Försäljningsrätter till bussreklam. i Sörmlands län. Offertunderlag

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Försäljningsrätter till bussreklam. i Sörmlands län. Offertunderlag"

Transkript

1 Offertförfrågan Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Offertunderlag

2 1 Allmän orientering 1.1 Inledning (Myndigheten) är Sörmlands läns regionala kollektivtrafikmyndighet enligt lag (2010:1065) om kollektivtrafik och har det samlade ansvaret för kollektivtrafiken i länet. Myndigheten är organiserad i form av ett kommunalförbund och har Landstinget Sörmland och länets nio kommuner (Eskilstuna, Nyköping, Oxelösund, Katrineholm, Vingåker, Flen, Trosa, Gnesta och Strängnäs) som medlemmar. Myndigheten inbjuder Er härmed att lämna offert avseende försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län enligt villkoren i detta offertunderlag. Offertunderlaget har följande bilagor: 1. Svarsformulär (underskrift av offerten samt checklista för acceptans av ställda krav) 2. Sammanställning som visar leverantörens erbjudna ersättning i form av årligt grundbelopp 3. Kontraktsvillkor 4. Montering av ramsystem samt återställning av bussarna 1.2 Uppdragets syfte och omfattning Detta uppdrag avser försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län, dock ej den så kallade Trosabussen. Myndigheten har genom försäljningen av rätten till bussreklam i Sörmlands län för avsikt att knyta en leverantör till myndigheten som utför uppdraget i enlighet med villkoren i detta offertunderlag. För vidare informationen om uppdraget och dess omfattning, se offertunderlagets avsnitt 3 Uppdragsbeskrivning. Uppdraget startar senast tre månader efter det att avtal har tecknas. 1.3 Myndigheten och Länstrafiken Sörmland AB Som svar på ikraftträdande av lag (2010:1065) om kollektivtrafik etablerade Landstinget Sörmland och samtliga nio kommuner i länet Kommunalförbundet Sörmlands Kollektivtrafikmyndighet som den regionala kollektivtrafikmyndigheten i länet.

3 Myndighetens enda uppgift är att vara regional kollektivtrafikmyndighet enligt lagen om kollektivtrafik. Myndigheten ska svara för att den regionala kollektivtrafiken utförs på ett kvalitativt och kostnadseffektivt sätt så att den bidrar till regional utveckling, god miljö och tillgodoser invånarnas behov av kollektivtrafik. Myndighetens politiskt styrande organ, direktionen, består av 14 ordinarie ledamöter (samt 14 ersättare). Fem ledamöter utses av Landstinget Sörmland samt en vardera av respektive kommun. Myndigheten äger Länstrafiken Sörmland AB (Länstrafiken) till 100 procent.

4 2 Administrativa bestämmelser 2.1 Förfarande Uppdraget utförs genom att leverantören åtar sig att, med övertagandet av hela den affärsrisk som finns kopplad till en framtida försäljning av bussreklam, utföra uppdraget samt till Myndigheten erlägga den genom avtal överenskomna ersättningen i form av årligt grundbelopp. Givet detta är lagen (2007:1091) om offentlig upphandling inte tillämplig i detta fall. Ett sådant förfarande innebär att förfrågan kan genomföras utan krav på offert i viss form. Då Myndigheten likväl vill säkerställa att de grundläggande principerna om likabehandling, ickediskriminering, öppenhet och proportionalitet säkerställs ska offert lämnas i enlighet med vad som föreskrivs i detta underlag och dess bilagor. 2.2 Sista dag då offert ska vara inlämnat Offert ska vara Myndigheten tillhanda senast den 15 maj För sent inkommen offert prövas inte, utan kommer att förkastas. 2.3 Offertens giltighetstid Offerten ska vara giltig i tre (3) månader räknat från sista dagen för lämnande av offert. 2.4 Offertens form och innehåll Offerten ska vara skriftlig och upprättad på svenska språket. Offerten baseras på de förutsättningar som anges i detta offertunderlag och ska lämnas i enlighet med detsamma. Leverantören ska i offertunderlagets svarsformulär (bilaga 1) lämna efterfrågade uppgifter och intyga att offertunderlagets krav accepteras. I de fall det kopplat till ett krav efterfrågas vissa uppgifter ska dessa lämnas i separat bilaga. Observera att en offert som inte är komplett eller inte uppfyller samtliga ska-krav kommer att förkastas. Även för det fall motstridiga uppgifter lämnas kan Myndigheten komma att förkasta offerten. Offerten ska vidare vara undertecknat av behörig företrädare för leverantören. För att underlätta hanteringen av offerten är det, för det fall offert inte lämnas elektroniskt, ett önskemål att handlingar inte häftas ihop, utan sätts in i en pärm enligt nedanstående struktur, samt att plastade dokument och spiralbindning undviks.

5 Myndigheten önskar att offerten redovisas enligt nedanstående struktur så att granskning och utvärdering av offerten kan ske på ett effektivt sätt. Flik 1: Av leverantören ifyllt svarsformulär (underskrift av offerten samt checklista för acceptans av ställda krav), bilaga 1 till offertunderlaget Flik 2: Sammanställning som visar leverantörens erbjudna ersättning i form av årligt grundbelopp Handlingsplan Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Eventuell begäran om sekretess Eventuell hänvisning till annans kapacitet Ersättning utgår inte för kostnader förknippade med framtagandet och lämnandet av offerten. 2.5 Offertens avlämnande, märkning och adressering Offert skickas via e-post till alternativt lämnas i kuvert märkt med texten Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. För det fall offert lämnas i kuvert adresseras offerten till: Tingshusplatsen Nyköping Under kontorstid, måndag-fredag , kan offert även lämnas i receptionen vid Tingshusplatsen 2 i Nyköping. 2.6 Tillgång till offertunderlaget Offertunderlaget annonseras via Myndighetens hemsida samt distribueras via e-post. Offertunderlaget kan även erhållas direkt av Myndigheten efter förfrågan. 2.7 Upplysningar under offerttiden All kommunikation med leverantören sker via e-post till Myndigheten ser det som mycket angeläget att ansvarig handläggare kontaktas, på ett så tidigt stadium som möjligt, om leverantören uppfattar att information av betydelse för att ta fram en korrekt och fullständig offert saknas eller om det finns risk för att missförstånd kan uppstå. Detta gäller även om underlaget upplevs som otydligt i något avseende.

