ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "ACO STAINLESS. Teknik och installation. Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör"

Transkript

1 Teknik och installation Rostfria golvbrunnar, golvrännor och rör

2 Innehållsförteckning Inledning... 3 Aco Teknik Rostfritt stål - struktur, ytbehandling och materialspecifikation... 4 Val av stålkvalitet och tätningsmaterial... 5 Belastningsklasser... 5 Transport och hantering Ljuddämpning Dimensionering. ACO Pipe Installationsteknik rostfria rör:.. Generella anvisningar, termisk rörelse, brandhärdighet,... jordning, testning, täta genomföringar Kapning och fogning Rördragning i byggnad Anslutningar Montering av tätningar Markförläggning Golvtyper Installationsanvisningar..Golvbrunnar Golvrännor Skötsel och underhåll Resistenstabeller Kvalitet och miljö... 26

3 Inledning För invändig bortledning av flytande vätskor är en lösning i rostfritt stål oftast att föredra. Rostfria produkter klarar höga hygienkrav, är stabila och har lång livslängd. ACO Stainless omfattar ett brett sortiment systemlösningar för de flesta projektbehov och kännetecknas av hög kvalitet, enkel installation och minimalt underhåll. ACO Stainless rännsystem och golvbrunnar är tillverkade i ett stycke eller som komponenter, så att montering kan utföras på arbetsplatsen utan tillkommande kapning eller svetsning. ACO PIPE rörsystem med muff i rostfritt stål är ett modernt alternativ till slam- och avloppsrör i PVC eller gjutjärn. Serien är helt kompatibel med ACO Stainless golvbrunnar, rännsystem och regnavvattningsprodukter. Installation av ett komplett avloppssystem med produkter ur ACO:s rostfria program ger en rad viktiga fördelar: Tillgång till ett brett produktsortiment, som medger anpassade lösningar för varje enskild anläggning. Materialegenskaper som motsvarar högt ställda krav på hygien, miljö och livslängd korrosionsbeständigt brandhärdigt temperaturbeständigt hög resistens mot aggressiva medier miljövänlig produktion återvinningsbart Utförande som förenklar installation och skötsel modulkoncept för kostnadseffektiv montering hög beständighet mot deformationer låg vikt släta in- och utvändiga ytor som ger snabb vattenavledning, motverkar avlagringar och bakterietillväxt och är lätta att rengöra

4 Rostfritt stål Struktur Rostfritt stål är benämningen på legeringar mellan järn och andra ämnen i syfte att skapa ett korrosionsbeständigt stål. Vanliga legeringsämnen är krom, nickel och molybden. Gemensamt för alla rostfria stål är att kromhalten skall uppgå till minst 12 %. Rostfriheten uppstår genom att legeringsämnena skapar ett oxidskikt på stålets yta som skyddar järnet från luftens syre. Korrosionshärdigheten ökar generellt med stigande kromoch nickelhalt genom att passiviteten ökar, dvs förmågan att bilda ett skyddande oxidskikt mot angrepp från atmosfär och vatten. Då man legerar med molybden (Mo), som ökar korrosionshärdigheten mot speciellt klorider, erhålls s.k. syrafast stål. Tillsats av titan stabiliserar stålet genom att binda kol, varvid risken för interkristallin korrosion minskar. Rostfria stål kan indelas i: Austenitiska Ferritiska Martensitiska Nittio procent av allt rostfritt stål är austenitiskt, vilket betyder att det innehåller minst 18 % krom och 8 % nickel, s.k. 18/8-stål. I ACO:s tillverkning används austenitiskt stål i kvalitet AISI 304 och AISI 316, vilka uppfyller dessa krav och har struktur och mekaniska egenskaper som är väl lämpade för avloppsinstallationer. Ferritiska och martensitiska stål är magnetiska och har sämre korrosionsbeständighet, vilket gör dem olämpliga för installationer i vattensystem. Ytbehandling För att bibehålla korrosionshärdigheten hos rostfria stål måste eventuella oxider och glödskal avlägsnas efter tillverkningsprocessen. Ytbehandlingen kan utföras med olika grad av renhet och ytfinhet. ACO använder följande metoder: Betning i två faser: Komponenterna läggs i ett betbad bestående av salpeter- och fluorvätesyra, varvid skadliga oxider effektivt avlägsnas. I nästa steg läggs komponenterna i ett bad innehållande enbart salpetersyra. Processen förstärker det passiva skiktet och avlägsnar föroreningar av järn, som kan finnas kvar från tillverkningsprocessen. Elektrolytisk polering: Komponenterna doppas i ett elektrolytbad innehållande fosforsyra. Behandlingen ger en jämn och högblank yta även på produktens mest komplicerade konturer. Inom exempelvis läkemedels- och livsmedelsindustri har konstaterats att elektrolytisk polering medverkar till lägre bakterietillväxt. Elektrolytiskt polerade produkter leveras av ACO på begäran. Materialspecifikation Standard AISI standard Ti SS EN Analys, % Kol, C Max. 0,07 Max. 0,08 Krom, Cr ,0-18,5 Nickel, Ni 8,5-10,5 10,5-14 Molybden, Mo - 2-2,5 Mangan, Mn Max. 2 Max. 2 Kisel, Si Max. 1 Max. 1 Svavel, S Max. 0,03 Max. 0,03 Titan, Ti - 0,7 Fysiska Specifik vikt, g/cm 7,9 7,98 egenskaper Smältpunkt, C ca.1400 ca.1400 Skalningstemperatur i luft Utvidgningskoefficient vid C 17,0x ,6x10-6 Elresistivitet, ohm m vid 20 C 0,73 0,75 Värmeledningsförmåga W, m C, vid 100 C Specifik värmemängd (J/g k) 0,5 0,5 Mekaniska Sträckgräns, R max 0,2 (N/mm 2 ) egenskaper Brottgräns, Rm (N/mm 2 ) Hårdhet, Hb (N/mm 2 ) Elasticitetsmodul, E ( 20 C) (N/mm 2 ) 2,0x10 5 2,0x10 5 Brottförlängning (A 5 %) min. 45 min. 45

5 Materialval Stålkvalitet Valet av stålkvalitet AISI 304 eller 316 är beroende av påverkande substanser i systemets media, se resistenstabell sid. 24. Tätningsmaterial Produkterna i ACO:s rostfria system levereras som standard med tätningsring av EPDM-gummi. EPDM-gummi uppfyller kraven i SS och SS och är godkänt för spillvatten typ A och B. Materialet är i allmänhet beständigt mot bl.a. animaliska och vegetabiliska fetter samt starka och oxiderande kemikalier, men påverkas i regel av mineraloljor och lösningsmedel. Arbetstemperatur C. För speciella ändamål kan även tätningar i andra gummikvaliteter förekomma, exempelvis FFPM-gummi (Viton), som är beständigt mot syror, animaliska och vegetabiliska oljor, men påverkas av ketoner och lågmolekylära estrar. Arbetstemperatur C. För kontroll av tätningars kemikaliebeständighet hänvisas till resistenstabell sid. 24. För speciellt krävande applikationer, t ex spillvatten som innehåller hälso-, miljö- eller brandfarlig substans bör ACO Drain rådfrågas vid val av tätningsmaterial. Belastningsklasser Definition Belastningsklassen för galler kan fastställas efter varierande standarder och testmetoder. ACO tillämpar den definition som anges i DIN Brunnar och galler för användning i byggnader. Testmetod Galler belastas med tryck från en stämpel med storlek beroende på gallrets storlek, vilken definieras som den största fria öppningen i brunnen/ rännan. Öppningen anges som det största cirkelmått som kan förekomma mellan gallrets anläggningsytor. Det bör observeras att metoden inte alltid medger en rättvisande jämförelse mellan olika gallerbredder, eftersom gallren provas med olika stämpelkraft. Exempelvis kan ett galler med bredd 300 mm i vissa fall klassificeras i högre belastningsklass än ett likvärdigt galler med bredd 200 mm beroende på att stämpelkraften fördelas på en större yta. Belastningsklass K3 (K300) Gallret belastas fem gånger med 2/3 av 300 kg (=200 kg) - den femte gången skall belastningen pågå i fem minuter. Eventuell deformation uppmäts och kontrolleras mot tillåten gräns, se under Testmetod. Gallret skall därefter belastas med fullt tryck (=300 kg). Det finns inga krav avseende deformation i denna testfas, men gallret får inte knäckas och skall enkelt kunna demonteras från brunnen/rännan. Belastningsklass L15 (L1500) Gallret belastas fem gånger med 2/3 av 1500 kg (=1000 kg) - den femte gången skall belastningen pågå i fem minuter. Eventuell deformation uppmäts och kontrolleras mot tillåten gräns, se under Testmetod. Gallret skall därefter belastas med fullt tryck (=1500 kg). Det finns inga krav avseende deformation i denna testfas, men gallret får inte knäckas och skall enkelt kunna demonteras från brunnen/rännan. Belastningsklass M125 (M12500) Gallret belastas fem gånger med 2/3 av kg (=8333 kg) - den femte gången skall belastningen pågå i fem minuter. Eventuell deformation uppmäts och kontrolleras mot tillåten gräns, se under Testmetod. Gallret skall därefter belastas med fullt tryck (=12500 kg). Det finns inga krav avseende deformation i denna testfas, men gallret får inte knäckas och skall enkelt kunna demonteras från brunnen/rännan. Användningsområden Klass K3: Uteslutande gångtrafik, ej körbar. Klass L15: Lättare trafik, dock ej trucktrafik. Klass M125: Ytor som trafikeras med normalstora truckar och lastbilar etc. Den maximalt godkända deformationen beror på den fria öppningens dimension och är fastställd till 2/500 av den fria öppningens area, dock max 2,0 mm.

