Beviljade ansökningar till utlysningen Strategiska forsknings- och innovationsagendor, 2012

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Beviljade ansökningar till utlysningen Strategiska forsknings- och innovationsagendor, 2012"

Transkript

1 utlysningen Strategiska forsknings- och innovationsagendor, 2012 VINNOVA, Stockholm, Mäster Samuelsgatan 56. Tel: ,

2 Diarienummer NRIA Flyg 2013 Bidragsmottagare FÖRENINGEN SVENSKT FLYG INTRESSEAKTIEBOLAG Gunnar Linn, En innovation definieras som ett nytänkande som resulterar i en produkt eller tjänst på marknaden. Den planerade strategiska forsknings- och innovationsagendan för flygområdet, NRIA Flyg 2013, inkluderar därför hela innovationssystemet och dess aktörer, från grundforskning till marknad. Framtagningen av agendan utgör ett forum där aktörskonstellationen kan analysera hela innovationssystemet och skapa samsyn utifrån gällande förutsättningar, samt utveckla synergi och samverkan med andra nationella och internationella agendor. Det ger möjlighet för politiker och finansiärer att få en helhetsbild över olika innovationssystem och deras samverkan. En forsknings- och innovationsagenda är ett levande dokument; NRIA Flyg 2013 handlar om en anpassning och uppdatering av den existerande agendan inom flygområdet, NRA Flyg 2010 och dess addendum 2011:1, till nya villkor i en föränderlig värld: nya militära samverkansmöjligheter, globalisering, konsolidering mellan aktörer. Agendan förväntas bidra till att förstärka det svenska innovationssystemet genom utvecklade stärkta kompetenskedjor från grundforskning till marknad, inklusive deltagande av teknologiintensiva och produktionsintensiva SMF. Med nämnda förnyelseområden som bas ska en nationell strategi tas fram som ger ökat svenskt teknologiövertag och stark position i ett internationellt perspektiv. 2 av 74

3 Diarienummer FoI Industriellt byggande Bidragsmottagare Luleå tekniska universitet Lars Stehn, Inom området Industriellt byggande, som är en processinnovation baserat på en produktifiering av byggandet, finns nu ett starkt Svensk innovationsområde som vi kallar Lean Wood Engineering (LWE). Produktifiering innebär framtagandet av hus baserat på prefabricering som i mångt liknar bilindustrins plattformtänkande. Industristrukturen består främst av SME uppbackade av ett starkt nätverk av samverkande högskolor som genom integrationen av affärs- process och teknikutveckling enats och samsas tvärvetenskapligt. För att utveckla detta styrkeområde behövs det att Stora svenska bygg och träföretags ges fortsatt möjlighet att arbeta med kunder (som inom husbyggandet är fastighetsägare/byggherrar) dels som lokomotiv och dörröppnare på en internationell marknad (vilket SME inte klarar på egen hand) dels för att ta ökad marknad i Sverige /Norden. Det som kan åstadkommas är då starkare export av svensk teknologi som har en bra potential att möta krav och efterfrågan på low carbon technologies som i botten byggs upp av att ekologisk och ekonomisk hållbarhet åstadkoms med den systemlösning som industriellt träbyggande innebär. Framväxandet av nya process- och produktinnovationer har tagit fart men har ännu en bit att gå. Vi vill därför skapa en FoI-plattform där målet är att skapa innovationer som knyter samman byggare, materialleverantör och fastghetsägare (kunder). Grundpelarna är:1) innovationer skapas i öppen samproduktion mellan aktörer i värdekedjan, 2) långsiktiga innovationer skapas då affärer, teknik och processer adresseras på ett integrerat sätt och 3) innovationer skapas då akademi och industri och dess kunder samverkar. 3 av 74

4 Diarienummer Att bryta malm och könsmönster - En genusmedveten och hållbar strategisk F&I-agenda för den svenska gruvsektorn Bidragsmottagare Luleå tekniska universitet Ylva Fältholm, Den svenska gruvnäringen präglas av ett stort ekonomiskt uppsving samtidigt som Luleå tekniska universitet etablerat sig som Europas ledande gruvuniversitet. Tillsammans med andra aktörer i samhället bildar man ett ledande innovationssystem. Detta innovationssystem står dock inför en rad utmaningar, som t.ex. kompetensförsörjnings- och rekryteringsproblem, utarmade gruvsamhällen som ska rustas upp och omstruktureras samt icke jämställda, könsmärkta arbeten, organisationer och innovationspolitiska satsningar. Målet med detta projekt är att utveckla en genusmedveten forsknings- och innovationsagenda inom gruvsektorn som syftar till att skapa mer jämställda innovationssystem och därmed bidra till en både socialt hållbar och internationellt konkurrenskraftig utveckling för den svenska gruvsektorn. Denna agenda ska också bidra till att etablera genus och jämställdhet i gruvsektorn som ett svenskt styrkeområde. Agendan, ett resultat av interaktivt samarbete mellan projektteamet, gruvforskare och aktörer från bl. a. LKAB, Boliden AB, Northland Resources och Länsstyrelsen, kommer att bestå av en bruttolista med tentativa projekt som innovationssystemet har behov av. Projekten kan komma att handla om metoder för ökad genusmedvetenhet i sektorns innovationssystem, om jämställdhetsarbete i mansdominerade organisationer, om strategisk kompetensförsörjning, organisations- och kulturförändringsarbete och om metoder för att arbeta med socialt hållbar utveckling, mångfald och gränsöverskridande entreprenörskap. Metoden att ta fram agendan är, vid sidan av själva agendan, i sig ett generiskt resultat, som kan tillämpas i andra svenska styrkeområden, t.ex. inom skogsbrukets innovationssystem. 4 av 74

5 Diarienummer Den elektroniska motorvägen från bygge till hygge Bidragsmottagare Luleå tekniska universitet Thomas Lundmark, Trä är en förnybar och nationell resurs med stora miljömässiga, tekniska och estetiska fördelar som ska användas för att skapa tillväxt, sysselsättning och hållbar utveckling i vårt land.i Sverige finns ca 8000 företag inom sektorn trärelaterade produkter. Den omsätter 98 mil-jarder kronor och har anställda. Exportvärdet uppgår till ca 47 miljarder kronor. En alltför stor andel av träråvaran lämnar dock landet i form av bräder och plank på grund av en i många fall svag integration framåt i värdekedjan.rätt träbit på rätt plats har varit en vision och ett mål under lång tid inom träindustrin. Denna vision börjar nu vara möjlig att förverkliga tack vare den allmänna tekniska utvecklingen framförallt inom mätteknik och IKTområdet.Agendans strategi är att åstadkomma en förnyelse av den svenska träindustrin genom att systematiskt nyttja de senaste landvinningarna inom mätteknik, informations och kommunikationsteknik samt modern materialteknik för förbättrad funktionalitet beträffande t.ex. beständighet, brand osv. Genom detta branschöverskridande samarbete med träindustrin som lokomotiv kommer den globala konkurrenskraften stärkas hos den svenska träindustrin och dess underleverantörer av varor, utrustning och tjänster t.ex. skogsmaskintillverkare, tillverkare av maskiner och styrutrustning. 5 av 74

