Beviljade ansökningar till utlysningen Strategiska forsknings- och innovationsagendor, 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beviljade ansökningar till utlysningen Strategiska forsknings- och innovationsagendor, 2012"

Transkript

1 utlysningen Strategiska forsknings- och innovationsagendor, 2012 VINNOVA, Stockholm, Mäster Samuelsgatan 56. Tel: ,

2 Diarienummer NRIA Flyg 2013 Bidragsmottagare FÖRENINGEN SVENSKT FLYG INTRESSEAKTIEBOLAG Gunnar Linn, En innovation definieras som ett nytänkande som resulterar i en produkt eller tjänst på marknaden. Den planerade strategiska forsknings- och innovationsagendan för flygområdet, NRIA Flyg 2013, inkluderar därför hela innovationssystemet och dess aktörer, från grundforskning till marknad. Framtagningen av agendan utgör ett forum där aktörskonstellationen kan analysera hela innovationssystemet och skapa samsyn utifrån gällande förutsättningar, samt utveckla synergi och samverkan med andra nationella och internationella agendor. Det ger möjlighet för politiker och finansiärer att få en helhetsbild över olika innovationssystem och deras samverkan. En forsknings- och innovationsagenda är ett levande dokument; NRIA Flyg 2013 handlar om en anpassning och uppdatering av den existerande agendan inom flygområdet, NRA Flyg 2010 och dess addendum 2011:1, till nya villkor i en föränderlig värld: nya militära samverkansmöjligheter, globalisering, konsolidering mellan aktörer. Agendan förväntas bidra till att förstärka det svenska innovationssystemet genom utvecklade stärkta kompetenskedjor från grundforskning till marknad, inklusive deltagande av teknologiintensiva och produktionsintensiva SMF. Med nämnda förnyelseområden som bas ska en nationell strategi tas fram som ger ökat svenskt teknologiövertag och stark position i ett internationellt perspektiv. 2 av 74

3 Diarienummer FoI Industriellt byggande Bidragsmottagare Luleå tekniska universitet Lars Stehn, Inom området Industriellt byggande, som är en processinnovation baserat på en produktifiering av byggandet, finns nu ett starkt Svensk innovationsområde som vi kallar Lean Wood Engineering (LWE). Produktifiering innebär framtagandet av hus baserat på prefabricering som i mångt liknar bilindustrins plattformtänkande. Industristrukturen består främst av SME uppbackade av ett starkt nätverk av samverkande högskolor som genom integrationen av affärs- process och teknikutveckling enats och samsas tvärvetenskapligt. För att utveckla detta styrkeområde behövs det att Stora svenska bygg och träföretags ges fortsatt möjlighet att arbeta med kunder (som inom husbyggandet är fastighetsägare/byggherrar) dels som lokomotiv och dörröppnare på en internationell marknad (vilket SME inte klarar på egen hand) dels för att ta ökad marknad i Sverige /Norden. Det som kan åstadkommas är då starkare export av svensk teknologi som har en bra potential att möta krav och efterfrågan på low carbon technologies som i botten byggs upp av att ekologisk och ekonomisk hållbarhet åstadkoms med den systemlösning som industriellt träbyggande innebär. Framväxandet av nya process- och produktinnovationer har tagit fart men har ännu en bit att gå. Vi vill därför skapa en FoI-plattform där målet är att skapa innovationer som knyter samman byggare, materialleverantör och fastghetsägare (kunder). Grundpelarna är:1) innovationer skapas i öppen samproduktion mellan aktörer i värdekedjan, 2) långsiktiga innovationer skapas då affärer, teknik och processer adresseras på ett integrerat sätt och 3) innovationer skapas då akademi och industri och dess kunder samverkar. 3 av 74

4 Diarienummer Att bryta malm och könsmönster - En genusmedveten och hållbar strategisk F&I-agenda för den svenska gruvsektorn Bidragsmottagare Luleå tekniska universitet Ylva Fältholm, Den svenska gruvnäringen präglas av ett stort ekonomiskt uppsving samtidigt som Luleå tekniska universitet etablerat sig som Europas ledande gruvuniversitet. Tillsammans med andra aktörer i samhället bildar man ett ledande innovationssystem. Detta innovationssystem står dock inför en rad utmaningar, som t.ex. kompetensförsörjnings- och rekryteringsproblem, utarmade gruvsamhällen som ska rustas upp och omstruktureras samt icke jämställda, könsmärkta arbeten, organisationer och innovationspolitiska satsningar. Målet med detta projekt är att utveckla en genusmedveten forsknings- och innovationsagenda inom gruvsektorn som syftar till att skapa mer jämställda innovationssystem och därmed bidra till en både socialt hållbar och internationellt konkurrenskraftig utveckling för den svenska gruvsektorn. Denna agenda ska också bidra till att etablera genus och jämställdhet i gruvsektorn som ett svenskt styrkeområde. Agendan, ett resultat av interaktivt samarbete mellan projektteamet, gruvforskare och aktörer från bl. a. LKAB, Boliden AB, Northland Resources och Länsstyrelsen, kommer att bestå av en bruttolista med tentativa projekt som innovationssystemet har behov av. Projekten kan komma att handla om metoder för ökad genusmedvetenhet i sektorns innovationssystem, om jämställdhetsarbete i mansdominerade organisationer, om strategisk kompetensförsörjning, organisations- och kulturförändringsarbete och om metoder för att arbeta med socialt hållbar utveckling, mångfald och gränsöverskridande entreprenörskap. Metoden att ta fram agendan är, vid sidan av själva agendan, i sig ett generiskt resultat, som kan tillämpas i andra svenska styrkeområden, t.ex. inom skogsbrukets innovationssystem. 4 av 74

5 Diarienummer Den elektroniska motorvägen från bygge till hygge Bidragsmottagare Luleå tekniska universitet Thomas Lundmark, Trä är en förnybar och nationell resurs med stora miljömässiga, tekniska och estetiska fördelar som ska användas för att skapa tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling i vårt land.i Sverige finns ca 8000 företag inom sektorn trärelaterade produkter. Den omsätter 98 mil-jarder kronor och har anställda. Exportvärdet uppgår till ca 47 miljarder kronor. En alltför stor andel av träråvaran lämnar dock landet i form av bräder och plank på grund av en i många fall svag integration framåt i värdekedjan.rätt träbit på rätt plats har varit en vision och ett mål under lång tid inom träindustrin. Denna vision börjar nu vara möjlig att förverkliga tack vare den allmänna tekniska utvecklingen framförallt inom mätteknik och IKTområdet.Agendans strategi är att åstadkomma en förnyelse av den svenska träindustrin genom att systematiskt nyttja de senaste landvinningarna inom mätteknik, informations och kommunikationsteknik samt modern materialteknik för förbättrad funktionalitet beträffande t.ex. beständighet, brand osv. Genom detta branschöverskridande samarbete med träindustrin som lokomotiv kommer den globala konkurrenskraften stärkas hos den svenska träindustrin och dess underleverantörer av varor, utrustning och tjänster t.ex. skogsmaskintillverkare, tillverkare av maskiner och styrutrustning. 5 av 74

