Anvisningar för den som äger en cistern för eldningsolja om att placera och låta granska en oljecistern samt ta den ur bruk

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för den som äger en cistern för eldningsolja om att placera och låta granska en oljecistern samt ta den ur bruk"

Transkript

1 LOJO STAD ANVISNING FÖR KLIENTER Stadsplaneringscentret Miljöenheten PB LOJO Anvisningar för den som äger en cistern för eldningsolja om att placera och låta granska en oljecistern samt ta den ur bruk

2 1. Placering av oljecistern och utrustning De miljöskyddsföreskrifter som stadsfullmäktige i Lojo godkände den 24 september 2003 i 79 och som trädde i kraft den 1 januari 2004, förpliktigar till att förvara olja och andra kemikalier så att utsläpp i jordmånen och vidare i grundvattnet förhindras i händelse av läckage. På en cistern där olja förvaras ska anges vad cisternen innehåller. Oljecisternerna och skyddsbassängerna ska placeras så att skicket kan konstateras utan hinder och eventuella läckage konstateras snabbt. Cisternernas och skyddsbassängernas skick ska kontrolleras regelbundet. 1.1 Förvaring på grundvattenområde I miljöskyddsföreskrifterna förbjuds placering av nya oljecisterner och rörsystem under marken på grundvattenområde. Nya cisterner ska förses med ändamålsenliga övervaknings- och alarmapparater. Bränslet från nya oljecisterner ska ledas till brännaren med ett enrörssystem eller teknik av motsvarande standard för att miljöriskerna ska minimeras. På grundvattenområde kan cisternen placeras under markytan i källarutrymmen i en byggnad, förutsatt att kraven på förvaring inomhus uppfylls: Förvaringsplatsen har tätt golv och är försedd med trösklar eller golvlutning samt saknar avlopp, eller cisternen är dubbelmantlad eller försedd med separat skyddsbassäng. Cisternens skick ska kunna kontrolleras utifrån. Nya cisterner på mer än 1 m 3 som är under markytan ska alltid utrustas med minst 100-procentig skyddsbassäng. Utomhus på grundvattenområde ska oljan förvaras i dubbelmantlad cistern eller så att oljecisternen är placerad ovan jord i en skyddsbassäng med tak och kanter samt tätad yta. Skyddsbassängens volym ska vara minst 100 procent av cisternernas volym. 1.2 Förvaring utanför grundvattenområde Rekommendationen är att cisternen för eldningsolja placeras under markytan bara om det inte av säkerhetsskäl är möjligt att placera den ovanför markytan. Utomhus ska eldningsoljan förvaras i en dubbelmantlad cistern eller i en takförsedd skyddsbassäng med kanter och tätad yta. Skyddsbassängens volym ska vara minst 100 procent av den största cisternens volym. Inomhus ska eldningsoljan förvaras i ett utrymme med tätt golv, som är försett med trösklar eller golvlutning samt saknar avlopp, i en dubbelmantlad cistern eller i en separat skyddsbassäng. I händelse av läckage ska eldningsoljan vara förhindrad att rinna ut i avloppet eller i jordmånen och cisternens skick ska kunna kontrolleras utifrån. 1.3 Bestämmelse om övergångsperiod Enligt övergångsbestämmelserna i miljöskyddsföreskrifterna ska oljecisterner på grundvattenområde uppfylla kraven i föreskrifterna före utgången av år 2006 och på andra områden före utgången av år Denna föreskrift gäller inte underjordiska cisterner som installerats innan miljöskyddsföreskrifterna trädde i kraft. 1.4 Oljeeldningsutrustning Installation av oljecistern med tillhörande utrustning kräver tillstånd. Installationen får göras bara av ett företag som godkänts av Säkerhetsteknikcentralen. Företaget ska alltid ge kunden ett skriftligt intyg över utrustningens och installationsarbetets överensstämmelse med förordningar. Ett intyg ska lämnas till räddningsmyndigheten i kommunen.

3 Oljeeldningsaggregat (cistern på under 200 m 3 ) ska besiktas av räddningsmyndigheten inom tre månader då nytt aggregat tas i bruk och då avsevärda ändringar har gjorts i gammalt aggregat (Förordning om oljeeldningsaggregat 1211/1995). Det är frågan om avsevärda ändringar då cisternvolymen ökas, cisternen byts eller flyttas, oljerören ändras avsevärt eller oljebrännaren byts ut mot en brännare med större effekt. Besiktning behövs inte då brännaren byts mot en med motsvarande eller mindre effekt eller då det görs små reparationer på rörsystemet, cisternen eller aggregatet, då utrustningen iståndsätts eller byts mot motsvarande. Placering av oljecistern i anslutning till fastighet eller ändring av cisternens placering kräver tillstånd av byggnadstillsynsmyndigheten. Ytterligare information om brandinspektionen finns på Västra Nylands räddningsverks webbsidor Servicekatalog Västra Nylands räddningsverk. 1.5 Krav på påfyllnadsplatsen Största delen av oljeskadorna inträffar vid påfyllning av cisterner. I samband med påfyllning utsetts cisternen och utrustningen för ansträngning av den olja som pumpas in. Det är bra att redan vid beställningen berätta om eventuella avvikelser, såsom ändrad påfyllningsplats eller första påfyllning. En trygg påfyllningsplats uppfyller följande krav: överfyllningsstoppet på cisternen fungerar luftningsröret är inte stockat och det har en diameter på minst 50 millimeter påfyllningsrörets mynning är inte högre än 1,5 meter från marken eller alternativt har en trygg arbetsplatå ordnats för tankbilens förare luftningsrörets mynning syns till påfyllnadsplatsen tankbilen kommer åtminstone fram till 30 meter från påfyllningsplatsen påfyllningsrörets mynning är utrustad med en trycksäker kamlocksnippa Oljebranschens Servicecentral Ab, broschyren Öljy huolehtii Sinusta pidä huoli öljylämmityksestä 2. Periodisk kontroll av oljecisterner 2.1 Handels- och industriministeriets beslut Handels- och industriministeriets beslut (344/83) om periodisk kontroll av underjordiska oljecisterner ställer krav på ägarna till underjordiska oljecisterner som är belägna på viktigt grundvattenområde. I beslutet avser underjordiska cisterner sådana som är i direkt kontakt med marken och därför gäller beslutet inte dubbelmantlade cisterner och inte heller underjordiska cisterner i skyddsbassäng. Underjordiska cisterner på viktigt grundvattenområde ska enligt HIM:s beslut kontrolleras första gången inom 10 år efter att de tagits i bruk. Därefter ska de kontrolleras enligt den cisternklass som konstaterats vid den första kontrollen. De kontrollintervaller för underjordiska oljecisterner på viktigt grundvattenområde som bygger på oljecisternens konstaterade skick visas i tabell 1.

