Jobb och företagande i Borås

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jobb och företagande i Borås"

Transkript

1 2014 En näringslivspolitik för Jobb och företagande i Borås

2 Inledning Fler jobb och minskat utanförskap hör till kärnan i Moderaternas politik. Jobb skapas i företag och av företagare och politikens uppgift är att skapa förutsättningar för företagen att skapa jobben. Förutsättningen, att möta framtidens utmaningar, ligger i Borås förmåga att vara en attraktiv stad för företag att starta och utvecklas i, med en dynamisk arbetsmarknad där framtidens jobb kan växa fram. Styrkan i Borås näringsliv är dess bredd och mångfald, med små-, medelstora och stora företag, entreprenörer, kreatörer och ingenjörer. Denna fördel ska vi arbeta för att behålla, men det kräver att vi är öppna för alla initiativ som stärker stadens arbetsmarknad. Borås Företagandet växer genom samverkan I visionen Borås 2025 beskrivs målområdet Företagande växer genom samverkan med en text som anger att i framtidens Borås ingår alla företagare i nätverk mellan olika branscher eller är aktiva på mötesplatser där entreprenörskap och nyföretagande är i fokus. I Borås finns kluster där näringslivet möter universitetet för att utveckla spetskompetens inom nya verksamhetsområden. Spetskompetens som kan leda till att nya branscher utvecklas. Vidare beskrivs att i framtidens Borås tar vi tillvara allas kompetens oavsett den enskildas förutsättningar. I Borås tar företag i alla sektorer socialt ansvar som arbetsgivare och Borås Stad ska ses som ett föredöme. Det är lätt för företag att etablera sig i Borås. Längs de större riksvägarna finns attraktiva områden för företagsetableringar med bra kollektiva kommunikationer till stadskärnan. Offentlig och privat verksamhet i Borås har ett nära samarbete med Göteborg och övriga kommuner i Boråsregionen kring företagsetableringar och gemensam arbetsmarknad. Utmaningar Utifrån visionen Borås 2025 har Moderaterna i Borås identifierat följande utmaningar som företag ställs inför oavsett om de redan finns i Borås eller om de vill etablera sig här. Behov av en väl fungerande infrastruktur som gör det möjligt för näringslivet att bedriva verksamhet samt gör det möjligt, för dem som bor och/eller arbetar i Borås, att ta sig till och från arbetet. Behov av goda förutsättningar för att starta nya företag och för företag att utvecklas. Behov av goda relationer mellan kommun och företag. Behov av ytterligare regelförenklingar och minskad byråkrati för företag. Behov av en kompetensförsörjning som svarar mot företagens framtida behov. Behov av bättre möjligheter för företag att verka inom välfärdssektorn. För Borås Stad har vi också identifierat utmaningarna. Behov av en utvecklingsstrategi för hela Sjuhäradsregionen Behov av att bli bättre på att locka utländska företag och investerare På följande sidor presenteras Moderaterna i Borås framtidsbild och förslag för att Borås ska upplevas som en mer företagsvänlig kommun. Alla förslag, även de som förs fram i detta program, måste alltid prövas mot vad den kommunala ekonomin medger samt utifrån andra aspekter som exempel lagstiftning. 2 (10)