6 Frågor eller begäran om förtydligande eller komplettering av offertunderlaget ska vara Myndigheten tillhanda senast fem (5) arbetsdagar innan sista dag för lämnande av offert. Svar ska lämnas av Myndigheten senast två (2) arbetsdagar innan sista dag för lämnande av offert. För att få förtydliganden eller kompletteringar med automatik krävs att leverantören lämnar uppgift om sin e-postadress till ansvarig handläggare. 2.8 Avtalsperiod Myndigheten avser att teckna avtal för en avtalsperiod om två (2) år från och med avtalstecknandet. Om parterna är överens kan avtalet förlängas två gånger med minst ett (1) år i sänder, alternativt en gång med två (2) år, dock längst till och med 30 juni Villkor Avtal kommer att tecknas i enlighet med villkor i bilaga 3, Kontraktsvillkor. Kontraktsvillkoren ska accepteras i sin helhet av leverantören Offentlighet och sekretess Myndighetens verksamhet omfattas av den svenska offentlighetsprincipen. Offentlighetsprincipen innebär bland annat att alla handlingar normalt ska vara tillgängliga för den som önskar ta del av dem. Den som lämnar offert måste vara införstådd med att denna aspekt ingår som en förutsättning i samarbetet med Myndigheten. Skulle behov av sekretess föreligga för uppgift i offerten bör leverantören ange vad i handlingarna som är skyddsvärt, och vilken skada leverantören skulle lida om uppgifterna blev offentliga. Observera att det är Myndigheten som enligt offentlighets- och sekretesslagen beslutar om en uppgift ska sekretessbeläggas. Detta beslut kan överprövas av domstol.

7 3 Uppdragsbeskrivning 3.1 Inledning Uppdraget avser försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län och omfattar in- och utvändig reklamskyltning på Myndighetens bussar i enlighet med den omfattning som närmare preciseras nedan. 3.2 Reklamutrustning och ytor Reklamutrustning Nuvarande utrustning för reklam består av dels ett ramsystem som är monterat på bussarnas utsida, dels fästanordningar för reklamskyltar på bussarnas insida. Utrustningen för reklam ska kostnadsfritt tas över av leverantören som därefter ska svara för drift och underhåll av utrustningen samt krav på återställande av bussarna vid avtalets slut samt därtill hörande övriga kostnader. Vid avtalsskrivning ska leverantören upprätta en aktuell inventeringslista över befintlig reklamutrustning. Reklamytor Följande ytor kan i dagsläget utnyttjas för reklam, och avser i dagsläget endast stadsbussar vad gäller busslångsida och bussbaksida: Busslångsida: utvändig långsida (vänster, liggande), ramar i mått 307x67 cm. Platser: 35 stycken i Eskilstuna och 7 stycken i Nyköping. Bussbaksida: utvändig baksida (liggande format), ramar i mått146,9x46,9 cm. Platser: 35 stycken i Eskilstuna och 1stycken i Nyköping. Fönsterplatsskyltar: invändiga fönsterskyltar, mått 50x32 cm (liggande format) där skyltarna är av grams kvalitet. Antal skyltar kan variera mellan 4 till 7 stycken per fordon beroende på trafikavtal. Platser: Eskilstuna 45 stycken, Katrineholm 22 stycken, Nyköping 42 stycken och Strängnäs 20 stycken. Förarplatsskylt: placerad på väggen bakom föraren, mått 50x70 cm (stående format). Platser: Eskilstuna 45 stycken, Katrineholm 22 stycken, Nyköping 42 stycken och Strängnäs 20 stycken. Myndigheten vill i detta sammanhang påpeka att det i trafikavtalen finns olika busstyper, vilket kan innebära vissa inskränkningar för utformningen av reklamskyltarna. Önskar leverantören nyttja fler bussar i fordonsflottan för försäljning av reklam med ovan specificerad ytor och utrustning, exempelvis om leverantören önskar att alla stadsbussar i Eskilstuna har ramverk för busslångsida och/eller bussbaksida, sker detta i samförstånd med Myndigheten och först efter Myndighetens skriftliga godkännande.

8 Kostnaderna för uppsättning av nytt ramsystem inklusive drift och underhåll enligt första stycket ovan ska leverantören stå för. Uppsättning av nytt, eller utbyggnad av befintligt, ramsystem får inte medföra skador på bussarna eller risk för framtida rostangrepp eller dylikt. Utöver de ytor som beskrivs ovan får leverantören även disponera 5 bussbaksidor, så kallade Superbacks, för folierad reklam i Eskilstuna respektive Nyköping, det vill säga reklam som innebär att självhäftad folie anbringas på bussarnas hela baksida inklusive fönstren. Detta ska dock inte begränsa sikten bakåt från insidan på fordonet. Folierad reklam får inte anbringas på fönstren om dessa är nödutgångar. Vid varje förfrågan om att disponera bussbaksidor för folierad reklam ska leverantören först inhämta Myndighetens medgivande. Utöver vad som framgår ovan kan ytterligare bussbaksidor kunna komma att få disponeras av leverantören efter medgivande från Myndigheten. Reklam för så kallad helfolierad buss kan även, efter förfrågan, komma att tillåtas. Vid varje sådan förfrågan ska leverantören först inhämta Myndighetens medgivande. 3.3 Omfattning av reklamplatser Länets fordonspark är av skiftande karaktär och sträcker sig från mindre typ av servicelinjebussar till led- och boggiebussar. Nedan följer en tabell över antal fordon i respektive kommun. Antal fordon kan skifta något över tid beroende av eventuella förändringar i trafikens planering. Antal bussar per den 7 april 2014 är; Depå Landsbygd Stadstrafik Eskilstuna Strängnäs 28 3 Katrineholm 27 2 Flen 18 0 Vingåker 10 0 Nyköping Gnesta 5 0 Trosa 15 0 Summa

9 3.4 Villkor för skyltning Leverantörens arbete med uppsättning eller nedtagning av reklamen ska endast ske under fordonets garageuppehåll hos bussentreprenören. Uppsättning eller nedtagning av reklam ska föranmälas, och tid bokas, hos ansvarig person hos respektive bussentreprenör. Hur och när bussarna är tillgängliga för önskat arbete överenskoms i samförstånd med ansvarig hos respektive bussentreprenör. Reklam ska under inga omständigheter dölja Länstrafikens logotyp eller namnet Länstrafiken som enligt avtal ska finnas på fordonet. Reklamen ska inte heller dölja fordonets internnummer, bussentreprenörens företagsnamn eller annan relevant information eller påverka den teknisk utrustning som finns på fordonet. All reklam utvändigt ska ske i de ramar som finns monterade på bussarna och driftas och underhålls av leverantören. Leverantören ska vidare ansvara för uppföljning av kvalitén i uppsättning eller nedtagning av reklam. Med kvalitet avses i detta sammanhang att reklam ej monteras snett, foliering inte sker på bristfälligt preparat underlag eller dylikt. Leverantören ska svara för samtliga kostnader som uppkommer vid uppsättning eller nedtagning av reklam samt drift och underhåll av reklamutrustningen. De skador som eventuellt uppkommer i samband med uppsättning eller nedtagning av reklam, såväl vanlig- som foliereklam, ska bekostas av leverantören. Leverantören ska ansvara för att uppdraget utförs så att det uppfyller alla vid varje tillfälle tillämpliga och gällande lagar, författningar och Internationella Handelskammarens grundregler för reklam. Innehållet i reklamen ska vara i enlighet med svensk lagstiftning och god marknadsföringssed, vilket bland annat innebär att den inte är nedvärderande, diskriminerande, rasistisk eller på annat vis kan uppfattas som stötande. Vidare får det inte förekomma reklam för tobak eller alkoholhaltiga drycker. Reklam ska inte heller konkurrera med Myndighetens verksamhet. I tveksamma fall skall reklamen godkännas av Myndigheten.

