Anvisningar för den som äger en cistern för eldningsolja om att placera och låta granska en oljecistern samt ta den ur bruk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för den som äger en cistern för eldningsolja om att placera och låta granska en oljecistern samt ta den ur bruk"

Transkript

1 LOJO STAD ANVISNING FÖR KLIENTER Stadsplaneringscentret Miljöenheten PB LOJO Anvisningar för den som äger en cistern för eldningsolja om att placera och låta granska en oljecistern samt ta den ur bruk

2 1. Placering av oljecistern och utrustning De miljöskyddsföreskrifter som stadsfullmäktige i Lojo godkände den 24 september 2003 i 79 och som trädde i kraft den 1 januari 2004, förpliktigar till att förvara olja och andra kemikalier så att utsläpp i jordmånen och vidare i grundvattnet förhindras i händelse av läckage. På en cistern där olja förvaras ska anges vad cisternen innehåller. Oljecisternerna och skyddsbassängerna ska placeras så att skicket kan konstateras utan hinder och eventuella läckage konstateras snabbt. Cisternernas och skyddsbassängernas skick ska kontrolleras regelbundet. 1.1 Förvaring på grundvattenområde I miljöskyddsföreskrifterna förbjuds placering av nya oljecisterner och rörsystem under marken på grundvattenområde. Nya cisterner ska förses med ändamålsenliga övervaknings- och alarmapparater. Bränslet från nya oljecisterner ska ledas till brännaren med ett enrörssystem eller teknik av motsvarande standard för att miljöriskerna ska minimeras. På grundvattenområde kan cisternen placeras under markytan i källarutrymmen i en byggnad, förutsatt att kraven på förvaring inomhus uppfylls: Förvaringsplatsen har tätt golv och är försedd med trösklar eller golvlutning samt saknar avlopp, eller cisternen är dubbelmantlad eller försedd med separat skyddsbassäng. Cisternens skick ska kunna kontrolleras utifrån. Nya cisterner på mer än 1 m 3 som är under markytan ska alltid utrustas med minst 100-procentig skyddsbassäng. Utomhus på grundvattenområde ska oljan förvaras i dubbelmantlad cistern eller så att oljecisternen är placerad ovan jord i en skyddsbassäng med tak och kanter samt tätad yta. Skyddsbassängens volym ska vara minst 100 procent av cisternernas volym. 1.2 Förvaring utanför grundvattenområde Rekommendationen är att cisternen för eldningsolja placeras under markytan bara om det inte av säkerhetsskäl är möjligt att placera den ovanför markytan. Utomhus ska eldningsoljan förvaras i en dubbelmantlad cistern eller i en takförsedd skyddsbassäng med kanter och tätad yta. Skyddsbassängens volym ska vara minst 100 procent av den största cisternens volym. Inomhus ska eldningsoljan förvaras i ett utrymme med tätt golv, som är försett med trösklar eller golvlutning samt saknar avlopp, i en dubbelmantlad cistern eller i en separat skyddsbassäng. I händelse av läckage ska eldningsoljan vara förhindrad att rinna ut i avloppet eller i jordmånen och cisternens skick ska kunna kontrolleras utifrån. 1.3 Bestämmelse om övergångsperiod Enligt övergångsbestämmelserna i miljöskyddsföreskrifterna ska oljecisterner på grundvattenområde uppfylla kraven i föreskrifterna före utgången av år 2006 och på andra områden före utgången av år Denna föreskrift gäller inte underjordiska cisterner som installerats innan miljöskyddsföreskrifterna trädde i kraft. 1.4 Oljeeldningsutrustning Installation av oljecistern med tillhörande utrustning kräver tillstånd. Installationen får göras bara av ett företag som godkänts av Säkerhetsteknikcentralen. Företaget ska alltid ge kunden ett skriftligt intyg över utrustningens och installationsarbetets överensstämmelse med förordningar. Ett intyg ska lämnas till räddningsmyndigheten i kommunen.

3 Oljeeldningsaggregat (cistern på under 200 m 3 ) ska besiktas av räddningsmyndigheten inom tre månader då nytt aggregat tas i bruk och då avsevärda ändringar har gjorts i gammalt aggregat (Förordning om oljeeldningsaggregat 1211/1995). Det är frågan om avsevärda ändringar då cisternvolymen ökas, cisternen byts eller flyttas, oljerören ändras avsevärt eller oljebrännaren byts ut mot en brännare med större effekt. Besiktning behövs inte då brännaren byts mot en med motsvarande eller mindre effekt eller då det görs små reparationer på rörsystemet, cisternen eller aggregatet, då utrustningen iståndsätts eller byts mot motsvarande. Placering av oljecistern i anslutning till fastighet eller ändring av cisternens placering kräver tillstånd av byggnadstillsynsmyndigheten. Ytterligare information om brandinspektionen finns på Västra Nylands räddningsverks webbsidor Servicekatalog Västra Nylands räddningsverk. 1.5 Krav på påfyllnadsplatsen Största delen av oljeskadorna inträffar vid påfyllning av cisterner. I samband med påfyllning utsetts cisternen och utrustningen för ansträngning av den olja som pumpas in. Det är bra att redan vid beställningen berätta om eventuella avvikelser, såsom ändrad påfyllningsplats eller första påfyllning. En trygg påfyllningsplats uppfyller följande krav: överfyllningsstoppet på cisternen fungerar luftningsröret är inte stockat och det har en diameter på minst 50 millimeter påfyllningsrörets mynning är inte högre än 1,5 meter från marken eller alternativt har en trygg arbetsplatå ordnats för tankbilens förare luftningsrörets mynning syns till påfyllnadsplatsen tankbilen kommer åtminstone fram till 30 meter från påfyllningsplatsen påfyllningsrörets mynning är utrustad med en trycksäker kamlocksnippa Oljebranschens Servicecentral Ab, broschyren Öljy huolehtii Sinusta pidä huoli öljylämmityksestä 2. Periodisk kontroll av oljecisterner 2.1 Handels- och industriministeriets beslut Handels- och industriministeriets beslut (344/83) om periodisk kontroll av underjordiska oljecisterner ställer krav på ägarna till underjordiska oljecisterner som är belägna på viktigt grundvattenområde. I beslutet avser underjordiska cisterner sådana som är i direkt kontakt med marken och därför gäller beslutet inte dubbelmantlade cisterner och inte heller underjordiska cisterner i skyddsbassäng. Underjordiska cisterner på viktigt grundvattenområde ska enligt HIM:s beslut kontrolleras första gången inom 10 år efter att de tagits i bruk. Därefter ska de kontrolleras enligt den cisternklass som konstaterats vid den första kontrollen. De kontrollintervaller för underjordiska oljecisterner på viktigt grundvattenområde som bygger på oljecisternens konstaterade skick visas i tabell 1.