3 Infrastruktur Framtidens Borås är fortsatt attraktivt för företagsetableringar. Vårt kostnadsläge är lägre än i storstadsområdena, samtidigt som väg- och järnvägsförbindelser och närhet till flygplats ger förutsättningar för företag att förflytta sina produkter. Det finns väl utbyggd kollektivtrafik som ger goda möjligheter att arbetspendla. Goda förutsättningar för pendling har ökat individens alternativ i val av boende och arbete. En väl utbyggd IT-infrastruktur möjliggör för många att distansarbeta. Många företagare väljer att lokalisera sig hit på grund av en god boendemiljö och god uppväxtmiljö för barnen. För Borås är en fungerande infrastruktur en avgörande faktor. att människor ska kunna bo och arbeta där de vill, företagen ska kunna växa och producera och hela Borås ska leva. Borås har många företag som ägnar sig åt export och exportföretagen måste ha goda möjligheter att transportera sina produkter till exporthamnar. Goda väg- och järnvägsförbindelser ska säkra exportföretagens möjligheter att få ut sina produkter. Ett väl fungerande vägnät är viktigt för alla företag och i synnerhet för den växande besöksnäringen även utifrån ett säkerhetsperspektiv. Närheten till Landvetter flygplats gör det lättare för företag att verka såväl på den nationella som på den globala arenan. Det underlättar också arbetspendlingen och det kunskapsintensiva utbytet. Innan Götalandsbanan är på plats bör Borås Stad i samarbete med näringslivet verka för att förenkla resandet, med kollektivtrafik, mellan stadskärnan, industriområdena och flygplatsen. Logistikstaden Borås är ledande inom logistiklösningar. En väl utbyggd IT-infrastruktur stärker den regionala och lokala konkurrenskraften och möjliggör för företag på landsbygden att nå kunder i andra delar av landet. För att företag ska etablera sig på en ort krävs attraktiva bostäder, en trygg miljö och väl fungerande skola och barnomsorg. Det är också viktigt att en stad har ett tilltalande kultur-, fritids- och nöjesutbud. att Borås fortsätter arbeta för en ändamålsenlig infrastruktur som svarar mot näringslivets behov. att såväl utryckningsfordon som andra resenärer kan ta sig fram på säkra vägar. ha ett ökat stråktänkande när det gäller infrastruktur/kollektivtrafik. att myndighetsutövande nämnder skall ha en positiv och tillåtande attityd till bostadsbyggande i attraktiva lägen. att kommunal service i form av t.ex. skola och barnomsorg håller en god nivå. att Borås tillhandahåller en IT-infrastruktur som tillgodoser näringslivets behov. 3 (10)

4 Småföretagande, nyföretagande I framtidens Borås spelar, utöver de stora företagen, de små företagen en viktig roll i kommunens näringsliv. Människor ser det som lika naturligt att starta företag som att söka jobb. Ett gott samarbete med olika utbildningsaktörer och ett väl fungerande lärlingssystem tillgodoser företagens behov av kunniga medarbetare. De senaste decennierna har cirka åtta av tio nya jobb skapats i små och medelstora företag. Det är framförallt inom service- och tjänstesektorn som sysselsättningen har ökat. Av Borås aktiva företag har företag färre än 10 anställda. Att förenkla för dessa att anställa medarbetare är en viktig uppgift för politiken. De flesta företagare är positiva till olika former av socialt ansvarstagande. För det lilla nystartade företaget kan det dock vara svårt att få resurserna att räcka till. T ex har många små företag svårt att ta emot lärlingar på grund av att det upplevs som krångligt, arbetskrävande och kostsamt. Lärlingsperioden är inom många yrken en mycket viktig del av utbildningen och arbetet med att ge mottagande företag rimliga villkor för att kunna ta emot dem måste därför prioriteras. Entreprenörskap är en viktig del av vårt välfärdssamhälle och det är därför en central uppgift för oss att få fler människor att se entreprenörskap och företagande som en möjlighet i livet. En möjlighet är att bryta ny mark och att kreativt ifrågasätta. Det är ofta det som skapar nya marknader och nya affärsmodeller. Småföretagare och entreprenörer brinner för sin verksamhet, oavsett om det gäller att driva en affär, vårda gamla, bygga hus osv. Det är viktigt att småföretagaren kan ägna sig åt sin egentliga verksamhet och inte måste ägna en stor del av sin arbetstid och energi åt byråkratiskt krångel. Kommunen måste hitta bra vägar för att stötta alla nyföretagare och så långt möjligt bygga bort de trösklar som utgör hinder för etablering. Två grupper är särskilt viktiga för att vår företagsamhet ska utvecklas i en positiv riktning; ungdomar och kvinnor. Ungdomar går ut och in i företagandet i snabb takt, men erfarenhet av företagande i yngre år är viktig för en framtida, mer långvarig satsning på företagandet. 4,6 % av boråsarna under 35 år ansvarar idag för ett företag, att jämföra med 9,9 % av boråsarna i sin helhet. Motsvarande tal för Västra Götaland är 5,5 %. Mellan 2010 och 2011 hade Borås en tillväxt av unga ansvariga för ett företag på 3,7 %. I likhet med samtliga Sveriges kommuner är andelen företagare i Borås lägre bland kvinnor än bland män. För att företagandet i Sverige ska nå europeiska nivåer är det helt nödvändigt att fler kvinnor blir mer involverade i företagsamheten. I Borås ansvarar 5,2 % av kvinnorna i arbetsför ålder för ett företag, att jämföra med 15 % av männen. Motsvarande tal för Västra Götalands alla kommuner är 6,5 %. Mellan 2010 och 2011 hade Borås en tillväxt av kvinnor ansvariga för ett företag på 6,5 %. att möjligheter till företagande blir en central del av vår integrationspolitik. underlätta för små företag att kunna ta emot lärlingar. att småföretagare/entreprenörer ges möjlighet att ta del av information från kommunen, på sina villkor. 4 (10)

