ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör"

Transkript

1 Teknik och installation Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Aco Teknik Rostfritt stål - struktur, ytbehandling och materialspecifikation... 4 Val av stålkvalitet och tätningsmaterial... 5 Belastningsklasser... 5 Transport och hantering Ljuddämpning Dimensionering. ACO Pipe Installationsteknik rostfria rör:.. Generella anvisningar, termisk rörelse, brandhärdighet,... jordning, testning, täta genomföringar Kapning och fogning Rördragning i byggnad Anslutningar Montering av tätningar Markförläggning Golvtyper Installationsanvisningar..Golvbrunnar Golvrännor Skötsel och underhåll Resistenstabeller Kvalitet och miljö... 26

3 Inledning För invändig bortledning av flytande vätskor är en lösning i rostfritt stål oftast att föredra. Rostfria produkter klarar höga hygienkrav, är stabila och har lång livslängd. ACO Stainless omfattar ett brett sortiment systemlösningar för de flesta projektbehov och kännetecknas av hög kvalitet, enkel installation och minimalt underhåll. ACO Stainless rännsystem och golvbrunnar är tillverkade i ett stycke eller som komponenter, så att montering kan utföras på arbetsplatsen utan tillkommande kapning eller svetsning. ACO PIPE rörsystem med muff i rostfritt stål är ett modernt alternativ till slam- och avloppsrör i PVC eller gjutjärn. Serien är helt kompatibel med ACO Stainless golvbrunnar, rännsystem och regnavvattningsprodukter. Installation av ett komplett avloppssystem med produkter ur ACO:s rostfria program ger en rad viktiga fördelar: Tillgång till ett brett produktsortiment, som medger anpassade lösningar för varje enskild anläggning. Materialegenskaper som motsvarar högt ställda krav på hygien, miljö och livslängd korrosionsbeständigt brandhärdigt temperaturbeständigt hög resistens mot aggressiva medier miljövänlig produktion återvinningsbart Utförande som förenklar installation och skötsel modulkoncept för kostnadseffektiv montering hög beständighet mot deformationer låg vikt släta in- och utvändiga ytor som ger snabb vattenavledning, motverkar avlagringar och bakterietillväxt och är lätta att rengöra

4 Rostfritt stål Struktur Rostfritt stål är benämningen på legeringar mellan järn och andra ämnen i syfte att skapa ett korrosionsbeständigt stål. Vanliga legeringsämnen är krom, nickel och molybden. Gemensamt för alla rostfria stål är att kromhalten skall uppgå till minst 12 %. Rostfriheten uppstår genom att legeringsämnena skapar ett oxidskikt på stålets yta som skyddar järnet från luftens syre. Korrosionshärdigheten ökar generellt med stigande kromoch nickelhalt genom att passiviteten ökar, dvs förmågan att bilda ett skyddande oxidskikt mot angrepp från atmosfär och vatten. Då man legerar med molybden (Mo), som ökar korrosionshärdigheten mot speciellt klorider, erhålls s.k. syrafast stål. Tillsats av titan stabiliserar stålet genom att binda kol, varvid risken för interkristallin korrosion minskar. Rostfria stål kan indelas i: Austenitiska Ferritiska Martensitiska Nittio procent av allt rostfritt stål är austenitiskt, vilket betyder att det innehåller minst 18 % krom och 8 % nickel, s.k. 18/8-stål. I ACO:s tillverkning används austenitiskt stål i kvalitet AISI 304 och AISI 316, vilka uppfyller dessa krav och har struktur och mekaniska egenskaper som är väl lämpade för avloppsinstallationer. Ferritiska och martensitiska stål är magnetiska och har sämre korrosionsbeständighet, vilket gör dem olämpliga för installationer i vattensystem. Ytbehandling För att bibehålla korrosionshärdigheten hos rostfria stål måste eventuella oxider och glödskal avlägsnas efter tillverkningsprocessen. Ytbehandlingen kan utföras med olika grad av renhet och ytfinhet. ACO använder följande metoder: Betning i två faser: Komponenterna läggs i ett betbad bestående av salpeter- och fluorvätesyra, varvid skadliga oxider effektivt avlägsnas. I nästa steg läggs komponenterna i ett bad innehållande enbart salpetersyra. Processen förstärker det passiva skiktet och avlägsnar föroreningar av järn, som kan finnas kvar från tillverkningsprocessen. Elektrolytisk polering: Komponenterna doppas i ett elektrolytbad innehållande fosforsyra. Behandlingen ger en jämn och högblank yta även på produktens mest komplicerade konturer. Inom exempelvis läkemedels- och livsmedelsindustri har konstaterats att elektrolytisk polering medverkar till lägre bakterietillväxt. Elektrolytiskt polerade produkter leveras av ACO på begäran. Materialspecifikation Standard AISI standard Ti SS EN Analys, % Kol, C Max. 0,07 Max. 0,08 Krom, Cr ,0-18,5 Nickel, Ni 8,5-10,5 10,5-14 Molybden, Mo - 2-2,5 Mangan, Mn Max. 2 Max. 2 Kisel, Si Max. 1 Max. 1 Svavel, S Max. 0,03 Max. 0,03 Titan, Ti - 0,7 Fysiska Specifik vikt, g/cm 7,9 7,98 egenskaper Smältpunkt, C ca.1400 ca.1400 Skalningstemperatur i luft Utvidgningskoefficient vid C 17,0x ,6x10-6 Elresistivitet, ohm m vid 20 C 0,73 0,75 Värmeledningsförmåga W, m C, vid 100 C Specifik värmemängd (J/g k) 0,5 0,5 Mekaniska Sträckgräns, R max 0,2 (N/mm 2 ) egenskaper Brottgräns, Rm (N/mm 2 ) Hårdhet, Hb (N/mm 2 ) Elasticitetsmodul, E ( 20 C) (N/mm 2 ) 2,0x10 5 2,0x10 5 Brottförlängning (A 5 %) min. 45 min. 45

