SKYLTPROGRAM FÖR KUNGSBACKA. RÅD och RIKTLINJER

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKYLTPROGRAM FÖR KUNGSBACKA. RÅD och RIKTLINJER"

Transkript

1 SKYLTPROGRAM FÖR KUNGSBACKA RÅD och RIKTLINJER

2 INNEHÅLL Skyltar i Kungsbacka centrum s. 4 Skyltar i verksamhetsområden och köpcentrum s. 7 Skyltar i kommundelscentrum s. 7 Skyltar på landsbygden s. 8 Olika typer av skyltar och belysning s. 10 Mått och bestämmelser s. 14 När behövs bygglov s. 16 Att ansöka om bygglov s. 19 Skyltprogram för Kungsbacka, råd och riktlinjer har utarbetats av förvaltningen för Plan & Bygg i samarbete med Wahlström & Steijner Arkitekter AB våren Foto och layout: Wahlström & Steijner Arkitekter AB Tryck: Exaktaprinting augusti 2011

3 BAKGRUND Kungsbacka kommun strävar hela tiden efter en vacker och inbjudande stadsoch gatumiljö. Hur butiker och verksamheter presenterar sig i vår gemensamma miljö är en viktig del av detta. Skyltar och reklam är en naturlig del av stadsmiljön och kan berika den när de har rätt omfattning, utformning, mått och placering. För en ny skylt krävs oftast bygglov. Vi hoppas att skriften, både med sin text och sina bilder, ska kunna ge dig inspiration och vägledning i valet av skyltning. Det här skyltprogrammet med dess råd och riktlinjer ska kunna hjälpa dig vare sig du är butiksägare, fastighetsägare eller skyltmakare. En fin skylt kan bidra till att skapa ett vackrare och mer levande stadsrum i Kungsbacka. Be gärna oss på bygglovsavdelningen, Plan & Bygg om råd i tidigt skede! Skyltprogrammet är antaget av byggnadsnämnden BN

4 SKYLTAR I KUNGSBACKA CENTRUM Innerstaden i Kungsbacka centrum är en kulturmiljö av riksintresse. Det betyder att byggnader måste utformas så att inte kulturmiljön och dess karaktär förvanskas. Ett högt kulturhistoriskt värde medför högre krav på skyltens anpassning till byggnaden. För hela Kungsbacka gäller att skyltar både ska anpassas till byggnadernas arkitektur och stämma in i en mer övergripande princip med det aktuella gaturummet och dess skala. Skyltar ska vara lättlästa och innehålla en begränsad mängd information. En enkel och tydlig symbol är att föredra framför långa texter. Skyltar ska inte dominera byggnadernas fasader eller gatumiljön. Flera skyltar som säger samma sak ger inte bättre information. Om flera skyltar för olika verksamheter finns på samma hus bör skyltarna ges en samordnad utformning. För större fastigheter med många hyresgäster vill vi att fastighetsägare utformar egna skyltprogram i samråd med bygglovsavdelningen, Plan & Bygg. 4

5 Skyltar bör i huvudsak begränsas till gatuplanet och placeras med lika höjd, i direkt anslutning till verksamheten, vid fönster eller dörr. De får inte placeras så att de skymmer karaktäristiska drag som pilastrar, burspråk eller andra viktiga fasaddetaljer. Storlek och utformning bör anpassa sig till byggnadens formspråk, arkitektur och indelning. Val av upphängning och belysning bör utgå från fasadmaterialet. Montering av skyltar och kablar ska anpassas till fasadens färg och utformning i övrigt och utföras omsorgsfullt. Inom innerstaden är bokstäver på fasad eller dubbelsidiga flaggskyltar att föredra. Belysta skyltar och lysande skyltar ger helt olika uttryck. I centrum är belysta skyltar ofta lika effektfulla som de lysande. Skyltlådor blir lätt för dominerande på en fasad och bör undvikas. Rörliga, blinkande eller bildväxlande skyltar får inte sättas upp i centrum. 5

