WSP Sverige Produktion och distribution av energi

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "WSP Sverige Produktion och distribution av energi"

Transkript

1 WSP Sverige Produktion och distribution av energi

2 ENERGIOMRÅDEN WSP Sverige arbetar med en stor bredd av energiområden Energisystem Produktion Distribution Energisystemanalyser Termisk energi Vattenkraft Geoenergi Fjärrvärme och fjärrkyla Biogas Vindkraft Eltransmission och eldistribution Kärnkraft Solenergi Smarta nät

3 ENERGIOMRÅDEN WSP Sverige arbetar med en stor bredd av energiområden Energisystem Produktion Distribution Energisystemanalyser Termisk energi Vattenkraft Geoenergi Fjärrvärme och fjärrkyla Biogas Vindkraft Eltransmission och eldistribution Kärnkraft Solenergi Smarta nät

4 ENERGISYSTEM Energi ur ett systemperspektiv kräver bred kompetens inom olika områden Med helhetssyn på energisystem Genom bred kompetens inom en mängd olika energiområden från både produktions- och distributionssidan kan WSP erbjuda både spetskompetens och en helhetssyn vid stora energiprojekt. WSP utför energisystemanalyser och strategiska utredningar för både nya och befintliga energianläggningar. WSP erbjuder: Strategiska energisystemstudier Process- och projektledning

5 ENERGI- OCH MILJÖCENTRUM I BORÅS WSP arbetar med skapandet av en världsunik och flexibel framtidsanläggning där kraftvärme, avloppsrening och biogasproduktion samordnas. Multidisciplinärt projekt Beräkningar och analyser för det nya kraftvärmeverket och biogasanläggningen Analyser av synergier för effektivare processer Nyckelpositioner i projektorganisationen Projektchef Projektledning för kraftvärmeverket Deltagande i projektstyrelsen

6 H+ EN HÅLLBAR STADSDEL I HELSINGBORG WSP utvecklar framtidens energisystem för att göra stadsdelen H+ i Helsingborg till ett plusenergiområde. Multidisciplinärt projekt Skapar ett överskott av förnybar energi i området Anpassar el-och värmesystemen i området liksom systemen för avfall, vatten och transporter Gör H+ till en förebild för hållbara stadsdelar i världen

7 ENERGIOMRÅDEN WSP Sverige arbetar med en stor bredd av energiområden Energisystem Produktion Distribution Energisystemanalyser Termisk energi Vattenkraft Geoenergi Fjärrvärme och fjärrkyla Biogas Vindkraft Eltransmission och eldistribution Kärnkraft Solenergi Smarta nät

8 TERMISK ENERGI Kraftvärmeproduktion från biobränsle och avfall Spetskompetens inom termisk energiomvandling WSP erbjuder konsulttjänster inom en mängd områden relaterat till kraftvärmeproduktion och termisk energiomvandling. Våra konsulter har under de senaste tjugo åren utfört ett stort antal energiprojekt i Sverige och utomlands och har erfarenhet av både biobränslebeserad kraftvärmeproduktion och avfallsförbränning samt förgasning. WSP erbjuder: Förstudier Pann- och turbinexpertis Förbränningsspecialister Optimering av processanläggningar Projektering och processdesign Projektledning Inspektioner och besiktningar Kurser och utbildningar

9 AVFALLSFÖRBRÄNNING I SÄVENÄS WSP var teknisk projektledare för byggnationen av de tre senaste kraftvärmepannorna i Renovas avfallsförbränningsanläggning. Delprojektledare Sakkunnig Process/Ångpanna Tekniskt förfrågningsunderlag Upphandling och anbudsutvärdering Prestandaprov och Besiktning Processteknisk expertis

10 FRÅN KOL TILL BIOBRÄNSLE I KVV, HELSINGBORG WSP var processansvarig för konverteringen av 200 MW th pannan i Västhamnsverket från koleldning till biobränsleeldning. Processansvarig Beskrivning och upphandling Föreslog nödvändiga ombyggnader för att behålla pannans kapacitet Pannberäkningar i egenutvecklat program, PANYL. Optimering av pannan ökade effektiviteten med 0,6%

