Skyltprogram. för Falköpings Stad

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Skyltprogram. för Falköpings Stad"

Transkript

1 Skyltprogram för Falköpings Stad

2 Beställare: Projektledare: Konsult: Uppdragsledare: Desktop: Foto: Dokument-ID: Falköpings kommun Maria Bergqvist Ramböll Sverige AB, Göteborg Lars Fredén Karin Sjöberg & Sara Sundin Ramböll Sverige AB V\44\09\936095\2_ALLM\Grafik\Skyltprogram_FS.indd

3 Innehåll Varför ett skyltprogram?...4 Hur söker jag bygglov?...5 Behov av olika skyltar...6 Skylttyper...8 Belysning av skyltar...13 Principer och riktlinjer vid skyltning

4 Varför ett skyltprogram? Längre tillbaka i tiden fanns inget behov av skyltar. Man sålde från bodar, stånd och vagnar med mera. Varorna exponerades och det hela fungerade samtidigt som skylt. I takt mot utvecklingen av ett drivkraftigt och mångkulturellt samhälle har behovet av skyltning ökat. Skyltning fyller idag två syften, dels som orientering och dels som reklam. Skyltningen kan upplevas som främmande och störande eller som ett positivt inslag i stadsbilden allt beroende på hur man skapar miljöerna och utformningen av skyltningen. Som besökare i staden kan man se skyltning som ett orienteringsinstrument ur olika perspektiv. Det behövs övergripande information för att hitta som sedan förfinas i detaljeringsgrad allteftersom resan fortsätter. För en besökare kan det sista skedet i kedjan vara information i anslutning till kvarter/fastighet. För att åstadkomma ett vackert och tilltalande stads- och gaturum har detta skyltprogram tagits fram och antagits av kommunfullmäktige. Syftet med programmet är att tjäna som inspiration och öka medvetandet om betydelsen av utformning av dessa miljöer ur ett helhetsperspektiv. Vidare ska det ge råd och riktlinjer i samband med bygglovsärenden. I ett längre perspektiv tjänar det även som underlag för att förbereda för ett successivt utbyte av skyltar som ej passar in i miljön. Programmet är tänkt att användas vid planering av skyltning för till exempel en verksamhet, väsentlig ändring av skylt och vid bygglovansökan. Detta program omfattar inte vägmärken vilka har en egen lagstiftning. Plan- och bygglagen (PBL) ger kommunerna stort inflytande över den egna miljön. Även om viss hänsyn tas till omständigheter i ett enskilt fall ligger det i allas intresse att likartade ärenden bedöms efter samma principer så att man får en konsekvent handläggning. I den rika flora av skyltar som finns idag behövs dessa råd och riktlinjer för att skapa en samsyn om hur gatu- och stadsrummet kan förändras för att bli den inbjudande och trevliga miljö i centrala Falköping som är önskvärd för alla som vistas där. Programmet omfattar skyltar i anslutning till kvarter/fastigheter inom området kring Gamla Stan, Sankt Olofsgatan med intilliggande fasader samt stationsområdet. I övrigt gäller skyltprogrammet generellt för Falköpings stad. Exempel på skyltning som är väl anpassad till sin omgivning respektive byggnad. En blandning av skyltar, ljuslådor, flaggor, markiser med tryck och trottoarpratare ger ett rörigt intryck. 4

5 Hur söker jag bygglov? Enligt Plan- och Bygglagen PBL kap 8 3 krävs bygglov för att sätta upp eller väsentligt ändra skyltar eller ljusanordningar om dessa befinner sig i ett område som omfattas av en detaljplan. För skyltar utanför planlagt område krävs inte bygglov däremot behövs ofta andra tillstånd. I följande fall krävs bygglov även för: Fastmonterade markiser (ej uppfällbara) Vepor, banderoller samt större reklamflaggor Flaggor med produkt- och verksamhetsnamn Nedfällbara ridåer Situationsplan som visar var i kvarteret skylten sitter (skala 1:500). Fasadritning som visar skyltens placering på fasaden (skala 1:100) alternativt ett fotomontage med fasad och den föreslagna skylten. Avståndet till marken ska anges om lovet avser skylt som sticker ut från fasad. Detaljritning eller foto som visar hur skylten ser ut med dess mått. Ansökan om bygglov lämnas till stadsbyggnadskontoret. I ansökan ska följande ingå, förutom ansökningsblanketten: Uppfällbar markis (längs långsidan) och fastmonterad markis (på hörnet). Fastmonterade markiser kräver bygglov. Vepor och banderoller innebär ofta en stor påverkan på en byggnad och kräver bygglov. Flaggor med produkt- och verksamhetsnamn kräver bygglov. Nedfällbara ridåer utgör bygglovpliktiga åtgärder. Täta ridåer (bilden till höger) tillåts ej enligt detta program. 5

6 Behov av olika skyltar I skyltsammanhang finns behov av olika nivåer när det gäller skyltning av information och budskap. Övergripande skyltar Detta avser pelartavlor, pyloner, orienteringstavlor med reklam och kommuninformation vid infarts-/huvudvägarna samt andra större fasta informationsskyltar inom kommunen. Idag finns ett antal informationstavlor som är tänkta att behållas i befintligt utseende. Informationstavlornas placering framgår av kartan nedan. Befintlig informationstavla. 6

7 Till denna typ av skyltar räknas även stadstavlor med information och orienterings kartor, föreningstavlor, större reklamanordningar i gaturummet, reklamanordningar vid tillfälliga kampanjer med mera. Ett flertal olika typer av skyltar med budskapet Välkommen till Falköping finns längs de större huvudvägarna in mot staden. Dessa bör successivt bytas ut mot den stora informationstavlan som visas på bilden på föregående sida. Utförande och utseende regleras i Skyltprogram för kommunala skyltar. Skyltar i närmiljön Dessa skyltar avser själva närmiljön i anslutning till en anläggning/verksamhet inne i stadsrummet. Här inryms bland annat skyltar på fasad, hänvisningsskyltar för gående, anslagstavlor, reklampelare med mera som är knutna till gaturummet. Ju mer förtätad bebyggelsen är desto mer ökar behovet av att annonsera en verksamhet. Ofta leder detta till att skyltarna blir fler och större för att synas. Detta skyltprogram vill stävja en sådan utveckling och istället låta skyltningen underordna sig både omgivande miljö och byggnader. Orienterings- och informationstavlor varierar både till utseende och innehåll. Ett exempel på en orienteringstavla, i detta fall med inriktning på industriinformation. Olika exempel på Välkommen till Falköping -skyltar. Dessa bör utgå och ersättas av en skylttyp. Anslagstavlor finns på ett flertal ställen inom centrala Falköping. 7

