SKYLTPROGRAM. Råd och riktlinjer för skyltning i Lunds kommun

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "SKYLTPROGRAM. Råd och riktlinjer för skyltning i Lunds kommun"

Transkript

1 SKYLTPROGRAM Råd och riktlinjer för skyltning i Lunds kommun

2 2 Skyltprogram för Lunds kommun Innehåll Skyltprogrammets syfte 3 Om utformning och placering av skylt 3 Råd och riktlinjer 4 Allmänt 4 Skyltens uppgift och innehåll 4 Placering och anpassning till byggnadens form och färg 5 Storlek och proportion 6 Omgivande skyltar och byggnaden 7 Verksamhetsområden 7 Skylttypografi 8 Fasadskyltar 9 Skivor 9 Friliggande bokstäver 9 Fasadmålning 9 Flaggskyltar och andra utstående skyltar 10 Skyltar hängande under tak 10 Skyltbelysning 11 Belysta skyltar 11 Projicerade skyltar 11 Lysande skyltar 11 Mjuka skyltar 12 Flaggor 12 Vepor 12 Markiser och baldakiner 13 Övriga skyltar 13 Fönsterskyltning 13 Skyltar på uteserveringar 13 Hänvisningsskyltar 14 Pylon 14 Byggplatsskyltar 14 Skyltar inom större fastigheter 14 Reklamskyltar 14 Allmännyttig information 15 Gatupratare 15 Skylthistorik 16 Att söka bygglov 18 När behövs bygglov? 18 Ansökan 18 Tänk igenom 18 Kostnad för bygglov 18 Olovlig skyltning 18 Exempelritningar 19 Lagar och förordningar 20 Plan- och bygglag 20 Plan- och byggförordning 20 Väglag 20 Naturvårdslag 21

3 Skyltprogram för Lunds kommun 3 Skyltprogrammets syfte OBS! Som vägledning för dig som vill sätta upp en skylt har stadsbyggnadskontoret tagit fram ett skyltprogram. Stadens skyltar utgör en viktig del av stadsrummet och kan och bör bidra till att skapa en attraktiv stadsmiljö med inbjudande gaturum. Programmets råd och riktlinjer syftar till att skapa en skyltkultur där alla verksamheter kan synas och där skyltarna är både informativa och dekorativa. En skylt som anpassas till platsen och byggnaden ger en god helhetsverkan och mervärde till både verksamhet och gaturum. Ett skyltprogram för stadskärnan togs fram Råden och riktlinjerna som presenterades då har fortfarande stor aktualitet och ligger därför till grund för det nya skyltprogrammet. Det nya programmet omfattar alla typer av skyltar i alla typer av tätortsmiljöer inom Lunds kommun. Stadsbyggnadskontoret i Lund januari 2016 Tryckning: Text: Jenny Andersson, Malin Sjögren och Birgitta Mitchell Foto och layout: Jenny Andersson För mer information, kontakta Stadsbyggnadskontoret i Lund. Telefon: E-post: Postadress: Box 41, Lund Besöksadress: Brotorget 1, Lund Om utformning och placering av skylt Skylt ska placeras i direkt anslutning till verksamheten. Skylt ska placeras vid fönster eller dörr i bottenvåningen och bara i undantagsfall accepteras placering av skylt högre upp på fasaden. Skylt ska placeras under takfot. Om det inte finns plats för skylt på fasaden kan takskylt i vissa fall accepteras, men skylten ska i så fall placeras så att den ryms inom byggnadens siluett. Om anvisad skyltplats finns på byggnaden ska skylten placeras där. Utstående skyltar, så kallade flaggskyltar, får sträcka sig högst 1,2 meter utanför fasaden och ska placeras minst 2,5 meter över marknivån. Skylt ska till färg och form underordnas hus och gatumiljö, vilket kan innebära att rikstäckande affärskedjors skyltprogram inte accepteras utan bearbetning. Skylt bör inte sättas upp på pilastrar, gesimser, burspråk och andra viktiga fasaddetaljer. Skylt får inte utgöra en egen byggnadsdel (skärmtak eller liknande). Rörlig, blinkande eller bildväxlande skylt får inte sättas upp i stadskärnan. Skylt får inte utformas så att den riskerar att förväxlas med trafiksignal. Onödig upprepning av budskap tillåts inte. Successivt ska äldre olämpliga skyltar bytas ut mot skyltar utformade i enlighet med skyltprogrammet. Utgå ifrån att alla skyltar kräver bygglov. Om programmet följs förenklas bygglovshanteringen och ditt bygglov kan beviljas snabbare.

4 4 Skyltprogram för Lunds kommun Symboler och bilder förmedlar ofta skyltens budskap bättre än bara text. Genombrutna skyltar har lång tradition i Lund. Råd och riktlinjer Allmänt Alla skyltar ska utformas och placeras med omdöme och omsorg. De utgör ett naturligt inslag i den urbana miljön, men ska underordna sig historiska byggnader och gatumiljöer för att inte dominera. Det är viktigt att skyltars material och konstruktion har god beständighet och tål väder och vind. Skyltar ska åldras vackert. Att rikstäckande eller multinationella affärskedjor och andra verksamheter har detaljerade skyltprogram får inte utgöra ett hinder för en anpassning till den aktuella byggnaden eller platsen. Krav på utformning och anpassning till riksintresseområdet Lunds stadskärnas känsliga miljö eller andra specifika omständigheter ska ställas på samtliga skyltar. En lokal anpassning av en standardskylt kan göras, utan att vare sig skyltens verkan eller gatumiljön behöver äventyras. En förankring i platsen höjer snarare kvaliteten och intrycket av skylten. Skyltens uppgift och innehåll Skylten ska berätta att en verksamhet finns där den finns. Skyltens utförande och grafiska form ger omedelbara intryck om kvalitet, exklusivitet, aktualitet och prisnivå. Rätt gestaltning understryker budskapet. Ett kortfattat och tydligt innehåll gör skylten effektiv. Fylls skylten med för mycket text, varumärken eller reklam, blir den snabbt gyttrig och svårtolkad. Varumärken och reklam bör därför hänvisas till skyltfönster. Symboler och bilder förmedlar ofta skyltens budskap bättre än bara text. De äldre skråsymbolernas verkningsfulla enkelhet kan tjäna som förebild och med fördel inspirera även nutida skyltformgivning. Genombrutna skyltar har lång tradition i Lund. Denna teknik ger en spänning och lätthet åt skylten. Moderna skyltar av denna typ har satts upp under senare år och kan förhoppningsvis leda till efterföljd.

5 Skyltprogram för Lunds kommun 5 Skylten ska samverka med byggnadens ordning och uttryck. Foliedekaler visar bakom vilka fönster verksamheten finns. Innehållet i skylten bör vara stationärt. Skyltar med rörligt, blinkande eller bildväxlande innehåll blir alltför lätt dominanta och stör gatubilden. De har ingen hävd i Lund. Få och välplacerade skyltar är att föredra. Flera skyltar som säger samma sak förmedlar inte mer information, utan ger snarare ett stökigt intryck. Om mer än en skylt sätts upp förlorar skylten sin uppgift som vägvisare till entrén. En list som löper längs en större del av fasaden är sällan lämplig som skylt. Om den är alltför lång blir den ett fasadelement och ska prövas i bygglov som en fasadändring. Vill man visa bakom vilka fönster verksamheten finns kan diskreta foliedekaler med logotyp fylla denna funktion. Ofta förmedlar dock fönsterskyltningen denna information. Placering och anpassning till byggnadens form och färg Skylten ska placeras på fasaden i direkt anslutning till verksamheten, vid fönster eller dörr i bottenvåningen. I innerstaden och på kulturhistoriskt värdefulla byggnader får skyltning inte förekomma på fasadens högre våningsplan. Dessa saknar bottenvåningens kommersiella karaktär och skyltar som placeras där riskerar att ha stor påverkan på byggnadens arkitektoniska uttryck. I enstaka fall kan det vara motiverat att skyltar monteras på fasadens högre våningsplan. Det är då särskilt viktigt att utformningen anpassas så att den samspelar med fasadens uttryck och utformning. Under speciella omständigheter, exempelvis då verksamheten ligger på en inre gård, kan hänvisningsskylt accepteras. Denna ska då placeras inom samma fastighet som verksamheten. Byggnadens fasad utgör oftast den bästa bakgrunden till skylten och skyltar ska placeras så att de ryms inom byggnadens siluett. Utöver att

6 6 Skyltprogram för Lunds kommun Karakteristiska fasadformer kan tillvaratas genom att skylten följer ett dörrvalv. Skylten ska samverka med byggnadens ordning och uttryck. intrycket av byggnaden förvanskas kan stativ och stag ge ett kraftigt förfulande och trasigt intryck. Det är föredömligt att för nya byggnader utforma fasaden så att det finns lämpliga skyltplatser redan från början. På så sätt kan skyltarna integreras med arkitekturen. Om särskilda platser reserverats för skyltar, längs en fris eller avdelning i skyltfönstret, ska skyltar placeras i dessa. Om det inte finns plats för skylt på fasaden kan takskylt i vissa fall accepteras, men skylten ska då placeras så att den ryms inom byggnadens siluett. Skylten ska samverka med byggnadens ordning och uttryck. Pilastrar, gesimser, fönsteromfattningar och andra detaljer ger fasaden och byggnaden dess karaktär. För att inte förlora sin verkan bör de hållas fria från skyltar. Karakteristiska fasadformer bör respekteras och, om möjligt, tillvaratas. Man kan till exempel låta en skylt följa ett fönstervalv. Skyltens färger bör väljas med hänsyn till byggnaden och dess närmiljö. Ibland är andra färger än logotypens standardfärger att föredra, om dessa skulle visa sig bli alltför dominerande. Infästning av skyltar och montage av kablar, reläer och liknande ska göras med omsorg och så att de inte stör intrycket av skylt eller fasad. Om kablar och liknande inte har lämplig kulör ska de målas i fasadens färg. Storlek och proportion Lunds stadskärna har med sitt medeltida gatunät en mänsklig skala. Gatorna trafikeras i huvudsak av fotgängare och cyklister. Biltrafikens omfattning är begränsad och den reducerade framkomligheten tillåter inga högre hastigheter. Skyltar i stadskärnan kan därför göras små och ändå uppmärksammas och läsas. Skyltstorleken måste anpassas till den aktuella byggnaden. Fasaden får aldrig kläs in med skyltar. En liten byggnad kan lätt kvävas under en omfångsrik skyltning, men därmed inte sagt att en stor fasad kräver eller orkar med en stor skylt. En liten, väldisponerad skylt kan vara effektivare än en stor.

