Konferensanteckningar Minutes

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferensanteckningar Minutes"

Transkript

1 Financial'challenges'today' 'the'solu2ons' tomorrow'' How'to'find'sustainable'financing'for'social'enterprises 28th%of%November%2011 Louis%de%Geer,%Norrköping Konferensanteckningar Minutes Swedish%/%English

2 Konferensen(öppnades(av(Li#Teske,(ordförande(i( kommunfullmäktige(i(norrköpings(kommun(samt(lelle# Karlsson,(Östsam,(som(betonade(vikten(av(de(sociala( företagens(roll(i(att(minska(arbetslöshet.(gordon#hahn,( Ordförande(PLUS,(introducerade(nätverket(PLUS(och(visade(på( hur(dagens(konferens(ämne(borde(kopplas(till(de(utmaningar( EU(står(inför(gällande(demograDiska(kurvan,(demokratiska( underskottet,(den(sociala(segregeringen,(ökade(arbetslösheten( och(miljöhoten.( The(conference(was(opened(by#Li#Teske,(Chairwoman(of(the( Municipality(of(Norrköping,(and(Lelle#Karlsson,(Östsam,( acknowledging(the(role(of(social(enterprises(in(the(reduction(of( unemployment.(gordon#hahn,(chairman(of(plus,(introduced( the(network(plus(referring(the(subject(of(the(conference(to(the( challenges(eu(is(facing(regarding((demography(curve,( democratic(dedicit,(social(diskcohesion,(unemployment(and( environment.(.( Carl%Schlyter%,% Social%innovation,%risk%eller%möjlighet? Sociala(innovationer(är(en(god(möjlighet(att(kombinera(sociala( och(ekologiska(dimensioner(där(sociala(företag(kan(vara(en(av( lösningarna(för(att(bemöta(kommande(och(existerande( utmaningar.( Carl(Schlyter(kritiserar(bankernas(arbetssätt(där(de(lånar(ut( mer(pengar(än(de(egentligen(har(tillgång(till,(där(paralleller( dras(till(indlationskapande(pengapress(och(menar(att(det(i( princip(är(vad(bankerna(gör(idag.(han(fortsätter(med(att(visa(på( det(problematiska(med(att(det(europeiska(samhället(har(så( starkt(fokus(på(ständig(tillväxt,(och(att(tillväxt(är(det(främsta( måttet(för(att(mäta(människans(välstånd(med(grundtanken(att( en(högre(inkomst(per(dedinition(leder(till(ett(lyckligare(liv.(de( ekonomiska(systemen(är(byggda(på(ett(behov(av(konsumtion( för(att(skapa(tillväxt(vilket(har(skapat(ett(onödigt(och( överdlödigt(konsumtionsbeteende(där(konsumtionen(enligt(carl( Schlyter(endast(gör(oss(marginellt(lyckligare(i(jämförelse(med( lyckan(konsumtion(ger(vid(uppfyllande(av(basala(behov.( Carl(Schlyter(kritiserar(dagens(lösningar(på(Dinanskrisen(där( bedintliga(system(förändras(och(nya(regler(skapas(för(att( möjliggöra(dler(och(högre(lån(med(ökad(konsumtion(vilket(alltid( leder(till(en(bubbla(som(spricker.(han(föreslår(och(hoppas(på( att(den(framtida(ekonomin(ska(vara(baserad(på(nya(och(andra( värden,(med(önskan(om(ett(starkare(fokus(på(sociala(mål(med( nya(sätt(att(mäta(välstånd,(där(demokrati,(familj,(hobby(och( vänner(är(faktorer(som(värderas.( Carl(Schlyter(efterfrågar(ökad(transparens(inom( bankmarknaden(och(kritiserar(systemet(av(att(ge(en(aktör(en( stor(summa(pengar(i(lån,(i(stället(för(att(ge(dlera(aktörer(dlera,( men(lägre(lån.(att(förändra(detta(skulle(kunna(underlätta(för( mindre(företag(att(etablera(sig(och(där(med(främja(den(lokala( ekonomin(som(är(en(viktig(grund(i(den(framtida(ekonomin.