8 Skylttyper Skyltar kan utföras och placeras på ett antal olika sätt. Nedan ges en indelning i några typer av skyltgrupper och generella riktlinjer kring utformningen av dessa. Sist i detta program ges de riktlinjer och bestämmelser som ska gälla för respektive skylt. Fasadskyltar Dessa skyltar kan antingen vara målade separata bokstäver direkt på fasaden, utskurna frilagda bokstäver eller skyltar i form av planskivor eller skyltlådor. Till denna skylttyp räknas även budskap och motiv som via speciella armaturer eller bildvisningsanordningar projiceras på en fasad. Den enklaste formen av fasadskylt utgörs av en skiva i plåt, plast eller trä med målad, tryckt eller klistrad text och symboler. Skyltlådor, där planskivan monterats i en låda och belyses bakifrån, ger oftast ett klumpigt intryck och är svåra att anpassa till en byggnads arkitektur. Skyltband som löper längs hela fasaden bör undvikas. Om en verksamhets utbredning måste visas kan detta göras med en tunn lysande linje i till exempel neon, LED-list (lysdioder) eller fiberoptik som bryts på lämpliga ställen. Frilagda bokstäver och symboler passar oftast väl in i de flesta sammanhang. Bakgrundsbelysta (så kallad coronaeffekt) bokstäver och symboler kan ge en ökad läsbarhet liksom neonrör. Ett annat sätt att skylta är att använda själva skyltfönstret som exponering för skyltningen. Detta sätt att skylta påverkar inte byggnadens grundelement. Denna typ av skyltning Exempel på skyltning där upprepning, flera olika skylttyper med mera ger ett avvikande intryck i förhållande till byggnadens karaktär. Ett exempel där verksamheten helt underordnat sig byggnadens förutsättningar. Enda skyltningen är de små tavlorna vid sidan om entrén. De uppfällbara markiserna ramar in verksamheten. Verksamhetsutbredning kan visas genom markiser. I detta exempel hade ett annat färgval inneburit en mindre påverkan på fasaden. Upprepning av varumärke kan också ifrågasättas. Frilagda bokstäver och symboler fungerar bra i de flesta sammanhang. En verksamhets utbredning kan visas med en tunn lysande linje i till exempel neon. 8

9 är ej bygglovspliktig. Däremot bör denna skyltning utföras så att man ändå har en god genomsiktlighet. Skyltfönster får ej täckas över även om verksamhet ej pågår. Detta gäller även vid renoveringar. I dessa fall ska skyltfönstret ses som en levande del av stadsbilden och skyltningen utformas till något positivt. Varuskyltning på trottoar utanför butik i samband med blomsteraffärer, frukt- och grönsaksaffärer med flera tillåts ej med hänsyn till olägenheten för synsvaga och rörelsehindrade. förekommer olika typer och utformning av dessa i Falköping. På sikt bör enbart ett utförande eftersträvas. Skyltar som monteras på fasad kan innehålla information om verksamhet, till exempel läkare, tandläkare med flera. Sådana skyltar tillåts utan krav på bygglov om den utförs med maximala mått 15x25 centimeter. Skylten ska vara av polerat rostfritt stål med svart text. Nedfällbara jalusier av metall framför skyltfönster omfattas av bygglovplikt eftersom dessa påverkar fasadens utseende i hög grad. Täta jalusier tillåts ej. Gatunamnsskyltar utgör en speciell form av fasadskyltar. Idag Skyltlådor ger oftast ett klumpigt intryck och är svåra att anpassa till en byggnads arkitektur. Val av kulör, lådans djup och textens utformning påverkar dock helhetsintrycket. Genom att använda skyltfönstret påverkas inte byggnadens grundelement. Denna typ av skyltning är ej bygglovspliktig. Båda exempelen ovan har gjorts med god genomsiktlighet. Skyltar på skiva på fasaden utgör en diskret annonsering. Den högra är ett bra exempel på skylt som anpassats till byggnaden men ändå har ett egenvärde som skylt. Idag förekommer flera varianter av gatunamns- och kvartersskyltar. Gatunamnsskyltar byts på sikt till ett gemensamt utförande. 9

10 Utstående skyltar Denna typ av skyltar utgörs av endera flaggskyltar, konsolmonterade pendelskyltar, flaggor, banderoller, vepor eller fasta markiser. Utstående skyltar monteras vinkelrätt ut från fasad. Fördelen med denna skylttyp är att budskapet kan göras dubbelsidigt. Exempel på denna typ av skylt, se nedan. Normalt placeras dessa skyltar ovanför eller invid entrédörr. Tjocka ljuslådor i form av flaggskylt får ej förekomma. Vid utförande med ljuslåda bör skyltens kant ges fasadens kulör. Lådans konstruktion bör göras så tunn som möjligt. Så kallade plogskyltar, som visas i sned vinkel mot fasadens längslinje (se Scholl nedan), passar ofta ej in i stadsbilden och bör i så fall ersättas av en, vinkelrätt från fasaden, utstående skylt. Större flaggor med verksamhets- eller produktnamn kräver bygglov. Flaggstänger med nationsflaggan är dock ej bygglovpliktiga men enligt Plan- och Bygglagen likställs denna åtgärd med övriga bygglovpliktiga åtgärder varför flaggan ska placeras och utformas med hänsyn till stadsbilden. Banderoller och vepor är att se som evenemangsinformation och ges endast temporärt bygglov. Banderoller får ej fästas i belysningsstolpar utan enbart i speciella uppfästningsanordningar som till exempel vid Odenbadet. Vid placering ska underkant vara minst 4,7 meter ovan körbanan. Vepor kan anbringas dubbelsidigt på belysningsstolpar enligt princip i figur nedan. Maximala mått på vepor är 70x150 centimeter (BxH). Även här ska underkant monteras minst 4,7 meter över körbana. Vepor, får efter Plogskylt i samband med skyltband. Denna typ av skylt känns främmande i stadsbilden och hade kunnat ersättas av en flaggskylt. Exempel på en kombination av flaggskylt och pendelskylt som på ett bra sätt anpassats till byggnaden. Notera särskilt infästningsplattan på fasaden. Exempal på belyst flaggskylt som anpassats till byggnaden. 10

11 samråd med Tekniska kontoret, placeras längs Oden gatan från korsning med väg 46/47 i öster till korsning med Göteborgsvägen i väster. Fast monterade markiser omfattas av bygglovsplikt. Vid användning av markiser bör de planeras in så att form och kulör stämmer överens med fasaden i övrigt. I första hand bör markiser användas för solavskärmning och då följa fönsterindelningen. Utformningen ska göras enkel med markisväv eller likvärdigt i kulör som anpassas till fasaden i övrigt. Utstående skyltar monteras med underkant minst 2,2 meter ovan mark vid trottoar eller gångbanan och maximalt 1,0 meter ut från fasad inklusive konsol. Vid körbana ska skyltens underkant monteras minst 5,5 meter ovan mark. Takmonterade skyltar utförda som frilagda bokstäver, skyltlådor eller neonrör på ställning. Dessa skyltar får ej förekomma enligt detta program då de förändrar intrycket av fasaden och bidrar till en annan skala än vad den småskaliga stadens byggnation tillåter. Uppfällbara markiser omfattas ej av bygglovsplikt men ska ändå enligt Plan- och Bygglagen utformas så att de stäms av med fasaden och dess kulör. Detta bör ske i samråd med fastig hetsägare och bygglovarkitekt. Banderoller föreslås möjliga som evenemangsinformation längs Odengatan. Fastmonterade markiser är bygglovspliktiga. Flaggor och vepor/banderoller kräver bygglov. De sistnämnda ges endast temporärt bygglov. Exempel på en variant av pendelskylt med belysning. Takskyltar tillåts ej enligt detta program då de inte bedöms passa in i den skala som stadsrummet har i Falköping. Exempel på en konsolmonterad pendelskylt. 11