4 Tabell 1. Kontrollintervaller enligt cisternens konstaterade skick. Cisternklass A, metallcistern A, annan cistern B C D Nästa inspektion om 5 år om 10 år om 2 år om 6 månader ska omedelbart tas ur bruk Tabellen bygger på handels- och industriministeriets beslut 344/83 och på Öljy- ja kaasulämmitys Yhdistys ry:s tekniska rekommendation TS-7, Lojo stads miljöskyddsföreskrifter I Lojo stads miljöskyddsföreskrifter anges en skyldighet att låta kontrollera alla, såväl underjordiska som övriga, oljecisterner med bestämda intervaller. Avsikten med föreskrifterna är att förbättra säkerheten i upplagringen och att förebygga olyckor som utgör en fara för hälsan och miljön. Enligt föreskrifterna ska oljecisternerna med rördragningar, alarmanordningar och skyddskonstruktioner kontrolleras av en auktoriserad inspektör med bestämda intervaller minst i enlighet med tabell 2, om inte cisternens skick förutsätter tätare inspektioner (Tabell 1). Tabell 2. Inspektionsintervaller enligt miljöskyddsföreskrifterna I och II klassens Oljecistern grundvattenområde Strandzon 2 Annat område 1 Underjordisk 3 med 5 års intervaller med 5 års intervaller med 10 års intervaller Ovanjordisk med 10 års intervaller med 10 års intervaller med 10 års intervaller I Lojo stads miljöskyddsföreskrifter 1 avser grundvattenområde I och II klassens grundvattenområde och jämförbara grundvattenområden. 2 avser strandzon sådan strandzon enligt markanvändnings- och bygglagen som i medeltal sträcker sig 100 meter från strandlinjen vid medelhögt vatten. 3 avser underjordiska cisterner cisterner som är placerade under den omgivande naturliga marknivån oavsett om de är placerade i källare, bunkrar eller separata utrymmen. En kopia av kontrollprotokollet ska utan dröjsmål levereras för kännedom till brandskyddsmyndigheten och till miljöskyddsmyndigheten. Cisternens ägare eller innehavare ska se till att intervallkontrollerna görs inom utsatt tid. Uppgift om huruvida fastigheten ligger på ett grundvattenområde som är klassificerat som viktigt eller i strandzon får man av räddningsverket eller miljömyndigheten i kommunen Övergångsbestämmelse De första intervallkontrollerna av cisterner för eldningsolja ska enligt övergångsbestämmelsen i miljöskyddsföreskrifterna utföras enligt följande: om cisternen

5 inte har kontrollerats enligt föreskrifterna skulle den första kontrollen göras senast före utgången av år Övergångsbestämmelsen tillämpas inte om ett giltigt intyg över den senaste kontrollen kan uppvisas och av intyget framgår att kontrollen gjorts i enlighet med dessa föreskrifter eller om cisternens ålder och föreskrifterna gör att inspektion inte förutsätts. Ifall kontrollskyldigheterna enligt olika lagstiftning avviker från varandra ska fastighetsägaren följa den skyldighet där kontrolltiderna är strängast. 2.3 Att beställa kontroll Oljecisterner ska kontrolleras av yrkesmän. Då en oljecistern har kontrollerats av en auktoriserade inspektör, kan kontrollprotokollet användas som bevis på ändamålsenlig skötsel också om det sker en olycka. Entreprenörer i oljeeldningsbranschen Företag som bedriver installations- och serviceentreprenad i fråga om oljeeldningsaggregat samt gör intervallkontroller av oljecisterner ska uppfylla de säkerhets- och behörighetsförutsättningar som gäller branscherna i fråga. Entreprenörmedlemmarna i Lämmitysenergia Yhdistys ry är företag som godkänts och registrerats av Säkerhetsteknikcentralen. Kontaktinformation om professionella aktörer i oljeeldningsbranschen finns i Lämmitysenergia Yhdistys ry:s entreprenörregister, tfn (09) eller -> Jäsenyritykset -> Urakoitsijat och på Säkerhetsteknikcentralens webbplats -> Toimialat -> Kemikaalit -> Rekisterit -> Kemikaalit -> Maanalaisten öljysäilijöiden tarkastusliikkeet paikkakunnittain. De närmaste entreprenörerna finns på gula sidorna i telefonkatalogen under Öljylämmityslaiteasennus- ja huoltoliikkeet. Kostnaderna för kontroll av oljecisterner var år 2008 omkring 350 euro. Man får inte hushållsavdrag för kostnaderna för kontroll av oljecisternen, men sanering av cisternen omfattas av hushållsavdraget (kontrollerat med skattebyrån i maj 2010). 3. Oljeskador Den som äger eller innehar en cistern bär ansvaret för dess skick. Genom att låta kontrollera cisternen regelbundet kan ägaren spara en hel del pengar, eftersom den som förorsakar en skada enligt nuvarande bestämmelser ansvarar för kostnaderna för saneringen av en oljeolycka. Det är också skäl att ha en täckande hemförsäkring med tanke på överraskande situationer. De ersättningar som betalas ut på basis av försäkringen kan också påverkas av om cisternen kontrollerats och underhållits ändamålsenligt. Följderna av en oljeskada är ofta allvarligare och dyrare att åtgärda än t.ex. följderna av en vattenskada. Jordmånen måste saneras också efter ett litet oljeutsläpp (t.ex. markbyte). Kostnaderna för detta räknas i allmänhet i tusental och i praktiken är kostnaderna för saneringen sällan lägre än euro. Då saneringsarbetet utförs inne i och under byggnader, i besvärliga jordmånsförhållanden, kan saneringskostnaderna stiga till hundratals tusen euro.

