Analys av den totala verksamheten och dess kostnader inom området för kompetensutveckling

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Analys av den totala verksamheten och dess kostnader inom området för kompetensutveckling"

Transkript

1 Analys av den totala verksamheten och dess kostnader inom området för kompetensutveckling

2

3 1 SAMMANFATTNING FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VERKSAMHETEN VERKSAMHETENS INRIKTNING VERKSAMHETENS FINANSIERING PRINCIPER FÖR AVGIFTSSÄTTNING ANALYS AV VERKSAMHETENS TOTALA OMSÄTTNING OCH FINANSIERING ÅR UTBILDNINGAR OCH PUBLIKATIONER UTVECKLINGSARBETE STÖD OCH ÖVRIG VERKSAMHET FRAMTIDA VERKSAMHET VERKSAMHETSMÅL ÅR Budget för verksamheten år BEDÖMNINGAR OCH FÖRSLAG FÖR FRAMTIDA VERKSAMHET Verksamhetens framtida inriktning Långsiktig finansiering Prissättningsprinciper

4 1 Sammanfattning Verket för förvaltningsutveckling (Verva) ska arbeta med att utveckla en enklare förvaltning till nytta för medborgare och företag och vill uppfattas som en viktig aktör för utveckling av den svenska förvaltningen. Myndigheten har under sitt första verksamhetsår lagt fast en inriktning för sitt arbete som innebär att myndigheten ska fokusera sin kärnverksamhet till verksamhetsgrenarna E-förvaltning för ökad effektivitet och rättssäkerhet och En kompetent förvaltning. Myndighetens arbete med kompetensutveckling bedrivs i huvudsak inom verksamhetsgrenen En kompetent förvaltning, men även till viss del inom verksamhetsgrenen E-förvaltning för ökad effektivitet och rättssäkerhet. I föreliggande promemoria redovisar Verva uppdraget att analysera och redovisa verksamheten och dess totala kostnader inom området för kompetensutveckling. Enligt regleringsbrevet år 2007 Kompetensutveckling betraktas i regleringsbrevet för år 2007 som avgiftsfinansierad uppdragsverksamhet. Verva menar att det synsättet ger en missvisande bild av verksamhetens syfte och omfattning. Verksamhetens syfte är att regeringens förvaltningspolitik ska få ett brett genomslag i statsförvaltningen, inte att bedriva uppdragsverksamhet. Analysen av utfallet för år 2006 visar att myndighetens arbete med kompetensutveckling totalt omsatte tkr. Verksamhetens avgiftsfinansiering uppgick till tkr, vilket betyder att avgiftsintäkter utgör endast cirka 25 % av den totala finansieringen. Analysen visar vidare att Vervas möjligheter att ta ut avgifter begränsas på grund av att avgiftens storlek snabbt riskerar motverka syftet med verksamheten. Avgiftsintäkternas relativa andel av den totala finansieringen visar också att det inte är möjligt att ta ut avgifter för alla delar av verksamheten. 4

5 I avsikt att ge en mer rättvisande bild av verksamhetens syfte och omfattning samt skapa stadigvarande finansiering för att bedriva och utveckla myndighetens arbete med kompetensutveckling, lämnar Verva följande förslag till långsiktig finansiering och inriktning av verksamheten: 1. verksamheten betraktas som anslagsfinansierad verksamhet inom vilken Verva tar ut avgifter, 2. ramanslaget ökas för att täcka verksamhetens nettokostnader, d.v.s. att samtliga intäkter och kostnader avräknas ramanslaget, 3. ramanslaget 1:8 ökas med 8 miljoner för år 2008, 4. Verva tar fram enhetliga riktlinjer och principer för avgiftssättning som inte differentierar på kundkategori, 5. Verva fortsätter arbetet med att utveckla en enklare förvaltning till nytta för medborgare och företag, bland annat genom att utveckla formerna för lärande, tekniska lösningar och distribution, 6. Verva vidareutvecklar kompetensutvecklingsinsatser inom centrala förvaltningsfrågor t.ex. ledning och styrning vid införande av e- förvaltning, horisontell styrning i statsförvaltningen och en utvecklad statstjänstemannaroll som berör etikfrågor, korruptionsförebyggande insatser, mångfald m.m. Denna promemoria beskriver inledningsvis verksamhetens inriktning, finansiering och principer för avgiftssättning. Därefter görs en analys av verksamhetens totala intäkter och kostnader för år 2006 samt en beskrivning av verksamhetens mål, inriktning och budget för år Slutligen lämnar Verva bedömning och förslag om verksamhetens framtida finansiering och inriktning. 5

6 2 Förutsättningar för verksamheten 2.1 Verksamhetens inriktning Verva bildades 1 januari, 2006 och är en central förvaltningsmyndighet för utveckling av en sammanhållen förvaltning. Verva skall bistå regeringen med de underlag regeringen behöver för att säkerställa en effektiv och ändamålsenlig statsförvaltning. Verva skall främja utvecklingsarbetet i statsförvaltningen och användningen av informationsteknik i offentlig förvaltning samt bistå regeringen med att följa upp förvaltningspolitiken. Verva skall även verka för samverkan mellan statliga myndigheter, mellan stat och kommun och mellan statliga myndigheter och näringsliv. Verva övertog verksamhet från Statens kvalitets- och kompetensråd (KKR), Statskontoret respektive Regeringskansliet. Under det första året har arbetet till stora delar utgått från den verksamhet och de uppgifter som tagits över från andra myndigheter. Under året har dock Vervas arbete utvecklats mer mot den inriktning som regeringen numera gett myndigheten genom regleringsbrevet för år Denna promemoria analyserar och redovisar verksamheten inom området kompetensutveckling. Verva tillhandahåller kompetensutvecklingsinsatser i olika former: utbildningar, seminarier, viss rådgivande verksamhet, publikationer, nätverk m.m. I huvudsak bedrivs arbetet inom verksamhetsgrenen En kompetent förvaltning. Viss kompetensutveckling finns även inom verksamhetsgrenen E-förvaltning för ökad enkelhet och rättssäkerhet. En inte försumbar del av verksamheten innefattar långsiktig utveckling, omvärldsbevakning och medverkan i sammanhang där Verva kan anses representera och bevaka statsförvaltningens intressen. Verksamhetens syfte är att regeringens förvaltningspolitik ska få brett genomslag i statsförvaltningen, vilket innebär att verksamhetens inriktning och omfattning är baserad på regeringens behov av att nå ut via utbildningar och stöd i syfte att tydliggöra och stärka det offentliga uppdraget. Verva uppfattar sin roll som att erbjuda utbildningar och stöd till myndigheter och regeringskansliet som inte kan erbjudas av andra aktörer. Konkreta exempel på aktuella områden för att stärka ledningskompetensen och statstjänstemannarollen är etik- och bemötandefrågor, korruptionsförebyggande insatser och mångfaldsfrågor. Utbildningar som tillhandahålls inom området IT-upphandling är en del av uppdragsverksamheten och finansieras till sin helhet av avgifter inom resultatområdet IT-upphandling och de ingår därmed inte i analysen. 6