6 Diarienummer Belysningssamhället 2020 Bidragsmottagare Lunds universitet Lars Montelius, Belysning har de senaste decennierna ansetts vara en billig bruksvara. Den elektro-optiska tekniken och ICT har nu nått en sådan utvecklingsnivå att det är möjligt att skapa mångsidiga dynamiskt, situations- och användaranpassade ljus. Belysningssektorn påverkas av en kraftig förändringsvåg. De som satsar på att växla upp nyttan av de nya möjligheterna, t.ex. för att skapa bättre vård-, sjukhus-, skol- och trafikmiljöer har mycket att vinna. Hållbarhetsmässigt kan länder vinna mycket genom att individer presterar, utvecklas och mår bättre i funktionella, stimulerande och harmoniska ljusmiljöer, som t.ex. förbättrar de pedagogiska resultaten och minskar stresskänslan i skolor och förskolor. Affärsmässigt finns det enorma möjligheter för innovativ utveckling som tar fasta på kundernas behov av en verkligt bra belysning. Sverige har ledande forskning om LED-teknik, unik flervetenskaplig belysningsforskning och en stark tradition av helhetsmässig miljöanalys och hållbar utveckling. En viktig aspekt är att det är viktigt att undvika alla former av oljus, främst för att ljusmiljöerna skall bli bättre och även för att spara energi. Sverige har en tradition av öppen dialog och systemtänkande som ger goda förutsättningar för att svensk industri kan få en ledande roll inom belysningsteknik och dra nytta av den nya förståelsen av rätt belysning, på rätt plats, vid rätt tidpunkt. 6 av 74

7 Diarienummer Grön Agenda -Innovativ branschsamverkan för lignocellulosabaserade produkter och uthållig teknikutveckling Bidragsmottagare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB Jessica Algehed, Bioraffinaderier möjliggör en ny våg av framgång och utveckling likt den man historiskt haft inom skogs- och kemiindustrin. Sverige ligger idag i framkant med moderna produktionsanläggningar, starka leverantörer av teknik och utrustning samt framstående forskningsaktörer. Bygger vi på dessa styrkor kan vi som nation ta initiativ inom området och stärka vår internationella konkurrenskraft. Det finns en betydande marknadspotential i biobaserade produkter som kan komma att vara av stor betydelse för Sveriges ekonomi om den förverkligas. Framväxten av en ny bioraffinaderisektor kräver att en radikal strukturomvandling av den svenska industrin initieras och hanteras på ett bra sätt. För en lyckad strukturomvandling är branschöverskridande samverkan essentiellt. Samverkan bidrar bland annat till ökad flexibilitet, riskdelning, synergier, bättre tillgång till expertis och kapital, etc.visionen för detta agendaarbete är att identifiera de insatser av teknisk, systemanalytisk och marknadsorienterad karaktär som krävs för att Sverige effektivare skall kunna påbörja genomföra en strukturomvandling av inhemsk processindustrin och skapa en ledande bioraffinaderisektor, som levererar lignocellulosabaserade produkter med höga förädlingsvärden i en framväxande bioekonomi. Syftet med agendan är att den ska både stärka och komplettera de nationella forskningsagendor som idag utarbetas branschvis. Målsättningen är att identifiera synergier mellan branscher samt satsningar och projekt som bidrar till att utveckling och kommersialisering av nya produkter baserade på lignocellulosa med högt förädlingsvärde kan påskyndas och effektiviseras. 7 av 74

8 Diarienummer Välfärdens material från uthållig skogsråvara Bidragsmottagare Södra Skogsägarna ekonomisk förening Mats Wallin, Målet är att ta fram en strategisk FoI-agenda för Välfärdens material från uthållig skogsråvara. Med välfärdens material avser vi material till en bred grupp konsumentprodukter som används för att förenkla livet i vardagen runt om i världen. Med uthållig skogsråvara menar vi en omställning från fossila råvaror till grön tillväxt. Förpackningar, blöjor och textil ingår i de konsumentprodukter som vi använder dagligen och som vi i många länder anser vara en självklarhet både i privata och offentliga sammanhang. Produktionen idag innebär enorma materialflöden som dessvärre till en stor del baseras på begränsade resurser såsom fossila råvaror. Om materialflödena anpassas till en uthållig råvara, effektiva förädlingsprocesser och en genomtänkt återvinningsprocess kan vi inte bara vinna en konkurrenskraftig grön tillväxt utan också bidra till en minskad klimatbelastning.södra startade redan 2005 ett forskningsnätverk med Chalmers som 2008 utvidgades med två värdekedjeprojekt och företagen Korsnäs, SCA och Tetra Pak. Södra är därför väl lämpat för att leda framtagandet av denna agenda. Nu står vi inför nya utmaningar som behöver lösas för att komma fram till kommersiell produktion av de nya materialen och produkterna. En lärdom är att det inte räcker med att bara utveckla det ursprungliga materialet för att det ska komma till användning. Det är ofta hela värdekedjan, tillverkningsprocesser, maskinutrustning, återvinning, regler och bestämmelser som behöver omarbetas. Detta är något som berör alla innovationsprocesser och behöver ofta ett branschöverskridande upplägg. Med detta upplägg avser vi att attrahera nya partners såväl akademiska som inom fordons-, plast- och byggindustrin. 8 av 74

9 Diarienummer Hjärnkraft Bidragsmottagare Jernkontoret Maria Engholm, Den industriella och tekniska sektorn har länge varit och är fortfarande pulsådern i svensk ekonomi. Men den ställs inför stora framtida utmaningar inte minst i en hårdnande internationell konkurrens. Samtidigt som investeringstakten i industrin är fortsatt hög, finns tendenser till en strukturomvandling där både produktion och strategiska funktioner flyttar från Sverige. Behovet av att stärka och utveckla de gränsöverskridande samarbetena mellan olika branscher i värdekedjan, samt mellan företag, akademi och samhälle ökar. Triple Steelix (TS) har på kort tid utvecklats till att bli en erkänd neutral plattform och arena för sådan samverkan, för 700 små och medelstora företag, sju stålproducerande företag, kommuner, universitet och offentliga aktörer. Verksamheten har sin bas i Bergslagen men TS arbetar idag i allt större utsträckning på den nationella nivån och de internationella kontakterna ökar.målet med handlingsplanen är att utforma en strategisk agenda för forskning och innovation i syfte att förnya och utveckla det svenska styrkeområdet stål och verkstad, med tillhörande tjänster och service. Arbetet ska ta sin utgångspunkten i de bransch- och gränsöverskridande utvecklingsprocesserna, dvs, klusterinitiativets kärnverksamhet. Det förestående arbetet kommer på olika sätt att beröra alla branscher i värdekedjan från gruvindustri, processindustri till produktion av produkter och tjänster, vilket innebär att ett nära samarbete med angränsande aktörer på nationell nivå kommer att etableras. Målgrupp är aktiva och engagerade företag med Triple Steelix neutrala samverkansplattform som bas, kompletterat med nationella och internationella samarbetspartners. 9 av 74

10 Diarienummer Strategisk forsknings- och innovationsagenda för mjukvaruutveckling Bidragsmottagare SICS, Swedish Institute of Computer Science AB Jakob Axelsson, Mjukvaruutveckling utgör en allt viktigare beståndsdel i innovation, produktion och tjänster för såväl privata som offentliga aktörer. Effektiv mjukvaruutveckling med hög kvalitet, produktivitet och kommersiell träffsäkerhet är avgörande för svensk industris konkurrenskraft. Mjukvaruutveckling är ett område som på ett nästan unikt sätt är branchöverskridande vilket gör att en nationell kraftsamling skulle stärka hela Sveriges möjligheter att ligga i framkant av utvecklingen och väsentligt öka Sveriges exportmöjligheter. Mjukvaruutveckling är den motor som förnyar många värdekedjor genom ökad IT-fiering av tjänster och affärsprocesser vilket öppnar möjligheter för nya snabbväxande företag med bas i Sverige som t ex Klarna och Spotify. Swedsoft i samverkan med representanter för industri, forskningsinstitut, akademi och offentlig sektor avser att utarbeta en strategisk forsknings- och innovationsagenda för mjukvarauutveckling som skall ligga till grund för en långsiktig satsning för att Sverige skall behålla och stärka sin världsledande ställning på området. 10 av 74

