1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "1 INLEDNING 1.1 Projektets namn. 1.2 Projektidé"

Transkript

1 PROJEKTPLAN FÖR PROJEKT INOM LEADER BERGSLAGEN Projektplanen ska bifogas blanketten Ansökan om projektstöd inom Leader som ni hittar på under Ansöka. Ni kan alltid kontakta för att få hjälp med projektplan och budget. De flesta kommuner hjälper också till. 1 INLEDNING 1.1 Projektets namn Vad heter ert projekt? Namnet kommer att synas i beslut, databaser och information både lokalt, nationellt och internationellt. Det är bra om namnet ger en ledtråd till vad ni jobbar med i projektet. Ett bra exempel är Bo och trivs i Dalarna. Ett sämre exempel är Vår utvecklingsidé. Operation Hallix när gräsrötterna gror 1.2 Projektidé Här svarar ni på frågorna Vad, Hur och Varför. Vad är det för något ni vill genomföra, åtgärda eller testa? Varför vill ni genomföra projektet? Hur tänker ni göra det? Beskriv ert utvecklingsprojekt kort! Beskriv bakgrunden och vad det är ni vill lösa tillsammans genom att arbeta i Leader-projekt. Detta är en projektansökan för Operation Hallix när gräsrötterna gror som är en metodutveckling för att driva frågor med ett underifrånperspektiv och samtidigt ge möjlighet att ekonomisera gemensam verksamhet. Detta med mottot Summan av delarna tillsammans skall alltid bli större än summan av delarna var för sig. Varje förening har i sig aktiva medlemmar. Dessa besitter kunskaper, erfarenheter och kontakter. Det är inte självklart att dessa motsvarar föreningens behov för att utvecklas. I samverkan mellan flera föreningar kan kunskaper, erfarenheter och kontakter mångdubbelt öka möjligheterna till föreningsutveckling. I projektet Operation Hallix strävar föreningarna efter att nå målet; Summan av delarna är mer än delarna var för sig. Första steget är att genomföra en SWOT-analys bland intresserade föreningar. Detta ger projektet en bra bild av nuläget. 1

2 SWOT-analysen innehåller minst tre dimensioner; Den föreningsinterna, förbättra föreningens möjligheter att nå målen inom ramen för nuvarande resurser Den samhälleliga, där föreningarna bör vara en aktör som bidrar till att skapa ett gemensamt bättre samhälle. Detta skulle kunna innebära ett ökat ansvarstagande för rehabilitering, arbetsmarknads-åtgärder, föreningsdrivna idrottsanläggningar Den affärsdrivande, där föreningarna med gemensamma resurser kan bli en aktör inom besöksnäringen med cuper, läger osv. Därmed bidrar föreningarna till det lokala näringslivet Utifrån föreningarnas SWOT-analyser skapas och förankras en gemensam utvecklingsplan. Denna projektansökan skall ses som en förstudie och möjliggörare för en metodutveckling där vi i den fjärde planeringsnivån ges möjlighet att utvecklas till att bli samhällsentreprenörer. Där vi kan sätta mätbara mål på våra mervärden 1.3 Horisontella mål Beskriv hur ert projekt kommer att arbeta med kvinnors och mäns lika möjlighet att nyttja och påverka projektet, hur personer med utländsk bakgrund involveras samt hur ni arbetar för att engagera ungdomar. Redogör också för vilken påverkan projektet kommer att ha på natur, klimat och landskapet. Projektet är öppen för alla att vara delaktig i: man som kvinna, kille eller tjej eller svart eller vit se bifogad bilaga. Vårt arbete kommer att utgå från att arbeta så klimatsmart som möjligt i form av samåkning till möten etc. Vi kommer även att beakta miljö och klimat där projektets arbete ger tillfälle till detta i övrigt är projektet neutralt i dessa frågor. 2

