Jobb och företagande i Borås

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jobb och företagande i Borås"

Transkript

1 2014 En näringslivspolitik för Jobb och företagande i Borås

2 Inledning Fler jobb och minskat utanförskap hör till kärnan i Moderaternas politik. Jobb skapas i företag och av företagare och politikens uppgift är att skapa förutsättningar för företagen att skapa jobben. Förutsättningen, att möta framtidens utmaningar, ligger i Borås förmåga att vara en attraktiv stad för företag att starta och utvecklas i, med en dynamisk arbetsmarknad där framtidens jobb kan växa fram. Styrkan i Borås näringsliv är dess bredd och mångfald, med små-, medelstora och stora företag, entreprenörer, kreatörer och ingenjörer. Denna fördel ska vi arbeta för att behålla, men det kräver att vi är öppna för alla initiativ som stärker stadens arbetsmarknad. Borås Företagandet växer genom samverkan I visionen Borås 2025 beskrivs målområdet Företagande växer genom samverkan med en text som anger att i framtidens Borås ingår alla företagare i nätverk mellan olika branscher eller är aktiva på mötesplatser där entreprenörskap och nyföretagande är i fokus. I Borås finns kluster där näringslivet möter universitetet för att utveckla spetskompetens inom nya verksamhetsområden. Spetskompetens som kan leda till att nya branscher utvecklas. Vidare beskrivs att i framtidens Borås tar vi tillvara allas kompetens oavsett den enskildas förutsättningar. I Borås tar företag i alla sektorer socialt ansvar som arbetsgivare och Borås Stad ska ses som ett föredöme. Det är lätt för företag att etablera sig i Borås. Längs de större riksvägarna finns attraktiva områden för företagsetableringar med bra kollektiva kommunikationer till stadskärnan. Offentlig och privat verksamhet i Borås har ett nära samarbete med Göteborg och övriga kommuner i Boråsregionen kring företagsetableringar och gemensam arbetsmarknad. Utmaningar Utifrån visionen Borås 2025 har Moderaterna i Borås identifierat följande utmaningar som företag ställs inför oavsett om de redan finns i Borås eller om de vill etablera sig här. Behov av en väl fungerande infrastruktur som gör det möjligt för näringslivet att bedriva verksamhet samt gör det möjligt, för dem som bor och/eller arbetar i Borås, att ta sig till och från arbetet. Behov av goda förutsättningar för att starta nya företag och för företag att utvecklas. Behov av goda relationer mellan kommun och företag. Behov av ytterligare regelförenklingar och minskad byråkrati för företag. Behov av en kompetensförsörjning som svarar mot företagens framtida behov. Behov av bättre möjligheter för företag att verka inom välfärdssektorn. För Borås Stad har vi också identifierat utmaningarna. Behov av en utvecklingsstrategi för hela Sjuhäradsregionen Behov av att bli bättre på att locka utländska företag och investerare På följande sidor presenteras Moderaterna i Borås framtidsbild och förslag för att Borås ska upplevas som en mer företagsvänlig kommun. Alla förslag, även de som förs fram i detta program, måste alltid prövas mot vad den kommunala ekonomin medger samt utifrån andra aspekter som exempel lagstiftning. 2 (10)

3 Infrastruktur Framtidens Borås är fortsatt attraktivt för företagsetableringar. Vårt kostnadsläge är lägre än i storstadsområdena, samtidigt som väg- och järnvägsförbindelser och närhet till flygplats ger förutsättningar för företag att förflytta sina produkter. Det finns väl utbyggd kollektivtrafik som ger goda möjligheter att arbetspendla. Goda förutsättningar för pendling har ökat individens alternativ i val av boende och arbete. En väl utbyggd IT-infrastruktur möjliggör för många att distansarbeta. Många företagare väljer att lokalisera sig hit på grund av en god boendemiljö och god uppväxtmiljö för barnen. För Borås är en fungerande infrastruktur en avgörande faktor. att människor ska kunna bo och arbeta där de vill, företagen ska kunna växa och producera och hela Borås ska leva. Borås har många företag som ägnar sig åt export och exportföretagen måste ha goda möjligheter att transportera sina produkter till exporthamnar. Goda väg- och järnvägsförbindelser ska säkra exportföretagens möjligheter att få ut sina produkter. Ett väl fungerande vägnät är viktigt för alla företag och i synnerhet för den växande besöksnäringen även utifrån ett säkerhetsperspektiv. Närheten till Landvetter flygplats gör det lättare för företag att verka såväl på den nationella som på den globala arenan. Det underlättar också arbetspendlingen och det kunskapsintensiva utbytet. Innan Götalandsbanan är på plats bör Borås Stad i samarbete med näringslivet verka för att förenkla resandet, med kollektivtrafik, mellan stadskärnan, industriområdena och flygplatsen. Logistikstaden Borås är ledande inom logistiklösningar. En väl utbyggd IT-infrastruktur stärker den regionala och lokala konkurrenskraften och möjliggör för företag på landsbygden att nå kunder i andra delar av landet. För att företag ska etablera sig på en ort krävs attraktiva bostäder, en trygg miljö och väl fungerande skola och barnomsorg. Det är också viktigt att en stad har ett tilltalande kultur-, fritids- och nöjesutbud. att Borås fortsätter arbeta för en ändamålsenlig infrastruktur som svarar mot näringslivets behov. att såväl utryckningsfordon som andra resenärer kan ta sig fram på säkra vägar. ha ett ökat stråktänkande när det gäller infrastruktur/kollektivtrafik. att myndighetsutövande nämnder skall ha en positiv och tillåtande attityd till bostadsbyggande i attraktiva lägen. att kommunal service i form av t.ex. skola och barnomsorg håller en god nivå. att Borås tillhandahåller en IT-infrastruktur som tillgodoser näringslivets behov. 3 (10)

