Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:00-14:20

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:00-14:20"

Transkript

1 Samhällsbyggnadsnämnden (24) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:00-14:20 Beslutande ledamöter Roger Burland (S), ordf Esbjörn Jonsson (S) Katarina Nylén (S) Ingrid Åström (S) Kristina Granlöf (C) Åsa Nilsson (M) Per Sundin (KD) Jenny Nilsson (MP) Beslutande ersättare Gerd Persson (S) Björn Edlund (C) Mikael Hedin (S) Ann-Britt Svensson (C) Lillian Nilsson (S) Övriga ersättare Övriga deltagare Lars Strömstedt (S), Tomas Jonsson (S), Bror Wallström (FP), och Pauli Muhonen (V). Förvaltningschef Carina Edblad Avdelningschef Brand och säkerhet Mats Renning Avdelningschef Trafik och park Ove Sedin Avdelningschef Bygg och miljö Inger Edin Enhetschef Bygg Åsa Lindborg Miljöinspektör Iryna Valynets Sekreterare Lena Lundin Sekreterare Ann-Britt Häggström Godkännande av närvaro Tid och plats för justering Samhällsbyggnadsnämnden godkänner att angivna personer är närvarande vid sammanträdet samt ger dem rätt att yttra sig. 5 maj 2011, Samhällsbyggnadsförvaltningen Sekreterare Paragrafer Ann-Britt Häggström Ordförande Roger Burland (S) Justerare Björn Edlund (C) BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag Instans Samhällsbyggnadsnämnden Anslaget sätts upp Anslaget tas ned Förvaringsplats för protokollet Samhällsbyggnadsförvaltningen Underskrift Ann-Britt Häggström

2 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Innehållsförteckning 46 Information Ändring i delegationsordningarna avseende upphandling Ändring av delegationsordningen med anledning av ändringar i plan- och bygglagen Komplettering av avgifter med anledning av ny alkohollag Taxa för sotning och brandskyddskontroll 1 april Handlingsprogram för trygghet och säkerhet i Örnsköldsviks kommun , uppdrag Förändring av beredskapsorganisationen sommaren Detaljplan för del av Bodum 7:1. Uppdrag Detaljplan för Vikingagatan - Myrängsvägen m.m. Antagande Anmälan, otillåten åtgärd, Bjästa 54: Uppföra fritidshus, installera eldstad, vedspis, på Hummelvik 4:23, del av, bygglov Uppföra enbostadshus på Finna 2:10, förhandsbesked Medborgarförslag, hastighetssänkning i Järved. Remiss från Kommunledningsförvaltningen Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik, Centralgatan 1 i Björna Enkelriktad trafik på Lantmannavägen i Ås, Örnsköldsvik Nedsättning av hastighet på Brogatan Kurser och konferenser Meddelanden Anmälan av samhällsbyggnadsförvaltningens delegationsbeslut

3 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Information - Hotellbygget i inre hamn. (Åsa Lindborg) - Åtgärdsprogram partiklar. Program för att förbättra luftkvaliteten i Örnsköldsviks centrum och uppfylla miljökvalitetsnormen för partiklar (PM10). (Katrina Mähler) - Information om ärendena på föredragningslistan. Nämnden förklarar sig ha tagit del av informationen.

4 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011:1687, Sbn/2011:1686, Sbn/2011: Ändring i delegationsordningarna avseende upphandling Upphandlingsärenden För att kunna hantera upphandlingar i rätt tid föreslås följande ändringar av delegationerna avseende upphandlingsärenden. TRAFIK- OCH PARKAVDELNINGEN 1.1 Varor, inom ramen för beslutat anslag a) Fordon och maskiner prisbasbelopp - delegeras till förvaltningschefen. Över 20 prisbasbelopp - delegeras till ordförande. b) Övriga varor Över 20 prisbasbelopp - delegeras till ordförande 1.2 Arbeten och tjänster, inom ramen för beslutat anslag a) Entreprenadarbeten: gator och ledningar etc. Över 20 prisbasbelopp - delegeras till ordförande. b) Konsulttjänster 5-20 prisbasbelopp - delegeras till förvaltningschefen. Över 20 prisbasbelopp - delegeras till ordförande. 1.3 Ramavtal Över 20 prisbasbelopp per år - delegeras till ordförande. Rättelse av felskrivning under ärendegrupp 6 Trafikuppgifter. a) och b) - Ersättare för "vidaredelegerat till" ska vara: Trafikingenjör trafikenheten. c) - Rätt lydelse ska vara: Övriga ärenden, förutom ärendegrupperna 6.1 a och b. BYGG- OCH MILJÖAVDELNINGEN Upphandlingsärenden Köpa eller beställa vara eller tjänst enligt upphandlingspolicy - till ett belopp över 20 prisbasbelopp - delegeras till ordförande. forts

5 Samhällsbyggnadsnämnd (24) 47 (forts) BRAND- OCH SÄKERHETSAVDELNINGEN. 1) Upphandling av varor prisbasbelopp - delegeras till förvaltningschefen. Över 20 prisbasbelopp - delegeras till ordförande. 2) Upphandling av entreprenader och tjänster prisbasbelopp - delegeras till förvaltningschefen. Över 20 prisbasbelopp - delegeras till ordförande. Samhällsbyggnadsnämnden fastställer föreliggande förslag till ändringar i delegationsordningarna.

6 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Ändring av delegationsordningen med anledning av ändringar i plan- och bygglagen Sammanfattning av ärendet Den nya Plan- och bygglagen, som träder ikraft 2 maj 2011, föranleder ändringar i delegationsordningen inom Byggenhetens verksamhetsområde. Samhällsbyggnadsnämnden antar föreliggande förslag till förändrade delegationer från SKL (Sveriges kommuner och landsting), PM Samhällsbyggnadsnämnden uppdrar åt förvaltningen att arbeta in SKL:s förslag till delegationer i Bygg- och miljöavdelningens delegationsordning.

7 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Komplettering av avgifter med anledning av ny alkohollag Sammanfattning av ärendet Ny alkohollag (2010:1622) började gälla den 1 januari I och med ändringar i lagstiftningen, vilket bland annat resulterat i nya typer av tillstånd, så finns behov av att kommunfullmäktige beslutar om en komplettering av gällande taxa. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att föreslå kommunfullmäktige att fastslå nya tillståndskategorier samt avgift för kunskapsprov enligt följande: 1. Cateringtillstånd: 25 % av prisbasbeloppet. 2. Gemensam serveringsyta: 5 % av prisbasbeloppet per sökande bolag vid stadigvarande tillstånd, 2,5 % av prisbasbeloppet per sökande bolag vid tillfälligt tillstånd. 3. Provsmakningstillstånd tillfälligt tillstånd för provsmakning till allmänheten för partihandlare: 5 % av prisbasbeloppet. 4. För gårdar utan serveringstillstånd som ansöker om särskilt tillstånd för provsmakning: 25 % av prisbasbeloppet. 5. Kunskapsprov: 2 % av prisbasbeloppet. 6. Nyansökan stadigvarande serveringstillstånd inom tre månader efter avslagsbeslut som grundar sig på tre underkända prov: 10 % av prisbasbeloppet. 7. Tillfällig pausservering: 3 % av prisbasbeloppet. Avgifterna regleras årligen efter prisbasbeloppet. Avgifterna träder ikraft omedelbart efter det att kommunfullmäktiges beslut justerats.

