Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:00-14:20

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:00-14:20"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden (24) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:00-14:20 Beslutande ledamöter Roger Burland (S), ordf Esbjörn Jonsson (S) Katarina Nylén (S) Ingrid Åström (S) Kristina Granlöf (C) Åsa Nilsson (M) Per Sundin (KD) Jenny Nilsson (MP) Beslutande ersättare Gerd Persson (S) Björn Edlund (C) Mikael Hedin (S) Ann-Britt Svensson (C) Lillian Nilsson (S) Övriga ersättare Övriga deltagare Lars Strömstedt (S), Tomas Jonsson (S), Bror Wallström (FP), och Pauli Muhonen (V). Förvaltningschef Carina Edblad Avdelningschef Brand och säkerhet Mats Renning Avdelningschef Trafik och park Ove Sedin Avdelningschef Bygg och miljö Inger Edin Enhetschef Bygg Åsa Lindborg Miljöinspektör Iryna Valynets Sekreterare Lena Lundin Sekreterare Ann-Britt Häggström Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. 5 maj 2011, Samhällsbyggnadsförvaltningen Sekreterare Paragrafer Ann-Britt Häggström Ordförande Roger Burland (S) Justerare Björn Edlund (C) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Samhällsbyggnadsnämnden Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen Underskrift Ann-Britt Häggström

2 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Innehållsförteckning 46 Information Ändring i delegationsordningarna avseende upphandling Ändring av delegationsordningen med anledning av ändringar i plan- och bygglagen Komplettering av avgifter med anledning av ny alkohollag Taxa för sotning och brandskyddskontroll 1 april Handlingsprogram för trygghet och säkerhet i Örnsköldsviks kommun , uppdrag Förändring av beredskapsorganisationen sommaren Detaljplan för del av Bodum 7:1. Uppdrag Detaljplan för Vikingagatan - Myrängsvägen m.m. Antagande Anmälan, otillåten åtgärd, Bjästa 54: Uppföra fritidshus, installera eldstad, vedspis, på Hummelvik 4:23, del av, bygglov Uppföra enbostadshus på Finna 2:10, förhandsbesked Medborgarförslag, hastighetssänkning i Järved. Remiss från Kommunledningsförvaltningen Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik, Centralgatan 1 i Björna Enkelriktad trafik på Lantmannavägen i Ås, Örnsköldsvik Nedsättning av hastighet på Brogatan Kurser och konferenser Meddelanden Anmälan av samhällsbyggnadsförvaltningens delegationsbeslut

3 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Information - Hotellbygget i inre hamn. (Åsa Lindborg) - Åtgärdsprogram partiklar. Program för att förbättra luftkvaliteten i Örnsköldsviks centrum och uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10). (Katrina Mähler) - Information om ärendena på föredragningslistan. Nämnden förklarar sig ha tagit del av informationen.

4 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011:1687, Sbn/2011:1686, Sbn/2011: Ändring i delegationsordningarna avseende upphandling Upphandlingsärenden För att kunna hantera upphandlingar i rätt tid föreslås följande ändringar av delegationerna avseende upphandlingsärenden. TRAFIK- OCH PARKAVDELNINGEN 1.1 Varor, inom ramen för beslutat anslag a) Fordon och maskiner prisbasbelopp - delegeras till förvaltningschefen. Över 20 prisbasbelopp - delegeras till ordförande. b) Övriga varor Över 20 prisbasbelopp - delegeras till ordförande 1.2 Arbeten och tjänster, inom ramen för beslutat anslag a) Entreprenadarbeten: gator och ledningar etc. Över 20 prisbasbelopp - delegeras till ordförande. b) Konsulttjänster 5-20 prisbasbelopp - delegeras till förvaltningschefen. Över 20 prisbasbelopp - delegeras till ordförande. 1.3 Ramavtal Över 20 prisbasbelopp per år - delegeras till ordförande. Rättelse av felskrivning under ärendegrupp 6 Trafikuppgifter. a) och b) - Ersättare för "vidaredelegerat till" ska vara: Trafikingenjör trafikenheten. c) - Rätt lydelse ska vara: Övriga ärenden, förutom ärendegrupperna 6.1 a och b. BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN Upphandlingsärenden Köpa eller beställa vara eller tjänst enligt upphandlingspolicy - till ett belopp över 20 prisbasbelopp - delegeras till ordförande. forts

5 Samhällsbyggnadsnämnd (24) 47 (forts) BRAND- OCH SÄKERHETSAVDELNINGEN. 1) Upphandling av varor prisbasbelopp - delegeras till förvaltningschefen. Över 20 prisbasbelopp - delegeras till ordförande. 2) Upphandling av entreprenader och tjänster prisbasbelopp - delegeras till förvaltningschefen. Över 20 prisbasbelopp - delegeras till ordförande. Samhällsbyggnadsnämnden fastställer föreliggande förslag till ändringar i delegationsordningarna.

6 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Ändring av delegationsordningen med anledning av ändringar i plan- och bygglagen Sammanfattning av ärendet Den nya Plan- och bygglagen, som träder ikraft 2 maj 2011, föranleder ändringar i delegationsordningen inom Byggenhetens verksamhetsområde. Samhällsbyggnadsnämnden antar föreliggande förslag till förändrade delegationer från SKL (Sveriges kommuner och landsting), PM Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta in SKL:s förslag till delegationer i Bygg- och miljöavdelningens delegationsordning.

7 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Komplettering av avgifter med anledning av ny alkohollag Sammanfattning av ärendet Ny alkohollag (2010:1622) började gälla den 1 januari I och med ändringar i lagstiftningen, vilket bland annat resulterat i nya typer av tillstånd, så finns behov av att kommunfullmäktige beslutar om en komplettering av gällande taxa. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastslå nya tillståndskategorier samt avgift för kunskapsprov enligt följande: 1. Cateringtillstånd: 25 % av prisbasbeloppet. 2. Gemensam serveringsyta: 5 % av prisbasbeloppet per sökande bolag vid stadigvarande tillstånd, 2,5 % av prisbasbeloppet per sökande bolag vid tillfälligt tillstånd. 3. Provsmakningstillstånd tillfälligt tillstånd för provsmakning till allmänheten för partihandlare: 5 % av prisbasbeloppet. 4. För gårdar utan serveringstillstånd som ansöker om särskilt tillstånd för provsmakning: 25 % av prisbasbeloppet. 5. Kunskapsprov: 2 % av prisbasbeloppet. 6. Nyansökan stadigvarande serveringstillstånd inom tre månader efter avslagsbeslut som grundar sig på tre underkända prov: 10 % av prisbasbeloppet. 7. Tillfällig pausservering: 3 % av prisbasbeloppet. Avgifterna regleras årligen efter prisbasbeloppet. Avgifterna träder ikraft omedelbart efter det att kommunfullmäktiges beslut justerats.