6 6

7 SKYLTAR I VERKSAMHETSOMRÅDEN OCH KÖPCENTRUM Större handelscentrum och verksamhetsområden har oftare en mer storskalig bebyggelse. Vi förflyttar oss snabbare, ofta med bil, och det krävs mer för att fånga vår uppmärksamhet. Större skyltar kan därför vara befogade. Skyltar ska helst placeras på fasad. Skyltningen blir då tydlig och mer lättorienterbar. Fristående skyltar, pyloner och skyltmaster kan bara i undantagsfall tillåtas och då i anslutning till den byggnad där verksamheten bedrivs. Ibland uppstår ett visuellt kaos av skyltar med konkurrerande budskap som tar ut varandra. En rätt placerad skylt kan räcka! En större samlingsskylt med alla företagsnamn förordas vid infarter till industriområden. Detta ger området en bättre och tydligare information. Undvik större skyltar som kan upplevas som störande i anslutning till ett öppet jordbrukslandskap. Skyltar får inte placeras eller utformas så att de innebär en fara för trafiksäkerheten. Placering av skyltar på tak, vilket förändrar byggnadens siluett, är inte tillåtet. Lösa tillfälliga reklamanordningar ska undvikas. SKYLTAR I KOMMUNDELSCENTRUM I kommundelscentrum utanför Kungsbacka stad ska skyltning utföras med samma omsorg som i Kungsbacka centrum. För flera fastigheter bör olika fastighetsägare göra ett gemensamt skyltprogram. 7

8 SKYLTAR PÅ LANDSBYGDEN Skyltning förekommer även på landsbygden, dels i form av hänvisningsskyltar, dels som skyltning i anslutning till olika verksamheter. Då skyltar utanför område med detaljplanebestämmelser inte kräver bygglov gäller allmänna varsamhetskrav enligt plan- och bygglagen. Det är viktigt att ta hänsyn till landskapsbilden. Skyltar som handlar om verksamheter som inte finns i anslutning till skylten är ofta ett störande inslag i landskapet och är inte tillåtet. Att sätta upp skyltar vid allmän väg, inom ett avstånd av 50 meter från ett vägområde, kräver tillstånd från länsstyrelsen (väglagen) om de inte sitter på en byggnad och upplyser om en verksamhet på platsen. 8

9 9

10 OLIKA TYPER AV SKYLTAR OCH BELYSNING MÅLADE BOKSTÄVER En enkel och ofta stilig skyltning är målade bokstäver direkt på fasaden. Med rätt storlek och utformning i förhållande till byggnadens arkitektur kan det bli ett tydligt budskap. SKIVSKYLTAR Den enklaste skylten är en skiva i plåt, plast eller trä med målad tryckt eller klistrad text och figurer. Flera skivskyltar på samma byggnad bör samordnas, så att de till exempel har samma bakgrundsfärg. FRILIGGANDE BOKSTÄVER Skyltar med frilagda bokstäver eller symboler på fasaden passar bra in i de flesta omgivningar. Utseendet blir elegantare och de bakomliggande fasaddetaljerna syns. För att öka läsbarheten kan sidan på bokstäverna ges en annan färg än framsidan. Ett enklare alternativ till helt frilagda skyltfigurer, men med samma fördelar, är bokstäver eller figurer placerade på transparanta skivor. 10

11 NEONSKYLTAR/DIODSKYLTAR Neonrör kan vara en fin och diskret skyltning med vackert ljus och spännande former. Tekniken medger stor frihet i utformningen vilket gör bokstäver och symboler möjliga att anpassa till de flesta fasader. Neonljuset kan ge spännande natteffekter. De traditionella neonskyltarna är oftast med dagens teknik ersatta av diodskyltar. Dessa går dessutom att göra med mindre dimensioner. SKYLTLÅDOR Skyltlådor måste noggrant anpassas till byggnadens färger och indelning för att inte bli för dominerande. En front av plastmaterial kan vara svårt att anpassa fint till byggnadernas arkitektur. Skyltlådor med genomlyst bakgrund i ljusa färger blir oftast för iögonfallande. Belysningen från skyltlådan får inte störa omgivningen. Rullande text är olämpligt, framför allt i vägmiljöer. 11

12 FLAGGSKYLTAR Uthängande skyltar kan också kallas för flaggskyltar. Med flaggskylt menas skyltar fastmonterade vinkelrätt mot fasad och som ofta utförs i smide eller plåt, alltså inte i textil. I trånga gaturum som i innerstaden passar flaggskyltar bra eftersom de är dubbelsidiga. Flaggskyltar ska helst begränsas till bottenvåningen och placeras i direkt anslutning till verksamheten, vid fönster eller dörr. För gatubilden är det lämpligast med bara en flaggskylt per butik, om inte butiken ligger i ett gathörn, då en skylt mot vardera gatan kan accepteras. Flaggskyltar har ett stort användningsområde och kan med enkla medel ges en vacker och intressant formgivning. Om de placeras för tätt kan de skymma varandra. Det är lätt att belysningen av skylten blir för dominerande. Därför bör belysningen integreras i skyltens infattning och utformas med stor omsorg. 12

