Skyltprogram. för Falköpings Stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skyltprogram. för Falköpings Stad"

Transkript

1 Skyltprogram för Falköpings Stad

2 Beställare: Projektledare: Konsult: Uppdragsledare: Desktop: Foto: Dokument-ID: Falköpings kommun Maria Bergqvist Ramböll Sverige AB, Göteborg Lars Fredén Karin Sjöberg & Sara Sundin Ramböll Sverige AB V\44\09\936095\2_ALLM\Grafik\Skyltprogram_FS.indd

3 Innehåll Varför ett skyltprogram?...4 Hur söker jag bygglov?...5 Behov av olika skyltar...6 Skylttyper...8 Belysning av skyltar...13 Principer och riktlinjer vid skyltning

4 Varför ett skyltprogram? Längre tillbaka i tiden fanns inget behov av skyltar. Man sålde från bodar, stånd och vagnar med mera. Varorna exponerades och det hela fungerade samtidigt som skylt. I takt mot utvecklingen av ett drivkraftigt och mångkulturellt samhälle har behovet av skyltning ökat. Skyltning fyller idag två syften, dels som orientering och dels som reklam. Skyltningen kan upplevas som främmande och störande eller som ett positivt inslag i stadsbilden allt beroende på hur man skapar miljöerna och utformningen av skyltningen. Som besökare i staden kan man se skyltning som ett orienteringsinstrument ur olika perspektiv. Det behövs övergripande information för att hitta som sedan förfinas i detaljeringsgrad allteftersom resan fortsätter. För en besökare kan det sista skedet i kedjan vara information i anslutning till kvarter/fastighet. För att åstadkomma ett vackert och tilltalande stads- och gaturum har detta skyltprogram tagits fram och antagits av kommunfullmäktige. Syftet med programmet är att tjäna som inspiration och öka medvetandet om betydelsen av utformning av dessa miljöer ur ett helhetsperspektiv. Vidare ska det ge råd och riktlinjer i samband med bygglovsärenden. I ett längre perspektiv tjänar det även som underlag för att förbereda för ett successivt utbyte av skyltar som ej passar in i miljön. Programmet är tänkt att användas vid planering av skyltning för till exempel en verksamhet, väsentlig ändring av skylt och vid bygglovansökan. Detta program omfattar inte vägmärken vilka har en egen lagstiftning. Plan- och bygglagen (PBL) ger kommunerna stort inflytande över den egna miljön. Även om viss hänsyn tas till omständigheter i ett enskilt fall ligger det i allas intresse att likartade ärenden bedöms efter samma principer så att man får en konsekvent handläggning. I den rika flora av skyltar som finns idag behövs dessa råd och riktlinjer för att skapa en samsyn om hur gatu- och stadsrummet kan förändras för att bli den inbjudande och trevliga miljö i centrala Falköping som är önskvärd för alla som vistas där. Programmet omfattar skyltar i anslutning till kvarter/fastigheter inom området kring Gamla Stan, Sankt Olofsgatan med intilliggande fasader samt stationsområdet. I övrigt gäller skyltprogrammet generellt för Falköpings stad. Exempel på skyltning som är väl anpassad till sin omgivning respektive byggnad. En blandning av skyltar, ljuslådor, flaggor, markiser med tryck och trottoarpratare ger ett rörigt intryck. 4

