Ägardirektiv till Sala kommuns bolag kring ansökan om medlemskap i arbetsgivarorganisationen Pacta

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Ägardirektiv till Sala kommuns bolag kring ansökan om medlemskap i arbetsgivarorganisationen Pacta"

Transkript

1 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT 10(17) Sammanträdesdatum ZO-l1~05"'-2.. 4' Dnr 2011/55 Ägardirektiv till Sala kommuns bolag kring ansökan om medlemskap i arbetsgivarorganisationen INLEDNING För en underlätta för en aktiv ägarstyrning med en gemensam arbetsgivarpolitik inom kommunen för bland annat löner, pensioner, jämställdhet, ledarutveckling och samverkansfrågor föreslås ett medlemskap i. Beredning Bilaga KS 2011/58/1, förslag med underlag från kommunstyrelsens förvaltning Lars-Göran Carlsson föredrar ärendet. Yrkanden Per-Olov Rapp (S) yrkar att arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till ägardirektiv avseende ansökan om medlemskap i arbetsgivarorganisationen för Salabostäder AB, Sala Heby Energi AB, Sala Heby Energi ElnätAB, Hesab, Sala Silvergruva AB och Företagarcentrum i Sala ekonomisk förening, bilaga KS 2011/58/1. Peter Molin (M), Carol a Gunnarsson (C) och Lotta Johansson Arnqvist (V) yrkar bifall till Per-Olov Rapps yrkande. BESLUT Arbetsutskottet föreslår att kommunstyrelsen hemställer att kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslag till ägardirektiv avseende ansökan om medlemskap i arbetsgivarorganisationen för Salabostäder AB, Sala Heby Energi AB, Sala Heby Energi Elnät AB, Hesab, Sala Silvergruva AB och Företagarcentrum i Sala ekonomisk förening, bilaga KS 2011/58/1. Utdrag kommunstyrelsen Justerandes sign,(}6 <,/ Utdragsbestyrkande UrG

2 ~~~~ilaga KS 2011/58/1 1 (2) Dnr KOMMUNSTYRELSENS FÖRVALTNlNG Namn handläggare, tfn Lars-Göran Carlsson, 0224/ SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltning Ink 2. fl Kornrnunstyrelsen Förslag till beslut om ägardirektiv till Sala kornrnuns bolag kring ansökan om medlemskap i arbetsgivarorganisationen s verksamhetside är att vara en arbetsgivarorganisation för kornrnunalförbund och företag som vill ha kommunala avtal. s uppdrag är att underlätta en koncerngemensam arbetsgivarpolitik i kornrnuner och landsting, vid omvandling från såväl förvaltning till kornrnunalförbund eller företag som vid omvandling från förvaltning till privat företag. bildades I Sverige finns 50 arbetsgivarorganisationer varav är en av de 20 största. står Sveriges Kornrnuner och Landsting nära. har ca 500 medlernrnar med medarbetare och växer med ca % per år. Medlernrnar i är bland annat förskolor och skolor, företag inom sjukvård och äldreomsorg, räddningstjänstförbund, fastighets-, energi, va- och renhållningsföretag och företag inom turism och fritid samt kornrnun- och regionförbund. Företag eller kommunalförbund som vid inträde i tillhör annan arbetsgivarorganisation är befriade från avgift fram till dess utträde ur den tidigare arbetsgivarorganisationen är beviljat. hjälper kostnadsfritt till vid övergång från annat avtalsområde till s avtal. Inom kommun- och landstingssektorn pågår en omvandling där en allt större andel av den förvaltningsdrivna tjänsteproduktionen utförs i alternativa driftsforrner. Genom det nära samarbetet mellan och Sveriges Kommuner och Landsting genom det gemensamma kansliet - Avdelningen för arbetsgivarpolitik på SKL kan om organiserar dessa verksamheter som bedrivs i alternativa driftsforrner SKL behålla sin ställning på arbetsmarknaden i förhållande till bland annat staten och arbetsmarknadens organisationer. SALA KOMMUN Postadress Besöksadress Telefon Telefax PInsgiro Org.nr Box 304 Stadshuset Vx SALA Stora Torget

3 SALA KOMMUN 2 Kommunstyrelsens förvaltning Medlemskap i underlättar en aktiv ägarstyrning med en gemensam arbetsgivarpolitik inom kommun får bland annat löner, pensioner, jämställdhet, ledarutveckling och samverkansfrågor. möjliggör också ett enhetligt fårhållningssätt till de fackliga organisationerna. Genom medlemskap i blir övergången till kommunalfårbund eller fåretag enklare och medarbetare behåller anställningsvillkor som de är trygga med. Gruppledarna får samtliga partier inom Sveriges Kommuner och Landsting har i bifogad skrivelse till samtliga landstingsstyrelser och kommunstyrelser l framfårt att det finns anledning att överväga medlemskap i istället för Kommunala Företagens Samorganisation (KFS), eller annan arbetsgivarorganisation får hel eller delägda kommunalfårbund och fåretag. Med hänvisning till ovanstående samt bifogad skrivelse fåreslås kommunstyrelsen att besluta fåreslå kommunfullmäktige besluta om ett ägardirektiv om ansökan om medlemskap i arbetsgivarorganisationen får Salabostäder AB, Sala Heby Energi AB, Sala Heby Energi Elnät AB, Hesab, Sala Silvergruva AB samt Företagarcentrum i Sala Ekonomisk Förening ~~ Lars-Göran Carlsson

4 Sveriges Kommuner och Landsting Avdelningen för arbetsgivarpolitlk Lage Carlsson Kommunstyrelsen Landstingsstyrelsen Arbetsgivarförbundet Fusionsplanerna - KFS är avbrutna Vid möte mellan ledningarna för SKL, och KFS konstaterades att det för närvarande inte är möjligt att lägga samman och KFS varför fusionsplanerna är avbrutna, Huvudskälen till det är att SKL och anser att det i grunden är de kommunala avtalen, med vissa anpassningar, som skulle gälla i ett fusionerat - KFS samt att det pya förbundet skulle stödja sig pä SKL och dess kompetens, Det innebär att respektive KFS kommer att fortsätta som enskilda förbund, s medlemmar kommer även framdeles att ha kommunala avtal och servicen till medlemmarna kommer som hittills att ges av SKL:s och s gemsammakansli - Avdelningen för arbetsgivarpolitik pä SKL, SKL:s roll på svensk arbetsmarknad Det pägär en omvandling av kommun- och landstingssektorn där en allt större andel av den förvaltningsdrivna tjänsteproduktionen utförs i alternativa driftsformer. Om organiserar dessa verksamheter behäller SKL sin ställning på arbetsmarknaden i förhällande till bland annat staten och arbetsmarknadens organisationer. Denna önskan uttrycks i SKL:s uppdrag frän kongressen 2007; nämligen att SKL ska verkafor att genom arbetsgivarforbundet Pac(a vara en arbetsgivarorganisation med hög representativitet bland kommunalförbund och foretag som - oavsett ägande - verkar inom sektorn, Mer om pä följande sidor. Medlemskap i har fler än 500 medlemmar, De flesta är hel- eller delägda av kommuner/landsting, Dessutom har mänga kommuner företag, och i nägra fall kommunalförbund, som antingen är medlemmar i KFS eiler i annan arbetsgivarorganisation, exempelvis bostadsföretagen, Landstingen är ofta intressenter i trafikhuvudmännen och länsmuseerna, Undertecknade gruppledare för samtliga partier inom SKL.anser att det finns anledning att överväga medlemskap i istället för KFS, eiler annlj.n arbetsgivarorganisation, för heleller delägda kommunalförbund och företag, Detta kan!!ntingen ske genom beslut i företaget eller genom direktiv frän ägarna, Stockholm den l december 2010 Anders Knape (m) Carola Gunnarsson (c) Lennart Gabrielsson (fp) Anders Sellsträm (kd) 11 mar Reepalu (s) Emil Broberg (v) Ann-Catrin LONars (mp) Sveriges Kommuner och Landsting Post Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax: Org nr,' \NWW.skl.se

