Förstudie Fjällräddningen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie Fjällräddningen"

Transkript

1 Förstudie Fjällräddningen ORTSSAMMANBINDANDE FIBERNÄT TILL FJÄLLDALAR I KOMMUNERNA DOROTEA, VILHELMINA, STORUMAN, SORSELE OCH ÅSELE I VÄSTERBOTTENS LÄN Genomförd av Roland Lundqvist, MaxR Consult, på uppdrag av projekt Fjällräddningen

2 Sidan 2 av 46 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning Bakgrund Stråkförslag och nuläge för bredband Storbäck Avaträsk Storbäck Borga Vilhelmina Stalon Stalon Klimpfjäll Slussfors Kittelfjäll Kultsjölandet Kittelfjäll Åsele Dalsjöfors Ammarnäs Sorsele Storbäck Strömnäs Tärnafors Ammarnäs Borgafjäll Saxnäs Stalon Dikanäs Analys och bedömning Tänkbara samarbetspartners Skanova Teracom Vattenregleringsföretagen Trafikverket Svenska Kraftnät Vattenfall Genomförandeförslag Etapp Sträckan Storbäck - Avaträsk Sträckan Storbäck - Borga Sträckan Stalon - Vilhelmina Sträckan Slussfors - Kittelfjäll Etapp Sträckan Stalon - Klimpfjäll Sträckan Kultsjölandet - Kittelfjäll Sträckan Ammarnäs - Sorsele Etapp Sträckan Åsele - Dalsjöfors Sträckan Storbäck - Strömnäs Sträckan Tärnafors - Ammarnäs Etapp Sträckan Borgafjäll - Saxnäs Sträckan Stalon - Dikanäs Åtgärder för att anlägga nätet Ägande Drift av nät Riskbedömning Ekonomi Kostnadsbudget Finansieringsplan Aktivitets- och tidplan... 46

3 Sidan 3 av 46 1 SAMMANFATTNING Kommunerna Åsele, Dorotea, Vilhelmina, Storuman och Sorsele i Västerbottens län vill åstadkomma ett kraftfullt, redundant optisk fibernät till fjällorterna i respektive kommun. På samma sätt som övriga kommuner i Västerbottens län har man under åren byggt IT-infrastruktur med hjälp av stödmedel från EU och från svenska staten men ofrivilligt hamnat i en mycket besvärlig situation. På grund av de stora avståenden, gjorda prioriteringar och begränsade medel har det inte varit möjligt att bygga säkra redundanta fiberbaserade bredbandsnät i fjälldalarna väster om Inlandsbanan. Lösningarna har i de flesta fall bestått av dyra separata kommunspecifika återvändsgränder, i form av radiolänkar, in i fjälldalarna. Radiolänkarna har varierande överföringshastighet och uppfyller inte regeringens mål som är 100 Mbps. Säkerheten och tillgängligheten i radiolänkarna har stora brister. Kapaciteten och säkerheten i dessa nät är inte tillräcklig för att klara de behov som fjällregionens befolkning och näringsliv har. I nedanstående förstudie har jag undersökt nuläget när det gäller bredband i det aktuella området, gjort mina bedömningar och avlämnat förslag på hur ett redundant optiskt fibernät skulle kunna åstadkommas. Att genomföra hela den utbyggnaden på en gång är sannolikt orealistiskt och jag har därför valt att föreslå en etappindelning av genomförandet. Den bakomliggande strategin vid etappindelningen har varit att: - bygga nät till orter där behovet är stort. - ansluta det nya optiska fibernätet till noder som har befintlig fiberbaserad Internetanslutning - söka samverkan med andra intressenter för att minimera kostnaderna - bygga optofibernät för redundans när prioriterade orter anslutits Kostnaden per etapp och delsträcka framgår av följande sammanställning: Etapp Sträcka Kostnad Storbäck - Avaträsk kr Storbäck - Borga kr Stalon - Vilhelmina kr Slussfors - Kittelfjäll kr Stalon - Klimpfjäll kr Kultsjölandet - Kittelfjäll kr Ammarnäs - Sorsele kr Åsele - Dalsjöfors kr Storbäck - Strömnäs kr Tärnaforsen - Ammarnäs kr Borgafjäll - Saxnäs kr Stalon - Dikanäs kr Totalt kr

4 Sidan 4 av 46 2 BAKGRUND Kommunerna i Västerbottens län har under åren byggt IT-infrastruktur med hjälp av stödmedel från EU och från svenska staten. Utbyggnaden har varit framgångsrik och Västerbotten anses vara ledande i landet när det gäller satsningar på optisk fiber med redundans, dvs nät som innehåller reservvägar. Fjällkommunerna har däremot ofrivilligt hamnat i en mycket besvärlig situation. På grund av de stora avståenden, gjorda prioriteringar och begränsade medel har det inte varit möjligt att bygga säkra redundanta bredbandsnät i fjälldalarna väster om Inlandsbanan. Lösningarna har i de flesta fall bestått av dyra separata kommunspecifika återvändsgränder, i form av radiolänkar, in i fjälldalarna. Radiolänkarna har varierande överföringshastighet och uppfyller inte regeringens mål som är 100 Mbps. Säkerheten och tillgängligheten i radiolänkarna har stora brister. Kapaciteten och säkerheten i dessa nät är inte tillräcklig för att klara de behov som fjällregionens befolkning och näringsliv har. Fjällorternas näringsliv och befolkning måste kunna nyttja högkvalitativa tjänster exempelvis, kortbetalningstjänster, bokningssystem, webbpresentationer och IPtelefoni. Tillgängligheten och säkerheten måste höjas. Ingen fjällanläggning kan överleva om ex bokningssystemet är ur drift veckovis. Dessa behov kommer att bli än viktigare i framtiden eftersom fjällregionen exploateras kraftigt just nu. Satsningarna på fjällanläggningar, fritidsområden etc överträffar alla prognoser. I många byar i fjälldalarna har befolkningen anlagt fiberbaserade områdesnät (accessnät) men med den bristfälliga anslutningen man nu har via radiolänk mot Internet har näten inte kunnat användas fullt ut. I delar av de aktuella fjälldalarna är det möjligt att åstadkomma uppkoppling mot det radiobaserade nät som Net 1 driver på NMT 450-nätet. Nätets begränsade kapacitet gör att det inte kan anses vara en fullvärdig bredbandslösning i de aktuella området annat än som temporär lösning i enskilda fall. När nuvarande tillgång till bredband har undersökts i förstudien har därför ingen hänsyn tagits till det nät Net 1 driver. Fjälldalarna och fjällområdet präglas av stora avstånd, långt mellan byar, och däremellan mycket gles bebyggelse. Kostnaden för att anlägga bredbandsnät i området blir hög samtidigt som intäkterna är små och därför har marknaden hittills inte haft något intresse av att bygga bredbandsnät här. Kommunerna Åsele, Dorotea, Vilhelmina, Storuman och Sorsele i Västerbottens län vill därför undersöka möjligheterna att åstadkomma ett kraftfullt, redundant optisk fibernät till fjällorterna i respektive kommun. I nedanstående förstudie har jag undersökt nuläget när det gäller bredband i det aktuella området. Jag har haft kontakt med tänkbara samarbetspartners som har verksamhet i den aktuella fjällregionen och som bedömts ha intresse av kraftfull ITinfrastruktur. Jag har därefter analyserat materialet och gjort mina bedömningar och avlämnar slutligen förslag på hur utbyggnaden ett redundant optiskt fibernät skulle kunna genomföras.

