Jörgen Jörgensen (fp) och Louise Rehn Winsborg (m) med Mohsen Abtin (s) som ersättare

Storlek: px
Starta visningen från sidan:

Download "Jörgen Jörgensen (fp) och Louise Rehn Winsborg (m) med Mohsen Abtin (s) som ersättare"

Transkript

1 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(26) Plats och tid: Stadshallen kl Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Jörgen Jörgensen (fp) och Louise Rehn Winsborg (m) med Mohsen Abtin (s) som ersättare Plats och tid för justering: Kommunkontoret, onsdagen den 9 oktober 2002, kl Underskrifter: Sekreterare Paragrafer: Björn Grunning Ordförande Tranje Danielsson Ann-Marie Nilsson ; Justerare Jörgen Jörgensen Louise Rehn Winsborg ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag Organ: : Datum då anslaget sätts upp: Datum då anslaget tas ner: Förvaringsplats för protokollet: Kommunkontoret, Rådhuset Underskrift: Björn Grunning

2 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 2 Ledamöter: Tranje Danielsson (m), ordförande , Ann-Marie Nilsson (s), 2:e vice ordförande, tjänstgör som ordförande 195 Rune Nordström (fp) Bertil Göransson (c) Gösta John Bredberg (fp) AnnMari Storm (fp) Jan B Tullberg (m) Jan Andersson (m), vice ordförande Kerstin Lindbom (fp) Guilem Rodrigues da Silva (mp) Tove Klette (fp) Larry Andow (s) Claes-Göran Jönsson (s) Lars Dahlquist (m) Göran Brinck (m) Solveig Ekström-Persson (s) Gunnar Jönsson (s) Ljubomir Mladenovic (mp) Lars Bergwall (c) Nils Svendenius (kd) Lennart Prytz (s) Gunnar Pehrsson (m) Barbro Törnqvist (s) Astrid Rugsveen (m) Ulf Nymark (v) Lennart Jakobsson (s) Roland Bondesson (m) Stig Svensson (s) , kl Karin Stenzelius (kd) Lars Johansson (m) , kl Jörgen Jörgensen (fp) Louise Rehn Winsborg (m) Mohsen Abtin (s) Birgitta Kuylenstierna Nadel (mp) Mats Olsson (v) Öjvind Hatt (mp) Christine Jönsson (m) Mats Helmfrid (m) Carolina Nordbeck (fp) Mikael Thunberg (s) Thomas Persson (kd) Anders Almgren (s) Mari Fransson (v) Magnus Holst (kps) Mätta Ivarsson (mp) Henrik Kvennberg (m) Pär-Anders Feltenheim (m) Christian Alfredsson (m) Joakim Friberg (s)

3 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 3 Ersättare: Lars Leonardsson (m) tjänstgör för Lennart Ryde (m) Sigvard Andersson (m) tjänstgör för Annika Annerby Jansson (m) Lotta Eldh Pålsson (m) tjänstgör för Göran Wallén (m) Bo Andersson (m) tjänstgör för Lars Johansson (m) Eva Ekelund Olsson (m) tjänstgör för Christer Wallin (m) Carl von Friesendorff (m) Gull-Britt Dahlgren (m) Susanne Wanderlöf (m) tjänstgör för Branimir Knezevic (m) Stefan Måsbäck (fp) tjänstgör för Christer Wallström (fp) Oskar Krantz (fp) Claes Berne (fp) Magnus Sjödahl (kd) tjänstgör för Birgitta Sörlycke (kd) Kjell Asmundsson (c) tjänstgör för Lars-Ewert Jönsson (c) Katja Wibell (kps) Lars Larsson (kps) Margareta Kristensson (s) tjänstgör för Inga-Lisa Ekdahl (s) Sven Tufvesson (s) tjänstgör för Ingrid Malmqvist Norin (s) Gustav Hofvander (s) tjänstgör för Margareta Dovsjö (s) Björn Abelson (s) tjänstgör för Ioannis Karabelas (s) Monica Molin (s) tjänstgör för Stig Svensson (s) Tord Persson (s) Mattias Olsson (s) Clas Fleming (v) tjänstgör för Göran Fries (v) Thomas Schlyter (v) kl , tjänstgör för Cecilia Wadenbäck (v) Sven-Hugo Mattsson (v) tjänstgör för Monica Blomqvist (v) Margareta Grip Holmes (mp) Gunnar Håkansson (mp) tjänstgör för Monika Ekström (mp)

4 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 4 Information Ordföranden i Lunds FN-förening Ulla Saether informerar om projektet Röj en mina en väg till en tryggare värld.

5 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Lennart Rydes (m) avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige Dnr KF 52/02, Bilaga 71 Lennart Rydes (m) skrivelse den 1 september 2002 s beslut att befria Lennart Ryde (m) från uppdraget att överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning. Beslut expedieras till: Lennart Ryde (m) Länsstyrelsen i Skåne län

6 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bo Perssons (s) avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige Dnr KF 55/02, Bilaga 72 Bo Perssons (s) skrivelse den 4 september 2002 s beslut att befria Bo Persson (s) från uppdraget att överlämna ärendet till länsstyrelsen för ny sammanräkning. Beslut expedieras till: Bo Persson (s) Länsstyrelsen i Skåne län

7 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Val av ny ledamot i barn- och skolnämnd Norr efter Malin von Post (m), som avflyttat Dnr KF 58/02, Bilaga 73 Malin von Posts (m) skrivelse den 5 september 2002 Valberedningens förslag den 5 september 2002, 44 s beslut att utse Göran Wallén (m), Borgarevägen 7, Lund, till ny ledamot i barn- och skolnämnd Norr efter Malin von Post (m) för tiden till och med utgången av år Beslut expedieras till: Malin von Post (m) Göran Wallén (m) Barn- och skolnämnd Norr

8 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Åke Lindblads avsägelse av uppdrag som ledamot tillika ordförande i överförmyndarnämnden Dnr KF 53/02, Bilaga 73 Åke Lindblads skrivelse den 2 september 2002 Valberedningens förslag den 5 september 2002, 45 s beslut att befria Åke Lindblad från uppdraget att utse nuvarande vice ordföranden stadssekreteraren Lars-Åke Sjöquist till ny ordförande i överförmyndarnämnden efter Åke Lindblad att utse nuvarande ledamoten kanslijuristen Björn Grunning till ny vice ordförande i överförmyndarnämnden efter Lars-Åke Sjöquist att utse kanslijuristen Annika Åsberg Rehnman till ny ledamot i överförmyndarnämnden allt för tiden till och med utgången av år Beslut expedieras till: Åke Lindblad Lars-Åke Sjöquist Björn Grunning Annika Åsberg Rehnman

9 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Val av ordförande och vice ordförande i kommunfullmäktige Dnr KF 52/02, Bilaga 73 Lennart Rydes (m) skrivelse den 1 september 2002 Valberedningens förslag den 5 september 2002, 47 s beslut att utse nuvarande vice ordföranden Tranje Danielsson (m), Bäckadals gård, Dalby, till ny ordförande i kommunfullmäktige efter Lennart Ryde (m) att utse Jan E G Andersson (m), Åvägen 3, Södra Sandby, till ny vice ordförande i kommunfullmäktige efter Tranje Danielsson (m), allt för tiden till och med den 31 oktober Beslut expedieras till: Tranje Danielsson (m) Jan E G Andersson (m)

10 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Bo Perssons (s) avsägelse av uppdrag som ledamot i byggnadsnämnden Dnr KF 56/02 Ärendet är inte kungjort. beslutar enhälligt att behandla ärendet. Bo Perssons (s) skrivelse den 4 september 2002 s beslut att befria Bo Persson (s) från uppdraget att utse nuvarande ersättaren Anna-Lena Håkansson (s), Målarevägen 31, Lund, till ny ledamot i byggnadsnämnden efter Bo Persson (s) att utse Kjell Boije (s), Skarpskyttevägen 30 D, Lund, till ny ersättare i byggnadsnämnden efter Anna-Lena Håkansson (s), att tjänstgöra efter Elisabeth Jönsson (s), allt för tiden till och med utgången av år Beslut expedieras till: Bo Persson (s) Anna-Lena Håkansson (s) Kjell Boije (s) Byggnadsnämnden

11 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Anhållan om investeringsanslag för nybyggnad och ändringsarbeten inom Lovisaskolan Dnr KS 607/02, Bilaga 74 Sammanfattning Nämnden för Lundafastigheter anhåller i skrivelse till kommunfullmäktige att resterande investeringsanslag om kronor anslås för nybyggnad och ändringsarbeten inom Lovisaskolan. Skrivelse från Nämnden för Lundafastigheter den 2 juli 2002, inklusive förvaltningens tjänsteskrivelse Drätselkontorets tjänsteskrivelse den 20 augusti 2002 Kommunstyrelsens beslut den 5 september 2002, 265 s beslut att investeringsanslaget för Lovisaskolans om- och nybyggnad utökas med kronor till totalt kronor. Beslut expedieras till: Nämnden för Lundafastigheter Barn- och skolnämnd Norr Drätselkontoret

