Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:00-14:20

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:00-14:20"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden (24) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:00-14:20 Beslutande ledamöter Roger Burland (S), ordf Esbjörn Jonsson (S) Katarina Nylén (S) Ingrid Åström (S) Kristina Granlöf (C) Åsa Nilsson (M) Per Sundin (KD) Jenny Nilsson (MP) Beslutande ersättare Gerd Persson (S) Björn Edlund (C) Mikael Hedin (S) Ann-Britt Svensson (C) Lillian Nilsson (S) Övriga ersättare Övriga deltagare Lars Strömstedt (S), Tomas Jonsson (S), Bror Wallström (FP), och Pauli Muhonen (V). Förvaltningschef Carina Edblad Avdelningschef Brand och säkerhet Mats Renning Avdelningschef Trafik och park Ove Sedin Avdelningschef Bygg och miljö Inger Edin Enhetschef Bygg Åsa Lindborg Miljöinspektör Iryna Valynets Sekreterare Lena Lundin Sekreterare Ann-Britt Häggström Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. 5 maj 2011, Samhällsbyggnadsförvaltningen Sekreterare Paragrafer Ann-Britt Häggström Ordförande Roger Burland (S) Justerare Björn Edlund (C) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Samhällsbyggnadsnämnden Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen Underskrift Ann-Britt Häggström

2 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Innehållsförteckning 46 Information Ändring i delegationsordningarna avseende upphandling Ändring av delegationsordningen med anledning av ändringar i plan- och bygglagen Komplettering av avgifter med anledning av ny alkohollag Taxa för sotning och brandskyddskontroll 1 april Handlingsprogram för trygghet och säkerhet i Örnsköldsviks kommun , uppdrag Förändring av beredskapsorganisationen sommaren Detaljplan för del av Bodum 7:1. Uppdrag Detaljplan för Vikingagatan - Myrängsvägen m.m. Antagande Anmälan, otillåten åtgärd, Bjästa 54: Uppföra fritidshus, installera eldstad, vedspis, på Hummelvik 4:23, del av, bygglov Uppföra enbostadshus på Finna 2:10, förhandsbesked Medborgarförslag, hastighetssänkning i Järved. Remiss från Kommunledningsförvaltningen Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik, Centralgatan 1 i Björna Enkelriktad trafik på Lantmannavägen i Ås, Örnsköldsvik Nedsättning av hastighet på Brogatan Kurser och konferenser Meddelanden Anmälan av samhällsbyggnadsförvaltningens delegationsbeslut

3 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Information - Hotellbygget i inre hamn. (Åsa Lindborg) - Åtgärdsprogram partiklar. Program för att förbättra luftkvaliteten i Örnsköldsviks centrum och uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10). (Katrina Mähler) - Information om ärendena på föredragningslistan. Nämnden förklarar sig ha tagit del av informationen.

4 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011:1687, Sbn/2011:1686, Sbn/2011: Ändring i delegationsordningarna avseende upphandling Upphandlingsärenden För att kunna hantera upphandlingar i rätt tid föreslås följande ändringar av delegationerna avseende upphandlingsärenden. TRAFIK- OCH PARKAVDELNINGEN 1.1 Varor, inom ramen för beslutat anslag a) Fordon och maskiner prisbasbelopp - delegeras till förvaltningschefen. Över 20 prisbasbelopp - delegeras till ordförande. b) Övriga varor Över 20 prisbasbelopp - delegeras till ordförande 1.2 Arbeten och tjänster, inom ramen för beslutat anslag a) Entreprenadarbeten: gator och ledningar etc. Över 20 prisbasbelopp - delegeras till ordförande. b) Konsulttjänster 5-20 prisbasbelopp - delegeras till förvaltningschefen. Över 20 prisbasbelopp - delegeras till ordförande. 1.3 Ramavtal Över 20 prisbasbelopp per år - delegeras till ordförande. Rättelse av felskrivning under ärendegrupp 6 Trafikuppgifter. a) och b) - Ersättare för "vidaredelegerat till" ska vara: Trafikingenjör trafikenheten. c) - Rätt lydelse ska vara: Övriga ärenden, förutom ärendegrupperna 6.1 a och b. BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN Upphandlingsärenden Köpa eller beställa vara eller tjänst enligt upphandlingspolicy - till ett belopp över 20 prisbasbelopp - delegeras till ordförande. forts

5 Samhällsbyggnadsnämnd (24) 47 (forts) BRAND- OCH SÄKERHETSAVDELNINGEN. 1) Upphandling av varor prisbasbelopp - delegeras till förvaltningschefen. Över 20 prisbasbelopp - delegeras till ordförande. 2) Upphandling av entreprenader och tjänster prisbasbelopp - delegeras till förvaltningschefen. Över 20 prisbasbelopp - delegeras till ordförande. Samhällsbyggnadsnämnden fastställer föreliggande förslag till ändringar i delegationsordningarna.

