Anvisningar för den som äger en cistern för eldningsolja om att placera och låta granska en oljecistern samt ta den ur bruk

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Anvisningar för den som äger en cistern för eldningsolja om att placera och låta granska en oljecistern samt ta den ur bruk"

Transkript

1 LOJO STAD ANVISNING FÖR KLIENTER Stadsplaneringscentret Miljöenheten PB LOJO Anvisningar för den som äger en cistern för eldningsolja om att placera och låta granska en oljecistern samt ta den ur bruk

2 1. Placering av oljecistern och utrustning De miljöskyddsföreskrifter som stadsfullmäktige i Lojo godkände den 24 september 2003 i 79 och som trädde i kraft den 1 januari 2004, förpliktigar till att förvara olja och andra kemikalier så att utsläpp i jordmånen och vidare i grundvattnet förhindras i händelse av läckage. På en cistern där olja förvaras ska anges vad cisternen innehåller. Oljecisternerna och skyddsbassängerna ska placeras så att skicket kan konstateras utan hinder och eventuella läckage konstateras snabbt. Cisternernas och skyddsbassängernas skick ska kontrolleras regelbundet. 1.1 Förvaring på grundvattenområde I miljöskyddsföreskrifterna förbjuds placering av nya oljecisterner och rörsystem under marken på grundvattenområde. Nya cisterner ska förses med ändamålsenliga övervaknings- och alarmapparater. Bränslet från nya oljecisterner ska ledas till brännaren med ett enrörssystem eller teknik av motsvarande standard för att miljöriskerna ska minimeras. På grundvattenområde kan cisternen placeras under markytan i källarutrymmen i en byggnad, förutsatt att kraven på förvaring inomhus uppfylls: Förvaringsplatsen har tätt golv och är försedd med trösklar eller golvlutning samt saknar avlopp, eller cisternen är dubbelmantlad eller försedd med separat skyddsbassäng. Cisternens skick ska kunna kontrolleras utifrån. Nya cisterner på mer än 1 m 3 som är under markytan ska alltid utrustas med minst 100-procentig skyddsbassäng. Utomhus på grundvattenområde ska oljan förvaras i dubbelmantlad cistern eller så att oljecisternen är placerad ovan jord i en skyddsbassäng med tak och kanter samt tätad yta. Skyddsbassängens volym ska vara minst 100 procent av cisternernas volym. 1.2 Förvaring utanför grundvattenområde Rekommendationen är att cisternen för eldningsolja placeras under markytan bara om det inte av säkerhetsskäl är möjligt att placera den ovanför markytan. Utomhus ska eldningsoljan förvaras i en dubbelmantlad cistern eller i en takförsedd skyddsbassäng med kanter och tätad yta. Skyddsbassängens volym ska vara minst 100 procent av den största cisternens volym. Inomhus ska eldningsoljan förvaras i ett utrymme med tätt golv, som är försett med trösklar eller golvlutning samt saknar avlopp, i en dubbelmantlad cistern eller i en separat skyddsbassäng. I händelse av läckage ska eldningsoljan vara förhindrad att rinna ut i avloppet eller i jordmånen och cisternens skick ska kunna kontrolleras utifrån. 1.3 Bestämmelse om övergångsperiod Enligt övergångsbestämmelserna i miljöskyddsföreskrifterna ska oljecisterner på grundvattenområde uppfylla kraven i föreskrifterna före utgången av år 2006 och på andra områden före utgången av år Denna föreskrift gäller inte underjordiska cisterner som installerats innan miljöskyddsföreskrifterna trädde i kraft. 1.4 Oljeeldningsutrustning Installation av oljecistern med tillhörande utrustning kräver tillstånd. Installationen får göras bara av ett företag som godkänts av Säkerhetsteknikcentralen. Företaget ska alltid ge kunden ett skriftligt intyg över utrustningens och installationsarbetets överensstämmelse med förordningar. Ett intyg ska lämnas till räddningsmyndigheten i kommunen.