6 Transport, hantering, lagring Materialleveranser från ACO är omsorgsfullt emballerade och transportsäkrade för att undvika fraktskador. För att materialet skall vara intakt vid installation krävs fortsatt omsorgsfull hantering vid lossning och lagring av godset. Vid lossning från lastbilflak får rören inte rullas eller tippas av från bilen. Lyft av transportemballerade rörbuntar skall utföras med lyftstroppar av textil eller läder - EJ kedjor eller stålvajer. Släpa aldrig rören mot mark, bjälklag eller liknande underlag som kan ge upphov till skador. Rören får inte vila på muffarna. Lagra därför rören på pall och använd trädistanser mellan lagren. Produkterna är emballerade för att skyddas mot deformering och andra skador. Behåll därför originalförpackningen fram till installation. Skydda rör och rördelar från slipdamm, gnistor från vinkelslip, elsvets, skärbrännare och dylikt. Ljuddämpning Ljud kan definieras som mekaniska svängningar i ett elastiskt medium, vilka registreras av det mänskliga hörselorganet, som kan uppfatta ljud i frekvensområdet Hz. I ett avloppssystem uppstår ljud när vatten flödar genom rören och skapar tryckströmningar, som överförs till rörsystemet och vidarebefordras till byggnadsstommen. Ljudtrycksnivån mäts i decibel och anges i regel med enheten db(a), där A anger att mätningen utförts med ett speciellt filter (A-filter), som anpassar mätinstrumentet till den ljudnivå som kan uppfattas av det mänskliga örat. Enligt Boverkets Byggregler BFS 1998:38 skall en byggnads installationer anordnas så att varaktiga ljud ej överstiger 35 db(a) i sovrum och vardagsrum och 40 db(a) i kök. För att uppfylla dessa krav måste alltid ljuddämpande åtgärder vidtas avseende vatten- och avloppsinstallationer i byggnader: Isolering av stamledningen vid genomgång i bjälklaget. Isolering av böjar och grenrör där ljudnivån kan förstärkas genom virvelbildningar. Upphängning av rör med gummiklädda klamsvep. Isolering av väggar och bjärklag inklusive inbyggnad av schakt med 1 alternativt 2 x 13 mm gips + 50 mm mineralull.

7 Dimensionering ACO Pipe Rörledningar för spill- och regnvatten skall ha dimension och fall som medger att vattnet avleds i takt med tillströmningen och att det ej kan uppstå uppdämning vid normal användning av installationen. Ledningarna skall utföras så att det ej bildas slamavlagringar eller andra hinder som påverkar systemets funktion. Spillvatten Varje enskild spillvattenledning skall dimensioneras enligt det största sannolika spillvattenflödet i ledningen, dvs flödet från samtliga installerade tappställen. Regnvatten Varje enskild regnvattenledning skall dimensioneras enligt det största sannolika regnvattenflödet i ledningen, dvs summan av regnintensitet x ytareal x avrinningskoefficient för samtliga ytor som skall avvattnas till ledningen. Uppgifter om regnintensitet för aktuell ort kan erhållas från de lokala myndigheterna. Avloppskoefficienten bestäms av den avvattnade ytans beskaffenhet: Faktor Yta 1,0 Täta ytor, ytor 1500 m 2 0,8 Stensatt, betong- eller asfaltbelagd med täta fogar 0,7 Dito med grusfogar 0,5 Grusväg 0,3 Grusgång, -plan 0,5-0,9 Hyreshus, beroende på byggnadssätt (slutet, öppet, med planteringar etc.) 0,5-0,6 Ytor under tak Rörvikter ACO Pipe tunnväggiga rörsystem i rostfritt stål är lätthanterliga och ger låg arbetskostnad jämfört med traditionella metallrörsystem. Kännedom om vikter och belastning är av avgörande betydelse vid dimensionering och utformning av stående och liggande rörsystem. Vidstående tabell anger vikter för alla rörstorlekar med och utan vatten. Rör ø Rörvikt, tom Rörvikt, full (vatten) mm kg/m kg/m 50 1,2 3,0 75 1,8 6, ,7 11, ,0 24,6

8 Installationsteknik ACO Pipe Generella anvisningar Installation ska ske i överensstämmelse med tillverkarens anvisningar och enligt europeiska normer EN , EN och EN Observera att lokala byggföreskrifter varierar från land till land. Utförande, installation och underhåll skall uppfylla de juridiska byggföreskrifter som gäller i respektive land. Termisk rörelse ACO Pipe rörsystem i rostfritt stål har en låg temperaturutvidgningskoefficient; cirka 1 på 1000 mm per 60 C temperaturväxling. Kraven på termisk tolerans i rörsystem gäller normalt endast varmvattensystem. Nedan ges en jämförelse av ungefärlig temperaturväxling hos olika rörmaterial. Angivna värden avser mm per meter vid en temperaturförändring på 60 C. Aluminiumlegering Koppar Gjutjärn HDPE PVCu Rostfritt stål 1,44 mm 0,98 mm 0,75 mm 9,00 mm 3,00 mm 0,99 mm Längdutvidgningskoefficienten ( K 1) för olika material är följande: Brandhärdighet När rörsystem installeras i byggnader måste gällande brandskyddsföreskrifter följas. Rostfritt stål klassas som icke brännbart material, Jordning Jordning eller ekvipotentiell bindning är i praktiken standard för alla ACO Pipe rör och rördelar. När rörändarna och muffarna har satts ihop skapas fullständig kontakt mellan de olika metalldelarna genom kopplingen och inga extra jordade ledningar behövs. Installationen ska testas enligt EN för regnvatten-, avlopps- och spillvattenavledning. IEE-förordningar bör kontrolleras angående rörledningarnas jordnings- och konformitetskrav. Vidare ska lokala föreskrifter i varje enskilt land beaktas. Täta genomföringar Där rören måste dras genom väggar, taktäckning eller DPM-vattentätade golv ger ACO Stainless Aplex väggtätningssystem såväl vatten- som gastäta kvalitetstätningar för rörgenomgångar. Systemet kan anpassas till konstruktionstjocklekar upp till 400 mm. ACO Stainless Aplex erbjuder följande fördelar: Fukt- och vattentät genomföring i och över mark. Finns att få i samtliga rörstorlekar. Parerar effekterna av eventuella konstruktionsrubbningar i rörsystemet. Tillåter upp till 8 deflektion genom fasta konstruktioner. Kontakta ACO Drain för ytterligare anvisningar. Aluminium Koppar 16, Gjutjärn 12, HDPE PVCu Rostfritt stål 16,5 10 6

9 Installationsteknik ACO Pipe Kapning och fogning Bästa resultat vid kapning erhålls med röravskärare som automatiskt gör en fas på röret. I ACO:s tillbehörssortiment finns såväl manuell som elektrisk röravskärare. Om såg eller kapskiva används måste alla grader slipas bort och kanter avrundas med fil. Tätningsringen kan skadas om inte detta utföres noggrant. Observera att formstycken EJ får kapas. A B Kapa röret enligt moment A - C i figur 1. C Se till att läppringstätningen, muffen och den fasade slätänden är väl rengjorda före hopfogning. Kontrollera att tätningsringen är monterad korrekt i sitt spår. Applicera smörjmedel på spetsänden. Figur 2. Centrera spetsänden i muffen och foga ihop rören med en lätt vridande rörelse. Figur 3. Figur 1. Kapning Figur 2. Smörjning Figur 3. Fogning

