Skyltprogram. för Falköpings Stad

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skyltprogram. för Falköpings Stad"

Transkript

1 Skyltprogram för Falköpings Stad

2 Beställare: Projektledare: Konsult: Uppdragsledare: Desktop: Foto: Dokument-ID: Falköpings kommun Maria Bergqvist Ramböll Sverige AB, Göteborg Lars Fredén Karin Sjöberg & Sara Sundin Ramböll Sverige AB V\44\09\936095\2_ALLM\Grafik\Skyltprogram_FS.indd

3 Innehåll Varför ett skyltprogram?...4 Hur söker jag bygglov?...5 Behov av olika skyltar...6 Skylttyper...8 Belysning av skyltar...13 Principer och riktlinjer vid skyltning

4 Varför ett skyltprogram? Längre tillbaka i tiden fanns inget behov av skyltar. Man sålde från bodar, stånd och vagnar med mera. Varorna exponerades och det hela fungerade samtidigt som skylt. I takt mot utvecklingen av ett drivkraftigt och mångkulturellt samhälle har behovet av skyltning ökat. Skyltning fyller idag två syften, dels som orientering och dels som reklam. Skyltningen kan upplevas som främmande och störande eller som ett positivt inslag i stadsbilden allt beroende på hur man skapar miljöerna och utformningen av skyltningen. Som besökare i staden kan man se skyltning som ett orienteringsinstrument ur olika perspektiv. Det behövs övergripande information för att hitta som sedan förfinas i detaljeringsgrad allteftersom resan fortsätter. För en besökare kan det sista skedet i kedjan vara information i anslutning till kvarter/fastighet. För att åstadkomma ett vackert och tilltalande stads- och gaturum har detta skyltprogram tagits fram och antagits av kommunfullmäktige. Syftet med programmet är att tjäna som inspiration och öka medvetandet om betydelsen av utformning av dessa miljöer ur ett helhetsperspektiv. Vidare ska det ge råd och riktlinjer i samband med bygglovsärenden. I ett längre perspektiv tjänar det även som underlag för att förbereda för ett successivt utbyte av skyltar som ej passar in i miljön. Programmet är tänkt att användas vid planering av skyltning för till exempel en verksamhet, väsentlig ändring av skylt och vid bygglovansökan. Detta program omfattar inte vägmärken vilka har en egen lagstiftning. Plan- och bygglagen (PBL) ger kommunerna stort inflytande över den egna miljön. Även om viss hänsyn tas till omständigheter i ett enskilt fall ligger det i allas intresse att likartade ärenden bedöms efter samma principer så att man får en konsekvent handläggning. I den rika flora av skyltar som finns idag behövs dessa råd och riktlinjer för att skapa en samsyn om hur gatu- och stadsrummet kan förändras för att bli den inbjudande och trevliga miljö i centrala Falköping som är önskvärd för alla som vistas där. Programmet omfattar skyltar i anslutning till kvarter/fastigheter inom området kring Gamla Stan, Sankt Olofsgatan med intilliggande fasader samt stationsområdet. I övrigt gäller skyltprogrammet generellt för Falköpings stad. Exempel på skyltning som är väl anpassad till sin omgivning respektive byggnad. En blandning av skyltar, ljuslådor, flaggor, markiser med tryck och trottoarpratare ger ett rörigt intryck. 4

5 Hur söker jag bygglov? Enligt Plan- och Bygglagen PBL kap 8 3 krävs bygglov för att sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar om dessa befinner sig i ett område som omfattas av en detaljplan. För skyltar utanför planlagt område krävs inte bygglov däremot behövs ofta andra tillstånd. I följande fall krävs bygglov även för: Fastmonterade markiser (ej uppfällbara) Vepor, banderoller samt större reklamflaggor Flaggor med produkt- och verksamhetsnamn Nedfällbara ridåer Situationsplan som visar var i kvarteret skylten sitter (skala 1:500). Fasadritning som visar skyltens placering på fasaden (skala 1:100) alternativt ett fotomontage med fasad och den föreslagna skylten. Avståndet till marken ska anges om lovet avser skylt som sticker ut från fasad. Detaljritning eller foto som visar hur skylten ser ut med dess mått. Ansökan om bygglov lämnas till stadsbyggnadskontoret. I ansökan ska följande ingå, förutom ansökningsblanketten: Uppfällbar markis (längs långsidan) och fastmonterad markis (på hörnet). Fastmonterade markiser kräver bygglov. Vepor och banderoller innebär ofta en stor påverkan på en byggnad och kräver bygglov. Flaggor med produkt- och verksamhetsnamn kräver bygglov. Nedfällbara ridåer utgör bygglovpliktiga åtgärder. Täta ridåer (bilden till höger) tillåts ej enligt detta program. 5

6 Behov av olika skyltar I skyltsammanhang finns behov av olika nivåer när det gäller skyltning av information och budskap. Övergripande skyltar Detta avser pelartavlor, pyloner, orienteringstavlor med reklam och kommuninformation vid infarts-/huvudvägarna samt andra större fasta informationsskyltar inom kommunen. Idag finns ett antal informationstavlor som är tänkta att behållas i befintligt utseende. Informationstavlornas placering framgår av kartan nedan. Befintlig informationstavla. 6

7 Till denna typ av skyltar räknas även stadstavlor med information och orienterings kartor, föreningstavlor, större reklamanordningar i gaturummet, reklamanordningar vid tillfälliga kampanjer med mera. Ett flertal olika typer av skyltar med budskapet Välkommen till Falköping finns längs de större huvudvägarna in mot staden. Dessa bör successivt bytas ut mot den stora informationstavlan som visas på bilden på föregående sida. Utförande och utseende regleras i Skyltprogram för kommunala skyltar. Skyltar i närmiljön Dessa skyltar avser själva närmiljön i anslutning till en anläggning/verksamhet inne i stadsrummet. Här inryms bland annat skyltar på fasad, hänvisningsskyltar för gående, anslagstavlor, reklampelare med mera som är knutna till gaturummet. Ju mer förtätad bebyggelsen är desto mer ökar behovet av att annonsera en verksamhet. Ofta leder detta till att skyltarna blir fler och större för att synas. Detta skyltprogram vill stävja en sådan utveckling och istället låta skyltningen underordna sig både omgivande miljö och byggnader. Orienterings- och informationstavlor varierar både till utseende och innehåll. Ett exempel på en orienteringstavla, i detta fall med inriktning på industriinformation. Olika exempel på Välkommen till Falköping -skyltar. Dessa bör utgå och ersättas av en skylttyp. Anslagstavlor finns på ett flertal ställen inom centrala Falköping. 7