3 Oljeeldningsaggregat (cistern på under 200 m 3 ) ska besiktas av räddningsmyndigheten inom tre månader då nytt aggregat tas i bruk och då avsevärda ändringar har gjorts i gammalt aggregat (Förordning om oljeeldningsaggregat 1211/1995). Det är frågan om avsevärda ändringar då cisternvolymen ökas, cisternen byts eller flyttas, oljerören ändras avsevärt eller oljebrännaren byts ut mot en brännare med större effekt. Besiktning behövs inte då brännaren byts mot en med motsvarande eller mindre effekt eller då det görs små reparationer på rörsystemet, cisternen eller aggregatet, då utrustningen iståndsätts eller byts mot motsvarande. Placering av oljecistern i anslutning till fastighet eller ändring av cisternens placering kräver tillstånd av byggnadstillsynsmyndigheten. Ytterligare information om brandinspektionen finns på Västra Nylands räddningsverks webbsidor Servicekatalog Västra Nylands räddningsverk. 1.5 Krav på påfyllnadsplatsen Största delen av oljeskadorna inträffar vid påfyllning av cisterner. I samband med påfyllning utsetts cisternen och utrustningen för ansträngning av den olja som pumpas in. Det är bra att redan vid beställningen berätta om eventuella avvikelser, såsom ändrad påfyllningsplats eller första påfyllning. En trygg påfyllningsplats uppfyller följande krav: överfyllningsstoppet på cisternen fungerar luftningsröret är inte stockat och det har en diameter på minst 50 millimeter påfyllningsrörets mynning är inte högre än 1,5 meter från marken eller alternativt har en trygg arbetsplatå ordnats för tankbilens förare luftningsrörets mynning syns till påfyllnadsplatsen tankbilen kommer åtminstone fram till 30 meter från påfyllningsplatsen påfyllningsrörets mynning är utrustad med en trycksäker kamlocksnippa Oljebranschens Servicecentral Ab, broschyren Öljy huolehtii Sinusta pidä huoli öljylämmityksestä 2. Periodisk kontroll av oljecisterner 2.1 Handels- och industriministeriets beslut Handels- och industriministeriets beslut (344/83) om periodisk kontroll av underjordiska oljecisterner ställer krav på ägarna till underjordiska oljecisterner som är belägna på viktigt grundvattenområde. I beslutet avser underjordiska cisterner sådana som är i direkt kontakt med marken och därför gäller beslutet inte dubbelmantlade cisterner och inte heller underjordiska cisterner i skyddsbassäng. Underjordiska cisterner på viktigt grundvattenområde ska enligt HIM:s beslut kontrolleras första gången inom 10 år efter att de tagits i bruk. Därefter ska de kontrolleras enligt den cisternklass som konstaterats vid den första kontrollen. De kontrollintervaller för underjordiska oljecisterner på viktigt grundvattenområde som bygger på oljecisternens konstaterade skick visas i tabell 1.