8 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Taxa för sotning och brandskyddskontroll 1 april 2011 Sammanfattning av ärendet Kommunen ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll genomförs enligt gällande föreskrifter. Detta ansvar innebär också att kommunen ska fastställa taxa för sotning och brandskyddskontroll. I samband med beslutet om sotningstaxa i kommunfullmäktige 28 april 2003, 85, beslutades också att framtida ändringar av taxan ska kopplas till centralt sotningsindex som fastställs av Sveriges Kommuner och Landsting. Sotningsindex fr.o.m. 1 april 2011 har nu redovisats och uppgår till 1,37 %. Brand- och säkerhetsavdelningen har räknat upp nu gällande taxor enligt redovisat index och meddelat sotningsdistriktet vilka belopp som gäller från och med 1 april Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppräkning av sotningstaxa och taxa för brandskyddskontroll enligt index från Sveriges Kommuner och Landsting att gälla från och med 1 april 2011.

9 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Handlingsprogram för trygghet och säkerhet i Örnsköldsviks kommun , uppdrag Sammanfattning av ärendet Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778; LSO), ska alla kommuner ha ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. (I Örnsköldsvik har vi valt att kalla det Handlingsprogram för trygghet och säkerhet.). Det ska beskriva mål för, samt ta upp risker för olyckor som kan föranleda räddningsinsats (t ex bränder, trafikolyckor, ras, skred, farligt gods olyckor m.m.) Kommunens ambition har varit och är att även ta med olyckor i en vidare mening som inte behöver leda till räddningsinsats (t ex fallolyckor, förgiftningar, elolyckor, vattenskador, suicid m.m.). Programmet ska också beskriva vilken förmåga kommunen har att kunna genomföra räddningstjänstinsatser samt uppföljningen av dessa. Inom kommunen finns starka kopplingar mellan trygghets- och säkerhetsprogrammet och översiktsplanen samt folkhälsoprogrammet i kommunen. Enligt lagen LSO ska kommunen anta ett nytt handlingsprogram varje mandatperiod. Det betyder att ett nytt program ska antas av KF i början av mandatperioden och ska sträcka sig mellan Vid revidering och upprättande av det nya programmet föreslås följande inriktning: Utveckla nuvarande samarbetsgrupper med att ta fram nya mål och aktiviteter med förslag på tydlig årsbudget inom respektive område. Infoga bakomliggande statistik och riskbedömningar inom respektive område. Utforma säkerhetsmålen mer konkret och höja kvalitén genom att i största utsträckning göra målen mätbara. Fortsätta att förankra programmet i hela samhället så att fler känner sig delaktiga i programmet. (Landsting, polis, föreningar, allmänhet) Utöka handlingsprogrammet att innefatta området suicid samt extraordinära händelser Programmet ska omfatta målsättningar och aktiviteter som beskriver både hårda och mjuka inriktningar. Utveckla mål för att över tid skapa robusta och effektiva informations- och kommunikationsflöden i kommunen både före, under och efter inträffade händelser. Kommunen ska genom verksamheterna i KAC och Växel kunna hantera vardagsolyckor likväl som större oönskade händelser genom användning av verktyg såsom RAKEL, WIS m.m. forts

10 Samhällsbyggnadsnämnd (24) 51 (forts) Utveckla mål för räddningstjänsten med inriktning att fortsätta samordna arbeten före, under och efter en olycka. Utveckla mål med inriktning till att upprätta en förmågebeskrivning för olika verksamheter inom räddningstjänsten. En tidsplan har upprättats för arbetet Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge Brand- och säkerhetsavdelningen i uppdrag, att i samverkan med kommunens övriga förvaltningar, polis, landsting och övriga intressenter i samhället, utforma ett nytt handlingsprogram för trygghet och säkerhet i Örnsköldsviks kommun. Uppdraget ska ske enligt upprättad tidsplan och vara klart för beslut i kommunfullmäktige januari 2012.

11 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Förändring av beredskapsorganisationen sommaren 2011 Sammanfattning av ärendet Brand och Säkerhet kommer under juni, juli och augusti att ha svårt att upprätthålla beredskapen på 44 brandmän i beredskap enligt handlingsprogrammet för Trygghet och Säkerhet. Detta på grund av att den övertalighet på deltidsbrandmän som funnits har under åren försvunnit på grund av utflyttning, huvudarbetsgivaren har svårare att släppa personal till deltidsbrandmän etc. Konsekvensen av detta är att vår förmåga vid insats kommer att bli sämre och framförallt av händelser över tid. Brand och Säkerhet kommer att göra förändringar i larmplaner och i ett tidigt skede larma fler stationer till samma insats i ett tidigt skede för att få förstärkande resurser på plats så fort som möjligt. Samhällsbyggnadsnämnden och tillika räddningsnämnd tillåter räddningschefen att göra avsteg från den fastställda beredskaps organisation på 44 man i tjänst enligt handlingsprogrammet Trygghet och Säkerhet. Räddningschef skall planera räddningstjänsten på bästa möjliga sätt efter den personal resurs som finns att tillgå.

12 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Detaljplan för del av Bodum 7:1. Uppdrag Sammanfattning av ärendet Kommunledningsförvaltningen, mark och exploatering, begär planläggning för båthus för del av den kommunägda fastigheten Bodum 7:1. Örnsköldsviks båtklubb har sedan länge sin verksamhet inom de intilliggande fastigheterna Bodum 7:3, 10:2 och 10:16. Fastigheterna ägs av Örnsköldsviks kommun och arrenderas av Örnsköldsviks båtklubb. Diskussioner om friköp har förts. Båtklubben har nu behov av ytterligare mark i anslutning för att bygga fler båthus. Detaljplanen kommer att handläggas med normalt planförfarande. Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Bodum 7:1. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enligt planoch bygglagen 5 kap 18, då det inte berör särskilt känslig mark. Beslutet gäller i två år

13 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Detaljplan för Vikingagatan - Myrängsvägen m.m. Antagande Sammanfattning av ärendet Detaljplanen omfattar området kring korsningen Vikingagatan/Myrängsvägen/ Ångermanlandsgatan. Förslaget ger en möjlighet att ersätta korsningen med en cirkulationsplats. Kommunledningsförvaltningen, mark och exploateringsenheten (tidigare tekniska kontoret, mark och exploatering) är sökande. Samhällsbyggnadsförvaltningens utlåtande efter utställningen är daterat 12 april Enligt utlåtandet är samtliga synpunkter och erinringar som framförts under samrådet och utställningen tillgodosedda. Planen har reviderats genom att planområdet har utvidgats något åt öster och åt söder, längs Myrängsvägen respektive Vikingagatan. En del av den privata fastigheten Plogen 11 planläggs som gatumark. Fastighetsägaren har inga synpunkter på ändringen och har undertecknat/godkänt en kopia av plankartan där ändringen framgår. Utmed fastigheten Trucken 5 har vägområdet minskats något för att ge plats åt parkering inom fastigheten. Ett stycke i planbeskrivningen har också tagits bort, då det hänvisade till en utfart på ett y-område som togs bort från plankartan innan utställningen. Förnyad utställning krävs inte med anledning av revideringen. Detaljplanen medför inte några extra kostnader för kommunen än vad som beslutats i andra sammanhang. Samhällsbyggnadsnämnden kan anta detaljplanen med stöd av kommunfullmäktiges beslut Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen för Vikingagatan - Myrängsvägen m.m. upprättad 3 mars 2011 och reviderad den 11 april 2011 enligt plan- och bygglagen 5 kap 29.