12 Fristående skyltar Denna typ av skyltar kan utgöras av plana skyltar eller ljuslådor på ställning. Den typ som utgörs av ljuslådor på ställning kan antingen vara digitala, mekaniska eller analoga. Fristående skyltar kan också vara pyloner (skylt och ställning integrerade), trottoarpratare (lös, plan skylt som ställs direkt på marken) eller tidningsställ med mera. Trottoarpratare och liknande skyltar får ej förekomma med hänsyn dels till stadsbilden och dels till olägenheten för synsvaga och rörelsehindrade. Tidningsställ, typ gratistidningar, får placeras endast på därför speciellt anvisade platser som är knutna till kollektivtrafikens knutpunkter. Vägvisningsskyltar på stolpe för gångtrafikanter är en annan typ av fristående skylt. Dessa föreslås placeras på några platser i stadskärnan och ge ledning till viktigare målpunkter. Skylten bör utformas enligt anvisningar i Skyltprogram för kommunala skyltar. Byggplatsskyltar utgör ytterligare en typ av skyltar. Sådan skylt kan ingå i beslut om bygglov för själva byggnationen om sökanden begär det. Kravet är då att byggplatsskylten ska anbringas på omgivande inhägnad eller inom byggplatsen. Vid större skyltar söks tidsbegränsat bygglov. Allmänna affischtavlor finns på några platser i staden. Dessa byts ut mot nya enligt anvisningar i Skyltprogram för kommunala skyltar. Fristående skyltar förekommer främst i den perifera stadsmiljön, då dessas storlek och utseende är svåra att anpassa till stadskärnan. Vägvisningsskyltar vänder sig främst till gångtrafikanter. Exempel på trottoarpratare, fristående och flyttbara skyltar som står direkt på marken. Exempel på identifikationsskylt för parkeringsrader. Exempel på tavla där affischering är tillåten. 12

13 Belysning av skyltar Inom den centrala delen av staden råder en skala som gör att stora, lysande eller belysta skyltar inte krävs för att uppmärksammas. Därför bör belysning anpassas vad avser ljusstyrka och färgtemperatur så att trafikanter och boende inte störs. Sätten att använda belysning vid skyltning är många. Plana skyltar eller text direkt på fasad kan belysas med utifrån lysande armaturer. Vid skyltlådor eller frilagda bokstäver kan bokstäverna göras lysande genom invändigt placerade ljuskällor. Om bokstäverna görs i ogenomskinligt material kan en bakomliggande ljuskälla användas för att åstadkomma att bara själva tecknets kant blir lysande (outline-effekt) eller så att bokstäverna framträder som mörka silhuetter (corona-effekt). Genom LED-ljuskällornas utveckling kan annan typ av belysning ordnas vid skyltar av genomskinligt material där ljuset kan skickas in från skyltens kant. Neonskyltar kan ofta medföra en vacker och anpassad skyltning. Se exempel nedan. Det är ofta vanligt att alltför mycket ljus strömmar ut från en skylt eller en belyst skyltyta. Var därför uppmärksam vid ljussättningen så att skylten ej dominerar i miljön. Detta förhållande uppstår ofta vid armaturer anbringade på armar och skyltlådor med invändig belysning. En traditionell neonskylt utgör nattetid ett bra exempel på skyltbelysning. Armaturer på armar som lyser in mot fasaden. Ofta ger denna typ av belysning för mycket ljus nattetid och armaturernas färgsättning och utseende stör intrycket under dagtid. Exempel på fristående bokstäver med bakomliggande belysning som får bokstäverna att framträda som mörka siluetter. En dubbelsidig skylt där invändigt monterad belysning ger en bra kontrast mellan budskap och bakgrundsskylt. 13

14 Principer och riktlinjer vid skyltning Detta bör du tänka på Anpassa skylt inklusive eventuell belysning till byggnad och gatumiljö så att skyltens utformning, kulör och format underordnar sig dessa. Detta ska även omfatta infästningsmaterial, kablar och eventuell reläer med mera. Placera skylt i direkt anslutning till den egna verksamheten (får ej vara varumärkesinformation och dylikt). Antal skyltar bör hållas nere till ett minimum. Framhäv byggnadens kvaliteter genom att placera skylten med hänsyn till hela fasaden och gaturummet. Placeringen utförs med hänsyn till fönster- och dörraxlar på fasaden. Skyltar placeras i första hand i fasadbandet ovan fönster och dörrar och under listen till första våningen. Undvik standardlösningar. Anpassa skyltningen så att den passar både verksamheten och omgivningen. Tänk på att utforma skylten med tillräcklig bärförmåga, stadga och beständighet. Hänvisningsskyltar, det vill säga skyltar som visar vägen till verksamhet längre bort, tillåts endast undantagsvis (till exempel för allmän service som vårdcentral, bibliotek, kommunhus med flera). Skylt med reklambudskap som inte har anknytning till platsen får bara placeras på platser avsedda för allmän reklam. Samråd med fastighetsägare och bygglovarkitekt och använd riktlinjerna i detta program. Ett bra exempel där skyltningen helt har underordnat sig själva byggnaden. Flaggskylten hade gärna fått vara tunnare och placerad över dörren för bättre balans. Ett rörigare exempel. Skyltband, som dock placerats på rekommenderad höjd samt i stil och färg passar med fasaden. Färre skyltar kring entrén och möblemanget hade gett ett renare helhetsintryck. Ett bra exempel på skyltning där kaféverksamhet flyttat in i en tidigare guldsmedsbutik. Här finns inget ytterligare behov av skyltning utöver den underordnade annonsering som görs i fönstren. Skyltning av verksamheten via dess fönster ger en positiv stadsbild där byggnadens fasad i högre grad kan upplevas av den förbipasserande. 14

15 Använd inte följande På allmän platsmark är all skyltning förbjuden med undantag av därför avsedda platser och/eller anordningar, Lösa skyltar typ trottoarpratare, vippskylt eller sandwichskylt får ej förekomma. Skyltar får ej placeras så att gaturenhållning, snöröjning och handikappanpassning försvåras. Banderoller och vepor ges enbart temporärt bygglov. Dessa får därefter endast anbringas på speciella anordningar eller platser. Utsiktsstråk i gaturummet får inte störas av en skylts placering. Tänk på trafiksäkerheten vid konstruktion och placering. Rörlig, bildväxlande eller blinkande skylt får ej sättas upp i stadskärnan. Onödig upprepning av budskap tillåts inte. Vid större infarter och trafikleder får skylt inte placeras inom 50 meter från yttre körbanekant. Byggnadens struktur och formspråk får inte brytas av en skylts placering. Skylt får inte monteras på pilastrar, burspråk och andra viktiga fasaddetaljer. Tre olika skyltar med olika principer och utseende ger ett förvirrande intryck. Skyltband som inte bryter vid bygg nadens hörn och skyltning som ej underordnar sig byggnaden. Mindre lyckat exempel där en tilltänkt verksamhet maskerat ett av fönstren med gråpapp. I de intilliggande fönstren har en tillfällig skylt satts upp som informerar om kommande verksamhet. Takskyltar tillåts ej. De passar inte in i den skala som stadsrummet har i Falköping. Skyltar som ej harmoniserar med byggnaden och annonserar en verksamhet med likt skyltvärde. Exempel där skyltningen förvanskar byggnadens karaktär så väl till utförande som kulör. Här har dessutom byggnadens sockel försetts med information. 15

16

Skyltprogram. för centrala Falköpings Stad. Antagandehandling. Godkänd av Byggnadsnämnden 2011-02-24 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-04-26

Skyltprogram. för centrala Falköpings Stad. Antagandehandling. Godkänd av Byggnadsnämnden 2011-02-24 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-04-26 Skyltprogram för centrala Falköpings Stad Antagandehandling 2011 04 26 Godkänd av Byggnadsnämnden 2011-02-24 Antagen av Kommunfullmäktige 2011-04-26 Beställare: Projektledare: Medarbetare: Konsult: Uppdragsledare:

Läs mer

Skyltprogram för Gävle kommun

Skyltprogram för Gävle kommun Skyltprogram för Gävle kommun BYGG & MILJÖ GÄVLE Bakgrund De första skyltarna var varuprover som sattes upp utanför butiken. Idag hänger inga riktiga bullar över bageriets ingång, men ibland en kringla

Läs mer

SKYLTPROGRAM FÖR KUNGSBACKA. RÅD och RIKTLINJER

SKYLTPROGRAM FÖR KUNGSBACKA. RÅD och RIKTLINJER SKYLTPROGRAM FÖR KUNGSBACKA RÅD och RIKTLINJER INNEHÅLL Skyltar i Kungsbacka centrum s. 4 Skyltar i verksamhetsområden och köpcentrum s. 7 Skyltar i kommundelscentrum s. 7 Skyltar på landsbygden s. 8 Olika

Läs mer

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar

Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar Riktlinjer för bygglovprövning av skyltar i Inledning Ett spännande stadsliv bygger på mångfald i former, färger och rörelser både på marken och på omgivande byggnader. Men för att inte mångfalden ska

Läs mer

Skyltprogram för Lidingö stad Råd och riktlinjer

Skyltprogram för Lidingö stad Råd och riktlinjer Skyltprogram för Lidingö stad Råd och riktlinjer Innehållsförteckning Vad är och varför har vi ett skyltprogram?... 3 Övergripande råd och riktlinjer... 4 Olika typer av skyltar... 5 Särskilda riktlinjer...

