För att näringslivet ska leva och verka måste arbetsrätt och turordningsregler reformeras, särskilt för småföretag med få anställda.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "För att näringslivet ska leva och verka måste arbetsrätt och turordningsregler reformeras, särskilt för småföretag med få anställda."

Transkript

1 Moderater ett etagsamt Västmanland Vi vill profilera Västmanland som ett attraktivt län etag och etagare. Företagande och entreprenörskap är en viktig del av vårt välfärdssamhälle och framgångsrika etag är en utsättning tillväxt och välstånd. Företagare skapar jobb, välstånd och ekonomisk tillväxt i Sverige. De är en bärande del i näringslivet. Det är en central uppgift oss att få fler människor att se entreprenörskap och etagande som en möjlighet i livet. En möjlighet att bryta ny mark och att kreativt ifrågasätta. Det är ofta det som skapar nya marknader och nya affärsmodeller. Det är viktigt att allt fler människor ges möjlighet till och tar steget att starta ett etag. Vi vill göra det enklare, tryggare och mer lönsamt att start och driva etag. För att näringslivet ska leva och verka måste arbetsrätt och turordningsregler reformeras, särskilt småetag med få anställda. Kommunerna har stort ansvar att skapa goda lokala villkor entreprenörskap och etagande. För att nå framgång handlar det många gånger tänka nytt och kreativt. Vi vill byta myndighet mot service. Regelbördan etag kan hindra att affärer genoms och kostnaderna administration är generellt alldeles hög idag. Där måste regelbördan minska och administrationen enklas. Dessa inträdeshinder måste undanröjas att få ett etagsklimat i toppklass. I den vardagliga kontakten mellan kommunen och ortens etag skapas utsättningar tillväxt och arbetstillfällen. Företag i kommuner med bra näringslivsklimat vittnar ofta om en upplevd enkelhet i relation till kommunen. Regelbundna möten mellan kommunalråd, näringslivsansvarig tjänsteman samt etagseträdare är ett sätt att åstadkomma dialog och bygga samsyn kring vad som krävs fortsatt tillväxt. Kommunen kan ta initiativ till näringslivsfrukostar, seminarier och etagarråd m.m. Det gäller att skapa mötesplatser arbetsmarknadens aktörer som kan träffas att samtala om aktuella frågor som t ex kompetensutveckling. För en effektiv handläggning måste det vara enkelt etagaren att komma i kontakt med kommunens olika delar. Man ska kunna behandla ärenden med expressfart när det behövs. Tanken om En väg in är bra. I vissa kommuner arbetar man med så kallade etagslotsar medan andra öppnat näringslivsbutiker att signalera öppenhet och tillgänglighet till det lokala näringslivet. Vi vill minska regelkrångel. Förbättra offentlig upphandling. Det ska vara enkelt att komma i kontakt med kommun och myndigheter Kommunerna måste underlätta LOU och att det lokala näringslivet kan vara med och konkurrera. Exempelvis genom att bättre informera och att slå isär och dela upp upphandlingar samt bidra till att fler mindre etag samverkar om en upphandling. En ofta bisedd faktor att lyckas locka etableringar och arbetskraft till kommunen är väl fungerande välfärdstjänster. De personer som etaget ska rekrytera har i allmänhet familjer. 1

2 De sociala övervägandena, speciellt vid en flytt, hör till de enskilt viktigaste faktorerna att tacka ja till ett jobberbjudande. Tillgänglighet till trygga skolor, skolor med hög kvalitet och andra välfärdstjänster blir därmed en viktig konkurrensdel kommunen. Ökade behov av individuella lösningar när det gäller arbete, boende och fritid kommer att bli viktigare framöver. Kommunal planering som stärker lokalsamhället genom en bra kombination av bostäder, arbetsplatser, god närmiljö, service och väl fungerande kollektivtrafik gynnar det lokala näringslivet samtidigt som det stärker kommunens attraktionskraft Näringslivet i landsbygden (utan tätorterna) är beroende av god postgång, kommunal service etc. att kunna verka och utvecklas på landsbygden. För att landbygden ska leva måste kommunerna se till att lägga bredband utan tätorten så att det är tillgängligt uppkoppling. Kommunerna måste tillåta och underlätta privata aktörer att sköta service t ex skola, vårdoch äldreomsorg på landsbygden så att inte denna service inte utarmas. Minimerad byråkrati och effektiv handläggning Kommunerna ska garantera en rättssäker och effektiv handläggning av alla ärenden. Snabb, korrekt och utsägbar tillämpning av lagar och bestämmelser av lagar och bestämmelser skapar goda utsättningar etagande. Det ska vara parallella processer istället seriella vid handläggning av ärenden. Bra bemötande, hög tillgänglighet och god service från kommunens sida gentemot näringslivet ska vara självklart. Moderatern a represen tan ter Sv eriges m est an sv arstagan de parti v erk ar Att en av kommunpolitikens viktigaste uppgifter, när det gäller goda utsättningar näringslivet, handlar om att minimera onödig byråkrati. Service/Tjänstegaranti Det är viktigt att etag upplever att kvaliteten på kommunens tjänster är bra och att de får den service, ståelse och det bemötande som väntas. Det är etagets behov och intresse som ska stå i centrum. Olika tjänster tar olika tid att uta och det är också så att i många fall ställer lagstiftningen särskilda krav på hantering av ärenden. Kommunen måste ständigt arbeta med att bättra servicen och mottagandet av befintliga och nya etag som kommer i kontakt med kommunen. Ett sätt att tydliggöra vad etaget kan vänta sig av den service och kvalitet som kommunen faktiskt levererar, är att ina tjänsteoch servicegarantier i den kommunala verksamheten. 2