3 1.4 Erfarenheter från tidigare projekt Har ni själva eller någon annan genomfört något sånt här tidigare? Vad skulle ni i så fall göra likadant och vad skulle ni göra annorlunda? Ett tips är att titta på https://www.jordbruksverket.se under E-tjänster och välj Landsbygdsprojekt. Där finns alla projekt som genomförs inom ramen för landsbygdsprogrammet , och kan få många bra tips inför ert projekt. Det finnes stor erfarenhet av att driva projekt hos projektägaren och projektledaren. Därför kommer kvalitetssäkringen att bestå av god dokumentation och administration. Detta för att kunna belysa metodutvecklingen på ett sådant sätt den kan spridas och appliceras på andra verksamheter i förlängningen 1.5 Geografiskt verksamhetsområde Var kommer projektet att genomföras, och var kommer resultatet att hamna? Förstudieprojektet kommer att skapa en modell i Lindesbergs kommun med målsättningen att spridas i Bergslagen, regionalt samt nationellt 2 SAMVERKAN I PARTNERSKAP Vilka ska genomföra projektet? Ange namn på de föreningar, företag och andra organisationer som medverkar till att genomföra projektet. Ange också en kontaktperson för varje förening, företag och organisation. Beskriv också vad de olika föreningarna, företagen och organisationerna ska göra i projektet. Vem är kontaktperson för hela projektet, finns det en projektledare, och vem ska sköta ekonomin och alla papper? Dessa personer ska kunna svara på frågor, delta i utbildningar och presentera projektet i olika sammanhang. Observera att en ensam organisation inte kan söka stöd hos. Man måste vara flera. Ishockey: Lindlövens IF Peter Larsson Fotboll: IFK Lindesberg/Fotboll Pär Eriksson Fler föreningar kommer att identifieras under projekttiden då dessa i skrivande stund formellt hanterar frågan i sina föreningar 3

4 3 SYFTE OCH MÅLGRUPP Vilket är det huvudsakliga syftet med ert projekt? Finns det flera syften? Hur ser målgruppen ut? Hur har ni förankrat projektet hos målgruppen? Är målgruppen aktiv och medverkar i projektet? Hur? Förstudien är till för att skapa förutsättningar för att testa metoden i verkligheten. Det vill säga förankra och synkronisera möjligheter till gemensam aktion och verksamhet 4 PROJEKTETS MÅLSÄTTNING OCH PLANERADE RESULTAT 4.1 Mål Vad är det långsiktiga målet med ert projekt? Att överleva? Bättre ekonomi? Bättre verksamhet? Fler aktiva i förening? Finns det mål som går att mäta eller räkna? Till exempel antal fotbollsläger eller antal turister. Beskriv vad som ska uppnås inom projektet, men nämn också sådant som kan ske utanför ert projekt. Förstudien bör påvisa de möjligheter som kan uppstå i form av demokratisk påverkansgrad, attraktion för ekonomisering av verksamhet, marknadsföring, möjlighet att skapa större evenemang, delaktighet i samhällsutveckling och rehabilitering samt ge möjlighet till att hela det funktionella området kan utvecklas från ett underifrånperspektiv. 4.2 Utveckling i Bergslagen Vi vill gärna att våra projekt kan bidra till utvecklingen i hela vårt Leader-område. Hur ser just ert projekt ut? Ser ni själva några möjligheter i ert projekt som fler inom kan ha nytta av, eller kanske utveckla vidare? Vi ser att målet i det resultat som vi förväntar oss av förstudien kommer att stärkas desto mer det kan appliceras på fler verksamheter runt om i hela Sverige. När sedan metoden kan testköras i verkligheten skall detta resultat skapa en implementerings vilja hos det festa organisationer och funktionella områden 4