10 3.5 Myndighetens rätt att nyttja reklamytor Två invändiga fönsterskyltplatser i varje buss, den första på vänster sida fram och den andra på höger sida längst bak, ska vara reserverade för Myndighetens eget nyttjande av platsen utan annan kostnad än för material och eventuell montering. Myndigheten äger därutöver rätt att, utan annan kostnad än materialkostnad och kostnad för montering, nyttja busslångsidor, bussbaksidor, Superbacks och förarplatsskyltar för halva fordonsflottan i stadstrafik (och i förekommande fall även halva fordonsflottan för landsbygd) den sista veckan i maj, den första veckan i juni och de två första veckorna i december varje år samt ytterligare fyra valfria veckor per år som ska bokas med minst två veckors framförhållning. Finns ingen bokning av reklamplats under en period ska leverantören meddela Myndigheten om detta. För det fall Myndigheten önskar nyttja denna reklamplats för eget syfte sker detta utan annan kostnad än materialkostnad och kostnad för montering. I detta sammanhang ska även nämnas att det i dagsläget finns folierade ytor med reklam relaterad till Myndighetens verksamhet under befintligt ramsystem. Denna ska vara synlig i det fall bokning av reklamplats saknas under en period och Myndigheten väljer att inte nyttja reklamplatsen enligt ovan. 3.6 Återställning av bussarna Vid nedmontering av ramsystem för reklam samt fästanordningar för reklamskyltar ska bussarna återställas till ett utseende motsvararande dess ursprungliga utseende. Leverantören ska ansvara för det faktiska återställandet av bussarna samt därtill hänförliga kostnader. Återställandet ska ske i enlighet med vad som framgår av bilaga 4 Montering av ramsystem samt återställning av bussarna. 3.7 Option Som tidigare angetts ovan under avsnitt 3.2 Reklamutrustning och ytor kan antal fordon med reklamplatser komma att utökas. Myndigheten har därutöver idag realtidsinformation inom stadszonen i Eskilstuna. En plan för att implementera realtid på alla fordon i länet finns, och ligger troligen ett till två år framåt i tiden.

11 För det fall planen på realtidsinformation i hela länet realiseras kan omfattningen av såväl reklamplatser som reklamytor komma att förändras, och skulle kunna involvera digitala skärmar eller andra lösningar. Myndigheten ska kunna utlösa option avseende rätten till försäljning av bussreklam i Sörmlands län omfattande utökad omfattning av såväl reklamplatser som reklamytor. Om option utlöses ska ersättningen för denna regleras i separat avtal.

12 4 Bedömning och utvärdering av inkomna offerter 4.1 Prövning av offert sker i fyra steg Prövning en av inkomna offerter genomförs i fyra steg: 1. Kontroll av om det föreligger skäl för att utesluta en leverantör, 2. kontroll av leverantören lämplighet (ekonomiska ställning samt tekniska och yrkesmässiga kapacitet), 3. kontroll av om kraven på tjänsten är uppfyllda, samt 4. utvärdering av offerten. Leverantören som klarar kvalificeringen, det vill säga kontrollen enligt stegen 1 till 3, går vidare till steg 4 och får sin offert utvärderad. Efter utvärderingen kan Myndigheten komma att inhämta handlingar som rör leverantörens lämplighet (kopia från kreditupplysningsföretag, kopia på ansvarsförsäkring). Myndigheten kan också komma att göra en leverantörskontroll hos Skatteverket (blankett SKV 4820). Om inte lämpliga offerter inkommer eller den erbjudna ersättning till Myndigheten är för låg i förhållande till vad som kan förväntas i branschen kan förfarandet komma att avbrytas. Förfarandet kan också avbrytas om det finns andra sakliga skäl för detta.

13 5 Kontroll och prövning av offert och leverantören 5.1 Kontroll av eventuell grund för uteslutning av leverantör (steg 1) Leverantören ska uppfylla alla formella krav avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter. Om sådana omständigheter som räknas upp i 10 kapitlet 1 och 2 lagen (2007:1091) om offentlig upphandling skulle föreligga (till exempel konkurs, brister avseende registrerings-, skatte- och avgiftsskyldigheter, brott avseende yrkesutövningen) kommer leverantören uteslutas. Leverantören får inte heller anlita underleverantör hos vilken sådana omständigheter föreligger. Leverantören ska i bilaga 1 till offertunderlaget bekräfta att inga omständigheter föreligger som ska/får medföra uteslutning. 5.2 Prövning och kontroll av leverantörens lämplighet (steg 2) Leverantören ekonomiska och finansiella ställning Leverantören (och eventuell underleverantör) ska ha en så stabil ekonomi att uppdraget kan utföras med god kvalitet under hela avtalsperioden. Som utgångspunkt för bedömningen av ekonomisk stabilitet gäller att leverantörens rating enligt Creditsafe i Sverige AB inte ska understiga poängangivelsen 40 (kreditvärdig) vid utgången av senaste registrerade och avslutade räkenskapsår. Om leverantören inte är ratad av Creditsafe i Sverige AB, anses kravet vara uppfyllt, om en riskklassificering från annat affärseller kreditupplysningsföretag minst motsvarar värdet 40 enligt Creditsafe i Sverige AB. I de fall lägre riskklassificering redovisas, eller om leverantören är under bildande, kan leverantören ändå anses uppfylla detta krav om leverantören lämnat sådan förklaring att det kan anses klarlagt att leverantören innehar motsvarande ekonomisk stabilitet. Leverantören ska i bilaga 1 till förfrågningsunderlaget bekräfta att krav avseende ekonomisk ställning uppfylls samt på begäran kunna skicka utdrag från kreditupplysningsföretag som styrker detta. Leverantören (och eventuell underleverantör) ska ha en ansvarsförsäkring med ett, med hänsyn till uppdragets art och omfattning, betryggande ansvarsbelopp. Leverantören ska i bilaga 1 till förfrågningsunderlaget bekräfta att sådan ansvarsförsäkring finns samt på begäran kunna skicka handling som styrker detta. Leverantörens tekniska och yrkesmässiga kapacitet Leverantören ska ha god kännedom om de lagar, författningar, tillämpningsföreskrifter och övriga anvisningar som gäller för uppdraget.