10 Installationsteknik ACO Pipe Rördragning i byggnad Vertikala rörledningar Rörledningar för regn-, avlopps- eller spillvatten skall klamras med max. 2 m mellanrum. För att underlätta målning och underhållsarbete skall stående rör fästas minst 30 mm från väggen. Beräkna minst ett klamsvep per rördel och ytterligare klamsvep vid böjar och rörskarvar. Horisontella rörledningar Liggande rörsystem ska fästas med minst två klamsvep på var tredje rörmeter. Ett klamsvep ska sitta högst 300 mm från rörfogen och det andra ungefär mitt på röret, dock ej mer än 2 m från nästa klamsvep. Ytterligare klamsvep skall placeras vid riktningsändringar och rörskarvar. Liggande rör kan installeras med ett fall på 1:50. För mataranslutningar används 45 grenrör. På långa rör, >15 m, ska en fixeringsarm fästas på klamsvepet för att förhindra pendelrörelse i systemet. Vid rördragningar till vilka fler än en sanitetsenhet är anslutna används böjar om max. 45. Vid 90-gradiga riktningsändringar installeras en rak sektion om minst 0,3 m mellan de två böjarna. Riktningsändring från vertikala till horisontella ledningar kan utföras med en kort böj om 87 under förutsättning att: - Sanitetsenheter ansluts; till det vertikala röret minst 2 m ovanför riktningsändringen, till det horisontella röret minst 1 m från riktningsändringen. - Fallet från det översta vattenlåset till riktningsändringen ej överstiger 10 m. - Högst 3 toaletter är anslutna till det vertikala röret. Om dessa villkor inte kan uppfyllas ska riktningsändringen utföras med två böjar om 45 (fig. 2). Figur 1. 1 st 90 -böj Figur 2. 2 st 45 -böjar 10 Riktningsändringar Riktningsändringar i ett ACO Pipe dräneringssystem skall utföras med fabrikstillverkade rördelar, som ger lägsta möjliga flödesmotstånd. Riktningsändringar i horisontella ledningar och från horisontella till vertikala ledningar, där riktningsändringen är högst 87 (se fig. 1) kan göras i rördragningar till vilka endast en sanitetsenhet är ansluten. I byggnader med mer än 20 m över böjen ska en rak rörsektion om minst 0,3 m installeras mellan böjarna (fig. 3). Om toaletter är anslutna mer än 10 m ovanför en riktningsändring från vertikal till horisontell ledning skall sanitetsenheten anslutas minst 1 m från riktningsändringen (fig. 4). 300 mm Figur 3. Rak rörsektion, min.0,3 m, mellan 2 st 45 -böjar. Skarpa riktningsändringar ökar risken för stopp. Speciell uppmärksamhet krävs därför vid rördragningar där stopp kan förväntas uppstå, till exempel rör från toaletter och diskbänkar. Ju större radie böjen har, desto mindre är risken för stopp. 87 -krökar med kort radie bör därför endast användas för riktningsändringar i anslutningsrör. 2 m 1 m max. 10 m max. 3 WC Figur 4. Krav för användning av kort 87 -böj vid riktningsändring från vertikal till horisontell ledning.

11 Installationsteknik ACO Pipe Anslutningar Anslutning av dräneringsrör skall utföras så att: det ej uppkommer avlagningar som kan leda till stopp det ej inträffar översvämningar som kan skada sanitära enheter kopplade till rörsystemet ventilation/tryckutjämning ligger inom gränsvärdena det finns god tillgänglighet för service. 1. Anslutningar till vertikala ledningar Det lodräta avståndet mellan vattenspegeln i vattenlåset, som är anslutet till ett grenrör, och botten av sidoröret till den vertikala ledningen skall vara min. 100 mm (se fig. 1). Därmed förhindras översvämning från den vertikala ledningen till vattenlåset. 2. Anslutningar mellan horisontella ledningar Anslutning av en horisontell ledning till en annan horisontell ledning görs huvudsakligen vid montage av brunnar för rengöring, inspektion eller nedstigning. Dubbla grenrör bör i dessa fall ej användas (se fig. 2). 3. Anslutningar av vertikala ledningar till horisontella ledningar - Om fallhöjden från vattenlåset i den högst anslutna toaletten är max 9,5 m och max 3 toaletter är anslutna kan den översta anslutningen ha en vinkel på max 45 (se fig. 3). - Om fallhöjden eller belastningen är större används en sidoanslutning; ett rakt horisontellt rör med en längd av min. 0,3 m infogas mellan den vertikala och den horisontella ledningen (se fig. 4). Sidoanslutning är här den strömningstekniskt bästa lösningen och bör väljas om det är praktiskt möjligt. Figur 1 Figur 2 11 Figur 3 Figur 4

12 Installationsteknik ACO Pipe Montering av tätningar ACO har utvecklat en dubbel läppringstätning för att garantera en perfekt tätningsfunktion. Den dubbla läppringstätningen är lätt att ta bort och sätta tillbaka på hondelen på alla rör och rördelar. Detta gör det möjligt att uppgradera tätningsmaterialet på plats, till exempel från EPDM till Viton, utan att använda specialverktyg. Viktigt: Tätningen SKALL monteras i enlighet med vidstående figur och följande anvisningar. Fas 1 Fas Vid utbyte av tätning: Se till att den nya tätningen är av rätt storlek och sort. Anm: EPDM-tätningar är SVARTA, Viton-tätningar är GRÖNA. 2. Se till att såväl tätningen som området kring röret/rördelarna där tätningen ska sitta är rena, torra och fria från damm, smuts eller metallpartiklar. 3. Infoga den torra tätningen i röret/ fogskåran enligt figuren. Obs! Tätningen SKALL infogas så att den dubbla läppringstätningen är vänd bort från rörets/rördelens öppning. 4. Vid sammanfogning av rör och rördelar ska smörjmedel (ACO art. nr ) användas sparsamt vid läppringarna för att underlätta inskjutningen. Fas 3 Fas 4 Klart Använd inga verktyg vid monteringen! Rör, rördelar eller tätningar kan lätt skadas av verktyg.

13 Installationsteknik ACO Pipe Installation i mark ACO Pipe rör i dimension 110 och 160 mm är godkända för markförläggning. Läggningsdjup Markförlagda rör skall förläggas på frostfritt djup. För områden där trafiklast ej förekommer finns inga övriga krav på läggningsdjup. För områden med trafiklast gäller anvisningar i Byggvägledning 10. Kringfyllning Kringfyllning runt röret skall påbörjas först när rörförläggningen har täthetskontrollerats och godkänts. Komprimering Se till att rörledningen ej förskjuts under återfyllning och komprimering. Undvik att tippa fyllnadsmaterialet direkt på rörsystemet. Om komprimeringen görs maskinellt ska utrustningens vikt och tryckkraft tas med i beräkningen för att undvika förskjutning. Fyllnadsmaterialet packas till minst 93 % standard proctor. 100 mm Rördikets återfyllning Jorden från utgrävningen kan användas som fyllning om större stenar och klumpar först avlägsnas. Komprimering av fyllnadsmaterial utanför förstärkta ytor krävs endast om eventuell sättning anses kunna ge upphov till olyckor eller besvärande markförändringar. Överfyllning 600 mm Kringfyllning: Rördiam mm 13 Utjämningsbädd 50 mm

14 Golvtyper ACO Stainless golvbrunnar och golvrännor kan förläggas i alla gängse typer av golv i bostäder, storkök, industrier, simhallar etc. Installation i betonggolv med vanligast förekommande ytskikt eller beläggning visas nedan. Vid förläggning i trägolv, kontakta ACO Drain för råd och anvisningar. Typ 1 Typ 2 15 Betonggolv med slipat ytskikt. Klinker utan tätskikt. Klinker med tätskikt , Typ ,5 26 Typ Betonggolv med epoximassa. Betonggolv med plastmatta Flänstyp 1 Flänstyp 2 Flänstyp 3 Flänstyp , , Installation av golvbrunnar/-rännor i olika golv beskrivs närmare i monteringsanvisningarna på sid Rådgör med Aco Drain om val av lämplig flänstyp för golvkonstruktioner som ej överensstämmer med ovanstående standardlösningar För uppgifter om gällande regler och rekommendationer hänvisas även till följande hemsidor: Byggtjänst (AMA-98) Byggkeramikrådet Svensk Våtrumskontroll 25

