Bolaget ägs till 99 % av Roslagsvatten AB (org nr ) och till 1 % av Vallentuna kommun. Bolaget har sitt säte i Vallentuna kommun.

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Bolaget ägs till 99 % av Roslagsvatten AB (org nr 556142-2394) och till 1 % av Vallentuna kommun. Bolaget har sitt säte i Vallentuna kommun."

Transkript

1 VALLENTUNAVATTEN AB ORG NR ÅRSREDOVISNING 2013 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Allmänt om verksamheten Vallentunavatten AB startade sin verksamhet Bolagets uppgift är att tillhandahålla vatten- och avloppsförsörjning samt förvalta anläggningstillgångar bestående av i huvudsak ledningsnät, reningsverk och pumpstationer belägna i Vallentuna kommun. Bolaget har under räkenskapsåret ej haft någon anställd personal. Tjänster för administration, drift och underhåll har köpts från moderbolaget Roslagsvatten AB. Ägarförhållanden och koncernstruktur Bolaget ägs till 99 % av Roslagsvatten AB (org nr ) och till 1 % av Vallentuna kommun. Bolaget har sitt säte i Vallentuna kommun. Aktieägare i Roslagsvatten AB: Österåkers kommun 61,8 % Vaxholms stad 15,6 % Knivsta kommun 10,1 % Vallentuna kommun 10,1 % Täby kommun 1,6 % Danderyds kommun 0,8 % Inom koncernen fanns under året fyra dotterbolag; Österåkersvatten AB, Vaxholmsvatten AB, Knivstavatten AB och Vallentunavatten AB. Österåkersvatten, Vaxholmsvatten och Vallentunavatten ägs till 99 % av Roslagsvatten och Österåkers kommun, Vaxholms stad och Vallentuna kommun äger 1 % i respektive bolag. Knivstavatten ägs till 99,9 % av Roslagsvatten och Knivsta kommun äger resterande 0,1 % i bolaget. Dotterbolagens verksamhet består i att äga och förvalta anläggningstillgångarna i respektive kommun. Styrelsen i dessa bolag bestämmer investeringsbudget samt övriga ärenden som ankommer på huvudman för kommunal VA-verksamhet. Beslut om taxeändring och nya VAverksamhetsområden skall fastställas av fullmäktige. Roslagsvatten AB fördelar proportionellt, beroende på verksamhetens omfattning, intäkter och kostnader till varje dotterbolag. Inga anställda finns i dotterbolagen.

2 2 VA-taxan VA-anläggningstaxan höjdes med 20 % och brukningstaxan med 5 % från 1/ Brukningstaxan höjs med ytterligare 5 % från 1/ Försäljning Koncernens försäljning till kunder i Vallentuna kommun uppgick under året till (58 362) kkr. Inköp och försäljning inom koncernen Bolaget har under året köpt varor och administrativa tjänster från moderbolaget för (30 811) kkr, samt inköp av vatten och övriga kostnader för (5 918) kkr. Investeringar Bolaget har under året investerat (22 596) kkr i nyanläggningar och upprustning av anläggningar. Miljöbokslut Vallentuna tätort och Lindholmen är anslutna till Käppalaverket på Lidingö dit avloppsvatten från ca personer avleddes. Karby och Brottby är anslutna till Margretelunds reningsverk i Österåkers kommun. Kårsta, Ekskogen och Frösunda har mindre reningsverk. Till dessa anläggningar är ca 770 personer anslutna. Under 2013 behandlade dessa anläggningar totalt ca m 3 avloppsvatten. Dricksvatten Kontrollen av distribuerad mängd dricksvatten i respektive kommun har sedan 1 januari 2008 förbättrats. Inköpt mängd dricksvatten från Norrvatten mäts numera vid respektive kommungräns. Inköpt och distribuerad mängd dricksvatten från Norrvatten uppgick under 2013 till m 3. Den icke debiterade mängden vatten uppgick till 20 % (siffran är osäker pga olika periodisering för inköpt och sålt vatten). Händelser av väsentlig betydelse Vallentuna kommun beviljade år 2011 Vallentunavatten AB ett räntefritt lån för anläggning av en huvudavloppsledning som kan samförläggas med Norrvattens dricksvattenledning till Norrtälje. Lånet på maximalt 73 mkr som kan nyttjas under 20 år beviljades eftersom nyanläggningen är en framtidsinvestering som inte kommer nuvarande VA-abonnenter till nytta men möjliggör utveckling av kommunen. Under 2013 byggdes avloppsledningen klart mellan Olhamra kvarn och Ösby via Brottby. Ett antal pumpstationer kommer att uppföras