5 Hur söker jag bygglov? Enligt Plan- och Bygglagen PBL kap 8 3 krävs bygglov för att sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar om dessa befinner sig i ett område som omfattas av en detaljplan. För skyltar utanför planlagt område krävs inte bygglov däremot behövs ofta andra tillstånd. I följande fall krävs bygglov även för: Fastmonterade markiser (ej uppfällbara) Vepor, banderoller samt större reklamflaggor Flaggor med produkt- och verksamhetsnamn Nedfällbara ridåer Situationsplan som visar var i kvarteret skylten sitter (skala 1:500). Fasadritning som visar skyltens placering på fasaden (skala 1:100) alternativt ett fotomontage med fasad och den föreslagna skylten. Avståndet till marken ska anges om lovet avser skylt som sticker ut från fasad. Detaljritning eller foto som visar hur skylten ser ut med dess mått. Ansökan om bygglov lämnas till stadsbyggnadskontoret. I ansökan ska följande ingå, förutom ansökningsblanketten: Uppfällbar markis (längs långsidan) och fastmonterad markis (på hörnet). Fastmonterade markiser kräver bygglov. Vepor och banderoller innebär ofta en stor påverkan på en byggnad och kräver bygglov. Flaggor med produkt- och verksamhetsnamn kräver bygglov. Nedfällbara ridåer utgör bygglovpliktiga åtgärder. Täta ridåer (bilden till höger) tillåts ej enligt detta program. 5

6 Behov av olika skyltar I skyltsammanhang finns behov av olika nivåer när det gäller skyltning av information och budskap. Övergripande skyltar Detta avser pelartavlor, pyloner, orienteringstavlor med reklam och kommuninformation vid infarts-/huvudvägarna samt andra större fasta informationsskyltar inom kommunen. Idag finns ett antal informationstavlor som är tänkta att behållas i befintligt utseende. Informationstavlornas placering framgår av kartan nedan. Befintlig informationstavla. 6

7 Till denna typ av skyltar räknas även stadstavlor med information och orienterings kartor, föreningstavlor, större reklamanordningar i gaturummet, reklamanordningar vid tillfälliga kampanjer med mera. Ett flertal olika typer av skyltar med budskapet Välkommen till Falköping finns längs de större huvudvägarna in mot staden. Dessa bör successivt bytas ut mot den stora informationstavlan som visas på bilden på föregående sida. Utförande och utseende regleras i Skyltprogram för kommunala skyltar. Skyltar i närmiljön Dessa skyltar avser själva närmiljön i anslutning till en anläggning/verksamhet inne i stadsrummet. Här inryms bland annat skyltar på fasad, hänvisningsskyltar för gående, anslagstavlor, reklampelare med mera som är knutna till gaturummet. Ju mer förtätad bebyggelsen är desto mer ökar behovet av att annonsera en verksamhet. Ofta leder detta till att skyltarna blir fler och större för att synas. Detta skyltprogram vill stävja en sådan utveckling och istället låta skyltningen underordna sig både omgivande miljö och byggnader. Orienterings- och informationstavlor varierar både till utseende och innehåll. Ett exempel på en orienteringstavla, i detta fall med inriktning på industriinformation. Olika exempel på Välkommen till Falköping -skyltar. Dessa bör utgå och ersättas av en skylttyp. Anslagstavlor finns på ett flertal ställen inom centrala Falköping. 7

8 Skylttyper Skyltar kan utföras och placeras på ett antal olika sätt. Nedan ges en indelning i några typer av skyltgrupper och generella riktlinjer kring utformningen av dessa. Sist i detta program ges de riktlinjer och bestämmelser som ska gälla för respektive skylt. Fasadskyltar Dessa skyltar kan antingen vara målade separata bokstäver direkt på fasaden, utskurna frilagda bokstäver eller skyltar i form av planskivor eller skyltlådor. Till denna skylttyp räknas även budskap och motiv som via speciella armaturer eller bildvisningsanordningar projiceras på en fasad. Den enklaste formen av fasadskylt utgörs av en skiva i plåt, plast eller trä med målad, tryckt eller klistrad text och symboler. Skyltlådor, där planskivan monterats i en låda och belyses bakifrån, ger oftast ett klumpigt intryck och är svåra att anpassa till en byggnads arkitektur. Skyltband som löper längs hela fasaden bör undvikas. Om en verksamhets utbredning måste visas kan detta göras med en tunn lysande linje i till exempel neon, LED-list (lysdioder) eller fiberoptik som bryts på lämpliga ställen. Frilagda bokstäver och symboler passar oftast väl in i de flesta sammanhang. Bakgrundsbelysta (så kallad coronaeffekt) bokstäver och symboler kan ge en ökad läsbarhet liksom neonrör. Ett annat sätt att skylta är att använda själva skyltfönstret som exponering för skyltningen. Detta sätt att skylta påverkar inte byggnadens grundelement. Denna typ av skyltning Exempel på skyltning där upprepning, flera olika skylttyper med mera ger ett avvikande intryck i förhållande till byggnadens karaktär. Ett exempel där verksamheten helt underordnat sig byggnadens förutsättningar. Enda skyltningen är de små tavlorna vid sidan om entrén. De uppfällbara markiserna ramar in verksamheten. Verksamhetsutbredning kan visas genom markiser. I detta exempel hade ett annat färgval inneburit en mindre påverkan på fasaden. Upprepning av varumärke kan också ifrågasättas. Frilagda bokstäver och symboler fungerar bra i de flesta sammanhang. En verksamhets utbredning kan visas med en tunn lysande linje i till exempel neon. 8

