Better$use$of$space$ $ a$sustainable$focus$$

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Better$use$of$space$ $ a$sustainable$focus$$"

Transkript

1 NationellITSKonferensden16417september The12 th SwedishNational ITSConference 2015 Betteruseofspace asustainablefocus Gothenburg16A17September2015

2 NationellITSKonferensden16417september 2015 svensk nationell ITS konferens. Årets nationella ITS-konferens kommer att genomföras den september i Göteborg. Vi kommer att vara på Lindholmen Science Park och deras konferensanläggning. Årets tema är better use of space - a sustainable focus vilket har koppling till ITS världskongress lite senare under hösten i Bordeaux. Med temat anger vi inriktning mot ökad hållbarhet och effektivitet inom transportsektorn samt hur olika perspektiv kommer att integreras mer och mer inte bara inom transportsektorn utan i hela samhället. Vår tolkning av space är i flera dimensioner som du kommer att märka på konferensen. Konferensen kommer naturligtvis att handla mycket om vad som sker i Sverige inom såväl ITS och ICT-området, men kommer också att ge inspiration från andra europeiska länder samt trender som är starka. Better use of space rymmer flera dimensioner, exempelvis hur vi bygger våra städer smartare, hur telekominfrastrukturen blir bärare av nya tjänster med efterföljande affärer. Vidare hur uppkoppling av saker och människor kommer att förändra våra beteenden och kunskaper, hur data kommer att vara en nyckelfråga och hur sociala media kan skapa ny realtidsinteraktion mellan individer och operatörer, hur informationsfederationer kan uppstå genom samverkan mellan offentlig och kommersiell verksamhet. Konferensen kommer att spegla skeendet i ett brett perspektiv bland många aktörer såväl i näringsliv som i de offentliga organisationerna. Det fortsatta arbetet med Sveriges ITS Strategi och Handlingsplan kommer att redovisas liksom vad som händer inom akademin och de offentliga organisationerna. Du får höra mer av detta under konferensen. Välkommen Christer Karlsson ITS Sweden

3 E1F8G88H#?+,'5.'+/0 "#%&'())*+,-&'.(/('01('234250(6(78(/ 8GI8D<#0+0? +9(:9#%/7#'.&/*+,,;(1(';%))8(&6('%'<9(:&'.(/(':(= 8GJ9D<#0+0?,#,,+/07=#''#5;,#/4,<.6# :#''#5K,C.5'#5.0*C/5##44+6+#0';,#/4/;5'5.0,</5',L,'#C+,'"#'"#C#/4'"+,L#.5M,3/04#5A #06#.0*+,.<.5'/4'"#?5/)'"/4'"#,;,'.+0.=1#,/6+#'LFD;5,<#.N#5,)+11'/;6"/0'"#6".1A 1#0?#,)#,##+0'"#()#*+,"'5.0,</5',/6+#'L)+'"4.,'A?5/)+0?=+?6+'+#,.0*)+'"'"#?5/)+0? 0##*4/5+0'#11+?#0''5.0,</5',FO#)+11.1,/"#.5"/)0#)5/1#,.5#=#+0?65#.'#*.0*"/).6/;0A '5L+0'"#C+*,'/4P;5/<#0/=+??#5'".0/;5/)0'.6N1#,'"#6".11#0?#,)#".Q#F"#,#,,+/0"+?"A 1+?"','"#)"/1#23+0*;,'5L.,.,'5/0?/<</5';0+'L4.6'/54/5?5#.'#5,L0#5?L.0*#44#6'+Q#0#,,'/ =#+00/Q.'+/0*5+Q#5,F S&1(/#&/C/U((/M/'D.=1=&/1.G/#'1(%O()(<#%&'('.G/9?))8#/#0C1(/ %8J9 R+0?#1