5 Sidan 5 av 46 3 STRÅKFÖRSLAG OCH NULÄGE FÖR BREDBAND Det aktuella området består i huvudsak av fem dalgångar 1. Dorotea - Borga 2. Vilhelmina - Klimpfjäll 3. Vojmådalen upp till Kittelfjäll 4. Blå vägen Storuman - Tärnaby 5. Sorsele - Ammarnäs Eftersom befolkningen till allra största delen är koncentrerad till dessa dalgångar är det rimligt att anta att ett framtida optiskt fibernät har stråk längs dessa dalgångar. För att åstadkomma redundans behövs också kopplingar mellan dessa stråk. Jag valde att inledningsvis skapa nedanstående stråkbild med redundans för att med den som utgångspunkt kunna undersöka nuläget för bredband i området och för att utforma förslag för ett utbyggt nät. Ammarnäs Tärnaby Slussfors Sorsele Kittelfjäll Klimpfjäll Dikanäs Storuman Borga Stalon Storbäck Vilhelmina Dorotea Åsele Grön linje = Befintligt optiskt fibernät Blå linje = Förslag till nytt optisk fibernät I nedanstående avsnitt har ovanstående övergripande stråkbild indelats i delsträckor. Där finns orterna längs varje delsträcka beskriven när det gäller tillgång till fiberbaserat områdesnät, antal invånare, hushåll, företag, föreningar och fritidshus samt tillgången till bredband i procent av befolkningen.

6 Sidan 6 av Storbäck Avaträsk Storbäck Högland/ Långfors / Bredsele V Ormsjö Ö Ormsjö/ Månsberg Avaträsk Dorotea Orter längs sträckan Berörda orter Fiber ON? (J/N) Antal Invån. Hushåll Företag Fören. Fritidsh. Storbäck N Högland (Inkl. Långfors och Bredsele) N Västra Ormsjö N Östra Ormsjö N Månsberg N 14 8 Avaträsk Redan försedd med ortssammanbindande nät 8

7 Sidan 7 av 46 Tillgång till bredband, i procent av befolkningen längs sträckan (%) Teknik 0 ADSL Fiberbaserat områdesnät / radio i 0 ortssammanbindande nät 0 Annat bredband 100 Saknar bredband Skanova har inte tillkännagett några planer på att införa ADSL-teknik i någon telestation inom området. Övrig information Avaträsk har anslutning mot Dorotea via fiberbaserat ortssammanbindande nät som Dorotea kommun byggt och äger. Delar av byarna Östra Ormsjö och Västra Ormsjö har möjlighet till s.k Wimax-baserad radioanslutning. Vattenregleringsföretagen har uttryckt intresse av fiberanslutning till dammen i Ormsjöns sydspets (X= , Y= )

8 Sidan 8 av Storbäck Borga Borga Borgafjäll Risbäck Storbäck Orter längs sträckan Berörda orter Fiber Antal ON? (J/N) Invån. Hushåll Företag Fören. Fritidsh. Storbäck Se sträcka Avaträsk - Storbäck Risbäck J Borgafjäll J 80 Borga J

9 Sidan 9 av 46 Tillgång till bredband, i procent av befolkningen längs sträckan (%) Teknik 0 ADSL Fiberbaserat områdesnät / radio i 70 ortssammanbindande nät 0 Annat bredband 30 Saknar bredband Skanova har inte tillkännagett några planer på att införa ADSL-teknik i någon telestation inom området. Övrig information Trafikverket planerar att under åren genomföra vägbyggnadsarbeten på sträckan. Vattenregleringsföretagen har uttryckt intresse av fiberanslutning till dammen i Borga (X= , Y= )

10 Sidan 10 av Vilhelmina Stalon Stalon Strömnäs Skansholm Malgovik Vilhelmina Orter längs sträckan Berörda orter Fiber ON? (J/N) Antal Invån. Hushåll Företag Fören. Fritidsh. Solliden N Malgovik (Laxbäcken, Malgonäs) J Skansholm (inkl. Skog, Mark) J Rönnäs N Strömnäs N Lövnäs N Stalon J

11 Sidan 11 av 46 Tillgång till bredband, i procent av befolkningen längs sträckan (%) Teknik 0 ADSL Fiberbaserat områdesnät / radio i 40/100 ortssammanbindande nät 0 Annat bredband 50 Saknar bredband Skanova har inte tillkännagett några planer på att införa ADSL-teknik i någon telestation inom området. Övrig information Vattenregleringsföretagen har uttryckt intresse av fiberanslutning till dammarna i Malgomaj (X= , Y= ) och i Laxbäcken (X= , Y= ) Svenska Kraftnät har fiber längs kraftledning AL2 söderut från Stalon, men hyr i dagsläget inte ut till externa kunder.

12 Sidan 12 av Stalon Klimpfjäll Klimpfjäll Kultsjölandet Saxnäs Stalon Orter längs sträckan Berörda orter Fiber ON? (J/N) Antal Invån. Hushåll Företag Fören. Fritidsh. Stalon Se sträcka Vilhelmina - Stalon Hällfors N Bångnäs N Saxnäs J Stornäs N Kultsjölandet N Röberg N Lövberg N Storvallen N Klimpfjäll J

13 Sidan 13 av 46 Tillgång till bredband, i procent av befolkningen längs sträckan (%) Teknik 0 ADSL Fiberbaserat områdesnät / radio i 55/100 ortssammanbindande nät 0 Annat bredband 50 Saknar bredband Skanova har inte tillkännagett några planer på att införa ADSL-teknik i någon telestation inom området. Övrig information Vattenregleringsföretagen har uttryckt intresse av fiberanslutning till dammen i Kultsjöns östra del (X= , Y= )

14 Sidan 14 av Slussfors Kittelfjäll Slussfors Stenträsket Kittelfjäll Dikanäs Orter längs sträckan Berörda orter Fiber ON? (J/N) Antal Invån. Hushåll Företag Fören. Fritidsh. Sjöberg N Silverberg N Skansnäs N Dikanäs J Grönfjäll J Henriksfjäll J Kittelfjäll J

15 Sidan 15 av 46 Tillgång till bredband, i procent av befolkningen längs sträckan (%) Teknik 0 ADSL Fiberbaserat områdesnät / radio i 0/50 ortssammanbindande nät 0 Annat bredband 50 Saknar bredband Skanova har inte tillkännagett några planer på att införa ADSL-teknik i någon telestation inom området. Övrig information Skanova har meddelat att man har ett fiberpar att hyra ut på sträckan.

16 Sidan 16 av Kultsjölandet Kittelfjäll Kittelfjäll Kultsjölandet Orter längs sträckan Berörda orter Fiber ON? (J/N) Antal Invån. Hushåll Företag Fören. Fritidsh. Fatmomakke N Grundfors N Övre Selet N Ransarudden N Gielas N Guortabäcken N Fättjaur N Svallonäs N Nygård N Borkan N Kittelfjäll Se sträcka Slussfors - Kittelfjäll

17 Sidan 17 av 46 Tillgång till bredband, i procent av befolkningen längs sträckan (%) Teknik 0 ADSL Fiberbaserat områdesnät / radio i 0/0 ortssammanbindande nät 0 Annat bredband 100 Saknar bredband Skanova har inte tillkännagett några planer på att införa ADSL-teknik i någon telestation inom området. Övrig information Vattenregleringsföretagen har uttryckt intresse av fiberanslutning till dammen i Ransarens södra del (X= , Y= )

18 Sidan 18 av Åsele Dalsjöfors Vilhelmina Dalsjöfors Åsele Orter längs sträckan Berörda orter Fiber ON? (J/N) Antal Invån. Hushåll Företag Fören. Fritidsh. Algovik N Erikshall N Torvsjö N Mårtenslund N Nygården N Tallmon N Idbacka N Norråker N Långtjärn N Dalsjöfors N Siksjöhöjden N

19 Sidan 19 av 46 Tillgång till bredband, i procent av befolkningen längs sträckan (%) Teknik 0 ADSL Fiberbaserat områdesnät / radio i 0 ortssammanbindande nät 0 Annat bredband 100 Saknar bredband Skanova har inte tillkännagett några planer på att införa ADSL-teknik i någon telestation inom området. Övrig information Den aktuella sträckan är viktig för att åstadkomma redundans mellan Åsele och Vilhelmina

20 Sidan 20 av Ammarnäs Sorsele Ammarnäs Djupfors Kraddsele Storsjö Grannäs Sorsele Orter längs sträckan Berörda orter Fiber ON? (J/N) Antal Invån. Hushåll Företag Fören. Fritidsh. Ammarnäs J Djupfors N Kraddsele N Övre Sandsele N Björkheden N Hemfjäll N Svarttjärn N Storsjö N Grannäs N Risnäs N Nedre N. Örnäs N

21 Sidan 21 av 46 Tillgång till bredband, i procent av befolkningen längs sträckan (%) Teknik 0 ADSL Fiberbaserat områdesnät / radio i 30 ortssammanbindande nät i Ammarnäs 0 Annat bredband 70 Saknar bredband Skanova har inte tillkännagett några planer på att införa ADSL-teknik i någon telestation inom området. Övrig information Kontakterna med Skanova visar att Skanova kan tänka sig att åstadkomma inkopplingsnoder på lämpliga ställen längs sträckan.

