Destination: Norrtälje

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Destination: Norrtälje"

Transkript

1 Antal schaktmaskiner: 6 st dumprar: 2 st Destination: Norrtälje PLATS: N 59 3,901 E 18 15,706 PROJEKT: VA-PROJEKT VALLENTUNA STARTDATUM: 2012 FÄRDIGDATUM: 2016/2017 RÖRLÄNGD: 4,5 MIL PROJEKTÄGARE: NORRVATTEN / ROSLAGSVATTEN Innehåll i rör: Dricksvatten m 3 sand Vikt: kg/rör Diameter: 710 mm

2 Innehåll Mikael Medelberg, vd 3 Börje Löfvén, styrelseordförande 6 I samhällets tjänst 8 Nya Pärspektiv 12 Förvaltningsberättelse 13 Årets resultat 20 Koncernens resultaträkning 21 Koncernens balansräkning 22 Särredovisning koncernens resultaträkning 24 Särredovisning koncernens balansräkning 25 Moderbolagets resultaträkning 27 Moderbolagets balansräkning 28 Kassaflödesanalys 30 Noter 31 Revisionsberättelse 40 Granskningsrapport 42 Ett servicebolag i ständig utveckling 43 Produktion: Clinton Agency AB Tryck: Åtta45 Tryckeri Fotografer: Karin Alfredsson: omslag, sidan 5, 7, 12 Johanna Hanno: sidan 2, 8, 10, 19, 43 Erik Norgren: sidan 8 Knivsta kommun: sidan 9 Matz Jansson: sidan 10 Vaxholms stad: sidan 11 Roslagsvattens styrelse 2012 Börje Löfvén, styrelsens ordförande, Österåker Örjan Lid, vice ordförande, Vallentuna Björn Sundman, ledamot, Österåker Klas Bergström, ledamot, Knivsta Anders Flodin, ledamot, Vaxholm Bror Jansson, suppleant, Österåker Anders Slätis, suppleant, Vaxholm Annegret Stackenström, suppleant, Knivsta Michaela Fletcher Sjöman, adjungerad, Österåker Lars Gunnarsson, adjungerad Mikael Medelberg, vd

3 Vd-ord 2012 Roslagsvatten, i samhällets tjänst Mikael Medelberg, vd Roslagsvatten är ett företag i samhällets tjänst. Vårt uppdrag är att erbjuda och utveckla vatten- och avfallstjänster till invånarna i våra snabbt växande ägarkommuner. Fram till 2030 förväntas ett stort antal personer flytta in i Roslagsvattens kommuner. Det är en stor utmaning. Framtidens vattenförsörjning i fokus Roslagsvatten driver hela tiden projekt i syfte att säkra framtidens vattenförsörjning. Ett extra intressant projekt är Norrvattens dricksvattenledning genom Vallentuna (se omslagsbild). Där samförlägger Roslagsvatten en huvudledning för avloppsvatten till nya områden i Vallentuna. Norrvattens ledning möjliggör också en ny dricksvattenanslutning för Österåker och Vaxholm via Brottby i Vallentuna. I nuläget har Norrvatten en huvudledning som försörjer båda kommunerna. Med den nya ledningen kommer det finnas matning från två håll, vilket väsentligt minskar risken för att kommuninnevånarna drabbas av avbrott i vattenförsörjningen. Vi tackar Norrvatten för gott samarbete i projekten genom Vallentuna. Längre fram i årsredovisningen kan du läsa om några fler av Roslagsvattens aktuella projekt i samhällets tjänst. Stora investeringar innebär höjda taxor Roslagsvatten har under en följd av år avsevärt minskat VA-taxorna jämfört med övriga kommuner i landet, genom effektivisering och att flera kommuner delar på kostnader för experter och administration. Det är kärnan i Roslagsvattenmodellen. Men att bygga vattenförsörjning för framtiden innebär stora investeringar. Vattenförsörjningen för ett helt område eller samhälle måste vara färdigställd när den första invånaren flyttar in. Investeringarna blir därmed mycket framtunga och full kostnadstäckning uppnås ofta först efter år. En stor del av investeringarna måste finansieras med lån. En följd av detta är stigande brukningstaxor 3

4 Vd-ord»En hörnsten i Roslagsvattens uppdrag för våra växande kommuner är miljöarbetet.«och anläggningsavgifter. Under 2012 investerade vi cirka 200 mkr i nya anläggningar, vilket innebar att VA-taxan höjdes med mellan 5 10 %. Med de investeringsvolymer vi har framför oss är ytterligare taxehöjningar oundvikliga. Om alla investeringar ska finansieras av VA-abonnenterna innebär det cirka % taxehöjningar utöver index. Räntekänsligheten är också stor, 1 % räntehöjning motsvarar 12 % av personalkostnaderna och 6 % på VA-taxan. Miljöarbetet centralt under 2012 En hörnsten i Roslagsvattens uppdrag för våra växande kommuner är miljöarbetet. Under 2012 genomförde Roslagsvatten stora förändringar i avfallsverksamheten i Österåker. Vi införde insamling av matavfall för närmare fastigheter. Matavfallet blir fordonsgas som ersätter fossila bränslen. Vi införde också kundstyrd avfallshämtning, där kunder som sorterar och minskar sin avfallsmängd får lägre avgift. Sist men inte minst färdigställdes och invigdes en helt ny återvinningscentral i Åkersberga i samhällets tjänst. När det gäller avloppsrening har vi inte uppnått utsläppsvillkoren vid tre av de 20 reningsverk bolaget driver. Under 2013 blir en av våra huvuduppgifter att åtgärda och investera så att även dessa reningsverk uppfyller kraven. Behov av större reningsverk Tre av våra ägarkommuner, Österåker, Vaxholm och Knivsta, är på väg att växa ur sina avloppsreningsverk och situationen börjar bli akut. Huvudalternativet för Österåker och Vaxholm är en gemensam anslutning till Käppala reningsverk via 18 km sjöförlagda ledningar. Käppala har den kapacitet och kompetens som behövs för framtiden och en effektiv organisation. Länsstyrelsen har godkänt Käppalas tillståndsansökan men ärendet har överklagats. Som alternativ har Roslagsvatten lämnat in tillståndsansökningar för att kraftigt bygga ut reningsverken Margretelund och Blynäs på befintlig plats. Roslagsvatten planerar att påbörja arbetet med tillståndsansökan för Knivstas framtida avloppsrening under Teknik- och kompetenssamverkan Roslagsvattenmodellen innebär att flera kommuner delar på kompetens och teknik som var och en inte har möjlighet att äga på egen hand. Även Roslagsvatten som helhet strävar efter att utveckla verksamheten och effektivisera tillsammans med andra vatten- och avfallsbolag. Vi har en ständigt pågående teknik- och kompetenssamverkan inom NRK (Norrvatten, Käppala och Roslagsvatten). Vi agerar tillsammans med SÖRAB när det gäller avfallshantering och har ett stort gemensamt administrativt projekt tillsammans med Gästrikevatten. Målsättningen med alla dessa arbeten är att tillsammans utveckla, effektivisera och skapa gemensamma funktioner som vi inte hade klarat på egen hand. Hotell Roslagsvatten en förebild Roslagsvattenmodellen lockar allt fler till efterföljd. Varje år bildas i Sverige och utomlands något eller några bolag enligt samma modell. Flera kommuner i regionen är i kontakt med Roslagsvatten för en eventuell samverkan. Det kan gälla kundservice 4