Läs mer

SKYLTNINGSPROGRAM I KALIX CENTRUM. Upprättad februari 2011 av Anna-Karin Horney Näringslivsenheten Kalix kommun

SKYLTNINGSPROGRAM I KALIX CENTRUM. Upprättad februari 2011 av Anna-Karin Horney Näringslivsenheten Kalix kommun SKYLTNINGSPROGRAM I KALIX CENTRUM Upprättad februari 2011 av Anna-Karin Horney Näringslivsenheten Kalix kommun Allmän beskrivning En upprustning av Kalix centrum innebär en standardhöjning av markbehandling

Läs mer

Skyltar. Riktlinjer för Helsingborg

Skyltar. Riktlinjer för Helsingborg Skyltar Riktlinjer för Helsingborg STADSBYGGNADSFÖRVALTNINGEN SKYLTAR Helsingborgs stad har som mål att skapa en positiv stadsmiljö. Vi tycker det är viktigt att lyfta fram hur affärer, butiker och verksamheter

Läs mer

Skyltar. Riktlinjer för skyltning i Landskrona

Skyltar. Riktlinjer för skyltning i Landskrona Skyltar Riktlinjer för skyltning i Landskrona Innehåll 1 Skyltar i Landskrona... 1 2 Allmänna riktlinjer för skyltning... 2 3 När behöver jag söka bygglov?... 4 3.1 Skyltar som kräver bygglov... 4 3.2

Läs mer

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING

ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING ARVIDSJAURS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för kommunen när det gäller bedömning av bygglov, upplåtelse av mark och yttrande till polisen för nyttjande av offentlig

Läs mer

Mölndals Skyltpolicy. En vägledning VID bygglovsprövning

Mölndals Skyltpolicy. En vägledning VID bygglovsprövning Mölndals Skyltpolicy En vägledning VID bygglovsprövning 1 Innehåll Bakgrund Skyltar i stadsmiljö Skyltar i landskapsmiljö Skyltar i industriområden Olika typer av skyltar Principer för skyltning Måttsättning

Läs mer

Skyltning i Sala SALA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA

Skyltning i Sala SALA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA SALA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA SALA KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING I SALA KOMMUN FÖRORD Den 14 november 2007 gav Bygg- och miljönämnden i uppdrag åt bygg- och miljöförvaltningen att se

Läs mer

OM SKYLTNING. Riktlinjer för skyltar i Uppsala stad. Biografen Royal på Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Foto: Dan Pettersson

OM SKYLTNING. Riktlinjer för skyltar i Uppsala stad. Biografen Royal på Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Foto: Dan Pettersson OM SKYLTNING i Uppsala Riktlinjer för skyltar i Uppsala stad. Kontoret för samhällsutveckling Foto: Dan Pettersson Biografen Royal på Dragarbrunnsgatan i Uppsala. Innehållsförteckning Förord Allmänt om

Läs mer

RIKTLINJER FÖR SKYLTNING

RIKTLINJER FÖR SKYLTNING TANUMS KOMMUN RIKTLINJER FÖR SKYLTNING Syfte Riktlinjerna skall vara vägledande för butiks-/fastighets- och skyltägare, skyltdesigner/tillverkare och beaktas med fördel redan i ett tidigt skede. Riktlinjerna

Läs mer

Skyltning i Kumla Råd och riktlinjer

Skyltning i Kumla Råd och riktlinjer Skyltning i Kumla Råd och riktlinjer Antagen av kommunstyrelsen 2014-09-03, 116 Innehållsförteckning Inledning 1 Uppfö ljning 1 Skyltar i olika miljöer 2 Skyltar i Kumla centrum 2 Skyltar i böstadsömra

Läs mer

Skyltpolicy. för Årjängs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-07

Skyltpolicy. för Årjängs kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-07 www.arjang.se Skyltpolicy för Årjängs kommun Antagen av kommunfullmäktige 2015-09-07 Innehåll Inledning 4 När behövs tillstånd? 4 Allmänna riktlinjer 4 Centrumområden i tätorterna 4 Industriområden och

Läs mer

SKYLTPOLICY FÖR PAJALA KOMMUN

SKYLTPOLICY FÖR PAJALA KOMMUN SKYLTPOLICY FÖR PAJALA KOMMUN RÅD OCH RIKTLINJER FÖR SKYLTNING FRAMTAGEN AV PLAN OCH MILJÖENHETEN 2012 PÅ UPPDRAG AV PLAN- OCH MILJÖNÄMNDEN Bildkollage på välutformade skyltar i Pajala tätort. 1 SKYLTAR

Läs mer

Skylten och dess belysning

Skylten och dess belysning Inledning Bebyggelsen längs Storgatan och Rådhustorget är en för kulturminnesvården intressant miljö. När man tillverkar och sätter upp en ny skylt bör man tänka på denna miljö och anpassa skyltningen.

Läs mer

Sida1. www.hassleholm.se. Stadsbyggnadskontoret. Skyltpolicy. Hässleholms kommun 2013

Sida1. www.hassleholm.se. Stadsbyggnadskontoret. Skyltpolicy. Hässleholms kommun 2013 Sida1 www.hassleholm.se Stadsbyggnadskontoret Skyltpolicy Hässleholms kommun 2013 Inledning Hässleholms kommun vill med denna skyltpolicy verka för en god dialog mellan verksamhetsutövare och kommunen.

Läs mer

Skyltprogram Eldsund. Strängnäs Kommun 2012 05 29. Utopia Arkitekter

Skyltprogram Eldsund. Strängnäs Kommun 2012 05 29. Utopia Arkitekter Skyltprogram Eldsund Strängnäs Kommun 2012 05 29 Allmänt Skiftande miljöer har skiftande förutsättningar. Skyltprogrammet är ett verktyg i arbetet med utformning och placering av skyltar. Skyltprogrammet

Läs mer

Riktlinjer för uppsättning av skyltar

Riktlinjer för uppsättning av skyltar Riktlinjer för uppsättning av skyltar Beslutade av Miljö- och samhällsnämnden 2010-12-15 Reviderad 2013-02-20 Allmänt om skyltning Skyltar ska anpassas i storlek, utförande och innehåll till platsen, det

Läs mer

Enkelhet är en dygd. Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer MARS 2014

Enkelhet är en dygd. Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer MARS 2014 Enkelhet är en dygd Skyltprogram för Ängelholms kommun Råd och riktlinjer MARS 2014 SYFTE Så skapar vi skyltning som fungerar Reklam och skyltar är en del av det som gör staden till stad, som ger den liv