8 Skylttyper Skyltar kan utföras och placeras på ett antal olika sätt. Nedan ges en indelning i några typer av skyltgrupper och generella riktlinjer kring utformningen av dessa. Sist i detta program ges de riktlinjer och bestämmelser som ska gälla för respektive skylt. Fasadskyltar Dessa skyltar kan antingen vara målade separata bokstäver direkt på fasaden, utskurna frilagda bokstäver eller skyltar i form av planskivor eller skyltlådor. Till denna skylttyp räknas även budskap och motiv som via speciella armaturer eller bildvisningsanordningar projiceras på en fasad. Den enklaste formen av fasadskylt utgörs av en skiva i plåt, plast eller trä med målad, tryckt eller klistrad text och symboler. Skyltlådor, där planskivan monterats i en låda och belyses bakifrån, ger oftast ett klumpigt intryck och är svåra att anpassa till en byggnads arkitektur. Skyltband som löper längs hela fasaden bör undvikas. Om en verksamhets utbredning måste visas kan detta göras med en tunn lysande linje i till exempel neon, LED-list (lysdioder) eller fiberoptik som bryts på lämpliga ställen. Frilagda bokstäver och symboler passar oftast väl in i de flesta sammanhang. Bakgrundsbelysta (så kallad coronaeffekt) bokstäver och symboler kan ge en ökad läsbarhet liksom neonrör. Ett annat sätt att skylta är att använda själva skyltfönstret som exponering för skyltningen. Detta sätt att skylta påverkar inte byggnadens grundelement. Denna typ av skyltning Exempel på skyltning där upprepning, flera olika skylttyper med mera ger ett avvikande intryck i förhållande till byggnadens karaktär. Ett exempel där verksamheten helt underordnat sig byggnadens förutsättningar. Enda skyltningen är de små tavlorna vid sidan om entrén. De uppfällbara markiserna ramar in verksamheten. Verksamhetsutbredning kan visas genom markiser. I detta exempel hade ett annat färgval inneburit en mindre påverkan på fasaden. Upprepning av varumärke kan också ifrågasättas. Frilagda bokstäver och symboler fungerar bra i de flesta sammanhang. En verksamhets utbredning kan visas med en tunn lysande linje i till exempel neon. 8

9 är ej bygglovspliktig. Däremot bör denna skyltning utföras så att man ändå har en god genomsiktlighet. Skyltfönster får ej täckas över även om verksamhet ej pågår. Detta gäller även vid renoveringar. I dessa fall ska skyltfönstret ses som en levande del av stadsbilden och skyltningen utformas till något positivt. Varuskyltning på trottoar utanför butik i samband med blomsteraffärer, frukt- och grönsaksaffärer med flera tillåts ej med hänsyn till olägenheten för synsvaga och rörelsehindrade. förekommer olika typer och utformning av dessa i Falköping. På sikt bör enbart ett utförande eftersträvas. Skyltar som monteras på fasad kan innehålla information om verksamhet, till exempel läkare, tandläkare med flera. Sådana skyltar tillåts utan krav på bygglov om den utförs med maximala mått 15x25 centimeter. Skylten ska vara av polerat rostfritt stål med svart text. Nedfällbara jalusier av metall framför skyltfönster omfattas av bygglovplikt eftersom dessa påverkar fasadens utseende i hög grad. Täta jalusier tillåts ej. Gatunamnsskyltar utgör en speciell form av fasadskyltar. Idag Skyltlådor ger oftast ett klumpigt intryck och är svåra att anpassa till en byggnads arkitektur. Val av kulör, lådans djup och textens utformning påverkar dock helhetsintrycket. Genom att använda skyltfönstret påverkas inte byggnadens grundelement. Denna typ av skyltning är ej bygglovspliktig. Båda exempelen ovan har gjorts med god genomsiktlighet. Skyltar på skiva på fasaden utgör en diskret annonsering. Den högra är ett bra exempel på skylt som anpassats till byggnaden men ändå har ett egenvärde som skylt. Idag förekommer flera varianter av gatunamns- och kvartersskyltar. Gatunamnsskyltar byts på sikt till ett gemensamt utförande. 9

10 Utstående skyltar Denna typ av skyltar utgörs av endera flaggskyltar, konsolmonterade pendelskyltar, flaggor, banderoller, vepor eller fasta markiser. Utstående skyltar monteras vinkelrätt ut från fasad. Fördelen med denna skylttyp är att budskapet kan göras dubbelsidigt. Exempel på denna typ av skylt, se nedan. Normalt placeras dessa skyltar ovanför eller invid entrédörr. Tjocka ljuslådor i form av flaggskylt får ej förekomma. Vid utförande med ljuslåda bör skyltens kant ges fasadens kulör. Lådans konstruktion bör göras så tunn som möjligt. Så kallade plogskyltar, som visas i sned vinkel mot fasadens längslinje (se Scholl nedan), passar ofta ej in i stadsbilden och bör i så fall ersättas av en, vinkelrätt från fasaden, utstående skylt. Större flaggor med verksamhets- eller produktnamn kräver bygglov. Flaggstänger med nationsflaggan är dock ej bygglovpliktiga men enligt Plan- och Bygglagen likställs denna åtgärd med övriga bygglovpliktiga åtgärder varför flaggan ska placeras och utformas med hänsyn till stadsbilden. Banderoller och vepor är att se som evenemangsinformation och ges endast temporärt bygglov. Banderoller får ej fästas i belysningsstolpar utan enbart i speciella uppfästningsanordningar som till exempel vid Odenbadet. Vid placering ska underkant vara minst 4,7 meter ovan körbanan. Vepor kan anbringas dubbelsidigt på belysningsstolpar enligt princip i figur nedan. Maximala mått på vepor är 70x150 centimeter (BxH). Även här ska underkant monteras minst 4,7 meter över körbana. Vepor, får efter Plogskylt i samband med skyltband. Denna typ av skylt känns främmande i stadsbilden och hade kunnat ersättas av en flaggskylt. Exempel på en kombination av flaggskylt och pendelskylt som på ett bra sätt anpassats till byggnaden. Notera särskilt infästningsplattan på fasaden. Exempal på belyst flaggskylt som anpassats till byggnaden. 10

11 samråd med Tekniska kontoret, placeras längs Oden gatan från korsning med väg 46/47 i öster till korsning med Göteborgsvägen i väster. Fast monterade markiser omfattas av bygglovsplikt. Vid användning av markiser bör de planeras in så att form och kulör stämmer överens med fasaden i övrigt. I första hand bör markiser användas för solavskärmning och då följa fönsterindelningen. Utformningen ska göras enkel med markisväv eller likvärdigt i kulör som anpassas till fasaden i övrigt. Utstående skyltar monteras med underkant minst 2,2 meter ovan mark vid trottoar eller gångbanan och maximalt 1,0 meter ut från fasad inklusive konsol. Vid körbana ska skyltens underkant monteras minst 5,5 meter ovan mark. Takmonterade skyltar utförda som frilagda bokstäver, skyltlådor eller neonrör på ställning. Dessa skyltar får ej förekomma enligt detta program då de förändrar intrycket av fasaden och bidrar till en annan skala än vad den småskaliga stadens byggnation tillåter. Uppfällbara markiser omfattas ej av bygglovsplikt men ska ändå enligt Plan- och Bygglagen utformas så att de stäms av med fasaden och dess kulör. Detta bör ske i samråd med fastig hetsägare och bygglovarkitekt. Banderoller föreslås möjliga som evenemangsinformation längs Odengatan. Fastmonterade markiser är bygglovspliktiga. Flaggor och vepor/banderoller kräver bygglov. De sistnämnda ges endast temporärt bygglov. Exempel på en variant av pendelskylt med belysning. Takskyltar tillåts ej enligt detta program då de inte bedöms passa in i den skala som stadsrummet har i Falköping. Exempel på en konsolmonterad pendelskylt. 11

