Lokalt företagsklimat

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Lokalt företagsklimat"

Transkript

1 Lokalt företagsklimat ANNA SJÖDIN MAJ Länsrapport Västernorrland

2 Innehållsförteckning Sammanfattning... Metod... Disposition... Basfaktorer... Enkätsvar...9 Sammanfattande omdöme... Bra exempel för framtiden... Bilaga Kommunerna över tid Bilaga Definitioner av faktorer Figurförteckning Fel! Hittar inga figurförteckningsposter.figur 8-: Sammanfattande omdömen...

3 Sammanfattning I vår rapport för Västernorrlands län gör vi en sammanfattning och en presentation över utvecklingen av länets sju kommuner. Resultaten baseras på en enkät där företagen själva får chansen att sätta betyg på företagsklimatet i sin kommun. Vår undersökning är ingen tävling i bästa näringslivskontor utan en temperaturmätare på hur företagen upplever sitt lokala företagsklimat. Undersökningen berör även många olika parter som alla har en del i att påverka det lokala företagsklimatet. Det är fler kommuner i Västernorrland som tar in placeringar än tappar placeringar i årets ranking. Den kommun som har klättrat mest, länets framgångskommun, är. Kommunen gör sin bästa placering någonsin och går in på en 79:e plats. Det är den bästa placeringen av alla länets kommuner sedan års rankingresultat. Delvis är det ett resultat av ett långsiktigt målmedvetet arbete med bland annat företagslotsen som gjort att har fått bra betyg på attitydfrågorna. Företagens betyg på de kommunala politikernas och tjänstemännens attityder varierar mellan länets kommuner. Fyra kommuner förbättrar sina medelvärden från föregående år och tre sänker sitt medelvärde. I nästan alla kommuner kan man se att om politikerna får ett högre medelvärde på sina attityder så har tjänstemännen i samma mätning också fått ett högre värde. Likaså kan man se att om tjänstemännen har fått ett sämre betyg från förra mätningen så uppvisar kommunalpolitikerna samma tendens. I en del kommuner kan man se att det även är ett mönster från tidigare år. Nyföretagandet i länet är en faktor som ökat i jämförelse med rikets snitt, fler företag per tusen invånare startas i Västernorrland generellt mot hela. och har bästa värdena när det gäller nyföretagande. Generellt så är företagens vilja att växa hög i Västernorrland. Det sammanfattande omdömet väger en tredjedel när rankingen beräknas. Därför kan man se att de kommuner där företagen svarat positivt på den frågan ligger bättre till i rankingen. s kommun får höga betyg av företagen i attitydfrågorna för politiker och tjänstemän, allmänheten, media samt skola. s kommun har tagit in 9 placeringar till plats 79 i årets ranking. Frågor att arbeta vidare med är osund konkurrens samt regler och byråkrati. Företagen i s kommun anser att man har en bra tillgång på kompetent arbetskraft där kommunen har bästa medeltalet i länet. Företagen tycker även att medias attityder är bra och kan jämföras med rikets medeltal. s kommun har stigit placeringar till plats 7 i årets ranking. Frågor att jobba vidare med är kommunens service och attityder till företagande. kommun har fått höga betyg av sina företag i kategorin Vägnät, tåg och flygförbindelser med ett medel på, som är klart högre än rikets, i medeltal. kommun har tappat 7 placeringar till plats 7 i årets ranking. Frågor att arbeta vidare på är attityder till företagande och kommunens service. kommun får ett av länets högsta betyg på den kommunala servicen och man har förbättrat sitt medeltal i kategorin Tele och IT nät med, enheter. kommun har

4 tappat placeringar till plats 99 i årets ranking. Frågor att arbeta vidare på är osund konkurrens och attityder till företagande. De svarande företagen i kommun har gett kommunen höga betyg i kategorin Osund konkurrens från kommunen vilket tyder på att det inte är ett så stort problem i kommunen. kommun har gått framåt 7 placeringar till plats i årets ranking. Frågor att arbeta vidare på är kommunens service och attityder till företagande. kommun har en av de bästa siffrorna på nyföretagande i länet och företagen tycker att kommunens service har blivit bättre sedan, en höjning på, enheter i medeltalet. kommun har stigit sex placeringar i årets ranking till plats 7. Frågor att jobba vidare på är de kommunala politikernas och tjänstemännens attityder till företagande och den kommunala servicen. s kommun får även de ett högt betyg av företagen som svarat i kategorin Tele och IT nät där man ligger över rikets medeltal. s kommun har tappat placeringar till plats 88 i årets ranking. Frågor att arbeta vidare på är osund konkurrens och medias attityder till företagande. Svenskt Näringsliv Regionkontor Tel