11 Diarienummer Kapacitet i Järnvägstrafiken Bidragsmottagare Linköpings universitet Martin Joborn, Väl fungerande godstransporter på järnväg är vitalt för många av Sveriges starkaste exportindustrier. Likaså är persontransporter och pendlingsmöjligheter via järnväg allt viktigare för att utnyttja Sveriges kompetens och arbetskraft på bästa sätt. Många godstransportörer och passagerare kan vittna om att järnvägen är viktig, men att dess funktion ofta hänger på en allt för skör tråd, vilket också Kapacitetsutredningen bekräftar. En nyckel till kostnadseffektiva förbättringar är att befintliga och framtida resurser utnyttjas på bästa möjliga sätt, vilket uppnås genom en god planering och styrning av järnvägstrafiken. Trafikverket har tillsammans med 6 forskningsparter och 5 näringslivsparter redan tagit initiativet till att etablera ett långsiktigt samverkan för att säkra framtida utveckling av forskning och innovationer inom järnvägstrafikområdet. Arbetsnamn på samverkan är branschprogram Kapacitet i järnvägstrafiken och planeras att starta verksamheten under Som ett led i etableringen, och det som föreliggande projekt syftar till, bör en långsiktig agenda för forskning och innovation tas fram. Exempel på områden kan ingå i agendan är trafikering och infrastruktur, taktisk trafikplanering, operativ trafikstyrning och tågkörning, underhåll och trafik. Avsikten är att skapa en gemensam problem- och målbild med inspel från alla av järnvägstrafiken berörda parter. I arbetet kommer representanter för akademi, forskningsinstitut, myndighet, järnvägsoperatörer, godstransportörer, passagerare, storföretag, små och medelstora företag, branschorganisationer, och lokaltrafikbolag att ingå. 11 av 74

12 Diarienummer En nationell branschöverskridande lättviktsagenda - LIGHTer Bidragsmottagare Swerea SWECAST AB Stefan Gustafsson Ledell, Behovet av lättare produkter ökar inom många branscher och framförallt inom transportsektorn där minskad vikt omedelbart resulterar i minskade utsläpp av växthusgaser och fördelar för användare och operatörer i form av minskad energiförbrukning och ökad nyttolast. Sverige är en stark industrination med flera internationellt ledande företag, t ex flyg-, fordons- och båtbranscher. Nyttan av lättviktsteknik är också uppenbar i produkter inom verkstadsindustrin som handhållna verktyg och robotar, inom energigenerering och energitransport med exemplen vindkraftverk och isolatorer, inom byggsektorn med prefabricerade byggelement eller förstärkningsmaterial och slutligen sjukvården där proteser och lyfthjälpmedel effektiviseras om de görs lätta. En branschöverskridande lättviktsagenda är därför synnerligen motiverad. Utgående från LIGHTers breda intressentgrupp med drygt 60 intressenter och föreslagna struktur behöver Sverige, rikta sina utvecklings- och innovationsinsatser mot områden som kan ge Sverige ett teknologiövertag och svensk industri en konkurrensfördel på den globala marknaden. Agendan kommer att peka ut FoU områden där Sverige anses ha en möjlighet att kunna nygenerera teknologi, innovationer och tillväxt inom lättviktsområdet, peka ut områden där grundförutsättningarna inte finns på plats samt ge riktlinjer om hur fokuserade lättviktsområden bör utvecklas. Svensk industri har en unik chans att ligga i framkant och fortsätta utvecklas i hela leverantörs kedjan med en riktad och bred satsning på temat lättvikt. 12 av 74

13 Diarienummer Design för ökad konkurrenskraft Bidragsmottagare Stiftelsen Svensk Industridesign Eva-Karin Anderman, Design är ett svenskt styrkeområde med stolta industridesigntraditioner som fortfarande ger eko i omvärlden. Till detta kan vi idag lägga framstående designbyråer som utvecklar tjänster och designlösningar till internationella marknader. Design handlar om att bära användarperspektivet och sätta behoven i centrum och utveckla utifrån det, att knyta samman touchpoints till det som kunderna och användarna vill ha. För att tydliggöra vikten av designprocessen för svensk konkurrenskraft, oavsett bransch eller sektor krävs ett strategiskt visionärt arbete där en gemensam framtida vision kan formuleras. Projektet skall under hösten 2012 skapa ett advisory board inom området design där SVID tillsammans med forskare, designföretag, designchefer, affärsutvecklingschefer skall utverka hur en nationell agenda för design som utvecklingskraft kan kommuniceras och vilka övergripande behov som finns och hur de behoven rymmas inom dagens innovationssystem samt vilka eventuella nya satsningar man tror skulle skapa konkurrenskraft. 13 av 74

14 Diarienummer Strategisk F&I agenda inom fordonselektronik Bidragsmottagare LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG Kent Eric Lång, Svensk fordonsindustri är en stor och betydelsefull del av svensk exportindustri. Elektronik och programvara svarar redan idag för 25% av produktkostnaden och 80% av innovationerna. Mängden programvara i fordonen ökar och komplexiteten likaså. Fordonsindustrins arbetssätt och produktarkitektur måste förändras och kan för detta använda erfarenheter från andra industrier med inbyggd elektronik såsom telekom som är ett annat svenskt styrkeområde. Det är en svaghet att få stora systemleverantör (Tier1) har större utvecklingscentra i Sverige. Däremot har många konsult- och programvaruföretag branschövergripande-och spetskompetens.svensk fordonsindustri ligger i framkanten av implementeringen de-facto-standarden Autosar. Vid fullt genomslag så har industrin gått från att mjukvarumässigt vara vertikalt organiserat till att vara horisontellt organiserat. Det öppnar en helt ny spelplan för att utveckla applikationsmjukvaror utanför nu befintlig affärsmodell. Här finns intressanta framtida möjligheter att skapa en ny svensk struktur av leverantörer.30 organisationer har redan startat ett samarbete för att stödja svenska aktörer i denna omvandling. Under 2012 kommer strategiska Roundtable Forum att genomföras. Målet är att åstadkomma förnyelse och omstrukturering av fordonsindustrin så att Sverige är attraktivt för:världsledande biltillverkareutvecklingscentra för globala systemleverantörerkonsulter inom system och programvara med världen som marknadnya specialiserade programvaruföretag I världsklass 14 av 74