7 Skyltprogram för Lunds kommun 7 En liten, väldisponerad skylt kan vara mer effektiv än en stor. I storskaliga områden kan stora skyltar vara motiverade. En lätt och tunn skyltkonstruktion bör eftersträvas. Skylten får inte utformas som en egen byggnadsdel (skärmtak eller dylikt) och ska inte kraga utanför fasadlivet mer än nödvändigt. Fasadens rytm och proportion är grundläggande förutsättningar vid skyltens proportionering. Skylten ska harmoniera med fasaden och placeras med hänsyn till fönster- och dörraxlar. Omgivande skyltar och byggnaden Om allas annonseringsanspråk ska kunna tillgodoses, utan att störa gatumiljön eller grannskyltarna, måste måttlighet iakttas vid dimensionering av skyltar. För att undvika ett okontrollerat skyltkaos bör nya skyltar inordna sig i sin omgivning. Utstående skyltar längs en gata får inte skymma trafikmärken och andra skyltar eller störa närboende. krav på god gestaltning. De ska placeras i direkt anslutning till verksamheten, i första hand på huvudbyggnadens fasad och i andra hand fristående på tomtmark. Om verksamheten inte är väl synlig från omgivningen kan det finnas behov av hänvisningsskyltar. Dessa ska användas sparsamt och placeras strategiskt vid infart eller liknande. Om området innehåller flera verksamheter bör hänvisningsskyltarna samordnas. För fristående skyltar och pyloner tillåts en maximal höjd på sju meter. Verksamhetsområden I storskaliga verksamhetsområden, som industriområden och köpcentrum, kan större skyltar vara motiverade. Med större skyltar följer högre

8 8 Skyltprogram för Lunds kommun Skylttypografi En vacker, välgjord skylt drar blickarna till sig. Val av material påverkar skyltens attraktivitet liksom val av typsnitt, bokstavsmellanrum, radavstånd och teckengrad. Att ge akt på skylttextens ordbilder kan underlätta den typografiska utformningen. Radavstånd och bokstavsmellanrum påverkar textens möjlighet att läsas som ordbilder. Enstaka ord som sätts med felaktiga teckenmellanrum kan betyda att en ordbild delas upp i flera. Text som sätts i stor teckengrad behöver ofta mindre relativa teckenmellanrum än samma text satt i liten grad. Modernt eller traditionellt? Skyltens typsnitt har stor betydelse för skyltens samlade uttryck. De mest förekommande typsnitten (i tidningar, böcker osv) är också de vi har lättast att läsa. I längre texter, som den du just läser, är typsnitt med seriffer (avslutande tvärsträck eller klackar på bokstäverna) mer lättlästa än de linjära typsnitten (utan seriffer). För texter med få ord är dock läsbarheten med linjära teckensnitt bra. Gemena ( små ) bokstäver är mer lättlästa än versala ( stora ). Skuggbokstäver ska undvikas. Använd istället friliggande bokstäver. Skyltens typsnitt har stor betydelse för skyltens samlade uttryck. Stilen på bokstäverna bör motsvara stilen på verksamheten. Exempelvis kan typsnittets karaktär vara exklusivt, sportigt eller historiskt, beroende på vilken typ av verksamhet som annonseras. Ljusa tecken på mörka ytor upplevs som fetare. För att behålla teckensnittets karaktär (särskilt på lysande skyltar) bör en mager stil väljas. En väl proportionerad text kan läsas på ett avstånd motsvarande cirka 200 gånger skriftens höjd. Tio centimeter höga bokstäver kan läsas på cirka 20 meters avstånd. Behovet av att synas på avstånd varierar mellan olika gatumiljöer, till exempel mellan ett öppet torg och en trång gata. Igenkännbara symboler och färger uppfattas snabbare och från länge avstånd än texter.

9 Skyltprogram för Lunds kommun 9 Friliggande bokstäver passar in i många sammanhang. Bokstäverna bör göras tunna för att inte texten ska bli svårläst. Fasadmålning är en anpassningsbar, effektfull metod. Fasadskyltar Skivor Den enklaste typen av skylt är en skiva med målade, tryckta eller klistrade figurer. Materialet kan vara plåt, plast, fiberplattor eller trä. Istället för ogenomskinliga skivmaterial är plexiglas ofta att föredra. Transparenta skivor är ett enklare alternativ till helt frilagda skyltfigurer och har liknande fördelar. En tunn relief, exempelvis med figurer utsågade och lagda med distansstift något framför skivan, kan på ett enkelt sätt göra skylten intressant och personlig. Sekelskiftets emaljerade plåtskyltar hade outtömliga form- och färgmöjligheter. Denna teknik kan med fördel användas även idag. Fasadmålning Att måla direkt på fasaden var tidigare vanligt. Penseln följer obehindrat olika detaljer och former. Det är en anpassningsbar, effektfull metod, med många användningsmöjligheter. Tekniken lämpar sig bäst på slätputsade eller målade ytor. Brandväggar kan i vissa fall utnyttjas till detta ändamål. En väl utförd fasadmålning kan förmedla skyltens budskap, samtidigt som den ger ett konstnärligt mervärde till platsen. Skyltkulören måste väljas så att den samspelar med fasadens färger. Friliggande bokstäver Skyltar där bokstäver och symboler är frilagda passar väl in i många sammanhang. Bakomliggande fasaddetaljer döljs mindre än med skyltskivor eller skyltlådor och det ger ofta ett elegant uttryck. Bokstäverna bör göras tunna för att inte texten ska bli svårläst. Om sidan på bokstaven får en avvikande färg ökar läsbarheten.

10 10 Skyltprogram för Lunds kommun Flaggskylt placeras över eller intill entrédörren. Pendelskylt hänger från en skyltarm. Utstående skyltar bör göras så lätta och graciösa som möjligt. Ibland räcker det med enbart en symbol. Flaggskyltar och andra utstående skyltar Utstående skyltar kallas också flaggskyltar eller pendelskyltar om de är frihängande. I trånga gaturum är de särskilt användbara tack vare sin dubbelsidighet och riktning. De placeras av tradition ovanför eller intill entrédörren. Hörnplaceringar bör undvikas, en skylt mot varje gata är att föredra. Skyltar hängande under tak I arkader och under stora skärmtak kan hängande skyltar vara bästa sättet att skylta. Dessa skyltar måste utformas och placeras så att inte heller dessa inkräktar på det fria höjdmåttet 2,5 meter. Skyltarna ska göras små, nätta och långsmala eller utformas som enbart en symbol. En utstående skylt bör inte sticka ut mer än 1,2 meter utanför fasadlivet eller hänga ner mer än 50 centimeter under skyltarmen. Den fria höjden över mark ska vara minst 2,5 meter för att inte komma i konflikt med fordon och maskiner som utför renhållning och snöröjning. Utstående skyltar bör, vilket benämningen flaggskyltar antyder, göras så lätta och graciösa som möjligt. En stor, tjock uthängande låda ger ett klumpigt intryck.

11 Skyltprogram för Lunds kommun 11 Punktbelysning bör utformas diskret och helst som en del av konstruktionen. Ett sätt att belysa en flaggskylt är med en lysrörsramp på skyltarmen. En projicerad skylt är enkel att förändra och gör ingen åverkan på byggnaden. Skyltbelysning Staden belyses nattetid av gatlampor, skyltfönster och ljusskyltar. Tack vare stadskärnans måttliga skala och medeltida gatunät rör sig alla trafikanter förhållandevis långsamt, varför skyltarna inte behöver göras ljusstarka för att uppmärksammas. Skyltbelysning ska utformas och ljusstyrkan dimensioneras så att gatans trafikanter och boende inte störs. Om skyltens material reflekterar ljus kan en för stark belysning skapa reflexer som gör budskapet oläsligt. Särskild omsorg måste ägnas åt skyltar med färgat ljus. De får under inga omständigheter förväxlas med trafiksignaler. Belysta skyltar Flaggskyltar kan belysas på olika sätt. Ett sätt är med en smal ljusramp på skyltarmen, under vilken skyltskivan hänger. Ett annat sätt är med punktbelysning. Ljuskällan måste avskärmas väl och ha en sådan höjd och riktning att den inte kan blända eller verka störande för närboende. Armaturen bör vara diskret, och helst utformas som en del av skyltkonstruktionen. Projicerade skyltar Om ett budskap endast ska synas när det är mörkt ute, kan ett projicerat budskap på en vägg vara ett alternativ. En projicerad skylt är enkel att förändra och gör ingen åverkan på byggnaden. Liksom belysning av fasad och annan ljussättning kräver en projicerad skylt bygglov. Lysande skyltar Lysande skyltar kan utformas på många olika sätt. Stora lysande ytor ska undvikas och belysningen ska koncentreras till skyltfigurerna. Lysfärgerna bör samspela med omgivningen och tunna lådkonstruktioner eftersträvas. Tjocka skyltlådor med stora lysande ytor godkänns inte. Beroende på vilket uttryck som önskas kan bokstäverna lysa på olika sätt. Att låta endast teckenkanterna lysa kallas outline. Om fronten på bokstäverna görs ogenomskinliga och belyses bakifrån, framträder bokstäverna som mörka siluetter. Detta kallas indirekt belysning eller coronaeffekt, och ger ett mer dramatiskt ljus. Skyltar kan även utgöras av friliggande bokstäver och belysas med LED-ljus eller neonrör.