4 Småföretagande, nyföretagande I framtidens Borås spelar, utöver de stora företagen, de små företagen en viktig roll i kommunens näringsliv. Människor ser det som lika naturligt att starta företag som att söka jobb. Ett gott samarbete med olika utbildningsaktörer och ett väl fungerande lärlingssystem tillgodoser företagens behov av kunniga medarbetare. De senaste decennierna har cirka åtta av tio nya jobb skapats i små och medelstora företag. Det är framförallt inom service- och tjänstesektorn som sysselsättningen har ökat. Av Borås aktiva företag har företag färre än 10 anställda. Att förenkla för dessa att anställa medarbetare är en viktig uppgift för politiken. De flesta företagare är positiva till olika former av socialt ansvarstagande. För det lilla nystartade företaget kan det dock vara svårt att få resurserna att räcka till. T ex har många små företag svårt att ta emot lärlingar på grund av att det upplevs som krångligt, arbetskrävande och kostsamt. Lärlingsperioden är inom många yrken en mycket viktig del av utbildningen och arbetet med att ge mottagande företag rimliga villkor för att kunna ta emot dem måste därför prioriteras. Entreprenörskap är en viktig del av vårt välfärdssamhälle och det är därför en central uppgift för oss att få fler människor att se entreprenörskap och företagande som en möjlighet i livet. En möjlighet är att bryta ny mark och att kreativt ifrågasätta. Det är ofta det som skapar nya marknader och nya affärsmodeller. Småföretagare och entreprenörer brinner för sin verksamhet, oavsett om det gäller att driva en affär, vårda gamla, bygga hus osv. Det är viktigt att småföretagaren kan ägna sig åt sin egentliga verksamhet och inte måste ägna en stor del av sin arbetstid och energi åt byråkratiskt krångel. Kommunen måste hitta bra vägar för att stötta alla nyföretagare och så långt möjligt bygga bort de trösklar som utgör hinder för etablering. Två grupper är särskilt viktiga för att vår företagsamhet ska utvecklas i en positiv riktning; ungdomar och kvinnor. Ungdomar går ut och in i företagandet i snabb takt, men erfarenhet av företagande i yngre år är viktig för en framtida, mer långvarig satsning på företagandet. 4,6 % av boråsarna under 35 år ansvarar idag för ett företag, att jämföra med 9,9 % av boråsarna i sin helhet. Motsvarande tal för Västra Götaland är 5,5 %. Mellan 2010 och 2011 hade Borås en tillväxt av unga ansvariga för ett företag på 3,7 %. I likhet med samtliga Sveriges kommuner är andelen företagare i Borås lägre bland kvinnor än bland män. För att företagandet i Sverige ska nå europeiska nivåer är det helt nödvändigt att fler kvinnor blir mer involverade i företagsamheten. I Borås ansvarar 5,2 % av kvinnorna i arbetsför ålder för ett företag, att jämföra med 15 % av männen. Motsvarande tal för Västra Götalands alla kommuner är 6,5 %. Mellan 2010 och 2011 hade Borås en tillväxt av kvinnor ansvariga för ett företag på 6,5 %. att möjligheter till företagande blir en central del av vår integrationspolitik. underlätta för små företag att kunna ta emot lärlingar. att småföretagare/entreprenörer ges möjlighet att ta del av information från kommunen, på sina villkor. 4 (10)