5 Kommun och företag I framtidens Borås har kommunen en god insikt i företagens betydelse och villkor. Borås Stad har ett väl genomarbetat, fungerande näringslivsprogram som underlättar samverkan mellan kommun och företag. I olika företagsrankingar ligger Borås alltid bland de främsta. Kommuner har ett stort ansvar för att skapa goda lokala villkor för entreprenörskap och företagande. Attityden till företagande och kunskapen om företagandets betydelse för välfärden, är viktiga faktorer när politiker och tjänstemän möter företagen i vardagen. För att nå framgång handlar det många gånger om att byta ett krångligt myndighetsperspektiv mot ett tydligt serviceperspektiv. En av kommunpolitikens viktigaste uppgifter när det gäller goda förutsättningar för näringslivet handlar om att minimera onödig byråkrati. Borås Stad ska garantera en rättssäker och effektiv handläggning av alla ärenden. Snabb, korrekt och förutsägbar tillämpning av lagar och bestämmelser skapar goda förutsättningar för företagande. Bra bemötande, hög tillgänglighet och god service från kommunens sida gentemot näringslivet ska vara självklart. Hela kommunen ska genomsyras av vetskapen att företagen ska prioriteras. Frågan är inte bara näringslivskontorets. Förståelsen för företagen och deras behov ska inte komma i skymundan i övriga förvaltningar. Då tillväxtfrågorna integreras i flera verksamheter kan man attitydmässigt gå från ett förvaltningsperspektiv till ett mer kundorienterat perspektiv. Vilka blir exempelvis konsekvenserna för företaget om det får leva i ovisshet om hur lång tid ärendet kommer att ta. Effektiv behandling av ärenden kan gälla alltifrån handläggningstiden för enklare bygglov till svar på förfrågningar som företagaren kan behöva ett snabbt besked kring. Tydliga mål, med löften, s k tjänstegarantier, om att tillståndsärenden ska hanteras skyndsamt eller inom en viss tid, gör kommunens ansvar gentemot företagen tydligt och visar på en vilja till service och dialog. Att samla samtliga som har hand om hälsa, brandskydd och alkoholtillstånd vid ett och samma tillfälle skulle underlätta ytterligare. För effektiv handläggning måste det vara enkelt för företagaren att komma i kontakt med kommunens olika delar. I den vardagliga kontakten mellan kommunen och ortens företag skapas förutsättningar för tillväxt och arbetstillfällen. Förtroende byggs genom att vara lyhörd och bejaka företagens önskemål. Alla företag ska prioriteras. Inte minst småföretagen är viktiga för Borås tillväxt. Moderaterna vill utarbeta ett systematiskt stödsystem för företagare när de söker råd och hjälp från kommunen. Därför tycker vi att Borås Stad borde utveckla sin service till näringslivet, genom en "en dörr in"-policy med företagslots, så att företagarna bara har en kontaktpunkt där de kan få hjälp eller goda råd. Varje berörd förvaltning behöver ha en beredskap och utarbeta strategier för att möta företags behov av snabb handläggning genom att ha planerat för ett företagsspår genom kommunens handläggning och myndighetsutövning. Att kunna erbjuda färdig tomtmark för företag och institutioner ses som en naturlig och självklar del i en kommuns näringslivspolitik. För att klara av att tillgodose behovet av mark för företagsetableringar krävs en aktiv markpolitik och hög planberedskap. Därför anser vi moderater att det krävs styrdokument, av andra kommuner kallat markpolicy, för att tydliggöra Borås Stads ambitioner och syn på kommunens markinnehav, 5 (10)