(han( menar(att(bankregleringar((ex(basel)(inte(är(de(främsta( problemen(utan(refererar(istället(till(att(hela(ekonomisystemet( behöver(ändra(fokus(och(värderingar.(dessa(tankar(delas(av( Dlera(i(den(europeiska(politiken(då(det(Dinns(en(tydligare( öppenhet(över(partigränser(jämfört(med(i(sverige.( Carl%Schlyter%,% Social%innovation,%risk%or%opportunity? Social(innovations(are(positive(solution(for(combining(social( and(ecological(dimensions,(where(social(enterprises(could(be( one(of(them,(to(face(upcoming(and(existing(challenges.( Carl(Schlyter(criticises(the(banking(operations(of(today,(where( they(lend(far(more(money(than(they(actually(have(access(to(and( makes(parallels(to(the(indlation(causing(money(print,(and(means( that(the(banks(of(today(basically(are(printing(money.(he( continues(by(indicate(it(problematic(that(the(focus(of(the( European(society(is(on(continuous(growth,(and(that(growth(is( the(most(common(measure(of(wealth,(based(on(the(idea(that(the( higher(income(the(happier(life.(the(economic(systems(are( based(on(the(need(for(consumption(to(create(growth,(which(has( created(pointless(consumption(behaviours(with(consumption( way(over(basic(needs,(and(at(the(same(time,(carl(schlyter(says,( the(consumer(gets(only(marginally(happier(of(this(excess( consumption,(compared(to(the(happiness(created(when( fuldilling(basic(needs Carl(Schlyter(criticises(the(way(of(solving(the(current(Dinancial( crises,(in(ways(of(changing(systems(and(create(new(rules(to( enable(even(more/higher(loans(and(consumption( (this(will( lead(to(a(bursting(bubble.(he(is(proposing(and(hoping(that( future(economics(will(be(based(on(new,(different(values.(he( refers(to(the(old(and(the(new(economy,(with(the(wish(of(the( new(economy(having(stronger(focus(on(social(targets(with( different(ways(of(measuring(wealth,(where(democracy,(family,( hobbies(and(friends(are(valuable(factors.( Carl(Schlyter(asks(for(more(transparency(within(the(banking( market(and(criticises(the(system(of(rather(giving(one(actor(a( large(loan(than(multiple,(smaller(loans(to(a(larger(number(of( actors.(changing(this(could(facilitate(initiatives(of(smaller( enterprises,(and(hence(acknowledging(local(economy(as(a(key( issue(in(the(future(economics.(he(states(that(the(banking( regulations((such(as(basel)(not(are(the(relevant(issues(and( relates(to(that(the(entire(economic(system(needs(a(change( regarding(values(and(focus.(various(representatives(of(the( European(politician(share(these(thoughts,(where(the(openness( across(political(afdiliation(is(greater(in(europe(compared(to( Sweden.(

3 Karol%Sachs%,% Övervinna%>inanskriser%genom%riskkapital%för% övergången%till%ett%hållbart%samhälle? Karol(Sachs(beskriver(FEBEAs(arbetet((European(Federation(of( Ethical(and(Alternative(Banks).(FEBEA(består(av(23( medlemmar:(13(länder,(10(banker,(6(kooperativa(banker,(2( stiftelser(och(4(företag.(ett(exempel(på(en(febeakmedlem(är( Credit(Cooperatif,(som(är(en(nationell(kooperativ(bank(som( värderar(grunderna(i(kooperation,(med(till(exempel(principen( om(en(medlemken(röst.(febea(arbetar(över(landsgränser(men( upplever(svårigheter(med(detta(på(grund(av(de(stora( olikheterna(i(varje(lands(nationella(dinansiella(system.