Beskriv kortfattat projektets verksamhet, resultat, erfarenheter och kostnader.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beskriv kortfattat projektets verksamhet, resultat, erfarenheter och kostnader."

Transkript

1 1 (7) SLUTRAPPORT Slutrapporten lämnas av Samordnande stödmottagaren i samband med projektavslut tillsammans med en ekonomisk slutredovisning. Syftet med slutrapporten är dels att formellt avrapportera hela projektet till programmet och dels att till en bredare krets kunna sprida resultat och erfarenheter från projektet. Se anvisningar för att fylla i slutrapporten på programmets hemsida Allmänna uppgifter Projektnamn Krutfjällslänken Stöd-ID Diarienummer Samordnande stödmottagare Storumans kommun Rapportansvarig E-postadress, telefonnr Svante Granberg Stödmottagare 2 Land Stödmottagare 3 Stödmottagare 4 Stödmottagare 5 Stödmottagare 6 Stödmottagare i Norge Hattfjelldal kommune 1. Sammanfattning Beskriv kortfattat projektets verksamhet, resultat, erfarenheter och kostnader. Projektet har byggt en optofiberbaserad bredbandsförbindelse mellan Hattfjelldal och Joesjö. Därigenom skapas alternativa trafikvägar (redundans) och bättre leveranssäkerhet. Ett utökat gränsöverskridande nätbaserat samarbete med konkurrensutsatta bredbandstjänster bedöms ge positiv utveckling i båda regionerna. Gör även en engelsk sammanfattning för spridning av projektets resultat (max 1000 tecken) Bakgrund till projektet Beskriv hur projektet uppstod: Problembakgrund, initieringsprocess, tidplan m.m. 2.2 Ett utökat gränsöverskridande nätbaserat samarbete mellan Västerbotten och Helgeland med konkurrensutsatta bredbandstjänster bedöms ge positiv utveckling för näringsliv och offentlig förvaltning i de båda regionerna. Företagarna i Västerbotten anser att den bredbandsutbyggnad som gjorts i Västerbottens län under de senast 10 åren har inneburit stora möjligheter för företagen i länet att utvecklas. I Helgelandsområdet finns det stora brister när det gäller bredbandsnät och en utveckling av

2 2 (7) bredbandsnätet är högprioriterat både av kommunerna i Helgeland och av Nordland fylke. I tidigare projekt (Umskarslänken) har optofiberförbindelse byggts mellan Hemavan i Sverige och Mo i Rana i Norge men förbindelsen har en svaghet det saknas alternativa trafikvägar (redundans) vid avbrott. Bredbandsnät som saknar redundans är sårbara och kan vid ledningsbrott innebära stora konsekvenser för anslutna kunder, ex företag. Nordland fylke har antagit en strategi för utbyggnad av stamnät för bredband där både redundans och kapacitetsökning av nätet ingår. Det finns stora ambitioner i Nordland Fylke och i Inre Helgeland att under bygga ortssammanbindande fiberbaserat bredbandsnät nät på sträckan Mo i Rana Finneidfjord (med anslutning till Hemnesberget och Nesna) Korgen Mosjön Trofors. Om ovanstående ortssammanbindande nät byggs på norska sidan kan en optofiberförbindelse mellan Hattfjelldal-Joesjö, i samverkan med Umskarslänken, göra det möjligt att skapa reservvägar och därmed större leveranssäkerhet för ett stort antal orter både på svenska och norska sidan. Det förutsätter dock att även sträckan Trofors Hattfjelldal byggs i projekt på den norska sidan! Joesjö har befintlig optofiberanslutning mot det länsomfattande fibernätet i Västerbotten men kapaciteten i fiberförbindelsen mellan Storuman och Joesjö behöver förbättras om anslutningen till Hattfjelldal kommer till stånd. Redundansen på den svenska sidan gäller bl a Joesjö, Joeström, Hemavan, Umasjö, Klippen, Umfors och Umasjö. Projekt Krutfjällslänken har skapa förutsättningar för utveckling i det glesbefolkade gränsområdet Hattfjelldal-Joesjö där inga kommersiella aktörer kan förväntas bygga bredbandsnät på grund av lågt kundantal och därmed dålig lönsamhet. 3. Måluppfyllelse och resultat Beskriv projektets verksamhet, resultat och om målen för projektet uppnåtts. Ange projektets målgrupp och beskriv hur målgrupperna nåtts av projektets verksamhet och resultat. Beskriv, förklara och kommentera eventuella verksamhetsmässiga avvikelser jämfört med ansökan och beslut. Projektets mål är att det ska finnas en optofiberförbindelse mellan Hattfjelldal i Norge och Joesjö i Sverige fiberförbindelsen mellan Storuman och Joesjö ska ha tillräcklig kapacitet för att klara en utökad trafik Fiberförbindelsen ska göra det möjligt att skapa redundans, dvs så att det finns alternativa trafikvägar som kan användas vid ex en avgrävning av en ledning. 3.1 Projektresultatet är att en optofiberanslutningen mellan Hattfjelldal och Joesjö finns på plats och att näringsliv och offentlig förvaltning på båda sidor åstadkommer ett ökat utvecklande samarbete i det gränsnära glesbefolkade området. Förbindelsen förväntas innebära ökad leveranssäkerhet, genom sk redundans, för bl a Joesjö, Joeström, Hemavan, Umasjö, Klippen, Umfors och Umasjö på svenska sidan och för alla kommuner i Inre Helgeland på norska sidan. Projektaktiviteter enligt tid- och aktivitetsplan i beslut 3.2 Aktivitet Kostnader Kommentarer Egen personal / Oma henkilökunta Externa tjänster / Ulkopuoliset palvelut Investeringar / Investoinnit

