Konferensanteckningar Minutes

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Konferensanteckningar Minutes"

Transkript

1 Financial'challenges'today' 'the'solu2ons' tomorrow'' How'to'find'sustainable'financing'for'social'enterprises 28th%of%November%2011 Louis%de%Geer,%Norrköping Konferensanteckningar Minutes Swedish%/%English

2 Konferensen(öppnades(av(Li#Teske,(ordförande(i( kommunfullmäktige(i(norrköpings(kommun(samt(lelle# Karlsson,(Östsam,(som(betonade(vikten(av(de(sociala( företagens(roll(i(att(minska(arbetslöshet.(gordon#hahn,( Ordförande(PLUS,(introducerade(nätverket(PLUS(och(visade(på( hur(dagens(konferens(ämne(borde(kopplas(till(de(utmaningar( EU(står(inför(gällande(demograDiska(kurvan,(demokratiska( underskottet,(den(sociala(segregeringen,(ökade(arbetslösheten( och(miljöhoten.( The(conference(was(opened(by#Li#Teske,(Chairwoman(of(the( Municipality(of(Norrköping,(and(Lelle#Karlsson,(Östsam,( acknowledging(the(role(of(social(enterprises(in(the(reduction(of( unemployment.(gordon#hahn,(chairman(of(plus,(introduced( the(network(plus(referring(the(subject(of(the(conference(to(the( challenges(eu(is(facing(regarding((demography(curve,( democratic(dedicit,(social(diskcohesion,(unemployment(and( environment.(.( Carl%Schlyter%,% Social%innovation,%risk%eller%möjlighet? Sociala(innovationer(är(en(god(möjlighet(att(kombinera(sociala( och(ekologiska(dimensioner(där(sociala(företag(kan(vara(en(av( lösningarna(för(att(bemöta(kommande(och(existerande( utmaningar.( Carl(Schlyter(kritiserar(bankernas(arbetssätt(där(de(lånar(ut( mer(pengar(än(de(egentligen(har(tillgång(till,(där(paralleller( dras(till(indlationskapande(pengapress(och(menar(att(det(i( princip(är(vad(bankerna(gör(idag.(han(fortsätter(med(att(visa(på( det(problematiska(med(att(det(europeiska(samhället(har(så( starkt(fokus(på(ständig(tillväxt,(och(att(tillväxt(är(det(främsta( måttet(för(att(mäta(människans(välstånd(med(grundtanken(att( en(högre(inkomst(per(dedinition(leder(till(ett(lyckligare(liv.(de( ekonomiska(systemen(är(byggda(på(ett(behov(av(konsumtion( för(att(skapa(tillväxt(vilket(har(skapat(ett(onödigt(och( överdlödigt(konsumtionsbeteende(där(konsumtionen(enligt(carl( Schlyter(endast(gör(oss(marginellt(lyckligare(i(jämförelse(med( lyckan(konsumtion(ger(vid(uppfyllande(av(basala(behov.( Carl(Schlyter(kritiserar(dagens(lösningar(på(Dinanskrisen(där( bedintliga(system(förändras(och(nya(regler(skapas(för(att( möjliggöra(dler(och(högre(lån(med(ökad(konsumtion(vilket(alltid( leder(till(en(bubbla(som(spricker.(han(föreslår(och(hoppas(på( att(den(framtida(ekonomin(ska(vara(baserad(på(nya(och(andra( värden,(med(önskan(om(ett(starkare(fokus(på(sociala(mål(med( nya(sätt(att(mäta(välstånd,(där(demokrati,(familj,(hobby(och( vänner(är(faktorer(som(värderas.( Carl(Schlyter(efterfrågar(ökad(transparens(inom( bankmarknaden(och(kritiserar(systemet(av(att(ge(en(aktör(en( stor(summa(pengar(i(lån,(i(stället(för(att(ge(dlera(aktörer(dlera,( men(lägre(lån.(att(förändra(detta(skulle(kunna(underlätta(för( mindre(företag(att(etablera(sig(och(där(med(främja(den(lokala( ekonomin(som(är(en(viktig(grund(i(den(framtida(ekonomin.(han( menar(att(bankregleringar((ex(basel)(inte(är(de(främsta( problemen(utan(refererar(istället(till(att(hela(ekonomisystemet( behöver(ändra(fokus(och(värderingar.(dessa(tankar(delas(av( Dlera(i(den(europeiska(politiken(då(det(Dinns(en(tydligare( öppenhet(över(partigränser(jämfört(med(i(sverige.( Carl%Schlyter%,% Social%innovation,%risk%or%opportunity? Social(innovations(are(positive(solution(for(combining(social( and(ecological(dimensions,(where(social(enterprises(could(be( one(of(them,(to(face(upcoming(and(existing(challenges.( Carl(Schlyter(criticises(the(banking(operations(of(today,(where( they(lend(far(more(money(than(they(actually(have(access(to(and( makes(parallels(to(the(indlation(causing(money(print,(and(means( that(the(banks(of(today(basically(are(printing(money.(he( continues(by(indicate(it(problematic(that(the(focus(of(the( European(society(is(on(continuous(growth,(and(that(growth(is( the(most(common(measure(of(wealth,(based(on(the(idea(that(the( higher(income(the(happier(life.(the(economic(systems(are( based(on(the(need(for(consumption(to(create(growth,(which(has( created(pointless(consumption(behaviours(with(consumption( way(over(basic(needs,(and(at(the(same(time,(carl(schlyter(says,( the(consumer(gets(only(marginally(happier(of(this(excess( consumption,(compared(to(the(happiness(created(when( fuldilling(basic(needs Carl(Schlyter(criticises(the(way(of(solving(the(current(Dinancial( crises,(in(ways(of(changing(systems(and(create(new(rules(to( enable(even(more/higher(loans(and(consumption( (this(will( lead(to(a(bursting(bubble.(he(is(proposing(and(hoping(that( future(economics(will(be(based(on(new,(different(values.(he( refers(to(the(old(and(the(new(economy,(with(the(wish(of(the( new(economy(having(stronger(focus(on(social(targets(with( different(ways(of(measuring(wealth,(where(democracy,(family,( hobbies(and(friends(are(valuable(factors.( Carl(Schlyter(asks(for(more(transparency(within(the(banking( market(and(criticises(the(system(of(rather(giving(one(actor(a( large(loan(than(multiple,(smaller(loans(to(a(larger(number(of( actors.(changing(this(could(facilitate(initiatives(of(smaller( enterprises,(and(hence(acknowledging(local(economy(as(a(key( issue(in(the(future(economics.(he(states(that(the(banking( regulations((such(as(basel)(not(are(the(relevant(issues(and( relates(to(that(the(entire(economic(system(needs(a(change( regarding(values(and(focus.(various(representatives(of(the( European(politician(share(these(thoughts,(where(the(openness( across(political(afdiliation(is(greater(in(europe(compared(to( Sweden.(