22 Sidan 22 av Storbäck Strömnäs Strömnäs Storbäck Orter längs sträckan Berörda orter Fiber ON? (J/N) Antal Invån. Hushåll Företag Fören. Fritidsh. Storbäck Se sträcka Avaträsk - Storbäck Brännåker N Granliden N Strömnäs Se sträcka Vilhelmina - Stalon

23 Sidan 23 av 46 Tillgång till bredband, i procent av befolkningen längs sträckan (%) Teknik 0 ADSL Fiberbaserat områdesnät / radio i 0 ortssammanbindande nät 0 Annat bredband 100 Saknar bredband Skanova har inte tillkännagett några planer på att införa ADSL-teknik i någon telestation inom området. Övrig information Sträckan byggs för att åstadkomma nödvändig redundans.

24 Sidan 24 av Tärnafors Ammarnäs Ammarnäs Tärnafors Orter längs sträckan Berörda orter Fiber ON? (J/N) Antal Invån. Hushåll Företag Fören. Fritidsh. Tärnafors Har bredband via fiberstråket längs E12 Sandvik N Oltokholmen N N. Fjällnäs N Tjulträsk N Ammarnäs Se sträcka Ammarnäs - Sorsele

25 Sidan 25 av 46 Tillgång till bredband, i procent av befolkningen längs sträckan (%) Teknik 0 ADSL Fiberbaserat områdesnät / radio i 0 ortssammanbindande nät 0 Annat bredband 100 Saknar bredband Skanova har inte tillkännagett några planer på att införa ADSL-teknik i någon telestation inom området. Övrig information Sträckan byggs i huvudsak för att åstadkomma nödvändig redundans för Ammarnäs. Sträckningen överensstämmer till stor del med planerad vägsträckning från Ammarnäs till Norra Fjällnäs. (se nedan)

26 Sidan 26 av Borgafjäll Saxnäs Saxnäs Borgafjäll Orter längs sträckan Berörda orter Borgafjäll Inga orter (kalfjäll) Saxnäs Fiber ON? (J/N) Antal Invån. Hushåll Företag Fören. Fritidsh. Se sträcka Storbäck - Borga Se sträcka Stalon - Klimpfjäll

27 Sidan 27 av 46 Tillgång till bredband, i procent av befolkningen längs sträckan (%) Teknik 0 ADSL Fiberbaserat områdesnät / radio i 0 ortssammanbindande nät 0 Annat bredband 100 Saknar bredband Skanova har inte tillkännagett några planer på att införa ADSL-teknik i någon telestation inom området. Övrig information Förbindelsen är viktig för att åstadkomma redundans till turisthotellorterna Borgafjäll och Saxnäs

28 Sidan 28 av Stalon Dikanäs Dikanäs Stalon Orter längs sträckan Berörda orter Fiber ON? (J/N) Antal Invån. Hushåll Företag Fören. Fritidsh. Stalon Se sträcka Vilhelmina - Stalon Dorris N Eriksberg N Västansjö N Lill - Sutsberget N Sunnansjö N Dikanäs Se sträcka Slussfors - Kittelfjäll

29 Sidan 29 av 46 Tillgång till bredband, i procent av befolkningen längs sträckan (%) Teknik 0 ADSL Fiberbaserat områdesnät / radio i 0 ortssammanbindande nät 0 Annat bredband 100 Saknar bredband Skanova har inte tillkännagett några planer på att införa ADSL-teknik i någon telestation inom området. Övrig information Förbindelsen behövs för åstadkomma redundans mellan befintliga stråket längs Blå vägen (E12) och Stalon

30 Sidan 30 av 46 4 ANALYS OCH BEDÖMNING För att undvika felinvesteringar genom att ex bygga nät där det redan finns tillgängliga nät och för att hitta former för gemensam finansiering vid nyanläggning av fibernät har kontakt tagits med nedanstående tänkbara samarbetspartners. 4.1 Tänkbara samarbetspartners Skanova Kontakt: Bo Sadel, , Stefan Kumlin, , Kontakterna visar att Skanova har tillgängligt fiberpar att hyra ut på sträckan Slussfors - Dikanäs - Kittelfjäll. Skanova är även villiga att nyanlägga andra fibersträckor mot beställning Teracom Kontakt: Catarina Myhrman, , Teracom ser positivt på att det byggs fibernät i området och att man fått möjlighet att ta ställning till ett eventuellt samarbete. Teracom ser däremot just nu inget behov av fibernät för egen del i det aktuella området och avböjer därför att delta i något samarbete Vattenregleringsföretagen Kontakt: Johan Westholm, , Vattenregleringsföretagen har intresse av samarbete när det gäller fiberanslutning av anläggningarna Borga (X= , Y= ), Ormsjön (X= , Y= ), Malgomaj (X= , Y= ), Laxbäcken (X= , Y= ). Sedan Kultsjön (X= , Y= ) och Ransaren (X= , Y= ) väster om Stalon. Kostnaden är avgörande Trafikverket Kontakt: Åke Gustavsson, Luleå, , Trafikverket ser positivt på ett samarbete mellan deras vägprojekt och Fjällräddningens planerade nybyggnationer av optiska fibernät. Trafikverket har efter den inledande kontakten översänt dokument som visar deras planerade vägprojekt 2011 och åren därefter.

31 Sidan 31 av Svenska Kraftnät Kontakt 1: Dan Lems, Stockholm, , Kontakterna med Svenska Kraftnät (SvK) har i huvudsak gällt hyra av fiberpar mellan Stalon och Storbäck i deras fiberkabel längs kraftledningen AL2. SvK har meddelat att man pga de stora störningar man hade vintern på fiberkabeln längs kraftledningen Ul1, öster om inlandsbanan, valt att inte hyra ut ytterligare fiberpar i Västerbottens län förrän problemen längs UL1 är avklarade. Kontakt 2: Anders Runesson, Stockholm, , I detta fall har kontakterna med Svenska Kraftnät (SvK) handlat om fiberanslutning av kraftverket i Stenkulla. SvK har intresse av fiberanslutning av kraftstationen i Stenkulla och vill gärna ha fortsatta kontakter när det är aktuellt att bygga sträckan Åsele - Dalsjöfors Vattenfall Kontakt: Lars Blomberg, Luleå, , Vattenfall har ett pågående samarbete i stora delar av Västerbotten när det gäller optisk fiber till sina anläggningar och bör kontaktas i alla lägen när det planeras att byggas nya fiberstråk.