5 Materialval Stålkvalitet Valet av stålkvalitet AISI 304 eller 316 är beroende av påverkande substanser i systemets media, se resistenstabell sid. 24. Tätningsmaterial Produkterna i ACO:s rostfria system levereras som standard med tätningsring av EPDM-gummi. EPDM-gummi uppfyller kraven i SS och SS och är godkänt för spillvatten typ A och B. Materialet är i allmänhet beständigt mot bl.a. animaliska och vegetabiliska fetter samt starka och oxiderande kemikalier, men påverkas i regel av mineraloljor och lösningsmedel. Arbetstemperatur C. För speciella ändamål kan även tätningar i andra gummikvaliteter förekomma, exempelvis FFPM-gummi (Viton), som är beständigt mot syror, animaliska och vegetabiliska oljor, men påverkas av ketoner och lågmolekylära estrar. Arbetstemperatur C. För kontroll av tätningars kemikaliebeständighet hänvisas till resistenstabell sid. 24. För speciellt krävande applikationer, t ex spillvatten som innehåller hälso-, miljö- eller brandfarlig substans bör ACO Drain rådfrågas vid val av tätningsmaterial. Belastningsklasser Definition Belastningsklassen för galler kan fastställas efter varierande standarder och testmetoder. ACO tillämpar den definition som anges i DIN Brunnar och galler för användning i byggnader. Testmetod Galler belastas med tryck från en stämpel med storlek beroende på gallrets storlek, vilken definieras som den största fria öppningen i brunnen/ rännan. Öppningen anges som det största cirkelmått som kan förekomma mellan gallrets anläggningsytor. Det bör observeras att metoden inte alltid medger en rättvisande jämförelse mellan olika gallerbredder, eftersom gallren provas med olika stämpelkraft. Exempelvis kan ett galler med bredd 300 mm i vissa fall klassificeras i högre belastningsklass än ett likvärdigt galler med bredd 200 mm beroende på att stämpelkraften fördelas på en större yta. Belastningsklass K3 (K300) Gallret belastas fem gånger med 2/3 av 300 kg (=200 kg) - den femte gången skall belastningen pågå i fem minuter. Eventuell deformation uppmäts och kontrolleras mot tillåten gräns, se under Testmetod. Gallret skall därefter belastas med fullt tryck (=300 kg). Det finns inga krav avseende deformation i denna testfas, men gallret får inte knäckas och skall enkelt kunna demonteras från brunnen/rännan. Belastningsklass L15 (L1500) Gallret belastas fem gånger med 2/3 av 1500 kg (=1000 kg) - den femte gången skall belastningen pågå i fem minuter. Eventuell deformation uppmäts och kontrolleras mot tillåten gräns, se under Testmetod. Gallret skall därefter belastas med fullt tryck (=1500 kg). Det finns inga krav avseende deformation i denna testfas, men gallret får inte knäckas och skall enkelt kunna demonteras från brunnen/rännan. Belastningsklass M125 (M12500) Gallret belastas fem gånger med 2/3 av kg (=8333 kg) - den femte gången skall belastningen pågå i fem minuter. Eventuell deformation uppmäts och kontrolleras mot tillåten gräns, se under Testmetod. Gallret skall därefter belastas med fullt tryck (=12500 kg). Det finns inga krav avseende deformation i denna testfas, men gallret får inte knäckas och skall enkelt kunna demonteras från brunnen/rännan. Användningsområden Klass K3: Uteslutande gångtrafik, ej körbar. Klass L15: Lättare trafik, dock ej trucktrafik. Klass M125: Ytor som trafikeras med normalstora truckar och lastbilar etc. Den maximalt godkända deformationen beror på den fria öppningens dimension och är fastställd till 2/500 av den fria öppningens area, dock max 2,0 mm.

6 Transport, hantering, lagring Materialleveranser från ACO är omsorgsfullt emballerade och transportsäkrade för att undvika fraktskador. För att materialet skall vara intakt vid installation krävs fortsatt omsorgsfull hantering vid lossning och lagring av godset. Vid lossning från lastbilflak får rören inte rullas eller tippas av från bilen. Lyft av transportemballerade rörbuntar skall utföras med lyftstroppar av textil eller läder - EJ kedjor eller stålvajer. Släpa aldrig rören mot mark, bjälklag eller liknande underlag som kan ge upphov till skador. Rören får inte vila på muffarna. Lagra därför rören på pall och använd trädistanser mellan lagren. Produkterna är emballerade för att skyddas mot deformering och andra skador. Behåll därför originalförpackningen fram till installation. Skydda rör och rördelar från slipdamm, gnistor från vinkelslip, elsvets, skärbrännare och dylikt. Ljuddämpning Ljud kan definieras som mekaniska svängningar i ett elastiskt medium, vilka registreras av det mänskliga hörselorganet, som kan uppfatta ljud i frekvensområdet Hz. I ett avloppssystem uppstår ljud när vatten flödar genom rören och skapar tryckströmningar, som överförs till rörsystemet och vidarebefordras till byggnadsstommen. Ljudtrycksnivån mäts i decibel och anges i regel med enheten db(a), där A anger att mätningen utförts med ett speciellt filter (A-filter), som anpassar mätinstrumentet till den ljudnivå som kan uppfattas av det mänskliga örat. Enligt Boverkets Byggregler BFS 1998:38 skall en byggnads installationer anordnas så att varaktiga ljud ej överstiger 35 db(a) i sovrum och vardagsrum och 40 db(a) i kök. För att uppfylla dessa krav måste alltid ljuddämpande åtgärder vidtas avseende vatten- och avloppsinstallationer i byggnader: Isolering av stamledningen vid genomgång i bjälklaget. Isolering av böjar och grenrör där ljudnivån kan förstärkas genom virvelbildningar. Upphängning av rör med gummiklädda klamsvep. Isolering av väggar och bjärklag inklusive inbyggnad av schakt med 1 alternativt 2 x 13 mm gips + 50 mm mineralull.

