Förstudie Fjällräddningen

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Förstudie Fjällräddningen"

Transkript

1 Förstudie Fjällräddningen ORTSSAMMANBINDANDE FIBERNÄT TILL FJÄLLDALAR I KOMMUNERNA DOROTEA, VILHELMINA, STORUMAN, SORSELE OCH ÅSELE I VÄSTERBOTTENS LÄN Genomförd av Roland Lundqvist, MaxR Consult, på uppdrag av projekt Fjällräddningen

2 Sidan 2 av 46 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1 Sammanfattning Bakgrund Stråkförslag och nuläge för bredband Storbäck Avaträsk Storbäck Borga Vilhelmina Stalon Stalon Klimpfjäll Slussfors Kittelfjäll Kultsjölandet Kittelfjäll Åsele Dalsjöfors Ammarnäs Sorsele Storbäck Strömnäs Tärnafors Ammarnäs Borgafjäll Saxnäs Stalon Dikanäs Analys och bedömning Tänkbara samarbetspartners Skanova Teracom Vattenregleringsföretagen Trafikverket Svenska Kraftnät Vattenfall Genomförandeförslag Etapp Sträckan Storbäck - Avaträsk Sträckan Storbäck - Borga Sträckan Stalon - Vilhelmina Sträckan Slussfors - Kittelfjäll Etapp Sträckan Stalon - Klimpfjäll Sträckan Kultsjölandet - Kittelfjäll Sträckan Ammarnäs - Sorsele Etapp Sträckan Åsele - Dalsjöfors Sträckan Storbäck - Strömnäs Sträckan Tärnafors - Ammarnäs Etapp Sträckan Borgafjäll - Saxnäs Sträckan Stalon - Dikanäs Åtgärder för att anlägga nätet Ägande Drift av nät Riskbedömning Ekonomi Kostnadsbudget Finansieringsplan Aktivitets- och tidplan... 46

3 Sidan 3 av 46 1 SAMMANFATTNING Kommunerna Åsele, Dorotea, Vilhelmina, Storuman och Sorsele i Västerbottens län vill åstadkomma ett kraftfullt, redundant optisk fibernät till fjällorterna i respektive kommun. På samma sätt som övriga kommuner i Västerbottens län har man under åren byggt IT-infrastruktur med hjälp av stödmedel från EU och från svenska staten men ofrivilligt hamnat i en mycket besvärlig situation. På grund av de stora avståenden, gjorda prioriteringar och begränsade medel har det inte varit möjligt att bygga säkra redundanta fiberbaserade bredbandsnät i fjälldalarna väster om Inlandsbanan. Lösningarna har i de flesta fall bestått av dyra separata kommunspecifika återvändsgränder, i form av radiolänkar, in i fjälldalarna. Radiolänkarna har varierande överföringshastighet och uppfyller inte regeringens mål som är 100 Mbps. Säkerheten och tillgängligheten i radiolänkarna har stora brister. Kapaciteten och säkerheten i dessa nät är inte tillräcklig för att klara de behov som fjällregionens befolkning och näringsliv har. I nedanstående förstudie har jag undersökt nuläget när det gäller bredband i det aktuella området, gjort mina bedömningar och avlämnat förslag på hur ett redundant optiskt fibernät skulle kunna åstadkommas. Att genomföra hela den utbyggnaden på en gång är sannolikt orealistiskt och jag har därför valt att föreslå en etappindelning av genomförandet. Den bakomliggande strategin vid etappindelningen har varit att: - bygga nät till orter där behovet är stort. - ansluta det nya optiska fibernätet till noder som har befintlig fiberbaserad Internetanslutning - söka samverkan med andra intressenter för att minimera kostnaderna - bygga optofibernät för redundans när prioriterade orter anslutits Kostnaden per etapp och delsträcka framgår av följande sammanställning: Etapp Sträcka Kostnad Storbäck - Avaträsk kr Storbäck - Borga kr Stalon - Vilhelmina kr Slussfors - Kittelfjäll kr Stalon - Klimpfjäll kr Kultsjölandet - Kittelfjäll kr Ammarnäs - Sorsele kr Åsele - Dalsjöfors kr Storbäck - Strömnäs kr Tärnaforsen - Ammarnäs kr Borgafjäll - Saxnäs kr Stalon - Dikanäs kr Totalt kr