5 Sveriges Kommuner och landsting (4) s uppdrag s uppdrag är att underlätta: koncerngemensam arbetsgivarpolitik i kommuner och landsting vid omvandling från förvaltning till kommunalförbund eller företag vid omvandling från förvaltning till privat företag Koncerngemensam arbetsgivarpolitik Medlemskap i underlättar aktiv ägarstyrning med gemensam arbetsgivarpolitik i koncernen för bland annat löner, pensioner, jämställdhet, ledarutveckling och samverkansfrågor. möjliggör också ett enhetligt förhållningssätt till de fackliga organisationerna. har medarbetaravtal. Vidare möjliggör s avtal anpassning till verksamhetens behov och medarbetarnas önskemål t.ex. när det gäller allmänna villkor, individuella löner, arbetstidens omfattning och f6rläggning samt pensionsvillkor. Dessutom underlättas adlninistrationen och gör det enklare att upprätthålla avtalskunskaper. Från förvaltning till kommunalförbunc;l eller företag Genom medlemskap i blir övergången tiii kommunalförbund eller företag enklare och medarbetarna behåller anställningsvillkor som de är trygga med. Nedanstående är exempel på förändrad organisation där medlemskap i underlättat omvandlingen. Region Halland 2003 bildades Region Halland av dåvarande Kommunförbundet Halland och delar av Landstinget Halland. Då Kommunf6rburidet Halland var medlem i och Region Halland blev medlem så innebar bildandet av Region Halland att alla medarbetare från Kommunförbundet och landstinget, både före och efter förändringen, hade samma anställningsvillkor och det innebar därmed inte några bekymmer eller särskilda kostnader för regionf6rburidet. År 20 l 1 sker ytterligare en förändring då Region Halland tillsammans med nuvarande landstinget går upp i Nya Region Halland och samtliga 400 medarbetare övergår till den nya regionen med samma villkor som tidigare. Återigen inte några bekymmer eller särskilda kostnader för Nya Region Halland. Allmännyttiga bostadsföretag Bland annat i Ålvsbyn, Arvika och Ödeshög har bost~dsföre1agen fått ändrade uppdrag genom att utföra fler uppgifter än enbart bostadsförsörjning. företagen har blivit medlemmar i ", och dänned har övergången av medarbetare från kommunernas förvaltningar till bostadsföre-"", tagen skett utan förändring av medarbetarnas anställningsvillkor. Energiföretag Energiföretagen i ibland annat Karlstad, Borås och Arvika har fått utvidgade uppgifter. Genom medlemskap i har de medarbetare som överförts från respektive kommun skett utan förändring av deras anställningsvillkor

6 Sveriges Kommuner och Landsting (4) Samarbeten mellan kommuner När Storstockholms brandförsvar bildades 2009 hade alla ingående medlemmar i det nya forbundet kommunala avtal och därmed blev personalfrågorna i dessa delar inget bekymmer för det nya räddningstjänstförbundet. Detsamma gällde då Malmö och Lund bildade VA-SYD. Genom medlemskap i över- gick samtliga medarbetare från respektive kommuns förvaltning till det nya kommunalförbundet med oförändrade villkor. Samma sak gäller för exempelvis Vatten & Miljö i Väst AB som 2009 bilades av Falkenbergs Vatten & RenhålInings AB, medlem i, och Varbergs kommuns va-verksamhet. Skillnader i villkor Nedanstående är exempel på skillnaderna mellan KFS:s avtal och SKL:sls för V A företag. Kommunalförbundet V A-SYD är medlem i med kommunala avtal och Sydvatten AB är medlem i KFS med branschavtalet V A. Dessa två verksafnheter, med delvis samma skånska kommuner som ägare, har huvudsakligen följande olikheter i de allmänna anställningsvillkoren jämfort med kommuner: Villkor Kommuner KFS Semesterns längd Semesterdagstillägg Arbetstidsförkortning Komp för dygnsvila Uppsägning vid arbetsbrist Beredskapsersättning Pensionsavtal 25/31/32 beroende på ålder 25/31/32 beroende på ålder 25 och för många 25/31, 0.6 % plus extra tillägg 0,6 % plus extra tillägg 0.8 % ingen ingen 27 timmar per år ingen kompensation ingen kompensation komp ibland med betald längst tolv månader längst tolv månader längst sex månader fast belopp oavsett lön fast belopp oavsett lön andel av lönen premie- och förmånsbestämt premie- och fönmånsbestämt premie bestämt Omstäliningsavtal nej, men på gång nej, men på gång ja Dessa skillnader i anställningsvillkoren rar man ofta kompensera för vid övergång från ett avtalsområde till ett annat. Från förvaltning till privat företag erbjuder att hjälpa till då kommun eller landsting avser att genomföra omvandling från förvaltningsdriven tjänsteproduktion till alternativa driftsformer i privat regi. bistår kostnadsfritt med rådgivning om vad det innebär for företag respektive medarbetare att gå från att vara anställd i förvaltningsdriven v;:rksamhet till att vara anställd i ett före tag samt vad det innebär avseende exempelvis personalkostnader och risker att gå från for- " valtning till privat företag. kan de här frågorna och erbjuder de blivande företagarna råd inför övergången. Vår rådgivning är kostnadsfri. De nya företagare som blivit medlemmar i tycker att fördelarna med är att de rar; behålla Sveriges mest använda avtal A

7 Sveriges Kommuner och landsting (4) enkel övergång från kommunen tiii eget företag behålla avtal som medarbetarna är trygga med Som medlem i finns faktiskt inte så mycket att göra i personalfrågorna när företaget ska starta - allt är förberett och ingår i årsavgiften. s komma-igång-stöd är dessutom helt kostnadsfritt. bistår inte med stöd till kommuner och landsting i hur själva omvandlingen ska gå till. Ej heller med stöd till blivande företagare i själva företagandet. Privata företag i Många nyetablerade företag inom vårdvalet har valt. Exempelvis Din Klinik AB och Läkarhuset, plus +7 KB i Västra Götaland, Huvudsta Vårdcentral AB, Husläkarmottagningen Vaxholm AB, Vallentunadoktorn AB, Hantverksdoktorn AB och S:t Eriks vårdbolag AB i Stockholm, Hälsomedicinskt Center i Svedala AB i Region Skåne, Läkehjälpen Olofström AB i Blekinge, Familjeläkarna i Forserum AB och Familjeläkama i Sveriges AB i Småland, Falu Vårdcentral i Dalarna samt Legevisitten i Värmland med'ilera landsting. Likande utveckling gäller för förskolor, friskolor och andra vård- och omsorgsföretag. En tredjedel av s medlemmar är rent privata företag inom vård, skola och omsorg. SKL:s roll och sammanhållningen på svensk arbetsmarknad SKL har en lång tradition som stark och respekterad part på arbetsmarknaden. I det sammanhanget är det viktigt att de kommunala avtalen hålls samman. I SKL:s inriktnings dokument från kongressen 2007 anges att en rad strukturförändringar och omvandlingar pågår inom kommun- och landstingssektorn. Då är en del av SKL:s intressesfar bidrar verksamt tili att behålla SKL:s roll som stark och ansedd part om organiserar dessa verksamheter. s verksamhetside är att och SKL är parter på samma kollektivavtal. Det betyder att inte utgör någon fristående aktör på Svensk arbetsmarknad. I den mån företag vill ha andra branschavtal erbjuds sådana inom Svenskt Näringsliv. Det är SKL:s avtal som gäller för s medlemmar och SKL:s slagkraft som arbetsgivarorganisation bibehålls. Det avser såväl i förhållande till staten som intressebevakare och Svenskt Näringsliv och de fackliga organisationerna som arbetsgivarorganisation. Detta gäller också i förhållande till kommuner och landsting vars önskan är att de verksamheter som drivs i andra associationsformer än förvaltning kan behålla kommunala avtal OGh därmed underlätta ett gemensamt arhetsgivarpolitiskt arbete i kommun/landstingskoncemen. Fackliga organisationer Under senare år tycks en förändrad inställning tiii ha skett hos de fackliga organisationerna. Intrycket är att de fackliga organisationerna ser samma fördelar med Pacla som kommuner och landsting gör. Paclas relationer med arbetstagarorganisationerna är genomgående goda och det händer även att företag hör av sig om medlemskap i efter inrådan från facket.

