Grönt hyresavtal. En handledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Grönt hyresavtal. En handledning"

Transkript

1 Grönt hyresavtal En handledning

2 På rätt kurs Et t g r ö nt hyres av tal s k apa s e n gr nä r ön bi la g a b till Fa ifoga s t i gh s et s ä g a rna s lokalh yr e s a v t al Fastighetsbranschens engagemang inom håll barhetsområdet är större än någonsin tidigare. Allt tyder på att det kommer fortsätta öka. Gröna hyresavtal fyller en viktig funktion då de skapar en plattform för samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst i en gemensam strävan att minska lokalens miljö påverkan. Fastighetsägarnas gröna hyresavtal är utvecklat av en arbetsgrupp där hyresvärdar, hyresgäster och myn digheter deltagit. I projektets arbets grupp har följande fastighetsägarrepresentanter ingått: Dili gentia, GE Capital, NCC, Newsec Asset Management samt Vasakronan. Hyresgästrepresentanter i arbetsgruppen har varit ABB, Ericsson, Ernst & Young, Nordea samt Energimyndighetens myndighetsnätverk HYLOK. Umeå kommun har representerat det kommu nala perspektivet, både som hyresgäst och intern hyresvärd. Projektet har haft en referensgrupp där Svensk Handel, Sveriges Kommuner och Landsting, Stockholms stad, Malmö stad, Akademiska Hus, Castellum, Fabege, Stena Fastigheter och Fastig hetsägarna Göteborg ingått. NIRAS Sweden AB har varit projekt ledare. Stockholm 2012

3 Innehåll Varför gröna hyresavtal? 6 Minimikrav i Fastighetsägarnas gröna hyresavtal 8 Kritiska framgångsfaktorer 9 HANDLEDNING 10 Samverkan, information och utbildning 10 Miljöcertifiering av byggnaden och/eller lokalen 16 Energi och inomhusmiljö 19 Mängd energi 19 Energislag 25 Inomhusmiljö 28 Hyresgästanpassning och löpande underhåll 31 Lokalutformning 31 Materialval 32 Val av inredning 35 Avfallshantering 37 Lokalunderhåll 40 Resor 40 Övriga avtalspunkter (bland annat om stimulansåtgärder) 41 GRÖNT HYRESAVTAL 43 Endast minimikrav 43 Komplett 46 Tryck: Prinfo Alfredssons 2012

4 Ordlista Börvärde. Den inomhustemperatur som system och installationer styr mot. Dimensionerande utomhustemperatur. Dimensionerande temperatur anger vilka temperaturer byggnaden och dess system ska dimensioneras för. Vid kallare eller varmare än dimensionerande utomhustemperaturer kan inomhusmiljön avvika något från de riktvärden som annars ska upprätthållas. Energideklaration. En energideklaration beskriver hur effektiv en byggnad är ur energisynpunkt och hur energiprestandan förhåller sig till liknande byggnader. Dessutom ges förslag på åtgärder som kan minska energiåtgången utan att inomhusklimatet försämras. Energiprestanda. Energiprestanda är den mängd energi som används årligen vid normalt bruk av en byggnad. En byggnad med hög energiprestanda har en låg energianvändning (mängd energi). Fastighetsel. El som används för fläktar, pumpar, hissar och belysning i allmänna utrymmen. Förnybar energi. Energi som återbildas genom naturliga processer, till exempel solenergi, vattenkraft, vindkraft, bioenergi och geotermisk energi. Grön IT. Strävan att minska informationsteknologins negativa miljöpåverkan samtidigt som de positiva miljöeffekter den kan ge upphov till ökas. Klimatneutral. Energianvändningen betraktas som klimatneutral om en verifierad utsläppsreduktion som motsvarar utsläppen av energi från icke-förnybara energikällor finansieras. Komfortkyla. Kyla som används för att upprätthålla en önskad inomhustemperatur och skapa god komfort för de som vistas i en lokal. Källsorteringsfraktioner. Typ av avfall som särskiljs vid källsortering till exempel kontorspapper, plastförpackningar och miljöfarligt avfall. Livscykelkostnadskalkyl. Beräkning av total kostnad för alternativa produkter under deras tekniska livslängd. Inkluderar utöver investeringskostnad även driftskostnad (energianvändning) samt förväntat underhåll. Materialdatabas. Databas med byggmaterial och byggvaror som delar in respektive produkts påverkan på miljö och hälsa i olika kategorier. Miljöcertifieringssystem. Ett verktyg som ger en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad eller lokal är. Operativ temperatur. Temperaturangivelse som tar hänsyn till luftens temperatur och strålningstemperatur (värmestrålning) men inte luftrörelser (drag). OVK Obligatorisk ventilationskontroll. En ventilationskontroll ska genomföras i alla lokaler vart tredje till sjätte år (beroende på typ av ventilationssystem). Kontrollen anger om ventilationens funktion är tillfredställande. Produktionsspecificerad el. El från leverantörer som anger sammansättningen av energikällorna som används vid elproduktionen samt den miljöpåverkan de har. Radonmätning. Mätning av ädelgasen radon som ger upphov till joniserande strålning och kan tränga in i byggnader från marken eller finnas i betong som användes som byggmaterial under delar av 1900-talet. Snålspolande utrustning. Snålspolande toaletter och munstycken som monteras på blandare i syfte att minska vattenanvändningen. Tappvarmvatten. Varmt vatten som kommer ur vattenkranen och används för hygien och annan rengöring. Särskiljs från värmevatten som cirkulerar i värmesystem. Särskild kyla (processkyla). Kyla som används för kylning av utrustning t ex i serverrum och datahallar. Verksamhetsel. El som försörjer hyresgästens eldrivna installationer exempelvis belysning, IT-utrustning och vitvaror. Verifiera. När en prestanda säkerställs, ofta genom granskning av en certifierad tredje part som utfärdar ett intyg. Vårdnadsplikt. Hyresgästens skyldighet att vårda lokalen samt vara aktsam i gemensamma ytor. Ärvärde. Den faktiska inomhustemperaturen i lokalen. 4 grönt hyresav tal

5 Samverkan för hållbar utveckling Bygg- och fastighetssektorn står för en tredjedel av den svenska energianvändningen och mer än hälften av elanvändningen. Dessutom omsätts närmare en tredjedel av råvarorna i bygg- och fastighetssektorn. För många hyresgäster utgör lokalrelaterade miljöfrågor och resor de största miljöpåverkande faktorerna. Genom att samverka kan hyresvärdar och hyresgäster minska sin miljöpåverkan och samtidigt bidra i strävan att hantera framtidens hållbarhetsutmaningar och nå samhällets miljömål. Det gröna hyresavtalet skapar enighet kring en gemensam ambition för lokalrelaterade miljöfrågor och fördelar ansvaret mellan hyresvärd och hyresgäst för åtgärder som höjer eller bibehåller lokalens miljöprestanda. Att bibehålla en redan hög miljöprestanda kan vara en utmaning i nybyggda eller nyrenoverade fastigheter med hög miljöprofil. Fakta Grönt hyresavtal Ett grönt hyresavtal är en överenskommelse mellan hyresvärd och hyresgäst om att åtgärder ska vidtas för att behålla eller förbättra lokalens miljömässiga prestanda. Miljöprestanda Miljöprestandan indikerar den totala miljöpåverkan i de lokaler som ingår i en byggnad. En byggnad med hög miljöprestanda har en positiv miljöpåverkan (till exempel bra kommunikationsläge) och låg negativ miljöpåverkan (till exempel uppvärmning utan fossila bränslen och utan inbyggda miljöfarliga ämnen). Energiprestanda Energiprestanda är den mängd energi som används årligen vid normalt bruk av en byggnad. En byggnad med hög energiprestanda har en låg energianvändning (mängd energi). Ur miljöperspektiv är det också positivt om förnyelsebar energi används (typ av energi). Detta ingår dock inte i definitionen av hög energiprestanda. Fastighet I den här handledningen används fastighet när miljöprestandan avser både byggnaden och tomtrelaterade frågor och när den övergripande miljöprestandan för en byggnad diskuteras. Byggnad Ordet byggnad används i den här handledningen när miljö- eller energiprestandan i en byggnad diskuteras, till exempel miljöcertifiering av en byggnad, livscykelkostnadsanalyser av system i en byggnad eller val av material i byggnaden. grönt hyresav tal 5

6 Hållbar utveckling innefattar både miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Miljöförbättring av lokalernas miljöprestanda utgör kärnan i det gröna hyresavtalet. Samverkan och dialog mellan hyresgäst och hyresvärd är en central aspekt inom social hållbarhet. Investeringar som minskar resursanvändningen kan bidra till lägre kostnader och besparingar. Både investeringarna och de resulterande kostnadsbesparingarna kan delas Varför gröna hyresavtal? Investera i värdeskapande miljöarbete För organisationer som levererar tjänster är lokaler och resor ofta de viktigaste miljöaspekterna. Gröna hyresavtal enar avtalsparterna kring en gemensam miljöagenda för lokalen genom effektiv resursanvändning och hållbar fastighetsförvaltning. Genom att ställa krav på informationsinsamling och spridning av nyckeltal ökar möjligheten att jämföra miljö- och energirelaterad prestanda mellan olika byggnader och lokaler, både inom och mellan enskilda aktörers fastighetsbestånd eller förhyrningar. På sikt kan gröna hyresavtal bidra till ökad transparens som gynnar miljöengagerade aktörer och minskar så kallade green wash tendenser (lokaler som marknadsförs med miljöförtecken trots att de inte har så hög miljöprestanda). Stärk ditt varumärke Gröna hyresavtal kan ge goodwill och konkurrensfördelar för både hyresgäster och hyresvärdar. Genom att använda arbetsplatsen för att demonstrera sin kultur och sina värderingar kan en organisation visa att den menar allvar med hållbarhetsarbetet. Det gröna hyresavtalet kan vara av värde för båda avtalsparterna då det ökar attraktiviteten bland befintliga och nya kunder, medarbetare och andra intressenter. Öka din produktivitet Allt högre krav ställs på välbefinnandet på jobbet. Ökad samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst ökar möjligheten att skapa väl fungerande lokaler med bra inomhusmiljö. En genomtänkt arbetsplats kan öka trivseln och locka nya medarbetare. Bra lokallösningar kan dessutom främja medarbetarnas fokus på arbetet och bidra till minskad sjukfrånvaro. Öka din lönsamhet Gröna hyresavtal kan stärka en organisations kärnverksamhet och affär. Avtalen skapar stolthet, ökar produktiviteten, stärker varumärket och attraherar nya kunder, medarbetare och affärspartners. Dessutom bidrar gröna hyresavtal till lägre kostnader, då användningen av energi och andra resurser minskar, vilket kan komma både hyresvärd och hyresgäst till del, och höja fastighetens värde. Gröna hyresavtal ger proaktiva aktörer konkurrensfördelar när efterfrågan på gröna lokaler ökar. Dessutom minskar riskexponeringen för skärpt miljölagstiftning, höjda energipriser och miljöproblem som dålig inomhusmiljö och inbyggnad av miljö- och hälsofarliga material. 6 grönt hyresav tal