3 En servicegaranti är ett löfte om innehåll och kvalitet på den service som du kan vänta dig. Självklart kan också tjänstegarantierna utvecklas tillsammans med andra etag. Det finns idag flera kommuner ex. Nyköping, Örebro, Eskilstuna, Norrköping, Luleå och Tyresö som arbetar med tjänstegarantier eller motsvarandekvalitetsgarantier. Exempel på tjänstegarantier kan vara: bekräftelse att ansökan kommit in, hur lång handläggningstiden är (t ex bygglov), möjlighet att få kontakt med kommunens verksamheter under arbetsdagar, blir kontaktad inom 1 arbetsdag om den du söker, inte är på plats, bara ska behöva ringa ett samtal att komma i kontakt med rätt person En utvärdering av tjänstegarantierna behöver också kontinuerligt göras med avseende på deras nivå av etagsvänlighet och service mot etagare. På detta sätt kan tjänstegarantierna utvecklas och kommunens service bättras. Effektiv behandling av ärenden kan gälla alltifrån handläggningstiden enklare bygglov till svar på frågningar som etagaren kan behöva ett snabbt besked kring. Tydliga mål, med löfte om att tillståndsärenden ska hanteras skyndsamt eller inom viss tid, gör kommunens ansvar gentemot etagen tydligt och visar på en vilja till service och dialog. Moderatern as represen tan ter Sv eriges m est an sv arstagande parti v erk ar Att det ins en service- och tjänstegaranti i länets kommuner och landsting. Utbildning, entreprenörskap och arbetsmarknad Bra samarbete med Ung Företagsamhet eller andra liknande organisationer som utbildar i entreprenörskap genom att kombinera teori och praktik i skolan ska utvecklas. Det stärker möjligheterna att såväl sänka trösklarna in på arbetsmarknaden Ett viktigt inslag i det arbetet är karriärrådgivning till ungdomar. Genom att utgå från individens intresse, kunskaper och kompetens kan alla få en bra bild av vilken kompetens som krävs olika yrkesvägar. Vi vill utveckla SYV-konsulentens arbete genom att tjänsten flyttas ur skolan och närmare arbetsmarknaden, t ex till näringslivsfunktionen i kommunen. Vi bedömer att tjänsten är så viktig att den alltid ska vara heltid och vara fristående från skolan. Genom att skapa bästa möjliga utsättningar samarbeten mellan till exempel den Mälardalens Högskola, MDH och ortens etag kan avståndet mellan utbildning och arbete minskas. För att främja innovation, tillvarata studenternas kreativitet och bättre omsätta forskningsresultat finns det flera vägar att gå. Ett exempel på framgångsrik samverkan mellan samhälle, näringsliv och akademi är Robotdalen, Västra Mälardalen i samverkan, Teknikbyn, Automation Region m.fl. Genom regionalt gränsöverskridande samarbete har de medverkande kommunerna deltagit i arbetet med att sammana leverantörer, kunder och användare, entreprenörer, forskare, finansiärer och andra aktörer med gemensamma intressen. 3

4 Många arbetssökande har inte de kvalifikationer som etagen söker. Det gäller utbilda rätt. Det behövs en samordning att ta fram rätt arbetskraft. Kommunerna kan göra mycket att underlätta detta. Validering och arbetsträning är viktiga verktyg att få fler i arbete, Vi vill ge bästa tänkbara stöd till alla etag, ina program entreprenörskap och nyetagande vid länets gymnasier samt underlätta etagen att anställa. Moderatern as represen tan ter Sv eriges m est an s v arstagande parti v erk ar Att uppmuntra initiativ som stärker kopplingen mellan skola, högre utbildning och entreprenörskap. Att SYV-konsulenterna flyttas ur skolans valtning och närmare arbetsmarknaden. Att fler lärlingsutbildningar och stärkning av de praktiska programmen på gymnasiet är viktiga delar i att skapa bättre utsättningar nya jobb. Integration och arbete För att nyinflyttade invandrare ska kunna integrera sig i svenska samhället och bidra till sin sörjning behöver svenskundervisningen reformeras så att nyinflyttade invandrare lär sig prata och stå svenska språket snabbt. För att inte dessa människor ska hamna i utanskap är det viktigt att undervisa dessa människor i den svenska kulturen, traditioner och samhällets krav på individen. Vi vill att en del av dagersättningen/bidragen kopplas till någon form av arbetsplatsintroduktion nyinflyttade invandrare. Detta bidrar till att snabbt komma ut och vis vad man kan och få praktik och en fot in i arbetslivet. Kommunerna måste bereda plats instegsjobben som introduktion att undvika att de inte, som idag, blir passiva bidragstagare. Moderatern as represen tan ter Sv eriges m es t an sv arstagande parti sk a v erk a Att reformera svenskundervisningen (SFI) till att bli mer yrkesinriktat och snabbare och bättra samhällsinformationen till nyinflyttade invandrare. Att en del av bidrag/ersättningen kopplas till arbetsplatsintroduktion/praktik på etag och kommun. Undvik snedvridande konkurrens Offentlig upphandling Moderatledda kommuner ska inte bara följa befintlig konkurrenslagstiftning, utan även ha ett moraliskt ansvar att undvika att konkurrera med befintliga och framtida näringsidkare. Även i de fall där det kommunerna inte handlar om stora summor, kan det etagare få allvarligare konsekvenser om kommunen agerar som kommersiell konkurrent med stöd av skattemedel. Kommunen ska inte överproducera, underprissätta eller sälja tjänster och varor 4