3 3 för att möjliggöra anslutning till den nya avloppsledningen. Denna komplettering till avloppsanläggningen kommer att pågå under en femårsperiod. I projektet tillsammans med Norrvatten ingår utbyggnad av rundmatning av dricksvatten via Vallentuna till Österåker och Vaxholm. Rundmatningen planeras vara i bruk våren Därmed minskar sårbarheten avsevärt jämfört med dagens situation med en enkelledning från Täby som försörjer båda dessa kommuner med dricksvatten från Norrvatten. Projektet innebär också att fastigheter i Brottby försörjs med dricksvatten via den nya ledningen. Under 2013 byggdes det allmänna VA-nätet ut i Upprätta-Lingsberg, detta för att skydda den unika fågelsjön Angarnssjöängen som är ett EU-skyddat naturreservat, s.k. Natura område. En ny pumpstation byggdes vid Kårstaby för att ersätta en trekammarbrunn. Avloppet pumpas nu till reningsverket i Ekskogen. Roslagsvatten har på uppdrag av Vallentuna kommun i samverkan med kommunens samhällsbyggnadsförvaltning påbörjat arbetet med en VA-plan. Denna kommer att innehålla en VA-översikt, VA-policy och VA-planering inom och utanför verksamhetsområdet samt en dagvattenstrategi. VA-planen kommer att fastställa riktlinjer för och geografisk planering av framtida VA-utbyggnad. Det omfattande arbetet med att utreda ansvarsfrågan efter det häftiga skyfallet i augusti 2012 som främst drabbade Snapptuna och Ormsta har pågått under året och en ökning av reserven har varit nödvändig för att möta krav från försäkringsbolag och fastighetsägare. Uppgifter inkom att regnmängden under en tvåtimmarsperiod översteg 125 mm vilket statistiskt sett är regnmängder som bara återkommer var trehundrade år. Arbetet med att utreda ansvarsfrågan är omfattande och samordnas med Vallentuna kommun. Förväntad utveckling Försäljningen i bolaget förväntas bli 51,3 mkr år Utbyggnad av allmänna VA-ledningar inom exploateringsområdena Bällstaberg (etapp 4) och Åby Ängar. Utredning och detaljprojektering av Tingvalla, Haga och Åbyholm. Frösunda avloppsreningsverk kommer att ersättas med en pumpstation och pumpa spillvattnet till Lindholmen vidare till Käppalaverket. Förbättrade VA-anlägningar i Kårsta by kommer att färdigställas och Frösunda avloppsreningsverk kommer att ersättas med en pumpstation under Kostnader för IT-tjänster, licenser, energi, el, kemikalier och slamkvittblivning förväntas även i fortsättningen öka betydligt mer än övriga kostnadsindex. Intresset från omvärlden för Roslagsvattens verksamhet och bolagsmodell ökar ständigt. En strukturerad och välplanerad utvidgning av verksamheten är möjlig i de fall det gynnar