12 Fristående skyltar Denna typ av skyltar kan utgöras av plana skyltar eller ljuslådor på ställning. Den typ som utgörs av ljuslådor på ställning kan antingen vara digitala, mekaniska eller analoga. Fristående skyltar kan också vara pyloner (skylt och ställning integrerade), trottoarpratare (lös, plan skylt som ställs direkt på marken) eller tidningsställ med mera. Trottoarpratare och liknande skyltar får ej förekomma med hänsyn dels till stadsbilden och dels till olägenheten för synsvaga och rörelsehindrade. Tidningsställ, typ gratistidningar, får placeras endast på därför speciellt anvisade platser som är knutna till kollektivtrafikens knutpunkter. Vägvisningsskyltar på stolpe för gångtrafikanter är en annan typ av fristående skylt. Dessa föreslås placeras på några platser i stadskärnan och ge ledning till viktigare målpunkter. Skylten bör utformas enligt anvisningar i Skyltprogram för kommunala skyltar. Byggplatsskyltar utgör ytterligare en typ av skyltar. Sådan skylt kan ingå i beslut om bygglov för själva byggnationen om sökanden begär det. Kravet är då att byggplatsskylten ska anbringas på omgivande inhägnad eller inom byggplatsen. Vid större skyltar söks tidsbegränsat bygglov. Allmänna affischtavlor finns på några platser i staden. Dessa byts ut mot nya enligt anvisningar i Skyltprogram för kommunala skyltar. Fristående skyltar förekommer främst i den perifera stadsmiljön, då dessas storlek och utseende är svåra att anpassa till stadskärnan. Vägvisningsskyltar vänder sig främst till gångtrafikanter. Exempel på trottoarpratare, fristående och flyttbara skyltar som står direkt på marken. Exempel på identifikationsskylt för parkeringsrader. Exempel på tavla där affischering är tillåten. 12

13 Belysning av skyltar Inom den centrala delen av staden råder en skala som gör att stora, lysande eller belysta skyltar inte krävs för att uppmärksammas. Därför bör belysning anpassas vad avser ljusstyrka och färgtemperatur så att trafikanter och boende inte störs. Sätten att använda belysning vid skyltning är många. Plana skyltar eller text direkt på fasad kan belysas med utifrån lysande armaturer. Vid skyltlådor eller frilagda bokstäver kan bokstäverna göras lysande genom invändigt placerade ljuskällor. Om bokstäverna görs i ogenomskinligt material kan en bakomliggande ljuskälla användas för att åstadkomma att bara själva tecknets kant blir lysande (outline-effekt) eller så att bokstäverna framträder som mörka silhuetter (corona-effekt). Genom LED-ljuskällornas utveckling kan annan typ av belysning ordnas vid skyltar av genomskinligt material där ljuset kan skickas in från skyltens kant. Neonskyltar kan ofta medföra en vacker och anpassad skyltning. Se exempel nedan. Det är ofta vanligt att alltför mycket ljus strömmar ut från en skylt eller en belyst skyltyta. Var därför uppmärksam vid ljussättningen så att skylten ej dominerar i miljön. Detta förhållande uppstår ofta vid armaturer anbringade på armar och skyltlådor med invändig belysning. En traditionell neonskylt utgör nattetid ett bra exempel på skyltbelysning. Armaturer på armar som lyser in mot fasaden. Ofta ger denna typ av belysning för mycket ljus nattetid och armaturernas färgsättning och utseende stör intrycket under dagtid. Exempel på fristående bokstäver med bakomliggande belysning som får bokstäverna att framträda som mörka siluetter. En dubbelsidig skylt där invändigt monterad belysning ger en bra kontrast mellan budskap och bakgrundsskylt. 13

14 Principer och riktlinjer vid skyltning Detta bör du tänka på Anpassa skylt inklusive eventuell belysning till byggnad och gatumiljö så att skyltens utformning, kulör och format underordnar sig dessa. Detta ska även omfatta infästningsmaterial, kablar och eventuell reläer med mera. Placera skylt i direkt anslutning till den egna verksamheten (får ej vara varumärkesinformation och dylikt). Antal skyltar bör hållas nere till ett minimum. Framhäv byggnadens kvaliteter genom att placera skylten med hänsyn till hela fasaden och gaturummet. Placeringen utförs med hänsyn till fönster- och dörraxlar på fasaden. Skyltar placeras i första hand i fasadbandet ovan fönster och dörrar och under listen till första våningen. Undvik standardlösningar. Anpassa skyltningen så att den passar både verksamheten och omgivningen. Tänk på att utforma skylten med tillräcklig bärförmåga, stadga och beständighet. Hänvisningsskyltar, det vill säga skyltar som visar vägen till verksamhet längre bort, tillåts endast undantagsvis (till exempel för allmän service som vårdcentral, bibliotek, kommunhus med flera). Skylt med reklambudskap som inte har anknytning till platsen får bara placeras på platser avsedda för allmän reklam. Samråd med fastighetsägare och bygglovarkitekt och använd riktlinjerna i detta program. Ett bra exempel där skyltningen helt har underordnat sig själva byggnaden. Flaggskylten hade gärna fått vara tunnare och placerad över dörren för bättre balans. Ett rörigare exempel. Skyltband, som dock placerats på rekommenderad höjd samt i stil och färg passar med fasaden. Färre skyltar kring entrén och möblemanget hade gett ett renare helhetsintryck. Ett bra exempel på skyltning där kaféverksamhet flyttat in i en tidigare guldsmedsbutik. Här finns inget ytterligare behov av skyltning utöver den underordnade annonsering som görs i fönstren. Skyltning av verksamheten via dess fönster ger en positiv stadsbild där byggnadens fasad i högre grad kan upplevas av den förbipasserande. 14

15 Använd inte följande På allmän platsmark är all skyltning förbjuden med undantag av därför avsedda platser och/eller anordningar, Lösa skyltar typ trottoarpratare, vippskylt eller sandwichskylt får ej förekomma. Skyltar får ej placeras så att gaturenhållning, snöröjning och handikappanpassning försvåras. Banderoller och vepor ges enbart temporärt bygglov. Dessa får därefter endast anbringas på speciella anordningar eller platser. Utsiktsstråk i gaturummet får inte störas av en skylts placering. Tänk på trafiksäkerheten vid konstruktion och placering. Rörlig, bildväxlande eller blinkande skylt får ej sättas upp i stadskärnan. Onödig upprepning av budskap tillåts inte. Vid större infarter och trafikleder får skylt inte placeras inom 50 meter från yttre körbanekant. Byggnadens struktur och formspråk får inte brytas av en skylts placering. Skylt får inte monteras på pilastrar, burspråk och andra viktiga fasaddetaljer. Tre olika skyltar med olika principer och utseende ger ett förvirrande intryck. Skyltband som inte bryter vid bygg nadens hörn och skyltning som ej underordnar sig byggnaden. Mindre lyckat exempel där en tilltänkt verksamhet maskerat ett av fönstren med gråpapp. I de intilliggande fönstren har en tillfällig skylt satts upp som informerar om kommande verksamhet. Takskyltar tillåts ej. De passar inte in i den skala som stadsrummet har i Falköping. Skyltar som ej harmoniserar med byggnaden och annonserar en verksamhet med likt skyltvärde. Exempel där skyltningen förvanskar byggnadens karaktär så väl till utförande som kulör. Här har dessutom byggnadens sockel försetts med information. 15

16

Skyltprogram. för centrala Falköpings Stad. Antagandehandling. Godkänd av Byggnadsnämnden 2011-02-24 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-04-26

Skyltprogram. för centrala Falköpings Stad. Antagandehandling. Godkänd av Byggnadsnämnden 2011-02-24 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-04-26 Skyltprogram för centrala Falköpings Stad Antagandehandling 2011 04 26 Godkänd av Byggnadsnämnden 2011-02-24 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-04-26 Beställare: Projektledare: Medarbetare: Konsult: Uppdragsledare:

Läs mer

Skyltprogram för Gävle kommun

Skyltprogram för Gävle kommun Skyltprogram för Gävle kommun BYGG & MILJÖ GÄVLE Bakgrund De första skyltarna var varuprover som sattes upp utanför butiken. Idag hänger inga riktiga bullar över bageriets ingång, men ibland en kringla