11 PROJEKTLEDARE BRÄNSLEHANTERING, MÖLNDAL WSP var projektledare för den yttre bränslehanteringen för det biobränslebaserade Riskullaverket i Mölndal. WSP var projektledare och genomförde både övergripande systemanalyser och detaljerade funktionsbeskrivningar Projektet omfattade entreprenader inom områdena Identifiering och fukthaltmätning Vägning och lossning Screening och tranportering Bränslelagring i silo och redundant utmatning ur silo Övergripande säkerhetssystem

12 BIOGAS Utnyttja avfall och restflöden till produktion av förnybar energi Biogas på WSP WSP arbetar med alla faser av biogas-projekt, från förstudier till projektering, genomförande och driftoptimering. Vi erbjuder expertkompetens för att genomföra kompletta biogasanläggningar, rötningssystem för olika typer av substrat samt all hantering av rötrest och uppgradering av biogas samt LNG. WSP erbjuder: Strategisk planering Förstudier Substratinventering Riskanalyser och gassäkerhet Detaljprojektering Upphandling Driftsättning och driftsoptimering Projekt- och byggledning

13 UPPSALA BIOGASANLÄGGNING WSP projekterade och bistod med projektledning vid uppförandet av en av Sveriges första anläggningar för avfallsrötning. Rötning av hushållsavfall Uppgradering till fordonsbränsle Projektledning och projekteringsledning Detaljprojektering, process och maskin Genomförande och driftsättning Optimering av automationssystem

14 REGIONAL SAMRÖTNINGSANLÄGGNING WSP har genomfört omfattande förstudie för norra Sveriges största samrötningsanläggning för produktion av fordonsgas. Sundsvall och Östersund Anläggningen ska placeras vid Korsta och behandla matavfall, avloppsslam och annat restavfall från hela regionen Förstudie inklusive strategi för genomförandet Designarbete med fördjupade studier samt processprojektering

15 KÄRNKRAFT Utnyttja energin bunden i atomkärnor för elproduktion Kärnkraft i Sverige och på WSP Sverige är ett av de länder i världen med störst andel kärnkraft i energisystemet och kärnkraft står idag för ca 40% av landets elförsörjning. På WSP har vi nyckelkompetenser inom flera områden viktiga för kärnkraftsindustrin. Vi bidrar med projektledning och erfaren personal i uppgraderings- och ombyggnadsprojekt samt arbetar med andra byggnader på kärnkraftsanläggningar. WSP erbjuder: Specialistkompetens inom turbinsystem Värmebalanser och beräkningar Processoptimering Rördragning och mekanik Expertis inom brand och risk Konstruktionsberäkningar för byggnader Projektledning

16 MODERNISERING AV RINGHALS KÄRNKRAFTVERK WSP har genomfört ett antal projekt inom uppgradering samt myndighetskrav för kärnkraftsanläggningen i Ringhals. WSP-experter har deltagit vid moderniseringsarbete av reaktorerna på Ringhals kärnkraftverk Förstudier, utredningar och termodynamiska beräkningar relaterade till processutrustningen i anläggningen Teknisk koordinering med entreprenören

17 VATTENKRAFT En klimatsmart energikälla under förnyelse Vattenkraft i Sverige och på WSP Större delen av den svenska vattenkraften är utbyggd mellan 1950 och 1970 och är idag i stort behov av uppgradering och renovering. WSP har den kunskap som krävs för att lönsamt och miljövänligt renovera och bygga ut vattenkraftanläggningarna. Åtgärder som ofta resulterar i ökad produktion och säkerhet samt minskad miljöpåverkan. WSP erbjuder: Design av kraftverk och dammar inklusive geoteknik, mekanik, elteknik och bygg. Säkerhetsutvärdering, inspektion och mätning av befintliga dammar enligt SEED* Hydrauliska utredningar för konsekvensklassificeringar och dammbrottsberäkningar Åtgärder för ökad elproduktion i befintliga anläggningar *Safety Evaluation of Existing Dams

18 HÖLJES VATTENKRAFTVERK WSP projekterade dammsäkerhetshöjande åtgärder vid Höljes Vattenkraftverk i Klarälven, Värmland. Vattenkraftverk med två turbiner som ger effekten 130 MW och årsproduktionen 530 GWh 88 meters fallhöjd Nytt utskov Åtgärder på fyllningsdammen Förbättrad utskovsränna och energiomvandlare Omfattande bergschakt och bergförstärkning