6 markanvändning, markanvisningar och markpriser. Styrdokumentet ska vara ett beslutsunderlag för berörda nämnder, styrelser och kommunfullmäktige, men ska också vända sig till, och redovisa kommunens hållning mot, företag som är intresserade av att delta i utvecklingen av Borås. Moderaterna vill även se aktiva näringslivsråd för så många grenar som möjligt inom näringslivet. Borås behöver fler mötestillfällen branschvis, ortsvis och med olika näringslivsföreträdare. Borås Stad ska inte bara följa befintlig konkurrenslagstiftning, utan även ha ett moraliskt ansvar för att undvika att konkurrera med befintliga och framtida näringsidkare. Även i de fall där det för kommunen inte handlar om stora summor, kan det för företagare få allvarliga konsekvenser om kommunen agerar som kommersiell konkurrent med stöd av skattemedel. Kommunen ska inte överproducera, underprissätta eller sälja tjänster och varor som konkurrerar med privata aktörer. Borås Stads ambition ska vara att inte bedriva mer verksamhet än nödvändigt i egen regi. Anställda ska uppmuntras att knoppa av så många verksamheter som möjligt. att Borås Stad arbetar för att ytterligare öka Borås attraktionskraft som företagsort. att Borås Stad arbetar för att Borås ska nå högre i SKL:s mätning av kommuners service och attityder. att Borås har en god beredskap för att ta emot företag som vill etablera sig i kommunen. att Borås Stad inför tjänstegarantier för företagande. att Borås Stad förbättrar och förenklar kontakten mellan kommun och företagare genom en "en dörr in -policy, med företagslots. att varje förvaltning har en beredskap och utarbetade strategier för ett företagsspår genom kommunens handläggning och myndighetsutövning. att Borås Stad utarbetar styrdokument för att kunna ha en långsiktig framförhållning i arbetet med planering av industrimark, handelsområden m m. verka för fler aktiva näringslivsråd branschvis, ortsvis och med olika näringslivsföreträdare. att Borås Stads förvaltningar inte ska konkurrera med privata företag utan ha en transparens vid upphandlingar. att en översyn av Borås Stads verksamheter görs med regelbundenhet, med syfte att undvika osund konkurrens. 6 (10)

7 Regelförenklingar, byråkrati I framtidens Borås ska, genom ett medvetet arbete hos politiker och myndigheter, regelförenklingar ha slagit igenom ordentligt, vilket har underlättat vardagen för alla företagare. Nu kan företagarna ägna huvuddelen av sin kraft åt att producera och sälja, istället för att brottas med paragrafer. En grundbult i vår politik är att ta bort hinder för företagande. Bättre effektivitet och tillgänglighet är grundläggande i detta. När en företagare ska starta en verksamhet krävs det i många fall tillstånd från olika förvaltningar. Det ställer därför krav på att handläggarna inte bara har sakkunskap inom sitt eget område utan också har kunskap om vilka andra tillstånd som kan behövas för en viss typ av verksamhet. Handläggares tillgänglighet och kontinuitet är också mycket viktig för att minska byråkratin. En enkel åtgärd är t ex att skapa en företagssluss med ett telefonnummer, och hemsida istället för att som idag mötas av en myriad av kontaktpersoner via Borås Stads hemsida med information till företag. Handläggare ska kunna ge råd i samband med tillsyn och inspektion. Det är ganska vanligt att små företag missgynnas exempelvis vid offentliga upphandlingar där kraven är krångliga. En översyn av krav är därför nödvändig så att alla företag ska kunna ha samma möjligheter och villkor. Ett dåligt och otydligt upphandlingsunderlag leder ofta till en fördyrad och dålig produkt. Borås Stad ska sträva efter att lägga ut verksamheter på entreprenad genom väl fungerande offentlig upphandling. Större upphandlingar kan med fördel styckas upp i mindre delar för att möjliggöra för mindre företag att delta. E-upphandlingar genom internettjänster kan underlätta för småföretag som vill delta i kommunens upphandlingar. Den så kallade utmanarrätten har i många kommuner varit ett effektivt verktyg i strävan att uppmuntra till offentliga upphandlingar. att Borås Stad fortsätter och intensifierar arbetet med att förenkla upphandlingsunderlag. att Borås Stad utformar upphandlingar som ger även mindre lokala företag möjlighet att delta. att Borås Stad skapar en företagssluss. att utmanarrätten tillämpas i Borås. 7 (10)