8 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Taxa för sotning och brandskyddskontroll 1 april 2011 Sammanfattning av ärendet Kommunen ansvarar för att sotning och brandskyddskontroll genomförs enligt gällande föreskrifter. Detta ansvar innebär också att kommunen ska fastställa taxa för sotning och brandskyddskontroll. I samband med beslutet om sotningstaxa i kommunfullmäktige 28 april 2003, 85, beslutades också att framtida ändringar av taxan ska kopplas till centralt sotningsindex som fastställs av Sveriges Kommuner och Landsting. Sotningsindex fr.o.m. 1 april 2011 har nu redovisats och uppgår till 1,37 %. Brand- och säkerhetsavdelningen har räknat upp nu gällande taxor enligt redovisat index och meddelat sotningsdistriktet vilka belopp som gäller från och med 1 april Samhällsbyggnadsnämnden godkänner uppräkning av sotningstaxa och taxa för brandskyddskontroll enligt index från Sveriges Kommuner och Landsting att gälla från och med 1 april 2011.

9 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Handlingsprogram för trygghet och säkerhet i Örnsköldsviks kommun , uppdrag Sammanfattning av ärendet Enligt lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778; LSO), ska alla kommuner ha ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. (I Örnsköldsvik har vi valt att kalla det Handlingsprogram för trygghet och säkerhet.). Det ska beskriva mål för, samt ta upp risker för olyckor som kan föranleda räddningsinsats (t ex bränder, trafikolyckor, ras, skred, farligt gods olyckor m.m.) Kommunens ambition har varit och är att även ta med olyckor i en vidare mening som inte behöver leda till räddningsinsats (t ex fallolyckor, förgiftningar, elolyckor, vattenskador, suicid m.m.). Programmet ska också beskriva vilken förmåga kommunen har att kunna genomföra räddningstjänstinsatser samt uppföljningen av dessa. Inom kommunen finns starka kopplingar mellan trygghets- och säkerhetsprogrammet och översiktsplanen samt folkhälsoprogrammet i kommunen. Enligt lagen LSO ska kommunen anta ett nytt handlingsprogram varje mandatperiod. Det betyder att ett nytt program ska antas av KF i början av mandatperioden och ska sträcka sig mellan Vid revidering och upprättande av det nya programmet föreslås följande inriktning: Utveckla nuvarande samarbetsgrupper med att ta fram nya mål och aktiviteter med förslag på tydlig årsbudget inom respektive område. Infoga bakomliggande statistik och riskbedömningar inom respektive område. Utforma säkerhetsmålen mer konkret och höja kvalitén genom att i största utsträckning göra målen mätbara. Fortsätta att förankra programmet i hela samhället så att fler känner sig delaktiga i programmet. (Landsting, polis, föreningar, allmänhet) Utöka handlingsprogrammet att innefatta området suicid samt extraordinära händelser Programmet ska omfatta målsättningar och aktiviteter som beskriver både hårda och mjuka inriktningar. Utveckla mål för att över tid skapa robusta och effektiva informations- och kommunikationsflöden i kommunen både före, under och efter inträffade händelser. Kommunen ska genom verksamheterna i KAC och Växel kunna hantera vardagsolyckor likväl som större oönskade händelser genom användning av verktyg såsom RAKEL, WIS m.m. forts

10 Samhällsbyggnadsnämnd (24) 51 (forts) Utveckla mål för räddningstjänsten med inriktning att fortsätta samordna arbeten före, under och efter en olycka. Utveckla mål med inriktning till att upprätta en förmågebeskrivning för olika verksamheter inom räddningstjänsten. En tidsplan har upprättats för arbetet Samhällsbyggnadsnämnden beslutar att ge Brand- och säkerhetsavdelningen i uppdrag, att i samverkan med kommunens övriga förvaltningar, polis, landsting och övriga intressenter i samhället, utforma ett nytt handlingsprogram för trygghet och säkerhet i Örnsköldsviks kommun. Uppdraget ska ske enligt upprättad tidsplan och vara klart för beslut i kommunfullmäktige januari 2012.

11 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Förändring av beredskapsorganisationen sommaren 2011 Sammanfattning av ärendet Brand och Säkerhet kommer under juni, juli och augusti att ha svårt att upprätthålla beredskapen på 44 brandmän i beredskap enligt handlingsprogrammet för Trygghet och Säkerhet. Detta på grund av att den övertalighet på deltidsbrandmän som funnits har under åren försvunnit på grund av utflyttning, huvudarbetsgivaren har svårare att släppa personal till deltidsbrandmän etc. Konsekvensen av detta är att vår förmåga vid insats kommer att bli sämre och framförallt av händelser över tid. Brand och Säkerhet kommer att göra förändringar i larmplaner och i ett tidigt skede larma fler stationer till samma insats i ett tidigt skede för att få förstärkande resurser på plats så fort som möjligt. Samhällsbyggnadsnämnden och tillika räddningsnämnd tillåter räddningschefen att göra avsteg från den fastställda beredskaps organisation på 44 man i tjänst enligt handlingsprogrammet Trygghet och Säkerhet. Räddningschef skall planera räddningstjänsten på bästa möjliga sätt efter den personal resurs som finns att tillgå.

12 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Detaljplan för del av Bodum 7:1. Uppdrag Sammanfattning av ärendet Kommunledningsförvaltningen, mark och exploatering, begär planläggning för båthus för del av den kommunägda fastigheten Bodum 7:1. Örnsköldsviks båtklubb har sedan länge sin verksamhet inom de intilliggande fastigheterna Bodum 7:3, 10:2 och 10:16. Fastigheterna ägs av Örnsköldsviks kommun och arrenderas av Örnsköldsviks båtklubb. Diskussioner om friköp har förts. Båtklubben har nu behov av ytterligare mark i anslutning för att bygga fler båthus. Detaljplanen kommer att handläggas med normalt planförfarande. Samhällsbyggnadsnämnden ger samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Bodum 7:1. Planens genomförande bedöms inte medföra betydande miljöpåverkan enligt planoch bygglagen 5 kap 18, då det inte berör särskilt känslig mark. Beslutet gäller i två år

13 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Detaljplan för Vikingagatan - Myrängsvägen m.m. Antagande Sammanfattning av ärendet Detaljplanen omfattar området kring korsningen Vikingagatan/Myrängsvägen/ Ångermanlandsgatan. Förslaget ger en möjlighet att ersätta korsningen med en cirkulationsplats. Kommunledningsförvaltningen, mark och exploateringsenheten (tidigare tekniska kontoret, mark och exploatering) är sökande. Samhällsbyggnadsförvaltningens utlåtande efter utställningen är daterat 12 april Enligt utlåtandet är samtliga synpunkter och erinringar som framförts under samrådet och utställningen tillgodosedda. Planen har reviderats genom att planområdet har utvidgats något åt öster och åt söder, längs Myrängsvägen respektive Vikingagatan. En del av den privata fastigheten Plogen 11 planläggs som gatumark. Fastighetsägaren har inga synpunkter på ändringen och har undertecknat/godkänt en kopia av plankartan där ändringen framgår. Utmed fastigheten Trucken 5 har vägområdet minskats något för att ge plats åt parkering inom fastigheten. Ett stycke i planbeskrivningen har också tagits bort, då det hänvisade till en utfart på ett y-område som togs bort från plankartan innan utställningen. Förnyad utställning krävs inte med anledning av revideringen. Detaljplanen medför inte några extra kostnader för kommunen än vad som beslutats i andra sammanhang. Samhällsbyggnadsnämnden kan anta detaljplanen med stöd av kommunfullmäktiges beslut Samhällsbyggnadsnämnden antar detaljplanen för Vikingagatan - Myrängsvägen m.m. upprättad 3 mars 2011 och reviderad den 11 april 2011 enligt plan- och bygglagen 5 kap 29.