15 Diarienummer En åldrande befolkning Bidragsmottagare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB Karin Wendin, Den långsiktiga visionen är att skapa ett hållbart samhälle och en hållbar tillvaro för den åldrande delen av befolkningen. Syftet är att skapa och utveckla ett lättillgängligt utbud av varor, tjänster och nätverk anpassade till nivåer och kvaliteter som önskas av de äldre. Dessa produkter ska kunna knyta ihop den komplexa situationen vad gäller ansvar och skydd samt kunna uppfylla personliga önskemål. Ett första steg är att bilda samverkansplattformar för att ta fram nya idéer där ansvarsfrågor inom och mellan olika innovationskedjor och ett helhetstänk är av vikt. Sikte tas på EU:s ramprogram Horizon 2020.Bakgrunden är att andelen äldre ökar stort, detta innebär stora utmaningar, men också möjligheter för samhälle, handel och företagande. Hälsofrågor och Quality of Life står i fokus med frågor som berör autonomi, såsom ett aktivt och oberoende liv. Gruppen äldre är stor och heterogen, de allra flesta mår bra och lever ett självständigt liv. Men det finns också de som är sköra och sjuka med stora hjälp- och vårdbehov. För att uppnå visionen är arbetet med forskningsagendan multidisciplinär för att kunna finna samspelseffekter. Arbetet fördelas på styrkeområdena: Life Science, Energi, Samhällsbyggnad, Informations- och Kommunikationsteknik, Risk och Säkerhet samt Transport. Områden som förstärker och samarbetar med varandra för att uppnå ett helhetsperspektiv. Inom resp. område finns forskare från SP-koncernen, aktörer från akademi, offentlig sektor och näringsliv. Nyckelpersonerna har kompletterande bakgrunder och tillhör olika typer av organisationer. 15 av 74

16 Diarienummer Ledarskap som strategisk resurs för innovation och tillväxt Bidragsmottagare STIFT CENTER FOR ADVANCED STUDIES IN LEADERSHIP Ingalill Holmberg, Visionen för denna strategiska agenda är att aktivt bidra till att göra ledarskap till en strategisk resurs för innovation och tillväxt i Sverige. Utgångspunkten är att den svenska ledarskapsmodellen bygger på ett fundament av värderingar och praktiker som redan i dagsläget utgör en strategisk resurs, men denna resurs behöver förnyas och förstärkas för att framgångsrikt möta internationella krav och den tilltagande globala konkurrensen. En viktig utmaning ligger i att hantera övergången från industriell verksamhetslogik till verksamhetslogiker som bygger på att kompetens och kunskap finns i huvudet på medarbetarna och där relationer som utvecklas i samarbeten (projekt, nätverk, allianser etc.) svarar för betydande delar av de värdeskapande aktiviteterna och processerna. Framtagningen av den strategiska agendan involverar med nödvändighet en rad olika samverkanspartners (internationella och nationella företag/organisationer, utbildningsorganisationer, konsulter, intresseorganisationer och forskare). Arbetet kommer att bedrivas i workshops, hearings och seminarier samt i arbetsgrupper med specifika uppdrag. Den strategiska agendan ska dels lägga grunden för en samordnade utbildningsinsatser, dels initiera och underlätta praktiskt förändrings- och utvecklingsarbete inom samhällets olika sektorer. Målet är att formulera en agenda som systematiskt bidrar till att utveckla ledarskapspraktiker som stärker intern dynamik, innovativitet och förändringsförmåga med utgångspunkt i värden som främjar och balanserar effektivitet, humanism och en hållbar utveckling. 16 av 74

17 Diarienummer Strategisk forsknings- och innovationsagenda för attraktiv besöksupplevelse & svensk besöksnäring Bidragsmottagare Besöksnäringens Forsknings- och Utvecklingsfond Stina Algotson, Besöksnäringen är en ny svensk basnäring som de senaste åren haft en betydande tillväxt ekonomiskt, i exportvärde och sysselsättningsrelat. Näringen är även intressant ur perspektivet landsbygdsutveckling - ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen utanför storstäderna. I branschen och politiskt uttrycks förhoppningen att besöksnäringens omsättning ska fördubblas till SEK 500 miljarder Här finns stor potential men även stora utmaningar som bygger på att näringen består av många små företag, behov av samverkan mellan många aktörer och liten tradition kring forskning och innovation såväl från innovationstödssystemets som näringens egen sida. Denna ansökan innebär ett förslag att samla besöksnäringens aktörer samt andra sektorer som är viktiga för gemensam utveckling av en forsknings- och innovationsagenda för attraktiv besöksupplevelse och svensk besöksnäring. Processen ska vara öppen för inspel och engagemang från aktörer inom akademi, institut, näringens företag och anställda samt nationella och regionala aktörer som kan bidraga till VAD och HUR forskning och det regionala och nationella innovationssystemet kan stärkas för att öka Sveriges internationella konkurrenskraft som attraktiv besöksland. Processen; specifika korta utredningsupprag, hearing/möten med näringens organisationer och forskare, utlysning, regional dialog, en innovationsdag och webbforum för info och inspel samt remissomgång. Konsortiet bakom ansökan är Besöksnäringens forsknings- och utvecklingsfond, Visita, Hotell- och restaurangfacket, Svensk Turism AB, HUI Research AB, Region Dalarna samt Göteborg & Co. 17 av 74

18 Diarienummer VOIS Vård och Omsorg i InformationsSamhället Bidragsmottagare SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut AB Per Olof Hedekvist, Genom att samla den breda nationella kompetens som finns inom ehälsa kommer den föreslagna strategiska agendan att främja en utveckling och förbättring av medborgarnas livskvalitet, samtidigt som den ekonomiska tillväxten och internationellt slagkraftiga kompetensen ökar. Med en samlad agenda, organiserad runt SP men grundad på samarbete mellan deltagande organisationer, kommer analyser, projektförslag och innovationer att kunna stödjas på ett dynamiskt och kostnadseffektivt sätt, med en närhet mellan problemägare och problemlösare. Dessutom kommer SP som centrum att förstärka långsiktigheten i satsningen. 18 av 74

19 Diarienummer SVERIGE SOM INTERNATIONELLT CENTRUM FÖR LIFE SCIENCE Bidragsmottagare Länsstyrelsen i Stockholms län Chris Heister, Sverige har en stark Life Science-tradition inom forskning, företagande och tillämpningar i hälso- och sjukvård. Detta har skapat innovationer inom läkemedel, medicinsk teknik, tjänster för hälsa mm. Life Science är en potentiellt kraftfull tillväxtmotor och genererar en viktig del av Sveriges export. Den globala Life Science-industrin genomgår betydande omställningar för att möta ökade kostnader och minskad produktivitet. Detta initiativ syftar till att ta fram en nationell agenda inom Life Science för att säkra Sveriges konkurrenskraft. Ett nationellt nytänkande och gränsöverskridande kraftsamling behövs för att Sverige ska vara en fortsatt viktig aktör. Satsning utgår initialt från de tre huvudregionerna, Skåne, Västra Götaland samt Stockholm Uppsala Sörmland. Här finns majoriteten av företag inom Life Science; huvuddelen av den medicinska forskningen, viktiga angränsande styrkeområden samt den högspecialiserade hälso- och sjukvården. I dessa regioner pågår också en stark struktur omvandling och drivkraften till att skapa förnyelse och samverkanssynergier är stor. Agendan avser vara en katalysator för denna förnyelse, där näringsliv samt hälso- och sjukvård har en central roll.stora insatser har gjorts och pågår för att stärka forskning och industri. Det är viktigt att bygga på forskning och industriell kompetens så att såväl tillväxt och exportinkomster som möjligheter för bättre hälsa för medborgare och patienter och minskade kostnader för hälso- och sjukvård kan skapas genom dessa satsningar. Visionen för agendan är att Säkra Sveriges kompetens, konkurrens- och attraktionskraft inom Life Science genom bättre förutsättningar för gränsöverskridande innovationer inom ffa hälsområdet. 19 av 74