4 4 vattenbrukarna inom Roslagsvattens nuvarande verksamhetsområden. Positiva effekter är minskade kostnader på grund av skalfördelar samt säkerställande av kompetens och beredskapsorganisation. Ekerö kommun blir delägare i Roslagsvatten fr o m 1/5-2014, enligt den modell som gäller för övriga ägarkommuner. Den regionala samordningen av VA-verksamheten fortsätter att utvecklas. Roslagsvatten deltar aktivt i samverkansprojekt med Norrvatten och Käppala, i Teknisk Delegation och Regional beredskap för VA, samt inom VAS-rådet med VA-försörjningsfrågor som berör hela Stockholmsregionen. Förslag till vinstdisposition Balanserande vinstmedel Årets resultat -- kr -- kr -- kr Inga vinstmedel finns att disponera FLERÅRSÖVERSIKT Resultat och ställning (kkr) Rörelsens intäkter Resultat efter finansiella poster* Soliditet (%) 1,9 3,0 4,7 4,8 Avkastning på totalt kapital (%) 0,4 0,6 2,5 2,0 Kkbm försålt vatten (helår) Definitioner framgår av not 18. * VA-verksamhet skall enligt lag (över tid) utföras till självkostnad för VA-abonnenterna. Därför kan positiva års resultat finansiera år med underskott.

5 5 VALLENTUNAVATTEN AB RESULTATRÄKNING (Kkr) Not Rörelsens intäkter Nettoomsättning 1, Rörelsens kostnader Övriga externa kostnader Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar Summa rörelsens kostnader Rörelseresultat Resultat från finansiella investeringar Ränteintäkter och liknade resultatposter Räntekostnader och liknande resultatposter Summa finansiella poster Resultat efter finansiella poster Bokslutsdispositioner Skatt på årets resultat Årets resultat -- --

6 6 BALANSRÄKNING (Kkr) Not TILLGÅNGAR 1 Anläggningstillgångar Materiella anläggningstillgångar Byggnader, mark och markanläggningar Maskiner och andra tekniska anläggningar Inventarier Summa anläggningstillgångar Omsättningstillgångar Lager Kortfristiga fordringar Kundfordringar Fordringar på koncernföretag Skattefordran Övriga kortfristiga fordringar Upplupna intäkter Summa kortfristiga fordringar Kassa och bank Summa omsättningstillgångar Summa tillgångar

7 7 BALANSRÄKNING (Kkr) Not EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 Eget kapital 17 Bundet eget kapital Aktiekapital Reservfond Fritt eget kapital Fria reserver Årets resultat Summa eget kapital Obeskattade reserver Långfristiga skulder Lån från kreditinstitut Periodiserade anläggningsavgifter 1, Summa långfristiga skulder Kortfristiga skulder Kortfristig skuld anläggningsavgifter Lån från kreditinstitut Övriga skulder Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Summa kortfristiga skulder Summa eget kapital och skulder Ställda säkerheter och ansvarsförbindelser Inga Inga

8 8 Kassaflödesanalys enligt indirekt metod (Kkr) Kassaflöde från den löpande verksamheten Resultat efter finansnetto Justeringar för poster som ej ingår i kassaflödet Avskrivningar Förändring av periodiserade anläggningsavgifter Betald skatt Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändring av rörelsekapital Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital Ökning/minskning av varulager Ökning/minskning kortfristiga fordringar Ökning/minskning kortfristiga rörelseskulder Kassaflöde från den löpande verksamheten Kassaflöde från investeringsverksamheten Förvärv av materiella anläggningstillgångar Kassaflöde från investeringsverksamheten Kassaflöde från finansieringsverksamheten Upptagna lån och omklassificeringar Kassaflöde från finansieringsverksamheten Årets kassaflöde Likvida medel vid årets början Likvida medel vid årets slut