9 är ej bygglovspliktig. Däremot bör denna skyltning utföras så att man ändå har en god genomsiktlighet. Skyltfönster får ej täckas över även om verksamhet ej pågår. Detta gäller även vid renoveringar. I dessa fall ska skyltfönstret ses som en levande del av stadsbilden och skyltningen utformas till något positivt. Varuskyltning på trottoar utanför butik i samband med blomsteraffärer, frukt- och grönsaksaffärer med flera tillåts ej med hänsyn till olägenheten för synsvaga och rörelsehindrade. förekommer olika typer och utformning av dessa i Falköping. På sikt bör enbart ett utförande eftersträvas. Skyltar som monteras på fasad kan innehålla information om verksamhet, till exempel läkare, tandläkare med flera. Sådana skyltar tillåts utan krav på bygglov om den utförs med maximala mått 15x25 centimeter. Skylten ska vara av polerat rostfritt stål med svart text. Nedfällbara jalusier av metall framför skyltfönster omfattas av bygglovplikt eftersom dessa påverkar fasadens utseende i hög grad. Täta jalusier tillåts ej. Gatunamnsskyltar utgör en speciell form av fasadskyltar. Idag Skyltlådor ger oftast ett klumpigt intryck och är svåra att anpassa till en byggnads arkitektur. Val av kulör, lådans djup och textens utformning påverkar dock helhetsintrycket. Genom att använda skyltfönstret påverkas inte byggnadens grundelement. Denna typ av skyltning är ej bygglovspliktig. Båda exempelen ovan har gjorts med god genomsiktlighet. Skyltar på skiva på fasaden utgör en diskret annonsering. Den högra är ett bra exempel på skylt som anpassats till byggnaden men ändå har ett egenvärde som skylt. Idag förekommer flera varianter av gatunamns- och kvartersskyltar. Gatunamnsskyltar byts på sikt till ett gemensamt utförande. 9