4 Tabell 1. Kontrollintervaller enligt cisternens konstaterade skick. Cisternklass A, metallcistern A, annan cistern B C D Nästa inspektion om 5 år om 10 år om 2 år om 6 månader ska omedelbart tas ur bruk Tabellen bygger på handels- och industriministeriets beslut 344/83 och på Öljy- ja kaasulämmitys Yhdistys ry:s tekniska rekommendation TS-7, Lojo stads miljöskyddsföreskrifter I Lojo stads miljöskyddsföreskrifter anges en skyldighet att låta kontrollera alla, såväl underjordiska som övriga, oljecisterner med bestämda intervaller. Avsikten med föreskrifterna är att förbättra säkerheten i upplagringen och att förebygga olyckor som utgör en fara för hälsan och miljön. Enligt föreskrifterna ska oljecisternerna med rördragningar, alarmanordningar och skyddskonstruktioner kontrolleras av en auktoriserad inspektör med bestämda intervaller minst i enlighet med tabell 2, om inte cisternens skick förutsätter tätare inspektioner (Tabell 1). Tabell 2. Inspektionsintervaller enligt miljöskyddsföreskrifterna I och II klassens Oljecistern grundvattenområde Strandzon 2 Annat område 1 Underjordisk 3 med 5 års intervaller med 5 års intervaller med 10 års intervaller Ovanjordisk med 10 års intervaller med 10 års intervaller med 10 års intervaller I Lojo stads miljöskyddsföreskrifter 1 avser grundvattenområde I och II klassens grundvattenområde och jämförbara grundvattenområden. 2 avser strandzon sådan strandzon enligt markanvändnings- och bygglagen som i medeltal sträcker sig 100 meter från strandlinjen vid medelhögt vatten. 3 avser underjordiska cisterner cisterner som är placerade under den omgivande naturliga marknivån oavsett om de är placerade i källare, bunkrar eller separata utrymmen. En kopia av kontrollprotokollet ska utan dröjsmål levereras för kännedom till brandskyddsmyndigheten och till miljöskyddsmyndigheten. Cisternens ägare eller innehavare ska se till att intervallkontrollerna görs inom utsatt tid. Uppgift om huruvida fastigheten ligger på ett grundvattenområde som är klassificerat som viktigt eller i strandzon får man av räddningsverket eller miljömyndigheten i kommunen Övergångsbestämmelse De första intervallkontrollerna av cisterner för eldningsolja ska enligt övergångsbestämmelsen i miljöskyddsföreskrifterna utföras enligt följande: om cisternen

5 inte har kontrollerats enligt föreskrifterna skulle den första kontrollen göras senast före utgången av år Övergångsbestämmelsen tillämpas inte om ett giltigt intyg över den senaste kontrollen kan uppvisas och av intyget framgår att kontrollen gjorts i enlighet med dessa föreskrifter eller om cisternens ålder och föreskrifterna gör att inspektion inte förutsätts. Ifall kontrollskyldigheterna enligt olika lagstiftning avviker från varandra ska fastighetsägaren följa den skyldighet där kontrolltiderna är strängast. 2.3 Att beställa kontroll Oljecisterner ska kontrolleras av yrkesmän. Då en oljecistern har kontrollerats av en auktoriserade inspektör, kan kontrollprotokollet användas som bevis på ändamålsenlig skötsel också om det sker en olycka. Entreprenörer i oljeeldningsbranschen Företag som bedriver installations- och serviceentreprenad i fråga om oljeeldningsaggregat samt gör intervallkontroller av oljecisterner ska uppfylla de säkerhets- och behörighetsförutsättningar som gäller branscherna i fråga. Entreprenörmedlemmarna i Lämmitysenergia Yhdistys ry är företag som godkänts och registrerats av Säkerhetsteknikcentralen. Kontaktinformation om professionella aktörer i oljeeldningsbranschen finns i Lämmitysenergia Yhdistys ry:s entreprenörregister, tfn (09) eller -> Jäsenyritykset -> Urakoitsijat och på Säkerhetsteknikcentralens webbplats -> Toimialat -> Kemikaalit -> Rekisterit -> Kemikaalit -> Maanalaisten öljysäilijöiden tarkastusliikkeet paikkakunnittain. De närmaste entreprenörerna finns på gula sidorna i telefonkatalogen under Öljylämmityslaiteasennus- ja huoltoliikkeet. Kostnaderna för kontroll av oljecisterner var år 2008 omkring 350 euro. Man får inte hushållsavdrag för kostnaderna för kontroll av oljecisternen, men sanering av cisternen omfattas av hushållsavdraget (kontrollerat med skattebyrån i maj 2010). 3. Oljeskador Den som äger eller innehar en cistern bär ansvaret för dess skick. Genom att låta kontrollera cisternen regelbundet kan ägaren spara en hel del pengar, eftersom den som förorsakar en skada enligt nuvarande bestämmelser ansvarar för kostnaderna för saneringen av en oljeolycka. Det är också skäl att ha en täckande hemförsäkring med tanke på överraskande situationer. De ersättningar som betalas ut på basis av försäkringen kan också påverkas av om cisternen kontrollerats och underhållits ändamålsenligt. Följderna av en oljeskada är ofta allvarligare och dyrare att åtgärda än t.ex. följderna av en vattenskada. Jordmånen måste saneras också efter ett litet oljeutsläpp (t.ex. markbyte). Kostnaderna för detta räknas i allmänhet i tusental och i praktiken är kostnaderna för saneringen sällan lägre än euro. Då saneringsarbetet utförs inne i och under byggnader, i besvärliga jordmånsförhållanden, kan saneringskostnaderna stiga till hundratals tusen euro.