4 Sidan 4 av 46 2 BAKGRUND Kommunerna i Västerbottens län har under åren byggt IT-infrastruktur med hjälp av stödmedel från EU och från svenska staten. Utbyggnaden har varit framgångsrik och Västerbotten anses vara ledande i landet när det gäller satsningar på optisk fiber med redundans, dvs nät som innehåller reservvägar. Fjällkommunerna har däremot ofrivilligt hamnat i en mycket besvärlig situation. På grund av de stora avståenden, gjorda prioriteringar och begränsade medel har det inte varit möjligt att bygga säkra redundanta bredbandsnät i fjälldalarna väster om Inlandsbanan. Lösningarna har i de flesta fall bestått av dyra separata kommunspecifika återvändsgränder, i form av radiolänkar, in i fjälldalarna. Radiolänkarna har varierande överföringshastighet och uppfyller inte regeringens mål som är 100 Mbps. Säkerheten och tillgängligheten i radiolänkarna har stora brister. Kapaciteten och säkerheten i dessa nät är inte tillräcklig för att klara de behov som fjällregionens befolkning och näringsliv har. Fjällorternas näringsliv och befolkning måste kunna nyttja högkvalitativa tjänster exempelvis, kortbetalningstjänster, bokningssystem, webbpresentationer och IPtelefoni. Tillgängligheten och säkerheten måste höjas. Ingen fjällanläggning kan överleva om ex bokningssystemet är ur drift veckovis. Dessa behov kommer att bli än viktigare i framtiden eftersom fjällregionen exploateras kraftigt just nu. Satsningarna på fjällanläggningar, fritidsområden etc överträffar alla prognoser. I många byar i fjälldalarna har befolkningen anlagt fiberbaserade områdesnät (accessnät) men med den bristfälliga anslutningen man nu har via radiolänk mot Internet har näten inte kunnat användas fullt ut. I delar av de aktuella fjälldalarna är det möjligt att åstadkomma uppkoppling mot det radiobaserade nät som Net 1 driver på NMT 450-nätet. Nätets begränsade kapacitet gör att det inte kan anses vara en fullvärdig bredbandslösning i de aktuella området annat än som temporär lösning i enskilda fall. När nuvarande tillgång till bredband har undersökts i förstudien har därför ingen hänsyn tagits till det nät Net 1 driver. Fjälldalarna och fjällområdet präglas av stora avstånd, långt mellan byar, och däremellan mycket gles bebyggelse. Kostnaden för att anlägga bredbandsnät i området blir hög samtidigt som intäkterna är små och därför har marknaden hittills inte haft något intresse av att bygga bredbandsnät här. Kommunerna Åsele, Dorotea, Vilhelmina, Storuman och Sorsele i Västerbottens län vill därför undersöka möjligheterna att åstadkomma ett kraftfullt, redundant optisk fibernät till fjällorterna i respektive kommun. I nedanstående förstudie har jag undersökt nuläget när det gäller bredband i det aktuella området. Jag har haft kontakt med tänkbara samarbetspartners som har verksamhet i den aktuella fjällregionen och som bedömts ha intresse av kraftfull ITinfrastruktur. Jag har därefter analyserat materialet och gjort mina bedömningar och avlämnar slutligen förslag på hur utbyggnaden ett redundant optiskt fibernät skulle kunna genomföras.

5 Sidan 5 av 46 3 STRÅKFÖRSLAG OCH NULÄGE FÖR BREDBAND Det aktuella området består i huvudsak av fem dalgångar 1. Dorotea - Borga 2. Vilhelmina - Klimpfjäll 3. Vojmådalen upp till Kittelfjäll 4. Blå vägen Storuman - Tärnaby 5. Sorsele - Ammarnäs Eftersom befolkningen till allra största delen är koncentrerad till dessa dalgångar är det rimligt att anta att ett framtida optiskt fibernät har stråk längs dessa dalgångar. För att åstadkomma redundans behövs också kopplingar mellan dessa stråk. Jag valde att inledningsvis skapa nedanstående stråkbild med redundans för att med den som utgångspunkt kunna undersöka nuläget för bredband i området och för att utforma förslag för ett utbyggt nät. Ammarnäs Tärnaby Slussfors Sorsele Kittelfjäll Klimpfjäll Dikanäs Storuman Borga Stalon Storbäck Vilhelmina Dorotea Åsele Grön linje = Befintligt optiskt fibernät Blå linje = Förslag till nytt optisk fibernät I nedanstående avsnitt har ovanstående övergripande stråkbild indelats i delsträckor. Där finns orterna längs varje delsträcka beskriven när det gäller tillgång till fiberbaserat områdesnät, antal invånare, hushåll, företag, föreningar och fritidshus samt tillgången till bredband i procent av befolkningen.

6 Sidan 6 av Storbäck Avaträsk Storbäck Högland/ Långfors / Bredsele V Ormsjö Ö Ormsjö/ Månsberg Avaträsk Dorotea Orter längs sträckan Berörda orter Fiber ON? (J/N) Antal Invån. Hushåll Företag Fören. Fritidsh. Storbäck N Högland (Inkl. Långfors och Bredsele) N Västra Ormsjö N Östra Ormsjö N Månsberg N 14 8 Avaträsk Redan försedd med ortssammanbindande nät 8

7 Sidan 7 av 46 Tillgång till bredband, i procent av befolkningen längs sträckan (%) Teknik 0 ADSL Fiberbaserat områdesnät / radio i 0 ortssammanbindande nät 0 Annat bredband 100 Saknar bredband Skanova har inte tillkännagett några planer på att införa ADSL-teknik i någon telestation inom området. Övrig information Avaträsk har anslutning mot Dorotea via fiberbaserat ortssammanbindande nät som Dorotea kommun byggt och äger. Delar av byarna Östra Ormsjö och Västra Ormsjö har möjlighet till s.k Wimax-baserad radioanslutning. Vattenregleringsföretagen har uttryckt intresse av fiberanslutning till dammen i Ormsjöns sydspets (X= , Y= )

8 Sidan 8 av Storbäck Borga Borga Borgafjäll Risbäck Storbäck Orter längs sträckan Berörda orter Fiber Antal ON? (J/N) Invån. Hushåll Företag Fören. Fritidsh. Storbäck Se sträcka Avaträsk - Storbäck Risbäck J Borgafjäll J 80 Borga J

