Analys av den totala verksamheten och dess kostnader inom området för kompetensutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys av den totala verksamheten och dess kostnader inom området för kompetensutveckling"

Transkript

1 Analys av den totala verksamheten och dess kostnader inom området för kompetensutveckling

2

3 1 SAMMANFATTNING FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN VERKSAMHETENS INRIKTNING VERKSAMHETENS FINANSIERING PRINCIPER FÖR AVGIFTSSÄTTNING ANALYS AV VERKSAMHETENS TOTALA OMSÄTTNING OCH FINANSIERING ÅR UTBILDNINGAR OCH PUBLIKATIONER UTVECKLINGSARBETE STÖD OCH ÖVRIG VERKSAMHET FRAMTIDA VERKSAMHET VERKSAMHETSMÅL ÅR Budget för verksamheten år BEDÖMNINGAR OCH FÖRSLAG FÖR FRAMTIDA VERKSAMHET Verksamhetens framtida inriktning Långsiktig finansiering Prissättningsprinciper

4 1 Sammanfattning Verket för förvaltningsutveckling (Verva) ska arbeta med att utveckla en enklare förvaltning till nytta för medborgare och företag och vill uppfattas som en viktig aktör för utveckling av den svenska förvaltningen. Myndigheten har under sitt första verksamhetsår lagt fast en inriktning för sitt arbete som innebär att myndigheten ska fokusera sin kärnverksamhet till verksamhetsgrenarna E-förvaltning för ökad effektivitet och rättssäkerhet och En kompetent förvaltning. Myndighetens arbete med kompetensutveckling bedrivs i huvudsak inom verksamhetsgrenen En kompetent förvaltning, men även till viss del inom verksamhetsgrenen E-förvaltning för ökad effektivitet och rättssäkerhet. I föreliggande promemoria redovisar Verva uppdraget att analysera och redovisa verksamheten och dess totala kostnader inom området för kompetensutveckling. Enligt regleringsbrevet år 2007 Kompetensutveckling betraktas i regleringsbrevet för år 2007 som avgiftsfinansierad uppdragsverksamhet. Verva menar att det synsättet ger en missvisande bild av verksamhetens syfte och omfattning. Verksamhetens syfte är att regeringens förvaltningspolitik ska få ett brett genomslag i statsförvaltningen, inte att bedriva uppdragsverksamhet. Analysen av utfallet för år 2006 visar att myndighetens arbete med kompetensutveckling totalt omsatte tkr. Verksamhetens avgiftsfinansiering uppgick till tkr, vilket betyder att avgiftsintäkter utgör endast cirka 25 % av den totala finansieringen. Analysen visar vidare att Vervas möjligheter att ta ut avgifter begränsas på grund av att avgiftens storlek snabbt riskerar motverka syftet med verksamheten. Avgiftsintäkternas relativa andel av den totala finansieringen visar också att det inte är möjligt att ta ut avgifter för alla delar av verksamheten. 4

5 I avsikt att ge en mer rättvisande bild av verksamhetens syfte och omfattning samt skapa stadigvarande finansiering för att bedriva och utveckla myndighetens arbete med kompetensutveckling, lämnar Verva följande förslag till långsiktig finansiering och inriktning av verksamheten: 1. verksamheten betraktas som anslagsfinansierad verksamhet inom vilken Verva tar ut avgifter, 2. ramanslaget ökas för att täcka verksamhetens nettokostnader, d.v.s. att samtliga intäkter och kostnader avräknas ramanslaget, 3. ramanslaget 1:8 ökas med 8 miljoner för år 2008, 4. Verva tar fram enhetliga riktlinjer och principer för avgiftssättning som inte differentierar på kundkategori, 5. Verva fortsätter arbetet med att utveckla en enklare förvaltning till nytta för medborgare och företag, bland annat genom att utveckla formerna för lärande, tekniska lösningar och distribution, 6. Verva vidareutvecklar kompetensutvecklingsinsatser inom centrala förvaltningsfrågor t.ex. ledning och styrning vid införande av e- förvaltning, horisontell styrning i statsförvaltningen och en utvecklad statstjänstemannaroll som berör etikfrågor, korruptionsförebyggande insatser, mångfald m.m. Denna promemoria beskriver inledningsvis verksamhetens inriktning, finansiering och principer för avgiftssättning. Därefter görs en analys av verksamhetens totala intäkter och kostnader för år 2006 samt en beskrivning av verksamhetens mål, inriktning och budget för år Slutligen lämnar Verva bedömning och förslag om verksamhetens framtida finansiering och inriktning. 5