5 Mikael Medelberg, vd eller att anpassa hela verksamheten enligt samma modell som för våra ägarkommuner. Roslagsvatten har också visat sig vara en mycket attraktiv arbetsgivare vid rekrytering av nya medarbetare. Företaget har idag hög kompetens inom såväl miljö- och teknikområden som inom ekonomi, juridik och kundservice. Årets resultat Resultatet 2012 utföll bättre än budget. Vi hade enligt de lagkrav som ställs på vår verksamhet budgeterat med ett negativt resultat om -15,2 mkr för att lösa upp tidigare års överavskrivningar. Resultatet blev -14,0 mkr efter finansiella poster, vilket är 1,2 mkr bättre än budget. Främst beror resultatförbättringen på lägre räntor och lägre avskrivningar från pågående arbeten som inte färdigställts under året. Upphandling Projektering Kommunikation Projekthantering VA-ekonomi Produktion Juridik Krishantering och beredskap Kundservice Laboratorium Avfall Hotell Roslagsvatten 5

6 Styrelseordförande har ordet Ett år på plats, men mycket återstår att göra Börje Löfvén, styrelseordförande Nu har du varit ordförande i ett år. Kan du ge en tillbakablick? På ett sätt har det varit ett lugnt år. Inga nya ägarkommuner eller nya uppdrag har tillkommit. Men efter en ny upphandling stod det klart att vi fått förtroendet att fortsätta det fina kundserviceåtagandet som vi haft i Upplands Väsby sedan 5 år tillbaka. Är Roslagsvatten ett samhällsbyggarföretag? Absolut. Roslagsvatten fortsätter att utvecklas till ett fullskaligt samhällsbyggarföretag. På avfallssidan i Österåker har medarbetarna på Roslagsvatten gjort ett fantastiskt jobb. Att ta över ansvaret för avfallshanteringen kan låta som en enkel sak, men det är otroligt många saker som ska fungera; logistik, planer, rutiner, kundservice, fakturering med mera. Roslagsvatten har på relativt kort tid skapat en fungerande verksamhet. Exempelvis har man startat upp samarbetet med en ny entreprenör. Matavfallsinsamlingen är en stor framgång. Återvinningsanläggningen Brännbacken är en succé. Du brukar prata om behovet av långsiktighet. Ja det är riktigt. Kommunerna i regionen är expansiva och det gäller att tänka framåt. I Svinninge rullar utbyggnaden på och idag har cirka hälften av hushållen möjlighet att koppla in sig på det kommunala nätet. Sedan har vi avloppsledningen i Vallentuna som vi passar på att lägga ner när Norrvatten drar sin nya vattenledning till Norrtälje. Det här samarbetet gör att det blir relativt låga kostnader för ett så pass stort jobb. Hur har det gått med anslutningen till Käppalaverket? Naturvårdsverket har överklagat så tyvärr har det gått i stå. Eftersom situationen är akut har vi parallellt skickat in ansökan om utbyggnad av reningsverken Blynäs i Vaxholm och Margretelund i Åkersberga. Ansökan om utbyggnad av reningsverket i Knivsta, alternativt anslutning till Käppala, påbörjas Hur finansieras VA-investeringar? Vanligtvis betalas utbyggnad av kommunalt VA via anläggnings- och brukningsavgifter. Handlar det om ytterområden och där kostnaderna kraftigt överstiger det normala kan man ta ut extra avgifter. I de fall fullmäktige beslutar att perifera områden ska kopplas till kommunalt VA är min uppfattning att kostnaderna bör belasta den kommunala ekonomin. Man ska komma ihåg att avgifterna även ska täcka kostnader för pumpstationer och avloppsreningsverk. Det finns mycket som kommunerna kan göra inom samhällsplanering för att sänka kostnaderna. VA kostar mycket pengar. Så istället för att ansluta områden som ligger långt ut tycker jag att vi i mycket högre grad ska satsa på utbyggnad av bostäder, kontor och industrier i nära anslutning till befintliga VA-system. Är medlemskap i Roslagsvatten fortfarande en attraktiv lösning? Absolut. Och när jag pratar med närliggande kommuner tycker jag mig märka att även avfallshanteringen är en av de viktigaste frågorna för eventuella nytillkomna kommuner inom Roslagsvatten. 6

7 »Roslagsvatten fortsätter att utvecklas till ett fullskaligt samhällsbyggarföretag.«börje Löfvén, styrelseordförande 7

8 Hållbar återvinnings CENTRAl i Österåker Under 2012 öppnade Österåkers nya återvinningscentral på Brännbacken. Den tidigare centralen anlades på 1970-talet och sedan dess har kommunen växt, avfallsmängderna ökat och lagstiftningen blivit mer krävande. Brännbacken är en modern återvinningsanläggning där man på ett bättre sätt kan sortera de olika avfallsslagen och hantera farligt avfall. Det gör det möjligt för Roslagsvatten och Österåkers kommun att nå upp till de nationella miljömålen. Anläggningen är dessutom säkrare för besökarna och en bättre arbetsmiljö för personalen. Österåker är en växande kommun och med hjälp av Brännbacken kan man erbjuda god avfallsservice även på lång sikt. 8