Läs mer

Samrådshandling. Katrineholm - stadens skyltar. Råd & Riktlinjer

Samrådshandling. Katrineholm - stadens skyltar. Råd & Riktlinjer Samrådshandling Katrineholm - stadens skyltar Råd & Riktlinjer Innehållsförteckning Inledning Sid 5 Varför skylta? 6 Några vanliga skyltar 8 Tillfälliga reklamanordningar 11 Skyltning i stadskärnan 12

Läs mer

Byggnadskontoret 2015 SKYLTPROGRAM

Byggnadskontoret 2015 SKYLTPROGRAM Byggnadskontoret 2015 SKYLTPROGRAM INNEHÅLL Inledning... Syfte... Tillstånd Bygglov... Markupplåtelse... Fasadskyltar... Fria bokstäver... Hel skylt... Flaggskylt... Banderoll... Vimplar... 4 4 4 5 6 6

Läs mer

Råd och riktlinjer för. Sk y lta r. i Sundsvalls stenstad. Skylta vackert. Stadsmiljöprogram för sundsvalls stenstad Bilaga 2. Reviderad 2010-10-xx

Råd och riktlinjer för. Sk y lta r. i Sundsvalls stenstad. Skylta vackert. Stadsmiljöprogram för sundsvalls stenstad Bilaga 2. Reviderad 2010-10-xx Råd och riktlinjer för Sk y lta r i Sundsvalls stenstad Skylta vackert Stadsmiljöprogram för sundsvalls stenstad Bilaga 2 Reviderad 2010-10-xx 1 In n e h å l l Sk y lt p ro g r a m 3 Bygglov mm 3 Ma r

Läs mer

Skyltprogram Mjölby Kommun Råd & Riktlinjer

Skyltprogram Mjölby Kommun Råd & Riktlinjer Skyltprogram Mjölby Kommun Råd & Riktlinjer Antaget av byggnads- och räddningsnämnden 2013-02-25 33 reviderat i mars inför antagande i kommunfulläktige 2013-05-21 56 Medverkande: Mjölby kommun Magnus Petersson,

Läs mer

Skyltprogram för kommunala skyltar

Skyltprogram för kommunala skyltar Skyltprogram för kommunala skyltar 2013 02 21 Projektgrupp: Uppdragsledare: Eva-Marie Samuelson, planarkitekt Conny Svensson, informationschef Sivan Tegnhammar, informatör Magnus Sundén, näringslivschef

Läs mer

Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sollentuna

Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sollentuna Riktlinjer för kommersiell skyltning i Sollentuna Antagna av miljö- och byggnadsnämnden 2011-04-14 Innehåll Bakgrund sid 3 Omgivningens betydelse sid 3 Stationsmiljöer och centrumområden Bostadsområden

Läs mer

Riktlinjer för SKYLTAR PÅ ALLMÄN PLATS

Riktlinjer för SKYLTAR PÅ ALLMÄN PLATS Riktlinjer för SKYLTAR PÅ ALLMÄN PLATS Skyltar betyder här även affischtavlor, vepor, flaggor m.m. GODKÄNDA AV STADSBYGGNADSNÄMNDEN OCH TEKNISKA NÄMNDEN MAJ 2006 Gatukontoret, Stadsbyggnadskontoret Maj

Läs mer

Skyltprogram. Skyltprogram. för stadsrum i Göteborg

Skyltprogram. Skyltprogram. för stadsrum i Göteborg Skyltprogram Skyltprogram för stadsrum i Göteborg Innehåll Inledning 3 Skyltar i stadsrummet 4 Att synas väl 4 Att vara en del av det hela 5 Olika miljöer olika krav 6 Bygglovpliktig skyltning 6 Fasadskyltar

Läs mer

Skyltning på KTH Planering och beskrivning

Skyltning på KTH Planering och beskrivning Denna sida skall tas bort i produktionen Skyltning på KTH Planering och beskrivning Del 2 Fasadskyltning 2014-11-14 1 2 Innehåll Del 2 - fasadskyltning 5 6 7 8 9 11 12 13 Inledning Planering och anskaffning

Läs mer

Gestaltningsprogram för Ronneby stadskärna. Helena Sandberg, planarkitekt David Gillanders, stadsarkitekt Karin Svensson, planarkitekt

Gestaltningsprogram för Ronneby stadskärna. Helena Sandberg, planarkitekt David Gillanders, stadsarkitekt Karin Svensson, planarkitekt Gestaltningsprogram för Ronneby stadskärna Helena Sandberg, planarkitekt David Gillanders, stadsarkitekt Karin Svensson, planarkitekt Vad är ett gestaltningsprogram? En vägledning för hur vi kan forma

Läs mer

SKYLTPROGRAM FÖR ÖCKERÖ KOMMUN

SKYLTPROGRAM FÖR ÖCKERÖ KOMMUN SKYLTPROGRAM FÖR ÖCKERÖ KOMMUN INLEDNING Öckerö är en kommun med förhållandevis många miljöer fördelade på alla öar som visar var de finns och att besökare hittar. En bra planerad och väl utförd skyltning

Läs mer

SKYLTPROGRAM Råd och regler vid skyltning Skyltprogram upprättat i februari år 2000 Miljö- och Plankontoret Rättviks kommun

SKYLTPROGRAM Råd och regler vid skyltning Skyltprogram upprättat i februari år 2000 Miljö- och Plankontoret Rättviks kommun SKYLTPROGRAM Råd och regler vid skyltning Skyltprogram upprättat i februari år 2000 Miljö- och Plankontoret Rättviks kommun Innehållsförteckning Allmänt om skyltar 2 Skylten som en del i helheten 3 Skyltbelysning

Läs mer

SKYLTPROGRAM. Antaget av stadsbyggnadsnämnden den 24 september 2008 SBN/2008:310

SKYLTPROGRAM. Antaget av stadsbyggnadsnämnden den 24 september 2008 SBN/2008:310 Antaget av stadsbyggnadsnämnden den 24 september 2008 SBN/2008:310 Innehåll Inledning...2 Solna stads policy för skyltar Lagar och regler...2 Inom detaljplanelagt område Utanför detaljplanelagt område

Läs mer

SKYLTNING I NYKVARNS KOMMUN

SKYLTNING I NYKVARNS KOMMUN 2014-02-05 SKYLTNING I NYKVARNS KOMMUN NYKVARNS KOMMUN Besöksadress: Centrumvägen 26 Postadress: 155 80 Nykvarn Telefon 08-555 010 00 Fax 08-555 014 99 www.nykvarn.se Innehåll 1. Inledning... 3 2. Vad

Läs mer

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats

Riktlinjer för skyltning på offentlig plats 2013-04-18 1(6) Miljö och Samhällsbyggnad Riktlinjer för skyltning på offentlig plats Riktlinjerna gäller för varuexponering, gatupratare, mattor och liknande på offentlig plats, det vill säga gator, vägar,

Läs mer

Skyltpolicy för Ragunda kommun Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö

Skyltpolicy för Ragunda kommun Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö Skyltpolicy för Ragunda kommun Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö Bygg- och miljönämnden 2011-03-08 Skyltpolicy Ragunda kommun 1 1. Allmänt om skyltning Skyltar och reklam av olika slag är

Läs mer

ANTAGANDEHANDLING 2013-04-03

ANTAGANDEHANDLING 2013-04-03 Skyltpolicy ANTAGANDEHANDLING 2013-04-03 1 2 Foto motstående sida och omslag: Susanne Gustafsson Skyltpolicyn är skapad fritt efter förlaga från Strömstads kommun. Innehåll SKYLTPOLICY FÖR ÄLVKARLEBY KOMMUN