6 2 Förutsättningar för verksamheten 2.1 Verksamhetens inriktning Verva bildades 1 januari, 2006 och är en central förvaltningsmyndighet för utveckling av en sammanhållen förvaltning. Verva skall bistå regeringen med de underlag regeringen behöver för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig statsförvaltning. Verva skall främja utvecklingsarbetet i statsförvaltningen och användningen av informationsteknik i offentlig förvaltning samt bistå regeringen med att följa upp förvaltningspolitiken. Verva skall även verka för samverkan mellan statliga myndigheter, mellan stat och kommun och mellan statliga myndigheter och näringsliv. Verva övertog verksamhet från Statens kvalitets- och kompetensråd (KKR), Statskontoret respektive Regeringskansliet. Under det första året har arbetet till stora delar utgått från den verksamhet och de uppgifter som tagits över från andra myndigheter. Under året har dock Vervas arbete utvecklats mer mot den inriktning som regeringen numera gett myndigheten genom regleringsbrevet för år Denna promemoria analyserar och redovisar verksamheten inom området kompetensutveckling. Verva tillhandahåller kompetensutvecklingsinsatser i olika former: utbildningar, seminarier, viss rådgivande verksamhet, publikationer, nätverk m.m. I huvudsak bedrivs arbetet inom verksamhetsgrenen En kompetent förvaltning. Viss kompetensutveckling finns även inom verksamhetsgrenen E-förvaltning för ökad enkelhet och rättssäkerhet. En inte försumbar del av verksamheten innefattar långsiktig utveckling, omvärldsbevakning och medverkan i sammanhang där Verva kan anses representera och bevaka statsförvaltningens intressen. Verksamhetens syfte är att regeringens förvaltningspolitik ska få brett genomslag i statsförvaltningen, vilket innebär att verksamhetens inriktning och omfattning är baserad på regeringens behov av att nå ut via utbildningar och stöd i syfte att tydliggöra och stärka det offentliga uppdraget. Verva uppfattar sin roll som att erbjuda utbildningar och stöd till myndigheter och regeringskansliet som inte kan erbjudas av andra aktörer. Konkreta exempel på aktuella områden för att stärka ledningskompetensen och statstjänstemannarollen är etik- och bemötandefrågor, korruptionsförebyggande insatser och mångfaldsfrågor. Utbildningar som tillhandahålls inom området IT-upphandling är en del av uppdragsverksamheten och finansieras till sin helhet av avgifter inom resultatområdet IT-upphandling och de ingår därmed inte i analysen. 6

7 2.2 Verksamhetens finansiering I Vervas regleringsbrev för år 2007 definieras området kompetensutveckling som uppdragsverksamhet och ingår i den beräknade budgeten för avgiftsfinansierad verksamhet. Eventuellt underskott av verksamheten skall redovisas mot äldreanslag D3. Det ekonomiska målet om full kostnadstäckning får frångås om avgiftssättningen motverkar syftet med verksamheten. 2.3 Principer för avgiftssättning Verva får ta ut avgifter för utbildningar och stöd inom sitt verksamhetsområde. Utbildningar avser reguljära utbildningar och konferenser enligt kursplan samt anpassade utbildningar till regeringskansliet och myndigheter. Stöd kan innefatta vägledningar och viss rådgivning. Vervas huvudlinje är att avgiftssättningen ska ha som utgångspunkt att täcka verksamhetens särkostnader. Det innebär att intäkterna ska täcka kostnader för lön, konsultarvoden, utbildningslokaler och andra interna och externa kostnader som är direkt förknippade med utbildningar och stöd. Däremot täcker inte intäkterna ens på lång sikt samtliga med verksamheten förenade kostnader. För närvarande disponerar Verva dels ramanslaget 1:8, dels äldreanslaget D3 för att täcka underskott i verksamheten, men förväntar sig att äldreanslaget D3 kommer att vara förbrukat senast i början av år Analysen av verksamhetens utfall för år 2006 visar att avgiftssättningen inte heller svarar mot särkostnadsprincipen. Verva menar dock att principerna för avgiftssättning även i framtiden bör ha särkostnadsprincipen som utgångspunkt och har därför höjt kursavgifterna på flera utbildningar för att nå en mer tillfredsställande kostnadstäckning. Verva avser att göra en successiv anpassning uppåt av kursavgifterna, utan att äventyra syftet med verksamheten. 7

