Rätt skylt på rätt plats

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Rätt skylt på rätt plats"

Transkript

1 Rätt skylt på rätt plats Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sundbybergs stad Antaget av...

2 Innehåll Skyltning i Sundbyberg 3 Rätt skylt på rätt plats 4 Placering 5 Utformning 6 Skyltexempel 7 Skyltar på byggnader 7 Fristående skyltar 10 Skyltar är bygglovspliktiga 12 Att söka bygglov 12 Framtaget av Stadsbyggnads och miljöförvaltningen 2

3 Skyltning i Sundbyberg Skyltar är ett naturligt inslag i stadsmiljön och att skylta för att locka kunder är en lång tradition bland hantverkare och handlare. Skyltar hjälper oss att hitta rätt i staden genom att visa var olika verksamheter finns. Det är viktigt att skyltarna är tydliga och lättlästa men för att vi ska få en trivsam och balanserad stadsmiljö måste de utformas och placeras med hänsyn till omgivningen. En skylt ska alltid underordna sig platsens eller byggnadens karaktär och det är viktigt att det skapas en helhet. För mycket skyltning skapar bara ett rörigt intryck. Det här är ett dokument med riktlinjer för skyltning i Sundbybergs stad. Skyltar är bygglovspliktiga och de här riktlinjerna ska ge en vägledning i vad stadens bygglovhandläggare utgår från när de prövar en skylt mot plan- och bygglagens regler. Dokumentet innehåller exempel på olika skyltar tillsammans med tips och råd om utformning och placering. Vad som är viktigt att tänka på när det ska skyltas i Sundbybergs olika områden tas också upp. Sist hittar du information om hur du söker bygglov för att sätta upp en skylt. Riktlinjerna gäller när nya skyltar ska sättas upp, men kan även inspirera till en förbättring av befintlig skyltning. Med rätt skylt på rätt plats kan vi tillsammans skapa inbjudande och spännande stadsmiljöer. 3

4 Rätt skylt på rätt plats Sundbyberg består av flera olika stadsdelar med unika karaktärer som är värda att bevara. Det är viktigt att skyltar utformas och placeras så att de passar in i respektive miljö och att hänsyn tas till platsens karaktär. Hänsyn måste tas till att olika platser tål olika mycket skyltning. Till exempel kan en skylt i en naturmiljö ha en så stor påverkan på platsen att det inte alls är lämpligt att skylta där. I centrala Sundbyberg är skyltning högst aktuell eftersom många av stadens företag och kommersiella verksamheter finns där. Området kan delas in i två delar som har olika karaktärer: Norr om järnvägen finns den äldre stadskärnan med en unik och småskalig karaktär som ska bevaras. Här är det viktigt att skyltarna anpassas till husens och områdets karaktär. Området söder om järnvägen har en något mer storskalig karaktär och många människor passerar här dagligen med kollektivtrafik. Järnvägen sätter sin prägel på området liksom tvärbanan, som kommer att gå längs med Landsvägen. En något mer innovativ och varierande skyltning av hög kvalitet kan tillåtas i denna del, men en helhetsverkan ska alltid eftersträvas. Bostadsområden är avsedda för just boende och där bör det inte förekomma någon skyltning annat än utanför verksamheter. Eventuell skyltning ska anpassas till omgivningen och hänsyn ska tas till de boende. I stadsdelscentra med stadskaraktär som till exempel Rissne centrum eller Hallonbergen centrum kan något mer varierad skyltning tillåtas. Längs de större genomfartslederna och järnvägen är miljöerna lite mer storskaliga och kan tåla en friare skyltning. Hänsyn måste dock alltid tas till trafiksäkerheten. En tydlig och informativ skylt som passar bra till husets fasad och omgivningens karaktär Alltför många skyltar kan överrösta varandra En stor skylt kan passa i en storskalig miljö 4

5 Placering För skyltars placering gäller generellt att: En skylt ska avse en verksamhet, allmän reklam ska undvikas. Skylten ska placeras inom fastigheten i så nära anslutning till verksamheten som möjligt. Upprepning av samma budskap bör undvikas, fler skyltar är inte mer effektivt utan skapar snarare ett rörigt intryck. Skyltar på byggnader ska underordna sig byggnaden och harmonisera med arkitekturen. Viktiga fasaddetaljer ska inte döljas. Skyltar får inte störa grönområden, kulturmiljöer eller utsiktsstråk. Skyltar får inte placeras så att de hindrar framkomligheten. Skyltar bör inte placeras i komplexa trafikmiljöer eftersom de kan påverka trafiksäkerheten. Flaggor med reklambudskap räknas som skyltar Ett exempel på en fin och diskret skyltning som underordnar sig byggnadens karaktär Många stora skyltar tar lätt över byggnadens arkitektur, men kan fungera i vissa lägen Tekniska installationer kan störa en för övrigt välanpassad och elegant skyltning 5

6 Utformning Det finns många olika typer av skyltar och de är mer eller mindre lämpliga på olika platser. En bedömning om skyltens utformning och belysning är lämplig på platsen görs i prövningen mot plan- och bygglagen. Större butikskedjor och företag kan till exempel behöva anpassa sina skyltar till den aktuella platsen. För skyltars utformning gäller generellt att: Skylten ska vara tydlig, lättläst och funktionell. Färg, form och storlek ska vara estetiskt tilltalande och anpassas till platsens och byggnadens karaktär. Informationen på skylten bör begränsas till verksamhetens namn och/ eller logga. Skylten kan ha inbyggd belysning eller belysas separat för att synas även i mörker. Ljusanordningen ska utformas på ett estetiskt tilltalande sätt. Rörliga, blinkande och bildväxlande skyltar tillåts endast i undantagsfall, eftersom de mycket sällan passar in i omgivningen. Lokala skyltprogram Fastigheter eller områden med flera verksamheter rekommenderas att utarbeta ett lokalt skyltprogram, utifrån riktlinjerna i detta dokument och i samråd med kommunen. Ett lokalt skyltprogram kan underlätta kommande prövningar och syftar till att skapa ett estetiskt tilltalande och enhetligt uttryck. 6