3 Karol%Sachs%,% Övervinna%>inanskriser%genom%riskkapital%för% övergången%till%ett%hållbart%samhälle? Karol(Sachs(beskriver(FEBEAs(arbetet((European(Federation(of( Ethical(and(Alternative(Banks).(FEBEA(består(av(23( medlemmar:(13(länder,(10(banker,(6(kooperativa(banker,(2( stiftelser(och(4(företag.(ett(exempel(på(en(febeakmedlem(är( Credit(Cooperatif,(som(är(en(nationell(kooperativ(bank(som( värderar(grunderna(i(kooperation,(med(till(exempel(principen( om(en(medlemken(röst.(febea(arbetar(över(landsgränser(men( upplever(svårigheter(med(detta(på(grund(av(de(stora( olikheterna(i(varje(lands(nationella(dinansiella(system.(karol( Sachs(menar(att(en(stor(brist(inom(den(Dinansiella(världen(är( bristen(på(transparens(i(bankvärlden(men(poängterar(att(det( inte(endast(är(bankerna(i(sig(som(saknar(transparens(utan(även( alla(företag(som(arbetar(med(bankerna.( Efter(denna(inledning(reDlekterar(Karol(Sachs(kring(europeiska( goda(exempel(gällande(riskkapital,(mikrodinansiering,( såddkapital,(startkapital(och(revolverande(fonder.( En(erfarenhet(Dinns(att(hitta(i(det(Franska(institutet(för( utveckling(av(social(ekonomi((ides)(där(publika(aktörer,( kooperativ(och(ömsesidigt(ägda(banker(har(andelar.(ides(är(ett( riskkapitalföretag(som(ger(dinansiellt(stöd(till(företag(inom(den( sociala(ekonomin(i(dlera(branscher(där(över(430(företag(har(fått( tillgång(till(kapital.( Femu#Qui#är(ett(franskt(regionalt(kapitalinvesteringsföretag( som(arbetar(med(riskkapital(på(korsika.(femu(qui(ger( Dinansiellt(stöd(till(ekonomisk(utveckling(på(Korsika,(med( tydligt(fokus(på(att(utveckla(den(lokala(ekonomin.( He;boom(är(ett(belgiskt(sparK(och(kreditkooperativ(som(sparar( och(investerar(etiskt.(de(erbjuder(sina(tjänster(till(aktörer(inom( den(sociala(ekonomin. Coopfond#är(en(italiensk(stiftelse(som(främjar(kooperativ.( Coopfond(stödjer(kooperativ(genom(andelsägande(samt( Dinansierar(forskning(kring(kooperativ. SolidarityKbased(Employee(Savings(Funds((FCPES)(är(ett( franskt(verktyg(som(karol(sachs(anser(bör(spridas(i(europa.(det( är,(sedan(2010,(obligatoriskt(i(frankrike(att(inkludera( solidaritetsbaserade(investeringar(i(anställdas(sparplaner. Karol(Sachs(svarar(på(Schlyter(att(vi(behöver(tillväxt(för(att( fortsätta(utvecklas.(han(håller(med(om(att(tillväxt(inte(endast( bör(vara(baserat(på(konsumtion(men(att(tillväxten(behövs(för( att(investera(i(att(göra(våra(liv(kompatibla(med( klimatförändringar.(investeringarna(bör(användas(till(att(skapa( nya,(gröna(arbeten(och(tillväxten(är(nödvändig(för(detta.(det( behövs(ett(nytt(system(för(att(den(sociala(ekonomin(ska(ses( som(en(naturlig(del(i(den(inre(marknaden,(det(räcker(inte(med( att(bara(ge(sektorn(uppmärksamhet.( Karol(Sachs(nämner( European(Social(Investment( Facility ((ESIF),(som(är(en(struktur(för(att(främja(solidariska( och(sociala(investeringar,(baserade(på(tre(nivåer:(europeisk( nivå,(nationell/regional(nivå(samt(projekt/organisation(nivå.( ESIF(innehåller(Dlexibla(strukturer(som(enkelt(kan(anpassas(till( den(sociala(sektorn(inom(olika(regioner(och(länder.(detta( underlättar(för(den(sociala(ekonomin(att(utvecklas(och(att( skapa(nätverk(med(ömsesidigt(erfarenhetsutbyte.( Karol%Sachs% Conquer%the%>inancial%crises%through%venture% capital%for%the%transition%to%a%sustainable%society?% Karol(Sachs(describes(the(work(of(European(Federation(of( Ethical(and(Alternative(Banks((FEBEA).(FEBEA(consist(of(23( members:((13(countries,(10(banks,(6(credit(cooperatives,(2( foundations(and(4(businesses.(one(febea(member(is(crédit( Coopératif,(which(is(a(national(cooperative(bank,(valuing(the( bases(of(cooperation(with(one(memberkone(vote(principle,( statutory(reserves(and(the(cooperative(rebate.(febea(is( working(cross(boarders(but(are(experiencing(difdiculties(since( the(national(systems(of(each(country(differ(from(the(others.( Karol(Sachs(reckons(a(deDiciency(in(the(Dinancial(market(due(to( lack(of(transparency(in(the(bank(world,(but(emphasises(that(it(is( not(solely(the(banks(themselves(that(lack(transparency(but( likewise(the(companies(working(with(the(banks.( Karol(Sachs(continues(by(reDlections(on(successful(European( examples(related(to(venture(capital,(micro(dinancing,(seed( capital,(initial(capital(and(revolving(funds.( One(experience(is(the(French(Institute(for(Social(Economy( Development((IDES),(with(shareholders(of(public(actors,( cooperative(and(mutualist(banks.(ides(is(a(venture(capital( company(giving(dinancial(support(to(enterprises(within(the( social(economy(in(various(branches(where(more(than(430( businesses(have(been(supported.( Femu#Qui(is(a(French(regional(capital(investment(company( dealing(with(risk(capital(in(corsica.(femu(qui(gives(dinancial( support(for(economic(development(in(corsica,(with(focus(on( development(of(the(local(economy.( He;boom(is(a(Belgian(savings(and(credits(cooperative(that( makes(ethical(savings(and(investments,(offering(their(services( to(social(economy(actors.( Coopfond(is(an(Italian(fund(for(promotion(of(cooperatives.( Coopfond(supports(cooperatives(through(shareholding(and( Dinances(research(related(to(cooperatives.( SolidarityKbased(Employee(Savings(Funds((FCPES)(is(a(French( tool(that(according(to(karol(sachs(deserves(dissemination( through(europe.(it(is,(since(2010,(mandatory(in(france(to( include(a(solidaritykbased(mutual(investment(fund(in( Employee(Saving(Plans.( Karol(Sachs(answers(Schlyter(that(we(do(need(growth(in(order( to(keep(develop.(he(agrees(that(the(growth(should(not(be( consumption(oriented(but(that(growth(is(needed(in(order(to( invest(to(make(our(lives(compatible(with(climate(changes.(the( investment(should(be(made(to(create(new(green(jobs(and(the( growth(is(essential(to(keep(up(with(the(changes.((there(is(a( need(of(creating(a(system(to(make(social(economy(a(part(of(the( internal(market;(it(is(not(enough(by(just(giving(the(sector( attention.( Karol(Sachs(mentions(the(European(Social(Investment(Facility( (ESIF),(a(structure(to(foster(solidarityKbased(Dinancing(and( social(investments,(built(on(a(three(level(approach:(european( level,(national/regional(level(and(project/organisation(level( funding.(esif(contains(dlexible(structures(that(easily(can(adapt( to(the(social(sector(within(different(regions(and(european( member(states.(this(will(facilitate(the(social(sector(to(develop( and(to(create(networks(and(mutual(experience(exchange.(