8 Kompetensförsörjning I framtidens Borås svarar utbildningsutbudet mycket väl mot efterfrågan på olika kompetenser. En framgångsrik studie- och yrkesvägledning gör att en mycket hög andel ungdomar på ett tidigt stadium hittar rätt yrkesval. Regelförenklingar har gjort det möjligt även för små företag att ta emot lärlingar och praktikanter. Tillgången på arbetskraft med relevant kompetens är en faktor som i stor utsträckning påverkar företagens möjligheter att växa. Företag misslyckas i snitt med en av fem rekryteringar. Den enskilt största förklaringen till företagens svårigheter att rekrytera är brist på personer med rätt yrkeserfarenheter. Moderaterna ska arbeta med att uppmuntra initiativ som stärker kopplingen mellan skola, högre utbildning och entreprenörskap. Ett viktigt inslag i det arbetet är karriärrådgivning till ungdomar. Genom att utgå från individens intresse, kunskaper, och kompetens kan alla få en bra bild av vilken kompetens som krävs för olika yrkesval. Övergången från utbildning till arbete ska fungera bra. Därför har Alliansregeringen infört ett ekonomiskt stöd för arbetsgivare som anställer unga på basis av yrkesintroduktionsavtal. Att få möjligheten att lära sig jobbet på jobbet är ett bra sätt för unga att komma in på arbetsmarknaden och är ett bra sätt för företagen att säkra sin kompetensförsörjning. Fler lärlingsutbildningar och förstärkning av de praktiska programmen på gymnasiet är viktiga delar i att skapa bättre förutsättningar för nya jobb. Bra samarbete med Ung Företagsamhet eller andra liknande organisationer som utbildar i entreprenörskap genom att kombinera teori och praktik i skolan ska utvecklas. Det stärker möjligheterna för att såväl sänka trösklarna in på arbetsmarknaden som att inspirera framväxten av framtida arbetsgivare. Konceptet Ung företagsamhet, som innebär att elever under sin gymnasietid startar ett UF-företag, skapar en produkt eller tjänst som de säljer för att sedan avveckla företaget efter att projektet är färdigt, har visat sig ge stor effekt på ungdomars benägenhet att starta företag. Tjugofyra procent av dem som varit UF-företagare har senare i livet startat ett eget företag. Vi moderater anser därför att Ung företagsamhet ska erbjudas alla gymnasieelever. Genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för samarbeten mellan Högskolan i Borås och ortens företag kan avståndet mellan utbildning och arbete minskas. Högskolan i Borås har ett brett utbildningsutbud och forskning som ligger i framkant, både i Sverige och internationellt. Ett lysande exempel på när samarbete mellan högskola och näringsliv fungerar bra är Textilhögskolans utbyte med textil- och designföretag i Borås. Genom att skapa fler mötesplatser där företag och högskola möts kan kommunen bidra till att Textilhögskolans goda exempel sprids till fler kompetensgrupper. att ungdomar i skolan får lära sig grundkunskaper för att kunna fungera på en arbetsplats. att företagande och entreprenörskap finns med i undervisningen i alla skolans stadier, inom samtliga pedagogiska inriktningar, för att ge elever en positiv attityd till företagande samt stimulera ungdomar att själva bli företagare. att Ung företagsamhet erbjuds alla gymnasieelever. 8 (10)

9 att det i Borås Stad ständigt arbetas med att utveckla programutbud och därmed skapa utbildningar som svarar mot arbetsmarknadens behov. Innovation och utveckling Framtidens Borås är bland de bästa i landet på att ta vara på och utveckla nya idéer. Vi vet att det finns många kreativa och uppfinningsrika människor i vår stad. Inte minst UFföretagen vittnar om en stor kreativitet. Många goda idéer kommer inte längre än till tankestadiet. De fastnar på grund av kapitalbrist, kompetensbrist, bristande möjligheter att hitta marknader m m. att Borås Stad aktivt deltar i arbetet som ger goda idéer och tekniska innovationer en möjlighet att utvecklas och bli kommersiellt lönsamma produkter. att Borås Stad tillsammans med näringslivet, forskning och akademi arbetar för att skapa möjligheter för företagen att hitta bra mötesplatser, underlätta affärsutveckling och att kunna stärka banden mellan idéer och entreprenörskap. Verka inom välfärdssektorn I framtidens Borås görs regelbundet genomlysning av all verksamhet för att möjliggöra konkurrensutsättning. LOV är införd i alla möjliga verksamheter och detta har medfört att flera nya företag har startat. Inom välfärdsområdet som traditionellt sett har drivits i offentlig regi är det viktigt med en positiv syn på andra utförare. De möjligheter till kundvalsmodeller som Lagen om valfrihet, LOV, skapar ska utnyttjas. Det är inte minst betydelsefullt för att ge välfärdens medarbetare möjlighet att utveckla idéer och starta företag. Kvinnor är i majoritet bland dem som arbetar i välfärdssektorn. Genom möjligheten att starta företag kan fler förverkliga sina drömmar. Ambitionen ska vara att inte bedriva mer verksamhet än nödvändigt i egen regi. Anställda ska uppmuntras att knoppa av så många verksamheter som möjligt. Borås Stad ska tydligt kunna redovisa sina egna kostnader inom de verksamheter som omfattas av LOV. Externa utförare ska kunna verka under lika förutsättningar som kommunen och ersättningen ska justeras löpande. se en utvecklad användning av LOV i Borås Stads förvaltningar. att Borås Stad har en konkurrenspolicy. 9 (10)

