Analys av den totala verksamheten och dess kostnader inom området för kompetensutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys av den totala verksamheten och dess kostnader inom området för kompetensutveckling"

Transkript

1 Analys av den totala verksamheten och dess kostnader inom området för kompetensutveckling

2

3 1 SAMMANFATTNING FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN VERKSAMHETENS INRIKTNING VERKSAMHETENS FINANSIERING PRINCIPER FÖR AVGIFTSSÄTTNING ANALYS AV VERKSAMHETENS TOTALA OMSÄTTNING OCH FINANSIERING ÅR UTBILDNINGAR OCH PUBLIKATIONER UTVECKLINGSARBETE STÖD OCH ÖVRIG VERKSAMHET FRAMTIDA VERKSAMHET VERKSAMHETSMÅL ÅR Budget för verksamheten år BEDÖMNINGAR OCH FÖRSLAG FÖR FRAMTIDA VERKSAMHET Verksamhetens framtida inriktning Långsiktig finansiering Prissättningsprinciper

4 1 Sammanfattning Verket för förvaltningsutveckling (Verva) ska arbeta med att utveckla en enklare förvaltning till nytta för medborgare och företag och vill uppfattas som en viktig aktör för utveckling av den svenska förvaltningen. Myndigheten har under sitt första verksamhetsår lagt fast en inriktning för sitt arbete som innebär att myndigheten ska fokusera sin kärnverksamhet till verksamhetsgrenarna E-förvaltning för ökad effektivitet och rättssäkerhet och En kompetent förvaltning. Myndighetens arbete med kompetensutveckling bedrivs i huvudsak inom verksamhetsgrenen En kompetent förvaltning, men även till viss del inom verksamhetsgrenen E-förvaltning för ökad effektivitet och rättssäkerhet. I föreliggande promemoria redovisar Verva uppdraget att analysera och redovisa verksamheten och dess totala kostnader inom området för kompetensutveckling. Enligt regleringsbrevet år 2007 Kompetensutveckling betraktas i regleringsbrevet för år 2007 som avgiftsfinansierad uppdragsverksamhet. Verva menar att det synsättet ger en missvisande bild av verksamhetens syfte och omfattning. Verksamhetens syfte är att regeringens förvaltningspolitik ska få ett brett genomslag i statsförvaltningen, inte att bedriva uppdragsverksamhet. Analysen av utfallet för år 2006 visar att myndighetens arbete med kompetensutveckling totalt omsatte tkr. Verksamhetens avgiftsfinansiering uppgick till tkr, vilket betyder att avgiftsintäkter utgör endast cirka 25 % av den totala finansieringen. Analysen visar vidare att Vervas möjligheter att ta ut avgifter begränsas på grund av att avgiftens storlek snabbt riskerar motverka syftet med verksamheten. Avgiftsintäkternas relativa andel av den totala finansieringen visar också att det inte är möjligt att ta ut avgifter för alla delar av verksamheten. 4

5 I avsikt att ge en mer rättvisande bild av verksamhetens syfte och omfattning samt skapa stadigvarande finansiering för att bedriva och utveckla myndighetens arbete med kompetensutveckling, lämnar Verva följande förslag till långsiktig finansiering och inriktning av verksamheten: 1. verksamheten betraktas som anslagsfinansierad verksamhet inom vilken Verva tar ut avgifter, 2. ramanslaget ökas för att täcka verksamhetens nettokostnader, d.v.s. att samtliga intäkter och kostnader avräknas ramanslaget, 3. ramanslaget 1:8 ökas med 8 miljoner för år 2008, 4. Verva tar fram enhetliga riktlinjer och principer för avgiftssättning som inte differentierar på kundkategori, 5. Verva fortsätter arbetet med att utveckla en enklare förvaltning till nytta för medborgare och företag, bland annat genom att utveckla formerna för lärande, tekniska lösningar och distribution, 6. Verva vidareutvecklar kompetensutvecklingsinsatser inom centrala förvaltningsfrågor t.ex. ledning och styrning vid införande av e- förvaltning, horisontell styrning i statsförvaltningen och en utvecklad statstjänstemannaroll som berör etikfrågor, korruptionsförebyggande insatser, mångfald m.m. Denna promemoria beskriver inledningsvis verksamhetens inriktning, finansiering och principer för avgiftssättning. Därefter görs en analys av verksamhetens totala intäkter och kostnader för år 2006 samt en beskrivning av verksamhetens mål, inriktning och budget för år Slutligen lämnar Verva bedömning och förslag om verksamhetens framtida finansiering och inriktning. 5

6 2 Förutsättningar för verksamheten 2.1 Verksamhetens inriktning Verva bildades 1 januari, 2006 och är en central förvaltningsmyndighet för utveckling av en sammanhållen förvaltning. Verva skall bistå regeringen med de underlag regeringen behöver för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig statsförvaltning. Verva skall främja utvecklingsarbetet i statsförvaltningen och användningen av informationsteknik i offentlig förvaltning samt bistå regeringen med att följa upp förvaltningspolitiken. Verva skall även verka för samverkan mellan statliga myndigheter, mellan stat och kommun och mellan statliga myndigheter och näringsliv. Verva övertog verksamhet från Statens kvalitets- och kompetensråd (KKR), Statskontoret respektive Regeringskansliet. Under det första året har arbetet till stora delar utgått från den verksamhet och de uppgifter som tagits över från andra myndigheter. Under året har dock Vervas arbete utvecklats mer mot den inriktning som regeringen numera gett myndigheten genom regleringsbrevet för år Denna promemoria analyserar och redovisar verksamheten inom området kompetensutveckling. Verva tillhandahåller kompetensutvecklingsinsatser i olika former: utbildningar, seminarier, viss rådgivande verksamhet, publikationer, nätverk m.m. I huvudsak bedrivs arbetet inom verksamhetsgrenen En kompetent förvaltning. Viss kompetensutveckling finns även inom verksamhetsgrenen E-förvaltning för ökad enkelhet och rättssäkerhet. En inte försumbar del av verksamheten innefattar långsiktig utveckling, omvärldsbevakning och medverkan i sammanhang där Verva kan anses representera och bevaka statsförvaltningens intressen. Verksamhetens syfte är att regeringens förvaltningspolitik ska få brett genomslag i statsförvaltningen, vilket innebär att verksamhetens inriktning och omfattning är baserad på regeringens behov av att nå ut via utbildningar och stöd i syfte att tydliggöra och stärka det offentliga uppdraget. Verva uppfattar sin roll som att erbjuda utbildningar och stöd till myndigheter och regeringskansliet som inte kan erbjudas av andra aktörer. Konkreta exempel på aktuella områden för att stärka ledningskompetensen och statstjänstemannarollen är etik- och bemötandefrågor, korruptionsförebyggande insatser och mångfaldsfrågor. Utbildningar som tillhandahålls inom området IT-upphandling är en del av uppdragsverksamheten och finansieras till sin helhet av avgifter inom resultatområdet IT-upphandling och de ingår därmed inte i analysen. 6