7 mellan hyresvärd och hyresgäst. När resursanvändningen minskas kan hyresvärden förbättra sitt driftnetto och fastighetens värde. Dessutom minskas riskexponeringen för höjda energipriser och skärpt miljölagstiftning. Genom att utveckla miljöarbetet hos både hyresvärd och hyresgäst skapas goodwilleffekter som stärker avtalsparternas varumärken och ökar möjligheten att attrahera och behålla kunder och medarbetare. Fastighetsägarnas gröna hyresavtal är i första hand utvecklat för kontorslokaler, men kan även användas i andra lokaltyper. Ett grönt hyresavtal skapas när parterna väljer att bifoga en grön bilaga till ett lokalhyresavtal, till exempel Fastighetsägarnas lokalhyresavtal 12B.2. Den gröna bilagan innehåller ett antal minimikrav. Om parterna så önskar kan minimikraven kompletteras med ytterligare åtaganden i avtalshanteringssystemet Fastighetsägarna Dokument. Följande faktorer bör beaktas vid val av det gröna hyresavtalets miljömässiga ambitionsnivå: l Lokalens och byggnadens förutsättningar l Parternas miljöengagemang l Parternas möjlighet och vilja att avsätta tid för miljörelaterad samverkan l Parternas möjlighet och vilja att finansiera lösningar med hög miljöprestanda I den här handledningen beskrivs samtliga avtalspunkter, både minimikraven och de frivilliga åtagandena, samt råd och tips inför tecknandet av ett grönt hyresavtal. Minimiåtagandena är markerade med en mörkgrön, heldragen symbol och de frivilliga punkterna med en ljusgrön, prickad symbol. Hela avtalsmallen med samtliga avtalspunkter, både minimikrav och frivilliga åtaganden, återfinns längst bak i detta dokument. Minimiåtagande (16 avtalspunkter) Frivilligt åtagande (25 avtalspunkter) Åtaganden i Fastighetsägarnas gröna hyresavtal Totalt Y Obligatoriska åtaganden Y Frivilliga åtaganden Y Totalt Teckenförklaring Åtagande av hyresvärden. Åtagande av hyresgästen. Gemensamt åtagande. grönt hyresav tal 7

8 Teckenförklaring Åtagande av hyresvärden. Åtagande av hyresgästen. Gemensamt åtagande. Minimikrav i Fastighetsägarnas gröna hyresavtal Y Informationsutbyte om miljöambitioner och miljöarbete Y Årligt samråds- och uppföljningsmöte Y Utveckling och uppföljning handlingsplan Y Skriftlig miljöinformation till hyresgästens medarbetare Y Genomgång av energideklaration Y Informationsutbyte om resursanvändning Y Optimering av driftstider Y Köp av förnybar el Y Information om optimal inplacering av arbetsplatserna Y Möbleringsplan och information om ändrad lokalanvändning Y Miljöhänsyn vid materialval Y Vitvaror med låg energianvändning Y Redovisning av demonterat och bortfört byggmaterial samt inredning Y Miljöhänsyn vid underhåll, skötsel och drift Ett område som många branschaktörer intresserar sig för är stimulansåtgärder, motiverande system och incitament för lokalrelaterad miljöförbättring. I Fastighetsägarnas gröna hyresavtal ingår inte standardiserade punkter om stimulansåtgärder. Sådana kan dock biläggas till avtalet. Stimulansåtgärder diskuteras under rubriken Övriga avtalspunkter i handledningarna. I den avtalstekniska handledningen finns också några exempel på stimulansmodeller. Exempel på frågor som kan vara av värde att diskutera innan en organisation tecknar gröna hyresavtal är: l Finns en övergripande miljöambition att i samtliga förhyrningar inkludera några av de frivilliga avtalspunkterna och i så fall vilka? l Hur mycket resurser (tid och pengar) bedöms genomförande av de obligatoriska avtalspunkterna samt aktuella frivilliga åtaganden ta i anspråk? l I vilka lokaler finns ambition att teckna gröna hyresavtal och i vilken turordning ska det ske? l Ska ett pilotförsök genomföras? l Hur återförs erfarenheter så organisationens arbete med gröna hyresavtal löpande förbättras? 8 grönt hyresav tal

9 KRITISKA FRAMGÅNGSFAKTORER Fyra exempel på kritiska framgångsfaktorer vid introduktion och användning av gröna hyresavtal; 1. Ledningens engagemang: Många åtaganden i det gröna hyresavtalet påminner till sin karaktär om ett styr- och ledningsverktyg. Ledningens stöd och mellanchefernas engagemang är en förutsättning för att maximera nyttan av gröna hyresavtal. 2. Avtalsparternas miljöambitioner: Avtalsparterna miljöengagemang och intresse för miljöfrågor påverkar hur stor miljöförbättring det gröna hyresavtalet kan resultera i. Ett grönt hyresavtal kan dock även bidra till att intresset och förståelsen för värdet av lokalrelaterat miljöarbete ökar hos en mindre engagerad avtalspart. 3. Avtalsparternas vilja att avsätta tid: Parternas möjlighet och vilja att avsätta tid för miljörelaterad samverkan som informations- och utbildningsinsatser, uppföljning av lokalens miljöprestanda och utvärdering av åtgärder som ökar denna är en kritisk framgångsfaktor för att det gröna hyresavtalet ska tillföra värde. 4. Avtalsparternas vilja att finansiera miljöförbättrande åtgärder: Parternas vilja att finansiera lösningar med hög miljöprestanda påverkar hur stor miljöförbättring det gröna hyresavtalet resulterar i. grönt hyresav tal 9

10 HANDLEDNING Samverkan, information och utbildning En förutsättning för att öka miljöprestandan i de lokaler som ingår i en byggnad är att aktörerna som påverkar miljöprestandan har kunskap om lokalens miljöpåverkan, om vilka kostnader och risker som är förknippade med denna samt om hur de kan minskas. Inspirerande information och utbildning ökar viljan att ändra sitt beteende och att engagera sig. Effekten blir ännu större om parterna förstår att deras organisation stärks av den goodwill ett aktivt miljöarbete resulterar i. Det gröna hyresavtalets viktigaste funktion är att skapa en struktur för samverkan så att parterna enas GRÖN om en BILAGA gemensam ambitionsnivå och agenda Sid för 1 lokal (3) relaterade miljöfrågor. TILL LOKALHYRESAVTAL Nr Undertecknade parter har denna dag träffat följande överenskommelse: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller. Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning: Hyresvärd Personnr/orgnr Hyresgäst Personnr/orgnr Samverkan, information och utbildning Parterna har i samband med tecknande av denna överenskommelse utbytt information om sina miljöambitioner och sitt miljöarbete. I fortsättningen ska sådant informationsutbyte ske minst en gång per år. Informationsutbytet ska dokumenteras. Hyresvärden ska kalla till och leda samråds- och uppföljningsmöten med en av hyresgästen angiven representant. Under mötena ska status för åtagandena i denna överenskommelse gås igenom. Mötena ska dokumenteras och genomföras minst en gång per år. Parterna ska gemensamt ta fram och minst en gång per år se över och uppdatera en handlingsplan för minskning av lokalens och fastighetens miljöpåverkan. Hyresvärden ska förse hyresgästen med skriftlig information om hur hyresgästen kan bidra till att minska lokalens och fastighetens löpande underhåll. För miljöpåverkan. att optimera Informationen förutsättningarna ska minst omfatta områdena för energi, ett materialval framgångsrikt och avfallshantering samarbete i samband med är hyresgästanpassning det viktigt att och hyresvärden och hyresgästen delger varandra sina tankar och ambitioner inom miljöområdet, Hyresvärden ska initiera informationsmöten hos hyresgästen där hyresvärden informerar om lokal- och fastighetsrelaterade miljöfrågor. Informationen ska ske genom att hyresvärden vid mötet informerar både i samband med tecknandet av det gröna hyresavtalet och under de årliga samrådsalt.1) och uppföljningsmötena. Om en GRÖN av parterna BILAGA Sid 1 (3) hyresgästens medarbetare inte har ett strukturerat miljöarbete kan det TILL LOKALHYRESAVTAL Nr alt.2) gröna hyresavtalet bidra till att ett sådant arbete inleds. För att kunna styrka att minimikravet är uppfyllt dokumenteras det ombud som hyresgästen vid varje informationstillfälle utsett för att föra informationen vidare till hyresgästens medarbetare genomgången. För båda alternativen gäller att informationsmötena ska genomföras i samband med tillträdet av lokalen. Undertecknade parter har denna dag träffat följande överenskommelse: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller. Avser Hyreskontrakt I fortsättningen nr: ska informationsmöten genomföras minst en Fastighetsbeteckning: gång per år. Miljöcertifiering av Hyresvärd byggnaden Vid tecknandet av denna överenskommelse finns miljöcertifieringssystem för byggnaden lokalen Personnr/orgnr och / eller lokalen Befintligt miljöcertifieringssystem: BREEAM Green Building LEED Miljöbyggnad Annat Hyresgäst Erhållen nivå i ovanstående system (ej Green Building): Personnr/orgnr År då certifieringen erhölls / senast återrapporterades: Samverkan, Parterna har i samband med tecknande av denna överenskommelse utbytt information om sina miljöambitioner och sitt miljöarbete. I information och Hyresvärden utbildning fortsättningen har ska för sådant avsikt informationsutbyte att miljöcertifiera ske minst byggnaden en gång per år. lokalen Informationsutbytet ska dokumenteras. Miljöcertifieringssystem: BREEAM Green Building LEED Miljöbyggnad Annat Hyresvärden ska kalla till och leda samråds- och uppföljningsmöten med en av hyresgästen angiven representant. Under mötena ska status för åtagandena i denna överenskommelse gås igenom. Mötena ska dokumenteras och genomföras minst en gång per år. Ambition avseende erhållen nivå i ovanstående system (ej Green Building): År Parterna då certifiering ska gemensamt förväntas ta erhållas: fram och minst en gång per år se över och uppdatera en handlingsplan för minskning av lokalens och fastighetens miljöpåverkan. Energi och I samband med tecknandet av denna överenskommelse ska hyresvärden genomföra och dokumentera en genomgång med hyresgästen av inomhusmiljö senast Hyresvärden genomförd ska förse energideklaration hyresgästen med inklusive skriftlig identifierade information förbättringsförslag om hur hyresgästen avseende kan bidra energiprestanda till att minska samt lokalens redovisad och fastighetens obligatorisk Mängd energi ventilationskontroll miljöpåverkan. Informationen (OVK) och ska radonmätning minst omfatta områdena sådan utförts. energi, I samband materialval med och de årliga avfallshantering samråds- och i samband uppföljningsmötena med hyresgästanpassning av denna och överenskommelse löpande underhåll. ska parterna diskutera de identifierade förbättringsförslagen samt utfallet av undersökningar av energiprestanda, ventilation och radonhalt som utförts efter upprättande av energideklarationen. Hyresvärden ska initiera informationsmöten hos hyresgästen där hyresvärden informerar om lokal- och fastighetsrelaterade miljöfrågor. Parterna Informationen ska gemensamt ska ske genom ansvara att för hyresvärden att det i lokalen vid mötet genomförs informerar en metodisk genomgång av lokalens energianvändning för att kartlägga En hyresgästens förutsättning alt.1) för att det gröna hyresavtalet ska utgöra en effektiv drivkraft som bidrar alt. 1) hyresgästens medarbetare till faktisk miljöförbättring är att avtalsparterna etablerar ett samverkansforum där parterna alt.2) användning av el (elkartläggning) alt. 2) det ombud som hyresgästen vid varje informationstillfälle utsett för att föra informationen vidare till hyresgästens medarbetare För båda användning alternativen av värme, gäller kyla att informationsmötena och el (energikartläggning) ska genomföras i samband med tillträdet av lokalen. Syftet med I fortsättningen el- respektive ska energikartläggningen informationsmöten genomföras ska även vara minst att en identifiera gång per förbättringsåtgärder år. med avseende på energieffektivisering, ekonomi samt miljöpåverkan. Miljöcertifiering Vid tecknandet av denna överenskommelse finns miljöcertifieringssystem för av byggnaden Samordningsansvarig part: hyresvärden hyresgästen byggnaden lokalen och / eller lokalen Befintligt miljöcertifieringssystem: BREEAM Green Building LEED Miljöbyggnad Annat Kostnadsfördelning: % av kostnaden för kartläggningen ska betalas av hyresvärden, resterande andel ska betalas av hyresgästen. 10 År Erhållen då kartläggningen nivå i ovanstående ska genomföras: system (ej Green Building): grönt hyresav tal År då certifieringen erhölls / senast återrapporterades:. Hyresvärden har för avsikt att miljöcertifiera byggnaden lokalen