(karol( Sachs(menar(att(en(stor(brist(inom(den(Dinansiella(världen(är( bristen(på(transparens(i(bankvärlden(men(poängterar(att(det( inte(endast(är(bankerna(i(sig(som(saknar(transparens(utan(även( alla(företag(som(arbetar(med(bankerna.( Efter(denna(inledning(reDlekterar(Karol(Sachs(kring(europeiska( goda(exempel(gällande(riskkapital,(mikrodinansiering,( såddkapital,(startkapital(och(revolverande(fonder.( En(erfarenhet(Dinns(att(hitta(i(det(Franska(institutet(för( utveckling(av(social(ekonomi((ides)(där(publika(aktörer,( kooperativ(och(ömsesidigt(ägda(banker(har(andelar.(ides(är(ett( riskkapitalföretag(som(ger(dinansiellt(stöd(till(företag(inom(den( sociala(ekonomin(i(dlera(branscher(där(över(430(företag(har(fått( tillgång(till(kapital.( Femu#Qui#är(ett(franskt(regionalt(kapitalinvesteringsföretag( som(arbetar(med(riskkapital(på(korsika.(femu(qui(ger( Dinansiellt(stöd(till(ekonomisk(utveckling(på(Korsika,(med( tydligt(fokus(på(att(utveckla(den(lokala(ekonomin.( He;boom(är(ett(belgiskt(sparK(och(kreditkooperativ(som(sparar( och(investerar(etiskt.(de(erbjuder(sina(tjänster(till(aktörer(inom( den(sociala(ekonomin. Coopfond#är(en(italiensk(stiftelse(som(främjar(kooperativ.( Coopfond(stödjer(kooperativ(genom(andelsägande(samt( Dinansierar(forskning(kring(kooperativ. SolidarityKbased(Employee(Savings(Funds((FCPES)(är(ett( franskt(verktyg(som(karol(sachs(anser(bör(spridas(i(europa.(det( är,(sedan(2010,(obligatoriskt(i(frankrike(att(inkludera( solidaritetsbaserade(investeringar(i(anställdas(sparplaner. Karol(Sachs(svarar(på(Schlyter(att(vi(behöver(tillväxt(för(att( fortsätta(utvecklas.(han(håller(med(om(att(tillväxt(inte(endast( bör(vara(baserat(på(konsumtion(men(att(tillväxten(behövs(för( att(investera(i(att(göra(våra(liv(kompatibla(med( klimatförändringar.(investeringarna(bör(användas(till(att(skapa( nya,(gröna(arbeten(och(tillväxten(är(nödvändig(för(detta.(det( behövs(ett(nytt(system(för(att(den(sociala(ekonomin(ska(ses( som(en(naturlig(del(i(den(inre(marknaden,(det(räcker(inte(med( att(bara(ge(sektorn(uppmärksamhet.( Karol(Sachs(nämner( European(Social(Investment( Facility ((ESIF),(som(är(en(struktur(för(att(främja(solidariska( och(sociala(investeringar,(baserade(på(tre(nivåer:(europeisk( nivå,(nationell/regional(nivå(samt(projekt/organisation(nivå.( ESIF(innehåller(Dlexibla(strukturer(som(enkelt(kan(anpassas(till( den(sociala(sektorn(inom(olika(regioner(och(länder.(detta( underlättar(för(den(sociala(ekonomin(att(utvecklas(och(att( skapa(nätverk(med(ömsesidigt(erfarenhetsutbyte.( Karol%Sachs% Conquer%the%>inancial%crises%through%venture% capital%for%the%transition%to%a%sustainable%society?% Karol(Sachs(describes(the(work(of(European(Federation(of( Ethical(and(Alternative(Banks((FEBEA).(FEBEA(consist(of(23( members:((13(countries,(10(banks,(6(credit(cooperatives,(2( foundations(and(4(businesses.(one(febea(member(is(crédit( Coopératif,(which(is(a(national(cooperative(bank,(valuing(the( bases(of(cooperation(with(one(memberkone(vote(principle,( statutory(reserves(and(the(cooperative(rebate.(febea(is( working(cross(boarders(but(are(experiencing(difdiculties(since( the(national(systems(of(each(country(differ(from(the(others.