19 STORFINNFORSENS VATTENKRAFTVERK WSP har projekterat åtgärder för stabilisering av betongdammen i Storfinnforsen och utrett behov av och metod för tätning av dammen. 40 m hög vattenkraftsdamm som varit i bruk sedan 1953 Installerad effekt 112 MW Årsproduktion 460 GWh Sprickor har uppstått i dammen på grund av temperaturlaster Stabiliteten har förbättrats med bergförankrade spännkablar Metodvall för tätning av dammen har utretts

20 KNISLINGE VATTENKRAFTVERK WSP har arbetat med allt från förstudie till detaljprojektering av en ny kraftstation vid Knislinge vattenkraftverk i Helgeån, Skåne. En av EON:s nio vattenkraftstationer i Helgeån Byggt år 1925 samt tillbyggt 1976 En ny station med nya aggregat ersätter den gamla och produktionen ökas. WSP har gjort projekteringen från miljödomsansökan till bygghandling

21 VINDKRAFT Utnyttja energin i luftströmmar för elproduktion Vindkraft på WSP WSP har unik kompetens och erfarenhet inom teknik-, infrastruktur samt miljöfrågor för storskaliga vindenergiprojekt. Vi projektleder och hanterar alla delar av ett vindkraftsprojekt, från förstudier och vindanalyser till miljötillståndsansökningar, projektering samt drift och underhåll av anläggningen. WSP styrka är kombinationen av lokal förankring och internationella samarbeten, samt täta relationer med kunder och samarbetspartners. WSP erbjuder: Projektledning Parklayout, plats- och vindanalys, beräkningar Landskapsanalys, akustik och skuggspridning Visualisering och Virtual Reality Strategisk kommunikation och samråd Miljöjuridik, naturvärdesinventering och miljökonsekvens-beskrivning Väg- och elprojektering

22 VINDKRAFTSPROJEKT, STENA RENEWABLE WSP bistod med expertis inom hinderbelysning och akustik vid vindkraftsbygge. Framtagande av parklayout för tre områden om ca 200 MW Upprättande av miljökonsekvensbeskrivning Teknisk beskrivning Förprojektering för infrastruktur

23 VINDKRAFTSPROJEKT, GÖTEBORG WSP utformade vindkraftsanläggning samt bistod med expertis inom akustik. Framtagande parklayout för tre områden om ca 80 MW Upprättat tillståndsansökan inklusive MKB och teknisk beskrivning Förprojektering av infrastruktur och elnät Ljudberäkning enligt Nord 2000 Deltagande på samråd med ljuddemo

24 SOLENERGI Omvandla energin i stolstrålning till nyttig el, värme eller bränsle Satsningar på solenergi på WSP WSP erbjuder råd om vilka möjligheter som finns gällande solenergilösningar. Detta innebär inventering av byggnaders möjligheter till solprestanda, både i befintlig och i planerad bebyggelse, lämplig teknik och ekonomisk analys, Vi genomför även strategiska utredningar kring satsningar på solenergi. WSP erbjuder: Förstudier och strategiska solenergiutredningar Förfrågningsunderlag och anbudsutvärderingar Simuleringar av solinstrålning Nät- och förlustberäkningar Projektledning Kostnadskalkyler Besiktning

25 SOLVÄRME I HÖGDALENS IDROTTSFÖRVALTNING WSP genomförde utredning av potential för solvärmeanläggning som komplement till energiförsörjningen för idrottsanläggning. Energieffektivisering av verksamheten i idrottsanläggning WSP studerade solvärmeanläggning som komplement till befintlig energiförsörjning Även inkoppling av producerad solvärme i det lokala fjärrvärmenätet studerades

26 GEOENERGI Utnyttja jordens inre som värmekälla eller energilagringsplats Geoenergi på WSP WSP har expertis inom geoenergi för såväl undersökning av geologiska förutsättningar, dimensionering, tillstånd som projektering. Vi arbetar med bland annat borrhålslager och akviferlager i alla led, från översiktlig förstudie till färdig anläggning. WSP kan bistå med de multidisciplinära tjänster inom geoteknik och miljöteknik som geoenergiprojekt kräver och har både bredd och specialistkompetent inom området. WSP erbjuder: Systemanalyser - kombinera annan förnybar energitillförsel med geotermisk energi Projektledning Tillståndsansökningsprocesser och miljöpåverkansanalys (EIA) Hydrogeologisk och geoteknisk analys och design