8 3 Analys av verksamhetens totala omsättning och finansiering år 2006 I detta avsnitt redogör Verva för verksamhetens totala kostnader och intäkter år 2006 fördelat på verksamhet som finansieras av D3-anslaget och övrig verksamhet inom området kompetensutveckling. Därefter görs en mer utförlig analys av olika verksamhetsdelar och målgrupper. Verksamhetens totala intäkter och kostnader D3 Komp.utv. Totalt 2006 (tkr) (ej D3) Ingående överföringsbelopp Intäkter Personalkostnader Driftskostnader inkl lokaler Summa kostnader Kostnader som belastat ramanslag 1: Utgående överföringsbelopp Tabell 1: Verksamhetens totala intäkter och kostnader år 2006 (inkl OH-kostnader) I redovisningen av uppdraget har Verva valt att dela in området kompetensutveckling i tre delområden: 1. Utbildningar och publikationer 2. Utvecklingsverksamhet 3. Stöd och övrig verksamhet Denna indelning är vald för att ge en mer detaljerad bild av den totala verksamhetens olika delar och illustrera att det bara är inom vissa delar av verksamheten som Verva har möjlighet att ta ut avgifter. I huvudsak avser det utbildningar, publikationer och visst stöd. Indelningen överensstämmer inte fullt ut med fördelningen av utfall och budget. Utfall och budget är istället fördelade på finansieringskälla för att underlätta jämförelse mellan denna promemoria, årsredovisningen och budgetunderlaget. 8

9 Kompetensutveckling - Andel av direkta kostnader Utbildningar och publikationer Utvecklingsarbete Stöd och övrig verksamhet Diagram 1: Delområden inom kompetensutveckling - andel av direkta kostnader På grund av skillnaderna i indelningsgrund är det viktigt att observera att nedanstående redovisning av delområdena återspeglar verksamhetens intäkter men endast de direkta kostnaderna. Det innebär att OH-kostnader inte finns med i redovisningen. 3.1 Utbildningar och publikationer Verva ger utbildningar och stöd i syfte att utveckla ledningskompetens och grundläggande förvaltningskunskap. Utbildningarna syftar till att få ett brett genomslag i hela statsförvaltningen. För att utveckla ledarskap och ledningskompetens inom myndigheter erbjuder Verva såväl långa chefsutvecklingsprogram som kortare utbildningsinsatser med mer specifika teman: - Strategiskt ledarskap - Program för kvinnliga chefer - Mentorforum - Kvalitetsledning i staten - Chef i staten Under år 2006 deltog 107 chefer i någon av chefsutbildningarna, 6 av dessa var deltagare från regeringskansliet. Verva erbjuder även utbildningar som syftar till att stärka statstjänstemannarollen. För att en myndighet ska kunna utföra sina uppgifter på rätt sätt krävs att medarbetarna har god kunskap om hur den svenska förvaltningen, den statliga budgetprocessen, den statliga ekonomiska styrningen och hur förvaltningen inom EU fungerar. Utbildningar inom det ekonomiska områ- 9

10 det koncentreras till sådana utbildningar som är väsentliga i statstjänstemannarollen. - Det offentliga åtagandet - Regeringens styrning av myndigheter - Den statliga budgetprocessen - Politisk styrning (nyutvecklas år 2007) - EU-utbildningar - Förvaltningskunskap Utbildningarna vänder sig till chefer och handläggare i statsförvaltningen. Utbildningar inom ekonomi och myndighetsstyrning har riktat sig till budgethandläggare och myndighetshandläggare vid regeringskansliet. Övriga handläggare i statsförvaltningen har kunnat delta i mån av plats. EUutbildningar har tidigare vänt sig nästan enbart regeringskansliet, men numera deltar även handläggare med många EU-kontakter från andra myndigheter. Under år 2006 deltog 675 chefer och handläggare i någon av utbildningarna, 329 av dessa var deltagare från regeringskansliet. Under år 2006 deltog 454 personer i någon av de arenor som Verva arrangerade, av dessa kom 26 stycken från regeringskansliet. Utbildningar och publikationer Utfall 2006 Utfall 2006 Utfall 2006 Intäkter Kostnader Netto Det strategiska chefskapet 1) Program för kvinnliga chefer 1) Utbildning för adepter och mentorer Kvalitetsledning i staten Introduktionsutbildning för nyanställda handläggare i staten Introduktion till värden och regler i staten Så styr du bättre med föreskrifter Förvaltningskunskap för chefer förvaltningskunskap.nu Anpassad introduktionsutbildning för nyanställda handläggare i staten Arenor Konferensen inspirerande exempel Processbaserad verksamhetsstyrning i staten EU- utbildningar Ekonomiutbildningar ERT Publikationer Ramavtal 2) Totalt ) Intäkterna för programutbildningarna Det strategiska chefskapet och Program för kvinnliga chefer återspeglar intäkter för programperioden 06/07. Nettoöverskottet skall täcka kostnader även under första halvåret ) Verksamheten upphörde