13 FÖNSTERSKYLTNING, MARKISER Skyltfönster kan vara en bra plats att placera skyltar i. Text som monteras direkt på glaset kan bli både en diskret och elegant skyltning, som samtidigt är lätt att byta ut. Tänk på att inte göra skyltningen för stor så att fönstrets genomsiktlighet försämras. Markisen ska följa fasadindelning och fönsterform samt inte göras bredare än det enskilda fönstret. Om möjligt ska den placeras i fönsternisch. Färg och form ska anpassas till byggnaden och eventuell reklamtext ska vara placerad i markisens framkant. Uppfällbara markiser behöver inget bygglov. Fasta, ständigt nedfällda, markiser bör undvikas. 13

14 MÅTT OCH BESTÄMMELSER Markiser, flaggor och skyltar får inte sättas så att de skjuter ut över en gångbana på lägre höjd än 2,5 meter eller över en gång- och cykelbana på lägre höjd än 3 meter. Skylten får skjuta ut högst 1 meter från fasadliv och 0,5 meter från trottoarens ytterkant. Över körbana eller den del av gångbana som ligger inom 0,5 meter från körbanekant gäller 4,6 meter som lägsta höjd för skyltplacering. Dessa mått är reglerade av bland annat snöröjningen. Fristående skyltar på trottoaren (trottoarpratare) bör undvikas och kan kräva tillstånd från polisen. 14

15 SKYLT SKYLT SKYLT SKYLT flaggskylt SKYLT SKYLT SKYLT SKYLT SKYLT För större fastigheter med många hyresgäster vill vi att fastighetsägaren grupperar skyltarna. BUTIK En bra skyltning för en butik kan bestå av en tydlig skylt i anslutning till entrén, en flaggskylt och en diskret fönsterskyltning. En tydlig skylt placerad vid entrén gör det enkelt att hitta restaurangen. Verksamheten inuti syns och lockar genom de stora fönstren. 15

16 NÄR BEHÖVS BYGGLOV Enligt plan- och bygglagen 9 kap 8 och 16 kap 7 med hänvisning till planoch byggförordningen 6 kap 3, krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar om dessa befinner sig i ett område som omfattas av detaljplan. I det här skyltprogrammet har vi beskrivit: Målade bokstäver Skivskyltar Friliggande bokstäver Neonskyltar/diodskyltar Skyltlådor Flaggskyltar Fönsterskyltning, markiser Bygglov krävs även för: Vepor, banderoller och större reklamflaggor Pelartavlor, pyloner och skyltmaster Skylttavlor på stolpar Reklamskylt med hänvisning Byggplatsskyltar (tidsbegränsade bygglov) För skyltar utanför planlagt område krävs inte bygglov, däremot kan andra tillstånd behövas. 16

17 17

18 18

19 ATT ANSÖKA OM BYGGLOV Din ansökan måste innehålla tydliga beskrivningar och bilder eller ritningar av hur skyltningen kommer att se ut för att få en snabb behandling. Kontrollera först med fastighetsägaren om det finns ett skyltprogram med riktlinjer just för din byggnad. Följande bör du ha med i ett exemplar: Ansökningsblankett med fastighetsbeteckning och adress. Ritningar och fotografier: Fasadritning med skyltens placering skalenligt markerad. Eventuell belysning ska redovisas samtidigt. Ritning på skyltens utformning och mått. Komplettera gärna din ansökan med fotografi eller ett fotomontage. Ansökningsblankett hittar du på Ansökan skickas till: Kungsbacka kommun Plan & Bygg Bygglovsavdelningen Kungsbacka Besöksadress: Stadshuset, Storgatan 37, Kungsbacka Telefon: Be gärna oss på bygglovavdelningen, Plan & Bygg om råd!

20 Skyltar är en naturlig del av stadsmiljön och en skylt med rätt utformning och placering kan bidra till att skapa ett vackrare och mer levande stadsrum i Kungsbacka. Utanför centrum bör vi ta hänsyn till den öppna landskapsbilden så att inte skylten blir ett störande inslag i den. I den här skriften hittar du råd och riktlinjer för skyltar i Kungsbacka. Vi hoppas att den ska ge dig inspiration och vägledning i valet av skylt. Du är välkommen att kontakta oss på Plan & Bygg om du har frågor. Kungsbacka kommun Plan & Bygg Kungsbacka

OM SKYLTNING. Riktlinjer för skyltar i Uppsala stad. Biografen Royal på Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Foto: Dan Pettersson