14 Leverantören ska själv (eller tillsammans med i offerten redovisad underleverantör) ha tillräcklig kapacitet för att bemanna uppdraget under avtalsperioden. Leverantören ska i bilaga 1 till förfrågningsunderlaget bekräfta att ovan ställda krav avseende kapacitet uppfylls. Leverantören (och eventuell underleverantör) ska ha dokumenterade rutiner för kvalitetssäkring som säkerställer att det avtalade uppdraget genomförs med överenskommen inriktning och omfattning. Leverantören ska i bilaga 1 bekräfta att sådana kvalitetssäkringsrutiner finns samt på begäran kunna skicka handling som styrker detta. 5.3 Prövning av om kraven på tjänsten är uppfyllda (steg 3) Krav för uppdragets utförande I offertunderlagets avsnitt 3 ovan Uppdragsbeskrivning preciseras de ska-krav som leverantören ska uppfylla beträffande uppdragets utförande. Leverantören ska i bilaga 1 till förfrågningsunderlaget bekräfta att ovan ställda krav avseende uppdragets utförande uppfylls. Därutöver ska leverantören även ha en upprättad handlingsplan för uppdragets utförande, denna beskrivning ska ges in tillsammans med offerten. Leverantören ska i bilaga 1 bekräfta att sådan handlingsplan finns samt att beskrivningen är ingiven tillsammans med offert.

15 6 Utvärdering (steg 4) 6.1 Utvärdering, uppgifter till utvärderingen och utvärderingsmodell De leverantörer som uppfyller samtliga ska-krav i offertunderlaget utvärderas utifrån det av respektive leverantör angivna årliga grundbeloppet till Myndigheten för försäljningsrätterna till bussreklam i Sörmlands län. Leverantören ska i bilaga 2 Sammanställning som visar leverantörens erbjudna ersättning i form av årligt grundbelopp offerera ett fast årligt grundbelopp för att utföra uppdraget i enlighet med de krav som ställts i offertunderlaget. Den offert som kommer att antas är den som lämnat det högsta årliga grundbeloppet till Myndigheten för försäljningsrätterna till bussreklam i Sörmlands län. För det fall två offerter lämnat samma årligt grundbelopp kommer vinnande offert att utses efter lottning.

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor

Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län. Kontraktsvillkor Offertunderlagets bilaga 3 2014-04-17 Försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län Kontraktsvillkor KONTRAKT rörande försäljningsrätter till bussreklam i Sörmlands län 1. Köpare Myndigheten Postadress

Läs mer

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

Härmed inbjuds ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. KKV1000, v1.1, 2010-05-05 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 2011-11-28 Dnr 755/2011 1 (6) Förfrågningsunderlag, upphandling av elleverans till Konkurrensverkets lokaler på Torsgatan 11 i Stockholm 1. Inledning Härmed

Läs mer

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar.

Skellefteå kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Nyckelfri hemtjänst -, enligt nedanstående instruktioner och bifogade handlingar. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - -, enligt nedanstående

Läs mer

Upphandling av gardiner och textilier

Upphandling av gardiner och textilier Diarienummer 09-10474 Datum 2009-10-19 Upphandling av gardiner och textilier Förfrågningsunderlag Diarienummer 09-10474 Författare Lina Schött Post- och telestyrelsen Box 5398 102 49 Stockholm 08-678 55

Läs mer

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15

Vårdval tandvård Västernorrland. Bilaga 2 Ansökan. Allmän barn- och ungdomstandvård. Version 2013-01-15 Vårdval tandvård Västernorrland Bilaga 2 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2013-01-15 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på sökande Organisationsnummer:

Läs mer

Upphandlingsföreskrifter, UF

Upphandlingsföreskrifter, UF Dokument 00, UF GSM-R Terminalfilter TRV 2014/71742 Sida 1 (7) Innehåll UFA ALLMÄN ORIENTERING 3 UFA.1 Personuppgifter... 3 UFA.2 Orientering om sortiment... 3 UFB UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER 3 UFB.1 Former

Läs mer

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter

A) Upphandlingsföreskrifter Vindkraftverk 12KS/0282. A) Upphandlingsföreskrifter 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 3 1.1 Benämningar 3 1.2 Omfattning 3 1.3 Avtalsform och antal leverantörer som tilldelas kontrakt 3 1.4 Upphandlingsförfarande 3 1.5 Förfrågningsunderlag 3 1.6 Tillhandahållande

Läs mer

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk

2 Krav på leverantör Stöd- och tilläggstjänster, Företagshälsan NLL. Dnr: Ansvarig: Josefine Barsk 2 Krav på leverantör 2014 Stöd- och tilläggstjänster, Ansvarig: Josefine Barsk 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 KRAV PÅ LEVERANTÖR 4 1.1 INTYG OCH BEVIS ANGÅENDE LEVERANTÖR 4 1.2 LEVERANTÖRENS EKONOMISKA STÄLLNING

Läs mer

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan

Vårdval Västernorrland. Bilaga 1 Ansökan Vårdval Västernorrland Bilaga 1 Ansökan Allmän barn- och ungdomstandvård Version 2017 1 1. Uppgifter om sökande Detta dokument ska besvaras och undertecknas av sökande. Namn på Vårdgivare juridisk person

Läs mer

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72

Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr /72 Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr 08-160/72 Innehåll Upphandling av mediebyrå för annonseringsaktiviteter i samband med avveckling

Läs mer

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar

Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar 1(6) Inbjudan till anbudsgivning Neuropsykiatriska utredningar Härmed inbjuds Ni att inkomma med anbud om Neuropsykiatriska utredningar. Bifogat förfrågningsunderlag innehåller samtliga förutsättningar

Läs mer

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226

Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice. Dnr: 08-1226 Upphandling av utbildning i samband med avveckling av Svensk Kassaservice Dnr: 08-1226 2(7) 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 3 3.1. Teknisk förmåga och kapacitet...

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala

ANBUDSINBJUDAN. Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala BRANDFÖRSVARET Handläggare Datum Dnr Lars Lidström 2015-05-07 RÄN-2015-349 0707-782404 ANBUDSINBJUDAN Ledningsfordon till Brandförsvaret i Uppsala Uppsala brandförsvar inbjuder er att lämna anbud i denna

Läs mer

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling.

Öppet förfarande, upphandlingen genomförs i enlighet med bestämmelserna i lagen (2007:1091) om offentlig upphandling. 1 Föreskrifter 1.1 Upphandlande myndighet Trädgårdsgatan 6 931 85 Skellefteå 212000-2643 Hemsida: http://www.skelleftea.se 1.2 Upphandlingen inbjuder till anbudsgivning gällande - Bemanning att utföra

Läs mer

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun.

