaltning av utemiljön i små tätorter med begränsade ytor och resurser Offentlig miljö som konstform för skönhet, tanke och för att starta offentliga samtal och debatt Framgångsrik samverkan mellan näringsliv, olika förvaltningar och medborgare för att säkerställa folkliv och väl använda offentliga rum Konferensen leds av: Titti Olsson, vetenskapsjournalist, Movium Lyssna till: Lars Hågbrandt, samhällsbyggnadschef Linköping Marianne Dock, arkitekt Helsingborgs kommun Krister Olsson, tekn dr och bitr lektor KTH Göran Vogel-Rödin, projektledare Fyrbodals Kommunalförbund Jeanette Nilsson, landskapsarkitekt LAR/MSA Christian Dymén, research fellow Nordregio Lars Cedergrund, projektchef Stockholms stad Lennart Klaesson, arkitekt Stockholms stad Hans Bergh-Nilsson, kommunstrateg Karlskoga kommun Per Grundström, stadsarkitekt Falu Kommun Helen Lott, trafik- och fritidschef Falu Kommun Jeanette Berggren, VD Svenska Stadskärnor Janne Sandahl, tekn dr och adj prof Internationella Handelshögskolan i Jönköping Temadag 26 augusti: Identitet, visioner och gestaltning i stadens offentliga rum Vad gör din ort unik och hur kommunicerar du detta med medborgare, företag och turister genom det offentliga rummets gestaltning? Under ledning av Mats Brusman, fil dr inom samhällsutveckling och kultur vid Linköpings universitet får du teori varvat med diskussioner och praktiska moment som ger dig nya verktyg som hjälper dig i resonemang kring platser, identitet och gestaltning. Tack till: Arrangeras av: Anmäl dig idag! Telefon: Fax: E-post:

2 Välkommen till: Attraktiva offentliga rum gestaltning för ökad trygghet, tillgänglighet och levande ytor Konferens augusti Temadag 26 augusti Bygget konferens, Stockholm När du planerar gestaltningen av offentliga rum finns det många intressen att ta hänsyn till, för att alla medborgare ska kunna ta del av de offentliga miljöerna på lika villkor. Det är en utmaning att skapa tillgängliga utemiljöer samtidigt som miljön är estetiskt tilltalande. Att de offentliga rummen är attraktiva är också en förutsättning för att bibehålla levande ytor i centrum och naturliga sociala mötesplatser. Konferensen Attraktiva offentliga rum den augusti ger dig ny inspiration och nya perspektiv på hur du skapar välanvända offentliga rum som lever upp till de krav som ställs bland annat på trygghet och tillgänglighet från invånare och myndigheter. Du får ta del av lyckade exempel från kommuner runt om i landet och lära dig mer om hur de har löst frågor som rör till exempel arbetet med levande stadskärnor, trygghet och säkra möten mellan fotgängare och trafik. Du får även en uppdatering om ny forskning kring medborgardialog vid samhällsplanering. Du får lyssna till engagerade talare, bland andra: Janne Sandahl, teknologie doktor och adj prof Urban city planning, Internationella Handelshögskolan i Jönköping, talar om samverkan med näringslivet för attraktiva stadkärnor Lars Hågbrandt, samhällsbyggnadschef i Linköping, ger dig exempel på lösningar för hur människor och trafik samsas i offentliga rum Marianne Dock, arkitekt avdelningen för hållbar utveckling, Helsingborgs kommun, berättar om hur de har arbetat med att skapa trygghet på offentliga platser Jeanette Nilsson, landskapsarkitekt LAR/MSA C Stad&Landskap, ger dig nya perspektiv på gestaltning av utemiljöer i små tätorter Missa inte heller temadagen den 26 augusti Identitet, visioner och gestaltning i stadens offentliga rum Vem bestämmer över en plats identitet och vilken roll spelar du när stadsrum formas? Under den fördjupande temadagen får du chansen att problematisera begreppen identitet och plats för att bättre förstå och ta tillvara ortens identitet när du jobbar med gestaltning. Dagen leds av Mats Brusman, fil dr inom samhällsutveckling och kultur vid Linköpings universitet får du teori varvat med diskussioner och praktiska moment som ger dig nya verktyg som hjälper dig i resonemang kring platser, identitet och gestaltning. Varmt välkommen! Anna Collin Projektledare IQPC Anmäl dig till både konferensen och temadagen få kr i rabatt!