5 Kommun och företag I framtidens Borås har kommunen en god insikt i företagens betydelse och villkor. Borås Stad har ett väl genomarbetat, fungerande näringslivsprogram som underlättar samverkan mellan kommun och företag. I olika företagsrankingar ligger Borås alltid bland de främsta. Kommuner har ett stort ansvar för att skapa goda lokala villkor för entreprenörskap och företagande. Attityden till företagande och kunskapen om företagandets betydelse för välfärden, är viktiga faktorer när politiker och tjänstemän möter företagen i vardagen. För att nå framgång handlar det många gånger om att byta ett krångligt myndighetsperspektiv mot ett tydligt serviceperspektiv. En av kommunpolitikens viktigaste uppgifter när det gäller goda förutsättningar för näringslivet handlar om att minimera onödig byråkrati. Borås Stad ska garantera en rättssäker och effektiv handläggning av alla ärenden. Snabb, korrekt och förutsägbar tillämpning av lagar och bestämmelser skapar goda förutsättningar för företagande. Bra bemötande, hög tillgänglighet och god service från kommunens sida gentemot näringslivet ska vara självklart. Hela kommunen ska genomsyras av vetskapen att företagen ska prioriteras. Frågan är inte bara näringslivskontorets. Förståelsen för företagen och deras behov ska inte komma i skymundan i övriga förvaltningar. Då tillväxtfrågorna integreras i flera verksamheter kan man attitydmässigt gå från ett förvaltningsperspektiv till ett mer kundorienterat perspektiv. Vilka blir exempelvis konsekvenserna för företaget om det får leva i ovisshet om hur lång tid ärendet kommer att ta. Effektiv behandling av ärenden kan gälla alltifrån handläggningstiden för enklare bygglov till svar på förfrågningar som företagaren kan behöva ett snabbt besked kring. Tydliga mål, med löften, s k tjänstegarantier, om att tillståndsärenden ska hanteras skyndsamt eller inom en viss tid, gör kommunens ansvar gentemot företagen tydligt och visar på en vilja till service och dialog. Att samla samtliga som har hand om hälsa, brandskydd och alkoholtillstånd vid ett och samma tillfälle skulle underlätta ytterligare. För effektiv handläggning måste det vara enkelt för företagaren att komma i kontakt med kommunens olika delar. I den vardagliga kontakten mellan kommunen och ortens företag skapas förutsättningar för tillväxt och arbetstillfällen. Förtroende byggs genom att vara lyhörd och bejaka företagens önskemål. Alla företag ska prioriteras. Inte minst småföretagen är viktiga för Borås tillväxt. Moderaterna vill utarbeta ett systematiskt stödsystem för företagare när de söker råd och hjälp från kommunen. Därför tycker vi att Borås Stad borde utveckla sin service till näringslivet, genom en "en dörr in"-policy med företagslots, så att företagarna bara har en kontaktpunkt där de kan få hjälp eller goda råd. Varje berörd förvaltning behöver ha en beredskap och utarbeta strategier för att möta företags behov av snabb handläggning genom att ha planerat för ett företagsspår genom kommunens handläggning och myndighetsutövning. Att kunna erbjuda färdig tomtmark för företag och institutioner ses som en naturlig och självklar del i en kommuns näringslivspolitik. För att klara av att tillgodose behovet av mark för företagsetableringar krävs en aktiv markpolitik och hög planberedskap. Därför anser vi moderater att det krävs styrdokument, av andra kommuner kallat markpolicy, för att tydliggöra Borås Stads ambitioner och syn på kommunens markinnehav, 5 (10)

6 markanvändning, markanvisningar och markpriser. Styrdokumentet ska vara ett beslutsunderlag för berörda nämnder, styrelser och kommunfullmäktige, men ska också vända sig till, och redovisa kommunens hållning mot, företag som är intresserade av att delta i utvecklingen av Borås. Moderaterna vill även se aktiva näringslivsråd för så många grenar som möjligt inom näringslivet. Borås behöver fler mötestillfällen branschvis, ortsvis och med olika näringslivsföreträdare. Borås Stad ska inte bara följa befintlig konkurrenslagstiftning, utan även ha ett moraliskt ansvar för att undvika att konkurrera med befintliga och framtida näringsidkare. Även i de fall där det för kommunen inte handlar om stora summor, kan det för företagare få allvarliga konsekvenser om kommunen agerar som kommersiell konkurrent med stöd av skattemedel. Kommunen ska inte överproducera, underprissätta eller sälja tjänster och varor som konkurrerar med privata aktörer. Borås Stads ambition ska vara att inte bedriva mer verksamhet än nödvändigt i egen regi. Anställda ska uppmuntras att knoppa av så många verksamheter som möjligt. att Borås Stad arbetar för att ytterligare öka Borås attraktionskraft som företagsort. att Borås Stad arbetar för att Borås ska nå högre i SKL:s mätning av kommuners service och attityder. att Borås har en god beredskap för att ta emot företag som vill etablera sig i kommunen. att Borås Stad inför tjänstegarantier för företagande. att Borås Stad förbättrar och förenklar kontakten mellan kommun och företagare genom en "en dörr in -policy, med företagslots. att varje förvaltning har en beredskap och utarbetade strategier för ett företagsspår genom kommunens handläggning och myndighetsutövning. att Borås Stad utarbetar styrdokument för att kunna ha en långsiktig framförhållning i arbetet med planering av industrimark, handelsområden m m. verka för fler aktiva näringslivsråd branschvis, ortsvis och med olika näringslivsföreträdare. att Borås Stads förvaltningar inte ska konkurrera med privata företag utan ha en transparens vid upphandlingar. att en översyn av Borås Stads verksamheter görs med regelbundenhet, med syfte att undvika osund konkurrens. 6 (10)

7 Regelförenklingar, byråkrati I framtidens Borås ska, genom ett medvetet arbete hos politiker och myndigheter, regelförenklingar ha slagit igenom ordentligt, vilket har underlättat vardagen för alla företagare. Nu kan företagarna ägna huvuddelen av sin kraft åt att producera och sälja, istället för att brottas med paragrafer. En grundbult i vår politik är att ta bort hinder för företagande. Bättre effektivitet och tillgänglighet är grundläggande i detta. När en företagare ska starta en verksamhet krävs det i många fall tillstånd från olika förvaltningar. Det ställer därför krav på att handläggarna inte bara har sakkunskap inom sitt eget område utan också har kunskap om vilka andra tillstånd som kan behövas för en viss typ av verksamhet. Handläggares tillgänglighet och kontinuitet är också mycket viktig för att minska byråkratin. En enkel åtgärd är t ex att skapa en företagssluss med ett telefonnummer, och hemsida istället för att som idag mötas av en myriad av kontaktpersoner via Borås Stads hemsida med information till företag. Handläggare ska kunna ge råd i samband med tillsyn och inspektion. Det är ganska vanligt att små företag missgynnas exempelvis vid offentliga upphandlingar där kraven är krångliga. En översyn av krav är därför nödvändig så att alla företag ska kunna ha samma möjligheter och villkor. Ett dåligt och otydligt upphandlingsunderlag leder ofta till en fördyrad och dålig produkt. Borås Stad ska sträva efter att lägga ut verksamheter på entreprenad genom väl fungerande offentlig upphandling. Större upphandlingar kan med fördel styckas upp i mindre delar för att möjliggöra för mindre företag att delta. E-upphandlingar genom internettjänster kan underlätta för småföretag som vill delta i kommunens upphandlingar. Den så kallade utmanarrätten har i många kommuner varit ett effektivt verktyg i strävan att uppmuntra till offentliga upphandlingar. att Borås Stad fortsätter och intensifierar arbetet med att förenkla upphandlingsunderlag. att Borås Stad utformar upphandlingar som ger även mindre lokala företag möjlighet att delta. att Borås Stad skapar en företagssluss. att utmanarrätten tillämpas i Borås. 7 (10)