9 Sidan 9 av 46 Tillgång till bredband, i procent av befolkningen längs sträckan (%) Teknik 0 ADSL Fiberbaserat områdesnät / radio i 70 ortssammanbindande nät 0 Annat bredband 30 Saknar bredband Skanova har inte tillkännagett några planer på att införa ADSL-teknik i någon telestation inom området. Övrig information Trafikverket planerar att under åren genomföra vägbyggnadsarbeten på sträckan. Vattenregleringsföretagen har uttryckt intresse av fiberanslutning till dammen i Borga (X= , Y= )

10 Sidan 10 av Vilhelmina Stalon Stalon Strömnäs Skansholm Malgovik Vilhelmina Orter längs sträckan Berörda orter Fiber ON? (J/N) Antal Invån. Hushåll Företag Fören. Fritidsh. Solliden N Malgovik (Laxbäcken, Malgonäs) J Skansholm (inkl. Skog, Mark) J Rönnäs N Strömnäs N Lövnäs N Stalon J

11 Sidan 11 av 46 Tillgång till bredband, i procent av befolkningen längs sträckan (%) Teknik 0 ADSL Fiberbaserat områdesnät / radio i 40/100 ortssammanbindande nät 0 Annat bredband 50 Saknar bredband Skanova har inte tillkännagett några planer på att införa ADSL-teknik i någon telestation inom området. Övrig information Vattenregleringsföretagen har uttryckt intresse av fiberanslutning till dammarna i Malgomaj (X= , Y= ) och i Laxbäcken (X= , Y= ) Svenska Kraftnät har fiber längs kraftledning AL2 söderut från Stalon, men hyr i dagsläget inte ut till externa kunder.

12 Sidan 12 av Stalon Klimpfjäll Klimpfjäll Kultsjölandet Saxnäs Stalon Orter längs sträckan Berörda orter Fiber ON? (J/N) Antal Invån. Hushåll Företag Fören. Fritidsh. Stalon Se sträcka Vilhelmina - Stalon Hällfors N Bångnäs N Saxnäs J Stornäs N Kultsjölandet N Röberg N Lövberg N Storvallen N Klimpfjäll J

13 Sidan 13 av 46 Tillgång till bredband, i procent av befolkningen längs sträckan (%) Teknik 0 ADSL Fiberbaserat områdesnät / radio i 55/100 ortssammanbindande nät 0 Annat bredband 50 Saknar bredband Skanova har inte tillkännagett några planer på att införa ADSL-teknik i någon telestation inom området. Övrig information Vattenregleringsföretagen har uttryckt intresse av fiberanslutning till dammen i Kultsjöns östra del (X= , Y= )

14 Sidan 14 av Slussfors Kittelfjäll Slussfors Stenträsket Kittelfjäll Dikanäs Orter längs sträckan Berörda orter Fiber ON? (J/N) Antal Invån. Hushåll Företag Fören. Fritidsh. Sjöberg N Silverberg N Skansnäs N Dikanäs J Grönfjäll J Henriksfjäll J Kittelfjäll J

15 Sidan 15 av 46 Tillgång till bredband, i procent av befolkningen längs sträckan (%) Teknik 0 ADSL Fiberbaserat områdesnät / radio i 0/50 ortssammanbindande nät 0 Annat bredband 50 Saknar bredband Skanova har inte tillkännagett några planer på att införa ADSL-teknik i någon telestation inom området. Övrig information Skanova har meddelat att man har ett fiberpar att hyra ut på sträckan.

16 Sidan 16 av Kultsjölandet Kittelfjäll Kittelfjäll Kultsjölandet Orter längs sträckan Berörda orter Fiber ON? (J/N) Antal Invån. Hushåll Företag Fören. Fritidsh. Fatmomakke N Grundfors N Övre Selet N Ransarudden N Gielas N Guortabäcken N Fättjaur N Svallonäs N Nygård N Borkan N Kittelfjäll Se sträcka Slussfors - Kittelfjäll

17 Sidan 17 av 46 Tillgång till bredband, i procent av befolkningen längs sträckan (%) Teknik 0 ADSL Fiberbaserat områdesnät / radio i 0/0 ortssammanbindande nät 0 Annat bredband 100 Saknar bredband Skanova har inte tillkännagett några planer på att införa ADSL-teknik i någon telestation inom området. Övrig information Vattenregleringsföretagen har uttryckt intresse av fiberanslutning till dammen i Ransarens södra del (X= , Y= )

18 Sidan 18 av Åsele Dalsjöfors Vilhelmina Dalsjöfors Åsele Orter längs sträckan Berörda orter Fiber ON? (J/N) Antal Invån. Hushåll Företag Fören. Fritidsh. Algovik N Erikshall N Torvsjö N Mårtenslund N Nygården N Tallmon N Idbacka N Norråker N Långtjärn N Dalsjöfors N Siksjöhöjden N

19 Sidan 19 av 46 Tillgång till bredband, i procent av befolkningen längs sträckan (%) Teknik 0 ADSL Fiberbaserat områdesnät / radio i 0 ortssammanbindande nät 0 Annat bredband 100 Saknar bredband Skanova har inte tillkännagett några planer på att införa ADSL-teknik i någon telestation inom området. Övrig information Den aktuella sträckan är viktig för att åstadkomma redundans mellan Åsele och Vilhelmina

20 Sidan 20 av Ammarnäs Sorsele Ammarnäs Djupfors Kraddsele Storsjö Grannäs Sorsele Orter längs sträckan Berörda orter Fiber ON? (J/N) Antal Invån. Hushåll Företag Fören. Fritidsh. Ammarnäs J Djupfors N Kraddsele N Övre Sandsele N Björkheden N Hemfjäll N Svarttjärn N Storsjö N Grannäs N Risnäs N Nedre N. Örnäs N

21 Sidan 21 av 46 Tillgång till bredband, i procent av befolkningen längs sträckan (%) Teknik 0 ADSL Fiberbaserat områdesnät / radio i 30 ortssammanbindande nät i Ammarnäs 0 Annat bredband 70 Saknar bredband Skanova har inte tillkännagett några planer på att införa ADSL-teknik i någon telestation inom området. Övrig information Kontakterna med Skanova visar att Skanova kan tänka sig att åstadkomma inkopplingsnoder på lämpliga ställen längs sträckan.