3 Konferensdag 1 Måndagen den 24 augusti Registrering och morgonkaffe Konferensen inleds av ordförande Titti Olsson, vetenskapsjournalist, Movium Hur skapar du en dialog med medborgarna kring planering av offentliga platser? Vilka förutsättningar finns för att samverka med medborgarna kring planering av offentliga platser? Hur fångar du upp olika intressenters önskemål när du planerar gestaltningen av det offentliga rummet? Möten, fokusgrupper, enkätundersökningar vilken metod passar bäst för att ta del av medborgarnas tankar kring platser i förändring? Krister Olsson, teknologie doktor och biträdande lektor i urbana och regionala studier samt föreståndare för forskargruppen urban planering och design vid KTH, Stockholm. Hans forskning är inriktad mot bl a kommunal utvecklingsplanering, kultur och kulturmiljöfrågor samt medborgardeltagande i samhällsplaneringen Förmiddagskaffe Konstens roller i det offentliga rummet för samtal, tanke och stimulans offentlig miljö som konstform Konstens vidgade roll i det offentliga rummet från manifesterande till undersökande och ifrågasättande Så fungerar konstverk i offentliga rum som deltagare och katalysator för det offentliga samtalet Så blir konsten en aktiv part i planeringsprocessen och programskrivningen för hela miljöer Konstnärliga objekts betydelse i den offentliga miljön för skönhet, överraskning, tanke och stimulans Göran Vogel-Rödin, projektledare för Offentlig miljö som konstform, Fyrbodals Kommunalförbund. Göran är i grunden fotograf, projektledare/curator och tidigare konsthallschef. Så jobbar du med överskådlighet och tillhörighet på platser för att skapa trygghet Hur planerar du för ökat folkliv på en plats? Så ökar du tryggheten genom medvetna lösningar för belysning och växtlighet Hur skapas områden som alla har tillgång till, även när det är mörkt? otryggheten som demokratiproblem Marianne Dock, arkitekt avdelningen för hållbar utveckling i Helsingborg. Marianne arbetar med den byggda miljöns påverkan på främst sociala faktorer. Marianne är ordförande i det nationella Hälsosam samhällsplanering inom nätverket Healthy Cites under WHO Eftermiddagskaffe Samhällsplanering utifrån ett jämställdhetsperspektiv för trygghet, tillgänglighet och inflytande för alla i det offentliga rummet Hur kan fysisk samhällsplanering bidra till jämställdhet? Hur går du praktiskt tillväga för att planeringen ska bidra till jämställdhet? Så tar du hänsyn till och kartlägger mäns och kvinnors olika erfarenheter såsom resmönster för att ha som underlag till samhällsplanering? Så planerar du för människors vardagsliv Christian Dymén, research fellow Nordregio. Christian var tidigare projektledare för det tvååriga projektet BoJämt vid Länsstyrelsen i Stockholms län som involverade både praktiker och forskare i ett processuellt arbetssätt med fokus på att finna modeller för att arbeta med genusperspektiv och jämställdhet i fysisk samhällsplanering. För närvarande bedriver han sin forskarutbildning med fokus på planering och genusperspektiv Konferensdag 1 avslutas Lunch Skapa ett attraktivt offentligt rum i små tätorter med begränsade ytor och resurser Hur skapas en säker och attraktiv utemiljö i ett samhälle där det huvudsakliga offentliga rummet består av en landsväg med genomfartstrafik? Parkområden i små villatätorter där behoven är begränsade säkerställ att de medborgare som saknar trädgård har tillgång till grönområden Kostnadseffektiva förändringar så förbättras utemiljön med små medel Jeanette Nilsson, landskapsarkitekt LAR/MSA. Efter utbildningen på Alnarp har hon arbetat på flera konsultföretag i Malmö och Lund. Sedan 2007 driver hon företaget C Stad&Landskap i Malmö. Jeanette har arbetat med centrumförnyelse i Östra Göinge kommun där Broby centrum nominerades till Sienapriset Trygghet i den offentliga miljön så skapar du offentliga rum där alla invånare känner sig trygga att vistas Så ökar du tryggheten på befintliga platser som upplevs som öde och otrygga International Quality and Productivity Center (IQPC) förmedlar kunskap, nyheter och atrender som presenteras av de främsta företrädarna inom varje område. Genom våra konferenser säkerställer du att du ligger i framkant inom just ditt verksamhetsområde. Den senaste kunskapen förmedlas i en interaktiv och stimulerande miljö där du får svar på dina frågeställningar samt praktiska lösningar på de utmaningar du ställs inför idag och imorgon.