14 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Anmälan, otillåten åtgärd, Bjästa 54:1 Bestämmelser För området gäller detaljplan. Ärendet Den 14 december 2010 inkom en anmälan från en föräldragrupp i Bjästa angående en otillåten åtgärd med avseende att det inte ansökts om bygglov för ändrad användning från skola till förskola. Upprinnelsen till ärendet är att föräldragruppen upplever att förskolelokalerna är för trånga för det antalet barn som för närvarande vistas där och att det fanns brister i brandskyddet. En ansökan om bygglov inkom den 1 januari 2011 i efterhand till samhällsbyggnadsnämnden. Boverkets jurist Anders Larsson har yttrat sig i ärendet den 28 mars 2011 och han bedömer att det inte är bygglovskrav. SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) jurist Olof Moberg har tittat på ärendet den 25 mars 2011 och även han bedömer att det inte är bygglovskrav. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är, efter att ha tagit in yttranden från SKL och Boverket, att bygglovskrav inte krävs för utförd åtgärd. Upplysningar Även om bygglov inte krävs ska Plan och bygglagen och Boverkets byggregler följas. Enligt förordningen/miljöbalken (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd föreligger anmälningsplikt enligt 38 vid ändring eller uppförande av förskolor. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att åtgärden inte kräver bygglov och byggnadsavgift ska därför inte tas ut.

15 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Uppföra fritidshus, installera eldstad, vedspis, på Hummelvik 4:23, del av, bygglov Tidigare behandlat Förhandsbesked enligt plan- och bygglagen 8:34 har lämnats av plan- och miljönämnden , 195. Bestämmelser Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Den föreslagna nybyggnadsplatsen ligger på avverkad skogsmark. Föreslagen byggnad placeras i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och är godtagbar med hänsyn till landskapsbilden. Yttranden Tillfälle att yttra sig över åtgärden enligt plan- och bygglagen 8:22 har beretts ägarna till fastigheterna Hummelvik 4:1, 4:23, 4:76 och Bredånger 3:3 samt Byskatavägens samfällighetsförening (ga:6). Inga synpunkter har framförts. Förvaltningens miljö- och hälsoenhet har beretts tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har framförts. Skäl Förutsättningar för lov föreligger enligt plan- och bygglagen 8:12 (utom plan). Bygglov lämnas. Byggsamråd krävs. Kontrollplan krävs. Kvalitetsansvarig godkänns. Färdigställandeskydd samt byggfelsförsäkran krävs inte. Upplysningar Enligt plan- och bygglagen 8:33 upphör detta bygglov att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslut.

16 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Uppföra enbostadshus på Finna 2:10, förhandsbesked Bestämmelser Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Tomtplatsen ligger cirka 80 meter väster om allmän väg nr Den föreslagna nybyggnadsplatsen ligger på skogsmark. Yttranden Tillfälle att yttra sig över åtgärden enligt plan- och bygglagen 8:22 har beretts ägarna till fastigheterna Finna 2:1, 4:3, Ällön ga:2 (Ällön 1:41, 2:81, 2:82, 2:83, 2:104). Inga synpunkter har framförts till samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens miljö- och hälsoenhet och lantmäteriet har beretts tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har framförts. Skäl Föreslagen åtgärd uppfyller de krav som kan ställas enligt 2 kap plan- och bygglagen. Föreslagen åtgärd tillåts då lämplighetskraven enligt plan- och bygglagen 2 kap uppfylls. Upplysningar Ovanstående beslut medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Enligt plan- och bygglagen 8:34 upphör förhandsbeskedet att gälla om inte ansökan om bygglov görs inom två år från dagen för beslutet.

17 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Medborgarförslag, hastighetssänkning i Järved. Remiss från Kommunledningsförvaltningen Sammanfattning av ärendet Remiss från Kommunledningsförvaltningen (Kst 2011:179) Jörgen Viklund är initiativtagare till medborgarförslaget hastighetssänkning i Järved daterat 15 november 2010, i vilken han föreslår att nuvarande hastighetsbegränsning 50 km/h på Järvedsvägen sänks till 30 km/h från/innan korsningen upp mot Järveds skola, sett från Örnsköldsviks centrum och förbi Torshallen. Sökande delger att gatan är hårt trafikerad (framförallt vid middagstid), gångbana finns på ena sidan, många barn och äldre går längs vägen mot skola, servicehus och affären samt att många fordon åker in- och ut från butikens parkering. Sökande upplever det som att många bilister håller för hög hastighet i förhållande till sikt och mängden fotgängare. Sökande vill att en skylt som tydligt påvisar hastigheten ska sättas upp. Järvedsvägen är inom tättbebyggt område, vilken betyder att bashastigheten 50 km/h gäller, om inget annat föreskrivs. På Järvedsvägens norra sida finns det en befintlig gångbana mellan Murarvägen och den s.k. slingerbacken mot Alneskolan. En hastighetsbegränsning på en gata fastställs genom utredning av ett flertal olika faktorer, så att acceptansnivån att hålla gällande hastighetsbegränsning hos trafikanterna som färdas längs vägen ska bli så hög som möjligt. Samhällsbyggnadsförvaltningens trafikenhet och Örnsköldsviks närpolisområde anser att en hastighetsbegränsning på 30 km/h, på Järvedsvägen, som har en separerad gångväg kommer att upplevas som omotiverad av många trafikanter. Risken blir i stället att man invaggas i s.k. falsk trygghet dvs. man tror inte att fordonen kör fortare än 30 km/h och anpassar sitt eget agerande därefter, vilket i sig kan leda till trafikolyckor. Att det är många fordon som kör in- och ut från en parkering är ju ett vanligt trafikscenario, där utfartsregeln ska tillämpas dvs. fordonsförarna är alltid skyldiga att idka väjningsplikt innan de kör ut från parkeringen. Även fordonsförare som ämnar svänga in på en parkering och som måste korsa mötande körfält ska kontrollera att de kan genomföra sin sväng på ett trafiksäkert sätt dvs. utan fara för andra medtrafikanter eller för sig själv. I medborgarförslaget delges att det upplevs som att många kör alldeles för fort i förhållande till sikt och mängden fotgängare. En gyllene regel gällande hastigheten är att ett fordons hastighet ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn ska tas till forts