9 9 Noter Belopp i kkr. Not 1 Redovisningsprinciper Tillämpade redovisnings- och värderingsprinciper överensstämmer med Årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens allmänna råd. Principerna anges nedan. Tillgångar, avsättningar och skulder värderas till anskaffningsvärde om inget annat anges. Från och med år 2012 redovisas erhållna och lämnade koncernbidrag som bokslutsdisposition i resultaträkningen. Jämförelseårets siffror har inte omräknats. Intäktsredovisning Prissättning för försäljning av bolagets produkter och tjänster som regleras i Vattentjänstlagen sker med hänsyn till självkostnadsprincipen. Intäktsredovisningen sker i enlighet med BFN ÅR 2003:3 intäkter. Intäkter har tagits upp till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas vid leverans till kund enligt försäljningsvillkoren. Anläggningsavgifterna skall täcka: avskrivningar på nyinvesteringar i ledningsnät, avskrivningstiden för ledningsnät som är år, del av huvudanläggningen, administration (så som fakturering, kommunikation med kund, kontrakt, inspektion m m) och räntekostnader för nyanläggning i ledningsnät och del av huvudanläggning. År 1 10 % för administrationskostnader och 1/30 av resterande 90 %. Totalt intäktsförs 13 % år 1. År % per år intäktsförs. Avskrivningar på anläggningstillgångar I resultaträkningen belastas rörelseresultatet med avskrivningar enligt plan från anskaffningstillfället, vilka beräknas på ursprungliga anskaffningsvärden och baseras på tillgångarnas bedömda ekonomiska livslängd, varvid följande procentsatser används. Inventarier År % Kontorsinventarier IT-utrustning 3 33,3 Maskiner och andra tekniska anläggningar VA-ledningar ,3-2,0 LTA-pumpar 11 9,1 Övrigt Byggnader 33 3 VA-ledningar anskaffade efter 1/ skrivs av på 50 år. Äldre ledningar apporterade från Vallentuna kommun skrivs av på 30 år.

10 10 Pågående projekt I moderbolaget finns pågående projekt på 35,4 (32,3) mkr som kommer att faktureras till Vallentunavatten när de är färdigbyggda. Fordringar Fordringarna upptas till det belopp som efter individuell bedömning beräknas bli betalt. Not 2 Rörelsens intäkter Brukningsavgifter Anläggningsavgifter Övriga intäkter Summa Not 3 Personalkostnader Bolaget har under räkenskapsåret ej haft någon anställd personal. Tjänster för administration, drift och underhåll har köpts från moderbolaget Roslagsvatten AB. Styrelsearvoden för Vallentunas ledamöter i Roslagsvatten AB och Vallentunavatten AB har utbetalts under året med 85,9 (82,7) kkr. Könsfördelning i styrelse Fördelning mellan män och kvinnor i företagets styrelse: Kvinnor Män 3 3 I fördelningen mellan män och kvinnor i företagets styrelse ingår endast ordinarie ledamöter. För samtliga styrelseledamöter finns en ansvarsförsäkring tecknad. Not 4 Avskrivningar i resultaträkningen Årets avskrivningar fördelas på: Byggnader VA-ledningar Maskiner Kontorsinventarier 13 9 IT-utrustning -- 1 Fordon 6 5 Summa

11 11 Not 5 Ränteintäkter och liknande resultatposter Ränta på skattekonto 4 5 Ränta på likvida medel Ränta på kundfordringar Summa ränteintäkter och liknande poster Not 6 Räntekostnader och liknande resultatposter Ränta på långfristiga skulder Summa räntekostnader och liknande poster Not 7 Byggnader Byggnader Ingående anskaffningsvärde Inköp under året Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivningar enligt plan Totalt restvärde Not 8 Maskiner och andra tekniska anläggningar VA-ledningar Ingående anskaffningsvärde Inköp under året Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivningar enligt plan Restvärde

12 12 Maskiner Ingående och utgående anskaffningsvärde Inköp under året Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivningar enligt plan Restvärde Totalt restvärde maskiner och andra tekniska anläggningar Not 9 Inventarier Kontorsinventarier Ingående och utgående anskaffningsvärde Inköp under året Utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivningar enligt plan Restvärde IT-utrustning Ingåenden och utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan Utgående avskrivningar enligt plan Restvärde Fordon Ingående och utgående anskaffningsvärde Ingående avskrivningar enligt plan Årets avskrivningar enligt plan -6-5 Utgående avskrivningar enligt plan Restvärde Totalt restvärde inventarier