4 Leo%Padazakos%och%Lisa%Fröbel%,%lokala/regionala% >inansieringslösningar.% Leo(Padazakos(är(grundare(av(en(idé(som(kallas(Crowd(Equity,( en(dinansieringsmodell(för(lokala(och(regionala(aktörer.( Modellen(baseras(på(ett(eKperspektiv,(där(den(lokala( entreprenören(presenterar(sin(idé(över(internet,(där(crowd( Equity(samlar(resurser(från(lokala(privata(individer(och(företag( ( the(crowd.(investerarna(kräver(ingen(ränta(och(det(dinns( ingen(tidsgräns(för(när(pengarna(ska(vara(tillbakabetalade.((en( av(de(framgångsrika(komponenterna(är(att(pengarna(som( entreprenören(får(del(av(inte(visas(som(ett(lån(i(räkenskaperna( utan(som(eget(kapital.(detta(innebär(att(det(blir(enklare(för( verksamheten(att(ta(ytterligare(framtida(lån(av(banken(då(de( inte(uppvisar(någon(skuld,(och(därmed(också(undviker(att( behöva(ta(privat(egendom(som(säkerhet(vid(lån.(( Lisa(Fröbel(refererar(till(den(stora(beDintliga(summan(pengar( inom(strukturfonderna(som(skulle(kunna(ha(gått(till(att( investera(i(den(sociala(ekonomin(men(som(inte(gjorts.(lisa( Fröbel(menar(att(Crowd(Equity(tanken(kan(bli(framgångsrik(då( ägarna(är(lokala(aktörer(med(kunskap(om(den(regionala( marknaden,(privata(lån(blir(eget(kapital(samt(att(utvecklingen( av(en(elektronisk(marknadsplats(skapar(nya(möjligheter(för( entreprenörer(att(kommunicera(direkt(till(folket( (the(crowd( ( och(privat(investerare.( Leo%Padazakos%and%Lisa%Fröbel%on%the%subject%Everybody s% business% %local/regional%>inancing%solutions.% Leo(Padazakos(is(the(founder(of(an(idea(called(Crowd(Equity,(a( Dinancing(model(for(local/regional(actors.(The(model(is(based( on(an(ekapproach,(where(the(local(entrepreneur(presents(its( idea(online,(where(crowd(equity(collects(its(resources(from( local(private(indivuduals(and(businesses.(the(investors(are(not( looking(for(any(interest(and(there(is(no(time(limit(on(when(to( pay(back(the(money.(one(of(the(successful(components(is(that( the(money(the(entrepreneur(gets(access(of(not(shows(as(a(loan( in(the(books,(but(as(equity.(this(means(a(future(gain(for(the( entrepreneur(when(they(are(more(solid(to(get(a(regular(bank( loan,(since(it(does(not(show(any(debts,(and(they(can(avoid(to( use(private(assets(as(securities.( Lisa(Fröbel(refers(to(the(large(amount(of(money((e.g(the( structure(funds)(that(feasibly(could(have(been(invested(in(the( social(economy(but(has(not.(lisa(fröbel(means(that(the( successful(factors(of(crowd(equity(are(that(the(owners(are(local( actors(knowing(the(regional(market,(that(private(loans(becomes( equity(and(that(development(of(an(electronic(market(place(that( creates(new(possibilities,(enables(the(entrepreneur(to( communicate(directly(to(the(crowd(and(private(investors.( Kristoffer%Luthi%,%banktjänster%och%>inansiering%för%social% ekonomi. Kristoffer(Lüthi(beskriver(Ekobanken,(en(transparent(bank(som( endast(ger(lån(till(verksamheter(som(arbetar(för(en(mer( ekologiskt,(socialt,(kulturellt(eller(ekonomiskt(hållbar( utveckling.(ekobanken(ser(pengar(som(ett(medel(men(inte(det( enda.(ekobanken(söker(agera(anständigt(på(alla(nivåer,(vilket( till(exempel(innebär(att(de(alltid(håller,(för(situationen,(rimliga( räntor.(även(om(ekobanken(arbetar(för(sociala(värden(lyder(de( fortfarande(under(samma(regleringar(som(andra(banker((så( som(basel).(detta(innebär(att(de(behöver(säkerheter(för(att(låna( ut(pengar,(där(bland(annat(personliga(ägodelar(och(fastigheter( används.( Kristoffer%Lüthi%on%the%subject%banking%and%>inancing%>it%for% social%economy Kristoffer(Lüthi(explains(the(Swedish(bank( Ekobanken.( Ekobanken(is(a(transparent(bank,(which(only(gives(loan(to( businesses(working(for(a(more(ecological,(social,(cultural(and( economic(sustainable(development.(ekobanken(sees( money(as( a(servant(and(not(as(a(master.(they(pursue(decency(at(all( levels,(why(they(always(keep(reasonable(interest(levels.( Although(Ekobanken(is(aiming(towards(social(values.(Even( though(ekobanken(tries(to(achieve(social(targets(they(still(are( subject(to(the(same(regulations((e.g(basel).(this(means(they( need(securities(lending(money,(where(properties(and(personal( assets(are(used(as(securities.(

5 Patrick#Tillie(beskriver(en(oro(för(samhällets(ojämlikheter.( Social(ekonomi(har(en(viktig(roll(i(att(bemöta(Dinanskrisen(och( REVES(spelar(en(viktig(roll(i(att(sätta(social(ekonomi(på(kartan.( Gällande(det(diskuterade(begreppet(tillväxt(föredrar(Patrick( Tillie(bättre(begreppet(hållbar(utveckling(och(menar(också(att( den(så(kallade(nya(ekonomin(står(inför(samma(krav(som(den( traditionella(ekonomin.(han(förespråkar(också(stöd(till(smes( och(beskriver(dem(som(väsentliga(för(framtiden.( Lelle#Karlsson(beskriver(ett(lokalt(exempel(från(Östergötland( där(investeringar(har(gjorts(i(det(sociala(företaget(kooptjänst.( Kooptjänst(har(varit(framgångsrikt(i(skapandet(av( sysselsättning(för(personer(som(stått(utanför(den(traditionella( arbetsmarknaden(och(kooptjänst(har(även(hjälpt(dlera(personer( att(få(anställning(på(den(traditionella(arbetsmarknaden.( Luigi#Martignetti(ställer(frågande(över(fonder(som(äger(sociala( initiativ( (går(det(samhälleliga(ägandet(förlorat(när(fonden(tar( över?(det(samhälleliga(ägandeskapet(är(viktigt(när(det(gäller( sociala(initiativ.(luigi(martignetti(efterfrågar(starkare( gemensamma(visioner(och(värderingar(för(att(skapa(att( hållbart(ekonomiskt(system(och(menar(att(det(dinns(svårigheter( i(att(identidiera(framgångsrika(projekt(och(en(brist(på(kapacitet( för(att(presentera(projekt.(det(borde(dinnas(ett(starkare(fokus( på(att(främja(franchising(av(den(sociala(ekonomin,(som(ett(sätt( att(sprida(framgångsrika(verksamheter.( Hur#kan#politiker#på#lokal/regional#nivå#agera#gällande# konferensens#ämne.( Carl(Schlyter(poängterar(vikten(av(att(utrymme(måste(ges(till( regionala(diskussioner(om(nya(ekonomiska(instrument( baserade(på(sociala(innovationer(och(nya(entreprenörskap.( Kristoffer(Lüthi(menar(att(regionalt(agerande(är(att(använda( regionala(banker(istället(för(att(stötta(de(stora(bankerna.(man( kan(också(stödja(denna(utveckling(genom(att(investera(i( mikrofonder,(skapa(riskfonder(för(regionala(sociala(företag( samt(stötta(de(lokala(sociala(företagen(genom(att(köpa(tjänster( och(produkter(från(dem.( Avslutning Det(Dinns(redan(många(verktyg(att(använda(för(att(stärka( Dinansieringslösningar(till(den(sociala(ekonomin.(På(grund(av( EUKländernas(olikheter(bör(fokus(ligga(på(att(utbyta(goda( exempel(och(försöka(anpassa(dem(inom(sina(respektive( nationella(dinansiella(system(snarare(än(att(skapa(gemensamma( Dinansieringsinstitut.(Det(Dinns(även(ett(behov(av(att(investera(i( lokala(och(sociala(banker(för(att(uppnå(ett(hållbart(samhälle.( Patrick#Tillie#describes(a(worry(about(the(inequalities(of(the( society.(social(economy(has(a(great(importance(in(facing(the( Dinancial(crisis(and(REVES(plays(an(important(role(in(putting( social(economy(on(the(map.(regarding(the(discussed(concept( growth(patrick(tillie(rather(prefers(the(concept(sustainable( development(and(also(means(that(the(so(called(new(economy(is( faced(with(the(same(demands(as(the(traditional(economy.(he( also(promotes(the(support(of(smes(and(describes(them(as(the( future.( Lelle#Karlsson(is(describing(a(local(example(from(the(region(of( East(Sweden(where(investments(have(been(made(in(a(social( enterprise(named(kooptjänst.(kooptjänst(has(been(successful,( creating(employment(for(people(outside(the(traditional(labour( market,(and(kooptjänst(has(also(helped(several(of(its(member( to(get(employment(on(the(traditional(market.( Luigi#Martignetti(is(stating(the(question(related(to(funds( owning(social(initiatives( (is(the(societal(ownership(lost(when( the(fund(takes(over?(the(societal(ownership(is(important( regarding(social(initiatives.(luigi(martignetti(calls(for(stronger( common(visions(and(values(in(order(to(create(a(sustainable( Dinancial(system,(and(states(that(there(are(difDiculties(in( identifying(successful(projects(and(a(lack(of(capacity(of(how(to( present(projects.((there(should(be(a(stronger(focus(on(the( promotion(of(franchising(social(economy,(as(a(method(to( spread(successful(operations.( How#can#policymakers#on#local/regional#level#act# regarding#the#subject#of#the#conference? Carl(Schlyter(emphasises(regional(dialogues(and(discussions(of( new(dinancial(instruments,(based(on(social(innovations(and(new( entrepreneurship.(krisoffer(lüthi(means(that(a(regional(action( can(be(usage(of(regional(banks(instead(of(supporting(the(large( banks.((other(regional(actions(are(investments(in(micro(funds,( creation(of(risk(funds(for(regional(social(enterprises(and(to( favour(the(local(social(enterprises(by(buying(services(and( products(from(them. Closure There(already(exists(various(tools(to(use(for(strengthening(the( Dinancial(solutions(for(the(social(economy.(Due(to(the( differences(of(the(european(states(the(focus(should(be(on( exchange(of(best(practices(and(try(to(adapt(the(best(practices( into(national(dinancial(systems(rather(than(create(common( Dinancing(institutes.((There(is(also(a(need(to(invest(in(local( businesses(e.g(through(social(banks(to(obtain(a(sustainable( society.