3 3 (7) Kostnader under projektperioden 3.3 Upparbetade kostnader Valuta Kostnader Del av budget Finland och Sverige EURO % Norge NOK % Redogör för ekonomiska avvikelser och förändringar jämfört med beslut Projketet har drabbats av extra kostnader på grund av ofullständiga anbud vid upphandling av omregleringen på svenska sidan. Totalt fick vi genomföra upphandlingen tre gånger 4. Projektorganisation och ansvarsfördelning Beskriv hur projektorganisationen och samarbetet inom partnerskapet har fungerat. Beskriv hur ansvarsfördelningen har varit mellan samordnande stödmottagare, stödmottagare och övriga projektpartner. Storumans kommun är samordnande stödmottagare Hattfjelldal kommun är norsk samarbetspartner Styrgrupp En styrgrupp med representanter från Hattfjelldal kommun och Storumans kommun och Roland Lundqvist MaxR Consult. Styrgruppen har tagit beslut om projektets inriktning och har gett direktiv till den operativa ledningen för projektet. Operativ ledning Projektet har letts på svensk sida av projektledare som utsetts av Storumans kommun och på norsk sida av projektledare som utsetts av Hattfjelldals kommun. Projektledarna har i hög grad samverkat för att på ett kostnadseffektivt sätt åstadkomma ett kraftfullt optofiberbaserat bredbandsnät. Projektets betydelse för redundans till hela Inre Helgeland har inneburit stark koppling till styrgrupp och projektgrupp som tillsatts för utbyggnaden i detta område. Lista de aktörer projektet samarbetat med, utöver stödmottagarna. Med samarbete menas här utbyte av kunskap eller delat andra resurser med vid upprepade tillfällen under projekttiden. Beskriv aktörernas roll och betydelse för projektets genomförande och resultat Samverkanspart/organisation Lennart Renström Melbye. Materialval, förläggningsteknik och utbildning. 4.2 Beskriv om och hur samarbete kommer att fortsätta efter projekttidens slut kring verksamheten som bedrivits i projektet Fortsatt samarbete om drift och underhåll och uthyrning av nätets resurser. 4.3 Lista aktörerna som har ingått i projektets styrgrupp 4.4 Aktör/organisation Stian Skjervik Hattfjelldale kommune Lars Wiik Hattfjelldale kommune Bjarne Haugen Hattfjelldale kommune Roland Lundqvist MaxR Consult Debora Jonsson Storumans kommun Svante Granberg Storumans kommun

4 4 (7) Beskriv styrgruppens roll i projektet (Flera svar kan anges) Bollplank, karaktär av referensgrupp Aktiv roll i genomförande av projektet Aktiv roll i förändringar av projektgenomförandet Sakkunskaper/spjutspetskunskap hos styrgruppens aktörer används i projektgenomförandet Styrgruppen är marknadsförare av programmet Annat Projektet har ingen styrgrupp. Motivera varför: Gränsöverskridande samarbete och effekter Hur väl stämmer följande påståenden in för ert projekt? (Markera ett kryss i vilken grad du instämmer med respektive påstående och motivera svaret) 5.1 Gränsöverskridande samarbete har varit avgörande för projektets genomförande och resultat Instämmer helt Instämmer inte alls Motivera ditt svar! Samarbetet har avsett infrastuktur som knyter samman två kommuner, regioner och länder. Projektets resultat har gett effekter för det geografiska området där projektet genomförts Instämmer helt Instämmer inte alls 5.2 Motivera ditt svar! Projektet har uppfyllt uppställda mål. Projektets resultat skulle ha uppnåtts även utan gränsöverskridande samarbete Instämmer helt Motivera ditt svar! Instämmer inte alls 5.3 Utifrån era egna erfarenheter, beskriv svårigheter och framgångsfaktorer för 5.4 gränsöverskridande samarbete Olika valutakurser ger extra jobb och kan ge extra kostnader för projektet. En framgångsfaktor har varit att utnyttja de olika regionernas erfarenheter och kundskaper. 6. Indikatorer Resultatindikatorer 6.1 Förväntat resultat vid projektstart Faktiskt resultat vid projektslut Antal deltagande organisationer i genomförandet 2 2