4 Tabell 1. Kontrollintervaller enligt cisternens konstaterade skick. Cisternklass A, metallcistern A, annan cistern B C D Nästa inspektion om 5 år om 10 år om 2 år om 6 månader ska omedelbart tas ur bruk Tabellen bygger på handels- och industriministeriets beslut 344/83 och på Öljy- ja kaasulämmitys Yhdistys ry:s tekniska rekommendation TS-7, Lojo stads miljöskyddsföreskrifter I Lojo stads miljöskyddsföreskrifter anges en skyldighet att låta kontrollera alla, såväl underjordiska som övriga, oljecisterner med bestämda intervaller. Avsikten med föreskrifterna är att förbättra säkerheten i upplagringen och att förebygga olyckor som utgör en fara för hälsan och miljön. Enligt föreskrifterna ska oljecisternerna med rördragningar, alarmanordningar och skyddskonstruktioner kontrolleras av en auktoriserad inspektör med bestämda intervaller minst i enlighet med tabell 2, om inte cisternens skick förutsätter tätare inspektioner (Tabell 1). Tabell 2. Inspektionsintervaller enligt miljöskyddsföreskrifterna I och II klassens Oljecistern grundvattenområde Strandzon 2 Annat område 1 Underjordisk 3 med 5 års intervaller med 5 års intervaller med 10 års intervaller Ovanjordisk med 10 års intervaller med 10 års intervaller med 10 års intervaller I Lojo stads miljöskyddsföreskrifter 1 avser grundvattenområde I och II klassens grundvattenområde och jämförbara grundvattenområden. 2 avser strandzon sådan strandzon enligt markanvändnings- och bygglagen som i medeltal sträcker sig 100 meter från strandlinjen vid medelhögt vatten. 3 avser underjordiska cisterner cisterner som är placerade under den omgivande naturliga marknivån oavsett om de är placerade i källare, bunkrar eller separata utrymmen. En kopia av kontrollprotokollet ska utan dröjsmål levereras för kännedom till brandskyddsmyndigheten och till miljöskyddsmyndigheten. Cisternens ägare eller innehavare ska se till att intervallkontrollerna görs inom utsatt tid. Uppgift om huruvida fastigheten ligger på ett grundvattenområde som är klassificerat som viktigt eller i strandzon får man av räddningsverket eller miljömyndigheten i kommunen Övergångsbestämmelse De första intervallkontrollerna av cisterner för eldningsolja ska enligt övergångsbestämmelsen i miljöskyddsföreskrifterna utföras enligt följande: om cisternen

5 inte har kontrollerats enligt föreskrifterna skulle den första kontrollen göras senast före utgången av år Övergångsbestämmelsen tillämpas inte om ett giltigt intyg över den senaste kontrollen kan uppvisas och av intyget framgår att kontrollen gjorts i enlighet med dessa föreskrifter eller om cisternens ålder och föreskrifterna gör att inspektion inte förutsätts. Ifall kontrollskyldigheterna enligt olika lagstiftning avviker från varandra ska fastighetsägaren följa den skyldighet där kontrolltiderna är strängast. 2.3 Att beställa kontroll Oljecisterner ska kontrolleras av yrkesmän. Då en oljecistern har kontrollerats av en auktoriserade inspektör, kan kontrollprotokollet användas som bevis på ändamålsenlig skötsel också om det sker en olycka. Entreprenörer i oljeeldningsbranschen Företag som bedriver installations- och serviceentreprenad i fråga om oljeeldningsaggregat samt gör intervallkontroller av oljecisterner ska uppfylla de säkerhets- och behörighetsförutsättningar som gäller branscherna i fråga. Entreprenörmedlemmarna i Lämmitysenergia Yhdistys ry är företag som godkänts och registrerats av Säkerhetsteknikcentralen. Kontaktinformation om professionella aktörer i oljeeldningsbranschen finns i Lämmitysenergia Yhdistys ry:s entreprenörregister, tfn (09) eller -> Jäsenyritykset -> Urakoitsijat och på Säkerhetsteknikcentralens webbplats -> Toimialat -> Kemikaalit -> Rekisterit -> Kemikaalit -> Maanalaisten öljysäilijöiden tarkastusliikkeet paikkakunnittain. De närmaste entreprenörerna finns på gula sidorna i telefonkatalogen under Öljylämmityslaiteasennus- ja huoltoliikkeet. Kostnaderna för kontroll av oljecisterner var år 2008 omkring 350 euro. Man får inte hushållsavdrag för kostnaderna för kontroll av oljecisternen, men sanering av cisternen omfattas av hushållsavdraget (kontrollerat med skattebyrån i maj 2010). 3. Oljeskador Den som äger eller innehar en cistern bär ansvaret för dess skick. Genom att låta kontrollera cisternen regelbundet kan ägaren spara en hel del pengar, eftersom den som förorsakar en skada enligt nuvarande bestämmelser ansvarar för kostnaderna för saneringen av en oljeolycka. Det är också skäl att ha en täckande hemförsäkring med tanke på överraskande situationer. De ersättningar som betalas ut på basis av försäkringen kan också påverkas av om cisternen kontrollerats och underhållits ändamålsenligt. Följderna av en oljeskada är ofta allvarligare och dyrare att åtgärda än t.ex. följderna av en vattenskada. Jordmånen måste saneras också efter ett litet oljeutsläpp (t.ex. markbyte). Kostnaderna för detta räknas i allmänhet i tusental och i praktiken är kostnaderna för saneringen sällan lägre än euro. Då saneringsarbetet utförs inne i och under byggnader, i besvärliga jordmånsförhållanden, kan saneringskostnaderna stiga till hundratals tusen euro.