10 Utstående skyltar Denna typ av skyltar utgörs av endera flaggskyltar, konsolmonterade pendelskyltar, flaggor, banderoller, vepor eller fasta markiser. Utstående skyltar monteras vinkelrätt ut från fasad. Fördelen med denna skylttyp är att budskapet kan göras dubbelsidigt. Exempel på denna typ av skylt, se nedan. Normalt placeras dessa skyltar ovanför eller invid entrédörr. Tjocka ljuslådor i form av flaggskylt får ej förekomma. Vid utförande med ljuslåda bör skyltens kant ges fasadens kulör. Lådans konstruktion bör göras så tunn som möjligt. Så kallade plogskyltar, som visas i sned vinkel mot fasadens längslinje (se Scholl nedan), passar ofta ej in i stadsbilden och bör i så fall ersättas av en, vinkelrätt från fasaden, utstående skylt. Större flaggor med verksamhets- eller produktnamn kräver bygglov. Flaggstänger med nationsflaggan är dock ej bygglovpliktiga men enligt Plan- och Bygglagen likställs denna åtgärd med övriga bygglovpliktiga åtgärder varför flaggan ska placeras och utformas med hänsyn till stadsbilden. Banderoller och vepor är att se som evenemangsinformation och ges endast temporärt bygglov. Banderoller får ej fästas i belysningsstolpar utan enbart i speciella uppfästningsanordningar som till exempel vid Odenbadet. Vid placering ska underkant vara minst 4,7 meter ovan körbanan. Vepor kan anbringas dubbelsidigt på belysningsstolpar enligt princip i figur nedan. Maximala mått på vepor är 70x150 centimeter (BxH). Även här ska underkant monteras minst 4,7 meter över körbana. Vepor, får efter Plogskylt i samband med skyltband. Denna typ av skylt känns främmande i stadsbilden och hade kunnat ersättas av en flaggskylt. Exempel på en kombination av flaggskylt och pendelskylt som på ett bra sätt anpassats till byggnaden. Notera särskilt infästningsplattan på fasaden. Exempal på belyst flaggskylt som anpassats till byggnaden. 10

11 samråd med Tekniska kontoret, placeras längs Oden gatan från korsning med väg 46/47 i öster till korsning med Göteborgsvägen i väster. Fast monterade markiser omfattas av bygglovsplikt. Vid användning av markiser bör de planeras in så att form och kulör stämmer överens med fasaden i övrigt. I första hand bör markiser användas för solavskärmning och då följa fönsterindelningen. Utformningen ska göras enkel med markisväv eller likvärdigt i kulör som anpassas till fasaden i övrigt. Utstående skyltar monteras med underkant minst 2,2 meter ovan mark vid trottoar eller gångbanan och maximalt 1,0 meter ut från fasad inklusive konsol. Vid körbana ska skyltens underkant monteras minst 5,5 meter ovan mark. Takmonterade skyltar utförda som frilagda bokstäver, skyltlådor eller neonrör på ställning. Dessa skyltar får ej förekomma enligt detta program då de förändrar intrycket av fasaden och bidrar till en annan skala än vad den småskaliga stadens byggnation tillåter. Uppfällbara markiser omfattas ej av bygglovsplikt men ska ändå enligt Plan- och Bygglagen utformas så att de stäms av med fasaden och dess kulör. Detta bör ske i samråd med fastig hetsägare och bygglovarkitekt. Banderoller föreslås möjliga som evenemangsinformation längs Odengatan. Fastmonterade markiser är bygglovspliktiga. Flaggor och vepor/banderoller kräver bygglov. De sistnämnda ges endast temporärt bygglov. Exempel på en variant av pendelskylt med belysning. Takskyltar tillåts ej enligt detta program då de inte bedöms passa in i den skala som stadsrummet har i Falköping. Exempel på en konsolmonterad pendelskylt. 11

12 Fristående skyltar Denna typ av skyltar kan utgöras av plana skyltar eller ljuslådor på ställning. Den typ som utgörs av ljuslådor på ställning kan antingen vara digitala, mekaniska eller analoga. Fristående skyltar kan också vara pyloner (skylt och ställning integrerade), trottoarpratare (lös, plan skylt som ställs direkt på marken) eller tidningsställ med mera. Trottoarpratare och liknande skyltar får ej förekomma med hänsyn dels till stadsbilden och dels till olägenheten för synsvaga och rörelsehindrade. Tidningsställ, typ gratistidningar, får placeras endast på därför speciellt anvisade platser som är knutna till kollektivtrafikens knutpunkter. Vägvisningsskyltar på stolpe för gångtrafikanter är en annan typ av fristående skylt. Dessa föreslås placeras på några platser i stadskärnan och ge ledning till viktigare målpunkter. Skylten bör utformas enligt anvisningar i Skyltprogram för kommunala skyltar. Byggplatsskyltar utgör ytterligare en typ av skyltar. Sådan skylt kan ingå i beslut om bygglov för själva byggnationen om sökanden begär det. Kravet är då att byggplatsskylten ska anbringas på omgivande inhägnad eller inom byggplatsen. Vid större skyltar söks tidsbegränsat bygglov. Allmänna affischtavlor finns på några platser i staden. Dessa byts ut mot nya enligt anvisningar i Skyltprogram för kommunala skyltar. Fristående skyltar förekommer främst i den perifera stadsmiljön, då dessas storlek och utseende är svåra att anpassa till stadskärnan. Vägvisningsskyltar vänder sig främst till gångtrafikanter. Exempel på trottoarpratare, fristående och flyttbara skyltar som står direkt på marken. Exempel på identifikationsskylt för parkeringsrader. Exempel på tavla där affischering är tillåten. 12