7 2.2 Verksamhetens finansiering I Vervas regleringsbrev för år 2007 definieras området kompetensutveckling som uppdragsverksamhet och ingår i den beräknade budgeten för avgiftsfinansierad verksamhet. Eventuellt underskott av verksamheten skall redovisas mot äldreanslag D3. Det ekonomiska målet om full kostnadstäckning får frångås om avgiftssättningen motverkar syftet med verksamheten. 2.3 Principer för avgiftssättning Verva får ta ut avgifter för utbildningar och stöd inom sitt verksamhetsområde. Utbildningar avser reguljära utbildningar och konferenser enligt kursplan samt anpassade utbildningar till regeringskansliet och myndigheter. Stöd kan innefatta vägledningar och viss rådgivning. Vervas huvudlinje är att avgiftssättningen ska ha som utgångspunkt att täcka verksamhetens särkostnader. Det innebär att intäkterna ska täcka kostnader för lön, konsultarvoden, utbildningslokaler och andra interna och externa kostnader som är direkt förknippade med utbildningar och stöd. Däremot täcker inte intäkterna ens på lång sikt samtliga med verksamheten förenade kostnader. För närvarande disponerar Verva dels ramanslaget 1:8, dels äldreanslaget D3 för att täcka underskott i verksamheten, men förväntar sig att äldreanslaget D3 kommer att vara förbrukat senast i början av år Analysen av verksamhetens utfall för år 2006 visar att avgiftssättningen inte heller svarar mot särkostnadsprincipen. Verva menar dock att principerna för avgiftssättning även i framtiden bör ha särkostnadsprincipen som utgångspunkt och har därför höjt kursavgifterna på flera utbildningar för att nå en mer tillfredsställande kostnadstäckning. Verva avser att göra en successiv anpassning uppåt av kursavgifterna, utan att äventyra syftet med verksamheten. 7

8 3 Analys av verksamhetens totala omsättning och finansiering år 2006 I detta avsnitt redogör Verva för verksamhetens totala kostnader och intäkter år 2006 fördelat på verksamhet som finansieras av D3-anslaget och övrig verksamhet inom området kompetensutveckling. Därefter görs en mer utförlig analys av olika verksamhetsdelar och målgrupper. Verksamhetens totala intäkter och kostnader D3 Komp.utv. Totalt 2006 (tkr) (ej D3) Ingående överföringsbelopp Intäkter Personalkostnader Driftskostnader inkl lokaler Summa kostnader Kostnader som belastat ramanslag 1: Utgående överföringsbelopp Tabell 1: Verksamhetens totala intäkter och kostnader år 2006 (inkl OH-kostnader) I redovisningen av uppdraget har Verva valt att dela in området kompetensutveckling i tre delområden: 1. Utbildningar och publikationer 2. Utvecklingsverksamhet 3. Stöd och övrig verksamhet Denna indelning är vald för att ge en mer detaljerad bild av den totala verksamhetens olika delar och illustrera att det bara är inom vissa delar av verksamheten som Verva har möjlighet att ta ut avgifter. I huvudsak avser det utbildningar, publikationer och visst stöd. Indelningen överensstämmer inte fullt ut med fördelningen av utfall och budget. Utfall och budget är istället fördelade på finansieringskälla för att underlätta jämförelse mellan denna promemoria, årsredovisningen och budgetunderlaget. 8

9 Kompetensutveckling - Andel av direkta kostnader Utbildningar och publikationer Utvecklingsarbete Stöd och övrig verksamhet Diagram 1: Delområden inom kompetensutveckling - andel av direkta kostnader På grund av skillnaderna i indelningsgrund är det viktigt att observera att nedanstående redovisning av delområdena återspeglar verksamhetens intäkter men endast de direkta kostnaderna. Det innebär att OH-kostnader inte finns med i redovisningen. 3.1 Utbildningar och publikationer Verva ger utbildningar och stöd i syfte att utveckla ledningskompetens och grundläggande förvaltningskunskap. Utbildningarna syftar till att få ett brett genomslag i hela statsförvaltningen. För att utveckla ledarskap och ledningskompetens inom myndigheter erbjuder Verva såväl långa chefsutvecklingsprogram som kortare utbildningsinsatser med mer specifika teman: - Strategiskt ledarskap - Program för kvinnliga chefer - Mentorforum - Kvalitetsledning i staten - Chef i staten Under år 2006 deltog 107 chefer i någon av chefsutbildningarna, 6 av dessa var deltagare från regeringskansliet. Verva erbjuder även utbildningar som syftar till att stärka statstjänstemannarollen. För att en myndighet ska kunna utföra sina uppgifter på rätt sätt krävs att medarbetarna har god kunskap om hur den svenska förvaltningen, den statliga budgetprocessen, den statliga ekonomiska styrningen och hur förvaltningen inom EU fungerar. Utbildningar inom det ekonomiska områ- 9