Läs mer

SKYLTPOLICY. FÖR STRÖMSTADS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-22 40

SKYLTPOLICY. FÖR STRÖMSTADS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-22 40 SKYLTPOLICY FÖR STRÖMSTADS KOMMUN Antagen av kommunfullmäktige 2012-03-22 40 SKYLTAR GATUPRATARE FASADSKYLTAR SYMBOLSKYLTAR RIKTLINJER SKYLTFÖNSTER PYLONSKYLTAR SKYLTLOV FLAGGOR AFFISCHER VARUSKYLTNING

Läs mer

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg

Guide och riktlinjer. för uteserveringar i Falkenberg Guide och riktlinjer för uteserveringar i Falkenberg Denna guide och dessa riktlinjer är framtagna av Stadsbyggnadskontoret inom Falkenbergs kommun och antagna av Kommunstyrelsen 2015-02-03. Guide och

Läs mer

Riktlinjer för skyltning utmed vägar

Riktlinjer för skyltning utmed vägar 1 (5) HANDLÄGGARE Alexandra Mattsson 08-535 365 61 alexandra.mattsson@huddinge.se Riktlinjer för skyltning utmed vägar Inledning Dessa riktlinjer vänder sig till alla aktörer som arbetar med storskalig

Läs mer

Stadsbyggnadsförvaltningen

Stadsbyggnadsförvaltningen Stadsbyggnadsförvaltningen 1(9) Datum Er Referens 2015-01-09 Rev. Handläggare Vår Referens Linda Warming ADM.2014.40 Stadsbyggnadsnämnden Riktlinjer för utformning av murar och plank, Landskrona stad ÄRENDEBESKRIVNING

Läs mer

Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2012:110

Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2012:110 2012-04-17 Policy för vägvisningsskyltar och tillfälliga skyltar inom Lidingö stad Dnr TN/2012:110 Antagen i tekniska nämnden 2012-05-03 TN_2012_110 - Policy f%f6r v%e4gvisningsskyltar och tillf%e4lliga

Läs mer

Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm?

Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm? Jag vill sätta upp skylt/skyltar, vad gäller i Stockholm? Råd och riktlinjer från Stockholms stadsbyggnadsnämnd Revidering utförd i april maj 2009: Aktualisering av innehåll Tillägg angående vepor, tjänsteutlåtande

Läs mer

Tjänsteutlåtande 0C. Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinjer för skyltning i Österåkers kommun

Tjänsteutlåtande 0C. Kommunstyrelsen beslutar anta riktlinjer för skyltning i Österåkers kommun 0 Österåke 11 Tjänsteutlåtande 0C Samhällsbyggnadsförvaltningen Datum 2014-11-06 Dnr 2014/0314-209 Till Kommunstyrelsen Riktlinjer för skyltning i Österåkers kommun Beslutsförslag Kommunstyrelsens beslut

Läs mer

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta:

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige besluta: TJÄNSTEUTLÅTANDE Samhällsbyggnadsförvaltningen Plan- och exploateringsenheten 2013-04-17 Dnr KS 2012/436-519 Till Kommunstyrelsen Skyltpolicy Beslutsförslag Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår Kommunstyrelsen

Läs mer

Skyltprogram. Information om skyltning i Solna stad

Skyltprogram. Information om skyltning i Solna stad Skyltprogram Information om skyltning i Solna stad Inledning Skyltprogram för Solna stad stadsbyggnadsnämnden antogs den 24 september 2008. Den 14 april 2010 beslutade nämnden att anta en reviderad version.

Läs mer

Rapport 2014:5 REGERINGSUPPDRAG. Uppdrag att utreda undantag från bygglovsplikt för skyltar och ljusanordningar

Rapport 2014:5 REGERINGSUPPDRAG. Uppdrag att utreda undantag från bygglovsplikt för skyltar och ljusanordningar Rapport 2014:5 REGERINGSUPPDRAG Uppdrag att utreda undantag från bygglovsplikt för skyltar och ljusanordningar Titel: Uppdrag att utreda undantag från bygglovsplikt för skyltar och ljusanordningar Utgivare:

Läs mer

Skyltprogram. för kommunerna i norra Örebro län Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora

Skyltprogram. för kommunerna i norra Örebro län Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora Skyltprogram för kommunerna i norra Örebro län Hällefors, Lindesberg, Ljusnarsberg och Nora Antagen av Bergslagens Miljö- och Byggnämnd den 20 maj 2014, Dnr: 2014-S111.. Peter Grönlund Förvaltningschef

Läs mer

innehåll kap 1. inledning kap 2. utomhus kap 3. inomhus

innehåll kap 1. inledning kap 2. utomhus kap 3. inomhus Manual för skyltar version 1.0 innehåll kap 1. inledning kap 2. utomhus kap 3. inomhus kap 1. Inledning sid 2 inledning Den här manualen vänder sig till dig som är ansvarig för framtagning av skyltar inom

Läs mer

Skyltpolicy för Eda kommun. Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö

Skyltpolicy för Eda kommun. Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö Skyltpolicy för Eda kommun Råd och riktlinjer för en trivsammare utemiljö Byggnadsnämnden december 2005 2 1. Allmänt om skyltning Skyltar och reklam av olika slag är ett etablerat inslag i stadsbilden.

Läs mer

Användande av gatumark i Stockholm City. vad gäller upplåtelser i Stockholms gatumiljö

Användande av gatumark i Stockholm City. vad gäller upplåtelser i Stockholms gatumiljö Användande av gatumark i Stockholm City Riktlinjer för Butiker, Caféer och restauranger vad gäller upplåtelser i Stockholms gatumiljö Innehåll Inledning 2 Begagnande av offentlig plats 4 Varuskyltning

Läs mer

Bestämmelser för Uteserveringar. på offentlig plats i Sundsvalls stenstad. Stadsmiljöprogram för Sundsvalls stenstad Bilaga 3. Revidering 2006-02-15

Bestämmelser för Uteserveringar. på offentlig plats i Sundsvalls stenstad. Stadsmiljöprogram för Sundsvalls stenstad Bilaga 3. Revidering 2006-02-15 Bestämmelser för Uteserveringar på offentlig plats i Sundsvalls stenstad Stadsmiljöprogram för Sundsvalls stenstad Bilaga 3 Revidering 2006-02-15 innehåll Sid 1. Sid 2. Sid 3. Varför bestämmelser? Placering

Läs mer

Bygga och plantera i tomtgränsen

Bygga och plantera i tomtgränsen Bygga och plantera i tomtgränsen i Växjö kommun Vårda din tomt och förebygg olyckor Växjö kommun 2014-04-10 1 Tack för att du vårdar din tomt och förebygger olyckor Du som fastighetsägare och vi på Växjö

Läs mer

Göteborgs uteserveringar Råd och regler

Göteborgs uteserveringar Råd och regler Göteborgs uteserveringar Råd och regler Råd och regler för uteserveringar. En skrift sammanställd av stadsbyggnadskontoret, trafikkontoret, Göteborgs Stad Social resursförvaltning. Göteborgs uteserveringar

Läs mer

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E

BJÖRKRIS. Råd och riktlinjer. Kvarter K. Antagen: 2012-01-12 BN 9 F H M J C E BJÖRKRIS O Råd och riktlinjer Kvarter K L N I K F H M J C E B D A Antagen: 2012-01-12 BN 9 Innehåll Innehåll Inledning Bakgrund Behöver jag bygglov? Detaljplan Tillbyggnader i Björkris Avskärmning kring

Läs mer

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola

Riktlinjer för hägnader. - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Riktlinjer för hägnader - Plank, mur, staket, spaljé, häck och pergola Inledning Hägnader av olika slag har länge använts i mänskliga samhällen. Dess främsta funktion har alltid varit att markera eller