9 Nya samhällen i expanderande Knivsta I Sågenområdet i Knivsta har det hänt mycket under Centralvägen har byggts ut, utbyggnaden av resterande gator har projekterats och VA till ett nytt kommunhus, bibliotek, äldreboende och ICAbutik byggdes och anslöts. När hela området på bilden är färdigt kommer Knivsta att ha en ny F 6 skola för 400 elever och ett nytt centrumområde med butiker, restauranger och 600 bostäder. Allt i nära anslutning till järnvägsstationen. Under 2012 har även en detaljplan för nästa etapp i Alsike, Alsike Nord, tagits fram i samarbete mellan Knivsta kommun och Roslagsvatten. Syftet med planen är att kunna fortsätta utbyggnaden av bostäder i Alsike och att förlänga Brunnbyvägen norrut med anslutning till Björkkällevägen. 9

10 Samförläggning genom samverkan i Vallentuna I Vallentuna pågår Norrvattens arbete med en ny dricksvattenledning till Norrtälje. I samband med projektet samförlägger Vallentunavatten och Roslagsvatten en ny huvudledning för avloppsvatten mellan centrala Vallentuna och Ösby. Samförläggningen betyder kostnadsbesparingar för alla parter och möjliggör en framtida expansion av området Karby/Brottby. Arbetet påbörjades under 2012 och beräknas vara klart 2016/2017. Den nya huvudledningen till Norrtälje innebär också att nya dricksvattenhuvudledningar kommer att anläggas från Brottby i Vallentuna till Åkersberga. Det säkerställer dricksvattenleveranserna till Österåkers kommun och Vaxholms stad, vilket skapar en ökad trygghet för de boende i kommunerna. 10

11 Långsiktig VA-plan för växande Vaxholm Allt fler väljer att bosätta sig permanent i Vaxholm och därmed utvecklas bebyggelsen. För att kunna skapa en långsiktig och hållbar VA-lösning som matchar utvecklingen påbörjades under 2012 arbetet med en ny VA-plan. Arbetet är ett förvaltningsövergripande samarbete där Vaxholms stad, Roslagsvatten och Södra Roslagens miljö- och hälsoskyddsnämnd deltar. VA-planen beräknas vara klar i samband med översiktsplanens färdigställande säkrades avloppshanteringen i omvan d- lingsområdena Skarpö och Stegesund när drygt 3 km spillvattensjöledningar och två nya pumpstationer färdigprojekterades. Investeringen uppgår till cirka 15 mkr och bygget påbörjas under

12 Nya Pärspektiv Nya Pärspektiv stipendiet som utvecklar Roslagsvatten Terees von Stedingk, avfallsingenjör Årets stipendium engagerade fler förslagsställare än någonsin tidigare. Förslagsställare kan vara både medarbetare, styrelseledamöter och kunder till Roslagsvatten. Juryn, som består av styrelsens ordförande och vice ordförande, vd, personalrepresentant samt instiftaren Pär Skåntorp hade elva meriterade kandidater att ta ställning till. Tidigare stipendiater har representerat olika områden inom Roslagsvatten, såsom projektering, kundservice, laboratorium, ekonomi och teknik. I år utsåg en helt enig jury Terees von Stedingk till den sjätte vinnaren av Nya Pärspektiv. Terees har under 2012 verkat som affärsområdeschef för Roslagsvattens avfallsverksamhet som omsätter cirka 70 mkr. Under året har verksamheten under Terees ledning genomfört insamling av matavfall för fordonsgasproduktion, behovsstyrd avfallshämtning där kunden bestämmer om avfallet skall hämtas, upphandling av ny avfallsentreprenör, byggandet av en modern och kundanpassad återvinningscentral (ÅVC) med återbruk, miljöstyrd taxa samt kundservice i Roslagsvattens regi. Alla dessa förändringar har inte gått smärtfritt. Terees har tillsammans med sina medarbetare och kundservice envist och effektivt löst problemen där de uppstått och hela tiden förbättrat kundservice och miljönytta. Avfallsverksamheten har också ökat miljömedvetandet inom hela företaget. Även här har Terees varit drivande och medverkat i beslutet att Roslagsvatten skall miljöcertifieras. Stipendiet Nya Pärspektiv, som instiftades vid företagets tidigare styrelseordförande Pär Skåntorps 75-årsdag, är ett utbildningsstipendium på kr som delas ut till någon eller några på Roslagsvatten som under lång tid eller med en avgörande enskild insats bidragit med något utöver det vanliga och förväntade till företagets utveckling. 12

13 Förvaltningsberättelse ORG NR Verksamheten Roslagsvatten AB startade 1989 genom att VA-verksamheten i Österåker bolagiserades tillkom VA-verksamheten i Vaxholm genom att Vaxholms stad köpte en andel av bolaget från Österåkers kommun och dotterbolagen Österåkersvatten AB och Vaxholmsvatten AB bildades. Från 1 januari 2003 ingår VA-verksamheten i Knivsta kommun och från 1 april 2004 ingår VA-verksamheten i Vallentuna kommun enligt samma modell. Roslagsvatten distribuerar dricksvatten och renar avloppsvatten för cirka abonnenter (inklusive industrier och andra kommersiella verksamheter). Huvuddelen av dricksvattnet kommer från Norr vattens kommunalförbund där Österåker, Vaxholm, Vallentuna och Knivsta är medlemmar. Egen produktion av dricksvatten utförs vid två mind re vatten verk, Roslagskulla i Österåker och Lagga i Knivsta. Avloppsvatten renas i 20 avloppsreningsverk av varierande storlek inom de fyra kommunerna. Roslagsvatten sköter drift och underhåll av 128 mil ledningsnät samt 148 pumpstationer. Huvuddelen av Vallentunas avloppsvatten renas vid Käppala verket på Lidingö. Vallentuna kommun är medlem i Käppalaförbundet. Roslagsvatten sköter dessutom kundservice, avläsning av vattenförbrukning samt debitering av VA-avgifter för cirka abonnenter i Täby, Upplands Väsby och Danderyd. Från 1 januari 2010 har Österåkers kommun uppdragit åt Roslagsvatten att vara verksamhetsansvarigt för hushållsavfall i kommunen. Från 1 januari 2011 gäller samma uppdrag också i Vaxholms stad. Totalt gäller uppdraget avfallsabonnenter varav även har enskilda avlopp. Omsättningsmässigt för Roslagsvatten är avfallsuppdragen i Vaxholm och Österåker nästan lika stora som VA-verksamheten 60,5 (63,4) mkr respektive 74,7 (63,5) mkr för VA. Ägarförhållanden och koncernstruktur Aktieägare i Roslagsvatten AB: Andel Österåkers kommun 61,8 % Vaxholms stad 15,6 % Knivsta kommun 10,1 % Vallentuna kommun 10,1 % Täby kommun 1,6 % Danderyds kommun 0,8 % Inom koncernen fanns under året fyra dotterbolag, Österåkersvatten AB, Vaxholmsvatten AB, Vallentunavatten AB och Knivstavatten AB. Dotterbolagen ägs till 99,0 99,9 % av Roslagsvatten AB och resterande 0,1 1,0 % av respektive ägarkommun. Dotterbolagens verksamhet består i att äga och förvalta anläggningstillgångarna i respektive kommun. Styrelsen i dessa bolag ansvarar för taxor, investeringsbudget och övriga ärenden som ankommer på huvudman för kommunal VA- och avfallsverksamhet. Roslagsvatten AB fördelar proportionellt, beroende på verksamhetens omfattning, intäkter och kostnader till varje dotterbolag. Strikt särredovisning sker mellan VA och avfall. Inga anställda finns i dotterbolagen. 13