6 Diarienummer Belysningssamhället 2020 Bidragsmottagare Lunds universitet Lars Montelius, Belysning har de senaste decennierna ansetts vara en billig bruksvara. Den elektro-optiska tekniken och ICT har nu nått en sådan utvecklingsnivå att det är möjligt att skapa mångsidiga dynamiskt, situations- och användaranpassade ljus. Belysningssektorn påverkas av en kraftig förändringsvåg. De som satsar på att växla upp nyttan av de nya möjligheterna, t.ex. för att skapa bättre vård-, sjukhus-, skol- och trafikmiljöer har mycket att vinna. Hållbarhetsmässigt kan länder vinna mycket genom att individer presterar, utvecklas och mår bättre i funktionella, stimulerande och harmoniska ljusmiljöer, som t.ex. förbättrar de pedagogiska resultaten och minskar stresskänslan i skolor och förskolor. Affärsmässigt finns det enorma möjligheter för innovativ utveckling som tar fasta på kundernas behov av en verkligt bra belysning. Sverige har ledande forskning om LED-teknik, unik flervetenskaplig belysningsforskning och en stark tradition av helhetsmässig miljöanalys och hållbar utveckling. En viktig aspekt är att det är viktigt att undvika alla former av oljus, främst för att ljusmiljöerna skall bli bättre och även för att spara energi. Sverige har en tradition av öppen dialog och systemtänkande som ger goda förutsättningar för att svensk industri kan få en ledande roll inom belysningsteknik och dra nytta av den nya förståelsen av rätt belysning, på rätt plats, vid rätt tidpunkt. 6 av 74

7 Diarienummer Grön Agenda -Innovativ branschsamverkan för lignocellulosabaserade produkter och uthållig teknikutveckling Bidragsmottagare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB Jessica Algehed, Bioraffinaderier möjliggör en ny våg av framgång och utveckling likt den man historiskt haft inom skogs- och kemiindustrin. Sverige ligger idag i framkant med moderna produktionsanläggningar, starka leverantörer av teknik och utrustning samt framstående forskningsaktörer. Bygger vi på dessa styrkor kan vi som nation ta initiativ inom området och stärka vår internationella konkurrenskraft. Det finns en betydande marknadspotential i biobaserade produkter som kan komma att vara av stor betydelse för Sveriges ekonomi om den förverkligas. Framväxten av en ny bioraffinaderisektor kräver att en radikal strukturomvandling av den svenska industrin initieras och hanteras på ett bra sätt. För en lyckad strukturomvandling är branschöverskridande samverkan essentiellt. Samverkan bidrar bland annat till ökad flexibilitet, riskdelning, synergier, bättre tillgång till expertis och kapital, etc.visionen för detta agendaarbete är att identifiera de insatser av teknisk, systemanalytisk och marknadsorienterad karaktär som krävs för att Sverige effektivare skall kunna påbörja genomföra en strukturomvandling av inhemsk processindustrin och skapa en ledande bioraffinaderisektor, som levererar lignocellulosabaserade produkter med höga förädlingsvärden i en framväxande bioekonomi. Syftet med agendan är att den ska både stärka och komplettera de nationella forskningsagendor som idag utarbetas branschvis. Målsättningen är att identifiera synergier mellan branscher samt satsningar och projekt som bidrar till att utveckling och kommersialisering av nya produkter baserade på lignocellulosa med högt förädlingsvärde kan påskyndas och effektiviseras. 7 av 74

8 Diarienummer Välfärdens material från uthållig skogsråvara Bidragsmottagare Södra Skogsägarna ekonomisk förening Mats Wallin, Målet är att ta fram en strategisk FoI-agenda för Välfärdens material från uthållig skogsråvara. Med välfärdens material avser vi material till en bred grupp konsumentprodukter som används för att förenkla livet i vardagen runt om i världen. Med uthållig skogsråvara menar vi en omställning från fossila råvaror till grön tillväxt. Förpackningar, blöjor och textil ingår i de konsumentprodukter som vi använder dagligen och som vi i många länder anser vara en självklarhet både i privata och offentliga sammanhang. Produktionen idag innebär enorma materialflöden som dessvärre till en stor del baseras på begränsade resurser såsom fossila råvaror. Om materialflödena anpassas till en uthållig råvara, effektiva förädlingsprocesser och en genomtänkt återvinningsprocess kan vi inte bara vinna en konkurrenskraftig grön tillväxt utan också bidra till en minskad klimatbelastning.södra startade redan 2005 ett forskningsnätverk med Chalmers som 2008 utvidgades med två värdekedjeprojekt och företagen Korsnäs, SCA och Tetra Pak. Södra är därför väl lämpat för att leda framtagandet av denna agenda. Nu står vi inför nya utmaningar som behöver lösas för att komma fram till kommersiell produktion av de nya materialen och produkterna. En lärdom är att det inte räcker med att bara utveckla det ursprungliga materialet för att det ska komma till användning. Det är ofta hela värdekedjan, tillverkningsprocesser, maskinutrustning, återvinning, regler och bestämmelser som behöver omarbetas. Detta är något som berör alla innovationsprocesser och behöver ofta ett branschöverskridande upplägg. Med detta upplägg avser vi att attrahera nya partners såväl akademiska som inom fordons-, plast- och byggindustrin. 8 av 74

