KVALITETSRAPPORT 2011

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "KVALITETSRAPPORT 2011"

Transkript

1 KVALITETSRAPPORT 2011 Eric Ruuth Kulturhus Sammanfattning Det är nu andra året som vi jobbar med Qualis som verktyg. Det var först 2010 som det fanns en Qualismodell för kulturskolor. Vi har under hösten gjort en självvärdering såväl i tvärgrupper som arbetslag. Eftersom vi ser oss som en helhet har vi slagit ihop Qualis för Kulturskolor och Qualis för Fritidsgårdar till Qualis för Kulturhus. Vi har också jobbat med dem separat i de olika arbetslagen. Under våren kommer vi att göra enkäterna för att sedan göra en extern granskning hösten Vi har under det gångna året gjort en likabehandlingsplan och en handlingsplan mot alkohol och narkotika. Vi har gjort vissa omdisponeringar av lokaler för att undvika överhörning från ljudstarka instrument. Vi behöver göra ytterligare förbättringar framförallt på de olika skolorna. Vissa förbättringar avseende ventilation har också gjorts. Vi kommer att göra några nya mallar för utvecklingssamtal för att anpassas till grupper och de yngre eleverna. Vi håller vår gemensamma och dokumenterade värdegrund levande genom att den tas upp på varje medarbetarkonferens. Under året 1

2 har Eric Ruuth gjort 150 evenemang av olika slag. Det gör att det finns många tillfällen för barn och unga att framträda i olika sammanhang. Detta sker med en mångfald av uttrycksformer. Övergripande förutsättningar Intresset för våra verksamheter har ökat under de senaste åren. Det se vi framförallt på de växande köerna. Längst kö har vi för tillfället i dans och sång. Aktuellt köläge: Instrument: 304 Dans: 174 Drama 34 Totalt 512 Ämnen med längst kö: Dans 174 Sång 65 Elgitarr 53 Vi kommer under våren att starta 3 nya dansgrupper. Om avgiftshöjningen beslutas i fullmäktige i februari vad gäller dans (750:-) så blir undervisningen självfinansierad om varje grupp består av minst 15 elever. Budget på Eric Ruuth 2002 till ER Kulturskola 12,57 årsarbetare ER Ungdom 3,0 årsarbetare Totalt 7,6 miljoner 2003 ER Kulturskola 12,57 årsarbetare ER Kulturskola 4,35 årsarbetare (1,35 tillägg för att kunna ha helgöppet) Totalt 8,5 miljoner 2004 ER Kulturskola 12,57 årsarbetare ER Ungdom 4,35 årsarbetare Totalt 8,3 miljoner 2005 ER Kulturskola 11,57 årsarbetare (neddragning med 1 årsarbetare) ER Ungdom 4.5 årsarbetare Totalt 8,5 miljoner 2006 ER Kulturskola 11,73 årsarbetare (0,16 för att undervisa på Särskolan) ER Ungdom 4,5 årsarbetare Totalt 9 miljoner 2007 ER Kulturskola 11,73 årsarbetare ER Ungdom 4,5 årsarbetare Totalt 9,2 miljoner 2008 ER Kulturskola 12,33 årsarbetare Delvis återställande med 0,6) ER Ungdom 4,90 årsarbetare (förstärkning med 0,4 Totalt 9,6 miljoner 2009 ER Kulturskola 12,33 årsarbetare ER Ungdom 4,9 årsarbetare Totalt 9,9 miljoner 2010 ER Kulturskola 12,53 årsarbetare ( 0,20 för att administrera Kultur i Skolan) ER Ungdom 4,9 årsarbetare Totalt 10,7 miljoner 2011 ER Kulturskola 12,28 årsarbetare Totalt 10,4 miljoner 2