27 AKVIFERLAGER FÖR SAS, FRÖSUNDAVIK WSP genomförde projekt med akviferlagring för värmeförsörjning och komfortkyla till SAS huvudkontor i Solna. Uppvärmning under vintern med effekt 3,7 MW (akviferen kyls) Kylning under sommaren med effekt 1,5 MW (akviferen värms) Värmefaktor (COP) 7 I drift sedan år 1987 Återbetalningstid 2-4 år Energibesparing 70-80%

28 ENERGIOMRÅDEN WSP Sverige arbetar med en stor bredd av energiområden Energisystem Produktion Distribution Energisystemanalyser Termisk energi Vattenkraft Geoenergi Fjärrvärme och fjärrkyla Biogas Vindkraft Eltransmission och eldistribution Kärnkraft Solenergi Smarta nät

29 FJÄRRVÄRME OCH FJÄRRKYLA För effektiv tillförsel av energi Spetskompetens inom fjärrvärmeprojektering WSP har lång erfarenhet av arbete med fjärrvärmedistribution och kan bistå kunder i såväl planeringsskeden som projekterings- och byggskeden. Tack vare stor bredd och kompetens inom fjärrvärme och fjärrkyla kan WSP designa både små och stora system anpassade till platsens förutsättningar. WSP erbjuder: Framtidsstudier och utbyggnadsplanering Kostnadskalkyler Projektering av fjärrvärmeledningar och fjärrvärmecentraler Simulering/modellering av distributionsnät Projekt- och byggledning samt besiktning för distributionsanläggningar

30 SAMMANKOPPLING AV FJÄRRVÄRMENÄT, KUNGÄLV WSP utförde en förstudie samt agerade projektledare för sammankopplingen av Göteborgs och Kungälvs fjärrvärmenät. WSP:s förstudie visade på fördelar med sammankoppling WSP bistod med projektledning av sammankopplingen Även dimensionering av värmeväxlarstation Utvärdering av byggnationen genom prestandaprov samt slutbesiktning

31 NY ÖVERFÖRINGSLEDNING, KARLSTAD WSP projekterade ny överföringsledning för överskottsenergi från Stora Enso på Hammarö till Karlstad Energis fjärrvärmenät. WSP projekterade 5,3 km ny överföringsledning DN300 Passerar både Natura område samt tre vattendrag WSP var byggledare och tog fram förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad Pappers- och massabruket Stora Enso levererar i dag överskottsenergi till Karlstads Energis fjärrvärmenät

32 ELTRANSMISSION & ELDISTRIBUTION Överföring av elektricitet Spetskompetens inom elöverföring WSP har specialistkompetens inom transmission och distribution av el från förnybara energikällor samt smarta elnät. WSP utför projekt inom elöverföring inom industri, infrastruktur och fastighet. Våra medarbetare har erfarenhet från projektering, beredning och planering av distributionsnät samt expertis inom förnybar eldistribution. WSP erbjuder: Specialisttjänster Integrerade kraftlösningar Övergripande och detaljerade designlösningar Planering och utformning av distributionsnät Specialistkompetens kring eldistribution från intermittenta energiproduktionsanläggningar

33 ELDISTRIBUTION FRÅN VINDKRAFT WSP planerade och utformade eldistributionen från en vindkraftsanläggning. Planering och design av internt 24V kabelnätverk Design av sub-station 220/24 kv Teknisk specifikation för upphandling av 70 MVA transformator Planering och utformning av 220 kv, 20 km lång kraftlina Licensansökan för kraftlinan och vindkraftsanläggningen

34 KABELFÖRLÄGGNING I STOCKHOLMS STRÖM Byggledning av 220 kv kabelförläggning för flera olika delprojekt i Stockholms Ström för att säkra elförsörjningen av Stockholmsregionen. Ny kabelförläggning i Danderyd och Täby WSP hade byggledningsuppdraget vilket omfattade: Tidsplanering Teknisk och ekonomisk styrning Uppföljning av entreprenadarbetena