32 Sidan 32 av 46 5 GENOMFÖRANDEFÖRSLAG Kostnaden för att anlägga alla nya optiska fibernät som redovisats i inledande stråkbild under pkt 3 bedöms uppgå till totalt ca 71,9 milj kr. Att genomföra hela den utbyggnaden på en gång är därför sannolikt orealistiskt och jag har därför valt att föreslå en etappindelning av genomförandet. Den bakomliggande strategin vid etappindelningen har varit att: - bygga nät till orter där behovet är stort. - ansluta det nya optiska fibernätet till noder som har befintlig fiberbaserad Internetanslutning - söka samverkan med andra intressenter för att minimera kostnaderna - bygga optofibernät för redundans när prioriterade orter anslutits 5.1 Etapp 1 Etapp 1 föreslås byggas redan 2011 och det innebär att turisthotellorterna Borga, Borgafjäll, och Kittelfjäll ges kraftfull anslutning mot Internet. Under punkt t o m redovisas delprojekt som ingår i föreslagen etapp Sträckan Storbäck - Avaträsk Nyanläggning av fiberkabel krävs på följande sträckor: Sträcka km kr / m SEK Storbäck-Avaträsk Nodplatser: Nodskåp i Storbäck, Högland, Västra Ormsjö och Östra Ormsjö. Ingen nod i Månsberg. Anslutning till befintlig nod i byaskolan i Avaträsk. Förläggningen bör ske i samråd med Vindkompaniet/O2 om fiberanslutning av vindkraftsparken i Bliekevare. Kontakter vid genomförande: Dorotea kommun, Linda Nordh, Vattenregleringsföretagen, Johan Westholm, Vindkompaniet / O2, Jan Olof Dahlin,

33 Sidan 33 av Sträckan Storbäck - Borga Nyanläggning av fiberkabel krävs på följande sträckor: Sträcka km kr / m SEK Storbäck-Risbäck Risbäck- Borgafjäll Borgafjäll-Borga Nodplatser: Nodskåp i Storbäck, befintlig nod i lärarbostaden i Risbäck. Borgafjäll (Avasjö) befintlig nod i den kommunala fastigheten Harpsund. Anslutning till befintlig nod i vattenverket i Borga. Förläggningen bör ske i samråd med Trafikverket om vägbyggnadsprojektet Storbäck Borga, och med Vattenregleringsföretagen om fiberanslutning av dammanläggning i Borga. Kontakter vid genomförande: Dorotea kommun, Linda Nordh, Vattenregleringsföretagen, Johan Westholm, Trafikverket Nord, Åke Gustafsson,

34 Sidan 34 av Sträckan Stalon - Vilhelmina Nyanläggning av fiberkabel krävs på följande sträckor: Sträcka km kr / m SEK Stalon AL2 - Stalon Stalon-Strömnäs Strömnäs-Skansholm Malgovik-Lövliden Nodplatser: Nodskåp Stalon, Nodskåp Strömnäs, Skolan Skansholm, Pumpstation Malgovik, Vattenverk Laxbäcken, Fotbollsplan Lövliden. Förläggningen bör ske i samråd med Vattenregleringsföretagen om fiberanslutning av dammarna i Malgomaj och Laxbäcken samt med Svenska Kraftnät om anslutning mot AL2 vid kraftverket i Stalon. Kontakter vid genomförande: Vilhelmina kommun, Jonas Örnberg, Vattenregleringsföretagen, Johan Westholm, Svenska Kraftnät, Dan Lems,

35 Sidan 35 av Sträckan Slussfors - Kittelfjäll Skanova har meddelat att man har ett (1 st) fiberpar att hyra ut på sträckan. Viss tveksamhet finns när det gäller fiberparets kvalitet (dämpning). Skanova har erbjudits lämna prisuppgift på hyra av ett fiberpar men har inte inkommit med något svar. Genomförandeförslaget är nyanläggning av fiberkabel. Nyanläggning av fiberkabel krävs på följande sträckor: Sträcka km kr / m SEK Slussfors-Skansnäs Skansnäs-Dikanäs Dikanäs-Kittelfjäll Nodplatser: Nodskåp Skansnäs, Skolan Dikanäs, Grönfjälls stugby, Vattenverket Kittelfjäll Kontakter vid genomförande: Vilhelmina kommun, Jonas Örnberg, Storumans kommun, Svante Granberg,

36 Sidan 36 av Etapp 2 Etapp 2 fullföljer intentionerna i etapp 1, dvs att åstadkomma kraftfull fiberinfrastruktur till orter där behovet är stort. I etapp 2 kan bl a turisthotellorterna Saxnäs och Klimpfjäll anslutas Sträckan Stalon - Klimpfjäll Nyanläggning av fiberkabel krävs på följande sträckor: Sträcka km kr / m SEK Stalon AL2-Saxnäs Saxnäs-Kultsjölandet Kultsjölandet-Klimpfjäll Nodplatser: Stalon Nodskåp, Bielite Nodskåp, Saxnäs Skola Förläggningen bör ske i samråd med Vattenregleringsföretagen om fiberanslutning av dammen i Kultsjöns östra del. Kontakter vid genomförande: Vilhelmina kommun, Jonas Örnberg, Vattenregleringsföretagen, Johan Westholm, Sträckan Kultsjölandet - Kittelfjäll Nyanläggning av fiberkabel krävs på följande sträckor: Sträcka km kr / m SEK Kultsjölandet-Kittelfjäll Nodplatser: Nodskåp Stornäs, Nodskåp Fatmomakke, Nodskåp Grundfors, Nodskåp Ransarn, Nodskåp Gielas, Nodskåp Borkan. Förläggningen bör ske i samråd med Vattenregleringsföretagen om fiberanslutning av dammen i Ransarens södra del. Kontakter vid genomförande: Vilhelmina kommun, Jonas Örnberg, Vattenregleringsföretagen, Johan Westholm,

37 Sidan 37 av Sträckan Ammarnäs - Sorsele Skanova har befintlig fiberkabel på denna sträcka och är beredd att åstadkomma inkopplingsmöjligheter på fiberkabeln på lämpliga platser längs sträckan. Pga sträckans längd, tillgången till befintlig fiberkabel och kostnaden för att anlägga ny fiberkabel föreslås ingen nyanläggning ske. Sträcka km kr / m SEK Ammarnäs-Sorsele Ovan angivet belopp avser ersättningar till Skanova för att skapa inkopplingspunkter längs sträckan. Nodplatser: Ammarnäs, Kraddsele, Grannäs och Sorsele Genomförandet ska naturligtvis ske i nära samarbete med Skanova som äger kabeln Kontakter vid genomförande: Sorsele kommun, Mari-Anne Englund, Skanova, Bo Sadel, Skanova, Stefan Kumlin, teknikstöd,

38 Sidan 38 av Etapp 3 Etapp 3 innebär kvalitetshöjning av byggda nät genom att åstadkomma tvärförbindelser som ger möjlighet till redundans Sträckan Åsele - Dalsjöfors Nyanläggning av fiberkabel krävs på följande sträckor: Sträcka km kr / m SEK Åsele-Näversjöberget Näversjöberget-Dalsjöfors UL Nodplats 1: Anslutning mot stadsnätet i Åsele Nodplats 2: Nodskåp Dalsjöfors, där anslutning görs mot befintlig optisk fiberkabel mellan Dalsjöfors och Vilhelmina tätort. Förläggningen bör ske i samråd med Vattenfall och Svenska Kraftnät (SvK) om fiberanslutning av kraftstationen i Stenkulla. Kontakter vid genomförande: Vilhelmina kommun, Jonas Örnberg, Åsele kommun, Martin Persson, Vattenfall Vattenkraft, Nils Holmström, Svenska Kraftnät (SvK), Anders Runesson,

39 Sidan 39 av Sträckan Storbäck - Strömnäs Nyanläggning av fiberkabel krävs på följande sträckor: Sträcka km kr / m SEK Storbäck-Alderkullen Alderkullen-Strömnäs Nodplatser: Anslutning till nodskåp i Storbäck. Nodskåp i Brännåker. Anslutning till nodskåp i Strömnäs Kontakter vid genomförande: Vilhelmina kommun, Jonas Örnberg, Dorotea kommun, Linda Nordh, Sträckan Tärnafors - Ammarnäs Nyanläggning av fiberkabel krävs på följande sträckor: Sträcka km kr / m SEK Tärnafors-Biellojaure Biellojaure-Ammarnäs Nodplats 1: Befintlig nod i Granhöjden Nodplats 2: Befintlig nod i Ammarnäs Förläggningen bör ske i samråd planeringsansvariga för vägprojektet Norra Fjällnäs- Ammarnäs Kontakter vid genomförande: Storumans kommun, Svante Granberg, Sorsele kommun, Mari-Anne Englund,