4 "#%&'())*+,-&'.(/('01('234250(6(78(/ %%%9 O".'6.0)##S<#6'45/C'"#5.<+**#Q#1/<C#0'/4'"#*+?+'.1)/51*T-#),#5Q+6#6/0A 6#<',K'"#;,#/4*.'.+0*+44#5#0'6/06#<',7"/),/T "+,,#,,+/0)+11"+?"1+?"''"#C.U/5+0Q#,'C#0',.0*6".0?#,'".'/66;5'"5/;?"/;''"#*+?+'.1,/A 6+#'LF2'+061;*#,'"#20'#50#'/4PQ#5L'"+0?K)"+6"C#.0,#Q#5L'"+0?'".'+,6/00#6'#*,;6".,<#/A <1#K'"+0?,.0*Q#"+61#,FO".'*/)#*/)+'".11'"#*.'.?#0#5.'#*K"/))#)/5N'/?#'"#5K"/) )#6.0?.+00#)N0/)1#*?#.0*"/))#)+11#S<#5+#06#0#),#5Q+6#,.0*=;,+0#,,C/*#1,FV;5A '"#5/0)#.5#'/1*.=/;''"#,'5/0?#,''5#0*,+0.4+Q#AL#.5<#5+/*K0#)=;,+0#,,)+'"0#),#5A Q+6#,K.1,/"/):+?W.'.)+11=##S<1/+'#*.0*?+Q#,;,0#)+0,+?"',KN0/)1#*?#.0*,#5Q+6#,4/56+'A +X#0,.0*=;,+0#,,FV;5'"#5/0"/),/6+.1C#*+.)+11=#.</'#0'+.14/50#),#5Q+6#,)+'"5.0,</5' 4/5Y/0*/0.,.0+0,<+5+0?#S.C<1#F &:99J/J66)(E(/E%'F#LC'0(/&:9#..C/07&1())(/= 0&:%#)#7(1%#0&76&('%#).G/'F#LC'0(/7(1+/#'06&/.&/Y&'1&'0&7%'06%/(/#'1((H(76()= R1E%0&/6?,#70J'<"&/1%:D,%7&'S&/%[O##,:%('%06?K/%:00&'T(0(#/:9DP9#/)%(,J'1./?' +/#'06&/.&/Y&'1&'= S&1(/#&/C/U((/M/'D.=1=&/1.G/#'1(%O()(<#%&'('.G/9?))8#/#0C1(/ %&J9R+0?#11;06"

5 NationellITSKonferensden16417september 1400Kanvianvändatransportsystemeteffektivare?Ärökaddigitalsamverkansvaret? Sessionenkommerattvisapåmöjligheternaochplanernamedattanvändastadensoffentligarum effektivareochmerahållbart.stadensutrymmenochsärskiltgaturummenäridagutsattaförstor konkurrensmycketberoendepåinflyttningtillstäderna.medborgarnaochnäringslivetidessolika formerärdenlevandestadenspuls,deolikatransporternaärkittetochallavillhahögstaprioritet. Enutmaning Stadensplaneringmåsteklaraenkollektivtrafiksomharhögattraktionskraftochpunktlighetmed säkerinformation,särskiltvidbytes4ochmötespunkternamellanolikatrafikslag.leveranstrafikentill stadensolikaaktörermåstevaraflexibelnärochhurskadenske.sammantagetmåsteenstörresam4 verkanöverbranschgränsernaskeföratteffektiviseraochmötaresenärensbehovavhelhetslös4 ningarochförattfrämjautvecklingenavhandelnsvillkor.vikommerattfåpresenteratnågraexem4 pelfrånbl.a.göteborgochstockholm TalareärLinaOlssonprojektledareDenCitypåLindholmenScienceParkochprojektledarefrånNorra DjurgårdsstadenStockholm(ejkonf.),ÅsaBurmanverksamhetschefLighthouse,Göteborg,LiliaHal4 senbidarprojektledareigöteborgsstadtk,janbergstrandsektionschefpåtrafikverket,olgakor4 dasföreståndareförsmartsustainablecitiespåkth,olalindströmverksamhetsutvecklarepåtrafik Stockholm. ModeratorärMikaelLind,ViktoriaSwedishICT&SwedishCenterforDigitalInnovation, 1530Mingel 1600Vilkafordonvillvihaframöver?Temaomfordonsutvecklingenochdessanvändning allaslagavfordon/farkoster Runtomivärldenhändermycketinomfordons4ochfarkostområdet,alltfrånsjälvkörandebilar, avanceratförarstöd,tilleldrivnafordonochfjärrstyrdadrönare.vikommerattfåenöverblickavde starkastetrenderna.detärocksåflerainitiativsompågårinomfordons4ochelområdetisverige, ElectriCity,Bussplan2030,RoadMap:Swedenförattnämnanågraprojektdärfordonsindustrin,stä4 derochlandstingärengageradeliksomolikatankesmedjor. TalareärMaximeFlament,HeadofSector SafeMobilitypåErtico,JennyKönbergHeadofIntelligent TransportsystempåEricsson,JanHellåkerProgramManagerDriveSwedenpåLindholmenScience Park,JohanKonnbergHeadofRoadMap:Sweden,SvenWolf,VDpåBzzt, ModeratorärSamuelHenningsson,VDpåNetPortSciencePark. 1730AvslutningförstadagenmedmingelochmedutdelningavITSAward.