6 I vissa fall går det inte att sanera jordmånen utan att byggnaden rivs helt eller delvis. Då grundvattnet förorenas stiger kostnaderna för saneringen ytterligare betydligt och saneringen tar längre tid. Då en oljeskada sker ska den som äger cisternen vidta preliminära bekämpningsåtgärder och genast meddela nödcentralen om olyckan. Nödcentralen kallar räddningsverket till platsen. Räddningsverket tar itu med de nödvändiga bekämpningsåtgärderna för att de skadliga effekterna av olyckan ska kunna begränsas. I samband med de omedelbara bekämpningsåtgärderna ber räddningsmyndigheten enligt övervägande om experthjälp av miljömyndigheten. Efter de omedelbara bekämpningsåtgärderna bör de fortsatta åtgärderna bedömas: säkrande av att jordmånen är ren och ett eventuellt behov av fortsatt sanering. Bedömningen görs av miljömyndigheten och därför ska fastighetens ägare eller räddningsverket alltid anmäla en oljeskada också till miljömyndigheten. I samband med oljeskador är det i allmänhet också skäl att kontakta försäkringsbolaget. Genom att anmäla en oljeskada både till räddningsmyndigheten och till miljömyndigheten försäkrar sig ägaren till oljecisternen om att han med sin egen insats bidrar till att begränsa spridningen av oljeskadan. 4. Sanering av oljecistern Rekommendationen är att gamla cisterner i dåligt skick förnyas i stället för att repareras, eftersom all utrustning då förnyas i samma väva och säkerheten i upplagringen som helhet uppdateras till den nuvarande kravnivån. Det är skäl att vända sig till yrkesmän i branschen med frågor som gäller sanering av oljecisterner. De har den sakkunskap som krävs för att avgöra vilken typ av sanering som lämpar sig bäst för en viss cistern. 5. Att ta en oljecistern ur bruk 5.1 Underjordisk cistern för eldningsolja Underjordiska oljecisterner som tagits ur bruk, men inte sanerats, är framför allt då de blir äldre en risk för jordmånen och grundvattnet. Underjordiska cisterner med tillhörande rörsystem har visat sig vara problematiska framför allt då uppgift saknas om när cisternen tömts eller underhållits, kontrollerats eller sanerats och det inte heller finns någon uppgift om eventuella läckage i jordmånen. En oljecistern som tagits eller ska tas ur bruk är enligt avfallslagen avfall och den får inte överges eller behandlas obehärskat. I Lojo stads miljöskyddsföreskrifter förpliktigas fastighetens ägare eller innehavare att se till att de underjordiska oljecisternerna med påfyllningsrör avlägsnas från fastigheten då de inte längre används ( 14.5). Skyldigheten gäller cisterner som tagits ur bruk efter den 1 januari Miljöskyddsmyndigheten kan bevilja tillstånd att avvika från skyldigheten att avlägsna oljecisternen på separat ansökan och enligt utredning, förutsatt att undantaget inte bedöms förorsaka fara för att miljön förorenas. En avgift enligt gällande taxa uppbärs för beslutet Anvisning för tagande av cistern ur bruk:

7 1. Låt rengöra cisternen på ändamålsenligt sätt och låt kontrollera dess skick med tanke på eventuella läckage. 2. Lämna ett intyg av en auktoriserad inspektör över cisternens skick till miljömyndigheten. 3. Anmäl till miljö- och brandmyndigheterna att cisternen tagits ur bruk. 4. Bered miljömyndigheten och brandinspektören tillfälle att inspektera jordmånens tillstånd i samband med lyftandet. 5. Leverera cisternen till ändamålsenlig behandling. 6. Om jordmånen konstateras vara förorenad, avlägsna och behandla den avlägsnade jorden enligt miljövårdsmyndighetens föreskrifter. I samband med försäljning av fastigheten är uppgiften om att oljecisternen avlägsnats på ändamålsenligt sätt och under övervakning av en myndighet värdefull information om ändamålsenlig skötsel av fastigheten. 5.2 Andra än underjordiska cisterner för eldningsolja Då en cistern tas ur bruk för gott, ska den oberoende av placering tömmas på olja och rengöras. Det avfall som uppstår vid rengöringen ska levereras till behandling som miljöfarligt avfall. I samband med att cisternen avlägsnas ska också påfyllningsförbindelserna avlägsnas. Det är bra att anmäla till brandmyndigheten och miljömyndigheten om att en cistern tagits ur bruk. Det är viktigt både för den som äger cisternen och den som kontrollerar den att cisternens skick och avlägsnandet av cisternen bokförs. På det sättet kan situationen vid den tidpunkt cisternen avlägsnas vid behov bevisas. En cistern som är belägen i en byggnad ovanför markytan rivs i allmänhet på grund av utrymmesbehov. Vid rivningen ska försiktighet och bestämmelser om heta arbeten iakttas. Cisternen och det avfall som uppstår vid rivningen ska levereras till ändamålsenlig behandling. Om en cistern tas ur bruk bara tillfälligt, ska användningen av påfyllningsförbindelserna förhindras för att det inte ska vara möjligt att fylla cisternen i misstag. Anmälningar om oljecisternen (tagande i och ur bruk) samt kopior av inspektionsprotokoll ska skickas in under adressen: Lojo stad Stadsplaneringscentret Miljöenheten PB LOJO Besöksadress: Stadshuset Monkola Kundservicecentret Karstuvägen 4 Växeln (019) 3690

Att bygga ett tankställe anvisningar för den som bygger ett litet tankställe (cistern under 10 m 3 )

Att bygga ett tankställe anvisningar för den som bygger ett litet tankställe (cistern under 10 m 3 ) LOJO STAD ANVISNINGAR FÖR KUNDER Miljöövervakningen 14.5.2007 PB 71 08101 LOJO Att bygga ett tankställe anvisningar för den som bygger ett litet tankställe (cistern under 10 m 3 ) 1. Syftet med anvisningarna

Läs mer

OLJEELDNINGSAGGREGAT

OLJEELDNINGSAGGREGAT GUIDE FÖR INVÅNARE ELDNINGSOLJECISTERN OCH OLJEELDNINGSAGGREGAT placering, service, besiktning och urbruktagning 1 FÖRORD Projektets bakgrund och behov Räddningsverket i Tammerfors, Birkalands närings-,

Läs mer

Krav på cisterner inom vattenskyddsområden

Krav på cisterner inom vattenskyddsområden Vattenskydd Krav på cisterner inom vattenskyddsområden Förvaring av diesel, eldningsolja, spillolja och andra miljö- och brandfarliga vätskor i markförlagda cisterner regleras i flera olika lagstiftningar.