11 Verva kan konstatera att möjligheten att ta ut avgifter i huvudsak varierar med utbildningens inriktning och tekniska lösning snarare än målgrupp. Programutbildningarna Det strategiska chefskapet och Program för kvinnliga chefer har inslag av mer generella, efterfrågestyrda utbildningar vilket ökar möjligheten att ta ut avgifter som täcker mer än särkostnaderna, medan det är mycket svårt att täcka särkostnaderna för utbildningar och seminarier som omfattar det offentliga uppdraget, regelverk och statlig styrning. Av tabellen framgår att utbildningar som Introduktion till värden och regler i staten, Förvaltningskunskap för chefer och seminarier kring specifika teman s.k. Arenor inte täcker sina särkostnader. Samtidigt är detta utbildningar och seminarier som når ett stort antal deltagare. Även den tekniska lösningen påverkar möjligheten att ta ut avgifter. Det är svårt att ta ut avgifter för webbaserade utbildningar (t.ex. förvaltningskunskap.nu), samtidigt som dessa har visat sig vara ett effektivt sätt att nå ut till en stor grupp deltagare och en möjlighet att hitta nya former för lärande. 3.2 Utvecklingsarbete En väsentlig del i Vervas roll är att stödja och utveckla myndigheternas arbete med verksamhetsutveckling och strategisk kompetensförsörjning. Vervas eget utvecklingsarbete är ett betydelsefullt led i det arbete som senare resulterar i utbildningar eller stöd till myndigheterna. En långsiktig och övergripande målsättning för Verva är att myndigheternas verksamhetsutveckling ska leda till ett effektivt arbetssätt som samtidigt präglas av demokrati, rättssäkerhet och kvalitetsarbete. Ett systematiskt kvalitetsarbete är en viktig del i varje myndighets arbete med att utveckla sin verksamhet, som ett led i detta arbete har Verva redan startat förberedelserna inför Kvalitetskonferens Kostnaderna inom området avser i huvudsak Vervas kostnader för kompetensuppbyggnad, medverkan i nätverk och seminarier. Utvecklingsarbete Utfall 2006 Utfall 2006 Utfall 2006 Intäkter Kostnader Netto Utveckla e-learning och blended learning Arbetsgrupper, intern utveckling th Quality Conference Nätverk m.m CTF FoU Totalt

12 3.3 Stöd och övrig verksamhet Området Stöd och övrig verksamhet har under år 2006 framför allt innefattat stödverksamhet för vilken Verva inte tagit ut avgifter, utan fått finansiering i form av bidrag: 1. Verva administrerar bidrag från Nordiska rådet för att stimulera utbytestjänstgöring. Bidraget redovisas som en transferering och har inte förbrukats under år Verva har under år 2006 genomfört en kompetenskartläggning i samverkan med Kriminalvården som ett led i deras verksamhetsutveckling. Regeringen har lämnat bidrag till kartläggningen. 3. Verva gör en årlig analys och rapport av sjukfrånvaron i staten. Under år 2006 fick Verva bidrag för denna insats från och med år 2007 är detta arbete en integrerad del av myndighetens uppgifter. Verva har dessutom tillhandhållit stöd för att arrangera nätverksträffar för olika målgrupper och medverkat i konferenser för att representera och bevaka statsförvaltningens intressen t.ex. Rekryteringsbasaren Stöd i form av rådgivning har varit begränsat. Antal uppdrag och dess omfattning är svårt att bedöma från år till år. Stöd och övrig verksamhet Utfall 2006 Utfall 2006 Utfall 2006 Intäkter Kostnader Netto Utbytestjänstgöring 1) Concours Rådgivning till myndigheter Kriminalvården 2) Sjukfrånvaro i staten 3) Universitetsutbildning chefer Nätverket för chefsutvecklare Rekryteringsbasaren Totalt

13 4 Framtida verksamhet 4.1 Verksamhetsmål år 2007 Under år 2007 ska verksamheten fortsatt anpassas och utvecklas till Vervas övergripande mål och inriktning. Verva ser att verksamheten från och med år 2008 kommer att ha en större omfattning jämfört med åren 2006 och Huvuddelen av verksamheten inom området kompetensutveckling har under det första året bedrivits i enlighet med de förutsättningar och utgångspunkter som gällde för den tidigare verksamheten. Vervas långsiktiga effektmål och planerade insatser inom kompetensutveckling år 2007 är att: Alla myndigheter ska kunna säkerställa sin generationsväxling, chefsförsörjning, nödvändig kompetensöverföring och mångfald Verva ska nå denna målsättning bland annat genom utvecklad: o Chefsförsörjning (genomföra en förstudie) o Modeller och verktyg för strategisk kompetensförsörjning Förvaltningen ska kännetecknas av en offentlig myndighetskultur, ett offentligt etos och ha rätt kompetens inför ordförandeskapet 2009 samt fokus på ökad internationalisering Verva ska nå denna målsättning bland annat genom att: o Utforma en utbildningsplattform o Genomföra en behovsanalys för utbildningar inför ordförandeskapet 2009 o Utveckla e-lärande och b-lärande Chefer ska utföra sina uppgifter så att verksamhet, organisation och kompetens ger förutsättningar att bidra till att medborgare och näringsliv upplever att förvaltningen är enkel och ändamålsenlig Verva ska nå denna målsättning bland annat genom att erbjuda utbildningarna: o Chef i staten o Strategiskt chefskap o Mentorforum o Kvalitetsledning i staten o Kvinnors ledarskap 13