10 det koncentreras till sådana utbildningar som är väsentliga i statstjänstemannarollen. - Det offentliga åtagandet - Regeringens styrning av myndigheter - Den statliga budgetprocessen - Politisk styrning (nyutvecklas år 2007) - EU-utbildningar - Förvaltningskunskap Utbildningarna vänder sig till chefer och handläggare i statsförvaltningen. Utbildningar inom ekonomi och myndighetsstyrning har riktat sig till budgethandläggare och myndighetshandläggare vid regeringskansliet. Övriga handläggare i statsförvaltningen har kunnat delta i mån av plats. EUutbildningar har tidigare vänt sig nästan enbart regeringskansliet, men numera deltar även handläggare med många EU-kontakter från andra myndigheter. Under år 2006 deltog 675 chefer och handläggare i någon av utbildningarna, 329 av dessa var deltagare från regeringskansliet. Under år 2006 deltog 454 personer i någon av de arenor som Verva arrangerade, av dessa kom 26 stycken från regeringskansliet. Utbildningar och publikationer Utfall 2006 Utfall 2006 Utfall 2006 Intäkter Kostnader Netto Det strategiska chefskapet 1) Program för kvinnliga chefer 1) Utbildning för adepter och mentorer Kvalitetsledning i staten Introduktionsutbildning för nyanställda handläggare i staten Introduktion till värden och regler i staten Så styr du bättre med föreskrifter Förvaltningskunskap för chefer förvaltningskunskap.nu Anpassad introduktionsutbildning för nyanställda handläggare i staten Arenor Konferensen inspirerande exempel Processbaserad verksamhetsstyrning i staten EU- utbildningar Ekonomiutbildningar ERT Publikationer Ramavtal 2) Totalt ) Intäkterna för programutbildningarna Det strategiska chefskapet och Program för kvinnliga chefer återspeglar intäkter för programperioden 06/07. Nettoöverskottet skall täcka kostnader även under första halvåret ) Verksamheten upphörde

11 Verva kan konstatera att möjligheten att ta ut avgifter i huvudsak varierar med utbildningens inriktning och tekniska lösning snarare än målgrupp. Programutbildningarna Det strategiska chefskapet och Program för kvinnliga chefer har inslag av mer generella, efterfrågestyrda utbildningar vilket ökar möjligheten att ta ut avgifter som täcker mer än särkostnaderna, medan det är mycket svårt att täcka särkostnaderna för utbildningar och seminarier som omfattar det offentliga uppdraget, regelverk och statlig styrning. Av tabellen framgår att utbildningar som Introduktion till värden och regler i staten, Förvaltningskunskap för chefer och seminarier kring specifika teman s.k. Arenor inte täcker sina särkostnader. Samtidigt är detta utbildningar och seminarier som når ett stort antal deltagare. Även den tekniska lösningen påverkar möjligheten att ta ut avgifter. Det är svårt att ta ut avgifter för webbaserade utbildningar (t.ex. förvaltningskunskap.nu), samtidigt som dessa har visat sig vara ett effektivt sätt att nå ut till en stor grupp deltagare och en möjlighet att hitta nya former för lärande. 3.2 Utvecklingsarbete En väsentlig del i Vervas roll är att stödja och utveckla myndigheternas arbete med verksamhetsutveckling och strategisk kompetensförsörjning. Vervas eget utvecklingsarbete är ett betydelsefullt led i det arbete som senare resulterar i utbildningar eller stöd till myndigheterna. En långsiktig och övergripande målsättning för Verva är att myndigheternas verksamhetsutveckling ska leda till ett effektivt arbetssätt som samtidigt präglas av demokrati, rättssäkerhet och kvalitetsarbete. Ett systematiskt kvalitetsarbete är en viktig del i varje myndighets arbete med att utveckla sin verksamhet, som ett led i detta arbete har Verva redan startat förberedelserna inför Kvalitetskonferens Kostnaderna inom området avser i huvudsak Vervas kostnader för kompetensuppbyggnad, medverkan i nätverk och seminarier. Utvecklingsarbete Utfall 2006 Utfall 2006 Utfall 2006 Intäkter Kostnader Netto Utveckla e-learning och blended learning Arbetsgrupper, intern utveckling th Quality Conference Nätverk m.m CTF FoU Totalt

12 3.3 Stöd och övrig verksamhet Området Stöd och övrig verksamhet har under år 2006 framför allt innefattat stödverksamhet för vilken Verva inte tagit ut avgifter, utan fått finansiering i form av bidrag: 1. Verva administrerar bidrag från Nordiska rådet för att stimulera utbytestjänstgöring. Bidraget redovisas som en transferering och har inte förbrukats under år Verva har under år 2006 genomfört en kompetenskartläggning i samverkan med Kriminalvården som ett led i deras verksamhetsutveckling. Regeringen har lämnat bidrag till kartläggningen. 3. Verva gör en årlig analys och rapport av sjukfrånvaron i staten. Under år 2006 fick Verva bidrag för denna insats från och med år 2007 är detta arbete en integrerad del av myndighetens uppgifter. Verva har dessutom tillhandhållit stöd för att arrangera nätverksträffar för olika målgrupper och medverkat i konferenser för att representera och bevaka statsförvaltningens intressen t.ex. Rekryteringsbasaren Stöd i form av rådgivning har varit begränsat. Antal uppdrag och dess omfattning är svårt att bedöma från år till år. Stöd och övrig verksamhet Utfall 2006 Utfall 2006 Utfall 2006 Intäkter Kostnader Netto Utbytestjänstgöring 1) Concours Rådgivning till myndigheter Kriminalvården 2) Sjukfrånvaro i staten 3) Universitetsutbildning chefer Nätverket för chefsutvecklare Rekryteringsbasaren Totalt

13 4 Framtida verksamhet 4.1 Verksamhetsmål år 2007 Under år 2007 ska verksamheten fortsatt anpassas och utvecklas till Vervas övergripande mål och inriktning. Verva ser att verksamheten från och med år 2008 kommer att ha en större omfattning jämfört med åren 2006 och Huvuddelen av verksamheten inom området kompetensutveckling har under det första året bedrivits i enlighet med de förutsättningar och utgångspunkter som gällde för den tidigare verksamheten. Vervas långsiktiga effektmål och planerade insatser inom kompetensutveckling år 2007 är att: Alla myndigheter ska kunna säkerställa sin generationsväxling, chefsförsörjning, nödvändig kompetensöverföring och mångfald Verva ska nå denna målsättning bland annat genom utvecklad: o Chefsförsörjning (genomföra en förstudie) o Modeller och verktyg för strategisk kompetensförsörjning Förvaltningen ska kännetecknas av en offentlig myndighetskultur, ett offentligt etos och ha rätt kompetens inför ordförandeskapet 2009 samt fokus på ökad internationalisering Verva ska nå denna målsättning bland annat genom att: o Utforma en utbildningsplattform o Genomföra en behovsanalys för utbildningar inför ordförandeskapet 2009 o Utveckla e-lärande och b-lärande Chefer ska utföra sina uppgifter så att verksamhet, organisation och kompetens ger förutsättningar att bidra till att medborgare och näringsliv upplever att förvaltningen är enkel och ändamålsenlig Verva ska nå denna målsättning bland annat genom att erbjuda utbildningarna: o Chef i staten o Strategiskt chefskap o Mentorforum o Kvalitetsledning i staten o Kvinnors ledarskap 13