Läs mer

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14

Uteserveringar. Råd och riktlinjer. Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Uteserveringar Råd och riktlinjer Antagen av miljö- och samhällsnämnden 2011-12-14 Vi vill ha en vacker stadsmiljö Alla har ett gemensamt ansvar för att göra staden vacker. Det är viktigt att vi behandlar

Läs mer

Skyltprogram. Samhällsbyggnadsförvaltningen

Skyltprogram. Samhällsbyggnadsförvaltningen Skyltprogram Samhällsbyggnadsförvaltningen Tyresö kommun / 2011-02-10 2 (23) Innehållsförteckning 1 Vad är ett skyltprogram?... 3 2 Tillstånd, regler och huvudprinciper... 4 2.1 Huvudprinciper... 5 3 Skyltar

Läs mer

om SKYLTNING LINKÖPING

om SKYLTNING LINKÖPING om SKYLTNING i LINKÖPING innehåll inledning sid 3 historik - karaktär 4 policy 5 skylttyper 6 7 8 övrig skyltning 9 stadens ljus 10 11 design - layout 12 råd för utformning/gaturummet 13 råd vid placering

Läs mer

Riktlinjer för 1 mur och plank

Riktlinjer för 1 mur och plank Riktlinjer för 1 Varför mur, plank eller staket? Mur av tegel som följer samma material och färg som intilliggande bebyggelse. Förr i tiden satte man ofta upp staket och murar för att hägna in boskap eller

Läs mer

Uteserveringar i Ljungby kommun

Uteserveringar i Ljungby kommun www.ljungby.se Uteserveringar i Ljungby kommun Kaffehuset Gäller från: 2013-01-01 Gäller för: Uteserveringar i Ljungby kommun Fastställd av: Teknisk chef Utarbetad av: Planeringsavdelningen Revideras senast:

Läs mer

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för nybyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked 1 (5) Miljö och samhällsbyggnadsförvaltningen 2015-02-13 Dnr Sbn 2014-560 Teknik- och samhällsbyggnadskontoret oger Stigsson Samhällsbyggnadsnämnden Planprövning i Innerstaden för kv Detektiven 19, planbesked

Läs mer

Handlingar till Bygg- och miljönämndens sammanträde den 16 oktober 2014

Handlingar till Bygg- och miljönämndens sammanträde den 16 oktober 2014 Handlingar till Bygg- och miljönämndens sammanträde den 16 oktober 2014 Sidan 3 av 135 Ärende 1 Sidan 4 av 135 Tillväxtkontoret, bygg- och miljöavdelningen Sidan 5 av 135 TJÄNSTESKRIVELSE Handläggare,

Läs mer

Bild nr 1, Vy från Lindholmshamnen NCS S 3005-G80Y NCS S 4010-G80Y NCS S 3005-B80G NCS S 5005-B80G

Bild nr 1, Vy från Lindholmshamnen NCS S 3005-G80Y NCS S 4010-G80Y NCS S 3005-B80G NCS S 5005-B80G BRF MASTHUGGET BRF MASTHUGGET N När Du betraktar bostadsområdet från håll ser Du ett grönskande berg i milda, sammanhållna gröngrå-blå kulörer. Befinner Du Dig inne i området sprakar det av liv. Varje

Läs mer

Butiksfasader i Gamla Stan

Butiksfasader i Gamla Stan stockholms stadsmuseum Butiksfasader i Gamla Stan Det här behöver du veta när du vill underhålla eller ändra fasaden till din butik. www.stadsmuseum.stockholm.se/ byggnadsvard Omslagsbild framsida: Butiksfasad

Läs mer

Staket, plank och murar. Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51

Staket, plank och murar. Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51 Staket, plank och murar Information och råd från bygglovsenheten Antaget av Myndighetsnämnden 24 februari 2015, 51 Bygglovspliktigt Enligt 9 kap 8 i Plan- och Bygglagen (PBL) krävs det bygglov för att

Läs mer

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och

Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar på offentlig plats i Nässjö kommun Antagna av tekniska servicenämnden 2013-01-10 9 samt av miljö- och byggnadsnämnden 2013-01-23 17 Riktlinjer för Mobila försäljningsvagnar

Läs mer

Uteserveringar POLITISKA RÅD OCH RIKTLINJER FÖR. Antagen av tekniska nämnden 2013-04-11 61 Reviderad av tekniska nämnden 2015-02-12 14

Uteserveringar POLITISKA RÅD OCH RIKTLINJER FÖR. Antagen av tekniska nämnden 2013-04-11 61 Reviderad av tekniska nämnden 2015-02-12 14 POLITISKA RÅD OCH RIKTLINJER FÖR Uteserveringar RÅD OCH RIKTLINJER FÖR UTESERVERINGAR Antagen av tekniska nämnden 2013-04-11 61 Reviderad av tekniska nämnden 2015-02-12 14 1 Uteserveringar är en del av

Läs mer

Gestaltningsprinciper för Hareslätt

Gestaltningsprinciper för Hareslätt Gestaltningsprinciper för Hareslätt Samrådshandling 2012-06-28 Illustration: ABAKO Radhusgata DETALJPLAN FÖR BOSTÄDER PÅ HARESLÄTT, del av Marstrand 6:7, Kungälvs kommun Området Hareslätt är beläget i

Läs mer

Skolans skyltar REFERENS

Skolans skyltar REFERENS REFERENS Skolans skyltar Bakgrund SISAB har ansvar för rumsnummerskyltar och SISAB skyltar utomhus. Rumsnummerskyltar är de nummerskyltar som finns vid varje dörr i skolan, t ex. A125. SISAB har även entrénummerskylt,

Läs mer

Staket, plank och murar

Staket, plank och murar Staket, plank och murar Information och råd för uppförande av staket, plank och murar i Tomelilla kommun Bygglovspliktigt Enligt 9 kap 8 i Plan- och Bygglagen (PBL), krävs det bygglov för att uppföra plank

Läs mer

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle!

Uteserveringar. Tillsammans skapar vi ett attraktivt Gävle! Samhällsbyggnad Gävle Uteserveringar i Gävle Så här ansöker du om tillstånd för uteservering på allmän platsmark Uteserveringar Idag är uteserveringar en given del av sommarstaden Gävle. Folklivet på våra

Läs mer

Regler för utbyggnad

Regler för utbyggnad Regler för utbyggnad Föreningen äger mark och fasad. Detta innebär att föreningen måste godkänna alla utbyggnationer/tillbyggnader, dvs. markiser, altaner (trall), vindskydd, extra verktygsskjul, etc.

Läs mer

Skyltprogram för Huddinge kommun

Skyltprogram för Huddinge kommun Skyltprogram för Huddinge kommun Riktlinjer och råd för skyltning av kommunens verksamheter Kommunstyrelsens förvaltning/informationsavdelningen SEPTEMBER 2004 Innehåll Riktlinjer och råd för skyltning

Läs mer

Manual för uteplatser

Manual för uteplatser Manual för uteplatser Innehållsförteckning Vision, 3 Myndighetskrav, 3 Riktlinjer från bostadsrättsföreningen, 4-5 Utformning inglasning av balkong, 6 Markis, 6 Förslag på utomhusarmatur, 6 Uteplatser,

Läs mer

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862

Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Samrådshandling Diarienummer: BN 2013/01862 1(6) Kulturmiljöstudie Fabriken 7 Diarienummer: BN 2013/01862 Datum: 2015-08-17 Handläggare: Lars Wendel för fastigheten FABRIKEN inom Centrala stan i Umeå kommun, Västerbottens län Flygfoto taget söderifrån.