14 Ekonomi lån och räntor Räntekänsligheten är betydande och innebär att en ökning av räntorna med en procentenhet på samtliga lån i koncernen skulle öka räntekostnaderna med cirka 6,6 mkr, vilket motsvarar 5,5 % av bruknings avgifterna och 12,2 % av personalkostnaden. En strategisk diskussion angående vilken lånebörda dotterbolagen klarar av hölls på Roslagsvattens kapitalmarknadsdag i april Fortsatta diskussioner kommer att hållas per kommun/bolag under Samtliga lån i Österåkersvatten AB, Vaxholmsvatten AB, Vallentunavatten AB och Knivstavatten AB har kommunal borgen. Ökade krav på verksamheten Roslagsvattens ägarkommuner tillhör sedan långt tillbaka de snabbast expanderande kommunerna i landet. Expansionen kräver stora nyinvesteringar i VA-utbyggnad. Ökade krav på verksamheten ställs också genom ny lagstiftning. Ny lag om allmänna vattentjänster (VA-lagen) infördes från 1 januari EU-direktiv och ny vattenförvaltning med ny vatten myndighet innebär skärpta miljömål för dricksvattenkvalitet och avloppsrening de närmaste åren. Stora investeringar för att efterleva nya miljökrav kommer att behövas. Avfallsuppdragen innebär ökade krav på kompetens och kundservice. Inom avfallsområdet har också arbetsmiljökrav och säkerhetsbestämmelser skärpts vilket innebär restriktioner för hämtning vid alltför smala vägar, vägar utan vändplats samt vägar med dålig bärighet. Dessa förändringar påverkar verksamheten och måste kommuniceras till såväl kunder som entreprenörer. Genom att utöka verksamheten till fler kommuner eller med nya uppdrag i nuvarande ägarkommuner och därmed uppnå stordriftfördelar, har Roslagsvatten kunnat säkra kompetensförsörj ningen och samtidigt begränsat kostnaderna. Taxorna Brukningstaxorna i samtliga dotterbolag höjdes med 5 % och VA-anläggningstaxan med 10 % under Taxan för avfall var oförändrad i både Österåker och Vaxholm under 2012 men kommer att höjas under Medarbetare För att integrera nyanställdas kompetens och erfarenheter hos befintlig personal med Roslagsvattens långsiktiga verksamhet, har medarbetarna antagit en gemensam vision: Roslagsvatten skall vara det mest attraktiva VAoch avfallsföretaget i Norden genom: att åtnjuta ägarnas långsiktiga förtroende att våra kunder uppfattar oss som ständigt till - gängliga och närvarande att våra medarbetare känner arbetsglädje. Roslagsvatten har visat sig vara en mycket attraktiv arbetsgivare vid rekrytering av ny kompetens. Företaget har idag hög kompetens såväl inom miljö- och teknikområden som inom ekonomi, juridik och kundservice. I och med nyrekryteringen har en föryngring skett. Hälften av företagets chefs- och ledningsfunktioner innehas av kvinnor. Sårbarheten vid pensioneringar och andra personalavgångar har minimerats. Samtliga chefer deltar i årligen återkommande ledarutbildningar. Kvalitet För att säkra arbetsrutiner och kompetens inför den omfattande generationsväxling och expansion företaget stod inför lät Roslagsvatten 2003 kvalitetssäkra sin verksamhet enligt ISO 9001:2008. Kvalitetsmöten hålls varje månad där driftstörningar, förslag från medarbetare och synpunkter från kunder behandlas. Vart tredje år genomför en 14