OM SKYLTNING. Riktlinjer för skyltar i Uppsala stad. Biografen Royal på Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Foto: Dan Pettersson OM SKYLTNING i Uppsala Riktlinjer för skyltar i Uppsala stad. Kontoret för samhällsutveckling Foto: Dan Pettersson Biografen Royal på Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Innehållsförteckning Förord Allmänt om

Läs mer

Skyltprogram. för Falköpings Stad

Skyltprogram. för Falköpings Stad Skyltprogram för Falköpings Stad 2010 06 22 Beställare: Projektledare: Konsult: Uppdragsledare: Desktop: Foto: Dokument-ID: Falköpings kommun Maria Bergqvist Ramböll Sverige AB, Göteborg Lars Fredén Karin

Läs mer

Enkelhet är en dygd. Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer MARS 2014

Enkelhet är en dygd. Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer MARS 2014 Enkelhet är en dygd Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer MARS 2014 SYFTE Så skapar vi skyltning som fungerar Reklam och skyltar är en del av det som gör staden till stad, som ger den liv

Läs mer

Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm?

Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm? Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm? Råd och riktlinjer från Stockholms stadsbyggnadsnämnd Revidering utförd i april maj 2009: Aktualisering av innehåll Tillägg angående vepor, tjänsteutlåtande

Läs mer

SKYLTPROGRAM FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

SKYLTPROGRAM FÖR ÖCKERÖ KOMMUN SKYLTPROGRAM FÖR ÖCKERÖ KOMMUN INLEDNING Öckerö är en kommun med förhållandevis många miljöer fördelade på alla öar som visar var de finns och att besökare hittar. En bra planerad och väl utförd skyltning

Läs mer

Staket, spaljéer, murar och plank

Staket, spaljéer, murar och plank Staket, spaljéer, murar och plank Vägledning och inspiration... Ett insynsskydd i direkt anslutning till sin uteplats är ofta bra alternativ. Den mest privata delen av tomten skyddas på så sätt från insyn.

Läs mer

Rapport 2014:5 REGERINGSUPPDRAG. Uppdrag att utreda undantag från bygglovsplikt för skyltar och ljusanordningar

Rapport 2014:5 REGERINGSUPPDRAG. Uppdrag att utreda undantag från bygglovsplikt för skyltar och ljusanordningar Rapport 2014:5 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att utreda undantag från bygglovsplikt för skyltar och ljusanordningar Titel: Uppdrag att utreda undantag från bygglovsplikt för skyltar och ljusanordningar Utgivare:

Läs mer

Råd och riktlinjer Komplementbyggnad. Komplementbyggnad

Råd och riktlinjer Komplementbyggnad. Komplementbyggnad Råd och riktlinjer Komplementbyggnad Komplementbyggnad 0 m INNEHÅLL Inledning 3 regelverk vad är en komplementbyggnad? friggebodsregeln Mer information om bygglov hittar du på www.malmo.se på ritningen

Läs mer

STAKET, PLANK OCH MURAR KORTFATTAD GUIDE FÖR DIG SOM VILL BYGGA

STAKET, PLANK OCH MURAR KORTFATTAD GUIDE FÖR DIG SOM VILL BYGGA STAKET, PLANK OCH MURAR KORTFATTAD GUIDE FÖR DIG SOM VILL BYGGA PLANK OCH MURAR Olika typer av inhägnader har funnits i alla tider. Vi vill skapa omgärdade miljöer där vi känner oss trygga, markera gränser

Läs mer

Riktlinjer för 1 mur och plank

Riktlinjer för 1 mur och plank Riktlinjer för 1 Varför mur, plank eller staket? Mur av tegel som följer samma material och färg som intilliggande bebyggelse. Förr i tiden satte man ofta upp staket och murar för att hägna in boskap eller

Läs mer

Arkitekturprogram ATT BYGGA PÅ LANDSBYGDEN I VARBERGS KOMMUN. Riktlinjer för byggnation i inlandet...

Arkitekturprogram ATT BYGGA PÅ LANDSBYGDEN I VARBERGS KOMMUN. Riktlinjer för byggnation i inlandet... Arkitekturprogram ATT BYGGA PÅ LANDSBYGDEN I VARBERGS KOMMUN Riktlinjer för byggnation i inlandet... Bebyggelse har sedan urminnes tider vuxit fram i samspel med landskapet. Nya byggnader på landsbygden

Läs mer

B Y G G A P Å L A N D E T

B Y G G A P Å L A N D E T B Y G G A P Å L A N D E T Bygga på landet Vill du bygga hus på landet? Då vill vi gärna berätta om några regler som gäller, hur din ansökan hanteras och bedöms samt ge råd om saker att tänka på för att