15 Installationsanvisning industri- och storköksbrunnar EG , EG 200 Mini-Flex, EG Medium-Flex, EG Maxi-Flex i betong- och massagolv samt klinkergolv utan tätskikt (flänstyp 1 och 3) 1 Placera brunnen i korrekt position i golvet och anslut markröret. 2 Justera in brunnen till rätt höjd med hjälp av medföljande ställfötter. Generellt placeras brunnen med sin överkant i nvå med omkringliggande golvs ovankant. Vid klinkergolv ska hänsyn tas till klinkerplattans och sättmassans tjocklek. 3 Installationen kräver jordning: Använd medföljande jordningsbult (set med M8 bult och mutter). 4 Fyll betong runt brunnen upp till dess överkant. Betongen skall vibreras noggrant för att ge stabil fyllning under hela brunnen och dess kantprofil. Ta bort all skyddstejp från överkanten. 5 Vattentät skarv: Lägg Mastix tätningsmassa, bredd 5-8 mm, mellan brunnens ytterkant och golvets överkant. 6 Montera galler. Observera att tätningsmassa skall användas i enlighet med leverantörens anvisningar. EG 200 Mini-Flex, EG Medium-Flex, EG Maxi-Flex i klinkergolv med tätskikt (flänstyp 2) 1 Placera brunnen i korrekt position i golvet och anslut markröret. 2 Justera in brunnen till rätt höjd med hjälp av medföljande ställfötter. Generellt placeras brunnen med sin överkant i nvå med omkringliggande golvs ovankant. Vid klinkergolv ska hänsyn tas till klinkerplattans och sättmassans tjocklek. 3 Installation med membran: Membranet placeras ovanpå flänsen på brunnens överdel och fixeras med egen fogmassa. 4 Installationen kräver jordning: Använd medföljande jordningsbult (set med M8 bult och mutter). 5 Fyll betong runt brunnen upp till dess överkant. Betongen skall vibreras noggrant för att ge stabil fyllning under hela brunnen och dess kantprofil. Ta bort all skyddstejp från överkanten. 6 Vattentät skarv: Lägg Mastix tätningsmassa, bredd 5-8 mm, mellan brunnens ytterkant och golvets överkant. 7 Montera galler. Observera att tätningsmassa skall användas i enlighet med leverantörens anvisningar. EG 200-EG 300, EG 200 Mini-Flex, EG Medium-Flex, EG Maxi-Flex till plastmatta (flänstyp 4) 1 Placera brunnen i korrekt position i golvet och anslut markröret. 5 Innan läggning av plastmatta skall klämringen tas bort. 10 Skär bort överflödig plastmatta som går in i brunnen Justera in brunnen till korrekt höjd med hjälp av medföljande ställfötter. 6 Rengör brunnen invändigt och lägg ut plastmattan. 11 Montera galler. 3 Installationen kräver jordning: Använd medföljande jordningsbult (set med M8 bult och mutter). 4 Fyll betong runt brunnen upp till dess överkant - beakta plastmattans tjocklek. 7 Skär upp ett hål i plastmattan för klämringen. Skär hål för skruvarna. 8 Värm plastmattan. 9 Montera och skruva fast klämringen. Systemöversikt Kapning / svetsning på arbetsplatsen Att arbeta med rostfritt stål på plats är inte alltid enkelt, eftersom materialet är hårt och kräver speciella verktyg. Om svetsning av rostfritt stål måste utföras på arbetsplatsen är det viktigt att se till att alla svetsade, synliga ytor är av hög och enhetlig finish samt att materialets resistensegenskaper är intakta. Efterbehandling utförd på fabrik ger generellt ett bättre resultat.

16 Installationsanvisning industri- och storköksbrunnar Systemöversikt golvbrunnar EG 200 Mini-Flex, EG Medium-Flex och EG Maxi-Flex Galler för olika användnings- områden och hållfasthetskrav Siltallrik, silkorgar och sandfång som samlar upp föroreningar Vattenlås Överdel Förstärkt överkant som klarar höga hållfasthetskrav Djupt rundade sektioner mellan galler och brunnskropp minimerar risken för smutsansamling Jordningsbult medföljer som standard Ställfötter som förenklar monteringen Fästen för ingjutning 16 Underdel med sidoutlopp Underdel med bottenutlopp Fasade utloppskanter förenklar påskjutning till markrör

17 Installationsanvisning industri- och storköksbrunnar Systemöversikt golvbrunnar EG Galler för olika användnings- områden och hållfasthetskrav Siltallrik och silkorgar som samlar upp föroreningar Vattenlås för bottenutlopp Vattenlås för sidoutlopp Golvbrunn för betonggolv a b a b c c a. Förstärkt överkant som klarar höga hållfasthetskrav d e d e b. Djupt rundade sektioner mellan galler och brunnskropp minimerar risken för smutsansamling Golvbrunn för massagolv a b a b c. Ställfötter som förenklar monteringen d. Jordningsbult medföljer som standard 17 c d f c d f e. Fasade utloppskanter förenklar påskjutning till markrör e e f. Klämring som fixeras med skruvar för vattentät anslutning till plastmatta Golvbrunn för plastmatta b a b a c c d d e e

18 Installationsanvisning golvrännor för industri och storkök EC 150 Mini-Flex, EC Medium-Flex, EC Maxi-Flex i betong- och massagolv samt klinkergolv utan tätskikt (flänstyp 1 och 3) 1 Placera brunnen i korrekt position i golvet och anslut markröret. 2 Justera in brunnen till rätt höjd med hjälp av medföljande ställfötter. Generellt placeras brunnen med sin överkant i nvå med omkringliggande golvs ovankant. Vid klinkergolv ska hänsyn tas till klinkerplattans och sättmassans tjocklek. 3 Installationen kräver jordning: Använd medföljande jordningsbult (set med M8 bult och mutter). 4 Fyll betong runt brunnen upp till dess överkant. Betongen skall vibreras noggrant för att ge stabil fyllning under hela brunnen och dess kantprofil. Ta bort all skyddstejp från överkanten. 5 Vattentät skarv: Lägg Mastix tätningsmassa, bredd 5-8 mm, mellan brunnens ytterkant och golvets överkant. 6 Montera galler. Observera att tätningsmassa skall användas i enlighet med leverantörens anvisningar. EC 150 Mini-Flex, EC Medium-Flex, EC Maxi-Flex i klinkergolv med tätskikt (flänstyp 2) 1 Placera brunnen i korrekt position i golvet och anslut markröret. 2 Justera in brunnen till rätt höjd med hjälp av medföljande ställfötter. Generellt placeras brunnen med sin överkant i nvå med omkringliggande golvs ovankant. Vid klinkergolv ska hänsyn tas till klinkerplattans och sättmassans tjocklek. 3 Installation med membran: Membranet placeras ovanpå flänsen på brunnens överdel och fixeras med egen fogmassa. 4 Installationen kräver jordning: Använd medföljande jordningsbult (set med M8 bult och mutter). 5 Fyll betong runt brunnen upp till dess överkant. Betongen skall vibreras noggrant för att ge stabil fyllning under hela brunnen och dess kantprofil. Ta bort all skyddstejp från överkanten. 6 Vattentät skarv: Lägg Mastix tätningsmassa, bredd 5-8 mm, mellan brunnens ytterkant och golvets överkant. 7 Montera galler. Observera att tätningsmassa skall användas i enlighet med leverantörens anvisningar. EC 150 Mini-Flex, EC Medium-Flex, EC Maxi-Flex till plastmatta (flänstyp 4) 18 1 Placera brunnen i korrekt position i golvet och anslut markröret. 5 Innan läggning av plastmatta skall klämringen tas bort. 10 Skär bort överflödig plastmatta som går in i brunnen. 2 Justera in brunnen till korrekt höjd med hjälp av medföljande ställfötter. 6 Rengör brunnen invändigt och lägg ut plastmattan. 11 Montera galler. 3 Installationen kräver jordning: Använd medföljande jordningsbult (set med M8 bult och mutter). 4 Fyll betong runt brunnen upp till dess överkant - beakta plastmattans tjocklek. 7 Skär upp ett hål i plastmattan för klämringen. Skär hål för skruvarna. 8 Värm plastmattan. 9 Montera och skruva fast klämringen. Kapning / svetsning på arbetsplatsen Att arbeta med rostfritt stål på plats är inte alltid enkelt, eftersom materialet är hårt och kräver speciella verktyg. Om svetsning av rostfritt stål måste utföras på arbetsplatsen är det viktigt att se till att alla svetsade, synliga ytor är av hög och enhetlig finish samt att materialets resistensegenskaper är intakta. Efterbehandling utförd på fabrik ger generellt ett bättre resultat.