6 Torsdagen17september NationellITSKonferensden16417september 0830Temakringvåratestsiter Sverigeärkäntfördensvenskamodellen.Braocheffektivsamverkanenligttriple4helixmodellen. VåratestsiterinomTestsitesofSwedenkommerattvisapåsamverkan,medexempelpåresultat ochhursverigekandrauppmärksamhettillsig. MedverkargörLeifAxelssonProgramManagerpåLindholmen,ÅkeLindströmDirectorpåKistaSci4 encecity,samuelhenningssonvdpånetportscienceparkochtomramstedtordförandeföritsda4 larna ModererargörIngerGustafsson,enhetschefpåVINNOVA. 0930Mingel 1000RedovisningavITSHandlingsplan(Observeraattdennasessionenäröppenföralla) Sverigeharsedanvärldskongressen2009arbetetmedITS/ICTsomenmöjliggörareförattförbättra såväleffektivitetenitransportsystemetsombrukarensnyttorgenomendigitalsamverkan.rege4 ringenharinitieratdettaochsåvältrafikverketsomvinnovahardrivitutvecklingengenomolika plattformar.vifårenrapporteringochdiskussionkringdetgemensammauppdragettilltrafikverket, Transportstyrelsen,VinnovaochakademinomSverigesITSStrategiochHandlingsplan.Enmöjlighet tillpåverkanges. ModeratorärPetterÅsmanprojektledarefrånTrafikverket 1130Vadpågår?Vilkainitiativvillviseitransportsektorn,endiskussionmellanolikaaktöA rer Runtomivärldenpågårenmängdinitiativmedavanceradeförarstödellerheltsjälvkörandefordon. Såvälregerings,myndighet,somföretagsleddademonstrationerpågårpåallmännavägarochiof4 fentligarummetimångaländer. Dennasessionsyftartillattvisahursvenskaföretagmedverkarpåolikasätt,menocksåhurregering, myndigheterochkommunermedverkarochpåverkarochframföralltförendiskussionomhurvifår tilldemonstrationeridenverkligatrafiken ettsättattinvolveramedborgarna. MedverkandeipaneldiskussionenärCatharinaElmsäter4Svärdordförandeistyrelsenförprogram4 metautomatedtransportsystems,karinsvensson4schmidtordförandeitrafikutskottet,maria ÅgrenGDförTransportstyrelsen,OrvarHurtigVicePresidentforEricssonsIndustryandSociety, NiklasGustafssonPublicAffairspåVolvo,PeterCarlssonVPofSupplyChainatTeslaMotors,Lars JernbäckerVice President Head of Business Development, Civil Security at Saab AB (ej konfirm.) ModeratorärDr.OvePettersson,f.d.VINNOVA 1300Avslutning AvslutningsordfrånChristerKarlsson,VDITSSweden 1330Mingellunchochavslutning

7 Generalinformation NationellITSKonferensden16417september Thisyear sconferencewillbeheldat Hallen,LindholmenConferenceCentre,Lindholmspiren5, Göteborgon16417September September Registrationandcoffeewillbeservedfrom09.00 Theprogramstartsat09:30andendsat17.30withabuffetmingleandpriceawardceremony 17September Theprogramstartsat08:30andendsat13.30withlunchandmingle. Detailedinformationabouttheconferencecanbefoundhere: Visitingadress: ChalmersKonferens&Restauranger LindholmenSciencePark Lindholmspiren5 Göteborg

8 NationellITSKonferensden16417september Hotel AwardwinninghotelRadissonBluRiversideHotelislocatedonthewaterfrontclosetothemain buildingatlindholmenscienceparkandlindholmenconferencecentre. Documentation Allmaterialwillbepostedaftertheconferenceon: Payment Delegates feeshallbepaidinadvance Changesintheprogram Therecanbechangesintheprogram,keepupdatedon: Ifyouhaveanyquestions: Phone

CGI-dagen. 11 juni 2015 Göteborg. Nästa sida

CGI-dagen. 11 juni 2015 Göteborg. Nästa sida CGI-dagen 11 juni 2015 Göteborg Nästa sida DIGITAL TRANSFORMATION. DIGITAL TRANSFORMATION. DÄRFÖR SKA DU BRY DIG. En Google-sökning på digital transformation ger mer än 28 miljoner träffar. Digitalisering

Läs mer

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER

KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 dansfunk [dansfunk ] s. -en -er förk. av dans & funktionsnedsättningar KONFERENS, FÖRESTÄLLNINGAR & WORKSHOPS 24 25 SEPTEMBER PÅ SKÅNES DANSTEATER DANSFUNK 2.0 Skånes Dansteater har sedan

Läs mer

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015. DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald. Policy, mål och fokusområden

Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015. DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald. Policy, mål och fokusområden Plan för lika rättigheter och möjligheter 2013 2015 DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald Policy, mål och fokusområden DB Schenkers arbete för Jämställdhet och Mångfald En strategisk fråga

Läs mer

Vi är SäkerhetsBranschen!