14 Vidareutveckla och tillhandahålla generella utbildningsinsatser för statstjänstemän Verva ska nå denna målsättning bland annat genom att erbjuda ett tjugotal utbildningar inom: o Statliga styrprocesser o Förvaltningskunskap o EU-kunskap Öka antalet svenskar som utnyttjar möjligheten till utbytestjänstgöring inom EU och internationella organisationer Verva ska nå denna målsättning bland annat genom att: o Administrera nordiskt tjänstemannautbyte o Anordna seminarier, utbildning och professionell intervjuträning som stöd till svenskar som söker anställning i EU:s institutioner Stödja förvaltningens verksamhetsutveckling med målsättningen att myndigheterna arbetar med ständiga förbättringar och införande av e- förvaltning (verksamhetsgrenen E-förvaltning för ökad enkelhet och rättssäkerhet) Verva ska nå denna målsättning bland annat genom att: o Utveckla en utbildningsinsats som syftar till att stödja myndigheternas arbete med e-förvaltning Därutöver ska Verva: - Utforma behovsanpassade utbildningar till regeringskansliet och myndigheter - Följa och analysera den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen 14

15 4.1.1 Budget för verksamheten år 2007 För år 2007 har Verva budgeterat den ovan beskrivna verksamhetens totala kostnader till tkr och intäkterna till tkr. Verksamhetsbudgeten är fastställd efter det att Verva lämnade in budgetunderlaget den 1 mars Verksamhetsbudget 2007 (tkr) D3 Komp.utv Totalt (ej D3) Ingående överföringsbelopp Intäkter Personalkostnader *) Driftskostnader inkl lokaler Summa OH-kostnader Summa Kostnader som belastar ramanslag 1: Utgående överföringsbelopp Tabell 2: Budgeterade kostnader 2007 med beräknade OH-kostnader *) Personalkostnaderna har ännu inte fördelats ut på verksamheten, utan är budgeterade i OHkostnaderna 4.2 Bedömningar och förslag för framtida verksamhet Verksamhetens framtida inriktning Verva ska fortsätta sitt arbete med att utveckla en enklare förvaltning till nytta för medborgare och företag och vill uppfattas som en viktig aktör för utveckling av den svenska förvaltningen. Myndighetens verksamhet inom området kompetensutveckling ska utvecklas, koncentreras och fokuseras dels avseende former för lärande, tekniska lösningar och distribution, dels avseende kompetensområden. Utöver befintliga utbildningar inom chefsutveckling, förvaltningskunskap, ekonomi och EU-kunskap kommer Verva under året att utveckla en utbildningsinsats som syftar till att stödja myndigheternas arbete med e-förvaltning. Därutöver har Verva i uppdrag att biträda regeringen i den horisontella styrningen av statsförvaltningen och har som målsättning att utveckla insatser som stöd till myndigheterna i deras utvecklingsarbete. Verva har för avsikt att regelbundet koncentrera och fokusera verksamheten i förhållande till den bedömda omfattningen av behovsrelaterat stöd. För närvarande är bedömningen att verksamheten ligger på en relativt låg nivå och att det kommer att finnas behov av att öka omfattningen för tillgodose regeringskansliets och myndigheternas behov av utbildningar och stöd. 15

16 4.2.2 Långsiktig finansiering Verva anser att verksamheten inom området kompetensutveckling är att betrakta som anslagsfinansierad verksamhet inom vilken verket tar ut avgifter. Mot bakgrund av att Vervas utbildningar ska nå ett brett genomslag i statsförvaltningen, förordar Verva att en långsiktig finansieringslösning baseras på att ramanslaget 1:8 ökas för att täcka verksamhetens nettokostnader, d.v.s. att samtliga intäkter och kostnader avräknas ramanslaget. En sådan lösning skulle ge mer stabila förutsättningar för verksamheten och mer enhetliga redovisningsprinciper med utgångspunkt i verksamhetens syfte. Verva överlämnade i februari 2007 en konsekvensanalys av D3-anslaget 1 till regeringen (finansdepartementet), där verket redogör för redovisningsmässiga och finansiella konsekvenser av nuvarande redovisningsprinciper för den del av verksamheten som finansieras av D3-anslaget. I analysen lämnade Verva förslag på ändrade redovisningsprinciper redan för innevarande år, eftersom man anser att nuvarande principer ger oönskade redovisningsmässiga och kostnadsmässiga konsekvenser. Bland annat får verksamheten en oproportionerligt negativ påverkan på räntekontot, eftersom verksamheten har ett budgeterat underskott och utgifterna inte löpande avräknas D3-anslaget. Vidare menade Verva att nuvarande principer ger en missvisande bild av verksamhetens finansiering i och med att området till nästan 75 % finansieras med anslag och det är bara delar av verksamheten inom vilken man kan ta ut avgifter (i huvudsak utbildningar, publikationer och visst stöd). För närvarande disponerar Verva anslagsbehållningen på äldreanslag D3 för att täcka det ekonomiska underskottet inom delar av området kompetensutveckling. Verva bedömer att anslaget kommer att vara förbrukat senast i början av Verva bedömer vidare att ramanslaget under år 2007 kommer att belastas med tkr, vilket är cirka tkr högre än år Från och med år 2008 behöver ramanslaget 1:8 ökas för att säkerställa verksamhetens långsiktiga finansiering. Verva föreslår att anslaget ökas med tkr år Denna bedömning är något lägre än vad Verva aviserade i budgetunderlaget, vilket beror på att verksamhetsbudgeten har fastställts efter det att budgetunderlaget lämnades in och att Verva i budgetarbetet har kunnat göra mer preciserade bedömningar bland annat avseende utgående överföringsbelopp för D3-anslaget och framtida utvecklingskostnader. Utvecklingskostnaderna är något högre än i tidigare underlag, vilket dock kompenseras av att det finns ett beräknat överföringsbelopp för D3. För år 2009 bedömer Verva att anslaget behöver ökas med tkr, eftersom D3- anslaget då kommer att vara förbrukat. 1 Dnr 2007/73, Konsekvensanalys av de finansiella villkoren i regleringsbrevet för 2007 för delar av verksamheten inom området kompetensutveckling. 16