7 Skyltexempel Nedan presenteras olika typer av skyltar samt rekommendationer för dem. En uppdelning har gjorts mellan skyltar som sitter på byggnader och fristående skyltar. För andra sorters skyltar, som inte tas upp här, gäller samma riktlinjer som för likande skyltar nedan. De generella riktlinjerna i föregående avsnitt gäller dessutom för alla skyltar. Skyltar på byggnader Det är viktigt att skyltar som sitter på en byggnad samspelar med byggnadens arkitektur och karaktär. Friliggande symboler och bokstäver är att föredra framför mer täckande skyltar, som i större utsträckning stör och döljer byggnadens fasad. Skyltar får inte täcka viktiga fasaddetaljer. Friliggande bokstäver Friliggande bokstäver eller symboler smälter ofta in bra och ger ett lyckat resultat eftersom skylten inte har en bakgrund som döljer byggnadens fasad. Bokstävernas sidor kan ha en avvikande färg för att öka tydligheten. Planskylt En planskylt är en skiva med text av till exempel plåt, plast eller trä. Bakgrundsfärgen ska vara diskret och anpassas till byggnaden, så att texten och inte bakgrunden dominerar. Målad skylt En målad skylt innebär att bokstäver eller symboler målas direkt på fasaden. Målningen ska anpassas till byggnaden och fasaden bör vara i gott skick för att ett bra resultat ska uppnås. En målad skylt är fördelaktig eftersom fasaden inte döljs av en bakgrund. 7

8 Skyltlåda En skyltlåda liknar planskylten, men är en låda med inbyggd belysning. Skylten är volymskapande och kan ge ett klumpigt intryck vid fel utformning. Bokstäverna kan sågas ut ur fronten för att enbart texten och inte bakgrunden ska lysa eller så kan lådan vara formad efter bokstäverna. Stora lysande ytor ska undvikas på grund av risken för bländning. Skyltlådor kan vara svåra att anpassa till omgivning och arkitektur Utstående skylt Utstående skyltar kallas även pendelskyltar eller flaggskyltar. De står ut från fasaden och syns väl från två håll. En utstående skylt bör placeras ovanför eller intill entrédörren och ska helst inte placeras i hörn. Den får inte sticka ut mer än 1,2 meter från fasaden och inte ha en större yta än 1 kvadratmeter. För att skylten inte ska hindra framkomligheten för renhållningsfordon ska fri höjd vara minst 2,6 meter över gångbana, 3,2 meter över cykelbana och 4,6 meter över körbana. En vackert utformad pendelskylt i gammal stil Takskylt En takskylt placeras på byggnadens tak eller ovanför taklisten. Eftersom en takskylt syns på långt håll är det mycket viktigt att den utformas med hög estetisk och teknisk kvalitet, gärna med friliggande bokstäver. Takskyltar tillåts endast i undantagsfall, eftersom det är svårt att få dem att samspela med byggnadens arkitektur och passa in i stadsbilden. En takskylt syns bra från långt håll och kan vara lämplig i storskaliga miljöer. Inbyggd belysning gör att den syns även i mörker Folierat fönster Ett folierat fönster innebär att ett fönster täcks med folie. Mer än 30 % av fönstrets yta bör inte täckas eftersom det påverkar byggnadens arkitektur och dessutom minskar både insyn och utsikt, vilket kan göra att platsen upplevs som otrygg. För mycket foliering gör att man varken ser in eller ut 8

9 Vepor och banderoller Vepor och banderoller har en stor påverkan på stadsbilden eftersom de ofta är stora och syns på långt håll. De får inte sitta uppe permanent, utan kan tillåtas under en begränsad tid, exempelvis under en kampanj. För vepor, som är affischer av väv på ställningar eller fasader, gäller att de inte får sitta uppe längre än tre månader med samma budskap. Mellan två kampanjer ska minst den dubbla bygglovstiden vara fri från skyltning. En vepa får inte heller vara lättantändlig eller blockera utrymningsvägar. En vepa får sitta uppe under en begränsad tid Markiser En markis med ett reklambudskap räknas som en skylt. Färg och utformning ska anpassas till byggnadens arkitektur för att passa in så bra som möjligt. Fri höjd ska vara minst 2,6 meter över gångbana, 3,2 meter över cykelbana och 4,6 meter över körbana. För lågt sittande markiser både skadas av och kan skada renhållningsfordon Reklamyta Verksamheter som har ett behov av kontinuerlig omskyltning, till exempel kiosker med löpsedlar eller varureklam, kan söka bygglov för skyltning inom ett avgränsat område. Det kallas för reklamyta eller kioskskyltning och inom det området får skyltar bytas ut utan att nya bygglov måste sökas. Storlek och material på skyltarna specificeras när lovet ges, så att skyltningen blir anpassad till byggnaden och miljön. Ett lov för en reklamyta skapar tydliga riktlinjer för hur skyltningen ska se ut och skyltbuller kan då undvikas 9

10 Fristående skyltar Fristående skyltar är svårplacerade eftersom de blir ytterligare ett element i en kanske redan komplex stadsmiljö, eller ett onaturligt inslag i en naturmiljö. Fristående skyltar ska liksom alla skyltar underordna sig platsens karaktär och måste passa in i omgivningen, dessutom får skyltarna inte hindra framkomligheten eller skymma sikten. Pylon Pyloner kallas även stolpskyltar och är höga skyltar som står fritt och har sin egen bärande konstruktion. Eftersom en pylon syns på långt håll är det mycket viktigt att den utformas estetiskt. Pyloner tillåts endast i undantagsfall eftersom det är svårt att få dem att passa in i stadsbilden och miljön. Reklamflagga En flagga med ett reklambudskap räknas som en skylt. Flaggor syns på långt håll och måste placeras med omsorg så att de smälter in i miljön. Flaggans storlek och flaggstångens höjd ska anpassas till den aktuella platsen. För att flaggor ska komma till sin rätt är det viktigt att vinden kommer åt, de lämpar sig därför bäst i öppna miljöer. Nära bostäder bör flaggor undvikas eftersom smattrande flagglinor kan vara störande. Informationsskyltar Förutom skyltar utanför butiker och verksamheter kan ibland hänvisningsskyltar eller orienteringsskyltar användas, exempelvis vid infarter till större områden. Vid bensinstationer är pyloner ett vanligt inslag För att flaggorna ska komma till sin rätt är det viktigt att vinden kommer åt Byggskyltar Vid byggen kan byggskyltar sättas upp tillfälligt för att informera om projektet och vilka som deltar. Byggskyltar ska i första hand placeras på den fastighet som ska bebyggas. En orienteringsskylt hjälper besökare att hitta i ett bostadsområde 10