6 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Ändring av delegationsordningen med anledning av ändringar i plan- och bygglagen Sammanfattning av ärendet Den nya Plan- och bygglagen, som träder ikraft 2 maj 2011, föranleder ändringar i delegationsordningen inom Byggenhetens verksamhetsområde. Samhällsbyggnadsnämnden antar föreliggande förslag till förändrade delegationer från SKL (Sveriges kommuner och landsting), PM Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta in SKL:s förslag till delegationer i Bygg- och miljöavdelningens delegationsordning.

7 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Komplettering av avgifter med anledning av ny alkohollag Sammanfattning av ärendet Ny alkohollag (2010:1622) började gälla den 1 januari I och med ändringar i lagstiftningen, vilket bland annat resulterat i nya typer av tillstånd, så finns behov av att kommunfullmäktige beslutar om en komplettering av gällande taxa. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastslå nya tillståndskategorier samt avgift för kunskapsprov enligt följande: 1. Cateringtillstånd: 25 % av prisbasbeloppet. 2. Gemensam serveringsyta: 5 % av prisbasbeloppet per sökande bolag vid stadigvarande tillstånd, 2,5 % av prisbasbeloppet per sökande bolag vid tillfälligt tillstånd. 3. Provsmakningstillstånd tillfälligt tillstånd för provsmakning till allmänheten för partihandlare: 5 % av prisbasbeloppet. 4. För gårdar utan serveringstillstånd som ansöker om särskilt tillstånd för provsmakning: 25 % av prisbasbeloppet. 5. Kunskapsprov: 2 % av prisbasbeloppet. 6. Nyansökan stadigvarande serveringstillstånd inom tre månader efter avslagsbeslut som grundar sig på tre underkända prov: 10 % av prisbasbeloppet. 7. Tillfällig pausservering: 3 % av prisbasbeloppet. Avgifterna regleras årligen efter prisbasbeloppet. Avgifterna träder ikraft omedelbart efter det att kommunfullmäktiges beslut justerats.

8 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Taxa för sotning och brandskyddskontroll 1 april 2011 Sammanfattning av ärendet Kommunen ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll genomförs enligt gällande föreskrifter. Detta ansvar innebär också att kommunen ska fastställa taxa för sotning och brandskyddskontroll. I samband med beslutet om sotningstaxa i kommunfullmäktige 28 april 2003, 85, beslutades också att framtida ändringar av taxan ska kopplas till centralt sotningsindex som fastställs av Sveriges Kommuner och Landsting. Sotningsindex fr.o.m. 1 april 2011 har nu redovisats och uppgår till 1,37 %. Brand- och säkerhetsavdelningen har räknat upp nu gällande taxor enligt redovisat index och meddelat sotningsdistriktet vilka belopp som gäller från och med 1 april Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppräkning av sotningstaxa och taxa för brandskyddskontroll enligt index från Sveriges Kommuner och Landsting att gälla från och med 1 april 2011.

9 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Handlingsprogram för trygghet och säkerhet i Örnsköldsviks kommun , uppdrag Sammanfattning av ärendet Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778; LSO), ska alla kommuner ha ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. (I Örnsköldsvik har vi valt att kalla det Handlingsprogram för trygghet och säkerhet.). Det ska beskriva mål för, samt ta upp risker för olyckor som kan föranleda räddningsinsats (t ex bränder, trafikolyckor, ras, skred, farligt gods olyckor m.m.) Kommunens ambition har varit och är att även ta med olyckor i en vidare mening som inte behöver leda till räddningsinsats (t ex fallolyckor, förgiftningar, elolyckor, vattenskador, suicid m.m.). Programmet ska också beskriva vilken förmåga kommunen har att kunna genomföra räddningstjänstinsatser samt uppföljningen av dessa. Inom kommunen finns starka kopplingar mellan trygghets- och säkerhetsprogrammet och översiktsplanen samt folkhälsoprogrammet i kommunen. Enligt lagen LSO ska kommunen anta ett nytt handlingsprogram varje mandatperiod. Det betyder att ett nytt program ska antas av KF i början av mandatperioden och ska sträcka sig mellan Vid revidering och upprättande av det nya programmet föreslås följande inriktning: Utveckla nuvarande samarbetsgrupper med att ta fram nya mål och aktiviteter med förslag på tydlig årsbudget inom respektive område. Infoga bakomliggande statistik och riskbedömningar inom respektive område. Utforma säkerhetsmålen mer konkret och höja kvalitén genom att i största utsträckning göra målen mätbara. Fortsätta att förankra programmet i hela samhället så att fler känner sig delaktiga i programmet. (Landsting, polis, föreningar, allmänhet) Utöka handlingsprogrammet att innefatta området suicid samt extraordinära händelser Programmet ska omfatta målsättningar och aktiviteter som beskriver både hårda och mjuka inriktningar. Utveckla mål för att över tid skapa robusta och effektiva informations- och kommunikationsflöden i kommunen både före, under och efter inträffade händelser. Kommunen ska genom verksamheterna i KAC och Växel kunna hantera vardagsolyckor likväl som större oönskade händelser genom användning av verktyg såsom RAKEL, WIS m.m. forts