22 Sidan 22 av Storbäck Strömnäs Strömnäs Storbäck Orter längs sträckan Berörda orter Fiber ON? (J/N) Antal Invån. Hushåll Företag Fören. Fritidsh. Storbäck Se sträcka Avaträsk - Storbäck Brännåker N Granliden N Strömnäs Se sträcka Vilhelmina - Stalon

23 Sidan 23 av 46 Tillgång till bredband, i procent av befolkningen längs sträckan (%) Teknik 0 ADSL Fiberbaserat områdesnät / radio i 0 ortssammanbindande nät 0 Annat bredband 100 Saknar bredband Skanova har inte tillkännagett några planer på att införa ADSL-teknik i någon telestation inom området. Övrig information Sträckan byggs för att åstadkomma nödvändig redundans.

24 Sidan 24 av Tärnafors Ammarnäs Ammarnäs Tärnafors Orter längs sträckan Berörda orter Fiber ON? (J/N) Antal Invån. Hushåll Företag Fören. Fritidsh. Tärnafors Har bredband via fiberstråket längs E12 Sandvik N Oltokholmen N N. Fjällnäs N Tjulträsk N Ammarnäs Se sträcka Ammarnäs - Sorsele

25 Sidan 25 av 46 Tillgång till bredband, i procent av befolkningen längs sträckan (%) Teknik 0 ADSL Fiberbaserat områdesnät / radio i 0 ortssammanbindande nät 0 Annat bredband 100 Saknar bredband Skanova har inte tillkännagett några planer på att införa ADSL-teknik i någon telestation inom området. Övrig information Sträckan byggs i huvudsak för att åstadkomma nödvändig redundans för Ammarnäs. Sträckningen överensstämmer till stor del med planerad vägsträckning från Ammarnäs till Norra Fjällnäs. (se nedan)

26 Sidan 26 av Borgafjäll Saxnäs Saxnäs Borgafjäll Orter längs sträckan Berörda orter Borgafjäll Inga orter (kalfjäll) Saxnäs Fiber ON? (J/N) Antal Invån. Hushåll Företag Fören. Fritidsh. Se sträcka Storbäck - Borga Se sträcka Stalon - Klimpfjäll

27 Sidan 27 av 46 Tillgång till bredband, i procent av befolkningen längs sträckan (%) Teknik 0 ADSL Fiberbaserat områdesnät / radio i 0 ortssammanbindande nät 0 Annat bredband 100 Saknar bredband Skanova har inte tillkännagett några planer på att införa ADSL-teknik i någon telestation inom området. Övrig information Förbindelsen är viktig för att åstadkomma redundans till turisthotellorterna Borgafjäll och Saxnäs

28 Sidan 28 av Stalon Dikanäs Dikanäs Stalon Orter längs sträckan Berörda orter Fiber ON? (J/N) Antal Invån. Hushåll Företag Fören. Fritidsh. Stalon Se sträcka Vilhelmina - Stalon Dorris N Eriksberg N Västansjö N Lill - Sutsberget N Sunnansjö N Dikanäs Se sträcka Slussfors - Kittelfjäll

29 Sidan 29 av 46 Tillgång till bredband, i procent av befolkningen längs sträckan (%) Teknik 0 ADSL Fiberbaserat områdesnät / radio i 0 ortssammanbindande nät 0 Annat bredband 100 Saknar bredband Skanova har inte tillkännagett några planer på att införa ADSL-teknik i någon telestation inom området. Övrig information Förbindelsen behövs för åstadkomma redundans mellan befintliga stråket längs Blå vägen (E12) och Stalon

30 Sidan 30 av 46 4 ANALYS OCH BEDÖMNING För att undvika felinvesteringar genom att ex bygga nät där det redan finns tillgängliga nät och för att hitta former för gemensam finansiering vid nyanläggning av fibernät har kontakt tagits med nedanstående tänkbara samarbetspartners. 4.1 Tänkbara samarbetspartners Skanova Kontakt: Bo Sadel, , Stefan Kumlin, , Kontakterna visar att Skanova har tillgängligt fiberpar att hyra ut på sträckan Slussfors - Dikanäs - Kittelfjäll. Skanova är även villiga att nyanlägga andra fibersträckor mot beställning Teracom Kontakt: Catarina Myhrman, , Teracom ser positivt på att det byggs fibernät i området och att man fått möjlighet att ta ställning till ett eventuellt samarbete. Teracom ser däremot just nu inget behov av fibernät för egen del i det aktuella området och avböjer därför att delta i något samarbete Vattenregleringsföretagen Kontakt: Johan Westholm, , Vattenregleringsföretagen har intresse av samarbete när det gäller fiberanslutning av anläggningarna Borga (X= , Y= ), Ormsjön (X= , Y= ), Malgomaj (X= , Y= ), Laxbäcken (X= , Y= ). Sedan Kultsjön (X= , Y= ) och Ransaren (X= , Y= ) väster om Stalon. Kostnaden är avgörande Trafikverket Kontakt: Åke Gustavsson, Luleå, , Trafikverket ser positivt på ett samarbete mellan deras vägprojekt och Fjällräddningens planerade nybyggnationer av optiska fibernät. Trafikverket har efter den inledande kontakten översänt dokument som visar deras planerade vägprojekt 2011 och åren därefter.