13 13 Not 10 Fordringar på koncernföretag Roslagsvatten AB Summa Not 11 Lån från kreditinstitut, långfristig skuld 1 st lån förfaller om 1-5 år. Datum avser förfallotid. 1 st lån finns hos Nordea - 23,0 mkr med rörlig ränta (3,585 %) st lån förfaller om längre tid än 5 år. 2 st lån finns hos Swedbank - 87,0 mkr med rörlig ränta (2,037 %) - 11,0 mkr med rörlig ränta (2,205 %) 1 st lån finns hos Vallentuna Kommun - 15,5 mkr räntefritt Samtliga lån är amorteringsfria. För samtliga lån har ställts kommunal borgen. Not 12 Periodiserade anläggningsavgifter Intäkter från anläggningsavgifter intäktsförs med 3 % per år. Se vidare not 1. Not 13 Lån från kreditinstitut, kortfristig skuld 5 st lån förfaller inom 1 år. Datum avser förfallotid. 1 st lån finns hos Handelsbanken - 28,5 mkr med rörlig ränta (1,930 %) st lån finns hos Nordea - 19,2 mkr med rörlig ränta (2,206 %) ,4 mkr med rörlig ränta (2,024 %) ,0 mkr med rörlig ränta (2,205 %) st lån finns hos SEB - 23,5 mkr med rörlig ränta (1,804 %) Samtliga lån är amorteringsfria. För samtliga lån har ställts kommunal borgen.

14 14 Not 14 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter Upplupna räntekostnader Summa Not 15 Bokslutsdispositioner Skillnad mellan bokförda avskrivningar och avskrivningar enligt plan Koncernbidrag Summa Not 16 Obeskattade reserver Ackumulerade avskrivningar utöver plan maskiner och andra tekniska anläggningar Varav uppskjuten skatt Not 17 Förändring av eget kapital Aktiekapitalet utgörs av 100 aktier. Bundet eget kapital Ingående och utgående balans Fritt eget kapital Årets vinst Summa Not 18 Nyckeltalsdefinitioner Soliditet Eget justerat kapital i förhållande till balansomslutningen. Avkastning på totalt kapital Resultat före finansiella kostnader i förhållande till genomsnittlig balansomslutning.

15 15 Åkersberga Elwe Nilsson Patrik Lundholm Kennet Bylund Styrelsens ordförande Vice ordförande.. Mikael Medelberg VD Vår revisionsberättelse har avgivits Ernst & Young AB Fredric Hävrén Auktoriserad revisor

Destination: Norrtälje

Destination: Norrtälje Antal schaktmaskiner: 6 st dumprar: 2 st Destination: Norrtälje PLATS: N 59 3,901 E 18 15,706 PROJEKT: VA-PROJEKT VALLENTUNA STARTDATUM: 2012 FÄRDIGDATUM: 2016/2017 RÖRLÄNGD: 4,5 MIL PROJEKTÄGARE: NORRVATTEN

Läs mer

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621

Årsredovisning 2003. Sundsvalls Företagslokaler AB. Org.nr. 556023-6621 Årsredovisning 2003 Sundsvalls Företagslokaler AB Org.nr. 556023-6621 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE SUNDSVALLS FÖRETAGSLOKALER AB Org.nr. 556023-6621 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolagets uppgift har varit att

Läs mer

Kommunstyrelsen Ankom 2015-05-12 Dnr 2015:282/04

Kommunstyrelsen Ankom 2015-05-12 Dnr 2015:282/04 Kommunstyrelsen Ankom 2015-05-12 Dnr 2015:282/04 1 Gagnefs Teknik AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2014 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida -

Läs mer

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254

Årsredovisning 2006. AB Stuvaren i Sundsvall. Org.nr. 556545-3254 Årsredovisning 2006 AB Stuvaren i Sundsvall Org.nr. 556545-3254 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE AB STUVAREN I SUNDSVALL Org.nr. 556545-3254 INFORMATION OM VERKSAMHETEN Bolaget äger och förvaltar fastigheten Stuvaren

Läs mer

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB

ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB 2014 ÅRSREDOVISNING EKSJÖ ELNÄT AB INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 7 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 Noter 11 Underskrifter 16 Revisionsberättelse 17 Granskningsrapport 18 Styrelse

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar Årsredovisning 2010 2 innehållsförteckning BOLLNÄS ENERGI INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2010 NEHÅLL INNEHÅLL Nyckeltal 2 Förvaltningsberättelse 3 Finansiella