5 Vad är det vi mäter, och varför? Det är företagandet och de företagsamma människorna som skapar fördelar för. Det är företag och företagsamma människor som bygger fundamentet för det moderna samt välmående, och arbetet börjar på den lokala nivån. För att skapa ekonomiskt tillväxt och välstånd krävs framgångsrika företag och förutsättningen för detta är ett gott företagsklimat på alla nivåer. Vår definition av lokalt företagsklimat är det samlade värdet av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som finns i företagens närmiljö. Svenskt Näringslivs årliga undersökning speglar det lokala företagsklimatet ur företagens perspektiv och arbetar kontinuerligt med klartläggning och uppföljning. Metod Varje år genomför Svenskt Näringsliv en ranking av alla s 9 kommuner i gott företagsklimat. I år genomfördes den mindre undersökning där företag i varje kommun svarar på den utskickade enkäten. Tre block ligger till grund för rankingresultatet; basfaktorer, enkätsvar samt företagens sammanfattande omdöme. Alla tre blocken har lika stor tyngd och värde vid sammanställningen av resultatet. Undersökningen är statistiskt säkerställd från Demoskop och enkätens svarsfrekvens är bra bland länets kommuner och varierar från 7 till 9 procent. Ranking Block Basfaktorer Block Enkät Block Sammanfattande omdöme Disposition Blocken kommer att presenteras i ordning vart och ett för sig med diagram och efterföljande kommentar. Efter presentationen av blocken kan man läsa om bra exempel för framtiden, där bl.a. bra åtgärder och handlingar ute i kommunerna lyfts fram. Sist i rapporten finns två bilagor, den första med en närmare presentation över varje kommun och dess resultat över tid och den andra med definitioner av faktorerna som utgör undersökningen och som ligger till grund för rankingen. Se bilaga för definition av faktorerna tillhörande rankingen eller Statistik från SCB För mer information angående undersökningens metod, besök Svenskt Näringslivs hemsida eller

6 Basfaktorer Block Företagande, minst en anställd 9, 8,,8,9, 8,8,88,9,9 Antal privata arbetsplatser/ inv. Västernorrlands län har flest privata arbetsplatser per invånare och har haft ungefär samma siffror de senaste tre åren. I och i s kommun har man sedan två år tillbaka ökat sina siffror. Nyföretagande,, 9,, 7, 8,8,8 8,8 8, Antal startade företag/ inv. Västernorrlands län Nyföretagandet i länet är högre än riket snitt. och sticker ut mest i länet med höga siffror i nyföretagande. kommun har nästan fördubblat sina siffror på ett år medan tredubblat sina värden på ett år.

7 Marknadsförsörjningsgrad,,,7 9,9 8, 7,, 8, 9,8 Andelar Västernorrlands län Marknadsförsörjningen i länet har legat relativt stabilt. Ser man över en fem års period noterades det högsta värdet år och under de två följande åren sjönk marknadsförsörjningen en aning för att vända uppåt igen. Kommunalskatt,,99,,,9,89,9,9, Västernorrlands län 9 Kr/ kr Generellt kan man se att länets skattesatser har ökat med kr/ kr i jämförelse med rikets snitt som ökat med lite mer än kr/ kr över en fyra års period. Dock har länet generellt en högre skattesats totalt mot riket med en differens på,9 kr/ kr. 7

8 Entreprenader,,,,,,9,9,, 8 Andelar i privat drift Västernorrlands län Om man ser till hur det generellt ser ut i så lägger Västernorrlands kommuner ut nästan hälften så mycket på entreprenad. och s kommun lägger ut mest av sina kommunala verksamheter på privat drift i Västernorrland. Högre utbildningsnivå,,79 7,8,,,,8,, Andel inv. med eftergymnasial utbildning Västernorrlands län, och s kommuner har den största andelen invånare med eftergymnasial utbildning., och har ökat sin andel av invånarna med eftergymnasial utbildning med någon procent sedan mätningen. 8

9 Enkätsvar Block Allmänhetens attityder,,9,,,,,,,7 () Dåligt, () Inte helt godtagbart, () Godtagbart, () Bra, () Mycket bra, () Utmärkt Kommentar: Allmänhetens attityder är den kommun som ligger i topp bland länets kommuner och man närmar sig betyget () Bra. s medeltal ligger på, vilket är en bit under rikets medeltal. Kommunalpolitikernas attityder Medelväde,,8,8,,,,,, () Dåligt, () Inte helt godtagbart, () Godtagbart, () Bra, () Mycket bra, () Utmärkt Kommentar: Kommunalpolitikernas attityder Företagens betyg åt sina kommunalpolitiker skiljer sig en aning runt om i länet där två kommuner ligger under betyget () Godtagbart och en annan nästan vid betyget () Bra. Endast har ökat mer än, enheter sedan förra mätningen i kategorin Kommunalpolitikernas attityder. 9

10 Kommunala tjänstemäns attityder,,,8,,,,,, () Dåligt, () Inte helt godtagbart, () Godtagbart, () Bra, () Mycket bra, () Utmärkt Kommentar: Kommunala tjänstemäns attityder Bilden över tjänstemännens attityder liknar till stor del den bild som presenterades av politikernas attityder. Variationen mellan kommunerna är stor men skillnaden mellan länet och rikets medeltal är mindre. Medias attityder,,8,,,,,8,, () Dåligt, () Inte helt godtagbart, () Godtagbart, () Bra, () Mycket bra, () Utmärkt Kommentar: Medias attityder Företagen är relativt nöjda med medias attityder ute i kommunerna. Det är endast i och som attityderna har blivit sämre sedan års mätning.