15 ackrediterad revisor en grundlig omcertifiering av företagets kvalitetssystem. Arbetsmiljö Det systematiska arbetsmiljöarbetet är fortgående. Under 2012 har fokusering skett på uppföljning och åtgärdande av anmärkningar vid skyddsronder, bland annat så har det fokuserats på uppfyllande av regelverket för tryckluftsanläggningar som måste beaktas med den obligatoriska riskanalys som utförs regelbundet enligt arbetsmiljöverkets normer. Åtgärder med att uppfylla det systematiska brandskyddsarbetet har skett med uppdatering av utrymningsplaner på våra arbetsplatser. Åtgärder till förbättringar initieras och utförs dels efter vårt tematiska arbetssätt som vi avser att fortsätta med under 2013, men också efter upp dagade behov eller vid skyddsronder. Regelbundna arbetsmiljöträffar är inplanerade med skyddsombud. Inom avfallsområdet har arbetsmiljökrav och säkerhetsbestämmelser skärpts vilket innebär restriktioner för hämtning vid alltför smala vägar, vägar utan vändplats samt vägar med dålig bärighet. Roslagsvatten arbetar aktivt tillsammans med våra entreprenörer för att förbättra hämtningsförhållandena i våra kommuner. Miljöfrågor Under 2012 har Roslagsvatten totalt köpt in och distribuerat m 3 dricksvatten i Österåker, Vaxholm, Knivsta och Vallentuna. Roslagsvatten har ansvarat för produktionen av m 3 dricksvatten i Roslagskulla vattenverk och m 3 dricksvatten i Lagga vattenverk. För behandling av avloppsvatten har Roslagsvatten 18 egna avloppsreningsverk i fyra kommuner. Genom driftavtal sköter Roslagsvatten ytterligare två avloppsreningsverk i Vaxholms stad. Vid tre av dessa verk, Margretelund och Skärgårdsstad i Österåker och Knivsta reningsverk, har inte riktvärdet i ut gående vatten uppnåtts. Miljömyndigheten i respektive kommun är underrättade och åtgärdsplan för att snarast uppnå gällande riktvärden skall genomföras. Under år 2012 har Roslagsvatten totalt behandlat cirka m 3 avloppsvatten. Från Vallentuna tätort och Lindholmen har avloppsvatten från cirka personer avletts till Käppalaverket på Lidingö. Sammanlagt har det vid de tre större anläggningarna (Margretelund, Knivsta och Blynäs) avlägsnats 892 ton syreförbrukande ämnen (BOD 7 ), 108 ton kväve och 31 ton fosfor. Vid avloppsreningsverken bildas slam som behandlas genom stabilisering/rötning och avvattning på Blynäs, Knivsta och Margretelunds reningsverk. Slammet från anläggningarna är av mycket god kvalitet och uppfyller gällande villkor för spridning till lantbruk. Kontroll sker genom analys av tungmetaller, organiska ämnen och växtnäringsämnen. Årets produktion har uppgått till sammanlagt (4 095) ton, varav 68 % producerats på Margretelund. Inget slam har deponerats. 33 (61) % har använts för deponiåterställning, 18 (30) % har använts för jordtillverkning och 49 (2) % har spridits på jordbruk. 0 (7) % av slammet ligger i mellanlager. Under året har totalt cirka m 3 gas producerats vid rötning av slammet på Margretelund och Blynäs. Cirka 70 % av energin har använts till uppvärmning av reningsverk och processer. Intäkter Intäkterna i koncernen uppgick under 2012 till 222,3 (231,0) mkr varav 118,3 mkr utgjorde bruknings avgifter. Vattenkonsumtionen per abonnent har under året varit 257 m³ (268) m³, vilket är 4,1 % lägre än år Av årets intäkter för anläggningsavgifter på 14,1 mkr kommer 7,7 mkr från tidigare år. Resultatet hade blivit 36,2 mkr högre om periodisering inte gjorts. 15

16 Intäkter från avfallsverksamheten i Österåker står för 21,1 % och i Vaxholm för 6,1 % av koncernens omsättning år Inköp och försäljning inom koncernen Moderbolaget har under året sålt varor och administrativa tjänster till dotterbolagen för 350,6 (287,0) mkr samt vatteninköp och övriga kostnader för 17,3 (18,2) mkr. Investeringar Investeringarna i koncernen under året har uppgått till 197,0 (117,1) mkr. Detta inkluderar årets ökning/ minskning av pågående arbeten med 35,4 (23,4) mkr. Investeringarna består av nya anläggningar och upprustning av pumpstationer, reningsverk och ledningsnät, samt datorer och kontorsinventarier. Beloppet fördelar sig på Österåker 120,0 (62,0) mkr, Vaxholm 10,1 (5,3) mkr, Knivsta 4,8 (2,0) mkr och Vallentuna med 22,6 (22,8) mkr. Moderbolagets investeringar 3,9 (1,6) mkr omfattar datorer, fordon, verktyg och inventarier. I moderbolaget uppgår årets pågående arbeten till 138,7 (103,3) mkr. Forskning och utveckling Roslagsvatten deltar i Forskning & Utveckling av VA-branschen genom att aktivt medverka i för branschen gemensamma F&U-satsningar. Roslagsvatten har under 2012 varit representerat i styrelsen för KFS, ordförande i KFS branschråd för VA, ledamot i VASK VA-utveckling i Stockholms län, CEEP branschråd för VA på EU-nivå, avlopps- och dricksvattenfrågor inom Svenskt Vatten Utveckling samt utveckling av administrativt IT-stöd tillsammans med VA-bolagen Gästrikevatten och MittSverige Vatten. Vi har deltagit i internationella projekt med VA- bolaget SIGE från Schweiz samt kompetensprogram med VA-verksamheter i Rumänien. Roslagsvatten är i VA-branschen ledande vad gäller organisationsutveckling, ekonomihantering och värdering av vatten och vattentjänster. Händelser av väsentlig betydelse Roslagsvattens ägarkommuner tillhörde 2012 återigen de kommuner som snabbast expanderar i invånarantal och kommersiell verksamhet. Räknat över 30 år tillhör alla fyra ägarkommuner de tio kommuner som vuxit snabbast i landet. Det innebär kraftigt ökande krav på VA- och avfallsförsörjning till nyexploaterade områden samt inte minst omvandlingsområden. Roslagsvattens styrelse beslutade en verksamhetsplan för 2013 som innehåller anläggningsinvesteringar om cirka 230 mkr. Återigen den högsta investeringsnivån hittills i bolagets historia. För att kunna genomföra investeringarna med nödvändig kostnads- och kvalitetskontroll kommer företagets organisation anpassas så att kvalificerade medarbetare kan koncentrera sin kompetens på anläggningsinvesteringarna. Under 2012 har stora förändringar genomförts i Österåkers avfallshantering. Ny upphandlad entreprenad genom avfallsföretaget Reno Norden och Sita Sverige inleddes från årsskiftet. Utsortering av matavfall påbörjades hos cirka kunder samt kundstyrd behovstömning av avfallskärl genomfördes. Efter inledande problem med ITsystem och logistik fungerade entreprenaden tillfredställande från sommaren Det utsorterade matavfallet används till produktion av fordonsgas för främst bussar. Affärsområde Avfall stod för 27 % av koncernens omsättning år Roslagsvatten övertog kundservice för avfall i egen regi från årsskiftet. Roslagsvatten har ansvaret för hushållsavfall i Österåkers kommun sedan 16