10 Samhällsbyggnadsnämnd (24) 51 (forts) Utveckla mål för räddningstjänsten med inriktning att fortsätta samordna arbeten före, under och efter en olycka. Utveckla mål med inriktning till att upprätta en förmågebeskrivning för olika verksamheter inom räddningstjänsten. En tidsplan har upprättats för arbetet Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge Brand- och säkerhetsavdelningen i uppdrag, att i samverkan med kommunens övriga förvaltningar, polis, landsting och övriga intressenter i samhället, utforma ett nytt handlingsprogram för trygghet och säkerhet i Örnsköldsviks kommun. Uppdraget ska ske enligt upprättad tidsplan och vara klart för beslut i kommunfullmäktige januari 2012.

11 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Förändring av beredskapsorganisationen sommaren 2011 Sammanfattning av ärendet Brand och Säkerhet kommer under juni, juli och augusti att ha svårt att upprätthålla beredskapen på 44 brandmän i beredskap enligt handlingsprogrammet för Trygghet och Säkerhet. Detta på grund av att den övertalighet på deltidsbrandmän som funnits har under åren försvunnit på grund av utflyttning, huvudarbetsgivaren har svårare att släppa personal till deltidsbrandmän etc. Konsekvensen av detta är att vår förmåga vid insats kommer att bli sämre och framförallt av händelser över tid. Brand och Säkerhet kommer att göra förändringar i larmplaner och i ett tidigt skede larma fler stationer till samma insats i ett tidigt skede för att få förstärkande resurser på plats så fort som möjligt. Samhällsbyggnadsnämnden och tillika räddningsnämnd tillåter räddningschefen att göra avsteg från den fastställda beredskaps organisation på 44 man i tjänst enligt handlingsprogrammet Trygghet och Säkerhet. Räddningschef skall planera räddningstjänsten på bästa möjliga sätt efter den personal resurs som finns att tillgå.

12 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Detaljplan för del av Bodum 7:1. Uppdrag Sammanfattning av ärendet Kommunledningsförvaltningen, mark och exploatering, begär planläggning för båthus för del av den kommunägda fastigheten Bodum 7:1. Örnsköldsviks båtklubb har sedan länge sin verksamhet inom de intilliggande fastigheterna Bodum 7:3, 10:2 och 10:16. Fastigheterna ägs av Örnsköldsviks kommun och arrenderas av Örnsköldsviks båtklubb. Diskussioner om friköp har förts. Båtklubben har nu behov av ytterligare mark i anslutning för att bygga fler båthus. Detaljplanen kommer att handläggas med normalt planförfarande. Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Bodum 7:1. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enligt planoch bygglagen 5 kap 18, då det inte berör särskilt känslig mark. Beslutet gäller i två år

13 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Detaljplan för Vikingagatan - Myrängsvägen m.m. Antagande Sammanfattning av ärendet Detaljplanen omfattar området kring korsningen Vikingagatan/Myrängsvägen/ Ångermanlandsgatan. Förslaget ger en möjlighet att ersätta korsningen med en cirkulationsplats. Kommunledningsförvaltningen, mark och exploateringsenheten (tidigare tekniska kontoret, mark och exploatering) är sökande. Samhällsbyggnadsförvaltningens utlåtande efter utställningen är daterat 12 april Enligt utlåtandet är samtliga synpunkter och erinringar som framförts under samrådet och utställningen tillgodosedda. Planen har reviderats genom att planområdet har utvidgats något åt öster och åt söder, längs Myrängsvägen respektive Vikingagatan. En del av den privata fastigheten Plogen 11 planläggs som gatumark. Fastighetsägaren har inga synpunkter på ändringen och har undertecknat/godkänt en kopia av plankartan där ändringen framgår. Utmed fastigheten Trucken 5 har vägområdet minskats något för att ge plats åt parkering inom fastigheten. Ett stycke i planbeskrivningen har också tagits bort, då det hänvisade till en utfart på ett y-område som togs bort från plankartan innan utställningen. Förnyad utställning krävs inte med anledning av revideringen. Detaljplanen medför inte några extra kostnader för kommunen än vad som beslutats i andra sammanhang. Samhällsbyggnadsnämnden kan anta detaljplanen med stöd av kommunfullmäktiges beslut Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen för Vikingagatan - Myrängsvägen m.m. upprättad 3 mars 2011 och reviderad den 11 april 2011 enligt plan- och bygglagen 5 kap 29.