14 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Anmälan, otillåten åtgärd, Bjästa 54:1 Bestämmelser För området gäller detaljplan. Ärendet Den 14 december 2010 inkom en anmälan från en föräldragrupp i Bjästa angående en otillåten åtgärd med avseende att det inte ansökts om bygglov för ändrad användning från skola till förskola. Upprinnelsen till ärendet är att föräldragruppen upplever att förskolelokalerna är för trånga för det antalet barn som för närvarande vistas där och att det fanns brister i brandskyddet. En ansökan om bygglov inkom den 1 januari 2011 i efterhand till samhällsbyggnadsnämnden. Boverkets jurist Anders Larsson har yttrat sig i ärendet den 28 mars 2011 och han bedömer att det inte är bygglovskrav. SKL:s (Sveriges Kommuner och Landsting) jurist Olof Moberg har tittat på ärendet den 25 mars 2011 och även han bedömer att det inte är bygglovskrav. Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning Samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning är, efter att ha tagit in yttranden från SKL och Boverket, att bygglovskrav inte krävs för utförd åtgärd. Upplysningar Även om bygglov inte krävs ska Plan och bygglagen och Boverkets byggregler följas. Enligt förordningen/miljöbalken (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd föreligger anmälningsplikt enligt 38 vid ändring eller uppförande av förskolor. Samhällsbyggnadsnämnden bedömer att åtgärden inte kräver bygglov och byggnadsavgift ska därför inte tas ut.

15 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Uppföra fritidshus, installera eldstad, vedspis, på Hummelvik 4:23, del av, bygglov Tidigare behandlat Förhandsbesked enligt plan- och bygglagen 8:34 har lämnats av plan- och miljönämnden , 195. Bestämmelser Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Den föreslagna nybyggnadsplatsen ligger på avverkad skogsmark. Föreslagen byggnad placeras i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och är godtagbar med hänsyn till landskapsbilden. Yttranden Tillfälle att yttra sig över åtgärden enligt plan- och bygglagen 8:22 har beretts ägarna till fastigheterna Hummelvik 4:1, 4:23, 4:76 och Bredånger 3:3 samt Byskatavägens samfällighetsförening (ga:6). Inga synpunkter har framförts. Förvaltningens miljö- och hälsoenhet har beretts tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har framförts. Skäl Förutsättningar för lov föreligger enligt plan- och bygglagen 8:12 (utom plan). Bygglov lämnas. Byggsamråd krävs. Kontrollplan krävs. Kvalitetsansvarig godkänns. Färdigställandeskydd samt byggfelsförsäkran krävs inte. Upplysningar Enligt plan- och bygglagen 8:33 upphör detta bygglov att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslut.

16 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Uppföra enbostadshus på Finna 2:10, förhandsbesked Bestämmelser Området omfattas inte av detaljplan eller områdesbestämmelser. Tomtplatsen ligger cirka 80 meter väster om allmän väg nr Den föreslagna nybyggnadsplatsen ligger på skogsmark. Yttranden Tillfälle att yttra sig över åtgärden enligt plan- och bygglagen 8:22 har beretts ägarna till fastigheterna Finna 2:1, 4:3, Ällön ga:2 (Ällön 1:41, 2:81, 2:82, 2:83, 2:104). Inga synpunkter har framförts till samhällsbyggnadsförvaltningen. Förvaltningens miljö- och hälsoenhet och lantmäteriet har beretts tillfälle att yttra sig. Inga synpunkter har framförts. Skäl Föreslagen åtgärd uppfyller de krav som kan ställas enligt 2 kap plan- och bygglagen. Föreslagen åtgärd tillåts då lämplighetskraven enligt plan- och bygglagen 2 kap uppfylls. Upplysningar Ovanstående beslut medför inte rätt att påbörja den sökta åtgärden. Enligt plan- och bygglagen 8:34 upphör förhandsbeskedet att gälla om inte ansökan om bygglov görs inom två år från dagen för beslutet.

17 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Medborgarförslag, hastighetssänkning i Järved. Remiss från Kommunledningsförvaltningen Sammanfattning av ärendet Remiss från Kommunledningsförvaltningen (Kst 2011:179) Jörgen Viklund är initiativtagare till medborgarförslaget hastighetssänkning i Järved daterat 15 november 2010, i vilken han föreslår att nuvarande hastighetsbegränsning 50 km/h på Järvedsvägen sänks till 30 km/h från/innan korsningen upp mot Järveds skola, sett från Örnsköldsviks centrum och förbi Torshallen. Sökande delger att gatan är hårt trafikerad (framförallt vid middagstid), gångbana finns på ena sidan, många barn och äldre går längs vägen mot skola, servicehus och affären samt att många fordon åker in- och ut från butikens parkering. Sökande upplever det som att många bilister håller för hög hastighet i förhållande till sikt och mängden fotgängare. Sökande vill att en skylt som tydligt påvisar hastigheten ska sättas upp. Järvedsvägen är inom tättbebyggt område, vilken betyder att bashastigheten 50 km/h gäller, om inget annat föreskrivs. På Järvedsvägens norra sida finns det en befintlig gångbana mellan Murarvägen och den s.k. slingerbacken mot Alneskolan. En hastighetsbegränsning på en gata fastställs genom utredning av ett flertal olika faktorer, så att acceptansnivån att hålla gällande hastighetsbegränsning hos trafikanterna som färdas längs vägen ska bli så hög som möjligt. Samhällsbyggnadsförvaltningens trafikenhet och Örnsköldsviks närpolisområde anser att en hastighetsbegränsning på 30 km/h, på Järvedsvägen, som har en separerad gångväg kommer att upplevas som omotiverad av många trafikanter. Risken blir i stället att man invaggas i s.k. falsk trygghet dvs. man tror inte att fordonen kör fortare än 30 km/h och anpassar sitt eget agerande därefter, vilket i sig kan leda till trafikolyckor. Att det är många fordon som kör in- och ut från en parkering är ju ett vanligt trafikscenario, där utfartsregeln ska tillämpas dvs. fordonsförarna är alltid skyldiga att idka väjningsplikt innan de kör ut från parkeringen. Även fordonsförare som ämnar svänga in på en parkering och som måste korsa mötande körfält ska kontrollera att de kan genomföra sin sväng på ett trafiksäkert sätt dvs. utan fara för andra medtrafikanter eller för sig själv. I medborgarförslaget delges att det upplevs som att många kör alldeles för fort i förhållande till sikt och mängden fotgängare. En gyllene regel gällande hastigheten är att ett fordons hastighet ska anpassas till vad trafiksäkerheten kräver. Hänsyn ska tas till forts

18 Samhällsbyggnadsnämnd (24) 58 (forts) väg-, terräng-, väderleks- och siktförhållandena, fordonets skick och belastning samt trafiksäkerhetsförhållandena i övrigt. Hastigheten får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet och kan stanna det på den del av den framförvarande vägen eller terrängen som han eller hon kan överblicka och framför varje hinder som går att förutse. Att skyltad, gällande hastighet på Järvedsvägen är 50 km/h betyder inte att man som fordonsförare måste köra 50 km/h, utan det är en rad olika faktorer enligt den gyllene regeln ovan som ska avgöra den faktiska hastigheten på ett fordon. Tillsynsmyndighet gällande hastighetsövervakning är Örnsköldsviks närpolisområde. Sökande efterfrågar en skylt som tydligt påvisar hastigheten dvs. en s.k. digital skylt som visar trafikantens hastighet. Erfarenhet visar att många bilister överskrider gällande hastighetsbegränsning för att se hur hög hastighet de kan uppnå. Örnsköldsviks kommun har för närvarande inga planer på att införa denna typ av digitala skyltar med hänvisning till höga investerings och driftskostnader. Trafikenheten kommer under hösten 2011 att påbörja en hastighetsöversyn på de gator och vägar där kommunen har rätt att besluta om hastighetsbegränsningarna. Samråd i ärendet har skett med Örnsköldsviks närpolisområde. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå medborgarförslaget hastighetssänkning i Järved med anledning av ovanstående argument.