Läs mer

Information till dig som har eller tänker skaffa oljetankar/cisterner

Information till dig som har eller tänker skaffa oljetankar/cisterner Har du frågor? Kontakta Miljö- och hälsoskyddskontoret Besöksadress: Västra Storgatan 12 Postadress. Kristianstads Kommun, 291 80 KRISTIANSTAD Tfn 044-13 53 33 e-post: mhk@kristianstad.se www.kristianstad.se/mhk

Läs mer

Följderna kan vara allvarliga om grundvattnet förorenas Uppvärmningssystem

Följderna kan vara allvarliga om grundvattnet förorenas Uppvärmningssystem Följderna kan vara allvarliga om grundvattnet förorenas Uppvärmningssystem Grundvattnet är vårt dricksvatten Grundvatten bildas då regn- och smältvatten infiltreras i jordlagren. Det är vatten som fyller

Läs mer

Brandlarmanläggningen ökar tryggheten för dem som vistas i fastigheten.

Brandlarmanläggningen ökar tryggheten för dem som vistas i fastigheten. En brandlarmanläggning installeras i fastigheten vanligen redan i byggfas, eftersom detta förutsätts i bygglov. Fastighetens ägare eller innehavare svarar för att anläggningen är i funktionsdugligt skick.

Läs mer

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 9.2 Utkast till lag Ny dammsäkerhetslag 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syfte Syftet med denna lag är att garantera säkerheten i samband med anläggande, underhåll och drift av dammar samt att minska

Läs mer

Tillståndsansökan för hantering av för grundvattnet skadliga ämnen inom vattenskyddsområde. Sökande. Fastighetsägare (om annan än den sökande)

Tillståndsansökan för hantering av för grundvattnet skadliga ämnen inom vattenskyddsområde. Sökande. Fastighetsägare (om annan än den sökande) Tillståndsansökan för hantering av för grundvattnet skadliga ämnen inom vattenskyddsområde Blanketten skickas till: Ulricehamns kommun Miljö och byggenheten 523 86 Ulricehamn Tillstånd krävs om ni hanterar

Läs mer

Lagring av bränslen i farmarcisterner på lantbruk

Lagring av bränslen i farmarcisterner på lantbruk Lagring av bränslen i farmarcisterner på lantbruk 1.12.2012 1 Inledning Enligt Tukes Varo-register har de i hemmen årligen inträffade kemikalieolyckorna till största delen varit brännoljeläckage. Typiska

Läs mer

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007

FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT. Augusti 2007 FORDONSVERKSTÄDER - SLUTRAPPORT Augusti 2007 Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan Telefon 0520-49 74 75 Fax 0520-49 79 94 miljo@trollhattan.se www.trollhattan.se Bankgiro 992-2352 SAMMANFATTNING Under vinterhalvåret

Läs mer

Bevakning av tryckbärande anordningar

Bevakning av tryckbärande anordningar Anvisning 11/2015 13.11.2015 0 (5) -anvisning 11/2015 Bevakning av tryckbärande anordningar Bevakning av tryckbärande anordningar () PB 66 (Semaforbron 12 B) Kalevantie 2 Valtakatu 2 www..fi 00521 Helsingfors

Läs mer

Hantering av brandfarlig vara på lantbruk

Hantering av brandfarlig vara på lantbruk 2006-06-07 1(5) Miljö- och Stadsbyggnadsförvaltningen Miljöinspektör Andreas Frostensson 040-42 51 65 Hantering av brandfarlig vara på lantbruk Hantering av brandfarlig vara är reglerat i flera olika lagstiftningar

Läs mer

Miljöministeriets förordning. om brandsäkerheten i pannrum och bränsleförråd

Miljöministeriets förordning. om brandsäkerheten i pannrum och bränsleförråd E9 FINLANDS BYGGBESTÄMMELSESAMLING Brandsäkerheten i pannrum och bränsleförråd Anvisningar 2005 Miljöministeriets förordning om brandsäkerheten i pannrum och bränsleförråd Given i Helsingfors den 22 mars

Läs mer

Tukes-anvisning S8-2009

Tukes-anvisning S8-2009 Tukes-anvisning S8-2009 UNDERHÅLL AV HISSAR 1. INLEDNING Avsikten med denna anvisning är att hjälpa hissinnehavaren och den som underhåller en hiss att sörja för att hissen fortsättningsvis är säker och

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

Leverans av petroleumprodukter. Information till dig som beställer och tar emot bränsle

Leverans av petroleumprodukter. Information till dig som beställer och tar emot bränsle Leverans av petroleumprodukter Information till dig som beställer och tar emot bränsle Bränsleleveranser Spill av eldningsolja och andra petroleumprodukter kan ge svåra skador på miljön, hälsan och byggnader.

Läs mer

Statsrådets förordning

Statsrådets förordning Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om säkerhetskraven vid industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier I enlighet med statsrådets beslut ändras i statsrådets förordning

Läs mer

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H E T E N L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄNK PÅ ELSÄKERHETEN LÅT PROFFSEN INSTALLERA Enligt lagen får elinstallationer bara utföras av yrkesmän inom elbranschen. Försäkra

Läs mer

Cisterndagarna 2017 Göteborg januari

Cisterndagarna 2017 Göteborg januari Cisterndagarna 2017 Göteborg 24-25 januari Naturvårdsverkets föreskrifter NFS 2003:24 Kyriakos Zachariadis, Frida Rudsander Handläggare Naturvårdsverket 1 Ansvarsfördelning tillsynsmyndigheter MB (NV)

Läs mer

LOJO MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTER

LOJO MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTER Bilaga 1/sfm 14.1.2015 5 LOJO MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTER STADSFULLMÄKTIGE 14.1.2015 5 Ikraftträdande: 1.3.2015 2 INNEHÅLL INLEDNING 3 KAPITEL 1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 3 1 Mål 2 Utfärdande av föreskrifter och

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen S5-2008

Säkerhetsteknikcentralen S5-2008 Säkerhetsteknikcentralen S5-2008 1 (11) EL- OCH HISSÄKERHETSEXAMINA INLEDNING I elsäkerhetsförfattningar krävs att ledaren för elarbeten och driftsledaren skall ha tillräcklig behörighet. Detta visas genom