6 PLUS PLUS%is%a%regional%network%for%local%development%and%social%economy%in%the%region%of% Middle%East%Sweden.%The%network%consist%of%stakeholders%from%the%social%economy% that%jointly%support%increased%knowledge%of%the%social%economy,%to%strengthen%the% social%economy%compeeeveness%and%to%create%sustainable%employments%in%social% enterprises%with%focus%on%empowerment. REVES REVES%is%a%European%network%of%ciEes%and%regions%for%the%social%economy.%REVES%is% represents,%defends%and%promotes%the%common%values%of%its%members%visháhvis% European%and%InternaEonal%insEtuEons.%REVES%is%i.e.%working%to%establish%a%dialogue%% to%promote%the%development%of%social%and%solidarity%based%economy%and%to%develop% social%responsibility%in%local%communiees.% ÖSTSAM East%Sweden%Regional%Council%(ÖSTSAM)%is%a%regional%body%with%poliEcal% representaeon%from%the%members%h%the%region s%thirteen%local%authoriees%and% Östergötland%County%Council.%The%main%tasks%of%ÖSTSAM%is%related%to%regional% development,%municipal%coorinaeon,%government%assignments%and%internaeonal% relaeons.%östsam%is%a%new%member%of%reves.%

Huge, hus 1,2,3 BULLERBERÄKNING. Ekvivalent ljudnivå KVARTER 1 AVSER PLAN 1. Huge Fastigheter VÄG- OCH SPÅRTRAFIK SKALA FÖRKLARINGAR

Huge, hus 1,2,3 BULLERBERÄKNING. Ekvivalent ljudnivå KVARTER 1 AVSER PLAN 1. Huge Fastigheter VÄG- OCH SPÅRTRAFIK SKALA FÖRKLARINGAR AVSER PLAN 1 REV # ÄNDRINGEN AVSER SIGN AVSER PLAN 2. REV # ÄNDRINGEN AVSER SIGN AVSER PLAN 3,4,5. REV # ÄNDRINGEN AVSER SIGN AVSER PLAN 6. REV # ÄNDRINGEN AVSER SIGN AVSER PLAN 7. REV # ÄNDRINGEN AVSER

Läs mer

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det?

Hållbart ledarskap. Vad innebär det och hur uppnås det? Hållbart ledarskap Vad innebär det och hur uppnås det? CSR Västsverige Projekt hållbart ledarskap Om att leda för hållbarhet Vad är hållbart ledarskap för er? CSR Västsverige PUBLIC & PRIVATE RESPONSIBILITY

Läs mer

The road to Recovery in a difficult Environment

The road to Recovery in a difficult Environment Presentation 2010-09-30 The road to Recovery in a difficult Environment - a presentation at the Workability International Conference Social Enterprises Leading Recovery in Local and Global Markets in Dublin

Läs mer

Analysrapport. Analys påbörjad Ankomsttemp C Provtagare Provtagningsdatum. Odlingsbara mikroorganismer 22 C 2 cfu/ml

Analysrapport. Analys påbörjad Ankomsttemp C Provtagare Provtagningsdatum. Odlingsbara mikroorganismer 22 C 2 cfu/ml AR-14-SS-0106-01 EUSEST-00044340 Í%R%^ÂÂT-D=Î 177-2014-06300702 2014-06-30 Utskriftsdatum: 2014-07-10 Ps 2 utgående 2014-06-30 18:54 14 2014-06-30 12:20 Odlingsbara mikroorganismer 22 C 2 cfu/ml Långsamväxande

Läs mer

jenny svensson Svedjestråket12 lgh 517, 45172 Uddevalla 0739780883 8601jesv@gapp.uddevalla.se

jenny svensson Svedjestråket12 lgh 517, 45172 Uddevalla 0739780883 8601jesv@gapp.uddevalla.se jenny svensson Svedjestråket12 lgh 517, 45172 Uddevalla 0739780883 8601jesv@gapp.uddevalla.se Jenny Svensson heter jag och är en kvinna som brinner för service, främst i restaurangs och städnings bransch.

Läs mer

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk

Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Uppsala 19:th November 2009 Amelie von Zweigbergk Priorities Teachers competence development (mobility!) Contribution of universities to the knowledge triangle Migration and social inclusion within education

Läs mer

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China

BENCH. - Beneficial Business Relations between. the Central Baltic region and China BENCH - Beneficial Business Relations between the Central Baltic region and China BENCH Project partner: Länsstyrelsen Östergötland, Annika Holmström (sv, kort) Projektets syfte Att bättre ta vara på etablerade

Läs mer

FRAMTIDENS DESTINATION OCH UPPLEVELSER

FRAMTIDENS DESTINATION OCH UPPLEVELSER FRAMTIDENS DESTINATION OCH UPPLEVELSER Hur skapar vi nya erbjudanden inom aktiv turism? Vad är upplevelseutveckling? Samverkan enda sättet att lyckas! Ingen turist kommer för att göra en enda sak!! Gösta

Läs mer

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik)

GAME-dagen 14/9 2011. Hållbara transporter (Grön logistik) GAME-dagen 14/9 2011 Västsvenska initiativ inom miljöteknikområdet Hållbara transporter (Grön logistik) Bernt Svensén Business Region Göteborg Innehåll Varför hållbara transporter? Förutsättningar & styrkor

Läs mer

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv4 Mars 2016. Photo: Henrik Trygg

Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv4 Mars 2016. Photo: Henrik Trygg Stockholmskonjunkturen Konjunkturläget 2015 kv4 Mars 2016 Photo: Henrik Trygg Stark avslutning på året i Stockholm Konjunkturläget i Stockholm 2015 kv4 Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business

Läs mer

hållbar entreprenör För dig som vill ta tempen på ditt CSR- arbete eller få tips på hur du kan föra in CSR i ditt företagande av: Åsa Helg

hållbar entreprenör För dig som vill ta tempen på ditt CSR- arbete eller få tips på hur du kan föra in CSR i ditt företagande av: Åsa Helg t lbarhe l och hå a s i v t t ör rä f Elever hållbar entreprenör För dig som vill ta tempen på ditt CSR- arbete eller få tips på hur du kan föra in CSR i ditt företagande av: Åsa Helg hållbar entreprenör

Läs mer

KRAFT TRÄNING RESULTAT FÖR ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE

KRAFT TRÄNING RESULTAT FÖR ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE KRAFT & RESULTAT TRÄNING FÖR ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! Denna Kraft & Resultat Träning syftar till att göra dig kapabel att leda ditt företag alt.