12 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Anhållan om investeringsanslag för om- och tillbyggnad av Vipeholmskolan, byggnad 05, för gymnasiesärskolans individuella program, GYSi Dnr KS 608/02, Bilaga 75 Sammanfattning Nämnden för Lundafastigheter anhåller i skrivelse till kommunfullmäktige att investeringsanslag om kronor anslås för om- och tillbyggnad av Vipeholmskolan, byggnad 05. Drätselkontoret anför i tjänsteskrivelse att investeringskalkylen slutar på kronor, d v s kronor mer än vad som har avsatts i budgeten. Skrivelse från Nämnden för Lundafastigheter den 2 juli 2002, inklusive förvaltningens tjänsteskrivelse Drätselkontorets tjänsteskrivelse den 20 augusti 2002 Preliminärt hyreskontrakt, Vipeholmskolan Kommunstyrelsens beslut den 5 september 2002, 266 s beslut att investeringsanslaget för om- och tillbyggnad av Vipeholmskolan, byggnad 05, utökas med kronor till totalt kronor, varav kronor överföres från Nämndens för Lundafastigheter investeringsanslag Diverse oförutsedda projekt. Beslut expedieras till: Nämnden för Lundafastigheter Utbildningsnämnden Drätselkontoret

13 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sven Tufvessons (s) och Margareta Dovsjös (s) motion Arbete och rekrytering i Lunds kommun bordlagt ärende Dnr KF 111/00, Bilaga 21 Sammanfattning Sven Tufvesson (s) och Margareta Dovsjö (s) har i en motion föreslagit att fullmäktige beslutar att kommunen genom sina representanter i arbetsförmedlingsnämnden följer upp att varje arbetssökande får en personlig utvecklingsplan att kommunen och arbetsförmedlingen i partnerskap med arbetsmarknaden tillskapar dels en åtgärdsgrupp, dels en tillväxtgrupp att utbildningsnämnden får i uppgift att tillsammans med gymnasieskolans lärare samt arbetsförmedling och arbetsmarknadens organisationer kontinuerligt informera eleverna om arbetsmarknaden och arbetslivet att utbildningsnämnden ges i uppdrag att förnya gymnasieskolans yrkesinriktade linjer för att förbättra rekryteringen att kommunen i samarbete med universitetet tar initiativ till försöksverksamhet med lärarutbildning att personalförvaltningen får i uppdrag att utarbeta ett rekryteringsprogram utifrån kommunens arbetskraftsbehov att samtliga förvaltningar ges i uppdrag att intensifiera arbetet med mångfaldsplaner. Motionen Arbete och rekrytering i Lunds kommun den 1 november 2000 Personalförvaltningens tjänsteskrivelse den 8 januari 2001 Socialnämndens beslut den 14 februari 2001, 20 Utbildningsnämndens beslut den 14 februari 2001, 5 Barn- och skolnämnd Norrs beslut den 22 februari 2001, 17 Barn- och skolnämnd Östers beslut den 28 februari 2001, 20 Tekniska nämndens beslut den 21 mars 2001, 55 Barn- och skolnämnd Söders beslut den 21 november 2001, 156 Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 27 december 2001 Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2002, 60 Anföranden Sven Tufvesson (s), Lars Bergwall (c), Göran Brinck (m) och Ulf Nymark (v) yttrar sig. Yrkanden Sven Tufvesson (s) yrkar att kommunfullmäktige beslutar: att bifalla motionen. Lars Bergwall (c) och Göran Brinck (m) yrkar att kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutar: att motionen ska anses besvarad med inkomna remissvar.

14 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL , fortsättning Ulf Nymark (v) yrkar att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med motionens andra, sjätte och sjunde att-sats. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Lars Bergwalls (c) m fl yrkande. s beslut att motionen ska anses besvarad med inkomna remissvar. Beslut expedieras till: Sven Tufvesson (s) Margareta Dovsjö (s) Barn- och skolnämnd Norr Barn- och skolnämnd Söder Barn- och skolnämnd Öster Personalförvaltningen Socialnämnden Tekniska nämnden Utbildningsnämnden

15 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Henrik Kvennbergs (m) motion Löneutbetalning i euro - bordlagt ärende Dnr KF 106/01, Bilaga 22 Sammanfattning Henrik Kvennberg (m) föreslår i en motion: Att Lunds kommuns anställda skall kunna få hela eller delar av sin lön utbetalad i euro om de så önskar. Motionen Löneutbetalning i euro den 4 december 2001 Drätselkontorets/Personalförvaltningens skrivelse den 27 december 2001 Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2002, 61 Anföranden Henrik Kvennberg (m), Anders Almgren (s), Mattias Olsson (s), Magnus Sjödahl (kd), Ljubomir Mladenovic (mp), Ulf Nymark (v), Lars Bergwall (c), Christian Alfredsson (m), Tove Klette (fp) och Mats Olsson (v) yttrar sig. Yrkanden Henrik Kvennberg (m) yrkar att kommunfullmäktige beslutar: att bifalla motionen. Anders Almgren (s), Magnus Sjödahl (kd), Ljubomir Mladenovic (mp), Ulf Nymark (v), Lars Bergwall (c) och Tove Klette (fp) yrkar att kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutar: att avslå motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Anders Almgrens (s) m fl yrkande. Omröstning begäres. godkänner följande voteringsordning. Ja för bifall till Anders Almgrens (s) m fl yrkande. Nej för bifall till Henrik Kvennbergs (m) yrkande. Omröstningen utfaller enligt följande.

16 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL , fortsättning Ledamot Ja Nej Ledamot Ja Nej Lars Leonardsson (m) X Roland Bondesson (m) X Tranje Danielsson (m) X Lotta Eldh Pålsson (m) X Ann-Marie Nilsson (s) X Stig Svensson (s) X Rune Nordström (fp) X Karin Stenzelius (kd) X Bertil Göransson (c) X Magnus Sjödahl (kd) X Gösta John Bredberg (fp) X Bo Andersson (m) X AnnMari Storm (fp) X Jörgen Jörgensen (fp) X Jan B Tullberg (m) X Louise Rehn Winsborg (m) X Margareta Kristensson (s) X Mohsen Abtin (s) X Jan Andersson (m) X Birgitta Kuylenstierna Nadel (mp) X Kerstin Lindbom (fp) X Björn Abelson (s) X Guilem Rodrigues da Silva (mp) X Mats Olsson (v) X Tove Klette (fp) X Öjvind Hatt (mp) X Larry Andow (s) X Eva Ekelund Olsson (m) X Claes-Göran Jönsson (s) X Christine Jönsson (m) X Lars Dahlquist (m) X Mats Helmfrid (m) X Göran Brinck (m) X Gunnar Håkansson (mp) X Solveig Ekström-Persson (s) X Thomas Schlyter (v) X Gunnar Jönsson (s) X Kjell Asmundsson (c) X Ljubomir Mladenovic (mp) X Carolina Nordbeck (fp) X Lars Bergwall (c) X Mikael Thunberg (s) X Stefan Måsbäck (fp) X Thomas Persson (kd) X Nils Svendenius (kd) X Anders Almgren (s) X Lennart Prytz (s) X Mari Fransson (v) X Sven Tufvesson (s) X Magnus Holst (kps) X Gustav Hofvander (s) X Mätta Ivarsson (mp) X Gunnar Pehrsson (m) X Susanne Wanderlöf (m) X Claes Fleming (v) X Henrik Kvennberg (m) X Barbro Törnqvist (s) X Sven-Hugo Mattsson (v) X Sigvard Andersson (m) X Pär-Anders Feltenheim (m) X Astrid Rugsveen (m) X Christian Alfredsson (m) X Ulf Nymark (v) X Joakim Friberg (s) X Lennart Jakobsson (s) X SUMMA Avstår Avstår

17 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL , fortsättning s beslut att avslå motionen. Beslut expedieras till: Henrik Kvennberg (m) Drätselkontoret Personalförvaltningen