19 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik, Centralgatan 1 i Björna Ärendet På Centralgatan 1, i Björna kommer Länsstyrelsen under våren 2011 att påbörja byggnationerna av en s.k. pendlarparkering. Örnsköldsviks kommun är väghållare för denna gata och samhällbyggnadsnämnden den instans som beslutar om de lokala trafikföreskrifterna för reglering av trafiken, så att trafiksäkerheten på gatan bevaras. Trafik- och parkavdelningens trafikenhet föreslår att den södra sidan av Centralgatan 1, skyltas upp med vägmärket D10 påbjudet körfält eller körbana för fordon i linjetrafik m.fl. Om körfältet eller körbanan är belägen till höger i färdriktningen får den trafikeras av fordon i linjetrafik, cykel och moped klass II. Eftersom taxibolagen har vissa resenärer t.ex. färdtjänstresenärer etc. som ska kunna ansluta med en buss på den nya busshållplatsen, så föreslås taxi undantas från beslutet. Vägmärket betyder att de fordon som inte får trafikera körfältet eller körbanan för fordon i linjetrafik får inte heller stannas eller vara parkerade där. De fordon som får trafikera körfältet eller körbanan för fordon i linjetrafik får inte vara parkerade där. Samråd i ärendet har skett med Örnsköldsviks närpolisområde. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 5 och 3 första stycket trafikförordningen (SFS 1998:1 276) att följande lokala trafikföreskrift ska träda ikraft 1 augusti Centralgatan 1, i Björna, södra sidan ska vara körfält eller körbana för fordon i linjetrafik, cykel och moped klass II samt taxi. Fordon som inte får trafikera körfältet- eller körbanan för linjetrafik får inte heller stannas eller vara parkerade där. Fordon som får trafikera körfältet- eller körbanan för linjetrafik får inte vara parkerade där.

20 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Enkelriktad trafik på Lantmannavägen i Ås, Örnsköldsvik Sammanfattning av ärendet Enligt plan byggs en gång- och cykelväg på södra sidan av Åsvägen mellan Översjäla-Ås-Själevadsgatan/Örnsköldsgatan. Sträckan Själevadsgatan/Örnsköldsgatan- Tvillingstavägen är redan färdigställd och under hösten 2011 beräknas sträckan Tvillingstavägen- EFS i Ås, bli iordningsställd. I korsningen Åsvägen/Lantmannavägen, är sikten begränsad pga. topografin med brant uppförslutning mot Åsvägen samt för att fastigheten på Lantmannavägen 71A är placerad i nära anslutning till Åsvägen. Ur trafiksäkerhetssynpunkt föreslår trafik- och parkavdelningen att Lantmannavägen enkelriktas så att fordon endast får föras i sydlig färdriktning från Åsvägen till Västerlånggatan. Samråd i ärendet har skett med Örnsköldsviks närpolisområde. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 10 kap. 1 andra stycket 10 och 3 första stycket trafikförordningen (SFS 1998:1 276) att följande lokala trafikföreskrift ska träda ikraft 1 augusti På Lantmannavägen mellan Åsvägen och Västerlånggatan får fordon endast föras i sydlig färdriktning.

21 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011:34 61 Nedsättning av hastighet på Brogatan Sammanfattning av ärendet På Brogatan har GC vägen (gång- och cykelvägen) förlängts från Svedjevägen till Prästsundsvägen i Själevad. Där GC vägen korsar Brogatan har ett övergångsställe anlagts varför det finns behov av hastighetssänkning till 50 km/tim. Ärendet återremitterades från Nämnden för teknik och service , 110, med uppdraget att se över möjligheterna för att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter samt behov av att se över placeringen av hastighetsskyltar i området. Anledningen till hastighetsnedsättningen från 70 km/tim till 50 km/tim är för att förbättra säkerheten för oskyddade trafikanter. Placeringen av hastighetsskyltar i området uppfyller gällande kriterier. Avfartsväg från E4 tillhör Trafikverket som ombesörjer erforderlig skyltning. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar med stöd av 10 kap 1 punkt 15 och 3 punkt 1 att följande lokala trafikföreskrift ska träda ikraft : På Brogatan mellan Sulkyvägen och Prästsundsvägen får fordon inte föras med högre hastighet än 50 km/tim.

22 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Kurser och konferenser - Inbjuda från Kommunskyddet till Information om kommuners o landstings uppgifter avseende krisberedskap, 3 maj kl. 10:00 12:00. Ledamöterna i det utökade presidiet ges möjlighet att delta i "Information om kommuners o landstings uppgifter avseende krisberedskap" 3 maj 2011.

23 Samhällsbyggnadsnämnd (24) 63 Meddelanden A. Förvaltningsrättens dom. Överklagat beslut gällande negativt förhandsbesked för uppförande av enbostadshus på Bodum 10:9 Plan- och miljönämnden beslöt , 115, att inte tillåta föreslagen åtgärd. Beslutet överklagades. Länsstyrelsen avslog överklagandet i beslut vilket också överklagades. Förvaltningsrätten avslår överklagandet i dom (Sbn/2011:1992). B. Anläggning av Rödhakevägen Byggmötesprotokoll nr 1, daterat 1 mars (Sbn/2011:1946). Samhällsbyggnadsnämnden förklarar sig ha tagit del av meddelandena.

24 Samhällsbyggnadsnämnd (24) Sbn/2011: Anmälan av samhällsbyggnadsförvaltningens delegationsbeslut 2011 Ärendet Redovisning av de beslut som fattats med stöd av samhällsbyggnadsnämndens delegationsordning. Förteckning över delegationsbeslut 2011, nr , LEX-ärenden, bygg m.m., delegationsbeslut 2011, nr , ECOS-ärenden, miljö och livsmedel m.m., delegationsbeslut 2011 i ärenden om alkohol, tobak och handel med vissa receptfria läkemedel , delegationsbeslut 2011 i ärenden om samhällsbetalda resor, färdtjänst och riksfärdtjänst , delegationsbeslut 2011, nr 34-53, i ärenden om upplåtelse av offentlig plats samt yttrande till polismyndighet, delegationsbeslut 2011, nr 4-10, i ärenden inom brand- och säkerhetsavdelningen, delegationsbeslut 2011, nr 24-41, personalärenden Bilagor. Samhällsbyggnadsnämnden godkänner redovisningen av fattade beslut.