40 Sidan 40 av Etapp 4 Etapp 4 innebär på samma sätt som etapp 3 kvalitetshöjning av byggda nät genom att åstadkomma tvärförbindelser som ger möjlighet till redundans Sträckan Borgafjäll - Saxnäs Nyanläggning av fiberkabel krävs på följande sträckor: Sträcka km kr / m SEK Borgafjäll-Satsfjället Satsfjället-Saxnäs Nodplats 1: Harpsund Nodplats 2: Skolan Saxnäs Kontakter vid genomförande: Vilhelmina kommun, Jonas Örnberg, Dorotea kommun, Linda Nordh, Sträckan Stalon - Dikanäs Nyanläggning av fiberkabel krävs på följande sträckor: Sträcka km kr / m SEK Stalon-Dikanäs Nodplatser: Nodskåp Stalon, Nodskåp Dorris, Nodskåp Västansjö, Nodskåp Ajtiken, Nodskåp Eriksberg, Nodskåp Sunnansjö, Dikanäs skola. Kontakter vid genomförande: Vilhelmina kommun, Jonas Örnberg,

Torsby kommuns bredbandsstrategi

Torsby kommuns bredbandsstrategi Datum 2012-05-15 Torsby kommuns bredbandsstrategi Peter Lannge IT-chef Besöksadress Nya Torget 8, Torsby Torsby kommun 20. IT-avdelningen 685 80 Torsby 0560-160 56 direkt 070-630 22 34 mobil 0560-160 00

Läs mer

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2015-10-08. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2015-10-08 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Denna bredbandsstrategi är en revidering av förgående bredbandsstrategi antagen av kommunstyrelsen 2014-09-18. Allmän bakgrund till

Läs mer

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI

SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI SÄFFLE KOMMUN BREDBANDSTRATEGI 2 Innehåll Sida 1 Mål 3 2 Syfte 3 3 Nuläge 3 4 Övergripande handlingsplan 4 4.1 Medverkan/delaktighet 4 4.2 Projektets genomförande 5 5 Definitioner av ord och begrepp 6

Läs mer

Landsbygdsprogrammet 2007-2013

Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Landsbygdsprogrammet 2007-2013 Utveckling av bredband via Landsbygdsprogrammet Definition av bredband enligt Landbygdsförordningen: IT-infrastruktur med hög överföringshastighet (Gäller mobilt, ADSL och

Läs mer

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad

Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad. Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Strategi för fortsatt bredbandsutbyggnad Innehållsförteckning Bakgrund 3 Nationella, regionala och kommunala bredbandsstrategier 3 Nulägesbeskrivning 4 Nuvarande

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN FÖRFATTNINGSSAMLING Nr KF 9 1(5) BREDBANDSSTRATEGI FÖR TIMRÅ KOMMUN Fastställt av kommunfullmäktige 2015-02-23, 13 Sammanfattning Denna bredbandsstrategi gäller fram till 2020 och redovisar Timrå kommuns

Läs mer

Bredbandsstrategi 2012

Bredbandsstrategi 2012 1 (5) Antagen av kommunstyrelsen 2013-01-15 5 Bredbandsstrategi 2012 Bredbandsstrategins syfte Syftet med en bredbandsstrategi för Mörbylånga kommun är att skapa en gemensam målbild samt att belysa utvecklingsbehoven

Läs mer

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun

Datum: 2014-08-18. Bredbandsstrategi för Storfors kommun Datum: 2014-08-18 Bredbandsstrategi för Storfors kommun 1. Inledning Allmän bakgrund till Bredbandsstrategi Storfors kommun. Betydelsen av IT, Internet och bredband för utvecklingen av ett hållbart samhälle

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 2016-03-22 Bredbandsstrategi för Filipstads kommun 1. Inledning Filipstads kommuns bredbandsstrategi syftar till att uppnå de övergripande nationella målen i Regeringens bredbandsstrategi samt målen i

Läs mer

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner

Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Informationsmaterial Bredbandsutbyggnad Mariestad och Töreboda kommuner Nästa generations bredbandsnät. Kommunerna i Töreboda och Mariestad har tagit initiativ till utbyggnad av ett gemensamt regionnät.

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2017-03-15 Dnr:17-626 1(8) Avdelningen för samhällsfrågor 08-678 55 00 Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan

Läs mer

presenterar sin slutkundsmodell för Västerbotten

presenterar sin slutkundsmodell för Västerbotten presenterar sin slutkundsmodell för Västerbotten Jan-Erik Lundberg Verkställande ledamot i AC-Nets styrelse Lars-Erik Christoffersson Projektledare för AC-Net 350 km Västerbotten Invånare: 256 000 Areal:

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr KS/2012:285. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr KS/2012:285 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-11-14 ( 246) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Bredband Katrineholm

Bredband Katrineholm Bredband Katrineholm Katrineholm, Vision, Varumärke - Bredband I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling för liv, lärande och företagsamhet Sveriges Lustgård handlar mycket

Läs mer

Hur är det ställt med bredbandsnätet i länet?

Hur är det ställt med bredbandsnätet i länet? Hur är det ställt med bredbandsnätet i länet? IT Västerbotten Programledning Roland Lundqvist Eva-Marie Marklund Fokusområden IT-infrastruktur IT-kompetensutveckling IT-tjänster Intressenter Landsting

Läs mer

Statligt stöd till IT-infrastruktur (bredband) år 2002 Länssamverkan Bredband

Statligt stöd till IT-infrastruktur (bredband) år 2002 Länssamverkan Bredband Statligt stöd till IT-infrastruktur (bredband) år 2002 Länssamverkan Bredband Peter Dahlström Statens IT-infrastruktursatsning Nationellt IT-infrastrukturprogram Nationellt stomnät 2.500 Mkr Svenska Kraftnät

Läs mer

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag

Bredbandsstrategi. Piteå kommun Bilaga 1. Planeringsunderlag Bredbandsstrategi Piteå kommun 2017-2020 Bilaga 1. Planeringsunderlag Innehåll 1. Befintlig IT-infrastruktur...2 1.1 Täckning och teknik...2 1.2 Stadsnät...3 1.3 Kommunsammanbindande nät...3 1.4 Kopparnät...3

Läs mer

Länsstyrelsen en samlande kraft

Länsstyrelsen en samlande kraft Bredbandsutbyggnad i Örebro län 2000 2015 Länsstyrelsen en samlande kraft Sverige är indelat i 21 län och varje län har en länsstyrelse och en landshövding. Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet och

Läs mer

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016

Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 IT-avdelningen Björn Kjerrulf,0550-88 036 bjorn.kjerrulf@kristinehamn.se Tjänsteskrivelse Ks/2014:119 1(2) Bredbandspolicy och Handlingsplan för bredbandsutbyggnad 2016 Förslag till beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

Kramnet Networks & ICT

Kramnet Networks & ICT Kramnet Networks & ICT Hur ser samarbetet ut mellan ITC och Kramnet Networks? I dagsläget har ICT ett väl utbyggt fiber nät som sträcker sig runt om i Sverige. Kramnet Networks har en komplett portfölj

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens och arbetsställens

Läs mer

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun

Bredbandsstrategi för Filipstads kommun Datum 2014-09-18 Mottagare: KS Bredbandsstrategi för Filipstads kommun FILIPSTADS KOMMUN Tel vx: 0590 611 00 Org.nr: 212000-1876 Box 303 Fax: 0590 615 99 Internet: www.filipstad.se 682 27 FILIPSTAD E-post:

Läs mer

YDRE KOMMUN 1 (8) Kommunal plan för etablering av ITinfrastruktur i västra delen av Ydre kommun

YDRE KOMMUN 1 (8) Kommunal plan för etablering av ITinfrastruktur i västra delen av Ydre kommun 1 (8) Kommunal plan för etablering av ITinfrastruktur i västra delen av Ydre kommun 2 (8) Innehållsförteckning 1 Inledning...3 1.1 Nuläge...3 1.2 Framtida behov...3 1.3 Marknadsanalys...3 2 Syfte och mål...4

Läs mer

Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län. Göteborg 26 juni 2012. Page 1

Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län. Göteborg 26 juni 2012. Page 1 Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län Göteborg 26 juni 2012 Page 1 Statliga nya bredbandsstöd Stöd tillgängliga för fiberföreningar i Västra Götalands län inom våra

Läs mer

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx)

Uddevalla kommun. Snabbare bredband 2013-2015. IT-infrastrukturplan. Dnr 131/2011. Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Uddevalla kommun Snabbare bredband 2013-2015 IT-infrastrukturplan Dnr 131/2011 Fastställd av kommunfullmäktige 2012-xx-xx ( xx) Innehållsförteckning 1 Inledning... 3 2 Befintliga strategier och bidrag...