10 En utvecklingsstrategi för hela Boråsregionen I framtidens Borås är det självklart att ha uppfattningen att Det som är bra för Boråsregionens näringsliv är bra för Borås. Det är också en självklarhet att, i samarbete med andra kommuner, delta i gemensamma utvecklingsprojekt, att främja klusterverksamheten och att tillsammans utveckla strategier tillsammans med näringslivet. Borås har ett strategiskt läge som navet i Sjuhärad, med närhet till Göteborg och till Landvetter flygplats. Det finns stora skillnader mellan de olika kommunerna i Boråsregionen när det gäller deras respektive näringsliv, och vi har mycket att lära av varandra. Samtidigt som kommunerna har olika storlekar, företagskultur och strukturer, har vi också mycket gemensamt. Boråsregionen har en unik position i Sverige sedan lång tid tillbaka. Textil, e-handel och distribution är våra tre främsta styrkor. Här finns en gedigen erfarenhet av textilbranschen med goda kontakter inom transport, distribution och e-handelslösningar. I regionen verkar flera tusen företag, några av de allra största textilföretagen i Norden, med daglig import och export av stora godsflöden. Det har påbörjats ett samarbete, Business Region Borås (BRB). Det är ett partnerskap mellan kommunerna i Boråsregionen och partnerskapet innebär ett samarbete för att främja den gemensamma visionen kring hållbar (ekonomisk, social och ekologisk) tillväxt, lokalt och regionalt inom det geografiska området Boråsregionen. Moderaterna vill: att Boråsregionens kommuner samarbetar i arbetet med att locka nya företag till delregionen. att Borås Stad tar initiativet att leda arbetet med en utvecklingsstrategi för hela Boråsregionen. Förutsättningar för etablering av utländska företag I framtidens Borås har kommunens internationella utbyten tillsammans med näringsliv, forskning och akademi inneburit fler företagsetableringar i staden. Lika viktigt som att uppmuntra till att nya företag bildas, är det att locka utländska företag och investerare till Borås. Företag som söker sig till Borås ska bemötas med en välkomnande attityd, och inte med byråkrati. Ett välkomnande förhållningssätt, korta handläggningstider, goda kunskaper hos tjänstemännen och god tillgång till enkel information är viktigt när företag och investerare visar intresse. Vidare är god infrastruktur, tillgång till industrimark och tillgång till kompetens viktiga faktorer. Stadens ledning ska prioritera internationella kontakter. Strategiska affärssamarbeten ska ingås, och fördelarna med att etablera sig i Borås ska marknadsföras. Moderaterna vill: att Borås har goda förutsättningar för utländska företag och investerare som vill etablera sig i Borås. att Borås Stad i internationella kontakter fokuserar på fördelarna, för utländska företag, att etablera sig i Borås. 10 (10)

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018

K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 K om m u n polit is k t h an dlin gs progr am f ör Ny a Moderat er n a i Gäv le k om m u n 2014-2018 Så gör vi ett bra Gävle bättre! Foto: Arild Vågen, 2013,, CC-BY-SA-3.0, via Wikimedia Commons Kommunalpolitiskt

Läs mer

För att näringslivet ska leva och verka måste arbetsrätt och turordningsregler reformeras, särskilt för småföretag med få anställda.