5 som konkurrerar med privata aktörer. Kommuner ska sträva efter att lägga ut verksamheter på entreprenad genom väl fungerande offentlig upphandling. LOV, Lagen om valfrihet ska användas i alla länets kommuner samt landstinget. LOV ger medborgaren valfrihet och ett bättre utbud på välfärdstjänster. Det ger också möjlighet att medarbetare utvecklar idéer och blir etagare. Lagen om offentlig upphandling, LOU, behöver reformeras att underlätta både kommunen att upphandla och att fler etag ska lämna anbud. Vi anser det möjligt att göra Tekniska nämnder till beställarnämnder och inte längre uta arbetena i egen regi. Det är inte i alla kommuner det finns utsättningar att bedriva upphandlingar på ett bra sätt. Brist på resurser och hög arbetsbelastning är främsta orsakerna. Sju av tio upphandlare anser inte att den politiska ledningen prioriterar frågan tillräckligt. Det är hög tid att starta en bra upphandlarutbildning i länet t ex på högskolan. Genom en proffsig upphandling kan det bli mycket pengar över till vård, skola och omsorg. Bästa kvalitet och nytta medborgarna ska vara ledstjärna. Större anbud kan med del styckas upp i mindre delar att möjliggöra mindre etag att delta. E-upphandlingar genom Internettjänster kan underlätta småetag som vill delta i kommunens upphandlingar. Den så kallade utmanarrätten har i många kommuner varit ett effektivt verktyg i att sträva och uppmuntra till offentliga upphandlingar. Inom välfärdsområdet som traditionellt sett har drivits i offentlig regi är det viktigt med en positiv syn på andra utare. De möjligheter till kundvalsmodeller som Lagen om valfrihet LOV skapar, ska utnyttjas. Kommunen ska inte konkurrera på osunda villkor. Vi vill öka konkurrensen i välfärdssektorn och avskaffa kommunala monopol. Genom kommunala entreprenader och kommunala kundvalssystem skapas nya marknader etagen. Kundvalsmodellen ökar medborgarnas valfrihet och därmed deras möjlighet att välja serviceproducenter, vilket stärker etagen. Kommunernas näringslivsfunktion kan tillsammans med upphandlarna ta initiativ att bjuda in lokala etag att informera om LOU och LOV. Vi vill starta en upphandlarutbildning på Mälardalens Högskola. Nyligen utkom Upphandlingsutredningens slutbetänkande Goda affärer en strategi hållbar upphandling. Som konstateras i betänkandet är den offentliga upphandlingen ett potentiellt användbart verktyg uppfyllandet av flera kommunala verksamhetsmål. En korrekt utd upphandling kan bidra till en bättre hushållning med skattemedel, ett stärkande av det lokala näringslivet och kvalitetsbättringar i kommunens service till sina medborgare. För att en upphandling ska kunna utas på det kommunen mest delaktiga sättet - utifrån såväl ekonomiska som kvalitativa kriterier är det viktigt att den kommunala organisationen har god kompetens inte bara i upphandlingsfarandets regelverk, utan därtill det affärsmässiga upprättandet av avtal. I ett betänkande från Upphandlingsstödsutredningen (SOU 2012:32) påtalas just vikten av att upphandlande myndigheter står att gå in köparrollen. 5

6 Sveriges kommuner har idag en påtaglig kompetensbrist inom dessa områden. Problemet är särskilt utbrett bland mindre kommuner. För moderaterna är det angeläget att lösa denna problematik. I grunden krävs att svenska kommuner med olika metoder höjer sin upphandlingsrelaterade kompetens. Till exempel bör mindre kommuner söka samverka kring upphandlingar. Detta kan sprida bördan av att anskaffa behövlig kompetens, vilken annars riskerar te sig omotiverat betungande resurssvaga kommuner. Även om en nationell myndighet upphandlingsstöd inrättas, anser Moderaterna att kommuner är bättre hjälpta av en lokalare, mer direkt kompetenstillgång. Moderaterna vill även framhålla vikten av att utforma upphandlingar så att det lokala näringslivet inte onödigtvis stängs ute från upphandlingsprocessen. Exempelvis bör kommuner undersöka möjligheten att bryta ner större entreprenadarbeten i mindre uppdrag (delentreprenader) att därmed undvika att endast större aktörer har tillräckliga resurser att ta sig an omfattande uppdrag. Vidare bör kommuner verka att det lokala näringslivet är väl insatt i upphandlingsfarandet och möjligheterna att vinna anbud. Moderata kommunpolitiker bör till exempel uppmuntra mindre etag att på projektbasis gå samman, att klara konkurrensen från större etag under ett anbudsfarande. Moderatern as represen tan ter Sv eriges m est an sv arstagande parti v erk ar Att vara sin kommuns starkaste röst ett affärsmässigt och kompetent upphandlingsfarande och ständigt påminna om vikten av att inträda i köparrollen och så långt det är möjligt tillvarata det lokala näringslivets villkor. Företagens miljötillsyn Vi anser att etagarna har ett stort ansvar att se till att verksamheten präglas av ett gott miljöarbete. Som etagare granskas man av kommunernas miljöavdelningar eller länsstyrelsen beroende på hur stor miljöbelastning verksamheten bedöms utgöra. Företagen klassas enligt miljöbalken in i tre kategorier från A-C. Kategori A är den kategorin med mest påverkan, och C, där de flesta mindre etag ingår och som har tillståndsplikt, den minsta belastningen. Företagen klassas in i en viss kategori efter t ex verksamhetens storlek och bransch, användande av lösningsmedel, olika mängder oljor i verksamheten m.m. I dagsläget ut kommunerna eller länsstyrelserna miljötillsynen. Företagen kan råka illa ut om de inte kommer överens med kontrollanten eftersom det kan vara svårt att byta. Samtidigt blir kostnaden miljötillsynen hela tiden dyrare eftersom administrationen hela tiden tenderar öka. Vi anser att miljötillsynen även ska kunna ske genom att etagen anlitar en privat miljörevisor. Miljörevisorerna ska vara godkända inom sitt kompetensområde och klassificerar in respektive etag i rätt kategori. De sköter all dokumentation och rapporterar till miljöenheten inom det tidsintervall som erfordras. Myndigheternas miljöenheter behöver inte göra annat än att ta emot miljörevisorns rapport och sammanställa den statistik som är önskvärd. När det finns tillgängliga miljörevisorer med rätt kompetens och konkurrensen verkar fungera behöver myndigheterna inte längre ha egen tillsynsverksamhet. Moderatern as represen tan ter Sv eriges m est an sv arstagande parti v erk ar 6