6 I vissa fall går det inte att sanera jordmånen utan att byggnaden rivs helt eller delvis. Då grundvattnet förorenas stiger kostnaderna för saneringen ytterligare betydligt och saneringen tar längre tid. Då en oljeskada sker ska den som äger cisternen vidta preliminära bekämpningsåtgärder och genast meddela nödcentralen om olyckan. Nödcentralen kallar räddningsverket till platsen. Räddningsverket tar itu med de nödvändiga bekämpningsåtgärderna för att de skadliga effekterna av olyckan ska kunna begränsas. I samband med de omedelbara bekämpningsåtgärderna ber räddningsmyndigheten enligt övervägande om experthjälp av miljömyndigheten. Efter de omedelbara bekämpningsåtgärderna bör de fortsatta åtgärderna bedömas: säkrande av att jordmånen är ren och ett eventuellt behov av fortsatt sanering. Bedömningen görs av miljömyndigheten och därför ska fastighetens ägare eller räddningsverket alltid anmäla en oljeskada också till miljömyndigheten. I samband med oljeskador är det i allmänhet också skäl att kontakta försäkringsbolaget. Genom att anmäla en oljeskada både till räddningsmyndigheten och till miljömyndigheten försäkrar sig ägaren till oljecisternen om att han med sin egen insats bidrar till att begränsa spridningen av oljeskadan. 4. Sanering av oljecistern Rekommendationen är att gamla cisterner i dåligt skick förnyas i stället för att repareras, eftersom all utrustning då förnyas i samma väva och säkerheten i upplagringen som helhet uppdateras till den nuvarande kravnivån. Det är skäl att vända sig till yrkesmän i branschen med frågor som gäller sanering av oljecisterner. De har den sakkunskap som krävs för att avgöra vilken typ av sanering som lämpar sig bäst för en viss cistern. 5. Att ta en oljecistern ur bruk 5.1 Underjordisk cistern för eldningsolja Underjordiska oljecisterner som tagits ur bruk, men inte sanerats, är framför allt då de blir äldre en risk för jordmånen och grundvattnet. Underjordiska cisterner med tillhörande rörsystem har visat sig vara problematiska framför allt då uppgift saknas om när cisternen tömts eller underhållits, kontrollerats eller sanerats och det inte heller finns någon uppgift om eventuella läckage i jordmånen. En oljecistern som tagits eller ska tas ur bruk är enligt avfallslagen avfall och den får inte överges eller behandlas obehärskat. I Lojo stads miljöskyddsföreskrifter förpliktigas fastighetens ägare eller innehavare att se till att de underjordiska oljecisternerna med påfyllningsrör avlägsnas från fastigheten då de inte längre används ( 14.5). Skyldigheten gäller cisterner som tagits ur bruk efter den 1 januari Miljöskyddsmyndigheten kan bevilja tillstånd att avvika från skyldigheten att avlägsna oljecisternen på separat ansökan och enligt utredning, förutsatt att undantaget inte bedöms förorsaka fara för att miljön förorenas. En avgift enligt gällande taxa uppbärs för beslutet Anvisning för tagande av cistern ur bruk:

7 1. Låt rengöra cisternen på ändamålsenligt sätt och låt kontrollera dess skick med tanke på eventuella läckage. 2. Lämna ett intyg av en auktoriserad inspektör över cisternens skick till miljömyndigheten. 3. Anmäl till miljö- och brandmyndigheterna att cisternen tagits ur bruk. 4. Bered miljömyndigheten och brandinspektören tillfälle att inspektera jordmånens tillstånd i samband med lyftandet. 5. Leverera cisternen till ändamålsenlig behandling. 6. Om jordmånen konstateras vara förorenad, avlägsna och behandla den avlägsnade jorden enligt miljövårdsmyndighetens föreskrifter. I samband med försäljning av fastigheten är uppgiften om att oljecisternen avlägsnats på ändamålsenligt sätt och under övervakning av en myndighet värdefull information om ändamålsenlig skötsel av fastigheten. 5.2 Andra än underjordiska cisterner för eldningsolja Då en cistern tas ur bruk för gott, ska den oberoende av placering tömmas på olja och rengöras. Det avfall som uppstår vid rengöringen ska levereras till behandling som miljöfarligt avfall. I samband med att cisternen avlägsnas ska också påfyllningsförbindelserna avlägsnas. Det är bra att anmäla till brandmyndigheten och miljömyndigheten om att en cistern tagits ur bruk. Det är viktigt både för den som äger cisternen och den som kontrollerar den att cisternens skick och avlägsnandet av cisternen bokförs. På det sättet kan situationen vid den tidpunkt cisternen avlägsnas vid behov bevisas. En cistern som är belägen i en byggnad ovanför markytan rivs i allmänhet på grund av utrymmesbehov. Vid rivningen ska försiktighet och bestämmelser om heta arbeten iakttas. Cisternen och det avfall som uppstår vid rivningen ska levereras till ändamålsenlig behandling. Om en cistern tas ur bruk bara tillfälligt, ska användningen av påfyllningsförbindelserna förhindras för att det inte ska vara möjligt att fylla cisternen i misstag. Anmälningar om oljecisternen (tagande i och ur bruk) samt kopior av inspektionsprotokoll ska skickas in under adressen: Lojo stad Stadsplaneringscentret Miljöenheten PB LOJO Besöksadress: Stadshuset Monkola Kundservicecentret Karstuvägen 4 Växeln (019) 3690

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska

Riktlinjer för tillsyn av cisterner som innehåller brandfarlig vätska Dokumenttyp Riktlinjer Beslutad av (datum och ) Miljö och byggnämnden (20130205 2 ) Giltig fr.o.m. 20130226 Dokumentansvarig Miljöinspektör, miljö och byggnämnden Gäller för Alla kommunens verksamheter

Läs mer

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo

Egenkontroll för. fastighetsägare. Illustration: Tove Hennix. Utgåva 05 2007.02. www.stockholm.se/foretag/miljo Illustration: Tove Hennix Egenkontroll för fastighetsägare Innehåll 1. Miljöbalkens krav på egenkontroll 2. Egenkontroll för fastighetsägare 3 Informationsblad om riskområden (radon, buller, ventilation,

Läs mer

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008

VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 A LE KOMMUN VATTEN OCH AVLOPP Råd, anvisningar och ABVA 2008 Ale. En stark del av Göteborg VIKTIGA TELEFONNUMMER Driftstörningar Om fel uppstått på vatten- och avloppsledningar i gator och vägar utanför

Läs mer

ABVA. Kalmar Vatten AB s. Allmänna bestämmelser för brukande av. allmänna vatten- och avloppsanläggning.