14 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Anmälan, otillåten åtgärd, Bjästa 54:1 Bestämmelser För området gäller detaljplan. Ärendet Den 14 december 2010 inkom en anmälan från en föräldragrupp i Bjästa angående en otillåten åtgärd med avseende att det inte ansökts om bygglov för ändrad användning från skola till förskola. Upprinnelsen till ärendet är att föräldragruppen upplever att förskolelokalerna är för trånga för det antalet barn som för närvarande vistas där och att det fanns brister i brandskyddet. En ansökan om bygglov inkom den 1 januari 2011 i efterhand till samhällsbyggnadsnämnden. Boverkets jurist Anders Larsson har yttrat sig i ärendet den 28 mars 2011 och han bedömer att det inte är bygglovskrav. SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) jurist Olof Moberg har tittat på ärendet den 25 mars 2011 och även han bedömer att det inte är bygglovskrav. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är, efter att ha tagit in yttranden från SKL och Boverket, att bygglovskrav inte krävs för utförd åtgärd. Upplysningar Även om bygglov inte krävs ska Plan och bygglagen och Boverkets byggregler följas. Enligt förordningen/miljöbalken (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd föreligger anmälningsplikt enligt 38 vid ändring eller uppförande av förskolor. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att åtgärden inte kräver bygglov och byggnadsavgift ska därför inte tas ut.

15 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Uppföra fritidshus, installera eldstad, vedspis, på Hummelvik 4:23, del av, bygglov Tidigare behandlat Förhandsbesked enligt plan- och bygglagen 8:34 har lämnats av plan- och miljönämnden , 195. Bestämmelser Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Den föreslagna nybyggnadsplatsen ligger på avverkad skogsmark. Föreslagen byggnad placeras i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och är godtagbar med hänsyn till landskapsbilden. Yttranden Tillfälle att yttra sig över åtgärden enligt plan- och bygglagen 8:22 har beretts ägarna till fastigheterna Hummelvik 4:1, 4:23, 4:76 och Bredånger 3:3 samt Byskatavägens samfällighetsförening (ga:6). Inga synpunkter har framförts. Förvaltningens miljö- och hälsoenhet har beretts tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har framförts. Skäl Förutsättningar för lov föreligger enligt plan- och bygglagen 8:12 (utom plan). Bygglov lämnas. Byggsamråd krävs. Kontrollplan krävs. Kvalitetsansvarig godkänns. Färdigställandeskydd samt byggfelsförsäkran krävs inte. Upplysningar Enligt plan- och bygglagen 8:33 upphör detta bygglov att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslut.

16 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Uppföra enbostadshus på Finna 2:10, förhandsbesked Bestämmelser Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Tomtplatsen ligger cirka 80 meter väster om allmän väg nr Den föreslagna nybyggnadsplatsen ligger på skogsmark. Yttranden Tillfälle att yttra sig över åtgärden enligt plan- och bygglagen 8:22 har beretts ägarna till fastigheterna Finna 2:1, 4:3, Ällön ga:2 (Ällön 1:41, 2:81, 2:82, 2:83, 2:104). Inga synpunkter har framförts till samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens miljö- och hälsoenhet och lantmäteriet har beretts tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har framförts. Skäl Föreslagen åtgärd uppfyller de krav som kan ställas enligt 2 kap plan- och bygglagen. Föreslagen åtgärd tillåts då lämplighetskraven enligt plan- och bygglagen 2 kap uppfylls. Upplysningar Ovanstående beslut medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Enligt plan- och bygglagen 8:34 upphör förhandsbeskedet att gälla om inte ansökan om bygglov görs inom två år från dagen för beslutet.