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Ansökan om projektstöd Boksjön Övergripande Ansöker du för egen räkning?: Nej Uppgifter om sökanden Person eller Organisationsnummer 2120002577 Storumans kommun Utdelningsadress Blå vägen 242 Postnummer

Läs mer

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun

Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun 2014-11-11 1 Antagen av kommunfullmäktige 2014-xx-xx Förslag, daterat 2014-11-11 Bredbandsstrategi för Malung-Sälens kommun Bakgrund Regeringen har tagit fram en ny bredbandsstrategi för Sverige, med det

Läs mer

Tekniskt Underlag Kanalisations projekt Entreprenad för byggnation av fibernät för Arjeplogs kommun.

Tekniskt Underlag Kanalisations projekt Entreprenad för byggnation av fibernät för Arjeplogs kommun. Tekniskt Underlag Kanalisations projekt Entreprenad för byggnation av fibernät för Arjeplogs kommun. Innehållsförteckning 1 Underlag för förfrågan Kanalisations projekt i Arjeplogs kommun... 3 1.1 Bakgrund...

Läs mer

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se

Fibergruppen - Ett helhetskoncept. www.fibergruppen.se Fibergruppen - Ett helhetskoncept Vad är fiber? Fiber är en kabeltyp där man använder optiskt ljus för dataöverföring istället för elektriska pulser (ADSL). Tekniken möjliggör blixtsnabb uppkoppling, både

Läs mer

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län

Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län 1 Kartläggning av IT-infrastruktur och tillgång till bredband i Västmanlands län Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Länsträff för framtidens bredband Västerås 2011-12-12 2 Upplägg Utgångspunkter

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Ulricehamns kommun 18 Februari 2013 Monica Ek-Remmerth Länsstyrelsen & Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2016-03-16 Dnr: 16-1113 1(9) Avdelningen för samhällsfrågor Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

Bredbandsstrategi. för Dorotea kommun. Upprättad av Dorotea kommun i samarbete med AC Net. Rev: 2014 08 30

Bredbandsstrategi. för Dorotea kommun. Upprättad av Dorotea kommun i samarbete med AC Net. Rev: 2014 08 30 Bredbandsstrategi för Dorotea kommun 2014 2020 Upprättad av Dorotea kommun i samarbete med AC Net Rev: 2014 08 30 INNEHÅLL 1 Sammanfattning... 4 2 Syftet med bredbandsstrategin... 6 3 Övergripande visioner

Läs mer

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör:

Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi och klargör: 1 Inledning Bilaga 7, Verksamhetsdirektiv, är kommunens direktiv till den enhet som har hand om bredbandsnät och samordning av bredbandsnät i kommunen. Verksamhetsdirektiven följer kommunens bredbandsstrategi

Läs mer

Nedlagda avfallsupplag Här redovisas en sammanfattande förteckning över nedlagda deponier i de åtta (8) kommunerna.

Nedlagda avfallsupplag Här redovisas en sammanfattande förteckning över nedlagda deponier i de åtta (8) kommunerna. Nedlagda avfallsupplag Här redovisas en sammanfattande förteckning över nedlagda deponier i de åtta (8) kommunerna. Riskklass 1 = Skyddsåtgärder måste vidtas omgående. Mycket stor risk för miljöpåverkan.

Läs mer

Internetdagarna Infrastruktur och Politik GENOMFÖRANDE AV STATENS BREDBANDSSATSNING

Internetdagarna Infrastruktur och Politik GENOMFÖRANDE AV STATENS BREDBANDSSATSNING Internetdagarna Infrastruktur och Politik GENOMFÖRANDE AV STATENS BREDBANDSSATSNING Peter Dahlström, projektledare Länssamverkan Bredband Samverkan mellan länsstyrelser och regionala självstyrelseorgan

Läs mer

Styrdokument IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN. Innehåll

Styrdokument IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN. Innehåll Styrdokument Dokumenttyp: Program Beslutat av: Kommunfullmäktige Fastställelsedatum: 2002-06-10 58 Ansvarig: IT-chef Revideras: Följas upp: IT-INFRASTRUKTURPROGRAM FÖR SVENLJUNGA KOMMUN Innehåll Sammanfattning...

Läs mer

Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län. Mariestad 27 augusti 2012. Page 1

Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län. Mariestad 27 augusti 2012. Page 1 Bredbandsstöd, Bredbandsbristområden och upphandling i Västra Götalands län Mariestad 27 augusti 2012 Page 1 Innehåll Finansiella stöd och upphandlingar Nya siter för fiberföreningar att få bra information

Läs mer

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org

European Union. IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org IT Västerbotten Eva-Marie Marklund, projektsamordnare www.itvasterbotten.org Så här var det då Lokala nät Telefoni Sorsele Robertsfors Telia Malå Norsjö Skellefteå Token Ring Landstinget Umeå Nordmaling

Läs mer

Förslag till medfinansiering av kanalisation till fiber

Förslag till medfinansiering av kanalisation till fiber Förslag till medfinansiering av kanalisation till fiber Hösten 2015 ändrades regelverket för stöd till Byalagsprojekt. Det nya regelverket tillåter inte offentlig medfinansiering av fiberprojekt där kommuner

Läs mer

Kraftfullt bredband genom skapande av fiberföreningar

Kraftfullt bredband genom skapande av fiberföreningar Kraftfullt bredband genom skapande av fiberföreningar September 2010 Page 1 Innehåll fiberföreningskväll Välkomna till detta informationsmöte Bredbandsläget i området Finansieringsmöjligheter Fördelar/erfarenheter

Läs mer

Välkomna. Fibernät i Hackvad

Välkomna. Fibernät i Hackvad Välkomna till informationen Fibernät i Hackvad Vi berättar om det pågående projektet för att kunna erbjuda alla fastigheter i Hackvad med omnejd med fibernät och om villkoren för anslutning. Fibernät behövs

Läs mer

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber!

Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! Säg ja till framtiden - rusta ditt hus med fiber! 12 steg om hur du kan få fiberanslutning till din fastighet Vi har gjort det möjligt - nu är det upp till dig! Under hösten 2012 har Ljungby kommun och

Läs mer

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet)

Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Introduktion till reglerna om bredbandsstöd till accessnät (landsbygdsprogrammet) Ann-Sofie Fahlgren Post- och telestyrelsen PTS arbetar för att alla i Sverige ska ha tillgång till bra telefoni, bredband

Läs mer

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun

Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun Riktlinje 2010-11-30 Riktlinje för utbyggnad av bredband i Norrköpings kommun KS-594/2010 Beslutad av kommunstyrelsen den 30 november 2010. Signalerna från regeringen och EU om företagens och medborgarnas

Läs mer

Fiberföreningsstatus, Bredbandsstöd, i Västra Götalands län. 19 oktober 2012. Page 1

Fiberföreningsstatus, Bredbandsstöd, i Västra Götalands län. 19 oktober 2012. Page 1 Fiberföreningsstatus, Bredbandsstöd, i Västra Götalands län 19 oktober 2012 Page 1 Fiberföreningsstatus per kommunstatus 2012-10-12 Aktiva föreningar Bredbandsintresse på kommunalt håll i Västra Götaland

Läs mer

Yttrande över betänkandet Bredband 2013 (SOU 2008:40)

Yttrande över betänkandet Bredband 2013 (SOU 2008:40) Datum Beteckning 2008-06-13 Dnr 08-1-30 Näringsdepartementet 103 33 Stockholm Yttrande över betänkandet Bredband 2013 (SOU 2008:40) Näringsdepartementet har remitterat betänkandet Bredband 2013 Bredband

Läs mer

Bredbandsstrategi Högsby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi Högsby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi Högsby kommun 2013-2020 Antagen av KF 2013-05-06, 68 Övergripande principer I Högsby kommuns översiktsplan från 2012 framgår bl a att: Kommunen ska verka för att de bredbandsnät som byggs

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Orust 21 maj 2015 Eric Åkerlund UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 Fiberföreningsläget i VG län Fiberföreningars

Läs mer

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09

Bredband i Västerås kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 Bredband i Västerås kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Badelunda 2012-10-09 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20

Bredband i Skinnskattebergs kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 Bredband i Skinnskattebergs kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff 2012-11-20 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

levererar bredband direkt hem till dig

levererar bredband direkt hem till dig levererar bredband direkt hem till dig Bredbandsutbyggnaden 2007 i Jokkmokks centralort Jokkmokks kommun har nu projekterat utbyggnadsområdet för 2007. Området består av det ej utbyggda området inom centralorten.