Läs mer

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7.

Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång. Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. Råd och Regler för uteserveringar i Mariestad, Töreboda och Gullspång Vid ansökan kan du följa manualen på sidan 7. 1 Attraktiv stad för alla En god och väl utformad stadsmiljö är viktig för upplevelsen

Läs mer

Riktlinjerför PLANK & MUR

Riktlinjerför PLANK & MUR Riktlinjer Riktlinjerför för PLANK & MUR för fördig Digsom somtänker tänkerbygga... bygga... Godkända av Stadsbyggnadsnämnden december 2007 Riktlinjer för PLANK&MUR Genomsiktligt plank Varför plank eller

Läs mer

som är upp till 40 mm tjocka. Vi hoppas att SYNAS & SÄLJA ska inspirera och ge idéer till hur ditt företag kan exponeras i storformat.

som är upp till 40 mm tjocka. Vi hoppas att SYNAS & SÄLJA ska inspirera och ge idéer till hur ditt företag kan exponeras i storformat. C O M M U N I C A T I O N Vill du att ditt företag ska synas? Och att det ska synas ofta? Oavsett om du har många kvadratmeter till förfogande eller bara har plats för en enda skylt gäller det att ge ett

Läs mer

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland

Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus. Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Information och exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Utgiven i samarbete mellan kommuner och länsstyrelse i Västra Götaland Vilka handlingar behövs när jag ska söka bygglov? För att handläggningen

Läs mer

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING

VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 1(6) VÄSTERVIKS KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING 001.4 a Lokala ordningsföreskrifter i Västerviks kommun, beslutade av kommunfullmäktige 2008-11-27 176 samt granskade av Länsstyrelsen i Kalmar län att gälla

Läs mer

g in n d re sin tik u B

g in n d re sin tik u B Butiksinredning SID 2 BUTIKSINREDNING 2015 Ny butiksinredning? Vi besöker dig mer än gärna! På Tylöprint strävar vi efter att alltid kunna erbjuda våra kunder helhetslösningar. När du anlitar oss för att

Läs mer

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm.

VÄGARKITEKTUR. Kross. Gräs. Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Växter i tråg på stödmur. Klätterväxter på bullerskärm. Kross Gräs Växter i tråg på stödmur. E4 Förbifart Stockholm - Arbetsplan Gestaltningsprogram del 1: Ytlägen Täckning av växtbädd anpassas efter gräsklipparens rörelsemönster. Klätterväxter på bullerskärm.

Läs mer

Balkonger. Vägledning. Arkitektur Stockholm INNEHÅLL

Balkonger. Vägledning. Arkitektur Stockholm INNEHÅLL Arkitektur Stockholm Vägledning Balkonger Vägledning Vindsinredning DNR. 201305967570 Antaget av Stadsbyggnadsnämnden 20130613 DNR. 201305968570 INNEHÅLL INLEDNING 2 STOCKHOLMS LÅNGSIKTIGA UTVECKLING 2

Läs mer

Arena reklam! Arenareklam Förstärk din exponering Flera slagkraftiga alternativ.

Arena reklam! Arenareklam Förstärk din exponering Flera slagkraftiga alternativ. Med Svenska Mässans Arenareklam syns du ännu mer av ännu fler! Förstärk din exponering med våra olika strategiska reklamplatser. Till en mycket låg kontaktkostnad drar du med hjälp av Arena reklam ännu

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage PLAN BYGGNADSAREA: 27,8 KVM A FASAD MOT ÖSTER FASAD MOT S BÅSTAD DANDERYD ENKÖPING GNESTA HALMSTAD HANINGE HUDDINGE HÅBO JÄRFÄLLA KARLSHAMN KARLSKRONA KNIVSTA KUNGSBACKA

Läs mer

förvaltning/avdelning/enhet

förvaltning/avdelning/enhet Bygglov för gårdsverk Bygglovsregler för vindkraftsverk. Vad säger miljöbalken? Andra tillstånd som kan krävas. Definition av gårdsverk. Hur söker jag bygglov för gårdsverk? Vad prövas i bygglovet? Hässleholms

Läs mer

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning

Du som är fastighetsägare. det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Du som är fastighetsägare det här är ditt ansvar för växtlighet, renhållning och snöröjning Vi delar på jobbet Kommunen och fastighetsägaren har ett gemensamt ansvar för renhållning. Vi tar hand om körbanor,

Läs mer

Kvalitetskrav för uteserveringar

Kvalitetskrav för uteserveringar Kvalitetskrav för uteserveringar Teknik & Fastighet 1 INLEDNING 3 UTESERVERINGENS PLACERING, UTFORMNING OCH AVGRÄNSNING 3 UNDERLAG 3 PLACERING OCH AVGRÄNSNING 3 TILLGÄNGLIGHET 4 UTFORMNING 5 MÖBLER, PARASOLLER,

Läs mer

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24

Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Ramper till publika lokaler i Göteborg - enkelt avhjälpta hinder Råd och riktlinjer för utformning utkast 2009-06-24 Råd och riktlinjer för utformning av ramper. En skrift sammanställd av Trafikkontoret

Läs mer

Hur man målar beigefärgade och. BRUNA VACKRA HUS så att de blir behagligt beigefärgade eller bruna.

Hur man målar beigefärgade och. BRUNA VACKRA HUS så att de blir behagligt beigefärgade eller bruna. Hur man målar beigefärgade och BRUNA VACKRA HUS så att de blir behagligt beigefärgade eller bruna. De beigefärgade husen är ofta som kameleonter. De förändras kraftigt beroende på omgivning, ljus och färg

Läs mer

Exempelritningar för nybyggnad av garage

Exempelritningar för nybyggnad av garage Exempelritningar för nybyggnad av garage Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Skylt- och dekalprogram

Skylt- och dekalprogram Fasadskyltar till alla enheter inom Norrköpings kommun följer samma grafiska utformning. Liggande eller stående variant väljs utifrån förutsättningar och behov. Anpassningar kan behöva göras med hänsyn

Läs mer

Allmänna ordningsföreskrifter för Sandvikens kommun

Allmänna ordningsföreskrifter för Sandvikens kommun Allmänna ordningsföreskrifter för Sandvikens kommun Fastställt av Kommunfullmäktige den 15 december 2008 15, Dnr KS2007/19 Reviderat av Kommunfullmäktige 26 april 2011 19, Dnr, KS2010/301 Allmänna lokala

Läs mer

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus

Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Exempelritningar för tillbyggnad av enbostadshus Foldern är framtagen juni 2010 och reviderad januari 2012 av Bygglovalliansen som är en samverkan mellan kommuner för utveckling av bygglovfunktionen. Följande

Läs mer

Information till småhusägare i Norra Ängby

Information till småhusägare i Norra Ängby SIDAN 1 Information till småhusägare i Norra Ängby 1. När behövs bygglov? 2. Hur regleras bebyggelsen? 3. Stockholms stadsmuseum 4. Hur söker man bygglov? 5. Till sist 6. Frågor 1. När behövs bygglov?

Läs mer

Hus i grupp färgändring utan bygglov HÖLLVIKEN. Information från Stadsbyggnadskontoret i Vellinge kommun, 2003

Hus i grupp färgändring utan bygglov HÖLLVIKEN. Information från Stadsbyggnadskontoret i Vellinge kommun, 2003 Hus i grupp färgändring utan bygglov HÖLLVIKEN Information från Stadsbyggnadskontoret i Vellinge kommun, 2003 Produktion: Carin Johanson, Arkitektur & Film, Malmö Foto: Babett Börner, Lotta Nordén och

Läs mer