8 Sveriges Kommuner och landsting (4) Medlemmar i har idag fler än 500 medlemmar med medarbetare och växer med % per år. I Sverige finns 50 arbetsgivarorganisationer. är en av de 20 största. Medlemmar i är bland annat förskolor och skolor, företag inom sjukvård och äldreomsorg, räddningstjänstförbund, fastighets-, energi, va- och renhållningsföretag och företag inom turism och fritid samt kommun- och regionförbund. Företag eller kommunalförbund som vid inträde i tillhör annan arbetsgivarorganisation är befriade från avgift fram till dess utträde ur den tidigare arbetsgivarorganisationen är beviljat. hjälper kostnadsfritt till vid övergång från annat avtalsområde till Pac!as avtal. Verksamhetsområde Fastigheter Förskola Kommun- och regionförbund Regional.utveckling Räddningstjänst Samhällsteknik (bl.a. energi, va, gator och vägar, miljö, flygplatser, renhållning parkering och IT) Samordningsförbund Sjukvård Upplevelser Utbildning Vård Övriga verksamheter Totalt Arbetsgivarråd Antal företag Antal anställda ;; ' s medlemmar representerar.ett brett spektra av både privat och offentligt ägda företag inom de flesta verksamhetsområden. Det ger förutsättningar att skapa nätverk - arbetsgivarråd - för gemenskap och meningsutbyte i arbetsgivar- och intressefrågor. Arbetsgivarråden syftar till alt fungera som kontakt mellan medlemsföretagen och s styrelse och kansli samt förbindelse till övriga enheter på Sveriges Kommuner och Landsting. Genom Arbetsgivarråden kan medlemmarna påverka avtalens utformning och utbyta erfarenheter inom sitt verksamhetsområde. Alla medlemmar kan närvara. Råden bestämmer själv inriktning och omfattning på mötena utifrån behov och intresse. Ytterligare information Intresserad av medlemskap i eller mer information om? E-posta eller ring Lage Carlsson, lage.carlsso!1(iv,skl.se, Gå också gärna in på s webbplats w\vw.pacta.org.se och läs mer om eller se vilka som är medlemmar.

9 (3) lage Carlsson Tfn direkt Skillnader mellan s och Fastigos kollektivavtal Detta material belyser de större skillnaderna mellan s/skl:s respektive Fastigos avtal avseende: Avtalsperiodernas längd Allmänna anställningsvillkor Pensionsavtal Notera att Fastigo har olika avtal för arbetare respektive tjänstemän. Avtalsperiodernas längd s avtal med Kommunal, SKTF och Fastighets löper ut AkademikerAlliansens avtal gäller tillsvidare. Fastigo Fastigos olika avtal med Kommunal och Fastighets löper ut Avtalen med tjänstemannaorganisationerna löper ut Allmänna anställningsvillkor s avtal är medarbetaravtal vilket innebär att de allmänna anställningsvillkoren inklusive pensioner och försäkringar är desamma för alla medarbetare i företaget. Arbetstidens förläggning och arbetsuppgifternas innehåll är en arbetsledningsfråga. Fastigo Fastigos avtal är traditionella avtal inom privat sektor med olika bestämmelser för arbetare respektive tjänstemän. Arbetstidens förläggning och arbetsuppgifternas innehåll är för arbetare reglerat i kollektivavtalet. Arbetstidens förläggning är bestämd till mån-fre samt möjlighet till helger Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax:

10 2 (3) Semester 25 dagars semester. Då arbetstagaren är mellan år gäller 31 semesterdagar och från 50 år 32 semesterdagar. Semesterdagstillägget är 0,6 %. Fastigo - Fastighets/Kommunal 25 dagars semester oavsett ålder. Semesterdagstillägget är 1,0 %. Många företag tillämpar samma antal semesterdagar som /SKL. Fastigo - Tjänstemän Samma antal semesterdagar som /SKL. Semesterdagstillägget är 0,8 %. Sjuklön Sjuklön utges på lönedelar över sjukpenningtaket i den allmänna försäkringen. Fastigo - Fastighets/Kommunal Sjuklön utges ej på lönedelar över sjukpenningtaket i den allmänna försäkringen. Fastigo - Tjänstemän Samma sjuklönebestärnmelser som /SKL. Uppsägningstider from Uppsägningstider enligt LAS. Det vill säga mellan 1 och 6 månader beroende på anställningstid. Vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist, om arbetstagaren varit anställd i minst 10 år och fyllt 57 år, gäller ett års uppsägningstid. Ett års uppsägningstid gäller ej för medlemmar i Fastighets. Fastigo - Fastighets/Kommunal Uppsägningstider enligt LAS. Det vill säga mellan 1 och 6 månader beroende på anställningstid. Fastigo - Tjänstemän Uppsägningstider mellan 1 och 6 månader beroende på ålder och anställningstid. Pensionsavtal KAP-KL är en pensionsplan som innehåller både premiebestämda och förmånsbestämda delar. Arbetsgivaren betalar en premie på 4,5 procent av arbetstagarnas lön. För lönedelar över kr i månaden tillkommer en förmånsbestämd del

11 3 (3) som vid fullt intjänande, 30 år, är på 55-62,5 procent av lönen, beroende på ålder, under åren närmast före pensioneringen. Fastigo - Fastighets/Kommunal Pensionsplanen SAF -LO gäller i de flesta företag. Arbetsgivaren betalar en premie om 4,3 % på lönedelar under pensionstaket i det allmänna pensionssystemet och 24 % på lönedelar över pensionstaket är pensionspremierna 4,5 % respektive 30 %. Fastigo - Tjänstemän Ofta samma pensionsplan som /SKL. Det vill säga KAP-KL. Ett antal företag har ITP-planen som delvis är jämförbar med KAP-KL.