UMEVA, Robertsfors kommun, Vännäs kommun, Bjurholms kommun, Vindelns kommun, Sorsele kommun. 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande --. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189

Upphandling av arkitekttjänster. Diarienr 09-189 Upphandling av arkitekttjänster Diarienr 09-189 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne

1. Generell del. Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion. Upphandlande organisation. 1.1 Allmän information Kommunförbundet Skåne Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-12-14 Upphandlande organisation Kommunförbundet Skåne Håkan Jönsson Upphandling Rollatorer Extern remiss Symbolförklaring: Texten ingår i annonsen Texten/frågan

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland

1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 1 (7) 1. Administrativa föreskrifter Program för primärvården i Västmaland 2015 2 (7) 1 Inledning Landstinget Västmanland införde från den 1 januari 2008 valfrihetssystem inom primärvården i enlighet med

Läs mer

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning

Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Datum 2010-01-26 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Upphandling av tjänster för avyttring av möbler och kontorsinredning Diarienummer 10-490/9.72

Läs mer

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni

1. Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni Förfrågningsunderlag 2010-12-23 Upphandlingsansvarig Upphandling Halmstads kommun Mobiltelefoner och telefoner för analog telefoni samt service Ellinor Nilsson KS 2010/0468 Sista anbudsdag: 2011-02-10

Läs mer

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376

Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni. Diarienr 09-1376 Upphandling av tekniska konsulttjänster inom området telefoni Diarienr 09-1376 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll...

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon.

Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Datum: 2012-11-30 Handläggare: Andreas Lövquist Diarienummer: 76/001. 170-12 Anbudsförfrågan Upphandling av ett (1) komplett släck- och räddningsfordon. Landskrona stad inbjuder till anbudsgivning gällande

Läs mer

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172

Upphandling av inkassotjänster. Diarienr 07-12 172 Upphandling av inkassotjänster Diarienr 07-12 172 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Upphandlingens syfte... 3 3 Krav på anbudsgivaren... 3 3.1 Inkassotillstånd... 3 3.2 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.2.1

Läs mer

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190

Upphandling av teknisk konsult. Diarienr 09-190 Upphandling av teknisk konsult Diarienr 09-190 Innehåll 1 Om PTS... 3 2 Bakgrund och syfte... 3 3 Ekonomisk kapacitet och intyg... 3 3.1 Registreringsbevis... 3 3.2 Skattekontroll... 3 3.3 Sanningsförsäkran...

Läs mer

1 Avropsförfrågan, BI-system

1 Avropsförfrågan, BI-system 1/6 1 Avropsförfrågan, BI-system Specifika uppgifter för aktuell förfrågan Nr. 1 Beskrivning med uppgifter specifika för denna avropsförfrågan Avropets utskicksdatum 2 Myndighetens diarienummer för avropet

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten:, org.nr: 212000-0555 Upphandlingsförvaltningen 33183Värnamo Telefon vxl: 0370-37 70 00, Telefax: 0370-37 77 69 Kontaktperson:

Läs mer

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland

3. Ansökan om LOV avtal Program för primärvården i Västmanland Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2015-10-21 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Program för primärvården i Västmanland - LOV DU-UPP15-0189 Symbolförklaring:

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan. Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Sida 1 (6) Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende Regional tågtrafik Mälardalen 2012 Trafikföretag inbjuds härmed att inkomma med ansökan om att delta i upphandlingen av regional tågtrafik i Mälardalen.

Läs mer

1. Administrativa föreskrifter och Ansökan

1. Administrativa föreskrifter och Ansökan Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-02-29 Upphandlande organisation Västmanlands läns landsting Anette Öhrn DLL Upphandling Medicinsk fotvård - LOV DU-UPP15-0194 Symbolförklaring: Texten ingår

Läs mer

Upphandling av administration av Telepriskollen

Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienr 11-1283 Datum 2011-02-17 Upphandling av administration av Telepriskollen Förfrågningsunderlag Upphandling av administration av Telepriskollen Diarienummer 11-1283 Författare Anna-Karin Hellsten

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2016-02-01 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling i öppenvård för barn, unga och deras familjer samt vuxna. Skåne, Kronoberg och Halland 2016 - IFO

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER Information om myndigheten Den upphandlande myndigheten: 212000-0555 Upphandlare: Andreas Holmer Telefon nr: 0370-377140 Upphandlingen inbjuder till anbudssökande gällande -

Läs mer

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR

UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SÖDERMALMS STADSDELSFÖRVALTNING SID 1 (9) 2009-10-23 Bilaga 1 till förfrågningsunderlag UPPHANDLING AV UTFÖRANDE AV PERSONLIG ASSISTANS: ANBUDSFORMULÄR SID 2 (9) Instruktioner/råd till anbudsgivare Följande

Läs mer

Upphandling av provningstjänster EMC

Upphandling av provningstjänster EMC ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1 (8) Dnr 16EV764 Upphandling av provningstjänster EMC Elsäkerhetsverket inbjuder er att lämna anbud på rubricerad upphandling i enlighet med detta dokument med bilagor. ELSÄK2000,

Läs mer

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas.

Utelämnande av svar kan komma att innebära att anbudet förkastas. Inledning Anbudsgivaren svarar på ställda krav genom att fylla i efterfrågade uppgifter, redovisning direkt i formuläret eller som särskild bilaga där så efterfrågas. För hänvisningar se motsvarande avsnitt

Läs mer

2. Kvalificering och obligatoriska krav

2. Kvalificering och obligatoriska krav Förfrågningsunderlag 2012-06-11 Upphandlingsansvarig Gotlands kommun Upphandling Företagshälsovårdstjänster Carina Westergren Larsson SF 2012/23 Sista anbudsdag: 2012-07-09 Symbolförklaring: Texten/frågan

Läs mer

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977

Upphandling av grundläggande betaltjänster. Diarienummer 07-10977 Upphandling av grundläggande betaltjänster Diarienummer 07-10977 Innehåll 1. Om PTS... 3 2. Upphandlingens syfte... 3 3. Krav på anbudsgivaren... 4 3.1 Teknisk förmåga och kapacitet... 4 3.1.1 Underleverantörer...