( Karol(Sachs(reckons(a(deDiciency(in(the(Dinancial(market(due(to( lack(of(transparency(in(the(bank(world,(but(emphasises(that(it(is( not(solely(the(banks(themselves(that(lack(transparency(but( likewise(the(companies(working(with(the(banks.( Karol(Sachs(continues(by(reDlections(on(successful(European( examples(related(to(venture(capital,(micro(dinancing,(seed( capital,(initial(capital(and(revolving(funds.( One(experience(is(the(French(Institute(for(Social(Economy( Development((IDES),(with(shareholders(of(public(actors,( cooperative(and(mutualist(banks.(ides(is(a(venture(capital( company(giving(dinancial(support(to(enterprises(within(the( social(economy(in(various(branches(where(more(than(430( businesses(have(been(supported.( Femu#Qui(is(a(French(regional(capital(investment(company( dealing(with(risk(capital(in(corsica.(femu(qui(gives(dinancial( support(for(economic(development(in(corsica,(with(focus(on( development(of(the(local(economy.( He;boom(is(a(Belgian(savings(and(credits(cooperative(that( makes(ethical(savings(and(investments,(offering(their(services( to(social(economy(actors.( Coopfond(is(an(Italian(fund(for(promotion(of(cooperatives.( Coopfond(supports(cooperatives(through(shareholding(and( Dinances(research(related(to(cooperatives.( SolidarityKbased(Employee(Savings(Funds((FCPES)(is(a(French( tool(that(according(to(karol(sachs(deserves(dissemination( through(europe.(it(is,(since(2010,(mandatory(in(france(to( include(a(solidaritykbased(mutual(investment(fund(in( Employee(Saving(Plans.( Karol(Sachs(answers(Schlyter(that(we(do(need(growth(in(order( to(keep(develop.(he(agrees(that(the(growth(should(not(be( consumption(oriented(but(that(growth(is(needed(in(order(to( invest(to(make(our(lives(compatible(with(climate(changes.(the( investment(should(be(made(to(create(new(green(jobs(and(the( growth(is(essential(to(keep(up(with(the(changes.((there(is(a( need(of(creating(a(system(to(make(social(economy(a(part(of(the( internal(market;(it(is(not(enough(by(just(giving(the(sector( attention.( Karol(Sachs(mentions(the(European(Social(Investment(Facility( (ESIF),(a(structure(to(foster(solidarityKbased(Dinancing(and( social(investments,(built(on(a(three(level(approach:(european( level,(national/regional(level(and(project/organisation(level( funding.(esif(contains(dlexible(structures(that(easily(can(adapt( to(the(social(sector(within(different(regions(and(european( member(states.(this(will(facilitate(the(social(sector(to(develop( and(to(create(networks(and(mutual(experience(exchange.(

4 Leo%Padazakos%och%Lisa%Fröbel%,%lokala/regionala% >inansieringslösningar.% Leo(Padazakos(är(grundare(av(en(idé(som(kallas(Crowd(Equity,( en(dinansieringsmodell(för(lokala(och(regionala(aktörer.( Modellen(baseras(på(ett(eKperspektiv,(där(den(lokala( entreprenören(presenterar(sin(idé(över(internet,(där(crowd( Equity(samlar(resurser(från(lokala(privata(individer(och(företag( ( the(crowd.(investerarna(kräver(ingen(ränta(och(det(dinns( ingen(tidsgräns(för(när(pengarna(ska(vara(tillbakabetalade.((en( av(de(framgångsrika(komponenterna(är(att(pengarna(som( entreprenören(får(del(av(inte(visas(som(ett(lån(i(räkenskaperna( utan(som(eget(kapital.