7 2.2 Verksamhetens finansiering I Vervas regleringsbrev för år 2007 definieras området kompetensutveckling som uppdragsverksamhet och ingår i den beräknade budgeten för avgiftsfinansierad verksamhet. Eventuellt underskott av verksamheten skall redovisas mot äldreanslag D3. Det ekonomiska målet om full kostnadstäckning får frångås om avgiftssättningen motverkar syftet med verksamheten. 2.3 Principer för avgiftssättning Verva får ta ut avgifter för utbildningar och stöd inom sitt verksamhetsområde. Utbildningar avser reguljära utbildningar och konferenser enligt kursplan samt anpassade utbildningar till regeringskansliet och myndigheter. Stöd kan innefatta vägledningar och viss rådgivning. Vervas huvudlinje är att avgiftssättningen ska ha som utgångspunkt att täcka verksamhetens särkostnader. Det innebär att intäkterna ska täcka kostnader för lön, konsultarvoden, utbildningslokaler och andra interna och externa kostnader som är direkt förknippade med utbildningar och stöd. Däremot täcker inte intäkterna ens på lång sikt samtliga med verksamheten förenade kostnader. För närvarande disponerar Verva dels ramanslaget 1:8, dels äldreanslaget D3 för att täcka underskott i verksamheten, men förväntar sig att äldreanslaget D3 kommer att vara förbrukat senast i början av år Analysen av verksamhetens utfall för år 2006 visar att avgiftssättningen inte heller svarar mot särkostnadsprincipen. Verva menar dock att principerna för avgiftssättning även i framtiden bör ha särkostnadsprincipen som utgångspunkt och har därför höjt kursavgifterna på flera utbildningar för att nå en mer tillfredsställande kostnadstäckning. Verva avser att göra en successiv anpassning uppåt av kursavgifterna, utan att äventyra syftet med verksamheten. 7

8 3 Analys av verksamhetens totala omsättning och finansiering år 2006 I detta avsnitt redogör Verva för verksamhetens totala kostnader och intäkter år 2006 fördelat på verksamhet som finansieras av D3-anslaget och övrig verksamhet inom området kompetensutveckling. Därefter görs en mer utförlig analys av olika verksamhetsdelar och målgrupper. Verksamhetens totala intäkter och kostnader D3 Komp.utv. Totalt 2006 (tkr) (ej D3) Ingående överföringsbelopp Intäkter Personalkostnader Driftskostnader inkl lokaler Summa kostnader Kostnader som belastat ramanslag 1: Utgående överföringsbelopp Tabell 1: Verksamhetens totala intäkter och kostnader år 2006 (inkl OH-kostnader) I redovisningen av uppdraget har Verva valt att dela in området kompetensutveckling i tre delområden: 1. Utbildningar och publikationer 2. Utvecklingsverksamhet 3. Stöd och övrig verksamhet Denna indelning är vald för att ge en mer detaljerad bild av den totala verksamhetens olika delar och illustrera att det bara är inom vissa delar av verksamheten som Verva har möjlighet att ta ut avgifter. I huvudsak avser det utbildningar, publikationer och visst stöd. Indelningen överensstämmer inte fullt ut med fördelningen av utfall och budget. Utfall och budget är istället fördelade på finansieringskälla för att underlätta jämförelse mellan denna promemoria, årsredovisningen och budgetunderlaget. 8

9 Kompetensutveckling - Andel av direkta kostnader Utbildningar och publikationer Utvecklingsarbete Stöd och övrig verksamhet Diagram 1: Delområden inom kompetensutveckling - andel av direkta kostnader På grund av skillnaderna i indelningsgrund är det viktigt att observera att nedanstående redovisning av delområdena återspeglar verksamhetens intäkter men endast de direkta kostnaderna. Det innebär att OH-kostnader inte finns med i redovisningen. 3.1 Utbildningar och publikationer Verva ger utbildningar och stöd i syfte att utveckla ledningskompetens och grundläggande förvaltningskunskap. Utbildningarna syftar till att få ett brett genomslag i hela statsförvaltningen. För att utveckla ledarskap och ledningskompetens inom myndigheter erbjuder Verva såväl långa chefsutvecklingsprogram som kortare utbildningsinsatser med mer specifika teman: - Strategiskt ledarskap - Program för kvinnliga chefer - Mentorforum - Kvalitetsledning i staten - Chef i staten Under år 2006 deltog 107 chefer i någon av chefsutbildningarna, 6 av dessa var deltagare från regeringskansliet. Verva erbjuder även utbildningar som syftar till att stärka statstjänstemannarollen. För att en myndighet ska kunna utföra sina uppgifter på rätt sätt krävs att medarbetarna har god kunskap om hur den svenska förvaltningen, den statliga budgetprocessen, den statliga ekonomiska styrningen och hur förvaltningen inom EU fungerar. Utbildningar inom det ekonomiska områ- 9

10 det koncentreras till sådana utbildningar som är väsentliga i statstjänstemannarollen. - Det offentliga åtagandet - Regeringens styrning av myndigheter - Den statliga budgetprocessen - Politisk styrning (nyutvecklas år 2007) - EU-utbildningar - Förvaltningskunskap Utbildningarna vänder sig till chefer och handläggare i statsförvaltningen. Utbildningar inom ekonomi och myndighetsstyrning har riktat sig till budgethandläggare och myndighetshandläggare vid regeringskansliet. Övriga handläggare i statsförvaltningen har kunnat delta i mån av plats. EUutbildningar har tidigare vänt sig nästan enbart regeringskansliet, men numera deltar även handläggare med många EU-kontakter från andra myndigheter. Under år 2006 deltog 675 chefer och handläggare i någon av utbildningarna, 329 av dessa var deltagare från regeringskansliet. Under år 2006 deltog 454 personer i någon av de arenor som Verva arrangerade, av dessa kom 26 stycken från regeringskansliet. Utbildningar och publikationer Utfall 2006 Utfall 2006 Utfall 2006 Intäkter Kostnader Netto Det strategiska chefskapet 1) Program för kvinnliga chefer 1) Utbildning för adepter och mentorer Kvalitetsledning i staten Introduktionsutbildning för nyanställda handläggare i staten Introduktion till värden och regler i staten Så styr du bättre med föreskrifter Förvaltningskunskap för chefer förvaltningskunskap.nu Anpassad introduktionsutbildning för nyanställda handläggare i staten Arenor Konferensen inspirerande exempel Processbaserad verksamhetsstyrning i staten EU- utbildningar Ekonomiutbildningar ERT Publikationer Ramavtal 2) Totalt ) Intäkterna för programutbildningarna Det strategiska chefskapet och Program för kvinnliga chefer återspeglar intäkter för programperioden 06/07. Nettoöverskottet skall täcka kostnader även under första halvåret ) Verksamheten upphörde

11 Verva kan konstatera att möjligheten att ta ut avgifter i huvudsak varierar med utbildningens inriktning och tekniska lösning snarare än målgrupp. Programutbildningarna Det strategiska chefskapet och Program för kvinnliga chefer har inslag av mer generella, efterfrågestyrda utbildningar vilket ökar möjligheten att ta ut avgifter som täcker mer än särkostnaderna, medan det är mycket svårt att täcka särkostnaderna för utbildningar och seminarier som omfattar det offentliga uppdraget, regelverk och statlig styrning. Av tabellen framgår att utbildningar som Introduktion till värden och regler i staten, Förvaltningskunskap för chefer och seminarier kring specifika teman s.k. Arenor inte täcker sina särkostnader. Samtidigt är detta utbildningar och seminarier som når ett stort antal deltagare. Även den tekniska lösningen påverkar möjligheten att ta ut avgifter. Det är svårt att ta ut avgifter för webbaserade utbildningar (t.ex. förvaltningskunskap.nu), samtidigt som dessa har visat sig vara ett effektivt sätt att nå ut till en stor grupp deltagare och en möjlighet att hitta nya former för lärande. 3.2 Utvecklingsarbete En väsentlig del i Vervas roll är att stödja och utveckla myndigheternas arbete med verksamhetsutveckling och strategisk kompetensförsörjning. Vervas eget utvecklingsarbete är ett betydelsefullt led i det arbete som senare resulterar i utbildningar eller stöd till myndigheterna. En långsiktig och övergripande målsättning för Verva är att myndigheternas verksamhetsutveckling ska leda till ett effektivt arbetssätt som samtidigt präglas av demokrati, rättssäkerhet och kvalitetsarbete. Ett systematiskt kvalitetsarbete är en viktig del i varje myndighets arbete med att utveckla sin verksamhet, som ett led i detta arbete har Verva redan startat förberedelserna inför Kvalitetskonferens Kostnaderna inom området avser i huvudsak Vervas kostnader för kompetensuppbyggnad, medverkan i nätverk och seminarier. Utvecklingsarbete Utfall 2006 Utfall 2006 Utfall 2006 Intäkter Kostnader Netto Utveckla e-learning och blended learning Arbetsgrupper, intern utveckling th Quality Conference Nätverk m.m CTF FoU Totalt

