RIKTLINJER Reklam och Evenemang i SL-trafiken

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "RIKTLINJER Reklam och Evenemang i SL-trafiken"

Transkript

1 Datum Identitet RIKTLINJER Reklam och Evenemang i SL-trafiken Detta dokument beskriver rutinerna mellan SL och reklamentreprenören samt trafikentreprenören avseende reklam-/marknadsaktiviteter. Rätt arrangerat ger det en ökad reseupplevelse för resenären och ökade intäkter till SL. Reklam ska följa bestämmelserna i lagar, författningar och de grundregler för reklam som fastställts av Internationella handelskammaren (ICC International Code of Advertising Practice ) Annonsering får inte förekomma på SL reklamytor för följande: Tobaksreklam Alkoholhaltiga drycker Reklam som kan uppfattas som stötande eller sedlighetssårande eller sårande mot folkgrupp Reklam riktad mot kollektivtrafiken och Reklam som kan anses strida mot god marknadsföringssed. Ritklinjer Reklam och Evenemang i SL trafiken docm

2 Vid fortsatt etablering av nya reklamplatser ska helhetsintrycket av en station tas under särskilt övervägande och företrädesvis skall antal uttryck hållas nere och prioritering skall ges till att uppdatera de platser som finns över en generell utökning av reklamplatser. SL:s rutiner och regler för utformning av reklam på stationer, busshållplatser, evenemangsplatser, fordon samt nya reklamytor Sammanställning av befintliga platser bifogas Dessa riktlinjer de fasta platser och även de mer i undantags fall nyttja reklam av typen Station Domination. Kundmiljö 1. Skyltar, informationstavlor, konst samt ytor som disponeras av SL:s hyresgäster får inte täckas eller skymmas 2. Reklam får ej täcka över eller skymma konstverk. Särskild hänsyn och särskilt godkännande måste tas för stationer där stationsrummet i sin helhet räknas som en del av konstverket. 3. Glasytor på stationer/hållplatser får till del täckas av genomskinlig folie. 4. PVC får inte användas 5. Eventuell foliering ska ske med godkända material. Godkända material ska användas ur halk-, städ-, miljö- och brandsynpunkt. Intyg från fabrikant bifogas med ansökan från CC. 6. Material får inte blockera gång eller utrymningsvägar eller medföra begränsningar för resenärer med funktionsnedsättning. 7. Hänsyn ska tas till den estetiska utformningen så att den passar in i den aktuella miljön. 8. Färgen orange är reserverad för SL:s störningsinformation i trafiken och får inte användas vid folieringar etc. Vid förfrågningar ska rätt färger användas. 9. Reklamen får inte förväxlas med SL:s information eller uppfattas som om det är SL som är avsändare. 10. Golv får inte täckas av folie. 11. Foliering av väderskydd godkänns inte Fordon 12. Vid foliering av fordon måste det vara tydlig kontrastdörrarna och resten av fordon. Folieringen måste kontrasteras med 0,4 NCS. 13. Färgen orange är reserverad för SL:s störningsinformation i trafiken och får inte användas vid folieringar etc. Vid förfrågningar ska rätt färger användas. 14. Annonsör får inte foliera fordon/station domination mer än en månad i taget för att säkerställa variation. 15. Glasytor/fönster/golv på fordon får inte täckas av folie. Kundmiljö golv 16. Kontrastmarkeringar/ledstråk får inte täckas på trappsteg och perrong med foliering. 17. Efter genomfört evenemang ska inga limrester eller liknande material finnas kvar på stationsbyggnader eller golv. 18. Foliering av trappor godkänns inte på grund av säkerhetsrisk. 19. Rulltrapporna / Hiss