17 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Medborgarförslag, hastighetssänkning i Järved. Remiss från Kommunledningsförvaltningen Sammanfattning av ärendet Remiss från Kommunledningsförvaltningen (Kst 2011:179) Jörgen Viklund är initiativtagare till medborgarförslaget hastighetssänkning i Järved daterat 15 november 2010, i vilken han föreslår att nuvarande hastighetsbegränsning 50 km/h på Järvedsvägen sänks till 30 km/h från/innan korsningen upp mot Järveds skola, sett från Örnsköldsviks centrum och förbi Torshallen. Sökande delger att gatan är hårt trafikerad (framförallt vid middagstid), gångbana finns på ena sidan, många barn och äldre går längs vägen mot skola, servicehus och affären samt att många fordon åker in- och ut från butikens parkering. Sökande upplever det som att många bilister håller för hög hastighet i förhållande till sikt och mängden fotgängare. Sökande vill att en skylt som tydligt påvisar hastigheten ska sättas upp. Järvedsvägen är inom tättbebyggt område, vilken betyder att bashastigheten 50 km/h gäller, om inget annat föreskrivs. På Järvedsvägens norra sida finns det en befintlig gångbana mellan Murarvägen och den s.k. slingerbacken mot Alneskolan. En hastighetsbegränsning på en gata fastställs genom utredning av ett flertal olika faktorer, så att acceptansnivån att hålla gällande hastighetsbegränsning hos trafikanterna som färdas längs vägen ska bli så hög som möjligt. Samhällsbyggnadsförvaltningens trafikenhet och Örnsköldsviks närpolisområde anser att en hastighetsbegränsning på 30 km/h, på Järvedsvägen, som har en separerad gångväg kommer att upplevas som omotiverad av många trafikanter. Risken blir i stället att man invaggas i s.k. falsk trygghet dvs. man tror inte att fordonen kör fortare än 30 km/h och anpassar sitt eget agerande därefter, vilket i sig kan leda till trafikolyckor. Att det är många fordon som kör in- och ut från en parkering är ju ett vanligt trafikscenario, där utfartsregeln ska tillämpas dvs. fordonsförarna är alltid skyldiga att idka väjningsplikt innan de kör ut från parkeringen. Även fordonsförare som ämnar svänga in på en parkering och som måste korsa mötande körfält ska kontrollera att de kan genomföra sin sväng på ett trafiksäkert sätt dvs. utan fara för andra medtrafikanter eller för sig själv. I medborgarförslaget delges att det upplevs som att många kör alldeles för fort i förhållande till sikt och mängden fotgängare. En gyllene regel gällande hastigheten är att ett fordons hastighet ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn ska tas till forts

18 Samhällsbyggnadsnämnd (24) 58 (forts) väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafiksäkerhetsförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse. Att skyltad, gällande hastighet på Järvedsvägen är 50 km/h betyder inte att man som fordonsförare måste köra 50 km/h, utan det är en rad olika faktorer enligt den gyllene regeln ovan som ska avgöra den faktiska hastigheten på ett fordon. Tillsynsmyndighet gällande hastighetsövervakning är Örnsköldsviks närpolisområde. Sökande efterfrågar en skylt som tydligt påvisar hastigheten dvs. en s.k. digital skylt som visar trafikantens hastighet. Erfarenhet visar att många bilister överskrider gällande hastighetsbegränsning för att se hur hög hastighet de kan uppnå. Örnsköldsviks kommun har för närvarande inga planer på att införa denna typ av digitala skyltar med hänvisning till höga investerings och driftskostnader. Trafikenheten kommer under hösten 2011 att påbörja en hastighetsöversyn på de gator och vägar där kommunen har rätt att besluta om hastighetsbegränsningarna. Samråd i ärendet har skett med Örnsköldsviks närpolisområde. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget hastighetssänkning i Järved med anledning av ovanstående argument.

19 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik, Centralgatan 1 i Björna Ärendet På Centralgatan 1, i Björna kommer Länsstyrelsen under våren 2011 att påbörja byggnationerna av en s.k. pendlarparkering. Örnsköldsviks kommun är väghållare för denna gata och samhällbyggnadsnämnden den instans som beslutar om de lokala trafikföreskrifterna för reglering av trafiken, så att trafiksäkerheten på gatan bevaras. Trafik- och parkavdelningens trafikenhet föreslår att den södra sidan av Centralgatan 1, skyltas upp med vägmärket D10 påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl. Om körfältet eller körbanan är belägen till höger i färdriktningen får den trafikeras av fordon i linjetrafik, cykel och moped klass II. Eftersom taxibolagen har vissa resenärer t.ex. färdtjänstresenärer etc. som ska kunna ansluta med en buss på den nya busshållplatsen, så föreslås taxi undantas från beslutet. Vägmärket betyder att de fordon som inte får trafikera körfältet eller körbanan för fordon i linjetrafik får inte heller stannas eller vara parkerade där. De fordon som får trafikera körfältet eller körbanan för fordon i linjetrafik får inte vara parkerade där. Samråd i ärendet har skett med Örnsköldsviks närpolisområde. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 5 och 3 första stycket trafikförordningen (SFS 1998:1 276) att följande lokala trafikföreskrift ska träda ikraft 1 augusti Centralgatan 1, i Björna, södra sidan ska vara körfält eller körbana för fordon i linjetrafik, cykel och moped klass II samt taxi. Fordon som inte får trafikera körfältet- eller körbanan för linjetrafik får inte heller stannas eller vara parkerade där. Fordon som får trafikera körfältet- eller körbanan för linjetrafik får inte vara parkerade där.