11 Skyltar med allmän reklam Vitrinskyltar eller skylttavlor är vanliga inslag i stadsmiljöer och är avsedda för allmän reklam. De finns i många olika utföranden, med eller utan belysning. För att staden inte ska bli belamrad med reklam tillåts skyltar med allmän reklam endast i undantagsfall. Det är främst lokala verksamheter som ska skylta i staden. Väl utformade skyltar kan dock godtas på vissa platser. Mindre vitrinskyltar, som är anpassade för gående, kan passa i kommersiella miljöer och vid till exempel busshållplatser. Cylinderpelare med en genomtänkt utformning kan också passa i stadsmiljöer och kan eventuellt kompletteras med en bänk runt om. Stora skylttavlor är mer svårplacerade. De kan accepteras vid större genomfartsleder men får inte påverka trafiksäkerheten. I bostadsområden, rekreationsområden, vid skolor eller i områden med kvartersstruktur får de inte förekomma. Denna typ av skyltar kan fungera i mer kommersiella miljöer, där de smälter in i omgivningen och inte blir avvikande element Vippskylt/ Trottoarpratare Vippskyltar, eller trottoarpratare som de ofta kallas, är låga skyltar avsedda för dagsaktuell reklam från butiker eller restauranger. De utgör ett hinder för funktionshindrade och renhållningsfordon och är därför inte längre tillåtna i Sundbyberg. 11

12 Skyltar är bygglovspliktiga För att sätta upp en skylt krävs bygglov. Bygglovsansökan prövas mot plan- och bygglagen som innehåller regler om att: Skylten ska ha en god form, färg- och materialverkan. Hänsyn ska tas till stads- och landskapsbilden samt platsens natur- och kulturvärden, en god helhetsverkan ska eftersträvas. Skylten inte får påverka trafiksäkerheten eller medföra annan fara. Skylten, fästanordning/ konstruktion och eventuell belysning ska alltid vara i gott skick. Länkar till fullständiga lagtexter finns på Att söka bygglov Ansökan om bygglov skickas till stadsbyggnads- och miljöförvaltningen. Ansökan ska innehålla: Ifylld ansökningsblankett Ansökan om bygglov m.m. samt anmälan av anmälningspliktig åtgärd enligt plan och bygglagen (finns att hämta på Situationsplan som tydligt visar var skylten ska sitta. Fasadritning med den föreslagna skylten inritad, (skala 1:100), alternativt ett fotomontage. Redovisa avstånd till mark om det är en utstående skylt. Detaljritning som visar skyltens mått, belysning, material och kulörer. Eventuellt fotografier på fasaden. Ett tidsbegränsat lov kan sökas om skyltning bara är aktuell under en begränsad tid. Ett lov för periodvis skyltning kan också sökas om det till exempel finns ett behov av att skylta återkommande under flera säsonger. Fastighetsägaren är ansvarig för skyltning på sin fastighet och måste därför ge sitt godkännande till skyltens utformning och placering. Fastighetsägaren hålls även ansvarig för att skylten är i gott skick. 12

Riktlinjer för skyltning i Sollentuna kommun

Riktlinjer för skyltning i Sollentuna kommun Riktlinjer för skyltning i Sollentuna kommun www.sollentuna.se 1 Innehållsförteckning Skyltning i Sollentuna...3 Generella regler... 3 Omgivningens betydelse...4 Olika typer av skyltar...5 Fasadskyltar...

Läs mer

Samhällsutvecklingsförvaltningen i Arjeplogs kommun. Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun

Samhällsutvecklingsförvaltningen i Arjeplogs kommun. Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för kommunen när det gäller bedömning av bygglov, upplåtelse av mark och yttrande till polisen för nyttjande av offentlig

Läs mer

SKYLTPOLICY FÖR CENTRALA TROLLHÄTTAN Råd och riktlinjer för fasadskyltning

SKYLTPOLICY FÖR CENTRALA TROLLHÄTTAN Råd och riktlinjer för fasadskyltning SKYLTPOLICY FÖR CENTRALA TROLLHÄTTAN Råd och riktlinjer för fasadskyltning Gemensam miljö Stadens offentliga platser har mycket stor betydelse för intrycket av stadens miljö. För utvecklingen av hela staden

Läs mer

Skyltprogram. Råd och riktlinjer. ljusdal.se. Samhällsutvecklingsförvaltningen Ljusdals kommun

Skyltprogram. Råd och riktlinjer. ljusdal.se. Samhällsutvecklingsförvaltningen Ljusdals kommun Ljusdals Kommun Skyltprogram Råd och riktlinjer Samhällsutvecklingsförvaltningen Ljusdals kommun ljusdal.se En gång i tiden var Ljusdal känt för sina fina skyltar i neon. Flera av dessa finns faktiskt

Läs mer

SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN Råd & riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Hjo kommun. Antagen av kommunens byggnadsnämnd 2013-12-10 123

SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN Råd & riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Hjo kommun. Antagen av kommunens byggnadsnämnd 2013-12-10 123 SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN Råd & riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Hjo kommun Antagen av kommunens byggnadsnämnd 2013-12-10 123 2 Typritning skyltar i centrummiljön Upprättat av Hjo

Läs mer

Skyltprogram. Antaget i Bygg- och miljönämnden 2015-06-11

Skyltprogram. Antaget i Bygg- och miljönämnden 2015-06-11 Skyltprogram Antaget i Bygg- och miljönämnden 2015-06-11 Skyltprogram för Upplands-Bro kommun Medverkande från Upplands-Bro kommun: Viktoria Pettersson, Cecila Narström, Ingela Sydstrand Sandgren, Ylva

Läs mer

SKYLTPROGRAM. Byggnadskontoret

SKYLTPROGRAM. Byggnadskontoret SKYLTPROGRAM Byggnadskontoret 2016 INNEHÅLL Inledning... Syfte... Karaktär för fasadskyltar... Tillgänglighet... Traiksäkerhet... Brandskydd... Tillstånd Allmän plats... Bygglov... Markupplåtelse... Offentlig

Läs mer

Skyltprogram för Gävle kommun

Skyltprogram för Gävle kommun Skyltprogram för Gävle kommun BYGG & MILJÖ GÄVLE Bakgrund De första skyltarna var varuprover som sattes upp utanför butiken. Idag hänger inga riktiga bullar över bageriets ingång, men ibland en kringla

Läs mer

SKYLTAR I BJUVS KOMMUN

SKYLTAR I BJUVS KOMMUN Bjuvs kommun Box 501, 267 25 Bjuv BESÖKSADRESS TELEFON E-POST WEBBPLATS Mejerigatan 3 042-458 50 00 info@bjuv.se www.bjuv.se SKYLTAR I BJUVS KOMMUN Riktlinjer och rådgivning 2 Läs våra riktlinjer innan

Läs mer

STADENS SKYLTAR. och försäljning på allmän plats

STADENS SKYLTAR. och försäljning på allmän plats STADENS SKYLTAR och försäljning på allmän plats SAMRÅDSHANDLING FEBRUARI 2016 INNEHÅLL Stadens skyltar...4 Reklam i staden...4 Olika typer av skyltar...5 Skyltar och dess belysning...10 Skyltars placering...