7 Dimensionering ACO Pipe Rörledningar för spill- och regnvatten skall ha dimension och fall som medger att vattnet avleds i takt med tillströmningen och att det ej kan uppstå uppdämning vid normal användning av installationen. Ledningarna skall utföras så att det ej bildas slamavlagringar eller andra hinder som påverkar systemets funktion. Spillvatten Varje enskild spillvattenledning skall dimensioneras enligt det största sannolika spillvattenflödet i ledningen, dvs flödet från samtliga installerade tappställen. Regnvatten Varje enskild regnvattenledning skall dimensioneras enligt det största sannolika regnvattenflödet i ledningen, dvs summan av regnintensitet x ytareal x avrinningskoefficient för samtliga ytor som skall avvattnas till ledningen. Uppgifter om regnintensitet för aktuell ort kan erhållas från de lokala myndigheterna. Avloppskoefficienten bestäms av den avvattnade ytans beskaffenhet: Faktor Yta 1,0 Täta ytor, ytor 1500 m 2 0,8 Stensatt, betong- eller asfaltbelagd med täta fogar 0,7 Dito med grusfogar 0,5 Grusväg 0,3 Grusgång, -plan 0,5-0,9 Hyreshus, beroende på byggnadssätt (slutet, öppet, med planteringar etc.) 0,5-0,6 Ytor under tak Rörvikter ACO Pipe tunnväggiga rörsystem i rostfritt stål är lätthanterliga och ger låg arbetskostnad jämfört med traditionella metallrörsystem. Kännedom om vikter och belastning är av avgörande betydelse vid dimensionering och utformning av stående och liggande rörsystem. Vidstående tabell anger vikter för alla rörstorlekar med och utan vatten. Rör ø Rörvikt, tom Rörvikt, full (vatten) mm kg/m kg/m 50 1,2 3,0 75 1,8 6, ,7 11, ,0 24,6

8 Installationsteknik ACO Pipe Generella anvisningar Installation ska ske i överensstämmelse med tillverkarens anvisningar och enligt europeiska normer EN , EN och EN Observera att lokala byggföreskrifter varierar från land till land. Utförande, installation och underhåll skall uppfylla de juridiska byggföreskrifter som gäller i respektive land. Termisk rörelse ACO Pipe rörsystem i rostfritt stål har en låg temperaturutvidgningskoefficient; cirka 1 på 1000 mm per 60 C temperaturväxling. Kraven på termisk tolerans i rörsystem gäller normalt endast varmvattensystem. Nedan ges en jämförelse av ungefärlig temperaturväxling hos olika rörmaterial. Angivna värden avser mm per meter vid en temperaturförändring på 60 C. Aluminiumlegering Koppar Gjutjärn HDPE PVCu Rostfritt stål 1,44 mm 0,98 mm 0,75 mm 9,00 mm 3,00 mm 0,99 mm Längdutvidgningskoefficienten ( K 1) för olika material är följande: Brandhärdighet När rörsystem installeras i byggnader måste gällande brandskyddsföreskrifter följas. Rostfritt stål klassas som icke brännbart material, Jordning Jordning eller ekvipotentiell bindning är i praktiken standard för alla ACO Pipe rör och rördelar. När rörändarna och muffarna har satts ihop skapas fullständig kontakt mellan de olika metalldelarna genom kopplingen och inga extra jordade ledningar behövs. Installationen ska testas enligt EN för regnvatten-, avlopps- och spillvattenavledning. IEE-förordningar bör kontrolleras angående rörledningarnas jordnings- och konformitetskrav. Vidare ska lokala föreskrifter i varje enskilt land beaktas. Täta genomföringar Där rören måste dras genom väggar, taktäckning eller DPM-vattentätade golv ger ACO Stainless Aplex väggtätningssystem såväl vatten- som gastäta kvalitetstätningar för rörgenomgångar. Systemet kan anpassas till konstruktionstjocklekar upp till 400 mm. ACO Stainless Aplex erbjuder följande fördelar: Fukt- och vattentät genomföring i och över mark. Finns att få i samtliga rörstorlekar. Parerar effekterna av eventuella konstruktionsrubbningar i rörsystemet. Tillåter upp till 8 deflektion genom fasta konstruktioner. Kontakta ACO Drain för ytterligare anvisningar. Aluminium Koppar 16, Gjutjärn 12, HDPE PVCu Rostfritt stål 16,5 10 6

9 Installationsteknik ACO Pipe Kapning och fogning Bästa resultat vid kapning erhålls med röravskärare som automatiskt gör en fas på röret. I ACO:s tillbehörssortiment finns såväl manuell som elektrisk röravskärare. Om såg eller kapskiva används måste alla grader slipas bort och kanter avrundas med fil. Tätningsringen kan skadas om inte detta utföres noggrant. Observera att formstycken EJ får kapas. A B Kapa röret enligt moment A - C i figur 1. C Se till att läppringstätningen, muffen och den fasade slätänden är väl rengjorda före hopfogning. Kontrollera att tätningsringen är monterad korrekt i sitt spår. Applicera smörjmedel på spetsänden. Figur 2. Centrera spetsänden i muffen och foga ihop rören med en lätt vridande rörelse. Figur 3. Figur 1. Kapning Figur 2. Smörjning Figur 3. Fogning