35 SMARTA NÄT Framtidens smarta nät för effektivare energisystem Bred expertis inom smarta nät Med smarta elnät kan energi nyttjas effektivt samtidigt som konsumenter får en större insikt i sin energianvändning. Det möjliggör lägre elanvändning, elkostnader samt miljöpåverkan. Inom WSP Sverige har vi stor erfarenhet av projekt förknippade med smarta elnät. Vi har kompetens för utredning, projektering, projektledning och kostnadsuppskattning. WSP erbjuder: Övergripande energiplan och ansökan om investeringsstöd Rådgivning i val av system Kommunikationslösningar Automation (övervakning, mät- och styrsystem) Beteendestudier samt utformning av grafiska gränssnitt för bra slutkundslösningar

36 SMARTA ELNÄT I BRUNNSHÖGSOMRÅDET, LUND WSP analyserade behovet av teknik för smarta elnät i kombination med den förnybara elproduktionen i Brunnshög. Hållbar stadsdelsutveckling i Lund WSP genomförde utredning av energisystemet och hållbar utveckling i området Behov av smarta elnät för att ta vara på den förnybara elproduktionen utreddes

Energiplan för Växjö kommun

Energiplan för Växjö kommun Energiplan för Växjö kommun Innehållsförteckning Sammanfattande åtgärdslista...4 Om energiplanen...8 Omfattning, avgränsningar och uppföljning...8 Struktur...9 Övergripande mål...9 Borgmästaravtalet...

Läs mer

Energi- och klimatprogram

Energi- och klimatprogram falun.se/ Energi- och klimatprogram för Falu kommun Förnybar energi för Falun Framåt mot ett energiintelligent 2050 Fastställt av kommunfullmäktige 2012-10-11 1 2 Innehåll Förnybar energi för Falun Framåt

Läs mer

Energiplan för Stockholm

Energiplan för Stockholm Energiplan för Stockholm Godkänd av kommunfullmäktige den 14 oktober 2013 Omslagsbild: Solpanel som fasadelement på byggnad i Hammarby Sjöstrad 2 Förslag till energiplan för Stockholm Inledning Stockholm

Läs mer

Nulägesanalys. Foto: Roger Stenström. Till Energiplan 2014-2018 Uddevalla Kommun

Nulägesanalys. Foto: Roger Stenström. Till Energiplan 2014-2018 Uddevalla Kommun Nulägesanalys Foto: Roger Stenström Till Energiplan 2014-2018 Uddevalla Kommun 1 Innehållsförteckning Nulägesbeskrivning... 4 Energiutblick i omvärlden... 4 Energiläget i Uddevalla kommun... 9 Andel förnybar

Läs mer

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen

Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Stockholmsregionens energiframtid 2010-2050 Vägen till minskad klimatpåverkan Slutrapport Energistudien för Stockholmsregionen Vi hoppas och tror att rapporten kommer att användas som underlag för beslut

Läs mer

Finansiell information

Finansiell information 1 Finansiell information Årsstämma 2 maj 2013 För räkenskapsåret 2013 lämnar bolaget rapporter enligt följande: 2013 2 maj Delårsrapport avseende första kvartalet 2013 26 juli Delårsrapport avseende andra

Läs mer

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner

Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Energi- och klimatstrategiarbetet i Hallands kommuner Uppgifterna är framtagna av Energirådet Halland på uppdrag av Länsstyrelsen Halland maj 2008 Anna-Lena Falk Innehållsförteckning sida 1 Energi- och

Läs mer

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet

Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser. En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Ny baskraft till konkurrenskraftiga priser En rapport om huvudalternativen för ny produktionskapacitet av baskraft i det svenska elsystemet Innehåll 1. Inledning 3 2. Sammanfattning 4 3. Direktiv och arbetssätt

Läs mer

FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON

FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON FÖRNYBAR ENERGI FÖR IDAG OCH IMORGON VINDKRAFT I SVERIGE Både EU och Sverige har formulerat ambitiösa mål som anger en kraftigt ökad utbyggnad av förnybar energi. EU har som mål att 20 procent av energin

Läs mer

Förutsättningar att öka andelen förnybar energi i Malmös energisystem

Förutsättningar att öka andelen förnybar energi i Malmös energisystem Intelligent Energy Europe Förutsättningar att öka andelen förnybar energi i Malmös energisystem SECURE Production: City of Malmö May 2008. The sole responsibility for the content of this report lies with