12 12 Skyltprogram för Lunds kommun Neonskyltar är ett klassiskt inslag i stadsbilden. Idag ersätts de ofta av neon-liknande diodljus. Belysningen bör koncentreras till skyltfigurerna. Indirekt belysning eller coronaeffekt ger ett dramatiskt ljus. Mjuka skyltar Neonrören kan ligga synliga, eller bakom en plastfront. Ljustekniken utvecklas hela tiden och möjliggör nya konstruktioner och uttryck. Energieffektiviteten skiljer sig mycket mellan olika ljuskällor och det alternativ som är billigast att köpa in är inte nödvändigtvis mest prisvärt sett till livslängd och underhåll. En del ljuskällor innehåller kvicksilver, som är hälso- och miljöfarligt och kräver speciell avfallshantering. Vid val av skyltbelysning bör hänsyn tas till hållbarheten och behovet av underhåll. Tänk på att skylten ska vara tydlig och dekorativ även i dagsljus, när den inte är upplyst. Flaggor Flaggor och flaggstänger är inte bygglovpliktiga. För flagga som sticker ut från fasaden över en gångbana bör den fria höjden över mark vara minst 2,5 meter. I övrigt bör flaggor utformas och placeras med samma hänsyn till gaturummets skala och karaktär som andra skyltar. Även här bör budskapet renodlas och onödig upprepning undvikas. Vepor Budskap av temporär art, till exempel information om tillfälliga utställningar och evenemang, fungerar mycket väl att förmedla på vepor. En vepa är en uppspänd duk med tryckt budskap. Materialet har en kort livslängd genom att det utsätts för regn, snö och vind och skyltlov för vepor medges för en begränsad tid. Muséer och arenor av olika slag kan ange en skyltplats på till exempel en fasad, där vepor exponeras temporärt beroende på skiftande evenemang. En stadigvarande skyltplats för vepor kräver dock permanent bygglov.

13 Skyltprogram för Lunds kommun Budskap av temporär art kan förmedlas på vepor. 13 Markiser och baldakiner ska utfomas enkelt, följa fönsterindelningen och ha en anpassad färgsättning. Övriga skyltar För en vepa som informerar om en engångsföreteelse under en mycket begränsad tid, som längst 4 veckor, krävs inte bygglov. På en byggarbetsplats kan vepor medges utan bygglov. Kontakta en bygglovshandläggare för att försäkra dig om att detta gäller på din arbetsplats. Markiser och baldakiner Markiser och baldakiner är bygglovpliktiga om de är fast monterade, men inte om de är uppfällbara. Markiser och baldakiner bör i huvudsak användas till solavskärmning och följa fönsterindelningen; hellre en markis per fönster än en lång över flera fönster. Utformningen ska vara enkel och materialet markisväv med anpassad färgsättning. Mörka kulörer är lämpliga, till exempel svart, lundagrönt, grått och mörkblått. Eventuellt tryck bör vara av diskret karaktär och utföras i vitt eller svart. Fönsterskyltning Skyltar innanför fönsterglas är inte lovpliktiga. Sådan skyltning kan vara lika effektiv som en fasadskylt och är betydligt enklare att åstadkomma. Skyltar och dekaler på fönsterglaset bör liksom övriga skyltar ha en måttlig storlek och god genomsiktlighet bör eftersträvas. Om en för stor andel av fönsterrutan täcks av skyltar eller foliedekaler riskerar intrycket att bli stökigt och budskapet svårtolkat. Den täckta ytan bör begränsas till maximalt en fjärdedel av fönstrets storlek. Skyltar på uteserveringar Byggnadsdelar som avskärmar uteservering kan utnyttjas för skyltändamål. Utformning, material och kulörsättning bör relateras till gaturummet och byggnadens arkitektoniska stil. Mer information om uteserveringar och bygglovpliktiga åtgärder i samband med dessa, finns i Lunds kommuns skrift Råd och riktlinjer för uteserveringar, som finns tillgänglig på kommunens hemsida.

14 14 Skyltprogram för Lunds kommun Riktlinjer för utformning av uteserveringar finns tillgängliga på Lunds kommuns hemsida. Vägvisningsskyltar uppförs av gatukontoret. Pyloner får ha en maximal höjd på 7 meter. Hänvisningsskyltar Stora hänvisningsskyltar ska undvikas. Små hänvisningsskyltar (mindre än 5 dm 2 ), av den typ tandläkare, jurister med flera använder, har av tradition inte ansetts lovpliktiga i Lund. Flera hänvisningsskyltar, till exempel kring en port, bör samordnas. I vissa fall kan samlingsskyltar för flera verksamheter accepteras som komplement till de enskilda verksamheternas fasadskyltning, men för dessa krävs bygglov. Hänvisningsskylt vid väg, av typen vägvisningsskylt, hanteras och uppförs av gatukontoret. Pylon Skyltpelare av typen pylon bör rikta sig till bilburna mottagare och placeras i anslutning till verksamheten. Den maximala tillåtna höjden är sju meter mätt från marken. Byggplatsskyltar Byggherrar och entreprenörer har ett intresse av att informera allmänheten om vilket projekt som pågår på den aktuella platsen och underentreprenörer, konsulter och andra intressenter om hur byggarbetsplatsen kan nås. Skyltställningar ska placeras så att de inte hindrar sikten vid inoch utfarter till arbetsplatsen. Från marken till skyltens överkant får det vara högst sju meter. Skyltar under 15 kvadratmeter omfattas av en särskild byggskylttaxa. Bygglov för byggplatsskyltar beviljas tidigast när det finns ett bygglov för det aktuella projektet. På byggnadsställningar och på staket som omgärdar byggarbetsplatsen kan information om det aktuella projektet annonseras på vepor och dylikt utan att prövas i bygglov. Skyltar inom större fastigheter Inom verksamhets- och bostadsområden kan det behövas namnskyltar och orienteringsskyltar för att underlätta för besökare. Dessa är lovpliktiga oavsett placering. Reklamskyltar Kommunen har en restriktiv hållning gentemot skyltar avsedda för allmän reklam i det offentliga rummet. Ansökningar prövas av byggnads-

15 Skyltprogram för Lunds kommun Inom bostadsområden kan namnskyltar och orienteringsskyltar underlätta för besökare. nämnden, som bedömer lämpligheten för varje enskilt fall. Allmännyttig information Information till allmänheten, exempelvis statliga informationskampanjer, omfattas inte av detta skyltprogram. Gatupratare Fristående reklamskyltar av typen gatupratare är inte bygglovspliktiga men kräver tillstånd. Ansökan görs till polismyndigheten, som efter att ha fått tekniska förvaltningens godkännande ger tillstånd under maximalt två år. Skylten får endast stå framme under verksamhetens öppettider och ska placeras så att den inte hindrar framkomligheten för gående (i synnerhet människor med funktionshinder), cyklister och fordon. Gatupratare kräver tillstånd från gatukontoret och polismyndigheten. 15

16 16 Skyltprogram för Lunds kommun Skomakaregatan år Att måla textade skyltar direkt på fasader och brandgavlar var vanligt i Lund. Emaljerade plåtskyltar började användas under 1890-talet. Skylthistorik I äldre tiders små samhällen fanns sällan behov av skyltar. Folk visste var olika inrättningar låg. På marknadstorgen ägde en stor del av kommersen rum. Dit åkte man för att visa upp sina varor. Hela sortimentet fungerade då samtidigt som skylt. En del försäljning skedde också på gatan i direkt anslutning till tillverkaren och skyltar var inte nödvändiga. Den under 1700-talet gryende importen och ökande handeln ledde, i kombination med bättre transportmöjligheter, till ett behov att skylta för andra än bara stadens invånare. Man började då annonsera sin verksamhet genom att hänga ut ett varuprov på en käpp vid affärsentrén. Varuproverna ersattes efterhand med symboler i trä och plåt, hängande från konsoler av järnsmide. Varje skrå hade sin egen symbol, bagaren hade till exempel en kringla, skräddaren en sax och urmakaren en klocka. Själva symbolen var ursprungligen den väsentliga delen av skylten. I takt med att fler köpmän etablerade sig, blev det viktigt att profilera den egna verksamheten. Ett sätt att åstadkomma detta var att göra skylten mer iögonfallande och rik på dekor. Med 1800-talets spridning av läskunnigheten, började skråsymbolerna kompletteras, och så småningom helt ersättas av skriven text. I Lund blev det vanligt att måla textade skyltar direkt på fasader och brandgavlar. Då affärsrörelserna blev större och konkurrensen ökade, blev också skyltarna större och mer framträdande. Med industrialismens genombrott skildes tillverkningsplatsen från försäljningsstället och skylten blev ett medel i konkurrensen mellan olika företag. Skylten fick med reklamen då också en rent marknadsförande uppgift. På husväggarna spreds reklamens budskap framför allt genom en rik flora av emaljerade plåtskyltar, som började användas under 1890-talet. Redan ett halvsekel senare var dessa nästan helt ersatta av andra skyltsorter. Stomatolreklamens tandkrämstub, på Katarinahissen i Stockholm från år 1909, introducerade ljusskylten i Sverige. Denna tidiga ljusreklam använde glödlampor som ljuskälla. Glödljusskylten ersattes så småningom av neonrörsskylten, som blev vanlig i 1930-talets stadsbild.