10 Installationsteknik ACO Pipe Rördragning i byggnad Vertikala rörledningar Rörledningar för regn-, avlopps- eller spillvatten skall klamras med max. 2 m mellanrum. För att underlätta målning och underhållsarbete skall stående rör fästas minst 30 mm från väggen. Beräkna minst ett klamsvep per rördel och ytterligare klamsvep vid böjar och rörskarvar. Horisontella rörledningar Liggande rörsystem ska fästas med minst två klamsvep på var tredje rörmeter. Ett klamsvep ska sitta högst 300 mm från rörfogen och det andra ungefär mitt på röret, dock ej mer än 2 m från nästa klamsvep. Ytterligare klamsvep skall placeras vid riktningsändringar och rörskarvar. Liggande rör kan installeras med ett fall på 1:50. För mataranslutningar används 45 grenrör. På långa rör, >15 m, ska en fixeringsarm fästas på klamsvepet för att förhindra pendelrörelse i systemet. Vid rördragningar till vilka fler än en sanitetsenhet är anslutna används böjar om max. 45. Vid 90-gradiga riktningsändringar installeras en rak sektion om minst 0,3 m mellan de två böjarna. Riktningsändring från vertikala till horisontella ledningar kan utföras med en kort böj om 87 under förutsättning att: - Sanitetsenheter ansluts; till det vertikala röret minst 2 m ovanför riktningsändringen, till det horisontella röret minst 1 m från riktningsändringen. - Fallet från det översta vattenlåset till riktningsändringen ej överstiger 10 m. - Högst 3 toaletter är anslutna till det vertikala röret. Om dessa villkor inte kan uppfyllas ska riktningsändringen utföras med två böjar om 45 (fig. 2). Figur 1. 1 st 90 -böj Figur 2. 2 st 45 -böjar 10 Riktningsändringar Riktningsändringar i ett ACO Pipe dräneringssystem skall utföras med fabrikstillverkade rördelar, som ger lägsta möjliga flödesmotstånd. Riktningsändringar i horisontella ledningar och från horisontella till vertikala ledningar, där riktningsändringen är högst 87 (se fig. 1) kan göras i rördragningar till vilka endast en sanitetsenhet är ansluten. I byggnader med mer än 20 m över böjen ska en rak rörsektion om minst 0,3 m installeras mellan böjarna (fig. 3). Om toaletter är anslutna mer än 10 m ovanför en riktningsändring från vertikal till horisontell ledning skall sanitetsenheten anslutas minst 1 m från riktningsändringen (fig. 4). 300 mm Figur 3. Rak rörsektion, min.0,3 m, mellan 2 st 45 -böjar. Skarpa riktningsändringar ökar risken för stopp. Speciell uppmärksamhet krävs därför vid rördragningar där stopp kan förväntas uppstå, till exempel rör från toaletter och diskbänkar. Ju större radie böjen har, desto mindre är risken för stopp. 87 -krökar med kort radie bör därför endast användas för riktningsändringar i anslutningsrör. 2 m 1 m max. 10 m max. 3 WC Figur 4. Krav för användning av kort 87 -böj vid riktningsändring från vertikal till horisontell ledning.

11 Installationsteknik ACO Pipe Anslutningar Anslutning av dräneringsrör skall utföras så att: det ej uppkommer avlagningar som kan leda till stopp det ej inträffar översvämningar som kan skada sanitära enheter kopplade till rörsystemet ventilation/tryckutjämning ligger inom gränsvärdena det finns god tillgänglighet för service. 1. Anslutningar till vertikala ledningar Det lodräta avståndet mellan vattenspegeln i vattenlåset, som är anslutet till ett grenrör, och botten av sidoröret till den vertikala ledningen skall vara min. 100 mm (se fig. 1). Därmed förhindras översvämning från den vertikala ledningen till vattenlåset. 2. Anslutningar mellan horisontella ledningar Anslutning av en horisontell ledning till en annan horisontell ledning görs huvudsakligen vid montage av brunnar för rengöring, inspektion eller nedstigning. Dubbla grenrör bör i dessa fall ej användas (se fig. 2). 3. Anslutningar av vertikala ledningar till horisontella ledningar - Om fallhöjden från vattenlåset i den högst anslutna toaletten är max 9,5 m och max 3 toaletter är anslutna kan den översta anslutningen ha en vinkel på max 45 (se fig. 3). - Om fallhöjden eller belastningen är större används en sidoanslutning; ett rakt horisontellt rör med en längd av min. 0,3 m infogas mellan den vertikala och den horisontella ledningen (se fig. 4). Sidoanslutning är här den strömningstekniskt bästa lösningen och bör väljas om det är praktiskt möjligt. Figur 1 Figur 2 11 Figur 3 Figur 4

12 Installationsteknik ACO Pipe Montering av tätningar ACO har utvecklat en dubbel läppringstätning för att garantera en perfekt tätningsfunktion. Den dubbla läppringstätningen är lätt att ta bort och sätta tillbaka på hondelen på alla rör och rördelar. Detta gör det möjligt att uppgradera tätningsmaterialet på plats, till exempel från EPDM till Viton, utan att använda specialverktyg. Viktigt: Tätningen SKALL monteras i enlighet med vidstående figur och följande anvisningar. Fas 1 Fas Vid utbyte av tätning: Se till att den nya tätningen är av rätt storlek och sort. Anm: EPDM-tätningar är SVARTA, Viton-tätningar är GRÖNA. 2. Se till att såväl tätningen som området kring röret/rördelarna där tätningen ska sitta är rena, torra och fria från damm, smuts eller metallpartiklar. 3. Infoga den torra tätningen i röret/ fogskåran enligt figuren. Obs! Tätningen SKALL infogas så att den dubbla läppringstätningen är vänd bort från rörets/rördelens öppning. 4. Vid sammanfogning av rör och rördelar ska smörjmedel (ACO art. nr ) användas sparsamt vid läppringarna för att underlätta inskjutningen. Fas 3 Fas 4 Klart Använd inga verktyg vid monteringen! Rör, rördelar eller tätningar kan lätt skadas av verktyg.