6 I vissa fall går det inte att sanera jordmånen utan att byggnaden rivs helt eller delvis. Då grundvattnet förorenas stiger kostnaderna för saneringen ytterligare betydligt och saneringen tar längre tid. Då en oljeskada sker ska den som äger cisternen vidta preliminära bekämpningsåtgärder och genast meddela nödcentralen om olyckan. Nödcentralen kallar räddningsverket till platsen. Räddningsverket tar itu med de nödvändiga bekämpningsåtgärderna för att de skadliga effekterna av olyckan ska kunna begränsas. I samband med de omedelbara bekämpningsåtgärderna ber räddningsmyndigheten enligt övervägande om experthjälp av miljömyndigheten. Efter de omedelbara bekämpningsåtgärderna bör de fortsatta åtgärderna bedömas: säkrande av att jordmånen är ren och ett eventuellt behov av fortsatt sanering. Bedömningen görs av miljömyndigheten och därför ska fastighetens ägare eller räddningsverket alltid anmäla en oljeskada också till miljömyndigheten. I samband med oljeskador är det i allmänhet också skäl att kontakta försäkringsbolaget. Genom att anmäla en oljeskada både till räddningsmyndigheten och till miljömyndigheten försäkrar sig ägaren till oljecisternen om att han med sin egen insats bidrar till att begränsa spridningen av oljeskadan. 4. Sanering av oljecistern Rekommendationen är att gamla cisterner i dåligt skick förnyas i stället för att repareras, eftersom all utrustning då förnyas i samma väva och säkerheten i upplagringen som helhet uppdateras till den nuvarande kravnivån. Det är skäl att vända sig till yrkesmän i branschen med frågor som gäller sanering av oljecisterner. De har den sakkunskap som krävs för att avgöra vilken typ av sanering som lämpar sig bäst för en viss cistern. 5. Att ta en oljecistern ur bruk 5.1 Underjordisk cistern för eldningsolja Underjordiska oljecisterner som tagits ur bruk, men inte sanerats, är framför allt då de blir äldre en risk för jordmånen och grundvattnet. Underjordiska cisterner med tillhörande rörsystem har visat sig vara problematiska framför allt då uppgift saknas om när cisternen tömts eller underhållits, kontrollerats eller sanerats och det inte heller finns någon uppgift om eventuella läckage i jordmånen. En oljecistern som tagits eller ska tas ur bruk är enligt avfallslagen avfall och den får inte överges eller behandlas obehärskat. I Lojo stads miljöskyddsföreskrifter förpliktigas fastighetens ägare eller innehavare att se till att de underjordiska oljecisternerna med påfyllningsrör avlägsnas från fastigheten då de inte längre används ( 14.5). Skyldigheten gäller cisterner som tagits ur bruk efter den 1 januari Miljöskyddsmyndigheten kan bevilja tillstånd att avvika från skyldigheten att avlägsna oljecisternen på separat ansökan och enligt utredning, förutsatt att undantaget inte bedöms förorsaka fara för att miljön förorenas. En avgift enligt gällande taxa uppbärs för beslutet Anvisning för tagande av cistern ur bruk:

7 1. Låt rengöra cisternen på ändamålsenligt sätt och låt kontrollera dess skick med tanke på eventuella läckage. 2. Lämna ett intyg av en auktoriserad inspektör över cisternens skick till miljömyndigheten. 3. Anmäl till miljö- och brandmyndigheterna att cisternen tagits ur bruk. 4. Bered miljömyndigheten och brandinspektören tillfälle att inspektera jordmånens tillstånd i samband med lyftandet. 5. Leverera cisternen till ändamålsenlig behandling. 6. Om jordmånen konstateras vara förorenad, avlägsna och behandla den avlägsnade jorden enligt miljövårdsmyndighetens föreskrifter. I samband med försäljning av fastigheten är uppgiften om att oljecisternen avlägsnats på ändamålsenligt sätt och under övervakning av en myndighet värdefull information om ändamålsenlig skötsel av fastigheten. 5.2 Andra än underjordiska cisterner för eldningsolja Då en cistern tas ur bruk för gott, ska den oberoende av placering tömmas på olja och rengöras. Det avfall som uppstår vid rengöringen ska levereras till behandling som miljöfarligt avfall. I samband med att cisternen avlägsnas ska också påfyllningsförbindelserna avlägsnas. Det är bra att anmäla till brandmyndigheten och miljömyndigheten om att en cistern tagits ur bruk. Det är viktigt både för den som äger cisternen och den som kontrollerar den att cisternens skick och avlägsnandet av cisternen bokförs. På det sättet kan situationen vid den tidpunkt cisternen avlägsnas vid behov bevisas. En cistern som är belägen i en byggnad ovanför markytan rivs i allmänhet på grund av utrymmesbehov. Vid rivningen ska försiktighet och bestämmelser om heta arbeten iakttas. Cisternen och det avfall som uppstår vid rivningen ska levereras till ändamålsenlig behandling. Om en cistern tas ur bruk bara tillfälligt, ska användningen av påfyllningsförbindelserna förhindras för att det inte ska vara möjligt att fylla cisternen i misstag. Anmälningar om oljecisternen (tagande i och ur bruk) samt kopior av inspektionsprotokoll ska skickas in under adressen: Lojo stad Stadsplaneringscentret Miljöenheten PB LOJO Besöksadress: Stadshuset Monkola Kundservicecentret Karstuvägen 4 Växeln (019) 3690

Att bygga ett tankställe anvisningar för den som bygger ett litet tankställe (cistern under 10 m 3 )

Att bygga ett tankställe anvisningar för den som bygger ett litet tankställe (cistern under 10 m 3 ) LOJO STAD ANVISNINGAR FÖR KUNDER Miljöövervakningen 14.5.2007 PB 71 08101 LOJO Att bygga ett tankställe anvisningar för den som bygger ett litet tankställe (cistern under 10 m 3 ) 1. Syftet med anvisningarna

Läs mer

OLJEELDNINGSAGGREGAT

OLJEELDNINGSAGGREGAT GUIDE FÖR INVÅNARE ELDNINGSOLJECISTERN OCH OLJEELDNINGSAGGREGAT placering, service, besiktning och urbruktagning 1 FÖRORD Projektets bakgrund och behov Räddningsverket i Tammerfors, Birkalands närings-,

Läs mer

Lagring av bränslen i farmarcisterner på lantbruk

Lagring av bränslen i farmarcisterner på lantbruk Lagring av bränslen i farmarcisterner på lantbruk 1.12.2012 1 Inledning Enligt Tukes Varo-register har de i hemmen årligen inträffade kemikalieolyckorna till största delen varit brännoljeläckage. Typiska

Läs mer

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 9.2 Utkast till lag Ny dammsäkerhetslag 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syfte Syftet med denna lag är att garantera säkerheten i samband med anläggande, underhåll och drift av dammar samt att minska

Läs mer

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt

Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Förvara kemiska produkter och farligt avfall på rätt sätt Möta är ett samverkansprojekt mellan länets 13 kommuner företrädda av miljökontoren samt Länsstyrelsen Östergötland. Maj 2009 Förvara kemiska produkter

Läs mer

Regler om vattenskyddsområden

Regler om vattenskyddsområden Sid 1 Regler om vattenskyddsområden Länsstyrelsen eller kommunen kan med stöd av miljöbalken förklara ett område vars vattentillgångar behöver skyddas som vattenskyddsområde. Reglerna för detta finns i

Läs mer

Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern

Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern enligt 4 kap. 1.NFS (2003:24) Anmälan om förvaring av diesel, eldningsolja eller spillolja i cistern Anmälan Person-/organisationsnummer

Läs mer

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST

FÖRETAGETS ANSVAR EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST EN BROSCHYR FRAMTAGEN AV TILLSYNSMYNDIGHETERNA I KALMAR & GOTLANDS LÄN GENOM MILJÖSAMVERKAN SYDOST FÖRETAGETS ANSVAR Alla företag påverkar miljön på något sätt och ansvarar för sin egen miljöpåverkan.