17 I tabell 3 görs en översiktlig jämförelse av verksamhetens kostnader och finansieringsformer för åren 2006 till I tabellens första avsnitt redovisas den totala verksamheten för området kompetensutveckling. Därefter finns en sammanställning av den del av kompetensutvecklingen som finansieras av D3-anslaget och som visar att anslaget kommer att vara förbrukat senast i början av Total budget Kompetensutveckling (tkr) År 2006 År 2007 År 2008 (utfall) Ingående överföringsbelopp D Intäkter Personalkostnader Driftskostnader inkl lokaler Summa OH-kostnader *) Verksamhetens totala kostnader Kostnader som belastar ramanslag 1: Ökad anslagsbelastning Verksamhetsbudget D3 (tkr) År 2006 År 2007 År 2008 (utfall) Ingående överföringsbelopp Intäkter Personalkostnader Driftskostnader inkl lokaler Summa Utgående överföringsbelopp Tabell 3: Översiktlig jämförelse av utfall år 2006 och budget år *) För år 2007 innehåller OH-kostnaderna personalkostnader som ännu inte fördelats ut på verksamheten Prissättningsprinciper Avgifterna ska sättas i förhållande till det syfte man vill uppnå och eftersom verksamheten ska få ett brett genomslag för regeringens förvaltningspolitik, menar Verva att avgiftens storlek inte får motverka verksamhetens syfte. Under 2006 har Verva nått ut till drygt chefer och handläggare i statsförvaltningen genom utbildningar, arenor och konferenser, 361 av deltagarna har kommit från regeringskansliet. Analysen visar att Verva har haft svårt att nå kostnadstäckning enligt särkostnadsprincipen under år 2006, vilket är starkt förknippat med utbildningarnas inriktning. Programutbildningarna som har en mer generell inriktning täcker sina särkostnader och ger ett bidrag till OH-kostnader. Det stora flertalet av Vervas utbildningar ges i 17

18 syfte att stärka grundläggande förvaltningskunskap, statstjänstemannarollen, EU-kunskap, statlig styrning och regelverk. Dessa utbildningar täcker inte sina särkostnader. Verva har för avsikt att anpassa kursavgifterna uppåt för att successivt nå en högre kostnadstäckningsgrad, men vill göra det på ett sätt som inte äventyrar verksamhetens syfte och föreslår därför att anpassningen görs på några års sikt. För sådana insatser som är att betrakta som efterfrågestyrda (t.ex. anpassade utbildningar) skall prissättningsprincipen vara att verksamheten även ska ge bidrag till OH-kostnader. Verva kommer att ta fram riktlinjer och principer för avgiftssättning som är enhetliga för hela myndigheten. Analysen och slutsatserna från första verksamhetsåret visar att Vervas möjligheter att ta ut avgifter begränsas på grund av att avgiftens storlek snabbt riskerar motverka syftet med verksamheten, samtidigt anser Verva att det är viktigt att ta ut avgifter där det är möjligt. Verva ser det därför som angeläget att tydliggöra verksamhetens olika syften och vilka principer som gäller för avgiftssättning. Genom att knyta villkoren för avgiftssättning till verksamhetens syfte, kan villkor i regleringsbrev om undantag från avgift knutna till kursdeltagare anställda vid regeringskansliet tas bort. Vid en sådan förändring anpassas förslagsvis avgiftens storlek successivt för kursdeltagare anställda vid regeringskansliet. 18

19 Box 214, Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 29 Telefon:

Dnr 2008:72. Budgetunderlag för åren 2009-2011

Dnr 2008:72. Budgetunderlag för åren 2009-2011 Dnr 2008:72 Budgetunderlag för åren 2009-2011 1 INLEDNING...4 1.1 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...4 1.1.1 Undantag från förordning...5 2 VERVAS VERKSAMHET ÅREN 2009-2011...5 2.1 E-LEGITIMATIONER...6 2.2 INSATSER

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Sameskolstyrelsens årsredovisning 2002

Sameskolstyrelsens årsredovisning 2002 R4 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1(8) Sameskolstyrelsen Box 155 962 24 JOKKMOKK Sameskolstyrelsens årsredovisning 2002 Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Sameskolstyrelsens (SamS) årsredovisning,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Utbildningskatalog hösten 2008. Utbildningar inom ekonomi, budget och styrning

Utbildningskatalog hösten 2008. Utbildningar inom ekonomi, budget och styrning Utbildningskatalog hösten 2008 Utbildningar inom ekonomi, budget och styrning , mål, målgrupp och innehåll i alla kursbeskrivningar Budgetprocessen i Regeringskansliet blir alltmer omfattande och innefattar

Läs mer

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM

Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) 2004-12-16. Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Justitiedepartementet Regeringsbeslut 38 2004-12-16 Ekobrottsmyndigheten Box 820 101 36 STOCKHOLM Ju2004/11352/Å Ju2004/9813/Å Ju2004/11341/DOM (delvis) Regleringsbrev för budgetåret 2005 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

Chefsförsörjning i staten 2008-09-04

Chefsförsörjning i staten 2008-09-04 Chefsförsörjning i staten 2008-09-04 Program den 4 september 09.30 Välkommen, kort presentationsrunda 09.45 Norra länken, presentation av projektet, Jan Nilsen 10.50 Bensträckare 11.00 Chefsförsörjning

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 1(7) 2006-02-28 Dnr 2006-428 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Trappsteg 3 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2-06-11 N/4796/SUBT Näringsdepartementet Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 35 58195 Linköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

PM - Granskning av årsredovisning 2006*

PM - Granskning av årsredovisning 2006* Öhrlinas PM - Granskning av årsredovisning 2006* Strömstads kommun april 2007 Håkan Olsson Henrik Bergh *connectedthin king I STROMSTADS KOMMUN I I Kommunstyrelsen KC/ZDD? - 0lsi 1 Dnr:........... I Innehållsförteckning

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1)

Revisionsrapport. Nerikes Brandkår. Granskning av årsredovisning 2013 2014-03-06. Anders Pålhed (1) Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2013 Nerikes Brandkår 2014-03-06 Anders Pålhed (1) 1. Sammanfattning... 3 2. Inledning... 5 3. Syfte... 5 3.1 Metod... 6 4. Granskning av årsredovisningen...