13 Installationsteknik ACO Pipe Installation i mark ACO Pipe rör i dimension 110 och 160 mm är godkända för markförläggning. Läggningsdjup Markförlagda rör skall förläggas på frostfritt djup. För områden där trafiklast ej förekommer finns inga övriga krav på läggningsdjup. För områden med trafiklast gäller anvisningar i Byggvägledning 10. Kringfyllning Kringfyllning runt röret skall påbörjas först när rörförläggningen har täthetskontrollerats och godkänts. Komprimering Se till att rörledningen ej förskjuts under återfyllning och komprimering. Undvik att tippa fyllnadsmaterialet direkt på rörsystemet. Om komprimeringen görs maskinellt ska utrustningens vikt och tryckkraft tas med i beräkningen för att undvika förskjutning. Fyllnadsmaterialet packas till minst 93 % standard proctor. 100 mm Rördikets återfyllning Jorden från utgrävningen kan användas som fyllning om större stenar och klumpar först avlägsnas. Komprimering av fyllnadsmaterial utanför förstärkta ytor krävs endast om eventuell sättning anses kunna ge upphov till olyckor eller besvärande markförändringar. Överfyllning 600 mm Kringfyllning: Rördiam mm 13 Utjämningsbädd 50 mm

14 Golvtyper ACO Stainless golvbrunnar och golvrännor kan förläggas i alla gängse typer av golv i bostäder, storkök, industrier, simhallar etc. Installation i betonggolv med vanligast förekommande ytskikt eller beläggning visas nedan. Vid förläggning i trägolv, kontakta ACO Drain för råd och anvisningar. Typ 1 Typ 2 15 Betonggolv med slipat ytskikt. Klinker utan tätskikt. Klinker med tätskikt , Typ ,5 26 Typ Betonggolv med epoximassa. Betonggolv med plastmatta Flänstyp 1 Flänstyp 2 Flänstyp 3 Flänstyp , , Installation av golvbrunnar/-rännor i olika golv beskrivs närmare i monteringsanvisningarna på sid Rådgör med Aco Drain om val av lämplig flänstyp för golvkonstruktioner som ej överensstämmer med ovanstående standardlösningar För uppgifter om gällande regler och rekommendationer hänvisas även till följande hemsidor: Byggtjänst (AMA-98) Byggkeramikrådet Svensk Våtrumskontroll 25

15 Installationsanvisning industri- och storköksbrunnar EG , EG 200 Mini-Flex, EG Medium-Flex, EG Maxi-Flex i betong- och massagolv samt klinkergolv utan tätskikt (flänstyp 1 och 3) 1 Placera brunnen i korrekt position i golvet och anslut markröret. 2 Justera in brunnen till rätt höjd med hjälp av medföljande ställfötter. Generellt placeras brunnen med sin överkant i nvå med omkringliggande golvs ovankant. Vid klinkergolv ska hänsyn tas till klinkerplattans och sättmassans tjocklek. 3 Installationen kräver jordning: Använd medföljande jordningsbult (set med M8 bult och mutter). 4 Fyll betong runt brunnen upp till dess överkant. Betongen skall vibreras noggrant för att ge stabil fyllning under hela brunnen och dess kantprofil. Ta bort all skyddstejp från överkanten. 5 Vattentät skarv: Lägg Mastix tätningsmassa, bredd 5-8 mm, mellan brunnens ytterkant och golvets överkant. 6 Montera galler. Observera att tätningsmassa skall användas i enlighet med leverantörens anvisningar. EG 200 Mini-Flex, EG Medium-Flex, EG Maxi-Flex i klinkergolv med tätskikt (flänstyp 2) 1 Placera brunnen i korrekt position i golvet och anslut markröret. 2 Justera in brunnen till rätt höjd med hjälp av medföljande ställfötter. Generellt placeras brunnen med sin överkant i nvå med omkringliggande golvs ovankant. Vid klinkergolv ska hänsyn tas till klinkerplattans och sättmassans tjocklek. 3 Installation med membran: Membranet placeras ovanpå flänsen på brunnens överdel och fixeras med egen fogmassa. 4 Installationen kräver jordning: Använd medföljande jordningsbult (set med M8 bult och mutter). 5 Fyll betong runt brunnen upp till dess överkant. Betongen skall vibreras noggrant för att ge stabil fyllning under hela brunnen och dess kantprofil. Ta bort all skyddstejp från överkanten. 6 Vattentät skarv: Lägg Mastix tätningsmassa, bredd 5-8 mm, mellan brunnens ytterkant och golvets överkant. 7 Montera galler. Observera att tätningsmassa skall användas i enlighet med leverantörens anvisningar. EG 200-EG 300, EG 200 Mini-Flex, EG Medium-Flex, EG Maxi-Flex till plastmatta (flänstyp 4) 1 Placera brunnen i korrekt position i golvet och anslut markröret. 5 Innan läggning av plastmatta skall klämringen tas bort. 10 Skär bort överflödig plastmatta som går in i brunnen Justera in brunnen till korrekt höjd med hjälp av medföljande ställfötter. 6 Rengör brunnen invändigt och lägg ut plastmattan. 11 Montera galler. 3 Installationen kräver jordning: Använd medföljande jordningsbult (set med M8 bult och mutter). 4 Fyll betong runt brunnen upp till dess överkant - beakta plastmattans tjocklek. 7 Skär upp ett hål i plastmattan för klämringen. Skär hål för skruvarna. 8 Värm plastmattan. 9 Montera och skruva fast klämringen. Systemöversikt Kapning / svetsning på arbetsplatsen Att arbeta med rostfritt stål på plats är inte alltid enkelt, eftersom materialet är hårt och kräver speciella verktyg. Om svetsning av rostfritt stål måste utföras på arbetsplatsen är det viktigt att se till att alla svetsade, synliga ytor är av hög och enhetlig finish samt att materialets resistensegenskaper är intakta. Efterbehandling utförd på fabrik ger generellt ett bättre resultat.