17 Skyltprogram för Lunds kommun 17 Neonrörsskylten blev vanlig i 1930-talets stadsbild. Bilismens intrång i efterkrigssverige ledde till större och med iögonfallande skyltar. Med 30-talet och funktionalismen föddes också våra moderna, breda skyltfönster, men redan långt tidigare hade man börjat bygga om gathusens bottenvåningar längs affärsstråken, för att få större butiksfönster. I Lund blev sådana ombyggnader vanliga under senare hälften av 1800-talet; särskilt längs med Stora Södergatan, Västra och Östra Mårtensgatorna och i kvarteren mellan Stortorget och järnvägsstationen. Detta resulterade i alltmer förvanskande förändringar av gamla butiksfasader. Bilismens ökade intrång i efterkrigstidens stadsliv ledde till att även skyltar började utformas efter dennas krav. Skyltarna skulle kunna läsas från förarens framrusande perspektiv, och gjordes därför större och mer iögonfallande. Under 1980-talet reglerades trafiken i Lunds innerstad, till förmån för den långsammare gång och cykeltrafiken. Som en konsekvens av detta kunde innerstadens skyltar återgå till en mindre skala som tilltalade fotgängare och cyklister. Biltrafiken och det storskaliga skyltspråket återuppstod i den senare etablerade externhandeln, exempelvis på Nova Lund, som slog upp portarna De senaste decennierna har förutsättningarna för skylttillverkning förändrats i rask takt. Ljustekniken har förändrats i och med LED-ljusets framkomst, vilket har möjliggjort tunnare och smäckrare skyltlådor- och konstruktioner. LEDtekniken ersätter allt oftare traditionella neonrör och lysrör, mer miljövänliga och med längre hållbarhet som följd. Även tekniken för tillverkning av skyltar har utvecklats mycket. Länge var skylttillverkning ett hantverksarbete, med de kostnader och begränsningar det innebar. Idag finns det tekniker och material som tillåter oändliga variationer i form och uttryck.

18 18 Skyltprogram för Lunds kommun Ladda ner blankett för ansökan på: Skicka ansökan till: Stadsbyggnadskontoret Box Lund Vid frågor, ring: Besök stadsbyggnadskontoret: Brotorget 1 Följande bör finnas med i din ansökan: Fastighetsbeteckning och adress Person- och kontaktuppgifter till den sökande Måttsatt fasadritning eller fotomontage som visar skyltens placering Ritningar eller bilder som visar skyltens utformning, där material, yta, tjocklek, kulör och mått framgår Om ansökan gäller en fristående skylt behövs även: Situationsplan där skylten är skalenligt inritad och lägesbestämd Att söka bygglov När behövs bygglov? Skyltar i detaljplanerat område kräver bygglov. Undantagna lovplikten är skyltar i fönster, uppfällningsbara markiser och baldakiner samt flaggor. En påtaglig förändring av en befintlig skylt kräver också bygglov. Exempel på en sådan förändring är byte av färg, form, storlek eller typ. För gatupratare krävs inte bygglov, men däremot tillstånd från polismyndigheten och tekniska förvaltningen. Ansökan Din ansökan ska innehålla tillräckliga beskrivningar, ritningar och/eller fotomontage för att möjliggöra en korrekt bedömning av skyltens lämplighet. Skyltens utseende ska framgå tydligt, liksom dess placering och det helhetsintryck som den skapar tillsammans med byggnaden. Om information saknas måste ansökan kompletteras och handläggningstiden förlängs. Tänk igenom Be om fastighetsägarens tillstånd.fastighetsägaren är alltid ansvarig för vad som sker på byggnaden och får stå för påföljden om skylt sätts upp utan bygglov. Använd de riktlinjer som finns i skyltprogrammet och rådfråga gärna stadsbyggnadskontoret innan ansökan lämnas in. Kostnad för bygglov Bygglov för skyltning är förknippat med avgifter, som dels baseras på antalet skyltar, dels på skyltarnas storlek. Avgiften för skyltar som håller sig inom skyltprogrammets råd och riktlinjer är reducerad i förhållande till om man önskar gå utanför dessa ramar. Information om aktuell taxa finns på Lunds kommuns hemsida. Olovlig skyltning En lovpliktig skylt som uppförs utan bygglov är olaglig. För en sådan överträdelse tas en byggsanktionsavgift ut enligt 11 kap. plan- och bygglagen (2010:900) och byggnadsnämnden kan besluta att skylten vid vite ska monteras ned.

19 Skyltprogram för Lunds kommun Exempelritningar Måttsatt fasadritning som visar skyltens placering Ritning som visar skyltens utformning SKYLT SKYLT Situationsplan för fristående skylt Hänvisningsskylt : :100 19

20 20 Skyltprogram för Lunds kommun Lagar och förordningar De lagar, förordningar och föreskrifter som reglerar skyltning är plan- och bygglag, plan- och byggförordning, väglag, allmän ordningsstadga, allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lunds kommun och naturvårdslag. Plan- och bygglag 2 kap. 6 Vid planläggning och i ärenden om bygglov enligt denna lag ska bebyggelse och byggnadsverk utformas och placeras på den avsedda marken på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 1. stads- och landskapsbilden, natur- och kulturvärdena på platsen och intresset av en god helhetsverkan, [ ] Första stycket gäller också i fråga om skyltar och ljusanordningar. Vid planläggning och i andra ärenden enligt denna lag ska bebyggelseområdets särskilda historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden skyddas. Ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 2 kap. 9 Planläggning av mark och vattenområden samt lokalisering, placering och utformning av byggnadsverk, skyltar och ljusanordningar enligt denna lag får inte ske så att den avsedda användningen eller byggnadsverket, skylten eller ljusanordningen kan medföra en sådan påverkan på grundvattnet eller omgivningen i övrigt som innebär fara för människors hälsa och säkerhet eller betydande olägenhet på annat sätt. 8 kap. 1 En byggnad ska 1. vara lämplig för sitt ändamål, 2. ha en god form-, färg- och materialverkan, och 3. vara tillgänglig och användbar för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga. 8 kap. 3 I den omfattning som framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 2 ska det som [ ] 2. enligt 1 gäller för en byggnad också gälla för skyltar och ljusanordningar. Plan- och byggförordning 3 kap. 3 Det som gäller för en byggnads form-, färg- och materialverkan enligt 8 kap. 1 2 plan- och bygglagen (2010:900) ska gälla också för [ ] 2. skyltar och ljusanordningar som omfattas av krav på bygglov enligt 6 kap kap. 3 I områden som omfattas av en detaljplan krävs det bygglov för att sätta upp, flytta eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar. Bestämmelserna i 9 kap. 7 och 8 plan- och bygglagen (2010:900) om att kommunen får besluta om undantag från krav på bygglov eller om mer långtgående krav gäller även för skyltar eller ljusanordningar. Väglag 46 Inom ett avstånd av 50 meter från ett vägområde får inte utan länsstyrelsens tillstånd skyltar eller därmed jämförliga anordningar för reklam, propaganda eller liknande ändamål finnas uppsatta utomhus. I samband med tillstånd får länsstyrelsen meddela de föreskrifter som behövs med hänsyn till trafiksäkerheten. Bestämmelserna i första stycket gäller inte 1. inom områden med detaljplan eller 2. för sådana anordningar som är uppsatta på byggnader för upplysning om affärsrörelse eller annan verksamhet på stället eller 3. för anslagstavlor för meddelanden som rör kommunala angelägenheter, föreningssammanträden, auktioner eller dylikt, 4. åtgärder för vilka bygglov krävs Allmän ordningsstadga 4 Byggnader samt ställningar, skyltar och andra liknande anordningar skola ägnas sådan tillsyn att fara icke uppkommer för dem som färdas eller uppehålla sig å allmän plats. [ ] Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Lunds kommun 8 : Skylt, markis, flaggstång eller liknande från byggnad utskjutande anordning får inte anbring-