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1

Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 INSPEKTIONSRAPPORT 1 (6) Miljöskyddsenheten Handläggare, 0340-882 70 Namn Adress Postnr Tillsyn enligt miljöbalken, Företag, fastigheten Fastighet 1:1 Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen gjorde den en

Läs mer

Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern

Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern enligt 4 kap. 1.NFS (2003:24) Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern Anmälan Person-/organisationsnummer

Läs mer

ANVISNING OM SÄKERHETSARRANGEMANGEN VID TILLFÄLLIG INKVARTE- RING I SAMLINGSUTRYMMEN

ANVISNING OM SÄKERHETSARRANGEMANGEN VID TILLFÄLLIG INKVARTE- RING I SAMLINGSUTRYMMEN ANVISNING 1 (5) ANVISNING OM SÄKERHETSARRANGEMANGEN VID TILLFÄLLIG INKVARTE- RING I SAMLINGSUTRYMMEN Anvisningen har utarbetats i samarbete av partnerskapsnätverket och Kommunförbundet, och det centrala

Läs mer

Tips för företagets miljöarbete

Tips för företagets miljöarbete Tips för företagets miljöarbete Företagets ansvar Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan. Som företagare är man skyldig att känna till vilka lagar som gäller

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ÖRSJÖ VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN

SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ÖRSJÖ VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN Sida 1 av 5 SKYDDSFÖRESKRIFTER FÖR ÖRSJÖ VATTENTÄKT, NYBRO KOMMUN Länsstyrelsen i Kalmar län fastställde 1994 nedanstående skyddsföreskrifter för den kommunala vattentäkten i Örsjö (i de fall lagar, förordningar

Läs mer

SÄKERHETSMEDDELANDE FÖR HANAHOLMENS KRAFTVERK

SÄKERHETSMEDDELANDE FÖR HANAHOLMENS KRAFTVERK 1 (5) FÖR HANAHOLMENS KRAFTVERK Helen Ab Hanaholmens kraftverk Bjälkgatan 1-3 00540 Helsingfors 2 (5) I detta säkerhetsmeddelande beskrivs kraftverkets verksamhet och de risker som är förknippade med verksamheten.

Läs mer

Miljöinventering av Säby industriområde

Miljöinventering av Säby industriområde Miljöinventering av Säby industriområde Miljö- och hälsoskyddsenheten Rapport december 2013 Innehållsförteckning Sammanfattning... 3 Bakgrund... 3 Syfte... 3 Utförande och metod... 4 Följande aspekter

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

Säkerhetsmeddelande för Lovisa kraftverk. Kemiska risker

Säkerhetsmeddelande för Lovisa kraftverk. Kemiska risker Säkerhetsmeddelande för Lovisa kraftverk Kemiska risker SÄKERHETSMEDDELANDE FÖR LOVISA KRAFTVERK I detta säkerhetsmeddelande beskrivs verksamheten vid kärnkraftverket i Lovisa och de kemiska risker som

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av tuberkulos hos hägnade hjortdjur

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om bekämpning av tuberkulos hos hägnade hjortdjur JORD- OCH SKOGSBRUKSMINISTERIET FÖRORDNING nr Datum 22/VLA/2010 Dnr 30.3.2010 3034/14/2009 Ikraftträdelse- och giltighetstid 1.5.2010 tillsvidare Upphäver Jord- och skogsbruksministeriets veterinär- och

Läs mer

ABC Hanko automatisk distributionsstation Sandövägen 12 10900 Hangö. Fo-nummer 2364515-1 Fastighetsbeteckning: 078 4 464 9

ABC Hanko automatisk distributionsstation Sandövägen 12 10900 Hangö. Fo-nummer 2364515-1 Fastighetsbeteckning: 078 4 464 9 Hangö stad Beslut Miljönämnden Sandövägen 2 13.5.2015 55 10960 Hangö Tel. (019) 22031 Antal sidor i beslutet 23 st. Asia Sökande Beslut gällande Osuuskauppa Varuboden - Osla Handelslagets ansökan i enlighet

Läs mer

Anvisning om tillfällig frånkoppling av automatiska brandlarm- och släckanläggningar

Anvisning om tillfällig frånkoppling av automatiska brandlarm- och släckanläggningar VÄSTRA NYLANDS RÄDDNINGSVERK LS, NPT, HKo Anvisning om tillfällig frånkoppling av automatiska brandlarm- och släckanläggningar VÄSTRA NYLANDS RÄDDNINGSVERK INSTRUKTION 2015-1 Användning: För användning

Läs mer

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående

Verksamhetsansvarigt företag (moderbolag) om annat än ovanstående OXL4683- v 1.0 2011-12-27 1 (10) Anmälan miljöfarlig verksamhet Enligt miljöbalken 9 kap. Anmälan ska sändas in senast 6 veckor innan start av ny verksamhet eller ändring av befintlig verksamhet. Allmänna

Läs mer

Förebyggande av elbränder i hushåll

Förebyggande av elbränder i hushåll Förebyggande av elbränder i hushåll Innehållsförteckning: 1. Säkerhetsföreskriftens syfte... 1 2. Förpliktelse... 1 3. Periodisk besiktning av elinstallationer... 1 4. Elarbeten... 1 5. Utlösning av säkring

Läs mer

Anvisning S5-2015 21.11.2014 1 (11)

Anvisning S5-2015 21.11.2014 1 (11) Anvisning S5-2015 21.11.2014 1 (11) EL- OCH HISSÄKERHETSEXAMINA 1. INLEDNING I elsäkerhetsförfattningar krävs att ledaren för elarbeten och driftsledaren skall ha tillräcklig behörighet. Detta visas genom

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 1 (7) KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Godkända av kommunfullmäktige 19.12.2013

Läs mer

Tillstånd till täktverksamhet, Pargas stads tekniska enhet

Tillstånd till täktverksamhet, Pargas stads tekniska enhet Byggnämnden/Rakennuslautakunta 116 09.12.2015 Tillstånd till täktverksamhet, Pargas stads tekniska enhet 2509/10.03.00.10/2015 Byggnämnden/Rakennuslautakunta 09.12.2015 116 Beredare Tf. miljövårdsinspektör