7 Att kommunernas monopol av miljötillsyn och granskning upphävs och att privata utare upphandlas att uta sådana tjänster. Kommunala bolag Kommunala bostadsbolag kan vara ett viktigt verktyg att bidra till att öka byggandet av hyresrätter och användas aktivt i arbetet ökad integration och minskat utanskap. Det kan också finnas goda skäl samhället att äga central infrastruktur såsom energinät, hamnar och vatten- och avloppsnät. Dessa exempel utgör områden där det kan vara motiverat att använda sig av kommunala bolag. Kommunen ska alltid tydligt kunna motivera var en verksamhet drivs eller ägs av kommunen Moderatern as represen tan ter Sveriges m est an sv arsfu lla parti v erk ar Att kommunala bolag ska ha tydliga ägardirektiv, ligga klart inom den kommunala kompetensen, drivas affärsmässigt och ha marknadsmässiga avkastningskrav att undvika osund konkurrens. Infrastruktur Västmanlands näringsliv är beroende av en bra och stabil infrastruktur. Mälarbanan, Svealandsbanan och UVEN eller SVEN (Sala-Norrköping/Linköping) är oerhört viktig oss som bor i länet. Vi önskar att vi borde lyfta blicken utan Västerås och se hela länet. Vi ser problem med SJ:s ovilja att stanna vid stationer i länet, till exempel Kungsör och Kolbäck. E18 mellan Västjädra och Köping måste prioriteras och byggas om till motorväg. Sträckan präglas idag av stopp och omledningar som får till följd att t ex Köping och Kolbäck drabbas av oönskad trafik. Viktigt är också att bättra kommunikationerna i norra länsdelen och särskilt bevaka Tåg i Bergslagen med tåg mellan Gävle-Örebro och Ludvika-Västerås. Tillgång till snabbt bredband är viktig Västmanland. Kommunerna måste se till att fiber finns i backen, tillgängligt uppkoppling. Vi ser nu att kommunerna ser en chans att drifta nätet d v s sälja tjänster. Det är marknadens uppgift. - Bygg färdigt Mälarbanan - Bygg färdigt E18 - Utveckla Västerås Flygplats - Utveckla UVEN Järnvägen Sala-Västerås-Eskilstuna-Norrköping- Linköping - Bygg mötesspår i Brattheden - Bygg ut bredband (passiva nät) i alla kommuner - Rusta upp Va-näten i kommunerna. Moderatern as represen tan ter Sv eriges m est an s v arstagande parti v erk ar Att Västmanland har en väl fungerande infrastruktur både inom och utom länet. Att bredband ska finnas tillgängligt i alla Västmanlands kommuner. 7

8 Att kommunerna inte ska medverka till att konkurrera på marknaden med tjänster på bredband. Våga följa upp och utvärdera Det finns flera exempel på utvärderingar kring hur kommuner bemöter etagare och arbetar med att bättra deras villkor. Det är allt ifrån större mätningar, som Svenskt Näringslivs ranking, till regionala etagsbarometrar och andra modeller. Flera regioner använder SKL:s mätning om hur nöjda de lokala etagen är. Frågorna ställs utifrån en specifik kontakt inom brandtillsyn, serveringstillstånd, markupplåtelse, miljötillsyn och bygglovsärenden. Inom varje ärende ställs frågor utifrån information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättsäkerhet och effektivitet. Resultaten sammanställs sedan i en så kallad NKI, Nöjd Kund Index, som ger kommunen möjlighet att åtgärda brister som etagen upplever i kontakten och därmed bättra utsättningarna tillväxt och nya arbetstillfällen. Moderaterna ska alltid sträva efter att kommunerna ska bli bättre i dessa utvärderingar. Sv en sk t n ärin gsliv s ran k in g 2012 P lats K om m u n P lats K om m u n 51 Hallstahammar 182 Fagersta 56 Västerås 230 Sala 119 Surahammar 250 Kungsör 161 Köping 276 Norberg 173 Arboga 289 Skinnskatteberg Moderatern as represen tan ter Sv eriges m est an sv arstagande parti v erk ar Att länets kommuner och landsting ska var på topp när det gäller etagens nöjdhet med den kommunala servicen. 8

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Inledning. 1 Näringslivspolitiskt program för moderaterna i Dalarna enl stämmobeslut 20130413.docx

Inledning. 1 Näringslivspolitiskt program för moderaterna i Dalarna enl stämmobeslut 20130413.docx Na ringslivspolitiskt program fo r moderaterna i Dalarna. Inledning. Fler jobb och minskat utanförskap hör till kärnan i Moderaternas politik. Jobb skapas i företag och av företagare. Politikens uppgift

Läs mer

Jobbpolitik för ett växande Skellefteå

Jobbpolitik för ett växande Skellefteå Jobbpolitik för ett växande Skellefteå Inledning Jobben är grunden till ett Skellefteå som växer och utvecklas. Genom arbete och egen försörjning stärks människors självkänsla, men även samhällets sammanhållning

Läs mer

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 18 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 182 Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun Dnr 2013/89 INLEDNING Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M),

Läs mer

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande

med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3609 av Lars Hjälmered m.fl. (M, C, L, KD) med anledning av skr. 2016/17:79 Riksrevisionens rapport om statliga stöd till innovation och företagande Förslag