20 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Enkelriktad trafik på Lantmannavägen i Ås, Örnsköldsvik Sammanfattning av ärendet Enligt plan byggs en gång- och cykelväg på södra sidan av Åsvägen mellan Översjäla-Ås-Själevadsgatan/Örnsköldsgatan. Sträckan Själevadsgatan/Örnsköldsgatan- Tvillingstavägen är redan färdigställd och under hösten 2011 beräknas sträckan Tvillingstavägen- EFS i Ås, bli iordningsställd. I korsningen Åsvägen/Lantmannavägen, är sikten begränsad pga. topografin med brant uppförslutning mot Åsvägen samt för att fastigheten på Lantmannavägen 71A är placerad i nära anslutning till Åsvägen. Ur trafiksäkerhetssynpunkt föreslår trafik- och parkavdelningen att Lantmannavägen enkelriktas så att fordon endast får föras i sydlig färdriktning från Åsvägen till Västerlånggatan. Samråd i ärendet har skett med Örnsköldsviks närpolisområde. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 10 och 3 första stycket trafikförordningen (SFS 1998:1 276) att följande lokala trafikföreskrift ska träda ikraft 1 augusti På Lantmannavägen mellan Åsvägen och Västerlånggatan får fordon endast föras i sydlig färdriktning.

21 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011:34 61 Nedsättning av hastighet på Brogatan Sammanfattning av ärendet På Brogatan har GC vägen (gång- och cykelvägen) förlängts från Svedjevägen till Prästsundsvägen i Själevad. Där GC vägen korsar Brogatan har ett övergångsställe anlagts varför det finns behov av hastighetssänkning till 50 km/tim. Ärendet återremitterades från Nämnden för teknik och service , 110, med uppdraget att se över möjligheterna för att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter samt behov av att se över placeringen av hastighetsskyltar i området. Anledningen till hastighetsnedsättningen från 70 km/tim till 50 km/tim är för att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter. Placeringen av hastighetsskyltar i området uppfyller gällande kriterier. Avfartsväg från E4 tillhör Trafikverket som ombesörjer erforderlig skyltning. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 10 kap 1 punkt 15 och 3 punkt 1 att följande lokala trafikföreskrift ska träda ikraft : På Brogatan mellan Sulkyvägen och Prästsundsvägen får fordon inte föras med högre hastighet än 50 km/tim.

22 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Kurser och konferenser - Inbjuda från Kommunskyddet till Information om kommuners o landstings uppgifter avseende krisberedskap, 3 maj kl. 10:00 12:00. Ledamöterna i det utökade presidiet ges möjlighet att delta i "Information om kommuners o landstings uppgifter avseende krisberedskap" 3 maj 2011.

23 Samhällsbyggnadsnämnd (24) 63 Meddelanden A. Förvaltningsrättens dom. Överklagat beslut gällande negativt förhandsbesked för uppförande av enbostadshus på Bodum 10:9 Plan- och miljönämnden beslöt , 115, att inte tillåta föreslagen åtgärd. Beslutet överklagades. Länsstyrelsen avslog överklagandet i beslut vilket också överklagades. Förvaltningsrätten avslår överklagandet i dom (Sbn/2011:1992). B. Anläggning av Rödhakevägen Byggmötesprotokoll nr 1, daterat 1 mars (Sbn/2011:1946). Samhällsbyggnadsnämnden förklarar sig ha tagit del av meddelandena.

24 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Anmälan av samhällsbyggnadsförvaltningens delegationsbeslut 2011 Ärendet Redovisning av de beslut som fattats med stöd av samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning. Förteckning över delegationsbeslut 2011, nr , LEX-ärenden, bygg m.m., delegationsbeslut 2011, nr , ECOS-ärenden, miljö och livsmedel m.m., delegationsbeslut 2011 i ärenden om alkohol, tobak och handel med vissa receptfria läkemedel , delegationsbeslut 2011 i ärenden om samhällsbetalda resor, färdtjänst och riksfärdtjänst , delegationsbeslut 2011, nr 34-53, i ärenden om upplåtelse av offentlig plats samt yttrande till polismyndighet, delegationsbeslut 2011, nr 4-10, i ärenden inom brand- och säkerhetsavdelningen, delegationsbeslut 2011, nr 24-41, personalärenden Bilagor. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade beslut.

Monica Molander (s) Annika Westin (s), Katarina Nylén (s), Mikael Ljung (s), Curt Eriksson (kd), och Pauli Muhonen (v).