5 5 (7) Könsuppdelad redovisning Män Kvinnor Män Kvinnor Antal personer som deltar i aktiviteter för gränsöverskridande erfarenhetsutbyte Antal personer som deltar i gemensamma utbildningsoch skolningsinsatser Antal personer som får sysselsättning i det andra landet som ett resultat av projektet Verksamhetsindikatorer Förväntat resultat Faktiskt resultat Utbyggnad av fibernät 100 km 100 km 6.2 Redogör för eventuell avvikelse från beslutade indikatorer 6.3 Beskriv projektets påverkan för varje horisontellt kriterium: (jfr.projektansökan och beslut) 6.4 Ekonomisk tillväxt Projektet utgör grunden till utökat gränsöverskridande nätbaserat samarbete mellan Västerbotten och Helgeland med konkurrensutsatta bredbandstjänster bedöms ge positiv utveckling för näringsliv och offentlig förvaltning i de båda regionerna Innovativt innehåll Ny modell för infrastruktursamarbete över gräns Miljö Genom att skapa en gränsöverskridande IT-infrastruktur blir det möjligt att etablera olika former av distansöverbryggande teknik i det aktuella området. Därigenom bedöms projektet bidra till minskat resande och minskad miljöförstöring. Jämställdhet En utbyggd IT-infrastruktur gör det möjligt att kombinera familje- och arbetslivet på ett bättre sätt. Projektet förväntas indirekt skapa nya arbetstillfällen och därmed förbättra sysselsättningen för både kvinnor och män. Antidiskriminering Projektet har arbetat för att motverka diskriminering vid bildandet av projektgrupper och vid upphandlingar Övriga resultat 6.5 Väghållaren på norsk sida har krav som kraftigt avviker från svenska motsvarigheten vilket medfört ökade kostnader och mycket extra arbete som försvårat genomförandet av projektet. Ett resultat av projektet är vi lärt oss vikten av att ställ väl definerade kvalitetskrav vid upphandlingar av material och tjänster.

6 6 (7) Beskriv vilka aktiviteter som har genomförts för att projektets verksamhet eller dess resultat ska kunna leva vidare efter projektperiodens slut (i minst 5 år efter projektslut). Hur planeras den fortsatta verksamheten att se ut? Vilken mottagningskapacitet finns för projektets resultat? Hur ska framtida verksamhet finansieras? Hur planeras kommersialiseringen av eventuella nya produkter/tjänster? När projektet är avslutat övertar Storumans kommun ägandeskap och ansvar för framtida drift av den optiska fiberförbindelsen på svensk sida och Hattfjelldals kommun ägandeskapet och ansvar för framtida drift av den optiska fiberförbindelsen på norsk sida. 7. Resultatspridning och information Beskriv tillvägagångssättet (när, var, hur) för hur intressenter och allmänheten fått kännedom om projektets verksamhet och resultat, samt fått kännedom om strukturfondernas medfinansiering av projektet Projektresultatet har i första hand delgetts projektets finansiärer kommunledningarna i Storuman och i Hattfjelldal Dessutom har styrgrupp och projektgrupp som tillsatts för utbyggnaden i Inre Helgeland informerats om projektresultatet. Lista eventuella rapporter, artiklar, böcker, CD/DVD m.m. som producerats under projekttiden Artiklar har funnits i både svensk och norsk dagspress. Ange webbadress där information finns om projektet, samt vem som ansvarar för att administrera hemsidan minst 5 år efter att projektet avslutats. storuman.se och hattfjelldal.no Ansvarig för administration av hemsidan: Övrigt Erfarenheter, frågor och förslag, tex. projektidéer som dykt upp under projekttiden, synpunkter på/erfarenheter av projektgenomförande, programadministration, etc. Med erfarenhet av projektet är det viktigt att fortsätta utbyggnaden av lokala bredbandsnät för kundanslutningar och ortsammanbindande nät för redundans och att nå fler orter Underskrift Datum för rapport: Rapporten är sammanställd av: Signatur rapportansvarig Namnförtydligande Behörig firmatecknare för samordnande stödmottagare intygar härmed att lämnade uppgifter är fullständiga och korrekta: Signatur firmatecknare Namnförtydligande