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

Riktlinjerför PLANK & MUR

Riktlinjerför PLANK & MUR Riktlinjer Riktlinjerför för PLANK & MUR för fördig Digsom somtänker tänkerbygga... bygga... Godkända av Stadsbyggnadsnämnden december 2007 Riktlinjer för PLANK&MUR Genomsiktligt plank Varför plank eller

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

Balkonger. Vägledning. Arkitektur Stockholm INNEHÅLL

Balkonger. Vägledning. Arkitektur Stockholm INNEHÅLL Arkitektur Stockholm Vägledning Balkonger Vägledning Vindsinredning DNR. 2013-05967-570 Antaget av Stadsbyggnadsnämnden 20130613 INNEHÅLL INLEDNING 2 STOCKHOLMS LÅNGSIKTIGA UTVECKLING 2 NÄR BEHÖVS BYGGLOV?

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

Allt du behöver veta om BYGGLOV

Allt du behöver veta om BYGGLOV Allt du behöver veta om BYGGLOV rivningslov, marklov & anmälan INNEHÅLL FÖRBEREDELSER...4 GRANSKNING...18 KONTAKTA OSS Har du frågor eller funderingar? NÄR BEHÖVER JAG BYGGLOV?...6 RIVNING & MARKLOV...7

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun

Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Grafisk manual Härliga Härjedalen och Härjedalens kommun Innehållsförteckning Härliga Härjedalen Inledning 3 Visuella identitetens verktygslåda 4 Platssymbol 5 Frizon 6 Minsta storlek 7 Färgversioner 8

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Regler för utbyggnad

Regler för utbyggnad Regler för utbyggnad Föreningen äger mark och fasad. Detta innebär att föreningen måste godkänna alla utbyggnationer/tillbyggnader, dvs. markiser, altaner (trall), vindskydd, extra verktygsskjul, etc.

Läs mer

Dnr 523-5722-2014. Reklamskyltar. Länsstyrelsen i Södermanlands läns riktlinjer för handläggning och prövning av skyltärenden

Dnr 523-5722-2014. Reklamskyltar. Länsstyrelsen i Södermanlands läns riktlinjer för handläggning och prövning av skyltärenden Dnr 523-5722-2014 Reklamskyltar Länsstyrelsen i Södermanlands läns riktlinjer för handläggning och prövning av skyltärenden 2014-11-19 Beslut om dessa riktlinjer har fattats av chefsjurist Karin Bergkvist

Läs mer

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN

GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN GRAFISK PROFIL FÖR STAFFANSTORPS KOMMUN 1 GRAFISK PROFIL Ett av syftena med en grafisk profil är att det ska finnas ett gemensamt uttryck för all kommunikation inom Staffanstorps kommun och mellan kommunen

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ

SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ Gestaltningsprogrammet har utarbetats i samråd med fastighetsägaren Balticgruppen AB genom Björn Johansson och Samhällsbyggnadskontoret på

Läs mer

Vad varje fastighetsägare behöver veta om

Vad varje fastighetsägare behöver veta om BygglovFriggebodar och attefallshus Vad varje fastighetsägare behöver veta om 1 Juli 2014 Inledning Innehåll Utformning 3 Bygglovsprocessen 4 Ordlista 6 Bygglov 8 Friggebodar och attefallshus 9 Förhandsbesked

Läs mer

Policy för Upplåtelse av offentlig plats

Policy för Upplåtelse av offentlig plats [Skriv text] Policy för Upplåtelse av offentlig plats 2012-05-16 Policy för upplåtelse av offentlig plats Upplåtelse av offentlig plats möjliggör för företag, organisationer och privatpersoner att tillfälligt

Läs mer

HÖGANÄS STADSMILJÖPROGRAM POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UTFORMNING AV STADSKÄRNAN UPPRÄTTAT: 2013-09-11 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN

HÖGANÄS STADSMILJÖPROGRAM POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UTFORMNING AV STADSKÄRNAN UPPRÄTTAT: 2013-09-11 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HÖGANÄS STADSMILJÖPROGRAM POLICY OCH RIKTLINJER FÖR UTFORMNING AV STADSKÄRNAN UPPRÄTTAT: 2013-09-11 SAMHÄLLSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN HÖGANÄS STADSMILJÖPROGRAM INNEHÅLL Antaget av KF i Höganäs 2013-11-21 149

Läs mer

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan?

Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Behöver jag bygglov, behöver jag göra bygganmälan? Lagstiftning Plan- och bygglagen (1987:10), PBL Plan- och byggförordningen (1987:383), PBF Lagen (1994:847) om tekniska egenskapskrav på byggnadsverk,

Läs mer