11 Skolans attityder,,,8,8,8,,,8 () Dåligt, () Inte helt godtagbart, () Godtagbart, () Bra, () Mycket bra, () Utmärkt Kommentar: Skolans attityder Skolan är en kategori som många av länets kommuner har ett relativt bra medeltal i. Fyra av länets sju kommuner tangerar eller ligger över rikets medeltal och börjar närma sig betyget () Bra. Kommunens service,,7,,,9, () Dåligt, () Inte helt godtagbart, () Godtagbart, () Bra, () Mycket bra, () Utmärkt Kommentar: Kommunens service Företagen ger inte några höga medeltal för Västernorrlands län när det kommer till kommunernas service. kommun har sedan ökat sitt medel från, till,7 vilket är en positiv förändring på, enheter.

12 ,,7 Kommunala regler och byråkrati,,,7,7,,,7 () Dåligt, () Inte helt godtagbart, () Godtagbart, () Bra, () Mycket bra, () Utmärkt Kommentar: Kommunala regler och byråkrati Företagen lämnar inte någon ljus bild av kommunerna och länet när det handlar om de kommunala reglerna och byråkratin. Ingen kommun klarar betyget () Godtagbart. Osund konkurrens från kommunen,,,,,8,7,8 () Dåligt, () Inte helt godtagbart, () Godtagbart, () Bra, () Mycket bra, () Utmärkt Kommentar: Osund konkurrens från kommunen får i kategorin Osund konkurrens från kommunen länets högsta betyg. har gjort en stor upphämtning från förra årets medeltal på, medan tappar på två år från,7 till årets,.

13 Vägnät, tåg och flygförbindelser,,,,,,,, () Dåligt, () Inte helt godtagbart, () Godtagbart, () Bra, () Mycket bra, () Utmärkt Kommentar: Vägnät, tåg och flygförbindelser fortsätter att hålla ett högt betyg på, i medeltal. I denna kategori har många kommuner i länet fått ett mycket bättre medeltal över en två års period. går från,7 till, på ett år och går från, till, i medel på två år. Tele och IT nät,,,,,8,,7,, () Dåligt, () Inte helt godtagbart, () Godtagbart, () Bra, () Mycket bra, () Utmärkt Kommentar: Tele och IT nät I kategorin Tele och It nät får bästa placeringen och länet har samma medeltal som riket. Sedan har ökat, enheter i sitt medeltal och, enheter vilket ger en andra placering i länet.

14 Tillgång på kompetent arbetskraft,,,7,7,8,9,9 () Dåligt, () Inte helt godtagbart, () Godtagbart, () Bra, () Mycket bra, () Utmärkt Kommentar: Tillgång på kompetent arbetskraft När det handlar om tillgången på kompetent arbetskraft är företagen inte fullt så nöjda vilket ger länet ett medeltal på,9 som är inom nivån Inte godtagbart. gör den största positiva förändringen och ökar sitt medeltal från, till,8 på två år. Sammanfattande omdöme Block Sammanfattande omdöme,,, År Årets bästa kommun i länet och kategorin är. Med sina, i betyg ligger kommunen, enheter över rikets medel. Kommunen har över en tre års period inte backat i sina betyg utan över tid förbättrat sitt medeltal. Hela procent av företagen har använt betygen () Bra, () Mycket bra, eller () Utmärkt, vilket är en ökning med procentenheter från. Sammanfattande omdöme Medlevärde,7,, År s sammanfattande omdöme har successivt sjunkit från och endast procent av företagen som svarat i denna mätning har använt betygen () Bra, () Mycket bra, eller () Utmärkt. Det är en minskning med procentenheter från.

15 Sammanfattande omdöme,,, År ligger bland länets toppkommuner i kategorin med sina, i medelvärde, ett värde som står sig när man ser till rikets medel som även det är,. Medeltalet för har legat ganska stabilt över de tre senaste åren. procent av företagen har använt betygen () Bra, () Mycket bra, eller () Utmärkt, vilket är en ökning med procentenheter från. Sammanfattande omdöme,,, År För har det sammanfattande omdömet legat relativt stadigt och endast varierat någon tiondel kring betyget () godkänt. är en av länets toppkommuner i denna kategori med ett medeltal i jämförelse med riket. procent av företagen som svarat har använt betygen () Bra, () Mycket bra, eller () Utmärkt. Detta är en ökning med 8 procentenheter från. Sammanfattande omdöme,,9, År har ett betyg som är något högre än. Kommunen har hämtat sig efter förra årets nedgång på, enheter och är på väg upp mot års betyg. 8 procent av företagen som svarat har använt betygen () Bra, () Mycket bra, eller () Utmärkt. Det är en ökning med procentenheter från året innan. Sammanfattande omdöme,,9, År utveckling över de tre senaste åren går framåt. Kommunens betyg ligger just under rikets medeltal och just över länets medeltal på,. procent av företagen har använt betygen () Bra, () Mycket bra, eller () Utmärkt. Det gör att ökar sitt medeltal med 8 procentenheter.