Läs mer

SJUNDEÅ KOMMUNS MILJÖSKYDDSFÖRESKRIF- TER Utkast 12.9.2013

SJUNDEÅ KOMMUNS MILJÖSKYDDSFÖRESKRIF- TER Utkast 12.9.2013 SJUNDEÅ KOMMUNS MILJÖSKYDDSFÖRESKRIF- TER Utkast 12.9.2013 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KAP ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 2 1 Mål 2 2 Utfärdande av föreskrifter och tillsyn 2 3 Tillämpning av föreskrifterna och deras

Läs mer

Gemensam policy för verksamheter som verkar på Södertörn. Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö

Gemensam policy för verksamheter som verkar på Södertörn. Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö Gemensam policy för verksamheter som verkar på Södertörn Botkyrka, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Nykvarn, Salem, Södertälje, Tyresö, Värmdö Vägledning Hantering och lagring av kemiska produkter

Läs mer

Information om miljötillsyn på mindre företag - En broschyr från miljöenheten i Öckerö kommun

Information om miljötillsyn på mindre företag - En broschyr från miljöenheten i Öckerö kommun Information om miljötillsyn på mindre företag - En broschyr från miljöenheten i Öckerö kommun Information om miljötillsyn I det här materialet har vi försökt sammanfatta hur er verksamhet berörs av miljöbalken

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

LOJO STADS MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTER

LOJO STADS MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTER LOJO STADS MILJÖSKYDDSFÖRESKRIFTER STADSFULLMÄKTIGE 24.9.2003 79 556/01/003/02 2 INNEHÅLL INLEDNING KAPITEL 1 ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER 1 Mål 2 Utfärdande av föreskrifter och tillsyn 3 Tillämpande av föreskrifterna

Läs mer

Föreskrift 1/2010 1/(8)

Föreskrift 1/2010 1/(8) Föreskrift 1/2010 1/(8) Anmälan, som bör göras av tillverkaren vid risksituationer berörande hälso- och sjukvårdsprodukter och -utrustning Bemyndigande Målgrupper Giltighetstid Lagen om produkter och utrustning

Läs mer

Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Effektuttag högst 10 MW.

Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Effektuttag högst 10 MW. Insänds till Överkalix kommun Bygg- och miljönämnden 956 81 ÖVERKALIX Eller via e-post: Byggmiljo@overkalix.se Anmälan om installation av värmepump enligt 17 förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Komplettering till broschyren Bra behandling av avloppsvatten 18.6.04

Komplettering till broschyren Bra behandling av avloppsvatten 18.6.04 BEHANDLING AV AVLOPPSVATTEN I GLESBYGDEN I LOJO Statsrådets förordning om behandling av hushållsavloppsvatten i områden utanför vattenverkens avloppsnät (avloppsvattenförordningen 542/2003) och Lojo stads

Läs mer

Kemikaliehantering. Val av kemikalier: substitutions- eller produktvalsprincipen

Kemikaliehantering. Val av kemikalier: substitutions- eller produktvalsprincipen Örnsköldsviks kommun januari 2017 Kemikaliehantering Syftet med det här bladet är att övergripande informera företag om kemikalieregelverket samt om hur man ska hantera kemikalier i sin verksamhet för

Läs mer

Hitta förbättringsobjekten!

Hitta förbättringsobjekten! Hitta förbättringsobjekten! Checklista för elentreprenören SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN Egenvärdering av elsäkerhet Att sörja för säkerheten är en väsentlig del av verksamheten och kunnandet för alla fackpersoner

Läs mer

SÄKERHETSMEDDELANDE FÖR HANAHOLMENS KRAFTVERK

SÄKERHETSMEDDELANDE FÖR HANAHOLMENS KRAFTVERK 1 (5) FÖR HANAHOLMENS KRAFTVERK Helen Ab Hanaholmens kraftverk Bjälkgatan 1-3 00540 Helsingfors 2 (5) I detta säkerhetsmeddelande beskrivs kraftverkets verksamhet och de risker som är förknippade med verksamheten.

Läs mer

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1 2417/02.05.06/2015 Stadsstyrelsen 214 15.6.2015 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun 1(7) SKYDDSFÖRESKRIFTER inom skyddsområdet för ytvattentäkten Nedre Glottern, Norrköpings kommun Nedan angivna föreskrifter, meddelade med stöd av 7 kap. 21-22 miljöbalken (1998:808), gäller inom de skyddszoner

Läs mer

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Omdränering Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Information till fastighetsägare Du gör precis rätt i att kontakta UMEVA när du ska ändra VA-förhållandet på huset! Vi ger råd och anvisningar

Läs mer

Ett antal bostadsbränder i kommunen är relaterade till eldstäder och rökkanaler.

Ett antal bostadsbränder i kommunen är relaterade till eldstäder och rökkanaler. Ersätter Utbytt den Sign 1:5 Den 1 januari 2004 trädde lagen om skydd mot olyckor (LSO) i kraft och ersatte den tidigare Räddningstjänstlagen. Enligt lagen skall kommunen i brand- förebyggande syfte ansvara

Läs mer

Kalmar läns författningssamling

Kalmar läns författningssamling Kalmar läns författningssamling Länsstyrelsen Föreskrifter om skyddsområde och skyddsbestämmelser för grundvattentäkt - Eriksmåla vattentäkt, Emmaboda kommun, meddelade av Länsstyrelsen i Kalmar län Utkom

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

1. Gårdscistern (Teckning med några risker markerade) 2. Inomhuscistern (Teckning med några risker markerade)

1. Gårdscistern (Teckning med några risker markerade) 2. Inomhuscistern (Teckning med några risker markerade) 1. Gårdscistern (Teckning med några risker markerade) 2. Inomhuscistern (Teckning med några risker markerade) 3. Cistern i mark (Teckning med några risker markerade) 4. Invallad farmartank (med enkelt

Läs mer

Nya direktiv Nya föreskrifter

Nya direktiv Nya föreskrifter Nya direktiv Nya föreskrifter Bakgrund Nya direktiv från EU som ska implementeras i svensk lagstiftning som föreskrifter. Lågspänningsdirektivet Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet ATEX-direktivet

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

Statens naturvårdsverks författningssamling

Statens naturvårdsverks författningssamling Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd ISSN 0347-5301 Kungörelse med föreskrifter om hantering av brandsläckningsanordningar med halon m.m; beslutad den 7 september 1993. SNFS 1993:7 MS:62