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Åtgärder för en enklare byggprocess

Åtgärder för en enklare byggprocess Enskild motion Motion till riksdagen 2016/17:2413 av Markus Wiechel (SD) Åtgärder för en enklare byggprocess Förslag till riksdagsbeslut 1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022

Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Visioner och övergripande mål för Vimmerby kommun 2012-2022 Antaget av kommunfullmäktige 2012-12-17 230 1 1 Visioner och övergripande mål för Världens bästa Vimmerby Den politiska ambitionen i Vimmerby

Läs mer

Policy för socialt företagande

Policy för socialt företagande Policy för socialt företagande Antagen av kommunfullmäktige 2015-02-25 3 Policy Socialt företagande Innehållsförteckning Inledning... 1 Definition sociala företag... 1 Policy... 1 Syfte... 2 Möjligheter

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Näringslivsstrategi för Mora

Näringslivsstrategi för Mora Näringslivsstrategi för Mora I n n e h å l l Övergripande målsättning... 3 Specifika målsättningar till 2022... 3 Mått för uppföljning... 3 Målgrupper... 3 Strategi... 4 Fokusområden... 4 Förutsättningar...

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

Mål och vision för Krokoms kommun

Mål och vision för Krokoms kommun Mål och vision för Krokoms kommun Juni 2012 VISION Krokoms kommun gör plats för växtkraft! LEDORD Naturlig Här är det enkelt att leva. Här finns trygghet och lugn, en bra grund för människor och företag

Läs mer

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande.

Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Inledning Denna policy anger Tidaholms kommuns förhållningssätt till den sociala ekonomin och socialt företagande. Policy utgår från grundsynen att vårt samhälle ekonomiskt organiseras i tre sektorer:

Läs mer

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet

En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet En Bättre Sits Storregional systemanalys i korthet Gemensamma prioriteringar för transportinfrastrukturen i sju län: Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Sörmland, Östergötland och Gotland. Stockholm-Mälarregionen

Läs mer

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna

Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Så vill vi utveckla landsbygdsföretagandet! Rebecca Källström, vice chefekonom Företagarna Sveriges största företagarorganisation och företräder omkring 75 000 företagare Medlemsägd, medlemsstyrd och partipolitiskt

Läs mer

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013

Reviderad 2010-05-25. Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 Reviderad 2010-05-25 Näringslivsprogram i Sala 2010-2013 1. Bakgrund Detta program är den gemensamma plattform som näringslivet och Sala kommun antagit för att stimulera näringslivets tillväxt och utveckling

Läs mer

Konkurrens och brist på konkurrens i välfärden. SNS-seminarium om Välfärdsutredningen Stefan Jönsson

Konkurrens och brist på konkurrens i välfärden. SNS-seminarium om Välfärdsutredningen Stefan Jönsson Konkurrens och brist på konkurrens i välfärden SNS-seminarium om Välfärdsutredningen Stefan Jönsson 2017-05-23 Konkurrensutsättning kan ge effektivitet och högre kvalitet» Privata företag kan antas sträva

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

Regeltillämpning på kommunal nivå

Regeltillämpning på kommunal nivå Regeltillämpning på kommunal nivå Undersökning av Sveriges kommuner 2016 Västmanlands län Har kommunen en företagslots och kan lotsen agera samordnande respektive pådrivande? Företagens väg in till kommunen

Läs mer

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun

Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KS 12 1 (5) Policy för den sociala ekonomin och socialt företagande i Timrå kommun Fastställd av kommunstyrelsen 2015-05-26, 129 Denna policy anger Timrå kommuns förhållningssätt

Läs mer

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete

Fler jobb och fler i jobb. Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Fler jobb och fler i jobb Eskilstunas handlingsplan för näringsliv och arbete Så skapar vi fler jobb i Eskilstuna Eskilstuna växer, har en ung befolkning och tillhör landets starkaste tillväxtregioner.

Läs mer

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12)

Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Upphandlingscentrum Helen Widin 2013-05-24 LiÖ 2013-369 1 (4) Socialdepartementet Remissvar: Goda affärer en strategi för hållbar offentlig upphandling (SOU 2013:12) Landstinget i Östergötland (LiÖ) har

Läs mer

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73)

Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) 2012-01-17 Sida 1 Visions synpunkter på På jakt efter den goda affären (SOU 2011:73) Vision har beretts möjlighet att till TCO lämna synpunkter på Delbetänkande av upphandlingsutredningen (SOU 2011:73).

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY

STOCKHOLMS STADS UPPHANDLINGSPOLICY Kommunfullmäktige Beslutsdatum 2007-03-26 Reviderad 2014-02-17 Sida 1 (6) Dokumentets mottagare, förvaltning och uppföljning Detta dokument vänder sig till dem som fattar beslut i inköps- och upphandlingsfrågor

Läs mer

Regelförenkling på kommunal nivå. Västmanland

Regelförenkling på kommunal nivå. Västmanland Regelförenkling på kommunal nivå En väg in Sverige Ja 88% Nej 12% Ja 86% Nej 14% En väg in för företag bör kunna: ge information om gällande regelverk samordna ansökningar förmedla information mellan olika

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018

När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 När den egna kraften inte räcker till Västeråsmoderaternas program för sociala frågor för 2014-2018 1 När den egna kraften inte räcker till Samhällets skyddsnät ska ge trygghet och stöd till människor

Läs mer

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020

REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 REGIONAL STRATEGI FÖR ÖKAD INFLYTTNING OCH FÖRBÄTTRAD INTEGRATION 2015-2020 Integration handlar om att olika delar går samman till en helhet. Integration är en förutsättning för utveckling och tillväxt

Läs mer

Lokalt företagsklimat

Lokalt företagsklimat Lokalt företagsklimat ANNA SJÖDIN MAJ Länsrapport Västernorrland Innehållsförteckning Sammanfattning... Metod... Disposition... Basfaktorer... Enkätsvar...9 Sammanfattande omdöme... Bra exempel för framtiden...