NORDIC PP inomhus avloppssystem

NORDIC PP inomhus avloppssystem NORDIC PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

ACO GOLVBRUNN 150/200

ACO GOLVBRUNN 150/200 sid () 0.0. Utgåva Sitac 00/00 ACO GOLVBRUNN 0/00 Golvbrunnar - betonggolv, utan tätskikt, med eventuellt ytskikt ACO Golvbrunn 0/00 är avsedd för bostäder och för utslagsställen med flöde max, l/s. Skydda

Läs mer

MONTERINGSANVISNING Golvbrunn med rutgaller

MONTERINGSANVISNING Golvbrunn med rutgaller MONTERINGSANVISNING Golvbrunn med rutgaller! Läs noga igenom monteringsanvisningen innan montering. Bör installeras av auktoriserad VVS-installatör. Vår ständiga produktutveckling kan medföra ändringar

Läs mer

Pipelife Nordic. PP avloppssystem

Pipelife Nordic. PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Pipelife Nordic PP avloppssystem Nordic PP-rör och rördelar uppfyller alla krav på avloppsrör i samtliga nordiska länder. Oavsett vilka avloppsinstallationer som skall

Läs mer

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem

SMARTLINE PP inomhus avloppssystem SMARTLINE PP inomhus avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning följs. Pipelife

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP

INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP 2013-02-19/HSJ INSTALLATIONSANVISNING WAFIX PP Wafix PP-system är certifierat efter de Nordiska INSTA-CERT reglerna och därför märkt med Nordic Poly Mark. Wafix PP får ej blandas med andra fabrikat. Wafix

Läs mer

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning

ACO Bygg. ACO Self Markrännor. Torrt runt huset med markrännor. ACO Self euroline. Linjeavvattning ACO Bygg ACO Self Markrännor Torrt runt huset med markrännor ACO Self euroline 123 ACO Self Markrännor ACO Self Markrännor Du har kanske sett dem i gågator och på torg, men säkert aldrig reflekterat över

Läs mer

INSTALLATIONSANVISNING ASTO

INSTALLATIONSANVISNING ASTO Januari 2014 INSTALLATIONSANVISNING ASTO Asto är ett komplett inomhusavloppssystem med rör och tillbehör i dimensionerna 58, 78, 110, 160 och 200 mm. Systemet innehåller övergångar till dimensionerna 50

Läs mer

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare

EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 E-mail: wavin@wavin.se 06/05 EuroHEK Omega 2000, 4000 och 5000 Sandavskiljare Installation,

Läs mer

Augusti 1998. Inomhusavlopp

Augusti 1998. Inomhusavlopp Augusti 1998 Inomhusavlopp Wafix HT/PP med Fix lock -den nyutveckla fastsittande tätningsringen och med många stora förbättringar Wafix HT/PP är ett helt nyutvecklat system för inomhusavlopp, som bygger

Läs mer

Installationsanvisning

Installationsanvisning Installationsanvisning Klamring och fixering Avloppssystem måste vara ordentligt upphängt och stadgat för förhindra rörskarvens muff och slätända att glida isär vid de olika driftsbelastningarna. Riktlinjer

Läs mer

7 Gjutasfaltgolv & golvfärger

7 Gjutasfaltgolv & golvfärger 7 Gjutasfaltgolv & golvfärger INDUSTRIGOLV Daboleum SF: 7.1 Sockeldetalj 20 mm. 7.1.1 Sockeldetalj 2*20 mm. 7.1.2 Resistenslista. 7.1.3 Daboleum HD: 7.2 Sockeldetalj. 7.2.1 Daboleum N: 7.3. Sockeldetalj

Läs mer

Installationsanvisning Stormbox

Installationsanvisning Stormbox Installationsanvisning Stormbox Allmänt Stormboxkassetterna skall installeras enligt denna monteringsanvisning samt enligt eventuella lokala föreskrifter. Stora mängder vatten infiltreras på ett koncentrerat

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-110 Driven vändskiva 180º HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 14 35 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten

MIRI PUMPFIX F. Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten BSAB R3.13 MIRI PUMPFIX F Bakvattenventil med inbyggd pump för fekaliehaltigt avloppsvatten MIRI PUMPFIX-F bakvattenventil är försedd med inbyggd skärande pump för utpumpning av avloppsvatten vid bakvattenflöde.

Läs mer

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER

SKÖTSEL OCH STÄDNING GOLV LINOLEUMMATTA OLJADE ELLER SÅPADE TRÄGOLV STEN- OCH KLINKER SKÖTSEL OCH STÄDNING Bostadens material och ytskikt är i regel tåliga och lätta att hålla rena. De flesta materialleverantörer har omfattande dokumentation om materialens egenskaper i olika avseenden,

Läs mer

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll

HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll 10-109 Driven vändskiva 900 HANDBOK viktiga handlingar för installation och underhåll Doc. nr. 521 11 80 Edition1 2010/02 Om handboken I den här handboken hittar du all information som behövs för att

Läs mer

Installation avlopp. Badrum / vattenlås under tvättställ. Badrum / WC Toalettstol. För väggutlopp. För golvutlopp rakt under bottenventilen

Installation avlopp. Badrum / vattenlås under tvättställ. Badrum / WC Toalettstol. För väggutlopp. För golvutlopp rakt under bottenventilen Badrum / vattenlås under tvättställ För väggutlopp 807 55 58** / Vattenlåssats 11/4 x 40 vägg, vit 807 51 33* / Vattenlåssats 11/4 x 40 vägg, krom För golvutlopp rakt under bottenventilen 4120-09003 /

Läs mer

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3

2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP. Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 2014-06-04/INOWA INOWA MONTERINGS- ANVISNING INOWA INOMHUSAVLOPP AV PP Inowa monteringsanvisning Inledning www.terana.se 1 (8) 3 Ett kraftigt system för både öppen och dold installation. INOWA är ett komplett

Läs mer

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic

Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Instruktioner för montage av rutschkanor i rostfritt stål av typerna DPP och Basic Tack för ditt förtroende. Din belöning kommer att vara en kvalitetsprodukt och dina barns glädje. Inledning I handen har

Läs mer

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor.

ARBETSBESKRIVNING. Alla underlag som är stabila och utan sprickor. Här är några exempel på lämpliga ytor. ARBETSBESKRIVNING Förbehandling av underlaget Underlaget ska vara väl rengjort, stabilt, torrt och fritt från spår av olja, fett, gammal färg eller andra ämnen som kan påverka vidhäftningen. Underlaget

Läs mer

Golvspackling Råd och tips

Golvspackling Råd och tips Combimix Gör-det-själv GOLVAVJÄMNING Golvspackling Råd och tips Ett ojämt och buktigt golv måste avjämnas innan den slutgiltiga golvbeläggningen installeras (t ex plastmatta, klinker eller parkett). En

Läs mer

Innehållsförteckning TEKNISK INFORMATION

Innehållsförteckning TEKNISK INFORMATION Innehållsförteckning TEKNISK INFORMATION Produkt Sid Beständighetstabell för gummi... 5 Gummipackningar... 11 Kemikaliebeständighet hos termoplaster... 12 Kemiska och fysikaliska egenskaper hos olika gummi...

Läs mer

Produktkatalog ROSTFRIA GOLVBRUNNAR & GOLVRÄNNOR

Produktkatalog ROSTFRIA GOLVBRUNNAR & GOLVRÄNNOR Produktkatalog ROSTFRIA GOLVBRUNNAR & GOLVRÄNNOR Storkök K O K G R Y TA S P Ä R R Ä N N A D I S K M A S K I N D I S K B Ä N K U P P S A M L I N G Sanitetsbrunnar B A D R U M B A D H U S S J U K H U S T

Läs mer

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011

Installationsanvisningar för BIOROCK 2011 Installationsanvisningar för 2011 LÄS NOGA HELA MANUALEN INNAN INSTALLATION AB Evergreen Solutions West 08 4100 77 27 031 744 07 37 040 630 29 66 Innehåll Det viktigaste kom ihåg inför din installation:...