3 ER Ungdom 4,9 årsarbetare 2012 ER Kulturskola 12,28 årsarbetare Totalt 10,8 miljoner ER Ungdom 4,9 årsarbetare (att skillnaden är så stor från 2009 är att de pengar som vi köper in föreställningar åt skolorna nu lagts på vår budget (ca ) Reflektion: ER Kulturskola hade 12, 57 årsarbetare 2002 som användes för att ge kurser i instrument, dans och teater är har det utrymmet minskat till 12,28 trots att befolkningen under samma tid ökat från till över Kön har växt från ca 120 elever 2002 till 500 år Detta är något som måste beaktas i kommande budgetprocesser. Eric Ruuth har 2 gånger under denna period varit nominerad som en av de 3 bästa skolorna i Sverige. Det borde vara en självklarhet att fler barn och ungdomar får möjlighet att delta i en så välrenommerad verksamhet. Kommunövergripande evenemang Eric Ruuth Nationaldagen i Tivoliparken Genomförande Planering Driftskostnader Totalt Kulturnatten Genomförande fre-sön Planering Driftskostnader Totalt Bunkenfestivalen i Tivoliparken Genomförande Planering Drifskostnader Bidrag från Ungdomsrådet Totalt Resa till Musikfestivalen i Ålborg (ca 50 ungdomar från hela kommunen) Planering Genomförande Busskostnad Anmälningsavgifter Totalt Diverse invigningar, medverkan vid kommunala evenemang mm (ledarforum, julskyltning, vår-och julkonsert i Sessionssalen mm) Totalt Dessa kostnader är mestadels personalkostnader men även driftskostnader såsom artistarvoden, transporter, hyror mm 3

4 Vi ser det som viktigt att vara med vid dessa tillfällen men vi klarar inte vår budget i och med detta. Kulturförvaltningen är också beroende av oss vid flera av dessa evenemang. Vi behöver resursförstärkning för att klara detta. Hela Barnet Hela Vägen Eric Ruuth Kulturhus in i framtiden Utveckling Lustfaktorn är viktig. Vi ska vara öppna och nyfikna på nya arbetssätt. Öppna upp för ny teknik utan fysiska och rumsliga begränsningar. Öppna upp för uttrycksformer från andra kulturer. Ta till vara kunskaper från barn, unga och vuxna. Vi ska vara en öppen mötesplats som ger möjlighet till informella och vardagliga kontakter mellan barn, unga och vuxna oavsett bakgrund eller livsstil Vi erbjuder barn och unga ett rikt och varierat utbud som ger en meningsfull och lustfylld fritid Framtidstro Använda kulturella uttrycksformer som verktyg för att stärka självkänsla och identitet som ger frihet att utvecklas som individ. Vi ska ge barn och ungdomar kunskaper i olika genrer, förmedla kulturarvet och samtidigt arbeta med ungdomskulturens uttrycksformer Vi verkar för att barn och unga ska kunna påverka och ha inflytande över verksamhet och innehåll för att vi ska kunna erbjuda aktiviteter som svarar upp mot deras önskemål Helhetssyn Viktigt att vara en platt organisation med stor delaktighet Eric Ruuth är navet i samarbete mellan skolor/grupper Vi skall vara ett viktigt inslag i kommunens kulturliv Mångfald. Vi samarbetar med andra verksamheter i och utanför huset Koncerntänkande och kommunikation Image Utåtriktade! Service! Positiv kommunikation! Vi har Öppet Hus hela året Qualis A. Trygghet och trivsel Vi har nu en handlingsplan för alkohol och narkotika samt en likabehandlingsplan Vi har förbättrat ljus och ventilation i Flygelsalen. Vi gör ett flertal arrangemang där eleverna möts inom olika konstformer Vi har gjort entréer och lokaler mer välkomnande Vi har gjort om gamla kontoret till ett spelrum Gitarrer har köpts in för spontalspel vilket gör att ungdomar spelar och sjunger i Café och korridorer. Vi håller vår gemensamma och dokumenterade värdegrund levande B. Delaktighet och inflytande Speedmöte varje lördag kl 1600 Husråd en gång om året med alla verksamheter i huset 4