31 Sidan 31 av Svenska Kraftnät Kontakt 1: Dan Lems, Stockholm, , Kontakterna med Svenska Kraftnät (SvK) har i huvudsak gällt hyra av fiberpar mellan Stalon och Storbäck i deras fiberkabel längs kraftledningen AL2. SvK har meddelat att man pga de stora störningar man hade vintern på fiberkabeln längs kraftledningen Ul1, öster om inlandsbanan, valt att inte hyra ut ytterligare fiberpar i Västerbottens län förrän problemen längs UL1 är avklarade. Kontakt 2: Anders Runesson, Stockholm, , I detta fall har kontakterna med Svenska Kraftnät (SvK) handlat om fiberanslutning av kraftverket i Stenkulla. SvK har intresse av fiberanslutning av kraftstationen i Stenkulla och vill gärna ha fortsatta kontakter när det är aktuellt att bygga sträckan Åsele - Dalsjöfors Vattenfall Kontakt: Lars Blomberg, Luleå, , Vattenfall har ett pågående samarbete i stora delar av Västerbotten när det gäller optisk fiber till sina anläggningar och bör kontaktas i alla lägen när det planeras att byggas nya fiberstråk.

32 Sidan 32 av 46 5 GENOMFÖRANDEFÖRSLAG Kostnaden för att anlägga alla nya optiska fibernät som redovisats i inledande stråkbild under pkt 3 bedöms uppgå till totalt ca 71,9 milj kr. Att genomföra hela den utbyggnaden på en gång är därför sannolikt orealistiskt och jag har därför valt att föreslå en etappindelning av genomförandet. Den bakomliggande strategin vid etappindelningen har varit att: - bygga nät till orter där behovet är stort. - ansluta det nya optiska fibernätet till noder som har befintlig fiberbaserad Internetanslutning - söka samverkan med andra intressenter för att minimera kostnaderna - bygga optofibernät för redundans när prioriterade orter anslutits 5.1 Etapp 1 Etapp 1 föreslås byggas redan 2011 och det innebär att turisthotellorterna Borga, Borgafjäll, och Kittelfjäll ges kraftfull anslutning mot Internet. Under punkt t o m redovisas delprojekt som ingår i föreslagen etapp Sträckan Storbäck - Avaträsk Nyanläggning av fiberkabel krävs på följande sträckor: Sträcka km kr / m SEK Storbäck-Avaträsk Nodplatser: Nodskåp i Storbäck, Högland, Västra Ormsjö och Östra Ormsjö. Ingen nod i Månsberg. Anslutning till befintlig nod i byaskolan i Avaträsk. Förläggningen bör ske i samråd med Vindkompaniet/O2 om fiberanslutning av vindkraftsparken i Bliekevare. Kontakter vid genomförande: Dorotea kommun, Linda Nordh, Vattenregleringsföretagen, Johan Westholm, Vindkompaniet / O2, Jan Olof Dahlin,

33 Sidan 33 av Sträckan Storbäck - Borga Nyanläggning av fiberkabel krävs på följande sträckor: Sträcka km kr / m SEK Storbäck-Risbäck Risbäck- Borgafjäll Borgafjäll-Borga Nodplatser: Nodskåp i Storbäck, befintlig nod i lärarbostaden i Risbäck. Borgafjäll (Avasjö) befintlig nod i den kommunala fastigheten Harpsund. Anslutning till befintlig nod i vattenverket i Borga. Förläggningen bör ske i samråd med Trafikverket om vägbyggnadsprojektet Storbäck Borga, och med Vattenregleringsföretagen om fiberanslutning av dammanläggning i Borga. Kontakter vid genomförande: Dorotea kommun, Linda Nordh, Vattenregleringsföretagen, Johan Westholm, Trafikverket Nord, Åke Gustafsson,

34 Sidan 34 av Sträckan Stalon - Vilhelmina Nyanläggning av fiberkabel krävs på följande sträckor: Sträcka km kr / m SEK Stalon AL2 - Stalon Stalon-Strömnäs Strömnäs-Skansholm Malgovik-Lövliden Nodplatser: Nodskåp Stalon, Nodskåp Strömnäs, Skolan Skansholm, Pumpstation Malgovik, Vattenverk Laxbäcken, Fotbollsplan Lövliden. Förläggningen bör ske i samråd med Vattenregleringsföretagen om fiberanslutning av dammarna i Malgomaj och Laxbäcken samt med Svenska Kraftnät om anslutning mot AL2 vid kraftverket i Stalon. Kontakter vid genomförande: Vilhelmina kommun, Jonas Örnberg, Vattenregleringsföretagen, Johan Westholm, Svenska Kraftnät, Dan Lems,