11 löpande diskuterar sina mål och ambitioner avseende lokalrelaterade miljöfrågor och följer upp åtagandena i det gröna hyresavtalet. Minst en gång per år ska hyresvärden kalla hyresgästen till ett uppföljningsmöte där samtliga avtalsåtaganden gås igenom och diskuteras. I avtalspunkten anges vem hos respektive avtalspart som ska bemanna mötet (vilken individ eller funktion, exempelvis förvaltaren av lokalen, miljöchefen eller lokalansvarig). Representanterna bör ha mandat att vara beslutsmässiga, alternativt ska kompletterande möten arrangeras för att fatta beslut inom de områden som diskuterats. För att kunna styrka att minimikravet är uppfyllt dokumenteras genomgången. Den part som ansvarar för respektive avtalspunkt tar fram mötesunderlag. För punkter där GRÖN BILAGA Sid 1 (3) parterna delar ett ansvar tar både TILL hyresgäst LOKALHYRESAVTAL och hyresvärd Nr fram underlag som beskriver det egna bidraget till åtagandet. I en bilaga till det gröna hyresavtalet finns en checklista till samrådsmötena (för samtliga åtaganden i det gröna hyresavtalet, både minimikraven och Undertecknade parter har denna dag träffat följande överenskommelse: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller. Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning: de frivilliga åtagandena). Hyresvärd Personnr/orgnr Hyresgäst Personnr/orgnr Samverkan, information och utbildning Parterna har i samband med tecknande av denna överenskommelse utbytt information om sina miljöambitioner och sitt miljöarbete. I fortsättningen ska sådant informationsutbyte ske minst en gång per år. Informationsutbytet ska dokumenteras. Hyresvärden ska kalla till och leda samråds- och uppföljningsmöten med en av hyresgästen angiven representant. Under mötena ska status för åtagandena i denna överenskommelse gås igenom. Mötena ska dokumenteras och genomföras minst en gång per år. Miljöcertifiering av byggnaden och / eller lokalen Energi och inomhusmiljö Mängd energi Parterna ska gemensamt ta fram och minst en gång per år se över och uppdatera en handlingsplan för minskning av lokalens och fastighetens miljöpåverkan. Hyresvärden ska förse hyresgästen med skriftlig information om hur hyresgästen kan bidra till att minska lokalens och fastighetens miljöpåverkan. Informationen ska minst omfatta områdena energi, materialval och avfallshantering i samband med hyresgästanpassning och löpande underhåll. Hyresvärden ska initiera informationsmöten hos hyresgästen där hyresvärden informerar om lokal- och fastighetsrelaterade miljöfrågor. Informationen ska ske genom att hyresvärden vid mötet informerar Många alt.1) av punkterna i det gröna hyresavtalet avser informationsöverföring. För att förbättra hyresgästens medarbetare lokalens miljöprestanda behöver informationen som anger varför lokalens miljöpåverkan alt.2) ska minskas det ombud och som hyresgästen hur det vid ska varje informationstillfälle gå till resultera utsett för i att handling föra informationen och vidare aktiviteter. till hyresgästens Dessutom medarbetare behöver För båda alternativen gäller att informationsmötena ska genomföras i samband med tillträdet av lokalen. resurser avsättas för uppföljning av miljöprestandan, framtagning av beslutsunderlag som I fortsättningen ska informationsmöten genomföras minst en gång per år. prioriterar mellan olika åtgärder, till exempel investeringar i system och utrustning som Vid tecknandet av denna överenskommelse finns miljöcertifieringssystem för byggnaden lokalen bidrar till högre miljöprestanda. Befintligt miljöcertifieringssystem: BREEAM Green Building LEED Miljöbyggnad Annat Erhållen nivå i ovanstående system (ej Green Building): År då certifieringen erhölls / senast återrapporterades: Genom att ta fram en gemensam handlingsplan kan parterna sätta upp gemensamma mål Hyresvärden har för avsikt att miljöcertifiera byggnaden lokalen och enas om en gemensam viljeinriktning för att minska lokalens miljöpåverkan så länge Miljöcertifieringssystem: BREEAM Green Building LEED Miljöbyggnad Annat hyresförhållandet består. Handlingsplanen ska ses över minst en gång per år (förslagsvis vid Ambition avseende erhållen nivå i ovanstående system (ej Green Building): samråds- År då certifiering och förväntas uppföljningsmötet erhållas: om det gröna hyresavtalet). Handlingsplanen kan med fördel I samband med tecknandet av denna överenskommelse ska hyresvärden genomföra och dokumentera en genomgång med hyresgästen av senast utgå genomförd från områdena energideklaration i inklusive den skriftliga identifierade förbättringsförslag informationen avseende till energiprestanda hyresgästen samt redovisad samt obligatorisk respektive parts ventilationskontroll (OVK) och radonmätning om sådan utförts. I samband med de årliga samråds- och uppföljningsmötena av denna miljöpolicy överenskommelse och ska miljömål. parterna diskutera de identifierade förbättringsförslagen samt utfallet av undersökningar av energiprestanda, ventilation och radonhalt som utförts efter upprättande av energideklarationen. Parterna ska gemensamt ansvara för att det i lokalen genomförs en metodisk genomgång av lokalens energianvändning för att kartlägga hyresgästens alt. 1) Handlingsplanen bör innehålla fastighets- och lokalrelaterade miljömål för hyresvärden och användning av el (elkartläggning) hyresgästen, angivelser av hur måluppfyllnaden ska följas upp och utvärderas samt planerade alt. aktiviteter 2) som ska genomföras för att nå målen. För var och en av aktiviteterna anges användning av värme, kyla och el (energikartläggning) när de ska genomföras och av vem. Syftet med el- respektive energikartläggningen ska även vara att identifiera förbättringsåtgärder med avseende på energieffektivisering, ekonomi samt miljöpåverkan. Samordningsansvarig part: hyresvärden hyresgästen Kostnadsfördelning: % av kostnaden för kartläggningen ska betalas av hyresvärden, resterande andel ska betalas av hyresgästen. År då kartläggningen ska genomföras:. grönt hyresav tal 11

12 Om handlingsplanen innehåller ekonomiska investeringar ska dessa specificeras i en särskild överenskommelse som biläggs det gröna hyresavtalet. Överenskommelsen ska ange: l Fördelningen av betalningen för investeringen inklusive eventuella räntekostnader och påslag med hänsyn till osäkerhetsfaktorer l Fördelning av de ekonomiska besparingar som investeringen förväntas bidra till l Hantering av risker, till exempel om besparingen inte blir så stor som förväntat samt om energipriset utvecklas på annat sätt än förväntat Genom att i samband med det årliga samrådsmötet följa upp måluppfyllelsen, handlingsplanen och åtagandena i det gröna hyresavtalet och sätta in ytterligare resurser vid behov, ökar motivationen att förbättra lokalens och fastighetens miljöprestanda. En redovisning av måluppföljningen sprids lämpligen till samtliga medarbetare hos hyresgästen. EXEMPEL PÅ ENKEL HANDLINGSPLAN Övergripande mål Årligt etappmål Aktivitet Ansvarig Färdigställd Minska lokalens totala Årlig miljöutbildning Genomför en Miljöansvarig hos 28 mars 201X miljöpåverkan med hyresgästens utbildning om hyresgästen i sam medarbetare inkl lokalrelaterade arbete med hyres återkoppling av loka miljöfrågor med värdens förvaltare lens miljöprestanda hyresgästens med under förgående år arbetare Minskad energian Minskad användning Installera behovs Hyresgästens 28 februari vändning av verksamhetsel styrd belysning lokalansvarig 201X i fastigheten med och ventilation i 5 procent under år mötesrum. 201X Minskad energian Minskad användning Tävling minskad Hyresvärdens 31 december vändning av verksamhetsel användning verk förvaltare 201X i fastigheten med samhetsel alla 5 procent under år hyresgäster 201X Minskat resande Minska interna resor Installation och Hyresgästens 30 april 201X inom hyresgästens utbildning i video- IT-avdelning verksamhet med 5 konferenssystem procent 12 grönt hyresav tal