Läs mer

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun

Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Sida 1(7) Valfrihetssystem inom hemtjänst i Vårgårda kommun Kapitel 2 Kravkatalog Utförare 2(7) Innehållsförteckning 2 Kravkatalog utförare...3 2.1 Krav på juridisk form...3 2.2 Uteslutningsgrunder...3

Läs mer

1. Anvisningar för upphandlingen

1. Anvisningar för upphandlingen Förfrågningsunderlag 2014-03-21 Upphandlande organisation Upphandling REGION GOTLAND Bostad med särskild service på Gotland för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar. Dag Hultemar 2014-18 Sista anbudsdag:

Läs mer

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB

ANBUDSINBJUDAN UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB UPPHANDLING AV OBLIGATORISK SJUKVÅRDSFÖRSÄKRING FÖR ANSTÄLLDA HOS SJUNDE AP-FONDEN I SAMARBETE MED FÖRSÄKRINGSSTRATEGI SVERIGE AB 1 Innehållsförteckning Inbjudan... 3 Allmän orientering... 3 Upphandlande

Läs mer

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen

Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen Riktlinjer och stöd för våra leverantörer inför upphandlingen Upphandlingsprocessen ut ett leverantörsperspektiv Analys, planering & förfrågan När en upphandling startar görs flera

Läs mer

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017

3. LOV Ansökan om avtal Program för primärvården i Västmanland 2017 Förfrågningsunderlag - Upphandlarversion 2016-12-19 Upphandlande organisation Upphandling Västmanlands läns landsting Program för primärvården i Västmanland - LOV - 2017 Anette Öhrn DU-UPP16-0363 Symbolförklaring:

Läs mer

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU).

Umeå Kommun inbjuder till anbudsgivning gällande - Taxiresor -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 1 Allmänt inbjuder till anbudsgivning gällande - -. Upphandlingen genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). 2 Information om upphandlande myndighet är den upphandlande myndigheten och agerar

Läs mer

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall

Utvärderingsrapport för upphandling. DU-UPP Transport av avfall Utvärderingsrapport för upphandling DU-UPP13-163 Transport av avfall 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Upphandlingsobjekt 3 1.2 Upphandlande enhet 3 1.3 Ansvarig för upphandlingen 3 1.4 Projektgrupp 4 1.5 Typ

Läs mer

2. Administrativa förutsättningar och krav

2. Administrativa förutsättningar och krav Förfrågningsunderlag 2016-04-18 Upphandlande organisation Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet Upphandling Språk- och översättningstjänster Goran Alilovic 96-57-2015 Symbolförklaring: Sista anbudsdag:

Läs mer

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se.

Mer information om den upphandlande myndigheten finns på www.ostragoinge.se. Upphandlingen omfattar en lärportal för kommunens förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och vuxenutbildning. Kontraktstid är fr.o.m. undertecknande

Läs mer

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel

Kriterieunderlag upphandling Förpackningsmaterial till livsmedel Ärendenummer Dokumentet skapades: 2011-12-29 17:03:53 Innehållsförteckning 1. ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER... 1 2. UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 2 3. KRAV PÅ LEVERANTÖR...4 4. KRAVSPECIFIKATION...6 5. KOMMERSIELLA

Läs mer

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare

Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Sidan 1 av 5 Anbudsförfrågan på upphandling av Hantverkartjänster Målare Lysekils kommun inbjuder er att lämna anbud på rubricerade upphandling i enlighet med detta dokument och bilagor. Förfrågningsunderlaget

Läs mer

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de:

Matlådor. Kommunen kommer att utesluta anbudsgivare enligt LOU 10 kap. 2 om de: Haninge kommun Skakrav Diarie SUN 119/2015 Namn Matlådor Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skakravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

2. Leverantörskvalificering

2. Leverantörskvalificering Förfrågningsunderlag 2015-12-07 Upphandlande organisation Upphandling Kommunförbundet Skåne Behandling, utredning och omvårdnad vid HVB-hem för vuxna med missbruk/beroende. Skåne, Kronoberg och Halland

Läs mer

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02.

1. Inbjudan. Förfrågningsunderlag. Upphandlande organisation. 1.1. Allmän orientering 2014-04-29. Sista anbudsdag: 2014-06-02. Förfrågningsunderlag 2014-04-29 Upphandlande organisation Skövde kommun Helena Sävefjärd Upphandling Psykologutredningar KS2014.0206 Sista anbudsdag: 2014-06-02 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Bilaga 3 Anbudsformulär

Bilaga 3 Anbudsformulär 1 / 5 Inledning Detta dokument används för anbudsgivning avseende ramavtal för BI-system och anger vilka uppgifter och redovisningar Anbudsgivaren ska lämna i anbudet. Samtliga, fullständiga, krav framgår

Läs mer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer

Inledning. Upphandlingsrättsliga principer Inledning Offentlig upphandling är en process för inköp av varor, tjänster och entreprenader som görs av offentlig sektor och som regleras av Lagen om offentlig upphandling (LOU). Syftet med reglerna är

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Haninge kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Drift och underhåll Offentlig belysning Diarie SUN 127/2013 Upphandlare Klara Hanell Strand Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska

Läs mer

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga.

Ytterligare information om Sjunde AP-fonden finns på www.ap7.se, där också Sjunde APfondens senaste årsredovisningar finns tillgängliga. Bakgrund Sjunde AP-fonden har nöjet att bjuda in er att inkomma med anbud avseende hantering av fondens ekonomifunktion. Fonden efterfrågar en utkontrakterad ekonomitjänst där ni som leverantör ansvarar

Läs mer

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter

1. Upphandling av Jag-stärkande aktiviteter Förfrågningsunderlag 2013-02-01 Upphandlingsansvarig Försäkringskassan Upphandling Jag-stärkande aktiviteter Annika Fridh 069608-2012 Sista anbudsdag: 2013-03-01 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller

Läs mer

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10

Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10 Sidan 1 av 6 Inbjudan att inkomma med anbudsansökan avseende busstrafik Avtalsområde S6 Linje 10 Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län inbjuder härmed till ansökan om att delta

Läs mer

2. Krav på anbudssökande

2. Krav på anbudssökande Inbjudan 2015-12-17 Upphandlande organisation Härryda kommun Alexandra Dalle Vacche Upphandling Externt psykologstöd 2015KS519 Sista ansökansdag: 2016-01-18 Symbolförklaring: Texten/frågan innehåller krav

Läs mer

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER

Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Inledande text UPPHANDLING AV REKLAMBYRÅTJÄNSTER Kommunförbundet Västernorrland inbjuder leverantörer att lämna anbud för upphandling av reklambyråtjänster i enlighet med angivna förutsättningar i detta

Läs mer

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se

Anbudsinbjudan. Digitala Enheter och Kringutrustning. Dnr: 2.4.2-8831/2015 2016-01-11. stockholm.se Digitala Enheter och Kringutrustning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se Innehåll 1

Läs mer

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet

Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet Förbundsordning för Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet 1 Förbundets namn Förbundets namn är Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet. 2 Förbundets säte Förbundet har sitt

Läs mer

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB

Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB 1 Dnr 2008/199 KOMMUNSTYRELSENS Jan-Olof Friman/0224-551 10 Inbjudan till intresseanmälan att lämna anbud vid försäljning av Salberga Fastighetsförvaltning AB Sala kommun inbjuder er att ansöka om att

Läs mer

Upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr

Upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr Datum 2011-10-04 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar och analyser Dnr 11-8652 Upphandling av ramavtal avseende konsulter för utredningar, undersökningar

Läs mer

Anbudsinbjudan avseende Leverans av kortämnen

Anbudsinbjudan avseende Leverans av kortämnen Sida 1 (6) avseende Leverans av kortämnen Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrland inbjuder härmed till anbudsgivning avseende leverans av kortämnen enligt handlingarna i detta förfrågningsunderlag.