12 (3) Lage Carlsson Tfn direkt Skillnader mellan s och KFS:s kollektivavtal Detta material belyser de större skillnaderna mellan s/skl:s respektive KFS:s avtal avseende: Avtalsperiodernas längd Allmänna anställningsvillkor Pensionsavtal Avtalsperiodernas längd s avtal med Kommunal, SKTF och Lärarna samt Transport, Seko och Fastighets löper ut och med Läkarna Vårdförbundets avtal löper ut och AkademikerAlliansens avtal gäller tillsvidare KFS 14 av KFS:s 15 branschavtallöper ut Avtalet om Personlig Assistans löper ut Allmänna anställningsvillkor Särskilda ersättningar Krontalsersättningar för obekväm arbetstid, jour och beredskap, förskjuten arbetstid och fårdtid. Med Facket för Service och Kommunikation - SEKO innebär dock s avtal att ersättningen under beredskap motsvarar den som gäller för energiföretag inom KFS. KFS För branscherna energi, anläggning, renhållning, fastighet och näringsliv, flygplatser, konsult och service, parkering, trafikhuvudmännen och V A gäller att ersättningen för beredskap uttrycks som en andel av lönen, divisor, istället för krontal. Det innebär att ersättningens storlek är beroende av månadslönen som arbetstagaren har och stiger med ökande lön. I praktiken innebär det att ersättningen oftast är högre än i AB Stockholm, Besök: Hornsgatan 20 Tfn: växel , Fax:

13 2 (3) I branschavtalen läns- och regionmuseer, turism och fritid, vård och omsorg samt utbildning utges beredskapsersättningen som ett fast belopp i kr/tim på i stort sätt samma nivå som AB. Föräldrapenningutfyllnad för löner över ca kr/månad I s avtal, till skillnad från SKL:s avtal, ges ingen utfyllnad på föräldralediga arbetstagares lön över taket i föräldraförsäkringen. Det vill säga på månadslöner överstigande cirka kr i månaden KFS För löner över taket i föräldraförsäkringen ges en utfyllnad om ca 80 procent av arbetstagarens lön under högst 270 dagar motsvarande SKL:s avtal. Semester/arbetstidförkortning 25 dagars semester. Då arbetstagaren är mellan år gäller 31 semesterdagar och från 50 år 32 semesterdagar. Semesterdagstillägget är 0,6 % per semesterdag. Det finns ingen generell arbetstidsförkortning, förutom inom delar av vården. KFS För arbetstagare anställda efter l gäller semester enligt semesterlagen, d.v.s. 25 dagar oavsett ålder. Arbetstagare anställda före har semester enligt AB. Detsamma gäller för arbetstagare vid företag som blir medlem i KFS förutsatt att medarbetarna tidigare omfattats av AB. För branschavtalen turism och fritid, utbildning samt vård och omsorg utges ett lönetillägg på 3 % respektive 0,5 % för anställda efter l vid fyllda 40 respektive 5 Oår. För branschavtalen läns- och regionmuseema samt trafikhuvudmännen gäller semester enligt AB. Semestertillägget är 0,8 % per semesterdag. Oavsett anställningstid eller ålder gäller en generell arbetstidsförkortning om 27 timmar per år utom för trafik, trafikhuvudmännen, regionmuseiavtalet och personlig assistans där ingen arbetstidsförkortning förekommer. I de avtal som är träffade med Unionen, Lärarfacken och Transport finns heller ingen arbetstidsförkortning. Inom branschavtalet energi är arbetstidförkortningen 54 timmar. Uppsägningstider from

14 3 (3) Uppsägningstider enligt LAS. Det vill säga mellan l och 6 månader beroende på anställningstid. Vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist, om arbetstagaren varit anställd i minst 10 år och fyllt 57 år, gäller ett års uppsägningstid. Ett års uppsägningstid gäller ej för medlemmar i SEKO, Transport och Fastighets. KFS Uppsägningstider enligt LAS. Det vill säga mellan l och 6 månader beroende på anställningstid. För arbetstagare anställda före gäller de längre uppsägningstiderna enligt AB. Detsamma gäller för arbetstagare vid företag som blir medlem i KFS förutsatt att medarbetarna tidigare omfattats av AB. Pensionsavtal KAP-KL är en pensionsplan som innehåller både premiebestämda och förmånsbestämda delar. Arbetsgivaren betalar en premie på 4,5 procent av arbetstagarnas lön. För lönedelar över kr i månaden 2011 tillkommer en förmånsbestämd del som vid fullt intjänande, 30 år, är på 55-62,5 procent av lönen, beroende på ålder, under åren närmast före pensioneringen. KFS PA-KFS 09 är en helt premiebestämd pensionsplan. Arbetsgivaren betalar en premie på 4,5 procent av arbetstagarnas lön upp till kr i månaden. För lönedelar över kr är premien 30 procent. För anställda före utges en tilläggspremie på upp till ca 2,5 % på lönedelar under taket, kr i månaden, och på upp till 12 % på lönedelar över taket beroende på ålder.

SALA KOMMuN 1 (2) 2011-02-28. Ink, Dnr. KommlU1styrelsen

SALA KOMMuN 1 (2) 2011-02-28. Ink, Dnr. KommlU1styrelsen 1 (2) 2011-02-28 Dnr KO~STYRELSENS FÖRVALTNING Namn handläggare, tfn Lars-Göran Carlsson, 0224/551 29 SALA KOMMuN Kommunstyrelsens fiirvaltning Ink, 2B KommlU1styrelsen Förslag till beslut om ägardirektiv

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och Unionen + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-23 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Turism och Fritid Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-02 1 (9) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Trafik Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm

Läs mer

Fastigheten Sala Åshagen 13; gåva till Sala kommun

Fastigheten Sala Åshagen 13; gåva till Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET 8(24) Sammanträdesdatum 2013-09-03 205 Fastigheten Sala Åshagen 13; gåva till Sala kommun Dnr 2013/325 INLEDNING Eksjöhus AB har upprättat ett gåvobrev för fastigheten

Läs mer

Kommundirektörsföreningens. vårkonferens 2010

Kommundirektörsföreningens. vårkonferens 2010 Kommundirektörsföreningens vårkonferens 2010 Aktuellt från SKL Regionfrågan Uppdrag från SKL:s arbetsutskott - Utse en grupp bestående av Roland Andersson, Jerker Swanstein och Kent Johansson. - Uppdrag

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO)

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med SEKO Facket för Service och Kommunikation (SEKO) Inledning Den 28 maj 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och SEKO Facket för Service och Kommunikation

Läs mer

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2014-10-09 F~E' : S 23 (40) 172 Dnr 2014/453 Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget INLEDNING Carola Gunnarsson (C] och Gustaf

Läs mer

Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO

Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO Hurra! Nu får arbetare i privat sektor lika bra avtalspension som tjänstemännen! Nya villkor för Avtalspension SAF-LO Rättvist Äntligen har LO-förbunden ett avtal som gör att arbetare i privat sektor får

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN. Sammanträdesdatum 2014-11-11. Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2014-11-11 28(36) t:' 2014 214 Motion om boende för äldre med missbruk i Sala kommun Dnr 2014/813 INLEDNING Eva Axelsson (KD) och

Läs mer

PARTSGEMENSAMMA KOMMENTARER TILL KFS AVTAL 2004

PARTSGEMENSAMMA KOMMENTARER TILL KFS AVTAL 2004 PARTSGEMENSAMMA KOMMENTARER TILL KFS AVTAL 2004 Flygplatsavtal är ännu inte förhandlat för LO-gruppen. AVTALSPARTER FÖRHANDLINGS- PROTOKOLL AVTALSPERIODENS LÄNGD KFS och SEKO, Kommunal, Transport, SKTF,

Läs mer

Landstingsstyrelsens förslag till beslut

Landstingsstyrelsens förslag till beslut FÖRSLAG 2006:12 1 (6) Landstingsstyrelsens förslag till beslut Motion 2004:34 av Margaretha Herthelius m fl (fp) om att öka möjligheten för anställda att orka arbeta kvar längre Föredragande landstingsråd:

Läs mer

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %.