13 grönt hyresav tal 13

14 Undertecknade parter har denna dag träffat följande överenskommelse: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller. Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning: Hyresvärd Personnr/orgnr Hyresgäst Personnr/orgnr Samverkan, information och utbildning Parterna har i samband med tecknande av denna överenskommelse utbytt information om sina miljöambitioner och sitt miljöarbete. I fortsättningen ska sådant informationsutbyte ske minst en gång per år. Informationsutbytet ska dokumenteras. Hyresvärden ska kalla till och leda samråds- och uppföljningsmöten med en av hyresgästen angiven representant. Under mötena ska status för åtagandena i denna överenskommelse gås igenom. Mötena ska dokumenteras och genomföras minst en gång per år. Miljöcertifiering av byggnaden och / eller lokalen Energi och inomhusmiljö Mängd energi Parterna ska gemensamt ta fram och minst en gång per år se över och uppdatera en handlingsplan för minskning av lokalens och fastighetens miljöpåverkan. Hyresvärden ska förse hyresgästen med skriftlig information om hur hyresgästen kan bidra till att minska lokalens och fastighetens miljöpåverkan. Informationen ska minst omfatta områdena energi, materialval och avfallshantering i samband med hyresgästanpassning och löpande underhåll. Hyresvärden ska initiera informationsmöten hos hyresgästen där hyresvärden informerar om lokal- och fastighetsrelaterade miljöfrågor. Informationen ska ske genom att hyresvärden vid mötet informerar alt.1) hyresgästens medarbetare Grundtanken alt.2) med det gröna hyresavtalet är att skapa engagemang och aktivitet hos båda det ombud som hyresgästen vid varje informationstillfälle utsett för att föra informationen vidare till hyresgästens medarbetare parter i syfte att höja lokalens miljöprestanda. Det är viktigt att det finns en förståelse för För båda alternativen gäller att informationsmötena ska genomföras i samband med tillträdet av lokalen. miljörelaterade frågor hos alla som arbetar i lokalerna, både för att skapa engagemang hos I fortsättningen ska informationsmöten genomföras minst en gång per år. hyresgästen och för att få vetskap om konkreta åtgärder som hyresgästen kan vidta. Vid tecknandet av denna överenskommelse finns miljöcertifieringssystem för byggnaden lokalen Befintligt miljöcertifieringssystem: BREEAM Green Building LEED Miljöbyggnad Annat Erhållen nivå i ovanstående system (ej Green Building): Då fastigheter är hyresvärdens kärnverksamhet har denne ofta ett informationsövertag i År då certifieringen erhölls / senast återrapporterades: fastighetsrelaterade miljöfrågor. Det är hyresvärdens ansvar att ta fram ett skriftligt informationsmaterial som beskriver de områden som ingår i det gröna hyresavtalet och introducera Hyresvärden har för avsikt att miljöcertifiera byggnaden lokalen Miljöcertifieringssystem: BREEAM Green Building LEED Miljöbyggnad Annat dem Ambition för avseende hyresgästens erhållen nivå medarbetare. i ovanstående system (ej Hyresgästen Green Building): ska få ta del av informationen i god tid År då certifiering förväntas erhållas: innan hyresförhandling så att hyresgästen kan utgå från informationen i sin förhandling I samband med tecknandet av denna överenskommelse ska hyresvärden genomföra och dokumentera en genomgång med hyresgästen av och senast vid utveckling genomförd energideklaration av ett förslag inklusive identifierade till hyresgästanpassning förbättringsförslag avseende energiprestanda av lokalen. samt Informationen redovisad obligatorisk ska även ventilationskontroll (OVK) och radonmätning om sådan utförts. I samband med de årliga samråds- och uppföljningsmötena av denna överenskommelse ska parterna diskutera de identifierade förbättringsförslagen samt utfallet av undersökningar av energiprestanda, ventilation spridas till samtliga medarbetare hos hyresgästen i samband med tillträdet. och radonhalt som utförts efter upprättande av energideklarationen. Parterna ska gemensamt ansvara för att det i lokalen genomförs en metodisk genomgång av lokalens energianvändning för att kartlägga hyresgästens För alt. att 1) uppnå minimikravet i Fastighetsägarnas gröna hyresavtal ska minst följande punkter ingå i den användning skiftliga av el (elkartläggning) informationen: alt. 2) l Val hyresgästen kan göra för att minska lokalens miljöpåverkan inför hyresgästanpassning användning av värme, kyla och el (energikartläggning) Syftet med eloch respektive inredning energikartläggningen av lokalen ska även samt vara att vid identifiera löpande förbättringsåtgärder underhåll: med avseende på energieffektivisering, ekonomi samt miljöpåverkan. n miljöhänsyn vid lokalutformning, till exempel bevarande av inredning och byggnadsdelar som är i gott skick samt prioritering av lösningar som ger ökad flexibilitet Samordningsansvarig part: hyresvärden hyresgästen Kostnadsfördelning: % av kostnaden för kartläggningen ska betalas av hyresvärden, resterande andel ska betalas av hyresgästen. År då kartläggningen och minskar genomföras: behov av framtida ombyggnationer. n livscykeltänkande vid val av belysning och annan energidriven utrustning n miljöhänsyn vid materialval samt val av inredning och utrustning n avfallshantering i samband med hyresgästanpassning l Hyresgästens beteende efter tillträdet: n uppmuntra hyresgästen att spara energi, till exempel genom att installera energisparlägen, stänga av IT-utrustning som inte används samt släcka i utrymmen utan belysningsstyrning n riktlinjer för reglering av värme, kyla och ventilation n beskriva systemen för källsortering och avfallshantering i byggnaden n informera om hyresgästens ansvar att följa hyresvärdens drift- och skötselråd för fast inredning och ytskikt så att dess livslängd maximeras n informera om hyresgästens ansvar för att upplysa hyresvärden om förändringar i användningen av lokalen så uppvärmning, kyla och ventilation kan anpassas och ett gott inomhusklimat upprätthållas Andra exempel på åtgärder som kan beskrivas i materialet är hyresvärdens system för energibesparing och driftoptimering, erbjudande av samordnat val av gemensamma leverantö 14 grönt hyresav tal

15 GRÖN BILAGA TILL LOKALHYRESAVTAL Nr Sid 1 (3) Undertecknade parter har denna dag träffat följande överenskommelse: Kryss i ruta innebär att den därefter följande texten gäller. Avser Hyreskontrakt nr: Fastighetsbeteckning: Hyresvärd Hyresgäst Samverkan, information och utbildning Miljöcertifiering av byggnaden och / eller lokalen Energi och inomhusmiljö Mängd energi rer för att minska transporter och säkerställa val av aktörer med ett Personnr/orgnr systematiskt miljöarbete. Det kan röra sig om alltifrån budfirmor till lokalvårdare och leverantörer Personnr/orgnr av växtskötsel, kaffe och fruktkorgar. Parterna har i samband med tecknande av denna överenskommelse utbytt information om sina miljöambitioner och sitt miljöarbete. I fortsättningen ska sådant informationsutbyte ske minst en gång per år. Informationsutbytet ska dokumenteras. Hyresvärden ska kalla till och leda samråds- och uppföljningsmöten med en av hyresgästen angiven representant. Under mötena ska status för åtagandena i denna överenskommelse gås igenom. Mötena ska dokumenteras och genomföras minst en gång per år. Parterna ska gemensamt ta fram och minst en gång per år se över och uppdatera en handlingsplan för minskning av lokalens och fastighetens miljöpåverkan. Hyresvärden ska förse hyresgästen med skriftlig information om hur hyresgästen kan bidra till att minska lokalens och fastighetens miljöpåverkan. Informationen ska minst omfatta områdena energi, materialval och avfallshantering i samband med hyresgästanpassning och löpande underhåll. Hyresvärden ska initiera informationsmöten hos hyresgästen där hyresvärden informerar om lokal- och fastighetsrelaterade miljöfrågor. Informationen ska ske genom att hyresvärden vid mötet informerar alt.1) alt.2) hyresgästens medarbetare det ombud som hyresgästen vid varje informationstillfälle utsett för att föra informationen vidare till hyresgästens medarbetare För båda alternativen gäller att informationsmötena ska genomföras i samband med tillträdet av lokalen. I fortsättningen ska informationsmöten genomföras minst en gång per år. Vid tecknandet av denna överenskommelse finns miljöcertifieringssystem för byggnaden lokalen Befintligt miljöcertifieringssystem: BREEAM Green Building LEED Miljöbyggnad Annat Erhållen nivå i ovanstående system (ej Green Building): En viktig År då certifieringen motivationsfaktor erhölls / senast återrapporterades: för att få ledningen hos både hyresgäst och hyresvärd, driftsorganisationen Hyresvärden har och för avsikt medarbetarna att miljöcertifiera i lokalen byggnaden att lokalen ändra sitt beteende är att rutiner och riktlinjer Miljöcertifieringssystem: BREEAM Green Building LEED Miljöbyggnad Annat styrs mot låg miljöpåverkan. Detta kan uppnås genom inspirerande och slagkraftig information År och då certifiering utbildningar förväntas erhållas: som tydliggör vilken påverkan olika aktörer har, vad påverkan får för Ambition avseende erhållen nivå i ovanstående system (ej Green Building): konsekvenser I samband med tecknandet och hur av denna respektive överenskommelse part ska kan hyresvärden bidra. genomföra och dokumentera en genomgång med hyresgästen av senast genomförd energideklaration inklusive identifierade förbättringsförslag avseende energiprestanda samt redovisad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och radonmätning om sådan utförts. I samband med de årliga samråds- och uppföljningsmötena av denna överenskommelse ska parterna diskutera de identifierade förbättringsförslagen samt utfallet av undersökningar av energiprestanda, ventilation och radonhalt som utförts efter upprättande av energideklarationen. Till skillnad från föregående avtalspunkt om skriftlig information avses här fysiska möten Parterna ska gemensamt ansvara för att det i lokalen genomförs en metodisk genomgång av lokalens energianvändning för att kartlägga hyresgästens där medarbetare får information om lokalrelaterade miljöfrågor. Hyresvärden alt. 1) kan välja mellan två alternativ. Antingen kan hyresvärden åta sig att informera hyresgästens användning av el (elkartläggning) medarbetare alt. 2) (alternativ 1) eller så kan ett ombud hos hyresgästen utbildas av hyresvärden användning av värme, kyla och el (energikartläggning) för att sedan föra informationen vidare till sina kollegor (alternativ 2). Dessutom anges det i Syftet med el- respektive energikartläggningen ska även vara att identifiera förbättringsåtgärder med avseende på energieffektivisering, avtalspunkterna ekonomi samt miljöpåverkan. om informationsmöten endast hålls i samband med avtalstecknandet eller om Samordningsansvarig möten därefter part: genomförs hyresvärden minst hyresgästen en gång år. Kostnadsfördelning: % av kostnaden för kartläggningen ska betalas av hyresvärden, resterande andel ska betalas av hyresgästen. År då kartläggningen ska genomföras:. Informationen som förmedlas kan med fördel utgå från samma punkter som i avtalspunkten om skriftlig information. Mötena bör ha fokus på att: l Informera om fastighetens miljöpåverkan och parternas ansvar för att minska denna l Motivera och engagera hyresgästens medarbetare genom att informera om beteenden och val de kan göra för att minska miljöpåverkan i den hyrda lokalen grönt hyresav tal 15