ABVA. Kalmar Vatten AB s. Allmänna bestämmelser för brukande av. allmänna vatten- och avloppsanläggning. Allmänna bestämmelser för brukande av Kalmar Vatten AB s allmänna vatten- och avloppsanläggning. ABVA Kalmar Vatten AB Box 822 391 28 Kalmar Tel: 0480-45 12 10 Fax: 0480-45 11 50 Besöksadress: www.kvab.kalmar.se

Läs mer

KÄNN DITT HUS, SÄKRA DIN AFFÄR

KÄNN DITT HUS, SÄKRA DIN AFFÄR Bilder: Miljöförvaltnings bildarchive/pentti Hokkanen KÄNN DITT HUS, SÄKRA DIN AFFÄR En guide för bedömning av fastigheters skick och säkrare köp för säljare och köpare A. Inledning Bild: Miljöförvaltnings

Läs mer

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser

9.2 Utkast till lag. Ny dammsäkerhetslag. 1 kap. Allmänna bestämmelser 1 9.2 Utkast till lag Ny dammsäkerhetslag 1 kap. Allmänna bestämmelser 1. Syfte Syftet med denna lag är att garantera säkerheten i samband med anläggande, underhåll och drift av dammar samt att minska

Läs mer

DOM 2012-12-19 Stockholm

DOM 2012-12-19 Stockholm 1 SVEA HOVRÄTT Mark- och miljööverdomstolen Rotel 0616 DOM 2012-12-19 Stockholm Mål nr M 7995-11 ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE Växjö tingsrätts, mark- och miljödomstolen, dom 2011-09-15 i mål nr M 616-06, se bilaga

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar Information och förebyggande råd från Linköpings kommuns VA-huvudman, Tekniska verken i Linköping AB (publ), Division Vatten Tekniska verken i Linköping AB (publ)

Läs mer

Viktigt att veta om. Källaröversvämningar

Viktigt att veta om. Källaröversvämningar Viktigt att veta om Källaröversvämningar Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag

Läs mer

Information om källaröversvämningar

Information om källaröversvämningar Information om källaröversvämningar Broschyren innehåller information för fastighetsägare om vad man kan göra vid källaröversvämning samt vad man som fastighetsägare kan göra för att förhindra eller lindra

Läs mer

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685

HANDBOK. Tips, regler och bestämmelser. Föreningsmedlemmar Maj 2014. Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 HANDBOK Tips, regler och bestämmelser Föreningsmedlemmar Maj 2014 Bostadsrättsföreningen Nipfjället 10 Org.nr 769617-8685 VÄLKOMMEN som medlem i bostadsrättföreningen Nipfjället 10. Vi hoppas att du kommer

Läs mer

Upplagring av fyrverkeripjäser i samband med handel

Upplagring av fyrverkeripjäser i samband med handel 26.10.2011 Upplagring av fyrverkeripjäser i samband med handel Allmänt Bestämmelser om tillstånd för, anmälan om och godkännande av fyrverkeripjäser och andra explosiva varor, prov för ansvarig föreståndare

Läs mer

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY

S W ED I S H ENV I R O N M E N T A L P R O T E C T I O N A G E N CY 1(18) Konsekvensutredning av förslag till föreskrifter om spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel samt föreskrifter om spridning av vissa biocidprodukter 1 Beskrivning av vad Naturvårdsverket

Läs mer

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor

Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor Handbok om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor 2 MSB:s kontaktpersoner: David Gårsjö, 010-240 52 74 Karin Kjellén, 010-240 52 65 Publikationsnummer MSB607 - Oktober 2013 ISBN 978-91-7383-382-0

Läs mer

Konsumenträttsliga riktlinjer

Konsumenträttsliga riktlinjer Konsumenträttsliga riktlinjer Konsument verket ombudsmannen Felansvar och garanti vid bilköp 12.12.2007 I den här anvisningen behandlas principer för felansvar och garanti vid bilköp. Anvisningarna gäller

Läs mer

TILL hantverkare. hantverkare

TILL hantverkare. hantverkare TILL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skatt behörighet försäkringar Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska påbörjas

Läs mer

Förord. Västerås, november 2009

Förord. Västerås, november 2009 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från Mälarenergi uppväger

Läs mer

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö. Vattenskyddsområden. - En vägledning för tillsyn!