(detta(innebär(att(det(blir(enklare(för( verksamheten(att(ta(ytterligare(framtida(lån(av(banken(då(de( inte(uppvisar(någon(skuld,(och(därmed(också(undviker(att( behöva(ta(privat(egendom(som(säkerhet(vid(lån.(( Lisa(Fröbel(refererar(till(den(stora(beDintliga(summan(pengar( inom(strukturfonderna(som(skulle(kunna(ha(gått(till(att( investera(i(den(sociala(ekonomin(men(som(inte(gjorts.(lisa( Fröbel(menar(att(Crowd(Equity(tanken(kan(bli(framgångsrik(då( ägarna(är(lokala(aktörer(med(kunskap(om(den(regionala( marknaden,(privata(lån(blir(eget(kapital(samt(att(utvecklingen( av(en(elektronisk(marknadsplats(skapar(nya(möjligheter(för( entreprenörer(att(kommunicera(direkt(till(folket( (the(crowd( ( och(privat(investerare.( Leo%Padazakos%and%Lisa%Fröbel%on%the%subject%Everybody s% business% %local/regional%>inancing%solutions.% Leo(Padazakos(is(the(founder(of(an(idea(called(Crowd(Equity,(a( Dinancing(model(for(local/regional(actors.(The(model(is(based( on(an(ekapproach,(where(the(local(entrepreneur(presents(its( idea(online,(where(crowd(equity(collects(its(resources(from( local(private(indivuduals(and(businesses.(the(investors(are(not( looking(for(any(interest(and(there(is(no(time(limit(on(when(to( pay(back(the(money.(one(of(the(successful(components(is(that( the(money(the(entrepreneur(gets(access(of(not(shows(as(a(loan( in(the(books,(but(as(equity.(this(means(a(future(gain(for(the( entrepreneur(when(they(are(more(solid(to(get(a(regular(bank( loan,(since(it(does(not(show(any(debts,(and(they(can(avoid(to( use(private(assets(as(securities.( Lisa(Fröbel(refers(to(the(large(amount(of(money((e.g(the( structure(funds)(that(feasibly(could(have(been(invested(in(the( social(economy(but(has(not.(lisa(fröbel(means(that(the( successful(factors(of(crowd(equity(are(that(the(owners(are(local( actors(knowing(the(regional(market,(that(private(loans(becomes( equity(and(that(development(of(an(electronic(market(place(that( creates(new(possibilities,(enables(the(entrepreneur(to( communicate(directly(to(the(crowd(and(private(investors.( Kristoffer%Luthi%,%banktjänster%och%>inansiering%för%social% ekonomi. Kristoffer(Lüthi(beskriver(Ekobanken,(en(transparent(bank(som( endast(ger(lån(till(verksamheter(som(arbetar(för(en(mer( ekologiskt,(socialt,(kulturellt(eller(ekonomiskt(hållbar( utveckling.(ekobanken(ser(pengar(som(ett(medel(men(inte(det( enda.(ekobanken(söker(agera(anständigt(på(alla(nivåer,(vilket( till(exempel(innebär(att(de(alltid(håller,(för(situationen,(rimliga( räntor.(även(om(ekobanken(arbetar(för(sociala(värden(lyder(de( fortfarande(under(samma(regleringar(som(andra(banker((så( som(basel).(detta(innebär(att(de(behöver(säkerheter(för(att(låna( ut(pengar,(där(bland(annat(personliga(ägodelar(och(fastigheter( används.( Kristoffer%Lüthi%on%the%subject%banking%and%>inancing%>it%for% social%economy Kristoffer(Lüthi(explains(the(Swedish(bank( Ekobanken.( Ekobanken(is(a(transparent(bank,(which(only(gives(loan(to( businesses(working(for(a(more(ecological,(social,(cultural(and( economic(sustainable(development.(ekobanken(sees( money(as( a(servant(and(not(as(a(master.(they(pursue(decency(at(all( levels,(why(they(always(keep(reasonable(interest(levels.( Although(Ekobanken(is(aiming(towards(social(values.(Even( though(ekobanken(tries(to(achieve(social(targets(they(still(are( subject(to(the(same(regulations((e.g(basel).(this(means(they( need(securities(lending(money,(where(properties(and(personal( assets(are(used(as(securities.(