Arken Konferens, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen kl 14:00-14:40. Jan Svensson (S) Ingrid Åström (S)

Arken Konferens, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen kl 14:00-14:40. Jan Svensson (S) Ingrid Åström (S) Samhällsbyggnadsnämnd 2012-06-19 1 (18) Plats och tid Arken Konferens, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Korallen kl 14:00-14:40 Beslutande ledamöter Roger Burland (S), ordf Kristina Granlöf (C) Esbjörn Jonsson

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00-13:10. Kjell-Åke Larsson (S), tjg ers Thommy Edlund (V) Monica Molander (S)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00-13:10. Kjell-Åke Larsson (S), tjg ers Thommy Edlund (V) Monica Molander (S) Plan- och miljönämnden 2009-03-19 1 (18) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00-13:10. Beslutande Kristin Ögren (S), ordf. Anna Hallin (C) Esbjörn Jonsson (S) Björn Edlund

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL. Tekniska nämnden Tekniska nämnden 1 (17) Plats och tid Hellqvistsalen, torsdagen den 17 juni 2010, klockan 16.00 18.30 ande Görel Nilsson (S) Lennart Pettersson (S) Börje Andersson (C), ordförande Lars Andersson (C) Hans

Läs mer

Medborgarförslag om förändringar i trafikmiljön i Niemisel

Medborgarförslag om förändringar i trafikmiljön i Niemisel Tekniska nämnden 2008 12 11 147 376 Tekniska nämndens arbetsutskott 2008 11 27 218 495 Dnr 2008/457.30 Medborgarförslag om förändringar i trafikmiljön i Niemisel Bilagor: Yttrande, Polismyndigheten Yttrande,

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:00-14:55. Ingrid Åström (S)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:00-14:55. Ingrid Åström (S) Samhällsbyggnadsnämnd 2013-01-24 1 (19) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:00-14:55 Beslutande ledamöter Roger Burland (S), ordf Esbjörn Jonsson (S) Malin Westman (S)

Läs mer

Kl 15.00 15.30, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29. Peter Nordström avdelningschef, AnnChristin Winnermyhr sekreterare

Kl 15.00 15.30, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen 29. Peter Nordström avdelningschef, AnnChristin Winnermyhr sekreterare Nämnd Samhällsbyggnadsnämndens ordförandemöte Sid 1-12 Offentligt sammanträde Nej Sammanträdesdag Måndagen den 8 juli 2013 Tid och plats Kl 15.00 15.30, Sjödalsrummet, Tekniska nämndhuset, Sjödalsvägen

Läs mer

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida 2012-02-20 1 (18) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-02-20 1 (18) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2045-2053

Läs mer

Ingrid Åström (s) Thommy Edlund (v) Monica Molander (s) Carina Edblad, Inger Edin, Ann-Britt Häggström och Olof Karlsson 148.

Ingrid Åström (s) Thommy Edlund (v) Monica Molander (s) Carina Edblad, Inger Edin, Ann-Britt Häggström och Olof Karlsson 148. Plan- och miljönämnden 2007-10-03 1 (18) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum KUBBE. Kl 14:30-15:15. Beslutande Kristin Ögren (s), ordf. Anna Lundin (c) Esbjörn Jonsson (s) Björn Edlund

Läs mer

Sammanlrädesdatum 2011-12-06

Sammanlrädesdatum 2011-12-06 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanlrädesdatum l P''',o,htid Stadshuset, sammanträdesrummet Öringen, kl. 15:00-16:00 8es!lIIande Ledamöter Kjell-Arne Green (S), ordförande 84-90, 92-95 Knut Indebetou (M), ordförande

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 15:00-15:15. Beslutande Kristin Ögren (S), ordf. (ej 67) Björn Edlund (C)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 15:00-15:15. Beslutande Kristin Ögren (S), ordf. (ej 67) Björn Edlund (C) Plan- och miljönämnden 2009-05-14 1 (25) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 15:00-15:15. Beslutande Kristin Ögren (S), ordf. (ej 67) Björn Edlund (C) Lillian Nilsson (S)

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista KALLELSE 1 (7) 2016-11-29 Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 6 december 2016 Plats och tid Stadshuset A394, 08:15 Ledamöter Ordförande Jazmin

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2117-2123 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Kallelse och föredragningslista

Kallelse och föredragningslista 1 (5) Tekniska nämnden, arbetsutskottet Kallelse och föredragningslista Enligt uppdrag Ordförande Jazmin Pettersson Sammanträdesdatum 15 augusti 2016 Plats och tid Stadshuset, rum A 394, kl 08:15 Ledamöter

Läs mer

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden

Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Handläggare Datum Ärendebeteckning Ulrick Hultman 2012-03-12 SFN 2012/0145-1 0480-45 04 31 Servicenämnden Kalmar kommun Uppdatering av delegationsordning för servicenämnden Information Delegationsordningen

Läs mer

PROTOKOLL Svar på medborgarförslag 2014:21 om att göra Forsbyvägen till huvudled KS-2014/1059

PROTOKOLL Svar på medborgarförslag 2014:21 om att göra Forsbyvägen till huvudled KS-2014/1059 Kommunstyrelsen Utdrag ur PROTOKOLL 2016-03-14 52 Svar på medborgarförslag 2014:21 om att göra Forsbyvägen till huvudled KS-2014/1059 Beslut Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att avslå

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14)

Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Miljö- och byggnadsnämnden 2015-05-12 1(14) Plats och tid Kommunhuset, planrummet kl. 13.00-14.30 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Louise Warnqvist (M) Elise Radanova

Läs mer

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning

Konsekvensutredning enligt förordning (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning KONSEKVENS- UTREDNING Datum 2016-10-03 Dnr 258-2551-2016 1(4) Britt Silfvergren Enheten för samordning och stöd 010-2239292 Jens Bäckström Barlingbo Prästgården 143 621 78 Visby Trafikverket Region Stockholm

Läs mer

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13)

Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Byggnads- och Miljönämnden 2009-02-17 1 (13) Plats och tid Tingshuset, tisdagen den 17 februari 2009, kl. 18.00-19.25 Beslutande Roland Parneving (m) ordförande Otto Andreasson (s) Bengt Claesson (m) Maja

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Kommunstyrelsen 2011-12-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl. 10:00 10:35 Ordförande: Elvy Söderström (S) Ledamöter: Glenn Nordlund (S),

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Bygglov- och MBK-enheten Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2160-2166

Läs mer

Anne Carlqvist Fors Katarina Odell Torbjörn Linell Krister Eklund Cecilia Hedlund Emma Ode

Anne Carlqvist Fors Katarina Odell Torbjörn Linell Krister Eklund Cecilia Hedlund Emma Ode SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2011-09-21 Sida 1(12) Plats och tid Utbildningslokalen, Västra Storgatan 10, Hallsberg 13.30-16.15 Beslutande Ledamöter Anne Carlqvist Fors Katarina Odell Torbjörn Linell Krister

Läs mer

Anna Engström och Arne Jönsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Anna Engström och Arne Jönsson. ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1 1 Pats och tid Stadshuset rum 429, klockan 17.00 19.20 Beslutande Övriga närvarande Rune Johansson (m), ordförande Jan Magnusson (Fp) Christer Hansson (S) Christer Sandberg (M) tjg ersättare f ör Bertil

Läs mer

Reffelmansverket, Hudiksvall

Reffelmansverket, Hudiksvall Protokoll 1 (8) Plats och tid: Reffelmansverket, Hudiksvall Förtroendevalda: Beslutande: Ej beslutande: Håkan Rönström (M), ordf Kamran Khalil (M) Niklas Steding (M) Lars-Olof Widell (C) Mats Olsson (C)

Läs mer

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HILLERSTORP 21:1, TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID HILLERSTORPSSKOLAN I HILLERSTORP, GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING

PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HILLERSTORP 21:1, TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID HILLERSTORPSSKOLAN I HILLERSTORP, GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING PLANBESKRIVNING DETALJPLAN FÖR HILLERSTORP 21:1, TRAFIKSÄKERHETSHÖJANDE ÅTGÄRDER VID HILLERSTORPSSKOLAN I HILLERSTORP, GNOSJÖ KOMMUN SAMRÅDSHANDLING HANDLINGAR Planbeskrivning Behovsbedömning Genomförandebeskrivning

Läs mer

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11)

ARJEPLOGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Miljö-, bygg- och räddningsnämnden 2015-08-27 1 (11) Plats och tid Sammanträdesrummet Nasa, Tingsbacka, torsdagen den 27 augusti 2015 kl 9.00 9.20. Beslutande John Sundström (S), ordförande Sten-Åke Nilsson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2249-2254 Sekreterare Ann-Charlotte

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2176-2182 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad

Sammanträdesprotokoll Sammanträdesdatum Blad Plats och tid Sammanträdesrum Kongsvinger, stadshuset, kl. 14.15-15.45 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Kenneth Wåhlund, ordförande, (S) Gerd Karlsson (S) Stefan Åström (S) Eva Svensson (S) Eva Ryman

Läs mer

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden

HABO OCH MULLSJÖ KOMMUNER. SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdag 2015-12-10. Miljönämnden 2015-12-10 56 Verksamhetsplan 2016 för miljönämndens verksamhet... 91 57 Uppföljning av det systematiska arbetsmiljö- och säkerhetsarbetet 2015... 92 58 Handlingsplan för det systematiska arbetsmiljö-

Läs mer

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp)

Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina Rosenlund-Svensson (s), Bengt Hult (fp) BYGGNADSNÄMNDEN 2013-08-27 1 Plats och tid AVA-huset, plan 3, rum 611. Kl 15.00-16.00 Beslutande Erik Liljencrantz, ordförande (m), Bertil Carlsson, 2:e vice ordförande (s), Lars Gustavsson (s), Katarina

Läs mer

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen

Carina Viberg. Anna Eliasson Samhällsbyggnadsförvaltningen Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef, Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2104-2109 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v)

Tommy Eriksson (s) Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Gun-Britt Karlsson (c), Olof Carlsson (v) BYGGNADSNÄMNDEN 2010-12-14 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.50 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Per-Anders Maxstad 2:e vice

Läs mer

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C)

Ann-Charlotte Wikerud (KD) Christer Björkegren (KD) Hans Hansson (C) Kjell Andersson (SPI) Thomas Lundell (SPI) Torsten Hansson (C) 1(14) 2010-02-24 Tekniska förvaltningen nämndsekreterare Kemvik.Ann-Margarethe Tfn 040-42 5189 Sammanträdesdatum Plats Kommunhuset, rum 1 Tid 18:30 Ledamöter Ersättare Närvarorätt Tommy Larsson (M) (ordföranden)

Läs mer

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun

Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Kommunal författningssamling för Smedjebackens kommun Fastställd av Ks 69 Den 2012-06-05 Kommunstyrelsen 2012-06-05 4 Teknik- och fritidsutskottet 2012-05-30 8 Ks 69 Tfu 92 Dnr 2012.193 511 Smedjebackens

Läs mer

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län

SAMRÅDSREDOGÖRELSE. Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län SBN 2013.0111 Detaljplan för Rosendalskorsningen - Bofors 1:25 m fl, Karlskoga Karlskoga kommun Örebro län Upprättad 2014-06-10 av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Karlskoga Normalt planförfarande, enligt

Läs mer

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist

PROTOKOLL. Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30. Lasse Bergqvist PROTOKOLL Plats och tid Fågelsjörummet, plan 4 Förvaltningshuset 2015-10-22 08:30 Beslutande Per Olov Persson (M) Tommy Borg (S) John Nyman (C) Manne Wallström (MP) Lasse Bergqvist (FP) Övriga deltagande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum Bygg- o Räddningsnämnden 2011-11-15 Plats och tid Beslutande Ledamöter Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 november 2011 kl. 13 30 14 50. Peder Griph, s ordförande Kenneth Axelsson, m Arne Holmgren, s Astrid-Marie Jonsson, c Anna-Thuresson,

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2183-2189 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd)

Tommy Eriksson (s), Carin Garbåge (s), Johan-Gabriel Falkenberg (m), Sofia Söderström (mp), Kurt Jonsson (kd) BYGGNADSNÄMNDEN 2011-05-17 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 10.00 11.30 Beslutande Erik Liljencrantz ordförande (m), Marie-Louise Karlsson vice ordförande (s), Bertil Karlsson 2:e vice ordförande

Läs mer

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden

Bygg-, trafik- och räddningsnämnden Sida 1/14 Plats och tid Kommunhuset, kl. 13.30-15.20 Ajournering kl. 14.55-15.05 Beslutande Ej tjänstgörande ersättare Olof Röstin (M), ordförande Leif Johansson (S) Ulla Wallin (S) Håkan Andersson (C),

Läs mer

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar

Val av justerare samt tid och plats för justering. Samhällsbyggnadsnämnden beslutar Sida 1 Plats och tid Kommunhuset, Örkelljunga klockan 15.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att justera Martin Gustafsson (C) Henrik Nilsson (M) ej 92 Bjarne Daa (S) Henrik Johansen (M) Åke Sjörin (FP)

Läs mer

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander

Tommy Karlsson. Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson Tomas Sohlgren. Björn Wintler. Ferry Hagi Lena Karlsson Aronsson Evert Melander 1(10) Sammanträdesprotokoll Blad 1 (2) Plats och tid Kommunhuset rum Hävringe kl 13.15-14.25 Beslutande Inge Ståhlgren Tommy Karlsson Sten Nordlander (M) Birgitta Luoto Calinge Lindberg Björn Johansson

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S)

Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv Bjerknes (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2014-06-11 1(12) Plats och tid Planrummet, kommunhuset, kl. 13.00-14.20 Beslutande Filip Gille (M) ordförande Mattias Joelsson (KD) Peter Johansson (FP) Leif Bergman (S) Siv

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Jävsnämnden (8) Jävsnämnden 2012-05-08 1 (8) Plats och tid Kommunkontoret i Mörbylånga klockan 09.00 10.15 Beslutande Ove Karlesand (M), ordförande Gudrun Mo ( C ), ledamot Bo Sjölin (MP), ledamot Curt Ekvall (KD), ersättare

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 1999:835 Utkom från trycket den 16 november 1999 utfärdad den 4 november 1999. Regeringen föreskriver att 4 kap. 18

Läs mer

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9)

Sammanträdesdatum Blad Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Miljö- och byggnadsnämnden 13 november 2013 1 9) Plats och tid: Bröderna Ericssonrummet kl. 09.00-12.00 Beslutande Ersättare: Åsa Hååkman Felth, ordförande Henric Forsberg Stefan Andersson Iréne Frisk

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, tf Enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2055-2058 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ...

Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan Strotz (MP) Håkan Strotz ... 2014-10-20 1 Plats och tid Beslutande Kommunkontoret, Ödeshög, måndagen den 20 oktober 2014, kl 14:00-15:40 Jonas Andersson (M), ordförande Hans Blomberg (KD) Anders Karlsson (S) Linus Andersson (KD) Håkan

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson

Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Enhetschef Anna Eliasson Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2043-2054 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Föredragande tjänstemän: Svante Andrén, förvaltningschef Kenneth Franzén, byggnadsinspektör. Jan Gustafsson. Per-Olof Qvick.