8 Kompetensförsörjning I framtidens Borås svarar utbildningsutbudet mycket väl mot efterfrågan på olika kompetenser. En framgångsrik studie- och yrkesvägledning gör att en mycket hög andel ungdomar på ett tidigt stadium hittar rätt yrkesval. Regelförenklingar har gjort det möjligt även för små företag att ta emot lärlingar och praktikanter. Tillgången på arbetskraft med relevant kompetens är en faktor som i stor utsträckning påverkar företagens möjligheter att växa. Företag misslyckas i snitt med en av fem rekryteringar. Den enskilt största förklaringen till företagens svårigheter att rekrytera är brist på personer med rätt yrkeserfarenheter. Moderaterna ska arbeta med att uppmuntra initiativ som stärker kopplingen mellan skola, högre utbildning och entreprenörskap. Ett viktigt inslag i det arbetet är karriärrådgivning till ungdomar. Genom att utgå från individens intresse, kunskaper, och kompetens kan alla få en bra bild av vilken kompetens som krävs för olika yrkesval. Övergången från utbildning till arbete ska fungera bra. Därför har Alliansregeringen infört ett ekonomiskt stöd för arbetsgivare som anställer unga på basis av yrkesintroduktionsavtal. Att få möjligheten att lära sig jobbet på jobbet är ett bra sätt för unga att komma in på arbetsmarknaden och är ett bra sätt för företagen att säkra sin kompetensförsörjning. Fler lärlingsutbildningar och förstärkning av de praktiska programmen på gymnasiet är viktiga delar i att skapa bättre förutsättningar för nya jobb. Bra samarbete med Ung Företagsamhet eller andra liknande organisationer som utbildar i entreprenörskap genom att kombinera teori och praktik i skolan ska utvecklas. Det stärker möjligheterna för att såväl sänka trösklarna in på arbetsmarknaden som att inspirera framväxten av framtida arbetsgivare. Konceptet Ung företagsamhet, som innebär att elever under sin gymnasietid startar ett UF-företag, skapar en produkt eller tjänst som de säljer för att sedan avveckla företaget efter att projektet är färdigt, har visat sig ge stor effekt på ungdomars benägenhet att starta företag. Tjugofyra procent av dem som varit UF-företagare har senare i livet startat ett eget företag. Vi moderater anser därför att Ung företagsamhet ska erbjudas alla gymnasieelever. Genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för samarbeten mellan Högskolan i Borås och ortens företag kan avståndet mellan utbildning och arbete minskas. Högskolan i Borås har ett brett utbildningsutbud och forskning som ligger i framkant, både i Sverige och internationellt. Ett lysande exempel på när samarbete mellan högskola och näringsliv fungerar bra är Textilhögskolans utbyte med textil- och designföretag i Borås. Genom att skapa fler mötesplatser där företag och högskola möts kan kommunen bidra till att Textilhögskolans goda exempel sprids till fler kompetensgrupper. att ungdomar i skolan får lära sig grundkunskaper för att kunna fungera på en arbetsplats. att företagande och entreprenörskap finns med i undervisningen i alla skolans stadier, inom samtliga pedagogiska inriktningar, för att ge elever en positiv attityd till företagande samt stimulera ungdomar att själva bli företagare. att Ung företagsamhet erbjuds alla gymnasieelever. 8 (10)

9 att det i Borås Stad ständigt arbetas med att utveckla programutbud och därmed skapa utbildningar som svarar mot arbetsmarknadens behov. Innovation och utveckling Framtidens Borås är bland de bästa i landet på att ta vara på och utveckla nya idéer. Vi vet att det finns många kreativa och uppfinningsrika människor i vår stad. Inte minst UFföretagen vittnar om en stor kreativitet. Många goda idéer kommer inte längre än till tankestadiet. De fastnar på grund av kapitalbrist, kompetensbrist, bristande möjligheter att hitta marknader m m. att Borås Stad aktivt deltar i arbetet som ger goda idéer och tekniska innovationer en möjlighet att utvecklas och bli kommersiellt lönsamma produkter. att Borås Stad tillsammans med näringslivet, forskning och akademi arbetar för att skapa möjligheter för företagen att hitta bra mötesplatser, underlätta affärsutveckling och att kunna stärka banden mellan idéer och entreprenörskap. Verka inom välfärdssektorn I framtidens Borås görs regelbundet genomlysning av all verksamhet för att möjliggöra konkurrensutsättning. LOV är införd i alla möjliga verksamheter och detta har medfört att flera nya företag har startat. Inom välfärdsområdet som traditionellt sett har drivits i offentlig regi är det viktigt med en positiv syn på andra utförare. De möjligheter till kundvalsmodeller som Lagen om valfrihet, LOV, skapar ska utnyttjas. Det är inte minst betydelsefullt för att ge välfärdens medarbetare möjlighet att utveckla idéer och starta företag. Kvinnor är i majoritet bland dem som arbetar i välfärdssektorn. Genom möjligheten att starta företag kan fler förverkliga sina drömmar. Ambitionen ska vara att inte bedriva mer verksamhet än nödvändigt i egen regi. Anställda ska uppmuntras att knoppa av så många verksamheter som möjligt. Borås Stad ska tydligt kunna redovisa sina egna kostnader inom de verksamheter som omfattas av LOV. Externa utförare ska kunna verka under lika förutsättningar som kommunen och ersättningen ska justeras löpande. se en utvecklad användning av LOV i Borås Stads förvaltningar. att Borås Stad har en konkurrenspolicy. 9 (10)