12 3.3 Stöd och övrig verksamhet Området Stöd och övrig verksamhet har under år 2006 framför allt innefattat stödverksamhet för vilken Verva inte tagit ut avgifter, utan fått finansiering i form av bidrag: 1. Verva administrerar bidrag från Nordiska rådet för att stimulera utbytestjänstgöring. Bidraget redovisas som en transferering och har inte förbrukats under år Verva har under år 2006 genomfört en kompetenskartläggning i samverkan med Kriminalvården som ett led i deras verksamhetsutveckling. Regeringen har lämnat bidrag till kartläggningen. 3. Verva gör en årlig analys och rapport av sjukfrånvaron i staten. Under år 2006 fick Verva bidrag för denna insats från och med år 2007 är detta arbete en integrerad del av myndighetens uppgifter. Verva har dessutom tillhandhållit stöd för att arrangera nätverksträffar för olika målgrupper och medverkat i konferenser för att representera och bevaka statsförvaltningens intressen t.ex. Rekryteringsbasaren Stöd i form av rådgivning har varit begränsat. Antal uppdrag och dess omfattning är svårt att bedöma från år till år. Stöd och övrig verksamhet Utfall 2006 Utfall 2006 Utfall 2006 Intäkter Kostnader Netto Utbytestjänstgöring 1) Concours Rådgivning till myndigheter Kriminalvården 2) Sjukfrånvaro i staten 3) Universitetsutbildning chefer Nätverket för chefsutvecklare Rekryteringsbasaren Totalt

13 4 Framtida verksamhet 4.1 Verksamhetsmål år 2007 Under år 2007 ska verksamheten fortsatt anpassas och utvecklas till Vervas övergripande mål och inriktning. Verva ser att verksamheten från och med år 2008 kommer att ha en större omfattning jämfört med åren 2006 och Huvuddelen av verksamheten inom området kompetensutveckling har under det första året bedrivits i enlighet med de förutsättningar och utgångspunkter som gällde för den tidigare verksamheten. Vervas långsiktiga effektmål och planerade insatser inom kompetensutveckling år 2007 är att: Alla myndigheter ska kunna säkerställa sin generationsväxling, chefsförsörjning, nödvändig kompetensöverföring och mångfald Verva ska nå denna målsättning bland annat genom utvecklad: o Chefsförsörjning (genomföra en förstudie) o Modeller och verktyg för strategisk kompetensförsörjning Förvaltningen ska kännetecknas av en offentlig myndighetskultur, ett offentligt etos och ha rätt kompetens inför ordförandeskapet 2009 samt fokus på ökad internationalisering Verva ska nå denna målsättning bland annat genom att: o Utforma en utbildningsplattform o Genomföra en behovsanalys för utbildningar inför ordförandeskapet 2009 o Utveckla e-lärande och b-lärande Chefer ska utföra sina uppgifter så att verksamhet, organisation och kompetens ger förutsättningar att bidra till att medborgare och näringsliv upplever att förvaltningen är enkel och ändamålsenlig Verva ska nå denna målsättning bland annat genom att erbjuda utbildningarna: o Chef i staten o Strategiskt chefskap o Mentorforum o Kvalitetsledning i staten o Kvinnors ledarskap 13

14 Vidareutveckla och tillhandahålla generella utbildningsinsatser för statstjänstemän Verva ska nå denna målsättning bland annat genom att erbjuda ett tjugotal utbildningar inom: o Statliga styrprocesser o Förvaltningskunskap o EU-kunskap Öka antalet svenskar som utnyttjar möjligheten till utbytestjänstgöring inom EU och internationella organisationer Verva ska nå denna målsättning bland annat genom att: o Administrera nordiskt tjänstemannautbyte o Anordna seminarier, utbildning och professionell intervjuträning som stöd till svenskar som söker anställning i EU:s institutioner Stödja förvaltningens verksamhetsutveckling med målsättningen att myndigheterna arbetar med ständiga förbättringar och införande av e- förvaltning (verksamhetsgrenen E-förvaltning för ökad enkelhet och rättssäkerhet) Verva ska nå denna målsättning bland annat genom att: o Utveckla en utbildningsinsats som syftar till att stödja myndigheternas arbete med e-förvaltning Därutöver ska Verva: - Utforma behovsanpassade utbildningar till regeringskansliet och myndigheter - Följa och analysera den strategiska kompetensförsörjningen i statsförvaltningen 14

15 4.1.1 Budget för verksamheten år 2007 För år 2007 har Verva budgeterat den ovan beskrivna verksamhetens totala kostnader till tkr och intäkterna till tkr. Verksamhetsbudgeten är fastställd efter det att Verva lämnade in budgetunderlaget den 1 mars Verksamhetsbudget 2007 (tkr) D3 Komp.utv Totalt (ej D3) Ingående överföringsbelopp Intäkter Personalkostnader *) Driftskostnader inkl lokaler Summa OH-kostnader Summa Kostnader som belastar ramanslag 1: Utgående överföringsbelopp Tabell 2: Budgeterade kostnader 2007 med beräknade OH-kostnader *) Personalkostnaderna har ännu inte fördelats ut på verksamheten, utan är budgeterade i OHkostnaderna 4.2 Bedömningar och förslag för framtida verksamhet Verksamhetens framtida inriktning Verva ska fortsätta sitt arbete med att utveckla en enklare förvaltning till nytta för medborgare och företag och vill uppfattas som en viktig aktör för utveckling av den svenska förvaltningen. Myndighetens verksamhet inom området kompetensutveckling ska utvecklas, koncentreras och fokuseras dels avseende former för lärande, tekniska lösningar och distribution, dels avseende kompetensområden. Utöver befintliga utbildningar inom chefsutveckling, förvaltningskunskap, ekonomi och EU-kunskap kommer Verva under året att utveckla en utbildningsinsats som syftar till att stödja myndigheternas arbete med e-förvaltning. Därutöver har Verva i uppdrag att biträda regeringen i den horisontella styrningen av statsförvaltningen och har som målsättning att utveckla insatser som stöd till myndigheterna i deras utvecklingsarbete. Verva har för avsikt att regelbundet koncentrera och fokusera verksamheten i förhållande till den bedömda omfattningen av behovsrelaterat stöd. För närvarande är bedömningen att verksamheten ligger på en relativt låg nivå och att det kommer att finnas behov av att öka omfattningen för tillgodose regeringskansliets och myndigheternas behov av utbildningar och stöd. 15