Läs mer

ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN seminarieserie för skolledare & pedagogisk personal

ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN seminarieserie för skolledare & pedagogisk personal ENTREPRENÖRSKAP I SKOLAN seminarieserie för skolledare & pedagogisk personal Syfte Syftet med kursen är att introducera och, med utgångspunkt från skolans, skolledarens och pedagogens ansvar och ledarskap,

Läs mer

Micro Workshop. Wifi: Karlstad CCC Guest

Micro Workshop. Wifi: Karlstad CCC Guest Micro Workshop Wifi: Karlstad CCC Guest http://tinyurl.com/smartws Question 1 http://tinyurl.com/smartws What are the challenges and possibilities with Smart Specialisation in Sweden? Grupp 1 - Samarbeten

Läs mer

PRISLISTA PRISLIST 2011 201

PRISLISTA PRISLIST 2011 201 Sågverk Sida 7 Rensskär Sida 13 Hyvel Sida 14 Klyv Sida 15 Kap Sida 18 Plattuppdelning Sida 20 Plast Sida 25 Aluminium Sida 27 Stål Sida 30 Bygg Sida Elhandsåg Made in Sweden PRISLISTA 2011 31 Sida 32

Läs mer

Denna produkt eller system har valts ut för dess positiva energieffektiva egenskaper och får därmed bära Ahlsell symbol Energieffektiv.

Denna produkt eller system har valts ut för dess positiva energieffektiva egenskaper och får därmed bära Ahlsell symbol Energieffektiv. Kompaktlysrör och lågenergi Denna produkt eller system har valts ut för dess positiva energieffektiva egenskaper och får därmed bära Ahlsell symbol Energieffektiv. ALT.1 Vid användning av produkten / systemet

Läs mer

SIPTex. Svensk innova6onspla8orm för tex6lsortering

SIPTex. Svensk innova6onspla8orm för tex6lsortering SIPTex Svensk innova6onspla8orm för tex6lsortering Sy)e SIPTex Sy$et är a+ ini.era en tex.lsorterings och innova.onsmiljö i Sverige som stödjer teknisk utveckling och skapar affärsmöjligheter för grön.llväxt

Läs mer

Hur bygger vi morgondagens* samhälle?

Hur bygger vi morgondagens* samhälle? Hur bygger vi morgondagens* samhälle? Att skapa framtid kräver vision och passion för gränslandsledning Jan Sturesson Global Leader Government Industry *Connectedthinking PricewaterhouseCoopers LLP PricewaterhouseCoopers

Läs mer

Europeisk luftvårdspolitik Christer Ågren AirClim

Europeisk luftvårdspolitik Christer Ågren AirClim Europeisk luftvårdspolitik Christer Ågren AirClim www.airclim.org Försurningen på 70- och 80-talet: fiskdöd och skogsskador 1970-talet: Larmet går om försurning av sjöar och vattendrag i Sverige och Norge.

Läs mer

Den som söker Leaderstöd och ansvarar för att projektet drivs på sätt som anges i ansökan. OBS! Måste inneha ett organisationsnummer

Den som söker Leaderstöd och ansvarar för att projektet drivs på sätt som anges i ansökan. OBS! Måste inneha ett organisationsnummer Ankomstdatum(ifyllsavLeaderkontoret) Beslutsdatum(ifyllsavLeaderkontoret) Projektplanen Diarienr(ifyllsavLeaderkontoret): Idettadokumentskanigöraensammanfattandeprojektbeskrivning,sättauppmålför projektet,beskrivahurprojektetuppnårdessamål,beskrivavilkaaktörersomdeltai

Läs mer

Region Skåne så arbetar vi med krisberedskap i regional utveckling. Stockholm

Region Skåne så arbetar vi med krisberedskap i regional utveckling. Stockholm Region Skåne så arbetar vi med krisberedskap i regional utveckling Stockholm 2016-03-17 Skåne år 2030 är öppet. Öppet i sinnet, öppet för alla och med ett öppet landskap. Vi välkomnar nya människor och

Läs mer

Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU. E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell

Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU. E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell Så jobbar vi för forskningsmedel till energieffektiva byggnader i EU E2B2s årskonferens 29 jan 2015 Johan Skarendahl, Kristina Mjörnell Hela Horizon 2020, blåmarkerat=samhällsbyggnadsrelevant Excellent

Läs mer

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är

Agenda. Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är Agenda 1. Begreppet socialt entreprenörskap Om olika perspektiv på vad socialt entreprenörskap är 2. Sociala entreprenörer som hybrider Om sociala entreprenörer som personer som vägrar att välja mellan

Läs mer

Better$use$of$space$ $ a$sustainable$focus$$

Better$use$of$space$ $ a$sustainable$focus$$ NationellITSKonferensden16417september The12 th SwedishNational ITSConference 2015 Betteruseofspace asustainablefocus Gothenburg16A17September2015 NationellITSKonferensden16417september 2015 svensk nationell

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH. COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME Konkurrenskraft i små och medelstora företag 1 SÄRSKILDA MÅL 2 Entreprenörskap 3 ÅTGÄRDER UNDER PROGRAMPERIODEN (2014-2020) Entreprenörskap (+/- 58

Läs mer

BIM Alliance Sweden. För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet

BIM Alliance Sweden. För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet BIM Alliance Sweden För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet Syfte och vision Ideell förening med 140 medlemmar från: fastighetsägare, byggherrar, arkitekter, konsultföretag, byggentreprenörer,

Läs mer

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council

Wood Buildings. -Development in Sweden 2005-2011. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council. Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Wood Buildings -Development in Sweden 2005-2011 2011 Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Niclas Svensson, Swedish Wood Building Council Skillnaden Kortare byggtider med 70 % Minskad personalstyrka

Läs mer

Sustainable Development Innovation Arena

Sustainable Development Innovation Arena Sustainable Development Innovation Arena Demonstration activities in western Sweden with participation from business, society and research. Updated by GAME network March 2011 GAME - Göteborg Action for

Läs mer

Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB. Fokusgrupp Treasury. 24 Maj, 2013

Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB. Fokusgrupp Treasury. 24 Maj, 2013 Bonds have more fun Peter Hjalmarson, Group Treasurer, Getinge AB Fokusgrupp Treasury 24 Maj, 2013 Getinge in brief GETINGE GROUP is a leading global provider of products and systems that contribute to

Läs mer

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants

COPENHAGEN Environmentally Committed Accountants THERE ARE SO MANY REASONS FOR WORKING WITH THE ENVIRONMENT! It s obviously important that all industries do what they can to contribute to environmental efforts. The MER project provides us with a unique

Läs mer

Presentation för VTI Måndag 18 mars 2013. Annica Roos 0738-222297 annica.roos@itsdalarna.se

Presentation för VTI Måndag 18 mars 2013. Annica Roos 0738-222297 annica.roos@itsdalarna.se Presentation för VTI Måndag 18 mars 2013 Annica Roos 0738-222297 annica.roos@itsdalarna.se ITS en översiktsbild ITS Ett paraplybegrepp Intelligenta transporter handlar om att med hjälp av information och

Läs mer

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet

APPENDIX. Frågeguide fallstudier regionala partnerskap. Det regionala partnerskapet APPENDIX Frågeguide fallstudier regionala partnerskap I det följande presenteras några teman som bör täckas in i de intervjuer som genomförs. Under varje tema finns ett antal frågor som illustrerar vad

Läs mer

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME. North Sweden EU-Forum Maria Evertsson, Tillväxtverket

SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME. North Sweden EU-Forum Maria Evertsson, Tillväxtverket SWEDISH AGENCY FOR ECONOMIC AND REGIONAL GROWTH COSME North Sweden EU-Forum Maria Evertsson, Tillväxtverket 1 Tillväxtverket arbetar för att stärka företagens konkurrenskraft 2 BUDGETPROFIL 3 SÄRSKILDA

Läs mer

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet

Linnéstöd. Pär Omling. GD Vetenskapsrådet Linnéstöd Pär Omling GD Vetenskapsrådet Prop 2004/05:80 Forskningspropositionen 2006-2008 Statens särskilda ansvar: Forskningens frihet Grundforskning Forskarutbildning Statens övergripande målsättningar:

Läs mer

AKTIEÄGANDET I SVERIGE 2003

AKTIEÄGANDET I SVERIGE 2003 AKTIEÄGANDET I SVERIGE 2003 T-24818 Kontaktpersoner: Aktiefrämjandet: Katja Lager info@aktieframjandet.se, tel: 08-24 33 85 Temo AB: Arne Modig, e-post: arne.modig@temo.se tel: 08 522 330 05 Anna-Karin

Läs mer

KRAFT TRÄNING RESULTAT INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! START DATUM 2015 FÖR MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE.