16 Sammanfattande omdöme,, År Sammanfattande omdömet för har successivt över en tre års period ökat till en nivå som ger ett godkänt betyg av företagen i kommunen. 8 procent av företagen som svarat har använt betygen () Bra, () Mycket bra, eller () Utmärkt. Detta är en ökning med procentenheter från året innan. Bra exempel för framtiden Det finns många goda exempel på kommuner som jobbar aktivt med sitt lokala företagsklimat och lyckas genom detta skapa en bättre miljö för företagen där de kan verka och utvecklas. För att få inspiration till ett fortsatt arbete lyfts här kommuner fram där man på något specifikt område tillsammans i kommunen lyckats skapa goda förutsättningar för företagande. Var kommunen ligger i har inte så stor betydelse, förutsättningar skapas genom samarbete, vilja och ibland en smula efterhärmanden. Osund konkurrens har jobbat med att förbättra den osunda konkurrensen i kommunen. Man har bland annat avvecklat det kommunala tryckeriet som upplevdes som konkurrerande verksamhet. En annan kommun som också har nöjda företag samt fått ett bra betyg på den osunda konkurrensen är Gnosjö kommun i Jönköpings län. Offentlig upphandling s kommun har skapat ett policydokument för offentlig upphandling. Dokumentet skall fungera som en vägvisare för hur kommunens bolag och stiftelser ska agera och gå tillväga vid ett upphandlingstillfälle. Andra kommuner i med liknande dokument är Ronneby och Umeå kommun. Företagslots En bra service som kommunen kan erbjuda företag är en företagslots. Det hjälper företag bland annat att inte hamna fel i den kommunala organisationen vilket sparar tid och resurser, samt att hitta rätt person för rätt ärende. En dörr in kan skapa en god relation mellan kommun och företag på lång sikt. s kommun har länge satsat på att skapa och bibehålla en väl fungerande företagslots som företagen i kommunen är nöjda med. Kommunen har varit ett föredöme för andra kommuner som har inspirerats av dess funktion och sätt att arbeta. Även s kommun har en företagslots som man arbetar med. Service kommun har nöjda företag när det gäller den kommunala servicen, och man har ett av de högsta medeltalen i länet. Kommunen jobbar nära sina företag och är ute och besöker dom vilket skapar en grogrund för en god kommunikation som i sin tur är viktig när man tillhandahåller service. Andra kommuner som har ett jämförbart medelvärde till i kategorin kommunens service är Haninge och Gislaveds kommun som ligger i Stockholms län respektive Jönköpings län.

17 Attityder hos politiker och tjänstemän s kommun har under det senaste året satsat på att möta kommunens företag mera i dess vardagsmiljö. Politiker och tjänstemän har under våren gjort företagsbesök för att öka förståelsen för företagens situation samt att försöka utveckla närmare kontakter mellan företagen och kommunens företrädare, något som kan löna sig på lång sikt. Handläggningstider Det är viktigt att handläggningstiderna hos kommuner och andra myndigheter är så korta som möjligt för företag då deras verksamhet kan vara direkt beroende av tiden som omfattar hantering av ärendet. År hamnade s kommun bra till när det handlade om handläggningstider på maximalt 7 dagar. Andra kommuner i som också hade korta handläggningstider var bland andra Åre, Hedemora och Perstorps kommun. Entreprenader När kommuner erbjuder och lägger ut sina tjänster på entreprenad skapas fler möjligheter och jobb till företagen. Det är överlag väldigt liten andel av verksamheten som kommuner och landsting lägger ut till privata företag, men de som är bäst i länet är och kommun. Andra kommuner som lyckats lika bra var Västervik och Herrljunga kommun. 7

18

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Grums

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Grums Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 23 24 28 17 12 18 12 17 12 1-5 anställda 51 52 56 46 42

Läs mer

Företagsklimatets utveckling tendenser, klättrare och toppkommuner. Olle Nylund April 2009

Företagsklimatets utveckling tendenser, klättrare och toppkommuner. Olle Nylund April 2009 Företagsklimatets utveckling tendenser, klättrare och toppkommuner Olle Nylund April 2009 Företagsklimatet blir långsamt något bättre 1 Företagsklimatet blir långsamt något bättre Det lokala företagsklimatet

Läs mer

Hur är företagsklimatet i Karlskrona?