Läs mer

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A

TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H ETEN L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄ N K PÅ ELS Ä K E R H E T E N L Å T P R O F F S E N I N S T A L L E R A TÄNK PÅ ELSÄKERHETEN LÅT PROFFSEN INSTALLERA Enligt lagen får elinstallationer bara utföras av yrkesmän inom elbranschen. Försäkra

Läs mer

TILLSYN AV BENSINSTATIONER OCH DRIVMEDELSFÖRSÄLJNING

TILLSYN AV BENSINSTATIONER OCH DRIVMEDELSFÖRSÄLJNING P R O J E K T A P P O R T L J U S D A L S K O M M U N M I L J Ö E N H E T E N TILLSYN AV BENSINSTATIONER OCH DRIVMEDELSFÖRSÄLJNING 2014 Kristin Berg, miljöinspektör Inledning och bakgrund Projektet görs

Läs mer

Cisterntillsyn - Frågor & Svar

Cisterntillsyn - Frågor & Svar Cisterntillsyn - Frågor & Frågor och svar fr.o.m. hösten 2003 i anslutning till Miljösamverkans delprojekt Cisterntillsyn. Om inte annat anges har svaren lämnats av projektledaren i samråd med Projektgrupp

Läs mer

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun

viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun viktig miljöinformation till tandvården i Lund Miljöförvaltningen Lunds kommun Enligt miljöbalken är miljöförvaltningen tillsynsmyndighet över miljöfarliga verksamheter. Tandvården är miljöfarlig verksamhet

Läs mer

Lagar och föreskrifter

Lagar och föreskrifter Lagar och föreskrifter Det finns många lagar och författningar som syftar till att skydda miljön. För den yttre miljön är de viktigaste lagarna samlade i miljöbalken. I vissa fall anges detaljerade krav,

Läs mer

Kronobergs läns författningssamling

Kronobergs läns författningssamling Kronobergs läns författningssamling Markaryds kommun Markaryds kommuns beslut om fastställande av vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter för Norra Misterhult, Markaryds kommun; 07FS 2006:39 Utkom från

Läs mer

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006

Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 Säkerhetsteknikcentralen K4-2006 TUKES-anvisning 3.10.2006 HANDLING ÖVER SÄKERHETSPRINCIPERNA 1. INLEDNING Enligt förordningen om industriell hantering och upplagring av farliga kemikalier (59/1999) skall

Läs mer

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik

Informationen är framtagen i september 2013. Foto: Fotograf Fredrik MILJÖFRÅGOR R I TANDVÅRDEN D N Informationen i den här broschyren vänder sig till dig som arbetar inom tandvården. Texten handlar om egenkontroll enligt miljöbalken och sanering av kvicksilverkontaminerade

Läs mer

Hitta förbättringsobjekten!

Hitta förbättringsobjekten! Hitta förbättringsobjekten! Checklista för elentreprenören SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN Egenvärdering av elsäkerhet Att sörja för säkerheten är en väsentlig del av verksamheten och kunnandet för alla fackpersoner

Läs mer

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar

Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar Exempel på upplägg av egenkontroll och ansvar MILJÖBALKEN Hänsynsregler I miljöbalken är bevisbördan omvänd vilket innebär att det är verksamhetsutövaren, dvs. den som bedriver en verksamhet eller äger

Läs mer

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN

KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Allmänna principer för utvecklingen av vattenförsörjningen på glesbygden 1 (7) KYRKSLÄTTS KOMMUN ALLMÄNNA PRINCIPER FÖR UTVECKLINGEN AV VATTENTJÄNSTERNA PÅ GLESBYGDEN Godkända av kommunfullmäktige 19.12.2013

Läs mer

SJUNDEÅ KOMMUNS MILJÖSKYDDSFÖRESKRIF- TER Motiveringar, utkast 12.9.2014

SJUNDEÅ KOMMUNS MILJÖSKYDDSFÖRESKRIF- TER Motiveringar, utkast 12.9.2014 SJUNDEÅ KOMMUNS MILJÖSKYDDSFÖRESKRIF- TER Motiveringar, utkast 12.9.2014 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 1. KAP ALLMÄNNA FÖRESKRIFTER... 2 1 Mål... 2 2 Utfärdande av föreskrifter och övervakning... 2 3 Tillämpningen

Läs mer

Kontrollansvariga och deras uppgifter

Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvariga och deras uppgifter Kontrollansvarig är ett nytt begrepp i plan- och bygglagen som har ersatt begreppet kvalitetsansvarig. Den kontrollansvarige har fått utökade arbetsuppgifter vilket

Läs mer

Säkerhetsföreskrifter

Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket Säkerhetsföreskrifter Halmstadverket 2 Hälso- och säkerhetsföreskrifter för entreprenörer anlitade av E.ON Värmekraft Sverige AB samt E.ON-anställda. Syftet med föreskrifterna är att verka

Läs mer

Förebyggande av elbränder i hushåll

Förebyggande av elbränder i hushåll Förebyggande av elbränder i hushåll Innehållsförteckning: 1. Säkerhetsföreskriftens syfte... 1 2. Förpliktelse... 1 3. Periodisk besiktning av elinstallationer... 1 4. Elarbeten... 1 5. Utlösning av säkring

Läs mer

Har erforderlig kunskap om eldstaden och tillkommande anordningar för att kunna utföra rengöring

Har erforderlig kunskap om eldstaden och tillkommande anordningar för att kunna utföra rengöring Skickas till: Piteå räddningstjänst Kolugnsvägen 1 941 38 Piteå ANSÖKAN OM ATT SJÄLV FÅ RENGÖRA (SOTA) SÖKANDE/FASTIGHETSÄGARE Efternamn, Förnamn Adress Personnummer Postnummer/ort Telefonnummer Fastighet

Läs mer

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka

Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänstens organisation och resurser vid en större olycka Räddningstjänsten Syd når normalt samtliga Sevesoanläggningar i Malmö Stad inom 10 minuter. Räddningstjänsten är skyldig att vara förberedd

Läs mer

LISTA 2. FÖRVARING. Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m.