4 Konferensdag 2 Tisdagen den 25 augusti Kaffe Tillgänglighet för alla i det offentliga rummet ta hänsyn till olika gruppers skilda behov samtidigt som gatubilden bevaras Så säkerställer du att näringsidkare och fastighetsägare tar ansvar för att göra sina verksamheter och fastigheter tillängliga Hur bibehåller du det karaktäristiska med staden som till exempel kullersten samtidigt som du strävar mot tillgänglighet? Så säkerställer du att du möter de specifika behoven för olika typer av funktionsnedsättningar genom att bygga upp ett kontaktnät med intresseorganisationer och andra aktörer Hur prioriterar och avväger du estetik mot funktion i det offentliga rummet? Vad innebär kraven på tillgänglighet 2010 i praktiken? konkreta riktlinjer för äldre såväl som barn och funktionshindrade Lars Cedergrund, projektchef och Lennart Klaesson, arkitekt, Stockholms stads tillgänglighetsprojekt En stad för alla Säkra möten mellan trafik och fotgängare så samsas människor och trafik i det offentliga rummet Nya arbetssätt för att skapa en säker miljö för fotgängare samtidigt som den är trafiksäker Så utformas fungerande torg och gator där gångtrafikanternas hastighet styr över fordonens Skapar trafikljus och skyltar en falsk trygghetskänsla i trafiken? Vilka alternativ finns för att skapa gator och torg som är trygga för fotgängare? Lars Hågbrandt, samhällsbyggnadschef i Linköping, ansvarig för utformningen av Skvallertorget i Norrköping. Levande processer samverkan mellan kommunala nämnder, förvaltningar och externa parter i transparenta skeenden när det offentliga rummet ska förändras. Organisation kontra engagemang samband mellan förvaltning och gestaltning för att säkra goda, välkomnande utemiljöer och lönsamma, hållbara offentliga rum Hans Bergh-Nilsson, kommunstrateg i Karlskoga kommun, tidigare verksam i bl.a uppbyggnad av föreningen Svenska Stadskärnor och KTH/IHH Jönköpings utbildning av stadskärne och centrumledare Eftermiddagskaffe Samverkan med näringsliv och marknadsaktörer för att skapa attraktiva offentliga rum och delade kostnader Näringslivet som medspelare ansvarsdelning näringsliv/ kommun i planering, genomförande och ansvar för drift, skötsel och investering i offentliga rum. Värdet av öppna, väl fungerande och attraktiva torg offentliga platser för människors möten, verksamheter och marknadsmässiga arrangemang Kamp mellan god miljö och rationalitet avvägning mellan estetik och praktik Involvera närings- och föreningsliv - för levande offentliga rum där medborgare vill vistas Janne Sandahl, tekn dr och adj prof Urban Centre Planning vid Internationella Handelshögskolan i Jönköping (tidigare vid KTH) ordförande i stadskärneföreningen i Sundbyberg och ordförande i Svensk Handels Stadsplanekommitté Konferensen avslutas Förmiddagskaffe Håll stadens ytor levande skapa en stadskärna med folkliv och handelsverksamhet som alternativ till externt köpcentrum Så skapas ett torg som fungerar som en naturlig social mötesplats där invånarna trivs och vill vistas Samverkan kring möblering av det offentliga rummet så skapar du sittplatser på torg som uppmuntrar till social samvaro Hur tillvaratar du handlarnas och fastighetsägarnas perspektiv och drar nytta av deras idéer om hur mer folk dras till centrum Per Grundström, stadsarkitekt och Helen Lott, trafik- och fritidschef, Falu Kommun, Falun Dalarnas stadskärna Så tar du tillvara stadens viktigaste stadsdel lämna inte stadskärnan till sitt öde! Lyssna till föreningen Svenska Stadskärnors erfarenheter Jeanette Berggren, VD Svenska Stadskärnor Lunch Framgångsfaktorer och risker i arbetsprocesser för förvaltning och utveckling av det offentliga rummet Hur lyckas man fånga och genomföra goda, hållbara idéer? Vem bestämmer över utsikten - Initiativ-förankring-genomförande av planer och projekt i det offentliga rummet Sagt om tidigare IQPC konferenser: Otroligt bra på alla vis! Landskapsarkitekt Fantastiskt bra och engagerande Miljö och bygg, Gällivare kommun Verkligen en konferens som motsvarar förväntningarna! Bo och bygga, Nyköpings kommun Sponsring eller utställning IQPC erbjuder ert företag nya möjligheter till marknadsföring mot en specifik kundgrupp samt affärsbringande möten med nya och redan etablerade kunder och kontakter. Som sponsor skapar ni genom konferenserna en unik plattform för nya affärskontakter med beslutsfattare inom både privat och offentlig sektor, vilket ger stora möjligheter att i framtiden göra bättre och effektivare affärer. För att marknadsföra ert företag genoma ett av business-to-business-marknadsföringens mest kostnadseffektiva sätt, vänligen kontakta Niko Fastman på telefon eller via e-post