Läs mer

Upphandling av portofri befordran av blindskrift Dnr 11-9515

Upphandling av portofri befordran av blindskrift Dnr 11-9515 Datum 2011-10-26 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av portofri befordran av blindskrift Dnr 11-9515 Upphandling av portofri befordran av blindskrift Diarienummer 11-9515 Författare Charlotte Murray & Elin

Läs mer

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor

Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Landstinget i Värmland Avtalsform Ramavtal & enstaka köp Namn Ljuskällor Diarie UE/120105 Ansvarig upphandlare Martin Magnusson Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun.

ANBUDSFÖRFRÅGAN. Ni inbjuds inkomma med anbud på Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun. ÄNGELHOLMS ANBUDSFÖRFRÅGAN Ni inbjuds inkomma med anbud på" Ramavtal avseende uppdrag som receptionist/ kundtjänstmedarbetare till Ängelholms kommun." Köpare Ängelholms kommun, org.nr 212000-0977 Sista

Läs mer

Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning

Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning Bilaga 11 Mall för Inbjudan till Förnyad Konkurrensutsättning stockholm.se Utbildningsförvaltningen Avdelningen för utveckling och samordning Hantverkargatan 2F 104 22 Stockholm Växel 08-508 33 000 www.stockholm.se

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016

ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 1(9) Bilaga 2 - ANBUDSFORMULÄR Datum Diarienummer 2013-12-20 512-7972-2013 ANBUDSFORMULÄR Slåtter i skyddade områden 2014-2016 Anbudsformuläret syfte är att tydliggöra för anbudsgivaren vilka uppgifter

Läs mer

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem

Mall för Avropsförfrågan, Ekonomisystem 8 Detta avsnitt innehåller en mall som Myndighet ska använda som underlag för genomförande av avrop. Generella anvisningar för hur avrop ska genomföras återfinns i ramavtalets bilaga 6, Tillvägagångssätt

Läs mer

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för

Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Dnr LiU-2008/00527 Anbudsförfrågan Upphandling länkförbindelser för Linköpings universitet INNEHÅLLSFÖRTECKNING: 1 UPPHANDLINGSFÖRESKRIFTER... 3 1.1 Inledning och syfte... 3 1.2 Upphandlande enhet... 3

Läs mer

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg

Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg Ansökan om godkännande för Vårdval Kronoberg En leverantör har möjlighet att erhålla godkännande för en eller flera vårdenheter inom primärvården i Landstinget Kronoberg, förutsatt att vissa grundläggande

Läs mer

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar.

2004-12-01. Härmed inbjuds Ni att lämna anbud enligt nedan angivna förutsättningar. 2004-12-01 Dnr 0411-0798-STAB-23 Anbudsinbjudan avseende Arbetsgivarverkets upphandling av konsultstöd för grafisk formgivning Arbetsgivarverket har för avsikt att i enlighet med 6 kap. lagen (1992:1528)

Läs mer

1. Förfrågningsunderlag

1. Förfrågningsunderlag Förfrågningsunderlag 2016-05-23 Upphandlande organisation Ängelholms Kommun Upphandling Företagshälsovård Lisbeth Johnson KS 2016/135 Symbolförklaring: Sista anbudsdag: 2016-06-30 Texten/frågan innehåller

Läs mer

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val

Förfrågningsunderlag upphandling av kuvert för att komplettera Valmyndighetens beredskapslager för val 1(9) Sista anbudsdag: 2010-09-13 Anbudets giltighet: 2010-12-31 Upphandlingsform: Förenklad upphandling Datum 2010-08-13 Diarienr 10-179/2 Upphandlande enhet: Valmyndigheten Box 4210 171 04 Solna Förfrågningsunderlag

Läs mer

UPPHANDLING AV FUNKTIONSAVTAL OM IT-DRIFT M.M.

UPPHANDLING AV FUNKTIONSAVTAL OM IT-DRIFT M.M. UPPHANDLING AV FUNKTIONSAVTAL OM IT-DRIFT M.M. GÖTEBORGS SPÅRVÄGAR AB 2011-09-22 Göteborgs Spårvägar AB inbjuder härmed till anbudsgivning avseende upphandling av funktionsavtal om IT-drift m.m. Förutsättningarna

Läs mer

Lag (2008:962) om valfrihetssystem

Lag (2008:962) om valfrihetssystem Lag (2008:962) om valfrihetssystem 1 kap. Lagens tillämpningsområde Lagens omfattning 1 Denna lag gäller när en upphandlande myndighet beslutat att tillämpa valfrihetssystem vad gäller tjänster inom hälsovård

Läs mer

Administrativa föreskrifter Städning av soprum UH

Administrativa föreskrifter Städning av soprum UH Administrativa föreskrifter UH-2014-376 Stöd för dig som vill bli leverantör till Sundsvalls kommun hittar du på sundsvall.se. Klicka på länken: http://www.sundsvall.se/anbud Sida 1 (5) Innehåll 1 Administrativa

Läs mer

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL

1.0 KRAV PÅ LEVERANTÖREN - UTESLUTNING OCH KONTROLL Statens Institutionsstyrelse Skallkrav Diarie 2.2-3614-2014 Namn Konsulterande läkare för SiS ungdomshem Råby Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret

Läs mer

Hälsoval Västerbotten

Hälsoval Västerbotten VLL 1854-2014 1 (8) Hälsoval Västerbotten Föreskrifter för ANSÖKAN VLL 1854-2014 2 (8) 1 ALLMÄN ORIENTERING... 3 1.1 UPPDRAG OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR HÄLSOVAL VÄSTERBOTTEN... 3 1.2 GEOGRAFISKT OMRÅDE...

Läs mer

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor)

ANBUDSFÖRFRÅGAN Gällande upphandling av Filtar och kuddar för polisarrester (4 bilagor) 1 (8) Datum 04.00 Diarienummer (åberopas) A503.931/2014 Polismyndigheten Ekonomiavdelningen Inköpsenheten Saknummer 930 Handläggare Sara-Maj Nielsen Sista anbudsdag E-post 2015-04-28 sara-maj.nielsen@polisen.se

Läs mer

Upphandling av: Lokalvård och fönsterputs i enskilda hem inom hemtjänsten i Norrmalms stadsdelförvaltning.