9 Diarienummer Hjärnkraft Bidragsmottagare Jernkontoret Maria Engholm, Den industriella och tekniska sektorn har länge varit och är fortfarande pulsådern i svensk ekonomi. Men den ställs inför stora framtida utmaningar inte minst i en hårdnande internationell konkurrens. Samtidigt som investeringstakten i industrin är fortsatt hög, finns tendenser till en strukturomvandling där både produktion och strategiska funktioner flyttar från Sverige. Behovet av att stärka och utveckla de gränsöverskridande samarbetena mellan olika branscher i värdekedjan, samt mellan företag, akademi och samhälle ökar. Triple Steelix (TS) har på kort tid utvecklats till att bli en erkänd neutral plattform och arena för sådan samverkan, för 700 små och medelstora företag, sju stålproducerande företag, kommuner, universitet och offentliga aktörer. Verksamheten har sin bas i Bergslagen men TS arbetar idag i allt större utsträckning på den nationella nivån och de internationella kontakterna ökar.målet med handlingsplanen är att utforma en strategisk agenda för forskning och innovation i syfte att förnya och utveckla det svenska styrkeområdet stål och verkstad, med tillhörande tjänster och service. Arbetet ska ta sin utgångspunkten i de bransch- och gränsöverskridande utvecklingsprocesserna, dvs, klusterinitiativets kärnverksamhet. Det förestående arbetet kommer på olika sätt att beröra alla branscher i värdekedjan från gruvindustri, processindustri till produktion av produkter och tjänster, vilket innebär att ett nära samarbete med angränsande aktörer på nationell nivå kommer att etableras. Målgrupp är aktiva och engagerade företag med Triple Steelix neutrala samverkansplattform som bas, kompletterat med nationella och internationella samarbetspartners. 9 av 74

10 Diarienummer Strategisk forsknings- och innovationsagenda för mjukvaruutveckling Bidragsmottagare SICS, Swedish Institute of Computer Science AB Jakob Axelsson, Mjukvaruutveckling utgör en allt viktigare beståndsdel i innovation, produktion och tjänster för såväl privata som offentliga aktörer. Effektiv mjukvaruutveckling med hög kvalitet, produktivitet och kommersiell träffsäkerhet är avgörande för svensk industris konkurrenskraft. Mjukvaruutveckling är ett område som på ett nästan unikt sätt är branchöverskridande vilket gör att en nationell kraftsamling skulle stärka hela Sveriges möjligheter att ligga i framkant av utvecklingen och väsentligt öka Sveriges exportmöjligheter. Mjukvaruutveckling är den motor som förnyar många värdekedjor genom ökad IT-fiering av tjänster och affärsprocesser vilket öppnar möjligheter för nya snabbväxande företag med bas i Sverige som t ex Klarna och Spotify. Swedsoft i samverkan med representanter för industri, forskningsinstitut, akademi och offentlig sektor avser att utarbeta en strategisk forsknings- och innovationsagenda för mjukvarauutveckling som skall ligga till grund för en långsiktig satsning för att Sverige skall behålla och stärka sin världsledande ställning på området. 10 av 74

11 Diarienummer Kapacitet i Järnvägstrafiken Bidragsmottagare Linköpings universitet Martin Joborn, Väl fungerande godstransporter på järnväg är vitalt för många av Sveriges starkaste exportindustrier. Likaså är persontransporter och pendlingsmöjligheter via järnväg allt viktigare för att utnyttja Sveriges kompetens och arbetskraft på bästa sätt. Många godstransportörer och passagerare kan vittna om att järnvägen är viktig, men att dess funktion ofta hänger på en allt för skör tråd, vilket också Kapacitetsutredningen bekräftar. En nyckel till kostnadseffektiva förbättringar är att befintliga och framtida resurser utnyttjas på bästa möjliga sätt, vilket uppnås genom en god planering och styrning av järnvägstrafiken. Trafikverket har tillsammans med 6 forskningsparter och 5 näringslivsparter redan tagit initiativet till att etablera ett långsiktigt samverkan för att säkra framtida utveckling av forskning och innovationer inom järnvägstrafikområdet. Arbetsnamn på samverkan är branschprogram Kapacitet i järnvägstrafiken och planeras att starta verksamheten under Som ett led i etableringen, och det som föreliggande projekt syftar till, bör en långsiktig agenda för forskning och innovation tas fram. Exempel på områden kan ingå i agendan är trafikering och infrastruktur, taktisk trafikplanering, operativ trafikstyrning och tågkörning, underhåll och trafik. Avsikten är att skapa en gemensam problem- och målbild med inspel från alla av järnvägstrafiken berörda parter. I arbetet kommer representanter för akademi, forskningsinstitut, myndighet, järnvägsoperatörer, godstransportörer, passagerare, storföretag, små och medelstora företag, branschorganisationer, och lokaltrafikbolag att ingå. 11 av 74

12 Diarienummer En nationell branschöverskridande lättviktsagenda - LIGHTer Bidragsmottagare Swerea SWECAST AB Stefan Gustafsson Ledell, Behovet av lättare produkter ökar inom många branscher och framförallt inom transportsektorn där minskad vikt omedelbart resulterar i minskade utsläpp av växthusgaser och fördelar för användare och operatörer i form av minskad energiförbrukning och ökad nyttolast. Sverige är en stark industrination med flera internationellt ledande företag, t ex flyg-, fordons- och båtbranscher. Nyttan av lättviktsteknik är också uppenbar i produkter inom verkstadsindustrin som handhållna verktyg och robotar, inom energigenerering och energitransport med exemplen vindkraftverk och isolatorer, inom byggsektorn med prefabricerade byggelement eller förstärkningsmaterial och slutligen sjukvården där proteser och lyfthjälpmedel effektiviseras om de görs lätta. En branschöverskridande lättviktsagenda är därför synnerligen motiverad. Utgående från LIGHTers breda intressentgrupp med drygt 60 intressenter och föreslagna struktur behöver Sverige, rikta sina utvecklings- och innovationsinsatser mot områden som kan ge Sverige ett teknologiövertag och svensk industri en konkurrensfördel på den globala marknaden. Agendan kommer att peka ut FoU områden där Sverige anses ha en möjlighet att kunna nygenerera teknologi, innovationer och tillväxt inom lättviktsområdet, peka ut områden där grundförutsättningarna inte finns på plats samt ge riktlinjer om hur fokuserade lättviktsområden bör utvecklas. Svensk industri har en unik chans att ligga i framkant och fortsätta utvecklas i hela leverantörs kedjan med en riktad och bred satsning på temat lättvikt. 12 av 74

13 Diarienummer Design för ökad konkurrenskraft Bidragsmottagare Stiftelsen Svensk Industridesign Eva-Karin Anderman, Design är ett svenskt styrkeområde med stolta industridesigntraditioner som fortfarande ger eko i omvärlden. Till detta kan vi idag lägga framstående designbyråer som utvecklar tjänster och designlösningar till internationella marknader. Design handlar om att bära användarperspektivet och sätta behoven i centrum och utveckla utifrån det, att knyta samman touchpoints till det som kunderna och användarna vill ha. För att tydliggöra vikten av designprocessen för svensk konkurrenskraft, oavsett bransch eller sektor krävs ett strategiskt visionärt arbete där en gemensam framtida vision kan formuleras. Projektet skall under hösten 2012 skapa ett advisory board inom området design där SVID tillsammans med forskare, designföretag, designchefer, affärsutvecklingschefer skall utverka hur en nationell agenda för design som utvecklingskraft kan kommuniceras och vilka övergripande behov som finns och hur de behoven rymmas inom dagens innovationssystem samt vilka eventuella nya satsningar man tror skulle skapa konkurrenskraft. 13 av 74