5 Utvecklingssamtal en gång per termin. Nya mallar skall göras för att anpassas till grupper och yngre elever. Det är elevernas önskemål som tillgodoses i Skapande Skola projekten C. Arbetssätt och lärarroll/utveckling av självkänsla och identitet Det finns över hundra tillfällen för barn och unga att vara med i konserter, föreställningar mm Vi skapar förutsättningar för att vara med i såväl små som stora arrangemang Detta är ett arbetssätt som vi tillämpar för att stärka elevernas självkänsla. Det är en grundpelare i all vår verksamhet. Vi gör många olika projekt där man kan mötas mellan olika uttrycksformer. Stand by me är ett bra exempel på detta. D. Utveckling och lärande/en attraktiv mötesplats Vi möter varje elev utifrån dess förutsättningar och önskemål. Varje termin samtalar elever lärare om målen för undervisningen. De elever som siktar mot högre studier ges möjlighet till bi instrument samt teoriundervisning. Barn och unga stärker sin självkänsla genom de olika konstnärliga/estetiska processerna vilket de har nytta av i sitt skolarbete och sina mellanmänskliga relationer Lokalerna är välanpassade och förändringar görs utifrån ungdomarnas önskemål. Ett stort utbud av aktiviteter erbjuds varje vecka och på helger. Många av ungdomarna är engagerade i olika kurser, arrangemang, resor mm. För att öka tillgängligheten till Eric Ruuth finns förslag att flexlinjen går förbi huset. J. Image Vi marknadsför verksamheten med våra olika arrangemang som var 150 det gångna året. Det görs alltid igenom artiklar och annonser i HD, på hemsidan, intranät, digitala skyltar, affischer. Vi har en hemsida som uppdateras dagligen. Vi har också en stor facebook grupp som bjuds in till våra evenemang. Vi informerar föräldrar och elever om kommande arrangemang via hemsidan och utskick. Enligt den senaste medarbetarenkät ligger vårt ambassadörsskap på 85% vilket är det högsta resultatet i kommunen. Alla medarbetare har arbetsmobiler och sköter telefon- och epostpolicy enligt gällande regler. Vi gör varje år en studieresa med all personal som består av olika studiebesök för att vidga omvärldsbilden. Årets resa gick till Ystad där vi besökte Kulturskolan, Ungdomens Hus och Ystad filmstudios. E. Organisation Vi har personalmöten varje vecka där vi följer upp och utvärderar samt planerar kommande verksamhet. Alla möten dokumenteras med minnesanteckningar. Här bedrivs också ett fortlöpande utvecklingsarbete. Vi har en dokumenterad ansvarsfördelning och arbetsbeskrivning som revideras varje år. F. Styrning och ledarskap Följande mål är tydliga för alla medarbetare: Eric Ruuth Kulturhus är en öppen mötesplats som ger möjlighet till informella och vardagliga kontakter mellan barn, unga och vuxna oavsett kulturell bakgrund och livsstil ger barn och ungdomar kunskaper i olika genrer, förmedlar kulturarvet och arbetar samtidigt med ungdomskulturens uttrycksformer 5

6 verkar för att ensemble och orkesterverksamheten är grundpelare i instrumentalundervisningen som genom sammusicerande skapar gemenskap och engagemang samarbetar med andra verksamheter i och utanför huset är ett viktigt inslag i kommunens kulturliv verkar för att barn och unga ska kunna påverka och ha inflytande över verksamhet och innehåll för att vi ska kunna erbjuda aktiviteter som svarar upp mot deras önskemål förbereder ungdomar som så önskar för högre studier inom kulturområdet erbjuder barn och unga ett rikt och varierat utbud som ger en meningsfull och lustfylld fritid. Medarbetarsamtal genomförs med alla medarbetare i oktober och lönesamtal i mars. Egna prioriterade områden Kultur i Skolan Vi har under några år utvecklat detta område vad gäller såväl utbudskultur som deltagandekultur. Utbudskulturen finansieras genom att varje skola avsätter 110kr per grundskoleelev och 55kr per förskoleelev. Det läggs i en gemensam pott på Eric Ruuth Kulturhus. (ca :-) Det köps centralt in föreställningar av olika karaktär och för olika åldrar. Målet är att varje elev ska få minst en kulturupplevelse varje år. Innevarande år sökte vi pengar från Film i Skåne och fick ett extra stöd på kr som användes för biobesök. Vi inköp av föreställningar får vi också subventioner där vi får tillbaks en dela av pengarna. I år var den summan kr.. Det innebär att vi under året har kunnat använda ca till utbudskulturen. Vad gäller deltagandekulturen så söker ví varje år pengar från Kulturrådets satsning Skapande Skola För läsåret fick vi kr. Pengarna kommer detta läsår att användas till Trio Trams med Dan Bornemark för alla i årskurs 2, Författarbesök för årskurs 4 och 7, Kulturluftsdagar för årskurs 6, Turboteater för årskurs 8 på Bruksskolan, Nyhamnskolan och Jonstorpskolan. Inköp av 5 filmstationer (mac och videokameror) som nu används i de olika projekten. Innehållet i utbudskulturen och deltagandekulturen beslutas demokratiskt i Unga Kulturgruppen och Barnkulturgruppen som består av lärare och förskollärare från alla skolor. Eleverna har också möjlighet att påverka innehållet via enkäter. Redovisning av UN-mål som inte tas med i Qualis Eric Ruuth Kulturhus gör minst 3 stora arrangemang per år Av de 150 evenemang som Eric Ruuth gjort under året har vi valt ut de 3 största. Stand by me Årets stora händelse var vår föreställning "Stand by me" En föreställning fylld av kärlek som byggde på hundratals texter som vi fått in från barn och ungdomar från kommunens alla skolor. Från Eric Ruuth medverkade 130 musiker, dansare, skådespelare, scenarbetare, ljudtekniker mm och vi gjorde 5 föreställningar på Tivolihuset i maj månad. Projektet ingick i Höganäs 6