17 2010 och från tidigare även för omhändertagande av slam från enskilda avloppsanläggningar i både Vaxholm och Österåker. Roslagsvatten öppnade i oktober en helt ny återvinningscentral på Brännbacken i Österåker. En av länets modernaste och mest ändamålsenliga anläggningar för återvinning av material och produkter från hushåll och verksamheter. På Brännbacken öppnades också ett återbruk där allmänheten kan lämna in möbler och andra produkter som fortfarande kan användas. Strängare säkerhets- och arbetsmiljökrav fastställda i Österåkers renhållningsordning medför att avfallshämtning på smala och icke bärkraftiga vägar samt återvändsgator i vissa fall ej kan genomföras. Flera kunder har upplevt det som en försämring. Riktad information samt personlig rådgivning för att lösa problemen har engagerat Roslagsvattens kundservice och avfallshandläggare under året. Transporttjänsten för avloppsslam från enskilda avlopp har handlats upp och tömning sker som tidigare i Käppalas tunnel i Upplands Väsby. Det innebär att slammet från Österåker och Vaxholm blir råvara i Käppalas fordonsgasproduktion till SLs bussar. Vallentuna kommun beviljade 2011 Vallentunavatten AB ett räntefritt lån för anläggning av en huvudavloppsledning som kan samförläggas med Norrvattens dricksvattenledning till Norrtälje. Lånet på maximalt 80 mkr som kan nyttjas under 20 år beviljades eftersom nyanläggningen är en framtidsinvestering som inte kommer nuvarande VAabonnenter till nytta men möjliggör utveckling av kommunen. Under 2012 har ledningssträckorna Högdalavägen Brottby byggts och hela projektet beräknas avslutat 2016/17. I projektet tillsammans med Norrvatten ingår utbyggnad av rundmatning av dricksvatten via Vallentuna till Österåker och Vaxholm. Rundmatningen planeras vara i bruk under Därmed minskar sårbarheten avsevärt jämfört med dagens situation med en enkelledning från Täby som försörjer båda dessa kommuner med dricksvatten från Norrvatten. Roslagsvatten har på uppdrag av Knivsta och Vaxholms kommuner i samverkan med kommu nerna utarbetat kommunala VA-strategier och VA-översiktsplaner som fastställer rikt linjer för och geografisk planering av framtida VAutbyggnad. Knivsta kommun har efter dom i VA-nämnd och i Mark- och miljödomstolen ålagts att anläg ga verksamhetsområde för cirka 25 fastig heter i Västersjö. Anläggningen beräknas klar under Roslagsvatten erhöll 2011 LOVA-bidrag från länsstyrelsen för att tillsammans med Vaxholms stad erbjuda VA-rådgivning till fastigheter som inte är anslutna till kommunalt VA. Verksamheten startade våren 2012 och fortsätter under 2013 varefter utvärdering sker om eventuell fortsättning. Roslagsvatten har sedan 2008 varit projektledare för den partneringorganisation som bygger ut VA och kommunala gång- och cykelvägar i Svinninge i Österåker. Roslagsvatten i partnerskap med kommunen och NCC genomför uppdraget som omfattar fastigheter och investeringar om cirka 300 mkr. Hittills har cirka 600 fastigheter 17

18 fått möjlighet att ansluta sig till Roslagsvattens dricksvattenförsörjning och avloppsrening. Uppdraget planeras vara genomfört december Roslagsvatten uppfyller år 2012 inte miljötillstånden för riktvärden och gränsvärden vid tre av sina reningsverk. Misstankar finns att så kan ha varit fallet även tidigare år. Händelsen har liksom misstänkt olovlig tömning av lakvatten till Knivsta reningsverk polisanmälts som eventuellt brott mot miljöbalken. Roslagsvatten och Käppalaförbundet påbörjade under 2007 en gemensam utredning för att ut värdera möjligheten att ansluta Österåkers och Vaxholms avloppsrening till Käppalas reningsverk. I utredningen ingår att föreslå en finansieringslösning som möjliggör projektet jämfört investeringen att utöka kapaciteten i Margretelund och Blynäs. Utredningens förslag presenterades våren Käppala sökte under 2010 miljötillstånd att ansluta fler kommuner. I februari 2012 meddelade länsstyrelsen tillstånd för Käppalaförbundet att ansluta Vaxholm och Österåker till Käppala reningsverk. Naturvårdsverket har överklagat tillståndet och slutligt besked om miljötillstånd förväntas under Dessutom återstår dock beslut i Käppalaförbundets kommunalförbundsfullmäktige, i respektive kommunfullmäktige samt överenskommelse om finansiering innan projektet kan igångsättas. Parallellt med miljöprövningen för Käppalaanslutningen genomförs miljöprövningar för utbyggnad av Margretelunds och Blynäs reningsverk på befintlig plats. Även för dessa miljöprövningar förväntas besked om tillstånd under Roslagsvatten lämnade det vinnande anbudet i Upplands Väsbys upphandling av VA-kundservice. Därmed fortsätter vi det uppdrag som inleddes Roslagsvatten har liknande uppdrag för Täby och Danderyd utsågs Maria Appel, ekonomi- och personalchef på Roslagsvatten till stipendiat för Nya Pärspektiv. Stipendiet går till medarbetare som gjort en avgörande insats för Roslagsvattens utveck ling. Förväntad utveckling Försäljningen i koncernen beräknas bli 227,3 mkr år Samtliga kommuner inom Roslagsvatten tillhör landets mest expanderande varför investeringar i infrastruktur för vatten, avlopp och vägar inför förväntad framtida befolkningsökning kommer att fortsätta. För 2013 planeras investeringar om 230 mkr, återigen en mycket hög nivå för Roslagsvatten AB. Omvandlingsområden som Skarpö, Rindö, Svinninge, Ljusterö, Tingvalla, Upprätta-Lingsberg, Sågen, Alsike, Nor, med flera, blir i allt högre grad föremål för permanent boende med krav på investeringar i dricksvatten- och avloppsförsörjning. Knivsta reningsverk har större outnyttjad kapacitet jämfört med Österåker och Vaxholm varför kapacitetsplanering och miljöprövning beräknas påbörjas Intresset från omvärlden för Roslagsvattens verksamhet och bolagsmodell ökar ständigt. En strukturerad och välplanerad utvidgning av verksamheten är möjlig i de fall det gynnar vattenbrukarna inom Roslagsvattens nuvarande verk- 18