35 Sidan 35 av Sträckan Slussfors - Kittelfjäll Skanova har meddelat att man har ett (1 st) fiberpar att hyra ut på sträckan. Viss tveksamhet finns när det gäller fiberparets kvalitet (dämpning). Skanova har erbjudits lämna prisuppgift på hyra av ett fiberpar men har inte inkommit med något svar. Genomförandeförslaget är nyanläggning av fiberkabel. Nyanläggning av fiberkabel krävs på följande sträckor: Sträcka km kr / m SEK Slussfors-Skansnäs Skansnäs-Dikanäs Dikanäs-Kittelfjäll Nodplatser: Nodskåp Skansnäs, Skolan Dikanäs, Grönfjälls stugby, Vattenverket Kittelfjäll Kontakter vid genomförande: Vilhelmina kommun, Jonas Örnberg, Storumans kommun, Svante Granberg,

36 Sidan 36 av Etapp 2 Etapp 2 fullföljer intentionerna i etapp 1, dvs att åstadkomma kraftfull fiberinfrastruktur till orter där behovet är stort. I etapp 2 kan bl a turisthotellorterna Saxnäs och Klimpfjäll anslutas Sträckan Stalon - Klimpfjäll Nyanläggning av fiberkabel krävs på följande sträckor: Sträcka km kr / m SEK Stalon AL2-Saxnäs Saxnäs-Kultsjölandet Kultsjölandet-Klimpfjäll Nodplatser: Stalon Nodskåp, Bielite Nodskåp, Saxnäs Skola Förläggningen bör ske i samråd med Vattenregleringsföretagen om fiberanslutning av dammen i Kultsjöns östra del. Kontakter vid genomförande: Vilhelmina kommun, Jonas Örnberg, Vattenregleringsföretagen, Johan Westholm, Sträckan Kultsjölandet - Kittelfjäll Nyanläggning av fiberkabel krävs på följande sträckor: Sträcka km kr / m SEK Kultsjölandet-Kittelfjäll Nodplatser: Nodskåp Stornäs, Nodskåp Fatmomakke, Nodskåp Grundfors, Nodskåp Ransarn, Nodskåp Gielas, Nodskåp Borkan. Förläggningen bör ske i samråd med Vattenregleringsföretagen om fiberanslutning av dammen i Ransarens södra del. Kontakter vid genomförande: Vilhelmina kommun, Jonas Örnberg, Vattenregleringsföretagen, Johan Westholm,

37 Sidan 37 av Sträckan Ammarnäs - Sorsele Skanova har befintlig fiberkabel på denna sträcka och är beredd att åstadkomma inkopplingsmöjligheter på fiberkabeln på lämpliga platser längs sträckan. Pga sträckans längd, tillgången till befintlig fiberkabel och kostnaden för att anlägga ny fiberkabel föreslås ingen nyanläggning ske. Sträcka km kr / m SEK Ammarnäs-Sorsele Ovan angivet belopp avser ersättningar till Skanova för att skapa inkopplingspunkter längs sträckan. Nodplatser: Ammarnäs, Kraddsele, Grannäs och Sorsele Genomförandet ska naturligtvis ske i nära samarbete med Skanova som äger kabeln Kontakter vid genomförande: Sorsele kommun, Mari-Anne Englund, Skanova, Bo Sadel, Skanova, Stefan Kumlin, teknikstöd,

38 Sidan 38 av Etapp 3 Etapp 3 innebär kvalitetshöjning av byggda nät genom att åstadkomma tvärförbindelser som ger möjlighet till redundans Sträckan Åsele - Dalsjöfors Nyanläggning av fiberkabel krävs på följande sträckor: Sträcka km kr / m SEK Åsele-Näversjöberget Näversjöberget-Dalsjöfors UL Nodplats 1: Anslutning mot stadsnätet i Åsele Nodplats 2: Nodskåp Dalsjöfors, där anslutning görs mot befintlig optisk fiberkabel mellan Dalsjöfors och Vilhelmina tätort. Förläggningen bör ske i samråd med Vattenfall och Svenska Kraftnät (SvK) om fiberanslutning av kraftstationen i Stenkulla. Kontakter vid genomförande: Vilhelmina kommun, Jonas Örnberg, Åsele kommun, Martin Persson, Vattenfall Vattenkraft, Nils Holmström, Svenska Kraftnät (SvK), Anders Runesson,

39 Sidan 39 av Sträckan Storbäck - Strömnäs Nyanläggning av fiberkabel krävs på följande sträckor: Sträcka km kr / m SEK Storbäck-Alderkullen Alderkullen-Strömnäs Nodplatser: Anslutning till nodskåp i Storbäck. Nodskåp i Brännåker. Anslutning till nodskåp i Strömnäs Kontakter vid genomförande: Vilhelmina kommun, Jonas Örnberg, Dorotea kommun, Linda Nordh, Sträckan Tärnafors - Ammarnäs Nyanläggning av fiberkabel krävs på följande sträckor: Sträcka km kr / m SEK Tärnafors-Biellojaure Biellojaure-Ammarnäs Nodplats 1: Befintlig nod i Granhöjden Nodplats 2: Befintlig nod i Ammarnäs Förläggningen bör ske i samråd planeringsansvariga för vägprojektet Norra Fjällnäs- Ammarnäs Kontakter vid genomförande: Storumans kommun, Svante Granberg, Sorsele kommun, Mari-Anne Englund,