3 Kundmiljö evenemang 20. Vid uthyrning av evenemangsplats eller försäljning av annan reklamaktivitet ska rimlig hänsyn tas till befintlig verksamhet så att inte onödiga intressekonflikter uppstår. 21. Efter genomfört evenemang ska inga lim rester eller liknande material finnas kvar på stationsbyggnader eller golv. 22. Evenemang får endast ske inom anvisad yta i dagsläget finns 15 godkända platser i tunnelbanan. 23. Ett evenemang får inte innebära ökad nedskräpning. Det är reklamentreprenörens ansvar att säkra hantering och bortforslandet av sopor. 24. Provisionsbaserad direktförsäljning som kan uppfattas som påträngande ska inte tillåtas. 25. Alla events och Station Domination ska alltid visas upp och godkännas av SL och berörd trafikentreprenör. Evenemang som är ickekommersiella, d.v.s. ideella organisationer och samhällsinformation från kommuner och landsting, får torgplats utan kostnad. Men de måste boka via reklamentreprenören för att säkerställa att det inte krockar med ett betalande evenemang och inte inkräktar på SL:s regler eller övriga etiska regler etc. SL kan kräva ersättning om kostnader skulle uppstå i samband med ett ickekommersiellt evenemang. 26. Evenemang/torghandel får inte ha en permanent karaktär. 27. Evenemang bör inte genomföras i rusningstrafik om det innebär säkerhetsstörningar. 28. Aktiviteter på perrong eller i trappor är inte tillåtna. 29. Loppis och brödförsäljning eller liknande är inte tillåtet. 30. Evenemangsplats måste alltid vara bemannad. 31. Evenemang och reklam får ej täcka över konstverk. Särskild hänsyn och särskilt godkännande måste tas för stationer där stationsrummet i sin helhet räknas som en del av konstverket. 32. För närvarande är det MTR som godkänner filmtillstånd (avseende tunnelbana), men SL måste få information om detta så att det inte krockar med SL:s aktiviteter och fastighetsunderhåll. 33. Reklam skall i första hand nyttja de fasta platser som finns och mer i undantagsfall nyttja reklam av typen Station Domination Kundmiljö Digitala skärmar 1. Hänsyn till övervakningskameror ska tas i samband med nya etableringar 2. Hänsyn till tågförares översyn av station ska tas i samband med nya etableringar. 3. Hänsyn till framkomlighet och tillgänglighet för funktionsnedsatta tas. 4. Ny placering av befintliga digitala skärmar eller nya platser för reklam/digitala skärmar ska företrädesvis placeras på väggytor. Placering fritt på golvytor ska undvikas, både för att ej bidra till ökad trängsel på exempelvis plattformar men även ur städsynpunkt. All ny placering ska godkännas av SL:s förvaltning. SL miljö Säkerhet 1. Tilllträde till spårområde tillåts endast efter Clear Channel personal som har genomgått SL:s utbildning TRI-tub. Personal får inte vistas i SLs fastigheter/område utan giltigt tillstånd.

4 Eventytorna ska användas för aktiviteter där SL har fått tillstånd från polismyndigheterna. Annonsörer/firmor som delar ut gratis prover som ges ut till kunderna måste ta hand om avfall själva. SL äger ensidigt rätt att flytta eller ta bort reklamplatser där säkerhet, framkomlighet, tillgänglighet, konst, försämras/påverkas negativt. Följande kampanjer nedan godkännas INTE enligt riktlinjerna i dagsläge:

5

6

7 Följande kampanjer nedan GODKÄNNAS enligt riktlinjerna i dagsläge:

8

9 Reklamentreprenörens åtagande: Reklamentreprenörens ska alltid säkra att alla reklam/marknadsaktiviteter i SL-trafiken lever upp till SL:s regler för dessa aktiviteter. Reklamentreprenörens har av SL fått övergripande regler kring SL:s syn på etik och moral samt vad som inte accepteras vid denna form av reklam/marknadsaktiviteter. Reklam som motverkar SL:s varumärke godkänns inte. Dessa sorteras bort direkt av Reklamentreprenören. Övriga