16 4.2.2 Långsiktig finansiering Verva anser att verksamheten inom området kompetensutveckling är att betrakta som anslagsfinansierad verksamhet inom vilken verket tar ut avgifter. Mot bakgrund av att Vervas utbildningar ska nå ett brett genomslag i statsförvaltningen, förordar Verva att en långsiktig finansieringslösning baseras på att ramanslaget 1:8 ökas för att täcka verksamhetens nettokostnader, d.v.s. att samtliga intäkter och kostnader avräknas ramanslaget. En sådan lösning skulle ge mer stabila förutsättningar för verksamheten och mer enhetliga redovisningsprinciper med utgångspunkt i verksamhetens syfte. Verva överlämnade i februari 2007 en konsekvensanalys av D3-anslaget 1 till regeringen (finansdepartementet), där verket redogör för redovisningsmässiga och finansiella konsekvenser av nuvarande redovisningsprinciper för den del av verksamheten som finansieras av D3-anslaget. I analysen lämnade Verva förslag på ändrade redovisningsprinciper redan för innevarande år, eftersom man anser att nuvarande principer ger oönskade redovisningsmässiga och kostnadsmässiga konsekvenser. Bland annat får verksamheten en oproportionerligt negativ påverkan på räntekontot, eftersom verksamheten har ett budgeterat underskott och utgifterna inte löpande avräknas D3-anslaget. Vidare menade Verva att nuvarande principer ger en missvisande bild av verksamhetens finansiering i och med att området till nästan 75 % finansieras med anslag och det är bara delar av verksamheten inom vilken man kan ta ut avgifter (i huvudsak utbildningar, publikationer och visst stöd). För närvarande disponerar Verva anslagsbehållningen på äldreanslag D3 för att täcka det ekonomiska underskottet inom delar av området kompetensutveckling. Verva bedömer att anslaget kommer att vara förbrukat senast i början av Verva bedömer vidare att ramanslaget under år 2007 kommer att belastas med tkr, vilket är cirka tkr högre än år Från och med år 2008 behöver ramanslaget 1:8 ökas för att säkerställa verksamhetens långsiktiga finansiering. Verva föreslår att anslaget ökas med tkr år Denna bedömning är något lägre än vad Verva aviserade i budgetunderlaget, vilket beror på att verksamhetsbudgeten har fastställts efter det att budgetunderlaget lämnades in och att Verva i budgetarbetet har kunnat göra mer preciserade bedömningar bland annat avseende utgående överföringsbelopp för D3-anslaget och framtida utvecklingskostnader. Utvecklingskostnaderna är något högre än i tidigare underlag, vilket dock kompenseras av att det finns ett beräknat överföringsbelopp för D3. För år 2009 bedömer Verva att anslaget behöver ökas med tkr, eftersom D3- anslaget då kommer att vara förbrukat. 1 Dnr 2007/73, Konsekvensanalys av de finansiella villkoren i regleringsbrevet för 2007 för delar av verksamheten inom området kompetensutveckling. 16

17 I tabell 3 görs en översiktlig jämförelse av verksamhetens kostnader och finansieringsformer för åren 2006 till I tabellens första avsnitt redovisas den totala verksamheten för området kompetensutveckling. Därefter finns en sammanställning av den del av kompetensutvecklingen som finansieras av D3-anslaget och som visar att anslaget kommer att vara förbrukat senast i början av Total budget Kompetensutveckling (tkr) År 2006 År 2007 År 2008 (utfall) Ingående överföringsbelopp D Intäkter Personalkostnader Driftskostnader inkl lokaler Summa OH-kostnader *) Verksamhetens totala kostnader Kostnader som belastar ramanslag 1: Ökad anslagsbelastning Verksamhetsbudget D3 (tkr) År 2006 År 2007 År 2008 (utfall) Ingående överföringsbelopp Intäkter Personalkostnader Driftskostnader inkl lokaler Summa Utgående överföringsbelopp Tabell 3: Översiktlig jämförelse av utfall år 2006 och budget år *) För år 2007 innehåller OH-kostnaderna personalkostnader som ännu inte fördelats ut på verksamheten Prissättningsprinciper Avgifterna ska sättas i förhållande till det syfte man vill uppnå och eftersom verksamheten ska få ett brett genomslag för regeringens förvaltningspolitik, menar Verva att avgiftens storlek inte får motverka verksamhetens syfte. Under 2006 har Verva nått ut till drygt chefer och handläggare i statsförvaltningen genom utbildningar, arenor och konferenser, 361 av deltagarna har kommit från regeringskansliet. Analysen visar att Verva har haft svårt att nå kostnadstäckning enligt särkostnadsprincipen under år 2006, vilket är starkt förknippat med utbildningarnas inriktning. Programutbildningarna som har en mer generell inriktning täcker sina särkostnader och ger ett bidrag till OH-kostnader. Det stora flertalet av Vervas utbildningar ges i 17

18 syfte att stärka grundläggande förvaltningskunskap, statstjänstemannarollen, EU-kunskap, statlig styrning och regelverk. Dessa utbildningar täcker inte sina särkostnader. Verva har för avsikt att anpassa kursavgifterna uppåt för att successivt nå en högre kostnadstäckningsgrad, men vill göra det på ett sätt som inte äventyrar verksamhetens syfte och föreslår därför att anpassningen görs på några års sikt. För sådana insatser som är att betrakta som efterfrågestyrda (t.ex. anpassade utbildningar) skall prissättningsprincipen vara att verksamheten även ska ge bidrag till OH-kostnader. Verva kommer att ta fram riktlinjer och principer för avgiftssättning som är enhetliga för hela myndigheten. Analysen och slutsatserna från första verksamhetsåret visar att Vervas möjligheter att ta ut avgifter begränsas på grund av att avgiftens storlek snabbt riskerar motverka syftet med verksamheten, samtidigt anser Verva att det är viktigt att ta ut avgifter där det är möjligt. Verva ser det därför som angeläget att tydliggöra verksamhetens olika syften och vilka principer som gäller för avgiftssättning. Genom att knyta villkoren för avgiftssättning till verksamhetens syfte, kan villkor i regleringsbrev om undantag från avgift knutna till kursdeltagare anställda vid regeringskansliet tas bort. Vid en sådan förändring anpassas förslagsvis avgiftens storlek successivt för kursdeltagare anställda vid regeringskansliet. 18

19 Box 214, Stockholm Besöksadress: Drottninggatan 29 Telefon:

Dnr 2008:72. Budgetunderlag för åren 2009-2011

Dnr 2008:72. Budgetunderlag för åren 2009-2011 Dnr 2008:72 Budgetunderlag för åren 2009-2011 1 INLEDNING...4 1.1 BERÄKNINGSFÖRUTSÄTTNINGAR...4 1.1.1 Undantag från förordning...5 2 VERVAS VERKSAMHET ÅREN 2009-2011...5 2.1 E-LEGITIMATIONER...6 2.2 INSATSER

Läs mer

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag

En enklare förvaltning - till nytta för medborgare och företag Offentliga rummet 2007-05-30 Bo Frändén bo.franden@verva.se 08-5505 5745 Grundfakta om VERVA Enrådighetsverk med ett råd Generaldirektör Lena Jönsson chef för myndigheten 6 Enheter Ca 100 anställda 60

Läs mer

BUDGETUNDERLAG 2010 2012

BUDGETUNDERLAG 2010 2012 : 29-2-27 Dnr 21-163-29 BUDGETUNDERLAG 21 212 Nedan presenteras budgetunderlag upprättat enligt föreskrifterna till Förordning (2:65) om årsredovisning och budgetunderlag. VERKSAMHETENS FINANSIERING (tkr)

Läs mer

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter

Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter VERKSAMHETSUTVECKLING FÖRVALTNINGSKUNSKAP CHEFSUTVECKLING KOMPETENSFÖRSÖRJNING Etnisk och kulturell mångfald i statliga myndigheter Etnisk mångfald 1 ETNISK OCH KULTURELL MÅNGFALD I STATLIGA MYNDIGHETER

Läs mer

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan.

Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. STRATEGI 1 (6) Kompetensförsörjningsstrategi för Försäkringskassan. Inledning Försäkringskassan mål är att vara en organisation som har medborgarnas fulla förtroende när det gäller service, bemötande och

Läs mer

Kompetensfond i Järfälla kommun

Kompetensfond i Järfälla kommun Dnr Kst 2015/375 Kompetensfond i Järfälla kommun Regelverk och tillämpning Fredrik Persson September 2015 2015-09-21 2 (6) Innehåll SAMMANFATTNING... 3 1. BAKGRUND... 3 2. REDOVISNING... 3 2.1. Kompetensfond

Läs mer

Chefsförsörjning i staten 2008-09-04

Chefsförsörjning i staten 2008-09-04 Chefsförsörjning i staten 2008-09-04 Program den 4 september 09.30 Välkommen, kort presentationsrunda 09.45 Norra länken, presentation av projektet, Jan Nilsen 10.50 Bensträckare 11.00 Chefsförsörjning

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2007:761 Utkom från trycket den 13 november 2007 utfärdad den 1 november 2007. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten Regeringsbeslut I:10 Justitiedepartementet 2013-12-19 Ju2013/8598/Å Ju2013/5736/Å Ju2013/8610/KRIM (delvis) Ekobrottsmyndigheten Box 22098 104 22 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Ekobrottsmyndigheten

Läs mer

Revisionsrapport Årsredovisning 2015

Revisionsrapport Årsredovisning 2015 KEMIKALIEINSPEKTIONEN, BOX 2 172 13 SUNDBYBERG Kemikalieinspektionen Revisionsrapport Årsredovisning 2015 Riksrevisionen har granskat Kemikalieinspektionens (KemI) årsredovisning, daterad 2016-02-22. Syftet

Läs mer

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014

Kommittédirektiv. Utveckling i staten genom systematiska. jämförelser, Dir. 2014:120. Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Kommittédirektiv Utveckling i staten genom systematiska jämförelser Dir. 2014:120 Beslut vid regeringssammanträde den 21 augusti 2014 Sammanfattning En särskild utredare ska utreda hur utveckling och effektivisering

Läs mer

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596

Revisionsrapport. Årsredovisning för Linköpings universitet 2006. Sammanfattning. Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING 2007-04-20 32-2006-0596 Revisionsrapport Linköpings universitet 581 83 LINKÖPING Datum Dnr 2007-04-20 32-2006-0596 Årsredovisning för Linköpings universitet 2006 Riksrevisionen har granskat årsredovisningen för Linköpings universitet

Läs mer

Regionförbundet Östsams Internationella strategi

Regionförbundet Östsams Internationella strategi 1(5) Regionförbundet Östsams Internationella strategi Regionförbundet Östsams Internationella strategi har antagits av Regionfullmäktige den xxxxx 2010 ( x) och gäller för förbundets verksamhet. Strategins

Läs mer

Ledamot av myndighetsstyrelse

Ledamot av myndighetsstyrelse Ledamot av myndighetsstyrelse Till Dig som är styrelseledamot eller som erbjuds att bli det De statliga myndigheternas styrelser har en viktig uppgift. De är ett instrument för regeringens styrning av

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 8 2014-12-18 Fi2014/4482 (delvis) Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS

Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Checklista för planering och organisering av utvecklingsarbetet MUMS Trappsteg 3 Jäm Stöd Metod för jämställdhetsintegrering JämStöd är en statlig utredning som på regeringens uppdrag jobbat med att informera

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden.

Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden. Regeringen beslutar att följande skall gälla under budgetåret 2004 för Revisorsnämnden. Regeringsbeslut 15 REGERINGEN 2003-12-18 Ju2003/10256 Justitiedepartementet Revisorsnämnden Box 24014 104 50 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2004 avseende Revisorsnämnden Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 9 Näringsdepartementet 2012-12-20 N2012/6241/KLS (slutligt) N2012/6073/ENT N2012/302/ENT m.fl. Se bilaga 1 Bolagsverket Stuvarvägen 21 85181 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 14 2016-12-20 Fi2016/04489/S3 Finansdepartementet Kronofogdemyndigheten Box 1050 172 21 Sundbyberg Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten 1bilaga Riksdagen har beslutat

Läs mer

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy

Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Härnösands internationella arbete - ny internationell policy Innehållsförteckning sidan Inledning... 3 Syfte... 3 Övergripande mål... 3 Prioriterade områden... 4 Utbildning Arbete och tillväxt Näringsliv

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(7) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 marie.kahlroth@uk-ambetet.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består av fyra blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Internationell strategi. för Gävle kommun

Internationell strategi. för Gävle kommun Internationell strategi för Gävle kommun Innehåll Inledning Sammanfattning... 4 Syfte med det internationella arbetet... 5 Internationell strategi För invånare, företag och Gävle kommunkoncern Foto: Mostprotos.com

Läs mer

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet

ÖREBRO LÄNS LANDSTING. Ledningskansliet ÖREBRO LÄNS LANDSTING Ledningskansliet Riktlinjer för internationellt engagemang 2011-2014 2 Riktlinjer för internationellt engagemang Inledning Landstingsfullmäktige antog i juni 2003 en policy för Örebro

Läs mer

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet

Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet REDOVISNING 2009-03-31 Dnr KUR 2008/6116 Redovisning av det särskilda ansvaret som sektorsmyndighet inom handikappområdet Uppdraget Genom regeringsbeslut (S2008/8697/ST) fick Kulturrådet den 23 oktober

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 35 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1317/KO, Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen

Läs mer

Missiv Dok.bet. PID131548

Missiv Dok.bet. PID131548 PM59003.0 UTKAST Missiv PID3548 Utbildningsdepartementet 03 33 Stockholm Redovisning av uppdrag i regleringsbrevet för 203 Plan för jämställdhetsintegrering Härmed översänder Pensionsmyndigheten bifogad

Läs mer

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016

Utbildningsnämnden Nämndsbudget 2014-2016 Nämndsbudget 2014-2016 Innehållsförteckning LÅNGSIKTIG HÅLLBAR UTVECKLING... 3 VÄRDEGRUND... 3 BRUKARE... 4 VISION... 4 VERKSAMHETSIDÉ... 4 ÖVERGRIPANDE BRUKARMÅL... 5 PERSONAL... 5 VISION... 5 VERKSAMHETSIDÉ...

Läs mer

Sameskolstyrelsens årsredovisning 2002

Sameskolstyrelsens årsredovisning 2002 R4 REVISIONSRAPPORT Ert datum Er beteckning 1(8) Sameskolstyrelsen Box 155 962 24 JOKKMOKK Sameskolstyrelsens årsredovisning 2002 Riksrevisionsverket (RRV) har granskat Sameskolstyrelsens (SamS) årsredovisning,

Läs mer

Manual till den ekonomiska mallen

Manual till den ekonomiska mallen MANUAL 1(8) Avdelning Analysavdelningen Handläggare Marie Kahlroth 08-563 085 49 Marie.kahlroth@uka.se Manual till den ekonomiska mallen Ekonomiska mallen består numera av sex blad, Resultaträkning, Ekonomiska

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2016:1023 Utkom från trycket den 29 november 2016 utfärdad den 17 november 2016. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Strategi för Kristianstads kommuns internationella

Strategi för Kristianstads kommuns internationella STRA- TEGI 1(5) Kommunledningskontoret Kommunikation & tillväxt Kristina Prahl 2011-10-04 Strategi för Kristianstads kommuns internationella arbete Bakgrund Dagens globaliserade värld utgör många viktiga

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Regeringsbeslut I 3-02-18 N/01415/SUN Näringsdepartementet Bolagsverket 85181 Sundsvall Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Riksdagen har beslutat om Bolagsverkets

Läs mer

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet)

Statskontoret ska löpande informera Regeringskansliet (Socialdepartementet) Regeringsbeslut IV:5 2011-03-31 S2011/3603/SFÖ (delvis) Socialdepartementet Statskontoret Box 8110 104 20 Stockholm Uppdrag att ta fram ett samlat underlag om myndigheternas service i samverkan Regeringens

Läs mer

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9

Delårsrapport 2014. Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773. Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Delårsrapport 2014 Datum. 2014-08-12 Dnr./Ref. 2014/03773 Delårsrapport 2014 ehälsomyndigheten 1/9 Innehåll Inledning... 3 Viktiga händelser första halvåret... 3 Resultaträkning... 4 Kommentarer till resultaträkning...