Läs mer

SKYLTPROGRAM FÖR KUNGSBACKA. RÅD och RIKTLINJER

SKYLTPROGRAM FÖR KUNGSBACKA. RÅD och RIKTLINJER SKYLTPROGRAM FÖR KUNGSBACKA RÅD och RIKTLINJER INNEHÅLL Skyltar i Kungsbacka centrum s. 4 Skyltar i verksamhetsområden och köpcentrum s. 7 Skyltar i kommundelscentrum s. 7 Skyltar på landsbygden s. 8 Olika

Läs mer

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar i Inledning Ett spännande stadsliv bygger på mångfald i former, färger och rörelser både på marken och på omgivande byggnader. Men för att inte mångfalden ska

Läs mer

Rätt skylt på rätt plats

Rätt skylt på rätt plats Rätt skylt på rätt plats Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sundbybergs stad Antaget av... Innehåll Skyltning i Sundbyberg 3 Rätt skylt på rätt plats 4 Placering 5 Utformning 6 Skyltexempel 7 Skyltar

Läs mer

SKYLTNINGSPROGRAM I KALIX CENTRUM. Upprättad februari 2011 av Anna-Karin Horney Näringslivsenheten Kalix kommun

SKYLTNINGSPROGRAM I KALIX CENTRUM. Upprättad februari 2011 av Anna-Karin Horney Näringslivsenheten Kalix kommun SKYLTNINGSPROGRAM I KALIX CENTRUM Upprättad februari 2011 av Anna-Karin Horney Näringslivsenheten Kalix kommun Allmän beskrivning En upprustning av Kalix centrum innebär en standardhöjning av markbehandling

Läs mer

Skyltprogram för Lidingö stad Råd och riktlinjer

Skyltprogram för Lidingö stad Råd och riktlinjer Skyltprogram för Lidingö stad Råd och riktlinjer Innehållsförteckning Vad är och varför har vi ett skyltprogram?... 3 Övergripande råd och riktlinjer... 4 Olika typer av skyltar... 5 Särskilda riktlinjer...

Läs mer

Skyltar. Riktlinjer för Helsingborg

Skyltar. Riktlinjer för Helsingborg Skyltar Riktlinjer för Helsingborg STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SKYLTAR Helsingborgs stad har som mål att skapa en positiv stadsmiljö. Vi tycker det är viktigt att lyfta fram hur affärer, butiker och verksamheter

Läs mer

Riktlinjer för skyltar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:

Riktlinjer för skyltar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen: Riktlinjer för skyltar Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen: Förord Skyltar är en viktig del i upplevelsen av det offentliga rummet. Placering och utformning av skyltar har stor betydelse

Läs mer

Skyltprogram. Råd och riktlinjer. ljusdal.se. Samhällsutvecklingsförvaltningen Ljusdals kommun

Skyltprogram. Råd och riktlinjer. ljusdal.se. Samhällsutvecklingsförvaltningen Ljusdals kommun Ljusdals Kommun Skyltprogram Råd och riktlinjer Samhällsutvecklingsförvaltningen Ljusdals kommun ljusdal.se En gång i tiden var Ljusdal känt för sina fina skyltar i neon. Flera av dessa finns faktiskt

Läs mer

Skyltar. Riktlinjer för skyltning i Landskrona

Skyltar. Riktlinjer för skyltning i Landskrona Skyltar Riktlinjer för skyltning i Landskrona Innehåll 1 Skyltar i Landskrona... 1 2 Allmänna riktlinjer för skyltning... 2 3 När behöver jag söka bygglov?... 4 3.1 Skyltar som kräver bygglov... 4 3.2

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKYLTNING

RIKTLINJER FÖR SKYLTNING TANUMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för butiks-/fastighets- och skyltägare, skyltdesigner/tillverkare och beaktas med fördel redan i ett tidigt skede. Riktlinjerna

Läs mer

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för kommunen när det gäller bedömning av bygglov, upplåtelse av mark och yttrande till polisen för nyttjande av offentlig

Läs mer

Mölndals Skyltpolicy. En vägledning VID bygglovsprövning

Mölndals Skyltpolicy. En vägledning VID bygglovsprövning Mölndals Skyltpolicy En vägledning VID bygglovsprövning 1 Innehåll Bakgrund Skyltar i stadsmiljö Skyltar i landskapsmiljö Skyltar i industriområden Olika typer av skyltar Principer för skyltning Måttsättning

Läs mer

Riktlinjer för skyltning i Sollentuna kommun

Riktlinjer för skyltning i Sollentuna kommun Riktlinjer för skyltning i Sollentuna kommun www.sollentuna.se 1 Innehållsförteckning Skyltning i Sollentuna...3 Generella regler... 3 Omgivningens betydelse...4 Olika typer av skyltar...5 Fasadskyltar...

Läs mer

OM SKYLTNING. Riktlinjer för skyltar i Uppsala stad. Biografen Royal på Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Foto: Dan Pettersson

OM SKYLTNING. Riktlinjer för skyltar i Uppsala stad. Biografen Royal på Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Foto: Dan Pettersson OM SKYLTNING i Uppsala Riktlinjer för skyltar i Uppsala stad. Kontoret för samhällsutveckling Foto: Dan Pettersson Biografen Royal på Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Innehållsförteckning Förord Allmänt om

Läs mer

Samhällsutvecklingsförvaltningen i Arjeplogs kommun. Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun

Samhällsutvecklingsförvaltningen i Arjeplogs kommun. Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun Riktlinjer för skyltning inom Arjeplogs kommun Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för kommunen när det gäller bedömning av bygglov, upplåtelse av mark och yttrande till polisen för nyttjande av offentlig

Läs mer

Skyltning i Kumla Råd och riktlinjer

Skyltning i Kumla Råd och riktlinjer Skyltning i Kumla Råd och riktlinjer Antagen av kommunstyrelsen 2014-09-03, 116 Innehållsförteckning Inledning 1 Uppfö ljning 1 Skyltar i olika miljöer 2 Skyltar i Kumla centrum 2 Skyltar i böstadsömra

Läs mer

Skyltpolicy. För UDDEVALLA KOMMUN

Skyltpolicy. För UDDEVALLA KOMMUN Skyltpolicy För UDDEVALLA KOMMUN Allmänt om skyltning Utformning Vad säger lagen Byggnadsnämndens riktlinjer 24 april 1998 Reviderad Miljö och stadsbyggnad 20 februari 2003 2 (12) Skyltpolicy för Uddevalla

Läs mer

Skylten och dess belysning

Skylten och dess belysning Inledning Bebyggelsen längs Storgatan och Rådhustorget är en för kulturminnesvården intressant miljö. När man tillverkar och sätter upp en ny skylt bör man tänka på denna miljö och anpassa skyltningen.