14 Diarienummer Strategisk F&I agenda inom fordonselektronik Bidragsmottagare LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG Kent Eric Lång, Svensk fordonsindustri är en stor och betydelsefull del av svensk exportindustri. Elektronik och programvara svarar redan idag för 25% av produktkostnaden och 80% av innovationerna. Mängden programvara i fordonen ökar och komplexiteten likaså. Fordonsindustrins arbetssätt och produktarkitektur måste förändras och kan för detta använda erfarenheter från andra industrier med inbyggd elektronik såsom telekom som är ett annat svenskt styrkeområde. Det är en svaghet att få stora systemleverantör (Tier1) har större utvecklingscentra i Sverige. Däremot har många konsult- och programvaruföretag branschövergripande-och spetskompetens.svensk fordonsindustri ligger i framkanten av implementeringen de-facto-standarden Autosar. Vid fullt genomslag så har industrin gått från att mjukvarumässigt vara vertikalt organiserat till att vara horisontellt organiserat. Det öppnar en helt ny spelplan för att utveckla applikationsmjukvaror utanför nu befintlig affärsmodell. Här finns intressanta framtida möjligheter att skapa en ny svensk struktur av leverantörer.30 organisationer har redan startat ett samarbete för att stödja svenska aktörer i denna omvandling. Under 2012 kommer strategiska Roundtable Forum att genomföras. Målet är att åstadkomma förnyelse och omstrukturering av fordonsindustrin så att Sverige är attraktivt för:världsledande biltillverkareutvecklingscentra för globala systemleverantörerkonsulter inom system och programvara med världen som marknadnya specialiserade programvaruföretag I världsklass 14 av 74

15 Diarienummer En åldrande befolkning Bidragsmottagare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB Karin Wendin, Den långsiktiga visionen är att skapa ett hållbart samhälle och en hållbar tillvaro för den åldrande delen av befolkningen. Syftet är att skapa och utveckla ett lättillgängligt utbud av varor, tjänster och nätverk anpassade till nivåer och kvaliteter som önskas av de äldre. Dessa produkter ska kunna knyta ihop den komplexa situationen vad gäller ansvar och skydd samt kunna uppfylla personliga önskemål. Ett första steg är att bilda samverkansplattformar för att ta fram nya idéer där ansvarsfrågor inom och mellan olika innovationskedjor och ett helhetstänk är av vikt. Sikte tas på EU:s ramprogram Horizon 2020.Bakgrunden är att andelen äldre ökar stort, detta innebär stora utmaningar, men också möjligheter för samhälle, handel och företagande. Hälsofrågor och Quality of Life står i fokus med frågor som berör autonomi, såsom ett aktivt och oberoende liv. Gruppen äldre är stor och heterogen, de allra flesta mår bra och lever ett självständigt liv. Men det finns också de som är sköra och sjuka med stora hjälp- och vårdbehov. För att uppnå visionen är arbetet med forskningsagendan multidisciplinär för att kunna finna samspelseffekter. Arbetet fördelas på styrkeområdena: Life Science, Energi, Samhällsbyggnad, Informations- och Kommunikationsteknik, Risk och Säkerhet samt Transport. Områden som förstärker och samarbetar med varandra för att uppnå ett helhetsperspektiv. Inom resp. område finns forskare från SP-koncernen, aktörer från akademi, offentlig sektor och näringsliv. Nyckelpersonerna har kompletterande bakgrunder och tillhör olika typer av organisationer. 15 av 74

16 Diarienummer Ledarskap som strategisk resurs för innovation och tillväxt Bidragsmottagare STIFT CENTER FOR ADVANCED STUDIES IN LEADERSHIP Ingalill Holmberg, Visionen för denna strategiska agenda är att aktivt bidra till att göra ledarskap till en strategisk resurs för innovation och tillväxt i Sverige. Utgångspunkten är att den svenska ledarskapsmodellen bygger på ett fundament av värderingar och praktiker som redan i dagsläget utgör en strategisk resurs, men denna resurs behöver förnyas och förstärkas för att framgångsrikt möta internationella krav och den tilltagande globala konkurrensen. En viktig utmaning ligger i att hantera övergången från industriell verksamhetslogik till verksamhetslogiker som bygger på att kompetens och kunskap finns i huvudet på medarbetarna och där relationer som utvecklas i samarbeten (projekt, nätverk, allianser etc.) svarar för betydande delar av de värdeskapande aktiviteterna och processerna. Framtagningen av den strategiska agendan involverar med nödvändighet en rad olika samverkanspartners (internationella och nationella företag/organisationer, utbildningsorganisationer, konsulter, intresseorganisationer och forskare). Arbetet kommer att bedrivas i workshops, hearings och seminarier samt i arbetsgrupper med specifika uppdrag. Den strategiska agendan ska dels lägga grunden för en samordnade utbildningsinsatser, dels initiera och underlätta praktiskt förändrings- och utvecklingsarbete inom samhällets olika sektorer. Målet är att formulera en agenda som systematiskt bidrar till att utveckla ledarskapspraktiker som stärker intern dynamik, innovativitet och förändringsförmåga med utgångspunkt i värden som främjar och balanserar effektivitet, humanism och en hållbar utveckling. 16 av 74