21 Skyltprogram för Lunds kommun 21 as så att den skjuter ut över gångbana på lägre höjd över marken än 2,5 m eller över körbana på lägre höjd än 4,6 m. Banderoller, flaggor dekorationer och dylika anordningar får med sin nedre kant inte ha lägre höjd över gångbana än 2,5 meter och över körbana eller körbar gångbana 4,6 meter. Naturvårdslag 17 [ ] Skyltar varigenom allmänheten avvisas från ett visst område får inte finnas uppsatta utan tillstånd av den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Tillstånd behövs dock inte, om det är uppenbart att allmänheten inte får färdas fritt inom området eller att skylten likväl är behörig. Har en skylt uppsatts i strid mot andra stycket, får nämnden förelägga den som är ansvarig för åtgärden att ta bort skylten. Lag (1991:1696) veckor efter anbringandet, om ej regeringen eller statlig eller kommunal myndighet som regeringen bestämmer medgivit annat. Vad nu sagts gäller ej anordning eller på anslagstavla anbringade meddelanden som avses i andra stycket. Bestämmelserna i denna paragraf gäller inte anordningar inom vägområde eller för vilka bygglov krävs eller har lämnats. Bestämmelserna gäller inte heller sådana åtgärder avseende skyltar och ljusanordningar som inte kräver bygglov efter beslut enligt 8 kap. 5 första stycket plan- och bygglagen (1987:10). 22 Tavla, skylt, inskrift eller därmed jämförlig anordning för reklam, propaganda eller liknande ändamål får ej finnas varaktigt anbringad utomhus utan tillstånd av regeringen eller statlig eller kommunal myndighet som regeringen bestämmer. Vad i första stycket sägs gäller icke anordning som tjänar till upplysning om på stället bedriven affärsrörelse eller annan verksamhet och ej heller anslagstavla för meddelanden rörande kommunala angelägenheter, föreningssammanträden, auktioner eller dylikt. Dock får hos myndighet som avses i första stycket sökas tillstånd jämväl beträffande anordning som här avses. Har sådan anordning anbringats utan tillstånd eller i strid mot givet tillstånd och finnes den vara uppenbart vanprydande i landskapsbilden, får myndigheten meddela föreläggande om avlägsnande av anordningen eller vidtagande av annan erforderlig åtgärd därmed. Affisch eller annan tillfällig anordning utomhus för reklam, propaganda eller liknande ändamål skall av den som anbringat eller låtit anbringa anordningen avlägsnas inom fyra

22 Skyltprogram för Lunds kommun. Stadsbyggnadskontoret 2016.

SKYLTPOLICY FÖR CENTRALA TROLLHÄTTAN Råd och riktlinjer för fasadskyltning

SKYLTPOLICY FÖR CENTRALA TROLLHÄTTAN Råd och riktlinjer för fasadskyltning SKYLTPOLICY FÖR CENTRALA TROLLHÄTTAN Råd och riktlinjer för fasadskyltning Gemensam miljö Stadens offentliga platser har mycket stor betydelse för intrycket av stadens miljö. För utvecklingen av hela staden

Läs mer

Rätt skylt på rätt plats

Rätt skylt på rätt plats Rätt skylt på rätt plats Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sundbybergs stad Antaget av... Innehåll Skyltning i Sundbyberg 3 Rätt skylt på rätt plats 4 Placering 5 Utformning 6 Skyltexempel 7 Skyltar

Läs mer

Samhällsutvecklingsförvaltningen i Arjeplogs kommun. Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun

Samhällsutvecklingsförvaltningen i Arjeplogs kommun. Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för kommunen när det gäller bedömning av bygglov, upplåtelse av mark och yttrande till polisen för nyttjande av offentlig

Läs mer

SKYLTPROGRAM. Byggnadskontoret

SKYLTPROGRAM. Byggnadskontoret SKYLTPROGRAM Byggnadskontoret 2016 INNEHÅLL Inledning... Syfte... Karaktär för fasadskyltar... Tillgänglighet... Traiksäkerhet... Brandskydd... Tillstånd Allmän plats... Bygglov... Markupplåtelse... Offentlig

Läs mer

Riktlinjer för skyltning i Sollentuna kommun

Riktlinjer för skyltning i Sollentuna kommun Riktlinjer för skyltning i Sollentuna kommun www.sollentuna.se 1 Innehållsförteckning Skyltning i Sollentuna...3 Generella regler... 3 Omgivningens betydelse...4 Olika typer av skyltar...5 Fasadskyltar...

Läs mer

SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN Råd & riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Hjo kommun. Antagen av kommunens byggnadsnämnd 2013-12-10 123

SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN Råd & riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Hjo kommun. Antagen av kommunens byggnadsnämnd 2013-12-10 123 SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN Råd & riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Hjo kommun Antagen av kommunens byggnadsnämnd 2013-12-10 123 2 Typritning skyltar i centrummiljön Upprättat av Hjo

Läs mer

Skyltpolicy för Eda kommun. Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö

Skyltpolicy för Eda kommun. Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö Skyltpolicy för Eda kommun Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö Byggnadsnämnden december 2005 2 1. Allmänt om skyltning Skyltar och reklam av olika slag är ett etablerat inslag i stadsbilden.

Läs mer

Skyltprogram. Råd och riktlinjer. ljusdal.se. Samhällsutvecklingsförvaltningen Ljusdals kommun

Skyltprogram. Råd och riktlinjer. ljusdal.se. Samhällsutvecklingsförvaltningen Ljusdals kommun Ljusdals Kommun Skyltprogram Råd och riktlinjer Samhällsutvecklingsförvaltningen Ljusdals kommun ljusdal.se En gång i tiden var Ljusdal känt för sina fina skyltar i neon. Flera av dessa finns faktiskt

Läs mer

Skyltprogram. Antaget i Bygg- och miljönämnden 2015-06-11

Skyltprogram. Antaget i Bygg- och miljönämnden 2015-06-11 Skyltprogram Antaget i Bygg- och miljönämnden 2015-06-11 Skyltprogram för Upplands-Bro kommun Medverkande från Upplands-Bro kommun: Viktoria Pettersson, Cecila Narström, Ingela Sydstrand Sandgren, Ylva

Läs mer

Skyltprogram för Gävle kommun

Skyltprogram för Gävle kommun Skyltprogram för Gävle kommun BYGG & MILJÖ GÄVLE Bakgrund De första skyltarna var varuprover som sattes upp utanför butiken. Idag hänger inga riktiga bullar över bageriets ingång, men ibland en kringla

Läs mer

PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER. Skyltar i Örebro. Riktlinjer i Örebro kommun

PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER. Skyltar i Örebro. Riktlinjer i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Skyltar i Örebro. Riktlinjer i Örebro kommun Örebro kommun DATUM DNR orebro.se 2015-11-11 Bn 706/2014 2 RIKTLINJER FÖR SKYLTAR PROGRAM Uttrycker värdegrund

Läs mer

SKYLTPROGRAM FÖR KUNGSBACKA. RÅD och RIKTLINJER

SKYLTPROGRAM FÖR KUNGSBACKA. RÅD och RIKTLINJER SKYLTPROGRAM FÖR KUNGSBACKA RÅD och RIKTLINJER INNEHÅLL Skyltar i Kungsbacka centrum s. 4 Skyltar i verksamhetsområden och köpcentrum s. 7 Skyltar i kommundelscentrum s. 7 Skyltar på landsbygden s. 8 Olika

Läs mer

STADENS SKYLTAR. och försäljning på allmän plats

STADENS SKYLTAR. och försäljning på allmän plats STADENS SKYLTAR och försäljning på allmän plats SAMRÅDSHANDLING FEBRUARI 2016 INNEHÅLL Stadens skyltar...4 Reklam i staden...4 Olika typer av skyltar...5 Skyltar och dess belysning...10 Skyltars placering...

Läs mer

Riktlinjer för skylt- och ljusanordningar i Vetlanda kommun

Riktlinjer för skylt- och ljusanordningar i Vetlanda kommun 1 (15) Riktlinjer för skylt- och ljusanordningar i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Miljö- och byggnämnden (2016-05-03 75) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2016-05-03

Läs mer

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar i Inledning Ett spännande stadsliv bygger på mångfald i former, färger och rörelser både på marken och på omgivande byggnader. Men för att inte mångfalden ska

Läs mer

Skylten och dess belysning

Skylten och dess belysning Inledning Bebyggelsen längs Storgatan och Rådhustorget är en för kulturminnesvården intressant miljö. När man tillverkar och sätter upp en ny skylt bör man tänka på denna miljö och anpassa skyltningen.

Läs mer

Riktlinjer för skyltning

Riktlinjer för skyltning Arvidsjaurs kommun Riktlinjer för skyltning 2016-01-04 Riktlinjer för skyltning Dessa riktlinjer har tagits fram av Arvidsjaurs kommun tillsammans med Företagarna i Arvidsjaur. Företagarna, Polisen, Trafikverket,

Läs mer

Förord. Innehåll. Råd 12 Tillståndsansökan 13 Ansökan 13 Viktiga kontakter 14

Förord. Innehåll. Råd 12 Tillståndsansökan 13 Ansökan 13 Viktiga kontakter 14 Uteserveringar i Borlänge - råd och riktlinjer 2 Innehåll Förord 3 Varför riktlinjer? 4 Riktlinjer 5 Sammanfattning 5 Uteserveringens tak 6 Uteserveringens golv 7 Uteserveringens möbler 8 Uteserveringens

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun

Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun 2014-11-19 1(7) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för uteserveringar i Eslövs kommun Dessa riktlinjer sammanfattar de krav som Eslövs kommun ställer vid utformning av uteserveringar. Målsättningen är

Läs mer

Riktlinjer för skyltar. i Stenungsunds kommun

Riktlinjer för skyltar. i Stenungsunds kommun Riktlinjer för skyltar i Stenungsunds kommun Typ av dokument Beslut av Beslutsdatum Dnr Riktlinjer Kommunfullmäktige 2016-09-19 0064/16 Dokumentägare Giltighetstid Reviderad Samhällsbyggnadschef Tills

Läs mer

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för kommunen när det gäller bedömning av bygglov, upplåtelse av mark och yttrande till polisen för nyttjande av offentlig

Läs mer

Skyltpolicy för Örkelljunga kommun. Råd och riktlinjer, version 2016

Skyltpolicy för Örkelljunga kommun. Råd och riktlinjer, version 2016 Skyltpolicy för Örkelljunga kommun Råd och riktlinjer, version 2016 Skyltolicyn är framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen. Skyltpolicyn antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2016-10-03 82 Innehållsförteckning

Läs mer

Skyltprogram för Lidingö stad Råd och riktlinjer

Skyltprogram för Lidingö stad Råd och riktlinjer Skyltprogram för Lidingö stad Råd och riktlinjer Innehållsförteckning Vad är och varför har vi ett skyltprogram?... 3 Övergripande råd och riktlinjer... 4 Olika typer av skyltar... 5 Särskilda riktlinjer...