16 Installationsanvisning industri- och storköksbrunnar Systemöversikt golvbrunnar EG 200 Mini-Flex, EG Medium-Flex och EG Maxi-Flex Galler för olika användnings- områden och hållfasthetskrav Siltallrik, silkorgar och sandfång som samlar upp föroreningar Vattenlås Överdel Förstärkt överkant som klarar höga hållfasthetskrav Djupt rundade sektioner mellan galler och brunnskropp minimerar risken för smutsansamling Jordningsbult medföljer som standard Ställfötter som förenklar monteringen Fästen för ingjutning 16 Underdel med sidoutlopp Underdel med bottenutlopp Fasade utloppskanter förenklar påskjutning till markrör

17 Installationsanvisning industri- och storköksbrunnar Systemöversikt golvbrunnar EG Galler för olika användnings- områden och hållfasthetskrav Siltallrik och silkorgar som samlar upp föroreningar Vattenlås för bottenutlopp Vattenlås för sidoutlopp Golvbrunn för betonggolv a b a b c c a. Förstärkt överkant som klarar höga hållfasthetskrav d e d e b. Djupt rundade sektioner mellan galler och brunnskropp minimerar risken för smutsansamling Golvbrunn för massagolv a b a b c. Ställfötter som förenklar monteringen d. Jordningsbult medföljer som standard 17 c d f c d f e. Fasade utloppskanter förenklar påskjutning till markrör e e f. Klämring som fixeras med skruvar för vattentät anslutning till plastmatta Golvbrunn för plastmatta b a b a c c d d e e

18 Installationsanvisning golvrännor för industri och storkök EC 150 Mini-Flex, EC Medium-Flex, EC Maxi-Flex i betong- och massagolv samt klinkergolv utan tätskikt (flänstyp 1 och 3) 1 Placera brunnen i korrekt position i golvet och anslut markröret. 2 Justera in brunnen till rätt höjd med hjälp av medföljande ställfötter. Generellt placeras brunnen med sin överkant i nvå med omkringliggande golvs ovankant. Vid klinkergolv ska hänsyn tas till klinkerplattans och sättmassans tjocklek. 3 Installationen kräver jordning: Använd medföljande jordningsbult (set med M8 bult och mutter). 4 Fyll betong runt brunnen upp till dess överkant. Betongen skall vibreras noggrant för att ge stabil fyllning under hela brunnen och dess kantprofil. Ta bort all skyddstejp från överkanten. 5 Vattentät skarv: Lägg Mastix tätningsmassa, bredd 5-8 mm, mellan brunnens ytterkant och golvets överkant. 6 Montera galler. Observera att tätningsmassa skall användas i enlighet med leverantörens anvisningar. EC 150 Mini-Flex, EC Medium-Flex, EC Maxi-Flex i klinkergolv med tätskikt (flänstyp 2) 1 Placera brunnen i korrekt position i golvet och anslut markröret. 2 Justera in brunnen till rätt höjd med hjälp av medföljande ställfötter. Generellt placeras brunnen med sin överkant i nvå med omkringliggande golvs ovankant. Vid klinkergolv ska hänsyn tas till klinkerplattans och sättmassans tjocklek. 3 Installation med membran: Membranet placeras ovanpå flänsen på brunnens överdel och fixeras med egen fogmassa. 4 Installationen kräver jordning: Använd medföljande jordningsbult (set med M8 bult och mutter). 5 Fyll betong runt brunnen upp till dess överkant. Betongen skall vibreras noggrant för att ge stabil fyllning under hela brunnen och dess kantprofil. Ta bort all skyddstejp från överkanten. 6 Vattentät skarv: Lägg Mastix tätningsmassa, bredd 5-8 mm, mellan brunnens ytterkant och golvets överkant. 7 Montera galler. Observera att tätningsmassa skall användas i enlighet med leverantörens anvisningar. EC 150 Mini-Flex, EC Medium-Flex, EC Maxi-Flex till plastmatta (flänstyp 4) 18 1 Placera brunnen i korrekt position i golvet och anslut markröret. 5 Innan läggning av plastmatta skall klämringen tas bort. 10 Skär bort överflödig plastmatta som går in i brunnen. 2 Justera in brunnen till korrekt höjd med hjälp av medföljande ställfötter. 6 Rengör brunnen invändigt och lägg ut plastmattan. 11 Montera galler. 3 Installationen kräver jordning: Använd medföljande jordningsbult (set med M8 bult och mutter). 4 Fyll betong runt brunnen upp till dess överkant - beakta plastmattans tjocklek. 7 Skär upp ett hål i plastmattan för klämringen. Skär hål för skruvarna. 8 Värm plastmattan. 9 Montera och skruva fast klämringen. Kapning / svetsning på arbetsplatsen Att arbeta med rostfritt stål på plats är inte alltid enkelt, eftersom materialet är hårt och kräver speciella verktyg. Om svetsning av rostfritt stål måste utföras på arbetsplatsen är det viktigt att se till att alla svetsade, synliga ytor är av hög och enhetlig finish samt att materialets resistensegenskaper är intakta. Efterbehandling utförd på fabrik ger generellt ett bättre resultat.