LISTA 2. FÖRVARING. Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m. LISTA 2. FÖRVARING Se också punkt 5 i lista 3 om utrustning för att samla upp spill, stoppa utflödande vätskor m.m. i sammandrag. För preciseringar och undantag, se sid 7 f. 1 Invallning av kemikalier

Läs mer

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen

Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen Fettavskiljare och vegetabilisk olja Riktlinjer för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen i Norrköpings kommun. Fettavskiljare och vegetabilisk olja Fastigheter med livsmedelsverksamhet ska ha en

Läs mer

Certifikat för flygledarelever och flygledare

Certifikat för flygledarelever och flygledare 1 (5) Utfärdad: 29.1.2013 Träder i kraft: 1.2.2013 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Denna luftfartsföreskrift har utfärdats med stöd av 45, 46, 119 och 120 i luftfartslagen (1194/2009) med beaktande

Läs mer

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön

Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön Riskbedömning för att förebygga olägenhet för människors hälsa eller miljön De flesta verksamheter påverkar miljön. Hur och i vilken omfattning varierar däremot. Genom att skaffa sig kunskap om hur verksamheten

Läs mer

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Sida 1 av 3 Anmälan enligt 17 och 40 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt 8 lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Anmälan insändes till: Öckerö kommun Plan-,

Läs mer

E.ON Värme Sverige AB Protokoll över Riskbedömning miljö Datum: 2007-10-05 Sida 1 Anläggning: Järfälla Metod: Grovanalys

E.ON Värme Sverige AB Protokoll över Riskbedömning miljö Datum: 2007-10-05 Sida 1 Anläggning: Järfälla Metod: Grovanalys Bilaga A8. Projekt: P86 Protokoll över Riskbedömning miljö Datum: 2007-0-05 Sida Pannhus (bränslen eller kemikalier ej inkluderade) Pannor Explosion i pannan Hög halt koloxid. Fel på styrning. 2 Stoftfilter

Läs mer

Laholms kommuns författningssamling 1.2

Laholms kommuns författningssamling 1.2 Laholms kommuns författningssamling 1.2 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för Laholms kommun; meddelade av kommunfullmäktige den 29 april 2004, 62 1. Med stöd av 9 kap. 7-8

Läs mer

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån

Esbo stad Protokoll 109. Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1. 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Fullmäktige 17.08.2015 Sida 1 / 1 2417/02.05.06/2015 Stadsstyrelsen 214 15.6.2015 109 Beviljande av stadens proprieborgen för Pitkäjärven Vapaaehtoisen Palokunta Ry:s lån Beredning och upplysningar: Viktoria

Läs mer

Rivningsplan / avfallshanteringsplan

Rivningsplan / avfallshanteringsplan Rivningsplan / avfallshanteringsplan Administrativa uppgifter Fastighetsbeteckning alt. adress Beräknat start och stoppdatum för rivning Byggherre Kontaktperson/telefon Entreprenör Kontaktperson/telefon

Läs mer

Viktig information till allmänheten

Viktig information till allmänheten Viktig information till allmänheten från Räddningstjänsten Västervik och OKQ8 AB RÄDDNINGSTJÄNSTEN Du som får denna information, bor eller vistas i närheten av en anläggning som innebär vissa risker för

Läs mer

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor

Inspektionsrapport, egenkontroll gällande båtklubbar och marinor Inspektionsrapport Dnr: 2015 4075 Sida 1 (5) 2015-06-26 Handläggare Charlotte Larsson Miljö- och hälsoskyddsinspektör Telefon 08-508 288 71 E-post: charlotte.larsson@stockholm.se Örnsbergs båtklubb Inspektionsrapport,

Läs mer

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET

DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET DET KAN GÄLLA DIN SÄKERHET INFORMATION TILL BOENDE I BORLÄNGE KOMMUN DET OFÖRUTSEDDA KAN HÄNDA Farligt gods transporteras dagligen genom kommunen, ett exempel på det är eldningsolja. Därmed finns det alltid

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön Diarienr: 2012-00283, antagen av KF 2013-02-27 12 Miljöreda: MM 12/1134 Upprättad av bygg- och miljöenheten 2012-12-03 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 2(5) Lokala föreskrifter

Läs mer

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering

Omdränering. Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Omdränering Information om VA-lösningar för husgrundsdränering Information till fastighetsägare Du gör precis rätt i att kontakta UMEVA när du ska ändra VA-förhållandet på huset! Vi ger råd och anvisningar

Läs mer

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun

Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Kommentar till ABVA 91 Råd och anvisningar till fastighetsägare rörande vatten & avlopp i Robertsfors kommun Detta meddelande är ett komplement till ABVA, som innehåller bestämmelser för brukande av kommunens

Läs mer

Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon

Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon April 2011 Lathund för tillsyn gällande arbetsfordon Texten i denna lathund är allmänt hållen och tar upp olika exempel på regleringar och sätt att hantera frågor. Förutsättningarna är olika i varje vattenskyddsområde

Läs mer

HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014

HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014 HETA ARBETEN - SÄKERHETSFÖRESKRIFT 2014 31.3.2014 1 Heta arbeten - säkerhetsföreskrift 2014 Innehåll 1 Säkerhetsföreskriftens syfte... 2 2 Förpliktelse... 2 3 Definitioner... 2 4 Hetarbetsplan... 3 5 Heta

Läs mer

Fettavskiljare och fettavfall

Fettavskiljare och fettavfall Fettavskiljare och fettavfall Den här broschyren vänder sig till dig som är fastighetsägare, bedriver en livsmedelsverksamhet, är VVS-konsult eller tömningsentreprenör. I broschyren kan du läsa om varför

Läs mer

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun.

Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. Skyddsområde och skyddsföreskrifter för Jungs vattentäkt, Vara kommun. BESLUT Med stöd av 7 kapitlet 21 och 22 miljöbalken beslutar Länsstyrelsen om vattenskyddsområde med skyddsföreskrifter för Jungs

Läs mer

Vattenskyddsområden - Bor du i ett?