Läs mer

Regeringen bemyndigar statsrådet Ullenhag eller den som han sätter i sitt ställe att ingå en överenskommelse i överensstämmelse med förslaget.

Regeringen bemyndigar statsrådet Ullenhag eller den som han sätter i sitt ställe att ingå en överenskommelse i överensstämmelse med förslaget. Protokoll II 1 vid regeringssammanträde 2014-06-12 A2014/2289/DISK A2011/4602/DISK Arbetsmarknadsdepartementet Bemyndigande att ingå en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting 1 bilaga Efter

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 36 Kulturdepartementet 2013-12-19 Ku2013/1844/KO Ku2013/1934/KO Ku2013/2461/RFS (delvis) Statens musikverk Box 16326 103 26 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk

Läs mer

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015

Kommittédirektiv. Forskning och utveckling på försvarsområdet. Dir. 2015:103. Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Kommittédirektiv Forskning och utveckling på försvarsområdet Dir. 2015:103 Beslut vid regeringssammanträde den 29 oktober 2015 Sammanfattning En särskild utredare ska lämna förslag till inriktningen, omfattningen

Läs mer

Internrevisionens årsrapport

Internrevisionens årsrapport Internrevisionens årsrapport år 2009 Inledning Vårt mål är att internrevisionen ska vara en respekterad och oberoende resurs vars arbete präglas av objektivitet, integritet och opartiskhet. De granskningar

Läs mer

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun.

Ekonomipolicyn definierar principerna för hanteringen av ekonomistyrning och redovisning i Skövde kommun. Innehåll Inledning... 3 Syfte med ekonomipolicyn... 3 Ekonomi- och verksamhetsstyrning... 3 Anslagsbindningsnivå... 4 Kommunfullmäktige... 4 Kommunstyrelsen... 4 Nämnden... 5 Resultatenhet... 5 Balansräkningsenhet...

Läs mer

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007

Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 1(7) 2006-02-28 Dnr 2006-428 Till Regeringen Justitiedepartementet 103 33 STOCKHOLM Revisorsnämndens budgetunderlag för räkenskapsåret 2007 Revisorsnämnden (RN) överlämnar härmed budgetunderlag för räkenskapsåret

Läs mer

internationell strategi 1

internationell strategi 1 Internationell strategi internationell strategi 1 Internationell strategi Bakgrund Vi lever idag i ett globaliserat samhälle där ländernas gränser suddas ut. Fler reser, studerar eller bor i andra länder,

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut inom utgiftsområde 22 Kommunikationer Regeringsbeslut II 2-06-11 N/4796/SUBT Näringsdepartementet Statens väg- och transportforskningsinstitut Olaus Magnus väg 35 58195 Linköping Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens väg- och transportforskningsinstitut

Läs mer

Totalbudget för Lunds universitet 2015

Totalbudget för Lunds universitet 2015 BESLUT 1(6) 2015-02-13 Dnr V 2014/1698 Styrelsen Totalbudget för Lunds universitet 2015 Budgeterat resultat för 2015 är ett underskott på 336 mnkr fördelat på ett underskott inom utbildningen på 77 miljoner

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning med instruktion för Ekonomistyrningsverket; SFS 2010:1764 Utkom från trycket den 14 december 2010 utfärdad den 2 december 2010. Regeringen föreskriver följande. Uppgifter

Läs mer

Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos

Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos 2012-04-12 1 (6) Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Ekonomisk rapport mars 2012 med helårsprognos Beslutsunderlag Kompetens- och s skrivelse den 12 april 2012. Sammanfattning Utfallet till och med mars

Läs mer

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb!

Personalpolitiskt program. Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! Personalpolitiskt program Hos oss finns Sveriges viktigaste jobb! 1 Syfte med dokumentet I detta dokument beskrivs kommunens personalpolitik. Syftet med det personalpolitiska programmet är att tydliggöra

Läs mer

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet

12-23. 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI. Riktlinjer för budgetåret 2014 avseende statens bidrag till Stiftelsen Svenska Filminstitutet REGERINGEN Kulturdepartementet 12-23 Regeringsbeslut 63 2013-12-19 Ku2013/2079/MFI Stiftelsen Svenska Filminstitutet Box 271 26 102 52 Stockholm Ku2013/2461/RFS (delvis) Riktlinjer för budgetåret 2014

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens museer för världskultur

Regleringsbrev för budgetåret 2009 avseende Statens museer för världskultur Regeringsbeslut 21 Kulturdepartementet 2008-12-11 Ku2008/2172/SAM (delvis) Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 GÖTEBORG Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer för världskultur

Läs mer

U2009/406/G. Internationella programkontoret för utbildningsområdet Box Stockholm. 1 bilaga

U2009/406/G. Internationella programkontoret för utbildningsområdet Box Stockholm. 1 bilaga Regeringsbeslut II:9 2009-02-19 U2009/406/G Utbildningsdepartementet Internationella programkontoret för utbildningsområdet Box 22007 104 22 Stockholm Uppdrag till Internationella programkontoret för utbildningsområdet

Läs mer

Gott och blandat från ESV

Gott och blandat från ESV Gott och blandat från ESV Årsredovisningen för staten 2014 Intäkter av bidrag och oförbrukade bidrag Intäkter av bidrag vid U/H Miljoner kronor 2014 2013 2012 Totalt 18 007 17 308 15 764 Inomstatliga 9

Läs mer

Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos

Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos Andreas Augustsson 2012-03-09 1 (5) Kompetens- och arbetsmarknadsnämnden Ekonomisk rapport februari 2012 med helårsprognos Beslutsunderlag Förvaltningens skrivelse den 9 mars 2012. Sammanfattning Utfallet

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Riksutställningar

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Riksutställningar Regeringsbeslut 14 2015-12-10 Ku2015/02965/LS (delvis) Kulturdepartementet Riksutställningar Box 1033 62121Visby Regleringsbrev för budgetåret avseende Riksutställningar Riksdagen har beslutat om Riksutställningars

Läs mer

PERSONALPOLITISKT PROGRAM

PERSONALPOLITISKT PROGRAM PERSONALPOLITISKT PROGRAM Inledning Det kommunala uppdraget formas genom att politiken gör en tolkning av medborgarnas behov och omsätter sin tolkning till prioriteringar i mål- och budgetprocessen. Beslut

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 47 2011-12-15 Ku2011/1960/RFS(delvis) Kulturdepartementet Statens musikverk Box 16326 10326 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens musikverk Riksdagen har beslutat om

Läs mer

2009-12-21 Fi2008/3614, Fi2009/1655, Fi2009/2747, m.fl. Sebilaga1. Skatteverket Solna strandväg 10 17194SOLNA

2009-12-21 Fi2008/3614, Fi2009/1655, Fi2009/2747, m.fl. Sebilaga1. Skatteverket Solna strandväg 10 17194SOLNA Regeringsbeslut I 15 Finansdepartementet 2009-12-21 Fi2008/3614, Fi2009/1655, Fi2009/2747, m.fl. Sebilaga1 Skatteverket Solna strandväg 10 17194SOLNA Regleringsbrev för budgetåret avseende Skatteverket