13 Belysning av skyltar Inom den centrala delen av staden råder en skala som gör att stora, lysande eller belysta skyltar inte krävs för att uppmärksammas. Därför bör belysning anpassas vad avser ljusstyrka och färgtemperatur så att trafikanter och boende inte störs. Sätten att använda belysning vid skyltning är många. Plana skyltar eller text direkt på fasad kan belysas med utifrån lysande armaturer. Vid skyltlådor eller frilagda bokstäver kan bokstäverna göras lysande genom invändigt placerade ljuskällor. Om bokstäverna görs i ogenomskinligt material kan en bakomliggande ljuskälla användas för att åstadkomma att bara själva tecknets kant blir lysande (outline-effekt) eller så att bokstäverna framträder som mörka silhuetter (corona-effekt). Genom LED-ljuskällornas utveckling kan annan typ av belysning ordnas vid skyltar av genomskinligt material där ljuset kan skickas in från skyltens kant. Neonskyltar kan ofta medföra en vacker och anpassad skyltning. Se exempel nedan. Det är ofta vanligt att alltför mycket ljus strömmar ut från en skylt eller en belyst skyltyta. Var därför uppmärksam vid ljussättningen så att skylten ej dominerar i miljön. Detta förhållande uppstår ofta vid armaturer anbringade på armar och skyltlådor med invändig belysning. En traditionell neonskylt utgör nattetid ett bra exempel på skyltbelysning. Armaturer på armar som lyser in mot fasaden. Ofta ger denna typ av belysning för mycket ljus nattetid och armaturernas färgsättning och utseende stör intrycket under dagtid. Exempel på fristående bokstäver med bakomliggande belysning som får bokstäverna att framträda som mörka siluetter. En dubbelsidig skylt där invändigt monterad belysning ger en bra kontrast mellan budskap och bakgrundsskylt. 13

14 Principer och riktlinjer vid skyltning Detta bör du tänka på Anpassa skylt inklusive eventuell belysning till byggnad och gatumiljö så att skyltens utformning, kulör och format underordnar sig dessa. Detta ska även omfatta infästningsmaterial, kablar och eventuell reläer med mera. Placera skylt i direkt anslutning till den egna verksamheten (får ej vara varumärkesinformation och dylikt). Antal skyltar bör hållas nere till ett minimum. Framhäv byggnadens kvaliteter genom att placera skylten med hänsyn till hela fasaden och gaturummet. Placeringen utförs med hänsyn till fönster- och dörraxlar på fasaden. Skyltar placeras i första hand i fasadbandet ovan fönster och dörrar och under listen till första våningen. Undvik standardlösningar. Anpassa skyltningen så att den passar både verksamheten och omgivningen. Tänk på att utforma skylten med tillräcklig bärförmåga, stadga och beständighet. Hänvisningsskyltar, det vill säga skyltar som visar vägen till verksamhet längre bort, tillåts endast undantagsvis (till exempel för allmän service som vårdcentral, bibliotek, kommunhus med flera). Skylt med reklambudskap som inte har anknytning till platsen får bara placeras på platser avsedda för allmän reklam. Samråd med fastighetsägare och bygglovarkitekt och använd riktlinjerna i detta program. Ett bra exempel där skyltningen helt har underordnat sig själva byggnaden. Flaggskylten hade gärna fått vara tunnare och placerad över dörren för bättre balans. Ett rörigare exempel. Skyltband, som dock placerats på rekommenderad höjd samt i stil och färg passar med fasaden. Färre skyltar kring entrén och möblemanget hade gett ett renare helhetsintryck. Ett bra exempel på skyltning där kaféverksamhet flyttat in i en tidigare guldsmedsbutik. Här finns inget ytterligare behov av skyltning utöver den underordnade annonsering som görs i fönstren. Skyltning av verksamheten via dess fönster ger en positiv stadsbild där byggnadens fasad i högre grad kan upplevas av den förbipasserande. 14