16 utbildning fortsättningen ska sådant informationsutbyte ske minst en gång per år. Informationsutbytet ska dokumenteras. Hyresvärden ska kalla till och leda samråds- och uppföljningsmöten med en av hyresgästen angiven representant. Under mötena ska status för åtagandena i denna överenskommelse gås igenom. Mötena ska dokumenteras och genomföras minst en gång per år. Parterna ska gemensamt ta fram och minst en gång per år se över och uppdatera en handlingsplan för minskning av lokalens och fastighetens miljöpåverkan. Hyresvärden ska förse hyresgästen med skriftlig information om hur hyresgästen kan bidra till att minska lokalens och fastighetens miljöpåverkan. Informationen ska minst omfatta områdena energi, materialval och avfallshantering i samband med hyresgästanpassning och löpande underhåll. Hyresvärden ska initiera informationsmöten hos hyresgästen där hyresvärden informerar om lokal- och fastighetsrelaterade miljöfrågor. Informationen ska ske genom att hyresvärden vid mötet informerar alt.1) hyresgästens medarbetare alt.2) det ombud som hyresgästen vid varje informationstillfälle utsett för att föra informationen vidare till hyresgästens medarbetare Miljöcertifiering av byggnaden och/eller lokalen För båda alternativen gäller att informationsmötena ska genomföras i samband med tillträdet av lokalen. I fortsättningen ska informationsmöten genomföras minst en gång per år. Miljöcertifiering av byggnaden och / eller lokalen Vid tecknandet av denna överenskommelse finns miljöcertifieringssystem för byggnaden lokalen Befintligt miljöcertifieringssystem: BREEAM Green Building LEED Miljöbyggnad Annat Erhållen nivå i ovanstående system (ej Green Building): År då certifieringen erhölls / senast återrapporterades: Energi och inomhusmiljö Mängd energi Hyresvärden har för avsikt att miljöcertifiera byggnaden lokalen Miljöcertifieringssystem: BREEAM Green Building LEED Miljöbyggnad Annat Ambition avseende erhållen nivå i ovanstående system (ej Green Building): År då certifiering förväntas erhållas: I samband med tecknandet av denna överenskommelse ska hyresvärden genomföra och dokumentera en genomgång med hyresgästen av senast genomförd energideklaration inklusive identifierade förbättringsförslag avseende energiprestanda samt redovisad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och radonmätning om sådan utförts. I samband med de årliga samråds- och uppföljningsmötena av denna överenskommelse ska parterna diskutera de identifierade förbättringsförslagen samt utfallet av undersökningar av energiprestanda, ventilation och radonhalt som utförts efter upprättande av energideklarationen. hyresgästens Parterna ska gemensamt ansvara för att det i lokalen genomförs en metodisk genomgång av lokalens energianvändning för att kartlägga Ett miljöcertifieringssystem är ett verktyg som ger en objektiv bedömning av hur miljömässigt alt. hållbar 1) en byggnad eller en lokal är. Syftet med certifikatet är att sporra till förbättring, användning av el (elkartläggning) verifiera en byggnads miljöprestanda och att göra det enklare för intressenter som hyresgäster, investerare och andra kravställare att identifiera hållbara alt. 2) objekt. användning av värme, kyla och el (energikartläggning) Syftet med el- respektive energikartläggningen ska även vara att identifiera förbättringsåtgärder med avseende på energieffektivisering, ekonomi samt miljöpåverkan. Samordningsansvarig part: hyresvärden hyresgästen Om en byggnad eller lokal är miljöcertifierad kan det gröna hyresavtalet innehålla en informativ Kostnadsfördelning: avtalspunkt % som anger av kostnaden certifieringssystem, för kartläggningen ska betalas vilken av hyresvärden, klassningsnivå resterande andel ska som betalas uppnåtts av hyresgästen. samt År då kartläggningen ska genomföras: när objektet miljöcertifierats. Avtalet kan också innehålla en avsiktsförklaring och ambition att miljöcertifiera. en byggnad eller lokal under avtalsperioden. Om en av avtalspunkterna om certifiering inkluderas i avtalet är samtliga underpunkter obligatoriska förutom vid angivande av ambition avseende nivå i certifieringssystemet GreenBuilding samt ambition avseende nivå i en ännu ej genomförd certifiering. Det är möjligt att kryssa i att objekt certifieras enligt mer än ett miljöcertifieringssystem. Det kan också anges att både byggnaden och lokalen ska certifieras. Specificera vid behov i fritextfälten Annat vilket certifieringssystem som avser byggnaden respektive lokalen. 16 grönt hyresav tal

17 Bra att veta Nyproducerade fastigheter kan projekteras för en viss miljöprestanda. Inom det befintliga fastighetsbeståndet är utmaningarna större. Att miljöcertifiera äldre byggnader kräver mer tid, kunskap och kapital än i nybyggda byggnader. Sweden GreenBuilding Council ( hanterar fyra miljöcertifieringssystem för svenska kontorsbyggnader: Y Det svenskutvecklade systemet Miljöbyggnad Y Det EU-utvecklade systemet GreenBuilding Y Det brittiska systemet BREEAM Y Det amerikanska systemet LEED Av dessa har endast LEED i dagsläget en version för miljöcertifiering av lokaler, kalllad Commercial Interiors. GreenBuilding har inga nivåer. Byggnaden är antingen certifierad eller inte certifierad. De största skillnaderna mellan systemen är: Y Fokusområden: GreenBuilding ställer endast krav på energianvändning (mängd använd energi). Miljöbyggnad har avgränsats till energi (mängd och typ av använd energi), inomhusmiljö och materialval. LEED och BREEAM innehåller även krav på miljöledning, lokalisering, föroreningar, vattenanvändning och transporter. Y Nationell anpassning: Endast Miljöbyggnad är uppbyggd med utgångspunkt i de svenska byggreglerna. Både GreenBuilding och BREEAM har anpassats till den svenska marknaden. Även LEED har gjort svenska anpassningar inom ett antal områden. grönt hyresav tal 17

18 18 grönt hyresav tal

19 Miljöcertifiering av byggnaden och / eller lokalen Energi och inomhusmiljö Mängd energi Hyresvärden ska initiera informationsmöten hos hyresgästen där hyresvärden informerar om lokal- och fastighetsrelaterade miljöfrågor. Informationen ska ske genom att hyresvärden vid mötet informerar alt.1) hyresgästens medarbetare alt.2) det ombud som hyresgästen vid varje informationstillfälle utsett för att föra informationen vidare till hyresgästens medarbetare För båda alternativen gäller att informationsmötena ska genomföras i samband med tillträdet av lokalen. I fortsättningen ska informationsmöten genomföras minst en gång per år. Vid tecknandet av denna överenskommelse finns miljöcertifieringssystem för byggnaden lokalen Befintligt miljöcertifieringssystem: BREEAM Green Building LEED Miljöbyggnad Annat Energi och inomhusmiljö Erhållen nivå i ovanstående system (ej Green Building): År då certifieringen erhölls / senast återrapporterades: Hyresvärden har för avsikt att miljöcertifiera byggnaden lokalen Mängd energi Miljöcertifieringssystem: BREEAM Green Building LEED Miljöbyggnad Annat Ambition avseende erhållen nivå i ovanstående system (ej Green Building): År då certifiering förväntas erhållas: I samband med tecknandet av denna överenskommelse ska hyresvärden genomföra och dokumentera en genomgång med hyresgästen av senast genomförd energideklaration inklusive identifierade förbättringsförslag avseende energiprestanda samt redovisad obligatorisk ventilationskontroll (OVK) och radonmätning om sådan utförts. I samband med de årliga samråds- och uppföljningsmötena av denna överenskommelse ska parterna diskutera de identifierade förbättringsförslagen samt utfallet av undersökningar av energiprestanda, ventilation och radonhalt som utförts efter upprättande av energideklarationen. Parterna ska gemensamt ansvara för att det i lokalen genomförs en metodisk genomgång av lokalens energianvändning för att kartlägga hyresgästens alt. 1) användning av el (elkartläggning) alt. 2) Hyresvärden ska med hyresgästen gå igenom energideklarationen, både för att öka hyresgästens användning förståelse av värme, för kyla fastighetens och el (energikartläggning) energiprestanda och för att uppmuntra hyresvärden att Syftet med el- respektive energikartläggningen ska även vara att identifiera förbättringsåtgärder med avseende på energieffektivisering, förhålla sig till de åtgärdsförslag för energieffektivisering som ingår i energideklarationen. ekonomi samt miljöpåverkan. Samordningsansvarig part: hyresvärden hyresgästen Kostnadsfördelning: % av kostnaden för kartläggningen ska betalas av hyresvärden, resterande andel ska betalas hyresgästen. Genomgången genomförs i samband med tecknandet av det gröna hyresavtalet. År då kartläggningen ska genomföras: Hyresgästen ska informeras om fastighetens energiprestanda och om kompletterande. undersökningar av energiprestanda, ventilationssystem och radonhalt utförts efter upprättande av energideklarationen. Vidare beskrivs hur fastighetens energiprestanda står sig i förhållande till prestandan i andra jämförbara fastigheter samt hyresvärdens syn på genomförande av de i energideklarationerna föreslagna åtgärderna för att förbättra energiprestandan i byggnaden. I samband med de årliga samråds- och uppföljningsmötena av det gröna hyresavtalet diskuteras återigen förbättringsförslagen i energideklarationen samt utfallet av under året genomförda undersökningar av energiprestanda, ventilation och radonhalt. Hyresvärden ska även redogöra för utfallet av den obligatoriska funktionskontrollen av ventilationen samt radonmätning i lokalen om sådan utförts. Av intyget för utförd energideklaration framgår om sådana undersökningar utförts eller ej även om utfallet inte alltid redovisas. Generellt är radon ett mindre problem på arbetsplatser än i bostäder då arbetslokaler normalt är mer välventilerade. Vid tecknande av grönt hyresavtal för ännu ej uppförda byggnader som saknar energideklaration sker genomgången så snart energideklarationen tagits fram och senast två år efter inflyttning. Bra att veta Enligt lagen om energideklaration (2006:985) ska en energideklaration tas fram för att kartlägga byggnadernas energianvändning och ange hur denna kan effektiviseras. Energideklarationen beskriver hur effektiv byggnaden är ur energisynpunkt och hur energiprestandan förhåller sig till liknande byggnader. I samband med att energideklarationen tas fram utreds också om byggnaden kan förbättras så energianvändningen minskas och driftskostnaderna sänks. grönt hyresav tal 19

FÖRSLAG: STRUKTUR FÖR ÅRLIG STATUSGENOMGÅNG

FÖRSLAG: STRUKTUR FÖR ÅRLIG STATUSGENOMGÅNG FÖRSLAG: STRUKTUR FÖR ÅRLIG STATUSGENOMGÅNG Det här dokumentet kan tjäna som inspiration och utgöra ett stöd vid statusgenomgången av Fastighetsägarnas gröna hyresavtal. Statusgenomgången är en del i det

Läs mer

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL KURS I GRÖNA HYRESAVTAL FASTIGHETSÄGARNA UTBILDNING AGENDA 1. Bakgrund, syfte med Grönt hyresavtal 2. Genomgång av olika avsnitten i gröna hyresavtal 3. Genomgång av Grön bilaga 4. Struktur för årlig uppföljning

Läs mer

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL

KURS I GRÖNA HYRESAVTAL KURS I GRÖNA HYRESAVTAL FASTIGHETSÄGARNA UTBILDNING SYFTE Syftet med grönt hyresavtal är att genom samverkan mellan hyresvärd och hyresgäst förbättra eller bibehålla lokalens miljöprestanda och bidra till

Läs mer

Fastighetsägare i framkant

Fastighetsägare i framkant Energi Fastighetsägare i framkant energieffektivisering för kommersiella lokaler 1 energieffektivisering för kommersiella lokaler Fastighetsägare i framkant är namnet på energieffektiviseringsprojektet

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LOCKETORPS-LARSTORP 2:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-12 Byggnadens adress: LOCKETORP FURUTORP 54015 VÄRING Utetemperatur:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: SILLEN 9 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-05-22 Byggnadens adress: STOCKBERGSVÄGEN 28 12552 ÄLVSJÖ Utetemperatur: 9 C Expert: Peter

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KYRKBYN 136:1 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-03-12 Byggnadens adress: VADSTENAGATAN 50 41871 GÖTEBORG Utetemperatur: 5 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Sångkören 158 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-05-24 Byggnadens adress: Basvägen 59 931 46 Skellefteå Utetemperatur: 11 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: FOTÖ 1:293 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-06-03 Byggnadens adress: SÖÖ 30 47545 FOTÖ Utetemperatur: 24 C Expert: Liselotte Larsson

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LILLA VRETA 3:11 Adress: VRETA BY 7 Uppdragsgivare 64061 STALLARHOLMEN Byggnadsägare: ÖDMARK, ANDERS Besiktningsuppgifter

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: APOLLO 11 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-09-29 Byggnadens adress: HERMESVÄGEN 7 98144 KIRUNA Utetemperatur: 3 C Expert: Fredrik

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Östhammar Öregrund 103:3.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Östhammar Öregrund 103:3. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Östhammar Öregrund 103:3 Byggnadens adress Västergatan 54 74242 Öregrund Datum 2016-06-09 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: IDRE 26:12 Adress: HÖGSTVÄGEN 12 Uppdragsgivare 79091 IDRE Byggnadsägare: STENBERG, MAUD Besiktningsuppgifter Datum: 2009-06-15

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Börje Åkerby 1:14.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Börje Åkerby 1:14. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Börje Åkerby 1:14 Byggnadens adress Börje Åkerby 207 75592 Uppsala Datum 2016-05-09 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: REPHULT 1:6 Besiktningsuppgifter Datum: 2014-09-08 Byggnadens adress: REPHULT 3 34374 LIATORP Utetemperatur: 15 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Östhammar Öregrund 5:9.