40 Sidan 40 av Etapp 4 Etapp 4 innebär på samma sätt som etapp 3 kvalitetshöjning av byggda nät genom att åstadkomma tvärförbindelser som ger möjlighet till redundans Sträckan Borgafjäll - Saxnäs Nyanläggning av fiberkabel krävs på följande sträckor: Sträcka km kr / m SEK Borgafjäll-Satsfjället Satsfjället-Saxnäs Nodplats 1: Harpsund Nodplats 2: Skolan Saxnäs Kontakter vid genomförande: Vilhelmina kommun, Jonas Örnberg, Dorotea kommun, Linda Nordh, Sträckan Stalon - Dikanäs Nyanläggning av fiberkabel krävs på följande sträckor: Sträcka km kr / m SEK Stalon-Dikanäs Nodplatser: Nodskåp Stalon, Nodskåp Dorris, Nodskåp Västansjö, Nodskåp Ajtiken, Nodskåp Eriksberg, Nodskåp Sunnansjö, Dikanäs skola. Kontakter vid genomförande: Vilhelmina kommun, Jonas Örnberg,

Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020.

Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020. Bredbandsstrategi för Norsjö kommun 2013-2020. Antagen av kommunfullmäktige 2013-12-09 Upprättad av Norsjö kommun i samarbete med AC-Net INNEHÅLL 1 Sammanfattning... 4 2 Syftet med bredbandsstrategin...

Läs mer

IT-infrastrukturplan 2002-04-10 Sida 30 (31) Författare: Sverker Nordgren, Björn Sanderberg och Tibor Denes Utgåva 0.9

IT-infrastrukturplan 2002-04-10 Sida 30 (31) Författare: Sverker Nordgren, Björn Sanderberg och Tibor Denes Utgåva 0.9 IT-infrastrukturplan 2002-04-10 Sida 30 (31) 9.4.8 Nätoperatör Nätoperatören svarar för investeringar i det aktiva nätet. IT-infrastrukturplan 2002-04-10 Sida 29 (31) 9.4.4 Kommunal medfinansiering statligt

Läs mer

Upprättad av IT-västerbotten och den samlade IT-resursen vid Vilhelmina kommun

Upprättad av IT-västerbotten och den samlade IT-resursen vid Vilhelmina kommun IT-infrastrukturplan Upprättad av IT-västerbotten och den samlade IT-resursen vid Vilhelmina kommun genom ITsamordnare Jonas Örnberg 1 Sammanfattning 1.1 IT-kommissionens vision IT-kommissionen, som är

Läs mer

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun

IT-infrastrukturplan. för Dals-Eds kommun IT-infrastrukturplan för Dals-Eds kommun Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER...... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 2.3 REGERINGENS BREDBANDSFORUM...

Läs mer

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13

Bilaga KF 13/2011. ITinfrastrukturplan. för Vara kommun. Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Bilaga KF 13/2011 ITinfrastrukturplan för Vara kommun Antaget av kommunfullmäktige 2011-03-28 13 Innehållsförteckning Sammanfattning 2 1 Befintliga strategier och lagstiftning 3 1.1 Bredbandsstrategi för

Läs mer

IT-Infrastrukturprogram

IT-Infrastrukturprogram IT-Infrastrukturprogram för Karlskrona kommun 2011-2015 Antagen av kommunfullmäktige den 24 mars 2011, 28 Innehållsförteckning Sammanfattning 4 1. Inledning 5 2. Bakgrund 5 3. Nuläge 7 4. Framtida behov

Läs mer

Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012

Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012 Fiberutbyggnad i Hagfors kommun Utredningsrapport Vicicom AB 2012-09-10 Rev PA7 Jan Blomqvist Copyright 2012 Sida 1 av 44 Innehåll Inledning... 3 1 Bakgrund... 3 1.1 IT-infrastrukturutredningen... 3 1.2

Läs mer

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc

2002-07-23. d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc 2002-07-23 d:\-files-\webb\katalogen\files\a2\itinfraprogram.doc Postadress Besöksadress Telefon, växel Telefax Postgiro Org nr Enköpings kommun Kungsgatan 42 0171-250 00 0171-392 68 7 07 27-3 212000-0282

Läs mer

Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram

Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram Bredbandsutbyggnad Tranemo Kommun 2011-09-20 IT-infrastrukturprogram Eric Åkerlund, Infracore IT-infrastrukturprogram för Tranemo 2011 Sida 2 (22) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014

IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014 IT-infrastrukturprogram för Linköpings kommun 2010-2014 Fastställt av Kommunstyrelsen 2010-04-13 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.1 Syfte...4 2.2 Målgrupper...4 2.3 Det regionala

Läs mer

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram

Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram Dnr 2011/KS0321-4 Dpl 005 Bredbandsutbyggnad Lilla Edets Kommun IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturplan för Lilla Edet 2012 Sida 2 (22) Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...