Läs mer

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014

KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 43 KOMMUNENS REVISORER BUDGET 2011 OCH 2012 MED PLAN FÖR 2013-2014 Sammanfattning av nämndens viktigaste effektmål och prioriterade aktiviteter Enligt kommunallagen ska revisorerna, i den omfattning som

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER

GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER GEMENSAM ANVISNING OM BUDGET OCH REDOVISING FÖR INTEGRERADE INSTITUTIONER Ekonomiavdelningarna 2009-09-16 2(13) INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I NLEDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR... 3 2. B UDGET... 4 2.1 Budget kärnverksamhet...

Läs mer

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1

FöreskrUnivHögsk06_4.doc 1 1 Verksamhetsstyrning 1.1 Politikområde Utbildningspolitik Mål Sverige skall vara en ledande kunskapsnation som präglas av utbildning av hög kvalitet och livslångt lärande för tillväxt och rättvisa. 1.1.1

Läs mer

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG

Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG Dnr 2015 00597 BUDGETUNDERLAG 2016 1 Dnr 2015 00597 Innehållsförteckning Följebrev 2 Investeringar i forskning och innovation 3 Budgetförslag för budgetåren 2016-2018 4 Regelförteckning 4 Investeringar

Läs mer

Årsredovisning för år 2006. Verva, Verket för förvaltningsutveckling

Årsredovisning för år 2006. Verva, Verket för förvaltningsutveckling Årsredovisning för år 2006 Verva, Verket för förvaltningsutveckling 1 FÖRORD...5 2 FÖRVALTNINGSUTVECKLING...9 2.1 FÖRVALTNINGSUTVECKLING I SVERIGE OCH ANDRA LÄNDER...9 3 VERVA, VERKET FÖR FÖRVALTNINGSUTVECKLING...13

Läs mer

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING

PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING BARN- OCH UNGDOMSFÖRVALTNINGEN Karlstad 2014-01-16 Magnus Persson +46 54 540 29 09 magnus.persson@karlstad.se PLAN FÖR INTERNATIONALISERING: 1. MÅL OCH INRIKTNING Syfte Karlstads kommuns internationella

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg

Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Koncept Regeringsbeslut Kulturdepartementet Sofia Granqvist sofia.granqvist@regeringskansliet.se 08-4052253 Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Arkivering av KRUS. Peter Karlsson 2012-12-19. Osolo Consultant Group AB www.osolo.se Org.nr. 556784-1365 Styrelsen har sitt säte i Stockholm 1 / 6

Arkivering av KRUS. Peter Karlsson 2012-12-19. Osolo Consultant Group AB www.osolo.se Org.nr. 556784-1365 Styrelsen har sitt säte i Stockholm 1 / 6 Arkivering av KRUS Peter Karlsson 2012-12-19 Osolo Consultant Group AB www.osolo.se Org.nr. 556784-1365 Styrelsen har sitt säte i Stockholm 1 / 6 Information om Krus webbplats www.krus.nu 1.1 Om Krus uppdrag

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter Revisionsrapport Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Datum Dnr 2005-03-23 32-2004-0511 Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016-2018

Budgetunderlag för åren 2016-2018 Dnr: 11 2009:637 Budgetunderlag för åren 2016-2018 Budgetunderlag Dnr 11-2013:1106 Budgetunderlag Dnr: 11-2015:1340 Innehåll Innehåll... 2 1 Statens skolinspektions förslag... 3 2 Statens skolinspektion

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2014-2016

Budgetunderlag för Universitets- och högskolerådet 2014-2016 Staben Föredragande Anna Lindholm Stabschef anna.lindholm@uhr.se Diarienummer 1.1.1-930-2013 Datum 2013-03-01 Postadress Box 45093 104 30 Stockholm Besöksadress Wallingatan 2 111 60 Stockholm Telefon 010-470

Läs mer

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin

Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Revisionsrapport Folke Bernadotteakademin 872 64 SANDÖVERKEN Datum 2004-02-09 Dnr 32-2003-0783 Revisionsrapport avseende granskning av Folke Bernadotteakademin Riksrevisionen har granskat verksamheten

Läs mer

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49

Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 REMISSVAR 1 (5) ERT ER BETECKNING 2014-07-04 Ju2014/4445/KRIM Regeringskansliet Justitiedepartementet 103 33 Stockholm Våld i nära relationer en folkhälsofråga SOU 2014:49 Remissen till Statskontoret omfattar

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Försvarsexportmyndigheten Regeringsbeslut 20 Försvarsdepartementet 2013-12-19 Fö2013/123/ESL (delvis) Fö2013/489/MFU Fö2013/1773/MFU m.fl. Se bilaga 1 Försvarsexportmyndigheten Box 56081 10217 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida

Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Revisionsplan för internrevisionen vid Sida Verksamhetsåret 2008 STYRELSEN FÖR INTERNATIONELLT UTVECKLINGSSAMARBETE Sekretariatet för utvärdering och intern revision Revisionsplan för internrevisionen

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2009

Granskning av årsredovisning 2009 Revisionsrapport 2010-04-16 Bert Hedberg, certifierad kommunal revisor Oscar Hjelte Innehållsförteckning 1 Sammanfattning...3 2 Inledning...4 2.3 Bakgrund...4 2.4 Revisionsfråga och metod...4 3 Granskningsresultat...5

Läs mer

Nya principer för utformning av statsbudgeten

Nya principer för utformning av statsbudgeten Nya principer för utformning av statsbudgeten Konsekvenser för budgetlagen en no REGERINGSKANSLIET Finansdepartementet Sammanfattning 11 1 Lagtext 21 1.1 Förslag till budgetlag 21 1.2 Förslag till lag

Läs mer

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund

Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014. Storstockholms brandförsvarsförbund Revisionsrapport 4/2013 Genomförd på uppdrag av revisorerna i februari 2014 Storstockholms brandförsvarsförbund Granskning av årsbokslut och årsredovisning 2013 1 Innehållsförteckning 1. Inledning... 3

Läs mer

Budgetunderlag 2014-2016

Budgetunderlag 2014-2016 Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag 2014-2016 Statens försvarshistoriska museer överlämnar budgetunderlag 2014-2016 enligt förordning (2000:605) om årsredovisning och budgetunderlag.

Läs mer

Revisionsplan för 2015

Revisionsplan för 2015 Dnr SLU ua 2014.1.1.2-4530 2014-Exp: 2014-12- Styrelsen BESLUT Internrevisionen 2014-12-16 Rektor Revisionsplan för 2015 Beslut Styrelsen för SLU beslutar: att fastställa internrevisionens revisionsplan

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008 1(7) 2007-02-27 Dnr 2007-456 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2008 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

Innehåll budgetunderlag 2016 2018

Innehåll budgetunderlag 2016 2018 Fortifikationsverket 2015-02-16 Sida 1 (6) Innehåll budgetunderlag 2016 2018 1. Inledning... 2 2. Förslag till finansiering för åren 2016--2018... 3 3. Kredit på räntekonto i Riksgälden... 4 4. Lån i Riksgälden...