10 En utvecklingsstrategi för hela Boråsregionen I framtidens Borås är det självklart att ha uppfattningen att Det som är bra för Boråsregionens näringsliv är bra för Borås. Det är också en självklarhet att, i samarbete med andra kommuner, delta i gemensamma utvecklingsprojekt, att främja klusterverksamheten och att tillsammans utveckla strategier tillsammans med näringslivet. Borås har ett strategiskt läge som navet i Sjuhärad, med närhet till Göteborg och till Landvetter flygplats. Det finns stora skillnader mellan de olika kommunerna i Boråsregionen när det gäller deras respektive näringsliv, och vi har mycket att lära av varandra. Samtidigt som kommunerna har olika storlekar, företagskultur och strukturer, har vi också mycket gemensamt. Boråsregionen har en unik position i Sverige sedan lång tid tillbaka. Textil, e-handel och distribution är våra tre främsta styrkor. Här finns en gedigen erfarenhet av textilbranschen med goda kontakter inom transport, distribution och e-handelslösningar. I regionen verkar flera tusen företag, några av de allra största textilföretagen i Norden, med daglig import och export av stora godsflöden. Det har påbörjats ett samarbete, Business Region Borås (BRB). Det är ett partnerskap mellan kommunerna i Boråsregionen och partnerskapet innebär ett samarbete för att främja den gemensamma visionen kring hållbar (ekonomisk, social och ekologisk) tillväxt, lokalt och regionalt inom det geografiska området Boråsregionen. Moderaterna vill: att Boråsregionens kommuner samarbetar i arbetet med att locka nya företag till delregionen. att Borås Stad tar initiativet att leda arbetet med en utvecklingsstrategi för hela Boråsregionen. Förutsättningar för etablering av utländska företag I framtidens Borås har kommunens internationella utbyten tillsammans med näringsliv, forskning och akademi inneburit fler företagsetableringar i staden. Lika viktigt som att uppmuntra till att nya företag bildas, är det att locka utländska företag och investerare till Borås. Företag som söker sig till Borås ska bemötas med en välkomnande attityd, och inte med byråkrati. Ett välkomnande förhållningssätt, korta handläggningstider, goda kunskaper hos tjänstemännen och god tillgång till enkel information är viktigt när företag och investerare visar intresse. Vidare är god infrastruktur, tillgång till industrimark och tillgång till kompetens viktiga faktorer. Stadens ledning ska prioritera internationella kontakter. Strategiska affärssamarbeten ska ingås, och fördelarna med att etablera sig i Borås ska marknadsföras. Moderaterna vill: att Borås har goda förutsättningar för utländska företag och investerare som vill etablera sig i Borås. att Borås Stad i internationella kontakter fokuserar på fördelarna, för utländska företag, att etablera sig i Borås. 10 (10)

Inledning. 1 Näringslivspolitiskt program för moderaterna i Dalarna enl stämmobeslut 20130413.docx

Inledning. 1 Näringslivspolitiskt program för moderaterna i Dalarna enl stämmobeslut 20130413.docx Na ringslivspolitiskt program fo r moderaterna i Dalarna. Inledning. Fler jobb och minskat utanförskap hör till kärnan i Moderaternas politik. Jobb skapas i företag och av företagare. Politikens uppgift

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun

Förslag Framtid Ånge 2.0. Strategi för utveckling av Ånge kommun Förslag 2013-03-28 Framtid Ånge 2.0 Strategi för utveckling av Ånge kommun 2014-2020 1 Du håller framtiden i din hand Framtid Ånge 2.0 är Ånge kommuns utvecklingsstrategi för den bygd som vi lever och

Läs mer

Näringslivspolitiskt program

Näringslivspolitiskt program Sida 1/5 Näringslivspolitiskt program 2016 2018 Sammanfattning Näringslivsprogrammet för Kungsbacka kommun ska fastställa en långsiktig strategi för kommunens insatser för att främja utveckling och tillväxt

Läs mer

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun.

Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. Beslutsförslag Kommunstyrelseförvaltningen Vision, politisk inriktning, övergripande utvecklingsmål, övergripande kvalitetsområden och styrmodell för Falkenbergs kommun. KS 2015-156 Förslag till beslut

Läs mer

Fler jobb i Västerås med växande företag

Fler jobb i Västerås med växande företag Fler jobb i Västerås med växande företag Västeråsmoderaternas jobb- och näringslivsprogram för 2014-2018 1 Inledning Detta är Västeråsmoderaternas program för att fler västeråsare ska ha ett arbete. Företag

Läs mer

Jobbpolitik för ett växande Skellefteå

Jobbpolitik för ett växande Skellefteå Jobbpolitik för ett växande Skellefteå Inledning Jobben är grunden till ett Skellefteå som växer och utvecklas. Genom arbete och egen försörjning stärks människors självkänsla, men även samhällets sammanhållning

Läs mer

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg

VÄXTKRAFT EMMABODA. Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda. KF 15 december. Fotograf Anette Odelberg VÄXTKRAFT EMMABODA Fotograf Anette Odelberg Näringslivsprogram för ett företagsammare Emmaboda 2009 KF 15 december VÄXTKRAFT EMMABODA! ETT NÄRINGSLIVSPROGRAM FÖR ETT FÖRETAGSAMMARE EMMABODA. Ett väl fungerande

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020

Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Antagen av Kommunfullmäktige den 17 juni 2013 Framtid Ånge Strategi för utveckling i Ånge kommun 2014 2020 Strategin är framtagen i bred samverkan

Läs mer

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun

NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11. Näringslivspolicy. för Vallentuna kommun NÄRINGSLIVSPOLICY FASTSTÄLLD AV KOMMUNFULLMÄKTIGE 2012-06-11 Näringslivspolicy för Vallentuna kommun Näringslivspolicy Innehåll Näringslivspolicy... 1 1. Inledning... 1 2. Syfte... 1 3. Övergripande planer

Läs mer

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7

Näringslivsstrategi Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige /Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 1/7 Näringslivsstrategi 2016-2022 Näringslivsstrategi Kommunfullmäktige 2016-08-25/Paragraf Dnr KA 2016/281 Sid 2/7 Innehållsförteckning

Läs mer

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning

olo/ i or SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom Näringslivsstrategi för Sollentuna kommun Innehållsförteckning SOLLENTUNA ^SSSST^J i FÖRFATTNINGSSAMLING f Vtoom olo/ i or 3Ö för Sollentuna kommun Antagen av fullmäktige 2013-xx-xx Innehållsförteckning 1 Inledning 2 1.1 EU strategiskt läge i en stark region 2 1.2

Läs mer

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun

Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun Förslag 1.3 Sida 1 av 6 Datum: 2016-03-18 Nä ringslivssträtegi fö r Sötenä s kömmun 2016 2022 Antagen av fullmäktige 2016- EXEMPELBILD Sida 2 av 6 Datum: 2016-03-18 Innehållsförteckning sida 1. Inledning

Läs mer

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm.

Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Näringslivsstrategi Det ska vara roligt och lönsamt att driva företag i Laholm. Om en av Sveriges mest spännande företagarkommuner. Läge: Laholm berättar om fördelarna med att driva företag i Laholms kommun

Läs mer

Hur är företagsklimatet i Ronneby?

Hur är företagsklimatet i Ronneby? Hur är företagsklimatet i? Lokalt företagsklimat Handlar om förutsättningar för företagande Vi definierar företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som företagaren

Läs mer

Näringslivsstrategi Strömstads kommun

Näringslivsstrategi Strömstads kommun Strömstads kommun Näringslivsstrategi Strömstads kommun 2017-2020 Dokumenttyp Beslutande organ Förvaltningsdel Strategi Kommunfullmäktige Kommunledningsförvaltningen Antagen 2017-03-23 Ansvar Kommunstyrelsen

Läs mer

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet

Långsiktighet och målmedvetenhet. Boråspusslet Långsiktighet och målmedvetenhet Boråspusslet Nyckeltal 106 000 INVÅNARE 12 000 FÖRETAG 1/3 INTERNATIONELL MARKNAD 54 % AV ALL TEXTIL PASSERAR BORÅS >750 000 m² YTOR FÖR LOGISTIK CENTRUM FÖR E-HANDEL 1

Läs mer

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen

3. Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen Sid 1 (5) Tjänsteskrivelse 2016-09-07 Näringslivsprogram Näringslivsprogrammet utgår från det kommunövergripande målet Gävle kommun bidrar till att skapa goda förutsättningar för företagande och arbetstillfällen.

Läs mer

2 Internationell policy

2 Internationell policy Fastställt av: Kommunfullmäktige Datum: 19 februari 2002 Reviderad den: 20 augusti 2009 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen För ev uppföljning och tidplan för denna ansvarar: Dokumentet gäller för:

Läs mer

Vi växer för en hållbar framtid!

Vi växer för en hållbar framtid! Datum 2015-04-20 Vision Vi växer för en hållbar framtid! Politisk viljeinriktning Hållbarhet och tillväxt Vi i vill verka för en hållbar tillväxt. Vi vill skapa goda förutsättningar för ett hållbart samhälle,

Läs mer

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER

Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Utbildningen Förenkla - helt enkelt FÖR KOMMUNER SOM VILL FÖRBÄTTRA SINA FÖRETAGSKONTAKTER Sveriges Kommuner och Landsting erbjuder på nytt den uppskattade utbildningen Förenkla helt enkelt som syftar

Läs mer

version Vision 2030 och strategi

version Vision 2030 och strategi version 2012-01-25 Vision 2030 och strategi Två städer - en vision För att stärka utvecklingen i MalmöLund som gemensam storstadsregion fördjupas samarbetet mellan Malmö stad och Lunds kommun. Under år

Läs mer

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag

2010-08-30. Södertälje behöver fler företag Södertälje behöver fler företag Sex lokala och sex nationella förslag för entreprenörskap och ökat företagande Södertälje har ett starkt näringsliv. Södertälje motsvarar till antalet invånare knappt 1

Läs mer

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning.