Läs mer

SKYLTPROGRAM. Byggnadskontoret

SKYLTPROGRAM. Byggnadskontoret SKYLTPROGRAM Byggnadskontoret 2016 INNEHÅLL Inledning... Syfte... Karaktär för fasadskyltar... Tillgänglighet... Traiksäkerhet... Brandskydd... Tillstånd Allmän plats... Bygglov... Markupplåtelse... Offentlig

Läs mer

Skyltning i Sala SALA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA

Skyltning i Sala SALA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA SALA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA SALA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA KOMMUN FÖRORD Den 14 november 2007 gav Bygg- och miljönämnden i uppdrag åt bygg- och miljöförvaltningen att se

Läs mer

Skyltpolicy. för Årjängs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-07

Skyltpolicy. för Årjängs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-07 www.arjang.se Skyltpolicy för Årjängs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-07 Innehåll Inledning 4 När behövs tillstånd? 4 Allmänna riktlinjer 4 Centrumområden i tätorterna 4 Industriområden och

Läs mer

Riktlinjer för skyltar. i Stenungsunds kommun

Riktlinjer för skyltar. i Stenungsunds kommun Riktlinjer för skyltar i Stenungsunds kommun Typ av dokument Beslut av Beslutsdatum Dnr Riktlinjer Kommunfullmäktige 2016-09-19 0064/16 Dokumentägare Giltighetstid Reviderad Samhällsbyggnadschef Tills

Läs mer

SKYLTPOLICY FÖR CENTRALA TROLLHÄTTAN Råd och riktlinjer för fasadskyltning

SKYLTPOLICY FÖR CENTRALA TROLLHÄTTAN Råd och riktlinjer för fasadskyltning SKYLTPOLICY FÖR CENTRALA TROLLHÄTTAN Råd och riktlinjer för fasadskyltning Gemensam miljö Stadens offentliga platser har mycket stor betydelse för intrycket av stadens miljö. För utvecklingen av hela staden

Läs mer

Riktlinjer för skyltar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:GODKÄNDA AV BN , ANTAGNA AV KS

Riktlinjer för skyltar. Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:GODKÄNDA AV BN , ANTAGNA AV KS Riktlinjer för skyltar Perstorps kommun Samhällsbyggnadsförvaltningen Antagen:GODKÄNDA AV BN 2015-04-23 60, ANTAGNA AV KS 2015-05-20 81 Förord Skyltar är en viktig del i upplevelsen av det offentliga rummet.

Läs mer

SKYLTPOLICY FÖR PAJALA KOMMUN

SKYLTPOLICY FÖR PAJALA KOMMUN SKYLTPOLICY FÖR PAJALA KOMMUN RÅD OCH RIKTLINJER FÖR SKYLTNING FRAMTAGEN AV PLAN OCH MILJÖENHETEN 2012 PÅ UPPDRAG AV PLAN- OCH MILJÖNÄMNDEN Bildkollage på välutformade skyltar i Pajala tätort. 1 SKYLTAR

Läs mer

Skyltprogram. Antaget i Bygg- och miljönämnden 2015-06-11

Skyltprogram. Antaget i Bygg- och miljönämnden 2015-06-11 Skyltprogram Antaget i Bygg- och miljönämnden 2015-06-11 Skyltprogram för Upplands-Bro kommun Medverkande från Upplands-Bro kommun: Viktoria Pettersson, Cecila Narström, Ingela Sydstrand Sandgren, Ylva

Läs mer

Skyltpolicy för Örkelljunga kommun. Råd och riktlinjer, version 2016

Skyltpolicy för Örkelljunga kommun. Råd och riktlinjer, version 2016 Skyltpolicy för Örkelljunga kommun Råd och riktlinjer, version 2016 Skyltolicyn är framtagen av samhällsbyggnadsförvaltningen. Skyltpolicyn antogs av Samhällsbyggnadsnämnden 2016-10-03 82 Innehållsförteckning

Läs mer

Sida1. www.hassleholm.se. Stadsbyggnadskontoret. Skyltpolicy. Hässleholms kommun 2013

Sida1. www.hassleholm.se. Stadsbyggnadskontoret. Skyltpolicy. Hässleholms kommun 2013 Sida1 www.hassleholm.se Stadsbyggnadskontoret Skyltpolicy Hässleholms kommun 2013 Inledning Hässleholms kommun vill med denna skyltpolicy verka för en god dialog mellan verksamhetsutövare och kommunen.

Läs mer

PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER. Skyltar i Örebro. Riktlinjer i Örebro kommun

PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER. Skyltar i Örebro. Riktlinjer i Örebro kommun PROGRAM POLICY STRATEGI HANDLINGSPLAN RIKTLINJER Skyltar i Örebro. Riktlinjer i Örebro kommun Örebro kommun DATUM DNR orebro.se 2015-11-11 Bn 706/2014 2 RIKTLINJER FÖR SKYLTAR PROGRAM Uttrycker värdegrund

Läs mer

Skyltprogram Eldsund. Strängnäs Kommun 2012 05 29. Utopia Arkitekter

Skyltprogram Eldsund. Strängnäs Kommun 2012 05 29. Utopia Arkitekter Skyltprogram Eldsund Strängnäs Kommun 2012 05 29 Allmänt Skiftande miljöer har skiftande förutsättningar. Skyltprogrammet är ett verktyg i arbetet med utformning och placering av skyltar. Skyltprogrammet

Läs mer

Byggnadskontoret 2015 SKYLTPROGRAM

Byggnadskontoret 2015 SKYLTPROGRAM Byggnadskontoret 2015 SKYLTPROGRAM INNEHÅLL Inledning... Syfte... Tillstånd Bygglov... Markupplåtelse... Fasadskyltar... Fria bokstäver... Hel skylt... Flaggskylt... Banderoll... Vimplar... 4 4 4 5 6 6

Läs mer

Enkelhet är en dygd. Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer MARS 2014

Enkelhet är en dygd. Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer MARS 2014 Enkelhet är en dygd Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer MARS 2014 SYFTE Så skapar vi skyltning som fungerar Reklam och skyltar är en del av det som gör staden till stad, som ger den liv

Läs mer

Riktlinjer för uppsättning av skyltar

Riktlinjer för uppsättning av skyltar Riktlinjer för uppsättning av skyltar Beslutade av Miljö- och samhällsnämnden 2010-12-15 Reviderad 2013-02-20 Allmänt om skyltning Skyltar ska anpassas i storlek, utförande och innehåll till platsen, det

Läs mer

Samrådshandling. Katrineholm - stadens skyltar. Råd & Riktlinjer

Samrådshandling. Katrineholm - stadens skyltar. Råd & Riktlinjer Samrådshandling Katrineholm - stadens skyltar Råd & Riktlinjer Innehållsförteckning Inledning Sid 5 Varför skylta? 6 Några vanliga skyltar 8 Tillfälliga reklamanordningar 11 Skyltning i stadskärnan 12

Läs mer

Skyltprogram för kommunala skyltar

Skyltprogram för kommunala skyltar Skyltprogram för kommunala skyltar 2013 02 21 Projektgrupp: Uppdragsledare: Eva-Marie Samuelson, planarkitekt Conny Svensson, informationschef Sivan Tegnhammar, informatör Magnus Sundén, näringslivschef

Läs mer

SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN Råd & riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Hjo kommun. Antagen av kommunens byggnadsnämnd 2013-12-10 123

SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN Råd & riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Hjo kommun. Antagen av kommunens byggnadsnämnd 2013-12-10 123 SKYLTPOLICY FÖR HJO KOMMUN Råd & riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Hjo kommun Antagen av kommunens byggnadsnämnd 2013-12-10 123 2 Typritning skyltar i centrummiljön Upprättat av Hjo

Läs mer

Råd och riktlinjer för. Sk y lta r. i Sundsvalls stenstad. Skylta vackert. Stadsmiljöprogram för sundsvalls stenstad Bilaga 2. Reviderad 2010-10-xx

Råd och riktlinjer för. Sk y lta r. i Sundsvalls stenstad. Skylta vackert. Stadsmiljöprogram för sundsvalls stenstad Bilaga 2. Reviderad 2010-10-xx Råd och riktlinjer för Sk y lta r i Sundsvalls stenstad Skylta vackert Stadsmiljöprogram för sundsvalls stenstad Bilaga 2 Reviderad 2010-10-xx 1 In n e h å l l Sk y lt p ro g r a m 3 Bygglov mm 3 Ma r