Läs mer

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna

Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Revisionsplan 2013 Landstinget Dalarna Landstingets revisorer Antaget 2012-11-19 Innehållsförteckning Innehållsförteckning 2 Inledning 3 Avsikten med revisionsplanen 3 Vårt Arbetssätt 3 - Risk och väsentlighetsanalys

Läs mer

Ramavtalsupphandlingar inom IT-området

Ramavtalsupphandlingar inom IT-området Revisionsrapport Kammarkollegiet Box 2218 103 15 Stockholm Datum Dnr 2010-01-27 32-2009-0520 Ramavtalsupphandlingar inom IT-området Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Kammarkollegiet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Lotteriinspektionen 1^ REGERINGEN Regeringsbeslut 2014-12-22 LOTTERIINSPEKTIONEN Ink. 2014-12-29 Dnt: Fi2014/4555 (delvis) Finansdepartementet Lotteriinspektionen Box 199 64523 Strängnäs Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Försvarets radioanstalt Regeringsbeslut 3 Försvarsdepartementet 2011-12-22 Fö2011/90/ESL (slutligt) Fö2011/1883/ESL m.fl. Sebilaga1 Försvarets radioanstalt Box 301 161 26 BROMMA Regleringsbrev för budgetåret avseende Försvarets

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008.

Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1(6) Revisionsplan för Linköpings universitet 2008. 1. Inledning (IR) vid Linköpings universitet bedrivs enligt Internrevisionsförordningen (2006:1228) samt internrevisionens instruktion, Dnr LiU 220/07-10,

Läs mer

Delårsrapport 30 juni 2014

Delårsrapport 30 juni 2014 DNR: SLU ua 2014.1.1.1-3063 Exp. den: Dubbelklicka här för att redigera Styrelsen 2014-08-13 Regeringen Landsbygdsdepartementet Delårsrapport 30 juni 2014 Ekonomiskt utfall SLU redovisar ett underskott

Läs mer

ST] SOLLENTUNA KOMMUN

ST] SOLLENTUNA KOMMUN ST] SOLLENTUNA KOMMUN NR^ Kommunledningskontoret Camilla Hulterström Tjänsteutlåtande 2013-05-15 Sidan 1 av 2 Dnr 2013/0253 KS-1 Diariekod: 104 Kommunstyrelsen Förstärkt månadsrapport per april för kommunstyrelsen

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018

Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018 Budgetunderlag för åren 2016, 2017 och 2018 Publikationen kan laddas ner som PDF från www.esv.se. Datum: 2015-02-26 Dnr: 1.4-205/2015 Copyright: ESV Rapportansvarig: Joakim Lundgren INNEHÅLL Innehåll 1

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Socialnämndens arbetsutskott PAJALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(7) Plats och tid Kommunförvaltningen, 2013-08-22, kl. 1300-1515 ande Anne Niska, S Jan Larsson, S Ann-Sofi Larsson, V Övriga deltagande Maj-Lis Ejderlöf, socialchef

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för internationella adoptionsfrågor

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Regeringsbeslut II:10 2014-12-18 S2014/8929/SAM (delvis) Socialdepartementet Myndigheten för internationella adoptionsfrågor Box 308 10126 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Myndigheten

Läs mer

Policy för lönesättning

Policy för lönesättning 080211_KMH_Policy_lonesattning.pdf Kungl. Musikhögskolan i Stockholm Policy för lönesättning Policy beslutad av rektor 2008-02-11 Ersätter policy fastställd 1996-03-22, senast ändrad 2002-10-08 Dnr 08/36

Läs mer

Revisionsrapport. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008. Sammanfattning

Revisionsrapport. Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008. Sammanfattning Revisionsrapport Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige Box 47141 100 74 Stockholm Datum Dnr 2009-04-22 32-2008-0693 Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige årsredovisning 2008 Riksrevisionen

Läs mer

Statskontorets myndighetsanalys

Statskontorets myndighetsanalys s myndighetsanalys Sammanfattande iakttagelser och bedömningar samt er I denna sammanställning (handlingsplan) kommenterar KB s iakttagelser och bedömningar i myndighetsanalysen. Följande områden tas upp:

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

Statens Controllerutbildning

Statens Controllerutbildning Statens Controllerutbildning 2007 Återkoppling Omvärlden Controllerrollen Analys och användning av resultat Förändringsarbete Verktyg och metoder Kvalificerad utbildning i verksamhetsstyrning E konomistyrningsverket

Läs mer

95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013

95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013 PROTOKOLL Högskolestyrelsen 2013-02-18 Nr 1:2013 95 Internrevisionsplan för 2013 och budget för internrevisionen 2013 Beslut Högskolestyrelsen beslutar att fastställa internrevisionsplan och budget för

Läs mer

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009

Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Datum Vår beteckning REVISORERNA 2009-10-13 Rev/09066 Handläggare Direkttelefon Ert datum Er beteckning Bo H Eriksson 054-61 41 38 Landstingsfullmäktige Revisorernas bedömning av delårsrapport 2 2009 Bakgrund

Läs mer

Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser.

Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisor i samordningsförbund enligt lag om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser. Revisors uppgifter Ett samordningsförbunds räkenskaper och årsredovisning samt styrelsens förvaltning ska granskas

Läs mer

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013

Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 1 Statens museer för världskulturs årsredovisning 2013 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Statens museer för världskultur (SMVK), daterad 2014-02-21. Syftet har varit att bedöma om årsredovisningen

Läs mer

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet

Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Dokumentnamn Dokumenttyp Fastställd/upprättad Beslutsinstans Piteå kommuns policy för kvalitetsarbetet Policy 2012-05-12, 73 Kommunfullmäktige Dokumentansvarig/processägare

Läs mer

Budgetunderlag 2013-2015

Budgetunderlag 2013-2015 BESLUT 1 (1) 2012-03-01 Dnr 111-1197-12 Länsstyrelsen i Uppsala län Hamnesplanaden 3 751 86 Uppsala Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Budgetunderlag Länsstyrelsens beslut Länsstyrelsen i