14 Vidareutveckla och tillhandahålla generella utbildningsinsatser för statstjänstemän Verva ska nå denna målsättning bland annat genom att erbjuda ett tjugotal utbildningar inom: o Statliga styrprocesser o Förvaltningskunskap o EU-kunskap Öka antalet svenskar som utnyttjar möjligheten till utbytestjänstgöring inom EU och internationella organisationer Verva ska nå denna målsättning bland annat genom att: o Administrera nordiskt tjänstemannautbyte o Anordna seminarier, utbildning och professionell intervjuträning som stöd till svenskar som söker anställning i EU:s institutioner Stödja förvaltningens verksamhetsutveckling med målsättningen att myndigheterna arbetar med ständiga förbättringar och införande av e- förvaltning (verksamhetsgrenen E-förvaltning för ökad enkelhet och rättssäkerhet) Verva ska nå denna målsättning bland annat genom att: o Utveckla en utbildningsinsats som syftar till att stödja myndigheternas arbete med e-förvaltning Därutöver ska Verva: - Utforma behovsanpassade utbildningar till regeringskansliet och myndigheter - Följa och analysera den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen 14

15 4.1.1 Budget för verksamheten år 2007 För år 2007 har Verva budgeterat den ovan beskrivna verksamhetens totala kostnader till tkr och intäkterna till tkr. Verksamhetsbudgeten är fastställd efter det att Verva lämnade in budgetunderlaget den 1 mars Verksamhetsbudget 2007 (tkr) D3 Komp.utv Totalt (ej D3) Ingående överföringsbelopp Intäkter Personalkostnader *) Driftskostnader inkl lokaler Summa OH-kostnader Summa Kostnader som belastar ramanslag 1: Utgående överföringsbelopp Tabell 2: Budgeterade kostnader 2007 med beräknade OH-kostnader *) Personalkostnaderna har ännu inte fördelats ut på verksamheten, utan är budgeterade i OHkostnaderna 4.2 Bedömningar och förslag för framtida verksamhet Verksamhetens framtida inriktning Verva ska fortsätta sitt arbete med att utveckla en enklare förvaltning till nytta för medborgare och företag och vill uppfattas som en viktig aktör för utveckling av den svenska förvaltningen. Myndighetens verksamhet inom området kompetensutveckling ska utvecklas, koncentreras och fokuseras dels avseende former för lärande, tekniska lösningar och distribution, dels avseende kompetensområden. Utöver befintliga utbildningar inom chefsutveckling, förvaltningskunskap, ekonomi och EU-kunskap kommer Verva under året att utveckla en utbildningsinsats som syftar till att stödja myndigheternas arbete med e-förvaltning. Därutöver har Verva i uppdrag att biträda regeringen i den horisontella styrningen av statsförvaltningen och har som målsättning att utveckla insatser som stöd till myndigheterna i deras utvecklingsarbete. Verva har för avsikt att regelbundet koncentrera och fokusera verksamheten i förhållande till den bedömda omfattningen av behovsrelaterat stöd. För närvarande är bedömningen att verksamheten ligger på en relativt låg nivå och att det kommer att finnas behov av att öka omfattningen för tillgodose regeringskansliets och myndigheternas behov av utbildningar och stöd. 15