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Beslutsdatum 31.03.2010

Beslutsdatum 31.03.2010 ÅLANDS MILJÖ- OCH HÄLSOSKYDDSMYNDIGHET Prövningsnämnden Norragatan 17, AX-22100 Mariehamn Tel: +358 18 528 600, Fax: +358 18 528 601 E-post: kansliet@miljohalsoskydd.ax Hemsida: www.miljohalsoskydd.ax

Läs mer

Ansökan om tillstånd inom Öresjö vattenskyddsområde - Jordbruk

Ansökan om tillstånd inom Öresjö vattenskyddsområde - Jordbruk Ansökan om tillstånd inom Öresjö vattenskyddsområde - Jordbruk 1(6) Administrativa uppgifter Fastighet (Gårdscentrum) Person-/organisationsnummer Företagets/anläggningens namn Kontaktperson Postadress

Läs mer

Sammanfattning av olycksundersökning Utsläpp av farligt ämne Utsläpp av diesel

Sammanfattning av olycksundersökning Utsläpp av farligt ämne Utsläpp av diesel Sammanfattning av olycksundersökning Utsläpp av farligt ämne Utsläpp av diesel Sammanfattning av händelsen I samband med en lossning av dieselolja skedde ett läckage på 350 liter ned på marken. Läckaget

Läs mer

Naturvårdsverkets författningssamling

Naturvårdsverkets författningssamling Naturvårdsverkets författningssamling ISSN 1403-8234 Naturvårdsverkets föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel; beslutade den 11 juni 2015 Utkom från trycket den 25 juni 2015

Läs mer

Dalarnas läns författningssamling

Dalarnas läns författningssamling Dalarnas läns författningssamling Länsstyrelsen 20 FS 2002:96 Utkom från trycket den 8 augusti 2003 Föreskrifter inom skyddsområde för grundvattentäkt Boda i Rättviks kommun; beslutade den 6 juni 2002.

Läs mer

INTENTIONSAVTAL. om köp av affärsverksamhet i anknytning till Karleby stads kraftverk mellan. Fortum Power and Heat Ab. och

INTENTIONSAVTAL. om köp av affärsverksamhet i anknytning till Karleby stads kraftverk mellan. Fortum Power and Heat Ab. och INTENTIONSAVTAL om köp av affärsverksamhet i anknytning till Karleby stads kraftverk mellan Fortum Power and Heat Ab och Karleby stad för under bildning varande bolags räkning Karleby den 3 juni 2009 MERILAMPI

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Anmälan om miljöfarlig verksamhet 1 (8) Sökande Verksamhetens namn Organisationsnummer Besöksadress Fastighetsbeteckning (där verksamheten bedrivs) Utdelningsadress Faktureringsadress Kontaktperson Telefon

Läs mer

PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE

PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE PROJEKTRAPPORT TILLSYN AV OLJEAVSKILJARE HOS FASTIGHETSÄGARE Inledning Miljöinspektörer i Västernorrland har under 2015 gjort projektinriktad tillsyn på oljeavskiljare. Främsta syftet med projektet är

Läs mer

,-_ - DaU U g 7 i 2 \

,-_ - DaU U g 7 i 2 \ < / 7/V FAM i LJ E BOSTÄDER / I/C/',-_ - DaU U g 7 i 2 \ Slutrapport för Miljömiljarden Kv. Sockenstämman Datum Handläggare 2006-08-14 TinaWiséen Teknikavdelningen 08-737 20 14 B 27, Rivning & marksanering

Läs mer

Bilaga 2. Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt (enligt 14 SNFS 1997:2)

Bilaga 2. Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt (enligt 14 SNFS 1997:2) Bilaga 2 Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt (enligt 14 SNFS 1997:2) OBS: Tillstånd söks av den som ska utföra spridningen eller efter skriftlig

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer

Inventering och sanering av PCB

Inventering och sanering av PCB Inventering och sanering av PCB Illustration: Mentor Demjaha Ditt ansvar som fastighetsägare Vad är PCB? PCB (polyklorerade bifenyler) är en grupp svårnedbrytbara organiska klorföreningar som började framställas

Läs mer

Solarium Miljöförvaltningen informerar

Solarium Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Solarium Miljöförvaltningen informerar Solarium Du som ska öppna en verksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium ska göra en anmälan till miljönämnden senast sex veckor innan

Läs mer

Tukes-anvisning S6-2011 UNDERHÅLL, ÄNDRINGSARBETEN OCH BESIKTNINGAR AV HISSAR

Tukes-anvisning S6-2011 UNDERHÅLL, ÄNDRINGSARBETEN OCH BESIKTNINGAR AV HISSAR Tukes-anvisning S6-2011 UNDERHÅLL, ÄNDRINGSARBETEN OCH BESIKTNINGAR AV HISSAR 1. Inledning Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) meddelar med stöd av 56 i elsäkerhetslagen (410/1996) kompletterande anvisningar

Läs mer

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013.

Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. Miljörapport. Hetvattencentralen Hallstahammar 2013. TEXTDEL MILJÖRAPPORT FÖR HETVATTENCENTRALEN HALLSTAHAMMAR 2013 ADMINISTRATIVA UPPGIFTER UPPGIFTER OM ANLÄGGNINGEN Anläggningens (platsens) namn: Hetvattencentralen

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

VÄGLEDNING FÖR DIG SOM ORDNAR EVENEMANG I VASA

VÄGLEDNING FÖR DIG SOM ORDNAR EVENEMANG I VASA VÄGLEDNING FÖR DIG SOM ORDNAR EVENEMANG I VASA GRUNDFÖR- UTSÄTTNINGAR FÖR ETT LYCKAT EVENEMANG VAR HITTA UTRYMME FÖR EVENEMANGET? TILLSTÅND OCH ANMÄLNINGAR Foto: Pyry Keto VÄGLEDNING FÖR DIG SOM ORDNAR

Läs mer

SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN TILLFÖRLITLIGHETEN AV MÄTNINGAR INOM HANDELN

SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN TILLFÖRLITLIGHETEN AV MÄTNINGAR INOM HANDELN SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN TILLFÖRLITLIGHETEN AV MÄTNINGAR INOM HANDELN 1 TILLFÖRLITLIGHETEN AV MÄTNINGAR INOM HANDELN 1. Mätinstrument 2. Varför övervakas mätinstrument? 3. Vilka mätinstrument omfattas

Läs mer

Grävarbeten i förorenad jord upplysning, anmälan och slutredovisning

Grävarbeten i förorenad jord upplysning, anmälan och slutredovisning upplysning, anmälan och slutredovisning När du gräver och upptäcker en markförorening ska arbetet omedelbart stoppas och samhällsförvaltningen kontaktas. Den här blanketten använder du för att lämna en

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Tillsynskampanj närvärmeanläggninga r

Tillsynskampanj närvärmeanläggninga r MILJÖFÖRVALTNINGEN Tillsynskampanj närvärmeanläggninga r Delrapportering avseende 2007 års tillsynskampanj En rapport från Miljöförvaltningen Jessica Berggren, Nette Bygren, Ulrika Iversen, Anna Mróz April

Läs mer

Dammsäkerhetslag. RIKSDAGENS SVAR 65/2009 rd. sin proposition med förslag till dammsäkerhetslagen. Ärende. Beredning i utskott.