Läs mer

SKYLTPROGRAM. Råd och riktlinjer för skyltning i Lunds kommun

SKYLTPROGRAM. Råd och riktlinjer för skyltning i Lunds kommun SKYLTPROGRAM Råd och riktlinjer för skyltning i Lunds kommun 2 Skyltprogram för Lunds kommun Innehåll Skyltprogrammets syfte 3 Om utformning och placering av skylt 3 Råd och riktlinjer 4 Allmänt 4 Skyltens

Läs mer

SKYLTNING. Riktlinjer för Gnesta kommun. Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015

SKYLTNING. Riktlinjer för Gnesta kommun. Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015 SKYLTNING Riktlinjer för Gnesta kommun Upprättad av Samhällsbyggnadsförvaltningen 2015 INNEHÅLL sid 3 sid 3 sid 3 sid 3 sid 4 sid 4 sid 5 sid 6 sid 6 sid 7 sid 9 sid 9 sid 9 sid 10 sid 10 sid 10 sid 10

Läs mer

Skyltprogram Mjölby Kommun Råd & Riktlinjer

Skyltprogram Mjölby Kommun Råd & Riktlinjer Skyltprogram Mjölby Kommun Råd & Riktlinjer Antaget av byggnads- och räddningsnämnden 2013-02-25 33 reviderat i mars inför antagande i kommunfulläktige 2013-05-21 56 Medverkande: Mjölby kommun Magnus Petersson,

Läs mer

Skyltpolicy 2013 för Sunne kommun, Värmlands län. Remissutgåva

Skyltpolicy 2013 för Sunne kommun, Värmlands län. Remissutgåva Skyltpolicy 2013 för Sunne kommun, Värmlands län Remissutgåva Juli 2013 Innehållsförteckning Inledning...4 Vad är en skylt? När behöver den tillstånd?...5 Plan- och bygglagen (2010:900) och plan- och byggförordningen

Läs mer

Skyltning på KTH Planering och beskrivning

Skyltning på KTH Planering och beskrivning Denna sida skall tas bort i produktionen Skyltning på KTH Planering och beskrivning Del 2 Fasadskyltning 2014-11-14 1 2 Innehåll Del 2 - fasadskyltning 5 6 7 8 9 11 12 13 Inledning Planering och anskaffning

Läs mer

Enkelhet är en dygd. Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer

Enkelhet är en dygd. Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer Enkelhet är en dygd Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer SYFTE Så skapar vi skyltning som fungerar Reklam och skyltar är en del av det som gör staden till stad, som ger den liv och puls.

Läs mer

regler och vägledning för skyltar

regler och vägledning för skyltar SKYLTPOLICY regler och vägledning för skyltar En attraktiv stad för alla Skyltar är en viktig del i stadsmiljön och dess utformningen har stor betydelse för att skapa attraktiva stads- och bebyggelsemiljöer.

Läs mer

Råd och riktlinjer för. Skyltar i Sundsvalls stenstad. Skylta. vackert. Stadsbyggnadskontoret. Stadsmiljöprogram för sundsvalls stenstad Bilaga 2

Råd och riktlinjer för. Skyltar i Sundsvalls stenstad. Skylta. vackert. Stadsbyggnadskontoret. Stadsmiljöprogram för sundsvalls stenstad Bilaga 2 Råd och riktlinjer för Skylta Skyltar i Sundsvalls stenstad vackert SUNDSVALL S KOMMUN Stadsbyggnadskontoret Stadsmiljöprogram för sundsvalls stenstad Bilaga 2 skylta så här... 1. Diskret, vacker logga

Läs mer

Styrdokument. Beslutad av Kommunfullmäktige Reviderad av Kommunstyrelsen

Styrdokument. Beslutad av Kommunfullmäktige Reviderad av Kommunstyrelsen Skyltpolicy 2017 Styrdokument Dokumenttyp Policy Beslutad av Kommunfullmäktige 2009-11-25 119 Dokumentansvarig Verksamhetschef Samhällsbyggnad Reviderad av Kommunstyrelsen 2017-04-03 79 Inledning Eda kommun

Läs mer

Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sollentuna

Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sollentuna Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sollentuna Antagna av miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-14 Innehåll Bakgrund sid 3 Omgivningens betydelse sid 3 Stationsmiljöer och centrumområden Bostadsområden

Läs mer

Riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Norrköpings kommun

Riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Norrköpings kommun Riktlinjer för utformning och placering av skyltar i Norrköpings kommun Diarienummer BMN 2014/0060 Antagen av byggnads- och miljöskyddsnämnden 2015-06-17 125 Ersätter Riktlinje för utformning av skyltar,

Läs mer

STADENS SKYLTAR. och försäljning på allmän plats

STADENS SKYLTAR. och försäljning på allmän plats STADENS SKYLTAR och försäljning på allmän plats SAMRÅDSHANDLING FEBRUARI 2016 INNEHÅLL Stadens skyltar...4 Reklam i staden...4 Olika typer av skyltar...5 Skyltar och dess belysning...10 Skyltars placering...

Läs mer

Riktlinjer för SKYLTAR PÅ ALLMÄN PLATS

Riktlinjer för SKYLTAR PÅ ALLMÄN PLATS Riktlinjer för SKYLTAR PÅ ALLMÄN PLATS Skyltar betyder här även affischtavlor, vepor, flaggor m.m. GODKÄNDA AV STADSBYGGNADSNÄMNDEN OCH TEKNISKA NÄMNDEN MAJ 2006 Gatukontoret, Stadsbyggnadskontoret Maj

Läs mer

Skyltprogram. Skyltprogram. för stadsrum i Göteborg

Skyltprogram. Skyltprogram. för stadsrum i Göteborg Skyltprogram Skyltprogram för stadsrum i Göteborg Innehåll Inledning 3 Skyltar i stadsrummet 4 Att synas väl 4 Att vara en del av det hela 5 Olika miljöer olika krav 6 Bygglovpliktig skyltning 6 Fasadskyltar

Läs mer

Skyltprogram Brf. Kungsklippan

Skyltprogram Brf. Kungsklippan 2015 Skyltprogram Brf. Kungsklippan Merja Krank Zenit Arkitekter AB 2015 11 11 Rev. 160107 1 Allmänt om lokala skyltprogram Fastighetsägare, som vill ha en sammanhållen skyltning, kan upprätta ett lokalt

Läs mer

Handläggningsrutin för uteserveringar. Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85

Handläggningsrutin för uteserveringar. Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85 Handläggningsrutin för uteserveringar Fastställd av Samhällsnämnden 2011-04-07 85 UTESERVERING ELLER SOMMARVERANDA? Uteservering - Står direkt på marken (lägre uppbyggnader accepteras endast i undantagsfall

Läs mer

Skyltprogram Mjölby Kommun 2015 Råd & Riktlinjer

Skyltprogram Mjölby Kommun 2015 Råd & Riktlinjer Skyltprogram Mjölby Kommun 2015 Råd & Riktlinjer Antaget av kommunfullmäktige 2013-05-21 56 Revidering antagen av kommunfullmäktige 2015-mm-dd xx Medverkande i revidering av Skyltprogrammet 2015 har varit

Läs mer

Skyltpolicy för Eda kommun. Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö

Skyltpolicy för Eda kommun. Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö Skyltpolicy för Eda kommun Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö Byggnadsnämnden december 2005 2 1. Allmänt om skyltning Skyltar och reklam av olika slag är ett etablerat inslag i stadsbilden.