Läs mer

Uteserveringar i Borås Stad

Uteserveringar i Borås Stad Uteserveringar i Borås Stad Bild: Superstudio INLEDNING INLEDNING Våra gator, torg och parker är en tillgång för stadens alla invånare och besökare. En levande och attraktiv stadskärna kräver planering

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats 2013-04-18 1(6) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för skyltning på offentlig plats Riktlinjerna gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar,

Läs mer

Riktlinjer för skyltar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:

Riktlinjer för skyltar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen: Riktlinjer för skyltar Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen: Förord Skyltar är en viktig del i upplevelsen av det offentliga rummet. Placering och utformning av skyltar har stor betydelse

Läs mer

Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö

Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö Malmö stadsmiljöprogram Riktlinjer för uteserveringar i Malmö Stadsbyggnadskontoret Gatukontoret riktlinjer för uteserveringar i malmö 1 Innehållsförteckning Förord... 2 Bakgrund... 3 Malmö stadsmiljöprogram...

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun Riktlinjerna i den här foldern gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar, torg,

Läs mer

Skyltprogram. för centrala Falköpings Stad. Antagandehandling. Godkänd av Byggnadsnämnden 2011-02-24 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-04-26

Skyltprogram. för centrala Falköpings Stad. Antagandehandling. Godkänd av Byggnadsnämnden 2011-02-24 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-04-26 Skyltprogram för centrala Falköpings Stad Antagandehandling 2011 04 26 Godkänd av Byggnadsnämnden 2011-02-24 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-04-26 Beställare: Projektledare: Medarbetare: Konsult: Uppdragsledare:

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKYLTNING

RIKTLINJER FÖR SKYLTNING TANUMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för butiks-/fastighets- och skyltägare, skyltdesigner/tillverkare och beaktas med fördel redan i ett tidigt skede. Riktlinjerna

Läs mer

Skyltpolicy. För UDDEVALLA KOMMUN

Skyltpolicy. För UDDEVALLA KOMMUN Skyltpolicy För UDDEVALLA KOMMUN Allmänt om skyltning Utformning Vad säger lagen Byggnadsnämndens riktlinjer 24 april 1998 Reviderad Miljö och stadsbyggnad 20 februari 2003 2 (12) Skyltpolicy för Uddevalla

Läs mer

Offentlig miljö i Arvika

Offentlig miljö i Arvika Offentlig miljö i Arvika Riktlinjer November 2013 Varför riktlinjer? Syftet med riktlinjer för den offentliga miljön i Arvika är att skapa en säker framkomlighet och samtidigt bevara en trivsam miljö kring

Läs mer

Mölndals centrum. regler & råd för. Uteserveringar. En vägledning vid bygglovsprövning

Mölndals centrum. regler & råd för. Uteserveringar. En vägledning vid bygglovsprövning Mölndals centrum regler & råd för Uteserveringar En vägledning vid bygglovsprövning Riktlinjer i sammanfattning Markiser får inte ha stödben eller bäras upp av sidoväggar. Avgränsningar, markiser och parasoller

Läs mer

Mölndals Skyltpolicy. En vägledning VID bygglovsprövning

Mölndals Skyltpolicy. En vägledning VID bygglovsprövning Mölndals Skyltpolicy En vägledning VID bygglovsprövning 1 Innehåll Bakgrund Skyltar i stadsmiljö Skyltar i landskapsmiljö Skyltar i industriområden Olika typer av skyltar Principer för skyltning Måttsättning

Läs mer

Riktlinjer om bygglov för konstnärlig utsmyckning

Riktlinjer om bygglov för konstnärlig utsmyckning Riktlinjer om bygglov för konstnärlig utsmyckning Handläggning och remissförfarande för bygglov gällande fasadändring vid konstnärlig utsmyckning på byggnader Innehåll Inledning 3 Förutsättningar 4 Plan-

Läs mer

Skyltar. Riktlinjer för Helsingborg

Skyltar. Riktlinjer för Helsingborg Skyltar Riktlinjer för Helsingborg STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SKYLTAR Helsingborgs stad har som mål att skapa en positiv stadsmiljö. Vi tycker det är viktigt att lyfta fram hur affärer, butiker och verksamheter

Läs mer

SKYLTPOLICY FÖR PAJALA KOMMUN

SKYLTPOLICY FÖR PAJALA KOMMUN SKYLTPOLICY FÖR PAJALA KOMMUN RÅD OCH RIKTLINJER FÖR SKYLTNING FRAMTAGEN AV PLAN OCH MILJÖENHETEN 2012 PÅ UPPDRAG AV PLAN- OCH MILJÖNÄMNDEN Bildkollage på välutformade skyltar i Pajala tätort. 1 SKYLTAR

Läs mer

2010-04-12 REGLER FÖR UTESERVERINGAR

2010-04-12 REGLER FÖR UTESERVERINGAR REGLER FÖR UTESERVERINGAR Varför regler för uteserveringar? Karlskoga ska bli en attraktiv stad med väl underhållna vardagsmiljöer och platser och god arkitektur. En stad där både invånarna och besökare

Läs mer

KARLSKOGA KOMMUN 2010-04- 12

KARLSKOGA KOMMUN 2010-04- 12 KARLSKOGA KOMMUN 2010-04- 12 Varför regler för uteserveringar? Karlskoga ska bli en attraktiv stad med väl underhållna vardagsmiljöer och platser och god arkitektur. En stad där både invånarna och besökare

Läs mer

Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund

Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund Råd och riktlinjer för uteserveringar i Askersund Vår gemensamma utemiljö Serveringarna annonserar ibland med uppseendeväckande element som tar överhand och man mister helheten. För att uteserveringarna

Läs mer

SKYLTNINGSPROGRAM I KALIX CENTRUM. Upprättad februari 2011 av Anna-Karin Horney Näringslivsenheten Kalix kommun

SKYLTNINGSPROGRAM I KALIX CENTRUM. Upprättad februari 2011 av Anna-Karin Horney Näringslivsenheten Kalix kommun SKYLTNINGSPROGRAM I KALIX CENTRUM Upprättad februari 2011 av Anna-Karin Horney Näringslivsenheten Kalix kommun Allmän beskrivning En upprustning av Kalix centrum innebär en standardhöjning av markbehandling

Läs mer

OM SKYLTNING. Riktlinjer för skyltar i Uppsala stad. Biografen Royal på Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Foto: Dan Pettersson

OM SKYLTNING. Riktlinjer för skyltar i Uppsala stad. Biografen Royal på Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Foto: Dan Pettersson OM SKYLTNING i Uppsala Riktlinjer för skyltar i Uppsala stad. Kontoret för samhällsutveckling Foto: Dan Pettersson Biografen Royal på Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Innehållsförteckning Förord Allmänt om

Läs mer

Uteserveringspolicy. för. Hedemora kommun

Uteserveringspolicy. för. Hedemora kommun Uteserveringspolicy för Hedemora kommun Sida 2(9) HISTORIK Instans Beslut / Händelse Datum Christian Blomberg, Tyréns Skapad 36 verksamheter som kan tänkas vilja Remiss samt informationsmöte 2013-04-30

Läs mer

Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats

Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats Strategi Program Plan Policy Riktlinjer Regler Styrdokument Anvisning och riktlinjer vid användande av offentlig plats ANTAGET AV: "[Klicka här och skriv]" DATUM: "[Fyll i datum enlingt ÅÅÅÅ]" ANSVAR UPPFÖLJNING/UPPDATERING:

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Svedala kommun

Riktlinjer för uteserveringar i Svedala kommun Riktlinjer för uteserveringar i Svedala kommun Oktober 2006 1 Förord Riktlinjer för uteserveringar i Svedala gäller icke-bygglovpliktiga uteserveringar. Kommunens avsikt är att denna typ av uteserveringar

Läs mer

Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12. Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10

Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12. Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10 Miljö- och byggnämnden Antagen 2015--02-16, 12 Dnr 2014-M0364 RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR 2015-02-10 Detta program sammanfattar de krav och riktlinjer som Älmhults kommun ställer på utformning av uteserveringar

Läs mer

Uteserveringar och markupplåtelse. Regler, råd och rekommendationer

Uteserveringar och markupplåtelse. Regler, råd och rekommendationer Uteserveringar och markupplåtelse Regler, råd och rekommendationer Uteserveringar och upplåtelse av offentlig mark i Sotenäs Råd och rekommendationer Dessa riktlinjer sammanfattar de krav som Sotenäs kommun

Läs mer

Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun. Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-24, 23

Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun. Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-24, 23 Riktlinjer för markupplåtelse i Oxelösunds kommun Antagen av Miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 2016-02-24, 23 Riktlinjer för markupplåtelser 2(7) Innehållsförteckning 1. Bakgrund... 3 1.1 Lagar och bestämmelser...