18 Samhällsbyggnadsnämnd (24) 58 (forts) väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafiksäkerhetsförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse. Att skyltad, gällande hastighet på Järvedsvägen är 50 km/h betyder inte att man som fordonsförare måste köra 50 km/h, utan det är en rad olika faktorer enligt den gyllene regeln ovan som ska avgöra den faktiska hastigheten på ett fordon. Tillsynsmyndighet gällande hastighetsövervakning är Örnsköldsviks närpolisområde. Sökande efterfrågar en skylt som tydligt påvisar hastigheten dvs. en s.k. digital skylt som visar trafikantens hastighet. Erfarenhet visar att många bilister överskrider gällande hastighetsbegränsning för att se hur hög hastighet de kan uppnå. Örnsköldsviks kommun har för närvarande inga planer på att införa denna typ av digitala skyltar med hänvisning till höga investerings och driftskostnader. Trafikenheten kommer under hösten 2011 att påbörja en hastighetsöversyn på de gator och vägar där kommunen har rätt att besluta om hastighetsbegränsningarna. Samråd i ärendet har skett med Örnsköldsviks närpolisområde. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget hastighetssänkning i Järved med anledning av ovanstående argument.

19 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik, Centralgatan 1 i Björna Ärendet På Centralgatan 1, i Björna kommer Länsstyrelsen under våren 2011 att påbörja byggnationerna av en s.k. pendlarparkering. Örnsköldsviks kommun är väghållare för denna gata och samhällbyggnadsnämnden den instans som beslutar om de lokala trafikföreskrifterna för reglering av trafiken, så att trafiksäkerheten på gatan bevaras. Trafik- och parkavdelningens trafikenhet föreslår att den södra sidan av Centralgatan 1, skyltas upp med vägmärket D10 påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl. Om körfältet eller körbanan är belägen till höger i färdriktningen får den trafikeras av fordon i linjetrafik, cykel och moped klass II. Eftersom taxibolagen har vissa resenärer t.ex. färdtjänstresenärer etc. som ska kunna ansluta med en buss på den nya busshållplatsen, så föreslås taxi undantas från beslutet. Vägmärket betyder att de fordon som inte får trafikera körfältet eller körbanan för fordon i linjetrafik får inte heller stannas eller vara parkerade där. De fordon som får trafikera körfältet eller körbanan för fordon i linjetrafik får inte vara parkerade där. Samråd i ärendet har skett med Örnsköldsviks närpolisområde. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 5 och 3 första stycket trafikförordningen (SFS 1998:1 276) att följande lokala trafikföreskrift ska träda ikraft 1 augusti Centralgatan 1, i Björna, södra sidan ska vara körfält eller körbana för fordon i linjetrafik, cykel och moped klass II samt taxi. Fordon som inte får trafikera körfältet- eller körbanan för linjetrafik får inte heller stannas eller vara parkerade där. Fordon som får trafikera körfältet- eller körbanan för linjetrafik får inte vara parkerade där.

20 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Enkelriktad trafik på Lantmannavägen i Ås, Örnsköldsvik Sammanfattning av ärendet Enligt plan byggs en gång- och cykelväg på södra sidan av Åsvägen mellan Översjäla-Ås-Själevadsgatan/Örnsköldsgatan. Sträckan Själevadsgatan/Örnsköldsgatan- Tvillingstavägen är redan färdigställd och under hösten 2011 beräknas sträckan Tvillingstavägen- EFS i Ås, bli iordningsställd. I korsningen Åsvägen/Lantmannavägen, är sikten begränsad pga. topografin med brant uppförslutning mot Åsvägen samt för att fastigheten på Lantmannavägen 71A är placerad i nära anslutning till Åsvägen. Ur trafiksäkerhetssynpunkt föreslår trafik- och parkavdelningen att Lantmannavägen enkelriktas så att fordon endast får föras i sydlig färdriktning från Åsvägen till Västerlånggatan. Samråd i ärendet har skett med Örnsköldsviks närpolisområde. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 10 och 3 första stycket trafikförordningen (SFS 1998:1 276) att följande lokala trafikföreskrift ska träda ikraft 1 augusti På Lantmannavägen mellan Åsvägen och Västerlånggatan får fordon endast föras i sydlig färdriktning.

21 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011:34 61 Nedsättning av hastighet på Brogatan Sammanfattning av ärendet På Brogatan har GC vägen (gång- och cykelvägen) förlängts från Svedjevägen till Prästsundsvägen i Själevad. Där GC vägen korsar Brogatan har ett övergångsställe anlagts varför det finns behov av hastighetssänkning till 50 km/tim. Ärendet återremitterades från Nämnden för teknik och service , 110, med uppdraget att se över möjligheterna för att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter samt behov av att se över placeringen av hastighetsskyltar i området. Anledningen till hastighetsnedsättningen från 70 km/tim till 50 km/tim är för att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter. Placeringen av hastighetsskyltar i området uppfyller gällande kriterier. Avfartsväg från E4 tillhör Trafikverket som ombesörjer erforderlig skyltning. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 10 kap 1 punkt 15 och 3 punkt 1 att följande lokala trafikföreskrift ska träda ikraft : På Brogatan mellan Sulkyvägen och Prästsundsvägen får fordon inte föras med högre hastighet än 50 km/tim.

22 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Kurser och konferenser - Inbjuda från Kommunskyddet till Information om kommuners o landstings uppgifter avseende krisberedskap, 3 maj kl. 10:00 12:00. Ledamöterna i det utökade presidiet ges möjlighet att delta i "Information om kommuners o landstings uppgifter avseende krisberedskap" 3 maj 2011.

23 Samhällsbyggnadsnämnd (24) 63 Meddelanden A. Förvaltningsrättens dom. Överklagat beslut gällande negativt förhandsbesked för uppförande av enbostadshus på Bodum 10:9 Plan- och miljönämnden beslöt , 115, att inte tillåta föreslagen åtgärd. Beslutet överklagades. Länsstyrelsen avslog överklagandet i beslut vilket också överklagades. Förvaltningsrätten avslår överklagandet i dom (Sbn/2011:1992). B. Anläggning av Rödhakevägen Byggmötesprotokoll nr 1, daterat 1 mars (Sbn/2011:1946). Samhällsbyggnadsnämnden förklarar sig ha tagit del av meddelandena.