Läs mer

SKYLTPROGRAM FÖR KUNGSBACKA. RÅD och RIKTLINJER

SKYLTPROGRAM FÖR KUNGSBACKA. RÅD och RIKTLINJER SKYLTPROGRAM FÖR KUNGSBACKA RÅD och RIKTLINJER INNEHÅLL Skyltar i Kungsbacka centrum s. 4 Skyltar i verksamhetsområden och köpcentrum s. 7 Skyltar i kommundelscentrum s. 7 Skyltar på landsbygden s. 8 Olika

Läs mer

Skyltpolicy för Eda kommun. Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö

Skyltpolicy för Eda kommun. Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö Skyltpolicy för Eda kommun Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö Byggnadsnämnden december 2005 2 1. Allmänt om skyltning Skyltar och reklam av olika slag är ett etablerat inslag i stadsbilden.

Läs mer

Förord. Innehåll. Råd 12 Tillståndsansökan 13 Ansökan 13 Viktiga kontakter 14

Förord. Innehåll. Råd 12 Tillståndsansökan 13 Ansökan 13 Viktiga kontakter 14 Uteserveringar i Borlänge - råd och riktlinjer 2 Innehåll Förord 3 Varför riktlinjer? 4 Riktlinjer 5 Sammanfattning 5 Uteserveringens tak 6 Uteserveringens golv 7 Uteserveringens möbler 8 Uteserveringens

Läs mer

Skyltprogram. En del av Västerviks kommuns gestaltningsprogram. Antaget av kommunfullmäktige

Skyltprogram. En del av Västerviks kommuns gestaltningsprogram. Antaget av kommunfullmäktige Skyltprogram En del av Västerviks kommuns gestaltningsprogram Antaget av kommunfullmäktige 2019-01-28 110 Skyltning i Västerviks kommun... 3 Inledning... 4 Utformning... 5 Storlek och proportion... 5 Placering...

Läs mer

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för kommunen när det gäller bedömning av bygglov, upplåtelse av mark och yttrande till polisen för nyttjande av offentlig

Läs mer

PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER. Skyltar i Örebro. Riktlinjer i Örebro kommun

PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER. Skyltar i Örebro. Riktlinjer i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Skyltar i Örebro. Riktlinjer i Örebro kommun Örebro kommun DATUM DNR orebro.se 2015-11-11 Bn 706/2014 2 RIKTLINJER FÖR SKYLTAR PROGRAM Uttrycker värdegrund

Läs mer

Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sollentuna

Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sollentuna Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sollentuna Antagna av miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-14 Innehåll Bakgrund sid 3 Omgivningens betydelse sid 3 Stationsmiljöer och centrumområden Bostadsområden

Läs mer

Mölndals Skyltpolicy. En vägledning VID bygglovsprövning

Mölndals Skyltpolicy. En vägledning VID bygglovsprövning Mölndals Skyltpolicy En vägledning VID bygglovsprövning 1 Innehåll Bakgrund Skyltar i stadsmiljö Skyltar i landskapsmiljö Skyltar i industriområden Olika typer av skyltar Principer för skyltning Måttsättning

Läs mer

Riktlinjer för skyltar. i Stenungsunds kommun

Riktlinjer för skyltar. i Stenungsunds kommun Riktlinjer för skyltar i Stenungsunds kommun Typ av dokument Beslut av Beslutsdatum Dnr Riktlinjer Kommunfullmäktige 2016-09-19 0064/16 Dokumentägare Giltighetstid Reviderad Samhällsbyggnadschef Tills

Läs mer

Offentlig miljö i Arvika

Offentlig miljö i Arvika Offentlig miljö i Arvika Riktlinjer November 2013 Varför riktlinjer? Syftet med riktlinjer för den offentliga miljön i Arvika är att skapa en säker framkomlighet och samtidigt bevara en trivsam miljö kring

Läs mer

Skyltpolicy 2013 för Sunne kommun, Värmlands län. Remissutgåva

Skyltpolicy 2013 för Sunne kommun, Värmlands län. Remissutgåva Skyltpolicy 2013 för Sunne kommun, Värmlands län Remissutgåva Juli 2013 Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är en skylt? När behöver den tillstånd?...5 Plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen

Läs mer

Skyltprogram för Lidingö stad Råd och riktlinjer

Skyltprogram för Lidingö stad Råd och riktlinjer Skyltprogram för Lidingö stad Råd och riktlinjer Innehållsförteckning Vad är och varför har vi ett skyltprogram?... 3 Övergripande råd och riktlinjer... 4 Olika typer av skyltar... 5 Särskilda riktlinjer...

Läs mer

Riktlinjer för skylt- och ljusanordningar i Vetlanda kommun

Riktlinjer för skylt- och ljusanordningar i Vetlanda kommun 1 (15) Riktlinjer för skylt- och ljusanordningar i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Miljö- och byggnämnden (2016-05-03 75) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2016-05-03

Läs mer

Uteserveringspolicy. för. Hedemora kommun

Uteserveringspolicy. för. Hedemora kommun Uteserveringspolicy för Hedemora kommun Sida 2(9) HISTORIK Instans Beslut / Händelse Datum Christian Blomberg, Tyréns Skapad 36 verksamheter som kan tänkas vilja Remiss samt informationsmöte 2013-04-30

Läs mer

SKYLTPROGRAM. Råd och riktlinjer för skyltning i Lunds kommun

SKYLTPROGRAM. Råd och riktlinjer för skyltning i Lunds kommun SKYLTPROGRAM Råd och riktlinjer för skyltning i Lunds kommun 2 Skyltprogram för Lunds kommun Innehåll Skyltprogrammets syfte 3 Om utformning och placering av skylt 3 Råd och riktlinjer 4 Allmänt 4 Skyltens

Läs mer

Tillbyggnad och ombyggnad av sporthall samt uppförande av skyltar och anläggande av parkeringsplatser.