Föredragande tjänstemän: Svante Andrén, förvaltningschef Kenneth Franzén, byggnadsinspektör. Jan Gustafsson. Per-Olof Qvick. Byggnadsnämnden 2013-11-12 1 Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 12 november 2013 kl. 17.00 19.30 Beslutande Per-Olof Qvick (M), ordförande Janeric Dahlin (FP) Kjell-Åke Johansson (KD) Jan Gustafsson

Läs mer

Ann-Sophie Nygren. Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson Joakim Sandström Anna-Maija Alajoki Agneta Höglander. Evert Melander

Ann-Sophie Nygren. Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson Joakim Sandström Anna-Maija Alajoki Agneta Höglander. Evert Melander Sammanträdesprotokoll Blad 1 (7) Plats och tid Kommunhuset rum 293 kl 13.15-14.10 Beslutande Jimmy Gustafsson Ann-Sophie Nygren Jan Widegren (M) Birgitta Luoto Ferry Hagi Björn Johansson (MP) Joakim Sandström

Läs mer

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S) KUNGSBACKA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Plats och tid sammanträde Idalarummet Klockan 08:00 09.20 ande Ledamöter Lars Thelén (M), vice ordförande utom 69 på grund av jäv Pär Olsson (C) Renée Sylvan (S)

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Teknik- och servicenämndens arbetsutskott SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 1(15) Tid Kl 13.30 14.35 Plats Vävsalen, Kinnaström Beslutande S Bo Petersson L Paul Brusk, tjänstsgör för Pär-Erik Johansson (M) C Kent Persson MP Jessica Pettersson, tjänstgör

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S)

Miljö- och byggnadsnämnden (17) Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson (S) Miljö- och byggnadsnämnden 2016-05-10 1(17) Plats och tid Kommunhuset, Nämndrummet kl. 13.00-14.00 Beslutande Leif Bergman (S), ordförande Agneta Staaf (S) Dan Eriksson (C) Sten-Ove Jönsson (KD) Erik Gustafsson

Läs mer

Kommunstyrelsen (8)

Kommunstyrelsen (8) Kommunstyrelsen 2012-06-25 1 (8) Plats och tid Beslutande Kommunhuset i Älmhult måndagen den 25 juni 2012 kl 15.00-16.15 med ajournering kl 15.50-16.00 Sonja Emilsson (M), 1:e vice ordförande Tord Åkesson

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:50

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:50 Nämnden för teknik och service 2008-08-19 1 (9) Plats och tid Beslutande Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 13:00 15:50 Ordförande Roger Burland (s) Ledamot Malin Ögren (s) Erik Nordlander

Läs mer

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015

1 Information till nämnden MBN 15/30. 2 Ekonomisk uppföljning för miljö- och byggnadsnämnden efter juli 2015 MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2015-08-25 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, tisdag 25 augusti 2015, 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE Val av protokolljusterare DNR 1 Information

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2029-2035 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2288-2291 Sekreterare Madeleine

Läs mer

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45.

Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Plats och tid Beslutande Sammanträdesrum ÖREN, tisdagen den 15 juni 2010, kl. 13 30 14 45. Evert Johansson, s, ordförande Jan Korsfeldt, m Roy Wasniowski, v Ej tjänstgörande Arne Holmgren, s Kenneth Hallberg,

Läs mer

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2

UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 Dnr MN/2002-0967 Detaljplan för Del av NYCKLEBY 1:33 Strömstads kommun UTLÅTANDE EFTER UTSTÄLLNING 2 HUR UTSTÄLLNINGEN HAR BEDRIVITS Miljö- och byggnämnden beslutade 2011-02-03 26 att genomföra en andra

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Linda Larsson, tf enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2018-2019 Sekreterare Madeleine

Läs mer

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden (20)

VÄNERSBORGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Sammanträdesdatum. Samhällsbyggnadsnämnden (20) Samhällsbyggnadsnämnden 2006-09-14 1 (20) Plats och tid Rum 225, Kommunhuset, Sundsgatan 29, Vänersborg torsdag 14 september 2006, kl 08.30-12.55 Beslutande Enligt närvarolista, sid 2 Ersättare Enligt

Läs mer

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70

Christina Knutsson 67-69,71-76 Gunilla Franklin 70 1 Plats och tid Socialförvaltningen, Lokal: Sundborn, kl. 10:00 11:15 ande Ledamöter S Christina Knutsson, ordf Falu kommun 67-69, 71-76 S Joakim Lundgren Smedjebackens kommun C Kjell Andersson Gagnefs

Läs mer

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81

Tommy Eriksson (s), Seth Skagerström (s), Håkan Björndahl (s), Marianne Fältskog (fp), Olof Carlsson (v) 74-81 BYGGNADSNÄMNDEN 2010-11-09 1 Plats och tid Nämndhusets sammanträdesrum kl 14.00 15.25 Beslutande Marie-Louise Karlsson ordförande (s), Johan Söderberg 1:e vice ordförande (s), Katarina Rosenlund-Svensson

Läs mer

Kristinehedsvägen 2, Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45

Kristinehedsvägen 2, Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45 Räddningsnämnden 2014-01-16 1(9) Plats och tid: ande: Kristinehedsvägen 2, 302 44 Halmstad, Sammanträdesrum Castler, kl 14:00-15:45 Lennart Eriksson (M), ordförande Naser Zeqiri (S) Monica Björnehammar

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Marie-Louise Svensson, bygglovshandläggare Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2256-2259 Sekreterare

Läs mer

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS

Myndighetsnämnd, delegation Delegationsbeslut ANSLAG/BEVIS Plats och tid Beslutande Anna Eliasson l Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2294-2302 Sekreterare Carina Viberg Ordförande Anna Eliasson Justerande

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2013-2015 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2034-2041 Sekreterare Carina Viberg

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30 Bildningsnämnd 2012-03-20 1 (8) Plats och tid Beslutande Ersättare Övriga deltagare Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe 13:00 13:30 Birgith Olsson Johansson (S), ordf., Mattias Öberg (S), Anneli

Läs mer

Svante Andrén, förvaltningschef Ann-Louise Hedberg, sekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Svante Andrén, förvaltningschef Ann-Louise Hedberg, sekreterare ANSLAG/BEVIS. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. Byggnadsnämnden 2011-03-01 1 Plats och tid Kommunkontoret tisdagen den 1 mars 2011 kl. 17.00-19.40 Beslutande Per-Olof Qvick (m), ordförande Janeric Dahlin (fp) Annica Henrysson (c) Gunnel Johansson (s)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (14) 2016-08-23 1(14) Plats och tid Norrtull kl. 13:30 14:50 Beslutande Barbro Axelsson (S), ordförande Sofia Karlsson (S) Pertti Rolöf (S) Bengt Olsson (C) ersätter Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M)

Läs mer

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet

INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR. Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet 1 (6) INFORMATION TILL BOENDE OM BLOMLÅDOR Blomlådor för bättre trafiksäkerhet! Starta en ökad medvetenhet om trafiksäkerhet För att få en ökad trafiksäkerhet är det viktigt att vi alla börjar prata om

Läs mer

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd

Myndighetsnämnd. Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl :00. Myndighetsnämnd Plats och tid Samhällsbyggnadsförvaltningen, kl 10.45 Beslutande Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid 00:00 Underskrifter Paragrafer 2001-2008 Sekreterare Ordförande Justerande

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:30-15:00. Jenny Nilsson (MP)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:30-15:00. Jenny Nilsson (MP) Samhällsbyggnadsnämnd 2011-10-27 1 (30) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:30-15:00 Beslutande ledamöter Roger Burland (S), ordf Malin Westman (S) Katarina Nylén (S) Ingrid

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 15:00-15:30

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 15:00-15:30 Samhällsbyggnadsnämnd 2011-09-22 1 (16) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 15:00-15:30 Beslutande ledamöter Esbjörn Jonsson (S), ordf Malin Westman (S) Annika Westin (S)

Läs mer

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (9)

Sammanträdesprotokoll Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida (9) 2015-02-19 1(9) Plats och tid Norrtull, konferensrum övre plan 13:30--14:00 Beslutande Wilhelm Bodmark (S), ordförande Barbro Axelsson (S) Sofia Karlsson (S) Sven Callenberg (C) Michael Karlsson (M) Övriga