5 Missa inte temadagen onsdagen den 26 augusti Ps. Anmäl dig idag begränsat antal platser! Identitet, visioner och gestaltning i stadens offentliga rum När man pratar om planering och gestaltning av offentliga rum fokuseras det ofta på att ortens identitet ska vara utgångspunkt. Detta för att skapa en känsla av samhörighet hos invånarna och en tydlig profil gentemot de som besöker staden. Du ställs då inför frågan vad gör din ort unik och hur du kommunicerar detta med medborgare, företag och turister genom det offentliga rummets gestaltning? Att ha stadens identitet och karaktär som utgångspunkt är inte helt oproblematiskt då en orts identitet inte är entydig. Vem bestämmer över en orts identitet och vem avgör vad som är en plats identitet, karaktär och särdrag? Under denna fördjupande temadag får du chansen att problematisera begreppen identitet och plats, för att bättre förstå och ta tillvara ortens identitet när du jobbar med gestaltning, och få nya perspektiv på frågan. Under ledning av Mats Brusman kommer teori varvas med praktiska moment och gruppövningar som ger dig nya verktyg att jobba med som hjälper dig i resonemang kring platser, identitet och gestaltning. Du får tillfälle att reflektera och diskutera kring bland andra dessa frågeställningar: Hur tar du tillvara alla de olika bilder som finns av ortens identitet i gestaltningsprocesser? Vad gör din stad unik och hur kan detta lyftas fram? Vad formar det sociala och fysiska rummet? Vem har makten över stadens offentliga rum? Hur beaktar du platsens kulturella aspekter för att skapa kreativa stadsmiljöer? Vilken roll har stadens historia i planering och gestaltning? Vilka föreställningar finns kring de urbana rummen? På vilket sätt bidrar ortens invånare till att stadsrum formas och vilken roll spelar du? Bevara och förstärk ortens identitet genom gestaltning av det offentliga rummet för ökad samhörighet hos invånarna och en tydlig profil gentemot besökare! Mats Brusman är fil dr och verksam vid institutionen för studier av samhällsutveckling och kultur, Linköpings universitet. Hans forskning behandlar den postindustriella stadens utveckling och förändringar ur framförallt ett kulturgeografiskt och historiskt perspektiv. Fokus ligger på betydelsen av plats och identitet och hur globala och lokala förutsättningar samverkar eller motverkar varandra i den lokala stadsplaneringens praktiker. Hålltider Morgonkaffe och registrering Temadagen inleds Förmiddagskaffe Lunch Eftermiddagskaffe Temadagen avslutas