Vattenskyddsområden - Bor du i ett? Bilaga 5 Information till hemsidan Vattenskyddsområden - Bor du i ett? Varför har vi vattenskyddsområden? Rent vatten är vår viktigaste naturtillgång. Vi människor kan välja bort olika livsmedel, men utan

Läs mer

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall.

Tillståndet omfattar styckegods-, tank-, container- och bulktransport alla slag av farligt avfall. 44%. BESLUT Diarienummer Sida W 2013-04-10 562-10011-2013 1(4) LANSSTYRELSEN VASTRA GOTALANDS LAN Miljöskyddsenheten Annika Lundahl Delgivningskvitto Renova AB Box 156 O 10-224543 1 401 22 GOTEBORG Tillstånd

Läs mer

PROJEKT. Lagring av impregnerat virke 2013-06-04

PROJEKT. Lagring av impregnerat virke 2013-06-04 PROJEKT Lagring av impregnerat virke 2013-06-04 BESÖKSADRESS Hertig Johans torg 2 Skövde TELEFON 0500-49 36 30 FAX 0500-41 83 87 E-POST miljoskaraborg@skovde.se WEBBPLATS www.miljoskaraborg.se Resultat

Läs mer

Nämnd, förvaltning: Handläggare: Datum: Räddningstjänsten Christer Holmström. Förändrad lagstiftning rengöring av fasta förbränningsanordningar

Nämnd, förvaltning: Handläggare: Datum: Räddningstjänsten Christer Holmström. Förändrad lagstiftning rengöring av fasta förbränningsanordningar Nämnd, förvaltning: Handläggare: Datum: Räddningstjänsten Christer Holmström Förändrad lagstiftning rengöring av fasta förbränningsanordningar Den 1 januari 2004 trädde Lagen om skydd mot olyckor SFS 2003:778

Läs mer

VIKTIG INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN

VIKTIG INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN SPARA DENNA FOLDER. SAMHÄLLSINFORMATION FEBRUARI 2015 VIKTIG INFORMATION TILL ALLMÄNHETEN - om verksamheterna i Oljehamnen Du som har fått denna folder, bor eller arbetar i närheten av anläggningar som

Läs mer

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd ANMÄLAN OM INSTALLATION AV VÄRMEPUMP Enligt 17 och 21 i förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd Miljö- och Samhällsnämnden Sökande och fastighet Sökande, namn Person- el organisationsnummer

Läs mer

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner

Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner Tillsyn av anmälningspliktiga hygienverksamheter i Haninge, Nynäshamn och Tyresö kommuner ERIKA DAHLSTRAND 2010 RAPPORT 2010:? SAMMANFATTNING Under 2009 och 2010 har Södertörns miljö- och hälsoskyddsförbund

Läs mer

Krisledningshändelse: Storskalig oljeolycka

Krisledningshändelse: Storskalig oljeolycka Johan Kallum Ärendenr 1 (5) Handlingstyp Handlingsplan Datum 15 november 2011 Bilaga till Krisledningsplan Krisledningshändelse: Storskalig oljeolycka Bakgrund Denna handlingsplansplan är ett resultat

Läs mer

Konsekvensutredning av förslaget till upphävande av. av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete i slutet utrymme

Konsekvensutredning av förslaget till upphävande av. av Arbetarskyddsstyrelsens allmänna råd om arbete i slutet utrymme 2014-03-18 REP 2013/100374 1 (6) Enheten för processäkerhet och rörligt arbete Tommy Eriksson Wikén, 010-730 9931 arbetsmiljoverket@av.se Konsekvensutredning av förslaget till upphävande av Arbetarskyddsstyrelsens

Läs mer

DOM 2015-03-05 Stockholm

DOM 2015-03-05 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 060206 DOM 2015-03-05 Stockholm Mål nr M 8363-14 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2014-08-21 i mål nr M 2197-14, se

Läs mer

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen

Terminalförsäkring. Produktbeskrivning AKT 03 PRODUKTBESKRIVNING. Terminalförsäkring. Syftet med terminalförsäkringen PRODUKTBESKRIVNING Produktbeskrivningen gäller från 1.1.2008. Terminalförsäkring Produktbeskrivning AKT 03 GODSTRAFIK OCH LOGISTIK Terminalförsäkring En terminalförsäkring ger företag som idkar terminalverksamhet

Läs mer

ANSÖKAN OM ATT SJÄLV FÅ RENGÖRA (SOTA)

ANSÖKAN OM ATT SJÄLV FÅ RENGÖRA (SOTA) Till Räddningstjänsten Väst Stormhallsvägen 1 432 32 Varberg ANSÖKAN OM ATT SJÄLV FÅ RENGÖRA (SOTA) Sökande/fastighetsägare Efternamn, Förnamn Adress Personnummer Postnummer/ort Telefonnummer Fastighet

Läs mer

Allmän information om sotning

Allmän information om sotning Allmän information om sotning Innehåll Sotning och brandskyddskontroll... 2 Vem bestämmer om sotningen?... 2 Sotning och brandskyddskontroll... 2 Sotning... 2 Imkanaler... 3 Brandskyddskontroll... 3 Brandvarnare

Läs mer

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget

Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget BRF FINNBERGET POLICY FÖR SKÖTSEL OCH RENOVERING 1(6) Policy för skötsel och renovering av bostadsrätter, Brf Finnberget Ansvar för skötsel och renovering Enligt 13 i föreningens stadgar gäller: Bostadsrättshavaren

Läs mer

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter

EWC-kod Avfallsslag T S C Alla slag av farligt avfall X X T= Tanktransporter, S= Styckegodstransporter, C= Containertransporter 1 (4) I). ~ 2011-04-27 Dnr: 5620-00814-201 1 Länsstyrelsen Örebro län Adnan Jahic Direkt: 019-1938 55 Ahlgrens Åkeri AB adnan.jahic@lansstyrelsen.se Fabriksvägen 5 Fax: 019-19 35 15 71041 FELLINGSBRO För

Läs mer

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR

BEHÖRIGHET FÖR ULTRALÄTTFLYGINSTRUKTÖR LUO Föreskrift 1 (5) Utfärdad: 10.10.2014 Träder i kraft: 14.10.2014 Rättsgrund: Luftfartslagen (1194/2009) 45 Giltighetstid: tills vidare Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter: Denna föreskrift

Läs mer

Älvsborgs läns författningssamling

Älvsborgs läns författningssamling Älvsborgs läns författningssamling Länsstyrelsen 15 FS 1995:109 Utkom från trycket den 8 december 1995 Kungörelse om skyddsområde och skyddsföreskrifter för grundvattentäkt; utfärdad den 17 november 1995.