Hur är företagsklimatet i Karlskrona? Hur är företagsklimatet i Karlskrona? Lokalt företagsklimat Handlar om förutsättningar för företagande Vi definierar företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som

Läs mer

Lokalt företagsklimat Karlskrona

Lokalt företagsklimat Karlskrona Lokalt företagsklimat 2007 - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 3 7 8 11 14 5 12 8 12 1-5 anställda 31 41 46 43 43 44 42 37 40 6-25 anställda 18 24 29 26

Läs mer

Lokalt företagsklimat Umeå

Lokalt företagsklimat Umeå Lokalt företagsklimat 2007 - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 6 3 5 28 14 26 12 25 12 1-5 anställda 24 29 32 43 43 43 42 44 40 6-25 anställda 28 25 31 17

Läs mer

Företagsklimatet i Sjöbo kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Sjöbo kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Sjöbo kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

Företagsklimatet i Emmaboda kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Emmaboda kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Emmaboda kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

Företagsklimatet i Eda kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Eda kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Eda kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

Företagsklimatet i Svenljunga kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Svenljunga kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Svenljunga kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

Företagsklimatet i Sotenäs kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Sotenäs kommun 2013. Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Sotenäs kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

Lokalt företagsklimat Västernorrland Medlemsföretaget Byggmästarn i Helsingborg

Lokalt företagsklimat Västernorrland Medlemsföretaget Byggmästarn i Helsingborg Lokalt företagsklimat Västernorrland 2012 Medlemsföretaget Byggmästarn i Helsingborg Information om undersökningen ScandInfo har under perioden september till november 2012 genomfört undersökningen Lokalt

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2015. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd.

Ranking av företagsklimatet 2015. Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Ranking av företagsklimatet 2015 Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd. Vår definition av företagsklimat Företagsklimat är summan av de attityder,

Läs mer

Företagsklimatet i Vaxholms stad 2016

Företagsklimatet i Vaxholms stad 2016 Företagsklimatet i s stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s stad sysselsätter 2000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Haninge kommun 2016

Företagsklimatet i Haninge kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 17900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Ljungby kommun 2016

Företagsklimatet i Ljungby kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 8700 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Forshaga kommun 2016

Företagsklimatet i Forshaga kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 1400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Nässjö kommun 2016

Företagsklimatet i Nässjö kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 8200 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Lycksele kommun 2016

Företagsklimatet i Lycksele kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3100 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Huddinge kommun 2016

Företagsklimatet i Huddinge kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 25000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Trelleborgs kommun 2016

Företagsklimatet i Trelleborgs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 8500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Mora kommun 2016

Företagsklimatet i Mora kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Emmaboda kommun 2016

Företagsklimatet i Emmaboda kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Vännäs kommun 2016

Företagsklimatet i Vännäs kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 1500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Haparanda stad 2016

Företagsklimatet i Haparanda stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 2200 personer 2 330

Läs mer

Företagsklimatet i Strömstads kommun 2016

Företagsklimatet i Strömstads kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 4900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Hörby kommun 2016

Företagsklimatet i Hörby kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 4000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Melleruds kommun 2016

Företagsklimatet i Melleruds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 2000 personer

Läs mer

Ranking 2015 Värmland

Ranking 2015 Värmland Ranking 2015 Värmland Om företagsklimat Företagsklimat är summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som möter företagaren i vardagen. -John F. Svenskt Näringslivs definition av företagsklimatkennedy

Läs mer

Företagsklimatet i Härjedalens kommun 2016

Företagsklimatet i Härjedalens kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Linköpings kommun Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå

Företagsklimatet i Linköpings kommun Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Företagsklimatet i Linköpings kommun 2013 Medlemsföretaget Grönlunds Orgelbyggeri i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster

Läs mer

Lokalt företagsklimat Tranemo 2012. Medlemsföretaget Byggmästarn i Helsingborg

Lokalt företagsklimat Tranemo 2012. Medlemsföretaget Byggmästarn i Helsingborg Lokalt företagsklimat Tranemo 2012 Medlemsföretaget Byggmästarn i Helsingborg Information om undersökningen ScandInfo har under perioden september till november 2012 genomfört undersökningen Lokalt Företagsklimat

Läs mer

Lokala företagsklimatet Skola, utbildning. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå

Lokala företagsklimatet Skola, utbildning. Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Lokala företagsklimatet Skola, utbildning Medlemsföretaget Duroc Rail i Luleå Det samhällsekonomiska kretsloppet Bra företagsklimat i kommunen Ökade förväntningar från medborgarna på välfärdstjänster Företag

Läs mer

Företagsklimatet i Skellefteå kommun 2016

Företagsklimatet i Skellefteå kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 21400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Lidingö stad 2016

Företagsklimatet i Lidingö stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 8800 personer 2 1700

Läs mer

Företagsklimatet i Västerås stad 2016

Företagsklimatet i Västerås stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 49400 personer 2 8100

Läs mer

Företagsklimatet i Norrtälje kommun 2016

Företagsklimatet i Norrtälje kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 15500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Östersunds kommun 2016

Företagsklimatet i Östersunds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 18300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2016

Företagsklimatet i Stockholms stad 2016 Företagsklimatet i s stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s stad sysselsätter 508000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2016

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 22800 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Falkenbergs kommun 2016

Företagsklimatet i Falkenbergs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 15700 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Jönköpings kommun 2015