KRAFT TRÄNING RESULTAT INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! START DATUM 2015 FÖR MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE. KRAFT & RESULTAT TRÄNING START DATUM 2015 1 Juni 16 Sept MER BUSINESS TYDLIGARE LEDARSKAP HÖGRE VÄLMÅENDE FÖR INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! FÖR INTRA/ENTREPRENÖRER & EGEN FÖRETAGARE! Mer BUSINESS,

Läs mer

Fallstudier inom Formas ansvarsområde

Fallstudier inom Formas ansvarsområde Fallstudier inom Formas ansvarsområde Formas uppdrag inom analys och utvärdering Regeringen uppdrar Formas att: utvärdera den forskning och utveckling som rådet har fördelat medel till, i utvärderingen

Läs mer

Europeisk allians för företagens sociala ansvar

Europeisk allians för företagens sociala ansvar IP/06/358 Bryssel den 22 mars 2006 Europeisk allians för företagens sociala ansvar Hur kan vi uppmuntra fler europeiska företag att göra mer för samhället och hållbar utveckling än vad som krävs enligt

Läs mer

Flexitrain verkar på marknaden för transporttjänster inom segmentet lastbilar på järnväg. Strategin är att vara prisledande jämfört med

Flexitrain verkar på marknaden för transporttjänster inom segmentet lastbilar på järnväg. Strategin är att vara prisledande jämfört med Flexitrain verkar på marknaden för transporttjänster inom segmentet lastbilar på järnväg. Strategin är att vara prisledande jämfört med vägtransporter och andra järnvägslösningar. Marknadssegmentet lastbilar

Läs mer

Användarinstruktioner för återförsäljare

Användarinstruktioner för återförsäljare Användarinstruktioner för återförsäljare Cybercom Sweden AB Box 646 SE-831 27 Östersund Visit address office Rådhusgatan 56 Board of directors: Stockholm Operator: +46 63 19 51 00 Organization no: 556254-0673

Läs mer

Fläkten från Nordost

Fläkten från Nordost har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att verka för: 1. Att fungera som ett språkrör mellan kommunens företrädare och de lokala företagen - med kommunikation åt bägge hållen.

Läs mer

Utbildningssystemet kompetensförsörjning

Utbildningssystemet kompetensförsörjning Rapport 2008 08 25 / GK Utbildningssystemet kompetensförsörjning I samtliga klusterinitiativ och nätverkssatsningar som pågår i Skåne är betydelsen av kompetensförsörjning och utbildningssystemens förmåga

Läs mer

Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab. Anders Jönsson 2014-05-16

Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab. Anders Jönsson 2014-05-16 Bearbetning av kompositer, samverkan med företag och framtida satsningar Swedish Waterjet lab Anders Jönsson 2014-05-16 Alton Box Board Co i TN, USA, 1972 BestMatic AB, 1975 puzzle cutting KÄRNAN Swedish

Läs mer

Inbjudan. Ny Handledarutbildning i WSP (Work Sheet Process)

Inbjudan. Ny Handledarutbildning i WSP (Work Sheet Process) Inbjudan Välkommen till erfarenhetsutbyte om Ny Handledarutbildning i WSP (Work Sheet Process) Plats: Alfa Laval, Lund Tid: Fredagen den 18 januari 2008 kl 10.00-14.30 Netsurvey är glada över att få lägga

Läs mer

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola

Världsledande transportforskning i. Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Världsledande transportforskning i näringslivssamverkan Vicerektor Anna Dubois Chalmers Tekniska Högskola Bakgrund Transportforskning Rekommenderade ansökningar inom utlysningen Strategiska forskningsområden:

Läs mer

1,5 ROK/33 KVM LGH 1003:1

1,5 ROK/33 KVM LGH 1003:1 rok , ROK/ KVM 00: uvudkontoret Väderkvarnsgatan 0.0.0 Skala :00 all Uteplats arderob, inneskåp, atthylla inneskåp ägenhetens vertikala ägenhetens S:T OOFSATAN VÄDERKVARNSATAN ROK/ KVM 00: uvudkontoret

Läs mer

EFTER EN FINANSIELL KRIS

EFTER EN FINANSIELL KRIS CER ING OM CENTRUM FÖR FORSKN ER EKONOMISKA RELATION RAPPORT 2013:3 K N A B I G IN N IV G IT D E KR EFTER EN FINANSIELL KRIS Kreditgivning i bank efter en finansiell kris Anders Nilsson och Peter Öhman

Läs mer

Miljödriven näringslivsutveckling. Mikael Edelstam Styrelseordförande Sustainable Business Hub

Miljödriven näringslivsutveckling. Mikael Edelstam Styrelseordförande Sustainable Business Hub Miljödriven näringslivsutveckling Mikael Edelstam Styrelseordförande Sustainable Business Hub Investments internationally TOTAL GLOBAL PRIVATE CLEANTECH INVESTMENT (IN $BN EX PUBLIC MARKETS AND CORPORATE

Läs mer

DÄRFÖR TILLVERKAR VI I SVERIGE Innovatum 20160127 BUSINESS SWEDEN 1 FEBRUARY, 2016 1

DÄRFÖR TILLVERKAR VI I SVERIGE Innovatum 20160127 BUSINESS SWEDEN 1 FEBRUARY, 2016 1 DÄRFÖR TILLVERKAR VI I SVERIGE Innovatum 20160127 BUSINESS SWEDEN 1 FEBRUARY, 2016 1 Investment Area Manufacturing ett långsiktigt engagemang inom statliga investeringsfrämjande på Business Sweden, lanserat

Läs mer

BIM Alliance Sweden. För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet

BIM Alliance Sweden. För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet BIM Alliance Sweden För ett obrutet informationsflöde i samhällsbyggandet Program 13 november Jönköping Tid Namn Rubrik presentation 11.00-11.20 Olle Samuelson & Rogier Jongeling BIM Alliance 11.20-12.00

Läs mer

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life.

The GEO Life Region. Roland Norgren - Process Manager R&I. Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life. The GEO Life Region Creating the tools for the Healthy and Wellbeing Life Roland Norgren - Process Manager R&I Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs

Läs mer

How will the Nordic industry be affected by early decommissioning of nuclear? Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv

How will the Nordic industry be affected by early decommissioning of nuclear? Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv How will the Nordic industry be affected by early decommissioning of nuclear? Maria Sunér Fleming, Svenskt Näringsliv The industry is important for Sweden 2 85 % of the export is related to goods Jobs

Läs mer

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se

Curriculum Vitae. IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm. Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA. mikael.stenkula@ifn.se Curriculum Vitae 1. Personlig information Namn: Arbetsadress: Hemadress: Per Mikael Bosson Stenkula IFN, Box 55665, 102 15 Stockholm Gustav III:s Boulevard 1, 169 72 SOLNA Telefon (arbete): 08 665 45 30

Läs mer

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden

PRODUCT MANAGEMENT. Klicka här för att ändra format. Klicka här för att ändra format på underrubrik i bakgrunden på From Requirements in Excel - to development of profitable products Strategic Technology PRODUCT PRODUCT Market PLANNING MARKETING på Operational Product planning = Define and Develop Product marketing

Läs mer

The Mining Research Programme. Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA

The Mining Research Programme. Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA The Mining Research Programme Prof. Per Eriksson Director General VINNOVA Knowledge Based Economy and Global Competitiveness The economy is becoming more and more knowledge based and global The European

Läs mer

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12

Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12 Kulturdepartementet 103 33 Stockholm 2015-05-12 SVID, Stiftelsen Svensk Industridesigns, remissyttrande angående Inordnande av Statens centrum för arkitektur och design i Moderna museet en kraftsamling

Läs mer

!!! BRIDGE THE GAP BROUGHT TO YOU BY:

!!! BRIDGE THE GAP BROUGHT TO YOU BY: Do you want to help us create a corporate world that is modern, talented and diverse in a way that make the companies fit for the future? Well, then help us to: BRIDGE THE GAP BROUGHT TO YOU BY: Om projektet

Läs mer

Justering av taxa för båtplatser småbåtshamnar

Justering av taxa för båtplatser småbåtshamnar UTDRAG ur ojusterat protokoll 1 (2) Sammanträdesdatum 2013-11-27 162 Justering av taxa för båtplatser småbåtshamnar Dnr SFN 2013/0991 Handlingar Serviceförvaltningens skrivelse 2013-11-18 Taxor för småbåtshamnar

Läs mer

Øresund University. Lars Montelius

Øresund University. Lars Montelius Lars Montelius Strategic plan 2009-2014 Øresund University & Øresund Science Region www.oresund.org www.oresund.org Campus Øresund ØSR Greenhouse Øresund www.oresund.org Campus Øresund ØSR Greenhouse Øresund

Läs mer

Hur kan krav på spel- och lotterisäkerhet driva fram ISO 27001-certifieringar?