Avtalet med Unionen är på 36 månader med ett avtalsvärde på 6,8 %. Nyheter i Flygplatsavtalet med Unionen, Ledarna, Sveriges Ingenjörer, Civilekonomernas Riksförbund och förtecknade Saco-förbund samt nyheter i bilagan till Flygplatsavtalet med SEKO. KFS har tecknat ett

Läs mer

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd

Sammanträdesdatum 2011-05-31. Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSENS ARBETSUTSKOTT Sammanträdesdatum 2011-05-31 14 (33) 139 Dnr 2011/105 Skrivelse från kommunens revisorer angående handläggning av evenemangsstöd INLEDNING

Läs mer

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor

Mars 2008. Enskild överenskommelse. en möjlighet för dig att påverka dina villkor Mars 2008 Enskild överenskommelse en möjlighet för dig att påverka dina villkor Varför enskilda överenskommelser? Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt

Läs mer

Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation

Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation Kollektivavtal om omställningsåtgärder vid arbetsbrist för aktiebolag i postkoncernen inom bransch Kommunikation 1. Bakgrund Förmågan att anpassa och utveckla arbetssätt och produktion är avgörande för

Läs mer

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland

Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-02-07 KF:s 20 (27) 43 D nr 2012/331 Motion om kommunalt stöd till Ung Företagsamhet i Västmanland INLEDNING Peter Molin (M), Jan-Olov Eriksson

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET. Sammanträdesdatum 2014-09-30. Medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga l SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET Sammanträdesdatum 2014-09-30 28 (36} 192 Dnr2014/40 Medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga INLEDNING Per Tjärnström inkom 2014-01-08

Läs mer

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen

Avtalade förmåner för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen för dig som jobbar i Västra Götalandsregionen Din anställning i Västra Götalandsregionen regleras av olika lagar och centrala/lokala kollektivavtal. Genom avtalen har du som regionanställd bättre villkor

Läs mer

Medborgarförslag om att flytta Lennart Lindbergs skulptur Bronshästar

Medborgarförslag om att flytta Lennart Lindbergs skulptur Bronshästar SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRelSEN Sammanträdesdatum 2011-10-13 K.F:s HANDLING NR 52 2011 32 (44) 205 Medborgarförslag om att flytta Lennart Lindbergs skulptur Bronshästar Dnr 2011/179 INLEDNING Medborgarförslag

Läs mer

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun.

Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Jobba med oss! Ludvika framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun. Framtidens, tillväxtens och möjligheternas kommun Ludvika kommun satsar mycket resurser på utveckling av arbetsmiljö och hälsa,

Läs mer

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION.

KAP-KL DITT NYA PENSIONSAVTAL VIKTIG INFORMATION FÖR DIG SOM ÄR ANSTÄLLD I KOMMUN, LANDSTING ELLER REGION. K A P-KL D IT T NYA PE N SI O N SAVTA L VI KTI G I N F O R M ATI O N F Ö R D I G SO M Ä R A N STÄ L L D I KO M MUN, L A N D STI N G E L L E R R E G I O N. Din framtida pension Anställda i kommun, landsting

Läs mer

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor

Enskild överenskommelse. En möjlighet för dig att påverka dina villkor Enskild överenskommelse En möjlighet för dig att påverka dina villkor 2 Varför enskild överenskommelse Vi pratar ofta om hur vi ska få ihop vårt livspussel. Vad det innebär är givetvis väldigt individuellt.

Läs mer

Karin Frisk (S) Berit Hallen (M) Tony Karlsson (S) Personalchef Mikael Brånn, handläggare Karin Rytter, personalspecialist Håkan Sundqvist

Karin Frisk (S) Berit Hallen (M) Tony Karlsson (S) Personalchef Mikael Brånn, handläggare Karin Rytter, personalspecialist Håkan Sundqvist _.. ' 1\atrineholms konzinun ~ SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum PERSONALUTSKOTTET 2013-09-11 1 Blad Plats och tid Atelj en, klockan 13.15 13.45 Beslutande Pat Werner (S) Johan Hartman (M) Anneli

Läs mer

Ny möjlighet att tecknat lokala kollektivavtal om andra ersättningar gällande färdtid

Ny möjlighet att tecknat lokala kollektivavtal om andra ersättningar gällande färdtid Kyrkans AB 11 Bilaga 2 Kyrkans AB 11 Särskilda ersättningar t.o.m. 11-03-31 fr.o.m. 11-04-01 AB 21 Ersättning obekväm arbetstid 1. O - tilläggstid A 95,70 97,10 2. O - tilläggstid B 47,80 48,50 3. O -

Läs mer

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman

Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Överföring av hemsjukvårduppgifter till ny huvudman Uppdraget Arbetsgruppen har fått i uppdrag att komma med förslag hur överföring av hemsjukvårdsarbetsuppgifter kan flyttas från Norrbottens läns landsting

Läs mer

Pensionsriktlinjer. i samarbete med KPA pension. Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer. Dokumentdatum: 2015-01-27 Reviderad: 2015-01-27

Pensionsriktlinjer. i samarbete med KPA pension. Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer. Dokumentdatum: 2015-01-27 Reviderad: 2015-01-27 Pensionsriktlinjer i samarbete med KPA pension Dokumentnamn: Pensionsriktlinjer Dokumentansvarig: Stefan Larsson, förhandlingschef Godkänd av: Kommunstyrelsens personalutskott Version: 1.0 Dokumentdatum:

Läs mer

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting KAP-KL Information om tjänste pensions- avtalet För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting Bra och trygga arbetsvillkor för dig som arbetar inom offentlig sektor Offentliganställdas

Läs mer

VECKOVILA 95. Veckovila enligt. 14 Arbetstidslagen i vissa fall. I lydelse fr.o.m. 2012-09-01

VECKOVILA 95. Veckovila enligt. 14 Arbetstidslagen i vissa fall. I lydelse fr.o.m. 2012-09-01 VECKOVILA 95 Veckovila enligt 14 Arbetstidslagen i vissa fall I lydelse fr.o.m. 2012-09-01 Innehåll Förhandlingsprotokoll 1996-06-17, Överenskommelse om Veckovila enligt 14... 3 Arbetstidslagen i vissa

Läs mer

A-KAP-KL Sveriges mest jämställda och flexibla tjänstepensionsavtal

A-KAP-KL Sveriges mest jämställda och flexibla tjänstepensionsavtal A-KAP-KL Sveriges mest jämställda och flexibla tjänstepensionsavtal Den 4 oktober skrev AkademikerAlliansen på ett nytt tjänstepensionsavtal tillsammans med arbetsgivarorganisationerna SKL och Pacta. Det

Läs mer

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget

Svar på motion om att ta del av satsningen på Tekniksprånget l (2) 2014-09-19 DIARlEN R: 2013/419 KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp SALA KOMMUN Kommunstyrelsens förvaltmng Ink. 2014-09- 2 4 Diarlenr..'