7 75-årsjubileum. I samband med detta projekt köpte vi in mycket bra utrustning för film vilket gör att vi även i fortsättningen kan använda dessa i alla möjliga sammanhang. Det här typen nav projekt som vi gör vartannat år är mycket viktiga för att skapa en Vi-känsla i huset. Alla personal får jobba mot ett gemensamt mål under ca ett år och detta har stärkt sammanhållningen och även genererat fler samarbeten och nya kreativa idéer. Detta blev naturligtvis också en stor upplevelse för alla barn och unga som var med och skapade föreställningen. Kostnaden för projektet förutom personalkostnader var ca kr. Vi fick in lika mycket i biljett intäkter vilket gjorde att det hela gick runt utan extra kostnader. Vi ligger nu istartgroparna för Projekt Vi vet ännu inte hur det ska se ut. Bunkenfestivalen Ett stort arrangemang med många artister och band. Arrangemanget tar sin form genom att en öppen arrangemangsgrupp av ungdomar bildas i februari månad. De träffas sedan regelbundet under våren och sommaren för att planera arrangemanget. Ungdomarna formar innehållet själva med stöd från ERungdoms personal. Därför kan arrangemanget se olika ut från år till år beroende på arrangörsgruppens ambitioner. Syftet är att vara ett drogfritt alternativ till informella strandfester och insparksfester samt att bereda lokala talanger en möjlighet att uppträda på en professionell scen. Helgen efter skolorna har startat är sedan 2001 det datum då arrangemanget går av stapeln. Till arrangemangs dagen/dagarna ansluter sedan personal från kommunens andra fritidsgårdar, nattvandrare, ungdomsråd samt fältsekreterare. Årets Bunkenfestival besöktes av ca. 300 ungdomar. 50 st. ungdomar var inblandade i arrangemanget. 15 st. band/artister uppträdde på 2 st. scener. Kulturnatten Kulturnatten är ett återkommande och uppskattat evenemang för kommunens invånare. Det var nu den 12:e kulturnatten sedan starten år Eric Ruuth Kulturhus har under alla år varit den ena delen i samarbetet med Kulturförvaltningen. Från Eric Ruuth medverkar ca 100 barn och unga varje gång på ett flertal platser under kvällen. Vi står för teknik och personal där vi har ansvar för stor del av helheten. Vi är också med i planeringen som brukar starta i januari. Kulturnatten är ett fantastiskt arrangemang men skulle vinna på att göras vartannat år. Då skulle vi ha möjlighet att utveckla kulturnatten ändå mer. 7

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Upplands Väsby Musikskola

Upplands Väsby Musikskola Upplands Väsby Musikskola Observatörernas namn och kommun Anna Nilsson Lavén, Salem Jesper Andersson, Stockholm Cecilia Frostenson, Stockholm Veckor för observationen: Vecka 10-12 år 2010 Innehållsförteckning