En produkt designad av

En produkt designad av TEKNISK HANDBOK En produkt designad av INNEHÅLL PRODUKTDEFINITION 01 TEKNISKA SPECIFIKATIONER 02 KVALITETSNORMER 03 PRODUKTCERTIFIERING 04 HANTERING OCH FÖRVARING 05 MÅTTBESTÄLLD KAPNING: MONTERING OCH

Läs mer

Vattensäker installation med kopparrör

Vattensäker installation med kopparrör Vattensäker installation med kopparrör Monteringsanvisning med installationsexempel Utgåva 3 2012 Rörmaterial i en byggnad måste vara ekonomiskt, funktionellt, pålitligt och rent. Det ska underlätta planering

Läs mer

161 11 Bromma. Karlsbodavägen 2. Vxl: 08-583 595 00 Fax rec: 08-764 22 17

161 11 Bromma. Karlsbodavägen 2. Vxl: 08-583 595 00 Fax rec: 08-764 22 17 HUVUDKONTOR HUVUDKONTOR 2: Dahl Sverige AB Dahl Sverige AB Box 67 Box 11076 177 22 Järfälla 161 11 Bromma Bes.adress: Ulvsättravägen 1 Bes./lev.adress: Vxl: 08-583 595 00 Karlsbodavägen 2 Fax rec: 08-583

Läs mer

PRODUKTKATALOG. MA-systemet och övrigt gjutjärn

PRODUKTKATALOG. MA-systemet och övrigt gjutjärn 2008 PRODUKTKTOG M-systemet och övrigt gjutjärn Gustavsberg Rörsystem har en unik ställning i Skandinavien när det gäller att utveckla och marknadsföra rörsystem av gjutjärn. Tack vare vårt nära samarbete

Läs mer

Innehåll. Generell information 1.1.1-1/2. Generellt - Introduktion. 1. Generell information. 3. Normaltemperatur NT. 2.

Innehåll. Generell information 1.1.1-1/2. Generellt - Introduktion. 1. Generell information. 3. Normaltemperatur NT. 2. Innehåll Generell information 1.1.1-1/2 1. Generell information 1.1 Inledning 1.1.1 Logstor...1.1.2 Katalogens uppbyggnad...1.1.3 Produktprogram...1.1.4 1.2 Materialspecifikationer Mediarör...1.2.1 Isolering...1.2.2

Läs mer

med våtrums- renovering STAM- BYTE

med våtrums- renovering STAM- BYTE med våtrums- renovering STAM- BYTE Förord Med denna idéhandbok vill vi ge praktiska tips om stambyte, renovering och ombyggnad av våtrum. Vi vänder oss i första hand till fastighetsägare och förvaltare,

Läs mer

AVSKILJARE. Man kan dela in avloppsvattnet i två huvudgrupper: vatten av hushållskvalitet övrigt vatten.

AVSKILJARE. Man kan dela in avloppsvattnet i två huvudgrupper: vatten av hushållskvalitet övrigt vatten. AVSKILJARE Det blir allt viktigare att ta till vara den energi och näring som finns i avloppsslam. I regeringens miljöpolitiska mål för avfallshantering anges att slam från avloppsreningsverk skall kunna

Läs mer

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen.

Eftersom den faktiska hanteringen och installationen ligger utanfor vår kontroll kan SealEco inte ta något ansvar för den konkreta applikationen. Installationsspecifikation Informationen i den har handboken ger rekommendationer för hur man uppnår god taktäckning. Riktlinjerna bygger på många års erfarenhet från tillverkning av tätskikt för att täta

Läs mer

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1

Juni 2009 Ref no: 330-2. www.lip.dk. Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 25. FOLIE system 25. Sid. 1 Juni 009 Ref no: 0- www.lip.dk Monteringsanvisningar Ång- & vattentäta system LIP Folie system 5 Sid. BRANSCHREGLER FÖR VÅTRUM Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras också

Läs mer

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet

VVS. VVS-guide. Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet VVS-guide VVS Praktiska råd & tips, hur du som konsument klarar av de vanligaste situationerna/ problemen i hemmet. EL & VVS - för din säkerhet Tänk på! Stäng alltid av vattnet innan du startar med installationen/reparationen.

Läs mer

Innehåll - Teknisk information

Innehåll - Teknisk information Innehåll - Teknisk information 1 Vad är rostfritt stål? What is Stainless Steel? 2 Legeringstillsatser The Alloying Elements of Stainless Steel 3 Användningsområden för rostfria standardlegeringar Applications

Läs mer

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri

VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV. Bygg Automotive Industri VATTENBUREN GOLVVÄRME REHAU GOLVVÄRMESYSTEM RAUTHERM TEKNISK INFORMATION 862600 SV Gäller från augusti 2010 Tekniska ändringar förbehålles www.rehau.se Bygg Automotive Industri Den här tekniska informationen

Läs mer

Industrirör Montageteknik

Industrirör Montageteknik 2006-02-08, 08:24 Industrirör Montageteknik Montageteknik, ISBN 13: 978-91-976071-1-7 VVS-Branschens Yrkesnämnd Utgivare: VVS-Branschens Yrkesnämnd Författare: Jan Jönsson och Bengt Westin, Lernia Formgivning

Läs mer

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP

UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP UPONOR INFRASTRUKTUR ENSKILT AVLOPP 04 2009 30002 8.1 Enskilt Avlopp inledning Uponors lösningar för enskilda avloppssystem används till hus och fastigheter som inte är anslutna till det kommunala avloppsnätet.