Läs mer

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef

Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbygnnadsförvaltningen, Anna Eliasson, plan- och bygglovschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2178-2183 Sekreterare

Läs mer

Samhällsbyggnadsnämnden

Samhällsbyggnadsnämnden Sida Samhällsbyggnadsnämnden 2004-03-18 1 (18) Plats och tid Kommunhuset, rum 225, kl. 08.30-11.20 Beslutande Närvarolista sid 2 Övriga deltagande Utses att justera Åsa Johansson Justeringens plats och

Läs mer

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR

Sammanträdesdatum 2014-03-27. Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 ÄRENDE DNR TEKNISKA NÄMNDEN KALLELSE Sammanträdesdatum 2014-03-27 PLATS OCH TID Kommunhuset, lokal Mellanfryken, torsdag 27 mars 2014, kl. 15.00 FÖREDRAGNINGSLISTA ÄRENDE DNR - Val av justerare samt dag och tid för

Läs mer

Miljö- och byggnämnden

Miljö- och byggnämnden 2017-06-19 1(12) Plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-19 kl. 13.30-16.00 Paragrafer 54-60 Utses att justera Einar Holmquist (S) Justeringens plats och tid Kommunhuset i Älmhult 2017-06-26 Underskrifter

Läs mer

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande

Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00. Beslutande Erik Andersson (C) ordförande BYGGNADSNÄMNDENS ARBETSUTSKOTT 1 (8) Plats och tid Lilla sammanträdesrummet, kommunhuset i Malung, tisdagen den 20 maj 2014, kl 08.00 12.00 Beslutande Erik Andersson (C) ordförande Christer Ahlén (M) vice

Läs mer

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S)

Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik Johansson(S) 1(9) Plats och tid Kommunhuset Vårgårda, sammanträdesrum Ljungås, kl. 14:00-17:00 Beslutande Claes Hägermalm(M), ordförande Bahrija Gafurovic(S), vice ordförande Kjell Korpås(KD) Lennart Larsson(C) Karl-Erik

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:00-14:10. Monica Molander (S) Per Sundin (KD) Thommy Edlund (V)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:00-14:10. Monica Molander (S) Per Sundin (KD) Thommy Edlund (V) Plan- och miljönämnden 2010-05-20 1 (25) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:00-14:10. Beslutande ledamöter Esbjörn Jonsson (S), ordförande Lillian Nilsson (S) Anna Hallin

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om ändring i trafikförordningen (1998:1276); SFS 2014:1035 Utkom från trycket den 29 juli 2014 utfärdad den 17 juli 2014. Regeringen föreskriver i fråga om trafikförordningen

Läs mer

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott (10)

STRÖMSTADS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sidnr Sammanträdesdatum Miljö- och byggnämndens arbetsutskott (10) Sidnr s arbetsutskott 2015-08-20 1 (10) Plats och sammanträdestid Beslutare Miljö- och byggförvaltningens sammanträdesrum, Stadshuset kl 8.00-12.10, 13.00-14.00 Bengt Bivrin (MP) Morgan Gutke (C) Peter

Läs mer

Andreas Rännare (S) ej tjänstgörande ersättare

Andreas Rännare (S) ej tjänstgörande ersättare Plats och tid Sammanträdesrummet Bonaren, kl 17.00-19.00 ande Per-Olof Qvick, (M), ordf Gunnel Johansson, (S) vice ordf Janeric Dahlin, (FP) Jan Gustafsson, (C) Gunnar Hägg (S) Kenneth Andersson (KD) ersätter

Läs mer

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

83 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2011-10-19 1 (1) Plats och tid Kommunkontoret, sammanträdesrum A, onsdagen den 19 oktober, kl 13.00-16.00. ande Ledamöter Patrik Eriksson (MP), ordförande Ylva Ivarsson (S), vice ordförande Uno Andersson

Läs mer

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige

Eva Marklund, sekreterare. Hans Lindgren, Marie Viberg ANSLAG/BEVIS. Kommunfullmäktige Plats och tid Centrumhuset, Robertsfors 2014-11-05, kl 18.00-20.15 Beslutande Samtliga ledamöter med undantag av: Margaret Swande (s), ersättare Peder Forsberg Cecilia Löfbom (s), ersättare Åsa Andersson

Läs mer

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd)

Eva Edberg (s) - 13 Frits Söderlind (s) 14 Ersättare Frits Söderlind (s) Barbro Olsson (c) Lars-Åke Norman (s) Christina Göransson (kd) Omsorgsnämnden 2007-01-10 1 (16) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe kl 13:00-14:50. Beslutande Christina Karlsson (s) Anna-Lena Holmström (c) Gunnar Holmberg (s) Sofia Olsson

Läs mer

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl

UTLÅTANDE. DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl ANTAGANDEHANDLING UTLÅTANDE DETALJPLAN FÖR DEL AV REPISVAARA SÖDRA ETAPP Del av fastigheten Gällivare 6:5 m fl Samhällsbyggnadsförvaltningen Gällivare kommun Norrbottens län GRANSKNINGSUTLÅTANDE Rubricerad

Läs mer

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118

Tobias Hellberg Söderhäll (S) ledamot 106-107, 109-118 Kent Fredriksson (S) ersättare 108, 113-118 Miljö och byggnadsnämnden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (7) Plats och tid Kristinelundsvägen 4, Dammen, Köping, kl 08.15-10.50 ande Per Carlesson (S) ordförande Lena Vilhelmsson (S) v ordförande Tobias Hellberg

Läs mer

Förslag till nya föreskrifter för väg 573, Kalmar län

Förslag till nya föreskrifter för väg 573, Kalmar län REMISS 2016-12-08 Ärendenr: Enligt sändlista TRV 2016/106106 Trafikverket Region Syd Trafikmiljö Besöksadress: Björkhemsvägen 17, KRISTIANSTAD Telefon: 0771-921 921 gunlog.magnusson@ trafikverket.se Förslag

Läs mer

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef

Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef 1 Plats och tid Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen, Anna Eliasson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Paragrafer 2223-2228 Sekreterare Åsa Jonasson

Läs mer

Detaljplan för del av kv Smultronet

Detaljplan för del av kv Smultronet Detaljplan för del av kv Smultronet i Salems kommun, Stockholms län Plan nr 82-82, dnr 2016/42 Standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) i dess lydelse fr o m den 2 januari 2015. Granskningshandling

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:30-15:15. Ingrid Åström (S)

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:30-15:15. Ingrid Åström (S) Samhällsbyggnadsnämnd 2011-05-26 1 (27) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:30-15:15 Beslutande ledamöter Roger Burland (S), ordf Esbjörn Jonsson (S) Malin Westman (S)

Läs mer

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:00-15:00

Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:00-15:00 Samhällsbyggnadsnämnd 2012-05-24 1 (28) Plats och tid Stadshuset, Örnsköldsvik, sammanträdesrum Kubbe, kl 14:00-15:00 Beslutande ledamöter Roger Burland (S), ordf Malin Westman (S) Annika Westin (S) Katarina

Läs mer

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut. Elenore Bjelke Trafikplanering 08-508 260 35 elenore.bjelke@stockholm.se Till Trafik- och renhållningsnämnden 2012-03-15 Ny cirkulationsplats i korsningen Rinkebysvängen/Rinkebystråket. Genomförandebeslut.

Läs mer

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Sida (19) Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef. Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag 2012-06-01 1 (19) Plats Beslutande Samhällsbyggnadsförvaltningen Henrik Olsson, enhetschef Övriga närvarande Utses att justera Justeringens plats och tid Underskrifter Sekreterare Paragrafer 2154-2164

Läs mer