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251)

Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken Enligt 9 kap 6 miljöbalk (1998:808) samt 10 i miljöprövningsförordning (2013:251) Ny verksamhet Ändring av befintlig verksamhet Anmälan om ägarbyte

Läs mer

Information om anmälan

Information om anmälan Information om anmälan Installationen av din värmepump kan leda till oönskade miljöeffekter i närmiljön och få konsekvenser för dricksvattenförsörjningen i närområdet vilket i sin tur kan leda till att

Läs mer

Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor.

Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor. Blanketten skickas till: Bohus Räddningstjänstförbund Enbärsvägen 2 442 42 Kungälv Datum: Tillståndsansökan brandfarliga varor enligt (SFS 2010:1011) och förordningen (SFS 2010:1075) om brandfarliga och

Läs mer

Anmälan av miljöfarlig verksamhet

Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan av miljöfarlig verksamhet Anmälan inklusive bilagor ska lämnas in i två exemplar senast sex veckor innan åtgärden påbörjas. Läs igenom bifogad information. Anmälan som inte är fullständigt ifylld

Läs mer

Jämtlands läns författningssamling

Jämtlands läns författningssamling Utkom från trycket 2012-12-03 Länsstyrelsen Jämtlands län Jämtlands läns författningssamling LÄNSSTYRELSEN Utgivare: Enhetschef Marina Wallén Mattsson Kungörelse om lokala hälsoskyddsföreskrifter för Bräcke

Läs mer

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun

Avfallsföreskrifter. för Järfälla kommun Avfallsföreskrifter för Järfälla kommun Antagna av kommunfullmäktige den 10 december 2007 att gälla från och med den 1 januari 2008 8 (12) Batterier 43 Kasserade batterier ska sorteras ut och hållas åtskilt

Läs mer

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se

Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se Statens jordbruksverks författningssamling Statens jordbruksverk 551 82 Jönköping Tfn 036-15 50 00 www.jordbruksverket.se ISSN 1102-0970 Statens jordbruksverks föreskrifter (SJVFS XX:Y) om officiella veterinärer;

Läs mer

Sammandrag över utlåtanden och anmärkningar som getts angående utkastet till Hangö stads miljöskyddsbestämmelser och genmälen till dessa

Sammandrag över utlåtanden och anmärkningar som getts angående utkastet till Hangö stads miljöskyddsbestämmelser och genmälen till dessa 1 Sammandrag över utlåtanden och anmärkningar som getts angående utkastet till Hangö stads miljöskyddsbestämmelser och genmälen till dessa Utlåtandets givare Utlåtande Förslag till genmäle 1. Tekniska

Läs mer

TUKES GUIDE TRYCKBÄRANDE ANORDNINGAR SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN. Tryckbärande anordningar

TUKES GUIDE TRYCKBÄRANDE ANORDNINGAR SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN SÄKERHETSTEKNIKCENTRALEN. Tryckbärande anordningar TUKES GUIDE TRYCKBÄRANDE ANORDNINGAR 1 2 1. Inledning 1. Inledning 2. Besiktningsorgan för tryckbärande anordningar 2.1 Allmänt 2.2 Anmält organ 2.3 Certifieringsorgan 2.4 Brukarnas besiktningsorgan 2.5

Läs mer

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen.

Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Giltig fr o m 2013-12-01 Utgåva 4 Sida 1 (av 5) Syfte Säkerställa att det finns beredskap så att åtgärder för minsta möjliga kvalitets- och miljöpåverkan sker vid nödlägen. Ansvar och befogenheter Styrelsen,

Läs mer

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN

ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN 1(7) Bygg- och miljönämnden 592 80 Vadstena ANMÄLAN OM MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT MILJÖBALKEN Enligt 10 och 11 i Miljöförordningen (2013:251) Anmälan avser Ny verksamhet med startdatum: Ändring av befintlig

Läs mer

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291

Miljörapport 2011 MILJÖRAPPORT. Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 MILJÖRAPPORT 2011 Anläggningens namn: MILJÖRAPPORT Organisationsnummer: 556706-5759 Fastighetsbeteckning: Iggesund 14:291 Besöksadress: Postadress Telefon: 0771-416417 Fax: 0653-12063 Miljöansvarig Kommun:

Läs mer

Jord- och skogsbruksministeriets förordning

Jord- och skogsbruksministeriets förordning 1 Jord- och skogsbruksministeriets förordning om krav som för bekämpning av djursjukdomar ställs på sådan sperma från hästdjur som samlas in för inrikeshandel Utfärdad i Helsingfors den 2014 I enlighet

Läs mer

SANERINGSFÖRSÄKRING. Särskilt villkor VSN 2012:1 Giltigt från 2012-01-01

SANERINGSFÖRSÄKRING. Särskilt villkor VSN 2012:1 Giltigt från 2012-01-01 SANERINGSFÖRSÄKRING Särskilt villkor VSN 2012:1 Saneringsförsäkringen består av Skadedjursförsäkring och Husbocksförsäkring. Husbocksförsäkringen kan även tecknas separat vilket i så fall framgår av försäkringsbrevet.

Läs mer

Svensk författningssamling

Svensk författningssamling Svensk författningssamling Förordning om brandfarliga och explosiva varor; SFS 2010:1075 Utkom från trycket den 27 juli 2010 utfärdad den 15 juli 2010. Regeringen föreskriver 1 följande. Inledande bestämmelser

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 820:1 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagna av kommunfullmäktige 1986-09-18 ändrade 1988-06-16 och 2003-01-16 Gäller fr o m 2003-01-16

Läs mer

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom vattenskyddsområdet för grundvattentäkter i Simonstorp, Norrköpings kommun

SKYDDSFÖRESKRIFTER inom vattenskyddsområdet för grundvattentäkter i Simonstorp, Norrköpings kommun 1(6) SKYDDSFÖRESKRIFTER inom vattenskyddsområdet för grundvattentäkter i Simonstorp, Norrköpings kommun Skyddsföreskrifterna gäller inom det område som angivits på upprättad skyddszonskarta. Vattenskyddsområdet

Läs mer

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen

Separering av dag- och spillvatten. VA-avdelningen Separering av dag- och spillvatten VA-avdelningen Separering av ledningar Kommunens avloppssystem ska hantera både dagvatten och spillvatten. I dagvatten räknas regn-, smält- och dräneringsvatten. Spillvatten

Läs mer

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler

Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Information om anmälningspliktiga hygienlokaler Yrkesmässig hygienisk verksamhet kan innebära risk för olägenhet för människors hälsa. Till sådana verksamheter räknas bland annat fotvård, massage, hårvård