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

Cirkulär 3/2012 2012-03-13

Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Cirkulär 3/2012 2012-03-13 Grönt cirkulär distribueras till arbetsplatserna Avtalsuppgörelse med SEKO 2012 Bilagor Lönetabeller för Väg och Banavtalet. INNEHÅLL 1. Avtalsperiod och ikraftträdande 2. Lön

Läs mer

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och

+ FÖRHANDLINGSPROTOKOLL. KFS kontor, Hornsgatan 1, Stockholm. Kommunala Företagens Samorganisation (KFS) och + FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-23 1 (10) Ärende Förhandlingar angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Konsult och service Plats Parter KFS kontor, Hornsgatan 1,

Läs mer

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting

KAP-KL. Information om tjänste pensions- avtalet. För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting KAP-KL Information om tjänste pensions- avtalet För dig som är född 1985 eller tidigare och är anställd i kommun och landsting Bra och trygga arbetsvillkor för dig som arbetar inom offentlig sektor Offentliganställdas

Läs mer

MEDARBETARVILLKOR. Avgiftsbefrielseförsäkring Försäkring som betalar pensionsavgiften i arbetsgivarens ställe när arbetstagaren får sjukersättning.

MEDARBETARVILLKOR. Avgiftsbefrielseförsäkring Försäkring som betalar pensionsavgiften i arbetsgivarens ställe när arbetstagaren får sjukersättning. Förmånslista MEDARBETARVILLKOR Villkor som följer av anställningen Försäkringar och pensioner Avtalsförsäkringar Avtalsgruppsjukförsäkring AGS-KL Arbetstagare tillförsäkras viss ersättning vid sjukdom

Läs mer

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15

Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet. Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Handläggningsordning för enskilda överenskommelser vid Umeå universitet Fastställd av rektor 2015-05-26 Dnr: FS 1.1-94-15 Typ av dokument: Beslutad av: Giltighetstid: Område: Ansvarig enhet: Handläggningsordning

Läs mer

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL

SÅ ANSTÄLLER DU. Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL SÅ ANSTÄLLER DU Vad du ska tänka på då du anställer en person AVTAL VAD SKA JAG TÄNKA PÅ DÅ JAG ANSTÄLLER EN PERSON? Tänk noga igenom vilka kvaliteter, kvalifikationer och personlighetstyp du vill ha till

Läs mer

Sammanträdesdatum 2013-01-10 D C) 2013. Motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller

Sammanträdesdatum 2013-01-10 D C) 2013. Motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller ._,.,,~,~....,...,,,,,_. ~.. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN Sammanträdesdatum 2013-01-10 D C) 2013 20 (37) 15 Motion om avgiftsbefrielse för bygglov av solceller Dnr 2012/212 INLEDNING

Läs mer

KFS kontor, Hornsgatan1, Stockholm

KFS kontor, Hornsgatan1, Stockholm FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-21 1 (9) Ärende Förhandling angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Turism och Fritid Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan1,

Läs mer

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet

Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Redogörelsetext för nyheter och förändringar i ÖLA 13 med Svenska Transportarbetareförbundet Inledning Den 4 juni 2013 enades Arbetsgivareförbundet Pacta och Svenska Transportarbetareförbundet (Transport)

Läs mer

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare

Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Förhandlingsprotokoll 2014-12-11 Överenskommelse om Bestämmelser för studentmedarbetare Parter Sveriges Kommuner och Landsting och Arbetsgivarförbundet Pacta å ena sidan, samt OFRs förbundsområde Allmän

Läs mer

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333

Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 Utdrag ur protokoll fört vid sammanträde med kommunstyrelsen i Falkenberg 2014-02-04 FALKENBERG 31 Motion om att sluta ungdomsavtal för att få fler unga i jobb. (AU 7) KS 2013-333 KF Beslut Kommunstyrelsen

Läs mer

KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18. Kallelse

KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18. Kallelse KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott KSPU 2014-12-18 Kallelse 1 KALLELSE 2014-12-18 Kommunstyrelsens personalutskott Plats och tid: Grön, 2014-12-18, klockan 13:15 Ärenden: Enligt föredragningslistan

Läs mer

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg

Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg Bilaga 2 LSR m fl, Vision, Vårdförbundet Allmänna anställningsvillkor Bransch F Äldreomsorg 3 Anställning m m Mom 6 Företrädesrätt Företrädesrätt till nyanställning gäller inte till ny anställning som

Läs mer

Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan

Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015-04-16 t, r T " Le.C, 25 (47) 74 Svar på motion om att hissa regnbågsflaggan Dnr 2015/214 INLEDNING johanna Ritvadatter (V) inkom den 25 februari 2015 med rubricerad

Läs mer

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB.

Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01. Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen. INLEDNING Förslag på markanvisningsavtal mellan Sala kommun och Cazel AB. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRElSEN Sa mmanträdesdatum 2011-i2-01 5 (23) KF : s rand L :i G :JR 75 20 1 1 235 Försäljning av Kompassen 2; Ängshagen NLEDNNG Förslag på markanvisningsavtal

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2011 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL 1 (10) FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum: 7 maj 30 sept 2013 Parter: Närvarande Medarbetareförbundet och Huvudmannaförbundet Medarbetareförbundet: Huvudmannaförbundet: Ärende: Helena Yli-Koski Marit Innala Förändringar

Läs mer

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden

sammanträdesdatum 2011-02-10 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden SAMMANTRÄDESPROTOKOLL KOMMUNSTYRELSEN sammanträdesdatum 2011-02-10.. ~. s 'r:7 ~ l.a; ',:DLIHG NR (, 2011 26 (31) 35 Svar på motion om säkerheten i äldreboenden Dnr 2010/6 INLEDNING Motion från Lars Alderfors

Läs mer

Bilersättningsavtal BIL 12

Bilersättningsavtal BIL 12 Bilersättningsavtal BIL 12 Bilersättningsavtal BIL 12 1 Överenskommelse om Bilersättningsavtal BIL 12 2 Parter 2 1 Innehåll mm 2 2 Ändringar och tillägg 2 3 Tvisters handläggning 2 4 Fredsplikt 2 5 Giltighet

Läs mer

Därför är det bra med kollektivavtal

Därför är det bra med kollektivavtal Därför är det bra med kollektivavtal ST, 2006. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafiska, oktober 2007. Upplaga: 10 000 ex. Beställ fler exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52 37. Fax: 08-791

Läs mer

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar

Kooperationens. Avtalspension, KAP 2. ett viktigt tillägg. Checklista försäkringsinformation SEKO. 4 Individuella. 3 Dina medlemsförsäkringar Checklista försäkringsinformation SEKO Namn Arbetsplats Datum 5 2 Dina avtalsförsäkringar 2012-03 Genom kollektivavtal/hängavtal på din arbetsplats har du ett kompletterande försäkringsskydd bl a vid sjukdom,

Läs mer

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS

ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS ditt pensionsavtal GAMLA PA KFS Ett pensionsavtal för anställda vid KFS medlemsföretag Den här informationen är utformad för dig som omfattas av avtalspension Gamla PA-KFS. Ett avtal som träffats mellan

Läs mer

FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST

FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Sida 1(9) FÖR PENSIONSFRÅGOR FÖR MEDARBETARE INOM GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST Hamntorget 8 Tel 026-17 96 53 www.gastrikeraddningstjanst.se 803 10 Gävle Fax 026-18 99 42 gastrike.raddning@gavle.se Upprättad:

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2015-05-25 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING... 3 KOLLEKTIVAVTALET... 3 UPPDATERING... 3 BESLUTSORDNING... 3 KOSTNADER... 3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...