24 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Anmälan av samhällsbyggnadsförvaltningens delegationsbeslut 2011 Ärendet Redovisning av de beslut som fattats med stöd av samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning. Förteckning över delegationsbeslut 2011, nr , LEX-ärenden, bygg m.m., delegationsbeslut 2011, nr , ECOS-ärenden, miljö och livsmedel m.m., delegationsbeslut 2011 i ärenden om alkohol, tobak och handel med vissa receptfria läkemedel , delegationsbeslut 2011 i ärenden om samhällsbetalda resor, färdtjänst och riksfärdtjänst , delegationsbeslut 2011, nr 34-53, i ärenden om upplåtelse av offentlig plats samt yttrande till polismyndighet, delegationsbeslut 2011, nr 4-10, i ärenden inom brand- och säkerhetsavdelningen, delegationsbeslut 2011, nr 24-41, personalärenden Bilagor. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade beslut.

Arken Konferens, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen kl 14:00-14:40. Jan Svensson (S) Ingrid Åström (S)

Arken Konferens, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen kl 14:00-14:40. Jan Svensson (S) Ingrid Åström (S) Samhällsbyggnadsnämnd 2012-06-19 1 (18) Plats och tid Arken Konferens, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen kl 14:00-14:40 Beslutande ledamöter Roger Burland (S), ordf Kristina Granlöf (C) Esbjörn Jonsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Samhällsbyggnadsnämnden 2007-04-12 1 (25) Plats och tid Rum 367, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 12 april 2007, kl 08.30-14.40 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt närvarolista,

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 15:00-15:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 15:00-15:30 Samhällsbyggnadsnämnd 2011-09-22 1 (16) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 15:00-15:30 Beslutande ledamöter Esbjörn Jonsson (S), ordf Malin Westman (S) Annika Westin (S)

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:30-15:00. Jenny Nilsson (MP)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:30-15:00. Jenny Nilsson (MP) Samhällsbyggnadsnämnd 2011-10-27 1 (30) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:30-15:00 Beslutande ledamöter Roger Burland (S), ordf Malin Westman (S) Katarina Nylén (S) Ingrid

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-16.00 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Eva Forssell (S), ersättare för Stefan Åström

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-08-17 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(15) Tid och plats 2015-08-17 - Kommunhuset klockan 13.00-15.00 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Miljö- och Bygg- och Räddningsnämnden 2014-02-20 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 20 februari 2014, kl 9.00 11.00. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne

Läs mer

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23

Barn- och ungdomsnämnden. Ärendelista. Sammanträdesdatum 2015-04-23 Barn- och ungdomsnämnden Sammanträdesdatum 2015-04-23 Ärendelista 40. Budgetuppföljning och ekonomisk redovisning år 2015 41. Remiss av förbättringsområden och ambitioner i handlingsprogram för skydd mot

Läs mer

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström

Tobias Rosencrantz, samhällsbyggnadschef Karl-Johan Bergmark, kommunchef Eva Marklund, sekreterare. Lars Bäckström Plats och tid Kommunkontoret 2014-06-10, kl 13.00 14.30 Beslutande Patrik Nilsson (s) ordförande Lars Bäckström (c) ledamot Ove Lindström (s) ledamot Ewa-Marie Westerlund (s) ledamot Marta Pettersson,

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27

Miljö- och byggnämndens protokoll 2014-05-27 Datum: Tisdagen den 27 maj 2014 Tid: 17.00 19.00 Plats: Västra Roten, kommunhuset i Lilla Edet Justeringsdag: Tisdagen den 27 maj 2014 Paragrafer: 42-53 Utses att justera: Tomy Granqvist (M) Underskrifter:

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9

Carin Garbåge Kylestorp (s), Erkki Pokela (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Marianne Ström (fp), Thomas Nyvell (mp), Kurt Jonsson (kd) 1-9 BYGGNADSNÄMNDEN 2014-01-28 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00--16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Marie-Louise Karlsson, 1:e vice ordförande (s), Bertil Carlsson, 2:e

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ och sammanträdesdatum Stadsbyggnadsnämnden 2014-04-16 2014-04-16 1(6) Plats och tid Ekströmska i kv Värjan klockan 09.00-12.25, 13.30-15.00 Beslutande Magnus Johansson (MP) Ann-Sofie Wågström (S) Eva Alström (S) Ingerth Haglund (S) Nicklas Karlsson (S) Birgitta

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden

Datum 2012-03-28. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Miljö-, bygg- och myndighetsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2012-03-28 Sida 1(9) Plats och tid Kommunalhuset, sammanträdesrum Hörnet, kl 09.00-11.30 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors (S), ordförande Kari Räihä (V) Krister Eklund

Läs mer

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande 1-5 Plats och tid Kommunhuset, Alvö, Kungshamn, kl 08.00 16.00 Beslutande Övriga deltagare Ronald Hagbert (M), ordförande Vivianne Gustafsson(S) 1:e vice ordförande Eva Abrahamsson (M) 2:e vice ordförande

Läs mer

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58

Sigvard Andersson (FP) Christina Nilsson (KD) Lars-Olof Laxrot (V), kl. 13:30-14:45 51-58 SAMMANTRÄDE Socialnämndens arbetsutskott PLATS OCH TID Stadshuset, lokal Kasen kl. 13:30-15:30 LEDAMÖTER SNAU SNAU-I Elving Andersson (C), ordförande Said Olsson (M), 1:e vice ordförande Stefan Skoglund

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2013-10-25

Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2013-10-25 Sammanträdesprotokoll Blad 1 (15) Plats och tid kommunhuset rum 293 kl 10.00 11.40 Beslutande Inge Ståhlgren (S) Berit Karlsson (S) Jan Widegren (M) Calinge Lindberg (S) Birgitta Luoto (S) Hans Hedström

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-06-25 1 (12) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 25 juni 2015 kl 9.00 10.25. Beslutande Anders Burman (S), ordförande Erik Grähs (V),

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/10 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-16.00 Ajournering kl. 14.40-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Övriga deltagare Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa (S)

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/12 Plats och tid Kommunhuset kl 13.30-15.30 Ajournering 14.45-15.10 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Leif Hägg (M), ordförande Stefan Andersson (S) Leif Johansson (S), tjg ersättare för Ulla

Läs mer

Föredragande tjänstemän: Kenneth Franzén, byggnadsinspektör Bo Jonsson, tf stadsarkitekt Dan Carlsson, chef gata/park

Föredragande tjänstemän: Kenneth Franzén, byggnadsinspektör Bo Jonsson, tf stadsarkitekt Dan Carlsson, chef gata/park Byggnadsnämnden 2012-05-22 1 Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 22 maj 2012 17.00-18.25 Beslutande Per-Olof Qvick (M), ordförande Janeric Dahlin (FP) Kjell-Åke Johansson (KD) Gunnel Johansson (S),

Läs mer

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c

Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c PROTOKOLL 1(12) Tid: kl 09:00-10:50 Plats: Lokal Älven, Kommunförvaltningen Ledamöter: Thor Lindgren, s, ordförande Lars-Gunnar Näsström, s vice ordförande Ulf Lundberg, v Magnus Sandin, c Esbjörn Henriksson,