Vi är SäkerhetsBranschen! Vi är SäkerhetsBranschen! SäkerhetsBranschens årsmöte 24 april 2015 Årsmöte Workshops Seminarier Mingel Underhållning Middag Foto: Rebecca Martyn Träffa våra utställare Studiebesök Barhäng Relax Djurönäset

Läs mer

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010

Frågeställningar inför workshop Nationell strategi för skydd av samhällsviktig verksamhet den 28 oktober 2010 samhällsskydd och beredskap 1 (8) Ert datum Er referens Avdelningen för risk- och sårbarhetsreducerande arbete Enheten för skydd av samhällsviktig verksamhet Michael Lindstedt 010-2405242 michael.lindstedt@msb.se

Läs mer

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020

Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 Kommunikationsstrategi för Lokalt ledd utveckling 2014-2020 1 Bakgrund Inom EU:s budgetperiod 2014-2020 finns det flera fonder som ska skapa och driva på nationell, regional och lokal utveckling både i

Läs mer

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan

Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Johanna Björkman, 22 år, bor i Umeå. Medlem i Salt i Vasakyrkan Jag var med när det började, så sedan 2005 har jag varit medlem i Salt. Jag har varit med på lite olika sätt. Först var jag med via tonårsgruppen

Läs mer

10 punkter. för en bättre sexualundervisning i skolan

10 punkter. för en bättre sexualundervisning i skolan 10 punkter för en bättre sexualundervisning i skolan RFSU är en partipolitiskt och religiöst obunden ideell organisation, som verkar för att sprida en fördomsfri och öppen syn på sex- och samlevnadsfrågor.

Läs mer

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld

Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI. Vi forskar för en säkrare värld Det här är vi! En skrift om medarbetarskapet på FOI Vi forskar för en säkrare värld 2 Den här skriften har flera hundra författare Skriften i din hand tydliggör vad vi på FOI menar med medarbetarskap och

Läs mer

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor

Varför innovera. och inte bara göra mera? Om innovation i offentlig sektor Varför innovera och inte bara göra mera? 1 Governo är ett managementkonsultföretag med fokus på offentlig sektor. Vår vision är att vara den naturliga samarbetspartnern för beslutsfattare som driver förändring

Läs mer

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla

Ordbok. SVT Fri television /Om alla, för alla Ordbok 1 SVT Fri television /Om alla, för alla Välkommen att vara med och utveckla SVT! Vi har många utmaningar framför oss. En av de största är att göra viktiga frågor i samhället intressanta och engagerande

Läs mer

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011

Kommittédirektiv. Framtidens stöd till konsumenter. Dir. 2011:38. Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Kommittédirektiv Framtidens stöd till konsumenter Dir. 2011:38 Beslut vid regeringssammanträde den 5 maj 2011 Sammanfattning En särskild utredare ska se över det befintliga stödet till konsumenter i form

Läs mer

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL

SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL FÖRETAG I KIL NYHETSBREV TILL FÖRETAGARE OCH ENTREPRENÖRER EXTRANUMMER NR 3 2015 SVENSKT NÄRINGSLIV TAR TEMPEN PÅ NÄRINGSLIVS- KLIMATET I KIL Det är det lokala företagsklimatet som är i fokus för Svenskt

Läs mer

Jämlik hälsa och vård

Jämlik hälsa och vård Foto: Clifford Shirley Välkommen till den 14:e nationella konferensen för nätverket Hälsofrämjande hälso- och sjukvård Jämlik hälsa och vård det goda mötet som nyckel till framgång Västerås 19-20 mars

Läs mer

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina

Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina LÄRARHANDLEDNING Så här har vi tänkt om materialet Sverige och Kina Sverige och Kina är ett inspirationsmaterial för gymnasieskolan i tre delar. Det har tagits fram av Svenskt Näringsliv tillsammans med

Läs mer

Vi har inte satt ord på det

Vi har inte satt ord på det Sammanfattning Rapport 2012:8 Vi har inte satt ord på det En kvalitetsgranskning av kunskapsbedömning i grundskolans årskurs 1-3 Sammanfattning Skolinspektionen har granskat lärares utgångspunkter i arbetet

Läs mer

En idéskrift. En idéskrift

En idéskrift. En idéskrift En idéskrift En idéskrift I den numera klassiska What is a city? (1937) beskriver Lewis Mumford staden som en social teater, med de sociala aktiviteterna som stadens kärna och människan i fokus. Med det

Läs mer

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige!

Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Det behövs nya livskraftiga företag i Sverige! Foto: Felicia Oreholm Det behövs nya livskraftiga företag! Jobs and Society NyföretagarCentrum hjälper dem som vill starta eget företag med kostnadsfri rådgivning

Läs mer

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök:

Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: Problemlösarna har fyra konkreta tips på vad som gör ett lyckat studiebesök: 1. Var medveten om vilken målgruppen är I Problemlösarna är det elever i årskurs 8-9 som är målgruppen. Många ungdomar i den

Läs mer

Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser

Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser Bo bra på äldre dar några reflektioner och slutsatser Bakgrund: Juli 2010 november 2012 50 miljoner kronor 76 projekt finansierade i 58 kommuner Fyra arkitekttävlingar Samråd myndigheter; Arbetsmiljöverket,

Läs mer

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald

Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Handlingsplan för ett Piteå för alla - med ökad mångfald Plan Kommunstyrelsen 2014-02-06

Läs mer

SMART GRID FORSKNINGSPROJEKT I SVERIGE KARTLÄGGNING APRIL-JUNI 2013

SMART GRID FORSKNINGSPROJEKT I SVERIGE KARTLÄGGNING APRIL-JUNI 2013 Intended for Nationella Samordningsrådet för Smarta Elnät Document type Rapport Date Juni, 2013 SMART GRID FORSKNINGSPROJEKT I SVERIGE KARTLÄGGNING APRIL-JUNI 2013 SMART GRID FORSKNINGSPROJEKT I SVERIGE

Läs mer

Tre spår mot förändrad behörighet!

Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Tre spår mot förändrad behörighet! Elsäkerhetsverkets uppdrag är att bygga, upprätthålla och utveckla en god säkerhetsnivå för elektriska anläggningar och produkter.

Läs mer

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag

Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag Tio saker att tänka på när du bygger ditt företag www.kpmg.se Du vet bäst För oss på KPMG finns ingenting mer inspirerande än unga människor med spännande idéer. Vi vet hur det känns att vara där du är

Läs mer

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland

Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Let s do it! Förslag på insatser för att förstärka arbetet med entreprenörskap i skolan i Östergötland Regional Action Plan 7 YES Let s do it Förord 8 4 Det regionala utvecklingsprogrammet Regionförbundet

Läs mer

Målet är mer än resan

Målet är mer än resan Målet är mer än resan vinster med internationellt ungdomssamarbete vinster 1med internationellt ungdomssamarbete Ungdomsstyrelsen är en statlig myndighet som verkar för att unga ska få verklig tillgång

Läs mer

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga Tid för handling! PLATTFORM FÖR DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN DEN GODA STADEN STADSUTVECKLING OCH EKONOMISK TILLVÄXT Sveriges sysselsättning och tillväxt är beroende av attraktiva och konkurrenskraftiga

Läs mer

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam

hur människor i vårt företag och i vår omvärld ser på oss. för att uppfattas som empatiska och professionella. Skanska Sveriges Ledningsteam Vårt sätt att vara Vi är Skanska. Men vi är också ett stort antal individer, som tillsammans har ett ansvar för att vårt företag uppfattas på ett sätt som andra respekterar och ser upp till. Det är hur

Läs mer

MOT ETT EUROPEISKT SAMHÄLLE FÖR ALLA ÅLDRAR

MOT ETT EUROPEISKT SAMHÄLLE FÖR ALLA ÅLDRAR SV ATT BEKÄMPA ÅLDERSDISKRIMINERING INOM EU OCH PÅ NATIONELL NIVÅ Åldersdiskriminering är ett komplicerat problem som genomsyrar samhället. Det är en svår uppgift att behandla problemet på ett effektivt

Läs mer

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP

KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP KOMMUNIKATIVT LEDARSKAP 7, 100, 85, 7 EN ANALYS AV INTERVJUER MED CHEFER OCH MEDARBETARE I FEM FÖRETAG NORRMEJERIER SAAB SANDVIK SPENDRUPS VOLVO Mittuniversitetet Avdelningen för medieoch kommunikationsvetenskap

Läs mer