Läs mer

Gestaltningsprogram för Ronneby stadskärna. Helena Sandberg, planarkitekt David Gillanders, stadsarkitekt Karin Svensson, planarkitekt

Gestaltningsprogram för Ronneby stadskärna. Helena Sandberg, planarkitekt David Gillanders, stadsarkitekt Karin Svensson, planarkitekt Gestaltningsprogram för Ronneby stadskärna Helena Sandberg, planarkitekt David Gillanders, stadsarkitekt Karin Svensson, planarkitekt Vad är ett gestaltningsprogram? En vägledning för hur vi kan forma

Läs mer

Råd och riktlinjer för. Skyltar. i Härnösand

Råd och riktlinjer för. Skyltar. i Härnösand Råd och riktlinjer för Skyltar i Härnösand Antaget av Samhällsnämnden den 17 oktober 2013 Innehåll Inledning 3 Generella riktlinjer för utformning/gestaltning 3 Bygglov 3 Markupplåtelse 4 Skylttyper 4

Läs mer

SKYLTPROGRAM FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

SKYLTPROGRAM FÖR ÖCKERÖ KOMMUN SKYLTPROGRAM FÖR ÖCKERÖ KOMMUN INLEDNING Öckerö är en kommun med förhållandevis många miljöer fördelade på alla öar som visar var de finns och att besökare hittar. En bra planerad och väl utförd skyltning

Läs mer

En god SKYLTNING. Bestämmelser för skyltning inom Uddevalla Kommun. Bestämmelserna är antagna av Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden

En god SKYLTNING. Bestämmelser för skyltning inom Uddevalla Kommun. Bestämmelserna är antagna av Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden En god SKYLTNING Bestämmelser för skyltning inom Uddevalla Kommun Bestämmelserna är antagna av Miljö- och Stadsbyggnadsnämnden 2014-08-21 4 Innehållsförteckning INLEDNING... - 2 - LAGARNA SOM STYR... -

Läs mer

Riktlinjer för skylt- och ljusanordningar i Vetlanda kommun

Riktlinjer för skylt- och ljusanordningar i Vetlanda kommun 1 (15) Riktlinjer för skylt- och ljusanordningar i Vetlanda kommun Dokumenttyp: Riktlinje Beslutad av: Miljö- och byggnämnden (2016-05-03 75) Gäller för: Alla kommunens verksamheter Giltig fr.o.m.: 2016-05-03

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats 2013-04-18 1(6) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för skyltning på offentlig plats Riktlinjerna gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar,

Läs mer

Riktlinjer för skyltning

Riktlinjer för skyltning Riktlinjer för skyltning Huvuddokument Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Riktlinjer för skyltning Riktlinjer Kommunstyrelsen Dokumentansvarig/processägare Version Senast reviderad

Läs mer

SKYLTPROGRAM Råd och regler vid skyltning Skyltprogram upprättat i februari år 2000 Miljö- och Plankontoret Rättviks kommun

SKYLTPROGRAM Råd och regler vid skyltning Skyltprogram upprättat i februari år 2000 Miljö- och Plankontoret Rättviks kommun SKYLTPROGRAM Råd och regler vid skyltning Skyltprogram upprättat i februari år 2000 Miljö- och Plankontoret Rättviks kommun Innehållsförteckning Allmänt om skyltar 2 Skylten som en del i helheten 3 Skyltbelysning

Läs mer

SKYLTPROGRAM. Antaget av stadsbyggnadsnämnden den 24 september 2008 SBN/2008:310

SKYLTPROGRAM. Antaget av stadsbyggnadsnämnden den 24 september 2008 SBN/2008:310 Antaget av stadsbyggnadsnämnden den 24 september 2008 SBN/2008:310 Innehåll Inledning...2 Solna stads policy för skyltar Lagar och regler...2 Inom detaljplanelagt område Utanför detaljplanelagt område

Läs mer

Riktlinjer för skyltning

Riktlinjer för skyltning Arvidsjaurs kommun Riktlinjer för skyltning 2016-01-04 Riktlinjer för skyltning Dessa riktlinjer har tagits fram av Arvidsjaurs kommun tillsammans med Företagarna i Arvidsjaur. Företagarna, Polisen, Trafikverket,

Läs mer

Skyltar. Fasad. Samhalls logotypskyltar är avsedda att utföras i färg. Vid praktiska problem, kontakta alltid Stab Kommunikation. SAMHALL PROFILMANUAL

Skyltar. Fasad. Samhalls logotypskyltar är avsedda att utföras i färg. Vid praktiska problem, kontakta alltid Stab Kommunikation. SAMHALL PROFILMANUAL 3.8 Skyltar 3.8.1 Fasad 3.8.2 Val av fasad 3.8.3 Val av storlek 3.8.4 Placering på yta 3.8.5 Placering på färg och material 3.8.6 Placering i grupp 3.8.7 Utomhus varumärkesskylt 3.8.8 Utomhus hänvisningsskyltar

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun Riktlinjer för skyltning på offentlig plats i Eslövs kommun Riktlinjerna i den här foldern gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar, torg,

Läs mer

Skyltpolicy. Policy. Miljö- och byggnadsnämnden KF 13/2017, Erik Liedner

Skyltpolicy. Policy. Miljö- och byggnadsnämnden KF 13/2017, Erik Liedner Skyltpolicy Policy Diarienummer: Dokumentansvarig: Beredande politiskt organ: Beslut: Giltighetstid: Handläggare: KS2016/1778 Planchef Miljö- och byggnadsnämnden KF 13/2017, 2017-02-02 2019-12-31 Erik

Läs mer

Skyltpolicy för Ragunda kommun Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö

Skyltpolicy för Ragunda kommun Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö Skyltpolicy för Ragunda kommun Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö Bygg- och miljönämnden 2011-03-08 Skyltpolicy Ragunda kommun 1 1. Allmänt om skyltning Skyltar och reklam av olika slag är

Läs mer

Skyltpolicy Juni 2013

Skyltpolicy Juni 2013 Skyltpolicy Juni 2013 Policyn har godkänts i kommunfullmäktige 2013-05-17 Österåkers kommun, Samhällsbyggnadsförvaltningen Organisation Fotografier: Omslagsbilder: Tryckt: Stockholm 2013 Postadress: Samhällsbyggnadsförvaltningen,

Läs mer

KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl.

KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM. Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl. KS-Plan 12/2006 Antagandehandling 2007-02-27 GESTALTNINGSPROGRAM Detaljplan för Söderby Huvudgård 2:43 m.fl. Bakgrund Platsen utgör en del av entrén till Haninge och dess gestaltning är viktig som en del

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

SKYLTPOLICY. FÖR STRÖMSTADS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-22 40

SKYLTPOLICY. FÖR STRÖMSTADS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-22 40 SKYLTPOLICY FÖR STRÖMSTADS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-22 40 SKYLTAR GATUPRATARE FASADSKYLTAR SYMBOLSKYLTAR RIKTLINJER SKYLTFÖNSTER PYLONSKYLTAR SKYLTLOV FLAGGOR AFFISCHER VARUSKYLTNING

Läs mer

SKYLTNING I NYKVARNS KOMMUN

SKYLTNING I NYKVARNS KOMMUN 2014-02-05 SKYLTNING I NYKVARNS KOMMUN NYKVARNS KOMMUN Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se Innehåll 1. Inledning... 3 2. Vad

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen 1(9) Datum Er Referens 2015-01-09 Rev. Handläggare Vår Referens Linda Warming ADM.2014.40 Stadsbyggnadsnämnden Riktlinjer för utformning av murar och plank, Landskrona stad ÄRENDEBESKRIVNING

Läs mer

Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2012:110

Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2012:110 2012-04-17 Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2012:110 Antagen i tekniska nämnden 2012-05-03 TN_2012_110 - Policy f%f6r v%e4gvisningsskyltar och tillf%e4lliga

Läs mer

Utomhusskyltning i Landstinget Halland

Utomhusskyltning i Landstinget Halland Bilaga till Skyltprogram Utomhusskyltning i Landstinget Halland Allmänt 2 3 Utseende och innehåll Kort om utomhusskyltning Utomhusskyltars utseende och innehåll En bra skyltning fungerar som en osynlig

Läs mer

SKYLT POLICY ANTAGEN AV MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN

SKYLT POLICY ANTAGEN AV MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN SKYLT POLICY ANTAGEN AV MILJÖ- OCH BYGGNADSNÄMNDEN 2014-12-17 Innehåll Inledning... 3 Vad är en skylt?... 3 När behöver skylten tillstånd?... Fel! Bokmärket är inte definierat. inom detaljplanerat område...