Läs mer

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden

IT-infrastrukturprogram. För Ale kommun under perioden IT-infrastrukturprogram För Ale kommun under perioden 2014-2020 Antaget av kommunfullmäktige 2014-04-28, 58 1. Innehållsförteckning 1. Innehållsförteckning... 2 1.1 Om dokumentet... 4 2. Bakgrund... 4

Läs mer

Bredbandsstrategi för Kalmar län

Bredbandsstrategi för Kalmar län 2012-02-01 1(10) Antagen av Regionförbundet i Kalmar län 2012-02-01 Frågor kring strategin besvaras av Helena Ervenius, 070 640 62 41, helena.ervenius@rfkl.se Bengt Falke, 070 846 22 99, bengt.falke@rfkl.se

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna. 3 Snabbare bredband

Läs mer

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion

Bredband till dig som bor på landsbygden. en introduktion Bredband till dig som bor på landsbygden en introduktion Innehåll Byalagsmodellen en folkrörelse som ger mest för pengarna 3 Snabbare bredband på landsbygden 4 Från initiativ till spadtag 6 Jag vill ha

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014

Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014 Bredbandsstrategi Ludvika kommun 2014 Vicicom AB 2013-06-11 Version 5 Sammanfattning Staten har satt upp som mål att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst

Läs mer

Bredbandsutbyggnad. i Tanums kommun. IT-infrastrukturplan 2.0. Antagen 2011-10-05 Version 1.2

Bredbandsutbyggnad. i Tanums kommun. IT-infrastrukturplan 2.0. Antagen 2011-10-05 Version 1.2 Bredbandsutbyggnad i Tanums kommun IT-infrastrukturplan 2.0 Antagen 2011-10-05 Version 1.2 Innehåll 1 INLEDNING...3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING...4 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER... 4 2.2 PLAN

Läs mer

Bredbandsstrategi - förstudie

Bredbandsstrategi - förstudie Revisionskontoret PM NR 9/2014 Bredbandsstrategi - förstudie Fredrik Ljunggren Januari 2015 Postadress: Revisionskontoret, J A Hedlunds väg 5, 291 85 Kristianstad Besöksadress: Ambulansvägen, Hus 19, Centralsjukhuset

Läs mer

IT-infrastrukturprogram

IT-infrastrukturprogram IT-infrastrukturprogram R1.0 2012-11-12 Sida: 2 Innehåll 1 INLEDNING... 3 2 BEFINTLIGA STRATEGIER OCH LAGSTIFTNING... 3 2.1 BEFINTLIGA STRATEGIER... 3 2.2 PLAN OCH BYGGLAGSTIFTNING... 4 3 INVENTERING AV

Läs mer

Bredbandsstrategi för Jämtlands län

Bredbandsstrategi för Jämtlands län Strategi Diarienummer 341-6495-2011 Bredbandsstrategi för Jämtlands län mot år 2020 Omslagsbilder Foto: fotograftina.se/tina Stafrén. Strategin är antagen av Regionförbundet Jämtlands län 2013-02-11 och

Läs mer

EXAMENSARBETE. IT-Utbyggnad. Birgitta Lehtola HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET DATATEKNIK. Institutionen i Skellefteå

EXAMENSARBETE. IT-Utbyggnad. Birgitta Lehtola HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET DATATEKNIK. Institutionen i Skellefteå 2004:046 HIP EXAMENSARBETE IT-Utbyggnad En undersökning om utbyggnad & finansiering av IT infrastruktur i de fyra nordligaste länen HÖGSKOLEINGENJÖRSPROGRAMMET DATATEKNIK Institutionen i Skellefteå 2004:

Läs mer

IT-infrastrukturprogram för Gotland.

IT-infrastrukturprogram för Gotland. IT-infrastrukturprogram för Gotland. 1. Den kommunala organisationen för IT-infrastrukturfrågor, beslutande och beredande organ..sid 2 2. Kommunens förutsättningar avseende befolkning, näringsliv och offentlig

Läs mer

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera

Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Återremiss - Fiberutbyggnad i Kristinehamn kommun samarbetsavtal med TeliaSonera Beslut KS 2013-01-15 & 6 Kommunstyrelsen återremitterar förslaget för att jämföra olika alternativ till lösning avseende

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05

BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020. Antagen av KF 25/14 2014-05-05 BREDBANDSSTRATEGI FÖR OCKELBO KOMMUN 2014-2020 Antagen av KF 25/14 2014-05-05 Innehåll Bakgrund... 3 Vision bredbandsstrategi...3 Mål...3 1. Ockelbo kommun behöver en bredbandsstrategi... 4 2. Vad är bredband?...

Läs mer

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15.

BREDBANDSSTRATEGI. Gnosjö kommun. Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. BREDBANDSSTRATEGI Gnosjö kommun Antagen av Kommunfullmäktige 2013-03-27, 15. Innehållsförteckning Bredbandsstrategins syfte... 3 Sammanfattning... 4 Bakgrund... 5 Nulägesbeskrivning... 6 Optofibernät...

Läs mer

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30

Bredbandsstrategi Ragunda kommun. Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Bredbandsstrategi Ragunda kommun Beslutad av Kommunstyrelsen 2013 09 30 Innehållsförteckning 3 Sammanfattning 4 Inledning 5 Allmänt om bredband 7 Vision och Mål 9 Finansiering Bilagor 13 Övergripande Mål

Läs mer

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5

SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN. Bredbandsstrategi för Västmanlands län. Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 SAMHÄLLSBYGGNADSENHETEN Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén 2013:5 Titel: Bredbandsstrategi för Västmanlands län Författare: Maarit Nurkkala, Christer Alzén

Läs mer

Strategisk plan 2014 till 2018

Strategisk plan 2014 till 2018 1(13) Strategisk plan 2014 till 2018 Trelleborgs Bredbands AB Visionen för bredbandsstrategin är att såväl boende som företag i hela Trelleborgs kommun skall kunna erbjudas en bredbandsuppkoppling på minst

Läs mer