Läs mer

GESTALTNINGSPROGRAM Samrådshandling

GESTALTNINGSPROGRAM Samrådshandling GESTALTNINGSPROGRAM Samrådshandling 2013-08-29 Detaljplan för ERIKSBERGS VERKSAMHETSOMRÅDE Del av Marstrand 6:7 m.fl. Kungälvs kommun, Västra Götalands län 1 INNEHÅLL DETALJPLANEN 3 Inledning 3 Detaljplanens

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats

Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats RIKTLINJE 1(7) Tekniska förvaltningen Monica Söderlund monica.soderlund@kristinehamn.se Plan Policy Handlingsplan Rutin Instruktion Riktlinje Riktlinjer för upplåtelse av offentlig plats Dokumenttyp Riktlinje

Läs mer

Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats

Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats . Riktlinjer för nyttjande av offentlig plats Staden ett attraktivt rum en plats för alla Antagna av kommunstyrelsen i Leksands kommun 2015-04-13 Innehållsförteckning Förord... 3 Offentlig plats... 4 Krav

Läs mer

BAKGRUND. Det ska synas att Malmö är Skånes huvudstad. Stadsmiljöprogrammet ska skapa riktlinjer för stadens golv, rum, väggar och ljus.

BAKGRUND. Det ska synas att Malmö är Skånes huvudstad. Stadsmiljöprogrammet ska skapa riktlinjer för stadens golv, rum, väggar och ljus. 1 BAKGRUND Våra stadskärnor utsätts för en allt hårdare konkurrens från externa shoppingcentra. Malmö är inget undantag. Hotet om ett utarmat city är påtagligt och skrämmande. En levande stadskärna är

Läs mer

10 Gaturummets innehåll

10 Gaturummets innehåll 10 Gaturummets innehåll I gaturummet utgörs ofta rummets väggar av bebyggelsen längs vägen. Även träd eller högre häckar kan bilda väggar i gaturummet. Vanligen skiljs trafikantslagen åt av en liten höjdskillnad,

Läs mer

Skyltpolicy. för Årjängs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-07

Skyltpolicy. för Årjängs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-07 www.arjang.se Skyltpolicy för Årjängs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-07 Innehåll Inledning 4 När behövs tillstånd? 4 Allmänna riktlinjer 4 Centrumområden i tätorterna 4 Industriområden och

Läs mer

Riktlinjer för upplåtelser av offentlig plats i Västerås

Riktlinjer för upplåtelser av offentlig plats i Västerås Riktlinjer för upplåtelser av offentlig plats i Västerås Inledning.... 3 1 Lagar och bestämmelser.. 3 2 Byggupplag, byggnadsställningar, inplankning etc.... 4 3 Byggskyltar. 4 4 Containrar... 4 5 Reklam....

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall

Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall Riktlinjer för uteserveringar i Hudiksvall Våren 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2014 04 28 69 Innehållsförteckning Inledning sid 1 Tillstånd och bygglov 4 Policy för utformning, råd och riktlinjer 6

Läs mer

Stadsodlingsstrategi. Riktlinjer för stadsodling på Gotland 2015-12-15

Stadsodlingsstrategi. Riktlinjer för stadsodling på Gotland 2015-12-15 Stadsodlingsstrategi Riktlinjer för stadsodling på Gotland 2015-12-15 Innehåll 1 Stadsodlingsstrategi... 3 1.1 Bakgrund... 3 1.2 Strategi... 4 1.2.1 Målbild... 4 1.2.2 Strategipunkter... 5 1 Stadsodlingsstrategi

Läs mer

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun

Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Dnr 12-25 Bestämmelser för nyttjande av kommunal mark i Skövde kommun Antagen av tekniska nämnden 2012-04-24, 31 Förord Arbeten som utförs i trafikerade ytor innebär ofta en stor risk för den personal

Läs mer

Skyltprogram. för Falköpings Stad

Skyltprogram. för Falköpings Stad Skyltprogram för Falköpings Stad 2010 06 22 Beställare: Projektledare: Konsult: Uppdragsledare: Desktop: Foto: Dokument-ID: Falköpings kommun Maria Bergqvist Ramböll Sverige AB, Göteborg Lars Fredén Karin

Läs mer

Tillbyggnad och ombyggnad av sporthall samt uppförande av skyltar och anläggande av parkeringsplatser.

Tillbyggnad och ombyggnad av sporthall samt uppförande av skyltar och anläggande av parkeringsplatser. TJÄNSTESKRIVELSE Tyresö kommun 2013-06-05 Samhällsbyggnadsförvaltningen 1 (5) Dnr: 2013BNS0169 Byggnadsnämnden Bollmora 2:1, Siklöjevägen 27 Tillbyggnad och ombyggnad av sporthall samt uppförande av skyltar

Läs mer

Skyltar. Riktlinjer för skyltning i Landskrona

Skyltar. Riktlinjer för skyltning i Landskrona Skyltar Riktlinjer för skyltning i Landskrona Innehåll 1 Skyltar i Landskrona... 1 2 Allmänna riktlinjer för skyltning... 2 3 När behöver jag söka bygglov?... 4 3.1 Skyltar som kräver bygglov... 4 3.2

Läs mer

Konceptmanual butiksutställningar

Konceptmanual butiksutställningar Konceptmanual butiksutställningar Innehållsförteckning Varumärket måste speglas i utställningen 3 Återförsäljarna viktiga för varumärket 3 Exteriör profil 4 Skyltar och skyltbelysning 5 Interiör profil

Läs mer

Skyltning i Sala SALA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA

Skyltning i Sala SALA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA SALA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA SALA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA KOMMUN FÖRORD Den 14 november 2007 gav Bygg- och miljönämnden i uppdrag åt bygg- och miljöförvaltningen att se

Läs mer

Utomhus- och inomhusskyltar

Utomhus- och inomhusskyltar Utomhus- och inomhusskyltar Fasadskylt, standard i plåt Art.nr 801 Dag Mått: 1500 x 250 mm, anpassas Kantknäckt vit lackerad aluminiumplåt. Text och symbol i vinylfolie. Skylten påbelyses i överkant med

Läs mer

Råd och riktlinjer för mobiltelefonantenner mm i Sandvikens kommun (telemastpolicy)

Råd och riktlinjer för mobiltelefonantenner mm i Sandvikens kommun (telemastpolicy) Råd och riktlinjer för mobiltelefonantenner mm i Sandvikens kommun (telemastpolicy) Förslag från bygg- och miljönämnden Antaget av kommunfullmäktige den 2 december 2002 Dnr KS2006/416 Kommunkansliet Telemast_02.doc

Läs mer

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter

Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter 2012-01-25 Omvandlingen av busstorget Skellefteås nya stadskvarter Är det dags för Hallmans monumentalbyggnad från 1905 eller inte? Carl-Henrik Barnekow Utredning för omvandling av busstorget Bilden på

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen. UTESERVERINGAR på offentlig plats i centrala Trollhättan

Stadsbyggnadsförvaltningen. UTESERVERINGAR på offentlig plats i centrala Trollhättan Stadsbyggnadsförvaltningen UTESERVERINGAR på offentlig plats i centrala Trollhättan Stadens offentliga platser har stor betydelse för intrycket av stadens miljö. För utvecklingen av hela staden är det

Läs mer

DOM 2016-03-11 Stockholm

DOM 2016-03-11 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT 060302 DOM 2016-03-11 Stockholm Mål nr P 7729-15 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2015-08-17 i mål nr P 4000-15, se bilaga A KLAGANDE W A MOTPARTER 1.

Läs mer

Enkelhet är en dygd. Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer MARS 2014

Enkelhet är en dygd. Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer MARS 2014 Enkelhet är en dygd Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer MARS 2014 SYFTE Så skapar vi skyltning som fungerar Reklam och skyltar är en del av det som gör staden till stad, som ger den liv

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING. 1(11) Planbeskrivning

ANTAGANDEHANDLING. 1(11) Planbeskrivning 1(11) Planbeskrivning tillhörande tillägg till förslag till stadsplan och särskilda byggnadsbestämmelser för Oxelbergen (kv. Hjälmen, Draken, Majelden, Slånet, Vimpeln, Vallen och Åkern) med omgifningar

Läs mer

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar

Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar 2014-12-18 1 (13) Avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad Avdelningen för Juridik Germund Persson Byggnadsnämndens beslut om delegering underlag för lokala bedömningar Underlaget avser gällande regler

Läs mer

Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning

Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning Råsundas taklandskap Antikvariska aspekter vid vindsinredning Fastighetsbeteckning: Namn: Del av stadsdelen Råsunda Kommun: Solna 2008-09-15 Råsundas taklandskap, råd och riktlinjer vid vindsinredning

Läs mer

Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123

Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123 2011-01-10 Sid 1 (9) Detaljplan för Sölvesborg 5:45, Sölve 5:49 och 23:3 m fl, företagsområden i anslutning till europaväg 22 och landsväg 123 Gestaltningsprogram INLEDNING... 2 FÖRUTSÄTTNINGAR... 2 BEBYGGELSE

Läs mer

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun

Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun 1 (17) Allmänna bestämmelser för arbeten i och användning av kommunal mark i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Tekniska nämnden (2016-04-21 ) Gäller för: Tekniska kontoret, entreprenörer

Läs mer

uteserveringar på offentlig plats i Täby

uteserveringar på offentlig plats i Täby 2013-06-11 SBN 84/2013-29 POLICY FÖR TÄBY KOMMUN BETRÄFFANDE uteserveringar på offentlig plats i Täby FOTO: OLOF HOLDAR STADSBYGGNADSKONTORET www.taby.se Framtagen av stadsbyggnadskontoret, Täby kommun

Läs mer

Plan- och bygglag (1987:10)

Plan- och bygglag (1987:10) Sida 1 av 49 SFS 1987:10 Källa: Rixlex Utfärdad: 1987-01-08 Omtryck: SFS 1992:1769 Uppdaterad: t.o.m. SFS 2003:132 Plan- och bygglag (1987:10) [Fakta & Historik] 1 kap. Inledande bestämmelser 1 Denna lag