Läs mer

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27

Pensionsriktlinjer. Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Pensionsriktlinjer Antagna av kommunfulläktige 2003-08-21 Reviderad av kommunfullmäktige 2007-12-19 Reviderad av kommunfullmäktige 2012-03-27 Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 INLEDNING... 4 BAKGRUND...

Läs mer

KFS kontor, Hornsgatan1, Stockholm

KFS kontor, Hornsgatan1, Stockholm FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-06-21 1 (9) Ärende Förhandling angående lön och allmänna anställningsvillkor med mera för branschområde Utbildning Plats Parter Närvarande KFS kontor, Hornsgatan1, Stockholm

Läs mer

Kollektivavtal det tjänar du på

Kollektivavtal det tjänar du på Kollektivavtal det tjänar du på för dig som är arbetsgivare 1 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

2002-01-08. Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin. Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton

2002-01-08. Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin. Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton 2002-01-08 Till CFs förtroendemän inom massa- och pappersindustrin Pension, pengar eller tid! -information och anvisningar om arbetstidskonton Bakgrund Arbetstidsförkortning och formerna för denna var

Läs mer

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen

Koncernkontoret Personalstrategiska avdelningen Personalstrategiska avdelningen Marie Halvardsson Förhandlare 040-675 32 91, 0768-890161 marie.halvardsson@skane.se Datum 2011-09-12 1 (8) Medarbetarinformation kring anställningsvillkor Som anställd i

Läs mer

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund

Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Redogörelse för nyheter och förändringar i ÖLA 13 Fastighetsanställdas Förbund Inledning Den 3 juni enades Arbetsgivarförbundet Pacta och Fastighetsanställdas Förbund (Fastighets) om en ny ÖLA 13, Överenskommelse

Läs mer

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal

Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01. Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Bilaga J till AB I LYDELSE 2013-04-01 Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal Innehåll Särskilda bestämmelser för viss jourtjänstgörande personal... 3 Inledning... 3 Särskilda bestämmelser

Läs mer

Individuell anpassning genom enskild överenskommelse

Individuell anpassning genom enskild överenskommelse Individuell anpassning genom enskild överenskommelse - inom ramen för ALFA 1 Innehåll 1. Bakgrund...3 2. Inledning...4 3. Förutsättning...4 4. Giltighet och upphörande av överenskommelse...5 5. Frågor

Läs mer

SALA. Motion om Wi-Fi. Dnr 2013/62 INLEDNING

SALA. Motion om Wi-Fi. Dnr 2013/62 INLEDNING l. SALA SAMMANTRÄDESPROTOKOLL STYRELSEN Sammanträdesdatum, - u_;_ - : 2014-01-09 ~.;:~ 11 2C'll~ 17 (25) 13 Motion om Wi-Fi Dnr 2013/62 INLEDNING Andreas Weiborn (M) inkom den 27 augusti 2013 med motion

Läs mer

Så här har vi räknat. Övertidsersättning är reglerad för den med kollektivavtal men måste förhandlas själv av den som saknar avtal.

Så här har vi räknat. Övertidsersättning är reglerad för den med kollektivavtal men måste förhandlas själv av den som saknar avtal. Så här har vi räknat Kollektivavtalet är värt 80 000 kronor Vi har räknat ut värdet av vad en löntagare med kollektivavtal tjänar på sitt avtal jämfört med en person som har samma lön, men som i övrigt

Läs mer

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med

Pensionspolicy. Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunstyrelsen 2011-11-28 I samarbete med Innehållsförteckning INLEDNING...3 KOLLEKTIVAVTALET...3 UPPDATERING...3 BESLUTSORDNING...3 A UNDER ANSTÄLLNINGSTID...4 A.1 LÖNEVÄXLING

Läs mer

Verksamhetsplan för pensioner

Verksamhetsplan för pensioner Diarienummer: Ks 2013/0489,024 Verksamhetsplan för pensioner Gäller från: 2014-01-01 Gäller för: Medarbetare Fastställd av: Kommunstyrelsen Utarbetad av: Pensionsstrateg Reviderad senast: Version: 2 Dokumentansvarig

Läs mer

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös?

Är du MELLAN JOBB. eller riskerar du att bli arbetslös? Är du MELLAN JOBB eller riskerar du att bli arbetslös? 1 Innehåll Ekonomin mellan jobb 4 A-kassa 5 Inkomstförsäkring 6 Avgångsersättning (AGE) 7 Från TRR 8 Från TRS 9 Råd och stöd från TRR 10 Råd och stöd

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET. Sammanträdesdatum 2013-10-01 l. SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTIET Sammanträdesdatum 2013-10-01 18 (38) 244 Motion om insatser för att främja start av arbetsintegrerade sociala företag i Sala kommun Dnr 2012/66 INLEDNING

Läs mer

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun

Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDN INGSUTSKOTIET 18 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 182 Svar på motion om service- och tjänstegaranti i Sala kommun Dnr 2013/89 INLEDNING Peter Molin (M), Andreas Weiborn (M),

Läs mer

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg

Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg Kooperationens avtalspension, KAP ett viktigt tillägg 2013 Din avtalspension ett viktigt tillägg När du så småningom går i pension kommer du att få pension från två håll: Allmän pension och avtalspension.

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare

Du tjänar på kollektivavtal. för dig som är arbetsgivare Du tjänar på kollektivavtal för dig som är arbetsgivare 2 Kollektivavtal det tjänar du på För dig som är arbetsgivare Varför finns det kollektivavtal? Den svenska arbetsmarknaden bygger på att fackföreningar

Läs mer

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension

Förmånliga kollektivavtal. försäkrar akademiker. Kollektivavtal Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Förmånliga kollektivavtal försäkrar akademiker 1 Sjukdom Arbetsskada Ålderspension Sjukpension Föräldraledighet Arbetslöshet Efterlevandeskydd Innehåll: Sjukdom 4 Arbetsskada 5 Sjukpension 6 Föräldraledighet

Läs mer

Om enskilda överenskommelser

Om enskilda överenskommelser Fackförbundet ST Förhandlingsenheten 2012-12-14 Om enskilda överenskommelser Viktigt att tänka på om ni ska träffa lokalt kollektivavtal om enskilda överenskommelser Inledning Avsikten är att ge en översiktlig

Läs mer

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida o/r~' ~~:~ :r SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 29 (44) KOMMUNSTYRELSEN SALA KOMMUN Sammanträdesdatum 2011-10-13 Y~F : s HANDLING NR 67 2011 202 Dnr 2011/111 Motion om att skapa diskussionsforum på Sala kommuns hemsida

Läs mer

SALA KOMMUN. s ft Ll\ i< o rvt rw u ~\I. Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa. lnk_ LIJ i:j -05-1 2 '.'.S 2015; 109/1

SALA KOMMUN. s ft Ll\ i< o rvt rw u ~\I. Svar på medborgarförslag om att hjälpa hemlösa. lnk_ LIJ i:j -05-1 2 '.'.S 2015; 109/1 I bilaga SALA KOMMUN '.'.S 2015; 109/1 1 (1) 2015-05-11 DIARIENR: 2014/1093 KOMMUNSTYRELSEN Carola Gunnarsson s ft Ll\ i< o rvt rw u ~\I Komrnunstyn.)lsens förvaitning lnk_ LIJ i:j -05-1 2 Svar på medborgarförslag

Läs mer

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med

Pensionspolicy. Bollebygds kommun. Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11. I samarbete med Pensionspolicy Antagen av kommunfullmäktige 2008-03-13 11 Bollebygds kommun I samarbete med Innehållsförteckning SAMMANFATTNING... 3 ALLMÄNT... 4 UPPDATERING... 4 BESLUTSORDNING... 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA...