7 7 (7) Slutrapporten skickas till: Botnia-Atlanticaprogrammet Länsstyrelsen Västerbotten SE UMEÅ och även elektroniskt till: Vid norskt deltagande skickas rapporten även till: Nordland fylkeskommune Næring og regional utvikling Prinsensgt 100 N-8048 BODØ eller

Slutrapport. Bredband i glesbygd 00159534. Bräcke kommun 212000-2460 2 2012-03-30. Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning

Slutrapport. Bredband i glesbygd 00159534. Bräcke kommun 212000-2460 2 2012-03-30. Insatsområde Åtgärd Sökt belopp för utbetalning Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID Bredband i glesbygd 00159534 Stödmottagare Organisationsnummer Bräcke kommun 212000-2460 Redovisningsperiod Total projektperiod 2 2012-03-30 Insatsområde

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten

Slutrapport. Version 2.2 111013. 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten Slutrapport Version 2.2 111013 Projektnamn Ärende-ID 1. Sammanfattning Gör en sammanfattande beskrivning av innehållet i rapporten 2. Nyskapande och innovativitet Beskriv vad som är nyskapande och innovativt

Läs mer

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11)

Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Slutrapport för Väx med skogen 1 (11) Den här blanketten använder du för att skriva en slutrapport som beskriver genomförandet och resultatet av åtgärder du fått stöd för. Blanketten finns att ladda ner

Läs mer

Uppgifter om sökande Organisationens namn Filmregion Stockholm- Ansökan om Regionala tillväxtmedel Organisationsnummer 556753-7583 Mälardalen Juridisk form Bransch/SNI-kod AB Adress Telefonnummer Greta

Läs mer

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL

ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Uppgifter om sökande Organisationens namn Karlshamns kommun Juridisk form Kommun Adress Rådhuset Postnummer 37481 Arbetsställets namn ANSÖKAN OM REGIONALA TILLVÄXTMEDEL Bransch/SNI-kod 84111 Ort Karlshamn

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (12) Projektnamn Blekinge Utveckling i Samverkan Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Länsbygderådets projekt Blekinge Utveckling

Läs mer

Mall för slutrapport förprojektering

Mall för slutrapport förprojektering 1(9) Mall för slutrapport förprojektering Syftet med enhetliga mallar för slutrapportering är att underlätta spridningen av resultat och metoder från Socialfondsprojekten i Sverige. I slutrapporten för

Läs mer

0611-349000 35192-4 070-2156951

0611-349000 35192-4 070-2156951 1(6) ANSÖKAN OM PROJEKTMEDEL Ansökan skickas till: Länsstyrelsen i Västernorrlands län Näringsliv och samhällsbyggnadsavdelningen 871 86 HÄRNÖSAND Uppgifter om sökande Organisationsnummer 202100-2445 Projektägare

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Södra Härene Fiber Datum: 20140104 Journalnummer: 2010-061 AV Projekttid: 2013-04-10-2013-12-31 Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor

Läs mer

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020

Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Bredbandsstrategi för Osby kommun 2013-2020 Innehållsförteckning Inledning...3 Uppdraget...3 Varför en bredbandsstrategi?...3 Bakgrund...3 Övergripande mål och strategier Bredbandsstrategi för Sverige...3

Läs mer

- rapport från lärande utvärdering

- rapport från lärande utvärdering Projektet LC komp Lärcentra som mäklare i kompetensförsörjning - rapport från lärande utvärdering Ann Lundqvist, European Minds 2011-09-15 1 Sammanfattning Projektet LC komp Lärcentra som mäklare i kompetensförsörjning,

Läs mer

PDF från eu.tillvaxtverket.se

PDF från eu.tillvaxtverket.se PDF från eu.tillvaxtverket.se Det här är en pdf-version av information från eu.tillvaxtverket.se. Titta alltid på webbplatsen eu.tillvaxtverket.se för aktuell information. Detta är version: 3.0 Denna version