17 Diarienummer Strategisk forsknings- och innovationsagenda för attraktiv besöksupplevelse & svensk besöksnäring Bidragsmottagare Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond Stina Algotson, Besöksnäringen är en ny svensk basnäring som de senaste åren haft en betydande tillväxt ekonomiskt, i exportvärde och sysselsättningsrelat. Näringen är även intressant ur perspektivet landsbygdsutveckling - ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen utanför storstäderna. I branschen och politiskt uttrycks förhoppningen att besöksnäringens omsättning ska fördubblas till SEK 500 miljarder Här finns stor potential men även stora utmaningar som bygger på att näringen består av många små företag, behov av samverkan mellan många aktörer och liten tradition kring forskning och innovation såväl från innovationstödssystemets som näringens egen sida. Denna ansökan innebär ett förslag att samla besöksnäringens aktörer samt andra sektorer som är viktiga för gemensam utveckling av en forsknings- och innovationsagenda för attraktiv besöksupplevelse och svensk besöksnäring. Processen ska vara öppen för inspel och engagemang från aktörer inom akademi, institut, näringens företag och anställda samt nationella och regionala aktörer som kan bidraga till VAD och HUR forskning och det regionala och nationella innovationssystemet kan stärkas för att öka Sveriges internationella konkurrenskraft som attraktiv besöksland. Processen; specifika korta utredningsupprag, hearing/möten med näringens organisationer och forskare, utlysning, regional dialog, en innovationsdag och webbforum för info och inspel samt remissomgång. Konsortiet bakom ansökan är Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, Visita, Hotell- och restaurangfacket, Svensk Turism AB, HUI Research AB, Region Dalarna samt Göteborg & Co. 17 av 74

18 Diarienummer VOIS Vård och Omsorg i InformationsSamhället Bidragsmottagare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB Per Olof Hedekvist, Genom att samla den breda nationella kompetens som finns inom ehälsa kommer den föreslagna strategiska agendan att främja en utveckling och förbättring av medborgarnas livskvalitet, samtidigt som den ekonomiska tillväxten och internationellt slagkraftiga kompetensen ökar. Med en samlad agenda, organiserad runt SP men grundad på samarbete mellan deltagande organisationer, kommer analyser, projektförslag och innovationer att kunna stödjas på ett dynamiskt och kostnadseffektivt sätt, med en närhet mellan problemägare och problemlösare. Dessutom kommer SP som centrum att förstärka långsiktigheten i satsningen. 18 av 74

19 Diarienummer SVERIGE SOM INTERNATIONELLT CENTRUM FÖR LIFE SCIENCE Bidragsmottagare Länsstyrelsen i Stockholms län Chris Heister, Sverige har en stark Life Science-tradition inom forskning, företagande och tillämpningar i hälso- och sjukvård. Detta har skapat innovationer inom läkemedel, medicinsk teknik, tjänster för hälsa mm. Life Science är en potentiellt kraftfull tillväxtmotor och genererar en viktig del av Sveriges export. Den globala Life Science-industrin genomgår betydande omställningar för att möta ökade kostnader och minskad produktivitet. Detta initiativ syftar till att ta fram en nationell agenda inom Life Science för att säkra Sveriges konkurrenskraft. Ett nationellt nytänkande och gränsöverskridande kraftsamling behövs för att Sverige ska vara en fortsatt viktig aktör. Satsning utgår initialt från de tre huvudregionerna, Skåne, Västra Götaland samt Stockholm Uppsala Sörmland. Här finns majoriteten av företag inom Life Science; huvuddelen av den medicinska forskningen, viktiga angränsande styrkeområden samt den högspecialiserade hälso- och sjukvården. I dessa regioner pågår också en stark struktur omvandling och drivkraften till att skapa förnyelse och samverkanssynergier är stor. Agendan avser vara en katalysator för denna förnyelse, där näringsliv samt hälso- och sjukvård har en central roll.stora insatser har gjorts och pågår för att stärka forskning och industri. Det är viktigt att bygga på forskning och industriell kompetens så att såväl tillväxt och exportinkomster som möjligheter för bättre hälsa för medborgare och patienter och minskade kostnader för hälso- och sjukvård kan skapas genom dessa satsningar. Visionen för agendan är att Säkra Sveriges kompetens, konkurrens- och attraktionskraft inom Life Science genom bättre förutsättningar för gränsöverskridande innovationer inom ffa hälsområdet. 19 av 74

20 Diarienummer Tjänsteinnovation - utveckling av strategisk forskningsagenda Bidragsmottagare Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum Staffan Movin, Vi vill skapa en strategisk innovationsagenda som verkar för att etablera en miljö för tjänsteinnovation som innebär att internationella företag etablerar service excellence centers i Sverige och att svenska företags och organisationers forsknings- och utvecklingsverksamhet ökar sitt samarbete med akademin. Genom att säkerställa strukturerad samverkan etablerar vi en struktur där värdet möjliggör långsiktig samverkan och fortsatt utveckling av svenska styrkeområden både inom akademin och i näringslivet.dessutom ska tjänsteinnovation som område etablera en tydlig förankring i utbildningssystemet och i kunskapstriangeln. Likväl som att stödja den omvandlingsprocess mot mer tjänsteorienterade verksamheter, som finns i dag i samhället och i näringslivet, exempelvis mot små och medelstora företag. Det är viktigt att små och medelstora företag, likväl som globala aktörer, inkluderas i miljön eftersom innovation och utveckling i dag sker över företagsgränser. Där både stora och små företag är involverade. Även organisationer inom den offentliga sektorn har i dag motsvarande tjänsteinnovationsutmaningar som företag. 20 av 74

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS

Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Strategiskt innovationsområde inom BIM och GIS Olle Samuelson IQ Samhällsbyggnad/OpenBIM Pontus Bengtson WSP/OpenBIM IQ Samhällsbyggnads roll och verksamhet Neutral nod och katalysator för sektorsövergripande

Läs mer

innovationsprogrammen STRATEGISKA INNOVATIONSOMRÅDEN

innovationsprogrammen STRATEGISKA INNOVATIONSOMRÅDEN Översikt av de strategiska innovationsprogrammen Dagens mål Ge er en översikt av vilka strategiska innovationsprogram som nu är beviljade och skapa en tydligare bild av syftet och målet med satsningen

Läs mer

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten

Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Vattenvisionen så tar vi tillsammans nästa steg Daniel Hellström, Svenskt Vatten Fortsatt arbete med Vattenvisionen: Nationell påverkansplattform för Horisont 2020 SIO ansökan Varför en Vattenplattform?

Läs mer

Politisk inriktning för Region Gävleborg

Politisk inriktning för Region Gävleborg Diarienr: RS 2016/293 Datum: 2016-04-27 Politisk inriktning för Region Gävleborg 2016-2019 Beslutad i regionfullmäktige Region Gävleborg 2016-04-27 diarienummer RS 2016/293 Politisk inriktning 2016-2019

Läs mer

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet

Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet Diarienr 2014-007361 Utlysningsbeskrivning strategiska innovationsagendor Utlysning om stöd för strategiska innovationsagendor inom energi- och klimatområdet 2015-09-21 2015-11-12 Beslutsdatum 2015-09-18

Läs mer

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området

Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Bioekonomi Nationella processer och strategier inom området Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Fossilfritt Sverige Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogsprogrammet

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07

VINNOVA. Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 VINNOVA Sveriges innovationsmyndighet INFORMATION 1 VI 2014:07 Kort om oss Så fördelas pengarna Vad vi erbjuder Vi investerar 2,7 MILJARDER KRONOR varje år i runt 2400 FORSKNINGS- OCH INNOVATIONSPROJEKT.