19 samhetsområden. Positiva effekter är minskade kostnader på grund av skalfördelar samt säkerställande av kompetens och beredskapsorganisation. Den regionala samordningen av VA-verksamheten fortsätter att utvecklas. Roslagsvatten deltar aktivt i samverkansprojekt med Norrvatten och Käppala, samt inom VAS-rådet med VA-försörjningsfrågor som berör hela Stockholmsregionen. Roslagsvatten samverkar med syskonbolagen Gästrikevatten och Mitt-Sverige Vatten i ett gemensamt IT-utvecklingsprojekt av administrativa rutiner och kundhantering. Projektet innefattar gemensam upphandling av IT-system samt integrerad utveckling/utbildning av företagens medarbetare. Fortsatt införande av matavfallsinsamling i Öster åkers kommun och utredning för när i tiden matavfallsinsamling kan införas i Vaxholm utreds. Arbetet med en ny renhållningsordning pågår i Vaxholm. Dialogen med Vaxholms stad om lämplig placering av en ny återvinningscentral fortgår. Brännbackens återvinningscentral i Österåker byggs klart till sommaren Det som återstår att färdigställa är personal- och kontorsbyggnad. Vi emotser den nationella avfallsutredningen som bland annat avgör om kommunerna återfår ansvaret för förpackningsinsamlingen och om ansvaret för grovavfall kommer att förändras. 19

20 Årets resultat Förslag till vinstdisposition Koncernens fria reserver uppgår till kr. Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel: Koncernbidrag kr Årets resultat kr kr Styrelsen och verkställande direktören föreslår att till ägarna utdelas kr. FLERÅRSÖVERSIKT Resultat och ställning koncernen Omsättning (kkr) Resultat efter fin poster (kkr)* Soliditet (%) 2,8 4,9 6,0 6,5 6,8 Avkastning på totalt kapital (%) 0,6 1,6 2,0 2,1 1,4 Antal heltidstjänster Omsättning per anställd (kkr)** Investeringskostnad per anställd (kkr) Sjukfrånvaro (%) 3,1 4,7 3,2 2,9 3,6 Definitioner framgår av not 26. * VA-verksamhet skall enligt lag (över tid) utföras till självkostnad för VA-abonnenterna. Därför kan tidigare års positiva resultat finansiera senare års underskott. ** Omsättning per anställd varierar med faktureringen av anläggningsavgifter för nya bostadsområden. 20

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB

Årsredovisning2013. Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Årsredovisning2013 Vatten & Miljö i Väst AB, VIVAB Varberg Vatten AB Falkenbergs Vatten och Renhållnings AB, FAVRAB Förenklad miljösmart vardag VIVAB ansvarar för att boende och verksamma i Varbergs och

Läs mer

roslagsvatten årsredovisning

roslagsvatten årsredovisning 2007 r o sl ag s vat t e n å r sr ed ov i sning Nina Johansson är 28 år. Hon är en av de nya unga VAprojektörerna på Roslagsvatten. Jag vill öka förståelsen för vattnets betydelse, säger Nina och blickar

Läs mer

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna

Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna Eskilstuna Energi & Miljö Årsredovisning 2011 2 Eskilstuna valdes till Årets Återvinningskommun med motiveringen Årets återvinningskommun har effektiviserat förutsättningarna för att återvinna avfall i

Läs mer

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning.

INNEHÅLL. Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Årsrapport 2013 INNEHÅLL Kerstin, ordförande och Anders, VD: Vi bryr oss om Borlänge Personalstatistik Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Teknisk översikt per produkt

Läs mer

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013

Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Årsredovisning Nässjö Affärsverk AB 2013 Innehåll VD har ordet...3 Affärsområden...4 Verksamhetsmått och nyckeltal... 13 Förvaltningsberättelse...14 Ekonomisk utveckling i sammandrag...18 Definitioner

Läs mer

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år.

Alla belopp redovisas, om inte annat anges, i tusentals kronor (tkr). Uppgifter inom parentes avser föregående år. Å R S R E D OV I S N I N G 2 0 0 3 Årsredovisning för räkenskapsåret 2003-01-01 2003-12-31 Styrelsen och verkställande direktören för Härnösand Energi & Miljö AB avger härmed följande årsredovisning och

Läs mer

2014 ÅRSREDOVISNING 1

2014 ÅRSREDOVISNING 1 2014 ÅRSREDOVISNING 1 ÅRET I KORTHET Ekonomi i sammandrag Koncernen 2014 2013 2012 2011 2010 Rörelsens intäkter, tkr 186 799 169 046 157 156 142 056 127 468 Resultat efter finansiella poster (EBT), tkr

Läs mer

ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB

ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB ÅRSRAPPORT 2014 FÖR NORRKÖPING VATTEN och AVFALL AB För dig. För miljön. Innehållsförteckning Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Tilläggsupplysningar till kassaflödesanalysen

Läs mer

820 300 000 kr. 46 500 000 kr 98,5% ÅTERVUNNET ÅRETS OMSÄTTNING KONCERNEN RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER

820 300 000 kr. 46 500 000 kr 98,5% ÅTERVUNNET ÅRETS OMSÄTTNING KONCERNEN RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER ÅRSREDOVISNING 213 INNEHÅLL 3 Året som gått 5 VD har ordet 6 Förvaltningsberättelse 13 Ekonomi 15 Resultaträkning 16 Balansräkning 18 Kassaflödesanalys 19 Noter och kommentarer 3 Revisionsberättelse 31

Läs mer

Bilaga Energi 2/2015:2. C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2014

Bilaga Energi 2/2015:2. C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2014 Bilaga Energi 2/2015:2 C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2014 1 VD-KOMMENTAR Klimatmässigt har 2014 varit varmt, samtidigt som priser på el och elcertifikat varit låga. För affärsområde Värme har tillgängligheten

Läs mer

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING

ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING ÅRET SOM GICK ÅRS REDOVISNING 1 2010 2 INNEHÅLL VD Håkan Eriksson har ordet 4 Våra fyra affärsområden under 2010 6 Träffa fyra av Bjäre Krafts personal 8 ÅRSREDOVISNING 2010 Förvaltningsberättelse 10 Koncernens

Läs mer

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011

FALBYGDENS ENERGI ÅRSREDOVISNING 2011 Falbygdens Energi AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB och verkar i första hand inom Falköpings kommun. Företaget producerar, distribuerar och säljer energi samt bedriver elnätverksamhet.