Läs mer

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop

Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop. Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop Bilaga 2: Coompanion Gävleborgs slutrapport i Entrecoop Coompanion Gävleborgs slutrapport av verksamheten inom projektet: Entrecoop 1 Innehållsförteckning 1. SAMMANFATTNING 3 2. NYSKAPANDE OCH INNOVATIVITET

Läs mer

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-06-19 Projekttid: 2011-01-01 2012-06-19 Stödmottagare (organisation): Järnboås Bygdegårdsförening Projektnamn: Projekt Järnkraft 2

Läs mer

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt

ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Companion Mitt i samverkan med Coompanion Dalarna, Coompanion Gävleborg och Värmlandskooperativen SLUTRAPPORT ENTRECOOP II -Kooperativ innovationskraft för ökad tillväxt Följ projektets verksamhet på:

Läs mer

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta?

4. Projektets syfte och målgrupp. Redogör för syftet med projektet och till vilken målgrupp projektet riktades? Hur har projektet uppfyllt detta? Datum: 20111229 Diarienummer: 2010-052 SLUTRAPPORT Journalnr: 2010-7252 När du avslutat ditt projekt ska du lämna en rapport där du redovisar projektets genomförande och resultat. Utgå från din projektplan

Läs mer

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014

Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Ansökan Affärs- och innovationsutvecklingsinsatser inom programmet Främja kvinnors företagande 2013-2014 Tillväxtverket fördelar 90 miljoner kr inom Sverige för att främja kvinnors företagande varav 3,8

Läs mer

Slutrapport för projekt

Slutrapport för projekt Slutrapport för projekt Vänligen notera att slutrapporten och godkännande för att publicera kontaktuppgifterna (sista sidan) ska sändas i original till Länsstyrelsen, dessutom slutrapporten sändas i digital

Läs mer

Hur man fyller i ansökan och budget

Hur man fyller i ansökan och budget 1(13) Datum 2015-04-30 Dnr Hur man fyller i ansökan och budget Innehåll Bakgrund... 2 Fead:s förväntade resultat och effekter... 2 Fead:s urvalskriterier... 3 Obligatoriska underlag för ansökan... 4 Ansökningsmallen...

Läs mer

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01

INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013. Programmanual Version 5 2011-02-01 Program för Europeiskt territoriellt samarbete 2007-2013 www.interreg-sverige-norge.com INTERREG SVERIGE-NORGE 2007-2013 Programmanual Version 5 2011-02-01 Programmanual 2011-02-01 Version 5 Innehållsförteckning

Läs mer

2013-2014. Tillgänglighet till Hållbar IT. Fördjupad projektbeskrivning

2013-2014. Tillgänglighet till Hållbar IT. Fördjupad projektbeskrivning Tillgänglighet till Hållbar IT 10 Fördjupad projektbeskrivning 2013-2014 Ansökan under insatsområdet Tillgänglighet i ERUF Mål 2 Östra Mellansverige med syftet att säkerställa tillgängligheten på ett robust

Läs mer

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag.

Lägesrapport. Barbro Trum är via sitt företag Trum Management projektledare för Kan hon kan jag. Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande/ Driveget Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/6-08 31/8-08 Rapport nr. 4 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning)

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande. Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1

Lägesrapport. Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB. Projektnamn Livskraftigt företagande. Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1 Lägesrapport Projektnamn Livskraftigt företagande Sökande Utvecklingsbolaget MittDalarna AB Ärende ID 27459 Tidsperiod 1/1-08 31/3-08 Rapport nr. 1 Åtgärd 1.2 Bilaga nr.(till ansökan om utbetalning) 1

Läs mer

Slutrapport genomförande

Slutrapport genomförande Sid 1 (14) Projektnamn "Vägen in" Slutrapport genomförande Sammanfattning Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna resultat. Ge en sammanfattande beskrivning av projektidé och framkomna

Läs mer

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet

Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Datum 2013-12-31 Diarienummer 2013/0020 Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam, Myndigheten för handikappolitisk samordning, 2013 Titel: Slutrapport Processtöd Tillgänglighet Handisam Serie A 2014:1

Läs mer

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige.

Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. Utvärdering av sociala investeringar Empowerment och delaktighet hos Romer i Västsverige. En samhällsekonomisk utvärdering Östersund 2012-06-21 payoff kunskapens väg 6, 831 40 östersund telefon 076-13

Läs mer

Slutrapport för projektet

Slutrapport för projektet 1 (7) Slutrapport för projektet Grafisk profil/glasets Hus Datum: 20150531... Journalnummer: Projekttid: 20150301-20150531. Kontaktpersoner i projektet: (Uppgifter på personer som kan svara på frågor om

Läs mer