10 förfrågningar ska formellt godkännas av SL enligt följande rutiner: För godkännande ska Reklamentreprenören fylla i en ansökan som omfattar: - vem som ska marknadsföra sin produkt/tjänst. - var vilken plats - när detta ska äga rum dagar och tider - hur man vill nyttja marknadsplatsen/fordon skiss med beskrivning - lever upp till SL:s miljö och säkerhetskrav - lever upp till andra av SL uppsatta regler - säkrar hanteringen av eventuell sopor - bifoga bilder/illustrationer Ansökan skickas till SL som processar ärendet internt och stämmer av med berörd trafikentreprenör. Om ansökan rör NYHETER eller AVVIKELSER mot redan inarbetade rutiner ska dokumentet skickas i god tid för att alla inblandade parter ska hinna bereda förfrågan. Strax före aktivitet ska Reklamentreprenören informera berörd entreprenör så att stationspersonal och ordningsvakter blir informerade. Reklamentreprenören ska också kontinuerligt ge ut en evenemangslista kring kommande aktiviteter. Denna ska distribueras till SL och trafikentreprenören. SLs åtagande: - vid enklare fall återkomma till reklamentreprenören inom fem arbetsdagar med ett svar. - vid svårare och tveksamma fall kan SL behöva en längre tid för remissrunda cirka två veckor. - vid NYHETER behöver SL en längre hantering som i vissa fall kan ta månader - Trafikförsörjning/tunnelbana sektion koordinerar alltid internt med Kommunikation, Säkerhet och eventuellt andra enheter som kan beröras. - SL stämmer av med trafikentreprenören och fångar upp eventuella invändningar. - Reklam som är kontroversiell eller mycket tveksam behandlas av Etiska rådet. - SL kallar trafikentreprenören och reklamentreprenören till gemensamma möten när så behövs för att vidareutveckla samarbetet. Trafikentreprenörens åtagande: Trafikentreprenören har trafikansvaret och är en viktig remissinstans. De ska alltid informeras vid aktiviteter i deras arbetsmiljö. Hit hör Station Domination, Evenemang och även nyheter. Entreprenörens erfarenhet kring denna form av marknadsaktivitet kommer att beaktas och hänsyn ska tas så att det inte stör trafikentreprenörens verksamhetsutövande. Trafikentreprenören informerar internt berörd personal.

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet

Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Policydokumentssamling ro rande La rarsektionen vid Linko pings universitet Reviderade 2014-09-23 Innehållsförteckning Kapitel 1: Policyns giltighet... 4 Kapitel 2: Lärarsektionen... 4 2.1 Om sektionsföreningen...

Läs mer

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun

sociala medier), e-post och telefoni i Jönköpings kommun Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier), e-post och telefoni i 2010:510 kommunfullmäktige kommunstyrelsen övriga nämnder förvaltning Program för Internetnvändning (inklusive sociala medier),

Läs mer

Gällande lagar och regler

Gällande lagar och regler Gällande lagar och regler för uthyrning i andrahand och uthyrning av rum i bostad För dig som hyr ut Innehållsförteckning - Kortfattad Information Sida 3 - Vad är Andrahandsuthyrning Sida 3 - När får jag

Läs mer

Allmänna köp- och resevillkor 2015-06-22

Allmänna köp- och resevillkor 2015-06-22 Allmänna köp- och resevillkor 2015-06-22 1(6) Storstockholms Lokaltrafik (SL) ingår i Stockholms läns landsting och har det övergripande uppdraget att utveckla kollektivtrafiken i Stockholms län. SL ansvarar

Läs mer

Tillgänglighet i gatumiljö

Tillgänglighet i gatumiljö Södertälje kommun, samhällsbyggnadskontoret Tillgänglighet i gatumiljö 2007-2015 Ett handlingsprogram för ökad tillgänglighet i den yttre offentliga miljön Dokumentinformation Titel Tillgänglighet i gatumiljö

Läs mer

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06

Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 KUNGÄLVS KOMMUN Dokument- och ärendehantering i Kungälvs kommun Riktlinjer antagna av kommunstyrelsen 2000-09-06 2 Innehåll Inledning...3 Inriktning...4 Rutiner...6 1. Övergripande inriktning...6 2. Postöppning...7

Läs mer

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare

Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun. Ulricehamn 2014-03-19. Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst och riksfärdtjänst i Ulricehamns kommun Ulricehamn 2014-03-19 Gunnar Scorénius Utredare Regler för färdtjänst 1 Inledning 1.1 Allmänt om färdtjänst Tillstånd till färdtjänst skall