Läs mer

Vård- och omsorgscollege Västmanland

Vård- och omsorgscollege Västmanland Vård- och omsorgscollege Västmanland - en snabb presentation Anders Björnstig Projektledare Vård- och omsorgscollege VästmanlandV 073-910 53 92 anders.bjornstig@vasteras.se Välkommen till VästmanlandV

Läs mer

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008.

Kommittédirektiv. Dialog med kommuner om flyktingmottagande. Dir. 2008:16. Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Kommittédirektiv Dialog med kommuner om flyktingmottagande Dir. 2008:16 Beslut vid regeringssammanträde den 14 februari 2008. Sammanfattning av uppdraget En särskild utredare i form av en kontaktperson

Läs mer

Företagsklimatet i Oskarshamn

Företagsklimatet i Oskarshamn Oskarshamn den 25 oktober 2006 Företagsklimatet i Oskarshamn Vi har på olika sätt tagit del av Svenskt Näringslivs kartläggning av företagsklimatet i Oskarshamn. Och enligt vår uppfattning är det inte

Läs mer

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00

www.foretagarna.se info@foretagarna.se 08-406 17 00 Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska.

en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. en hållbar framtid Det här vill vi i Centerpartiet med vår politik. Vårt idéprogram i korthet och på lättläst svenska. Centerpartiets idéprogram Det här idéprogrammet handlar om vad Centerpartiet tycker

Läs mer

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09

1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 1(8) Tillväxtstrategi 2015-01-09 2(8) Inledning Älvkarleby kommun ska hitta sin plats i en värld som präglas av snabb förändring. Vi behöver förstå hur förändringarna påverkar vår tillvaro och göra strategiska

Läs mer

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla

dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla dnr KS/2015/0173 Integrationsstrategi Öppna Söderhamn en kommun för alla Antagen av kommunfullmäktige 2016-09-26 Tänk stort! I Söderhamn tänker vi större och alla bidrar. Vi är en öppen och attraktiv skärgårdsstad

Läs mer

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015

Integrationspolicy Bräcke kommun. Antagen av Kf 24/2015 Integrationspolicy Bräcke kommun Antagen av Kf 24/2015 Innehåll Övergripande utgångspunkt... 4 Syfte... 4 Prioriterade områden... 4 Arbete och utbildning viktigt för självförsörjning och delaktighet i

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Jobb och företagande i Borås

Jobb och företagande i Borås 2014 En näringslivspolitik för Jobb och företagande i Borås Inledning Fler jobb och minskat utanförskap hör till kärnan i Moderaternas politik. Jobb skapas i företag och av företagare och politikens uppgift

Läs mer

Länsträff

Länsträff Länsträff 2016-01-14 Länsstyrelsens roll Verka för att det ska finnas beredskap och kapacitet att ta emot nyanlända Teckna överenskommelser med länets kommuner om mottagande av nyanlända Föra dialog med

Läs mer

Roadshow 2013. #4av5jobb

Roadshow 2013. #4av5jobb Roadshow 2013 #4av5jobb De senaste tjugo åren har fyra av fem nya jobb i näringslivet skapats i små företag. #4av5jobb 2 4 av 5 jobb skapas i de små företagen Källa: SCB, bearbetad av Företagarna Välfärdsskaparna

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Näringslivsprogram 2016

Näringslivsprogram 2016 1(5) KOMMUNLEDNINGSKONTORET Näringslivsprogram 2016 Bakgrund och syfte Syftet med programmet är att på operativ nivå identifiera insatser inom ramen för näringslivsarbetet. Grunden för programmet är näringslivsstrategin

Läs mer

Moderaterna i Bjuvs kommun

Moderaterna i Bjuvs kommun Moderaterna i Bjuvs kommun Framtid, vår vision En attraktiv boende kommun i randen av Söderåsen att leva, bo och verka i. ORDNING, REDA, EKONOMI OCH JOBB Text: För oss moderater är det A och O att det

Läs mer

Piratpartiet Skinnskatteberg. Bilaga A Konstituerande medlemsmöte Deltagarförteckning

Piratpartiet Skinnskatteberg. Bilaga A Konstituerande medlemsmöte Deltagarförteckning Bilaga A Konstituerande medlemsmöte Deltagarförteckning Anders S Lindbäck Simon Lindgren Jonathan Ström Roger Sperrling Mattias Lennartsson Kent-Ola Hågebrand Bilaga B Konstituerande medlemsmöte Kommunlista

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08

STORA BESÖKSDAGEN. Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 2012 STORA BESÖKSDAGEN Suzan Östman Bäckman Vingåkers Kommun 2012-06-08 Stora besöksdagen 2012 Syfte Syftet med besöken är att förbättra näringslivsklimatet, vårda befintligt näringsliv, ta del av företagarnas

Läs mer

Företagsklimatet i Halmstads kommun Anna Gillek Dahlström, Jönköping

Företagsklimatet i Halmstads kommun Anna Gillek Dahlström, Jönköping Företagsklimatet i Halmstads kommun 2016 Anna Gillek Dahlström, Jönköping Vad är företagsklimat? Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 3 Företagens välfärdsavtryck

Läs mer

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen

5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Näringslivet i Järfälla idag 5000 registrerade företag 60 procent är enmansföretag 85 procent har färre än 10 anställda Cirka 21 500 arbetstillfällen Branscher Företagstjänster, parti- och detaljhandel

Läs mer

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073

Policy för integration och social sammanhållning. Antagen av kommunfullmäktige KS-2013/1073 Policy för integration och social sammanhållning Antagen av kommunfullmäktige 2014-06-18 KS-2013/1073 1 Inledning Denna policy är resultatet av ett brett samarbete mellan de politiska partier som är företrädda