20 Diarienummer Tjänsteinnovation - utveckling av strategisk forskningsagenda Bidragsmottagare Stiftelsen Marknadstekniskt Centrum Staffan Movin, Vi vill skapa en strategisk innovationsagenda som verkar för att etablera en miljö för tjänsteinnovation som innebär att internationella företag etablerar service excellence centers i Sverige och att svenska företags och organisationers forsknings- och utvecklingsverksamhet ökar sitt samarbete med akademin. Genom att säkerställa strukturerad samverkan etablerar vi en struktur där värdet möjliggör långsiktig samverkan och fortsatt utveckling av svenska styrkeområden både inom akademin och i näringslivet.dessutom ska tjänsteinnovation som område etablera en tydlig förankring i utbildningssystemet och i kunskapstriangeln. Likväl som att stödja den omvandlingsprocess mot mer tjänsteorienterade verksamheter, som finns i dag i samhället och i näringslivet, exempelvis mot små och medelstora företag. Det är viktigt att små och medelstora företag, likväl som globala aktörer, inkluderas i miljön eftersom innovation och utveckling i dag sker över företagsgränser. Där både stora och små företag är involverade. Även organisationer inom den offentliga sektorn har i dag motsvarande tjänsteinnovationsutmaningar som företag. 20 av 74

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström)

Strategiska innovationsområden. Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Strategiska innovationsområden Vilgot Claesson, programledning VINNOVA (Peter Åslund och Christina Kvarnström) Varför satsar Sverige på strategiska innovationsområden? Sverige måste kraftsamla för att

Läs mer

Statliga medel till forskning och utveckling 2012

Statliga medel till forskning och utveckling 2012 Innehåll 1. Statens satsningar 2. Den nationella innovationsstrategin 3. VINNOVAs agenda-initiativ 4. Utlysning från VINNOVA och Energimyndigheten 5. Bakgrund till vårt SIO-program 6. Diskussionspunkter

Läs mer

Information kring VG2020 och strategisk styrning

Information kring VG2020 och strategisk styrning Information kring VG2020 och strategisk styrning Lars Jerrestrand lars.jerrestrand@borasregionen.se 0723-666561 1 Varför gör vi det vi gör? Invånarna i Västra Götaland ska ha bästa möjliga förutsättningar

Läs mer

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt.

Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Strategisk innovationsagenda för flygteknik: Vi bjuder på en förhandstitt. Varför flyginnovation i Sverige? Varför innovation? Leverera samhällstjänster med ökad kvalitet och effektivitet Skapa konkurrenskraft

Läs mer

Agenda Bioraffinaderi / Grön Agenda

Agenda Bioraffinaderi / Grön Agenda Agenda Bioraffinaderi / Grön Agenda Samverkan för ett branschöverskridande bioraffinaderi-koncept Projektledning: Lunds Universitet, Bioteknik och SP Energiteknik, Göteborg. Övriga medverkande: Bioraffinaderi-konceptet

Läs mer

VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering. Jens.vonAxelson@VINNOVA.se

VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering. Jens.vonAxelson@VINNOVA.se VINNOVAs satsningar på nyindustrialisering Jens.vonAxelson@VINNOVA.se Vad gör vi? Investeringar i forskning och innovation Vi ser till att forskning kommer till nytta och är relevant för samhället! Horisont

Läs mer

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel

Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel Innovation är då kunskap omsätts i nya värden Exempel En ny vara eller tjänst En ny process för att producera en vara eller tjänst En ny form för industriell organisering En ny marknad eller sätt att nå

Läs mer

Utdrag från kapitel 1

Utdrag från kapitel 1 Utdrag från kapitel 1 1.1 Varför en bok om produktionsutveckling? Finns det inte böcker om produktion så att det räcker och blir över redan? Svaret på den frågan är både ja och nej! Det finns många bra

Läs mer

ICT-BIM för bättre processer och produkter

ICT-BIM för bättre processer och produkter ICT-BIM för bättre processer och produkter Workshop 2013-01-22 PhD Olle Samuelson IQ Samhällsbyggnad neutral nod och katalysator för sektorsövergripande frågor Samverka och påverka! Främja forskning, innovation

Läs mer

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till

Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Toppforskningsinitiativet Programförslag till Nordiska Ministerrådet inom Klimat, Energi, Miljö Från Norden till Jorden Professor Peter Lund och projektgruppen pp från: NordForsk - Nordisk Innovations

Läs mer

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och

Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Våga Växa Vinna Under 2008-2010 driver ALMI i Gotlands, Jönköpings, Kalmars och Kronobergs län tillsammans med Science Park Jönköping, Träcentrum och Swerea SWECAST projektet Våga Växa Vinna. Projektet

Läs mer

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi

Stockholm. Världens mest innovationsdrivna ekonomi. Stockholmsregionens innovationsstrategi 2025 Stockholm Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholmsregionens innovationsstrategi Stockholm idag: En stark position som behöver bli starkare Stockholms

Läs mer

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering

Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och digitalisering Infogad sidfot, datum och sidnummer syns bara i utskrift (infoga genom fliken Infoga -> Sidhuvud/sidfot) Anpassa sidfoten 1. Klicka Sidhuvu Infoga. Industri 4.0 5.0? Strategiska innovationsprogram och

Läs mer

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut

Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta. SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut Om oss Affärsområden Tjänster Verksamhet Hållbart företagande Vi gör nytta SP på 5 min

Läs mer

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden

Gruv- och mineralforskning och innovation. då, nu och i framtiden Gruv- och mineralforskning och innovation då, nu och i framtiden Margareta Groth VINNOVA Bild 1 Bild 2 Då: Strategiskt gruvforskningsprogram - effekter? FoU med internationell konkurrenskraft Överträffar

Läs mer

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT

STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT SVENSKA GENDER MANAGEMENT MODELLEN STÄRKER SVERIGES INNOVATIONSKRAFT VINNOVA Utmaningsdriven innovation Konkurrenskraftig produktion Gender & Company Ansökan till Projektform B Fiber Optic Valley är en

Läs mer

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians

Trollhättan-Vänersborg TillväxtAllians Tvåstadskommitténs plattform I plattformen från maj 2003 konstateras bland annat följande: Kommunledningarna i / Trollhättan-Vänersborg / är överens om att utveckla samarbetet sinsemellan för att ytterligare

Läs mer

Teknik och innovationer

Teknik och innovationer Teknik och innovationer 0011100010 1100101110 01101110001 01001110100 1111011000 Teknik Att ha kunskaper i teknik och naturvetenskap är viktigt i det samhälle vi lever i. Intresset för att läsa vidare

Läs mer

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd

Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd 1(8) Bilaga 2 Utdrag av information från relevanta forskningsråd Inledning Ansvaret för forskning inom geodataområdet är otydligt definierat. Lantmäteriet ska enligt sin instruktion bedriva utvecklingsverksamhet

Läs mer

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör

En kunskapsdriven regional utveckling. Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör En kunskapsdriven regional utveckling Bertil Törsäter Regionutvecklingsdirektör Vision Västra Götaland Ett livskraftigt och hållbart näringsliv Västra Götalands utveckling beror i hög grad av utvecklingskraften

Läs mer

identifiera www.iuc.se

identifiera www.iuc.se Vi delar din vardag Som företagare lever du mitt i nuet. Massor av möjligheter väntar på att förverkligas. Samtidigt skymmer dina vardagssysslor alltför ofta sikten framåt. Vi på IUC möter dig som företagare

Läs mer

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt

Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Nya vägar till innovation Trender, Teorier, Tillväxt Stockholm, 19 mars 2013 Malin Lindbergforskare vid Luleå tekniska universitet Vad är innovation? Nya varor, tjänster, metoder, relationer... som kommit

Läs mer

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014

Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Soundingboard 2.0 2014 Anteckningar från genomförda workshops den 1 dec 2014 Workshop: Hållbara städer Utveckla mötesplatser där människors behov är utgångspunkten för nya innovationer som i sin tur bidrar