Läs mer

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden

Sammanträdesdatum 2015-01-08. Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden SAMMANTRÄDESPROTOKOll KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2015-01-08 :. '.. ~.r T,,,, 'j.u..l 13 (20) 10 Svar på motion om att få bort tung genomfartstrafik på Särskogsleden Dnr 2014/904 INLEDNING Emil Andersson

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46

Samhällsbyggnadsnämnden 2011-04-26 43-46 == Samhällsbyggnadsnämnden 43-46 Samhällsbyggnadsnämnden Sida 2 Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 43 Ny översiktsplan för Alingsås kommun,samt begäran om tilläggsanslag för framtagandet av densamma

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.30 Ajournering kl 14.30-14.50 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA)

Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen (MP) 15-17 jäv 14 John-Erik Pettersson (S) vice ordf. Solveig Nilsson (AA) 2015-05-04 1(7) Plats och tid Sammanträdesrummet Salen vån 1 Alvesta 2015-05-04 kl. 13.30-16.00 Justerade paragrafer 14-17 Beslutande Lisbeth Holmqvist (S) ordf. Håkan Karlsson (S) Anita Thörn von Rosen

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott

Sammanträdesprotokoll 2015-05-25 Samhällsbyggnadsnämndens arbetsutskott 1(13) Tid och plats 2015-05-25 - Kommunhuset klockan 13.15-14.30 Beslutande Martin Gustafsson (C) - ordförande Henrik Johansen (M) - förste vice ordförande Bjarne Daa (S) - andre vice ordförande Övriga

Läs mer

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16

GRÄSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Miljö- och byggnämnden 2012-06-20 1/16 Plats och tid Röda rummet, Kommunens hus, 2012-06-20 kl 13.00-15.20 Christina Zellén (M) Lars Emanuelsson (S) Lars-Erik Tengeland (M) Marianne Pettersson (M)) Inger

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2001:753 Utkom från trycket den 30 oktober 2001 utfärdad den 18 oktober 2001. Regeringen föreskriver att 3 kap. 6,

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2014-10-28 1 (13) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, tisdagen den 28 oktober 2014, kl 9.00 10.30. Beslutande John Sundström (S), ordförande Nenne Åman

Läs mer

Protokoll 2013-04-03

Protokoll 2013-04-03 2013-04-03 Kommunstyrelsen Plats och tid Sammanträdesrum Kumla, 2013-04-03, klockan 17:00 17:10 Beslutande Dan-Åke Moberg (S) Mats Hellgren (M) Christer Thörner (S) Margareta Engman (M) Annica Moberg (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14

Sammanträdesprotokoll Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Socialnämnden 2015-01-29 1-14 Plats och tid Sammanträdesrum A1, Engelbrektsgatan 15, kl. 13.30-14.55 ande Ersättare ej tjänstgörande Övriga deltagare Utses att justera Erland Linjer (M) Turid Ravlo-Svensson

Läs mer

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare.

Ej tjänstgörande ersättare S Anders Manskog. Tjänstemän och övriga Tord Lundborg, förvaltningschef Sara Åkesson, sekreterare. Sammanträdesdatum Sida 1 (6) Plats och tid Strömsalen, Kinnaströms Företagscenter, Kinna, kl. 15.30-15-35 Beslutande M Jörgen-Hagman Lindén, tjänstgör för Lars-Åke Åkesson (M) C Pontus Johansson M Madeleine

Läs mer

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8.

2015-05-26. Anders Einarsson, kommunchef Anders Simonsson, sekreterare Susanne Glans, ekonomichef 38. Tisdagen den 2 juni, klockan 8. 1(5) Plats och tid Tisdagen den 26 maj, klockan 8.00-11.00 Ordförande Beslutande Övriga närvarande Tjänstemän Tid och plats för justering Emma Isfeldt (S) Christer Johansson (M) Anders Einarsson, kommunchef

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 13:00 ande Anders Svensson, M Magnus Gabrielsson, S Gunilla Schollin Borg, MP Övriga deltagande Jens Karlsson, avdelningschef

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/13 Plats och tid Kommunhuset, kl. 08.30 10.15 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Marcus Zadenius (FP) tjänstgörande ersättare för Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C), vice ordförande Stig Lampa

Läs mer

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anslag/Bevis Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Plats och tid Sessionssalen, kommunhuset i Hultsfred, måndagen den 1 juni 2015 kl. 8.30 Beslutande Åke Nilsson, KD Rosie Folkesson, S Åke Bergh, M Jonny Bengtsson, S, tj. ers. Övriga deltagande Jens Karlsson,

Läs mer

Lars Thelen (M) med Pär Olsson (C) som ersättare

Lars Thelen (M) med Pär Olsson (C) som ersättare Kungsbacka kommun Arbetsutskottet nämnden för Teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Idala rummet Klockan 08.00-10.20 Beslutande Ledamöter Monica Neptun (FP), ordf Lars Thélen, vice ordf (M) Renée

Läs mer

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Jan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Staffan Leufvèn, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-04-09, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Annsofi Ramevik, (S) Niilo Kulojärvi, (S) Tore Sjö, (S) Håkan Johansson, (C) Rolf Stenward,

Läs mer

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s)

Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister Nyström (s) SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(12) Plats och tid Sammanträdesrummet Björnidet, kl 14.00-15.30 Beslutande Ledamöter Roland Leben (kd), ordf Björn Nyström (m) Margot Eriksson (s), tjänstgörande ers för Krister

Läs mer

Jävsnämnden 2015-06-11

Jävsnämnden 2015-06-11 Jävsnämnden 2015-06-11 Jn 5 Säter 2:1, Säter anläggande av konstgräsplan med belysning mm på Säters Idrottsplats... 2 Jn 6 Gruvby 8:2, Gustafs nybyggnad av omklädnings- och duschbaracker... 4 Jn 7 Kungsgården

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll Samhällsbyggnadsnämnden Sammanträdesprotokoll Tid och plats Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare 2013-01-28 i Kommunhuset. Martin Gustavsson (C) - ordförande Henrik Nilsson (M) - 1:e vice ordförande Bjarne Daa (S)

Läs mer

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Stefan Luukkonen (S), Jerry Emanuelsson (S), Kurt Jonsson (KD) Paragrafer 44-51. BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag. MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSNÄMNDEN 2013-12-10 1 Plats och tid Rum 611, AVA-huset, Katrineholm kl 08.15 9.30 ande Erik Liljencrantz ordförande (M), Marie-Louise Karlsson (S) vice ordförande, Göran Ivarsson (C)