5 4.3 Arbetstillfällen och nya företag Kommer ert projekt att kunna leda till några nya verksamheter, jobb eller företag? Inom vilka områden ser ni den utvecklingspotentialen? Kontakta gärna s kansli om du vill diskutera formuleringar eller annat. Målet är att i genomförandefasen skall minst ett bolag (gemensamhetsbolag, ekonomisk förening eller socialtföretag) skapas för att vara den ekonomiserande motorn som ger kreativa arbetstillfällen i rehabiliterande miljöer 5 GENOMFÖRANDEPLAN MED TIDSPLAN Vad ska genomföras i projektet, i vilken ordning och när? Vad börjar ni med och när ska hela projektet vara slut? Tidplanen behöver inte beskrivas dag för dag, men vi måste kunna följa projektets genomförande. Tänk på att det även tar tid att avsluta och redovisa projektet. Denna förstudie är ett fot arbetande projekt som startar när det fått bifall på projektansökan och därefter pågå i tre månader för en snabb slutredovisning för att därefter övergå i en genomförande fas där även en spridning av resultatet skall ingå. Det vill säga att i förstudiens mål och syfte skall det även ingå att skriva och rigga ett projekt för genomförande fasen. 6 FORTSÄTTNING EFTER PROJEKTET 6.1 Varaktighet fortsatt verksamhet och drift Vad kommer ert projekt att lämna efter sig? Utifrån just ert projekt finns det något som behöver drivas vidare efter ert projekt? Hur ser ni framför er den fortsatta driften av det som projektet ska åstadkomma? Om ni gör investeringar i projektet vem tar hand om dem efter att projektet är slut? Denna förstudie är ett fotarbetande projekt som startar när det fått bifall på projektansökan och därefter pågå i tre månader för en snabb slutredovisning för att därefter övergå i en genomförande fas där även en spridning av resultatet skall ingå. Det vill säga att i förstudiens mål och syfte skall det även ingå att skriva och rigga ett projekt för genomförande fasen. 5

6 6.2 Plan för hur ni ska sprida resultatet Hur ska ni dokumentera projektet? Webbsida, projektbok, film? Hur ska era erfarenheter spridas till andra som vill ta del av ert projekt? Projektet kommer att dokumenteras och administreras för att ligga som grund för genomförande fasen. För att få möjlighet att genomföra denna ligger det i vårt intresse att få hög spridningseffekt bland framtida användare och finansiärer och ett av verktygen för detta är konstruktiv organisation för att sticka ut och bryta igenom mediebruset på bred front. 7 KOSTNADER Hur mycket kommer ert projekt att kosta? Detta är självklart viktigt att ni vet, så att ni kan ansöka om rätt summa pengar till ert projekt. I budgeten skiljer vi på kontanta pengar å ena sidan och sådant som innebär gåvor eller andra insatser som ni inte betalar för å andra sidan. Den summa ni söker i stöd kan aldrig vara högre än de kontanta kostnaderna. 7.1 Kontanta kostnader Beskrivning Belopp Löner Inklusive arbetsgivaravgifter och sociala Investeringar Övriga kostnader Reseersättning Skattefria delen a 18,50 per mil 6000 Hyra av lokal, en serie möten 3000 Kaffe etc vid möten 1000 Data/telefoni/porto 5000 Tryckning av slutrapport 1000 Inspiratör

7 Förklaring till kontanta kostnader: Löner: Här står bara anställd personal. Konsulter eller företag som utför ett arbete som de skickar en faktura på ska inte stå under löner, utan istället Övriga kostnader. Däremot ska arbetsgivaravgifter stå med under lön. Investeringar: Alla större inköp som ska leva kvar betraktas som investeringar. Det kan handla om hus, utrustning och datorer. Ni måste kunna tala om vad som händer med investeringen efter projektets slut, och investeringarna måste finnas kvar och användas till samma sak i minst fem år. Övriga kostnader: Allt som inte är lön och inte är investeringar är övriga kostnader! Här lägger ni alla kostnader för fikabröd, lokalhyror, broschyrer, studieresor, skyltar, tidningsannonser mm. 7.2 Resurser (sådant ni inte betalar för) Beskrivning Belopp Ideellt arbete Svårt att göra en bedömning men ca 500 timmar a 175: Ideella resurser Offentliga resurser Egen lokal, dator etc Tjänstemän i form av bollplank Förklaring till resurser: Ideellt arbete: Försök räkna ut hur mycket ni kommer att arbeta ideellt i projektet. Både er egen och andras tid får räknas in, så länge man arbetar i projektet. Får ni exempelvis hjälp av en snickare utan att han eller hon tar betalt för sitt arbete räknas även den tiden som ideellt arbete. En ideell timma värderas till 175 kronor för vuxna personer. Ideella resurser: Här ligger till exempel lokaler som ni får låna kostnadsfritt och material som ni inte behöver betala något för. Tänk dock på att ni måste kunna visa vad materialet skulle ha kostat, om ni skulle ha betalat det. Offentliga resurser: Detta är nästan samma sak som Ideellt arbete, med den skillnaden att den som utför arbetet är anställd inom offentlig sektor, till exempel kommunen. Till exempel kommunens turistchef eller personal inom arbetsförmedlingen. Det är viktigt att skilja offentliga resurser från andra resurser. 7