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH 1 Från Arjeplog till Malmö Bildades 2009 Finns på 9 orter Drygt 370 medarbetare Vi arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft Bättre förutsättningar för företagande Attraktiva regionala miljöer

Läs mer

Struktur och klusterprofiler inom svensk kemiindustri - Hur möter vi en stundande strukturomvandling? Johanna Jönsson 2012-09-10

Struktur och klusterprofiler inom svensk kemiindustri - Hur möter vi en stundande strukturomvandling? Johanna Jönsson 2012-09-10 Struktur och klusterprofiler inom svensk kemiindustri - Hur möter vi en stundande strukturomvandling? Johanna Jönsson 2012-09-10 Vision Biobaserade (hållbara?) material producerade i internationellt konkurrenskraftiga

Läs mer

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området

4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området Promemoria 2012-09-11 4 miljarder till forskning och innovation med fokus på life science-området 2 Regeringen satsar 4 miljarder på forskning och innovation med fokus på life science-området Regeringen

Läs mer

Per Sommarin Protokollförare: Anders Svensson 2013-09-25 Sida 1 (5)

Per Sommarin Protokollförare: Anders Svensson 2013-09-25 Sida 1 (5) Anders Svensson 2013-09-25 Sida 1 (5) Minnesanteckningar från uppstartsmöte 2013-09-25 Tid: 09:30-16:00 Deltag are, Swerea SWECAST. Anna Lundberg, Swerea SWECAST. Karin Wilson, Swerea IVF. Johan Klinteskog,

Läs mer

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet

Datum 2015-06-16 Dnr 1501816. Region Skånes medverkan i utvecklingen av Mobilområdet Regionstyrelsen Lennart Svensson Utvecklare 040-623 97 45 Lennart.R.Svensson@skane.se BESLUTSFÖRSLAG Datum 2015-06-16 Dnr 1501816 1 (5) Regionstyrelsen s medverkan i utvecklingen av Mobilområdet i Skåne

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap

Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Dnr: UmU 100-394-12 Umeå universitet möter framtiden med gränslös kunskap Umeå universitet 2020 Vision och mål Fastställd av universitetsstyrelsen den 8 juni 2012 Umeå universitet 2020 Vision och mål Umeå

Läs mer

En Åldrande Befolkning - ett strategiskt innovationsområde (SIO)

En Åldrande Befolkning - ett strategiskt innovationsområde (SIO) En Åldrande Befolkning - ett strategiskt innovationsområde (SIO) Karin Wendin, PhD, SP; Kristina Mjörnell, PhD, SP; Martin Kylefors, PhD, SP; Petra Sommarlund, Projektledare, SP; Britt Östlund, Professor,

Läs mer

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik

Akademins bidrag till framtida innovationer. Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Akademins bidrag till framtida innovationer Annika Stensson Trigell Professor i Fordonsdynamik Vad är innovation? Innovation handlar om nya sätt att skapa värde för samhälle, företag och individer. Värdet

Läs mer

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer.

en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. en halländsk Innovationsstrategi Det vi vill se är att i Halland, den bästa livsplatsen, trivs inte bara människorna utan även deras idéer. Varför en innovationsstrategi? Syftet med en halländsk innovationsstrategi

Läs mer

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29

- mer än bara en informationsplats. - Dalsjöfors 2013-01-29 - mer än bara en informationsplats - Dalsjöfors 2013-01-29 I Borås står möten mellan människor i fokus Möten där tillit och respekt är honnörsord och där vi tar till vara individernas unika kraft, kunskap,

Läs mer

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise

2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5. Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk. Processledare: Lisa Renander, GoEnterprise 2012-06-01 1(9) Rapport 28/5 29/5 Workshop för att formulera de övergripande målen för svenskt vattenbruk 2012-06-01 2(9) Vattenbruket i Sverige är en liten näring trots att potentialen är betydande och

Läs mer

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020

Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Regionalt strukturfondsprogram för investeringar i tillväxt och sysselsättning Norra Mellansverige 2014-2020 Programförslag Att tänka på / nyheter 2014-11-06 1 Senaste nytt! Programbeslut 15 dec. 2014??

Läs mer

I took the road less travelled, and that made all the difference

I took the road less travelled, and that made all the difference I took the road less travelled, and that made all the difference R. Frost The Road not Taken LWE konferens, 26-27 oktober Tomas Nord@liu.se LWE konferens, 26-27 oktober Tomas.nord@liu.se 1 Framsyn Trämanufaktur

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Internet of Things betydelse för Sverige

Internet of Things betydelse för Sverige Internet of Things betydelse för Sverige 1. Sveriges Ökat intresse för Forskning och Innovation () 2. EUs intresse av och Horizon 2020 3. i Sverige 4. s möjlighet och effekt för Sverige 5. Agenda, projekt,

Läs mer

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt

KS Ärende 19. Karlskoga Engineering Cluster Projekt KS Ärende 19 Karlskoga Engineering Cluster Projekt Tjänsteskrivelse 2014-11-08 KS 2014.0000 Handläggare: Kommunstyrelsen Projekt KEC Karlskoga Engineering Cluster g:\kansliavdelningen\ks\kallelser\ks 2014-11-24\tjänsteskrivelse

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

Tillväxtprogram för Luleå kommun

Tillväxtprogram för Luleå kommun Tillväxtprogram för Luleå kommun Syfte Tillväxtprogrammet är ett medel för att skapa förutsättningar för långsiktig och hållbar tillväxt hos näringslivet i Luleå. Grundläggande förutsättningar för denna

Läs mer

Mål och strategi för Internet of Things Sverige

Mål och strategi för Internet of Things Sverige Mål och strategi för Internet of Things Sverige Presentation, vid IoT Sverige vårseminarium 23 april 2015 Torbjörn Fängström, programchef IoT Sverige, Uppsala universitet IoT Sverige ett strategiskt innovationsprogram

Läs mer

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län.

Mer information om arbetet med livsmedelsstrategin finns på www.rfkl.se/livsmedel samt i Facebook-gruppen Livsmedelsstrategi för Kalmar län. Detta är en sammanfattning av det material som tagits fram inför rådslaget om Kalmar läns livsmedelsstrategi, vilket äger rum den 20 maj 2015. Förutom denna sammanfattning innehåller underlaget följande

Läs mer

Det här är regionförbundet örebro

Det här är regionförbundet örebro Det här är regionförbundet örebro BORLÄNGE LJUSNARSBERG Tolv kommuner i hjärtat av Sverige Våra medlemmar är Örebro läns landsting och kommunerna Askersund, Degerfors, Hallsberg, Hällefors, Karlskoga,

Läs mer

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF

Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag. Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF Finansieringsmöjligheter för små och medelstora företag Trollhättan 10 nov 2015, Max Maupoix Swerea IVF EUSMESupport2020 Öka svensk medverkan från SMF i Horizon2020 och Eurostars Kostnadsfri rådgivning

Läs mer

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik

East Sweden Business Solutions. Effektiv logistik East Sweden Business Solutions Effektiv logistik Välkommen till East Sweden, affärsmiljön med växtkraft! Rätt läge Vad har globala industriföretag som Siemens, Ericsson, Toyota, Saab och Väderstadverken

Läs mer

Årsmöte 140924 Norra Latin, Stockholm. Inledning Anders Blom www.innovair.org

Årsmöte 140924 Norra Latin, Stockholm. Inledning Anders Blom www.innovair.org Årsmöte 140924 Norra Latin, Stockholm Inledning Anders Blom www.innovair.org Flygteknik i förändring 80-talet: God nationell finansiering FoU, Sverige världens femte flygland 90-talet: Inledning på minskad

Läs mer

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27

Riktlinjer. Internationellt arbete. Mariestad. Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Riktlinjer Internationellt arbete Mariestad Antaget av Kommunfullmäktige Mariestad 2002-05-27 Datum: 2012-02-01 Dnr: Sida: 2 (7) Riktlinjer för internationellt arbete Kommunfullmäktiges beslut 62/02 Bakgrund

Läs mer

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden

Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Förslag till inriktning för Nationell maritim strategi vision och åtgärdsområden Foto Charlotte Gawell/Folio Produktion Näringsdepartementet Tryck Elanders Artikelnummer N2015.22 Maritim strategi Inriktning

Läs mer

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017

Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 KOMMUNLEDNINGSKONTORET Handläggare Datum Diarienummer Sara Duvner 2014-04-23 KSN-2014-0324 Digital strategi för Uppsala kommun 2014-2017 - Beslutad av kommunstyrelsen 9 april 2014 Postadress: Uppsala kommun,

Läs mer

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista.