Må alla samlas. Vi hoppas att den ger dig en stunds inspirerande läsning. Utveckling för Skellefteå 2012 2014 Må alla samlas. Det här är det första steget i en lokal utvecklingsstrategi för allas vårt Skellefteå. Därför vill vi att så många som möjligt i Skellefteå ska läsa

Läs mer

Företagsklimatet i Solna stad 2016

Företagsklimatet i Solna stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 48200 personer 2 9700

Läs mer

Företagsklimatet i Höörs kommun 2016

Företagsklimatet i Höörs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Sigtuna kommun 2016

Företagsklimatet i Sigtuna kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 22500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Lunds kommun 2016

Företagsklimatet i Lunds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 38300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Kiruna kommun 2016

Företagsklimatet i Kiruna kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Östhammars kommun 2016

Företagsklimatet i Östhammars kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 6100 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Malung-Sälens kommun 2016

Företagsklimatet i Malung-Sälens kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Linköpings kommun 2016

Företagsklimatet i Linköpings kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 50600 personer

Läs mer

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv.

näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. näringslivsprogram. Så skapas förutsättningar för utveckling och tillväxt i Uppsalas näringsliv. Inriktningsmål Uppsala har ett bra företagsklimat Uppsala kommun skapar rätta förutsättningar för att företag

Läs mer

Företagsklimatet i Haparanda stad 2016

Företagsklimatet i Haparanda stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 2200 personer 2 330

Läs mer

Företagsklimatet i Strömstads kommun 2016

Företagsklimatet i Strömstads kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 4900 personer

Läs mer

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör

Näringslivsstrategi 2009-03-23. Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör Näringslivsstrategi 2009-03-23 Renée Mohlkert Näringslivs- och marknadsdirektör NÄRINGSLIVSSTRATEGI FÖR HELSINGBORGS STAD Utifrån denna strategi ska Helsingborgs stads näringslivsarbete bedrivas. Uppdraget

Läs mer

Företagsklimatet i Härjedalens kommun 2016

Företagsklimatet i Härjedalens kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Gnosjö kommun 2016

Företagsklimatet i Gnosjö kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 4800 personer

Läs mer

En hållbar regional utveckling

En hållbar regional utveckling Kommittémotion Motion till riksdagen 2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) En hållbar regional utveckling Sammanfattning För Centerpartiet handlar regional tillväxt om att stärka regioners

Läs mer

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om

ÖSTGÖTAREGIONEN 2020. Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland. Kort information om ÖSTGÖTAREGIONEN 2020 Regionalt Utvecklingsprogram för Östergötland Kort information om 1 Regionförbundet Östsams uppgift är att arbeta för Östgötaregionens utveckling. Regionförbundet har bildats av Östergötlands

Läs mer

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN

NÄRINGSLIVSSTRATEGI STRÖMSUNDS KOMMUN SAMMANFATTNING Strömsunds Kommun skall präglas av framtidstro och goda förutsättningar för ett rikt och mångfacetterat näringsliv. NÄRINGSLIVSSTRATEGI Strömsunds kommun 2016 STRÖMSUNDS KOMMUN Innehåll

Läs mer

Företagsklimatet i Landskrona stad 2016

Företagsklimatet i Landskrona stad 2016 Företagsklimatet i stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i stad sysselsätter 10700 personer 2 2700

Läs mer

Företagsklimatet i Svalövs kommun 2016

Företagsklimatet i Svalövs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 2500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Härnösands kommun 2016

Företagsklimatet i Härnösands kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 5500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Sollefteå kommun 2016

Företagsklimatet i Sollefteå kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 4500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Karlshamns kommun 2016

Företagsklimatet i Karlshamns kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 7300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Mariestads kommun 2016

Företagsklimatet i Mariestads kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 5500 personer

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar

Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar FEBRUARI 2011 Ett bättre lokalt företagsklimat företagens prioriteringar Sammanfattning Ett bra lokalt företagsklimat handlar till stor del om

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen.

I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. 1 Näringslivsplan för Melleruds Kommun 2015-2018 I Mellerud finns cirka 9 000 invånare och 800 företag. Näringslivsplanen är framtagen för att bidra till ett bra företagsklimat i kommunen. Syfte och mål

Läs mer

Företagsklimatet i Avesta kommun 2016

Företagsklimatet i Avesta kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Piteå kommun 2016

Företagsklimatet i Piteå kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 11300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Sölvesborgs kommun 2016

Företagsklimatet i Sölvesborgs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 4400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Falköpings kommun 2016

Företagsklimatet i Falköpings kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 9000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Klippans kommun 2016

Företagsklimatet i Klippans kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Vimmerby kommun 2016

Företagsklimatet i Vimmerby kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 5400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Härryda kommun 2016

Företagsklimatet i Härryda kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 9600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Hudiksvalls kommun 2016

Företagsklimatet i Hudiksvalls kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 10900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Arboga kommun 2016

Företagsklimatet i Arboga kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Lindesbergs kommun 2016

Företagsklimatet i Lindesbergs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 6400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Strängnäs kommun 2016

Företagsklimatet i Strängnäs kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 8000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Hylte kommun 2016

Företagsklimatet i Hylte kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Gällivare kommun 2016

Företagsklimatet i Gällivare kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 5400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Finspångs kommun 2016

Företagsklimatet i Finspångs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 7600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2016

Företagsklimatet i Höganäs kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Gislaveds kommun 2016

Företagsklimatet i Gislaveds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 11000 personer

Läs mer

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50

Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN. Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 Dnr 03/18 HANDLINGSPLAN 2004 2007 Antagen av kommunfullmäktige 2004-06-14, 50 INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING... 2 1. Insatsområde: Leva, bo och flytta till... 3 1.1 Boende... 3 1.2 Kommunikationer... 3

Läs mer

Hur är företagsklimatet i Karlskrona?