5 Patrick#Tillie(beskriver(en(oro(för(samhällets(ojämlikheter.( Social(ekonomi(har(en(viktig(roll(i(att(bemöta(Dinanskrisen(och( REVES(spelar(en(viktig(roll(i(att(sätta(social(ekonomi(på(kartan.( Gällande(det(diskuterade(begreppet(tillväxt(föredrar(Patrick( Tillie(bättre(begreppet(hållbar(utveckling(och(menar(också(att( den(så(kallade(nya(ekonomin(står(inför(samma(krav(som(den( traditionella(ekonomin.(han(förespråkar(också(stöd(till(smes( och(beskriver(dem(som(väsentliga(för(framtiden.( Lelle#Karlsson(beskriver(ett(lokalt(exempel(från(Östergötland( där(investeringar(har(gjorts(i(det(sociala(företaget(kooptjänst.( Kooptjänst(har(varit(framgångsrikt(i(skapandet(av( sysselsättning(för(personer(som(stått(utanför(den(traditionella( arbetsmarknaden(och(kooptjänst(har(även(hjälpt(dlera(personer( att(få(anställning(på(den(traditionella(arbetsmarknaden.( Luigi#Martignetti(ställer(frågande(över(fonder(som(äger(sociala( initiativ( (går(det(samhälleliga(ägandet(förlorat(när(fonden(tar( över?(det(samhälleliga(ägandeskapet(är(viktigt(när(det(gäller( sociala(initiativ.(luigi(martignetti(efterfrågar(starkare( gemensamma(visioner(och(värderingar(för(att(skapa(att( hållbart(ekonomiskt(system(och(menar(att(det(dinns(svårigheter( i(att(identidiera(framgångsrika(projekt(och(en(brist(på(kapacitet( för(att(presentera(projekt.(det(borde(dinnas(ett(starkare(fokus( på(att(främja(franchising(av(den(sociala(ekonomin,(som(ett(sätt( att(sprida(framgångsrika(verksamheter.( Hur#kan#politiker#på#lokal/regional#nivå#agera#gällande# konferensens#ämne.( Carl(Schlyter(poängterar(vikten(av(att(utrymme(måste(ges(till( regionala(diskussioner(om(nya(ekonomiska(instrument( baserade(på(sociala(innovationer(och(nya(entreprenörskap.( Kristoffer(Lüthi(menar(att(regionalt(agerande(är(att(använda( regionala(banker(istället(för(att(stötta(de(stora(bankerna.(man( kan(också(stödja(denna(utveckling(genom(att(investera(i( mikrofonder,(skapa(riskfonder(för(regionala(sociala(företag( samt(stötta(de(lokala(sociala(företagen(genom(att(köpa(tjänster( och(produkter(från(dem.( Avslutning Det(Dinns(redan(många(verktyg(att(använda(för(att(stärka( Dinansieringslösningar(till(den(sociala(ekonomin.(På(grund(av( EUKländernas(olikheter(bör(fokus(ligga(på(att(utbyta(goda( exempel(och(försöka(anpassa(dem(inom(sina(respektive( nationella(dinansiella(system(snarare(än(att(skapa(gemensamma( Dinansieringsinstitut.(Det(Dinns(även(ett(behov(av(att(investera(i( lokala(och(sociala(banker(för(att(uppnå(ett(hållbart(samhälle.( Patrick#Tillie#describes(a(worry(about(the(inequalities(of(the( society.(social(economy(has(a(great(importance(in(facing(the( Dinancial(crisis(and(REVES(plays(an(important(role(in(putting( social(economy(on(the(map.(regarding(the(discussed(concept( growth(patrick(tillie(rather(prefers(the(concept(sustainable( development(and(also(means(that(the(so(called(new(economy(is( faced(with(the(same(demands(as(the(traditional(economy.