Hur kan krav på spel- och lotterisäkerhet driva fram ISO 27001-certifieringar? Hur kan krav på spel- och lotterisäkerhet driva fram ISO 27001-certifieringar? Fredrik Rehnström, CISSP, CISM VD och säkerhetsrådgivare Rote Consulting AB Varför är säkerhet på agendan? Hotbild Myndighets-

Läs mer

Accelerating possibilities

Accelerating possibilities 2016-10-19 Accelerating possibilities Hur ser framtidens IT bolag ut? Vad krävs för att lyckas? Anna Granö, VD Hewlett Packard Enterprise Sverige The secret of change is to focus all of your energy, not

Läs mer

Audi Urban Future Initiative

Audi Urban Future Initiative Framtidens Hållbara Transportsystem Audi Urban Future Initiative ITRL Sustainable transport perspective 2016-06-01 Integrated Transport Research Lab 2 PANELEN PRESENTERAR Mobilitet - Rörlighet är morgondagens

Läs mer

Att ge en muntlig presentation

Att ge en muntlig presentation Att ge en muntlig presentation För vem? Personer väl insatta i ämnesområdet, kollegor. Allmänheten. Journalist. Vilka hjälpmedel, vilken typ av AV-utrustning? Traditionell tavla/whiteboard. Powerpoint

Läs mer

År 6 9 Kanalskolan. Rev 2015-01-12. Fotbollslärare Klas Nilsson, Mikael Marklund och Johnny Lindgren

År 6 9 Kanalskolan. Rev 2015-01-12. Fotbollslärare Klas Nilsson, Mikael Marklund och Johnny Lindgren År 6 9 Kanalskolan Rev 2015-01-12 1 Innehåll Sida Inledning 3 Syfte 4 4 Timplan 5 Praktik år 6 9 6 Teknik Spelövningar Utvärdering Teori/praktik år 6 9 7-8 Anfallsspel Försvarsspel Domarkunskap (regler)

Läs mer

Vad drar man in på vid finansiell kris

Vad drar man in på vid finansiell kris Vad drar man in på vid finansiell kris Sverige okt. 2008 KARNA LARSSON-TOLL k.larsson-toll@research-int.com SIFO RESEARCH INTERNATIONAL 114 78 STOCKHOLM, VISITING ADDRESS : VASAGATAN 11 TEL : +46 (0)8

Läs mer

Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015

Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015 Regler & Anvisningar Quality Innovation of the Year 2015 SIQ - Institutet för Kvalitetsutveckling Drakegatan 6, 412 50 Göteborg Kungsgatan 26, 111 35 Stockholm Telefon 031-723 17 00 Fax 031-723 17 99 siq@siq.se

Läs mer

Klimatarbete inom AkzoNobel

Klimatarbete inom AkzoNobel Klimatarbete inom AkzoNobel Välkomna till Planet Possible Vårt åtagande att skapa mer med mindre Johan Widheden, Hållbarhetsexpert Världens ledande leverantör av högteknologisk färg och en stor producent

Läs mer

SWECO KOMPLETTERANDE GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN, NATIONALARENAN I ÅRE, ÅRE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER: 2444624000 SKI TEAM SWEDEN ALPINE AB

SWECO KOMPLETTERANDE GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN, NATIONALARENAN I ÅRE, ÅRE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER: 2444624000 SKI TEAM SWEDEN ALPINE AB SWECO SKI TEAM SWEDEN ALPINE AB KOMPLETTERANDE GEOTEKNISK UNDERSÖKNING FÖR DETALJPLAN, NATIONALARENAN I ÅRE, ÅRE KOMMUN UPPDRAGSNUMMER: 2444624000 PM GEOTEKNIK REV 1 Östersund 2014-10-16 Rev 1 2014-12-04

Läs mer

Inbjudan: Energi- och klimatdagen 2014

Inbjudan: Energi- och klimatdagen 2014 Inbjudan: Energi- och klimatdagen 2014 Välkommen till den årliga Energi- och klimatdagen 2014! Dagen anordnas av Regionförbundet Örebro och Länsstyrelsen Örebro län och är en återkommande mötesplats för

Läs mer

Future City 2016 2017. Så här kan ditt företag delta i Future City:

Future City 2016 2017. Så här kan ditt företag delta i Future City: Så här kan ditt företag delta i Future City: Future City 2016 2017 Guldarrangör, max sex 100 000 kr Silverarrangör, max sex 50 000 kr Bronsarrangör 25 000 kr Dela ut ett pris, max tre 15 000 kr Supporter

Läs mer

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd

Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Sociala företag Social resursförvaltnings strategi för stöd Bakgrund och avsikt Social resursförvaltning beviljade under 2014 drygt sju miljoner kronor i ekonomiskt stöd till sociala företag. Dessa företag

Läs mer

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Internationell ekonomi, 140 poäng

UTBILDNINGSPLAN. Ekonomprogrammet Internationell ekonomi, 140 poäng UTBILDNINGSPLAN Ekonomprogrammet Internationell ekonomi, 140 poäng Dnr. 50/333-01 Fastställd av högskolestyrelsen Maj 1996 Rev av institutionsstyrelsen 2001-01-29 Postadress Besöksadress Telefon Postgiro

Läs mer

ICT- the future health care!

ICT- the future health care! ICT- the future health care! Katarina Sulasalmi, Projekt manager Blekinge County Council Jonas Axelsson, IT- engineer Blekinge County Council Blekinge County, Sweden E- health projects Nurse Gudruns fullscale

Läs mer

MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv

MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv INSTITUTIONEN FÖR TEKNIK OCH BYGGD MILJÖ MILJÖBEDÖMNING AV BOSTÄDER Kvarteret Nornan, Glumslöv Eva Lif Juni 2008 Examensarbete i Byggnadsteknik, 15 poäng (C-nivå) Handledare (intern): Mauritz Glaumann

Läs mer

Vi hjälper företag och organisationer att utveckla och förnya sina affärer och expandera till nya marknader. Vi erbjuder: Organization

Vi hjälper företag och organisationer att utveckla och förnya sina affärer och expandera till nya marknader. Vi erbjuder: Organization Johan P Bång Chief Executive Officer Denna presentation är skyddat av upphovsrättslagen. Alla rättigheter till presentationen ägs av Future Position X. Utskrift och kopiering av denna presentation får

Läs mer

Copyr i g ht 2014, SAS Ins titut e Inc. All rights res er ve d. ANALYTICS COACHING

Copyr i g ht 2014, SAS Ins titut e Inc. All rights res er ve d. ANALYTICS COACHING ANALYTICS THE ANALYTICS GAP NYA KRAV PÅ KOMPETENS DIGITALISERING FÖRÄNDRAR AFFÄRSMODELLER THE ANALYTICS GAP CLOSING THE GAP- VAD SÄGER VÅRA KUNDER Analys behöver bli en mer integrerad del av vår vardag

Läs mer

Konjunkturen i Stockholmsregionen Stockholm Business Alliance. Konjunkturläget kv2 2015 September 2015. Stockholm

Konjunkturen i Stockholmsregionen Stockholm Business Alliance. Konjunkturläget kv2 2015 September 2015. Stockholm Konjunkturen i Stockholm Business Alliance Konjunkturläget kv2 2015 September 2015 Stockholm Uppåt i Konjunkturläget 2015 kv2 i Om rapporten Rapporten är utgiven av Stockholm Business Region och publiceras

Läs mer

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing

Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing Retail Academics/ Research Institute o Origin from Center for Retailing - Retail Management Center at the Stockholm School of Economics o Specialized in Research & Tests in real store environment o Sweden,

Läs mer

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna

INFLYTANDE PROJEKTET. unga i kulturplanerna INFLYTANDE PROJEKTET unga i kulturplanerna Östergötland 2012 Det här samarbetet handlar om att unga, som det pratas om och planeras för i kulturplanerna, själva ska få komma till tals. Att deras idéer

Läs mer

BRUKSANVISNING. Lyftselarna kan kompletteras med Human Cares Midjebälte 25145/25146. 25080 och 25085 är anpassade för två- och trepunktsupphängning.