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Samproduktion inom området hälsa & välfärd

Samproduktion inom området hälsa & välfärd Samproduktion inom området hälsa & välfärd Per Tillgren, professor Cecilia Vestman, verksamhetsledare Kalmar 2014-05-29 per.tillgren@mdh.se cecilia.vestman@mdh.se Vägen fram till det samproducerande lärosätet

Läs mer

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna

Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Partimotion Motion till riksdagen: 2014/15:2564 av Annie Lööf m.fl. (C) Underlätta för jobbskaparna Sammanfattning Små och medelstora företag är motorn för hållbar tillväxt runt om i hela Sverige. Fyra

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2013

Ranking av företagsklimatet 2013 Ranking av företagsklimatet 2013 Ett bra företagsklimat Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar jobb,

Läs mer

Vad skulle chefen säga...

Vad skulle chefen säga... Vad skulle chefen säga... Vi ser det så här; när du tillåts vara dig själv blir det roligare att jobba. Och nöjda medarbetare gör för det mesta ett bättre jobb. Arbetet och arbetsplatsen blir attraktivare

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument

Vuxnas lärande i kommunernas styrdokument Ale - målbeskrivningen är detaljerad och - ska skapa företagsförlagd utbild- - ska öka valideringsmöjligheterna - satsningar på alternativa undervisinriktar sig på verksamhetens ning/lärlingsutbildning

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

SFI som matchningsverktyg

SFI som matchningsverktyg Region Värmland Britta Zetterlund-Johansson SFI som matchningsverktyg Region Värmland, Länsstyrelsen Värmland, Arbetsförmedlingen och länets kommuner startar upp ett stort projekt för att underlätta för

Läs mer

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde

Framtidspaketet. Valprogram för Skövde FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet Valprogram för Skövde 2015-2018 FÖR ALLAS BÄSTA. I HELA SKÖVDE. socialdemokraterna.se/skovde Framtidspaketet För allas bästa. I hela Skövde. Politiken måste alltid blicka framåt och ta

Läs mer

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark

Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark EMELIE HALLIN SID 1/3 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Svar på motion (S) om att ge ägardirektiv till Össebyhus AB att köpa byggbar mark Förslag till beslut

Läs mer

Mångfald & integration

Mångfald & integration Mångfald & integration Öka kunskapen om mångfaldens betydelse för tillväxt och ekonomisk lönsamhet Nätverk Utbyta erfarenheter om metoder och aktiviteter för integration Nätverk Kartlägga nuläget i Norrbotten

Läs mer

Kommunpolitiskt program

Kommunpolitiskt program Kommunpolitiskt program Kommunens uppdrag. Det kommunpolitiska uppdraget kommer i ökad utsträckning bestå av att våga förändra, utveckla och prioritera. Att fokusera på välfärdens kärna i det kommunala

Läs mer

Företagsklimatet i Tyresö kommun 2016

Företagsklimatet i Tyresö kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 7800 personer

Läs mer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer

Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Konkretisering av de övergripande målen med tillhörande indikatorer Samhällstjänster av högsta kvalitet Det är människorna i Hudiksvalls kommun som är i fokus för de samhällstjänster som kommunen erbjuder.

Läs mer

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb

Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb Ta tillvara kraften och idéerna hos invandrarkvinnor! åtgärder för fler företag och fler jobb augusti 2010 Den viktigaste uppgiften för Centerpartiet och Alliansregeringen är att minska utanförskapet och

Läs mer

Policy för Konkurrensutsättning. Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53

Policy för Konkurrensutsättning. Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53 Policy för Konkurrensutsättning Upplands-Bro kommun 2013-01-15,rev 2013-03-06 Antagen av Kommunfullmäktige den 6 maj 2013, Kf 53 1 Policy för konkurrensutsättning i Upplands-Bro kommun Bakgrund I kommunens

Läs mer

TVG Handlingsplan 2015

TVG Handlingsplan 2015 TVG Handlingsplan 2015 Handlingsplan 2015 Innehållsförteckning 1. Inledning s. 3 2. Ändamål s. 3 3. Schema över Tillväxtgruppens verksamhet 2015 s. 4 4. Verksamhetsområden s. 5 4.1. Nyföretagande s. 6

Läs mer

Roadshow #4av5jobb

Roadshow #4av5jobb Roadshow 2013 #4av5jobb De senaste tjugo åren har fyra av fem nya jobb i näringslivet skapats i små företag. #4av5jobb 2 4 av 5 jobb skapas i de små företagen Källa: SCB, bearbetad av Företagarna Välfärdsskaparna

Läs mer

MEDBORGARPANEL Nummer 8 februari 2015 Dialog med landstingets politiker

MEDBORGARPANEL Nummer 8 februari 2015 Dialog med landstingets politiker MEDBORGARPANELEN 215 Rapport 8 Dialog med landstingets politiker MEDBORGARPANEL Nummer 8 februari 215 Dialog med landstingets politiker Enkät nummer åtta är nu slutförd Vilka kan delta i Medborgarpanelen?