(he( also(promotes(the(support(of(smes(and(describes(them(as(the( future.( Lelle#Karlsson(is(describing(a(local(example(from(the(region(of( East(Sweden(where(investments(have(been(made(in(a(social( enterprise(named(kooptjänst.(kooptjänst(has(been(successful,( creating(employment(for(people(outside(the(traditional(labour( market,(and(kooptjänst(has(also(helped(several(of(its(member( to(get(employment(on(the(traditional(market.( Luigi#Martignetti(is(stating(the(question(related(to(funds( owning(social(initiatives( (is(the(societal(ownership(lost(when( the(fund(takes(over?(the(societal(ownership(is(important( regarding(social(initiatives.(luigi(martignetti(calls(for(stronger( common(visions(and(values(in(order(to(create(a(sustainable( Dinancial(system,(and(states(that(there(are(difDiculties(in( identifying(successful(projects(and(a(lack(of(capacity(of(how(to( present(projects.((there(should(be(a(stronger(focus(on(the( promotion(of(franchising(social(economy,(as(a(method(to( spread(successful(operations.( How#can#policymakers#on#local/regional#level#act# regarding#the#subject#of#the#conference? Carl(Schlyter(emphasises(regional(dialogues(and(discussions(of( new(dinancial(instruments,(based(on(social(innovations(and(new( entrepreneurship.(krisoffer(lüthi(means(that(a(regional(action( can(be(usage(of(regional(banks(instead(of(supporting(the(large( banks.((other(regional(actions(are(investments(in(micro(funds,( creation(of(risk(funds(for(regional(social(enterprises(and(to( favour(the(local(social(enterprises(by(buying(services(and( products(from(them. Closure There(already(exists(various(tools(to(use(for(strengthening(the( Dinancial(solutions(for(the(social(economy.(Due(to(the( differences(of(the(european(states(the(focus(should(be(on( exchange(of(best(practices(and(try(to(adapt(the(best(practices( into(national(dinancial(systems(rather(than(create(common( Dinancing(institutes.((There(is(also(a(need(to(invest(in(local( businesses(e.g(through(social(banks(to(obtain(a(sustainable( society.

6 PLUS PLUS%is%a%regional%network%for%local%development%and%social%economy%in%the%region%of% Middle%East%Sweden.%The%network%consist%of%stakeholders%from%the%social%economy% that%jointly%support%increased%knowledge%of%the%social%economy,%to%strengthen%the% social%economy%compeeeveness%and%to%create%sustainable%employments%in%social% enterprises%with%focus%on%empowerment. REVES REVES%is%a%European%network%of%ciEes%and%regions%for%the%social%economy.%REVES%is% represents,%defends%and%promotes%the%common%values%of%its%members%visháhvis% European%and%InternaEonal%insEtuEons.%REVES%is%i.e.%working%to%establish%a%dialogue%% to%promote%the%development%of%social%and%solidarity%based%economy%and%to%develop% social%responsibility%in%local%communiees.% ÖSTSAM East%Sweden%Regional%Council%(ÖSTSAM)%is%a%regional%body%with%poliEcal% representaeon%from%the%members%h%the%region s%thirteen%local%authoriees%and% Östergötland%County%Council.%The%main%tasks%of%ÖSTSAM%is%related%to%regional% development,%municipal%coorinaeon,%government%assignments%and%internaeonal% relaeons.%östsam%is%a%new%member%of%reves.%