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun

Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Bredbandsstrategi för Kristinehamns kommun Innehåll 1. Förord... 3 2. Bakgrund... 3 3. Vision... 4 4. Mål... 4 5. Strategi... 5 6. Finansiering... 6 7. Analys och överväganden... 6 8. Förslag till principer

Läs mer

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13

Bredband i Sala kommun. Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 Bredband i Sala kommun Magnus Nyrén Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Vrenninge 2012-11-13 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av hushållens

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Mariestad/Töreboda 21 maj 2015 Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1 70,00% Tillgång till 100 Mbit/s

Läs mer

ETT HELHETSKONCEPT. Experten på fiber

ETT HELHETSKONCEPT. Experten på fiber ETT HELHETSKONCEPT Experten på fiber 1 1. Vad är fiber? 2. Vilka är Fibergruppen? 3. Vad gör Fibergruppen? 4. Kalkyl 5. Fiber till Gärdala 6. Vad ska byalaget hjälpa till med? 7. Referenser 8. Information

Läs mer

Bredband i glesbygd. Erfarenheter av projektet Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010 2013. Olle Finnman, projektledare

Bredband i glesbygd. Erfarenheter av projektet Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010 2013. Olle Finnman, projektledare Bredband i glesbygd Erfarenheter av projektet Fibernät i Tiveden/Davidstorp 2010 2013, projektledare Fibernät i Tiveden/Davidstorp Samprojekt med fyra vägsamfälligheter Projektet avser kanalisationen (inte

Läs mer

Bredband Varför fiber?

Bredband Varför fiber? Bredband Varför fiber? Status när projektet började 19 av 30 telestationer utbyggda med ADSL (7 357 abonnenter, orangea och blå fält i kartan) Ett antal av dessa 7 357 abonnenter kan ej få ADSL p.g.a.

Läs mer

Diskussion angående prioritering och kostnader.

Diskussion angående prioritering och kostnader. Diskussion angående prioritering och kostnader. Fram tills vi har fått en offert och bestämt oss för att börja fiberdragning så är kostnaderna enligt sidan medlemmar på hemsidan. Innan vi fattar ett beslut

Läs mer

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016

Sammanfattad version. Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 Sammanfattad version Bredbandsstrategi och handlingsplan för Vellinge kommun 2013-2016 POST 235 81 Vellinge BESÖK Norrevångsgatan 3 TELEFON 040-42 50 00 FAX 040-42 51 49 E-POST vellinge.kommun@vellinge.se

Läs mer

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15

Bredband i Surahammars kommun. Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 Bredband i Surahammars kommun Maarit Nurkkala Länsstyrelsen i Västmanlands län Informationsträff i Virsbo 2012-10-15 PTS Bredbandskartläggning Post- och telestyrelsen genomför varje år kartläggning av

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun

BREDBANDSSTRATEGI. Vetlanda kommun VETLANDA KOMMUN 2011-02-16 BREDBANDSSTRATEGI Vetlanda kommun Kommunkansliet, 574 80 Vetlanda Telefon 0383-971 61 Fax 0383-970 19 kommun@vetlanda.se Organisationsnummer 212000-0571 PlusGiro 2 52 00-7 Bankgiro

Läs mer

Bredband i Västra Götaland

Bredband i Västra Götaland Bredband i Västra Götaland Möte Marks kommun 29 Januari 2013 Monica Ek-Remmerth Länsstyrelsen & Tore Johnsson UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page 1

Läs mer

IT-infrastrukturplan

IT-infrastrukturplan IT-infrastrukturplan Version: 002 IT Strategiskt Centrum IT-infrastrukturplan för Lomma kommun Antagen av kommunstyrelsen 2007-10-03 IT-infrastrukturplan Peter Nisula 2 (6) INNEHÅLLSFÖRTECKNING INLEDNING...3

Läs mer

Remissvar till Jordbruksverket

Remissvar till Jordbruksverket Datum Vår referens 2015-03-10 Dnr: 15-2355 Sida 1(8) Er referens 3.2.17-2265/15 Konsumentmarknadsavdelningen Ann-Sofie Fahlgren Bianca Gustafsson Kojo Oscar Holmström Jordbruksverket 551 82 Jönköping Remissvar

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun

IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun IT-infrastrukturprogram för Valdemarsviks kommun avseende perioden 2012 2016 Strategi Utgåva 2012-02-06 Sid 1(11) Innehållsförteckning Innehåll 1 Bakgrund... 3 1.1 Allmän utveckling sedan det senaste IT-infrastruktur-programmet...

Läs mer

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17

Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Fastställd av Kommunfullmäktige 2013-06-17 Bredbandsutbyggnad i Aneby kommun 1. Bakgrund Under flera år har en bredbandsutbyggnad pågått i landet. Framförallt har det handlat om att förlägga optofibernät.

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

Ansökan om projektstöd

Ansökan om projektstöd Ansökan om projektstöd Du kan bara få stöd för godkända utgifter som uppstår efter att din ansökan om stöd kommit in till oss. Spara alla underlag för utgifterna i original såsom fakturor och betalningsbevis.

Läs mer

Verksamhetsdirektiv. Bilagor: Stadsnätsföreningens (SSNf) definition av Öppet nät Befintliga strategidokument och utredningar

Verksamhetsdirektiv. Bilagor: Stadsnätsföreningens (SSNf) definition av Öppet nät Befintliga strategidokument och utredningar Bredbandsstrategi för Storumans kommun 2015-2020 Upprättad av Storumans kommun i samarbete med AC-Net Fastställd av Kommunfullmäktige 2015-02-24, 20 INNEHÅLL 1 Sammanfattning... 4 2 Syftet med bredbandsstrategin...

Läs mer

När fibern kom till byn

När fibern kom till byn När fibern kom till byn 1 Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till kommunikation som de som bor på större orter. Det är livskvalitet samt en nödvändighet

Läs mer

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel

Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel PROMEMORIA Datum Vår referens Sida 2015-03-13 Dnr: 15-1774 1(9) Konsumentmarknadsavdelningen Sammanställning av stödmedel till bredbandsutbyggnad samt prognostisering avseende efterfrågan på medel 1.1

Läs mer

www.lansstyrelsen.se/orebro

www.lansstyrelsen.se/orebro Kartläggning av IT-infrastruktur i Örebro län www.lansstyrelsen.se/orebro Publ. nr 2009:53 260}) Innehåll 1. Sammanfattning... 4 2. Organisation av arbetet... 5 Arbetsgrupp... 5 3. Bakgrund... 5 4. Avgränsning...

Läs mer

Mikael Lindfors (S) ordförande Camilla Hedlund (C) vice ordförande Roger Albertsson (S) Aina Sjölin Ekman, sekreterare. Aina Sjölin Ekman, sekreterare

Mikael Lindfors (S) ordförande Camilla Hedlund (C) vice ordförande Roger Albertsson (S) Aina Sjölin Ekman, sekreterare. Aina Sjölin Ekman, sekreterare NORSJÖ KOMMUN PROTOKOLL 1 Plats och tid Kommunförvaltningen, Björnens sammanträdesrum kl. 08.30 - Beslutande Mikael Lindfors (S) ordförande Camilla Hedlund (C) vice ordförande Roger Albertsson (S) Övriga

Läs mer

Klart du ska välja fiber!