Läs mer

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda

Initiativ för att stärka handeln. En strategisk forskningsagenda Initiativ för att stärka handeln En strategisk forskningsagenda Om Handelsrådet Handelsrådet är en kollektivavtalsstiftelse med övergripande syfte att förena parterna inom handeln i en strävan att stärka

Läs mer

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt

Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt LIGHTer inbjuder till Informationsträff om LIGHTer första officiella utlysning Lättvikt stärker svensk konkurrenskraft Tema: industriförankrade utvecklingsprojekt Uppstartsmöte om EULIGHTer En påverkansplattform

Läs mer

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare

I Sverige finns flera världsledande fordonstillverkare FFI Transporter, mobilitet och tillgänglighet har stor betydelse för livskvalitet och tillväxt. För en fortsatt positiv samhällsutveckling måste transportlösningarna även vara säkra och miljömässigt hållbara.

Läs mer

Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1

Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1 Strategisk forsknings- och innovationsagenda Sverige som internationellt centrum för life science (SILS) 1 Vad betyder SILS-agendan för dig? Du som företagare får bättre tillgång till forskningsresurser

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt.

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten.

Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten. Västra Götalandsregionens arbete med internationella FoIsamarbeten En ledande industriregion Ett uttalat politiskt mål att Västra Götaland är och fortsatt ska vara en ledande industriregion Industrin har

Läs mer

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt

Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt Genus och innovation Trender, Teori, Tillväxt 15 nov 2012 Malin Lindberg, forskare vid Luleå tekniska universitet Ny politik för tillväxt & innovation Globalt (OECD) Europa (EU2020) Sverige (SNIS) Regionalt

Läs mer

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation

Vi 2013:20. Programöversikt Stöd till forskning och innovation vinnova INFORMATION Vi 2013:20 Programöversikt 2014 Stöd till forskning och innovation Program och utlysningar 2014 VINNOVA driver program för att stärka innovationskraften i Sverige. Programmen har olika

Läs mer

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet

Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet Utgångspunkter för framtagandet av en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Tidplan och process Arbetsgrupp N-dep Intern beredning Dialog med intressenter Beslut JUN AUG SEPT OKT NOV DEC Industrisamtal

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

Endast för egen användning av medlemmar i Advisory Board KFSK

Endast för egen användning av medlemmar i Advisory Board KFSK Endast för egen användning av medlemmar i Advisory Board KFSK Smart Built Environment Välkomna! Programmet börjar kl 10.30 #smartbuilt Ronny Andersson Chef FoI Cementa Adj. Professor LTH #smartbuilt Ronny

Läs mer

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation

Version Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation ÖSTERGÖTLAND EN VÄRDESKAPANDE REGION 1. Uppdraget Gruppens uppdrag var att för området Tillväxt och Innovation 2. Arbetet 1. Inventera nuläget (vad är gjort hittills och varför, gällande strategier och

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Smart industri - En nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Christina Nordin Avdelningschef Näringsliv och villkor Industrins betydelse för tillväxt, samhällsutveckling och välstånd i förnyat fokus Industrin

Läs mer

Agenda Bioraffinaderi / Grön Agenda

Agenda Bioraffinaderi / Grön Agenda Agenda Bioraffinaderi / Grön Agenda Samverkan för ett branschöverskridande bioraffinaderi-koncept Projektledning: Lunds Universitet, Bioteknik och SP Energiteknik, Göteborg. Övriga medverkande: Bioraffinaderi-konceptet

Läs mer

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE

SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE SMARTARE ELEKTRONIKSYSTEM FÖR SVERIGE STRATEGISKT INNOVATIONSPROGRAM SUMMIT TEKNISKA MUSEET 2014-09-25 Övergripande mål Hållbar tillväxt i Sverige. Vi vill ÅTERINDUSTRIALISERA Sverige Effektlogik Förutsättningar

Läs mer

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb

Näringslivsprogram Tillsammans mot nya jobb Näringslivsprogram 2017 Tillsammans mot 70 000 nya jobb Näringslivsprogram 2017 Inledning Näringslivsprogrammet beskriver Uppsala kommuns långsiktiga näringslivsarbete och är ett kommunövergripande styrdokument.

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 %

Svenska staten. Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! 100 % 60 % 42 % 29 % Peter Holmstedt VD Svenska staten 100 % 60 % 42 % 29 % Forskning, utveckling och innovation för hållbara lösningar! Automation och industriella processer Bioraffinaderi, bioenergi och nya biomaterial Samhällsbyggnad

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB

Smart industri. en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige. Näringsdepartementet. Foto: ABB Smart industri en nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Foto: ABB Industrin är större än de producerande företagen Insatsproduktion Företagstjänster Transporter Finansiering Industriföretag 550 000

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Anpassa sidfoten 1. Klicka Sidhuvu Infoga. Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen.

Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Vår verksamhet 2007 Vision: Triple Steelix skall med stålet som bas verka för ökad tillväxt och attraktionskraft i Bergslagen. Underlättar för innovationer och nytänkande Det är i mötet mellan olika kompetenser

Läs mer

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige

Uppdrag att etablera en funktion för Testbädd Sverige Regeringen Proj. n r VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM A k 2017-05- 1 2 Regeringsbeslut I 3 2017-05-04 N2017/03280/IFK Näringsdepartementet D/Dnr 2QIT-02nt-l Verket för innovationssystem 101 58 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Politiska initiativ med bäring på bioekonomi KSLA 12 dec

Politiska initiativ med bäring på bioekonomi KSLA 12 dec Politiska initiativ med bäring på bioekonomi KSLA 12 dec Christina Nordin Avdelningschef Fossilfritt Sverige! Samverkansprogrammet cirkulär och biobaserad ekonomi Nationella skogprogrammet Smart industri

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Plattform för Strategi 2020

Plattform för Strategi 2020 HIG-STYR 2016/146 Högskolan i Gävle Plattform för Strategi 2020 VERKSAMHETSIDÉ Högskolan i Gävle sätter människan i centrum och utvecklar kunskapen om en hållbar livsmiljö VISION Högskolan i Gävle har