18 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Elin Ax (m) motion Släpp skolor och elever fria - bordlagt ärende Dnr KF 100/01, Bilaga 39 Sammanfattning Elin Ax (m) har i motion till kommunfullmäktige föreslagit att elever och föräldrar ska ges möjlighet att välja skola. Motionären menar att en skolpeng, som utbetalas direkt till skolan, skapar självständiga skolor som får ökad kvalité genom konkurrens. I motionen framförs att en skolpeng kräver färre politiska beslut och att detta innebär att barn- och ungdomsnämnderna är överflödiga. Med anledning av detta hemställer motionären att kommunfullmäktige måtte besluta: att alla barn tillsammans med sina föräldrar ges möjlighet att fritt välja skola att alla Lunds kommunala skolor görs till förenklade balansräkningsenheter att skolpengen, d v s finansieringen av utbildningen, följer elevens val direkt från drätselkontoret till den valda skolan att barn- och ungdomsnämnderna förklaras som överflödiga. Motionen Släpp skolor och elever fria den 31 oktober 2001 Drätselkontorets tjänsteskrivelse den 21 januari 2002 Barn- och skolnämnd Norrs beslut den 22 januari 2002, 5 Barn- och skolnämnd Östers beslut den 23 januari 2002, 13 Barn- och skolnämnd Söders beslut den 30 januari 2002, 10 Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 13 februari 2002 Louise Rehn Winsborgs (m) m fl skrivelse den 13 december 2001 Gör alla skolor fria! Kommunstyrelsens beslut den 4 april 2002, 124 Anföranden Louise Rehn Winsborg (m), Tove Klette (fp), Mari Fransson (v), Lars Bergwall (c), Mats Olsson (v), Mats Helmfrid (m), Stig Svensson (s), Magnus Sjödahl (kd), Christine Jönsson (m), Lars Leonardsson (m), Gunnar Håkansson (mp), Tord Persson (s), Lennart Prytz (s) och Oskar Krantz (fp) yttrar sig. Yrkanden Louise Rehn Winsborg (m), Magnus Sjödahl (kd), Christine Jönsson (m) och Lars Leonardsson (m) yrkar att kommunfullmäktige beslutar: att motionen ska vara besvarad med hänvisning till Louise Rehn Winsborgs (m) m fl skrivelse den 13 december 2001 Gör alla skolor fria!

19 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL , fortsättning Tove Klette (fp), Mari Fransson (v), Lars Bergwall (c), Mats Olsson (v), Stig Svensson (s) och Gunnar Håkansson (mp) yrkar att kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutar: att avslå motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Louise Rehn Winsborgs (m) m fl yrkande. Omröstning begäres. godkänner följande voteringsordning. Ja för bifall till Tove Klettes (fp) m fl yrkande. Nej för bifall till Louise Rehn Winsborgs (m) m fl yrkande. Omröstningen utfaller enligt följande.

20 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL , fortsättning Ledamot Ja Nej Ledamot Ja Nej Lars Leonardsson (m) X Roland Bondesson (m) X Tranje Danielsson (m) X Lotta Eldh Pålsson (m) X Ann-Marie Nilsson (s) X Stig Svensson (s) X Rune Nordström (fp) X Karin Stenzelius (kd) X Bertil Göransson (c) X Magnus Sjödahl (kd) X Gösta John Bredberg (fp) X Bo Andersson (m) X AnnMari Storm (fp) X Jörgen Jörgensen (fp) X Jan B Tullberg (m) X Louise Rehn Winsborg (m) X Margareta Kristensson (s) X Mohsen Abtin (s) X Jan Andersson (m) X Birgitta Kuylenstierna Nadel (mp) X Kerstin Lindbom (fp) X Björn Abelson (s) X Guilem Rodrigues da Silva (mp) X Mats Olsson (v) X Tove Klette (fp) X Öjvind Hatt (mp) X Larry Andow (s) X Eva Ekelund Olsson (m) X Claes-Göran Jönsson (s) X Christine Jönsson (m) X Lars Dahlquist (m) X Mats Helmfrid (m) X Göran Brinck (m) X Gunnar Håkansson (mp) X Solveig Ekström-Persson (s) X Thomas Schlyter (v), ej närvarande, ersättare saknas Gunnar Jönsson (s) X Kjell Asmundsson (c) X Ljubomir Mladenovic (mp) X Carolina Nordbeck (fp) X Lars Bergwall (c) X Mikael Thunberg (s) X Stefan Måsbäck (fp) X Thomas Persson (kd) X Nils Svendenius (kd) X Anders Almgren (s) X Lennart Prytz (s) X Mari Fransson (v) X Sven Tufvesson (s) X Magnus Holst (kps) X Gustav Hofvander (s) X Mätta Ivarsson (mp) X Gunnar Pehrsson (m) X Susanne Wanderlöf (m) X Claes Fleming (v) X Henrik Kvennberg (m) X Barbro Törnqvist (s) X Sven-Hugo Mattsson (v) X Sigvard Andersson (m) X Pär-Anders Feltenheim (m) X Astrid Rugsveen (m) X Christian Alfredsson (m) X Ulf Nymark (v) X Joakim Friberg (s) X Lennart Jakobsson (s) X SUMMA Avstår Avstår

21 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL , fortsättning s beslut att avslå motionen. Beslut expedieras till: Elin Ax (m) Barn- och skolnämnd Norr Barn- och skolnämnd Söder Barn- och skolnämnd Öster Drätselkontoret

22 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Anders Almgrens (s) interpellation till kommunalrådet Göran Brinck (m) Sommarens datorerbjudande till de kommunanställda bordlagt ärende Dnr KF 47/02, Bilaga 70 Sammanfattning Interpellanten ställer följande frågor: - Hur kunde datorerbjudandet hanteras på ett så oprofessionellt sätt? - Vad har du gjort för att ställa situationen till rätta? - Kommer du att se till att de kommunanställda får ett förnyat hemdatorerbjudande redan under hösten? s beslut att interpellationen får ställas. Underlag Interpellation den 16 augusti 2002 Göran Brincks (m) interpellationssvar den 26 augusti 2002 Interpellationssvar Bilaga KF 202/02 Anföranden Göran Brinck (m), Björn Abelson (s) och Lennart Prytz (s) yttrar sig.

23 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Enkel fråga av ledamoten Louise Rehn Winsborg (m) till ordföranden i kultur- och fritidsnämnden Gösta John Bredberg (fp) angående placering av 3G-master i Dalby s beslut att frågan får ställas. Anföranden Louise Rehn Winsborg (m) och Gösta John Bredberg (fp) yttrar sig.

24 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Henrik Kvennbergs (m) m fl motion Mobbning bordlagt ärende Dnr KF 12/01, Bilaga 50 Sammanfattning Henrik Kvennberg (m) har i en motion föreslagit att kommunfullmäktige ska besluta att utreda huruvida det är möjligt att ge de särskilda elevskyddsombuden på Lunds grundskolor en lokal fullmakt i vilken de ges rätt att stänga skolan om arbetet mot våld och mobbning inte fungerar samt att, om det som diskuteras i föregående att-sats är genomförbart, ge de särskilda elevskyddsombuden på Lunds grundskolor en lokal fullmakt i vilken de ges rätt att stänga skolan om arbetet mot våld och mobbning inte fungerar. Motion angående mobbning som inkom den 23 januari 2001 Barn- och skolnämnd Söders beslut den 17 april 2001, 54 Barn- och skolnämnd Östers beslut den 18 april 2001, 55 Barn- och skolnämnd Norrs beslut den 27 november 2001, 114 Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 2 april 2002 Kommunstyrelsens beslut den 2 maj 2002, 168 Anföranden Henrik Kvennberg (m), Tove Klette (fp), Mari Fransson (v) och Stig Svensson (s) yttrar sig. Yrkanden Henrik Kvennberg (m) yrkar att kommunfullmäktige beslutar: att bifalla motionen. Tove Klette (fp), Mari Fransson (v) och Stig Svensson (s) yrkar att kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutar: att avslå motionen. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Tove Klettes (fp) m fl yrkande. s beslut att avslå motionen. Reservation Ledamöterna från moderaterna reserverar sig mot beslutet. Beslut expedieras till: Henrik Kvennberg (m) Barn- och skolnämnd Norr Barn- och skolnämnd Söder Barn- och skolnämnd Öster