Läs mer

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete

En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande av funktionshinderspolitiken en plan för utvecklingsarbete Datum: Dokumenttyp: 2016-08-31 Skrivelse Diarienr: Handläggare: 2016/0180 Tarja Birkoff 1 (5) Regeringen Socialdepartementet 103 33 Stockholm En effektiv och kunskapsbaserad myndighet för genomförande

Läs mer

Årsredovisning för år 2006. Verva, Verket för förvaltningsutveckling

Årsredovisning för år 2006. Verva, Verket för förvaltningsutveckling Årsredovisning för år 2006 Verva, Verket för förvaltningsutveckling 1 FÖRORD...5 2 FÖRVALTNINGSUTVECKLING...9 2.1 FÖRVALTNINGSUTVECKLING I SVERIGE OCH ANDRA LÄNDER...9 3 VERVA, VERKET FÖR FÖRVALTNINGSUTVECKLING...13

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Naturhistoriska riksmuseet

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Naturhistoriska riksmuseet Regeringsbeslut 29 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Naturhistoriska riksmuseet Box 50007 104 05 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Naturhistoriska riksmuseet Riksdagen

Läs mer

Utdrag. Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen

Utdrag. Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen Utdrag Protokoll IV:10 vid regeringssammanträde 2012-12-20 S2012/9080/ESA Socialdepartementet Forum för främjande av värdegrundsarbetet i statsförvaltningen 1 bilaga Regeringens beslut Regeringen beslutar

Läs mer

Utbildningskatalog hösten 2008. Utbildningar inom ekonomi, budget och styrning

Utbildningskatalog hösten 2008. Utbildningar inom ekonomi, budget och styrning Utbildningskatalog hösten 2008 Utbildningar inom ekonomi, budget och styrning , mål, målgrupp och innehåll i alla kursbeskrivningar Budgetprocessen i Regeringskansliet blir alltmer omfattande och innefattar

Läs mer

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap

Återrapportering. avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och beredskap 1 (6) Datum Diarienr 2015-4814 Utgåva Återrapportering avseende fortsatt arbete med jämställdhetsintegrering vid Myndigheten för samhällsskydd och beredskap samhällsskydd och

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Kronofogdemyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende Kronofogdemyndigheten Regeringsbeslut I 20 Finansdepartementet 2011-12-15 Fi2011/1615, Fi2011/5146 Kronofogdemyndigheten Box 1050 17221 SUNDBYBERG Regleringsbrev för budgetåret avseende Kronofogdemyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar

Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar 2013:3 Arbetslöshetskassornas eget kapital och finansiella placeringar Kartläggning initierad av IAF Rättssäkerhet och effektivitet i arbetslöshetsförsäkringen Dnr: 2012/673 Arbetslöshetskassornas eget

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Regeringsbeslut -06-12 N/3938/MK Näringsdepartementet Bolagsverket 851 81 SUNDSVALL Regleringsbrev för budgetåret avseende Bolagsverket inom utgiftsområde 24 Näringsliv Riksdagen har beslutat om Bolagsverkets

Läs mer

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy

Sahlgrenska Universitets sjukhuset. chefspolicy Sahlgrenska Universitets sjukhuset chefspolicy Reviderad 2002 Denna chefspolicy är ett av flera policydokument som finns som ett stöd för att leda arbetet inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den anger

Läs mer

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016

CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 CEMR Jämställdhetsdeklaration Handlingsplan för implementering 2014-2016 Beslut Kommunfullmäktige beslutade vid sammanträdet 2014-06-16 att anta följande handlingsplan för implementering av CEMR Jämställdhetsdeklaration

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens museer för världskultur

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Statens museer för världskultur Regeringsbeslut 26 Kulturdepartementet 2012-12-13 Ku2012/1309/KA Ku2012/1898/RFS (delvis) Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 GÖTEBORG Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Institutet för språk och folkminnen

Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Institutet för språk och folkminnen Regeringsbeslut 9-12-05 Ku/28/KA Kulturdepartementet Institutet för språk och folkminnen Box 135 75104 Uppsala Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen Riksdagen har beslutat

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. biblioteket

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Kungl. biblioteket Regeringsbeslut III:36 Utbildningsdepartementet 2016-12-20 U2016/04699/F U2016/05494/BS(delvis) U2016/05666/F Kungl. biblioteket Box 5039 102 41 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende Kungl.

Läs mer

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012

REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Internrevisionen Till styrelsen vid Göteborgs universitet Jan Sandvall 2012-02-20 Dnr V 2012/89 REVISIONSPLAN FÖR ÅR 2012 Styrelsesammanträde 2012-02-20, punkt 8 1 Inledning Internrevisionen vid Göteborgs

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende E-hälsomyndigheten

Regleringsbrev för budgetåret 2015 avseende E-hälsomyndigheten Regeringsbeslut III:23 2014-12-18 S2014/8929/SAM (delvis) Socialdepartementet E-hälsomyndigheten Ringvägen 100 118 60 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret avseende E-hälsomyndigheten Riksdagen har beslutat

Läs mer

Budgetunderlag För åren 2017, 2018 och 2019

Budgetunderlag För åren 2017, 2018 och 2019 Budgetunderlag För åren 2017, 2018 och 2019 Publikationen kan laddas ner som PDF från ESV:s webbplats esv.se. Datum: 2016-03-01 Dnr: 1.4-116/2016 Copyright: ESV Rapportansvarig: Joakim Lundgren INNEHÅLL

Läs mer

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering

Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering STRATEGI S2010:28 Dnr KUR 2010/1320 Strategi för Kulturrådets arbete med icke offentlig finansiering Bakgrund Sverige har på många områden en tätposition i Europa när det gäller kultur. Vi ligger i topp

Läs mer

Överenskommelse. innovationsupphandling

Överenskommelse. innovationsupphandling Överenskommelse mellan Konkurrensverket och VINNOVA om innovationsupphandling 2014-05-27 1 (6) Inledning Konkurrensverket och VINNOVA har uppdrag och verksamhetsområden som är viktiga för innovationsupphandling.

Läs mer

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176

Policy för EU- och internationellt arbete. Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Policy för EU- och internationellt arbete Antagen av kommunfullmäktige den 25 augusti 2016, 176 Inledning Vi lever i en allt mer globaliserad värld där människor reser, handlar, semestrar och arbetar i

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Institutet för språk och folkminnen. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren

Regleringsbrev för budgetåret 2008 avseende Institutet för språk och folkminnen. Politikområde Verksamhetsområde Verksamhetsgren Regeringsbeslut 8 Kulturdepartementet 2007-12-13 Ku2007/3443/SAM (delvis) Institutet för språk och folkminnen Box 135 751 04 UPPSALA Regleringsbrev för budgetåret avseende Institutet för språk och folkminnen

Läs mer

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04

Budgetunderlag 2016 2018 för. Upphandlingsmyndigheten. Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Dnr Fi S 2014:19/2015/9 2015-03-04 Utredningen om inrättande av Upphandlingsmyndigheten S 2014:19 Budgetunderlag 2016 2018 för Upphandlingsmyndigheten I enlighet med förordning (2000:605) om årsredovisning

Läs mer

Tjänsteskrivelse Informationsärende: överenskommelse mellan staten och SKL om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå

Tjänsteskrivelse Informationsärende: överenskommelse mellan staten och SKL om att stärka arbetet med mänskliga rättigheter på kommunal nivå VALLENTUNA KOMMUN TJÄNSTESKRIVELSE KOMMUNLEDNINGSKONTORET 2014-06-19 DNR KS 2014.230 EMELIE HALLIN SID 1/2 UTREDARE 08-58785203 EMELIE.HALLIN@VALLENTUNA.SE KOMMUNSTYRELSEN Tjänsteskrivelse Informationsärende:

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens musikverk

Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende Statens musikverk Regeringsbeslut 30 Kulturdepartementet 2015-12-17 Ku2015/02264/KI, Ku2015/02276/KI, Ku2015/02624/KI, m.fl. Se bilaga 1 Statens musikverk Box 16326 103 26 Stockholm Regleringsbrev för budgetåret 2016 avseende

Läs mer

Vägen till självförsörjning

Vägen till självförsörjning Monica Gullin projektledare Thomas Franzén chef ARE Ansökan Gällande ansökan om medel från Samordningsförbundet för att tillämpa föreslagen modell för identifierad målgrupp inom Torsås kommun. Vägen till

Läs mer

Granskning av delårsrapport

Granskning av delårsrapport Revisionsrapport Granskning av delårsrapport 2012-08-31 Smedjebackens kommun Malin Liljeblad Godkänd revisor Fredrik Winter Revisor Oktober 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattande bedömning 1 2 Inledning

Läs mer

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter

Revisionsrapport. Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004. 1 Sammanfattning. 2 Avyttring av verksamheter Revisionsrapport Kungliga Musikhögskolan i Stockholm Box 27711 115 91 Stockholm Datum Dnr 2005-03-23 32-2004-0511 Kungliga Musikhögskolans årsredovisning 2004 Riksrevisionen har som ett led i den årliga

Läs mer

Budgetunderlag för budgetåren 2013 2015 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF)

Budgetunderlag för budgetåren 2013 2015 för Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (IAF) 2012-02-28 1 (13) Kopia till: Arbetsgivarverket Ekonomistyrningsverket Finansdepartementet Riksdagens utredningstjänst Riksrevisionen Statskontoret Regeringskansliet Arbetsmarknadsdepartementet 103 33

Läs mer

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282

Revisionsrapport. Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003. 1. Sammanfattning. 2. För lågt belopp har avräknats mot anslag 2004-04-02 32-2003-0282 Revisionsrapport Högskolan i Halmstad Box 823 301 18 HALMSTAD Datum Dnr 2004-04-02 32-2003-0282 Högskolans i Halmstad årsredovisning 2003 Riksrevisionen har granskat Högskolans i Halmstad (högskolan) årsredovisning,

Läs mer

Delårsrapport för januari juni 2014

Delårsrapport för januari juni 2014 Stockholm, 2014-08-15 Delårsrapport för januari juni 2014 Ekonomiskt resultat och prognos 2013 uppvisade KTH ett betydligt lägre resultat än de fem föregående årens stora positiva resultat, kapitalförändringen

Läs mer

Delårsrapport

Delårsrapport aåê=mrjqvmnjnmm Delårsrapport 2005-06-30 2005-08-11 = 2 av 6 Väsentlig information Inom ramen för Finansinspektionens kompetensväxlingsprogram ersätts succesivt de som lämnat myndigheten och genom nyrekryteringen

Läs mer

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117

Kommittédirektiv. Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration. Dir. 2010:117 Kommittédirektiv Ett myndighetsgemensamt servicecenter för en effektivare statlig administration Dir. 2010:117 Beslut vid regeringssammanträde den 4 november 2010 Sammanfattning För att öka effektiviteten

Läs mer

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008.

Översyn av nämndens hantering av föreningsbidrag, revidering riktlinjer Bidrag till föreningar med särskild social inriktning, 18 juni 2008. sid 1 (5) ARBETSMARKNADS- OCH SOCIALFÖRVALTNINGEN Staben Ekonomi Tjänsteyttrande 2013-09-04 Bengt Palo, 054-5405215 bengt.palo@karlstad.se Till arbetsmarknads- och socialnämnden Översyn av nämndens hantering

Läs mer

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål

HR-strategi. Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål HR-strategi Personalstrategi för arbetet med medarbetare och organisation för att nå verksamhetens mål Policy, riktlinjer och HR-processer För att förtydliga och förenkla arbetet för chefer, medarbetare

Läs mer

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef

Chef i Mjölby kommun KS/2016:172. Dokumentansvarig: Personalchef Chef i Mjölby kommun KS/2016:172 Dokumentansvarig: Personalchef Inledning Att vara chef är ett av de viktigaste uppdragen i Mjölby kommun. Uppdraget är utmanande och stimulerande, med fokus på att nå goda

Läs mer

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN

REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN REGLEMENTE FÖR INTERN KONTROLL I YSTADS KOMMUN Syfte med reglementet 1 Syfte Detta reglemente syftar till att säkerställa att kommunstyrelsen, nämnder och bolagsstyrelser upprätthåller en tillfredsställande

Läs mer

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012

Revisionsrapport. Räddningstjänsten Östra Blekinge. Granskning av årsredovisning 2011. Yvonne Lundin. Mars 2012 Revisionsrapport Granskning av årsredovisning 2011 Yvonne Lundin Räddningstjänsten Östra Blekinge Mars 2012 Innehållsförteckning 1 Sammanfattning 1 2 Inledning 1 2.1 Bakgrund 1 2.2 Revisionsfråga och metod

Läs mer

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1

Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler. Borås Stads. Personalpolitiskt program. Personalpolitiskt program 1 Strategi» Program Plan Policy Riktlinjer Regler Borås Stads Personalpolitiskt program Personalpolitiskt program 1 Borås Stads styrdokument» Aktiverande strategi avgörande vägval för att nå målen för Borås

Läs mer

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument

Skolplanen. Uppdrag. kommunalt styrdokument Skolplan 2009 2 Skolplanen kommunalt styrdokument Enligt skollagen ska det i varje kommun finnas en skolplan som visar hur kommunens skolverksamhet ska formas och utvecklas. Av skolplanen ska framgå hur

Läs mer

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera

2012-10-25. Statsrådsberedningen. Kommunikationspolicy för Regeringskansliet. Inledning. Därför ska Regeringskansliet kommunicera 2012-10-25 Statsrådsberedningen Förvaltningschefens kansli Kommunikationspolicy för Regeringskansliet Inledning Denna policy riktar sig till medarbetarna i Regeringskansliet och är vägledande i det dagliga

Läs mer

Kompetensfo rso rjningsplan

Kompetensfo rso rjningsplan Sida: 1 av 7 Kompetensfo rso rjningsplan Arbetsförmedlingens utmaningar inom kompetensförsörjning under 2016. Sida: 2 av 7 Innehåll Inledning... 3 Syfte... 3 Långsiktig kompetensförsörjning... 3 Utmaningar

Läs mer

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län

Aktivitetplan år Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Bilaga 1. Aktivitetplan år 2016. Fastighetsnätverket för energi- och miljöfrågor i Örebro län Aktivitet Budget/ år Period A. Administration av nätverk Administration, planering av aktiviteter, samordning

Läs mer

Arkivbeskrivning för Statskontoret

Arkivbeskrivning för Statskontoret ARKIVBESKRIVNING 1.1 1 (5) för Statskontoret Denna arkivbeskrivning tar upp perioden efter 2006-01-01. För tidigare perioder se 1.0 (2013-09-04). Statskontorets verksamhet Statskontorets uppgifter redovisas

Läs mer

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens museer för världskultur

Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Statens museer för världskultur Regeringsbeslut 30 2016-12-14 Ku2016/02761/LS (delvis) Kulturdepartementet Statens museer för världskultur Box 5306 402 27 Göteborg Regleringsbrev för budgetåret avseende Statens museer för världskultur

Läs mer

Insatser för att förebygga spelberoende(ram)

Insatser för att förebygga spelberoende(ram) Regeringsbeslut II:7 2011-12-20 S2011/11229/VS(delvis) Socialdepartementet Kammarkollegiet Box 2218 10315 STOCKHOLM Regleringsbrev för budgetåret 2012 avseende anslag 2:6 Riksdagen har beslutat om och

Läs mer