Tillbyggnad och ombyggnad av sporthall samt uppförande av skyltar och anläggande av parkeringsplatser. TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-06-05 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2013BNS0169 Byggnadsnämnden Bollmora 2:1, Siklöjevägen 27 Tillbyggnad och ombyggnad av sporthall samt uppförande av skyltar

Läs mer

Skyltprogram för Västerviks kommun

Skyltprogram för Västerviks kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Kommunstyrelsen 2018-11-27 30 (31) Ks 423 Skyltprogram för Västerviks kommun Dnr 2013/281-237 Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2013-05-15, 157 att tillskriva kommunstyrelsens

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKYLTNING

RIKTLINJER FÖR SKYLTNING TANUMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för butiks-/fastighets- och skyltägare, skyltdesigner/tillverkare och beaktas med fördel redan i ett tidigt skede. Riktlinjerna

Läs mer

Skyltprogram. för centrala Falköpings Stad. Antagandehandling. Godkänd av Byggnadsnämnden 2011-02-24 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-04-26

Skyltprogram. för centrala Falköpings Stad. Antagandehandling. Godkänd av Byggnadsnämnden 2011-02-24 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-04-26 Skyltprogram för centrala Falköpings Stad Antagandehandling 2011 04 26 Godkänd av Byggnadsnämnden 2011-02-24 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-04-26 Beställare: Projektledare: Medarbetare: Konsult: Uppdragsledare:

Läs mer

Skyltar. Riktlinjer för Helsingborg

Skyltar. Riktlinjer för Helsingborg Skyltar Riktlinjer för Helsingborg STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SKYLTAR Helsingborgs stad har som mål att skapa en positiv stadsmiljö. Vi tycker det är viktigt att lyfta fram hur affärer, butiker och verksamheter

Läs mer

Mölndals centrum. regler & råd för. Uteserveringar. En vägledning vid bygglovsprövning

Mölndals centrum. regler & råd för. Uteserveringar. En vägledning vid bygglovsprövning Mölndals centrum regler & råd för Uteserveringar En vägledning vid bygglovsprövning Riktlinjer i sammanfattning Markiser får inte ha stödben eller bäras upp av sidoväggar. Avgränsningar, markiser och parasoller

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun

Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun 2014-11-19 1(7) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun Dessa riktlinjer sammanfattar de krav som Eslövs kommun ställer vid utformning av uteserveringar. Målsättningen är

Läs mer

Riktlinjer om bygglov för konstnärlig utsmyckning

Riktlinjer om bygglov för konstnärlig utsmyckning Riktlinjer om bygglov för konstnärlig utsmyckning Handläggning och remissförfarande för bygglov gällande fasadändring vid konstnärlig utsmyckning på byggnader Innehåll Inledning 3 Förutsättningar 4 Plan-

Läs mer

SKYLTPOLICY FÖR PAJALA KOMMUN

SKYLTPOLICY FÖR PAJALA KOMMUN SKYLTPOLICY FÖR PAJALA KOMMUN RÅD OCH RIKTLINJER FÖR SKYLTNING FRAMTAGEN AV PLAN OCH MILJÖENHETEN 2012 PÅ UPPDRAG AV PLAN- OCH MILJÖNÄMNDEN Bildkollage på välutformade skyltar i Pajala tätort. 1 SKYLTAR

Läs mer

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar i Inledning Ett spännande stadsliv bygger på mångfald i former, färger och rörelser både på marken och på omgivande byggnader. Men för att inte mångfalden ska

Läs mer

Riktlinjer för skyltar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:

Riktlinjer för skyltar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen: Riktlinjer för skyltar Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen: Förord Skyltar är en viktig del i upplevelsen av det offentliga rummet. Placering och utformning av skyltar har stor betydelse

Läs mer

Uteserveringar i Borås Stad

Uteserveringar i Borås Stad Uteserveringar i Borås Stad Bild: Superstudio INLEDNING INLEDNING Våra gator, torg och parker är en tillgång för stadens alla invånare och besökare. En levande och attraktiv stadskärna kräver planering

Läs mer

Skyltar. Riktlinjer för skyltning i Landskrona

Skyltar. Riktlinjer för skyltning i Landskrona Skyltar Riktlinjer för skyltning i Landskrona Innehåll 1 Skyltar i Landskrona... 1 2 Allmänna riktlinjer för skyltning... 2 3 När behöver jag söka bygglov?... 4 3.1 Skyltar som kräver bygglov... 4 3.2

Läs mer

Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö

Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö Stadsbyggnadskontoret Gatukontoret riktlinjer för uteserveringar i malmö 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Bakgrund... 3 Malmö stadsmiljöprogram...

Läs mer

Skyltpolicy. För UDDEVALLA KOMMUN

Skyltpolicy. För UDDEVALLA KOMMUN Skyltpolicy För UDDEVALLA KOMMUN Allmänt om skyltning Utformning Vad säger lagen Byggnadsnämndens riktlinjer 24 april 1998 Reviderad Miljö och stadsbyggnad 20 februari 2003 2 (12) Skyltpolicy för Uddevalla

Läs mer

KARLSKOGA KOMMUN 2010-04- 12

KARLSKOGA KOMMUN 2010-04- 12 KARLSKOGA KOMMUN 2010-04- 12 Varför regler för uteserveringar? Karlskoga ska bli en attraktiv stad med väl underhållna vardagsmiljöer och platser och god arkitektur. En stad där både invånarna och besökare

Läs mer

Skyltning för en vacker stadsmiljö i Landskrona EN SAMMANFATTNING FÖR DIG SOM VILL SKYLTA

Skyltning för en vacker stadsmiljö i Landskrona EN SAMMANFATTNING FÖR DIG SOM VILL SKYLTA Skyltning för en vacker stadsmiljö i Landskrona EN SAMMANFATTNING FÖR DIG SOM VILL SKYLTA 1 1Introduktion - skyltning i Landskrona I Landskrona ska stadsmiljön upplevas som vacker och inbjudande. I en

Läs mer

Riktlinjer för skyltning i Sollentuna kommun

Riktlinjer för skyltning i Sollentuna kommun Riktlinjer för skyltning i Sollentuna kommun Antagen av miljö- och byggnadsnämnden 2018-06-12 www.sollentuna.se 1 Innehållsförteckning Generella regler...3 Skyltar kräver oftast bygglov... 3 Skyltar som

Läs mer

Detaljplan för Del av kv. Yrkesskolan Tumba, Botkyrka kommun

Detaljplan för Del av kv. Yrkesskolan Tumba, Botkyrka kommun 2014-07-18 SBN 2014-08-26 10-38x Utställningshandling Detaljplan för Del av kv. Yrkesskolan Tumba, Botkyrka kommun Gestaltningsprogram Referens Raad Al Khafagy SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN Stadsbyggnadsenheten

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM Samrådshandling

GESTALTNINGSPROGRAM Samrådshandling GESTALTNINGSPROGRAM Samrådshandling 2013-08-29 Detaljplan för ERIKSBERGS VERKSAMHETSOMRÅDE Del av Marstrand 6:7 m.fl. Kungälvs kommun, Västra Götalands län 1 INNEHÅLL DETALJPLANEN 3 Inledning 3 Detaljplanens