15 Använd inte följande På allmän platsmark är all skyltning förbjuden med undantag av därför avsedda platser och/eller anordningar, Lösa skyltar typ trottoarpratare, vippskylt eller sandwichskylt får ej förekomma. Skyltar får ej placeras så att gaturenhållning, snöröjning och handikappanpassning försvåras. Banderoller och vepor ges enbart temporärt bygglov. Dessa får därefter endast anbringas på speciella anordningar eller platser. Utsiktsstråk i gaturummet får inte störas av en skylts placering. Tänk på trafiksäkerheten vid konstruktion och placering. Rörlig, bildväxlande eller blinkande skylt får ej sättas upp i stadskärnan. Onödig upprepning av budskap tillåts inte. Vid större infarter och trafikleder får skylt inte placeras inom 50 meter från yttre körbanekant. Byggnadens struktur och formspråk får inte brytas av en skylts placering. Skylt får inte monteras på pilastrar, burspråk och andra viktiga fasaddetaljer. Tre olika skyltar med olika principer och utseende ger ett förvirrande intryck. Skyltband som inte bryter vid bygg nadens hörn och skyltning som ej underordnar sig byggnaden. Mindre lyckat exempel där en tilltänkt verksamhet maskerat ett av fönstren med gråpapp. I de intilliggande fönstren har en tillfällig skylt satts upp som informerar om kommande verksamhet. Takskyltar tillåts ej. De passar inte in i den skala som stadsrummet har i Falköping. Skyltar som ej harmoniserar med byggnaden och annonserar en verksamhet med likt skyltvärde. Exempel där skyltningen förvanskar byggnadens karaktär så väl till utförande som kulör. Här har dessutom byggnadens sockel försetts med information. 15

16

Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm?

Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm? Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm? Råd och riktlinjer från Stockholms stadsbyggnadsnämnd Revidering utförd i april maj 2009: Aktualisering av innehåll Tillägg angående vepor, tjänsteutlåtande

Läs mer

Staket, spaljéer, murar och plank

Staket, spaljéer, murar och plank Staket, spaljéer, murar och plank Vägledning och inspiration... Ett insynsskydd i direkt anslutning till sin uteplats är ofta bra alternativ. Den mest privata delen av tomten skyddas på så sätt från insyn.

Läs mer

Policy för Upplåtelse av offentlig plats

Policy för Upplåtelse av offentlig plats [Skriv text] Policy för Upplåtelse av offentlig plats 2012-05-16 Policy för upplåtelse av offentlig plats Upplåtelse av offentlig plats möjliggör för företag, organisationer och privatpersoner att tillfälligt

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ

SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ SAMRÅDSHANDLING DEC 2010 GESTALTNINGSPROGRAM KV. FORSETE - UMEÅ Gestaltningsprogrammet har utarbetats i samråd med fastighetsägaren Balticgruppen AB genom Björn Johansson och Samhällsbyggnadskontoret på

Läs mer

Balkonger. Vägledning. Arkitektur Stockholm INNEHÅLL

Balkonger. Vägledning. Arkitektur Stockholm INNEHÅLL Arkitektur Stockholm Vägledning Balkonger Vägledning Vindsinredning DNR. 2013-05967-570 Antaget av Stadsbyggnadsnämnden 20130613 INNEHÅLL INLEDNING 2 STOCKHOLMS LÅNGSIKTIGA UTVECKLING 2 NÄR BEHÖVS BYGGLOV?