Sammanställare: Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Anders Svensson 2014-01-23 Sida 1 (5) Minnesanteckningar workshop nummer 3 2014-01-23 Tid: 10:00-15:00 Plats: Bergsmansalen, Swerea KIMAB, Isafjordsgatan 28 A, 164 40 Kista. Nedan följer en summering av

Läs mer

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014

Mångfald i näringslivet. Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Mångfald i näringslivet Företagens villkor och verklighet 2014 Tillväxtverket Produktion: Ordförrådet Stockholm, februari 2015 ISBN 978-91-87903-15-1

Läs mer

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas.

Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. 1 Idéerna som bygger ett framgångsrikt näringsliv Skellefteå är en plats där kreativitet och innovativa tankar ges stort utrymme att utvecklas. Att växa upp i en miljö där goda idéer uppskattas har lagt

Läs mer

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *)

Omsättning och resultat (MSEK) apr-juni jan-juni jan-juni 2013 2013 2012 *) 2013-08-08 Delårsrapport januari - juni 2013 Swerea-koncernen Swerea-koncernen skapar förädlar och förmedlar forskningsresultat inom områdena materialprocess-, produktionsteknik samt produktframtagning.

Läs mer

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass!

Företag, akademi och samhälle i samverkan automation i världsklass! Vad är Automation Region? Nya initiativ Automation Region är ett företagskluster som arbetar för att synliggöra och stärka Sveriges automationsindustri. Automationsbranschen har stor strategisk betydelse

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden?

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. C-BIC Fas 3 och framtiden? C-BIC Fas 3 och framtiden? 1 Tillväxtverket Ny programperiod 2014-2020 8 regionala strukturfondsprogram 1 nationellt regionalfondsprogram 945 milj euro 2 Förslag till Regionalt strukturfondsprogram för

Läs mer

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP

Sol(s)ting Innovatum 150414. Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP Sol(s)ting Innovatum 150414 Intressanta exempel på affärsmodeller och teknik Martin Warneryd SP What energy crisis? In less than 20 years, solar power will be so inexpensive and widespread that it will

Läs mer

Landsbygdsdepartementet, om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar

Landsbygdsdepartementet, om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar , om Biobaserad samhällsekonomi och förväntningar Steningevik, 6 februari, 2013 Stefan Källman Biobaserad samhällsekonomi? Nationalekonomi Företagsekonomi Hushållsekonomi Privatekonomi Mikroekonomi Grön

Läs mer

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010

Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Bilaga 1: Uppföljning av de strategiska forskningsområdena 2010 Sammanfattande slutsatser Vetenskapsrådet, FAS, Formas, VINNOVA och Energimyndigheten har gemensamt, på uppdrag av regeringen, genom en enkät

Läs mer

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram

STOCKHOLM. Världens mest. ekonomi. Stockholmsregionens handlingsprogram 2025 STOCKHOLM Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholm 2025: Världens mest innovationsdrivna ekonomi Stockholmsregionen ska gå från nuvarande styrkeposition till att vara världens mest innovationsdrivna

Läs mer

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet

Arbetsvetenskap Luleå tekniska universitet S o c i o e k o n o m i s k a a s p e k t e r i n o m o c h r u n t g r u v f ö r e t a g social hållbar utveckling, arbetsmiljö, jämställdhet exempel från Kiruna och Pajala Professor Lena Abrahamsson

Läs mer

Handbok för klusterutveckling

Handbok för klusterutveckling Handbok för klusterutveckling Om verktyget Denna handbok är till för kluster som har eller vill ta en aktiv regional roll. Syftet med verktyget är att hjälpa till att leda processen framåt och att underlätta

Läs mer

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017

Sammanfattning av arbetsprogram STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 1 (6) Sammanfattning av arbetsprogram för samarbete mellan VINNOVA och SKL om: STÄRKT INNOVATIONSFÖRMÅGA I OFFENTLIG VERKSAMHET 2015-2017 Antagen av styrgruppen VERKET FÖR INNOVATIONSSYSTEM - SWEDISH GOVERNMENTAL

Läs mer

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling

Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Ökad svensk konkurrenskraft OCH ett hållbart samhälle fokus på innovation i offentlig upphandling Innovation en förutsättning för god offentlig upphandling Teknikföretagen och våra medlemsföretag vill

Läs mer

Strategisk plan 2015-2018

Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan 2015-2018 1 Strategisk plan 2015-2018 Strategisk plan för mandatperioden 2015-2018 Fastställt av: Fullmäktige 2015-06-22 52 Produktion: Kommunledningskontoret Dnr: MK KS 2015/00217 Bilder:

Läs mer

Destination Visit Bollnäs

Destination Visit Bollnäs Destination Visit Bollnäs Bakgrund: I spåren av det arbete som Region Gävleborg initierat via projektet Nu kör vi har vår förening Bollnäsdraget ekonomisk förening beslutat oss för att ta taktpinnen och

Läs mer

Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta. Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november

Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta. Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november Att säkra framgång och gränsöverskridande nytta Jonas Hugosson Tromsø, den 18 november Varför gå över ån..? Lösa gemensamma problem Avlägsna hinder för samverkan Öka den kritiska massan Nyttja likheter

Läs mer

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023

SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 SÖRMLANDS STRATEGI FÖR EN HÅLLBAR BESÖKSNÄRING 2013-2023 Det välkomnande Sörmland - en attraktiv och tillgänglig destination i närheten av Stockholms storstadsområde Foto: Parken Zoo Vision och mål för

Läs mer

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson

Enklare i esamhället. Lennart Jonasson Enklare i esamhället Lennart Jonasson Den digitala revolutionen - Den digitala revolutionen ändrar på ett omvälvande sätt förutsättningarna för stora delar av samhällslivet, såväl nationellt och internationellt

Läs mer

På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse

På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse På väg mot en institutssektor i världsklass 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse 1 2 9 utmaningar för konkurrenskraft och förnyelse Industriforskningsinstituten med ägande under RISE Research

Läs mer

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi

Bilaga 1 till Skellefteå 2030 - Utvecklingsstrategi Bilaga 1 Mått och uppföljning Skellefteå 2030 är en strategi som syftar till att göra vårt lokala samhälle starkare och mer attraktivt, och för att veta om utvecklingen går åt rätt håll måste den mätas.