Läs mer

Energistrategi för Malmö Pr 3083 Godkänd av kommunfullmäktige 2009-12-17

Energistrategi för Malmö Pr 3083 Godkänd av kommunfullmäktige 2009-12-17 Energistrategi för Malmö Pr 3083 Godkänd av kommunfullmäktige 2009-12-17 Malmö stadsbyggnadskontor Sammanfattning Innehåll Sammanfattning...2 Inledning...4 Visioner och mål...6 Effektivare energianvändning...8

Läs mer

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07

Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun. 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Energi- och klimatstrategi för Västerviks kommun 2009 2014 Antagen av kommunfullmäktige 2009-09-07 Västervik Miljö & Energi AB Kontaktuppgifter Sofia Ahl, tfn 0490-25 70 60, e-post sofia.ahl@vastervik.se

Läs mer

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012

WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 WSP SVERIGE AB VERKSAMHETSÅRET 2012 Omslag: WSP DESIGNING FUTURE CITIES Som en del i WSPs satsning, Designing Future Cities, inbjöds unga modedesigner från sex olika länder att tolka och visualisera framtidens

Läs mer

Remiss. Energi- och klimatstrategi

Remiss. Energi- och klimatstrategi Remiss Energi- och klimatstrategi Illustrationer: Ida Brogren Innehåll Energi- och klimatstrategi... 5 Framtidsbild 2035 - fokus energi och klimat... 6 Strategier för att nå framtidsbilden... 8 Skapa förutsättningar

Läs mer

Fortum Värmes hållbarhetsplan

Fortum Värmes hållbarhetsplan Fortum Värmes hållbarhetsplan Innehåll Förord 3 Förord 4 2006 2010 i korthet 6 Fjärrvärmens roll i energisystemet Kraftvärme = kraft + värme Fjärrvärmen minskar global klimatpåverkan 8 2020-planen En hållbar

Läs mer

1. INLEDNING. 6 1.1 6 1.2 6 1.3 7 1.4 7 2 BAKGRUND. 8 2.1 8 2.2 9 3. STADENS ENERGIPOLITISKA VISION. 10 4. ENERGIPLAN FÖR EN GOD LIVSMILJÖ I GÖTEBORG

1. INLEDNING. 6 1.1 6 1.2 6 1.3 7 1.4 7 2 BAKGRUND. 8 2.1 8 2.2 9 3. STADENS ENERGIPOLITISKA VISION. 10 4. ENERGIPLAN FÖR EN GOD LIVSMILJÖ I GÖTEBORG 1. INLEDNING... 6 1.1 Uppdraget och arbetet...6 1.2 Budget, planer, styrning och uppföljning... 6 1.3 Avgränsning... 7 1.4 Samverkan och dialog...7 2 BAKGRUND... 8 2.1 Ändrade förutsättningar de senaste

Läs mer

Årsredovisning Jämtkraft AB 2007

Årsredovisning Jämtkraft AB 2007 Årsredovisning Jämtkraft AB 2007 Innehåll Året i korthet... 4 Kort om Jämtkraft... 5 VD har ordet... 6-7 Jämtkraft och miljön... 8-9 Omvärld... 10-11 Personal... 12-13 Marknad... 14-15 Affärsområden 16-27

Läs mer

2/10. Projekt. Affärer NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: Pär Lodin

2/10. Projekt. Affärer NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE. Foto: Pär Lodin Projekt & Affärer 2/10 NATURVÄRDEN ÅTERSTÄLLS UNITED BY OUR DIFFERENCE Foto: Pär Lodin RAPPORT FRÅN EN CYKELSADEL I förra numret av Projekt & Affärer berättade jag om WSPs energikampanj som bland annat

Läs mer

Alla företag har anställda, kunder och aktieägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har anställda, kunder och aktieägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har anställda, kunder och aktieägare. Hos oss är du en i familjen. REJLERS EN ÖVERSIKT Historia 1942 grundade Gunnar Rejler företaget med målet att bygga ut elnäten i Sverige. Rejlers blev

Läs mer

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010

Årsredovisning. Jämtkraft AB 2010 Årsredovisning Jämtkraft AB 2010 Innehåll: Året i korthet... 4 Drivkraft... 5 VD har ordet...6 7 Jämtkraft i dag...8 9 Jämtkraft och miljön...10 11 Låga priser... 12 13 Elproduktion...14 15 Våra medarbetare...