Läs mer

Riktlinjer för uppsättning av skyltar

Riktlinjer för uppsättning av skyltar Riktlinjer för uppsättning av skyltar Beslutade av Miljö- och samhällsnämnden 2010-12-15 Reviderad 2013-02-20 Allmänt om skyltning Skyltar ska anpassas i storlek, utförande och innehåll till platsen, det

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen. UTESERVERINGAR på offentlig plats i centrala Trollhättan

Stadsbyggnadsförvaltningen. UTESERVERINGAR på offentlig plats i centrala Trollhättan Stadsbyggnadsförvaltningen UTESERVERINGAR på offentlig plats i centrala Trollhättan Stadens offentliga platser har stor betydelse för intrycket av stadens miljö. För utvecklingen av hela staden är det

Läs mer

Strategi för skyltar i Örnsköldsvik

Strategi för skyltar i Örnsköldsvik Strategi för skyltar i Örnsköldsvik 1 Antagen av samhällsbyggnadsnämnden 13 december 2018, 195 Innehåll Skyltar i Örnsköldsvik 3 Kortfattat om regelverk 4 Huvudprinciper för skyltning 5 Offentlig plats

Läs mer

Skyltpolicy för Örkelljunga kommun. Råd och riktlinjer, version 2016

Skyltpolicy för Örkelljunga kommun. Råd och riktlinjer, version 2016 Skyltpolicy för Örkelljunga kommun Råd och riktlinjer, version 2016 Skyltolicyn är framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen. Skyltpolicyn antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2016-10-03 82 Innehållsförteckning

Läs mer

Skyltning i Sala SALA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA

Skyltning i Sala SALA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA SALA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA SALA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA KOMMUN FÖRORD Den 14 november 2007 gav Bygg- och miljönämnden i uppdrag åt bygg- och miljöförvaltningen att se

Läs mer

Riktlinjer för skyltning

Riktlinjer för skyltning Arvidsjaurs kommun Riktlinjer för skyltning 2016-01-04 Riktlinjer för skyltning Dessa riktlinjer har tagits fram av Arvidsjaurs kommun tillsammans med Företagarna i Arvidsjaur. Företagarna, Polisen, Trafikverket,

Läs mer

OM SKYLTNING. Riktlinjer för skyltar i Uppsala stad. Biografen Royal på Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Foto: Dan Pettersson

OM SKYLTNING. Riktlinjer för skyltar i Uppsala stad. Biografen Royal på Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Foto: Dan Pettersson OM SKYLTNING i Uppsala Riktlinjer för skyltar i Uppsala stad. Kontoret för samhällsutveckling Foto: Dan Pettersson Biografen Royal på Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Innehållsförteckning Förord Allmänt om

Läs mer

Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats

Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats . Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats Staden ett attraktivt rum en plats för alla Antagna av kommunstyrelsen i Leksands kommun 2015-04-13 Innehållsförteckning Förord... 3 Offentlig plats... 4 Krav

Läs mer

2010-04-12 REGLER FÖR UTESERVERINGAR

2010-04-12 REGLER FÖR UTESERVERINGAR REGLER FÖR UTESERVERINGAR Varför regler för uteserveringar? Karlskoga ska bli en attraktiv stad med väl underhållna vardagsmiljöer och platser och god arkitektur. En stad där både invånarna och besökare

Läs mer

Uteserveringar och markupplåtelse. Regler, råd och rekommendationer

Uteserveringar och markupplåtelse. Regler, råd och rekommendationer Uteserveringar och markupplåtelse Regler, råd och rekommendationer Uteserveringar och upplåtelse av offentlig mark i Sotenäs Råd och rekommendationer Dessa riktlinjer sammanfattar de krav som Sotenäs kommun

Läs mer

Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund

Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund Vår gemensamma utemiljö Serveringarna annonserar ibland med uppseendeväckande element som tar överhand och man mister helheten. För att uteserveringarna

Läs mer

Skyltpolicy Juni 2013

Skyltpolicy Juni 2013 Skyltpolicy Juni 2013 Policyn har godkänts i kommunfullmäktige 2013-05-17 Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Organisation Fotografier: Omslagsbilder: Tryckt: Stockholm 2013 Postadress: Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

Detaljplan för STENBRON 1 m.fl. Eriksberg, Botkyrka kommun

Detaljplan för STENBRON 1 m.fl. Eriksberg, Botkyrka kommun LAGA KRAFT den 2012-04-12 Detaljplan för STENBRON 1 m.fl. Eriksberg, Botkyrka kommun Botkyrka kommun Gestaltningsprogram Referens Anna Ahlstrand SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN BOTKYRKA KOMMUN 2 [6] Syftet

Läs mer

NYBRO. - Analys & förslag till riktlinjer för utveckling av stadens offentliga rum

NYBRO. - Analys & förslag till riktlinjer för utveckling av stadens offentliga rum NYBRO - Analys & förslag till riktlinjer för utveckling av stadens offentliga rum Alexandra Eliasson Examensarbete 30 hp, Magisterprogrammet i Fysisk planering Blekinge Tekniska Högskola, 2008 1 FÖRORD

Läs mer

Miljö- och byggförvaltningen 2011

Miljö- och byggförvaltningen 2011 Miljö- och byggförvaltningen 2011 Till dig som har hus i Smedby Denna broschyr vänder sig till dig som har hus i Smedby. Eftersom Smedby är en unik kulturmiljö fastställde kommunen 1994 områdesbestämmelser

Läs mer

Kolonistugor i Sundbybergs koloniträdgårdsförening

Kolonistugor i Sundbybergs koloniträdgårdsförening Sundbybergs Koloniträdgårdsförening Box 1071 Januari 2010 172 22 Sundbyberg Kolonistugor i Sundbybergs koloniträdgårdsförening Bygga nytt, ändra, bygga om. Generellt krävs tillstånd från styrelsen för

Läs mer

Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning

Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning Fastighetsbeteckning: Namn: Del av stadsdelen Råsunda Kommun: Solna 2008-09-15 Råsundas taklandskap, råd och riktlinjer vid vindsinredning

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Svedala kommun

Riktlinjer för uteserveringar i Svedala kommun Riktlinjer för uteserveringar i Svedala kommun Oktober 2006 1 Förord Riktlinjer för uteserveringar i Svedala gäller icke-bygglovpliktiga uteserveringar. Kommunens avsikt är att denna typ av uteserveringar

Läs mer

DOM 2014-11-25 Stockholm

DOM 2014-11-25 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060103 DOM 2014-11-25 Stockholm Mål nr P 5477-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-05-15 i mål nr P 5440-13, se

Läs mer

Skyltpolicy. för Årjängs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-07

Skyltpolicy. för Årjängs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-07 www.arjang.se Skyltpolicy för Årjängs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-07 Innehåll Inledning 4 När behövs tillstånd? 4 Allmänna riktlinjer 4 Centrumområden i tätorterna 4 Industriområden och

Läs mer

Skylten och dess belysning

Skylten och dess belysning Inledning Bebyggelsen längs Storgatan och Rådhustorget är en för kulturminnesvården intressant miljö. När man tillverkar och sätter upp en ny skylt bör man tänka på denna miljö och anpassa skyltningen.