Läs mer

EnviroPro Oljeskade- och Miljöförsäkring Försäkringsbrev 130-6812

EnviroPro Oljeskade- och Miljöförsäkring Försäkringsbrev 130-6812 EnviroPro Oljeskade- och Miljöförsäkring Försäkringsbrev 130-6812 1 - Försäkringstagare Försäkringstagare: Försäkrad verksamhet: Geografisk omfattning: All tidigare, nuvarande och framtida verksamhet som

Läs mer

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning

Anslutning av vatten och avlopp. Vattenanslutning Anslutning av vatten och avlopp Vattenanslutning Ansluta kommunalt vatten och avlopp I den här broschyren beskriver vi hur det går till att ansluta sig till vatten och avlopp. Alla blanketter finns på

Läs mer

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet

Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet Statsrådets förordning om främjande av livsmedelskedjans verksamhet I enlighet med statsrådets beslut föreskrivs med stöd av 8 i statsunderstödslagen (688/2001) och 7 c i lagen om statsbudgeten (423/1988),

Läs mer

GÖDSELSPRIDNING INOM ÅLANDS VATTEN AB:S VATTENSKYDDSOMRÅDE

GÖDSELSPRIDNING INOM ÅLANDS VATTEN AB:S VATTENSKYDDSOMRÅDE GÖDSELSPRIDNING INOM ÅLANDS VATTEN AB:S VATTENSKYDDSOMRÅDE Västra Finlands Vattendomstol har fastställt skyddsområden för Dalkarby träsk, Markusbölefjärden och Långsjön. Området finns utmärkt på kartan

Läs mer

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE

VARM/KALL LUFT BEFUKTARE DS 035:0605 VARM/KALL LUFT BEFUKTARE KCC CF-900 Läs denna manual innan användning och spara den för att kunna gå tillbaka och i läsa den. VIKTIGA SÄKERHETS INSTRUKTIONER Vid användandet av en elektronisk

Läs mer

Vanliga frågor & svar

Vanliga frågor & svar Vanliga frågor & svar Innehåll Ordlista... 2 Om Brevet... 2 Vad ska jag göra med brevet som jag fått?... 2 Motivering saknas till min fastighet, varför?... 2 Vilka har fått utskicket från Länsstyrelsen?...

Läs mer

Information om enskilda avlopp

Information om enskilda avlopp Information om enskilda avlopp I den här broschyren har vi sammanfattat viktig information om enskilda avlopp. Här hittar du information om varför vi måste rena avloppsvatten, vilka reningskrav som ställs,

Läs mer

Solarium Miljöförvaltningen informerar

Solarium Miljöförvaltningen informerar Miljöförvaltningen Solarium Miljöförvaltningen informerar Solarium Du som ska öppna en verksamhet där allmänheten erbjuds att sola solarium ska göra en anmälan till miljönämnden senast sex veckor innan

Läs mer

Olje-/bensin eller fettavskiljare

Olje-/bensin eller fettavskiljare Sida 1 av 7 Olje-/bensin eller fettavskiljare Olje-/bensinavskiljare Fettavskiljare De kommunala reningsverken har utsatts för större och större belastningar under de senaste åren. Därför ställer myndigheterna

Läs mer

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget.

TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR. Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. TILLSYN AV EL- ANLÄGGNINGAR Information till Dig som har ansvaret för elanläggning och elapparater inom företaget. 1 Elsäkerhetsverket Elsäkerhetsverket har det övergripande ansvaret för elsäkerhet och

Läs mer

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN!

KOM IHÅG ATT TA DEL AV BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNINGAR FÖR DRÄNERINGSRÖREN OCH INSAMLINGSBRUNNEN! MARKBÄDD FÖR AVLOPPSVATTEN i marken nedgrävd eller terrasserad anläggning för behandling av avloppsvatten genom vilken avloppsvatten som förbehandlats åtminstone i en slamavskiljare renas genom ett filtrerande

Läs mer

Förutsättningarna för auktorisering av serviceföretag för fartygs säkerhetsanordningar och kraven på deras verksamhet

Förutsättningarna för auktorisering av serviceföretag för fartygs säkerhetsanordningar och kraven på deras verksamhet 1 (6) Utfärdad: 25.9.2015 Träder i kraft: 1.10.2015 Giltighetstid: tills vidare Rättsgrund: Lag om fartygs tekniska säkerhet och säker drift av fartyg (1686/2009), 83 Genomförd EU-lagstiftning: - Ändringsuppgifter:

Läs mer

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER

HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER INFORMATION 1(5) Staffanstorp 2009 NS STADSBYGGNAD HYGIENISKA BEHANDLINGSLOKALER Du som ska öppna en lokal för yrkesmässig hygienisk behandling måste först, dvs innan lokalen tas i bruk, göra en anmälan

Läs mer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer

Telefon dagtid E-post Personnummer/organisationsnummer MILJÖAVDELNINGEN Ansökan, enskilt avlopp avledning av avloppsvatten till enskild avloppsanläggning enligt 13 förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) Insändes till: Miljöavdelningen

Läs mer

Tank, brunn eller både och!

Tank, brunn eller både och! Tank, brunn eller både och! En enskild avloppsanläggning består vanligtvis av en slamavskiljare och en infiltrations- eller markbäddsanläggning. Syftet med anläggningen är både att rena avloppsvattnet

Läs mer

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa KOMMUNAL FÖRFATTNINGSSAMLING 2000:7-401 Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa Antagen av KF 2000-06-21 66 Reviderad: 2004-01-29 7 Reviderad: 2011-06-16 78 1 Lokala föreskrifter för att skydda

Läs mer

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Miljö- och byggnadsnämnden i Sjöbo kommun Tillsyn på bilverkstäder 2006 Rapport nr 3/06 olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika möjligheter nu olika mö Inledning Inom ramen

Läs mer

När du fått en skada på din bostadsrätt

När du fått en skada på din bostadsrätt När du fått en skada på din bostadsrätt Sidan 2 Vad händer nu? Du har säkert en del funderingar i samband med skadan du drabbats av i din bostadsrätt. Med den här broschyren hoppas vi kunna ge dig svar

Läs mer

Allmän information om sotning

Allmän information om sotning Allmän information om sotning Innehåll Sotning och brandskyddskontroll sidan 3-5 Vem bestämmer om sotningen? Sotning och brandskyddskontroll Sotning Imkanaler Brandskyddskontroll Brandvarnare och släckutrustning

Läs mer