16 4.2.2 Långsiktig finansiering Verva anser att verksamheten inom området kompetensutveckling är att betrakta som anslagsfinansierad verksamhet inom vilken verket tar ut avgifter. Mot bakgrund av att Vervas utbildningar ska nå ett brett genomslag i statsförvaltningen, förordar Verva att en långsiktig finansieringslösning baseras på att ramanslaget 1:8 ökas för att täcka verksamhetens nettokostnader, d.v.s. att samtliga intäkter och kostnader avräknas ramanslaget. En sådan lösning skulle ge mer stabila förutsättningar för verksamheten och mer enhetliga redovisningsprinciper med utgångspunkt i verksamhetens syfte. Verva överlämnade i februari 2007 en konsekvensanalys av D3-anslaget 1 till regeringen (finansdepartementet), där verket redogör för redovisningsmässiga och finansiella konsekvenser av nuvarande redovisningsprinciper för den del av verksamheten som finansieras av D3-anslaget. I analysen lämnade Verva förslag på ändrade redovisningsprinciper redan för innevarande år, eftersom man anser att nuvarande principer ger oönskade redovisningsmässiga och kostnadsmässiga konsekvenser. Bland annat får verksamheten en oproportionerligt negativ påverkan på räntekontot, eftersom verksamheten har ett budgeterat underskott och utgifterna inte löpande avräknas D3-anslaget. Vidare menade Verva att nuvarande principer ger en missvisande bild av verksamhetens finansiering i och med att området till nästan 75 % finansieras med anslag och det är bara delar av verksamheten inom vilken man kan ta ut avgifter (i huvudsak utbildningar, publikationer och visst stöd). För närvarande disponerar Verva anslagsbehållningen på äldreanslag D3 för att täcka det ekonomiska underskottet inom delar av området kompetensutveckling. Verva bedömer att anslaget kommer att vara förbrukat senast i början av Verva bedömer vidare att ramanslaget under år 2007 kommer att belastas med tkr, vilket är cirka tkr högre än år Från och med år 2008 behöver ramanslaget 1:8 ökas för att säkerställa verksamhetens långsiktiga finansiering. Verva föreslår att anslaget ökas med tkr år Denna bedömning är något lägre än vad Verva aviserade i budgetunderlaget, vilket beror på att verksamhetsbudgeten har fastställts efter det att budgetunderlaget lämnades in och att Verva i budgetarbetet har kunnat göra mer preciserade bedömningar bland annat avseende utgående överföringsbelopp för D3-anslaget och framtida utvecklingskostnader. Utvecklingskostnaderna är något högre än i tidigare underlag, vilket dock kompenseras av att det finns ett beräknat överföringsbelopp för D3. För år 2009 bedömer Verva att anslaget behöver ökas med tkr, eftersom D3- anslaget då kommer att vara förbrukat. 1 Dnr 2007/73, Konsekvensanalys av de finansiella villkoren i regleringsbrevet för 2007 för delar av verksamheten inom området kompetensutveckling. 16

17 I tabell 3 görs en översiktlig jämförelse av verksamhetens kostnader och finansieringsformer för åren 2006 till I tabellens första avsnitt redovisas den totala verksamheten för området kompetensutveckling. Därefter finns en sammanställning av den del av kompetensutvecklingen som finansieras av D3-anslaget och som visar att anslaget kommer att vara förbrukat senast i början av Total budget Kompetensutveckling (tkr) År 2006 År 2007 År 2008 (utfall) Ingående överföringsbelopp D Intäkter Personalkostnader Driftskostnader inkl lokaler Summa OH-kostnader *) Verksamhetens totala kostnader Kostnader som belastar ramanslag 1: Ökad anslagsbelastning Verksamhetsbudget D3 (tkr) År 2006 År 2007 År 2008 (utfall) Ingående överföringsbelopp Intäkter Personalkostnader Driftskostnader inkl lokaler Summa Utgående överföringsbelopp Tabell 3: Översiktlig jämförelse av utfall år 2006 och budget år *) För år 2007 innehåller OH-kostnaderna personalkostnader som ännu inte fördelats ut på verksamheten Prissättningsprinciper Avgifterna ska sättas i förhållande till det syfte man vill uppnå och eftersom verksamheten ska få ett brett genomslag för regeringens förvaltningspolitik, menar Verva att avgiftens storlek inte får motverka verksamhetens syfte. Under 2006 har Verva nått ut till drygt chefer och handläggare i statsförvaltningen genom utbildningar, arenor och konferenser, 361 av deltagarna har kommit från regeringskansliet. Analysen visar att Verva har haft svårt att nå kostnadstäckning enligt särkostnadsprincipen under år 2006, vilket är starkt förknippat med utbildningarnas inriktning. Programutbildningarna som har en mer generell inriktning täcker sina särkostnader och ger ett bidrag till OH-kostnader. Det stora flertalet av Vervas utbildningar ges i 17

18 syfte att stärka grundläggande förvaltningskunskap, statstjänstemannarollen, EU-kunskap, statlig styrning och regelverk. Dessa utbildningar täcker inte sina särkostnader. Verva har för avsikt att anpassa kursavgifterna uppåt för att successivt nå en högre kostnadstäckningsgrad, men vill göra det på ett sätt som inte äventyrar verksamhetens syfte och föreslår därför att anpassningen görs på några års sikt. För sådana insatser som är att betrakta som efterfrågestyrda (t.ex. anpassade utbildningar) skall prissättningsprincipen vara att verksamheten även ska ge bidrag till OH-kostnader. Verva kommer att ta fram riktlinjer och principer för avgiftssättning som är enhetliga för hela myndigheten. Analysen och slutsatserna från första verksamhetsåret visar att Vervas möjligheter att ta ut avgifter begränsas på grund av att avgiftens storlek snabbt riskerar motverka syftet med verksamheten, samtidigt anser Verva att det är viktigt att ta ut avgifter där det är möjligt. Verva ser det därför som angeläget att tydliggöra verksamhetens olika syften och vilka principer som gäller för avgiftssättning. Genom att knyta villkoren för avgiftssättning till verksamhetens syfte, kan villkor i regleringsbrev om undantag från avgift knutna till kursdeltagare anställda vid regeringskansliet tas bort. Vid en sådan förändring anpassas förslagsvis avgiftens storlek successivt för kursdeltagare anställda vid regeringskansliet. 18