Läs mer

Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov

Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov Boverket juli 2015 Titel: Åtgärder som kan undantas från krav på bygglov Utgivare: Boverket juli 2015 Upplaga: 1:2 (upplaga ett, andra tryckningen, fylls

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

Riktlinjerför PLANK & MUR

Riktlinjerför PLANK & MUR Riktlinjer Riktlinjerför för PLANK & MUR för fördig Digsom somtänker tänkerbygga... bygga... Godkända av Stadsbyggnadsnämnden december 2007 Riktlinjer för PLANK&MUR Genomsiktligt plank Varför plank eller

Läs mer

Handlingsplan för stadens byggande.

Handlingsplan för stadens byggande. PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER På väg mot vårt framtida Örebro, del 2 Handlingsplan för stadens byggande. orebro.se PROGRAM Uttrycker värdegrund och önskvärd utveckling av verksamheten.

Läs mer

Vad varje fastighetsägare behöver veta om

Vad varje fastighetsägare behöver veta om BygglovFriggebodar och attefallshus Vad varje fastighetsägare behöver veta om 1 Juli 2014 Inledning Innehåll Utformning 3 Bygglovsprocessen 4 Ordlista 6 Bygglov 8 Friggebodar och attefallshus 9 Förhandsbesked

Läs mer

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov?

Behöver jag söka. bygglov, rivningslov eller marklov? Stina fick lov, får du? Behöver jag söka bygglov, rivningslov eller marklov? 2 Ny plan- och bygglag gäller från 2 maj 2011 Den 2 maj 2011 kom en ny plan- och bygglag som ska göra det enklare för dig som

Läs mer

STAKET, PLANK OCH MURAR KORTFATTAD GUIDE FÖR DIG SOM VILL BYGGA

STAKET, PLANK OCH MURAR KORTFATTAD GUIDE FÖR DIG SOM VILL BYGGA STAKET, PLANK OCH MURAR KORTFATTAD GUIDE FÖR DIG SOM VILL BYGGA PLANK OCH MURAR Olika typer av inhägnader har funnits i alla tider. Vi vill skapa omgärdade miljöer där vi känner oss trygga, markera gränser

Läs mer

Ökad tillgänglighet. i centrala Piteå. Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad. Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8

Ökad tillgänglighet. i centrala Piteå. Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad. Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8 Ökad tillgänglighet i centrala Ett arbete med stöd av idéskriften Tillgänglig stad Antagen av kommunfullmäktige 2008-02-11 8 Projektorganisation Projektledare Per Lidström kommun Miljö- och byggkontoret

Läs mer

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats

Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats Tillgänglighetsprogram för Malmö Krav och riktlinjer för god tillgänglighet för funktionshindrade vid ny- och ombyggnad av allmän plats juni 2008 1 Tillgänglighetsprogram för Malmö. Krav och riktlinjer

Läs mer

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan 2015 Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kom munens byggnadsnämnd. Vid

Läs mer

Regler för utbyggnad

Regler för utbyggnad Regler för utbyggnad Föreningen äger mark och fasad. Detta innebär att föreningen måste godkänna alla utbyggnationer/tillbyggnader, dvs. markiser, altaner (trall), vindskydd, extra verktygsskjul, etc.