För att näringslivet ska leva och verka måste arbetsrätt och turordningsregler reformeras, särskilt för småföretag med få anställda. Moderater ett etagsamt Västmanland Vi vill profilera Västmanland som ett attraktivt län etag och etagare. Företagande och entreprenörskap är en viktig del av vårt välfärdssamhälle och framgångsrika etag

Läs mer

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP)

VÄSTRA GÖTALAND 2020 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 (RUP) 1 VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 INNEHÅLL FÖRORD 3 UTGÅNGSPUNKTER

Läs mer

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland

Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Alla behövs i bygget av ett bättre Östergötland Moderaternas handlingsprogram 2015-2018 Sida 1 av 42 och våra 69 ställningstaganden för ett bättre Östergötland. Sida 2 av 42 Varje dag anländer tusentals

Läs mer

Framtidskontraktet. Beslutad version

Framtidskontraktet. Beslutad version Framtidskontraktet Beslutad version Innehållsförteckning Ekonomin växer när människor växer... 3 Fler jobb är grunden för allt... 7 Med kunskaper växer Sverige... 13 En bra välfärd gör att människor växer

Läs mer

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06

Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 Strategier för näringslivsarbetet Ronneby kommun. Version 2, 2011-04-06 I visionsdokumentet 2020 för kommunens näringslivsarbete står i första stycket: Företagen i Ronneby kommun tycker att kommunen är

Läs mer

Arbetsmarknadsstrategi

Arbetsmarknadsstrategi Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Beslutad av kommunfullmäktige 2011-03-30 73 Arbetsmarknadsstrategi för Finspångs kommun 2011-2015 Finspångs kommun 612 80 Finspång Telefon 0122-85

Läs mer

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet

Kommitté 8 - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet 7 Centerpartiets partistämma 11 i Åre Kommitté - Hållbar tillväxt i hela landet 3 Kommitté - Förnyelseprogram: Centerpartiets agenda för hållbar tillväxt i hela landet I det här livet kan vi inte alltid

Läs mer

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012

Regional innovationsdialog Småland Blekinge 15:e februari 2012 Sammanställning av gruppdiskussioner Fråga 1: Konkurrenskraftig tillverkningsindustri 2020! Småland och är en industritung region med stark specialisering inom småskalig tillverkningsindustri. För att

Läs mer

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna

Leif Nilsson. Ordförande, Region Dalarna Förord I Dalarna ska ungas drivkraft tas till vara. Unga ska ha makt att forma sitt liv och ges utrymme och möjlighet att ta en tydlig plats i tillväxtarbetet. Unga ska vilja delta i tillväxtarbetet. I

Läs mer

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle

Du är Gävle. Med vänlig hälsning, Jörgen Edsvik och Åsa Wiklund Lång. kommunalrådskandidater Socialdemokraterna i Gävle Du är Gävle. Ibland kan glappet kännas stort mellan invånare och politiker i alla färger. Att styra en kommun är komplext. Just därför får vi politiker aldrig hamna för långt bort från din verklighet,

Läs mer

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014

SI 203 HELSINGB 5 ORG Plan för mål och ekonomi 2014 SI Plan för mål och ekonomi 2014 HELSINGBORG 2035 Vision Helsingborg 2035 År 2035 ska Helsingborg vara den skapande, pulserande, gemensamma, globala och balanserade staden för människor och företag. Vision

Läs mer

Närodlad politik för Västmanland

Närodlad politik för Västmanland Närodlad politik för Västmanland Centerpartiet Västmanlands länsprogram 2014-2018 Innehåll Vår framtidsbild av Västmanland... 4 Jobb i hela landet... 5 Resultat för miljön... 5 Landsbygdssäkra Västmanland...

Läs mer

7 steg till ett tryggare och mänskligare Trollhättan. Kommunpolitiskt handlingsprogram 2010-2014

7 steg till ett tryggare och mänskligare Trollhättan. Kommunpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 7 steg till ett tryggare och mänskligare Trollhättan Kommunpolitiskt handlingsprogram 2010-2014 7 steg till ett tryggare och mänskligare Trollhättan Kommunpolitiskt Handlingsprogram Kristdemokraterna i

Läs mer

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering

Förutsättningar för välfärd. Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Förutsättningar för välfärd Ett program om välfärdens långsiktiga finansiering Innehåll Förutsättningar för välfärd.... 5

Läs mer

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat

Förenkla helt enkelt. En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förenkla helt enkelt En inspirationsskrift om hur kommunen kan arbeta för ett bättre företagsklimat Förord Ett bra näringslivsklimat med nya och växande företag är en förutsättning för att skapa sysselsättning