Läs mer

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND

KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND KOMMUNALFÖRBUNDET Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet LÄNSTRAFIKEN RIKTLINJER FÖR EN TILLGÄNGLIG KOLLEKTIVTRAFIK I SÖRMLAND 2 1 Inledning 3 Innehåll 2 Lagar, regler och riktlinjer 8 3 Hela resan i Sörmland

Läs mer

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter

Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter Rutin 2014-10-20 Rutin för användande av webb och sociala medier inom utbildningskontorets verksamheter BUN 2014/1542 Rutinen antagen av Tommy Fabricius, utbildningsdirektör, den 20 oktober 2014. Revideras

Läs mer

Policy för Upplåtelse av offentlig plats

Policy för Upplåtelse av offentlig plats [Skriv text] Policy för Upplåtelse av offentlig plats 2012-05-16 Policy för upplåtelse av offentlig plats Upplåtelse av offentlig plats möjliggör för företag, organisationer och privatpersoner att tillfälligt

Läs mer

2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation

2011-10-26. Bilaga 2, Kravspecifikation Bilaga 2 Datum 2011-10-26 Bilaga 2, Kravspecifikation Diarienummer 11-9515 Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55 00 pts@pts.se www.pts.se Post- och telestyrelsen 2 Innehåll 1 Portofri

Läs mer

PROJEKTRAPPORT NR 6/2012. Tryggt i kollektivtrafiken?

PROJEKTRAPPORT NR 6/2012. Tryggt i kollektivtrafiken? PROJEKTRAPPORT NR 6/2012 N Tryggt i kollektivtrafiken? Revisorsgrupp III 2012-11-20 Diarienummer: RK 201203-0013 Trafiknämnden Styrelsen för AB Storstockholms lokaltrafik Styrelsen för Waxholms Ångfartygs

Läs mer

Personlig assistans enligt LSS i Borås

Personlig assistans enligt LSS i Borås 1 Rapport november 2014 Personlig assistans enligt LSS i Borås En granskning av kommunens arbete med personliga assistansen enligt LSS - från utredning till verkställighet 2 Sammanfattning Denna rapport

Läs mer

Riktlinjer för skolskjuts i Degerfors kommun

Riktlinjer för skolskjuts i Degerfors kommun Datum Beteckning Sida Kultur- och utbildningsförvaltningen 2015-06-17 KUN 76-2015/5 1(12) Riktlinjer för skolskjuts i Degerfors kommun Antaget av kultur- och utbildningsnämnden KUN 76/2015-06-17 Kultur-

Läs mer

Innehållsförteckningen kan med fördel användas som en checklista när du planerar, genomför och följer upp ditt evenemang.

Innehållsförteckningen kan med fördel användas som en checklista när du planerar, genomför och följer upp ditt evenemang. Evenemangshandboken Innehåll Innehållsförteckningen kan med fördel användas som en checklista när du planerar, genomför och följer upp ditt evenemang. 1 Varför gör man ett evenemang? 4 1.1 Förberedande

Läs mer

Revisionsrapport Tyresö Kommun

Revisionsrapport Tyresö Kommun Revisionsrapport Tillämpning av offentlighetsprincipen Helen Samuelsson Dahlstrand Tyresö Kommun Maj 2011 Tillämpning av offentlighetsprincipen 2011-05-25 Helen Samuelsson Dahlstrand Projektledare Jan

Läs mer

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen

Utlåningsregler för idét och sektionens inventarier 2.0. Styrelsen för idét och sektionens inventarier 2.0 Styrelsen 30 november 2010 1 Tillåtna låntagare idét får lånas ut till Teknologkåren vid LTH (TLTH), fria föreningar under TLTH, sektioner inom TLTH, medlemmar i

Läs mer

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi Promemoria Datum Diarienummer 2010-12-13 10139-2440/2010 Socialdepartementet 103 33 STOCKHOLM Regeringsuppdrag att ta fram förslag på delmål samt en struktur för uppföljning inför en handikappolitisk strategi

Läs mer

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering

Författningssamling. Riktlinjer för rekrytering Författningssamling Antagen av utskott I: 2010-02-16, 13 Reviderad: 2014-12-09 179 Riktlinjer för rekrytering Nässjö kommun är en stor arbetsgivare. Beslut om att rekrytera nya medarbetare är ett mycket