25 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Ulf Nymarks (v) och Göran Fries (v) motion Dags för nästa steg i miljöanpassningen av Lunds transportsystem bordlagt ärende Dnr KF 77/00, Bilaga 51 Sammanfattning Vänsterpartiet i Lund föreslår i en motion att kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att snarast möjligt till fullmäktige föreslå åtgärder i syfte att nå etappmålen för år 2005 vad gäller minskning av vägtrafikens negativa miljöpåverkan. Motionen Dags för nästa steg i miljöanpassningen av Lunds transportsystem! den 13 september 2000 Miljönämndens beslut den 7 november 2000, 121 Miljöutskottets beslut den 19 december 2000, 65 Byggnadsnämndens beslut den 18 januari 2001, 14 Tekniska nämndens beslut den 13 februari 2002, 41 Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 15 april 2002 Kommunstyrelsens beslut den 2 maj 2002, 169 Anföranden Ulf Nymark (v), Jörgen Jörgensen (fp), Sven Tufvesson (s) och Öjvind Hatt (mp) yttrar sig. Yrkanden Ulf Nymark (v), Sven Tufvesson (s) och Öjvind Hatt (mp) yrkar att kommunfullmäktige beslutar: att bifalla motionen och uttala För att kunna arbeta målmedvetet mot de trafikrelaterade mål som anges i LundaMats är det angeläget att en strategi med tydliga åtgärdsprogram för kommande etapper av LundaMats-arbetet tas fram, dels för de närmaste 3-5 åren, dels för en 10-årsperiod. Jörgen Jörgensen (fp) yrkar att kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutar: att motionen ska anses besvarad med inkomna remissvar. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Jörgen Jörgensens (fp) yrkande. s beslut att motionen ska anses besvarad med inkomna remissvar. Beslut expedieras till: Ulf Nymark (v) Göran Fries (v) Miljönämnden Byggnadsnämnden Tekniska nämnden

26 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sven Tufvessons (s) m fl motion Nyhetsblad till medborgarna i kommundelarna Dnr KF 103/01, Bilaga 76 Sammanfattning Sven Tufvesson (s) m fl har i en motion föreslagit att medborgarkontoren i de olika kommundelarna ges i uppgift att producera ett Kommundels Aktuellt som kontinuerligt distribueras till medborgarna. Motionen Nyhetsblad till medborgarna i kommundelarna inkommen den 22 november 2001 Kommunkontorets tjänsteskrivelse den 22 augusti 2002 Kommunstyrelsens beslut den 5 september 2002, 270 Anföranden Solveig Ekström-Persson (s), Mats Olsson (v), Lars Bergwall (c), Göran Brinck (m), Katja Wibell (kps), Jörgen Jörgensen (fp) och Öjvind Hatt (mp) yttrar sig. Yrkanden Solveig Ekström-Persson (s), Lars Bergwall (c) och Mats Olsson (v) yrkar att kommunfullmäktige beslutar: att bifalla motionen i enlighet med kommunkontorets alternativ 3 Att varje medborgarkontor ger ut ett blad/ort typ Dalbybladet. Kostnad ca 8000/blad utöver egen personalinsats och distribution. Göran Brinck (m), Jörgen Jörgensen (fp) och Öjvind Hatt (mp) yrkar att kommunfullmäktige i enlighet med kommunstyrelsens förslag beslutar: att bifalla motionen i enlighet med kommunkontorets alternativ 4 De nuvarande så kallade nyhetsbladen bibehålls och utvecklas innehållsmässigt med den information som motionärerna efterlyser. I princip behöver endast medel för en utökad distribution tillföras medborgarkontorens budget. Beslutsgång Ordföranden ställer proposition på yrkandena och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Göran Brincks (m) m fl yrkande. s beslut att bifalla motionen i enlighet med kommunkontorets alternativ 4 De nuvarande så kallade nyhetsbladen bibehålls och utvecklas innehållsmässigt med den information som motionärerna efterlyser. I princip behöver endast medel för en utökad distribution tillföras medborgarkontorens budget. Beslut expedieras till Sven Tufvesson (s) Solveig Ekström-Persson (s) Mikael Thunberg (s) Inga-Lisa Ekdahl (s) Lennart Jakobsson (s)

Guilem Rodrigues da Silva (mp) och Lennart Prytz (s) med Göran Fries (v) som ersättare

Guilem Rodrigues da Silva (mp) och Lennart Prytz (s) med Göran Fries (v) som ersättare LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(11) Plats och tid: Stadshallen kl 17.30 18.40 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Guilem Rodrigues da Silva (mp) och Lennart Prytz (s) med Göran

Läs mer

Clas Fleming (v) och Karin Nilsson (c) med Kjell Asmundsson (c) som ersättare

Clas Fleming (v) och Karin Nilsson (c) med Kjell Asmundsson (c) som ersättare LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(32) Plats och tid: Stadshallen kl 17.30 22.45 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Clas Fleming (v) och Karin Nilsson (c) med Kjell Asmundsson (c)

Läs mer

Plats och tid för justering: Kommunkontoret, onsdagen den 13 februari 2002, kl 16.00

Plats och tid för justering: Kommunkontoret, onsdagen den 13 februari 2002, kl 16.00 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(20) Plats och tid: Stadshallen kl 17.30-22.30 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: AnnMari Storm (fp) och Inga-Lisa Ekdahl (s) med Tove Klette (fp)

Läs mer

Plats och tid för justering: Kommunkontoret, onsdagen den 13 november 2002, kl Sekreterare Paragrafer: Björn Grunning

Plats och tid för justering: Kommunkontoret, onsdagen den 13 november 2002, kl Sekreterare Paragrafer: Björn Grunning LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(20) Plats och tid: Stadshallen kl 17.30 18.45 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Gösta John Bredberg (fp) och Thomas Frennstedt (fp) med Kjell Asmundsson

Läs mer

Plats och tid för justering: Kommunkontoret, tisdagen den 10 september 2002, kl ,

Plats och tid för justering: Kommunkontoret, tisdagen den 10 september 2002, kl , LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(32) Plats och tid: Stadshallen kl 17.30 23.05 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Birgitta Sörlycke (kd) och Stig Svensson (s) med Lars Johansson

Läs mer

Tove Klette och Margareta Dovsjö med Rolf Englesson som ersättare till och med den 15 juni kl och därefter Inga Lisa Ekdahl

Tove Klette och Margareta Dovsjö med Rolf Englesson som ersättare till och med den 15 juni kl och därefter Inga Lisa Ekdahl LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshallen kl.08.30-20.30 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Tove Klette och Margareta Dovsjö med Rolf Englesson som ersättare till

Läs mer

Hanna Gunnarsson (v) och Anna Johansson (mp) med Erik Almqvist (sd) som ersättare

Hanna Gunnarsson (v) och Anna Johansson (mp) med Erik Almqvist (sd) som ersättare LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(14) Plats och tid: Stadshallen kl 17.30-21.45 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Hanna Gunnarsson (v) och Anna Johansson (mp) med Erik Almqvist

Läs mer

Tranje Danielsson (m) och Thomas Frennstedt (fp) med Börje Hansson (c) som ersättare

Tranje Danielsson (m) och Thomas Frennstedt (fp) med Börje Hansson (c) som ersättare LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid: Stadshallen kl 17.30-19.00 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Tranje Danielsson (m) och Thomas Frennstedt (fp) med Börje Hansson

Läs mer

Claes Göran Jönsson (s) och Peter Björling (mp) med Britt Persson (s) som ersättare. Sekreterare Paragrafer: Gunnar Jönsson

Claes Göran Jönsson (s) och Peter Björling (mp) med Britt Persson (s) som ersättare. Sekreterare Paragrafer: Gunnar Jönsson LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshallen kl 17.30 22.20 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Claes Göran Jönsson (s) och Peter Björling (mp) med Britt Persson (s)

Läs mer

Plats och tid: Stadshallen 4 november 2010 kl 17.00-19.05. Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S)

Plats och tid: Stadshallen 4 november 2010 kl 17.00-19.05. Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S) LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid: Stadshallen 4 november 2010 kl 17.00-19.05 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S) Plats

Läs mer

Bertil Göransson (c) och Louise Rehn Winsborg (m) med Birgitta Sörlycke (kd) som ersättare

Bertil Göransson (c) och Louise Rehn Winsborg (m) med Birgitta Sörlycke (kd) som ersättare LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(23) Plats och tid: Stadshallen kl 17.30 22.30 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Bertil Göransson (c) och Louise Rehn Winsborg (m) med Birgitta

Läs mer

Birgitta Sörlycke (kd) och Peter Björling (mp) med Louise Rehn Winsborg (m) som ersättare

Birgitta Sörlycke (kd) och Peter Björling (mp) med Louise Rehn Winsborg (m) som ersättare LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(17) Plats och tid: Stadshallen kl 17.30-20.30 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Birgitta Sörlycke (kd) och Peter Björling (mp) med Louise Rehn

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 Kommunfullmäktige. Plats och tid: Stadshallen kl

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 Kommunfullmäktige. Plats och tid: Stadshallen kl LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 20 Plats och tid: Stadshallen kl 08.30 18.50 Ledamöter: Larry Andow (s) ordförande Inga-Lisa Ekdahl (s) vice ordförande Kerstin Lindbom (fp) 2:e vice ordförande Tranje