8 7.3Att klara ekonomin under projektets gång Eftersom stödet betalas ut i efterhand, mot redovisade kostnader, är det viktigt att ni i projektgruppen pratar igenom hur ni ska klara av att betala allting under tiden som ni genomför projektet. Beskriv vad ni har kommit fram till! Om förskott på halva summan det vill säga 25,000:- är möjlig skulle detta underlätta likviditeten i övrigt kommer det att finansieras av att föreningen Lindlövens kassa används som bank för att möjliggöra projektets genomförande. 7.4 Vanliga frågor om budget Moms: Om projektägaren redovisar moms till Skatteverket ska kostnaderna anges exklusive moms. De flesta föreningar redovisar inte moms och ska därmed ange kostnaderna inklusive moms. Offerter: Om ni gör investeringar i projektet ska det finnas offerter från minst två olika leverantörer. Tidrapporter: Alla som utför arbete i projektet, oavsett om det är lön eller ideellt arbete, ska redovisa sin tid på tidrapporter. Mallar för tidrapporter finns på Ersättningsinköp: Ni får inte söka stöd för att ersätta något ni redan har, till exempel byta tak eller värmesystem, eller byta ut något som är utslitet. Redovisning: Alla kostnader ska kunna redovisas med fakturakopior eller kvitton innan ni får ut era pengar. Ni måste också kunna visa att fakturan är betald från ert konto. När det gäller resurser som ni inte har betalat för måste ni kunna visa vad det är värt. Alla projekt erbjuds en utbildning som handlar om redovisning av projekt. hjälper också till så att er redovisning blir så bra som möjligt. När får vi pengarna? Alla stödpengar betalas ut i efterskott, dvs när ni har redovisat projektets fakturor, kvitton, tidrapporter mm. 8 FINANSIERING När ni har räknat ut era kostnader och vet vad projektet kommer att kosta ska ni också visa hur projektet ska finansieras. Även finansieringen är uppdelad på kontant respektive icke kontant finansiering. Summan kontanta kostnader och summan kontant finansiering måste vara lika stora. 8

9 8.1 Kontant finansiering Finansiär Belopp Förtydligande kontant finansiering: Här skriver ni det belopp som betalas in till ert projekt. Ställ upp finansiärerna var och en för sig, så att det är tydligt vem som ska betala hur mycket pengar till projektet. Till exempel Ansökt projektstöd från 1000 kronor Fotbollföreningen 1000 kronor Kommunen 1000 kronor Svenssons plåt och svets AB 1000 kronor Vår egen förening 1000 kronor Inträden vid föreställningen eller showen 1000 kronor Gåva från faster Doris 1000 kronor 8.2 Resurser (sådant ni inte betalar för) Här fyller ni i samma underlag som under rubriken 7.2 Beskrivning Belopp Ideellt arbete 500 timmar a 175: Ideella resurser Offentliga resurser 9 ÖVRIGA KOMMENTARER 9

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28

Handbok. för projekt inom Leader 2009-09-28 Handbok för projekt inom Leader 2009-09-28 GENOMFÖRANDE... 2 LEADERPROJEKT... 2 TYDLIG AVGRÄNSNING GENTEMOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 2 LÅNGSIKTIGHET... 2 ANVÄNDNING AV EU- OCH LEADERLOGOTYP... 3 REDOVISNING

Läs mer

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader

Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Anvisning till ansökan om projektstöd inom Leader Ett stöd inom landsbygdsprogrammet 2007 2013 www.jordbruksverket.se Vem ska använda blanketten? Den här blanketten ska ni använda om ni har en idé som

Läs mer

Företagsstöd och projektstöd

Företagsstöd och projektstöd Företagsstöd och projektstöd möjligheter på landsbygden Det finns stöd för dig som vill vara med och utveckla landsbygden. Här få du hjälp att välja vilket stöd du kan söka. Företagsstöd och projektstöd