Upphandling av: Lokalvård och fönsterputs i enskilda hem inom hemtjänsten i Norrmalms stadsdelförvaltning. Bilaga 1 - Upphandlingsrapport Sida 1 (7) Dnr 2.2-14/2016 2016-05-16 UPPHANDLINGSRAPPORT Upphandling av: Lokalvård och fönsterputs i enskilda hem inom hemtjänsten i Norrmalms stadsdelförvaltning. Inledning

Läs mer

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne:

En upphandlande myndighet kan med stöd av 10 kap. 2 LOU komma att utesluta anbudsgivare från upphandlingen om denne: Upphandlingscenter Skallkrav Diarie UH-2014-402 Namn Revisionstjänster Linköpings Stadshus AB Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras

Läs mer

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV

ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV 1(7) ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER UPPHANDLING AV Sysselsättning till personer med psykiska funktionshinder 2(7) Innehållsförteckning Sid nr 1 ALLMÄN ORIENTERING 3 1.1 Bakgrund 3 1.2 Upphandlingsförfarande

Läs mer

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Datum 2009-09-30 FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem Upphandling av totalentreprenad avseende nyinstallation av VVS, el- och telesystem

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag 1 (15) Valfrihetssystem för Svensk e-legitimation Dnr 1 31 132119-14/9531 Publicerad 2015-10-10 2 (15) Innehåll 1. Bakgrund 3 1.1 E-legitimationsnämndens uppdrag... 3 1.2 Identitetsfederationen för offentlig

Läs mer

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30

Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 Övertorneå kommun Offertförfrågan 2013-08-30 DIREKTUPPHANDLING till lågt värde Ny sargutrustning till Hockeyplanen i Svanstein Övertorneå kommun önskar offert på ny sargutrustning till hockeyplanen i Svanstein.

Läs mer

Förfrågningsunderlag

Förfrågningsunderlag Diarienummer 12-308 Datum 2012-02-22 Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning Förfrågningsunderlag Posttjänster för äldre och personer med funktionsnedsättning

Läs mer

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall

Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Nacka kommun Avtalsform Avtal/Ramavtal/Enstaka köp Namn Insamling av slam och fettavfall Diarie TN 2014/175 Upphandlare Kenneth Lindrooth Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär.

Läs mer

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare

2. Uppgift om upphandlande enhet och beställare ANBUDSFÖRFRÅGAN ADMINISTRATIVA FÖRESKRIFTER 1. Recipientkontrollprogram för Lagans Vattenråd 1.1 Allmänt Lagans Vattenråd inbjuder er härmed att inkomma med anbud på avseende recipientkontrollundersökningar

Läs mer

Diarie Omständigheter enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling 10 kap. 1 och 2 p. 1-4, 6 får inte föreligga.

Diarie Omständigheter enligt lagen (2007:1091) om offentlig upphandling 10 kap. 1 och 2 p. 1-4, 6 får inte föreligga. Nässjö kommun Skakrav Diarie 055-2015 Namn Kontorsmaterial Detta dokument är en kopia på upphandlingens elektroniska skallkravsformulär. Skallkravsformuläret ska besvaras elektroniskt genom att du klickar

Läs mer

Dnr. 100/

Dnr. 100/ Socialnämnden i Täby kommun vill bjuda in leverantörer att ansöka om att ingå i kommunens valfrihetssystem för dagverksamhet. Täby kommun arbetar aktivt med att öka valfriheten för kommunens invånare inom

Läs mer

PRODUKTBLAD PRISLISTA Informationsytor Sörmlandstrafikens bussar

PRODUKTBLAD PRISLISTA Informationsytor Sörmlandstrafikens bussar PRODUKTBLAD PRISLISTA Informationsytor Sörmlandstrafikens bussar BUSSREKLAM I SÖRMLAND Kommunalförbundet Sörmlands kollektivtrafikmyndighet, Sörmlandstrafiken, ansvarar för och säljer informationsytorna

Läs mer

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare

Anbud avseende: Bygg & Mark För Käppalaförbundet. c._bilaga_1 Bygg_o_Mark.doc. Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbud avseende: c._bilaga_1_ _Bygg_o_Mark.doc Bygg & Mark För Käppalaförbundet Refnr: Fylls i av anbudsgivare Anbudsgivare: Behörig avtalstecknare : Datum: Underskrift Namnförtydligande Anbudets giltighetstid

Läs mer

1 Föreskrifter. 2 Denna förfrågan. 1.1 Information om enheten. 1.2 Upphandlingen. 1.3 Upphandlingens form. 1.4 Avtals typ. 1.

1 Föreskrifter. 2 Denna förfrågan. 1.1 Information om enheten. 1.2 Upphandlingen. 1.3 Upphandlingens form. 1.4 Avtals typ. 1. 1 Föreskrifter 1.1 Information om enheten Den upphandlande enheten: Box 224 90105 Umeå Energi är ett modernt energiföretag som på ett personligt och omtänksamt sätt vill möta kundens behov av säkra och

Läs mer

Upphandling KFN 2014/91 Utegym 2014

Upphandling KFN 2014/91 Utegym 2014 Krav&Kriterier 1 Allmän Orientering 1.1 Upphandlingen, org.nr: 212000 0977, inbjuder till anbudsgivning gällande utegym. Mer information om finns på www.engelholm.se. 1.2 Omfattning Upphandlingen omfattar

Läs mer

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV

Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Förfrågningsunderlag Utförande av HEMTJÄNST enligt lagen om valfrihetssystem LOV Bilagor: a) Avtal m avtalsbilagor 1-4 b) Blankett Ansökan om tillstånd att utföra servicetjänster c) Blankett Intyg d) Blankett

Läs mer

ANBUDSFORMULÄR Upphandling av återuppbyggnad av gärdesgårdar i naturreservaten Kummelön och Ritamäki

ANBUDSFORMULÄR Upphandling av återuppbyggnad av gärdesgårdar i naturreservaten Kummelön och Ritamäki 1(7) Bilaga 3 Diarienummer 512-6670-2012 ANBUDSFORMULÄR Upphandling av återuppbyggnad av gärdesgårdar i naturreservaten Kummelön och Ritamäki Anbudsformulärets syfte är att tydliggöra för anbudslämnaren

Läs mer

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor)

UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH I ANSLUTNING TILL POLISIÄRA LOKALER (6 bilagor) Rikspolisstyrelsen Polisens verksamhetsstöd Affärsenheten Handläggare Datum Philip Rasch 2014-06-12 E-post philip.rasch@polisen.se Saknr och diarienummer 939-A138.031/2014 UPPHANDLING AV SKYLTNING AV OCH

Läs mer