Läs mer

SKYLTMANUAL. Riktlinjer för hänvisnings- och företagsskyltning i Albyberg Företagspark.

SKYLTMANUAL. Riktlinjer för hänvisnings- och företagsskyltning i Albyberg Företagspark. SKYLTMANUAL Riktlinjer för hänvisnings- och företagsskyltning i Albyberg Företagspark. INNEHÅLL Målsättning och syfte 3. Material och design 4. Skylttyper - Allmänt 5. - Allmänna hänvisnings- och orienteringsskyltar

Läs mer

Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm?

Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm? Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm? Råd och riktlinjer från Stockholms stadsbyggnadsnämnd Revidering utförd i april maj 2009: Aktualisering av innehåll Tillägg angående vepor, tjänsteutlåtande

Läs mer

Riktlinjer för skyltning utmed vägar

Riktlinjer för skyltning utmed vägar 1 (5) HANDLÄGGARE Alexandra Mattsson 08-535 365 61 alexandra.mattsson@huddinge.se Riktlinjer för skyltning utmed vägar Inledning Dessa riktlinjer vänder sig till alla aktörer som arbetar med storskalig

Läs mer

Mö l n d a l s skyltpolicy. En vägledning vid bygglo vsprövning

Mö l n d a l s skyltpolicy. En vägledning vid bygglo vsprövning Mö l n d a l s skyltpolicy En vägledning vid bygglo vsprövning 1 in nehål bakgrund l skyltar i st adsmiljö skyltar i landskapsmiljö skyltar i industriområden o lika typer av skyltar principer för skyltning

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013-04-03

ANTAGANDEHANDLING 2013-04-03 Skyltpolicy ANTAGANDEHANDLING 2013-04-03 1 2 Foto motstående sida och omslag: Susanne Gustafsson Skyltpolicyn är skapad fritt efter förlaga från Strömstads kommun. Innehåll SKYLTPOLICY FÖR ÄLVKARLEBY KOMMUN

Läs mer

Uteserveringspolicy. för. Hedemora kommun

Uteserveringspolicy. för. Hedemora kommun Uteserveringspolicy för Hedemora kommun Sida 2(9) HISTORIK Instans Beslut / Händelse Datum Christian Blomberg, Tyréns Skapad 36 verksamheter som kan tänkas vilja Remiss samt informationsmöte 2013-04-30

Läs mer

innehåll kap 1. inledning kap 2. utomhus kap 3. inomhus

innehåll kap 1. inledning kap 2. utomhus kap 3. inomhus Manual för skyltar version 1.0 innehåll kap 1. inledning kap 2. utomhus kap 3. inomhus kap 1. Inledning sid 2 inledning Den här manualen vänder sig till dig som är ansvarig för framtagning av skyltar inom

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: TJÄNSTEUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsförvaltningen Plan- och exploateringsenheten 2013-04-17 Dnr KS 2012/436-519 Till Kommunstyrelsen Skyltpolicy Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? Eller göra en anmälan

Läs mer

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS Inledning För att få använda offentliga platser till något annat än vad de är till för, krävs normalt alltid tillstånd av polismyndigheten. Kommunen

Läs mer

Uteserveringar i Borås Stad

Uteserveringar i Borås Stad Uteserveringar i Borås Stad Bild: Superstudio INLEDNING INLEDNING Våra gator, torg och parker är en tillgång för stadens alla invånare och besökare. En levande och attraktiv stadskärna kräver planering

Läs mer

SKYLTNING Riktlinjer inom Motala kommun

SKYLTNING Riktlinjer inom Motala kommun SKYLTNING Riktlinjer inom Motala kommun Plan och miljönämnden Antagen: 2012-10-25 INNEHÅLLSFÖRTECKNING Inledning s.3 Bakgrund Skyltarnas syfte Målet med riktlinjerna Vad gäller s.4 Bygglovplikt eller lovfritt

Läs mer

Offentlig miljö i Arvika

Offentlig miljö i Arvika Offentlig miljö i Arvika Riktlinjer November 2013 Varför riktlinjer? Syftet med riktlinjer för den offentliga miljön i Arvika är att skapa en säker framkomlighet och samtidigt bevara en trivsam miljö kring

Läs mer

Riktlinjer för uteserveringar i Svedala kommun

Riktlinjer för uteserveringar i Svedala kommun Riktlinjer för uteserveringar i Svedala kommun Oktober 2006 1 Förord Riktlinjer för uteserveringar i Svedala gäller icke-bygglovpliktiga uteserveringar. Kommunens avsikt är att denna typ av uteserveringar

Läs mer

RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN

RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN RÅD OCH RIKTLINJER I ÄRENDEN OM STAKET, PLANK OCH MURAR MM I SVEDALA KOMMUN Bygg- och miljönämnden i Svedala kommun godkänner 2010-10-14 att Råd och riktlinjer i ärenden om staket, plank och murar mm i

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Råd och riktlinjer för uteserveringar. På offentlig plats inom Arboga stadskärna

Råd och riktlinjer för uteserveringar. På offentlig plats inom Arboga stadskärna Råd och riktlinjer för uteserveringar På offentlig plats inom Arboga stadskärna Antagen av Tekniska nämnden 2007-02-27 Tillägg och ändringar 2012 Projekt- och trafikavdelningen Innehåll Allmän inledning

Läs mer

Skyltprogram. Information om skyltning i Solna stad

Skyltprogram. Information om skyltning i Solna stad Skyltprogram Information om skyltning i Solna stad Inledning Skyltprogram för Solna stad stadsbyggnadsnämnden antogs den 24 september 2008. Den 14 april 2010 beslutade nämnden att anta en reviderad version.

Läs mer

Rapport 2014:5 REGERINGSUPPDRAG. Uppdrag att utreda undantag från bygglovsplikt för skyltar och ljusanordningar

Rapport 2014:5 REGERINGSUPPDRAG. Uppdrag att utreda undantag från bygglovsplikt för skyltar och ljusanordningar Rapport 2014:5 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att utreda undantag från bygglovsplikt för skyltar och ljusanordningar Titel: Uppdrag att utreda undantag från bygglovsplikt för skyltar och ljusanordningar Utgivare:

Läs mer

Tjänsteutlåtande 0C. Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinjer för skyltning i Österåkers kommun

Tjänsteutlåtande 0C. Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinjer för skyltning i Österåkers kommun 0 Österåke 11 Tjänsteutlåtande 0C Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2014-11-06 Dnr 2014/0314-209 Till Kommunstyrelsen Riktlinjer för skyltning i Österåkers kommun Beslutsförslag Kommunstyrelsens beslut

Läs mer