Läs mer

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion

SUMMERING STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND Remissversion SUMMERING VÄSTRA GÖTALAND 2020 STRATEGI FÖR TILLVÄXT OCH UTVECKLING I VÄSTRA GÖTALAND 2014-2020 Remissversion Strategin gäller för Västra Götaland. Den är framtagen i samverkan mellan Västra Götalandsregionen

Läs mer

Strategiska innovationsområden

Strategiska innovationsområden Strategiska innovationsområden 5 mars 2013 Bild 1 Program 10.00 11.00 Presentation 11.00 12.00 Öppna frågor Bild 2 1 SIO syftet med satsningen Utlysning SIOprogram Utlysning nya agendor inom SIO Vad vi

Läs mer

IQ Samhällsbyggnad - föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Eva Schelin VD

IQ Samhällsbyggnad - föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet. Eva Schelin VD IQ Samhällsbyggnad - föreningen för innovation och kvalitet inom samhällsbyggandet Eva Schelin VD IQ Samhällsbyggnads medlemmar IQ Samhällsbyggnads roll och verksamhet Neutral nod och katalysator för sektorsövergripande

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden Gruv- och mineralforskning och innovation då, nu och i framtiden Margareta Groth VINNOVA Bild 1 Bild 2 Då: Strategiskt gruvforskningsprogram - effekter? FoU med internationell konkurrenskraft Överträffar

Läs mer

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011

Klusterutveckling. Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Klusterutveckling Reglab Årskonferens, workshop 2 februari 2011 Samverkan kring kluster 4Kluster för Innovation och Tillväxt VINNOVA och Tillväxtverket 4Kluster för Regional Utveckling Region Dalarna 4Lärprojektet

Läs mer

- ett västsvenskt perspektiv

- ett västsvenskt perspektiv Nya möjligheter för små och medelstora företag - ett västsvenskt perspektiv Informationsdag, VINNOVA 27 november 2009 Helena L Nilsson, Enhetschef, h FoU, Regional utveckling 1 Näringslivets satsning på

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms)

Turismkonsumtionen. ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 1 Turismkonsumtionen ca 300 miljarder kronor 2,7 procent av BNP ca 170 000 sysselsatta ca 120 miljarder i exportvärde (ca 17 miljarder i moms) SOU 2017:95 2 Besöksnäringen inte en bransch utan

Läs mer

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta

Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Forsknings- och innovationsrådets vision och vägkarta Finland 2030: Världens mest attraktiva och kunniga försöks- och innovationsmiljö Finland är ett tryggt land som förnyar sig och bryr sig om, där livskvaliteten

Läs mer

VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering. Jens.vonAxelson@VINNOVA.se

VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering. Jens.vonAxelson@VINNOVA.se VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering Jens.vonAxelson@VINNOVA.se Vad gör vi? Investeringar i forskning och innovation Vi ser till att forskning kommer till nytta och är relevant för samhället! Horisont

Läs mer

Forskningspropositionen 2016/17:50 Kunskap i samverkan

Forskningspropositionen 2016/17:50 Kunskap i samverkan Forskningspropositionen 2016/17:50 Kunskap i samverkan KSLA 2016-12-09 Ingrid Petersson Generaldirektör Formas Formas Forskningsrådet för hållbar utveckling Miljö Areella näringar Samhällsbyggnad Vetenskaplig

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Östra Mellansverige SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 1 Analys s.9, Processen kring programframtagandet: I partnerskapet ingår den offentliga, ideella

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vår budskapsplattform

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vår budskapsplattform Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vår budskapsplattform Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Resultatet av forsknings- och innovationspropositionen och FoIstrategin för en En biobaserad samhällsekonomi

Resultatet av forsknings- och innovationspropositionen och FoIstrategin för en En biobaserad samhällsekonomi Resultatet av forsknings- och innovationspropositionen och FoIstrategin för en En biobaserad samhällsekonomi Anna Ledin, huvudsekreterare Forskningsrådet Formas Regeringsuppdrag: Forsknings- och innovationsstrategi

Läs mer

Smart Built Environment

Smart Built Environment Smart Built Environment Vad är Smart Built Environment? Ett av 16 strategiska innovationsprogram för svensk konkurrenskraft Ett 12-årigt strategiskt FoI-program 100 + 100 Mkr för en startperiod till och

Läs mer

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source

Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet. RE:Source Kort beskrivning av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source 2016 2018 Vad är RE:Source? RE:Source är ett nationellt strategiskt innovationsprogram inom området resurs- och avfallshantering. Medlemmar

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

ICT-BIM för bättre processer och produkter

ICT-BIM för bättre processer och produkter ICT-BIM för bättre processer och produkter Workshop 2013-01-22 PhD Olle Samuelson IQ Samhällsbyggnad neutral nod och katalysator för sektorsövergripande frågor Samverka och påverka! Främja forskning, innovation

Läs mer

Smartare Elektroniksystem för Sverige. - en enad Forsknings- och Innovationsagenda

Smartare Elektroniksystem för Sverige. - en enad Forsknings- och Innovationsagenda Smartare Elektroniksystem för Sverige - en enad Forsknings- och Innovationsagenda 1 Sverige - Industriland, Elektronikindustriland i VÄRLDSKLASS! Telekom Automotive Energi & Miljö Säkerhet, Försvar Gruva,

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010

VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 VARUMÄRKESPLATTFORM 2010 Introduktion 5 Bakgrund 6 Vision 7 Förflyttning 8 Löften 9 Positionering 10 Målgrupper 11 Känsla 12 Kärnvärden 14 INNEHÅLL INTRODUKTION Göteborgs hamn grundades år 1620 och är

Läs mer

SME. Processindustriell IT och Automation. Förmåga. Utlysningen Hösten Öppen 9 Juni 22 Sept. INNOVATIONER. S-kurvan. Utrusta.