Läs mer

PURUS LINE, TILE INSERT

PURUS LINE, TILE INSERT DESIGNBRUNNAR PURUS LINE, TILE INSERT DITT PERSONLIGA VAL Man ska trivas i badrummet. Platsen där man både startar och avslutar dagen. Purus designbrunnar är exempel på hur kreativitet och utveckling kan

Läs mer

Kompletta pressrörssystem

Kompletta pressrörssystem Kompletta pressrörssystem för kylvattensystem, värme- och klimatanläggningar Elförzinkat stål, Dim 12-108 mm Innehållsförteckning...Sida Fördelarna med Tubmans pressrörssystem... 4 Generell information

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C.

LÄGGNINGSANVISNING. LÄGGNINGSTEMPERATUR Den idealiska läggningstemperaturen är 20 men den kan variera mellan 15 och 28 C. Vi rekommenderar att du läser igenom nedanstående läggningsanvisning noggrant så att du inte glömmer något och kan njuta i fulla drag av ditt golv under många år framöver. LÄGGNINGSANVISNING ANVÄNDNING

Läs mer

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil

Presskopplingar. Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Presskopplingar Koppar Rostfritt Elförzinkat V-pressprofil Altech Presskopplingar Altech presskopplingar består av ett brett sortiment i tre olika material: Koppar/rödgods: För tappvatten och värme samt

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Bakvattenventiler ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

Guide för badrumsinstallation

Guide för badrumsinstallation Guide för badrumsinstallation Steg för steg-installation av dina skåp Vi lägger ner mycket arbete på att det ska vara så enkelt som möjligt för dig att montera och installera din badrumsinredning på egen

Läs mer

www.jafo.eu MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR I PLAST OCH TILLBEHÖR UTGÅVA 3

www.jafo.eu MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR I PLAST OCH TILLBEHÖR UTGÅVA 3 UTGÅVA 3 Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisningen följs. MONTERINGSANVISNING FÖR GOLVBRUNNAR

Läs mer

Gamla golvbrunnar. Hitta rätt bland gamla golvbrunnar

Gamla golvbrunnar. Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Utgåva 4 Gamla golvbrunnar Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Vid besiktning av våtrum kan det ofta vara svårt att identifiera golvbrunnens fabrikat och ålder. Vi har i detta kompendium sammanställt äldre

Läs mer

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum

Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum Installation av Uponor Golvvärmesystem i enstaka rum UPONOR VVS GOLVVÄRME UPONOR PUSH 12 Golvvärmeinstallation i enstaka rum med shuntgrupp. är speciellt utvecklad för att ansluta ett golvvärmesystem i

Läs mer

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv

Att foga och täta. Handledning för dig som gör det själv Att foga och täta Handledning för dig som gör det själv När ska man foga och täta? Fogmassan fyller ut hålrum i en konstruktion där det finns risk för rörelser mellan olika byggnadsmaterial, till exempel

Läs mer

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR

KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR KORRUGERADE RÖR och FÖRLÄNGNINGS DELAR PP Korrugerad 9AI9/9492> :8=J/0 =4788 Avledning av regnvatten Avledning av industriellt avloppsvatten Avledning grundvatten Avledning av smutsvatten från hushåll

Läs mer

FORMICA MAGNETIC LAMINATE

FORMICA MAGNETIC LAMINATE FORMICA MAGNETIC LAMINATE Formica Magnetic är ett dekorativt laminat med alla fördelar och samma garanterade kvalitet som traditionella Formica laminat men med ytterligare fördelar perfekta för kommunikation

Läs mer

Mapress monteringsanvisning.

Mapress monteringsanvisning. Mapress monteringsanvisning. nvisning gäller för Mapress koppar, elförzinkat stål och rostfritt stål. Mapress monteringsanvisning 1 Monteringsanvisning 3 1.1 Utföra Mapress skarv 3 1.2 Placering av korrosionsskydd

Läs mer

Golvplattor KMAB 200803-03

Golvplattor KMAB 200803-03 Golvplattor KMAB 200803-03 Iron black Tack vare en ny tillverkningsmetod så kan golvplattor tillverkas till hållbara och slitstarka mosaikplattor i magnetit. Pressningen bygger på en teknik med endast

Läs mer

Rostfria brunnar. från Furhoffs

Rostfria brunnar. från Furhoffs Rostfria brunnar från Furhoffs Furhoffs Rostfria Kvalitet in i minsta detalj Redan 1899 startade Carl Furhoff ett litet kopparslageri i Skövde för tillverkning av kaffepannor, kittlar, tvättgrytor med

Läs mer

8. Städning och underhåll

8. Städning och underhåll 8. Städning och underhåll Golv och väggar med plattor av keramik är extremt tåliga. Erfarenheter från olika typer av miljöer med hårda påfrestningar under lång tid är goda. Förutom mekaniskt slitage tål

Läs mer

nivito Instruktionsmanual w w Flo FL-100 Flo FL-110 Rostfritt stål - köksblandare 230mm 170mm 200mm

nivito Instruktionsmanual w w Flo FL-100 Flo FL-110 Rostfritt stål - köksblandare 230mm 170mm 200mm nivito Instruktionsmanual Rostfritt stål - köksblandare w w Flo FL-100 Flo FL-110 230mm 170mm 200mm Explode Rostfritt stål Köksblandare 2 1 3 4 5 Blandarens delar 6 7 8 9 18 19 20 21 22 23 24 10 11 12

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se

MONTERINGSANVISNING. www.isotimber.se MONTERINGSANVISNING www.isotimber.se Isolerande och bärande väggsystem IsoTimber är ett väggsystem för ytterväggar och innerväggar. IsoTimber är trä och luft, inga andra material. IsoTimber väggsystem

Läs mer

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se

Purus Line. En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum. www.purusline.se Purus Line En väggnära golvbrunn för ett trendigt badrum Purus är sedan många år anslutet till Säker Vatteninstallation, Byggkeramikrådet och Golvbranschens Riksorganisation. Det gör valet tryggt, oavsett

Läs mer

ENM-10 Nivåvippor. Teknisk specifikation

ENM-10 Nivåvippor. Teknisk specifikation ENM-10 Nivåvippor Teknisk specifikation Innehållsförteckning Innehållsförteckning ALLMÄN BESKRIVNING...2 Allmän beskrivning...2 LISTA ÖVER KEMISK RESISTANS... 7 Lista över kemisk resistans... 7 ENM-10

Läs mer

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta

Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Monteringsanvisning för Purus Multi 300 monteringsplatta Version 16.03.10 För montering av Purus golvbrunnar 150 och 130 mm i golv av träbjälklag. RSK 713 36 90 Paketet innehåller: Ant. Aritkel RSK nr.

Läs mer

Backventil. Översvämningsskydd

Backventil. Översvämningsskydd Backventil för Översvämningsskydd från Backventil / Översvämningsskydd Den nyligen omkonstruerade backventilen från REDI innebär ett enkelt och effektivt sätt att undvika översvämningar på grund av returflöde

Läs mer

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm.

Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Stork Elgolvvärme - KabelKit Installationspaket för el-golvvärme för våtutrymmen och klinker mm. Tillämpning Stork KabelKit passar både renoveringsobjekt och för nybyggnation för alla typer av golv, exempelvis

Läs mer

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.

Byggvägledning. Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix. Byggvägledning UGalfixver1-0902 Alfix A/S H.C. Ørstedsvej 13 DK-6000 Kolding Danmark T +45 75 52 90 11 F +45 75 50 40 11 alfix@alfix.dk www.alfix.dk Unidrain A/S Fabriksgatan 7 S-411 04 Göteborg Sweden

Läs mer

Nordic. PP avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC

Nordic. PP avloppssystem PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC PIPES FOR LIFE PIPELIFE NORDIC Nordic PP avloppssystem Denna produkt är anpassad till Branschregler Säker Vatteninstallation. Leverantören garanterar produktens funktion om branschreglerna och monteringsanvisning

Läs mer

Monteringsanvisning Purus Line

Monteringsanvisning Purus Line Monteringsanvisning Purus Line För träbjälklag med klinker och rostfri ram/sil Lådan innehåller: 1 Golvbrunn. 2. Rostfri ram/sil 3. Monteringsram träbjälklag (H: 35 mm). 4. Träskruvar (12 st.) 5. Rostfri

Läs mer

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide

easy&cosy heat mat 150 Installationsguide easy&cosy heat mat 150 Installationsguide SE Fig. 1 Fig. 2 Fig. 4b Fig. 5 Fig. 8a Fig. 8b Fig. 3 Fig. 4a Fig. 6 Fig. 7 Fig. 9 Fig. 10 0,5 m Room : Date : Produktspecifikationer easy&cosy heat mat 150 W/m²