BRUKSANVISNING. Lyftselarna kan kompletteras med Human Cares Midjebälte 25145/25146. 25080 och 25085 är anpassade för två- och trepunktsupphängning. BRUKSANVISNING Hygiensele Plus 25080 & 25085 (nät) Human Care Hygiensele Plus 25080 och Human Care Hygiensele Plus Nät 25085 används framförallt i samband med toalettbesök. Selarna är förstärkta i ryggen

Läs mer

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT,

Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ekosystem, roll för små och medelstora företag och digitaliseringens värde i framtida affärer Moderatorer: Christer Norström, SICS Swedish ICT, Ingrid Nordmark, Swedish ICT Research DIGITALIZATION IN INDUSTRY

Läs mer

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling

Vågkraft. Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Centrum för förnybar elenergiomvandling Vågkraft Verification of Numerical Field Model for Permanent Magnet Two Pole Motor. Avd. För 751 05 Uppsala, Sweden Introduction PhD-student Uppsala University Avd. För Field of Research: Electromagnetic

Läs mer

Solstaden, Växjö 1947

Solstaden, Växjö 1947 Solstaden, Växjö 1947 Thank you! hans.andren@vkabvaxjo.se Local Alarm bell Lake Trummen restoration 1970-1971 Before restoration After restoration 79 81 83 85 87 89 91 93 95 97 99 01 03 05 07 More history

Läs mer

Sammanfattning Programmet i New York

Sammanfattning Programmet i New York Sammanfattning Arbetsmarknadsutskottet beslutade den 3 december 2015 att en delegation skulle göra en studieresa till USA i februari 2016 för att studera arbetsmarknads-, integrations- och jämställdhetspolitik.

Läs mer

Hur grundläggs ett hälsofrämjande förhållningssätt? Att styra och leda mot en hälsofrämjande hälso-och sjukvård Stockholm,13 maj 2014 Stefan Lindgren

Hur grundläggs ett hälsofrämjande förhållningssätt? Att styra och leda mot en hälsofrämjande hälso-och sjukvård Stockholm,13 maj 2014 Stefan Lindgren Hur grundläggs ett hälsofrämjande förhållningssätt? Att styra och leda mot en hälsofrämjande hälso-och sjukvård Stockholm,13 maj 2014 Stefan Lindgren För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning Systemets

Läs mer

Your business is tested every day meeting with customers

Your business is tested every day meeting with customers Your customer You Your competition Your problem Your business is tested every day meeting with customers 2 Everywhere all the time in all aspects 3 1 Copyright 2010 SAS Institute Inc. All rights reserved.

Läs mer

Ny internationell standard för hållbara upphandlingar och inköp. Frukostseminarium 5 april 2017

Ny internationell standard för hållbara upphandlingar och inköp. Frukostseminarium 5 april 2017 Ny internationell standard för hållbara upphandlingar och inköp Frukostseminarium 5 april 2017 Välkommen! Reino Fridh, Sensus Ordförande SIS/TK 478 Socialt Ansvarstagande Staffan Söderberg, AMAP Sustainability

Läs mer

Hållbar utveckling -från politiska floskler till redovisade resultat*

Hållbar utveckling -från politiska floskler till redovisade resultat* Hållbarhetskonferens Campus i Östersund Hållbar utveckling -från politiska floskler till redovisade resultat* Lars-Olle Larsson 2007-10-19 *connectedthinking Lars-Olle Larsson, Specialistledamot i FAR

Läs mer

Trafikverkets. Nytt trafikverk, ny. Susanne Ingo

Trafikverkets. Nytt trafikverk, ny. Susanne Ingo Trafikverkets omvärldsanalys Nytt trafikverk, ny omvärld äld Susanne Ingo Stockholm 11 april 2012 2 2012-04-13 Stora demografiska utmaningar i världen. The Demographic transition Deat h rat e Birt h rat

Läs mer

Brainstorming med många intresserade på Omställningskonferensen i Malmö.

Brainstorming med många intresserade på Omställningskonferensen i Malmö. Vad är bakgrunden till TINYHOUSESWEDEN? Brainstorming med många intresserade på Omställningskonferensen i Malmö. Sökte lösning på ställa om till ny livsstil. Ett svar på vanliga omställningsfrågor; hur

Läs mer

Bruksanvisning till Paletto Bubbelrör

Bruksanvisning till Paletto Bubbelrör Vi välkomnar dig som användare av KOM I KAPP-REHATEK:s Paletto Bubbelrör. Paletto Bubbelrör är en medlem i "Palettofamiljen" vilket innebär att vår Paletto Plus modell kan kommunicera med Paletto bubbelrör.

Läs mer

Konjunkturen i Södermanlands län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015

Konjunkturen i Södermanlands län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturläget 2015 kv1 Om rapporten Stockholmsregionen omfattar i denna rapport; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs län, Västmanlands län, Örebro

Läs mer

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015

Konjunkturen i Örebro län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturläget 2015 kv1 Om rapporten Stockholmsregionen omfattar i denna rapport; Stockholms län, Uppsala län, Gävleborgs län, Västmanlands län, Örebro

Läs mer

Konjunkturen i Uppsala län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015

Konjunkturen i Uppsala län. Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturen i Konjunkturläget kv1 2015 Juni 2015 Konjunkturläget 2015 kv1 Om rapporten Stockholmsregionen omfattar i denna rapport; Stockholms län,, Gävleborgs län, Västmanlands län, Örebro län och Södermanlands

Läs mer

Magnetiska jordpunkter & Manipulatorer. Magnetisk kontroll.

Magnetiska jordpunkter & Manipulatorer. Magnetisk kontroll. Magnetiska jordpunkter & Manipulatorer. Magnetisk kontroll. Enklare sätt att arbeta på Förändringar för enklare tillverkning. Även om magneter har varit en del av svetsning och tillverkning under lång

Läs mer

Di Global Produktion 28 november 2013

Di Global Produktion 28 november 2013 Största utmaningarna för att upprätthålla en hög konkurrenskraft. EY hjälper svensk tillverkande industri att driva viktiga frågor på den politiska arenan Di Global Produktion 28 november 203 Vilka är

Läs mer

NyföretagarCentrum Hur syns vi i medierna?

NyföretagarCentrum Hur syns vi i medierna? NyföretagarCentrum Hur syns vi i medierna? Uppdaterad i maj 2011 Massmedier och NyföretagarCentrum Mångfald av medier Ingångar till medier Kontaktvägar till medier Personlig kontakt viktigast Pressmeddelande

Läs mer

2000-08-21. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM

2000-08-21. Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM 2000-08-21 Näringsdepartementet 103 33 STOCKHOLM Kommissionsförslag till rådets beslut om antagande av ett flerårigt gemenskapsprogram för stimulans av utvecklingen och utnyttjandet av europeiskt digitalt

Läs mer

SVENSK UTBILDNING I ETT UTIFRÅNPERSPEKTIV ANALYS AV OECD-GRANSKNINGAR

SVENSK UTBILDNING I ETT UTIFRÅNPERSPEKTIV ANALYS AV OECD-GRANSKNINGAR SVENSK UTBILDNING I ETT UTIFRÅNPERSPEKTIV ANALYS AV OECD-GRANSKNINGAR Jan Hylén 1 BAKGRUND Många OECD-projekt jämför och analyserar svensk utbildning. Om man lägger alla studier bredvid varandra går det

Läs mer