Läs mer

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området

Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Ett strategiskt agendaarbete för att samla branschen och gemensamt ta fram en utvecklingsplan för innovation och produktutveckling inom området Vindenergi till havs Källa: wpd offshore AG, Offshore Windpark

Läs mer

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY

VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY VERKSAMHETS BERÄTTELSE 2010 HIGH VOLTAGE VALLEY Organisation Påbörjande av framtagning av handlingsdokument för hur High Voltage Valley ska arbeta strategiskt inom områdena; Genus- och jämställdhet, kunskapsoch

Läs mer

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö

Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Rapport: Organisationsutveckling för en starkare besöksnäring på Värmdö Uppdrag Se över hur det lokala besöksnäringssamarbetet för Värmdö bör organiseras För att skapa lokalt engagemang och mervärde åt

Läs mer

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm

Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm Social ekonomi i kommande strukturfondsperiod 2007-2013 Stockholm SERUS Ek. För. 19-20 februari 2007 Analys s. 25: Svagheter i stödsystem och finansiering Ytterligare en aspekt som betonades är att kvinnor

Läs mer

Företagspolitik i en nordisk kontext

Företagspolitik i en nordisk kontext Företagspolitik i en nordisk kontext 2 FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT FÖRETAGSPOLITIK I EN NORDISK KONTEXT 3 Alla prognoser visar att tjänstesektorn kommer att fortsätta växa under de kommande åren,

Läs mer

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network

Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Swerea SWECAST AB - Enterprise Europe Network Vårt gemensamma mål är att vi tillsammans skall vara en kompetent resurs för alla företag, och vi ser sammanslagningen som ett viktigt strategiskt steg för

Läs mer

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan

Verksamhetsplan 2013. Länsturismen. Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan 2013 Länsturismen Effektivitet genom samverkan Verksamhetsplan för Turismfunktionen vid VKL 2013 Bakgrund Turismfunktionen har sedan 2006 arbetat på uppdrag av föreningens medlemmar i nära

Läs mer

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000 Antagen av kommunfullmäktige i januari 2008. Bygger vidare på kommunfullmäktiges utvecklingsprogram från 1998. VISION FÖR KARLSTADS KOMMUN Karlstads kommun, 651 84 Karlstad LIVSKVALITET KARLSTAD 100 000

Läs mer

Den nationella innovationsstrategin

Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin Den nationella innovationsstrategin och miljöteknikstrategin Uppströms teknik i kretslopp KTH 20 mars 2013 Anna Carin Thomér Marie Ivarsson Den nationella innovationsstrategin

Läs mer

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt

Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Ansökan om driftfinansiering 2016 och framåt Bakgrund NOSP För att sätta framtiden för Norrköping Science Park måste man titta på vilka förutsättningar som finns i Norrköping och hur spelplanen ser ut.

Läs mer

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden

ÖMS Regionalfonden 2014-2020 ÖMS operativa program för regionalfonden ÖMS operativa program för regionalfonden Östra Mellansverige består av Uppsala, Örebro, Sörmland, Västmanland och Östergötlands län Beslutat i december 2014 Bygger på regionala prioriteringar gjorda i

Läs mer

Norra Djurgårdsstaden Innovation - förslag till ny inriktning, organisation och styrning

Norra Djurgårdsstaden Innovation - förslag till ny inriktning, organisation och styrning PM 2013: RI+RV (Dnr 021-1222/2012) Norra Djurgårdsstaden Innovation - förslag till ny inriktning, organisation och styrning Borgarrådsberedningen föreslår att kommunstyrelsen beslutar följande. 1. Verksamheten

Läs mer

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING

NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING NATIONELL STRATEGI FÖR SVENSK BESÖKSNÄRING Vem ligger bakom? Den nationella strategin är näringens dokument. Strategin har vuxit fram på initiativ av Svensk Turism i dialog med näringens olika aktörer

Läs mer

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen

Den nationella. och innovationsstrategin. Horisont 2020. de stärka varandra? 4 september 2013. Per Engström Lena Svendsen Den nationella innovationsstrategin Horisont 2020 och innovationsstrategin kan de stärka varandra? 4 september 2013 Per Engström Lena Svendsen Global Innovation Index 2013 Sverige i världen Global Competitiveness

Läs mer

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden

Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Tillsammans med dig förädlar vi framtiden Teknisk utveckling ger oss fantastiska möjligheter att skapa innovativa lösningar på vår tids globala samhällsutmaningar något som KTH med vår breda bas och världsledande

Läs mer

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor!

Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Tillväxtföretag får chansen att växa på nya arenor! Var finns prylarna? Med milslånga lagerytor hos många företag är den frågan idag dessvärre alldeles för vanlig. Utan ett snabbt och korrekt svar blir

Läs mer

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap

Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Uppdrag Affärsidé Vision Mål Strategier Budskap Visit Östergötland - för en Visit Östergötland är det nya namnet på det som tidigare hette Östsvenska turistrådet. Förutom att byta namn har vi även påbörjat

Läs mer

Nationella kluster konferensen

Nationella kluster konferensen Sammanställning från den Nationella kluster konferensen i Gävle den 23 24 februari Kluster som plattform för innovationer Kluster som plattform för innovationer. Det var temat på den nationella klusterkonferensen

Läs mer

Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet. Göran Andersson

Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet. Göran Andersson Hur utvärderar man innovativa miljöer? En strategi för strategiskt lärande i VINNVÄXT-programmet Göran Andersson Två grundstenar Effeklogik för programmet Utvärdering, Uppföljning och Processtöd hänger

Läs mer

Nya material och produkter baserade på förnybar bioråvara

Nya material och produkter baserade på förnybar bioråvara En strategisk forsknings- och innovationsagenda för Nya material och produkter baserade på förnybar bioråvara Inledning Denna strategiska forsknings- och innovationsagenda beskriver vad som måste göras

Läs mer

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken

Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Swedish Incubators & Science Parks - den nationella medlemsorganisationen för Sveriges regionala innovationsmiljöer Inspel till Horisont 2020, COSME samt Sammanhållningspolitiken Nyttja SISP- medlemmarnas

Läs mer

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö

EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö EU-kunskap om olika stödprogram för energi, klimat och miljö Enheten för regional tillväxt Energikontor Värmland Dag Hallén 11 tematiska mål 1. Stärka forskning, teknisk utveckling och innovation. 2. Öka

Läs mer

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun

Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017. Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Näringslivsstrategi i Nyköping 2014-2017 Framtagen av näringslivet i samverkan med Nyköpings kommun Antagen av kommunstyrelsen 24 mars 2014 2/5 Innehållsförteckning Målbild 2017... 3 Kvantitativa övergripande

Läs mer

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016

STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 STRATEGISKA SATSNINGAR FÖR UTBILDNING, FORSKNING OCH SAMVERKAN 2014 2016 Inledning Våren 2013 fastställdes Strategi 2020 en strategisk plattform för Malmö högskola. Som ett led i att nå den målbild för

Läs mer

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018

Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 2012-02-24 Forskningsplan för tandvården i Region Skåne 2013-2018 Forskningsplanen är framtagen i enighet mellan representanter för Region Skåne, Folktandvården Skåne, Privattandläkarna Skåne, Odontologiska

Läs mer

Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS

Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS Effekter på regional utveckling vid etablering av ESS European Spallation Source (ESS) Världsledande forskningsanläggning inom materialforskning och life science Byggs 2011-2018, operativ drift 2020 Europeisk

Läs mer

Resultat från den första Workshopen

Resultat från den första Workshopen Resultat från den första Workshopen Martin Risberg, Swerea Ola Isaksson, GKN Aerospace Sweden Kopplingar till andra agendor och initiativ SIP Lättvikt SIP Produktion 2030 SIP Metalliska material SIP Innovair

Läs mer