Läs mer

Svar på medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga

Svar på medborgarförslag om boende för de som inte är kreditvärdiga '?1 ~??'! ;';'~ :-p Bilaga is 2014/186/1 m~~~~ KOMMUNSTYRELSEN Per-Olov Rapp 1(2) 2014~09-22 D!ARIENR: 2014/40 Ink. 2014-09- 2 4 o;oc;e"' ZrA4-/ 40 IAktb;laga -::;. Dpb: l Svar på medborgarförslag om boende

Läs mer

Du tjänar på kollektivavtal

Du tjänar på kollektivavtal Du tjänar på kollektivavtal Föräldralön. Mer pengar att röra dig med när du är föräldraledig tack vare kollektivavtalet. ITP. Marknadens bästa pensionsförsäkring ger dig mer pengar när du slutar jobba

Läs mer

Svar på motion om att få en giftfri vardag

Svar på motion om att få en giftfri vardag SAMMANTRÄDESPROTOKOLL LEDNINGSUTSKOTTET 24 (36) Sammanträdesdatum 2014-09-30 188 Svar på motion om att få en giftfri vardag Dnr 2014/49 INLEDNING Carola Gunnarsson (C), Christer Eriksson (C), Mårten Öhrström

Läs mer

Avtalen klara! Det här betyder det för dig

Avtalen klara! Det här betyder det för dig Avtalen klara! Det här betyder det för dig 1 2 ST, 2007. Produktion: STs informationsenhet. Tryck: EO Grafi ska, december 2007. Upplaga: 63 000 ex. Beställ fl er exemplar genom ST Förlag. Tfn: 08-790 52

Läs mer

September-December. för Kommunal; Anne-Maria Carlsgård Tord Almlöf. för SKTF; Mats Andersson

September-December. för Kommunal; Anne-Maria Carlsgård Tord Almlöf. för SKTF; Mats Andersson FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Datum 2010-04-07 1 (6) Ärende Förhandlingar angående nytt pensionsavtal, PA-KFS 09, för branschområde Trafik Plats Tid Parter Närvarande KFS, Stockholm September-December Kommunala

Läs mer

Borgen för Salabostäder AB

Borgen för Salabostäder AB AMMANTRÄDEPROTOKOLL KOMMUNTYRELEN sammanträdesdatum Kf?:s 30 (34) 2012-04-12 N7: 22 2012 90 Borgen för alabostäder AB Dnr 2012/53 INLEDNING alabostäder AB har i protokoll daterat 2012-03-05 rekommenderat

Läs mer

ÖVERENSKOMMELSE ----------------------- Avtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras med följande ändringar:

ÖVERENSKOMMELSE ----------------------- Avtalet om allmänna anställningsvillkor prolongeras med följande ändringar: ÖVERENSKOMMELSE EnergiFöretagens Arbetsgivareförening (EFA) och Unionen, Sveriges Ingenjörer, Ledarna och SEKO har idag träffat nedanstående avtal att gälla vid samtliga EFAs medlemsföretag för tiden 1

Läs mer

Handbok Försäkrad KAP-KL

Handbok Försäkrad KAP-KL Handbok Försäkrad KAP-KL Innehåll Sidan Inledning... 3 Nyanställning... 4 Nyanställning AKAP-KL... 4 Tjänstledighet... 5 Avgång ur tjänst... 5 Sjukanmälan... 5 Dödsfall... 6 Ålderspension... 6 Lönerapportering...

Läs mer

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S)

Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin Edberg (S) Catharina Carlsson (M) Anders Mårtensson (V) Annika Stacke (FP) Tony Lundstedt (S) Plats C-salen Tid Kl. 13.30 15.20 Beslutande Ledamöter Övriga närvarande Ersättare Tjänstemän Justering Justerare Plats och tid Per Schöldberg (C) Åsa Karlsson Björkmarker (S) Anna Hultstein (M) Martin

Läs mer

Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen

Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen Cirkulärnr: 10:19 Diarienr: 10/1293 Arbetsgivarpolitik: 10-2:8 Nyckelord: Semesterlagen, semester Handläggare: Malin Looberger Avdelning: Avdelningen för arbetsgivarpolitik Sektion/Enhet: Förhandlingssektionen

Läs mer

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet

Föredragningslista. 13 Ersättning till förtroendevalda 14 Ändring av sammanträdesdag 15 Lärare utan föreskriven behörighet Föredragningslista Plats och tid för sammanträdet Föredragande Ånge kommunkontor, personal- och ekonomienheten, fredag den 20 januari 2006, kl 08.30 Ärenden 1 Justering 2 Föregående mötesprotokoll Göran

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder 2015 Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund Arbete efter 65 års ålder Sveriges läkarförbund 1 Vad gäller arbetsrättsligt? En arbetstagare har enligt 32a i lagen (1982:80) om anställningsskydd

Läs mer

Arbete efter 65 års ålder

Arbete efter 65 års ålder PM 2006-04-06 1 (8) Avdelningen för arbetsgivarpolitik Förhandlingssektionen Lars-Gösta Andréen Arbete efter 65 års ålder I denna PM behandlas i tre avsnitt kortfattat de särskilda bestämmelser som gäller

Läs mer

Åstorps kommuns. Pensionspolicy. Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406

Åstorps kommuns. Pensionspolicy. Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406 Åstorps kommuns Pensionspolicy Beslutat av Kommunfullmäktige 2015-01-26 Dnr 2014/406 2(12) 3(12) Innehållsförteckning 1 INLEDNING 4 2 UPPDATERING 4 3 BESLUTSORDNING 4 4 PENSION TILL ANSTÄLLDA 5 41 SÄRSKILD

Läs mer

1. Samtliga fackliga organisationer erbjuds att teckna kollektivavtal om rätt tilllöneväxling till pension för samtlig personal enligt bilaga b).

1. Samtliga fackliga organisationer erbjuds att teckna kollektivavtal om rätt tilllöneväxling till pension för samtlig personal enligt bilaga b). I ~ Landstinget 11 DALARNA Central förvaltning Personalenheten Förhandling ~ILAGA LS ~ ~3A BESLUTSUNDERLAG Landstingsstyrelsen Datum 2013-03-25 Sida 1 (3) Dnr LD13/00857 Uppdnr 509 2013-03-25 Landstingsstyrelsen

Läs mer

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL

FÖRHANDLINGSPROTOKOLL FÖRHANDLINGSPROTOKOLL Ärende Parter Avtal om löner och allmänna bestämmelser för tjänstemän vid A Orkesterföretag, orkesterföreningar och musikstiftelser B Teater- och länsteaterföreningar samt andra ideella

Läs mer

Arbetslivskonto 2010-2013

Arbetslivskonto 2010-2013 Arbetslivskonto 2010-2013 Fastigo och SKTF, Unionen, AiF Akademikerförbunden inom Fastigos avtalsområde (Sv. Ingenjörer, Akademikerförbundet SSR, Civilekonomerna, Jusek och Sv. Arkitekter) samt Ledarna

Läs mer

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag

Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? KOM-KL ett omställningsavtal för kommun, landsting och Pactaföretag Är du uppsagd på grund av arbetsbrist? Det finns ett avtal om villkor för anställda som blir uppsagda

Läs mer