Läs mer

Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12. Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10

Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12. Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10 Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12 Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10 Detta program sammanfattar de krav och riktlinjer som Älmhults kommun ställer på utformning av uteserveringar

Läs mer

Byggnadskontoret 2015 SKYLTPROGRAM

Byggnadskontoret 2015 SKYLTPROGRAM Byggnadskontoret 2015 SKYLTPROGRAM INNEHÅLL Inledning... Syfte... Tillstånd Bygglov... Markupplåtelse... Fasadskyltar... Fria bokstäver... Hel skylt... Flaggskylt... Banderoll... Vimplar... 4 4 4 5 6 6

Läs mer

Skyltprogram. för Falköpings Stad

Skyltprogram. för Falköpings Stad Skyltprogram för Falköpings Stad 2010 06 22 Beställare: Projektledare: Konsult: Uppdragsledare: Desktop: Foto: Dokument-ID: Falköpings kommun Maria Bergqvist Ramböll Sverige AB, Göteborg Lars Fredén Karin

Läs mer

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder!

Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Att ta bort enkelt avhjälpta hinder! Förslag till åtgärder för att förbättra tillgängligheten i Söderköpings kommun Bakgrund I vårt land ska gator, parker, torg, handels- och kulturnäringar samt andra

Läs mer

Lokala ordningsföreskrifter

Lokala ordningsföreskrifter Lokala ordningsföreskrifter Antaget av kommunfullmäktige 27 februari att gälla fr.o.m 1 april 2012 Lokala ordningsföreskrifter har antagits av kommunfullmäktige i Ovanåkers, med syfte att säkerställa den

Läs mer

VILKA HANDLINGAR BEHÖVS NÄR JAG SKA SÖKA BYGGLOV?

VILKA HANDLINGAR BEHÖVS NÄR JAG SKA SÖKA BYGGLOV? VILKA HANDLINGAR BEHÖVS NÄR JAG SKA SÖKA BYGGLOV? För att handläggningen av ditt bygglov ska gå snabbt och smidigt är det viktigt att ritningarna innehåller rätt information från början. Följande handlingar

Läs mer

Riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Norrköpings kommun

Riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Norrköpings kommun Riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Norrköpings kommun Diarienummer BMN 2014/0060 Antagen av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2015-06-17 125 Ersätter Riktlinje för utformning av skyltar,

Läs mer

Riktlinje för skyltning i Täby kommun

Riktlinje för skyltning i Täby kommun Riktlinje för skyltning 1(8) Datum 2019-04-24 Dnr SBN 2019/93-09 SAMHÄLLSUTVECKLINGSKONTOR SAM Bygglov Fredrik Holmér Riktlinje för skyltning i Täby kommun Vad är en skylt Enligt 1 kap 7 b plan- och byggförordningen

Läs mer

Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun. Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-24, 23

Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun. Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-24, 23 Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-24, 23 Riktlinjer för markupplåtelser 2(7) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Lagar och bestämmelser...

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall

Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall Våren 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2014 04 28 69 Innehållsförteckning Inledning sid 1 Tillstånd och bygglov 4 Policy för utformning, råd och riktlinjer 6

Läs mer

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt

Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Tillsammans gör vi Kungsbacka tillgängligt Nu är det dags! Har du som fastighetsägare satt dig in i frågan om enkelt avhjälpta hinder? Om inte så är det hög tid nu! Varför denna broschyr?

Läs mer

Åtkomlighet för Räddningstjänsten

Åtkomlighet för Räddningstjänsten PM Åtkomlighet för Räddningstjänsten Upprättad: 2012-10-24/ EM Diarienr: 2012/107-MBR-191 Reviderad: Godkänd av: Stellan Jakobsson Avdelningschef, Mälardalens Brand- och Räddningsförbund Inledning Detta

Läs mer

Handläggare Datum Diarienummer Menna Hagstroem 2011-11-22 PLA 2011/20005-1 telefon 018-34 70 98 ANTAGANDEHANDLING. Gredelbyvägen

Handläggare Datum Diarienummer Menna Hagstroem 2011-11-22 PLA 2011/20005-1 telefon 018-34 70 98 ANTAGANDEHANDLING. Gredelbyvägen Handläggare Datum Diarienummer Menna Hagstroem 2011-11-22 PLA 2011/20005-1 telefon 018-34 70 98 Ändring genom tillägg till detaljplan för Gredelby 7:75, Knivsta kommun Enkelt planförfarande ANTAGANDEHANDLING

Läs mer

SKYLTNINGSPROGRAM I KALIX CENTRUM. Upprättad februari 2011 av Anna-Karin Horney Näringslivsenheten Kalix kommun

SKYLTNINGSPROGRAM I KALIX CENTRUM. Upprättad februari 2011 av Anna-Karin Horney Näringslivsenheten Kalix kommun SKYLTNINGSPROGRAM I KALIX CENTRUM Upprättad februari 2011 av Anna-Karin Horney Näringslivsenheten Kalix kommun Allmän beskrivning En upprustning av Kalix centrum innebär en standardhöjning av markbehandling

Läs mer

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR TIBBLE

OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR TIBBLE OMRÅDESBESTÄMMELSER FÖR TIBBLE Leksands kommun, Dalarnas län Antagen av KF 2002-11-20, 27 Laga kraft 2002-12-27-1 - BAKGRUND I och med att Plan- och bygglagen (PBL) trädde i kraft den 1 juli 1987 infördes

Läs mer

Samrådshandling. Katrineholm - stadens skyltar. Råd & Riktlinjer

Samrådshandling. Katrineholm - stadens skyltar. Råd & Riktlinjer Samrådshandling Katrineholm - stadens skyltar Råd & Riktlinjer Innehållsförteckning Inledning Sid 5 Varför skylta? 6 Några vanliga skyltar 8 Tillfälliga reklamanordningar 11 Skyltning i stadskärnan 12

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: TJÄNSTEUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsförvaltningen Plan- och exploateringsenheten 2013-04-17 Dnr KS 2012/436-519 Till Kommunstyrelsen Skyltpolicy Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen

Läs mer

Skyltprogram Mjölby Kommun Råd & Riktlinjer

Skyltprogram Mjölby Kommun Råd & Riktlinjer Skyltprogram Mjölby Kommun Råd & Riktlinjer Antaget av byggnads- och räddningsnämnden 2013-02-25 33 reviderat i mars inför antagande i kommunfulläktige 2013-05-21 56 Medverkande: Mjölby kommun Magnus Petersson,

Läs mer

Skyltpolicy för Valdemarsviks kommun

Skyltpolicy för Valdemarsviks kommun KS-KcS.2018.58 1(11) Skyltpolicy för Valdemarsviks kommun Antagen av kommunfullmäktige 2019-05-27 62 Giltig från och med: 2019-07-01 Dokumentansvarig: Kommunchef KS-KcS.2018.58 2(11) Innehållsförteckning-

Läs mer

Riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Norrköpings kommun

Riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Norrköpings kommun Riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Norrköpings kommun Diarienummer BMN 2018/0321 Antagen av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2019-02-13 21. Ersätter Riktlinje för utformning och placering

Läs mer

Handläggningsrutin för uteserveringar. Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85

Handläggningsrutin för uteserveringar. Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85 Handläggningsrutin för uteserveringar Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85 UTESERVERING ELLER SOMMARVERANDA? Uteservering - Står direkt på marken (lägre uppbyggnader accepteras endast i undantagsfall

Läs mer

Villkor vid användande av offentlig plats för byggnadsställnig typ Stockholmsställnigen med tillhörande upplag, ställnigstorn eller liknande.

Villkor vid användande av offentlig plats för byggnadsställnig typ Stockholmsställnigen med tillhörande upplag, ställnigstorn eller liknande. GATU- OCH FASTIGHETSKONTORET Sid 1(5) 2004 Bilaga B5 Stockholmsställningen Reviderad 2005-12-02 Villkor vid användande av offentlig plats för byggnadsställnig typ Stockholmsställnigen med tillhörande upplag,

Läs mer

ELMIA 24-26 APRIL JÖNKÖPING 2015 24 26 APRIL 2015 JÖNKÖPING SE TILL ATT SYNAS! Reklamexponering under Elmia Vårsalong. http://www.elmia.

ELMIA 24-26 APRIL JÖNKÖPING 2015 24 26 APRIL 2015 JÖNKÖPING SE TILL ATT SYNAS! Reklamexponering under Elmia Vårsalong. http://www.elmia. ELMIA 24-26 APRIL JÖNKÖPING 2015 24 26 APRIL 2015 JÖNKÖPING SE TILL ATT SYNAS! Reklamexponering under Elmia Vårsalong http://www.elmia.se/polymer Se till att du syns! Mässan är ett fantastiskt forum för

Läs mer

KONSEKVENSBESKRIVNING för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 Västerviks kommun, Kalmar län.

KONSEKVENSBESKRIVNING för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 Västerviks kommun, Kalmar län. KONSEKVENSBESKRIVNING för Gamla vattentornet, del av Västervik 4:2 Västerviks kommun, Kalmar län. 2015-03-20 Tommy Lyberg - Arkitekt Richard Granberg - Exploatör KONSEKVENSBESKRIVNING 20150320 - Gamla

Läs mer

Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats

Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats ANTAGET AV: "[Klicka här och skriv]" DATUM: "[Fyll i datum enlingt ÅÅÅÅ]" ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Skapa utemiljöer i trä Låt dig inspireras!

Skapa utemiljöer i trä Låt dig inspireras! Skapa utemiljöer i trä Låt dig inspireras! Kärlek till hållbarhet Från skog till tryckimpregnerat Brunt eller grönt? En smaksak. För att skapa material till en härlig uteplats eller ett stabilt staket

Läs mer

BALKONG- OCH TERRASSINGLASNING

BALKONG- OCH TERRASSINGLASNING BALKONG- OCH TERRASSINGLASNING ANVISNING OM BYGGSÄTT ANVISNING Den här anvisningen om byggsätt gäller inglasning av balkonger och terrasser i bostadsvåningshus och -småhus. Åtgärdstillstånd eller utlåtande

Läs mer

1 Befintliga förhållanden

1 Befintliga förhållanden Norsborgsdepån Gestaltningsprogram byggnader och yttre miljö Innehållsförteckning 1. Befintliga förhållanden 1.1 Byggnader och nuvarande användning 1.2 Landskap 1.3 Vägar 2 Förändringar 2.1 Markingrepp

Läs mer

Skyltning i Kumla Råd och riktlinjer

Skyltning i Kumla Råd och riktlinjer Skyltning i Kumla Råd och riktlinjer Antagen av kommunstyrelsen 2014-09-03, 116 Innehållsförteckning Inledning 1 Uppfö ljning 1 Skyltar i olika miljöer 2 Skyltar i Kumla centrum 2 Skyltar i böstadsömra

Läs mer

Västra Varvsgatan 19. Malmö 603 kvm

Västra Varvsgatan 19. Malmö 603 kvm Västra Varvsgatan 19 Malmö 603 kvm Diligentia: Fastigheter som gör skillnad. Diligentia är en av Sveriges största fastighetsägare. Beståndet utgörs av ett balanserat innehav av kontorsfastigheter, köpcentrum,

Läs mer

Vill du sätta upp en skylt?

Vill du sätta upp en skylt? Exempelritningar - Skylt Stadsbyggnadskontoret Vill du sätta upp en skylt? Här kan du se vilka ritningar du behöver lämna in när du söker bygglov och hur de ska se ut. www.goteborg.se Vanliga frågor När

Läs mer

Skyltprogram Eldsund. Strängnäs Kommun 2012 05 29. Utopia Arkitekter

Skyltprogram Eldsund. Strängnäs Kommun 2012 05 29. Utopia Arkitekter Skyltprogram Eldsund Strängnäs Kommun 2012 05 29 Allmänt Skiftande miljöer har skiftande förutsättningar. Skyltprogrammet är ett verktyg i arbetet med utformning och placering av skyltar. Skyltprogrammet

Läs mer

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande

PLANBESKRIVNING. Detaljplan för Jägarparken. del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun. Dnr Plan.2011.9. tillhörande Dnr Plan.2011.9 PLANBESKRIVNING tillhörande Detaljplan för Jägarparken del av fastigheten Sandbäcken 3:1 Katrineholms kommun SAMRÅDSHANDLING Upprättad på Samhällsbyggnadsförvaltningen i Katrineholm 2013-10-29

Läs mer

Inledning. Utkast

Inledning. Utkast Inledning Att det krävs bygglov för att bygga nytt och göra tillbyggnader känner nog de flesta till men det krävs även bygglov för att sätta upp en skylt. Normalt krävs bygglov för att sätta upp, flytta

Läs mer