Företagsklimatet i Jönköpings kommun 2015 Företagsklimatet i s kommun 0 Fakta Intervjuperiod januari-april 0 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal svar i s kommun från

Läs mer

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL FÖRETAG I KIL NYHETSBREV TILL FÖRETAGARE OCH ENTREPRENÖRER EXTRANUMMER NR 3 2015 SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL Det är det lokala företagsklimatet som är i fokus för Svenskt

Läs mer

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2015

Företagsklimatet i Kristianstads kommun 2015 Företagsklimatet i s kommun 0 Fakta Intervjuperiod januari-april 0 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal svar i s kommun från

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2013

Ranking av företagsklimatet 2013 Ranking av företagsklimatet 2013 Ett bra företagsklimat Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar jobb,

Läs mer

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Katrineholm

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Katrineholm Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 6 3 5 12 12 10 12 11 12 1-5 anställda 35 37 48 45 42 43

Läs mer

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Uddevalla

Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Uddevalla Lokalt företagsklimat 2008 Enkätundersökning med företagare i - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 4 4 9 12 12 10 12 12 12 1-5 anställda 28 26 31 42 42 41

Läs mer

Lokalt företagsklimat 2007 - Piteå

Lokalt företagsklimat 2007 - Piteå Lokalt företagsklimat 2007 - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 4 5 7 17 14 15 12 15 12 1-5 anställda 32 32 38 50 43 51 42 49 40 6-25 anställda 25 30 34 22

Läs mer

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län

Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Företagsklimatet 2016 Kronobergs län Om undersökningen Intervjuperiod januari-april 2016 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2014

Ranking av företagsklimatet 2014 Ranking av företagsklimatet 2014 Varför ett bra företagsklimat? Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma och växande företag skapar

Läs mer

Vad är företagsklimat?

Vad är företagsklimat? Vad är företagsklimat? Om rankingen 2016 Rankingens olika delar Företagsklimat 2016 Kommunens attityder till företagande Utmärkt 6 Topplän Sverige Kronobergs län Mycket bra 5 Bra 4 Kronoberg 3,8 3,8 Kronoberg

Läs mer

Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar

Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar FEBRUARI 2011 Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar Sammanfattning Ett bra lokalt företagsklimat handlar till stor del om

Läs mer

Lokalt företagsklimat 2007 - Hylte

Lokalt företagsklimat 2007 - Hylte Lokalt företagsklimat 2007 - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 1-5 anställda 6-25 anställda 26-100 anställda Fler än 100 anställda 2 3 2 5 6 5 16 13 12 27

Läs mer

Svenskt Näringslivs ranking 2007 Placering 2007

Svenskt Näringslivs ranking 2007 Placering 2007 Svenskt Näringslivs ranking 2007 Placering 2007 1 till 20 (20) 21 till 100 (80) 101 till 200 (100) 201 till 280 (80) 281 to 290 (10) Samliga 18 mätpunkter Statistik från SCB Marknadsförsörjning 2005 Visar

Läs mer

Dalarnas län Rapport från Företagarna 2010

Dalarnas län Rapport från Företagarna 2010 Dalarnas län Rapport från Företagarna 2010 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd...4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Företagsklimatets betydelse för framtidens välfärd. Svenskt Näringslivs kommunranking Carl Ström -

Företagsklimatets betydelse för framtidens välfärd. Svenskt Näringslivs kommunranking Carl Ström - Företagsklimatets betydelse för framtidens välfärd Svenskt Näringslivs kommunranking 2011 Carl Ström - carl.strom@svensktnaringsliv.se - 023-58030 Kommunranking 2011 - Företagsklimat Därför mäter vi företagsklimatet

Läs mer

Lokalt företagsklimat 2007 - Helsingborg

Lokalt företagsklimat 2007 - Helsingborg Lokalt företagsklimat 2007 - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 1-5 anställda 6-25 anställda 26-100 anställda Fler än 100 anställda 3 3 4 13 14 13 23 22 21

Läs mer

Lokalt företagsklimat 2007 - Grums

Lokalt företagsklimat 2007 - Grums Lokalt företagsklimat 007 - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 4 7 8 19 14 17 1 18 1 1-5 anställda 5 5 56 47 43 48 4 45 40 6-5 anställda 18 15 17 3 6 7 4

Läs mer

Lokalt företagsklimat 2007 - Arvidsjaur

Lokalt företagsklimat 2007 - Arvidsjaur Lokalt företagsklimat 2007 - Antal anställda i företagen som har besvarat enkäten Länet Sverige Inga anställda 22 19 21 17 14 15 12 15 12 1-5 anställda 53 57 57 50 43 51 42 49 40 6-25 anställda 17 21 23

Läs mer

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010

FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010 FASTIGHETSFÖRETAGARKLIMATET 2010 LIDKÖPING Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar,

Läs mer

Ranking av företagsklimatet 2013. Medlemsföretaget Järna Rosor i Järna

Ranking av företagsklimatet 2013. Medlemsföretaget Järna Rosor i Järna Ranking av företagsklimatet 2013 Medlemsföretaget Järna Rosor i Järna Ett bra företagsklimat Ett bra företagsklimat handlar om att det ska vara lätt att starta, driva och utveckla ett företag. Fler lönsamma

Läs mer

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127

Näringsliv. Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Näringsliv Näringslivsstruktur 2010-08-10 Antal företag 1923 AB 494 HB/KB 143 Enskild firma 1127 Enmansföretag 1320 1-4 anställda 315 50-16 415 årssysselsatta inom turismen Källa: UC-företagsregister och

Läs mer

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat.