Läs mer

Bertil Göransson (c) och Bengt J. Jönsson (kd) med Margareta Kristensson (s) som ersättare

Bertil Göransson (c) och Bengt J. Jönsson (kd) med Margareta Kristensson (s) som ersättare LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(21) Plats och tid: Stadshallen kl 17.30 21.30 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Bertil Göransson (c) och Bengt J. Jönsson (kd) med Margareta Kristensson

Läs mer

torsdagen den 11 augusti 2005 kl i Stadshusets sessionssal

torsdagen den 11 augusti 2005 kl i Stadshusets sessionssal 1 (6) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen torsdagen den 11 augusti 2005 kl. 17.30 i Stadshusets sessionssal Ordförande: Lennart Prytz Sekreterare: Annika Åsberg Rehnman, tel 046/35 59

Läs mer

Peter Björling (mp) och Gustav Hofvander (s) med Claes Göran Jönsson (s) som ersättare

Peter Björling (mp) och Gustav Hofvander (s) med Claes Göran Jönsson (s) som ersättare LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) Plats och tid: Stadshallen kl 17.30-22.00 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Peter Björling (mp) och Gustav Hofvander (s) med Claes Göran Jönsson

Läs mer

Plats och tid: Stadshallen 18 december 2008, kl 17.00 22.20. Tove Klette (fp) och Lennart Prytz (s) med Göran Brinck (m) som ersättare

Plats och tid: Stadshallen 18 december 2008, kl 17.00 22.20. Tove Klette (fp) och Lennart Prytz (s) med Göran Brinck (m) som ersättare LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (32) Plats och tid: Stadshallen 18 december 2008, kl 17.00 22.20 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2-3 Justerare: Tove Klette (fp) och Lennart Prytz (s) med Göran

Läs mer

Mats Olsson (v) och Mohsen Abtin (s) med Rolf Englesson (mp) som ersättare

Mats Olsson (v) och Mohsen Abtin (s) med Rolf Englesson (mp) som ersättare LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(42) Plats och tid: Stadshallen kl 17.30 22.00 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Mats Olsson (v) och Mohsen Abtin (s) med Rolf Englesson (mp) som

Läs mer

Björn Sandberg (kd) och Eva Piculell (mp) med Margareta Dovsjö (s) som ersättare

Björn Sandberg (kd) och Eva Piculell (mp) med Margareta Dovsjö (s) som ersättare LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(28) Plats och tid: Stadshallen kl 17.30 21.10 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Björn Sandberg (kd) och Eva Piculell (mp) med Margareta Dovsjö

Läs mer

Henrik Kvennberg (m) och Christine Jönsson (m) med Birgitta Sörlycke (kd) som ersättare

Henrik Kvennberg (m) och Christine Jönsson (m) med Birgitta Sörlycke (kd) som ersättare LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27) Plats och tid: Stadshallen kl 17.30 19.35 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Henrik Kvennberg (m) och Christine Jönsson (m) med Birgitta Sörlycke

Läs mer

torsdagen den 2 juni 2005 kl i Stadshusets sessionssal OBS! tiden

torsdagen den 2 juni 2005 kl i Stadshusets sessionssal OBS! tiden 1 (5) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen torsdagen den 2 juni 2005 kl. 13.00 i Stadshusets sessionssal OBS! tiden Ordförande: Lennart Prytz Sekreterare: Annika Åsberg Rehnman, tel 046/35

Läs mer

Plats och tid: Stadshallen 27 oktober 2011 kl 17.00 21.00. Lennart Prytz (S) och Jörgen Forsberg (M)

Plats och tid: Stadshallen 27 oktober 2011 kl 17.00 21.00. Lennart Prytz (S) och Jörgen Forsberg (M) LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid: Stadshallen 27 oktober 2011 kl 17.00 21.00 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2-3 Justerare: Lennart Prytz (S) och Jörgen Forsberg (M) Plats och

Läs mer

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) 2015-10-29 KS 2015/1041. Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16. Kommunstyrelsen Protokoll 1 (5) Diarienummer 2015-10-29 KS 2015/1041 Kommunstyrelsen Plats och tid Stadshallen, Kommittérum E, 2015-10-29 klockan 15.30-16.15 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare

Läs mer

Sammanträdesdatum Valberedningen

Sammanträdesdatum Valberedningen LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Ledamöter C-Rummet, Stadshallen, kl.13.00-14.00 Björn Abelson (S), ordförande Louise Rehn Winsborg (M), vice ordförande Ulf Nilsson (FP), ledamot Torsten

Läs mer

Plats och tid: Stadshallen 14 juni 2007, kl Stadshallen 15 juni 2007, kl

Plats och tid: Stadshallen 14 juni 2007, kl Stadshallen 15 juni 2007, kl LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (60) 2007-06-14 -- 15 Plats och tid: Stadshallen 14 juni 2007, kl 08.30 22.30 Stadshallen 15 juni 2007, kl 08.30 00.50 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2-3 Justerare:

Läs mer

torsdagen den 10 augusti 2006 kl i Stadshusets sessionssal Följande ärenden kommer att behandlas:

torsdagen den 10 augusti 2006 kl i Stadshusets sessionssal Följande ärenden kommer att behandlas: 1 (5) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen torsdagen den 10 augusti 2006 kl. 17.30 i Stadshusets sessionssal Ordförande: Lennart Prytz Sekreterare: Pernilla Ardhe, tfn 046/35 63 39, e-post:

Läs mer

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (64) Kommunfullmäktige. Stadshallen 13 juni 2012 kl samt 14 juni 2012 kl

LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (64) Kommunfullmäktige. Stadshallen 13 juni 2012 kl samt 14 juni 2012 kl LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (64) Plats och tid: Stadshallen 13 juni 2012 kl 08.30 22.20 samt 14 juni 2012 kl. 08.30 21.05 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 3, samt sidorna 38-40 Justerare:

Läs mer

Göran Fries (v) och Mette Maaria Lundström (fp) med Anna Baumann (mp) som ersättare

Göran Fries (v) och Mette Maaria Lundström (fp) med Anna Baumann (mp) som ersättare LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(23) Plats och tid: Stadshallen kl 17.30 21.35 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Göran Fries (v) och Mette Maaria Lundström (fp) med Anna Baumann

Läs mer

18 Förslag till taxor för kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet i Lunds kommun för 2012 Dnr KS 2011/0943

18 Förslag till taxor för kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet i Lunds kommun för 2012 Dnr KS 2011/0943 Lunds kommun Sammanträdesprotokoll 1 18 Förslag till taxor för kultur-, biblioteks-, idrotts- och fritidsverksamhet i Lunds kommun för 2012 Dnr KS 2011/0943 Sammanfattning Kultur- och fritidsförvaltningen

Läs mer

onsdagen den 14 augusti 2013 kl. 15:00 i Stadshusets sessionssal.

onsdagen den 14 augusti 2013 kl. 15:00 i Stadshusets sessionssal. 1 (5) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen onsdagen den 14 augusti 2013 kl. 15:00 i Stadshusets sessionssal. Ordförande Sekreterare Helmfrid Mats Pernilla Ardhe, tel 046-35 63 39, e-post:

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 13.00 14.30. Ledamöter: Mats Helmfrid (m) ordförande Lars Bergwall (c) 1:e vice ordförande Anders Almgren (s) 2:e vice ordförande

Läs mer

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE

KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE Bilagor till Kommunfullmäktiges i Lund protokoll 2014 Nr 165-169 KOMMUNFULLMÄKTIGES I LUND SAMMANTRÄDE DEN 23 OKTOBER 2014 Kommunfullmäktige Kungörelse 1 (2) 2014-10-07 KUNGÖRELSE Det vid allmänna val

Läs mer

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen

LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Kommunstyrelsen LUNDS KOMMUN Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30 18.45 Ledamöter: Ersättare: Mats Helmfrid (m) ordförande Lars Bergwall (c) 1:e vice ordförande Anders Almgren (s)

Läs mer

torsdagen den 2 oktober 2008 kl i Stadshusets sessionssal Följande ärenden kommer att behandlas:

torsdagen den 2 oktober 2008 kl i Stadshusets sessionssal Följande ärenden kommer att behandlas: 1 (5) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen torsdagen den 2 oktober 2008 kl. 17.30 i Stadshusets sessionssal Ordförande: Mats Helmfrid Sekreterare: Delia Barbaiani Ander tfn 046/35 59 49,

Läs mer

Plats och tid: Stadshallen 27 maj 2010 kl Tranje Danielsson (M) och Lennart Prytz (S)

Plats och tid: Stadshallen 27 maj 2010 kl Tranje Danielsson (M) och Lennart Prytz (S) LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (58) Plats och tid: Stadshallen 27 maj 2010 kl 17.00 22.35 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2-3 Justerare: Tranje Danielsson (M) och Lennart Prytz (S) Plats och

Läs mer

tisdagen den 2 juni 2009 kl i Stadshusets sessionssal OBS! dag och tid Följande ärenden kommer att behandlas:

tisdagen den 2 juni 2009 kl i Stadshusets sessionssal OBS! dag och tid Följande ärenden kommer att behandlas: Kommunstyrelsen Kallelse/föredragningslista 1 (6) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen tisdagen den 2 juni 2009 kl. 13.00 i Stadshusets sessionssal OBS! dag och tid Ordförande: Mats Helmfrid

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl. 17.30-18.10 Ledamöter: Ersättare: Övriga närvarande: Lennart Prytz (s) ordförande Mats Olsson (v) vice ordförande Christine

Läs mer

Plats och tid: Stadshallen 27 mars 2008, kl Tranje Danielsson (m) och Lennart Prytz (s) med Tove Klette (fp) som ersättare.