Monica Molander (s) Annika Westin (s), Katarina Nylén (s), Mikael Ljung (s), Curt Eriksson (kd), och Pauli Muhonen (v). Plan- och miljönämnden 2009-01-22 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe. Kl 14:15-14:40, 14:45-14:50. Beslutande Kristin Ögren (s), ordf. Roger Byström (c), tj ers Kjell-Åke

Läs mer

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22)

Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Allmänna utskottet 2014-02-04 1 ( 22) Plats och tid Kommunkontoret 2014-02-04, kl 13.00 16.20 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund

Läs mer

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004

KALLELSE. 1. Justerande:... Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Samhällsbyggnadsnämnden 23 mars 2004 Plats och tid för sammanträdet Kallade tjänstemän Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2, Vallentuna tisdagen den 23 mars 2004 kl 19.00 Olle Wallin, samhällsbyggnadschef

Läs mer

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP)

Arne Persson (C) Björn Widmark (M) Ulf Brännström (KD) Sievert Aronsson (FP) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid Stadshuset, Sammanträdesrum 1, 2012-04-10, kl. 15.00 17.00 ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Utses att justera ens

Läs mer

Protokoll. Bygg- och Miljönämnden

Protokoll. Bygg- och Miljönämnden Protokoll Bygg- och Miljönämnden Tisdag 5 maj 2015 Bygg- och miljönämnden 2015-05-05 2 Plats och tid: Kommunhuset, sammanträdesrum Tjädern, kl 10.00 Beslutande: Annica Eklund S Roger Östlund S Marcus Lilliehöök

Läs mer

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05

Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Kommunstyrelsen 2008-04-08 1 (37) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, kl. 15:00 16:05 Beslutande Övriga deltagare Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Ordföranden: Elvy Söderström (s)

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista

Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde. Föredragningslista Kallelse till sammanträde 2012-12-19 sid. 1 Samhällsbyggnadsnämndens ledamöter och ersättare kallas till sammanträde Tid: Onsdagen den 19 december kl 08.30 Plats: Sammanträdesrummet Magistern Förhinder

Läs mer

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar

Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar Tekniska nämnden Sammanträdeshandlingar 2009-11-17 Tjänsteutlåtande Nämndsekreterare / Stöd & Process 2009-10-19 Tuula Tapper 08-590 973 89 Dnr: Fax 08-590 733 39 TN/2008:94 tuula.tapper@upplandsvasby.se

Läs mer

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16

KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 KALLELSE Samhällsbyggnadsnämnden 2015-04-15--16 Sbn 54 Presentation av nya kommunchefen... 2 Sbn 55 Ekonomi och Budgetuppföljning... 3 Sbn 56 Samhällsbyggnadsnämndens styrdokument... 4 Sbn 57 Val av representant

Läs mer

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd)

Ulla Hjort (s) Anders Lantz (mp) Sven Frejd (c) Johan Fredriksson (m) Daniel Ericgörs (kd) SÄTERS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Miljö- o Byggnämnden 2011-03-23 1 Blad Plats och tid Tekniska kontoren kl 08.30 13.10 (ajournerat kl 10.00 10.45) Beslutande Lotta Bergstrand (fp)

Läs mer

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00

Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Plats och tid Kommunhuset, Hållö, Kungshamn den 19 mars 2014 kl. 08.30-17.10 Mötet ajourneras kl 12.00-13.00 Beslutande Mats Abrahamsson (M) ordförande Mikael Sternemar (FP) 49-62, 70-76 Ronald Hagbert

Läs mer

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden

Britt Rönnkvist. Thomas Lindbäck. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Sidan 1 av 61 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, onsdag 6 februari 2013, kl 08.30 12.00 ande Thore Alm(S), ordf ers för Jan Nilsson (S) Maj-Lis Nilsson (S), ers för Ethel Björkman

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38)

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum 2012-11-29 Sida 1 (38) Sida 1 (38) Plats och tid Helgoland, kl. 8.30-10.40 Beslutande Ersättare Claes Andersson (FP) Ordförande Kjell Svanström (S) Vice ordförande Robert Syrén (M) Ej 233 Olle Bo Ivarsson (M) Ersättare för Lars

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll Blad Miljö-, bygg- och hälsoskyddsnämnden 2008-12-03 129 Plats och tid Förvaltningsbyggnaden Arvidsjaur, klockan 13.00-17.00 Beslutande Anders Harr (s), ordförande Dick Holmström

Läs mer

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Anna von Axelson, chef för Miljö- och bygglov Birgitta Gunolf, sekreterare. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Myndighetsnämnden för teknik och miljö 2008-12-09 Plats och tid för sammanträdet Beslutande Ersättare Övriga deltagare Utses att justera Justeringens plats och tid Angarnsrummet, Tunahuset Tuna torg 2,

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström.

Miljö- och byggnadsnämndens kansli 24 mars 2014. Underskrifter Sekreterare Paragrafer 47-62. Sofie Westerlund. Ingvar Ahlström. 2014-03-19 1 (41) Plats och tid Hökhallen, Miljö- och byggnadskontoret, Lunnargatan 1 19 mars 2014 kl. 13.05-16.35 Beslutande Ingvar Ahlström (M), ordf. Bengt Lennhammar (M) Emma Johansson (M) Per Andersson

Läs mer

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.