Tillsynssamverkan i Halland - Miljö. Vattenskyddsområden. - En vägledning för tillsyn! Tillsynssamverkan i Halland - Miljö Vattenskyddsområden - En vägledning för tillsyn! Juni 2009 0 Denna handledning har tagits fram av projektgruppen som jobbat med vattenskyddsområden - vägledning för

Läs mer

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare

TILL hantverkare TIps TILL dig som är hantverkare TI LL hantverkare tips till dig som är hantverkare Checklista Jag har visat kunden att jag har F-skattsedel behörighet försäkring Jag och kunden har kommit överens om arbetets omfattning när arbetet ska

Läs mer

Viktigt att veta om källaröversvämningar

Viktigt att veta om källaröversvämningar Viktigt att veta om källaröversvämningar Karlskoga Energi & Miljö AB Februari 2009 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man

Läs mer

Viktig information om källaröversvämningar

Viktig information om källaröversvämningar Viktig information om källaröversvämningar Version 1 2011-06-10 Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få

Läs mer

Information om sanktionsavgifter

Information om sanktionsavgifter Information om sanktionsavgifter Här får du som arbetsgivare översiktlig information om sanktionsavgifter, vad som kan hända om du inte följer Arbetsmiljöverkets föreskrifter och vad som gäller om du blir

Läs mer

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE

TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE TILL KONSUMENT TIPS TILL DIG SOM SKA ANLITA HANTVERKARE Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som tillkommer

Läs mer

Förord. Smedjebacken 2011-03-14. Tommy Norgren Driftchef VA

Förord. Smedjebacken 2011-03-14. Tommy Norgren Driftchef VA Förord Att få översvämning i sin källare innebär stort obehag och en mängd extra arbete. Den ekonomiska ersättningen man eventuellt kan få ut från sitt försäkringsbolag eller från Smedjebacken Energi &

Läs mer

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan

Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Får jag bygga? Om bygglov, rivningslov, marklov och anmälan Bygglov så fungerar det När du vill bygga en ny byggnad eller bygga till måste du oftast söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd. Vid vissa

Läs mer

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp

Lagar och regler för dig med enskilt avlopp Lagar och regler för dig med enskilt avlopp 1 Innehåll Sid Går du i avloppstankar?... 3 Om enskilt avlopp... 3 Ansvar och roller... 4 Tillstånd och anmälan... 5 Vad ska ingå i en tillståndsansökan?...

Läs mer

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare

T I L L k o n s u m e n t. anlita hantverkare T I L L k o n s u m e n t tips till dig som ska anlita hantverkare Checklista Jag har undersökt om jag behöver bygganmälan eller bygglov Jag har tagit in och jämfört offerter Jag har kontrollerat vad som

Läs mer

Råd och anvisningar, ABVA 2009

Råd och anvisningar, ABVA 2009 VATTEN OCH AVLOPP Råd och anvisningar, ABVA 2009 1 INLEDNING V ä l fungerande vatten- och avloppsförsörjning är en av de viktigaste förutsättningarna för ett fungerande samhälle. VA-verket ansvarar för

Läs mer

Cisterntillsynshandledning

Cisterntillsynshandledning Cisterntillsynshandledning oktober 2003 Cisterntillsynshandledning Miljösamverkan Västra Götaland oktober 2003 Denna handledning har tagits fram av Miljösamverkans projektgrupp Cisterntillsyn under våren-sommaren

Läs mer

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR

WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR WIPPIES, ALLMÄNNA VILLKOR Dessa är generella villkor gällande Wippies som är en del av Saunalahti Group Oyj som levererar följande Wippies-tjänster (senare även kallad Wippies eller vi ) till konsumenter

Läs mer