6 Anmälan till: Attraktiva offentliga rum Tid & plats Konferens augusti, temadag 26 augusti, 2009 Bygget konferens, Norrlandsgatan 11, Stockholm Tel. till konferensanläggningen: Anmälningskod: B Porto betalt Sverige Förslag på boende Vi rekommenderar följande hotell: Rica Hotell Stockholm & Rica Hotell Kungsgatan, bokningstel: samt Best Western Time Hotel, bokningstel: Uppge avtalskod IQPC för rabatterade priser. Samtliga hotell ligger centralt i Stockholm. Uppge avtalskod JG286 för rabatterade priser. Se vår hemsida för fler förslag på hotell i Stockholm. Priser & rabatter Erbjudande! Ordinarie pris Konferens + temadag Du betalar kr kr Enbart konferens kr Enbart temadag kr SPARA kr! Konferensavgiften är exkl. moms och inkluderar lunch, kaffe och dokumentation. Rabatterbjudandet kan inte kombineras med andra erbjudanden. Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet. Avbokning & överlåtelse av deltagarplats Om du får förhinder och inte kan delta på en konferens eller annat event/evenemang kan du när som helst överlåta din plats till en kollega. Mottar vi din skriftliga avbokning senast sju dagar innan konferensstart får du ett värdebrev på inbetalt belopp med avdrag för en administrativ kostnad på 1000 kr exkl. moms. Värdebrevet är giltigt ett år efter konferensens första dag och kan utnyttjas av dig eller en kollega från ditt företag på valfritt event/ evenemang hos IQPC Sverige. Mottar vi din skriftliga avbokning mindre än sju dagar innan konferensstart uteblir värdebrev eller ersättning. Värdebrev delas i detta fall dock ut mot uppvisande av läkarintyg och då skriftlig avbokning inkommit innan konferensstart. I det fall IQPC Sverige ställer in ett event/evenemang (konferensdag, temadag, middag etc.) krediteras du det inbetalda beloppet i form av ett värdebrev som kan utnyttjas inom ett år från det konferensen skulle ha startat. Betalning Betalningsvillkor: Betalning ska vara oss tillhanda före det förfallodatum som står på fakturan. Full betalning måste vara oss tillhanda innan konferensen börjar. Tillträde kan nekas om betalningsvillkoren ej möts. Betalningssätt: Du kan betala via kreditkort, bankgiro eller plusgiro Vänligen uppge registreringsnummer och fakturanummer på betalningen. Programmet, priser och registreringsmöjligheter finns på följande länk: Anmälningsblankett q Konferens + temadag q Konferens q Temadag Förnamn Efternamn E-post Avd/Enhet Befattning Telefon Fax q Jag vill gärna ha information om kommande konferenser via e-post q Konferens + temadag q Konferens q Temadag Förnamn Efternamn E-post Avd/Enhet Befattning Telefon Fax q Jag vill gärna ha information om kommande konferenser via e-post q Konferens + temadag q Konferens q Temadag Förnamn Efternamn E-post Avd/Enhet Befattning Telefon Fax q Jag vill gärna ha information om kommande konferenser via e-post Organisation Adress Postnr Ort Telefon växel Antal anställda Din signatur Adressändring. Kryssa i och faxa sidan till IQPC_ _Mars_2009

Arbetslivsinriktad integration av invandrare

Arbetslivsinriktad integration av invandrare Nationellt forum om Arbetslivsinriktad integration av invandrare Kreativare lösningar för fler i arbete Effektivare samverkansformer med individens behov i centrum Framgångsrikare företagskontakter Konferens

Läs mer

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE

FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! EFFEKTIVA STRATEGIER, FINANSIERING, PLANERING OCH BYGGNATION AV FRAMTIDENS BOENDE FÖR ÄLDRE så skapar du ett tryggt, stimulerande och attraktivt boende

Läs mer

Framtidens kontor och arbetssätt

Framtidens kontor och arbetssätt Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens kontor och arbetssätt så förbättrar du effektiviteten och når verksamhetsmålen genom moderna och aktivitetsbaserade arbetssätt Konferens och

Läs mer

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE

FRAMTIDENS RESECENTRUM OCH STATIONSOMRÅDE Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS RESECENTRUM UR INNEHÅLLET Att planera och utforma framtidens attraktiva resecentrum och stationsområden med resenären och människan i centrum

Läs mer

Hem- och konsumentkunskap

Hem- och konsumentkunskap Nationellt forum om framtidens Hem- och konsumentkunskap Framtidsvisioner din yrkesroll praktiskt pedagogiskt arbete Konferens 12-13 september, temadag 11 september 2006, Wenner-Gren Center, Stockholm