Läs mer

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se

UTGÅVA 6. Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.uponor.se AVLOPPSBOKEN GUIDE I MILJÖHANTERING AV AVLOPP UTGÅVA 6 Denna bok är framtagen av Dahl Sverige AB i samarbete med nedanstående leverantörer. www.dahl.se www.baga.se www.bioptech.se www.fann.se www.flygt.se

Läs mer

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL

Pump Division. Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL Pump Division Modell: CPX, CPXR och CPXN KEMINORMPUMPAR MED LAGERBOCK HANDBOK FÖR INSTALLATION, DRIFT OCH UNDERHÅLL PCN=71569128 03-05 (V) (inkluderar C937KH023 och C937KH064) Dessa instruktioner måste

Läs mer

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11

Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP. steg1. Ver. 2014-03-11 Utbildningskompendium LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP steg1 Ver. 2014-03-11 LUNDAGROSSISTEN VVS-KUNSKAP STEG 1 Detta kompendium är inriktat på VVS-kunskap. Kompendiets uppgift är att ge dig en grundläggande

Läs mer

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet

Se rören T 25:2012. Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Se rören inifrån! T 25:2012 Handbok för TV-Inspektion av avloppsledningar inom fastighet Förord Denna handbok beskriver hur TV-inspektion i fastigheter av avloppsledningar skall dokumenteras och hur observationer

Läs mer

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv

Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 30 system 17 med LIP VS 20 Ångspärr för vägg och golv 00- juli 00 www.lip.dk Monteringsanvisning av LIP Tätskikt VS 0 system 7 med LIP VS 0 Ångspärr för vägg och golv Branschregler för våtrum Hur ett våtrum används över tid ändras också över tid, därför förändras

Läs mer

TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR

TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR AFS 2005:2 TILLVERKNING AV VISSA BEHÅLLARE, RÖRLEDNINGAR OCH ANLÄGGNINGAR Arbetsmiljöverkets föreskrifter om tillverkning av vissa behållare, rörledningar och anläggningar samt allmänna råd om tillämpningen

Läs mer

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum

Vatten täta våtrum BBV. Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Vatten täta våtrum BBV Byggkeramikrådets branschregler för våtrum Branschregler för kakel och klinker i våtrum. Reglerna är framtagna av Byggkeramikrådet med hänsyn till myndighetskraven i Boverkets byggregler,

Läs mer

Innehållsförteckning:

Innehållsförteckning: Innehållsförteckning: Sida 1. Generell information och referenser 4 1.1 Etikett 4 1.2 Användningsområden 5 2. Säkerhetsinstruktioner 5 2.1 Potentialla faror 5 2.1.1 Mekaniska risker 5 2.1.2 Elektriska

Läs mer

Keramik på golvvärme

Keramik på golvvärme Keramik på golvvärme Byggkeramikrådet 2014 Juni 2014, första upplagan Innehåll Inledning...4 Vägledande sammanfattning...5 1.1 Myndighetskrav och branschkrav...6 1.2 Inomhusklimat och utrymmen...7 1.3

Läs mer

Källarens räddning mot fukt och mögel

Källarens räddning mot fukt och mögel Isola System ProTop Platon underlagstak Källarens räddning mot fukt och mögel Diffusionsöppet System Platon Fuktskydd underlagstak för med källarvägg klisterkant Torra och sunda hus System Platon Xtra

Läs mer

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 3. 2011

GVKs BRANSCHREGLER FÖR TÄTSKIKT I VÅTRUM UTGÅVA 3. 2011 UTGÅVA 3. 2011 I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Golvbranschen, GBR GVKs BRANSCHREGLER

Läs mer

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor

Platon Golv. underlag för golv på betong- och träbjälklag. Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor Platon Golv BSAB nr L Flik nr 1 SfB Nr Ln Nr1:40 ers. sep 03 Utg maj 04 underlag för golv på betong- och träbjälklag Skyddar mot fukt Dämpar ljud Ger mjuka golv Stoppar sprickor System Platon Golv Med

Läs mer

Bygg bort vattenskadorna i er fastighet.

Bygg bort vattenskadorna i er fastighet. Bygg bort vattenskadorna i er fastighet. En vägledning när ni renoverar er fastighet. 1 Varje år inträffar 100 000 vattenskador i Sverige till en kostnad på över fem miljarder kronor. Många skador skulle

Läs mer

Det går att bygga vattenskadesäkert!

Det går att bygga vattenskadesäkert! VASKA-projektet har bevisen Det går att bygga vattenskadesäkert! Med VASKA-projektet får det anses bevisat att det med enkla medel och känd teknik går att bygga vattenskadesäkert. Resultatet har blivit

Läs mer

I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna

I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna I GVK INGÅR: HSB Riksförbund Riksbyggen VVS Företagen Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO Sveriges BostadsrättsCentrum SBC Fastighetsägarna Sverige Villaägarnas Riksförbund Golvbranschen, GBR GVKs

Läs mer

produktkatalog från Kojapo AB

produktkatalog från Kojapo AB produktkatalog från Kojapo AB Med fokus på Miljövänligare produktion Tillsammans kan vi bidra till att minska koldioxidutsläppen. Därför fördjupar vi samtalen med både kunder och leverantörer om hur metoder

Läs mer