Jan Torége presenterar Räkna, räkna ranka och Sveriges kommuner och landstings arbete med frågor kring att mäta lokalt företagsklimat. STATISTIKWORKSHOP DET FÖRETAGSAMMA VÄRMLAND DEN 2 SEPTEMBER 2013, LAGERGRENS GATA 2, KARLSTAD Syfte Med seminariet vill vi att du ska känna till innebörden av olika mätningar och rankingar för att bli

Läs mer

Värmlands län Rapport från Företagarna 2010

Värmlands län Rapport från Företagarna 2010 Värmlands län Rapport från Företagarna 2010 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd...4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Bilaga till pressmeddelande : Ranking för respektive kommun i Södermanland

Bilaga till pressmeddelande : Ranking för respektive kommun i Södermanland Bilaga till pressmeddelande 2016-09-20: Ranking för respektive kommun i Södermanland Trosa -4 Rankingplacering 9 5 4 3 2 3 4 4 11-11 Sammanfattande omdöme 22 11 1 1 2 4 7 9 16-15 Service till företag 18

Läs mer

Företagsklimatet i Vilhelmina kommun 2016

Företagsklimatet i Vilhelmina kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 1500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Arvidsjaurs kommun 2016

Företagsklimatet i Arvidsjaurs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 1400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Rättviks kommun 2016

Företagsklimatet i Rättviks kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 2500 personer

Läs mer

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat

Handlingsplan. - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Handlingsplan - Bra näringslivsklimat Inom ramen för mål och aktiviteter i Styrkortsmodellen 2012-2014 PRIORITERAT MÅL: INDIKATORER: Långsiktig hållbar utveckling

Läs mer

Östergötlands län. Rapport från Företagarna 2010

Östergötlands län. Rapport från Företagarna 2010 Östergötlands län Rapport från Företagarna 2010 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd...4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen.

Folkmängd 2010 110 488Källa: Antal invånare i kommunen. BEFOLKNING Folkmängd 2010 110 488Källa: SCB Antal invånare i kommunen. Befolkningstillväxt Källa: SCB / Svenskt Näringsliv Prognos befolkningstillväxt SCB Prognos 2035: Tillväxt: 130 705 18% Befolkning

Läs mer

Företagarnas Entreprenörsindex 2013

Företagarnas Entreprenörsindex 2013 LÄTT ATT STARTA - SVÅRT ATT VÄXA Företagarnas Entreprenörsindex 2013 Rapport Februari 2013 Innehåll Sammanfattning... 3 Inledning... 3 Så gjordes Entreprenörsindex... 4 Högre Entreprenörsindex sedan 2004,men

Läs mer

Blekinge län Rapport från Företagarna 2012

Blekinge län Rapport från Företagarna 2012 Blekinge län Rapport från Företagarna 2012 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Företagsklimatet i Malmö stad 2016

Företagsklimatet i Malmö stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 113000 personer 2

Läs mer

Företagsklimatet i Växjö kommun 2016

Företagsklimatet i Växjö kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 28200 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Karlskrona kommun 2016

Företagsklimatet i Karlskrona kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 16300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Örebro kommun 2016

Företagsklimatet i Örebro kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 43600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Gotlands kommun 2016

Företagsklimatet i Gotlands kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 16700 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Halmstads kommun 2016

Företagsklimatet i Halmstads kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 29100 personer

Läs mer

Rapport Oktober 2013 HALLAND

Rapport Oktober 2013 HALLAND Rapport Oktober 2013 HALLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling... 7

Läs mer

Företagsklimat Ranking Malmö

Företagsklimat Ranking Malmö Företagsklimat Ranking 2012 Malmö 2012 04 23 Varför är företagsklimatet viktigt? Bättre företagsklimat Fler och växande företag Fler jobb arbetsmarknaden vidgas Grupper som stängs ute kommer in 1 Unga

Läs mer

Fastighetsföretagarklimatet 2009

Fastighetsföretagarklimatet 2009 Fastighetsföretagarklimatet 2009 MOTALA Fastighetsägarna Göteborg Första Regionen Inledning och sammanfattning Fastighetsföretagande är särskilt beroende av att samarbetet med tjänstemän och politiker

Läs mer

Företagsamheten 2014 Västmanlands län

Företagsamheten 2014 Västmanlands län Företagsamheten 2014 Västmanlands län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Västmanlands län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Västmanlands län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga...

Läs mer

Kreditvärdighet. Mäts som andel företag som fått en förbättrad kreditvärdighet av UC under det gångna året.