Läs mer

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010.

Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. Mälarenergi AB Årsredovisning 2010. 1 Det här är Mälarenergi. Mälarenergi satsar framåt. Med ny teknik och innovativa lösningar ska vi fortsätta att ligga i framkant och växa. I 150 år har vi levererat

Läs mer

19 juni Reparation av Klinte vattenkraftverk påbörjas. 5 dec Elnätsområdet drabbas av stormen Sven

19 juni Reparation av Klinte vattenkraftverk påbörjas. 5 dec Elnätsområdet drabbas av stormen Sven 2013 ÅRSREDOVISNING 335,0 349,5 335,0 362,4 349,5 362,4 348,2 348,2 INNEHÅLL 3 Året i korthet 4 Skånska Energi på 2 minuter 6 VD har ordet 8 Affärsområde Produktion 12 Affärsområde Elnät 14 Affärsområde

Läs mer

Huvudsakliga barriärer ningar. Medel Medel Tillståndsprocessen, allmänhetens acceptans Bioenergi (trädbränsle)

Huvudsakliga barriärer ningar. Medel Medel Tillståndsprocessen, allmänhetens acceptans Bioenergi (trädbränsle) Västra Götaland Regional RES-e karta: Elektricitet från förnybar energi (RES-e) Region Västra Götaland Antal invånare 1 521 895 Storlek (i km²) 24,000 Residensstad Vänersborg Kort beskrivning: Västra Götaland

Läs mer

Plusenergi eller energineutral? Vilka är förutsättningarna för hållbar energianvändning i ett stadsförnyelseprojekt som H+?

Plusenergi eller energineutral? Vilka är förutsättningarna för hållbar energianvändning i ett stadsförnyelseprojekt som H+? Plusenergi eller energineutral? Vilka är förutsättningarna för hållbar energianvändning i ett stadsförnyelseprojekt som H+? Agneta Persson Affärsutvecklare WSP vill vara med och bidra till att framtidens

Läs mer

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun

Samrådshandling. Energiplan Uddevalla kommun Samrådshandling Energiplan Uddevalla kommun 2005 04 28 INFORMATIONS DEL... 4 1 BAKGRUND... 4 1.1 VAD ÄR ENERGI?... 4 1.2 ENERGIKÄLLOR... 5 1.3 FÖRNYBAR ENERGI... 5 1.3.1 Solenergi... 6 1.3.2 Vindkraft...

Läs mer

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (25)

VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (25) VALLENTUNA KOMMUN Sammanträdesprotokoll 7 (25) Kommunstyrelsens näringslivs- och planutskott 2014-02-13 5 Energiplan - antagande (KS 2011.121) Beslut Näringslivs- och planutskottet beslutar att föreslå

Läs mer

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling

2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG. Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling 2014-11-14 BESLUTSUNDERLAG Reinvestering i ett nytt kraftvärme- och avloppsreningsverk - för nästa generations boråsare i en stad i utveckling Sammanfattning och beslutsförslag Beslutsunderlaget redovisar

Läs mer

Landskapsregeringens strategidokument gällande energifrågor perioden 2007-2020

Landskapsregeringens strategidokument gällande energifrågor perioden 2007-2020 Energigruppens förslag till Landskapsregeringens strategidokument gällande energifrågor perioden 2007-2020 Britt Lundberg, ordf. Ulla Boman Mona Kårebring-Olsson Jan Kahlroth Robert Mansén Göran Henriksson

Läs mer

Energi- och miljöteknik

Energi- och miljöteknik pressinformation november 2013 Energi- och miljöteknik symbio city Det svenska erbjudandet inom energi- och miljöteknik står sig starkt i global konkurrens. Med teknik och kompetens i världsklass har Sverige

Läs mer

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen.

Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Alla företag har medarbetare, kunder och ägare. Hos oss är du en i familjen. Årsredovisning 2009 Rejlers Historia Rejlers Ingenjörer grundades 1942 av Gunnar Rejler för att erbjuda tekniska konsulttjänster

Läs mer