SME. Processindustriell IT och Automation. Förmåga. Utlysningen Hösten Öppen 9 Juni 22 Sept. INNOVATIONER. S-kurvan. Utrusta. PiiA Värdekjedjor Utrusta INNOVATIONER Konkurrenskraft Processindustri Processindustriell IT och Automation Produkter och tjänster SME S-kurvan Långsiktiga miljöer Tempo 2020 Förmåga Affärsmodeller Uthållighet

Läs mer

Godstransportstrategi. Västra Götaland

Godstransportstrategi. Västra Götaland Godstransportstrategi Västra Götaland 2015-06-12 Vårt uppdrag Underlag till en godsstrategi Ett arbete i flera steg Sammanställa och konkretisera befintliga mål och visioner inom godstransprotområdet i

Läs mer

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet

StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet StrAtegi FÖr Arbetet med Sverigebilden i utlandet Strategi för arbetet med Sverigebilden i utlandet Arbetet med Sverigebilden i utlandet Sverige är ett land med gott rykte, men världen förändras i snabb

Läs mer

kraftsamling för miljö, energi och hållbara

kraftsamling för miljö, energi och hållbara kraftsamling för miljö, energi och hållbara transportlösningar Game seminarium 13 oktober 2009 Västsvenska satsningar på framtidens energi- och miljöteknik Bertil Törsäter Två ansvarsområden Tillväxt och

Läs mer

en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan

en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan en dialog och strategi för en stark ekonomi och minskad klimatpåverkan Det Goda livet Vision Västra Götaland Hållbar utveckling 5 FOKUSOMRÅDEN EKONOMI 4 PERSPEKTIV 1. Den gemensamma regionen 2. Jämställdhet

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration

Kommunstyrelsens handling nr 31/2014. INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete. Tillväxt och integration INTERNATIONELL STRATEGI Katrineholms kommuns internationella arbete Tillväxt och integration Katrineholm Läge för liv & lust Vision 2025: I Katrineholm är lust den drivande kraften för skapande och utveckling

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Männen, malmen och jakten på kvinnorna

Männen, malmen och jakten på kvinnorna Foto Boliden Männen, malmen och jakten på kvinnorna Ett kritiskt genusperspektiv på gruvnäringens utveckling för framtida konkurrenskraft Eira Andersson, bit. Lektor Arbetsvetenskap, Genus och teknik Luleå

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning

Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning Informationsmöte VINNVÄXT skissutlysning 24 mars 2015 Rebecka Engström Lars-Gunnar Larsson VINNOVA är Sveriges innovationsmyndighet VINNOVA utvecklar Sveriges innovationskraft för hållbar tillväxt Koppla

Läs mer

Innovation för ett attraktivare Sverige

Innovation för ett attraktivare Sverige VINNOVA INFORMATION VI 2016:06 Innovation för ett attraktivare Sverige Sammanfattning Här presenterar vi en sammanfattning av Vinnovas förslag inför regeringens kommande proposition för forskning, innovation

Läs mer

Innovationskraft i hela landet

Innovationskraft i hela landet Innovationskraft i hela landet Forum för hållbar regional tillväxt 19 maj 2017 Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht Näringsdepartementet 1 Foto: Julia Sjöberg/Folio Det ska vara attraktivt att bo och jobba

Läs mer

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020

Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 UTLYSNING 1 (13) Datum Diarienummer 2015-04-23 2014-00985 Reviderad Nationella påverkansplattformar för ökat deltagande i Horisont 2020 En utlysning inom programmet för ökad EU-samverkan 2 (13) 1 Finansiärerna

Läs mer

Smart Built Environment

Smart Built Environment Smart Built Environment Digitaliseringen som drivkraft för samhällsbyggandets förändring Den största enskilda satsningen inom samhällsbyggande någonsin Vad är Smart Built Environment? Ett av 16 strategiska

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014

Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Presentation av projektet Östra sjukhuset framtidens hållbara sjukhusområde 5 feb 2014 Västra Götalandsregionen Östra sjukhuset Byggnadsplan 2011 Framtidens hållbara sjukhusområde Hållbar samhällsutveckling

Läs mer

Industriell plattform för leverantörer

Industriell plattform för leverantörer Industriell plattform för leverantörer Handlingsplan 2013-2015 Beslutad 2013-06-04 Bilagor: 1. Aktivitetsplan inkl. tidsplan och ansvarsfördelning 2. Budget 3. Riskanalys Bakgrund Handlingsplanen tar sin

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Övre Norrland SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 39, Kapital: En grundläggande förutsättning för tillväxtmöjligheterna i en region är en

Läs mer

De gröna frågorna i årets forskningsproposition

De gröna frågorna i årets forskningsproposition De gröna frågorna i årets forskningsproposition Kopplingen till det nationella skogsprogrammet (och Skogforsk) Göran Örlander, ordförande, Skogforsk Kort om Skogforsk Skogsbruket och staten i samverkan

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige

Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Finansiering av forskning och utveckling vilka möjligheter för företag? Susanna Kindberg Smart Industri Nyindustrialiseringsstrategi för Sverige Industri 4.0 Ta tillvara på digitaliseringens möjligheter.

Läs mer

Länsstyrelsens länsuppdrag

Länsstyrelsens länsuppdrag Uppgradering av RUP Länsstyrelsens länsuppdrag I startblocken mot nästa programperiod Ny strategi med vissa kvantitativa mål blir styrande Dialogmöten Innovation och förnyelse Tillgänglighet Kompetensförsörjning

Läs mer

Vision och övergripande mål 2010-2015

Vision och övergripande mål 2010-2015 Vision och övergripande mål 2010-2015 Beslut: Högskolestyrelsen, 2009-12-17 Revidering: - Dnr: DUC 2009/1139/10 Gäller fr o m: 2010-01-01 Ersätter: Dalauniversitetet akademi och yrkesliv i partnerskap.

Läs mer

En strategi för vårt långsiktiga arbete

En strategi för vårt långsiktiga arbete 161102/Aslög Odmark En strategi för vårt långsiktiga arbete Strategin talar om hur vi ska arbeta med våra kunder och deras behov, hur vi använder våra tre verktyg: kunskap, nätverk och finansiering och

Läs mer

Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen YTTRANDE. 2011-12-14 U2011/776/UH Utbildningsminister Jan Björklund Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm Luleå tekniska universitets underlag inför forsknings- och innovationspolitiska propositionen

Läs mer

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling

Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Koncernkontoret Avdelning regional utveckling Magnus Jörgel Näringslivsutvecklare 0706-676208 Magnus.jorgel@skane.se PM Datum 2014-01-23 Dnr 1301845 1 (5) Utveckling av den Internationella Innovationsstrategin

Läs mer

Europeiska och regionala prioriteringar

Europeiska och regionala prioriteringar www.regionvasterbotten.se och regionala prioriteringar NS forum 2014 05 06 www.regionvasterbotten.se Regionala prioriteringar Regionala och prioriteringar samspelar! Norrbottens och Västerbottens regionala

Läs mer

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304

28 DestinationHalland beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende 28 RS 2015-09-23 28 DestinationHalland2020 - beslut om medfinansiering av EU-projekt RS150304 Ärende Projektet syfte är att skapa en attraktiv och innovativ samverkansarena för utveckling av den

Läs mer