Läs mer

Råd och riktlinjer för. Skyltar i Sundsvalls stenstad. Skylta. vackert. Stadsbyggnadskontoret. Stadsmiljöprogram för sundsvalls stenstad Bilaga 2

Råd och riktlinjer för. Skyltar i Sundsvalls stenstad. Skylta. vackert. Stadsbyggnadskontoret. Stadsmiljöprogram för sundsvalls stenstad Bilaga 2 Råd och riktlinjer för Skylta Skyltar i Sundsvalls stenstad vackert SUNDSVALL S KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stadsmiljöprogram för sundsvalls stenstad Bilaga 2 skylta så här... 1. Diskret, vacker logga

Läs mer

Byggnadskontoret 2015 SKYLTPROGRAM

Byggnadskontoret 2015 SKYLTPROGRAM Byggnadskontoret 2015 SKYLTPROGRAM INNEHÅLL Inledning... Syfte... Tillstånd Bygglov... Markupplåtelse... Fasadskyltar... Fria bokstäver... Hel skylt... Flaggskylt... Banderoll... Vimplar... 4 4 4 5 6 6

Läs mer

Kvalitetsprogram för Tyresö Centrum. februari 2008

Kvalitetsprogram för Tyresö Centrum. februari 2008 februari 2008 P:\2146\2126174 Tyrö kvalitetsprogram\17 PRESENTATIONSMTRL\Kvalitetsprogram_080220 Dokumentinformation Beställare Tyresö Kommun Dokumentstatus februari 2008 Konsult SWECO VBB AB Box 340 44

Läs mer

Samrådshandling. Katrineholm - stadens skyltar. Råd & Riktlinjer

Samrådshandling. Katrineholm - stadens skyltar. Råd & Riktlinjer Samrådshandling Katrineholm - stadens skyltar Råd & Riktlinjer Innehållsförteckning Inledning Sid 5 Varför skylta? 6 Några vanliga skyltar 8 Tillfälliga reklamanordningar 11 Skyltning i stadskärnan 12

Läs mer

SKYLTPROGRAM Råd och regler vid skyltning Skyltprogram upprättat i februari år 2000 Miljö- och Plankontoret Rättviks kommun

SKYLTPROGRAM Råd och regler vid skyltning Skyltprogram upprättat i februari år 2000 Miljö- och Plankontoret Rättviks kommun SKYLTPROGRAM Råd och regler vid skyltning Skyltprogram upprättat i februari år 2000 Miljö- och Plankontoret Rättviks kommun Innehållsförteckning Allmänt om skyltar 2 Skylten som en del i helheten 3 Skyltbelysning

Läs mer

Skyltpolicy 2013 för Sunne kommun, Värmlands län. Remissutgåva

Skyltpolicy 2013 för Sunne kommun, Värmlands län. Remissutgåva Skyltpolicy 2013 för Sunne kommun, Värmlands län Remissutgåva Juli 2013 Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är en skylt? När behöver den tillstånd?...5 Plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen

Läs mer

DOM 2013-10-24 Stockholm

DOM 2013-10-24 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Rotel 060105 DOM 2013-10-24 Stockholm Mål nr P 5114-13 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Nacka tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2013-05-06 i mål nr P 5850-12, se bilaga KLAGANDE 1. Bostadsrättsföreningen

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag om ändring i plan- och bygglagen (2010:900); SFS 2014:900 Utkom från trycket den 8 juli 2014 utfärdad den 26 juni 2014. Enligt riksdagens beslut 1 föreskrivs i fråga om plan-

Läs mer

regler och vägledning för skyltar

regler och vägledning för skyltar SKYLTPOLICY regler och vägledning för skyltar En attraktiv stad för alla Skyltar är en viktig del i stadsmiljön och dess utformningen har stor betydelse för att skapa attraktiva stads- och bebyggelsemiljöer.

Läs mer

Skyltprogram Eldsund. Strängnäs Kommun 2012 05 29. Utopia Arkitekter

Skyltprogram Eldsund. Strängnäs Kommun 2012 05 29. Utopia Arkitekter Skyltprogram Eldsund Strängnäs Kommun 2012 05 29 Allmänt Skiftande miljöer har skiftande förutsättningar. Skyltprogrammet är ett verktyg i arbetet med utformning och placering av skyltar. Skyltprogrammet

Läs mer

Skyltprogram Mjölby Kommun Råd & Riktlinjer

Skyltprogram Mjölby Kommun Råd & Riktlinjer Skyltprogram Mjölby Kommun Råd & Riktlinjer Antaget av byggnads- och räddningsnämnden 2013-02-25 33 reviderat i mars inför antagande i kommunfulläktige 2013-05-21 56 Medverkande: Mjölby kommun Magnus Petersson,

Läs mer

Enkelhet är en dygd. Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer

Enkelhet är en dygd. Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer Enkelhet är en dygd Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer SYFTE Så skapar vi skyltning som fungerar Reklam och skyltar är en del av det som gör staden till stad, som ger den liv och puls.

Läs mer

Promemoria. Vissa plan- och byggfrågor. Promemorians huvudsakliga innehåll

Promemoria. Vissa plan- och byggfrågor. Promemorians huvudsakliga innehåll S2013/4714/PBB Promemoria Vissa plan- och byggfrågor Promemorians huvudsakliga innehåll Plan- och bygglagen (2010:900) trädde i kraft 2011 och ersatte då den tidigare lagen (1987:10) med samma namn. Boverket

Läs mer

Riktlinjer för skyltar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:GODKÄNDA AV BN , ANTAGNA AV KS

Riktlinjer för skyltar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:GODKÄNDA AV BN , ANTAGNA AV KS Riktlinjer för skyltar Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:GODKÄNDA AV BN 2015-04-23 60, ANTAGNA AV KS 2015-05-20 81 Förord Skyltar är en viktig del i upplevelsen av det offentliga rummet.

Läs mer

Skyltning på KTH Planering och beskrivning

Skyltning på KTH Planering och beskrivning Denna sida skall tas bort i produktionen Skyltning på KTH Planering och beskrivning Del 2 Fasadskyltning 2014-11-14 1 2 Innehåll Del 2 - fasadskyltning 5 6 7 8 9 11 12 13 Inledning Planering och anskaffning

Läs mer

Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2012:110

Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2012:110 2012-04-17 Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2012:110 Antagen i tekniska nämnden 2012-05-03 TN_2012_110 - Policy f%f6r v%e4gvisningsskyltar och tillf%e4lliga

Läs mer

HSBs SKYLTMANUAL VERSION 1.1 NOVEMBER 2015

HSBs SKYLTMANUAL VERSION 1.1 NOVEMBER 2015 s SKYLTMANUAL VERSION 1.1 NOVEMBER 2015 Innehåll manual Introduktion... 3 Vår grafiska profil... 4 Den grafiska profilen flyttar ut... 5 Välj de skyltar som bäst passar ert kontor.... 6 Skyltleverantör...

Läs mer

Program för stadsmiljön inom Hyllie centrumområde

Program för stadsmiljön inom Hyllie centrumområde 1 Innehållsförteckning Innehållsförteckning... 2 Inledning 3 Övergripande gatustruktur...4 Allmänna mål för den offentlig miljö. 6 Tillgänglighet och trygghet.. 6 Ljussättning..6 Ljussättningen av Hyllie

Läs mer

Sida1. www.hassleholm.se. Stadsbyggnadskontoret. Skyltpolicy. Hässleholms kommun 2013

Sida1. www.hassleholm.se. Stadsbyggnadskontoret. Skyltpolicy. Hässleholms kommun 2013 Sida1 www.hassleholm.se Stadsbyggnadskontoret Skyltpolicy Hässleholms kommun 2013 Inledning Hässleholms kommun vill med denna skyltpolicy verka för en god dialog mellan verksamhetsutövare och kommunen.

Läs mer

Publikation 2003:73. Rekommendationer för anläggande av golfbanor intill allmän väg

Publikation 2003:73. Rekommendationer för anläggande av golfbanor intill allmän väg Publikation 2003:73 Rekommendationer för anläggande av golfbanor intill allmän väg Titel: Rekommendationer för anläggande av golfbanor intill allmän väg Författare: Lars Ekström, Emilia Johansson och Leonard

Läs mer

Åtkomlighet för Räddningstjänsten

Åtkomlighet för Räddningstjänsten PM Åtkomlighet för Räddningstjänsten Upprättad: 2012-10-24/ EM Diarienr: 2012/107-MBR-191 Reviderad: Godkänd av: Stellan Jakobsson Avdelningschef, Mälardalens Brand- och Räddningsförbund Inledning Detta

Läs mer

Utvändig färgsättning. Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus.

Utvändig färgsättning. Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus. Utvändig färgsättning Hur du lyckas med färgsättning av ditt hus. Att färgsätta ditt eget hus är en både rolig och utmanande uppgift. Låt processen få ta den tid som krävs. Prova olika förslag och låt

Läs mer

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län

Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Detaljplan för Kv Trätälja 6 och 10 inom Tingvallastaden, Karlstads kommun, Värmlands län Samrådshandling 2013-10-14 Stadsbyggnadsförvaltningen Dnr SBN 2012-126 Detaljplan för kv Trätälja 6 och 10 Planbeskrivning

Läs mer

Frågor och svar. Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen.

Frågor och svar. Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen. Kompetensinsatser gällande ny plan- och bygglag M 2010:01 Frågor och svar Här hittar du några frågor och svar om nyheterna i den nya plan- och bygglagen. Blir det några ändringar kring byggherrens ansvar?...

Läs mer