Läs mer

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157

Kommittédirektiv. Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå. Dir. 2014:157 Kommittédirektiv Större genomslag för arbetsmarknadspolitiska insatser mot ungdomsarbetslöshet på lokal nivå Dir. 2014:157 Beslut vid regeringssammanträde den 18 december 2014 Sammanfattning En kommitté

Läs mer

Piratpartiet Sala. Bilaga A Konstituerande medlemsmöte Deltagarförteckning

Piratpartiet Sala. Bilaga A Konstituerande medlemsmöte Deltagarförteckning Bilaga A Konstituerande medlemsmöte Deltagarförteckning Antal deltagare på mötet var 6 personer: Anders S Lindbäck Jimmy Lundkvist Björne Pettersson Alexander Örnberg Kim Korths, via facebook Jonathan

Läs mer

Företagsklimatet i Linköpings kommun 2016

Företagsklimatet i Linköpings kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 50600 personer

Läs mer

VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING. högskolan + offentlig sektor = sant

VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING. högskolan + offentlig sektor = sant VÄLFÄRDSSEKTORNS LÅNGSIKTIGA KOMPETENSFÖRSÖRJNING högskolan + offentlig sektor = sant Välfärdssektorn behöver hållbar och långsiktig kompetensförsörjning. Hur kan nyutexaminerade sjuksköterskor och socialsekreterare

Läs mer

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen.

Gävle sätter segel. Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Gävle Vision 2025 Gävle sätter segel Vision 2025 Livet i Gävle är gemenskap och öppenhet, för varandra och världen. Trygghet och nyfikenhet ger mod att växa, tillsammans och individuellt. Mångfalden ger

Läs mer

Alla behövs i ett växande Stenungsund!

Alla behövs i ett växande Stenungsund! Alla behövs i ett växande Stenungsund! Stenungsund - en ort för alla Stenungsund ska vara attraktivt för alla som bor här, våra besökare och för näringslivet. Kommunens verksamheter ska ge bästa möjliga

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016

Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016 Handlingsplan för näringsliv och arbete 2015-2016 Så skapar vi förutsättningar för fler jobb Vårt arbete börjar hos företagen. Ett starkt näringsliv skapar arbetstillfällen och intäkter till Eskilstuna.

Läs mer

Hur är företagsklimatet i Ronneby?

Hur är företagsklimatet i Ronneby? Hur är företagsklimatet i? Lokalt företagsklimat Handlar om förutsättningar för företagande Vi definierar företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som företagaren

Läs mer

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN

SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETS LINJEN SÅ FUNKAR ARBETSLINJEN Jobben är regeringens viktigaste fråga. Jobb handlar om människors möjlighet att kunna försörja sig, få vara en del i en arbetsgemenskap och kunna förändra

Läs mer

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län

Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län Bilaga 1: Prioriterade stråk Trafikförsörjningsprogram för kollektivtrafik Västmanlands län Remissversion mars Stråkbeskrivning I denna del redovisas de 13 prioriterade stråk som finns för kollektiva resor

Läs mer

REMISSVAR (SOU 2017:38)

REMISSVAR (SOU 2017:38) 2017-09-11 Rnr 54.17 Finansdepartementet 103 33 Stockholm REMISSVAR (SOU 2017:38) Kvalitet i välfärden bättre upphandling och uppföljning Välfärdsutredningens betänkande Syftet med betänkandet: 1) Analysera

Läs mer

Hur är företagsklimatet i Sölvesborg?

Hur är företagsklimatet i Sölvesborg? Hur är företagsklimatet i? Lokalt företagsklimat Handlar om förutsättningar för företagande Vi definierar företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som företagaren

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

Utmaningar - Hållbara lösningar

Utmaningar - Hållbara lösningar Utmaningar - Hållbara lösningar Utmaningar - Hållbara lösningar Utmaningar - Hållbara lösningar EU2020-strategin digital agenda för Europa Nationell digital agenda It i människans tjänst Nationell e- förvaltningsstrategi

Läs mer

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör

Fyra projekt. Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Fyra projekt Tillsammans ska vi minska utanförskapet i Köping Arboga Kungsör Samordningsförbundet Västra Mälardalen står bakom dessa fyra projekt som utgår från de lokala behoven i KAK. Tillsammans ska

Läs mer

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018

7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 7 punkter för fler jobb och jämlik hälsa Valmanifest för Socialdemokraterna Västra Götalandsregionen 2015-2018 Socialdemokraterna i Västra Götalandsregionen 2 (7) Innehållsförteckning Fler jobb och jämlik

Läs mer

Konkurrensens konsekvenser. Magnus Nilsson Karlstad universitet

Konkurrensens konsekvenser. Magnus Nilsson Karlstad universitet Konkurrensens konsekvenser Magnus Nilsson Karlstad universitet Från välfärdsstat till välfärdssamhälle Kritik mot den offentliga sektorns effektivitet från och med slutet av 1970-talet. Borgerliga regeringen

Läs mer

Rapport januari 2015 Företagarna är Sveriges största organisation för företagare. Vi driver opinion för att förbättra företagarklimatet och göra det enklare att starta, driva, utveckla och äga företag.

Läs mer

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift

Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift Frågor och svar om upphandlingsskadeavgift 1. Vad är upphandlingsskadeavgift? Sedan sommaren 2010 har Konkurrensverket, som bland annat har till uppgift att arbeta för en effektiv offentlig upphandling,

Läs mer

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort.

Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. Vision och strategisk plan TRANEMO, kommunen som tolkar tillvaron ur ett barnperspektiv, är familjernas naturliga val av bostadsort. En väl utbyggd service skapar trygghet och trivsel som i kombination

Läs mer

Roadshow #4av5jobb

Roadshow #4av5jobb Roadshow 2013 #4av5jobb De senaste tjugo åren har fyra av fem nya jobb i näringslivet skapats i små företag. #4av5jobb 2 4 av 5 jobb skapas i de små företagen Källa: SCB, bearbetad av Företagarna Välfärdsskaparna

Läs mer

Servicemätning av Region Gotlands myndighetsutövande gentemot företag

Servicemätning av Region Gotlands myndighetsutövande gentemot företag Servicemätning av Region Gotlands myndighetsutövande gentemot företag Undersökningen är genomförd av Markör i samarbete med SKL, Sveriges Kommuner och Landsting Snabbfakta om undersökningen Baseras på

Läs mer