Läs mer

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020

Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Handbok för projekt inom Botnia-Atlantica 2014 2020 Information och handledning för projekt under utformning samt för pågående projekt inom Botnia-Atlanticaprogrammet Gränsöverskridande samarbete över

Läs mer

Handbok för projekt inom Leader

Handbok för projekt inom Leader Projekthandbok Handbok för projekt inom Leader Företags- och landsbygdsutvecklingsenheten 2008-12-22 Referenser Johan Fors Anne-Charlotte Franzén Handbok för projekt inom Leader 2009-01-19 GENOMFÖRANDE...

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till Vi Unga-föreningen.

Läs mer

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader

2011-05-26. Handbok. för projekt inom Leader 2011-05-26 Handbok för projekt inom Leader 1 INNEHÅLLSFÖRTECKNING GENOMFÖRANDE... 3 LEADERPROJEKT... 3 TYDLIG AVGRÄNSNING MOT BEFINTLIG VERKSAMHET... 3 DELAKTIGHET OCH ANSVAR I PROJEKTET... 3 FÖRÄNDRINGAR

Läs mer

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT

SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT SLUTRAPPORT FÖR PROJEKT 1 INLEDNING 1.1 Allmänna uppgifter Datum: 2012-07-02 Projekttid: 2010-07-15 2012-06-30 Stödmottagare (organisation): Nora Utveckling AB Projektnamn: BergslagsTramp Journalnummer:

Läs mer

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande

Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Lyckas med EU-projekt! - praktiska tips inför ansökan och genomförande Sensus Studieförbund Stockholm-Gotland och BirCon AB. Författare Daniel Birnik, Anders Johnsson. Redaktör och formgivare Peter PC

Läs mer

Handbok i Social redovisning

Handbok i Social redovisning Handbok i Social redovisning För Sociala arbetskooperativ Huvudförfattare Urban Norberg Projektledare och bollplank Eva Carlsson och Klas Sundström Denna handbok är utgiven av SKOOPI (sociala arbetskooperativens

Läs mer

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter

Axxess-metoden. Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter Axxess-metoden Ett sätt att inkludera nyanlända tjejer i fritidsaktiviteter AxxessUmeå Vad är fritid? Alla har sin egen definition men en kan säga att det är den tid om inte upptas av skola/jobb, sömn,

Läs mer

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt

Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt Lathund för projektbidrag Svenska FN-förbundets projektbidrag till FN-föreningar och FN-distrikt INNEHÅLL 1. Att vara aktiv i en styrelse 2. Instruktioner till bidragsansökan 3. Instruktioner för bidragsredovisning

Läs mer

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN

DISTRIKTSSTYRELSEGUIDEN November December Januari * Ordförandekonferens * Föreningsårsmöten * Bokslut & revision Februari * Föreningsårsmöten * Medlemsrapportering klar 28 februari * Planeringskonferens * Bokslut & revision *

Läs mer

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen

FÖRENINGSPÄRMEN. Er guide till arbetet i föreningen FÖRENSPÄRMEN Er guide till arbetet i föreningen Förord Det ni håller i är Vi Ungas föreningspärm. Föreningspärmen är skriven för att finnas som ett stöd och som en uppslagsbok till er Vi Unga-förening.

Läs mer

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling

VÄRT EN RESA... Kraftprocessen. En vägvisare i destinationsutveckling VÄRT EN RESA... Kraftprocessen En vägvisare i destinationsutveckling Innehåll Världens största näring fortsätter att växa...3 Vad är en destination egentligen?...4 Vilka är turismens verkliga effekter?...6

Läs mer

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden

Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Europeiska återvändandefonden Fondhjälpredan Återvändandefonden, version 10.0 2013-04-23 Diarienummer: 111-2008-36009 Foto: Ida Ling Flanagan Fondhjälpredan Återvändandefonden innehållsförteckning

Läs mer

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden

Information Vägledning Utbildning. Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Information Vägledning Utbildning Om att införa tillgänglighet i projekt inom Europeiska socialfonden Innehåll Inledning...3 Arbetssätt och krav på kunskaper hos projektstödjare...3 Information...4 Vägledning...4