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration villa. Fastighetsbeteckning. Byggnadens adress. Datum. Energiexpert. Östhammar Öregrund 5:9. ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration villa Fastighetsbeteckning Östhammar Öregrund 5:9 Byggnadens adress Höjdvägen 10 74243 Öregrund Datum 2016-04-28 Energiexpert Peter Sundmark Sammanfattning PS Energideklaration

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: HAVSDJUPET 4 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-04-01 Byggnadens adress: Torsdaggränd 8 30253 Halmstad Utetemperatur: 0 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: LOGEN 5 Besiktningsuppgifter Datum: 2016-01-25 Byggnadens adress: TALGOXEGATAN 10 70348 ÖREBRO Utetemperatur: 3 C Expert: Marcus

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: KUNGSLADUGÅRD 71:13 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-12-18 Byggnadens adress: SOLLIDSGATAN 8 41476 GÖTEBORG Utetemperatur: 8 C Expert:

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: STORMHATTEN 6 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-02-24 Byggnadens adress: SKYTTEGATAN 6 76142 NORRTÄLJE Utetemperatur: 4 C Expert:

Läs mer

Tällberg, 6-7 maj 2014

Tällberg, 6-7 maj 2014 Tällberg, 6-7 maj 2014 Utbildning i systematisk energieffektivisering Stöd för arbete med Energieffektiviseringsstödet Del 1 Utbildare Chris Hellström KanEnergi Sweden AB Mikael Söderström KanEnergi Sweden

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: Fastighetsbeteckning: Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Företag/ackreditering 2014-10-21 Kungsbro 1:225 Anders Väg 16, Ljungsbro Jaime

Läs mer

Ett utvecklingsprogram som drivits av bygg och fastighetsbranschen sedan 2007 för att:

Ett utvecklingsprogram som drivits av bygg och fastighetsbranschen sedan 2007 för att: Sveby 2012 1 Ett utvecklingsprogram som drivits av bygg och fastighetsbranschen sedan 2007 för att: Möta funktionskraven i BBR, byggherrens krav eller andra krav Skapa en rimlig standard för alla aktörer

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Besiktningsuppgifter. Byggnadsuppgifter. Uppdragsgivare ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TORSLUNDA 4:1 Adress: KYRKGATAN 1 Uppdragsgivare 38695 FÄRJESTADEN Byggnadsägare: EGENDOMSNÄMNDEN VÄXJÖ STIFT Besiktningsuppgifter

Läs mer

Det miljövänliga kontoret

Det miljövänliga kontoret Det miljövänliga kontoret För att värna om miljön måste vi alla hjälpas åt. Vi arbetar aktivt för att våra fastigheter ska vara ett attraktivt alternativ även ur ett miljöperspektiv. 2 AFA FASTIGHETER,

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: EDSALA 5:319 Besiktningsuppgifter Datum: 2012-03-02 Byggnadens adress: LINGONVÄGEN 33 64793 MARIEFRED Utetemperatur: 5 C Besiktningstekniker/ort:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION 2016-06-14. Vännäs Spöland 5:49

ENERGIDEKLARATION 2016-06-14. Vännäs Spöland 5:49 ENERGIDEKLARATION 2016-06-14 Vännäs Spöland 5:49 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Östra Spöland 84, 911 92 Vännäs Vännäs kommun Nybyggnadsår: 1938 Energideklarations-ID: 726730 Energiprestanda: 136

Läs mer

En investering i framtiden

En investering i framtiden Med fokus på energi En investering i framtiden Intresset för hållbart företagande växer stadigt och klimatfrågan anses idag som vår tids största utmaning. Att klimateffektivisera sin fastighetsverksamhet

Läs mer

ENERGIDEKLARATION 2014-05-09. Sundsvall Hovtången 4 Verkmästargatan 8, 852 39 Sundsvall

ENERGIDEKLARATION 2014-05-09. Sundsvall Hovtången 4 Verkmästargatan 8, 852 39 Sundsvall ENERGIDEKLARATION 2014-05-09 Sundsvall Hovtången 4 Verkmästargatan 8, 852 39 Sundsvall Huvudkontor Östersund Telefon: 063-12 35 30 Adress: Samuel Permans gata 2 831 30 Östersund info@oktopal.se. sammanfattning

Läs mer

ENERGIDEKLARATION 2014-03-03. Umeå Timmerbilan 5

ENERGIDEKLARATION 2014-03-03. Umeå Timmerbilan 5 ENERGIDEKLARATION 2014-03-03 Umeå Timmerbilan 5 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Torsgatan 15, 904 21 Umeå Umeå kommun Nybyggnadsår: 1956 Energidekarations-ID: 589454 Energiprestanda: 83 /m² och år

Läs mer

ENERGIDEKLARATION 2014-07-16. Berg Billsta 4:29

ENERGIDEKLARATION 2014-07-16. Berg Billsta 4:29 ENERGIDEKLARATION 2014-07-16 Berg Billsta 4:29 Huvudkontor Östersund Telefon: 063-12 35 30 Adress: Samuel Permans gata 2 831 30 Östersund www.oktopal.se info@oktopal.se sammanfattning av ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Sida 0 av 12. Radon i bostäder. Kartläggning av radonarbete i SABO-företag. Mars 2016

Sida 0 av 12. Radon i bostäder. Kartläggning av radonarbete i SABO-företag. Mars 2016 Sida 0 av 12 Radon i bostäder Kartläggning av radonarbete i SABO-företag. Mars 2016 Sida 1 av 12 Innehåll 1. Inledning... 2 2. Sammanfattning... 3 3. Radon i bostäder och lokaler... 4 3.1 Mätmetoder och

Läs mer

MILJÖBYGGNAD - KOMMUNIKATIONSPLATTFORM: FÖRDELAR, POSITIONERING OCH MÅLGRUPP

MILJÖBYGGNAD - KOMMUNIKATIONSPLATTFORM: FÖRDELAR, POSITIONERING OCH MÅLGRUPP WWW.SGBC.SE MILJÖBYGGNAD - KOMMUNIKATIONSPLATTFORM: FÖRDELAR, POSITIONERING OCH MÅLGRUPP INLEDNING 3 mars 2014 I detta dokument sammanställs hårda och mjuka fakta om Miljöbyggnad i form av en bruttolista

Läs mer

Parterna ska ta fram, regelbundet se över och anpassa en handlingsplan för minskning av lokalens och fastighetens miljöpåverkan under

Parterna ska ta fram, regelbundet se över och anpassa en handlingsplan för minskning av lokalens och fastighetens miljöpåverkan under AVTALSTEKNISK HANDLEDNING Texterna i det här dokumentet är tänkta att komplettera det gröna hyresavtalet i Fastighetsägarnas avtalshanteringssystem Fastighetsägarna Dokument. För var och en av avtalspunkterna

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Södra Slevgränd 81. Orsak vid felrapport. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Södra Slevgränd 81. Orsak vid felrapport. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 378999 Byggnaden - Identifikation Län Västerbotten Kommun Umeå Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Byttan 23 Egna hem (småhus) som skall deklareras inför

Läs mer

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET

Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Policy för hållbar utveckling, miljömål och handlingsplan LUNDS UNIVERSITET Lunds universitets policy för hållbar utveckling Lunds universitet ska förstå, förklara och förbättra vår värld och människors

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Rud 89:27 Adress: Lonsegårdsvägen 17, Västra Frölunda Uppvärmd golvyta (A temp): 128 m 2, byggår 1977. Värmesystem: Direktverkande el, radiatorer. Ventilation:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Krokgatan 4, 587 31 Linköping Linköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1944 Energideklarations-ID: 611292

ENERGIDEKLARATION. Krokgatan 4, 587 31 Linköping Linköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1944 Energideklarations-ID: 611292 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Krokgatan 4, 587 31 Linköping Linköpings kommun Nybyggnadsår: 1944 Energideklarations-ID: 611292 Energiprestanda: 242 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Kanndalen 19, 475 32 Öckerö Öckerö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1917 Energideklarations-ID: 698596

ENERGIDEKLARATION. Kanndalen 19, 475 32 Öckerö Öckerö kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1917 Energideklarations-ID: 698596 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Kanndalen 19, 475 32 Öckerö Öckerö kommun Nybyggnadsår: 1917 Energideklarations-ID: 698596 Energiprestanda: 75 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

Vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag

Vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag 1 (19) Vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lagen (2014:266) om energikartläggning i stora företag Innehållsförteckning Vägledning för certifiering av energikartläggare enligt lagen

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten 2014-02-19 ALL 2014/193 Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Specialpedagogiska skolmyndigheten Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: HUSBY 4:4. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress:

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration. Besiktningsuppgifter Datum: HUSBY 4:4. Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Byggnadens adress: ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: Besiktningsuppgifter Datum: HUSBY 4:4 Byggnadens adress: 2015-04-17 Utetemperatur: HUSBY 12 18693 VALLENTUNA 5 C Expert: Stig Lillsjö

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Dälene 1:10. Adress: Dälene 304, 444 97 Svenshögen. Nybyggnads år: 1970. A temp : 149 m 2. Fönster: 2-/3- glas. Ventilation: Självdrag, friskluftsventiler

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 februari 2016. Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 februari 2016. Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF Fastighet: Eldkvarnen 1 Fastighetsägare: Stockholmstad Konsulter: ÅF Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1923 Area: 30380 m² Atemp Verksamhet: Kontor,

Läs mer

EE MUSIC Seminar Sverige.