Läs mer

FRAMTIDENS SMARTA KOMMUN OCH MYNDIGHET KUNDFOKUS MEDBORGARSERVICE DIGITALISERING

FRAMTIDENS SMARTA KOMMUN OCH MYNDIGHET KUNDFOKUS MEDBORGARSERVICE DIGITALISERING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS SMARTA KOMMUN OCH MYNDIGHET KUNDFOKUS MEDBORGARSERVICE DIGITALISERING NATIONELL KONFERENS 5-6 MAJ SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM UR INNEHÅLLET

Läs mer

globalt inköp Säkert och effektivt - sänkta kostnader genom internationalisering av leverantörsbasen och global sourcing

globalt inköp Säkert och effektivt - sänkta kostnader genom internationalisering av leverantörsbasen och global sourcing Säkert och effektivt globalt inköp - sänkta kostnader genom internationalisering av leverantörsbasen och global sourcing Identifiera pålitliga kontakter, leverantörer och partners i exv Kina, Sydostasien,

Läs mer

FÖRSKOLA I UTVECKLING

FÖRSKOLA I UTVECKLING Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FÖRSKOLA I UTVECKLING Att utveckla en likvärdig och högkvalitativ förskola där barnen ges bästa möjliga förutsättningar för lärande och utveckling NATIONELL

Läs mer

FRAMTIDENS IDROTTS- OCH FRITIDSANSLÄGGNINGAR 2015

FRAMTIDENS IDROTTS- OCH FRITIDSANSLÄGGNINGAR 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! FRAMTIDENS IDROTTS- OCH FRITIDSANSLÄGGNINGAR 2015 Strategisk planering av långsiktigt hållbara idrotts- och fritidsmiljöer anpassade för moderna former

Läs mer

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm

Trafikbuller 2015. Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Trafikbuller 2015 Nationell bullerkonferens 26-27 januari 2015 i Stockholm Ur innehållet Det senaste inom juridiken och aktuell praxis samt hur du på

Läs mer

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen

Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Förnyad biståndshandläggning inom äldreomsorgen hur du hanterar och förhåller dig till juridiska krav, brukarinflytande och valfrihet 8-9 november 2011

Läs mer

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden

HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! HÅLLBAR DAGVATTENHANTERING Strategisk planering för en hållbar och klimatsäker dagvattenhantering i staden KONFERENS 2-3 JUNI FINLANDSHUSET, STOCKHOLM

Läs mer

Digital teknik för optimala processer FRAMTIDENS SAMHÄLLSBYGGNAD FOKUS: EFFEKTIVA PROCESSER. Nya metoder för:

Digital teknik för optimala processer FRAMTIDENS SAMHÄLLSBYGGNAD FOKUS: EFFEKTIVA PROCESSER. Nya metoder för: inbjudan till konferens i Stockholm den 14-15 oktober 2014 VÅRA TALARE PBL-överklagandeutredningen Susanne Bagge Särskild utredare Sveriges Kommuner och Landsting Daniel Antonsson Programansvarig samhällsbyggnad,

Läs mer

Industridesign. som strategiskt vapen. Vad är god design - och hur påverkar det produktens värde?

Industridesign. som strategiskt vapen. Vad är god design - och hur påverkar det produktens värde? Industridesign som strategiskt vapen 22 & 23 NOVEMBER 1999 HASSELBACKEN STOCKHOLM Konferensens ordförande: Magnus Briggert Publicistgruppen Lyssna till: Eero Miettinen Nokia Mobile Phones Olavi Lindén

Läs mer

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014

Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Metoder och processer för KVALITET OCH UTVECKLING I SKOLAN 2014 Så skapar du en skola där alla elever har goda förutsättningar att utvecklas och klara kunskapsmålen Konferens 18-19 november 2014 Scandic

Läs mer

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten

Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Registrator 2015 Effektiv och kvalitativ diarieföring och ärendehantering i den öppna och serviceinriktade myndigheten Konferens 15 16 april 2015 i Scandic

Läs mer

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan!

abilitypartner Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! ability conferences Boka tidigt, mycket eller många läs om våra rabatter på baksidan! Framgångsrik utveckling av WEBBPLATSER 6 7 december 2006, Berns Salonger, Stockholm UR INNEHÅLLET: Den sociala webben