Kreditvärdighet. Mäts som andel företag som fått en förbättrad kreditvärdighet av UC under det gångna året. Årets Företagarkommun är ett gemensamt projekt mellan Företagarna och UC. Syftet är att uppmärksamma de kommuner där företagandet utvecklats bäst under det gångna året. All tillväxt skapas lokalt. Det

Läs mer

Företagsamheten 2014 Hallands län

Företagsamheten 2014 Hallands län Företagsamheten 2014 s län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet...

Läs mer

Rapport Oktober 2013 JÄMTLAND

Rapport Oktober 2013 JÄMTLAND Rapport Oktober 2013 JÄMTLAND Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Företagsamheten 2014 Dalarnas län

Företagsamheten 2014 Dalarnas län Företagsamheten 2014 Dalarnas län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka Dalarnas län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Dalarnas län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors

Läs mer

SÖDERMANLAND Rapport Oktober 2013

SÖDERMANLAND Rapport Oktober 2013 SÖDERMANLAND Rapport Oktober 2013 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling... 5 Länsutveckling...

Läs mer

Företagsamhetsmätning Jämtlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010

Företagsamhetsmätning Jämtlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamhetsmätning Jämtlands län JOHAN KREICBERGS HÖSTEN 2010 Företagsamheten Jämtlands län Inledning Svenskt Näringslivs företagsamhetsmätning presenteras varje halvår. Syftet är att studera om antalet

Läs mer

Östergötlands län Rapport från Företagarna oktober 2013

Östergötlands län Rapport från Företagarna oktober 2013 Östergötlands län Rapport från Företagarna oktober 2013 Innehåll Inledning... 3 Sammanfattning i korthet... 3 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 4 Så gjordes undersökningen... 5 Nationell utveckling...

Läs mer

Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011

Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011 Östergötlands län Rapport från Företagarna 2011 Innehåll Inledning... 4 Sammanfattning i korthet... 4 Så är Årets Företagarkommun uppbyggd... 5 Så gjordes undersökningen... 6 Nationell utveckling... 6

Läs mer

Företagsamheten 2014 Uppsala län

Företagsamheten 2014 Uppsala län Företagsamheten 2014 län Medlemsföretaget Carolines kök, Nacka län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet

Nationell utveckling. Sammanfattning i korthet Innehållsförteckning... 1 Nationell utveckling... 2 Sammanfattning i korthet... 2 Länsutveckling... 4 Kramfors kommun... 5 Sundsvall kommun... 6 Övriga kommuner... 7 Om Årets Företagarkommun...8 Så är

Läs mer

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun

Attitydundersökning värdskap. Härjedalens kommun Attitydundersökning värdskap Härjedalens kommun Innehåll INNEHÅLL 2 INLEDNING 3 ANSTÄLLDA 4 FÖRTROENDEVALDA 7 INVÅNARNA 10 ATTITYDER TILL HÄRJEDALENS KOMMUN/ANSTÄLLDA 10 ATTITYDER TILL FÖRTROENDEVALDA

Läs mer

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET

STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET STORSTAD FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET INLEDNING OCH SAMMANFATTNING Fastighetsbranschen utgör själva fundamentet i samhällsstrukturen. Människor bor, arbetar, konsumerar och umgås i stor utsträckning

Läs mer

Företagsklimatet i Stockholms stad 2015

Företagsklimatet i Stockholms stad 2015 Företagsklimatet i s stad 0 Fakta Intervjuperiod januari-april 0 Genomfört av Demoskop på uppdrag av Svenskt Näringsliv Metod: webbenkät, postal enkät och telefonintervjuer Antal svar i s stad från företagare:

Läs mer

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län

2013-02-08. Företagsamheten 2013. Örebro län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 Örebro län Örebro län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning Örebro län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I SKÖVDE. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I SKÖVDE. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I SKÖVDE En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor nästan

Läs mer

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar

SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN NORRTÄLJE KOMMUN. Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar SOCIALDEMOKRATERNAS VÅR JOBBPLAN FÖR JOBBPLAN JÄRFÄLLA FÖR NORRTÄLJE KOMMUN Framtidsinvesteringar i jobben går före nya skattesänkningar Krav på individen att anstränga sig ska förenas med ökade möjligheter

Läs mer

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR

FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING. En rapport från Fastighetsägarna GFR FASTIGHETS- FÖRETAGAR- KLIMATET I LIDKÖPING En rapport från Fastighetsägarna GFR INLEDNING OCH SYFTE En väl fungerande bostadsmarknad är en förutsättning för ett väl fungerande samhälle. I Sverige bor

Läs mer

Företagsamheten Hallands län

Företagsamheten Hallands län 2013-02-08 Företagsamheten 2013 s län s län 2 Innehåll 1. Inledning... 3 2. Sammanfattning s län... 4 3. Företagsamheten... 5 Företagsamma unga... 5 Kvinnors företagsamhet... 5 Historisk utveckling...

Läs mer