19 Box 214, Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 29 Telefon:

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten

Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten 2008:06 Förslag till utvecklingsprogram för karriärutveckling i staten Redovisning av regeringens uppdrag till Verva. Mars 2008. MISSIV 1 (2) DATUM DIARIENR 2008-03-14 2007/306 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration

ESV 2006:16. Effektivare statlig administration ESV 2006:16 Effektivare statlig administration FÖRFATTARE: Charlotta Eriksson LAYOUT: Thomas Mejstedt TRYCK: Taberg Media Group AB, Taberg 2006 ESV 2006:16 ISBN: 91-7249-219-8 EKONOMISTYRNINGSVERKET BOX

Läs mer

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen

ESV 2004:25. Konsten att styra. en analys av dokument i den statliga budgetprocessen ESV 2004:25 Konsten att styra en analys av dokument i den statliga budgetprocessen Denna publikation kan beställas från: Ekonomistyrningsverket Publikationsservice Box 45316 104 30 STOCKHOLM Telefon: 08-690

Läs mer

Centrala studiestödsnämnden

Centrala studiestödsnämnden 2012:8 Centrala studiestödsnämnden finansiering och fortsatta effektiviseringar MISSIV DATUM DIARIENR 2012-02-21 2011/106-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2011-04-14 U2011/2585/SV Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Omvärldsbevakning vad, var och för vem?

Omvärldsbevakning vad, var och för vem? 2006:11 Omvärldsbevakning vad, var och för vem? En utvärdering av Institutet för tillväxtpolitiska studiers utlandsbaserade verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2006-10-31 2006/56-5 ERT DATUM ER BETECKNING

Läs mer

2005:9. Nya former för Statens konstråds verksamhet

2005:9. Nya former för Statens konstråds verksamhet 2005:9 Nya former för Statens konstråds verksamhet MISSIV DATUM DIARIENR 2005-04-20 2004/321-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2004-05-19 Ku2004/1277/Kr Regeringen Kulturdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet

för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Budgetunderlag för åren 2016 2018 Brottsförebyggande rådet Hemställan Utifrån denna redogörelse hemställer Brottsförebyggande rådet att regeringen beslutar att föreslå riksdagen att fastställa anslaget

Läs mer

Vägen till en lärande och effektiv förvaltning

Vägen till en lärande och effektiv förvaltning 2015/45-5 Vägen till en lärande och effektiv förvaltning Utvecklingsområden och prioriteringar 2015-2016 MISSIV DATUM DIARIENR 2015-06-10 2015/45-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-12-19 S2014/8988/SAM (delvis)

Läs mer

En god chefsförsörjning

En god chefsförsörjning 2008:10 En god chefsförsörjning Förstudie, maj 2008 En god chefsförsörjning - förstudie I N N E H Å L L 1 BAKGRUND OCH SYFTE... 5 1.1 VERVAS UPPDRAG...5 1.2 FÖRSTUDIENS UPPDRAG... 6 1.3 NÅGRA UTGÅNGSPUNKTER...

Läs mer

Staten leder Jämt Dokumentation av utformning och genomförande

Staten leder Jämt Dokumentation av utformning och genomförande Staten leder Jämt Dokumentation av utformning och genomförande Anneli Häyrén Weinestål Januari 2011 1 Innehållsförteckning Kvinnors karriärutveckling i staten... 4 Staten leder Jämt... 7 Deltagare... 8

Läs mer

Ett lyft för den som vill

Ett lyft för den som vill 2010:12 Ett lyft för den som vill Utvärdering av den statliga satsningen på fortbildning av lärare MISSIV DATUM DIARIENR 2010-05-24 2008/23-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2008-01-24 U2008/450/S Regeringen Utbildningsdepartementet

Läs mer

Årsredovisning för Skatteverket

Årsredovisning för Skatteverket 2012 Årsredovisning för Skatteverket Årsredovisning Skatteverket 2012 2 SKATTEVERKETS ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 Innehåll 1 OM SKATTEVERKET SÅ HÄR STYRS SKATTEVERKET 6 1.1 Upplysningar om

Läs mer

2009:18. Analys av Läkemedelsverkets verksamhet och ekonomi

2009:18. Analys av Läkemedelsverkets verksamhet och ekonomi 2009:18 Analys av Läkemedelsverkets verksamhet och ekonomi MISSIV DATUM DIARIENR 2009-09-23 2009/122-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-05-07 S2009/3836/HS Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppdrag

Läs mer

Vad säger myndighetsanalyserna om styrning?