Hur är företagsklimatet i Karlskrona? Hur är företagsklimatet i Karlskrona? Lokalt företagsklimat Handlar om förutsättningar för företagande Vi definierar företagsklimatet som summan av de attityder, regler, institutioner och kunskaper som

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

Näringslivspolicy för Lidingö stad

Näringslivspolicy för Lidingö stad 1 (8) DATUM DNR 2017-03-29 KS/2017:122 Näringslivspolicy för Lidingö stad 2 (8) Innehållsförteckning Inledning... 3 Syfte med näringslivspolicyn... 4 Näringslivspolicyn bygger på övergripande vision och

Läs mer

Företagsklimatet i Tyresö kommun 2016

Företagsklimatet i Tyresö kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 7800 personer

Läs mer

Socialdemokraterna, Centerpartiet och Miljöpartiet de gröna har samlats i en samverkan med syfte att ta ansvar för Norrtälje kommuns utveckling. Ett ekonomiskt, socialt och ekologiskt hållbart samhälle,

Läs mer

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM

ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM ARBETS- MARKNADS- POLITISKT PROGRAM Utbildning och kompetensutveckling Socialtjänst KOMMUNAL ARBETSMARKNADS- POLITIK Kommunfinansierad verksamhet och bolag Näringsliv Kommunfullmäktige februari 2010 VISION

Läs mer

Företagsklimatet i Vaxholms stad 2016

Företagsklimatet i Vaxholms stad 2016 Företagsklimatet i s stad 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s stad sysselsätter 2000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Haninge kommun 2016

Företagsklimatet i Haninge kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 17900 personer

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010-

Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Antaget av kommunstyrelsen 2010- Näringslivsprogram för Eda kommun Inledning Ett levande näringsliv ger arbete, trygghet och underlag till service. Därför vill kommunen

Läs mer

för att utforma Marks kommuns utvecklingsarbete med näringslivsfrågor,

för att utforma Marks kommuns utvecklingsarbete med näringslivsfrågor, Sida 1(5) Tjänsteställe: Kommunledningskontoret Handläggare: Kerstin Guth Datum: 2015-10-14 Beteckning: KS 2015-42 140-2 Er beteckning: Underlag för att utforma Marks kommuns utvecklingsarbete med näringslivsfrågor

Läs mer

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera

Nya Moderaterna i Norrköping. Hela Norrköping ska fungera Nya Moderaterna i Norrköping Hela Norrköping ska fungera 2017-2020 Tillsammans kan vi göra mer Moderaterna i Norrköping vill se till hela kommunen och skapa framtidstro för att vi ska vara en fortsatt

Läs mer

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun

Arbetsmaterial. 2014-06-26 Ks 1014/2012. Tillväxtrådet. Näringslivsprogram. Örebro kommun 2014-06-26 Ks 1014/2012 Tillväxtrådet Näringslivsprogram Örebro kommun Förord Det här programmet beskriver Örebro kommuns målsättningar och prioriteringar för en hållbar näringslivsutveckling och ett gott

Läs mer

Roadshow 2013. #4av5jobb

Roadshow 2013. #4av5jobb Roadshow 2013 #4av5jobb De senaste tjugo åren har fyra av fem nya jobb i näringslivet skapats i små företag. #4av5jobb 2 4 av 5 jobb skapas i de små företagen Källa: SCB, bearbetad av Företagarna Välfärdsskaparna

Läs mer

Företagsklimatet i Katrineholms kommun 2016

Företagsklimatet i Katrineholms kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 8900 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Pajala kommun 2016

Företagsklimatet i Pajala kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 1700 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Östra Göinge kommun 2016

Företagsklimatet i Östra Göinge kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Strömsunds kommun 2016

Företagsklimatet i Strömsunds kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 3400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Laholms kommun 2016

Företagsklimatet i Laholms kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 6400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Götene kommun 2016

Företagsklimatet i Götene kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 4700 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Säffle kommun 2016

Företagsklimatet i Säffle kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 4200 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Uppsala kommun 2016

Företagsklimatet i Uppsala kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 57300 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Ljungby kommun 2016

Företagsklimatet i Ljungby kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 8700 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Forshaga kommun 2016

Företagsklimatet i Forshaga kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 1400 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Nässjö kommun 2016

Företagsklimatet i Nässjö kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 8200 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Lycksele kommun 2016

Företagsklimatet i Lycksele kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 3100 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Huddinge kommun 2016

Företagsklimatet i Huddinge kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 25000 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Mora kommun 2016

Företagsklimatet i Mora kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6600 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Trelleborgs kommun 2016

Företagsklimatet i Trelleborgs kommun 2016 Företagsklimatet i s kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i s kommun sysselsätter 8500 personer

Läs mer

Företagsklimatet i Arvika kommun 2016

Företagsklimatet i Arvika kommun 2016 Företagsklimatet i kommun 2016 Företagande skapar välfärd Välfärd Affär Intäkter Skatt Löner, vinst och investeringar 2 Företagens välfärdsavtryck 1 Privata företag i kommun sysselsätter 6900 personer

Läs mer