Dammsäkerhetslag. RIKSDAGENS SVAR 65/2009 rd. sin proposition med förslag till dammsäkerhetslagen. Ärende. Beredning i utskott. RIKSDAGENS SVAR 65/2009 rd Regeringens proposition med förslag till dammsäkerhetslagen Ärende Regeringen har till 2008 års riksmöte överlämnat sin proposition med förslag till dammsäkerhetslagen (RP 214/2008

Läs mer

Viktig information till allmänheten

Viktig information till allmänheten Viktig information till allmänheten från Räddningstjänsten Västervik och OKQ8 AB RÄDDNINGSTJÄNSTEN Du som får denna information, bor eller vistas i närheten av en anläggning som innebär vissa risker för

Läs mer

Cisterntillsyn - Frågor & Svar

Cisterntillsyn - Frågor & Svar Cisterntillsyn - Frågor & Frågor och svar fr.o.m. hösten 2003 i anslutning till Miljösamverkans delprojekt Cisterntillsyn. Om inte annat anges har svaren lämnats av projektledaren i samråd med Projektgrupp

Läs mer

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt (enligt 14 SNFS 1997:2)

Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt (enligt 14 SNFS 1997:2) Ansökan om tillstånd för yrkesmässig spridning av bekämpningsmedel inom skyddsområde för vattentäkt (enligt 14 SNFS 1997:2) OBS: Tillstånd söks av den som ska utföra spridningen eller efter skriftlig överenskommelse

Läs mer

Lag. om ändring av lagen om hemkommun

Lag. om ändring av lagen om hemkommun RIKSDAGENS SVAR 99/2004 rd Regeringens proposition med förslag till lag om ändring av lagen om hemkommun Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om ändring

Läs mer

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall

Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring av farligt avfall BESLUT Aktbilaga 15 1 (9) Miljöprövningsdelegationen Miljöskyddsenheten Hans Sjöberg 026-17 12 12 hans.sjoberg@x.lst.se SMA Svenska Mineral AB Box 27 820 22 Sandarne Tillstånd enligt miljöbalken till mellanlagring

Läs mer

SJUNDEÅ KOMMUNS MILJÖSKYDDSFÖRESKRIF- TER Motiveringar, utkast 12.9.2014

SJUNDEÅ KOMMUNS MILJÖSKYDDSFÖRESKRIF- TER Motiveringar, utkast 12.9.2014 SJUNDEÅ KOMMUNS MILJÖSKYDDSFÖRESKRIF- TER Motiveringar, utkast 12.9.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KAP ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER... 2 1 Mål... 2 2 Utfärdande av föreskrifter och övervakning... 2 3 Tillämpningen

Läs mer

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009

SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 1 P:\ARK\TEMI\FI-TE\yhteistoimintasopimus.doc SAMARBETSAVTAL Mall 21.10.2009 Avtalsparter: 1) Kommun 2) Företag Syftet med och föremålet för avtalet Med detta avtal har avtalsparterna kommit överens om

Läs mer

Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll

Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll Upprättad: Fastställd: Reviderad: 2012-04-04/MN 2012-04-04/TT 2015-03-09/MA /MA Sida 1(5) Riktlinjer för rengöring och brandskyddskontroll Ansvar I Lag (2003:778) om skydd mot olyckor, LSO, 3 kap 4 ges

Läs mer

Vattenskyddshandläggarträff

Vattenskyddshandläggarträff Vattenskyddshandläggarträff Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) Kyriakos Zachariadis, handläggare Naturvårdsverket 1 Lagstiftning och ansvarsfördelning Hantering av brandfarliga vätskor regleras

Läs mer

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 miljöprövningsförordningen (2013:251)

Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Sida 1 av 5 Anmälan om miljöfarlig verksamhet Enligt 10 miljöprövningsförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Ägarbyte Verksamheten namn Organisationsnummer

Läs mer

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik MILJÖFRÅGOR R I TANDVÅRDEN D N Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som arbetar inom tandvården. Texten handlar om egenkontroll enligt miljöbalken och sanering av kvicksilverkontaminerade

Läs mer

Älvsborgs läns författningssamling

Älvsborgs läns författningssamling Älvsborgs läns författningssamling Länsstyrelsen 15 FS 1995:109 Utkom från trycket den 8 december 1995 Kungörelse om skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt; utfärdad den 17 november 1995.

Läs mer

Telefon/mobiltelefon Fax/e-postadress Hemsideadress

Telefon/mobiltelefon Fax/e-postadress Hemsideadress Information Gällande regler: 16 Djurskyddslagen (SFS 1988:534). Läs mer på sista sidan. Sida 1 av 8 Dina personuppgifter används för att utifrån ett register utöva tillsyn, handlägga ärenden, fakturera,

Läs mer

66-årsregn i Bjuv & Hyllinge den15 juni 2016

66-årsregn i Bjuv & Hyllinge den15 juni 2016 66-årsregn i Bjuv & Hyllinge den15 juni 2016 Den 15 juni föll ett 66-årsregn över Bjuv och Hyllinge 66-årsregn innebär: Regnets omfång är för stort för ledningarnas kapacitet. Regnvattnet som inte får

Läs mer

Lag. RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal. Ärende. Beredning i utskott

Lag. RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd. Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal. Ärende. Beredning i utskott RIKSDAGENS SVAR 167/2010 rd Regeringens proposition med förslag till lag om läkarundersökning av fartygspersonal Ärende Regeringen har till riksdagen överlämnat sin proposition med förslag till lag om

Läs mer