Klart du ska välja fiber! Klart du ska välja fiber! Vi får ofta frågor om varför det är så bra med bredband via fiber. Här berättar vi mer om hur det fungerar och vilka fördelar fiber har både ekonomiskt och tekniskt. Förhoppningsvis

Läs mer

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019

Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Härnösands kommun Kommunstyrelseförvaltningen Datum 2014-05-26 Bredbandspolicy för Härnösands kommun 2014-2019 Dokumentnamn Bredbandspolicy Dokumenttyp Fastställd/upprättad av Kommunfullmäktige Datum Dokumentansvarig/

Läs mer

Välkommen till informationsmöte om snabbt bredband via optisk fiber i Hamburgsund

Välkommen till informationsmöte om snabbt bredband via optisk fiber i Hamburgsund Tillsammans med Hamburgsunds Köpmannaförening och Hamburgsunds Samhällsförening Välkommen till informationsmöte om snabbt bredband via optisk fiber i Hamburgsund Dator Gateway/ Router TV Telefon Dagens

Läs mer

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär.

Här kan du ta del mer information om vad fibernät, bredbandsanslutning med hög kapacitet, innebär. Fiber är en bredbandslösning som erbjuder bäst prestanda idag och i framtiden. Fiber är driftsäkert, okänsligt för elektroniska störningar såsom åska och har näst intill obegränsad kapacitet. Här kan du

Läs mer

Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27. www.bolmsofiber.se

Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27. www.bolmsofiber.se Möte för bildande av Bolmsö Fiber ekonomisk förening 2015-01-27 www.bolmsofiber.se Interimsstyrelsen har bestått av Lars Andersson Carina Bolmblad Claes Gauffin Joachim Gustavsson Henry Tidstrand Jan Starck

Läs mer

Fördelningsnyckel för bredband

Fördelningsnyckel för bredband 1(7) PM DNR 3.2.17-1394/14 2014-04-10 Landsbygdsavdelningen Fördelningsnyckel för bredband Denna PM är bilaga till beslut om fördelningsnyckel för stöd till bredbandsinvesteringar. Sammanfattning av remissyttranden

Läs mer

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20

Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde. VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Kärrsmossen-Koppsäng-Prästgården Fiberområde VÄLKOMNA till information och möte för bildande av KKP Fiber Ekonomisk förening 2015-09-20 Bakgrund KKP Fiber Henrik Samuelsson, initiativtagare Får tilldelat

Läs mer

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10

Bredband Gotland. sockenmodellen. Version 2011-05-10 Bredband Gotland sockenmodellen Version 2011-05-10 Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i

Läs mer

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd

Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Snabbaste vägen till fiber för Sveriges landsbygd Varför är det så viktigt med fiber? Det blir roligare med internet när det fungerar med full fart. Och så fort informationsöverföringen sker via fiber,

Läs mer

Beskriv kortfattat projektets verksamhet, resultat, erfarenheter och kostnader.

Beskriv kortfattat projektets verksamhet, resultat, erfarenheter och kostnader. 1 (7) SLUTRAPPORT Slutrapporten lämnas av Samordnande stödmottagaren i samband med projektavslut tillsammans med en ekonomisk slutredovisning. Syftet med slutrapporten är dels att formellt avrapportera

Läs mer

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling

Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Framtidssäkert bredband - en förutsättning för landsbygdsutveckling Erik Evestam, LRF Västra Sverige Sid 1 Lantbrukarnas Riksförbund Fler, mer, oftare... 89% hade tillgång till internet hemma 83% har tillgång

Läs mer

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14

Infrastruktur i Ornö socken (A) 2011-03-14 Inledning Att bygga ett nytt trådbundet telekommunikationsnät i Ornö socken är en samhällspåverkande aktivitet. Det kommer att påverka samhället hur man än gör. Man måste även ta i och besluta i många

Läs mer

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16

Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Bredband i en mindre kommun en smal sak? Claes Andersson VD, Teleservice Bredband Skåne AB Kommunhuset i Sjöbo, 2011-09-16 Agenda Teleservice Önskemål och förslag Bra och dåligt om stöd Förslag Hur har

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN

BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN 1(5) 2013-08-21 BREDBANDSSTRATEGI FÖR SVEDALA KOMMUN FÖRORD Detta dokument utgör bredbandsstrategi för Svedala kommun framarbetat av en arbetsgrupp bestående av förtroendevalda och tjänstemän. Dokumentets

Läs mer

Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner.

Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner. Utredning gällande framtida bredbandsutbyggnad i länets kommuner. Know IT AB (publ) www.knowit.se Håkan Häggblad Sida: 2 (44) SAMMANFATTNING I Regeringens bredbandstrategi för Sverige (N2009/8317/ITP)

Läs mer

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN

FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN FIBERNÄT I ARJEPLOGS KOMMUN NU startar vi arbetet för att ordna bredband via fiber, fibernät. Frågorna om fibernätet har varit många. Den vanligaste frågan har varit vad det kostar, en fråga som det inte

Läs mer

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten

Byalagsfiber med Skanova. Så här får byalaget fiber utanför tätorten Byalagsfiber med Skanova Så här får byalaget fiber utanför tätorten Med oss som samarbetspartner får ni ett högklassigt fibernät Nu kan vi dra fiber för bredband, tv och telefoni åt dig som bor på landsbygden!

Läs mer

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén

ARBETSGÅNG BYALAG. Sammanställd av Cecilia Sjödén ARBETSGÅNG BYALAG Sammanställd av Cecilia Sjödén Tips för att komma igång Prata med folk! Kontakta kommunen! Bilda förening! Värva medlemmar! Sök projektstöd! Fiberföreningen hur gör man? Bestäm område,

Läs mer

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan

Byalag och Bredband. En fråga om samverkan på många plan Byalag och Bredband En fråga om samverkan på många plan Bredband till alla Det övergripande syftet med den svenska bredbandspolitiken har varit att Sverige som första land ska bli ett informationssamhälle

Läs mer

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm

Detta är vad vi kommer att ha om vi inte gör något. Idag. Imorgon. Fast telefon ADSL. Trygghetslarm Fibernät? Varför? Dagens samhälle har nyttjat de s.k. kopparledningarna i ca 100 år. En teknik som börjar fasas ur. Tekniskt så blir det en flaskhals med tanke på morgondagens behov. Idag Detta är vad

Läs mer

Bredband Gotland - Sockenmodellen

Bredband Gotland - Sockenmodellen Bredband Gotland - Sockenmodellen ALLA FÅR VARA MED ALLA HJÄLPS ÅT ALLA SKALL HA RÅD Sockenmodellen är ett kostnadseffektivt sätt att bygga och driva optiska fibernät i de områden där de stora kommersiella

Läs mer

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel

Bredband via fiber i byn. -framtiden är här. tingsryd.se. bild: Scanpix foto: Sofia Sabel Bredband via fiber i byn -framtiden är här tingsryd.se bild: Scanpix foto: Sofia Sabel När fibern kom till byn Att bo på landsbygden, ha nära till djur och natur, men ändå ha samma förutsättningar till

Läs mer

Lokalt ITinfrastrukturprogram

Lokalt ITinfrastrukturprogram Lokalt ITinfrastrukturprogram 2007 2012 BILAGA 5 Översikt av tekniska lösningar Version: 0.99 (2010-05-17) - ARBETSMATERIAL - IT-KONTORET IT-INFRASTRUKTURPLAN 2007-2012 Sida 2 av 6 ÖVERSIKT AV OLIKA TEKNIKER

Läs mer

Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län

Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län Bredbandsstrategi 2.0 för Västra Götalands län Gimme Fiber Day 4 november 2015 Eric Åkerlund Operativt ansvarig UBit, Utveckling av Bredband och IT-infrastruktur Bredbandssamverkan Västra Götaland Page

Läs mer

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal

Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande försäljning av kommunalt fibernät och samverkansavtal TJÄNSTEUTLÅTANDE 1(5) Sektor kommunstyrelsen Diarienummer: KS.2015.266 Datum: 2015-09-24 Administratör Per Persson E-post: per.persson@ale.se Kommunstyrelsen Utbyggnad av öppet stadsnät i Ale kommun innefattande

Läs mer

TRN Stockholms läns landsting. Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang

TRN Stockholms läns landsting. Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang Datum Vår referens 2016-09-21 Dnr: 16-3881 1(5) Ert datum Er referens Avdelningen för samhällsfrågor Emma Hagman Rang 08 678 56 18 emma.hagmanrang@pts.se Stockholms läns landsting Samråd om nästa regionala

Läs mer