Plats och tid: Stadshallen 27 mars 2008, kl Tranje Danielsson (m) och Lennart Prytz (s) med Tove Klette (fp) som ersättare. LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (47) Plats och tid: Stadshallen 27 mars 2008, kl 17.00 22.30 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2-3 Justerare: Tranje Danielsson (m) och Lennart Prytz (s) med Tove

Läs mer

Jörgen Jörgensen (fp) och Margareta Kristensson (s) med Lars Bergwall (c) som ersättare

Jörgen Jörgensen (fp) och Margareta Kristensson (s) med Lars Bergwall (c) som ersättare LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(26) Plats och tid: Stadshallen kl 17.30 21.45 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Jörgen Jörgensen (fp) och Margareta Kristensson (s) med Lars Bergwall

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014/76

Kommunfullmäktige 2014/76 Kommunfullmäktige Protokoll 1 (67) Kommunfullmäktige 2014/76 Plats och tid Sessionsalen i Stadshallen, 2014-06-11 kl 8:30-22.25, samt 2014-06-12 kl 8:30-22:50 Ledamöter Annika Annerby Jansson (M), ordförande

Läs mer

Lennart Prytz (S) och Jörgen Forsberg (M) Plats och tid för justering: Kommunkontoret/Rådhuset, tisdagen den 12 juni 2012 kl. 15.

Lennart Prytz (S) och Jörgen Forsberg (M) Plats och tid för justering: Kommunkontoret/Rådhuset, tisdagen den 12 juni 2012 kl. 15. LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (26) Plats och tid: Stadshallen 31 maj 2012, kl 17.00-22.45 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2-3 Justerare: Lennart Prytz (S) och Jörgen Forsberg (M) Plats och tid

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012/180

Kommunfullmäktige 2012/180 Kommunfullmäktige Protokoll 1 (57) Kommunfullmäktige 2012/180 Plats och tid Stadshallens sessionssal, kl 17:00-22:30 Ledamöter Annerby Jansson Annika (M), ordförande Prytz Lennart (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

Plats och tid: Stadshallen 27 januari 2011 kl Lennart Prytz (S) och Christer Wallin (M)

Plats och tid: Stadshallen 27 januari 2011 kl Lennart Prytz (S) och Christer Wallin (M) LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(36) Plats och tid: Stadshallen 27 januari 2011 kl 17.00-22.35 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Lennart Prytz (S) och Christer Wallin (M) Plats

Läs mer

torsdagen den 6 november 2008 kl i Stadshusets sessionssal Följande ärenden kommer att behandlas:

torsdagen den 6 november 2008 kl i Stadshusets sessionssal Följande ärenden kommer att behandlas: 1 (6) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen torsdagen den 6 november 2008 kl. 17.30 i Stadshusets sessionssal Ordförande: Mats Helmfrid Sekreterare: Pernilla Ardhe, tfn 046/35 63 39, e-post:

Läs mer

Plats och tid: Stadshallen 27 november 2008, kl Lennart Prytz (s) och Tomas Avenborg (m)

Plats och tid: Stadshallen 27 november 2008, kl Lennart Prytz (s) och Tomas Avenborg (m) LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (34) Plats och tid: Stadshallen 27 november 2008, kl 17.00 22.30 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2-3 Justerare: Lennart Prytz (s) och Tomas Avenborg (m) Plats och

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SÖDERHAMNS KOMMUN. Kommunfullmäktige. Rådhuset, 18:00-20:20. Sven-Erik Lindestam (S)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL SÖDERHAMNS KOMMUN. Kommunfullmäktige. Rådhuset, 18:00-20:20. Sven-Erik Lindestam (S) Nämnd Plats och tid Utses att justera Rådhuset, 18:00-20:20 Sven-Erik Lindestam (S) Justeringens plats och tid Rådhuset,, kl. 21:00 Paragrafer 155-161 Underskrifter John Staffas (S), ordförande Stéphanie

Läs mer

Mattias Olsson (s) och Tomas Avenborg (m), med Martin Crona (kd) som ersättare.

Mattias Olsson (s) och Tomas Avenborg (m), med Martin Crona (kd) som ersättare. LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(27) Plats och tid: Stadshallen kl. 17.30 22.30 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Mattias Olsson (s) och Tomas Avenborg (m), med Martin Crona (kd)

Läs mer

onsdagen den 11 januari 2012 kl. 15:00 i Stadshusets sessionssal.

onsdagen den 11 januari 2012 kl. 15:00 i Stadshusets sessionssal. 1 (6) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen onsdagen den 11 januari 2012 kl. 15:00 i Stadshusets sessionssal. Ordförande Sekreterare Helmfrid Mats Gunnar Jönsson, tel 046-35 59 22, e-post:

Läs mer

torsdagen den 2 april 2009 kl i Stadshusets sessionssal

torsdagen den 2 april 2009 kl i Stadshusets sessionssal Kommunstyrelsen Kallelse/föredragningslista 1 (6) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen torsdagen den 2 april 2009 kl. 17.30 i Stadshusets sessionssal Ordförande: Mats Helmfrid Sekreterare:

Läs mer

onsdagen den 6 februari 2013 kl. 15:00 i Stadshusets sessionssal.

onsdagen den 6 februari 2013 kl. 15:00 i Stadshusets sessionssal. 1 (5) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen onsdagen den 6 februari 2013 kl. 15:00 i Stadshusets sessionssal. Ordförande Sekreterare Helmfrid Mats Göran Sundberg, tel 046-35 59 49, e-post:

Läs mer

torsdagen den 5 november 2009 kl i Stadshusets sessionssal

torsdagen den 5 november 2009 kl i Stadshusets sessionssal Kommunstyrelsen Kallelse/föredragningslista 1 (6) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen torsdagen den 5 november 2009 kl. 17.30 i Stadshusets sessionssal Ordförande: Mats Helmfrid Sekreterare:

Läs mer

Plats och tid: Stadshallen 24 februari 2011 kl Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S)

Plats och tid: Stadshallen 24 februari 2011 kl Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S) LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (30) Plats och tid: Stadshallen 24 februari 2011 kl 17.00 20.15 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2-3 Justerare: Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S) Plats och

Läs mer

Plats och tid för justering: Kommunkontoret, måndagen den 4 juni kl Ordförande Tranje Danielsson, Annika Annerby Jansson, 65-82

Plats och tid för justering: Kommunkontoret, måndagen den 4 juni kl Ordförande Tranje Danielsson, Annika Annerby Jansson, 65-82 LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (36) Plats och tid: Stadshallen kl. 17.30 22.40 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2-3 Justerare: Henrik Dahlström (mp) och Cecilia Barnes (fp) med Carolina Nordbeck

Läs mer

Plats och tid Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, klockan Ajournering , ,

Plats och tid Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, klockan Ajournering , , Tekniska nämnden Protokoll 1 (5) Tekniska nämnden Plats och tid Meteoriten plan 7, Brotorget 1, Lund, 2018-02-14 klockan 17.30 21.25 Ajournering 18.40-19.05, 20.25-20.45, 21.10-21.20 Ledamöter Tjänstgörande

Läs mer

Plats och tid: Stadshallen 26 augusti 2010 kl Tranje Danielsson (M) och Lennart Prytz (S)

Plats och tid: Stadshallen 26 augusti 2010 kl Tranje Danielsson (M) och Lennart Prytz (S) LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (42) Plats och tid: Stadshallen 26 augusti 2010 kl 17.00 22.45 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2-3 Justerare: Tranje Danielsson (M) och Lennart Prytz (S) Plats