Läs mer

Tekniskt datablad. European Technical Approval ETA N o 10 / 0212. Utgåva 09 / 2010. Hilti Brandskyddsbandage

Tekniskt datablad. European Technical Approval ETA N o 10 / 0212. Utgåva 09 / 2010. Hilti Brandskyddsbandage Tekniskt datablad Hilti Brandskyddsbandage CFS-B Hilti Brandskyddsbandage CFS-B European Technical Approval ETA N o 10 / 0212 Utgåva 09 / 2010 Hilti Brandskyddsbandage CFS-B Utgåva 09/2010 sida 1 Brandskyddsbandage

Läs mer

MONTERINGS- ANVISNING

MONTERINGS- ANVISNING Art nr 1MONT 007 SE 2010-04-01 utg 2 MONTERINGS- ANVISNING Sanitetsbrunn FURO 007 Rens- och spolbrunn FURO 195 KLINKERGOLV K1 KLINKERGOLV K3 KLINKERGOLV K4 KLINKERGOLV K5 GOLV MED PLASTMASSA OCH STÅLSLIPAT

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook

MONTERINGSANVISNING. System Rada Outlook INNEHÅLL 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Sensorboxen... 4 5. Transformator... 4 6. Sensorer... 5 7. Skruvinfästningar... 5 8. Montering av handstyrd IR-sensor...

Läs mer

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas.

Så funkar EcoDry MANUAL. Fakta EcoDry: OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. MANUAL OBS. Läs igenom hela manualen innan montering påbörjas. Så funkar EcoDry Porslin Porslin är mycket mer hygieniskt och lättare att hålla rent än andra material som plast eller liknande. Urinslang

Läs mer

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17

yttervägg 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Ver 1.3 Rev 2012-02-17 0190/05 Anvisningar Drift & Underhåll Knauf fasadsystem Aquapanel ventilerat med puts Innehållsförteckning Reparation av mindre skador... 3 Reparation av större skador... 3 Rengöring av fasad... 3 Påväxt

Läs mer

Montering och Bruksanvisning PVC fönster

Montering och Bruksanvisning PVC fönster Montering och Bruksanvisning PVC fönster Detta behövs för att montera ett fönster: Rev.nr 130206 Borrmaskin/Skruvdragare Skruv för infästning Vattenpass Tumstock Kilar (boardbitar) Drevisolering Leverans

Läs mer

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz

GRUNDFOS DATAHÄFTE. Sololift+ Små avloppspumpstationer 50 Hz GRUNDFOS DATAHÄFTE Sololift+ 50 Hz Innehåll Inledning Användning 3 Produktprogram 3 Funktion 3 Godkännanden 3 Sololift+ WC Sololift+ WC 4 Användning 4 Pumpad vätska 4 Egenskaper 4 Komponenter 4 Tekniska

Läs mer

Stambyte i. bostäder. Avloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP

Stambyte i. bostäder. Avloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP Stambyte i bostäder. vloppsinstallationer med avloppssystemen PEH, Silent-db20 och Silent-PP Kan man verkligen använda plast vid stambyte? Det är den vanligaste frågan vi på Geberit får av beställare och

Läs mer

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats

- läggningssats (kofot (dragstång), distanser (1-8 mm) och Unilink-anpassad slagkloss) - undergolvssystem (Quick Step -folie) - rengöringssats Läggningsanvisningar för Unilink Allmänt Unilink är ett nyskapande system för installation av laminatgolv utan lim. Panelerna kan klickas ihop tack vare den sinnrika formen på noten och sponten. Se bild

Läs mer

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858)

PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) www.wavin.se AB Svenska Wavin Kjulamon 6 SE-635 06 Eskilstuna Tel: +46 (0)16-541 00 00 Fax: +46 (0)16-541 00 01 email:wavin@wavin.se 01/ /10 PEK Oljeavskiljare, Klass-II (EN858) Instruktion för installation,

Läs mer

nora tillbehör - Installations rekommendationer

nora tillbehör - Installations rekommendationer nora tillbehör - Installations rekommendationer Trappnosar, trappvinklar nora profiler är gjorda av gummi. Kontakt eller dispersionslim kan användas för limning av nora profilerna (efter samråd med berörda

Läs mer

RIKTLINJER FÖR RENGÖRING

RIKTLINJER FÖR RENGÖRING Allmänt Knauf AMF mineralplattor finns med många olika ytbehandlingar. Ytorna rengörs med olika metoder. Normalt behöver inte innertakspannor rengöras i de flesta standardtillämpningar, men rengöring kan

Läs mer

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank

VÄGGAR OCH TAK. Skötselråd för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank VÄGGAR OCH TAK för väggar och tak målade med Scotte 3,5, 7 och 20 Beckerplast 3, 7 och 20 Scotte GT 20 Elegant Väggfärg Matt och Halvblank Vattenburna färgers goda egenskaper uppnås först efter ett par

Läs mer

Evercrete Vetrofluid

Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid Evercrete Vetrofluid är ett speciellt impregneringsmedel som skyddar betong från försämring. Dess huvudsakliga formula baseras på vattenglas med en speciell katalysator som tillåter

Läs mer

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER EFTER RELINING MED PROLINE-METODEN.

DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER EFTER RELINING MED PROLINE-METODEN. Sidan 1 av 5 DRIFT & SKÖTSELINSTRUKTIONER EFTER RELINING MED PROLINE-METODEN. Efter utförd relining med Prolinemetoden finns några viktiga punkter att tänka på vid fortsatt upprustning eller underhåll

Läs mer

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA

MONTERINGSANVISNING FÖR ARTISAN RULLVARA 1 (2) Materialet Materialet är en vävd vinylmatta som har en baksidesbeläggning av glasfiberarmerad vinyl. Följ därför de anvisningar från GBR som gäller vinylmattor för montering och val av lim. Eftersom

Läs mer

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete

Modern Betong. Fogfria golvlösningar. Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Modern Betong Fogfria golvlösningar Hållbara och dekorativa golv i polyuretan, epoxi och Ucrete Polyuretan Den mest övertygande egenskapen hos polyuretan är dess förmåga att tillmötesgå olika krav genom

Läs mer

Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas?

Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas? Capo Sweden har ett utav Sveriges mest kompletta sortiment på kakellister, rörelsefogprofiler och listellos. Är det ändå något som saknas? Hör i så fall av dig. Nämnde vi föresten att Capo Sweden säljer

Läs mer

Pipelife BDR byggdränering

Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdränering Pipelife BDR byggdräneringssystem Pipelifes utveckling mot nya och bättre produkter styrs i hög grad av önskemål från framsynta konsulter och entreprenörer. Som ett resultat

Läs mer

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27

Genomföring. Dimension A B C DY 110-180 25 40 22 DY 200-1000 31 50 27 TILLBEHÖR 8:101 Genomföring VÄGGENOMFÖRING 6510 Vår originaltätning F801 är avsedd som vattenspärr vid ingjutning av rör i betongväggar och golv. Den är konstruerad för att fungera bekymmersfritt vid både

Läs mer

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB

Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV. Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare. Herrljunga Terrazzo AB 2014-03-27 1 (5) Skötselanvisningar för TERRAZZO GOLV Slitstarka Stengolv som läggs av egna hantverkare Herrljunga Terrazzo AB Box 13, SE-524 21 Herrljunga Office +46 (0)513-78 50 00 www.terrazzo.se 2014-03-27

Läs mer

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv

Installationsmanual. Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv GOLVVÄRMESYSTEM Installationsmanual Thermopads Golvvärme Värmekabelkit 10W/m för tunna golv Värmekabel 17W/m för betong golv Värmekabelmatta 10W/m för tunnagolv Thermopads Pvt Ltd. #28, Nagarjuna Hills

Läs mer

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt.

Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Tack för att ni har valt vår produkt! Vi hoppas ni skall få mycket glädje och nytta av den under många år framåt. Kontrollera din beställning direkt i anslutning till leveransen - Du måste meddela säljaren

Läs mer

BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR HANTERING AV SKIVA MED UNDERLIMMAD DISKHO FÖRVARING

BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR HANTERING AV SKIVA MED UNDERLIMMAD DISKHO FÖRVARING 1 (6) DATUM 2014-10-21 UTGÅVA 6 ART NR 39270 BÄNKSKIVOR I LAMINAT TILL DIG SOM MONTERAR Dessa anvisningar är till hjälp vid montering av bänkskivor med laminatyta. Felaktig hantering kan avsevärt förkorta

Läs mer

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE

MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE BÄTTRE BADRUM SV MONTERINGSANVISNING BADKAR GLIMMINGE Art.nr. BG1313SLE BG1313NLE RSK.nr 7303174 7303173 Monteringsanvisning Glimminge 20130508-1.2 Innehåll: Installation av badkar med frontpanel, följ

Läs mer

Vad är rostfritt stål? Fe Cr > 10,5% C < 1,2%

Vad är rostfritt stål? Fe Cr > 10,5% C < 1,2% Cr > 10,5% C < 1,2% Vad är rostfritt stål? Järnlegering med 10,5 % krom och 1,2 % kol, vilket krävs för att det självläkande ytskiktet (passiva skiktet) som ger korrosionshärdigheten skall kunna bildas

Läs mer

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3

Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Monteringsanvisning Air-radvent Vinklad v 1.3 Patenterad av Fastighetsidéer i Forshaga AB Fastighetsidéer i Forshaga AB, Aspliden 9, 667 33 Forshaga Tel/fax:054-87 28 20 Mobil:0768-28 20 20 e- post: post@fastighetsideer.se

Läs mer

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER

FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER FÄRDIGPACKAT PÅ DAHLCENTER Vill du slippa köer både i butiken och trafiken? På DahlCenter finns dina beställda varor klara för upphämtning direkt på morgonen. Allt är packat och klart, så du snabbt kan

Läs mer

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år.

Följ anvisningarna noga så får du glädje av din förbränningstoalett under många år. När du öppnar emballaget Kontrollera att kartongen och innehållet inte är skadat efter transport. Vid skador, kontakta transportör eller återförsäljare. Ett garantibevis/registreringskort medföljer toaletten.

Läs mer

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR

DAGVATTEN OCH TRUMRÖR RÖR OCH BRUNNAR DAGVATTEN OCH TRUMRÖR Säker lösning på dräneringar, dagvattenavlopp och trumrör. Trumrör används för att leda dränerings- eller dagvatten under marken. Mindre (110 mm) dagvattenrör används

Läs mer

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1

Monteringsinfo. Produkter. Generellt. Platttyper. Nr. 2.101 - S Mar. 2000 SfB (4-) Sq 4 Sida 1 Sida 1 Plattsättning med cementbaserat sättmedel. Dessa anvisningar redogör för de viktigaste momenten vid sättning och läggning av keramiska plattor enligt tunnsättningsmetoden. De gäller för arbeten

Läs mer

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP

Pipelife Pragma. Markavlopp av PP Pipelife Pragma Markavlopp av PP Pragma Ett rör flera användningsområden Ledningssystem och miljö Utbytestakten för rörnät inom svensk VA-försörjning har minskat drastiskt under senare år. En trend som

Läs mer

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg

B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg. B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.06.300 U-värde (putsad vägg): 1,049 Vikt per block: 3,6 kg B.10.300 U-värde (putsad vägg): 0,649 Vikt per block: 3 kg B.15.300 - kommer under 2015 U-värde (putsad vägg): 0,462 Vikt per block: 4,5 kg

Läs mer

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar

Vattenskadesäkert byggande VASKA. Vattenskaderisker Råd och anvisningar Vattenskadesäkert byggande VASKA Vattenskaderisker Råd och anvisningar Här inträffar skadorna! Tvättstuga 7% Annat utrymme 29% Kök 23% Toalett 4% Bad/Dusch 37% Se över villans ledningssystem, tätskikt

Läs mer

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik

Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik 1(5) Allmänna föreskrifter gällande betongval och gjutteknik Betonggolv dimensioneras efter allmänna krav beroende på verksamhet och belastning. Konstruktören har alltid ansvaret för att beräkningen av

Läs mer

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense

MONTERINGSANVISNING. System Rada Sense Rada duschhuvud Rada Sense Dusch sensor Rada Sense Dusch-dusch sensor INNEHÅLL Monteringsanvisning... 2 1. Viktig information... 2 2. Rörinstallation... 2 3. Blandarlådan... 3 4. Transformator... 4 5.

Läs mer

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll

Kakel och klinker är produkter av naturens eget material. miras produkter för professionellt underhåll Kakel och klinker är produkter av naturens eget material x miras produkter för professionellt underhåll x Kakel och klinker av keramik har liksom natursten använts på golv och väggar under årtusenden.

Läs mer

Hitta rätt bland gamla golvbrunnar

Hitta rätt bland gamla golvbrunnar Hitta rätt bland gamla golvbrunnar www.jafo.eu JAFO AB, Lund 0910. Med reservation för eventuella ändringar. Utgåva 3 INFORMATION OM ÄLDRE GOLVBRUNNAR Vid besiktning av våtrum kan det ofta vara svårt att

Läs mer

since 1928 ALBIN PUMP AD since 1928

since 1928 ALBIN PUMP AD since 1928 since 1928 ALBIN PUMP AD since 1928 LITEN JÄTTE För att skapa en riktigt bra produkt krävs naturligtvis massor av kunskap och nytänkande. Men viktigast av allt är att lyssna på våra kunders behov. Då

Läs mer

NSP Brasvärme -funktion och design

NSP Brasvärme -funktion och design Monteringsanvisning NSP Markör bild NSP Brasvärme -funktion och design Användningsområde -Avståndsreducering för CE-godkända braskaminer/eldstäder/skorstenar med avståndskrav till brännbart material. -n

Läs mer

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se

Monteringsanvisningar. Fönster och dörrar. 046-122 440 www.fonsterdirekt.se Monteringsanvisningar Fönster och dörrar 046-122 440 www.fonsterdirekt.se FönsterDirekt 2012 Installationsanvisningar Anvisningarna gäller fönster och dörr som monteras i vägg. Placering av distansbrickorna/kilarna

Läs mer

Installation, svetsning och underhåll

Installation, svetsning och underhåll Installation, svetsning och underhåll Givetvis måste noggrann slaggborttagning utföras där detta förekommer. Förvärm om möjligt till 200 C, men ej över 20 C, innan svetsningen påbörjas, och håll temperaturen

Läs mer

Tjocklek 2 3mm Vätskegenomsläpplighet ingen. Vikt ca7kg/m2 Inverkan av termochock ingen. Tryckhållfasthet 42N/mm2 Kemikalieresistens se sep info

Tjocklek 2 3mm Vätskegenomsläpplighet ingen. Vikt ca7kg/m2 Inverkan av termochock ingen. Tryckhållfasthet 42N/mm2 Kemikalieresistens se sep info AcryMaster Industry200 är avsedd för industrigolv och andra ytor där höga krav ställs på vätsketäthet, korrosionsskydd, halksäkerhet, dammfrihet och hygien. Golvet lägges i utrymmen där slitaget är lättare

Läs mer

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar

ACO MIRI Teknik. Katalog 2009. Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Katalog 2009 Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation Minipumpanläggningar ACO MIRI Teknik Normer och anvisningar för projektering, dimensionering och installation

Läs mer

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar

Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar Brandtätning av ventilationsgenomföring i väggar 1. 1A. 2A. 3. 3A. BRANDTEKNISK KLASS EI30 - EI90 1. Genomföring i gipsvägg med genomgående isolering., tjocklek 2x30 mm 1A. Genomföring i gipsvägg med bruten

Läs mer

INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR

INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR INDORTEC 2E ETT FRIKOPP- LINGSSYSTEM FÖR KLINKER FRÅN ARDEX OCH GUTJAHR 1 IndorTec 2E LÄGG KLINKER OCH GRANITKERAMIK PÅ ANNARS HELT OMÖJLIGA UNDERLAG, UTAN ATT RISKERA SPRICKOR SÄG JA TILL LÄGGNING PÅ

Läs mer

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL

LÄGGNINGSANVISNING. WoodFiber BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT VERKTYG FÖRBEREDELSER EXEMPEL LÄGGNINGSANVISNING BJOORN WOODFIBER PLANK VIKTIGT Vid inköp av golv rekommenderas alltid ca. 5% marginal/spill för bearbetning och materialanpassning. Läs igenom hela läggningsinstruktionen noga innan

Läs mer

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner.

Material som kan orsaka statisk elektricitet, tex. plaströr, får inta användas, eftersom detta kan orsaka explosioner. Tips och råd om mottagnings förhållanden till ett förråd/ en silo Det finns flera leverantörer och modeller av pellets förråd och pellets silo på marknaden. Undersök i första hand om det finns något som

Läs mer