Läs mer

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun Årsredovisning 2011 Företaget ägs av Bollnäs kommun 2 ÅRET I KORTHET BOLLNÄS ENERGI 2010-04-09 2010-09-15 2010-12-08 2010-12-17 2011-01-12 2011-05-20 Året i korthet 2011 Kraftvärmeprojektet vid Säverstaverket

Läs mer

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31

Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB. Org.nr 556120-8249 Räkenskapsår 2014-01-01-2014-12-31 Årsredovisning och koncernredovisning Årmada Fastighets AB Org.nr 55612-8249 Räkenskapsår 214-1-1-214-12-31 Armada Fastighets AB 55612-8249 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 214-1-1-214-12-31

Läs mer

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun

Årsredovisning. Företaget ägs av Bollnäs kommun Årsredovisning 2012 Företaget ägs av Bollnäs kommun 2 ÅRET I KORTHET BOLLNÄS ENERGI Året i korthet 2012 Året var 3,8 % varmare än ett normalår Historiskt låga elpriser Utbyggnad av 3,5 km fjärrvärmeledning

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010

Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 1(19) Dignitana AB (publ.) Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2010 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB

INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ÅRSREDOVISNING FÖR INDUSTRIBYGGNADER I BORÅS AB ORGANISATIONSNUMMER 556080-0087 RÄKENSKAPSÅRET 2014 Redovisningen omfattar Sid - Förvaltningsberättelse 2 - Resultaträkning 5 - Balansräkning 6 - Kassaflödesanalys

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011

Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 1(11) Hedmans Fjällby Aktiebolag i likvidation Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2011 Likvidatorn avger följande årsredovisning Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning 3 - balansräkning

Läs mer

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...13. Balansräkning...14. Kassaflödesanalys...16. Tilläggsupplysningar...17

INNEHÅLL. Förvaltningsberättelse...3. Resultaträkning...13. Balansräkning...14. Kassaflödesanalys...16. Tilläggsupplysningar...17 Årsredovisning 2014 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse...3 Resultaträkning...13 Balansräkning...14 Kassaflödesanalys...16 Tilläggsupplysningar...17 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Styrelsen och verkställande direktören

Läs mer

Eksjö Energi ELIT AB ÅRSREDOVISNING 2013

Eksjö Energi ELIT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Eksjö Energi ELIT AB ÅRSREDOVISNING 2013 INNEHÅLL Förvaltningsberättelse 4 Resultaträkning 6 Balansräkning 7 Kassaflödesanalys 9 Redovisningsprinciper 10 Noter 11 Underskrifter 14 Revisionsberättelse 15

Läs mer

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012

Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Falbygdens Bredband AB äger och förvaltar det ortssammanbindande fibernätet i Falköpings kommun. FALBYGDENS BREDBAND AB ÅRSREDOVISNING 2012 Innehåll Förvaltningsberättelse 3 Finansiella rapporter Resultaträkningar

Läs mer

"4" - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880

4 - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning. Drillcon Aktiebolag. Arsredovisning för räkenskapsåret 2004. Org nr 556356-3880 Org nr 556356-3880 Arsredovisning för räkenskapsåret 2004 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse - koncernens resultaträkning - koncernens

Läs mer

Einar Mattsson Byggnads AB

Einar Mattsson Byggnads AB Einar Mattsson Byggnads AB i siffror 2011 innehåll 4 Förvaltningsberättelse 5 Resultaträkning 6 Balansräkning 8 Kassaflödesanalys 10 noter 15 Revisionsberättelse Projektledning: Björn Raunio Information

Läs mer

Årsredovisning. Koncernredovisning

Årsredovisning. Koncernredovisning Årsredovisning och Koncernredovisning för N.P. Nilssons Trävaru AB Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisningen och koncernredovisning för räkenskapsåret 2012-01-01 2012-12-31

Läs mer

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar.