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning

Boverket. Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen en vägledning Boverket mars 2006 Titel: Miljöbedömningar för planer

Läs mer

BELÄGGNING OCH TROTTOARER 1.1 Gatorna i Norrmalm har grusbeläggning, med undantag av Alholmsgatan, delar av Christinegatan samt Jakobsgatan och Kvastbergsgatan, som alla har asfaltbeläggning. Grus kan

Läs mer

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012

UUS. Tillgänglighetsplan för Gnestahems fastigheter Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet. Juni 2012 Bilaga till rapporten Kostnadseffektiv tillgänglighet Juni 2012 UUS Urban Utveckling & Samhällsplanering AB Kontaktlista För mer information om åtgärdsprogrammet kontakta gärna någon av oss som varit delaktiga

Läs mer

telemaster och antenner POLICY FÖR BYGGNADSNÄMNDEN I LUNDS KOMMUN sid 2 FYRA OLIKA MOBILTELEOPERATÖRER HAR FÅTT LICEN- SER AV POST OCH TELESTYRELSEN (PTS) KRAVET FÖR LICENSTILLDELNINGEN ÄR ATT OPERATÖRERNA

Läs mer

DRAGARBRUNNSGATAN KVALITETER I STADSBILDEN OCH GESTALTNINGSPRINCIPER

DRAGARBRUNNSGATAN KVALITETER I STADSBILDEN OCH GESTALTNINGSPRINCIPER DRAGARBRUNNSGATAN KVALITETER I STADSBILDEN OCH GESTALTNINGSPRINCIPER Text: Dan Thunman, Karin Åkerblom, Lisen Hessner och Hanna Linde (red.) Foto: Där inget annat anges Dan Thunman, Hanna Linde Illustration

Läs mer

Parkering för hållbar stadsutveckling

Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Parkering för hållbar stadsutveckling Upplysningar om innehållet: Patrik Wirsenius, patrik.wirsenius@skl.se Sveriges Kommuner och Landsting, 2013 ISBN: 978-91-7164-920-1

Läs mer

BYGGSERVICE. Känsla och kunskap ger gott resultat.

BYGGSERVICE. Känsla och kunskap ger gott resultat. Känsla och kunskap ger gott resultat. Byggserviceavdelningen på Rydlers Bygg består av erfarna snickare som utför arbeten med allt från små fönsterbyten, till mer komplicerade renoveringar. Om ni är i

Läs mer

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19)

Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) LYSEKILS KOMMUN Sammanträdesprotokoll Kommunstyrelsens Ledningsutskott 2014-08-13 3 (19) 88 FORTSATT PROCESS FÖR GAMLA IDROTTSHALLEN I KYRKVIK Dnr: LKS 2014-206-219 Kommunstyrelsen har av kommunfullmäktige

Läs mer

Parkeringsutredning Bålsta centrum

Parkeringsutredning Bålsta centrum Parkeringsutredning Bålsta centrum 2014-05-12, sid 2(46) Ansvariga tjänstemän: Märit Olofsson Nääs Håbo kommun Maria Nordlöf Structor Mark Stockholm AB 2014-05-12, sid 3(46) Innehållsförteckning 1 INLEDNING...5

Läs mer

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR MASTLOKALISERING. Miljönämnden 2002-11-12 130

RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR MASTLOKALISERING. Miljönämnden 2002-11-12 130 RIKTLINJER RIKTLINJER FÖR MASTLOKALISERING Miljönämnden 2002-11-12 130 1. INLEDNING Utbyggnaden av den nya mobiltelekommunikationsnätet UMTS (Universal Mobile Telecommunications Systems), eller 3G, (tredje

Läs mer

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV

ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV ATT SÖKA BYGGLOV INFORMATION TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV TILL DIG SOM SKA SÖKA BYGGLOV Innan du söker bygglov finns det en del du behöver veta. VAD HAR DU FÖR PLANER? Det är ofta reglerat i planbestämmelser

Läs mer

1 2 3 4 5 6 Rubricerat ärende har översänts till Länsstyrelsen den 17 september 2012 enligt 3 kap 9 plan- och bygglagen (2010:900). Västerås Stad presenterade förslaget till fördjupad översiktsplan för

Läs mer