Läs mer

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret

Håkan Jonsson, plan- och byggchef Lisbeth Wolander, sekreterare Stefan Möllenhof, ersättare. Kommunstyrelsekontoret 1(1) Plats och tid Beslutande Kommunhuset Boxholm, sammanträdesrummet, 2013-12-03, kl. 14.00 Arne Karlsson, ordf, (S) Rolf Stenward, (M) Börje Johansson, (KD) Staffan Leufvèn, (C) Tore Sjö, (S) Niilo Kulojärvi,

Läs mer

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad

Nybro kommun Sammanträdesprotokoll Blad Sammanträdesdatum 1 Plats och tid Kommunhuset Eken 2007-08-30 kl 13.30-17.00 Beslutande Bertil Johnsson (s), ordförande Åke Liljegren (s), ersättare för Lena Jonsson (s) Anna Gustafsson (s), ersättare

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Kommunledningsutskottet 2013-09-02 223 Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 8.30-11.30 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Claes Pettersson (S), ordförande Aina Wåhlund (S) Sten

Läs mer

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14)

Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Socialnämnden 2007-01-17 1 (14) Plats och tid Katrineholmssalen, Safiren, Katrineholm, kl. 14.30 16.45 Ajounering kl. 15.40-15.50 ande Tjänstgörande Ersättare Ove Melin, ordförande (s), Matti Turunen (s),

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll 2013-03-11 20 (28) Plats och tid Gyllene salen, Apotekshuset Vingåker, måndagen den 11 mars 2013, kl. 08.30-09.30 Beslutande Raul Sevefjord (M) ordf Thommy Gustafsson (S) Övriga deltagande Helena Viklund,

Läs mer

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20.

Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde 2005-01-20. Föredragningslista till Räddnings- och beredskapsnämndens sammanträde. 1. Bokslut/årsredovisning för 2004. 2. Årsbudget för 2005. 3. Ansökan om att själv få rengöra (sota): Mats Lindberg, Piteå. 4. Uppdrag

Läs mer

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30.

Anslag/bevis. Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. 2014-08-18 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 18 augusti 2014, kl 14:00-15:30. Jonas Andersson (M), ordförande Conny Collberg (S), ersättare för Hans Blomberg (KD) Anders

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson 2014-10-30. Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen Beslutande Anna Eliasson tf. Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer Sekreterare Carina Viberg Ordförande

Läs mer

Nämnden för service och teknik

Nämnden för service och teknik SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (18) Plats och tid: Jula hotell kl. 12.50-13.50, 14.00-14.35 Beslutande: Ersättare: Karl-Gustav Bynke (FP), ordförande Clemens Nordentoft (GF), förste vice ordförande Jan-Olof Bohlin

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (6) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00-10.30 Beslutande Övriga deltagare Hans-Inge Svensson (S), ordf. Torsten Vigre (M) Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson (C), tjänstgörande ers

Läs mer

Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG

Protokoll 1. Sammanträdesdatum BEVIS OM ANSLAG Protokoll 1 Plats och tid Plåtslagarvägen 17 13:00-15:15 ande Övriga närvarande Anders Weinemo (s)) Gunilla Pontén (s) Håkan Kerttu (s) Marie Westlund (s) Peter Persson (s) Inga-Lill Rylander (s) Stig

Läs mer

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5)

Jävsnämnden 2011-02-11 1(5) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.00-10.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ej tjänstgörande ersättare Tjänstemän Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson

Läs mer

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP)

Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Tekniska nämndens arbetsutskott 2011-04-06 Plats och tid Ahllöfsrummet kl. 07.30-08.40 Beslutande Övriga deltagare Carl-Erik Almskoug (OPA) Kicki Hedström (V) Mikael von Melsted (MP) Bo Antonsson teknisk

Läs mer

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1

Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Tekniska nämnden arbetsutskottet 2008-06-05 1 Plats och tid kl 08.30 10.15 Beslutande Pär Palmgren, m, ordförande Arne Dahlström, kd, 1:e vice ordförande Benny Petersson, s, 2:e vice ordförande Övriga

Läs mer

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10)

Bygg- och Miljönämnden Sammanträdesdatum 2013-11-25 1 (10) 2013-11-25 1 (10) Plats och tid Vita rummet, kommunkontoret, Surahammar Måndagen den 25 november 2013, klockan 14.00 14.35 Beslutande Tobias Nordlander (S) ordförande Johanna Skottman (S) Per Jörgensen

Läs mer

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun

Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun 2013-10-03 MINNESANTECKNINGAR Medborgarmöte Förslag till Hastighetsplan för Bara, Klågerup och Holmeja i Svedala kommun Plats och tid: Klågerupskolans matsal, kl.18:30-21:00 Närvarande: Åhörare: 25-talet

Läs mer

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7)

Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Jävsnämnden 2011-06-13 1(7) Plats och tid Kommunhuset, Torget 5, Leksand, kl 8.30-9.30 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), 1:e vice ordförande Armin von Hove (M) Pär

Läs mer

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv

Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 8 maj 2014 kl 14.00-15.55 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) vice

Läs mer

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden

Sammanträdesprotokoll 2014-06-16 Samhällsbyggnadsnämnden 1(13) Tid och plats 2014-06-16 - i Kommunhuset klockan 14.00. Beslutande Övriga deltagande Justering Justerare Martin Gustavsson (C) - ordförande Bjarne Daa (S) - 2:e vice ordförande Erkki Ekman (FP) -

Läs mer

Gubbängen 1:1, Tallkrogen

Gubbängen 1:1, Tallkrogen Stadsbyggnadskontoret Tjänsteutlåtande Bygglovsavdelningen Sida 1 (16) 2014-09-18 Handläggare Isra Hussein Telefon 08-508 27 150 Till Stadsbyggnadsnämnden Ansökan om bygglov för uppförande av 30 meter

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove Jönsson (KD) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-04-28 1(19) Plats och tid Kommunhuset, nämndrummet kl. 13.00-15.15 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Sten-Ove

Läs mer

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP)

Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) 1(1) Plats och tid Sammanträdesrummet Insjön, klockan 8.30-9.00 Beslutande Ledamöter Karin Nyström (S), ordförande Bertil Andersson (C), vice ordförande Pär Andersson (KD) Per Florén (FP) Tjänstgörande

Läs mer

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30.

Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. NORDANSTIGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 1 Sida Plats och tid Kommunkontoret, Bergsjö Tisdagen den 23 oktober 2012 kl. 08:30 12:30. Beslutande Rolf Colling (C) Ordförande Hans Betulander

Läs mer

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida

ÅSTORPS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum 19 Plats och tid Björnekullasalen kl 18.00-19.10 Beslutande Jan Nilsson (s) ordförande Nils Göran Nilsson (kd) Mats Kroon (m) Reino Persson (s) Gunilla Karlsson (s) Gösta Brodin (kof)

Läs mer

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S)

Byggnadsnämnden. Eirik Langjord (FP) Hans Engstrand (KD) Per-Olof Westerberg (S) Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid Kungsbackarummet Klockan 8.30-8.45 Beslutande Övriga närvarande Ledamöter Lars Stranne (M), ordförande Alf Olofsson (S), vice ordförande Ove Svan (M)

Läs mer

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder.

Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile I samband med planering av nya seniorbostäder. Trafikutredning, Hälle Lider, Ljungskile Beställare: Konsult: Uppdragsledare Handläggare Hälle Lider AB Husåsvägen 2 459 30 Ljungskile Norconsult AB Box 8774 402 76 Göteborg Maria Young Uppdragsnr: 102

Läs mer

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10

Sammanträdesdatum Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Tekniska nämnden 2008-02-28 10 Plats och tid Stadshuset, kl 14.30-16.50 Beslutande Lennart Rehn (s) ordförande Helena Qvick (s) Christer Cunow (s) Kent Persson (s) Bengt Lundgren (s) Kristina Spetz-Larsson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2013-06-19 1(7) Plats och tid Nämndhuset, lokal: Landsort, kl 8.15-8.25 Beslutande Bo Persson (FP), ordförande, tjänstgör för Daniel Adborn (FP) Daniel Adborn (FP), deltar inte i handläggningen på grund av jäv 82-84

Läs mer

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden

Innehållsförteckning SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2013-03-07 Innehållsförteckning Ärende 23 Antagande av hastighetsplan för Habo kommun... 40 24 Godkännande av detaljplan, del av länsväg 1828... 41 25 Bygglov för fasadändring, Kråkeryd

Läs mer

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov

CIRKULÄR 14:21. Information om lagändringar gällande nya åtgärder som kan genomföras utan krav på bygglov 2014-06-04 1 (5) CIRKULÄR 14:21 Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Anna-Bie Agerberg Kommundirektörer Bygglov, nämnd Bygglov, förvaltning Bygglovchefer eller motsvarande Information om lagändringar

Läs mer

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen

Lennart Sjödin. Sekreterare... Paragrafer 107-152. Diana Börjesdotter Olsson... 148, omedelbart justerad. Ordförande... Christina Embretsen PROTOKOLL Datum Plats och tid Beslutande Brandstation, Molinsgatan 2, Ljusdal. Kl 09.30 14.30 Christina Embretsen, ordförande (s) Lennart Sjödin, 1:e vice ordförande (c) Ulla-Britt Gidemalm 2:e vice ordförande

Läs mer

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09.

Lena Karlsson, nämndsekreterare Kristofer Röjerås, bygglovhandläggare 13. Samhällsbyggnadskontoret, bygg och miljö Sala 18 februari 2013 kl. 09. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (10) Plats och tid Stora sammanträdesrummet, Heby kommun kl 13.00 16.00 Beslutande Mats Jennische(m), ordförande Olof Nilsson(s), vice ordförande Lars Henriksson(fpl) Margaretha

Läs mer

Sammanträdesprotokoll

Sammanträdesprotokoll Sida 1 (14) Plats och tid Vänortsrummet kl. 13-17:30 Beslutande Sune Lang (S), ordförande Stefan Sandberg (S), vice ordförande Yvonne Wendelius (S) Ulf Henningsson (S), ersättare för Ann-Christin Persson

Läs mer

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande

ANSLAGSBEVIS. IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 Beslutande SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (13) IP-paviljongen Västeråsvägen Köping kl. 15.00 16.42 ande Yttrande gällande Kungörelse om granskning (Ny förskola vid Ringvägen) Övriga deltagande Detaljplan för del av Skogsborg

Läs mer

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott

PROTOKOLL Plan- och byggnämndens arbetsutskott 1 (10) Paragrafer 96-103 Plats och tid Kommunhuset i Klippan, Sessionssalen, kl. 13.00 15.00 ande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Sekreterare Ordförande Justerare Torsten

Läs mer

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING Dnr: LKS 11-94-214 Upprättad: 2013-01-07 Justerad: 2013-02-28, 2013-05-22 ANTAGANDEHANDLING Detaljplan för GULLMARSSTRAND Skaftö-Fiskebäck 1:480 m.fl. Fiskebäckskil, kommun ANTAGANDE Planen är antagen

Läs mer

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

BT Kemi Efterbehandlings SAMMANTRÄDESPROTOKOLL s 1 (7) Plats och tid Torgskolan, Teckomatorp, kl. 09.00 11:00 Beslutande Hans-Inge Svensson (S), ordf. Birgit Landquist (C), vice ordf. Torsten Vigre (M) 6-7, 9 Hans Lennartsson (S) Sven-Ove Dahlsson

Läs mer

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP)

Gert Cordes (C) tjänstgörande ersättare för Eva Julin Dombrowe (FP) Sida PROTOKOLL 1(5) Plats och tid Sessionssalen, Järnvägsg 12, kl 15:00-15:20 Beslutande Ledamöter Svante Persson (S) Lars Gustafson (M) Sven Gustavson (S) Mats Nilsson (M) Gert Cordes (C) tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30

Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 2010-05-27 69 Plats och tid Sammanträdesrum Dalen, Kommunhuset, kl. 18.30 20.30 Beslutande Håkan Anderberg, (m), ordförande Ingrid Håkansson, (m), ledamot Henrik Kvennberg, (m), ledamot Ellinor Dahlgren,

Läs mer

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN

TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT ALKOHOLLAGEN OCH TOBAKSLAGEN Styrdokument Dokumenttyp: Taxa Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2013-12-16 204 Ansvarig: Miljö- och byggchefen Revideras: Vid behov Följas upp: Årligen TAXA FÖR PRÖVNING OCH TILLSYN ENLIGT

Läs mer

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot

Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot 1(8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga, klockan 09.00 09.30 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Bo Sjölin (MP), ledamot Kerstin Lindgren (FP), ledamot Övriga närvarande Marie-Christine Svensson,

Läs mer

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD)

Socialnämnden. Lars G Andersson (S), Gunnar Hagström (S), Eleonor Westlund (C) 78-80, Maivor Norgren (M) och Mona Stavholt (KD) Socialnämnden 1 (10) Plats och tid Kommunhuset, Hellqvistsalen, Kungsör, tisdagen den 24 november 2009, klockan 13.15 16.15. Ajournering 14.30-14.50 ande Görel Nilsson ordförande (S), Carina Granberg (S),

Läs mer

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg

Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Information från Älvrummet 19 maj Beatrice Udén, Mari von Sivers, Sven Boberg Bakgrund PBL kommittén Får jag lov? Byggprocessutredningen Bygg helt enkelt! Miljöprocessutredningen Instansordningen Det har

Läs mer

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S)

Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv. Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) 1 Plats och tid ande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Torsdagen den 6 mars 2014 kl 14.00-16.45 i Gruesalen, Bjuv Niklas Svalö (S) ordförande Lars Karlsson (S) Alf

Läs mer