Läs mer

Förslag till framtagande av Aktivitetshus

Förslag till framtagande av Aktivitetshus UTREDNING 2013-04-04 Dnr: 2013-128 Förslag till framtagande av Aktivitetshus Sammanfattning Ungdomar har under ett antal år påtalat behovet av mötesplatser för unga i kommunen, ett aktivitetshus ska hjälpa

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER

KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER KVALITETSREDOVISNING FÖR ÅR 2008 LESSEBO UTBILDNINGSCENTER Grundläggande vuxenutbildning Gymnasial vuxenutbildning Svenska för invandrare (SFI) Särskola för vuxna Uppdragsutbildning Ungdomsgymnasium -

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Södervångs förskola Vellinge Granskning genomförd i september 2013 av Helena Esbjörnsson och Kerstin Forsberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Södervångs förskola är

Läs mer

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo.

Tjänsteskrivelse. Ansökan från Rörelsen Gatans Röst & Ansikte. 2014-01-23 Vår referens. Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef. Per-Erik.Ebbestahl@malmo. SIGNERAD 2014-01-23 Malmö stad Stadskontoret 1 (2) Datum 2014-01-23 Vår referens Per-Erik Ebbeståhl Avdelningschef Tjänsteskrivelse Per-Erik.Ebbestahl@malmo.se Ansökan från STK-2013-1156 Sammanfattning

Läs mer

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen

Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Systematiskt kvalitetsarbete läsåret 11/12 Skolledningen Innehållsförteckning 1. Inledning... 2 1.1 Beskrivning av läsårets systematiska kvalitetsarbete... 2 1.2 Fryshusets vision... 2 1.3 Fryshusets värdegrund...

Läs mer

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar:

Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14. 2. Förutsättningar: Redovisning av kvalitetsarbetet på Ramlösa friskola per 31/7-14 1. Ramlösa friskola och fritids, ansvarig Lisa Meviken (rektor) 2. Förutsättningar: Ramlösa friskola är en verksamhet som drivs i privat

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Bullerbyns förskola i Hudiksvalls kommun Granskning genomförd i november 2012 av Kerstin Forsberg och Anita Sjöberg Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Bullerbyns

Läs mer

Kvalitetsrapport 2013/2014

Kvalitetsrapport 2013/2014 Kvalitetsrapport 2013/2014 Ekdungens förskola Susanne Ahlberg 1 Beskrivning av verksamheten Förskolan Ekdungen ligger i natursköna Kågeröd med skogen runt knuten. Förskolan består av åtta avdelningar,

Läs mer

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25

Folkets Hus. Engagemang, gemenskap & kreativitet SOCIALHÖGSKOLAN HT13. Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 SOCIALHÖGSKOLAN HT13 Folkets Hus Engagemang, gemenskap & kreativitet Kim Book, Elin Eisenschmidt, Moa Kullén, Hernan Ortiz, Katrin Teern 2013-10- 25 Vi vill skapa en nystart av Folkparken på väster i Lund

Läs mer

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig!

Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013. Det rör på sig! Victoria Klaiber Projekt Entré - Biblioteket som kulturarena, akt 2 Sjuhärad victoria.klaiber@ulricehamn.se 2013 Det rör på sig! - dansfestival på biblioteken i Sjuhärad våren 2013 Åtta kommuner ett projekt

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Kolhuggarens förskola Åstorp Granskning genomförd i november 2014 av Ann Jonsson och Maria Nord Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning Kolhuggarens förskola är en kommunal

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID

Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID Verksamhetsberättelse 2009 KULTUR OCH FRITID 2(15) Sammanfattande analys En bild: Den 10 juni på kvällen samlas 1200 ungdomar i Kungälv för att fira att sommarlovet börjar. Hög stämning, drogfritt, succé.

Läs mer

Medborgardialog för unga

Medborgardialog för unga Medborgardialog för unga Unga vill inte delta, eller? Vi vet vad unga vill, eller? 9 Medborgardialog med unga NR 9 Upplysningar om innehållet: Lena Langlet, lena.langlet@skl.se Kjell-Åke Eriksson, kjell-ake.eriksson@skl.se

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Selma Lagerlöfgymnasiet Landskrona Granskning genomförd i maj 2012 av Leif Jarlén och Malcolm Hansson Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Selma Lagerlöfgymnasiet

Läs mer

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009

Kvalitets- redovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning Älvängenskolan 2008-2009 Kvalitetsredovisning 2008-09 för förskoleklass, fritidshem och grundskola på Älvängenskolan Innehållsförteckning 1. Ansvarig för kvalitetsredovisningen 2.