Läs mer

torsdagen den 5 mars 2009 kl i Stadshusets sessionssal

torsdagen den 5 mars 2009 kl i Stadshusets sessionssal Kommunstyrelsen Kallelse/föredragningslista 1 (7) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen torsdagen den 5 mars 2009 kl. 17.30 i Stadshusets sessionssal Ordförande: Mats Helmfrid Sekreterare:

Läs mer

107 Plan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i Lunds kommun,

107 Plan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i Lunds kommun, Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (5) 2019-04-03 107 Plan mot alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) i Lunds kommun, 2019-2020 Dnr KS 2019/0163 Sammanfattning Utifrån Lunds Välfärdsrapport 2017

Läs mer

Plats och tid: Stadshallen 25 november 2010 kl Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S)

Plats och tid: Stadshallen 25 november 2010 kl Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S) LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(15) Plats och tid: Stadshallen 25 november 2010 kl 15.00-22.30 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2 och 3 Justerare: Jörgen Forsberg (M) och Lennart Prytz (S) Plats

Läs mer

121 Förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) med budget för 2016 Dnr KS 2015/0106, bilaga 69

121 Förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) med budget för 2016 Dnr KS 2015/0106, bilaga 69 Kommunfullmäktige Protokoll 10 (164) 121 Förslag till ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2016-2018 med budget för 2016 Dnr KS 2015/0106, bilaga 69 Sammanfattning Härmed överlämnas kommunstyrelsens förslag

Läs mer

Kommunkansliet kl omedelbar justering

Kommunkansliet kl omedelbar justering 1(17) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-21.10 Beslutande Ledamöter 28 ledamöter eller tjänstgörande ersättare Övriga närvarande Tjänstemän Övriga Christer Pålsson, kommunchef Göran Skoog,

Läs mer

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15

Sammanträdesdatum Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Kommunfullmäktige 2012-09-24 1 (10) Plats och tid: Folkets Hus, Kisa 2012-09-24 klockan 18.00 19.15 Beslutande: Se närvarolista Övriga deltagande: Tommy Aarna, 105 Majlis Johansson, kommunsekreterare Utses

Läs mer

Plats och tid: Stadshallen 25 februari 2010 kl Tranje Danielsson (M) och Lennart Prytz (S)

Plats och tid: Stadshallen 25 februari 2010 kl Tranje Danielsson (M) och Lennart Prytz (S) LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (34) Plats och tid: Stadshallen 25 februari 2010 kl 17.00 21.10 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2-3 Justerare: Tranje Danielsson (M) och Lennart Prytz (S) Plats

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Sammanträdesdatum s. 1 (8) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-20:45 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund

Kommunfullmäktige 2006-01-26. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista. Se bifogad deltagarlista.... Virve Svedlund SALA KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Vallaskolans aula, kl 19.00-20.55 Beslutande Se bifogad deltagarlista. Närvarande ersättare Se bifogad deltagarlista. Övriga deltagande Se bifogad deltagarlista.

Läs mer

torsdagen den 31 maj 2007 kl. 13.00 i Stadshusets sessionssal OBS! tiden Följande ärenden kommer att behandlas:

torsdagen den 31 maj 2007 kl. 13.00 i Stadshusets sessionssal OBS! tiden Följande ärenden kommer att behandlas: 1 (6) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen torsdagen den 31 maj 2007 kl. 13.00 i Stadshusets sessionssal OBS! tiden Ordförande: Mats Helmfrid Sekreterare: Gunnar Jönsson, tfn 046/35 59

Läs mer

256 Motion från Gunnar Brådvik (L) Ett sportlov värt namnet

256 Motion från Gunnar Brådvik (L) Ett sportlov värt namnet Kommunfullmäktige Protokollsutdrag 1 (5) 2018-12-20 256 Motion från Gunnar Brådvik (L) Ett sportlov värt namnet Dnr KS 2018/0169 Sammanfattning Liberalerna har överlämnat motionen Ett sportlov värt namnet

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum 2015 06 24 1 av 7 Plats och tid: Beslutande: Övriga närvarande: Kommunkontoret i Båstad, onsdagen den 24 juni, kl. 17.00 17.35 i Astrakanen. Bo Wendt (BP), Ordförande Gösta Gebauer (C), 1:e vice ordförande

Läs mer

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP)

Jenny Sjöö (MP), ersätter Joakim Månsson Bengtsson (MP) Socialnämnden Protokoll 1 (8) Diarienummer SO 2015/0212 Socialnämnden Plats och tid Diamanten, Brotorget 1, klockan 17.00 18.30 Ledamöter Tjänstgörande ersättare Ersättare Övriga Sven-Bertil Persson (V),

Läs mer

Kommunfullmäktige Enligt sammanträdeslista, bilaga A

Kommunfullmäktige Enligt sammanträdeslista, bilaga A Sammanträdesdatum 18 Plats och tid Björnekullaskolan, Åstorp kl 19.00-20.30 Beslutande Enligt sammanträdeslista, bilaga A Övriga deltagare Yngve Olsson, ersättare Kjell Malmgren, ersättare Bertil Göransson,

Läs mer

Maria Gustafsson (S) och Christina Bruhno (KD)

Maria Gustafsson (S) och Christina Bruhno (KD) 1(16) Plats och tid Riddarsalen i Ödeshög, kl 19:00 20:50 Beslutande Ledamöter Se särskild närvarolista. Ersättare Se särskild närvarolista. Övriga närvarande Se särskild närvarolista. Justerare Justeringens

Läs mer

Miljönämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-10-09

Miljönämnden Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-10-09 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Kristallen, Brotorget 1, Meteoriten, kl 18:00-20:20 Ordförande: Lars V Andersson (C) Vice ordförande: Carl von Friesendorff (M) Ledamöter: Olle Krantz (FP) Mohsen

Läs mer

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

ANSLAG/BEVIS Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 1(10) Plats och tid Thon Hotel kl. 19.00 Beslutande Se närvarolista sidan 2 Övriga närvarande Anneli Karlsson, vik. kommunsekreterare Birigtta Jansson, kommunchef Johan Örnberg, ekonomichef Justerare Justeringens

Läs mer

Plats och tid: Stadshallen 15 december 2011, kl Lennart Prytz (S) och Jörgen Forsberg (M)

Plats och tid: Stadshallen 15 december 2011, kl Lennart Prytz (S) och Jörgen Forsberg (M) LUNDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (49) Plats och tid: Stadshallen 15 december 2011, kl 17.00 22.30 Ledamöter och ersättare: Se sidorna 2-3 Justerare: Lennart Prytz (S) och Jörgen Forsberg (M) Plats

Läs mer

torsdagen den 7 december 2006 kl i Stadshusets sessionssal Följande ärenden kommer att behandlas:

torsdagen den 7 december 2006 kl i Stadshusets sessionssal Följande ärenden kommer att behandlas: 1 (5) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen torsdagen den 7 december 2006 kl. 17.30 i Stadshusets sessionssal Ordförande: Mats Helmfrid Sekreterare: Emma Mesán, tfn 046/35 59 49, e-post:emma.mesan@lund.se

Läs mer

Kommunfullmäktige 2012/176

Kommunfullmäktige 2012/176 Kommunfullmäktige Protokoll 1 (43) Kommunfullmäktige 2012/176 Plats och tid Stadshallens sessionssal, kl 17:00-22:20 Ledamöter Annerby Jansson Annika (M), ordförande Forsberg Jörgen (M), vice ordförande

Läs mer

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum

Barn- och skolnämnd Lunds stad Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stiftsgården Åkersberg, Höör, kl 16:00-16:45 Ordförande: Hansson Lars (FP) Vice ordförande: Axelsson Karl Axel (M) Ledamöter: Alfredsson Bo (M) Gribel Laila (M) Wallström

Läs mer

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige

ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1. Kommunfullmäktige ORUST KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Plats och tid Kulturhuset Kajutan, Henån torsdag den 7 augusti, 2008 kl 18.30-19.00 Beslutande Övriga deltagande Utses att Justera Enligt förteckning Ewa Reinhold,

Läs mer

Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine Carlsson (S) Anders Bengtsson (KD) Anders Bengtsson (KD) Helene Jarefors

Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle Källs (KOSA) Anne-Christine Carlsson (S) Anders Bengtsson (KD) Anders Bengtsson (KD) Helene Jarefors Sammanträdesprotokoll Barn- och utbildningsnämnden 2016-12-21 1 (5) Plats och tid Kommunkontoret Djurås, kl. 15.00-16.00 Beslutande Ledamöter Tjänstgörande ersättare Svante Hanses (KOSA) ordförande Pelle

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013/180

Kommunfullmäktige 2013/180 Kommunfullmäktige Protokoll 1 (52) Kommunfullmäktige 2013/180 Plats och tid Sessionssalen i Stadshallen, kl 17:00 22.30 Ledamöter Annika Annerby Jansson (M), ordförande Lennart Prytz (S), 2:e vice ordförande