Vad säger myndighetsanalyserna om styrning? PM 1 (24) 2013-10-22 Vad säger myndighetsanalyserna om styrning? En bearbetning och analys av Statskontorets rapport Stärk kedjan! Sammanställd av Petter Kockum och Peter Ehn, utredare vid Statskontoret

Läs mer

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol

2015:1. Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol 2015:1 Sju förslag för effektivare användning av tolkar i domstol MISSIV DATUM DIARIENR 2015-01-16 2014/42-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2014-02-13 Ju2014/1024/DOM Regeringen Justitiedepartementet 103 33

Läs mer

Uppföljning av finansiell samordning

Uppföljning av finansiell samordning 1 (31) Till Socialdepartementet 103 33 Stockholm Uppföljning av finansiell samordning Redovisning enligt Försäkringskassans regleringsbrev 2012 1 2 (31) Sammanfattning Som en del av arbetet med att öka

Läs mer

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv

2014:27. Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv 2014:27 Forskningsanslagen ur ett jämställdhetsperspektiv MISSIV DATUM DIARIENR 2014-12-01 2013/257-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2013-11-14 U2013/6713/JÄM Regeringen Utbildningsdepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering

Introduktion till portföljstyrning. version 1.0. Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering Introduktion till portföljstyrning version 1.0 Rapport från E-delegationens nätverk i nyttorealisering http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/1/17/traffic_light_tree.jpg/1280px-traffic_light_tree.jpg

Läs mer

2010:16. Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län

2010:16. Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län 2010:16 Myndighetsanalys av Länsstyrelsen i Kalmar län MISSIV DATUM DIARIENR 2010-06-09 2010/6-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2009-12-21 Fi2009/6085 Fi2009/7941 (delvis) Regeringen Finansdepartementet 103 33

Läs mer

Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor

Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor Redovisning av indirekta kostnader vid universitet och högskolor SUHF:s arbetsgrupp för full kostnadstäckning Mars 2007 Sveriges Universitets- mars 2007 & Högskoleförbund SUHF:s styrelse har tidigare tillsatt

Läs mer

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet

Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet 2014:10 Styrningen och arbetet inom miljömålssystemet slutrapport MISSIV DATUM DIAR ENR 2014-03-10 2013/29-5 ERT DATUM ER BETECKN NG 2013-01-24 M2013/234/Ma Regeringen Miljödepartementet 103 33 Stockholm

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

2010:18. Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden

2010:18. Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden 2010:18 Myndighetsanalys av Fastighetsmäklarnämnden MISSIV DATUM DIARIENR 2010-08-23 2010/75-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-04-22 IJ2010/754/KO Regeringen Integrations- och jämställdhetsdepartementet 103

Läs mer

Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden

Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden 1 (13) Förslag till avgiftskonstruktion och finansiering 2014-2019 för E- legitimationsnämnden 2 (13) INNEHÅLL 1 INLEDNING... 3 1.1 Syfte... 3 1.2 Mål... 3 2 BAKGRUND... 4 2.1 Ursprungliga finansieringsförutsättningar...

Läs mer

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid?

riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? riksrevisionen granskar: etablering och integration Att tillvarata och utveckla nyanländas kompetens Rätt insats i rätt tid? rir 2014:11 Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska

Läs mer

Vägledning Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49

Vägledning Att få rätt saker att hända. Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49 Vägledning Att få rätt saker att hända Verksamhetsstyrning i statliga myndigheter ESV 2014:49 ESV:s vägledningar beskriver tillvägagångssätt, belyser olika alternativ och ger ökad kunskap och rekommendationer

Läs mer

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel

OM OFFENTLIG SEKTOR. Överenskommelser som styrmedel OM OFFENTLIG SEKTOR Statskontoret, 2014 Innehåll Sammanfattning 5 En studie om överenskommelser 9 Vad är en överenskommelse? 9 Ett komplement till traditionell styrning 9 Ett styrmedel i tiden 11 Andra

Läs mer

1 (30) Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2013

1 (30) Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2013 1 (30) Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2013 Bokföringsnämnden ÅRSREDOVISNING 2013 2 (30) Innehållsförteckning Om Bokföringsnämnden... 3 Sammanställning över väsentliga uppgifter... 4 Resultatredovisning...

Läs mer

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014

Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Arbetsförmedlingens årsredovisning 2014 Sida: 2 av 159 Innehållsförteckning Generaldirektören har ordet... 4 Arbetsförmedlingens uppgifter... 6 Arbetsförmedlingens förutsättningar... 7 RESULTATREDOVISNING...

Läs mer

2011:27. Myndighetsanalys av Talboks- och punktskriftsbiblioteket

2011:27. Myndighetsanalys av Talboks- och punktskriftsbiblioteket 2011:27 Myndighetsanalys av Talboks- och punktskriftsbiblioteket MISSIV DATUM DIARIENR 2011-10-31 2011/117-5 ERT DATUM ER BETECKNING 2010-12-22 Fi2010/5790 (delvis) Regeringen Kulturdepartementet 103 33

Läs mer