Läs mer

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden

Projektstöd för utveckling av bredband på landsbygden Allmän information om bredbandsstödet - Jordbruksverket Sida 1 av 4 Du är här: Startsida Stöd Företags- och projektstöd Projektstöd 2014 Bredband Allmän information om bredbandsstödet Den här sidan är

Läs mer

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget

Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget Handledning till Ansökan Urban II Göteborg och Sammanställning av kostnadsbudget (Fjärde reviderade versionen april 2005) Detta är en handledning till ansökningsblanketten för URBAN II Göteborg. Läs noga

Läs mer

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas

Projektledarens uppdrag Projektmöten Projektet avslutas INLEDNING Målgrupp och användningsområde 1. SAMMANFATTNING AV ETT PROJEKTS OLIKA FASER Viktiga begrepp 2. IDÉ- OCH PROBLEMIDENTIFIERING 3. FÖRSTUDIE 4. UPPDRAGSFASEN Uppdragsgivare Bakgrund Syfte Mål Avgränsningar

Läs mer

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP

distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP distriktsmaterial DEMOKRATI & EKONOMI STÖD TILL KLUBBAR & KOMMUNER AKTIVA & FÖRTROENDEVALDA ARBETSGIVARSKAP innehåll 4 Stöd till klubbar och kommuner DEL 1 5 Organisera ert stöd 7 Nyckelpersoner DEL 2

Läs mer

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31

Lättläst om. Sociala företag. 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Lättläst om Sociala företag 14-1037_bok_socialafo retag_laẗtla st_final.indd 1 2014-11-10 06:31 Visionen för projekt Östgötamodellen arbete för alla Rapporten som du nu läser handlar om arbetsintegrerande

Läs mer

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet

Handbok för. En snabb slant. Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Handbok för En snabb slant Tips för dig som vill söka eller redan har fått stipendiet Innehållsförteckning Om en snabb slant 3 Vem kan söka en snabb slant? 3 Vad kan du söka för? 3 Hur du söker e-tjänsten

Läs mer

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet?

Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Vill du vara med och DESIGNA DIN FRAMTID och ge andra samma möjlighet? Den här handboken är ett PEPP-PAKET som inspirerar och guidar dig från början till slut! PEPP-PAKETET innehåller Introduktion... 3

Läs mer

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter

Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Hindrande och underlättande faktorer vid rekrytering av personer med funktionsnedsättning i offentliga verksamheter Rapporten är skriven av Emelie Rydberg, projektledare för De Offentliga Arbetsgivarnas

Läs mer

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader

Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Anvisning till blanketten Ansökan utbetalning projektstöd inom Leader Vem ska använda blanketten? Den här blanketten är till för dig som ska ansöka om utbetalning av projektstöd inom Leader. Kontakta gärna

Läs mer

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden

Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden PK 2010-6 rev. 120416 Information om slutrapportering av genomförandeprojekt inom Socialfonden Varje genomförandeprojekt ska slutrapporteras till Svenska ESF-rådet senast vid sista ansökan om utbetalning.

Läs mer

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier

Vägledning Grundtvig 2013. Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier Vägledning Grundtvig 2013 Partnerskap Förberedande besök Kontaktseminarier 1 Innehållsförteckning till Vägledning för ansökare inom Grundtvig I. Första steget till internationellt samarbete s. 4 1. Hur

Läs mer

14 sätt att jobba jämt!

14 sätt att jobba jämt! 14 sätt att jobba jämt! ESF Jämt Inledning Processtöd i jämställdhetsintegrering - ESF Jämt är ett nationellt projekt som ägs av Länsstyrelsen i Örebro län och drivs av samtliga 21 Länsstyrelser tillsammans.

Läs mer

Kapitalförsörjning till sociala företag

Kapitalförsörjning till sociala företag Kapitalförsörjning till sociala företag Innehåll Förord 1 1 Sammanfattning 2 1.1 Socialt företagande vidgar arbetsmarknaden 3 1.2 Kapitalförsörjning 4 2 Social ekonomi och sociala företag 6 3 Finansiering

Läs mer