EE MUSIC Seminar Sverige. EE MUSIC Seminar Sverige. Energikonsult för landet: EE MUSIK ambassadör i landet: Vor dem Workshop (für Clubbesitzer und betreiber),, Innan seminariet [om du äger en plats för möten eller operatör] För

Läs mer

ENERGIDEKLARATION 2016-06-18. Åre Stamgärde 1:63 Stamgärde 243, 830 10 Undersåker

ENERGIDEKLARATION 2016-06-18. Åre Stamgärde 1:63 Stamgärde 243, 830 10 Undersåker ENERGIDEKLARATION 2016-06-18 Åre Stamgärde 1:63 Stamgärde 243, 830 10 Undersåker Huvudkontor Östersund Telefon: 063-12 35 30 Adress: Samuel Permans gata 2 831 30 Östersund info@oktopal.se. sammanfattning

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Jan Inghes Torg 16, 120 71 Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2010 Energideklarations-ID: 698324

ENERGIDEKLARATION. Jan Inghes Torg 16, 120 71 Stockholm Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2010 Energideklarations-ID: 698324 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION n Inghes Torg 16, 120 71 s stad Nybyggnadsår: 2010 Energideklarations-ID: 698324 Energiprestanda: 100 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal

Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Lokala riktlinjer för byggnadens specifika energianvändning vid markanvisning och exploateringsavtal Datum: 2011-05-17 Upprättad av: Sven-Erik Johansson Reviderad version: 2013-01-18 av Samhällsbyggnadsförvaltningen

Läs mer

ENERGIDEKLARATION 2016-04-05. Östersund Tand 2:96

ENERGIDEKLARATION 2016-04-05. Östersund Tand 2:96 ENERGIDEKLARATION 2016-04-05 Östersund Tand 2:96 Huvudkontor Östersund Telefon: 063-12 35 30 Adress: Samuel Permans gata 2 831 30 Östersund www.oktopal.se info@oktopal.se sammanfattning av ENERGIDEKLARATION

Läs mer

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj 2015

Totalmetodiken. Totalmetodiken Kortrapport för Etapp 1 maj 2015 Fastighet: Kevingeskolan - Jungfrun 2 Fastighetsägare: Danderyds kommun Konsulter: Skanska Teknik Totalmetodiken Etapp 1. Framtagning av åtgärdspaket Fastigheten och dess användning Byggår: 1960-talet

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Höja Byaväg 68, 262 93 Ängelholm Ängelholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1847 Energideklarations-ID: 701636

ENERGIDEKLARATION. Höja Byaväg 68, 262 93 Ängelholm Ängelholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1847 Energideklarations-ID: 701636 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Höja Byaväg 68, 262 93 Ängelholm Ängelholms kommun Nybyggnadsår: 1847 Energideklarations-ID: 701636 Energiprestanda: 222 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Strövelstorpsvägen 52, 262 70 Strövelstorp Ängelholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1924 Energideklarations-ID: 611051

ENERGIDEKLARATION. Strövelstorpsvägen 52, 262 70 Strövelstorp Ängelholms kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1924 Energideklarations-ID: 611051 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Strövelstorpsvägen 52, 262 70 Strövelstorp Ängelholms kommun Nybyggnadsår: 1924 Energideklarations-ID: 611051 Energiprestanda: 95 /m² och år Energideklarationen i sin

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Datum för besiktning: 19/11-12. Fastighetsbeteckning: Norra Emmeboda 1:8. Norra Emmeboda 6, Lidhult

ÅTGÄRDSRAPPORT. Energideklaration - Villa. Datum för besiktning: 19/11-12. Fastighetsbeteckning: Norra Emmeboda 1:8. Norra Emmeboda 6, Lidhult ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration - Villa Datum för besiktning: 19/11-12 Fastighetsbeteckning: Norra Emmeboda 1:8 Adress/ort: Byggnaden är besiktigad av: Norra Emmeboda 6, Lidhult Christian Jirefjord 1

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Onsala-Hagen 3:66. Adress: Ekhögsvägen 10, 439 30 Onsala. Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 266 m 2, byggår 1973. Värmesystem: Vattenburet system

Läs mer

Remissvar- SOU 2004:78 Byggnadsdeklarationer inomhusmiljö och energianvändning

Remissvar- SOU 2004:78 Byggnadsdeklarationer inomhusmiljö och energianvändning Miljödepartementet Stockholm den 15 okt 2004 Remissvar- SOU 2004:78 Byggnadsdeklarationer inomhusmiljö och energianvändning EnergiRådgivarna välkomnar byggnadsdeklarationer, frivilliga eller obligatoriska.

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Bagaregården 20:1 Adress: Idrottsgatan 10, 416 69 Göteborg Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 228 m 2, byggår 1922. Värmesystem: Elpanna Autoterm

Läs mer

ENERGIDEKLARATION 2015-03-20. Sundsvall Dingersjö 15:15 Castorvägen 9, 854 68 Sundsvall

ENERGIDEKLARATION 2015-03-20. Sundsvall Dingersjö 15:15 Castorvägen 9, 854 68 Sundsvall ENERGIDEKLARATION 2015-03-20 Sundsvall Dingersjö 15:15 Castorvägen 9, 854 68 Sundsvall Huvudkontor Östersund Telefon: 063-12 35 30 Adress: Samuel Permans gata 2 831 30 Östersund info@oktopal.se. sammanfattning

Läs mer

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020

Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Miljöprogram för Malmö stad 2009 2020 Vi antar utmaningen: 2020 är Malmö världsbäst på hållbar stadsutveckling Malmö har bakom sig mer än ett årtionde av stora och framsynta satsningar på klimat- och miljöområdet.

Läs mer

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn

Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Miljöklassning kv Norrtälje i Karlshamn Certifieringssystem En miljöcertifiering är ett verktyg som möjliggör en objektiv bedömning av hur miljömässigt hållbar en byggnad är. Ett certifieringssystem ger

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Bovik 110, 713 94 Nora Nora kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1923 Energideklarations-ID: 675142

ENERGIDEKLARATION. Bovik 110, 713 94 Nora Nora kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1923 Energideklarations-ID: 675142 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Bovik 110, 713 94 Nora Nora kommun Nybyggnadsår: 1923 Energideklarations-ID: 675142 Energiprestanda: 171 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]: Energiklass

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut

Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Redovisning av miljöledningsarbetet 2015 Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet 1. Är myndigheten

Läs mer

FI2Energi. Samordnad informationshantering för energi och media. Informationsseminarium 2007-08-22. Energiprojekt.blogspot.com

FI2Energi. Samordnad informationshantering för energi och media. Informationsseminarium 2007-08-22. Energiprojekt.blogspot.com FI2Energi Samordnad informationshantering för energi och media Informationsseminarium Energiprojekt.blogspot.com Agenda Nuläge, avstämning Resultat Erfarenheter Fortsättning? Övriga frågor Nuläge och resultat

Läs mer

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress

Energideklaration. gfedcb. Egen beteckning. Adress Postnummer Postort Huvudadress Energideklaration Version: 1.6 Dekl.id: 378334 Byggnaden - Identifikation Län Skåne Kommun Kristianstad Fastighetsbeteckning (anges utan kommunnamn) Degeberga 117:7 Egna hem (småhus) som skall deklareras

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Slöjdgatan 10, 776 30 Hedemora Hedemora kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: 631591

ENERGIDEKLARATION. Slöjdgatan 10, 776 30 Hedemora Hedemora kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: 631591 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Slöjdgatan 10, 776 30 Hedemora Hedemora kommun Nybyggnadsår: 1954 Energideklarations-ID: 631591 Energiprestanda: 166 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Spikvägen 46, 126 38 Hägersten Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1941 Energideklarations-ID: 722820

ENERGIDEKLARATION. Spikvägen 46, 126 38 Hägersten Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1941 Energideklarations-ID: 722820 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Spikvägen 46, 126 38 Hägersten Stockholms stad Nybyggnadsår: 1941 Energideklarations-ID: 722820 Energiprestanda: 76 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ekebyvägen 12, 186 34 Vallentuna Vallentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1992 Energideklarations-ID: 658905

ENERGIDEKLARATION. Ekebyvägen 12, 186 34 Vallentuna Vallentuna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1992 Energideklarations-ID: 658905 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ekebyvägen 12, 186 34 Vallentuna Vallentuna kommun Nybyggnadsår: 1992 Energideklarations-ID: 658905 Energiprestanda: 129 / och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

Frågor & Svar vid webbinariet 9 december om rapporteringen av 2015 års miljöledningsarbete inklusive redovisning enligt inköpsförordningen

Frågor & Svar vid webbinariet 9 december om rapporteringen av 2015 års miljöledningsarbete inklusive redovisning enligt inköpsförordningen 1(10) SW E D I SH E N V IR O N M EN T A L P R OT E C T IO N AG E NC Y Frågor & Svar vid webbinariet 9 december om rapporteringen av 2015 års miljöledningsarbete inklusive redovisning enligt inköpsförordningen

Läs mer

Fastighetsrapporten. November 2010

Fastighetsrapporten. November 2010 Fastighetsrapporten November 2010 Innnehållsförteckning Förord 2 Fastighetsbolagen och ekonomin 9 Fastighetsbolagen och deras kunder 14 Miljö och energi 20 Intervjuade fastighetsbolag Sedan 2005 har Grant

Läs mer

Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 4. För att det är ett lagstadgat krav.

Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 4. För att det är ett lagstadgat krav. Varför ska man arbeta systematiskt med att förbättra arbetsmiljön? Det finns många skäl, men här är några: 1. För att arbetsmiljön påverkar hälsan och välbefinnandet. 2. För att arbetsmiljön påverkar produkternas

Läs mer

Islandet 3. Välkommen till din fastighets sida. Din fastighet. Hissar. Hissar i fastigheten

Islandet 3. Välkommen till din fastighets sida. Din fastighet. Hissar. Hissar i fastigheten Välkommen till din fastighets sida Här hittar du som är hyresgäst hos oss på Fabege information om din lokal, fastighet och område. Våra medarbetare hjälper dig gärna om du har frågor eller synpunkter.

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Villa Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: NÄVEKVARN 7:350 Besiktningsuppgifter Datum: 2013-02-14 Byggnadens adress: SJÖSKOGSVÄGEN 26 61176 NÄVEKVARN Utetemperatur:

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Hult 1:174 Adress: Hultbergsvägen 17, 475 42 Hönö Friliggande villa, uppvärmd yta (A temp): 144 m 2, byggår 1926. Värmesystem: Kombinationspanna Alpha (olja/el)(-91),

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Jesper Digsmedsgatan 3, 302 34 Halmstad Halmstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1936 Energideklarations-ID: 684223

ENERGIDEKLARATION. Jesper Digsmedsgatan 3, 302 34 Halmstad Halmstads kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1936 Energideklarations-ID: 684223 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Jesper Digsmedsgatan 3, 302 34 Halmstad Halmstads kommun Nybyggnadsår: 1936 Energideklarations-ID: 684223 Energiprestanda: 130 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad

Läs mer

Hägern Mindre 7. Välkommen till din fastighets sida. Din fastighet. Hissar. Hissar i fastigheten

Hägern Mindre 7. Välkommen till din fastighets sida. Din fastighet. Hissar. Hissar i fastigheten Välkommen till din fastighets sida Här hittar du som är hyresgäst hos oss på Fabege information om din lokal, fastighet och område. Våra medarbetare hjälper dig gärna om du har frågor eller synpunkter.