HÖÖRS KOMMUN Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Blad 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16. 2012-10-18 221 Plats och tid Kommunhuset, Höörsalen, kl. 10.00-12.15, 13.30-16.00 ande Anna Palm, ordförande 160-162, 164-165, 167, 169-179 Hans-Göran Larsson, ordförande (FP) 163, 166, 168 Maria Boström

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Sessionssalen och sammanträdesrum Yxningen, kl 09.00 16.10 Beslutande Ledamöter Elisabet Edlund (S), ordförande Magnus Hesse (M), vice ordförande Thomas Lidberg (S) Mira Wedenberg (M) Joakim

Läs mer

Roger Fredriksson och Tommy Andersson

Roger Fredriksson och Tommy Andersson 1(69) Sammanträdesdatum Plats och tid Listerbysalen kl 08.30 16.30 Beslutande Ledamöter Se särskild förteckning Ersättare Se särskild förteckning Övriga närvarande Se särskild förteckning Justerare Justeringens

Läs mer

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Kommunstyrelsen 2004-06-08

SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Kommunstyrelsen 2004-06-08 SKELLEFTEÅ KOMMUN PROTOKOLL 1 (72) Plats och tid Kommunstyrelsens sammanträdesrum, kl 13.00-16.00 Beslutande Övriga deltagande Bert Öhlund, ordförande Harriet Classon, närvarande t.o.m. kl 15.40 Philip

Läs mer

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare

Protokoll 2010-05-10. Andreaz Strömgren, förvaltningschef Carina Hansson, sekreterare Plats och tid Timrå kommunalkontor, Redligheten,, kl 13.00-15.50 Beslutande Håkan Lundberg (S) Roger Öberg (S) Christer Brodén (S) Karina Nordgren (S) Niklas Edén (C) Thore Hellstrand (C) Kjell Wiklund

Läs mer

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt

Daniel Andersson (S), ersättare Bengt Evertsson (MP) Kanslienheten torsdag 30 april 2015. Helena Randefelt Plats och tid Nya näset, kommunhuset, kl. 9.00-10.50 ande Irja Gustavsson (S), ordförande 92-119 Jonas Kleber (C), vice ordförande 92-119, ordförande 120-130 Per Söderlund (SD) Daniel Andersson (S) Anniette

Läs mer

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag

Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Ds 2014:31 Nya steg för en effektivare plan- och bygglag Socialdepartementet SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst, 106 47 Stockholm Ordertelefon: 08-598

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-10-27

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Sida 1 2011-10-27 Sammanträdesdatum Sida 1 Plats och tid: Krokoms kommunhus, Mus-Ollerummet, 27 oktober 2011, kl 08.30 12,15, 13.00 16.00 Beslutande: Kurt-Olov Göransson, C, 1:e vice ordförande Hans Åsling, C Johnny Olofsson,

Läs mer

Nämnden för service och teknik

Nämnden för service och teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (22) Plats och tid: Götenesalen 8.30-8.50, 10.25-12.00 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Clemens Nordentoft (GF), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

4055 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 55 (94) 2009-03-31

4055 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 55 (94) 2009-03-31 4055 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sid 55 (94) GÄLLI Plats och tid Förvaltningsbyggnaden, sammanträdesrum 3 tisdag den 31 mars 2009, kl 10.00-16:30 ande Övriga deltagande Klas Holmgren (s), ordförande Margareta

Läs mer

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare

Sammanträdesdatum. Ingrid Nilsson, sekreterare SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Kommunstyrelsen 2011-08-23 Blad 1 (43) Plats och tid Sammanträdesrum Almen, kommunkontoret, Strömsund, kl. 08.00-15.30 Beslutande Gudrun Hansson (s), ordförande

Läs mer

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389)

Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) ORDFÖRANDEFÖRSLAG 1[2] Kommunstyrelsen 2014-09-08 Dnr KS/2014:389 Exploateringsavtal och antagande av detaljplan för hotell i Hallunda (KS/2014:389) Beslut Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige:

Läs mer

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP)

Lars Fagerström (FP) Georgia Ferris (KD) Marcelle Farjallah (S) Sebastian Ghafari (S) Jan Berge (MP) Protokoll Nr 5 Sammanträdesdatum 2015-03-03 Sammanträdestid 8.30-12.00 Kommunstyrelsens arbetsutskott Närvarande Ledamöter Mari-Louise Wernersson (C), ordförande Per Svensson (S), 2:e vice ordförande Dahn

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25

Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Plan- och byggnadsnämnden 2015-02-25 Sammanträdesprotokoll Sida 1(51) Omfattning 19-39 Plats och tid Tvinnrummet, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 9.00 12.00 Rast kl. 12.00 13.30 Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 13.30-17.05

Läs mer