Läs mer

ÅR SR EDOVISNING 2011

ÅR SR EDOVISNING 2011 ÅRSREDOVISNING 211 sysav 211 innehåll Innehåll Detta är Sysav 3 VD har ordet 4 Förvaltningsberättelse 6 Revisionsberättelse 28 Granskningsrapport 29 Bolagsstyrning 3 Flerårsöversikt koncernen 32 Resultaträkning

Läs mer

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB

Årsredovisning 2013. Växjö Energi AB Årsredovisning 2013 Växjö Energi AB 2 l VD HAR ORDET VÄXJÖ ENERGI ETT MODERNT MILJÖFÖRETAG MED FOKUS PÅ EN HÅLLBAR FRAMTID Hållbarhet och framtidens energisystem är viktigt för alla beslut och för vårt

Läs mer

SÖRAB 2010 Å R S R E D O V I S N I N G O C H M I L J Ö R E D O V I S N I N G. Ett hållbart samhälle börjar på tippen

SÖRAB 2010 Å R S R E D O V I S N I N G O C H M I L J Ö R E D O V I S N I N G. Ett hållbart samhälle börjar på tippen SÖRAB 2010 Å R S R E D O V I S N I N G O C H M I L J Ö R E D O V I S N I N G Ett hållbart samhälle börjar på tippen Ett hållbart samhälle börjar och slutar med avfallsfrågan. Med då, nu och framtid. Att

Läs mer

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Innehåll ÅRET I KORTHET VD HAR ORDET OMRÅDESCHEFER FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 1 Innehåll ÅRET I KORTHET 3 VD HAR ORDET 4-5 OMRÅDESCHEFER 6-7 FRAMTID 8 VISION OCH MÅL ORGANISATION 10 ÅRLIG ENERGIFÖRBRUKNING 11 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FINANSIELL INFORMATION Resultaträkning Balansräkning

Läs mer

Bilaga Energi 2/2014:2. C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013

Bilaga Energi 2/2014:2. C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013 Bilaga Energi 2/2014:2 C4 Energi AB ÅRSREDOVISNING 2013 1 VD-KOMMENTAR Verksamheterna Elnät, Stadsnät och biogas redovisar ett bättre resultat än budget. Inom affärsområde värme, med fjärrvärme, fjärrkyla

Läs mer

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund

2015-03-06. Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås Stadshus AB avslutat sitt sammanträde. Göran Björklund KALLELSE 1 (2) 2015-03-06 Borås Stadshus ledamöter och ersättare kallas härmed till sammanträde i sessionssal i Stadshuset, måndagen den 16 mars kl 14.00. OBS! Kommunstyrelsen börjar direkt efter att Borås

Läs mer

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014.

En spännande framtid GISLAVED ENERGI AB. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Årsredovisning 2014 INNEHÅLL VD-KOMMENTAR GISLAVED ENERGI AB Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014. Förvaltningsberättelse... 6-7 Koncernresultaträkning... 8 Koncernbalansräkning...

Läs mer

VD har ordet RAMBO hållbart miljöarbete Viktiga händelser 2013 Miljö Finansiell rapport

VD har ordet RAMBO hållbart miljöarbete Viktiga händelser 2013 Miljö Finansiell rapport 1 Innehåll VD har ordet 4 RAMBO hållbart miljöarbete 6 Viktiga händelser 2013 8 Miljö 14 Finansiell rapport 22 Resultaträkning 24 Balansräkning 25 Kassaflödesanalys 27 Tilläggsupplysningar 28 Revisionsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 1(58) Eskilstuna Energi och Miljö AB Org nr Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Sida förvaltningsberättelse

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010 Göteborg Energi Nät är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. Vårt ansvar är att bygga, äga och förvalta koncernens elnät med tillhörande anläggningar. GÖTEBORG ENERGI NÄT AB ÅRSREDOVISNING 2010

Läs mer

ÅRS REDO VISNING 2012

ÅRS REDO VISNING 2012 ÅRS REDO VISNING 2012 INNEHÅLL Vd har ordet 3 Affärsidé och vision 4 Värme 6 El 10 Renhållning 12 Organisation 14 Förvaltningsberättelse 17 Resultaträkning 26 Balansräkning 27 Kassaflödesanalys 29 Noter

Läs mer

Bodens Energi Årsredovisning 2012

Bodens Energi Årsredovisning 2012 Bodens Energi Årsredovisning 2012 Årsredovisning 2012 För koncernen och moderbolaget Bodens Energi AB Org nr 556200-9117 Innehåll sida VD har ordet 2 Koncernen 3 Koncernens verksamheter 4 Förvaltningsberättelse

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013

Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 20 3 1 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncern redovisning. Innehåll VD har ordet.... 4 Viktiga händelser

Läs mer

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar

Med en stark ekonomi, nya lokaler och skickliga medarbetare står vi väl rustade för framtidens utmaningar Årsredovisning INNEHÅLL Vd-ord...4 Våra affärsområden...7 Året som gått...8 Förvaltningsberättelse...10 Resultaträkning...12 Balansräkning...13 Kassaflödesanalys...15 Tilläggsupplysningar...16 Noter...18

Läs mer

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11.

innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. 20 09 innehåll VD har ordet 5. Stora och små händelser 6. Ett år i siffror 8. Poäng med hyresrätten 11. Personliga hem 12. Bo Kvar 15. Miljötanke 19. Förvaltningsberättelse 21. Finansiell utveckling 26.

Läs mer

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning

3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012. Årsredovisning 3 LULEÅ ENERGI AB ÅRSREDOVISNING 2012 Årsredovisning 2012 INNEHÅLL Vd-ord 5 Våra fem starka affärsområden 7 Året som gått 8 Förvaltningsberättelse 10 Resultaträkning 12 Balansräkning 13 Kassaflödesanalys

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011

GÖTEBORG ENERGI GOTHNET AB ÅRSREDOVISNING 2011 Göteborg Energi Gothnet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud

Läs mer

Årsredovisning Mälarenergi AB

Årsredovisning Mälarenergi AB 2014 Årsredovisning Mälarenergi AB Förvaltningsberättelse. Innehåll Sida Förvaltningsberättelse 3 Resultaträkning 10 Balansräkning 11 Kassaflödesanalys 13 Noter 14 Underskrifter 29 Revisionsberättelse

Läs mer