Styrelse. Året i korthet. Vd har ordet. Förvaltningsberättelse. Resultaträkning. Balansräkning. Kassaflödesanalys. Tilläggsupplysningar. Årsredovisning 2008 INNEHÅLLSFÖRTECKNING 3 3 4 6 8 9 11 12 13 14 19 Styrelse Året i korthet Vd har ordet Förvaltningsberättelse Resultaträkning Balansräkning Kassaflödesanalys Tilläggsupplysningar Nyckeltal

Läs mer

GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2009

GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2009 Göteborg Energi GothNet AB är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi. GothNet äger och driver ett stadsnät där vi erbjuder invånare och företag möjligheten att välja mellan ett stort utbud av tjänster

Läs mer

ÅRSREDOVISNING KONCERNREDOVISNING EKSJÖ ENERGI AB. Innehållsförteckning: Sida

ÅRSREDOVISNING KONCERNREDOVISNING EKSJÖ ENERGI AB. Innehållsförteckning: Sida ÅRSREDOVISNING KONCERNREDOVISNING EKSJÖ ENERGI AB 2010 Foto Annelie Sjöberg EKSJÖ ENERGI AB Innehållsförteckning: Sida Organisation-nyckeltal VD: s kommentar 2 3 Förvaltningsberättelse 4-8 Resultaträkning

Läs mer

Års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009

Års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 Årsredovisning 2009 Års- och koncernredovisning för räkenskapsåret 2009 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning och koncernredovisning. Innehåll Förvaltningsberättelse... 4

Läs mer

GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät. Valfrihet och mångfald GÖTEBORG ENERGI GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2006

GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät. Valfrihet och mångfald GÖTEBORG ENERGI GOTHNET ÅRSREDOVISNING 2006 GothNet köpte Lerum Energis bredbandsnät Invånare och företag vinner på stordriftsfördelar Valfrihet och mångfald 20 000 hushåll väljer tjänster fritt via Gothnetcity Göteborg Energi GothNet AB Box 53

Läs mer

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006

Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 1(24) Örebroporten Fastigheter AB Org nr Årsredovisning för räkenskapsåret 2006 Styrelsen och verkställande direktören avger följande årsredovisning. Innehåll Sida - förvaltningsberättelse 2 - resultaträkning

Läs mer

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27)

FORIA. Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013. FORIA Holding AB Org nr 556154-5970 1(27) förvaltningsberättelse FORIA 1(27) FORIA Holding AB Org nr 5561545970 Årsredovisning och koncernredovisning för räkenskapsåret 2013 Styrelsen avger följ ande årsredovisning och koncemredovisning. Innehåll

Läs mer

Årsredovisning 2001. Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB. Org.nr. 556437-1424

Årsredovisning 2001. Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB. Org.nr. 556437-1424 Årsredovisning 2001 Sundsvalls kommuns Industrifastighetsutveckling AB Org.nr. 556437-1424 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Sundsvall kommuns Industrifastighetsutveckling AB, SKIFU Org.nr. 556437-1424 VÄSENTLIGA

Läs mer

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013

GÖTEBORG ENERGI GASNÄT AB ÅRSREDOVISNING 2013 Göteborg Energi Gasnät AB (GEGAB) är ett helägt dotterföretag till Göteborg Energi AB. Företaget startades 2005 och har som uppgift att bedriva koncernens verksamhet för överföring av naturgas och biogas.

Läs mer

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning

Styrelsen och verkställande direktören för. Karlshamn Energi Elförsäljning AB. Org nr 556527-9345. får härmed avge. Årsredovisning Styrelsen och verkställande direktören för Karlshamn Energi Elförsäljning AB får härmed avge Årsredovisning för räkenskapsåret 1 januari - 31 december 2013 Innehåll: sida Förvaltningsberättelse 2 Resultaträkning

Läs mer

- 1 - Knivstabostäder AB Org. nr: 556637-3444. Innehåll. Innehåll.. 1

- 1 - Knivstabostäder AB Org. nr: 556637-3444. Innehåll. Innehåll.. 1 Knivstabostäder AB Besöksadress: Emil Sjögrensväg 20 Postadress: 741 75 Knivsta Tel: 018-34 71 30 Fax: 018-34 35 97 Org.nr 556637-3444 Innehåll Innehåll.. 1 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE FÖR 2008 Fastighetsbeståndet..

Läs mer