Läs mer

Tillsammans utvecklar vi Uppsala

Tillsammans utvecklar vi Uppsala Tillsammans utvecklar vi Uppsala Kommunalt handlingsprogram Uppsala 2014 Det går bra för Uppsala Nya moderaterna står redo att leda Uppsala de fyra kommande åren. Tillsammans med våra samarbetspartier

Läs mer

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018

Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Socialdemokraterna i Nacka Kommunalt handlingsprogram 2015-2018 Gruppens har tolkat sitt uppdrag enligt; - Förslaget till handlingsprogram ska ange inriktning på den socialdemokratiska kommunalpolitiken

Läs mer

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet

Politisk plattform. för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018. Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Politisk plattform för Karlskrona kommun mandatperioden 2014-2018 Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet Inledning Socialdemokraterna, Centerpartiet och Folkpartiet är överens om att tillsammans

Läs mer

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen

Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen 1 Välfärdsutvecklingsrådet 2012-04-24 Välfärdsutvecklingsrådets andra delrapport till regeringen Innehåll Förord... 2 Inledning... 3 Sammanfattning... 5 Ersättningssystem Analys och förslag... 8 Samverkansfrågor

Läs mer

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA

FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Stockholm 2014-08-12 FRAMTIDENS STOCKHOLM STADEN DÄR ALLA KAN VÄXA Innehåll För ett Stockholm där alla kan växa 3 1. 140 000 nya jobb till 2020 6 2. Fler jobb åt unga 6 3. En skola i världsklass: fortsatt

Läs mer

Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande

Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande Ge drömmen om det egna företaget en chans! Sjutton förslag för ett ökat nyföretagande maj 2010 1 Vi vill ge drömmen en chans Det måste bli enklare, roligare och mer lönsamt att starta och driva företag.

Läs mer

Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016

Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016 Dnr 111-575/2013 Stadsledningskontorets underlag till budget 2014 för Stockholms stad Inriktning för 2015 och 2016 INLEDNING... 1 NÄMNDER OCH STYRELSER UTOM ROTELINDELNING Kommunstyrelsen m.m.... 33 Revisorskollegiet...

Läs mer

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft

Uppdaterad 14-04-10. Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017. Konkurrenskraft Uppdaterad 14-04-10 Verksamhetsplan Gnosjöregionens Näringslivsråd 2014-2017 Konkurrenskraft Verksamhetsplan Inriktning 2014-2017 Under gällande verksamhetsperiod är denna plan vårt interna styrdokument.

Läs mer

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30

Nordanstigs kommun. Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Nordanstigs kommun Utvecklingsplan (LUP) 2008-2013 2008-06-30 Innehållsförteckning Inledning 3 Bakgrund 4 Omvärld hot och möjligheter 6 Sammanfattning 7 Befolkning och välfärd 8 Företagande och entreprenörskap

Läs mer

Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län 2004-2007

Regionala tillväxtprogrammet för Örebro län 2004-2007 Övergripande mål för programmet...3 Inledning...4 Regionala Tillväxtprogrammet...4 Erfarenheter från tidigare program...5 Koppling till andra program...5 Sammanfattande analys...7 Övergripande mål för

Läs mer

FLER JOBB OCH FÖRETAG

FLER JOBB OCH FÖRETAG S t ä m m o b e s l u t P a r t i s t ä m m a n 2 0 0 9 O m r å d e 2 Område: Jobb och Företagande, regional utveckling, jord- och skogsbruk samt konsumentfrågor Sidantal: 41 FLER JOBB OCH FÖRETAG - JOBB

Läs mer

Göteborg. - möjligheternas stad

Göteborg. - möjligheternas stad Göteborg - möjligheternas stad 20120704 Göteborg - möjligheternas stad Vi älskar vårt Göteborg. Det är en stad med enorm potential att bli något bättre. Många söker sig hit i hopp om en bättre framtid.

Läs mer

Det liberala alternativet

Det liberala alternativet Det liberala alternativet Politikens främsta uppgift är att skapa förutsättningar inte hinder för initiativ och alternativ. Vår politik bygger på ett förtroende för den enskilda människans kraft att göra

Läs mer

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2

Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL. [Skriv text] 2 Kompetensförsörjning LOKALA OCH REGIONALA EXEMPEL [Skriv text] 2 Förord Såväl den privata som den offentliga arbetsmarknaden ställer allt högre krav på medarbetarnas kompetens. Arbetslivet har utvecklats

Läs mer