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (9) Sammanträdesdatum s. 1 (9) Plats Sammanträdesrum, Flädie Tid 2018-05-21 kl 16:00-16:08 Beslutande Claes Hedlund (M) Rune Netterlid (S) Emma Köster (M) Remco Andersson (L) Christer Philipson (KD) Britt

Läs mer

119 Årlig justering av ersättning och bidrag inom äldre-och handikappomsorg, avseende 2019 Dnr VOO 2018/0601

119 Årlig justering av ersättning och bidrag inom äldre-och handikappomsorg, avseende 2019 Dnr VOO 2018/0601 Vård- och omsorgsnämnden Protokollsutdrag 1 (5) 119 Årlig justering av ersättning och bidrag inom äldre-och handikappomsorg, avseende 2019 Dnr VOO 2018/0601 Sammanfattning Ersättningar och bidrag ska enligt

Läs mer

Kommunfullmäktige 2014/91

Kommunfullmäktige 2014/91 Kommunfullmäktige Protokoll 1 (39) Kommunfullmäktige 2014/91 Plats och tid Sessionssalen i Stadshallen, kl 17:00-20:50 Ledamöter Annika Annerby Jansson (M), ordförande 176-189 kl.18:50-20:50 Jörgen Forsberg

Läs mer

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2

SIMRISHAMNS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida Kommunstyrelsen (11) Enligt särskild förteckning, sid 2. Enligt särskild förteckning, sid 2 2006-12-29 1 (11) Plats och tid Rådhuset, kl 08.30-09.20 Beslutande Enligt särskild förteckning, sid 2 Övriga närvarande Enligt särskild förteckning, sid 2 Utses att justera Justeringens plats och tid

Läs mer

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40

Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista. Sara Svensson, Rädda Barnen, 40 1(14) Plats och tid Aulan Varagårdsskolan i Bjuv, kl 19.00-22.05 Beslutande Ledamöter 30 ledamöter eller tjänstgörande ersättare enligt sammanträdeslista Övriga närvarande Tjänstemän Christer Pålsson,

Läs mer

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS

Malin Svan (C) ANSLAG/BEVIS Barn- och ungdomsnämnden 2015-05-06 1 (7) Plats och tid Beslutande Övriga deltagare Hörsalen Kl. 17:00-17:45 Maria Hedin (S) ordförande Mensur Dushi (S) 1:e vice ordförande Malin Svan (C) 2:e vice ordförande

Läs mer

Kommunfullmäktige 2013/92

Kommunfullmäktige 2013/92 Kommunfullmäktige Protokoll 1 (55) Kommunfullmäktige 2013/92 Plats och tid Sessionssalen i Stadshallen, kl 17:00-22:10 Ledamöter Forsberg Jörgen (M), tjänstgör som ordförande Prytz Lennart (S), 2:e vice

Läs mer

147 Kommunstyrelsens Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) med budget för 2020

147 Kommunstyrelsens Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) med budget för 2020 Kommunstyrelsen Protokollsutdrag 1 (10) 147 Kommunstyrelsens Ekonomi- och verksamhetsplan (EVP) 2020-2022 med budget för 2020 Dnr KS 2018/0584 Sammanfning Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 6

Läs mer

Plats och tid Kajutan, Henån :30 21:25

Plats och tid Kajutan, Henån :30 21:25 Orust kommun SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 Kommunfullmäktige 2010-01-28 Plats och tid Kajutan, Henån 2010-01-28 18:30 21:25 Övriga deltagande Utses att justera Justeringens plats och tid Anders Ekström, t f

Läs mer

34 Lokal för korttidsvistelse/tillsyn St. Lars väg byggnad 9

34 Lokal för korttidsvistelse/tillsyn St. Lars väg byggnad 9 Vård- och omsorgsnämnden Protokollsutdrag 1 (5) 34 Lokal för korttidsvistelse/tillsyn St. Lars väg byggnad 9 Dnr VOO 2019/0055 Sammanfattning Lunds kommun bedriver korttidstillsyn och korttidsvistelse

Läs mer

Kansli- och utvecklingsenheten

Kansli- och utvecklingsenheten Arvodesberedningen SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Datum 2018-01-12 Sida 1(6) Plats och tid A-salen, kl. 15.00 15.40 Beslutande Ledamöter Bo Jönsson (MP), ordförande Mats Tell (S) Johan Larsson (M) Kerstin Nylander

Läs mer

Ingela Larsson (S), ersätter Nafih Mawlod (S) Tommy Lönnström (SD), ersätter Amanda Funk (SD)

Ingela Larsson (S), ersätter Nafih Mawlod (S) Tommy Lönnström (SD), ersätter Amanda Funk (SD) LINDESBERGS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1 (12) Plats och tid: Lindeskolans aula, kl. 15:30-16:00 ande: Tjänstgörande ersättare: Övriga deltagare: Utses att justera Justeringens plats och tid: Margareta

Läs mer

tisdagen den 7 maj 2013 kl. 15:00 i Stadshusets sessionssal.

tisdagen den 7 maj 2013 kl. 15:00 i Stadshusets sessionssal. 1 (6) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen tisdagen den 7 maj 2013 kl. 15:00 i Stadshusets sessionssal. Ordförande Sekreterare Helmfrid Mats Göran Sundberg, tel 046-35 59 49, e-post: goran.sundberg@lund.se

Läs mer

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum s. 1 (11) Sammanträdesdatum s. 1 (11) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00 20:20 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista

Icke tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Sammanträdesdatum s. 1 (15) Plats Kommunhuset, Lomma Tid kl. 19:00-19:20 Beslutande Ordinarie ledamöter Se bifogad närvarolista Tjänstgörande ersättare Se bifogad närvarolista Icke tjänstgörande ersättare

Läs mer

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27

Kommunstyrelsen Sammanträdesprotokoll 1 Sammanträdesdatum 2014-05-27 Sammanträdesprotokoll 1 Plats och tid: Stadshusets sessionssal, kl 13:00-15:50 Ordförande: Mats Helmfrid (M) Vice ordförande: Christer Wallin (M) 2:e vice ordförande: Anders Almgren (S) Ledamöter: Ronny

Läs mer

Monica Samuelsson. Peter Ohlsson (S) Jessica Norberg (S) Stefan Hagman (S) Elaine Björkman (S) Seppo Tallheden (S)

Monica Samuelsson. Peter Ohlsson (S) Jessica Norberg (S) Stefan Hagman (S) Elaine Björkman (S) Seppo Tallheden (S) 1(8) Plats och tid Ledamöter Medborgarhusets A -sal i Alafors -direktjusterade p kl. 18.00-20:20 Inga-Lill Andersson (S), ordförande Paula Örn (S) Björn Norberg (S) Klas Karlsson (S) Dennis Ljunggren (S)

Läs mer

HJO KOMMUN Kommunfullmäktige

HJO KOMMUN Kommunfullmäktige SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 1 Plats och tid Deltagande Medborgarhuset Park, kl 18.30-19.00 Beslutande Samtliga ordinarie ledamöter utom: Ida Hägne ( s) Jörgen Fransson (s) Karl Johan Froh (m) Anna Johansson

Läs mer

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga.

Bengt Hedelin (C) Åsa Olsson (M) Henrik Frykberger (M), 1:e vice ordförande. Samtliga ärenden utom paragraf 251 är offentliga. Kommunstyrelsen 2016-09-13 1 (51) Plats och tid Där väst, kommunhuset, Kvarngatan 4, Sunne, kl 08:30 12:20 och 13:10-17:15 Beslutande Tobias Eriksson (S), 2:e vice ordförande Linda Johansson (S) Gert Dahlberg

Läs mer

onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 15:00 i Stadshusets sessionssal.

onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 15:00 i Stadshusets sessionssal. 1 (7) Ni kallas härmed till sammanträde med kommunstyrelsen onsdagen den 13 augusti 2014 kl. 15:00 i Stadshusets sessionssal. Ordförande Sekreterare Mats Helmfrid Pernilla Ardhe, tel 046-35 63 39, e-post:

Läs mer

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11. Kommunstyrelsen (6) Peter Ljungdahl (C) Daniel Jensen Ulf Rexefjord

MELLERUDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Nr 11. Kommunstyrelsen (6) Peter Ljungdahl (C) Daniel Jensen Ulf Rexefjord Nr 11 Kommunstyrelsen 2017-11-22 1(6) Tid och plats Onsdagen den 22 november 2017, klockan 17.00 17.30, i Tingshuset i Mellerud Beslutande Ledamöter Tommy W Johansson (S) Thomas Hagman (S) Martin Eriksson

Läs mer