Läs mer

INTERN KOMMUNIKATION 2015

INTERN KOMMUNIKATION 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! INTERN KOMMUNIKATION 2015 Konferensen för dig som verkligen vill skapa värde och göra skillnad i rollen som intern kommunikatör KONFERENS 16-17 SEPTEMBER

Läs mer

Morgondagens Seniorboende

Morgondagens Seniorboende Morgondagens Seniorboende 8-9 november 2010 Stockholm Behov, Tillgänglighet, Flexibilitet Lyssna till 4 högintressanta Konferensen vänder sig till Morgondagens seniorer så vill 40-talisterna bo Vad innebär

Läs mer

FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST & LINDQVIST KONFERENS, STOCKHOLM

FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST & LINDQVIST KONFERENS, STOCKHOLM SUCCÈKONFERENSEN ÄR TILLBAKA Nytt uppdaterat innehåll där vi tar konferensen till nästa nivå! FÖR 3:E ÅRET I RAD! FRAMTIDENS KONTOR OCH ARBETSSÄTT 2015 21 OKTOBER KONFERENS 22 OKTOBER TEMADAG LUNDQVIST

Läs mer

Framtidens boende för äldre 2015

Framtidens boende för äldre 2015 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Framtidens boende för äldre 2015 Strategisk planering och byggnation av attraktiva och behovsanpassade boendemiljöer för äldre anpassade till moderna

Läs mer

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm

människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Utveckla bemötande och bättre stöd till människor i kris Konferens 7-8 december, temadag 9 december, Salén konferens, Stockholm Krissamtal så bemöter du människor i krisens olika faser för bättre stödja

Läs mer

AKTIVITETSBASERADE KONTOR

AKTIVITETSBASERADE KONTOR inbjudan till konferens i Stockholm den 9-10 december 2014 VÅRA EXPERTER Kinnarps Elisabeth Slunge Brand Range Design Director IFMA Sverige Erik Ahrsjö Ordförande EY Victor Mannerholm Hammar Manager Anna-Lena

Läs mer

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster

Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Kvalitet och uppföljning av vård- och omsorgstjänster med fokus på att säkra och följa upp utförarverksamheten, nya föreskrifter och konkurrensutsatt

Läs mer

Webbstrategidagarna 2014

Webbstrategidagarna 2014 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2014 Vilka bitar passar för ditt företags digitala strategi idag och imorgon? Konferens 3-4 JUNI 2014 SCANDIC HASSELBACKEN, STOCKHOLM

Läs mer

Dokumenthantering och arkiv i e-förvaltningen 2012

Dokumenthantering och arkiv i e-förvaltningen 2012 ÅRLIG MÖTESPLATS FÖR OFFENTLIG SEKTOR Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Dokumenthantering och arkiv i e-förvaltningen 2012 hur du framgångsrikt driver utvecklingen av e-arkiv, verksamhetsbaserad

Läs mer

Webbstrategidagarna 2012

Webbstrategidagarna 2012 Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! Webbstrategidagarna 2012 Att skapa en affärsdrivande helhetsstrategi för digitala kanaler 25-26 april 2012 Scandic Hasselbacken, Stockholm UR INNEHÅLLET

Läs mer

Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering

Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering För 9:e året Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering Konferens 20-21 mars 2013 fördjupning e-arkiv 21 mars workshop juridik 22 mars www.arkivforum.se - Så tar du ett helhetsgrepp över

Läs mer

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta!

WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! Anmäl dig tidigt läs om våra rabatter på baksidan! WEBBSTRATEGIDAGARNA 2015 Utveckla en digital kommunikation som driver försäljning och skapar konkret affärsnytta! KONFERENS 26 & 27 MAJ 2015 SCANDIC HASSELBACKEN,

Läs mer

Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering. 12-13 mars 2014, Stockholm. Speciellt inbjudna:

Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering. 12-13 mars 2014, Stockholm. Speciellt inbjudna: För 10:e året Sveriges ledande forum inom arkiv och informationshantering - Senaste nytt från Riksarkivet, SKL och Statens Servicecenter - Så tar du ett helhetsgrepp över din informationshantering - Så

Läs mer