Läs mer

Revisionsrapport. Löpande granskning 2010. Sammanfattning. Lantmäteriet 801 82 Gävle 2011-01-20 32-2010-0663. Datum Dnr

Revisionsrapport. Löpande granskning 2010. Sammanfattning. Lantmäteriet 801 82 Gävle 2011-01-20 32-2010-0663. Datum Dnr Revisionsrapport Lantmäteriet 801 82 Gävle Datum Dnr 2011-01-20 32-2010-0663 Löpande granskning 2010 Riksrevisionen har som ett led i den årliga revisionen av Lantmäteriet bland annat granskat I-divisionens

Läs mer

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden

Att arbeta i statlig tjänst. - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst - styrning och värden Att arbeta i statlig tjänst styrning och värden Produktion: Statens kvalitets- och kompetensråd Grafisk utformning: Statens kvalitets- och kompetensråd

Läs mer

Human Resources riktning vision 2020

Human Resources riktning vision 2020 Human Resources riktning vision 2020 Riktlinje för Halmstads kommuns personalpolitik 2010-2014 Vi har en vision! Halmstads kommuns medarbetare har till uppgift att utveckla Halmstad som hemstad, kunskapsstad

Läs mer

Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden

Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden 1 (13) Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden 2 (13) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Mål... 3 2 BAKGRUND... 4 2.1 Ursprungliga finansieringsförutsättningar...

Läs mer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer

1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer Mall inklusive anvisningar 1. Kontaktperson för arbetet med jämställdhetsintegrering Namn Telefon E-postadress Mobilnummer 2. Godkännande Undertecknad av GD, datum Namnförtydligande 3. Bakgrund och nulägesbeskrivning

Läs mer

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015

Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni 2015 Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2015 BESLUT Datum 2015-08-14 Beteckning 111-25939-2015 Regeringen Finansdepartementet 103 33 Stockholm Länsstyrelsens i Stockholms läns delårsrapport 1 januari 30 juni

Läs mer

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning.

Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Anvisningar för avstämning av v-grenarna 10 och 30 och full kostnadstäckning. Tömning från v-gren 91 till v-grenarna 10 och 30 Kostnader och intäkter bokförda på v-gren 91 töms till v-grenarna 10 och 30.

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2010

Granskning av årsredovisning 2010 2010 Revisionsrapport April 2011 Karin Jäderbrink Matti Leskelä Innehållsförteckning 1 Sammanfattning... 3 2 Inledning... 4 2.1 Bakgrund... 4 2.2 Revisionsfråga och metod... 4 3 Granskningsresultat...

Läs mer

2014:22. Utvärdering av projektet Offentligt etos

2014:22. Utvärdering av projektet Offentligt etos 2014:22 Utvärdering av projektet Offentligt etos MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-09-29 2013/197-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-09-06 S2013/6132/ESA (delvis) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1)

Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet (2015:1) REGERINGSRAPPORT 1 (4) Hanteringsklass: Öppen 2015-03-13 Dnr 2015/215 Regeringskansliet Finansdepartementet 103 33 Stockholm Riksgäldens åtgärder för att stärka stabiliteten i det finansiella systemet

Läs mer

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström

Revisionsrapport. Piteå kommun. Granskning av årsredovisning 2011. Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor. Johan Lidström Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Piteå kommun Per Ståhlberg Certifierad kommunal revisor Johan Lidström Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 2 2.1 Bakgrund 2

Läs mer

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie

Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie LANDSTINGET I VÄRMLAND Revisionskontoret 2014-08-28 Veronica Hedlund Lundgren Rev/14024 Projekthantering inom landstinget i Värmland - en förstudie Rapport 2-14 Projekthantering vid Landstinget i Värmland

Läs mer

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

Kostnadsfördelning på projekt

Kostnadsfördelning på projekt Sid 1(5) Rektorskansliet Internrevision Håkan Tegnefur Styrelsen och rektor Kostnadsfördelning på projekt Vi har i enlighet med fastställd revisionsplan för verksamhetsåret 2002 utfört granskning inom

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Kommunstyrelsen 2004-10-12 1(11) Plats och tid Kommunkontoret, Grästorp 2004-10-12, kl 13.00-16.45 Beslutande Roger Andersson (c), ordförande Inger Paulsson (c) Svante Classon (c) Göran Enström (s) Sören

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Lag med ekonomiadministrativa bestämmelser m.m. för riksdagsförvaltningen, Riksdagens ombudsmän och Riksrevisionen; SFS 2006:999 Utkom från trycket den 4 juli 2006 utfärdad den

Läs mer

Granskning av årsredovisning 2012

Granskning av årsredovisning 2012 www.pwc.se Caroline Liljebjörn 6 maj 2013 Granskning av årsredovisning 2012 Räddningstjänstförbundet Emmaboda- Torsås Innehållsförteckning 1. Sammanfattning... 1 2. Inledning... 2 2.1. Bakgrund... 2 2.2.

Läs mer

Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016

Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016 Budgetunderlag 2016-2018, Bilaga 1 Datum Vår beteckning 2015-02-20 2014/118654 Bilaga 1 Motiv för utökning av Arbetsmiljöverkets ramanslag från och med år 2016 Nuläge I årsredovisningen avseende år 2014

Läs mer

GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM

GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM GEMENSAMMA REGLER OCH ANVISNINGAR OM KOSTNADSFÖRDELNING OCH REDOVISNING VID INTEGRERADE INSTITUTIONER 2014 Ekonomi INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. I NLEDANDE FÖRUTSÄTTNINGAR -... 3 sammanfattning... 3 2. B UDGET,

Läs mer

Delårsrapport 31 augusti 2011

Delårsrapport 31 augusti 2011 Datum 29 september 2011 Till Revisionen Från Susanne Svensson Angående Granskning av delårsrapport 31 augusti 2011 1 Inledning 1.1 Syfte På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har vi översiktligt

Läs mer

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar

Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar Riktlinje 2011-05-30 Reglemente för ekonomisk förvaltning och intern kontroll avseende Norrköpings kommuns nämnder och förvaltningar KS-584/2010 Detta reglemente gäller från och med den 1 januari 2005.

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Lunds universitet Regeringsbeslut I:25 Utbildningsdepartementet 2013-12-19 U2013/4248/UH U2013/6131/UH U2013/6543/UH U2013/7793/UH U2013/7484/SAM(delvis) Lunds universitet Box 117 22100Lund Regleringsbrev för budgetåret

Läs mer