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning

Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Vislandaskolan Kvalitetsredovisning Läsåret 2009/2010 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 2. Inledning... 3 3. Sammanfattning... 3 5. Redovisning av utvärderingar 2010... 4 5.1 Rektors

Läs mer

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012

Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Årsredovisning Valbo förskoleområde Banvaktens förskola 2012 Anci Rehn, förskolechef Tomas Rigvald, verksamhetsansvarig AnnSofie Johansson, förskollärare Kristina Wirén, förskollärare Det Du tänker om

Läs mer

Qualis Granskningsrapport

Qualis Granskningsrapport Qualis Granskningsrapport Järla skola Nacka Granskning genomförd i april 2012 av Inger Nordén och Agneta Lange Q-Steps Kvalitetssäkring AB Sammanfattning av rapporten Järla skola ligger i Nacka kommun

Läs mer

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län

Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Vi är arrangörer och behöver en lokal! En kartläggning av infrastrukturen för scenkonst i Uppsala län Innehåll sida Inledning och bakgrund till kartläggningen... 2 Arrangörskap för scenkonst: Organisation

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3

Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Kvalitetsredovisning 2009 Kvännarens förskola och skola F-3 Fastställd 2010-01-29 av rektor Else-Marie Bergvall Underlag och rutiner för att ta fram kvalitetsredovisningen Som underlag för vår kvalitetsredovisning

Läs mer

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION

ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION ATT UTVECKLA EN LÄRANDE ORGANISATION - en handbok Ulrika Geeraedts Ulricehamns kommun Att utveckla en lärande organisation 2011 genomfördes en stor omorganisation i Ulricehamns kommun som bestod i såväl

Läs mer

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13

KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 KVALITETSREDOVISNING FÖR FREINETSKOLAN HUGIN 2012/13 Ledarskapsutvärdering år 1 Allergirond Skyddsrond år 1 Stämmobeslut: Budget år 1 Bokslut år 0 Grupputvecklingssamtal i lag om kvalitetssystem år 1 Delårsbokslut

Läs mer

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan

Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan Kvalitetsredovisning 2006 för förskolorna: Borgen, Bollen och Bryggan 1. Grundfakta om förskolan Förskolan Borgen, som öppnades 1998, ligger intill villaområdet Borgbyn i Bollstanäs. Förskolan har 5 avdelningar

Läs mer

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13

verksamhetsberättelse 2014 Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 verksamhetsberättelse Utbildning och kultur Godkänd av kommunstyrelsen 2015-03-13 INNEHÅLL SEKTORN FÖR UTBILDNING OCH KULTUR 2 POLITISKT FASTSTÄLLDA MÅL 2 MÅL FÖR GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 3 SAMMANFATTNING

Läs mer

Verksamhetsberättelse 2009

Verksamhetsberättelse 2009 KFN-2010/52.181 Verksamhetsberättelse 2009 för kultur- och fritidsnämnden Kultur- och fritidsförvaltningen FEBRUARI 2010 2009-01-20 Innehåll Innehåll Samlad måluppfyllelse 1 Sammanfattning 1 Kommunens

Läs mer

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26

Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 Kulturnämndens handlingar 2014-11-26 HALMSTADS KOMMUN KALLELSE Sida Kulturnämnden 2014-11-14 1(2) Box 316 301 08 Halmstad Tfn: 035 13 70 04 E-post: kulturnamnden@halmstad.se Plats: Klarasalen, Halmstads

Läs mer

Redovisning av projektbidrag för Metamorfos ett läsfrämjande projekt i Partille kommun under hösten 2006 och våren 2007.

Redovisning av projektbidrag för Metamorfos ett läsfrämjande projekt i Partille kommun under hösten 2006 och våren 2007. Redovisning av projektbidrag för Metamorfos ett läsfrämjande projekt i Partille kommun under hösten 2006 och våren 2007. I ett initialt skede handlade detta projekt om att elever i olika åldrar tillsammans

Läs mer