Läs mer

Standard för redovisningskonsulter. Reko

Standard för redovisningskonsulter. Reko Standard för redovisningskonsulter Reko April 2008 1 Förord till Standard för redovisningskonsulter (Reko) (april 2008) Inledning 1. FAR SRS styrelse beslutade i december 2007 att inrätta en särskild redovisningssektion,

Läs mer

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd

Kronobergs län. Handbok. Arbete på väg. Uppvidinge. Alvesta Växjö Lessebo. Ljungby. Älmhult. Markaryd. Tingsryd Kronobergs län Handbok Arbete på väg Uppvidinge Ljungby Alvesta Växjö Lessebo Markaryd Älmhult Tingsryd Ett Stort Tack och Erkännande Denna handbok är från början framtagen av en arbetsgrupp från nedanstående

Läs mer

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17

Rekrytering. Policyuttalande. Bakgrund. Rutin för rekrytering 2014-02-17 2014-02-17 Rekrytering Policyuttalande Förvaltningarna ska ha en medveten och långsiktig rekryteringsplan som tryggar personalförsörjningen. Kommunen eftersträvar jämställdhet och mångfald bland sina anställda.

Läs mer

Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING

Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun NYKVARNS KOMMUNS FÖRFATTNINGSSAMLING Skolskjutsreglemente för Nykvarns kommun Antagen av kommunfullmäktige den 17 juni 2010 Innehållsförteckning 1 Allmän information... 2 2 Huvudregel avstånd... 2 3 Elevernas tidspassning... 2 4 Sen ankomst...

Läs mer

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133

Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Antal sidor Diarienummer 11 KST 2011/537.01 Riktlinjer för användning av sociala medier för Torsby kommuns verksamheter Antagen av Kommunstyrelsen 2011-10-03 133 Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 1.1

Läs mer

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE ALLMÄNNA VILLKOR FÖR DIG SOM ÄR KUND HOS BOXER GÄLLER FRÅN 2014-09-22 OCH TILLS VIDARE 1. Vilka är Boxer? 1.1 Vårt företag heter Boxer TV-Access AB, organisationsnummer 556548-1131 (nedan kallat vi, oss

Läs mer

Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering

Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering Nationellt handlingsprogram för kollektivtrafikens långsiktiga utveckling Underlagsrapport åtgärdsområde Samordning av system för information, bokning och biljetthantering Innehåll Innehåll... 2 Sammanfattning...

Läs mer

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22)

Publicerad 2011-02-12. Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Publicerad 2011-02-12 Version 2011:3.1 (reviderad 2013-02-22) Upphandling enligt LOV - en processbeskrivning Om vägledningen Funktion och syfte Vägledningen ska fungera som ett stöd för kommuner och landsting,

Läs mer

Det kommunala informationsansvaret

Det kommunala informationsansvaret www.pwc.se Revisionsrapport Johan Cöster Det kommunala informationsansvaret Surahammars kommun Innehållsförteckning 1. Sammanfattning och revisionell bedömning... 1 2. Inledning och bakgrund...2 2.1. Bakgrund...2

Läs mer

Punkt 12 och 13 i rekommendationen omfattar även marknadsföring av alkoholhaltiga lättdrycker.

Punkt 12 och 13 i rekommendationen omfattar även marknadsföring av alkoholhaltiga lättdrycker. 1 Rekommendation avseende reklam för alkoholhaltiga drycker och alkoholhaltiga lättdrycker (Gemensamt antagen av Sveriges Annonsörer, Sveriges Bryggerier, Sprit & Vinleverantörsföreningen samt Sveriges

Läs mer

PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET - RIKTLINJER FÖR SPONSRING, GÅVOR, REKLAM OCH FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET

PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET - RIKTLINJER FÖR SPONSRING, GÅVOR, REKLAM OCH FÖRSÄLJNINGSVERKSAMHET 1 (6) Antagen av kommunfullmäktige den 22 april 2009, 68 Dnr: 260-263/09-940 Reviderad av kommunfullmäktige den 27 maj 2009, 90 Dnr: 261/09-940 Nr: PRIVAT TILLÄGGSFINANSIERING AV KOMMUNAL VERKSAMHET -

Läs mer