Läs mer

Ansvarsfullt fastighetsägande inom Folksam

Ansvarsfullt fastighetsägande inom Folksam En guide till ditt fondval 1 Ansvarsfullt fastighetsägande inom Folksam Folksam Fastigheter September 2015 2 Enguide till ditt fondval Innehåll Ett ansvarsfullt fastighetsägande...3 Ansvarsfullt fastighetsägandeinom

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Nåttarövägen 51, 124 51 Bandhagen Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1957 Energideklarations-ID: 724659

ENERGIDEKLARATION. Nåttarövägen 51, 124 51 Bandhagen Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1957 Energideklarations-ID: 724659 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Nåttarövägen 51, 124 51 Bandhagen Stockholms stad Nybyggnadsår: 1957 Energideklarations-ID: 724659 Energiprestanda: 88 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Affärsgatan 9, 862 31 Kvissleby Sundsvalls kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1930 Energideklarations-ID: 610139

ENERGIDEKLARATION. Affärsgatan 9, 862 31 Kvissleby Sundsvalls kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1930 Energideklarations-ID: 610139 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Affärsgatan 9, 862 31 Kvissleby Sundsvalls kommun Nybyggnadsår: 193 Energideklarations-ID: 61139 Energiprestanda: 157 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer

Uppsala klimatprotokoll - Period II JUNI 2012 JUNI 2015

Uppsala klimatprotokoll - Period II JUNI 2012 JUNI 2015 Uppsala klimatprotokoll - Period II JUNI 2012 JUNI 2015 Historik Sjutton organisationer, företag och offentlig verksamhet, med känsla för Uppsala och miljö har under två års tid våren 2010 till våren 2012

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Södra Villavägen 21, 237 35 Bjärred Lomma kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID: 629833

ENERGIDEKLARATION. Södra Villavägen 21, 237 35 Bjärred Lomma kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID: 629833 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Södra Villavägen 21, 237 35 Bjärred Lomma kommun Nybyggnadsår: 1972 Energideklarations-ID: 629833 Energiprestanda: 206 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer

ENERGIDEKLARATION 2015-08-17. Kramfors Nora-Nyland 1:26 Rystrand 203, 872 94 Sandöverken

ENERGIDEKLARATION 2015-08-17. Kramfors Nora-Nyland 1:26 Rystrand 203, 872 94 Sandöverken ENERGIDEKLARATION 2015-08-17 Kramfors Nora-Nyland 1:26 Rystrand 203, 872 94 Sandöverken Huvudkontor Östersund Telefon: 063-12 35 30 Adress: Samuel Permans gata 2 831 30 Östersund info@oktopal.se. sammanfattning

Läs mer

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa

Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Åtgärdsrapport Energideklaration av villa Datum för besiktning: 2015-12-11 Fastighetsbeteckning: Vinstorp 34:24 Adress/ort: Hjortrongatan 6, Lomma Besiktigad av (certnr): Caspar Skog (5449) Företag: Eklund

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Härminge 306, 705 94 Örebro Örebro kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: 723305

ENERGIDEKLARATION. Härminge 306, 705 94 Örebro Örebro kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: 723305 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Härminge 306, 705 94 Örebro Örebro kommun Nybyggnadsår: 1929 Energideklarations-ID: 723305 Energiprestanda: 132 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

Getingen 15. Om din lokal och fastighet. Fastigheten. Hissar. Hissar i fastigheten

Getingen 15. Om din lokal och fastighet. Fastigheten. Hissar. Hissar i fastigheten Om din lokal och fastighet Här hittar du som är hyresgäst hos oss på Fabege information om din lokal, fastighet och område. Våra medarbetare hjälper dig gärna om du har frågor eller synpunkter. Gör anmälan

Läs mer

Sparven 18. Om din lokal och fastighet. Din fastighet. Hissar. Hissar i fastigheten

Sparven 18. Om din lokal och fastighet. Din fastighet. Hissar. Hissar i fastigheten Om din lokal och fastighet Här hittar du som är hyresgäst hos oss på Fabege information om din lokal, fastighet och område. Våra medarbetare hjälper dig gärna om du har frågor eller synpunkter. Gör anmälan

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Råbergagatan 12, 582 54 Linköping Linköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1925 Energidekarations-ID: 598242

ENERGIDEKLARATION. Råbergagatan 12, 582 54 Linköping Linköpings kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1925 Energidekarations-ID: 598242 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Råbergagatan 12, 582 54 Linköping Linköpings kommun Nybyggnadsår: 1925 Energidekarations-ID: 598242 Energiprestanda: 111 /m² och år Energideklarationen i sin helhet

Läs mer

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-12-08. Fastighetsbeteckning: Härene 9:1. Södra Härene Lärarbostaden

Energirapport. med energitips. Datum för besiktning: 2015-12-08. Fastighetsbeteckning: Härene 9:1. Södra Härene Lärarbostaden Energirapport med energitips Datum för besiktning: 2015-12-08 Fastighetsbeteckning: Härene 9:1 Adress/ort: Södra Härene Lärarbostaden Besiktigad av (certnr): Gunnar Bauner (5528) Företag: Eklund & Eklund

Läs mer

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration

ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration ÅTGÄRDSRAPPORT Energideklaration Byggnadsuppgifter Fastighetsbeteckning: TOLERED 76:10 Besiktningsuppgifter Datum: 2015-08-31 Byggnadens adress: KRABBELIDERNA 36 41728 GÖTEBORG Utetemperatur: 17 C Expert:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION 2015-10-09. Östersund Karlslund 4:1

ENERGIDEKLARATION 2015-10-09. Östersund Karlslund 4:1 ENERGIDEKLARATION 2015-10-09 Östersund Karlslund 4:1 Huvudkontor Östersund Telefon: 063-12 35 30 Adress: Samuel Permans gata 2 831 30 Östersund www.oktopal.se info@oktopal.se sammanfattning av ENERGIDEKLARATION

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Munins Väg 12, 224 74 Lund Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2011 Energideklarations-ID: 578269

ENERGIDEKLARATION. Munins Väg 12, 224 74 Lund Lunds kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 2011 Energideklarations-ID: 578269 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Munins Väg 12, 224 74 Lund Lunds kommun Nybyggnadsår: 211 Energideklarations-ID: 578269 Energiprestanda: 17 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns hos byggnadens

Läs mer

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Årnäs 2:24

BESIKTNINGSRAPPORT. Energideklaration. Årnäs 2:24 Utgåva 1:1 2015-03-27 BESIKTNINGSRAPPORT Energideklaration Årnäs 2:24 INDEPENDIA ENERGI AB SISJÖ KULLEGATA 8 421 32 VÄSTRA FRÖLUNDA TEL :031-712 98 00/08-446 22 00 FAX: 031-712 98 10 WWW.INDEPENDIA.SE

Läs mer

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Riksgäldskontoret

Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Riksgäldskontoret Redovisning av miljöledningsarbetet 2013 Riksgäldskontoret Enligt förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter Del 1 Miljöledningssystemet Miljöcertifiering Myndigheten är inte miljöcertifierad.

Läs mer

Aktivitetsplan miljö 2014 2019 för Stockholms Kooperativa Bostadsförening

Aktivitetsplan miljö 2014 2019 för Stockholms Kooperativa Bostadsförening Aktivitetsplan miljö 2014 2019 för Stockholms Kooperativa Bostadsförening Miljöplan del 2 Mål 2019 Delmål 2014 Aktivitet Transporter Alla bilar inom SKB ska vara miljöbilar enligt Stockholms stads definition

Läs mer

ENERGIDEKLARATION 2015-07-07. Kallkällvägen 12, 831 43 Östersund

ENERGIDEKLARATION 2015-07-07. Kallkällvägen 12, 831 43 Östersund ÖSTERSUND KOLVEN 12 ENERGIDEKLARATION 2015-07-07 Kallkällvägen 12, 831 43 Östersund Huvudkontor Östersund Telefon: 063-12 35 30 Adress: Samuel Permans gata 2 831 30 Östersund info@oktopal.se sammanfattning

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Telegrafberget 13, 137 70 Dalarö Haninge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1975 Energideklarations-ID: 640440

ENERGIDEKLARATION. Telegrafberget 13, 137 70 Dalarö Haninge kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1975 Energideklarations-ID: 640440 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Telegrafberget 13, 137 70 Dalarö Haninge kommun Nybyggnadsår: 1975 Energideklarations-ID: 640440 Energiprestanda: 104 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Satellitvägen 26, 981 44 Kiruna Kiruna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1975 Energideklarations-ID: 712537

ENERGIDEKLARATION. Satellitvägen 26, 981 44 Kiruna Kiruna kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1975 Energideklarations-ID: 712537 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Satellitvägen 26, 981 44 Kiruna Kiruna kommun Nybyggnadsår: 1975 Energideklarations-ID: 712537 Energiprestanda: 160 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Landa 6, 447 91 Vårgårda Vårgårda kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1960 Energideklarations-ID: 720705

ENERGIDEKLARATION. Landa 6, 447 91 Vårgårda Vårgårda kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1960 Energideklarations-ID: 720705 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Landa 6, 447 91 Vårgårda Vårgårda kommun Nybyggnadsår: 1960 Energideklarations-ID: 720705 Energiprestanda: 135 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars 2015]:

Läs mer

Energirapport. med smarta tips. Fastighetsbeteckning: Ingarö-Långvik 1:366. Snösundsvägen 38 / Värmdö. Besiktigad av (certnr): Olle Lilja (5425)

Energirapport. med smarta tips. Fastighetsbeteckning: Ingarö-Långvik 1:366. Snösundsvägen 38 / Värmdö. Besiktigad av (certnr): Olle Lilja (5425) Energirapport med smarta tips Datum för besiktning: 2016-05-03 Fastighetsbeteckning: Ingarö-Långvik 1:366 Adress/ort: Snösundsvägen 38 / Värmdö Besiktigad av (certnr): Olle Lilja (5425) Företag: Eklund

Läs mer

Energideklarationsrapport

Energideklarationsrapport Energideklarationsrapport Fastighetsbeteckning: Fagerfjäll 1:35. Adress: Djupviksvägen 3, 471 98 Fagerfjäll. Nybyggnads år: 1934. A temp : 117 m 2. Fönster: 3- glas. Ventilation: Självdrag. Uppvärmningssystem:

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Stationsvägen 14, 840 40 Svenstavik Bergs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1930 Energidekarations-ID: 581327

ENERGIDEKLARATION. Stationsvägen 14, 840 40 Svenstavik Bergs kommun. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1930 Energidekarations-ID: 581327 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Stationsvägen 14, 840 40 Svenstavik Bergs kommun Nybyggnadsår: 1930 Energidekarations-ID: 581327 Energiprestanda: 65 /m² och år Energideklarationen i sin helhet finns

Läs mer

ENERGIDEKLARATION. Ramsundsvägen 3, 168 53 Bromma Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1936 Energideklarations-ID: 688221

ENERGIDEKLARATION. Ramsundsvägen 3, 168 53 Bromma Stockholms stad. sammanfattning av. Nybyggnadsår: 1936 Energideklarations-ID: 688221 sammanfattning av ENERGIDEKLARATION Ramsundsvägen 3, 168 53 Bromma Stockholms stad Nybyggnadsår: 1936 Energideklarations-ID: 688221 Energiprestanda: 126 /m² och år Krav vid uppförande av ny byggnad [mars

Läs mer